ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I"

Transkrypt

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI WYMAGANIE 1.1. ANALIZUJE SIĘ WYNIKI SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO, EGZAMINU MATURALNEGO I EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE termin ewaluacji WRZESIEŃ 2013 LUTY 2014 zespół: Joanna Kotuk Katarzyna Nazaruk Marta Reut Agata Szpyruk 1

2 W roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach zaplanowano i przeprowadzono ewaluację dotyczącą realizacji wymagania. Na podstawie zebranych danych został sporządzony poniższy raport. Celem ewaluacji było: Zebranie informacji na temat analizowania w szkole wyników egzaminów zewnętrznych; Zebranie informacji na temat wdrażania wniosków z analiz egzaminów, czyli realizacji przyjętych priorytetów kształcenia; Dostarczenie nauczycielom, uczniom, rodzicom, dyrekcji szkoły informacji o efektywności wdrażania wniosków z analiz egzaminów; Sformułowanie wniosków do dalszej pracy, mających na celu udoskonalenie procesu analizy wyników egzaminów. Skupiono się na zagadnieniach: czy w szkole analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych; czy w szkole wdraża się wnioski z analiz wyników z egzaminów maturalnych i z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe; czy przyczynia się to do wzrostu efektów kształcenia. W trakcie ewaluacji w szkole zbierano informacje dotyczące analizowania wyników egzaminów zewnętrznych pochodzące z wielu źródeł. Wyniki ewaluacji zostaną wykorzystane do ustalenia mocnych i słabych stron szkoły. Wskażą dobre praktyki, jak też pozwolą na refleksję i podjęcie stosownych działań w celu poprawy efektywności kształcenia, głównie poprawy wyników egzaminów zewnętrznych. Badaniem objęto następujące grupy: 127 uczniów klas III LO, IV Technikum, III ZSZ, 45 nauczycieli przedmiotów maturalnych i zawodowych, dyrektora szkoły, 76 rodziców uczniów klas III LO i IV Technikum, III ZSZ. Opracowano i wykorzystano następujące narzędzia: ankieta skierowana do nauczycieli (załącznik nr 1), ankieta skierowana do uczniów (załącznik nr 2), kwestionariusz wywiadu z dyrektorem szkoły (załącznik nr 3), ankieta skierowana do rodziców (załącznik nr 4). 2

3 WYNIKI ANKIETY NAUCZYCIELI W badaniu uczestniczyło 45 nauczycieli ZSOiZ w Mońkach. Ankieta została przeprowadzona w dniach r. Rozkład odpowiedzi na poszczególne pytania zobrazowano w poniższych zestawieniach. 1. Czy w szkole jest prowadzona analiza egzaminów: maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe? tak nie nie wiem liczba odp % odp Kto przygotowuje i w jakiej formie przedstawia wnioski z analiz? A B C D opracowane w zespołach przedmiotowych w oparciu o raporty OKE przygotowane jako pisemne sprawozdania z analizy przez nauczycieli w zespołach przedmiotowych referowane na radzie pedagogicznej przez wicedyrektorów przedstawione w formie pisemnej jako priorytety do realizacji w danym roku szkolnym 31 69% 40 89% 20 44% 20 44% 3. Jakie metody są stosowane do analizy wyników egzaminów? A porządkowanie wyników i zestawianie ich w formie tabel 34 75% B wykorzystywanie wykresów rozkładu wyników 25 55% C analizowanie łatwości i trudności poszczególnych zadań oraz standardów 27 60% D analizowanie zebranych danych w formie opisowej 32 71% E wykorzystywanie programów do analizy wyników egzaminu 10 22% 3

4 4. Jak często to się odbywa? A zawsze na początku nowego roku szkolnego 20 44% B na cyklicznych spotkaniach zespołów przedmiotowych 9 20% C po każdym próbnym egzaminie / teście zewnętrznym przygotowanym przez OKE 35 77% po każdym próbnym egzaminie / teście D zewnętrznym przygotowanym przez 31 68% OPERON E po każdym teście / sprawdzianie wewnętrznym (sprawdzian dyrektorski) 28 62% 5. W jaki sposób zapoznają się Państwo z tymi analizami? A dzięki obecności na posiedzeniach rady pedagogicznej 37 82% B z lektury protokołów rad pedagogicznych 9 20% C ze strony internetowej szkoły 30 66% D z prezentacji analiz na posiedzeniach zespołów przedmiotowych 28 62% 6. Czy rodzice uczniów znają wyniki egzaminów zewnętrznych osiągnięte w szkole w poprzednich latach? A zdecydowanie tak 17 37% B raczej tak 25 56% C raczej nie 3 7% D zdecydowanie nie 0 0% Jeśli NIE, to dlaczego? małe zainteresowanie 7. W jaki sposób szkoła eksponuje wyniki egzaminów zewnętrznych? odpowiedź liczba odp. % odp. poprzez stronę internetową 17 37% dni otwarte szkoły 7 15% materiały promocyjne 2 4% Zebrania z rodzicami 2 4% lekcje 1 2% 4

5 8. Czy wdrażają Państwo wnioski z analizy wyników egzaminów zewnętrznych (przyjęte w danym roku priorytety kształcenia)? A zdecydowanie tak 35 78% B raczej tak 10 22% C raczej nie 0 0% D zdecydowanie nie 0 0% 9. W jaki sposób wdrażają Państwo wnioski z analizy wyników egzaminów zewnętrznych (przyjęte w danym roku priorytety kształcenia)? A wprowadzenie zmian do planów wynikowych 21 46% B zmiany w zakresach realizowanego materiału 24 53% C wprowadzenie zmian w kształconych umiejętnościach 26 57% D zgodny z priorytetami zakres przygotowywanych prac pisemnych, 16 35% ćwiczeń i zadań E dostosowanie form i metod pracy do wymagań egzaminacyjnych (standardów) 39 86% F konsekwentne realizowanie wskazanych we wnioskach standardów 23 51% G przeprowadzanie próbnych egzaminów (np. organizowanych przez OKE) i innych wewnętrznych sprawdzianów kompetencji 35 77% 10. Czy wdrażają Państwo wnioski z analizy testów wewnętrznych (próbnego egzaminu, sprawdzianu dyrektorskiego)? A zdecydowanie tak 35 78% B raczej tak 10 22% C raczej nie 0 0% D zdecydowanie nie 0 0% 5

6 11. Czy Państwa zdaniem wdrażanie przez szkołę wniosków z analizy wyników przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia? A zdecydowanie tak 26 58% B raczej tak 19 42% C raczej nie 0 0% D zdecydowanie nie 0 0% WYNIKI ANKIETY UCZNIÓW KLAS KOŃCZĄCYCH NAUKĘ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W badaniach uczestniczyło 127 uczniów ZSOiZ w Mońkach. Ankieta została przeprowadzona w dniu r. Rozkład odpowiedzi na poszczególne pytania zobrazowano w poniższych zestawieniach. 1. Czy znacie wyniki egzaminów maturalnych/egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osiągnięte w szkole w poprzednich latach? A zdecydowanie tak 36 29% B raczej tak 52 41% C raczej nie 30 24% D zdecydowanie nie 9 6% Jeśli NIE, to dlaczego?- brak zainteresowania; - nie interesuje mnie to (6 odp.) 2. Czy znacie wnioski z analizy wyników tych egzaminów? A zdecydowanie tak 31 24% B raczej tak 42 33% C raczej nie 16 13% D zdecydowanie nie 1 1% brak odpowiedzi 37 29% Jeśli NIE, to dlaczego? brak zainteresowania (4 odp.) 6

7 3. Jeśli TAK, to w jaki sposób zostaliście poinformowani? A nauczyciele omawiają wyniki na początku 56 44% roku szkolnego podczas lekcji B w trakcie informacji poświęconych 43 33% przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych -zapoznanie ze standardami wymagań egzaminacyjnych z danego przedmiotu C wyniki umieszczone są na stronie 29 22% internetowej naszej szkoły D przez omówienie przez nauczyciela priorytetów przyjętych na dany rok szkolny 21 16% 4. Czy wiecie, co sprawiło zdającym największą trudność podczas poprzednich egzaminów? nr odp. odpowiedź liczba odp. % odp. A zdecydowanie tak 34 27% B raczej tak 62 49% C raczej nie 22 17% D zdecydowanie nie 6 5% brak odpowiedzi 3 2% Jeśli NIE, to dlaczego? brak odpowiedzi 5. Czy wiecie, nad jakimi umiejętnościami jeszcze musicie popracować? A zdecydowanie tak 49 38% B raczej tak 68 54% C raczej nie 5 4% D zdecydowanie nie 5 4% Jeśli NIE, to dlaczego? brak odpowiedzi 7

8 6. Czy nauczyciele omawiają z Wami wyniki przeprowadzonych w szkole próbnych egzaminów? A zdecydowanie tak 74 58% B raczej tak 38 30% C raczej nie 6 5% D zdecydowanie nie 6 5% brak odpowiedzi 3 2% 7. Czy nauczyciele informują Was o standardach wymagań egzaminacyjnych (odpowiednie wykonanie zadania gwarancja sukcesu)? nr odp. odpowiedź liczba odp. % odp. A zdecydowanie tak 65 51% B raczej tak 54 43% C raczej nie 6 5% D zdecydowanie nie 2 1% Jeśli NIE, to dlaczego? brak odpowiedzi 8. W jaki sposób nauczyciele dbają o osiągnięcia wysokich wyników na egzaminach zewnętrznych? nr odp. odpowiedź liczba odp. % odp. A kładą nacisk na ćwiczenie na lekcjach tych zadań, które sprawiały najwięcej 81 63% problemów B odpowiednio opracowują prace domowe 61 48% (zadania egzaminacyjne) C kartkówki i inne formy odpowiedzi 72 56% D sprawdziany uwzględniające priorytety na dany rok szkolny E sprawdziany uwzględniające standardy wymagań egzaminacyjnych 27 21% 30 23% 8

9 zachęcają uczniów do samodzielnej pracy F (np. rozwiązywanie arkuszy z wykorzystaniem Internetu) G organizują indywidualne spotkania z uczniami H zajęcia dodatkowe dla uczniów zdających egzamin zawodowy/ maturalny 41 32% 13 10% 54 42% 9. Jakie pozytywne strony dostrzegacie w prowadzeniu przez szkołę analiz wyników egzaminów zewnętrznych i sprawdzianów wewnętrznych? nr odp. odpowiedź liczba odp. % odp. A wyniki egzaminów zewnętrznych na bardzo dobrym poziomie w porównaniu z 39 30% krajem i województwem B przyrost wiedzy u uczniów 41 32% C ocena skuteczności nauczania 25 20% poszczególnych przedmiotów D informacja zwrotna, które partie materiału sprawiają uczniom najwięcej trudności i 42 33% nad którymi należy pracować E efektywniejsza praca z uczniami kolejnych 22 17% roczników F inne 1 1% 10. Czy Waszym zdaniem, wdrażanie przez szkołę wniosków z analizy wyników przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia? nr odp. odpowiedź liczba odp. % odp. A zdecydowanie tak 44 34% B raczej tak 55 43% C raczej nie 7 5% D zdecydowanie nie 1 1% E trudno powiedzieć 14 11% F nie wiem 6 5% Jeśli NIE, to dlaczego? - brak odpowiedzi 9

10 KWESTIONARIUSZ WYWIADU Z DYREKTOREM SZKOŁY 1. Pani Dyrektor, czy w szkole jest prowadzona szczegółowa analiza wyników egzaminów zewnętrznych? Tak 2. Kto przygotowuje i w jakiej formie przedstawia wnioski z analizy wyników tych egzaminów? Zespoły przedmiotowe opracowują dane z przedmiotów, przekazują wicedyrektorowi (na piśmie) -> raport ze sprawowania nadzoru pedagogicznego. 3. W jakich dokumentach można znaleźć potwierdzenie tych analiz? dokumentacja przewodniczących zespołów protokoły arkusze analizy pracy własnej 4. Jak często odbywa się taka analiza? Po egzaminach zewnętrznych (1-2 razy w roku) 5. W jaki sposób nauczyciele zapoznają się z tymi analizami? na posiedzeniach RP na zebraniach zespołów ze strony internetowej 6. Jakie dane obejmują te analizy? ilościowa i jakościowa analiza wyników egzaminów miejsce szkoły w województwie, powiecie, kraju 7. Czy Pani zdaniem rodzice uczniów z klas IV technikum, III LO i III ZSZ znają wyniki egzaminów osiągnięte w szkole w poprzednich latach? Tak 8. W jaki sposób rodzice są informowani o tych wynikach? na zebraniach na stronie internetowej 9. Czy nauczyciele zapoznają uczniów ze standardami wymagań egzaminacyjnych? Tak 10. Czy nauczyciele wdrażają wnioski z analizy egzaminów zewnętrznych? Jeżeli tak to w jaki sposób? Z analizy wynika, na jakie umiejętności należy kłaść nacisk, by wyniki były coraz lepsze 10

11 11. Jak często nauczyciele wdrażają przyjęte w danym roku priorytety kształcenia oraz gdzie można znaleźć potwierdzenie tych działań? Arkusz analizy pracy własnej 12. Czy nauczyciele wdrażają wnioski z analizy testów wewnętrznych? Jeżeli tak to w jaki sposób? zmiana metod nauczania indywidualizacja pracy na lekcji 13. Czy nauczyciele analizują postępy uczniów w obszarach wskazanych w analizach wyników. Jeśli tak, to w jaki sposób? Dokładna analiza wyników badania postępów ucznia (sprawdziany dyrektorskie) powoduje poprawę efektywności nauczania i indywidualizację metod pracy. 14. Jakie korzyści wynikają z prowadzenia analiz wyników egzaminów zewnętrznych? podniesienie jakości kształcenia lepsze wyniki egzaminów zadowolenie rodziców prestiż szkoły 15. Czy Pani zdaniem wdrażanie wniosków z tych analiz przyczyni się do wzrostu efektów kształcenia? Zdecydowanie tak WYNIKI ANKIETY RODZICÓW UCZNIÓW KLAS KOŃCZĄCYCH NAUKĘ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W badaniach uczestniczyło 76 rodziców uczniów ZSOiZ w Mońkach. Ankieta została przeprowadzona w dniu r. Rozkład odpowiedzi na poszczególne pytania zobrazowano w poniższych zestawieniach. 1. Czy znają Państwo wyniki egzaminów maturalnych lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osiągnięte w szkole w poprzednich latach? A zdecydowanie tak 15 20% B raczej tak 40 53% C raczej nie 13 17% D zdecydowanie nie 6 7% brak odpowiedzi 2 2% Jeśli NIE, to dlaczego? Brak odpowiedzi 11

12 2. Jeśli TAK, to w jaki sposób zostali Państwo poinformowani o wynikach? A Dyrektor szkoły przekazał taką informację 5 6% za rozpoczęciu roku szkolnego B Dyrektor szkoły przekazał taką informację 13 17% na zebraniu z rodzicami C nauczyciel wychowawca przekazał dane na 30 39% zebraniu z rodzicami D wyniki umieszczone są na szkolnej stronie 20 26% internetowej E podczas spotkań indywidualnych z 12 16% wychowawcą lub nauczycielami przedmiotowymi F w inny sposób 5 6% W inny sposób (jak)? Przez dziecko 3. Czy wiedzą Państwo, co sprawiało uczniom największą trudność w egzaminach zewnętrznych/ubiegłorocznych egzaminach? nr odp. Odpowiedź liczba odp. % odp. A zdecydowanie tak 10 13% B raczej tak 43 57% C raczej nie 18 24% D zdecydowanie nie 5 6% Jeśli NIE, to dlaczego? Brak odpowiedzi 4. Czy zostali Państwo poinformowani przez nauczycieli, nad jakimi umiejętnościami uczniowie muszą jeszcze popracować? A zdecydowanie tak 21 28% B raczej tak 34 44% C raczej nie 6 8% E zdecydowanie nie 5 7% F trudno powiedzieć 10 13% 12

13 5. Czy zostali Państwo poinformowani przez nauczycieli o planowanych w szkole egzaminach próbnych? Nr odp. odpowiedź liczba odp. % odp. A zdecydowanie tak 29 38% B raczej tak 27 36% C raczej nie 9 11% D zdecydowanie nie 4 5% E trudno powiedzieć 2 3% brak odpowiedzi 5 7% 6. Czy znają Państwo wyniki przeprowadzonych w szkole egzaminów próbnych? A zdecydowanie tak 31 41% B raczej tak 29 38% C raczej nie 11 14% D zdecydowanie nie 5 7% Jeśli NIE, to dlaczego? Nikt nie informował (1 odp.) 7. Jeśli TAK, to w jaki sposób zostali Państwo poinformowani o wynikach? A nauczyciel wychowawca przekazał dane na 27 35% zebraniu ogólnym z rodzicami B podczas spotkań indywidualnych z 11 14% wychowawcą C podczas spotkań indywidualnych z 6 7% nauczycielami przedmiotowymi D za pośrednictwem arkusza testu 3 3% przekazanego do wglądu E z relacji dziecka 39 51% F w inny sposób 1 1% Jeśli w inny sposób (jak?) Brak odpowiedzi 13

14 8. Czy wg Państwa wiedzy nauczyciele omawiają z uczniami na lekcjach wyniki przeprowadzonych w szkole egzaminów próbnych? nr odp. odpowiedź liczba odp. % odp. A zdecydowanie tak 30 39% B raczej tak 29 38% C raczej nie 9 12% D zdecydowanie nie 2 3% E trudno powiedzieć 5 7% F nie wiem 1 1% 9. Jakie korzyści dostrzegają Państwo w prowadzeniu przez szkołę analiz wyników egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych? nr odp. A B C D E F G odpowiedź wyniki egzaminów zewnętrznych wyższe od średniej krajowej przyrost wiedzy u uczniów ocena skuteczności nauczania poszczególnych przedmiotów informacja dla nauczycieli o tym, które partie materiału sprawiają uczniom najwięcej trudności i którym zagadnieniom trzeba poświęcić na lekcjach więcej czasu lepsza gospodarka czasem przeznaczonym na realizację konkretnych partii materiału efektywniejsza praca z uczniami kolejnych roczników Inne liczba odp. % odp. 7 9% 33 43% 15 19% 27 35% 7 9% 19 2% 2 2% Jeśli inne, podać jakie? Brak odpowiedzi 14

15 10. Czy Państwa zdaniem wdrażanie przez szkołę wniosków z analizy wyników przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia Państwa dzieci? nr odp. A B C D odpowiedź zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie liczba odp. % odp % 47 62% 8 11% 1 1% Jeśli NIE, to dlaczego? Brak odpowiedzi 11. Czy uczęszczają Państwo na zebrania z rodzicami (wywiadówki)? nr odp. A B C D tak raczej tak odpowiedź nie, ale rozmawiam indywidualnie z wychowawcą w dogodnym dla mnie terminie Nie liczba odp. % odp % 14 18% 7 9% 6 7% 12. Jak często zapoznają się Państwo z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły? nr odp. odpowiedź liczba odp. % odp. A często 13 17% B czasami 20 26% C rzadko 16 21% D nigdy 27 36% 15

16 Na podstawie przeprowadzonych badań oraz z analizy dokumentacji szkoły (dokumentacja przewodniczących zespołów przedmiotowych, protokoły RP, arkusze analizy pracy własnej wnioski przedstawiane przez dyrektora szkoły) wynika, że w szkole jest przeprowadzana systematyczna analiza wyników egzaminów zewnętrznych. W każdym cyklu egzaminacyjnym prowadzona jest analiza wyników pojedynczych uczniów oraz wszystkich uczniów w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów i zdawalności egzaminów w szkole. Wyniki egzaminów poddawane są analizie jakościowej i ilościowej indywidualnie przez nauczycieli oraz zespoły przedmiotowe na zebraniach tychże zespołów. Analizie ilościowej poddawane są takie elementy jak: zdawalność, liczba osób zdających, średni wynik procentowy, poziom egzaminów, porównywanie części ustnej i pisemnej (egzaminy maturalne), etapu pisemnego i etapu praktycznego (egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe). Na tej podstawie nauczyciele formułują wnioski do dalszej pracy, służące udoskonaleniu procesu dydaktycznego. Wnioski z analizy tych egzaminów znajdują się w raporcie ze sprawowania nadzoru pedagogicznego. Przedstawione są one jako priorytety do realizacji w danym roku szkolnym przez wszystkich nauczycieli. Według nauczycieli analizy te są przygotowywane po każdym egzaminie zewnętrznym i egzaminach próbnych, oraz po sprawdzianach dyrektorskich. Analizując wyniki ankiet należy wziąć pod uwagę wypowiedzi nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nie otrzymali raportu szczegółowego po egzaminach zewnętrznych przygotowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Badani nauczyciele znają wyniki analiz egzaminów zewnętrznych dzięki obecności na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, ze strony internetowej szkoły. Zdaniem większości nauczycieli rodzice znają wyniki egzaminów zewnętrznych osiągnięte w szkole w poprzednich latach. Nauczyciele wdrażają wnioski z analizy wyników egzaminów zewnętrznych poprzez: dostosowanie form i metod pracy do wymagań egzaminacyjnych (standardów), przeprowadzanie próbnych egzaminów (np. organizowanych przez OKE) i innych wewnętrznych sprawdzianów kompetencji, wprowadzenie zmian do planów wynikowych, zmiany w zakresach realizowanego materiału, wprowadzenie zmian w kształconych umiejętnościach, zgodny z priorytetami zakres przygotowywanych prac pisemnych, ćwiczeń i zadań, konsekwentne realizowanie wskazanych we wnioskach standardów. Z ankiet nauczycieli wynika, że wdrażają oni wnioski z analizy testów wewnętrznych (próbnych egzaminów i sprawdzianów dyrektorskich). Zdaniem nauczycieli i dyrekcji analiza wyników przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia. Z analizy przeprowadzonych ankiet adresowanych do rodziców wynika, że w większości znają wyniki egzaminów zewnętrznych z lat poprzednich. Zostali oni przede 16

17 wszystkim poinformowani o wynikach przez wychowawców. Okazuje się również, że o wynikach dowiadują się ze strony internetowej szkoły. Zostali poinformowani przez nauczycieli, nad jakimi umiejętnościami uczniowie muszą jeszcze popracować. Rodzice o planowanych w szkole egzaminach próbnych dowiadują się z relacji dziecka oraz od wychowawcy. Rodzice potwierdzili, że ich wyniki są omawiane przez nauczycieli podczas lekcji. Większość badanych rodziców uważa, że wdrażanie przez szkołę wniosków z analizy wyników egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych przyczynia się do wzrostu efektywności kształcenia. Niestety, aż 36 % badanych rodziców nigdy nie korzysta ze strony internetowej szkoły, a 21% rzadko. Uczniowie objęci badaniem w większości znają wyniki egzaminów zewnętrznych z lat poprzednich, ale tylko połowa zna wnioski z ich analiz uzyskują informacje od nauczyciela na początku roku szkolnego. Wiedzą, co sprawiało zdającym największe trudności. Potwierdzili, że wyniki przeprowadzanych w szkole próbnych egzaminów były omawiane podczas lekcji przez nauczycieli. Wiedzą również nad jakimi umiejętnościami muszą jeszcze popracować. Prawie wszyscy uczniowie stwierdzili, że zostali zapoznani ze standardami wymagań egzaminacyjnych. Uczniowie mają świadomość, że nauczyciele, dbając o osiągnięcie wysokich wyników na egzaminach zewnętrznych, kładą nacisk na ćwiczenie na lekcjach tych zadań, które sprawiały najwięcej problemów, odpowiednio opracowują prace domowe, kartkówki i inne formy odpowiedzi. Uczniowie widzą pozytywne strony analizy wyników egzaminów zewnętrznych, czyli przyrost wiedzy, informację zwrotną, które partie materiału sprawiają najwięcej trudności i nad którymi należy pracować. Większość ankietowanych stwierdziła, iż wdrażanie wniosków z analizy wyników egzaminów zewnętrznych przyczynia się do poprawy efektów kształcenia. Podsumowanie: Zebrane i poddane analizie informacje o działalności szkoły w obszarze Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki w wymaganiu analizy wyników egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe pozwoliły sformułować odpowiedzi na postawione wcześniej pytania i możemy stwierdzić, że: 1. W szkole analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych; 2. Szkoła tworzy raporty z analiz wyników egzaminów zewnętrznych; 3. Analizy wyników odnoszą się do kontekstu poprzednich lat, mają charakter ciągły, wskazują tendencję zmian; 4. Do analizy wyników egzaminów wykorzystuje się różnorodne metody analizy wyników; 5. W szkole formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów; 17

18 6. Wdrażane w szkole lub placówce wnioski z analizy wyników egzaminów przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. Wnioski: 1. Należy kontynuować przeprowadzanie analizy danych wyników egzaminów zewnętrznych zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. 2. Należy dokonywać zestawień między wynikami egzaminów gimnazjalnych, egzaminów próbnych, wynikami indywidualnej rocznej klasyfikacji uczniów a wynikami egzaminów maturalnych w celu stwierdzenia przyrostu wiedzy uczniów. 3. Należy uwzględniać wnioski z analizy do modyfikacji indywidualnych planów pracy nauczycieli. 4. Należy również uwzględniać wnioski z analizy do modyfikacji metod i form pracy z uczniami. 5. Należy stosować różnorodne techniki/sposoby zainteresowania rodziców wynikami uczniów. 18

19 ANKIETA DLA NAUCZYCIELI Załącznik Nr 1 Analiza wyników egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach 1. Czy w szkole jest prowadzona analiza egzaminów: maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe? a. tak b. nie c. nie wiem 2. Kto przygotowuje i w jakiej formie przedstawia wnioski z analiz? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź): a. zespoły przedmiotowe w oparciu o raporty OKE b. nauczyciele przygotowują pisemne sprawozdania z analizy wyników i formułują wnioski c. wicedyrektor referuje na radzie pedagogicznej d. wnioski z analiz są przedstawione w formie pisemnej jako priorytety do realizacji w danym roku szkolnym 3. Jakie metody są stosowane do analizy wyników egzaminów? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) a. porządkowanie wyników i zestawianie ich w formie tabel b. wykorzystywanie wykresów rozkładu wyników c. analizowanie łatwości i trudności poszczególnych zadań oraz standardów d. analizowanie zebranych danych w formie opisowej e. wykorzystywanie programów do analizy wyników egzaminu. 4. Jak często to się odbywa? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) a. zawsze na początku nowego roku szkolnego b. na cyklicznych spotkaniach zespołów przedmiotowych c. po każdym próbnym egzaminie / teście zewnętrznym przygotowanym przez OKE d. po każdym próbnym egzaminie / teście zewnętrznym przygotowanym przez OPERON e. po każdym teście / sprawdzianie wewnętrznym (sprawdzian dyrektorski) 5. W jaki sposób zapoznają się Państwo z tymi analizami? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) a. dzięki obecności na posiedzeniach rady pedagogicznej b. z lektury protokołów rad pedagogicznych c. ze strony internetowej szkoły d. z prezentacji analiz na posiedzeniach zespołów przedmiotowych 6. Czy rodzice uczniów znają wyniki egzaminów zewnętrznych osiągnięte w szkole w poprzednich latach? Jeśli NIE, to dlaczego?... 19

20 7. W jaki sposób szkoła eksponuje wyniki egzaminów zewnętrznych? 8. Czy wdrażają Państwo wnioski z analizy wyników egzaminów zewnętrznych (przyjęte w danym roku priorytety kształcenia)? Jeśli NIE, to dlaczego? W jaki sposób wdrażają Państwo wnioski z analizy wyników egzaminów zewnętrznych (przyjęte w danym roku priorytety kształcenia)? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) a. wprowadzenie zmian do planów wynikowych b. zmiany w zakresach realizowanego materiału c. wprowadzenie zmian w kształconych umiejętnościach d. zgodny z priorytetami zakres przygotowywanych prac pisemnych, ćwiczeń i zadań e. dostosowanie form i metod pracy do wymagań egzaminacyjnych (standardów) f. konsekwentne realizowanie wskazanych we wnioskach standardów g. przeprowadzanie próbnych egzaminów (np. organizowanych przez OKE) i innych wewnętrznych sprawdzianów 10. Czy wdrażają Państwo wnioski z analizy testów wewnętrznych (próbnego egzaminu, sprawdzianu dyrektorskiego)? Jeśli NIE, to dlaczego? 11. Czy Państwa zdaniem wdrażanie przez szkołę wniosków z analizy wyników przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia? Jeśli NIE, to dlaczego?... 20

21 ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS KOŃCZĄCYCH NAUKĘ Załącznik Nr 2 W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ( IV technikum, IIILO, III ZSZ) Analiza wyników egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach Drodzy Uczniowie! Prosimy o wypełnienie ankiety, która ma na celu zbadanie (ewaluacja wewnętrzna) efektywności pracy szkoły poprzez wdrażanie wniosków z analizy wyników egzaminów maturalnych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi lub w miejsce kropek wpisanie własnej odpowiedzi. Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety 1. Czy znacie wyniki egzaminów maturalnych/egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osiągnięte w szkole w poprzednich latach? Jeśli NIE, to dlaczego? Czy znacie wnioski z analizy wyników tych egzaminów? Jeśli NIE, to dlaczego? Jeśli TAK, to w jaki sposób zostaliście poinformowani? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) a. nauczyciele omawiają wyniki na początku roku szkolnego podczas lekcji b. w trakcie informacji poświęconych przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych zapoznanie ze standardami wymagań egzaminacyjnych z danego przedmiotu c. wyniki umieszczone są na stronie internetowej naszej szkoły d. przez omówienie przez nauczyciela priorytetów przyjętych na dany rok szkolny 4. Czy wiecie, co sprawiło zdającym największą trudność podczas poprzednich egzaminów? Jeśli NIE, to dlaczego? Czy wiecie, nad jakimi umiejętnościami jeszcze musicie popracować? Jeśli NIE, to dlaczego?... 21

22 6. Czy nauczyciele omawiają z Wami wyniki przeprowadzonych w szkole próbnych egzaminów? 7. Czy nauczyciele informują Was o standardach wymagań egzaminacyjnych (odpowiednie wykonanie zadania gwarancja sukcesu)? Jeśli NIE, to dlaczego? W jaki sposób nauczyciele dbają o osiągnięcia wysokich wyników na egzaminach zewnętrznych? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) a. kładą nacisk na ćwiczenie na lekcjach tych zadań, które sprawiały najwięcej problemów b. odpowiednio opracowują prace domowe (zadania egzaminacyjne) c. kartkówki i inne formy odpowiedzi d. sprawdziany uwzględniające priorytety na dany rok szkolny e. sprawdziany uwzględniające standardy wymagań egzaminacyjnych f. zachęcają uczniów do samodzielnej pracy (np. rozwiązywanie arkuszy z wykorzystaniem Internetu) g. organizują indywidualne spotkania z uczniami h. zajęcia dodatkowe dla uczniów zdających egzamin zawodowy/ maturalny 9. Jakie pozytywne strony dostrzegacie w prowadzeniu przez szkołę analiz wyników egzaminów zewnętrznych i sprawdzianów wewnętrznych? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) a. wyniki egzaminów zewnętrznych na bardzo dobrym poziomie w porównaniu z krajem i województwem b. przyrost wiedzy u uczniów c. ocena skuteczności nauczania poszczególnych przedmiotów d. informacja zwrotna, które partie materiału sprawiają uczniom najwięcej trudności i nad którymi należy pracować e. efektywniejsza praca z uczniami kolejnych roczników f. inne (jakie?) Czy Waszym zdaniem, wdrażanie przez szkołę wniosków z analizy wyników przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia? e. trudno powiedzieć f. nie wiem Jeśli NIE, to dlaczego?... 22

23 KWESTIONARIUSZ WYWIADU Z DYREKTOREM SZKOŁY Załącznik Nr 3 Analiza wyników egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach 1. Pani Dyrektor, czy w szkole jest prowadzona szczegółowa analiza wyników egzaminów zewnętrznych?.. 2. Kto przygotowuje i w jakiej formie przedstawia wnioski z analizy wyników tych egzaminów? W jakich dokumentach można znaleźć potwierdzenie tych analiz?. 4. Jak często odbywa się taka analiza?. 5. W jaki sposób nauczyciele zapoznają się z tymi analizami?. 6. Jakie dane obejmują te analizy?.. 7. Czy Pani zdaniem rodzice uczniów z klas IV technikum, III LO i III ZSZ znają wyniki egzaminów osiągnięte w szkole w poprzednich latach? W jaki sposób rodzice są informowani o tych wynikach?. 9. Czy nauczyciele zapoznają uczniów ze standardami wymagań egzaminacyjnych? Czy nauczyciele wdrażają wnioski z analizy egzaminów zewnętrznych? Jeżeli tak to w jaki sposób?.. 23

24 11. Jak często nauczyciele wdrażają przyjęte w danym roku priorytety kształcenia oraz gdzie można znaleźć potwierdzenie tych działań? Czy nauczyciele wdrażają wnioski z analizy testów wewnętrznych? Jeżeli tak to w jaki sposób? Czy nauczyciele analizują postępy uczniów w obszarach wskazanych w analizach wyników. Jeśli tak, to w jaki sposób? Jakie korzyści wynikają z prowadzenia analiz wyników egzaminów zewnętrznych? 15. Czy Pani zdaniem wdrażanie wniosków z tych analiz przyczyni się do wzrostu efektów kształcenia?

25 Załącznik Nr 4 ANKIETA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS KOŃCZĄCYCH NAUKĘ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ( IV technikum, IIILO, IIIZSZ) Analiza wyników egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach Szanowni Państwo! Prosimy o wypełnienie ankiety, która ma na celu zbadanie (ewaluacja wewnętrzna) efektywności pracy szkoły poprzez wdrażanie wniosków z analizy wyników egzaminów maturalnych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi lub w miejsce kropek wpisanie własnej odpowiedzi. Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety 1. Czy znają Państwo wyniki egzaminów maturalnych lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osiągnięte w szkole w poprzednich latach? Jeśli NIE, to dlaczego? Jeśli TAK, to w jaki sposób zostali Państwo poinformowani o wynikach? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) a. Dyrektor szkoły przekazał taką informację na rozpoczęciu roku szkolnego b. Dyrektor szkoły przekazał taką informację na zebraniu z rodzicami c. nauczyciel wychowawca przekazał dane na zebraniu z rodzicami d. wyniki umieszczone są na szkolnej stronie internetowej e. podczas spotkań indywidualnych z wychowawcą lub nauczycielami przedmiotowymi f. w inny sposób (jak?) Czy wiedzą Państwo, co sprawiało uczniom największą trudność w egzaminach zewnętrznych/ubiegłorocznych egzaminach? Jeśli NIE, to dlaczego? Czy zostali Państwo poinformowani przez nauczycieli, nad jakimi umiejętnościami uczniowie muszą jeszcze popracować? e. trudno powiedzieć 25

26 5. Czy zostali Państwo poinformowani przez nauczycieli o planowanych w szkole egzaminach próbnych? e. trudno powiedzieć 6. Czy znają Państwo wyniki przeprowadzonych w szkole egzaminów próbnych? Jeśli NIE, to dlaczego? Jeśli TAK, to w jaki sposób zostali Państwo poinformowani o wynikach? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) a. nauczyciel wychowawca przekazał dane na zebraniu ogólnym z rodzicami b. podczas spotkań indywidualnych z wychowawcą c. podczas spotkań indywidualnych z nauczycielami przedmiotowymi d. za pośrednictwem arkusza testu przekazanego do wglądu e. z relacji dziecka f. w inny sposób (jak?) Czy wg Państwa wiedzy nauczyciele omawiają z uczniami na lekcjach wyniki przeprowadzonych w szkole egzaminów próbnych? e. trudno powiedzieć f. nie wiem 9. Jakie korzyści dostrzegają Państwo w prowadzeniu przez szkołę analiz wyników egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) a. wyniki egzaminów zewnętrznych wyższe od średniej krajowej b. przyrost wiedzy u uczniów c. ocena skuteczności nauczania poszczególnych przedmiotów d. informacja dla nauczycieli o tym, które partie materiału sprawiają uczniom najwięcej trudności i którym zagadnieniom trzeba poświęcić na lekcjach więcej czasu e. lepsza gospodarka czasem przeznaczonym na realizację konkretnych partii materiału f. efektywniejsza praca z uczniami kolejnych roczników g. inne (jakie?) Czy Państwa zdaniem wdrażanie przez szkołę wniosków z analizy wyników przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia Państwa dzieci? 26

27 Jeśli NIE, to dlaczego? Czy uczęszczają Państwo na zebrania z rodzicami (wywiadówki): a. tak c. nie, ale rozmawiam indywidualnie z wychowawcą w dogodnym dla mnie terminie d. nie 12. Jak często zapoznają się Państwo z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły? a. często b. czasami c. rzadko d. nigdy 27

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014 1 SZKOŁA PODSTWOWA IM. FROF. WILHELMINY IWANOWSKIEJ W PIGŻY RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014 W OBSZARZE I,, Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp. OBSZAR I EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Opracowanie: Zespół do spraw diagnoz pedagogicznych i ewaluacji Wymaganie 11: Szkoła

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. MJR. H. DOBRZAŃSKIEGO HUBALA W RADOMIU OBSZAR I EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Ocena sposobu oraz efektywności wdrażania wyników analiz sprawdzianu i egzaminów maturalnych OPRACOWAŁY: Beata Piocha Anna Gracz-Parobczy

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 ANALIZUJE SIĘ WYNIKI SPRAWDZIANU I Informacje ogólne Obszar ewaluacji: (1.) Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010

RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010 RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna 2015/2016

Ewaluacja wewnętrzna 2015/2016 Ewaluacja wewnętrzna 2015/2016 Cele ewaluacji: Sprawdzenie czy nauczyciele, zespoły przedmiotowe i rada pedagogiczna organizując procesy edukacyjne uwzględniają wnioski z analizy wyników egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 GIMNAZJUM NR 3 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 OPRACOWANIE: Anna Pluta Iwona Zientarska Beata Cichorska

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY. Zespół ds. ewaluacji: Aneta Czerwiec Agnieszka Cichecka Marzena Litwa

RAPORT EWALUACYJNY. Zespół ds. ewaluacji: Aneta Czerwiec Agnieszka Cichecka Marzena Litwa Publiczne Gimnazjum w Uwielinach im. Żołnierzy AK- Bohaterów Lasów Chojnowskich Rok szkolny 2014/2015 RAPORT EWALUACYJNY Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów, egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Struktura raportu: 1.

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym Raport z ewaluacji wewnętrznej Obszar : Efekty działalności dydaktycznej i wychowawczej. Wymaganie: Wyniki sprawdzianu analizowane są w celu poprawy jakości pracy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy Rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Zespół Szkół w Augustowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANIE: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Zespół w składzie: Halina Ignatiuk Irena Żmieńko Joanna

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. Szkoła Podstawowa w Lesznie ROK SZKOLNY 2011/2012 Raport z ewaluacji wewnętrznej Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. Wymaganie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji:

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: WYMAGANIE 3. PRZEDMIOT EWALUACJI: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół Publicznych Grodziszcze 4 7- Ząbkowice Śląskie e-mail: szkolgrodziszcze@o2.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej Obszar - Efekty działalności dydaktycznej Wymaganie 1.1 Analizuje się wyniki sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO TURYSTYCZNYCH JELENIA GÓRA RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI. Cel ewaluacji: Zebranie informacji na temat efektywności wykorzystania wyników analiz sprawdzianu po klasie szóstej

RAPORT Z EWALUACJI. Cel ewaluacji: Zebranie informacji na temat efektywności wykorzystania wyników analiz sprawdzianu po klasie szóstej RAPORT Z EWALUACJI Cel ewaluacji: Zebranie informacji na temat efektywności wykorzystania wyników analiz sprawdzianu po klasie szóstej Przedmiot ewaluacji: Analiza wyników sprawdzianu po klasie szóstej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu W roku szkolnym 2015/2016 ewaluacja wewnętrzna prowadzona była w obszarze organizacji procesów edukacyjnych, a jej zakres

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. I 1. Analizować wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych. PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Załącznik nr 2 do protokołu Zadanie Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SZCZEKOCINACH EWALUACJA WEWNĘTRZNA Wymaganie 11: Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Opis przedmiotu ewaluacji: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Metody i narzędzia ewaluacji

Metody i narzędzia ewaluacji Metody i narzędzia ewaluacji wyników zdalnego testowania wiedzy (platforma informatyczna e-matura) Książka przygotowana w ramach projektu E-matura, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych Szkoła Podstawowa w Uwielinach Rok szkolny 2014/2015 RAPORT EWALUACYJNY Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych Zespół ewaluacyjny:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU ZAKRES WYMAGANIA: 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W CELU PODWYŻSZENIA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W STARYCH PIEŚCIROGACH

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W CELU PODWYŻSZENIA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W STARYCH PIEŚCIROGACH Zespół: Stare Pieścirogi, 16 czerwca 2011 r. Dorota Sierzputowska Joanna Maluchnik Zofia Truszkowska Ewa Ścisłowska Beata Rączka Piotr Kowalski Radosław Skrzynecki ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU I EGZAMINU

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji. wewnętrznej

Raport z ewaluacji. wewnętrznej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Jasieńcu Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2018/2019 1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp Raport ewaluacyjny Ewaluacja pracy szkoły Wyniki sprawdzianu i egzaminów są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły. W szkole są wdrażane wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów. Cel

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANIE: Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespołu Szkół w Suchowoli. w roku 2011/2012. Wstęp

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespołu Szkół w Suchowoli. w roku 2011/2012. Wstęp Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespołu Szkół w Suchowoli Wstęp w roku 2011/2012 Raport z ewaluacji wewnętrznej, która została przeprowadzona w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SOKÓŁCE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Procesy zachodzące w szkole Wymaganie: Szkoła, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/2015

Rok szkolny 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji Rok szkolny 2014/2015 Opracowali:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2012/2013 I obszar Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 im. K. K. BACZYŃSKIEGO W PUŁAWACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ wymaganie 11 Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy sprawdzianu oraz innych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH w Rydułtowach w roku szkolnym 2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH w Rydułtowach w roku szkolnym 2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH w Rydułtowach w roku szkolnym 2011/2012 I OBSZAR: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ Wymaganie

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI w roku szkolnym 2013/2014 PRZEDMIOT EWALUACJI: UCZNIOWIE NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI OKREŚLONE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ. CEL EWALUACJI: Ocena stopnia realizacji wdrażania podstawy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów i diagnoz

Analiza wyników egzaminów i diagnoz Zespół Szkół Medycznych w Bydgoszczy rok szkolny 2012/2013 Analiza wyników egzaminów i diagnoz Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy do analizy wyników sprawdzianu i egzaminów wykorzystuje się różnorodne

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Czy już można wykorzystać EWD maturalne w ewaluacji? przygotowała Ewa Stożek, Zespół EWD

Czy już można wykorzystać EWD maturalne w ewaluacji? przygotowała Ewa Stożek, Zespół EWD Czy już można wykorzystać EWD maturalne w ewaluacji? przygotowała Ewa Stożek, Zespół EWD 1.EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły 22 czerwca 2013 Raport ewaluacji wewnętrznej w obszarze I Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły Przedmiot ewaluacji Uczniowie nabywają wiadomości

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2014/2015

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2014/2015 Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2014/2015 wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Bruszewo,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 Obszar I. Programy nauczania Standard: W szkole nauczanie powiązane jest z wychowaniem, kształceniem umiejętności

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z ewaluacji wewnętrznej 30 czerwca 2015 roku

RAPORT. z ewaluacji wewnętrznej 30 czerwca 2015 roku RAPORT z ewaluacji wewnętrznej 30 czerwca 2015 roku Obszar I - Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły Wymaganie 1.1. Analizuje się wyniki

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna szkoły

Ewaluacja wewnętrzna szkoły Ewaluacja wewnętrzna szkoły Ewaluacja wewnętrzna szkoły przebiegła zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zmiana dotyczy jedynie terminu przeprowadzenia II testów diagnozujących w klasach pierwszych komisja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 rok szkolny 2018/2019 Klasy 4-6

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 rok szkolny 2018/2019 Klasy 4-6 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 rok szkolny 2018/2019 Klasy 4-6 Ewaluacja : Obszar II Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej: Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego i czy wdraża

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2011/2012

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2011/2012 Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2011/2012 opracowanie raportu zespół ds. ewaluacji wewnętrznej Wiesława Czerw Agnieszka Polak Barbara Walaszczyk Jemielno, dn.31.05.2012

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL.

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. SZAFERA W ŻARKACH I CELE PROGRAMU Cel główny: poprawa efektywności kształcenia w szkole

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych EWALUACJA WEWNĘTRZNA. Wrzesień 2015 Czerwiec 2016

Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych EWALUACJA WEWNĘTRZNA. Wrzesień 2015 Czerwiec 2016 Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych EWALUACJA WEWNĘTRZNA Wrzesień 2015 Czerwiec 2016 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Bieszczadzkim

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się sposób sprzyjający uczeniu się S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się I. Cele i zakres ewaluacji 1. Cel Zebranie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY ORGANIZACJA PROCESÓW EDUKACYJNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM WNIOSKÓW Z ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/ 2011

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/ 2011 SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/ 2011 OBSZAR I WYMAGANIE 1.1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności DATA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA: 20 czerwca 2011 r. NAZWISKA AUTORÓW:

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Gościszce Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Gościszce ZAKRES WYMAGANIA 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu TECHNIKUM ZAWODOWE NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu TECHNIKUM ZAWODOWE NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

DATA NAPISANIA RAPORTU- MAJ 2018 r. PODSUMOWANIE WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 W SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W GNIEWINIE

DATA NAPISANIA RAPORTU- MAJ 2018 r. PODSUMOWANIE WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 W SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W GNIEWINIE DATA NAPISANIA RAPORTU- MAJ 2018 r. PODSUMOWANIE WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 W SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W GNIEWINIE 1 Wymaganie ewaluacyjne: 3. Uczniowie nabywają wiadomości

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY WYMAGANIE NR 11:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY WYMAGANIE NR 11: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY WYMAGANIE NR 11: W szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

RAPORT Z BADANIA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej RAPORT Z BADANIA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie 3 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci Przewlekle Chorych Nr 38 w roku

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS VI

ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS VI ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS VI W dniu listopada 13 r. przeprowadzono ankietę wśród uczniów losowo wybranej klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie w ramach ewaluacji wewnętrznej, której celem

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W LUSŁAWICACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W LUSŁAWICACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W LUSŁAWICACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 Wymaganie 11: Szkoła, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W LIPNICY MUROWANEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W LIPNICY MUROWANEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W LIPNICY MUROWANEJ Obszar ewaluacji: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI Z ROKU 2017 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W STRZELINIE Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI Z ROKU 2017 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W STRZELINIE Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI Z ROKU 2017 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W STRZELINIE Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 OPRACOWANA PRZEZ ZESPÓŁ: BOŻENA BUŁA JOLANTA BURTIN BEATA MALSKA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 OBSZAR: PROCESY Wymaganie : Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

1. Informacje wprowadzające:

1. Informacje wprowadzające: Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolistowie na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sprawowania funkcji wychowawcy oddziału w ZSP w Sycowie

Instrukcja sprawowania funkcji wychowawcy oddziału w ZSP w Sycowie Instrukcja sprawowania funkcji wychowawcy oddziału w ZSP w Sycowie 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami powierzonego oddziału, a w szczególności: 1) tworzenie warunków

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PRACY SZKOŁY

KALENDARZ PRACY SZKOŁY KALENDARZ PRACY SZKOŁY rok szkolny 2015/2016 semestr I - 20 tygodni, (01.09.2014 31.01.2015) semestr II 18 tygodni (10 tygodni dla maturzystów, 14 tygodni dla klasy odbywającej praktyki), Razem 38 tygodni.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII CÓREK BOŻEJ MIŁOŚCI W WOJSCE Przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2014r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla nauczycieli. 35 osób

Ankieta dla nauczycieli. 35 osób Ankieta dla nauczycieli 35 osób PYTANIE 1. W mojej pracy włączam standardy wymagań egzaminacyjnych w ciągły proces dydaktyczny 3% 9% dotyczy 88% PYTANIE 2. Dokonuję analizy wyników próbnych sprawdzianów/egzaminów

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku 2014/2015 WYMAGANIE: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 1

Bardziej szczegółowo

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się.

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się. EWALUACJA WEWNĘTRZNA Cel ewaluacji: Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane, monitorowane i doskonalone

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych Członkowie zespołu ds. ewaluacji: Kultys Marzena,

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY NASZEGO GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 TO: Wzrost efektów kształcenia. Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole. Monitorowanie obowiązku

PRIORYTETY NASZEGO GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 TO: Wzrost efektów kształcenia. Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole. Monitorowanie obowiązku PRIORYTETY NASZEGO GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 TO: Wzrost efektów kształcenia. Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole. Monitorowanie obowiązku szkolnego uczniów. 1.WZROST EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Wymagania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/ 2012

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/ 2012 SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/ 2012 OBSZAR I WYMAGANIE 1.1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności DATA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA: 22 czerwca 2012 r. NAZWISKA AUTORÓW:

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej przeprowadzonej w roku szkolnym

Raport z ewaluacji wewnętrznej uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej przeprowadzonej w roku szkolnym Raport z ewaluacji wewnętrznej uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej przeprowadzonej w roku szkolnym 2017/2018. Charakterystyka działań Cel ewaluacji: zebranie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. przeprowadzonej w roku szkolnym 2017/2018 w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Słupcy

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. przeprowadzonej w roku szkolnym 2017/2018 w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Słupcy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2017/2018 w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Słupcy Opracował K.Kowalski dyr. Ośrodka I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2015/2016

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2015/2016 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19 42-151 Waleńczów tel. 034 318 71 08 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2015/2016 Przedmiot ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANIE: 3.Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej ROK SZKOLNY 2015/2016 ORGANIZACJA I PRZEBIEG EWALUACJI W roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W BĘDZINIE PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2015/2016

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W BĘDZINIE PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 0 W BĘDZINIE PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 205/206 (Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD PLANU. NADZORU PEDAGOGICZNEGO w roku szkolnym 2009/2010 EWALUACJA PRZYKŁAD PIERWSZY

PRZYKŁAD PLANU. NADZORU PEDAGOGICZNEGO w roku szkolnym 2009/2010 EWALUACJA PRZYKŁAD PIERWSZY PRZYKŁAD PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO w roku szkolnym 2009/2010 Nazwa szkoły Szkoła. w Data obowiazywania od.. listopada 2009 EWALUACJA PRZYKŁAD PIERWSZY Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy w szkole

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek podnoszenia jakości pracy szkoły

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek podnoszenia jakości pracy szkoły Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek podnoszenia jakości pracy szkoły W roku szkolnym 2009/2010 weszło w życie nowe rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 1. Rozporządzenie MEN o wymaganiach wobec szkół (Dz. U. z 2015 r., poz.1214). Wypis zapisów wskazujących na obszary nadzoru pedagogicznego, a tym samym na zadania szkoły: 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników egzaminów maturalnych 2013 XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie

Opracowanie wyników egzaminów maturalnych 2013 XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Opracowanie wyników egzaminów maturalnych 2013 XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Wstępna analiza wyników egzaminów maturalnych Dokonano porównania: zdawalności

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej umiejętności określone w podstawie programowej S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej I. Cele i

Bardziej szczegółowo

Wymaganie: Analizuje się wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego

Wymaganie: Analizuje się wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze I Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki Wymaganie: Analizuje się wyniki sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu za rok 2014

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu za rok 2014 Poznań, dnia 25 lutego 2015 roku Sprawozdanie z wykonania planu działalności Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu za rok 2014 CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2014 1. Podniesienie

Bardziej szczegółowo