Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły"

Transkrypt

1 22 czerwca 2013 Raport ewaluacji wewnętrznej w obszarze I Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły Przedmiot ewaluacji Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności. 1

2 Opis przedmiotu ewaluacji W roku szkolnym 2012/13 zespół ewaluacji wewnętrznej szkoły jako przedmiot ewaluacji wybrał w obszarze I Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności. Naszym celem było: 1. Sprawdzenie, czy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 2. Określenie, w jakim stopniu prowadzona jest diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów. 3. Sprawdzenie, czy szkoła wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów. Dostarczone informacje przeanalizował i zinterpretował zespół ds. ewaluacji. Lider sporządził raport, który został włączony do dokumentacji szkoły. Wyniki ewaluacji upowszechniono na zebraniu rady pedagogicznej. Opis ewaluacji W wyniku ewaluacji chcieliśmy pozyskać następujące informacje: 1. Czy stan wiedzy i umiejętności uczniów jest systematycznie diagnozowany? 2. Czy uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności zgodnie z podstawą programową? 3. Czy i w jaki sposób rodzice i uczniowie zapoznawani są z osiągnięciami uczniów? 4. Czy w szkole formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów? 5. Czy szkoła podejmuje działania mające na celu podnoszenie wyników nauczania? 6. Czy w szkole stworzono jasne i przejrzyste kryteria oceniania dla każdego przedmiotu? 2

3 W tym celu posłużyliśmy się określonymi metodami, takimi jak: analiza treści dokumentów, badania ankietowe, wywiad. Analizie poddano następujące dokumenty: dzienniki lekcyjne, rozkłady materiału, przedmiotowe systemy oceniania, programy nauczania, arkusze realizacji podstawy programowej (I semestr), protokoły spotkań statutowych zespołów nauczycieli, diagnoza w kl. I-III, próbne sprawdziany klas IV-VI (analiza), protokoły Rady Pedagogicznej, plan pracy dydaktyczno- wychowawczej. Wywiad przeprowadzono z nauczycielami. Badania ankietowe obejmowały: ankietę dla uczniów, ankietę dla rodziców, ankietę dla nauczycieli. Opis badań Szukając odpowiedzi na pytanie: Czy stan wiedzy i umiejętności uczniów jest systematycznie diagnozowany dokonano analizy dokumentów osobno pod kątem klas 1-3 i klas

4 Wyniki analizy dokumentów dla klas 1-3 Analizy dokonano w oparciu o następujące dokumenty: 1. dzienniki lekcyjne, 2. zeszyt zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, 3. analizy testów trzecioklasistów, 4. księga protokołów z Posiedzeń Rady Pedagogicznej. Stan wiedzy i umiejętności uczniów diagnozuje się systematycznie w ciągu całego roku. Wszyscy nauczyciele posiadają oceny cząstkowe uzyskiwane przez uczniów za: ustne wypowiedzi, zintegrowane testy wiadomości i umiejętności, aktywność na zajęciach, prace domowe w zeszytach ćwiczeń, prace plastyczne, zadania dodatkowe. Wszystkie formy sprawdzania wiedzy i umiejętności zawarte są w WSO. W trakcie każdego etapu edukacji wczesnoszkolnej dokonuje się analizy osiągnięć w toku semestralnych testów wiadomości i umiejętności, przygotowywanych przez nauczycieli uczących w danych zespołach klasowych. Wychowawcy klas pierwszych przeprowadzają diagnozę wstępną, która pozwala określić wiadomości i umiejętności dzieci u progu klasy pierwszej. Śródroczne oceny opisowe, opracowywane przez wychowawców po pierwszym semestrze każdej klasy, diagnozują poziom wiedzy i umiejętności dziecka oraz ukierunkowują dalszą pracę z uczniem. Na koniec nauki w klasie III uczniowie przystępują do Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów (OBUT). Wychowawcy klas III dokonują analizy wyników testu. Na podstawie analiz formułuje się i wdraża wnioski w celu poprawy jakości kształcenia. Analizując osiągnięcia uczniów w powyższy sposób porównuje się wyniki uzyskane przez uczniów we wszystkich standardach do wyników uzyskanych w tym zakresie w województwie i kraju. 4

5 Wszystkie analizy testów znajdują się w dokumentach Dyrekcji Szkoły. Wyniki omawiane są w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej. Potwierdzają to zapisy w księdze protokołów. Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej dokonuje analizy diagnoz oraz wyników nauczania na poziomie poszczególnych klas. Przeprowadzane analizy wiadomości i umiejętności są prowadzone systematycznie. Wyniki analizy dokumentów dla klas 4-6 Analizy dokonano w oparciu o następujące dokumenty: 1. dzienniki lekcyjne, 2. przedmiotowe systemy oceniania, 3. zeszyty zespołów nauczycieli, 4. analizy sprawdzianów próbnych 5. analizy sprawdzianów końcowych klas 6 6. księga protokołów z Posiedzeń Rady Pedagogicznej. Stan wiedzy i umiejętności uczniów diagnozuje się systematycznie w ciągu całego roku. Wszyscy nauczyciele posiadają oceny cząstkowe uzyskiwane przez uczniów za: ustne odpowiedzi, kartkówki, prace klasowe, aktywność na zajęciach, prace domowe w zeszytach przedmiotowych i zeszytach ćwiczeń, prace plastyczne, prace wytwórcze, zadania dodatkowe, prace samodzielne na lekcjach. Wszystkie formy sprawdzania wiedzy i umiejętności zawarte są w przedmiotowych systemach oceniania. W trakcie każdego etapu edukacji dokonuje się analizy osiągnięć w toku próbnych sprawdzianów przygotowywanych przez nauczycieli uczących w danych 5

6 zespołach klasowych, gotowych sprawdzianów oraz sprawdzianów przygotowywanych przez wydawnictwo OPERON. Sprawdziany próbne pisane są przez uczniów klas 4 i klas 5 ( raz w roku szkolnym), a klas 6 ( dwa razy w roku szkolnym). Analizy wyników sprawdzianów próbnych są przedstawiane i omawiane na spotkaniach zespołów nauczycieli. Wychowawcy dokonują analizy wyników sprawdzianów, opracowują wnioski do wdrożenia w proces edukacji na poszczególnych przedmiotach. Potwierdzają to zapisy w zeszytach zespołów nauczycieli uczących w zespołach klasowych Na koniec nauki w klasie 6 uczniowie piszą sprawdzian końcowy. Wychowawcy dokonują analizy wyników sprawdzianów i opracowują wnioski. Na podstawie analiz formułuje się i wdraża wnioski w celu poprawy jakości kształcenia. Analizując osiągnięcia uczniów w powyższy sposób porównuje się wyniki uzyskane przez uczniów we wszystkich standardach do wyników uzyskanych w tych zakresach w gminie, powiecie, województwie i kraju. Wszystkie analizy sprawdzianów znajdują się w dokumentach Dyrekcji Szkoły. Na koniec każdego semestru wychowawcy klas podają średnią uzyskanych ocen. Wyniki omawiane są w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej. Potwierdzają to zapisy w księdze protokołów. Ponadto nauczyciele omawiają osiągnięcia uczniów w różnych dziedzinach: sportowych, edukacyjnych (np. w wyniku przeprowadzanych konkursów); analizuje się frekwencję. Podsumowując, analizy są różnorodne, dokonywane są samodzielnie przez nauczycieli po napisaniu sprawdzianów czy prac klasowych, po każdym dziale i po każdym semestrze. Dotyczą także, testów sprawności fizycznej, aktywności na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych, frekwencji, bieżącego oceniania, wyników klasyfikacji, próbnych sprawdzianów, udziału w konkursach, zawodach sportowych i artystycznych. Zespołowe analizy osiągnięć uczniów (inne niż analiza wyników sprawdzianów klas 6) dokonywane są poprzez: podsumowanie wyników nauczania w zespołach klasowych i przedmiotowych, zespołach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na posiedzeniach Rady Pedagogicznej (dwa razy w roku) oraz za pomocą zestawień przygotowywanych na zebrania rodziców. Wyniki poszczególnych klas oraz uczniów prezentowane są na zebraniach ogólnych przez Dyrektora Szkoły. 6

7 Zespoły przedmiotowe analizują wyniki diagnoz, wyniki nauczania na poziomie poszczególnych klas. Przeprowadzane analizy stanu wiedzy i umiejętności są prowadzone systematycznie. Wniosek Analiza dokumentów: 1. dzienniki lekcyjne, 2. zeszyt zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, 3. analizy testów trzecioklasistów, 4. księga protokołów z Posiedzeń Rady Pedagogicznej. 5. przedmiotowe systemy oceniania, 6. zeszyty zespołów nauczycieli, 7. analizy sprawdzianów próbnych 8. analizy sprawdzianów końcowych klas 6 wykazała, że stan wiedzy i umiejętności uczniów diagnozuje się systematycznie w ciągu całego roku. Analiza ankiety dla nauczycieli na temat: Czy stan wiedzy i umiejętności uczniów naszej szkoły jest systematycznie diagnozowany? W badaniu wzięło udział 20 nauczycieli. Z ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli wynika, że uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej. Nabywane przez uczniów wiadomości i umiejętności są przedmiotem analizy, na podstawie której formułowane są wnioski do dalszej pracy. Wyniki diagnoz są omawiane i interpretowane na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zebraniach z rodzicami, zebraniach zespołów przedmiotowych oraz nauczycieli uczących w poszczególnych klasach. Na początku każdego etapu edukacyjnego uczniowie poddawani są diagnozie wstępnej. W trakcie roku szkolnego nauczyciele systematycznie diagnozują stan wiedzy i umiejętności uczniów poprzez testy i sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, zadania dodatkowe, aktywność na zajęciach, projekty. Wyniki nauczania badane są również za pomocą wewnętrznych sprawdzianów próbnych 7

8 przeprowadzanych w klasach IV, V i VI tych. Poza tym uczniowie klas VI tych każdego roku piszą dodatkowo zewnętrzny test próbny wydawnictwa OPERON. Na koniec każdego etapu edukacyjnego uczniowie systematycznie przystępują do sprawdzianów zewnętrznych. Wniosek Analiza wyników ankiety dla nauczycieli potwierdziła jednoznacznie systematyczność diagnozowania wiedzy i umiejętności uczniów naszej szkoły. Kolejne pytanie, które postawił przed sobą zespół ewaluacyjny brzmiało: "Czy uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności zgodnie z podstawą programową?" Poddano pod tym kątem analizie dokumenty takie jak: - dzienniki lekcyjne, - rozkłady materiałów, - programy nauczania, - arkusze realizacji podstawy programowej (I semestr). Wniosek Analiza dokumentów wykazała, że uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności zgodnie z podstawą programową. Programy nauczania zawierają podstawę programową z danego przedmiotu, rozkłady materiału są przygotowane odpowiednio do przyjętego programu nauczania, a zapisy w dzienniku lekcyjnym są zgodne z zapisami w rozkładach. Nauczyciele na koniec semestru stwierdzili, że ze wszystkich przedmiotów zagadnienia z podstawy programowej zostały wprowadzone, utrwalone i sprawdzone. 8

9 Czy i w jaki sposób rodzice i uczniowie zapoznawani są z osiągnięciami uczniów? Odpowiedzi na to pytanie zespół ewaluacyjny szukał przeprowadzając ankietę wśród uczniów i rodziców. Analiza ankiety dla rodziców Ankietę przeprowadzono na reprezentatywnej grupie losowo wybranych 60 rodziców. 50 rodziców wypełniło ankietę. Z przeprowadzonych ankiet wynika, że rodzice są zapoznawani z osiągnięciami w nauce swoich dzieci. Tak uważa aż 100% rodziców. Informacje o ocenach swojego dziecka rodzice uzyskują najczęściej na zebraniach z rodzicami (90%). Rodzice są informowani o niepowodzeniach ucznia (98%). Analiza ankiety dla uczniów Ankietę przeprowadzono w II semestrze roku szkolnego 2012/2013 wśród pięciu losowo wybranych przedstawicieli klas IV-VI. Łącznie ankietę wypełniło 30 uczniów. Na pytanie dotyczące informowania uczniów o stawianych ocenach 53,3% ankietowanych stwierdziło, że nauczyciele informują uczniów, 43,3% że tylko niektórzy, zaś 3,3%, że nie informują. Z przeprowadzonych ankiet wynika, że 90% uczniów uważa, iż szkoła prezentuje osiągnięcia uczniów. Najczęściej poprzez ekspozycję dyplomów, pucharów, medali, na apelach szkolnych, na tablicach informacyjnych oraz na wywiadówkach. Rzadziej natomiast na wystawach plastycznych, podczas analizy sprawdzianów i testów czy na stronie internetowej. Analiza ankiet wykazała, że 63,3% uczniów stwierdza, iż prezentacja osiągnięć motywuje ich do nauki, zaś 36,6% stwierdziło, że nie. Wniosek Rodzice w 100% stwierdzają, że są informowani o osiągnięciach ich dzieci, najczęściej na zebraniach z rodzicami. Natomiast zaledwie 53% uczniów stwierdziło, że wszyscy nauczyciele informują ich o ocenach. Dostrzegają natomiast i doceniają różne formy prezentacji osiągnięć uczniów na terenie szkoły. 9

10 W celu odpowiedzi na pytanie: Czy w szkole formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów? dokonano analizy dokumentów tj: Analiza diagnozy w klasach I-III. Analiza próbnych sprawdzianów klas 4-6. Protokoły Rady Pedagogicznej. Protokoły zespołów nauczycieli. Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej oraz przeprowadzono wywiad z nauczycielami. Analiza diagnozy w klasach I-III Diagnozy przeprowadzone lub zaplanowane w klasach I-III w roku szkolnym 2012/13: Diagnoza wstępna uczniów kl. I zakwalifikowanych do zajęć wyr. wiedzy. Diagnoza śródroczna w kl. I. Diagnoza U progu klasy II. Diagnoza wstępna uczniów klas II uczęszczających na zajęcia wyr. wiedzy. Diagnoza wstępna dzieci kl. III uczestniczących w zajęciach matematyki. Diagnoza wstępna dzieci kl. III uczestniczących w zajęciach wyr. wiedzy. Diagnoza po klasie III Trzecioteścik. Ponadto nauczyciele przeprowadzają diagnozy cząstkowe: miesięczne, dwumiesięczne. Ich celem jest monitorowanie na bieżąco postępów w opanowywaniu wiedzy i umiejętności. Wnioski z diagnoz znajdują się w teczkach wychowawców, w arkuszach szczegółowej analizy diagnozy wstępnej lub u dyrekcji szkoły (wnioski z Trzecioteściku ). Wyniki przeprowadzonych diagnoz analizowane są z uczniami, prawie zawsze z innymi nauczycielami, w większości z rodzicami. 10

11 Wniosek W szkole bardzo często przeprowadza się diagnozy osiągnięć uczniów w klasach 1-3. Z diagnoz wyciąga się wnioski. Analiza sprawdzianów próbnych w klasach 4-6 W szkole konsekwentnie przeprowadzane są sprawdziany próbne we wszystkich klasach drugiego cyklu edukacyjnego, po każdym sprawdzianie zaś sporządzana jest analiza jego wyników, opatrzona końcowymi wnioskami do dalszej pracy. We wnioskach wskazuje się na potencjał uczniów, na ich mocne i słabe strony. Wyszczególnione są zadania sprawiające uczniom największe problemy oraz stopień opanowania poszczególnych standardów wymagań. Określone są też ich potrzeby w zakresie dalszej edukacji odnośnie poszczególnych zespołów klasowych, ale także ogólnej strategii procesów dydaktycznych w szkole, np.: W II semestrze roku szkolnego 2012/2013 sprawdziany, prace klasowe oraz krótkie sprawdziany powinny zawierać treści sprawdzające treści pisania i wykorzystania wiedzy w praktyce. Pozostałe umiejętności należy ćwiczyć i utrwalać. Należy zadbać o to, by omawiane kategorie kształtować w różnorodny sposób już od klas najmłodszych. Formułowane wnioski mają nie tylko ogólny charakter, lecz również szczegółowy, co dobitnie świadczy o zamiarze ich wdrażania w planowanym procesie dydaktycznym, np.: Ćwiczyć opisywanie sytuacji przedstawionej w zadaniu za pomocą diagramów słupkowych, schematów itp. lub: Zwracać uwagę na układ graficzny prac, czytelność i estetykę zapisu oraz ortografię. Wniosek W szkole formułuje się wnioski do dalszej pracy wynikające z przeprowadzonych sprawdzianów próbnych w klasach 4-6. Brak jest natomiast jednoznacznych dowodów na ich wdrażanie chociaż nauczyciele deklarują ich wdrażanie. Analiza dokumentów Analizie poddano następujące dokumenty: 1. Protokoły zespołów nauczycieli. 2. Protokoły rady pedagogicznej. 11

12 3. Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej. Analiza protokołów zespołów nauczycieli wykazała, że znajdują się w nich zapisy o spotkaniach nauczycieli, na których wyciąga się wnioski dotyczące wyników: Ogólnopolskiego Testu Umiejętności klas 3, Sprawdzianów próbnych klas 4-6, W protokołach znajdują się również zapisy mówiące o analizowaniu wyników uczniów w ciągu roku i wyników semestralnych. Protokoły zawierają zapisy o przekazywaniu wniosków do pracy w poszczególnych zespołach klasowych. Wniosek: Analizuje się na spotkaniach zespołów nauczycieli wyniki uczniów, a wnioski wdraża się do pracy. Analiza protokołów Rady Pedagogicznej wykazała, że na posiedzeniach analizuje się wyniki sprawdzianu próbnego klas 6 i podejmuje się wnioski do pracy na kolejny okres. Analiza planu pracy dydaktyczno wychowawczego szkoły wykazała, że znajdują się w nim zapisy o terminie przeprowadzenia ogólnopolskiego badania umiejętności klas 3 i sprawdzianów próbnych klas 4, 5 i 6. Wnioski: Analiza dokumentów wykazała, że w szkole planuje się i przeprowadza testy umiejętności w klasie 3 i sprawdziany próbne klas 4, 5 i 6. Testy te poddaje się analizie, wyciąga wnioski i przekazuje nauczycielom do dalszej pracy z uczniami. Analiza wywiadu z nauczycielami Wywiad przeprowadzony z nauczycielami szkoły wykazał, że w szkole formułuje się wnioski po napisaniu testów, sprawdzianów. Następnie wdraża się te wnioski w dalszym toku nauczania. Dotyczą one każdej klasy. Wnioski formułuje się również po diagnozie wstępnej, po 3-teściku, po sprawdzianach próbnych klas 4,5 i 6 oraz po analizie wyników nauczania po I 12

13 semestrze i po II semestrze. Nauczyciele stwierdzili w wywiadzie, że najczęściej wnioski te wdraża się poprzez: Poświęcaniu większej ilości czasu na pracę nad podniesieniem poziomu ze standardów, które wypadły najsłabiej. Dobieranie odpowiednich metod pracy. Nauczyciele stwierdzili, że wnioski te biorę pod uwagę przy planowaniu dalszej pracy. Wniosek: Według nauczycieli w szkole formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów. Wniosek W szkole bardzo często i w różnorodny sposób diagnozuje się osiągnięcia uczniów. Nauczyciele analizują testy, sprawdziany i wyciągają wnioski do dalszej pracy z uczniami. Oprócz deklaracji nauczycieli brakuje jednoznacznych dowodów na wdrażanie wniosków. Czy szkoła podejmuje działania mające na celu podnoszenie wyników nauczania? Analiza protokołów spotkań statutowych zespołów nauczycieli Z analizy protokołów spotkań statutowych zespołów nauczycieli wynika, że szkoła podejmuje następujące działania mające na celu podnoszenie wyników nauczania: 1. Nauczyciele analizują wyniki testów i uzgadniają zagadnienia, którym należy poświęcić więcej czasu w pracy z uczniami. 2. Nauczyciele w zespołach wspólnie przygotowują zadania do sprawdzianów próbnych. 13

14 3. Podejmują różnorodne działania mające na celu pomocy dzieciom mającym problemy w nauce. 4. Zachęcają uczniów do większej aktywności w celu zdobycia większej ilości punktów dodatnich z zachowania. 5. Zachęcają rodziców do współpracy, by poprawić zachowanie uczniów. 6. Poszukują różnych form pracy skierowanej na efektywną pracę z uczniem zdolnym. 7. W klasach 1-3 zaostrzają kryteria oceniania comiesięcznych sprawdzianów, wprowadzają półroczne sprawdziany wiadomości podsumowujące pracę uczniów i ułatwiające szczegółową ocenę semestralną. Wniosek: Szkoła podejmuje działania mające na celu podniesienie wyników nauczania. Najczęściej są to testy, sprawdziany próbne, które analizuje się, a wnioski wdraża w pracy z uczniem. Analiza rocznego planu rozwoju szkoły Analiza rocznego planu rozwoju szkoły dowodzi, że szkoła podejmuje działania mające na celu podnoszenie wyników nauczania. W planie uwzględnione został zadania : - doskonalenie umiejętności dydaktycznych i wychowawczych naucz. - motywowanie uczniów do pracy praca z uczniem zdolnym praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych przygotowanie uczniów do sprawdzianu zewnętrznego doskonalenie organizacji procesu lekcyjnego podnoszenie atrakcyjności warunków nauczania które maja doprowadzić do tego, aby uczniowie podczas realizacji zadań mogli zdobywać wiedzę, umiejętności oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce. Wniosek: Analiza rocznego planu rozwoju szkoły dowodzi, że szkoła podejmuje działania mające na celu podnoszenie wyników nauczania. 14

15 Nauczyciele podejmują działania, zachęcają, wspierają, motywują oraz sprawdzają zdobyte wiadomości, co prowadzi do podnoszenia wyników nauczania. Analiza protokołów Rady Pedagogicznej Analiza protokołów Rady Pedagogicznej wykazała, że w szkole podejmowane są liczne działania wspierające pracę uczniów zdolnych i tych, którzy mają trudności w nauce. Nauczyciele analizują potrzeby uczniów i dostosowują metody i formy pracy stosownie do ich możliwości. Doskonalą również pod tym kątem własny warsztat pracy. Szkoła stwarza warunki do osiągania sukcesów wszystkim uczniom. Analiza ankiety dla rodziców W największym stopniu wpływ według rodziców na podnoszenie wyników nauczania mają kółka zainteresowań (78%) i zajęcia wyrównawcze (58%). Ankietę przeprowadzono na reprezentatywnej grupie losowo wybranych 60 rodziców. 50 rodziców wypełniło ankietę. Czy w szkole stworzono jasne i przejrzyste kryteria oceniania dla każdego przedmiotu? Analiza ankiety do rodziców zebraniach. Analiza ankiety wykazała, że 96% rodziców zostaje zapoznana z WSO na Analiza ankiety dla uczniów Ankietę przeprowadzono w II semestrze roku szkolnego 2012/2013 wśród pięciu losowo wybranych przedstawicieli klas IV-VI. Łącznie ankietę wypełniło 30 uczniów. 15

16 Połowa ankietowanych zna system oceniania w naszej szkole ( WSO), 23,3% nie zna, zaś 26,7% zna częściowo. Ponad połowa, bo 63,3% zna kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów (PSO), 26,6 % zna tylko z niektórych zaś 13,3% nie zna. Dla 56,6% ankietowanych kryteria te są zrozumiałe, jasne i przejrzyste, dla 30% tylko częściowo, zaś dla 13,4 % ankietowanych- nie. Znaczna większość ankietowanych 86,6 % stwierdziła, że na początku roku szkolnego nauczyciele informują uczniów w jaki sposób będą oceniani, 6,6% odpowiedziała, że tylko niektórzy i 6,6%,że nie. Według 66,7% ankietowanych uczniów nauczyciele stosują kryteria oceniania, 26,6 % stwierdziło, że tylko niektórzy, zaś 6,6% że nie stosują. Wśród form oceniania najczęściej są to prace pisemne, kartkówki, aktywność na lekcji i odpowiedzi ustne. Wniosek Nauczyciele poszczególnych przedmiotów powinni zadbać o to, aby kryteria oceniania były jasne, przejrzyste i zrozumiałe dla większej liczby uczniów. Uczniowie dobrze zostali zapoznani w jaki sposób będą oceniani, zaś nauczyciele stosują różnorodne formy oceniania. Analiza dokumentów Analizie poddano: Wewnątrzszkolny System Oceniania, Przedmiotowe systemy oceniania, kryteria ocen Analiza dokumentów wykazała, że nauczyciele poszczególnych przedmiotów stworzyli przejrzyste kryteria ocen. Są one zgodne z WSO. Zapoznawani są z kryteriami zarówno rodzice, jak i uczniowie. Wyniki ewaluacji 1. Czy stan wiedzy i umiejętności uczniów jest systematycznie diagnozowany? Analiza dokumentów: 16

17 dzienniki lekcyjne, zeszyt zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, analizy testów trzecioklasistów, księga protokołów z Posiedzeń Rady Pedagogicznej. przedmiotowe systemy oceniania, zeszyty zespołów nauczycieli, analizy sprawdzianów próbnych analizy sprawdzianów końcowych klas 6 oraz ankiety dla nauczycieli wykazały, że stan wiedzy i umiejętności uczniów diagnozuje się systematycznie w ciągu całego roku. 2. Czy uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności zgodnie z podstawą programową? Analiza dokumentów dzienniki lekcyjne, rozkłady materiałów, programy nauczania, arkusze realizacji podstawy programowej (I semestr) wykazała, że uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności zgodnie z podstawą programową. 3. Czy i w jaki sposób rodzice i uczniowie zapoznawani są z osiągnięciami uczniów? Rodzice w 100% stwierdzają, że są informowani o osiągnięciach ich dzieci, najczęściej na zebraniach z rodzicami. Natomiast zaledwie 53% uczniów stwierdziło, że wszyscy nauczyciele informują ich o ocenach. Dostrzegają natomiast i doceniają różne formy prezentacji osiągnięć uczniów na terenie szkoły. 17

18 4. Czy w szkole formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów? W szkole bardzo często i w różnorodny sposób diagnozuje się osiągnięcia uczniów. Nauczyciele analizują testy, sprawdziany i wyciągają wnioski do dalszej pracy z uczniami. Potwierdzeniem wdrażania wniosków są deklaracje nauczycieli oraz zapisy w dokumentach szkoły. 5. Czy szkoła podejmuje działania mające na celu podnoszenie wyników nauczania? W szkole podejmowane są liczne działania wspierające pracę uczniów zdolnych i tych, którzy mają trudności w nauce. Nauczyciele analizują potrzeby uczniów i dostosowują metody i formy pracy stosownie do ich możliwości. Doskonalą również pod tym kątem własny warsztat pracy.szkoła stwarza warunki do osiągania sukcesów wszystkim uczniom. W największym stopniu wpływ według rodziców na podnoszenie wyników nauczania mają kółka zainteresowań (78%) i zajęcia wyrównawcze (58%). 6. Czy w szkole stworzono jasne i przejrzyste kryteria oceniania dla każdego przedmiotu? Nauczyciele poszczególnych przedmiotów powinni zadbać o to, aby kryteria oceniania były jasne, przejrzyste i zrozumiałe dla większej liczby uczniów. Uczniowie dobrze zostali zapoznani w jaki sposób będą oceniani, zaś nauczyciele stosują różnorodne formy oceniania. Analiza dokumentów wykazała, że nauczyciele poszczególnych przedmiotów stworzyli przejrzyste kryteria ocen. Są one zgodne z WSO. Zapoznawani są z kryteriami zarówno rodzice, jak i uczniowie. 18

19 Mocne strony Liczne, systematyczne diagnozy i sprawdziany próbne mające na celu ustalenie stanu wiedzy i umiejętności uczniów. Wiedza i umiejętności uczniów nabywane są zgodnie z podstawą programową. Bardzo dobry system informacji dla rodziców o wynikach uczniów. Słabe strony Kryteria oceniania mało zrozumiałe dla niektórych uczniów. Nie wszyscy nauczyciele informują na bieżąco uczniów o ocenie. Wnioski Przekazywanie uczniom kryteriów ocen w bardziej dla nich przystępny sposób. Informowanie uczniów o ocenie na bieżąco przez wszystkich nauczycieli. Opracowanie Barbara Gołofit 19

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. Szkoła Podstawowa w Lesznie ROK SZKOLNY 2011/2012 Raport z ewaluacji wewnętrznej Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. Wymaganie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu W roku szkolnym 2015/2016 ewaluacja wewnętrzna prowadzona była w obszarze organizacji procesów edukacyjnych, a jej zakres

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji:

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: WYMAGANIE 3. PRZEDMIOT EWALUACJI: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010

RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010 RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym Raport z ewaluacji wewnętrznej Obszar : Efekty działalności dydaktycznej i wychowawczej. Wymaganie: Wyniki sprawdzianu analizowane są w celu poprawy jakości pracy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/ 2011

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/ 2011 SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/ 2011 OBSZAR I WYMAGANIE 1.1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności DATA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA: 20 czerwca 2011 r. NAZWISKA AUTORÓW:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 OBSZAR: PROCESY Wymaganie : Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Zespół Szkół w Augustowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANIE: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Zespół w składzie: Halina Ignatiuk Irena Żmieńko Joanna

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI w roku szkolnym 2013/2014 PRZEDMIOT EWALUACJI: UCZNIOWIE NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI OKREŚLONE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ. CEL EWALUACJI: Ocena stopnia realizacji wdrażania podstawy

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej umiejętności określone w podstawie programowej S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej I. Cele i

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Opracowanie: Zespół do spraw diagnoz pedagogicznych i ewaluacji Wymaganie 11: Szkoła

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH w Rydułtowach w roku szkolnym 2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH w Rydułtowach w roku szkolnym 2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH w Rydułtowach w roku szkolnym 2011/2012 I OBSZAR: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ Wymaganie

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 ANALIZUJE SIĘ WYNIKI SPRAWDZIANU I Informacje ogólne Obszar ewaluacji: (1.) Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna 2015/2016

Ewaluacja wewnętrzna 2015/2016 Ewaluacja wewnętrzna 2015/2016 Cele ewaluacji: Sprawdzenie czy nauczyciele, zespoły przedmiotowe i rada pedagogiczna organizując procesy edukacyjne uwzględniają wnioski z analizy wyników egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Struktura raportu: 1.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce.

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce. Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce. I. Przedmiotowy system oceniania został sporządzony w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania. II. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 Obszar I. Programy nauczania Standard: W szkole nauczanie powiązane jest z wychowaniem, kształceniem umiejętności

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU ZAKRES WYMAGANIA: 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu.

Analiza wyników sprawdzianu. Program i harmonogram Poprawy Efektywności Kształcenia w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Witnicy w roku szkolnym 2012/2013 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU Program Poprawy Efektywności kształcenia

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/2015

Rok szkolny 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji Rok szkolny 2014/2015 Opracowali:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 rok szkolny 2018/2019 Klasy 4-6

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 rok szkolny 2018/2019 Klasy 4-6 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 rok szkolny 2018/2019 Klasy 4-6 Ewaluacja : Obszar II Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO TURYSTYCZNYCH JELENIA GÓRA RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Matematyka Szkoła podstawowa - klasa 6 I. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BEZPIECZEŃSTWA PRACY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W TECHNIKUM MECHANICZNYM, TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU i ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ. I. Zasady oceniania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/ 2012

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/ 2012 SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/ 2012 OBSZAR I WYMAGANIE 1.1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności DATA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA: 22 czerwca 2012 r. NAZWISKA AUTORÓW:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 GIMNAZJUM NR 3 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 OPRACOWANIE: Anna Pluta Iwona Zientarska Beata Cichorska

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY. Zespół ds. ewaluacji: Aneta Czerwiec Agnieszka Cichecka Marzena Litwa

RAPORT EWALUACYJNY. Zespół ds. ewaluacji: Aneta Czerwiec Agnieszka Cichecka Marzena Litwa Publiczne Gimnazjum w Uwielinach im. Żołnierzy AK- Bohaterów Lasów Chojnowskich Rok szkolny 2014/2015 RAPORT EWALUACYJNY Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów, egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

RAPORT Z BADANIA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej RAPORT Z BADANIA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie 3 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci Przewlekle Chorych Nr 38 w roku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH BIOLOGII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH BIOLOGII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH BIOLOGII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE Przedmiotowy system oceniania jest zgodny ze szkolnym systemem oceniania w Gimnazjum w Starym Kurowie. 1. Priorytety oceniania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL.

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. SZAFERA W ŻARKACH I CELE PROGRAMU Cel główny: poprawa efektywności kształcenia w szkole

Bardziej szczegółowo

Matematyka z kluczem - program nauczania matematyki zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 2012 r.- klasa VI

Matematyka z kluczem - program nauczania matematyki zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 2012 r.- klasa VI Nauczyciel- Zdzisława Stypułkowska I. WSTĘP 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania ( PZO) są zgodne z: Rozporządzeniem MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Wewnątrzszkolnym Systemem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach chemii. w Gimnazjum w Starym Kurowie

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach chemii. w Gimnazjum w Starym Kurowie Przedmiotowy system oceniania na lekcjach chemii w Gimnazjum w Starym Kurowie Przedmiotowy system oceniania jest zgodny ze szkolnym systemem oceniania w Gimnazjum w Starym Kurowie. 1. Priorytety oceniania

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp Raport ewaluacyjny Ewaluacja pracy szkoły Wyniki sprawdzianu i egzaminów są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły. W szkole są wdrażane wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów. Cel

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KADCZY ROK SZKOLNY 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KADCZY ROK SZKOLNY 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KADCZY ROK SZKOLNY 2015/2016 CEL EWALUACJI WEWNETRZNEJ: Zebranie informacji na temat, czy uczniowie nabywają wiadomości

Bardziej szczegółowo

Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych Szkoła Podstawowa w Uwielinach Rok szkolny 2014/2015 RAPORT EWALUACYJNY Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych Zespół ewaluacyjny:

Bardziej szczegółowo

Matematyka z kluczem - program nauczania matematyki zgodny z podstawą programową z dnia 14 lutego 2017 r.

Matematyka z kluczem - program nauczania matematyki zgodny z podstawą programową z dnia 14 lutego 2017 r. I. Wstęp 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) są zgodne z: Rozporządzeniem MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej w Tolkmicku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III Podstawą do stworzenia niniejszego dokumentu są: Statut Salezjańskiej Szkoły Podstawowej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ mgr Jolanta Klepadło Założenia organizacyjne nadzoru pedagogicznego Zgodnie z wymienionymi przepisami nadzór pedagogiczny w Szkole Podstawowej w sprawują:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Matematyki w klasie VI

Przedmiotowy System Oceniania z Matematyki w klasie VI Przedmiotowy System Oceniania z Matematyki w klasie VI I. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół nr 1 w Dukli rok szkolny 2011/12 OBSZAR: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ WYMAGANIE: 1.2. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przeprowadzonej w SP w Bruszewie W roku szkolnym 2010/2011

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przeprowadzonej w SP w Bruszewie W roku szkolnym 2010/2011 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przeprowadzonej w SP w Bruszewie W roku szkolnym 2010/2011 W roku szkolnym 2010/11 została przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna dotycząca obszaru 2.,,Procesy zachodzące w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy Rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki w Społecznym Gimnazjum Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego w Pyrzycach

Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki w Społecznym Gimnazjum Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego w Pyrzycach Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki w Społecznym Gimnazjum Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego w Pyrzycach ( programy nauczania matematyki zgodny z podstawą programową obowiązującą od września

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z chemii

Przedmiotowy System Oceniania z chemii Przedmiotowy System Oceniania z chemii Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na zajęciach z chemii ma na celu: 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE GIMNAZJUM IM. EDWARDA HR. RACZYŃSKIEGO W KOMORNIKACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE GIMNAZJUM IM. EDWARDA HR. RACZYŃSKIEGO W KOMORNIKACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE GIMNAZJUM IM. EDWARDA HR. RACZYŃSKIEGO W KOMORNIKACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Priorytetem przy układaniu zapisów PSO jest podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY ORGANIZACJA PROCESÓW EDUKACYJNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM WNIOSKÓW Z ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA

RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA DIAGNOZA STOPNIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ W OBSZARZE I,,EFEKTY PRACY DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY WYMAGANIE 1.2 UCZNIOWIE NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI SZKOŁA PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespołu Szkół w Suchowoli. w roku 2011/2012. Wstęp

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespołu Szkół w Suchowoli. w roku 2011/2012. Wstęp Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespołu Szkół w Suchowoli Wstęp w roku 2011/2012 Raport z ewaluacji wewnętrznej, która została przeprowadzona w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Szkoła podstawowa. Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa. Nauczyciele historii i społeczeństwa: Sylwia Stawna.

Szkoła podstawowa. Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa. Nauczyciele historii i społeczeństwa: Sylwia Stawna. Szkoła podstawowa Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa Nauczyciele historii i społeczeństwa: Sylwia Stawna Alina Linkiewicz Halina Błażuk Wiesława Kaczmarek Przedmiotowy system oceniania

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2017/2018

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2017/2018 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19 42-151 Waleńczów tel. 034 318 71 08 e-mail: spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2017/2018 Przedmiot ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania - matematyka

Przedmiotowe zasady oceniania - matematyka Przedmiotowe zasady oceniania - matematyka I. Zasady bieżącego oceniania 1.Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: a) wypowiedzi pisemne: prace pisemne, sprawdziany - obejmują zakres materiału

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Gościszce Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Gościszce ZAKRES WYMAGANIA 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki Przedmiotowy System Oceniania z matematyki Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na zajęciach z matematyki ma na celu: 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z chemii

Przedmiotowy system oceniania z chemii Przedmiotowy system oceniania z chemii Obszary oceniania 1. Przedmiotem oceniania są następujące obszary: wiadomości przedmiotowe: zgodne z programem nauczania i kryteriami wynikającymi z podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia

Przedmiotowy system oceniania biologia Przedmiotowy system oceniania biologia Przedmiotowy system oceniania z biologii opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Statut i WSO. Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Zajęcia komputerowe

Przedmiotowy system oceniania Zajęcia komputerowe Przedmiotowy system oceniania Zajęcia komputerowe 1. Sposób informowania o wymaganiach na poszczególne oceny Uczniowie informowani są o wymaganiach na poszczególne oceny w pierwszym tygodniu nauki. Rodzice

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na zajęciach z informatyki ma na celu: 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. w GIMNAZJUM NR 4 im. Władysława Jagiełły w Piotrkowie Trybunalskim

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. w GIMNAZJUM NR 4 im. Władysława Jagiełły w Piotrkowie Trybunalskim PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI w GIMNAZJUM NR 4 im. Władysława Jagiełły w Piotrkowie Trybunalskim I. Cele PSO II. Zasady PSO III. Co podlega ocenie na danym przedmiocie IV. Sposoby oraz częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie Przedmiotowy System Oceniania (PSO) z matematyki

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie Przedmiotowy System Oceniania (PSO) z matematyki Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie Przedmiotowy System Oceniania (PSO) z matematyki podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów zgodne z obowiązującym w szkole Wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LISEWIE W ROKU SZKOLNYM 2017/18

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LISEWIE W ROKU SZKOLNYM 2017/18 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LISEWIE W ROKU SZKOLNYM 2017/18 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 1 Wprowadzenie. W roku szkolnym 2017/18

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI Kryteria oceniania z matematyki są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół w Rajczy. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV odbywa się

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SZCZEKOCINACH EWALUACJA WEWNĘTRZNA Wymaganie 11: Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI w klasach IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI w klasach IV VI Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego w Brodach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI w klasach IV VI Przedmiotowy System Oceniania opracowany został w oparciu o: podstawę programową przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, geografia, ekologia, przyroda) w Zespole Szkół w Pniewach

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, geografia, ekologia, przyroda) w Zespole Szkół w Pniewach Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, geografia, ekologia, przyroda) w Zespole Szkół w Pniewach Opracowany na podstawie: - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. I 1. Analizować wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych. PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Załącznik nr 2 do protokołu Zadanie Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY Opracowanie Stefan Wlazło Podstawę prawną nowego nadzoru stanowi Ustawa Nadzór pedagogiczny polega na: ART.. 33 - ocenianiu stanu i warunków działalności edukacyjnej -analizowaniu

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Szkoły Podstawowej w Suchowoli. w roku 2017/2018

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Szkoły Podstawowej w Suchowoli. w roku 2017/2018 Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej w Suchowoli w roku 2017/2018 Wstęp Raport z ewaluacji wewnętrznej, która została przeprowadzona w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli w roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. przeprowadzonej w roku szkolnym 2017/2018 w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Słupcy

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. przeprowadzonej w roku szkolnym 2017/2018 w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Słupcy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2017/2018 w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Słupcy Opracował K.Kowalski dyr. Ośrodka I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY Na lekcjach nauczyciel ocenia następujące elementy: zakres i jakość wiadomości i umiejętności rozumienie i stosowanie wiedzy stosowanie języka przedmiotu postawę

Bardziej szczegółowo

PSO - BIOLOGIA I.SPOSÓB INFORMOWANIA O WYMAGANIACH NA POSZCZEGÓLNE OCENY

PSO - BIOLOGIA I.SPOSÓB INFORMOWANIA O WYMAGANIACH NA POSZCZEGÓLNE OCENY PSO - BIOLOGIA I.SPOSÓB INFORMOWANIA O WYMAGANIACH NA POSZCZEGÓLNE OCENY przekazywanie uczniom informacji ustnej i pisemnej na pierwszej lekcji biologii we wrześniu. informacja ustna przekazywana na spotkaniach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody

Przedmiotowy system oceniania z przyrody Przedmiotowy system oceniania z przyrody Ocenianie wiadomości i umiejętności przyrodniczych uczniów jest zgodne z WSO. Jego podstawę stanowią ustalone wymagania programowe na poszczególne poziomy. Wymagania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Data sporządzenia: czerwiec 2013 r. I Obszar ewaluacji: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. Wymaganie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 im. K. K. BACZYŃSKIEGO W PUŁAWACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ wymaganie 3 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Opracował zespół w składzie:

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr3 im. Jana Pawła II w Gdańsku

Gimnazjum Nr3 im. Jana Pawła II w Gdańsku Rok szkolny 2014/2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z CHEMII I. PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi. w Sławnie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi. w Sławnie Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sławnie Raport z ewaluacji wewnętrznej 2015/16 Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w roku szkolnym 2013/2014

Ewaluacja w roku szkolnym 2013/2014 Znak; 4171/11/13 Cele ewaluacji: Diagnoza efektów nauczania matematyki Przedmiot ewaluacji: I. Organizacja pracy na lekcjach matematyki II. Metody pracy na lekcjach matematyki III. Wykorzystanie sprzętu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANIE Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Rok szkolny 2017/2018

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: Załącznik nr 2.8 1. Rozporządzenie MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2014/2015

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2014/2015 Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2014/2015 wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Bruszewo,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE. Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z szkolnym systemem oceniania w Gimnazjum w Starym Kurowie. 1. Priorytety oceniania

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej przeprowadzonej w roku szkolnym

Raport z ewaluacji wewnętrznej uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej przeprowadzonej w roku szkolnym Raport z ewaluacji wewnętrznej uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej przeprowadzonej w roku szkolnym 2017/2018. Charakterystyka działań Cel ewaluacji: zebranie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z biologii w szkole podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z biologii w szkole podstawowej Przedmiotowy system oceniania z biologii w szkole podstawowej Przedmiotem oceniania są: wiadomości, umiejętności, postawa ucznia i jego aktywność. Cele ogólne oceniania: rozpoznanie przez nauczyciela poziomu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Cele ogólne oceniania: - rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. MJR. H. DOBRZAŃSKIEGO HUBALA W RADOMIU OBSZAR I EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI KONTRAKT Z UCZNIAMI 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości 2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia. 3. Prace klasowe,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TRZCIANIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018. Wymaganie

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TRZCIANIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018. Wymaganie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TRZCIANIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Wymaganie Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w nowej podstawie programowej SPIS TREŚCI: 1.

Bardziej szczegółowo

rozszerzonych odpowiedzi, krótkich odpowiedzi, odpowiedzi wielokrotnego wyboru, odpowiedzi prawda fałsz, zgodnie z wymogami danego sprawdzianu.

rozszerzonych odpowiedzi, krótkich odpowiedzi, odpowiedzi wielokrotnego wyboru, odpowiedzi prawda fałsz, zgodnie z wymogami danego sprawdzianu. KRYTERIA OCENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII Nauczyciel: Sylwia Bielińska Obszary aktywności podlegające ocenianiu: Sprawdzian (test, praca klasowa) to pisemna weryfikacja wiedzy (wiadomości i umiejętności)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z historii dla klas I III

Przedmiotowy System Oceniania z historii dla klas I III Przedmiotowy System Oceniania z historii dla klas I III Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na zajęciach z historii ma na celu: 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Gimnazjum Nr 1 im. Książąt Oleśnickich w Oleśnicy Matematyka

Przedmiotowy system oceniania Gimnazjum Nr 1 im. Książąt Oleśnickich w Oleśnicy Matematyka Przedmiotowy system oceniania Gimnazjum Nr 1 im. Książąt Oleśnickich w Oleśnicy Matematyka Przedmiotowy system oceniania z matematyka w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo