Vibraní posilovací stroj MASTER G7

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Vibraní posilovací stroj MASTER G7"

Transkrypt

1 Vibraní posilovací stroj MASTER G7 CZ Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše spolenost si vyhrazuje absolutní právo pozmnit design, obrázky a barvu materiálu bez pedešlého upozornní. Design, obrázky a barva materiálu, tak jak je uvedeno v tomto návodu, slouží výhradn pro ilustraní úely. 1

2 NÁKRES CZ A. ÁSTÍ VIBRANÍHO STROJE,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1. Rukoje 2. Šroub (M6X20) 3. Podprná ty 4. Základna 5. Pérová podložka 6. Šroub (M8X20) 7. Nastavitelné nohy základny 8. Stoupací plocha 9. Computer Složení stroje KROK 1 Umístte základnu na rovnou plochu. Žádáme, aby stroj z kartonu, ve kterém je balena, vytahovali dva dosplí lidé, protože tato ást je velmi tžká. 2. Spojte signální idla (7 a 8). 3. Prosíme, abyste pi spojování byli opatrní. Jedna osoba musí pevn držet stojan, zatímco druhá osoba opatrn spojuje spojky signálních idel! 2

3 KROK 2 CZ 4. Spojte ty (3) se základnou (4). Jakmile jsou tyto dv ásti spojeny, prosíme, abyste se ujistili, že signální kabel není zablokován / stlaen, jinak se tento kabel znií. 5. Zajistte je pomocí šroub (5) a (6) a pipevnte nohy (7). KROK 3 6. Pipevnte rukoje (1) k podprné tyi (3) pomocí šroubu (2). COMPUTER B. TLAÍTKA A FUNKCE COMPUTERU Tlaítka: 1. funkce MODE (88,P1,P2,P3) jednotlivé profily 2. funkce SPEED rychlost 3. funkce TIME as 4. tlaítko TIME nastavení asu 5. ON/OFF tlaítko pro zapnutí/vypnutí 6. tlaítko SPEED UP pro zvýšení rychlosti 7. tlaítko SPEED DOWN pro snížení rychlosti 8. tlaítko MODE pro nastavení profil 3

4 PROVOZNÍ INSTRUKCE 1. Správn zasute kabel do zástrky vibraní základny, zkontrolujte elektrické naptí a zapnte. 2. Zvolte si polohu na vibraní základn podle piložených nákres cviení. 3. Zmáknte tlaítko Start, abyste spustili program. CZ Tlaítko Zobrazení Popis nastavení asu rychlost ON/OFF MODE STOP START Mode/Programme (P1- P2-P3) SPEED+ - Zvýšení/snížení rychlosti zmáknte tlaítko pro okamžité ukonení masážní funkce na stroji ano ano stroj je v pípravném modu, jakmile je zapnut. Zde mžete nastavit as Auto režim je aktivován, jakmile zmáknete toto tlaítko. Mžete si vybrat z nkolika program zmáknutím tohoto tlaítka. P1,P2,P3 je ukázáno postupn ne Zmáknutím tlaítka TIMER mžete nastavit as. Maximum je 15 minut v manuálním modu, zmáknte toto tlaítko pro nastavení rychlosti masáže ne ano ne TIMER nastavení asu pro nastavení asu, pvodní a maximální nastavení je 15 minut ano ne Jak použít tlaítko ON/OFF Pokud je to nutné, zmáknte tlaítko RESET, které je vedle tlaítka ON/OFF. Tlaítko ON/OFF- zapnutí/vypnutí. Pro zapnutí pívodu el. naptí. Zdíka pro zdrojový kabel. 4. Doporuujeme vypít 500 ml vlažné vody ped použitím stroje pro vylouení toxických odpad. Tipy Pijte 3000 ml vody denn pro zdravjší životní styl, protože to mže revitalizovat Vaši energii v tle. Voda mže Vašemu tlu být prospšná také v následujících pípadech : Pomáhá pedcházet poruchám trávení Redukuje nemoci, obzvlášt nemoci ledvin Podporuje rychlost metabolismu / látkové výmny Zlepšuje obh krve a pedchází srdením nemocem Upevuje imunitní systém Redukuje stres Zabrauje slabosti a zvyšuje vitalitu tla Zlepšuje strukturu pokožky pro svží vzhled 5. Necvite najednou více než 20 minut. 6. Mezi jednotlivými cvieními si udlejte pauzu minimáln minut. 4

5 Cviební program Kategorie Cyklus cviení Délka cviení Rychlost pi cviení CVIENÍ 1-3 krát denn 5-20 minut stabilní rychlost HUBNUTÍ 4-8 krát denn minut pomalejší rychlost CZ CHARAKTERISTIKA & EFEKTIVITA A. CHARAKTERISTIKA 3 rzné pednastavené programy Zvolte si z 3 pednastavených program, každý stimuluje odlišné tvarové oblasti na rzné úrovni: P1: Kardiovaskulární cviení P2: Detoxikaní program P3: Program ke zdokonalení tla 60 variant úrovn rychlosti Zredukujte nechtné tlesné tuky efektivn v 60 úrovních rychlosti, a silnými masážními vibracemi. Jednoduše ovladatelný computer s okýnkovým displejem. Vzhled se snadno ovladatelným kontrolním panelem s LCD displejem, takže mžete manuáln upravovat své rozcviení a pednastavit si cíle tréninku ukazuje Vámi zvolený as cviení a stupe rychlosti. Odolný proti rušení a statické elektin B. EFEKTIVITA & PRÚVODCE CVIENÍM 1. Zlepšení Obhu Krve 2. Zlepšení Trávení 3. Dokonalá Funkce Stehen 4. Funkce Tvarování Bok 5. Funkce Tvarování Pasu & Bicha 6. Funkce Tvarování Ramen 5

6 CVIENÍ A/ Síla CZ A01 DEPY Postavte se na vibraní plošinu s chodidly od sebe v šíce rozptí ramen. Držte záda vzpímená a kolena mírn pokrená. Lehce stáhnte svaly na nohou. Mli byste cítit naptí ve tyrhlavých svalech stehenních, na hýždích a v zádech. A02 HLUBOKÝ DEP Postavte se na vibraní plošinu plochami chodidel a v šíce ramen. Držte kolena pímo nad chodidly ve 100 stupovém úhlu, mírn pokrte nohy a stáhnte svaly na nohou. Držte záda rovn, pedklote horní ást tla dopedu. Toto cviení se zamuje na posílení zad, sedacích sval a nohou. A03 DEP V ŠIROKÉM POSTOJI Postavte se na vibraní plošinu s chodidly široce od sebe a s palci smrem ven. Držte kolena pímo nad chodidly ve 100 stupovém úhlu, pokrte mírn nohy. Mli byste cítit naptí v zádech, hýžových svalech, tyhlavých svalech stehenních a ve vnitní ásti stehen. A04 VÝPADY Umístte jedno chodidlo doprosted vibraní plošiny, ustupte vzad a druhým chodidlem se pevn zapete o zem za sebou. Držte záda rovná a kolena pímo nad palci u nohou, stáhnte svaly na nohou. Mli byste cítit naptí v kolenních šlachách, tyhlavých svalech stehenních a hýždích. A05 LÝTKA Postavte se doprosted vibraní plošiny, zvednte se na paty. Držte záda rovná a bicho stažené; mli byste zaít cítit naptí v lýtkových svalech. Pro pidání další varianty cviení zkuste pokrit kolena do úhlu 90 stup. 6

7 A06 Posilování triceps S elem smrem od vibraní plošiny se pevn chytnte za okraje a vzepete se nahoru. Nyní lehce ohnte ruce a posute se kylemi smrem dol k plošin, stlaujíc ramenní lopatky k sob. Mli byste cítit naptí v pažích a ramenech. Pro další variaci, opakujte cviení s rovnýma nohama. CZ A07 Ramenní tlaky Postavte tlo do horizontální polohy paraleln s vibraní plošinou. Ruce by mly být od sebe v šíce ramen, nohy a záda rovn, hlava zvednutá. Cvite v pomalých a kontrolovaných pohybech, lehce tlate mírn pokrené ruce proti vibraní plošin, potom se vrate do startovací pozice. Toto cviení je výborné pro ramena a paže. A08 Dolní Svaly Bišní Podepete se na loktech a držte se za pední okraj vibraní plošiny. Nyní, s rovnými zády, pomalu vytáhnte hýžové svaly nahoru jako byste chtli plošinu pitáhnout k chodidlm. Mli byste cítit naptí v oblasti bišních sval. Vyvarovat se rutiny, provádjte stejné cviení z kleící pozice. A09 Stední bišní svaly Postavte se doprosted vibraní plošiny, chodidla od sebe ve vzdálenosti ramen. Držte rukoje ve výšce hrudi. Držte rovná záda a nohy mírn pokrené, tlate horní trup dol. Okamžit zanete cítit naptí v bišních svalech. K pozmnní cviení jednoduše ohnte více paže. A10 Boní svaly bišní S jednou nohou pímo za tou druhou umístte jeden loket na vibraní plošinu a naklote se bokem. Držte hlavu, trup a nohy rovn, tlate ramena dol a zárove zpevnte trup. Toto cviení pracuje s boními svaly bicha. Pidat na variaci, zkuste ve stejnou dobu tlait boky nahoru. 7

8 CZ A11 Kliky Kleknte si ped vibraní plošinu, dejte ruce na plošinu v šíce ramen s palci smujícími dovnit. S pevnými zády a zpevnným bichem se odrážejte od plošiny. Toto cviení zpevní prsní svalstvo, ramenní svaly a tricepsy. Pro variaci cviení zkuste protáhnout nohy a zvednout kolena. A12 Sklapovaky Podložte si záda polštákem, zvednte nohy a dejte ruce pod hlavu pro podepení a držte lokty paraleln s podlahou. Pitahujte horní ást tla smrem k nohám, ucítíte naptí v oblasti bicha. Ujistte se, aby hýžd a spodní ást zad neztratily kontakt s podložkou. Pozmnit rutinu, dejte chodidla na schdek. A13 Obrácené kliky Dejte ruce na podložku v šíce ramen. Držte zápstí a pedloktí rovn, a lehce vytlaujte ruce. Je dležité, abyste drželi boky rovn a tlaili ramena dol. Toto cviení zesiluje svaly paží, ramen a bicha. Zkuste dlat stejné cviení, ale s nataženýma nohama. 8

9 B/ Protahovací cviky CZ B01 Protažení kolen Postavte se na plošinu v širokém stoji, hýžd tlate dozadu. Držte se rukojeti, nechte vrchní ást tla padat dopedu jak to jen jde. Toto cviení protahuje hýžd a kolenní svaly. Pro alternativu dejte paže a horní ást tla ješt dopedu. B02 Protažení tyhlavého svalu stehenního Postavte jednu nohu na vibraní plochu s chodidlem mimo plošinu. Držte vrchní ást tla a záda rovn, zpevnte bicho. Potlaením pánve dopedu protáhnete tyhlavé stehenní svaly. Obmte toto cviení potažením zadní nohy dopedu. B03 Protažení lýtka Postavte se na vibraní plošinu bokem s jednou nohou ped druhou a palci stoenými dopedu. Pední noha by mla být lehce pokrená, zadní noha je rovná. Potlate patu zadní nohy smrem dol, mli byste cítit naptí v lýtku. K obmn tohoto cviení držte záda rovná a potlate pánev dopedu. B04 Protažení pitahovae Postavte se na vibraní plošinu bokem s jedním chodidlem blízko sloupu. Umístte chodidlo, které je mimo plošinu, na podlahu tak, aby byly nohy od sebe. Pokrte nohu mimo plošinu zatímco druhou držíte napnutou. Držte trup rovn, posute hýžd smrem k podlaze. Toto cviení protáhne vnitní stranu stehen. Opakujte postup cviení s druhou nohou. B05 Protažení prsních sval Posate se zády k vibraní podložce. Chytnte se vibraní plošiny za zády a uchopte se prsty kraje. Tlaením ramen dol si protáhnete prsní a ramenní svalstvo. Mžete také lehce pitahovat popruhy na každé stran pro optimální výsledky. 9

10 C/ Masážní cviení CZ C01 Masáž lýtek Lehnte si ped vibraní plošinu s obmi lýtky na vibraní plošin a palci smujícími ke stropu. Zbytek je jednoduchý, prost relaxujte a užijte si osvžující masáž lýtek. C02 Masáž paží Lehnte si bokem s obliejem k vibraní plošin a nohama mírn pokrenýma. Ujistte se, že pední podložka mírn pesahuje pes okraj. Uvolnte paži na vibraní podložce a relaxujte. Opakujte postup pro druhou paži. C03 Masáž pitahovae Lehnte si na bok s elem k vibraní plošin. Mírn pokrte jednu nohu a na vibraní plošin ji nechte uvolnnou. Ujistte se, že se tlo nedotýká plošiny. Pak opakujte postup pro masáž druhé nohy. C04 Masáž odtahovae Lehnte si na plošinu bokem s nohama pitáhnutýma k bokm. Pomocí lokte podpírejte vrchní ást tla. Záda musí být rovná. Mli byste cítit masáž na zadní stran noh a bok. Zopakujte toto cviení také pro druhou stranu. 10

11 D/ Relaxace CZ D01 Uvolnní ramen a krku Kleknte si ped vibraní plošinu s rukama nataženýma dopedu. Držte záda a krk rovn. Protáhnte tlo dozadu zatímco paže odpoívají na plošin. Toto cviení uvolní oblast krku a ramen. D02 Uvolnní dolní ásti zad Posate se na podlahu zády k vibraní plošin a nohama od sebe. Umístte podložku mezi sebe a vibraní plošinu a pro oporu se pidržujte boku. Bhem vibrování, které je zamené zejména na spodní ást zad, se uvolnte. Jako alternativu mžete vytoit nohy do úhle a pevnji se pitisknout k vibraní plošin. D03 Uvolnní horní ásti tla Posate se zády k vibraní plošin a s mírn pokrenýma nohama. Použijte lokty k udržení rovnováhy, zvednte horní ást tla z vibraní plošiny. Držte krk a záda rovná. Pitáhnte ramena dozadu. Vibrace uvolní horní ást tla. D04 Uvolnní zad Posate se hýždmi doprosted vibraní plošiny s nohama od sebe. Dovolte vrchní ásti tla se uvolnit dopedu. Mli byste cítit píjemné uvolování na zádech, bocích a v oblasti stehen. BEZPENOSTNÍ UPOZORN NÍ K udržení výkonnostních standardu tohoto stroje, prosíme, všimnete si následujících bod: A. ped použitím 1. Používejte tento stroj pouze za úelem stanoveným v tomto návodu. 2. Nepemísujte nebo nepoužívejte násilí k pemístní tohoto výrobku, abyste zabránili poškození, nap. devných podlah apod. 3. Nepoužívejte tento stroj 30 minut ped ani po jídle. 4. Tento stroj mže souasn používat pouze jedna osoba. V pípad nedodržení tohoto upozornní mže dojít ke zranní nebo rozbití vibraní plošiny. 5. Pedtím, než zanete cviit, se správn chytnte bezpenostní rukojeti. Pomže Vám to udržet stabilitu zatímco cviíte na tomto stroji. 6. Pedtím, než zanete cviit, zkontrolujte rychlostní úrove a ujistte se, že jste si nastavili 11

12 bezpenou rychlost a pohodlnou úrove pro cviení. Pokud si zvolíte moc vysokou rychlost, mohli byste se zranit. 7. Ujistte se, že máte dostatenou mezeru mezi vašimi chodidly v poátením stavu. Doporuená vzdálenost je okolo 30 cm. 8. Nepoužívejte tento stroj k jiným úelm než cviení. 9. Neuvádjte tento stroj do chodu, ani se jej nedotýkejte pokud je zapnut, s mokrýma nebo vlhkýma rukama. Mohlo by Vám to zpsobit elektrický šok nebo poškodit stroj. 9. Nepoužívejte žádné druhy ostrých pedmt ani nebezpených materiál pokud tento stroj používáte. Nevkládejte prsty do mezery krytu. B HEM POUŽÍVÁNÍ 1. V pípad jakéhokoliv abnormálního zdravotního stavu nebo píznaku pestate okamžit výrobek používat a konzultujte tento stav s Vaším lékaem. 2. Nevyvíjejte nepimený tlak na výrobek (možné riziko zranní osoby a poruchy na zaízení). 3. Pokud je výrobek vypnut, vyjmete síový kabel ze zásuvky (elektrický proud muže zpsobit zásah elektrickým proudem nebo vznik požáru). 4. U stejné pozice necvite déle než 10 minut. Mohli byste dostat svalové kee. PO POUŽITÍ STROJE 1. Po skonení cviení vypnte motor a vyjmte síový kabel ze zásuvky. BEZPENOSTNÍ VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ: Nesprávné užití výrobku muže mít za následek smrt nebo vážná zranní. UPOZORNENÍ: Nesprávným užitím výrobku muže dojít k vážným zranním nebo škodám na majetku. Varování Jakákoliv osoba, u které se objevily nebo objevují následující píznaky, musí konzultovat použití tohoto výrobku se svým lékaem ješt ped užitím samotným: - epilepsie; - tžká cukrovka; - tžká srdení a vaskulární onemocnní; - vyhozená ploténka, onemocnní meziobratlových destiek, zánt obratle; - zavedené kolenní nebo kyelní implantáty; - zavedený kardiostimulátor; - zavedené nitrodložní tlísko; - voperované kovové šrouby; - trombóza; - rakovina; - akutní infekce; - akutní operovaná zranní; - thotenství; - tžká migréna. Opatrnost pi použití - Nenechávejte dti bez dozoru v blízkosti zaízení. - Ped použitím tohoto stroje, konzultujte svj aktuální zdravotní stav se svým lékaem. - Konzultace s lékaem je nezbytná obzvlášt u dtí, starších osob, thotných žen a nemocných osob. - Pestate stroj používat okamžit, pokud budete pociovat závrat, objeví se u Vás pocity na zvracení, bolest na hrudi nebo jakákoliv abnormální fyzická nevolnost. - Uchovávejte toto zaízení v bezpené vzdálenosti od dtí mladších osmi let a od domácích zvíat. - Pozor na jakékoliv ostré vci jako nap. lžíce, nž a jakýkoliv nebezpený materiál. Nepokládejte prsty na nášlapnou desku. Muže dojít ke zranní osoby nebo k poruše na zaízení. - U dtí a starších osob je nutné zajištní odpovdného dohledu. Nezajištní mže zpsobit zranní osoby nebo poruchu na zaízení. - Na nášlapné desce neskákejte. Mže dojít ke zranní osoby nebo poruše na 12 CZ

13 zaízení. - Na nášlapné desce udržujte rovnováhu. Neudržení rovnováhy muže mít za následek zranní osoby nebo poruchu na zaízení. - Na nášlapnou desku mže vždy vstoupit pouze jedna osoba. Pítomnost více osob na desce mže mít za následek zranní osoby nebo poruchu na zaízení. - Držte správn bezpenostní rukoje bhem cviení. Bezpenostní držadlo pomáhá zajistit rovnováhu v pípad náhlé ztráty stability. - Než zanete cviit, zkontrolujte správné nastavení rychlostní zátže. V pípad neadekvátního nastavení vyšší rychlosti mže dojít ke zranní osoby. - Pro své pohodlí pi cviení nastavte bezpenou a Vám vyhovující rychlost. - Vyhnte se stejné pozici po dobu pesahující 10 minut 3x denn. V pípad neuposlechnutí se u uživatele muže objevit tlu škodlivá svalová ke. - Neseizujte nebo se nedotýkejte tohoto zaízení, pokud máte mokré nebo vlhké ruce. Mže dojít k poruše na zaízení nebo k zásahu elektrickým proudem. - Zástrky se nedotýkejte, pokud probleskuje. Muže dojít k požáru nebo k zásahu elektrickým proudem. - Udržujte zaízení v bezpené vzdálenosti od tepla nebo tepelných zdroj. Mže dojít k deformaci výrobku nebo vzniku požáru. - Nepoužívejte tento výrobek pro jiné úely. - Držte správnou polohu tla. Uživatelé, kteí tchto instrukcí neuposlechnou, nesou za nedodržení pedpis veškerou odpovdnost. Dsledkem takového neuposlechnutí muže dojít napíklad k poškození stroje, vzniku bolestí a zniení dílu výrobku. CZ Bezpenostní instrukce pi instalaci výrobku Vinyl a papír použitý pi balení výrobku musí být shromáždn a znien. Hrozí zde nebezpeí požití tchto ástí dtmi, riziko udušení i uškrcení. Neumísujte nebezpený materiál, jako vodu, holavý materiál jako benzín i edidlo, napínáky i epele do blízkosti stroje. Pokud stroj pemísujete, zvednte prosím dolní ást stroje za pomoci dvou i tí osob a stroj tímto zpsobem pesute. Nevystavujte stroj pímému dennímu svtlu. Tento stroj musí být umístn ve vzdálenosti 50cm od nábytku nebo jakéhokoliv jiného zaízení. Držte v bezpené vzdálenosti od vlhkého i mokrého místa. Nevhodné umístní mže mít za následek zásah elektrickým proudem nebo jeho únik. Nepekládejte a netlate na síový kabel. Mže dojít k zásahu elektrickým proudem nebo ke vzniku požáru. Nepoužívejte holavé materiály jako nap. benzín a jiné. Muže dojít k odbarvení. Používejte zástrku s uzemnním. Zástrka, která používá multikód muže mít za následek uvolnní tepla nebo se mže vznítit. Nedotýkejte se síového kabelu mokrýma rukama. Muže dojít k zásahu elektrickým proudem. Okolí síového kabelu a zástrku udržujte v istot. Usazený prach muže zpsobit požár. Stroj nepoužívejte pi uvolnní zásuvky a poškození sítového kabelu. Muže dojít k zásahu elektrickým proudem nebo ke vzniku požáru. Pi zasouvání/vysouvání zástrky ze zásuvky uchopte tlo zástrky. Pímé táhnutí síového kabelu mže zpsobit požár nebo mže dojít k zásahu elektrickým proudem. Ped zapojením zástrky do zásuvky zkontrolujte elektrický proud a naptí. Bhem delšího perušení provozu výrobku vyjmte zástrku ze zásuvky. Ped ištním vyjmte zástrku ze zásuvky a pro ištní používejte vždy suchou látku. Demontáž, oprava nebo remodelace samotným uživatelem není pípustná. Mže dojít k vážnému poškození stroje, závad, zásahu elektrickým proudem nebo vzniku požáru. Tento výrobek vyžaduje externí uzemnní. Prosím, ujistte se, že je zajištno. 13

14 SKLADOVÁNÍ 1. Neskladujte vibraní stroj: - blízko oteveného ohn - na pímém slunením svtle po dlouhou dobu - v blízkosti pívodu plynu, v zaprášeném nebo vlhkém prostedí 2. Udržujte Vibraní stroj - operaní teploty mezi 0-35 C - skladovací teplota mezi 5-50 C - Vlhkost: pod 40-80%. CZ 3. V pípad, že stroj delší dobu nebudete používat, pikryjte jej istým látkovým potahem, abyste jej chránili ped prachem. 4. Neskladujte Vibraní stroj pod pímým slunením svtlem nebo na místech kde jsou vysoké teploty. 5. Vyvarujte se proražení síového kabelu (možné riziko zranní nebo poškození stroje). ÚDRŽBA 1.Pravideln provádjte bžnou údržbu stroje na základ vytížení stroje, minimáln však po 20 hodinách provozu. Údržba zahrnuje: - kontrolu všech pohyblivých ástí stroje (osy, klouby pevádjící pohyb, atd.), zda jsou dostaten promazány. Pokud ne, ihned je namažte. Doporuujeme bžný olej pro kola a šicí stroje nebo silikonové oleje. - pravidelná kontrola všech souástí šrouby a matice a pravidelné dotahování. - k údržb istoty použijte jen mýdlový roztok a ne istící prostedky s abrasivy. - chrate computer ped poškozením a kontaktu s tekutinami i potem. - computer, adaptér, zástrka a celý stroj se nesmí dostat do styku s vodou. - computer nevystavujte slunenímu záení a kontrolujte funknost baterií, aby nedošlo k vyteení baterií a tím poškození celého computeru (pokud stroj baterie obsahuje) - skladujte stroj vždy na suchém, teplém a istém míst. 2.Ped ištním se ujistte, že hlavní vypína je vypnut a AC síový kabel je vyjmut ze zásuvky. 3.Po každém cviení vypnte motor a vyjmte síový kabel ze zásuvky. OCHRANA VIBRANÍHO STROJE 1. Nikdy nepoužívejte tento stroj ve vlhkých prostorách, jako jsou koupelny, bazény nebo lázn. 2. Nepoužívejte v pípad, že je v místnosti naprášeno, olej, kou nebo žíravý plyn. 3. Vyvarujte se poškození povrchu vibraní plošiny tžkými pedmty, okopáváním, násilným poškrábáním. IŠT NÍ 1. Neistte insekticidním postikem, ani nepoužívejte benzen nebo edidlo (možné nebezpeí zásahu elektrickým proudem a vzniku požáru). SPECIFIKACE Název výrobku: Vibraní stroj Naptí: V, V Frekvence: Hz Spoteba: 300W-500W Amplituda: 0-10 mm Motor: 1,8 HP (koské síly) Rychlostní úrovn: 1-16,1-36,1-40,1-52,1-60 Pednastavené Programy: 3 pednastavené programy Zobrazení na displeji: Programy, as, Rychlost Rozmry: Cca 750mm (d) x 820mm (š) x 1410 mm (v) Maximální nosnost: 180 Kg istá hmotnost: 36 Kg Hrubá hmotnost: 42 Kg 14

15 Záruní podmínky: na stroj se poskytuje kupujícímu záruní lhta 24 msíc ode dne koup v dob záruky budou odstranny veškeré poruchy výrobku zpsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby vc mohla být ádn užívána práva ze záruky se nevztahují na vady zpsobené: - mechanickým poškozením - neodvratnou událostí, živelnou pohromou - neodbornými zásahy - nesprávným zacházením, i nevhodným umístním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, psobením vody, neúmrným tlakem a nárazy, úmysln pozmnným designem, tvarem nebo rozmry reklamace se uplatuje zásadn písemn s údajem o závad a kopií daového dokladu záruku lze uplatovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen Dodavatel CZ: MASTER SPORT s.r.o. 1. máje 69/ Ostrava-Mariánské Hory Czech Republic CZ 15

16 Vibraný posilovací stroj MASTER G7 SK akujeme Vám za zakúpenie tohto stroja. Prosíme, pozorne si preítajte tento návod na použitie pred tým, ako zanete stroj používa. Uchovajte návod pre neskoršie potreby. Naša spolonos si vyhradzuje absolútne právo zmeni design, obrázky a farbu materiálu bez predošlého upozornenia. Design, obrázky a farba materiálu, tak ako je uvedené v tomto návode, slúžia výlune pre ilustrané úely. 16

17 NÁKRES SK A. ASTI VIBRANÉHO STROJA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1. Rukovä 2. Skrutka (M6x20) 3. Podperná ty 4. Základa 5. Pérová podložka 6. Skrutka (M8X20) 7. Nastavitené nohy základne 8. Stupacia plocha 9. Computer Zloženie stroja KROK 1 Umiestnite základu na rovnú plochu. Žiadame, aby stroj z kartónu, v ktorom je balená, vyahovali dvaja dospelí udia, pretože táto as je vemi ažká. 2. Spojte signálne snímae (7 a 8). 3. Prosíme, aby ste pri fúziách boli opatrní. Jedna osoba musí pevne drža stojan, zatia o druhá osoba opatrne spája spojky signálnych snímaov! 17

18 KROK 2 SK 4. Spojte ty (3) so základou (4). Akonáhle sú tieto dve asti spojené, prosíme, aby ste sa uistili, že signálny kábel nie je zablokovaný / zatlaený, inak sa tento kábel znií. 5. Zaistite ich pomocou skrutiek (5) a (6) a pripevnite nohy (7). KROK 3 6. Pripevnite rukovä (1) k podpernej tyi (3) pomocou skrutky (2). COMPUTER B. TLAÍTKA A FUNKCIE COMPUTERU Tlaítka: 1. funkcia MODE (88, P1, P2, P3) - jednotlivé profily 2. funkcie SPEED - rýchlos 3. funkcia TIME - as 4. tlaidlo TIME - nastavenie asu 5. ON / OFF tlaidlo - pre zapnutie / vypnutie 6. tlaidlo SPEED UP - pre zvýšenie rýchlosti 7. tlaidlo SPEED DOWN - pre zníženie rýchlosti 8. tlaidlo MODE - pre nastavenie profilov 18

19 PREVÁDZKOVÉ INŠTRUKCIE 1. Správne zasute kábel do zástrky vibranej základne, skontrolujte elektrické napätie a zapnite. 2. Zvote si polohu na vibranej základni poda priložených nákresov cvienia. 3. Stlate tlaidlo "Štart", aby ste spustili program. SK Tlaítko Zobrazenie Popis nastavenie asu rýchlos stlate tlaidlo pre okamžité ukonenie masážnej funkcie na stroji ON/OFF STOP ano ano MODE SPEED+ - TIMER START Mode/Programme (P1- P2-P3) Zvýšenie / zníženie rýchlosti nastavenie asu stroj je v prípravnom modu, akonáhle je zapnutý. Tu môžete nastavi as Auto režim je aktivovaný, ke stlaíte toto tlaidlo. Môžete si vybra z niekokých programov stlaením tohto tlaidla. P1, P2, P3 je ukázané postupne v manuálnom móde, stlate toto tlaidlo pre nastavenie rýchlosti masáže pre nastavenie asu, pôvodné a maximálne nastavenie je 15 minút Ako použi tlaidlo ON / OFF Stlaením tlaidla TIMER môžete nastavi as. Maximum je 15 minút nie nie ano nie ano nie Ak je to potrebné, stlate tlaidlo RESET, ktoré je veda tlaidla ON / OFF. Tlaidlo ON/OFF- zapnutie / vypnutie. Pre zapnutie prívodu el. napätia. Zásuvka pre zdrojový kábel. 4. Odporúame vypi 500 ml vlažnej vody pred použitím stroja pre vylúenie toxických odpadov. Tipy Pite 3000 ml vody denne pre zdravší životný štýl, pretože to môže revitalizova Vašu energiu v tele. Voda môže Vášmu telu by prospešná aj v nasledujúcich prípadoch: Pomáha predchádza poruchám trávenia Redukuje choroby, najmä choroby obliiek Podporuje rýchlos metabolizmu / látkovej výmeny Zlepšuje cirkuláciu krvi a predchádza srdcovým chorobám Upevuje imunitný systém Redukuje stres Zabrauje slabosti a zvyšuje vitalitu tela Zlepšuje štruktúru pokožky pre svieži vzhad 5. Necvite naraz viac ako 20 minút. 6. Medzi jednotlivými cvieniami si urobte pauzu minimálne minút. 19

20 Cviebný program Kategória Cyklus cviení Džka cvienia Rýchlos pri cviení CVIENIA 1-3 krát denne 5-20 minút stabilnú rýchlos CHUDNUTIA 4-8 krát denne minút pomalšia rýchlos SK CHARAKTERISTIKA & EFEKTIVITA A. CHARAKTERISTIKA 3 rôzne prednastavené programy Vyberte si z 3 prednastavených programov, každý stimuluje odlišné tvarovej oblasti na rôznej úrovni: P1: Kardiovaskulárne cvienie P2: Detoxikaný program P3: Program na zdokonalenie tela 60 variantov úrovne rýchlosti Zredukujte nechcené telesné tuky efektívne v 60 úrovniach rýchlosti, a silnými masážnymi vibráciami. Jednoducho ovládate ný computer s okienkovým displejom. Vzhad s ahko ovládateným kontrolným panelom s LCD displejom, takže môžete manuálne upravova svoje rozcvienie a prednastavi si ciele tréningu - ukazuje Vami zvolený as cvienia a stupe rýchlosti. Odolný proti rušeniu a statickej elektrine B. EFEKTIVITA & SPRIEVODCA CVIENIA 20

21 CVIENIE A/ Sila SK A01 DREPY Postavte sa na vibranú plošinu s chodidlami od seba v šírke rozpätia ramien. Držte chrbát vzpriamený a kolená mierne pokrené. Jemne stiahnite svaly na nohách. Mali by ste cíti napätie vo štvorhlavých svaloch stehenných, na zadku a v chrbte. A02 HLBOKÝ DREP Postavte sa na vibranú plošinu plochami chodidiel v šírke ramien. Držte kolená priamo nad chodidlami v 100 stupovom uhle, mierne pokrte nohy a stiahnite svaly na nohách. Držte chrbát rovno, predklote hornú as tela dopredu. Toto cvienie sa zameriava na posilnenie chrbta, sedacích svalov a nôh. A03 DREP V ŠIROKOM POSTOJI Postavte sa na vibranú plošinu s chodidlami široko od seba s palcami smerom von. Držte kolená priamo nad chodidlami v 100 stupovom uhle, pokrte mierne nohy. Mali by ste cíti napätie v chrbte, sedacích svaloch, štvorhlavých svaloch stehenných a vo vnútornej asti stehien. A04 VÝPADY Umiestnite jedno chodidlo doprostred vibranej plošiny, ustúpte vzad a druhým chodidlom sa pevne zaprite o zem za sebou. Držte chrbát rovný a kolená priamo nad palcami na nohách, stiahnite svaly na nohách. Mali by ste cíti napätie v kolenných šachách, štvorhlavých svaloch zo stehien a zadku. A05 LÝTKA Postavte sa doprostred vibranej plošiny, zdvihnite sa na päty. Držte chrbát rovný a brucho stiahnuté; mali by ste zaa cíti napätie v lýtkových svaloch. Pre pridanie alšej varianty cvienia skúste pokri kolená do uhla 90 stupov. 21

22 SK A06 Posilovanie tricepsov S elom smerom od vibranej plošiny sa pevne chyte za okraje a vzoprite sa hore. Teraz ahko ohnite ruky a posute sa smerom dole k plošine, stláajúc ramenné lopatky k sebe. Mali by ste cíti napätie v ramenách a pažiach. Pre alšiu variáciu, opakujte cvienie s rovnými nohami. A07 Ramenné tlaky Postavte telo do horizontálnej polohy paralelne s vibranou plošinou. Ruky by mali by od seba v šírke ramien, nohy a chrbát rovno, hlava zdvihnutá. Cvite v pomalých a kontrolovaných pohyboch, ahko tlate mierne pokrené ruky proti vibranej plošine, potom sa vráte do štartovacej pozície. Toto cvienie je výborné pre ramená a paže. A08 Dolné brušné svaly Podoprite sa na lakoch a držte sa za predný okraj vibranej plošiny. Teraz, s rovným chrbtom, pomaly vytiahnite sedacie svaly hore ako by ste chceli plošinu pritiahnu k chodidlám. Mali by ste cíti napätie v oblasti brušných svalov. Vyvarova sa rutiny, robte rovnaké cvienie z kaiacej pozície. A09 Stredné brušné svaly Postavte sa doprostred vibranej plošiny, chodidlá od seba vo vzdialenosti ramien. Držte rukovä vo výške hrude. Držte rovný chrbát a nohy mierne pokrené, tlate horný trup nadol. Okamžite zanete cíti napätie v brušných svaloch. Pre zmenu cvienia jednoducho ohnite viac ramena. A10 Boné brušné svaly S jednou nohou priamo za tou druhou umiestnite jeden lake na vibranú plošinu a nakláajte sa bokom. Držte hlavu, trup a nohy rovno, tlate ramená nadol a zárove spevnite trup. Toto cvienie pracuje s bonými svaly brucha. Prida na variáciu, skúste v rovnakú dobu tlai boky hore. 22

23 SK A11 K uky Kaknite si pred vibranú plošinu, dajte ruky na plošinu v šírke ramien s palcami smerujúcimi dovnútra. S pevným chrbtom a spevneným bruchom sa odrážajte od plošiny. Toto cvienie spevní prsné svalstvo, ramenné svaly a tricepsy. Pre variáciu cvienie skúste pretiahnu nohy a zdvihnú kolená. A12 Sklapovaky Podložte si chrbát vankúšikom, zdvihnite nohy a dajte ruky pod hlavu pre podoprenie a držte lakte paralelne s podlahou. Priahuj hornú as tela smerom k nohám, ucítite napätie v oblasti brucha. Uistite sa, aby zadok a spodná as chrbta nestratili kontakt s podložkou. Zmeni rutinu, dajte chodidlá na schodík. A13 Obrátene k uky Dajte ruky na podložku v šírke ramien. Držte zápästia a predlaktia rovno, a ahko vytláajte ruky. Je dôležité, aby ste držali boky rovno a tlaili ramená dole. Toto cvienie posiluje svaly rúk, ramien a brucha. Skúste robi rovnaké cvienie, ale s natiahnutými nohami. 23

24 B/ Naahovacie cviky SK B01 Natiahnutie kolien Postavte sa na plošinu v širokom stoji, zadok tlate dozadu. Držte sa rukoväte, nechajte vrchnú as tela pada dopredu ako to len ide. Toto cvienie naahuje zadok a kolenné svaly. Pre alternatívu dajte ramená a hornú as tela ešte dopredu. B02 Natiahnutie štvorhlavého svalu stehenného Postavte jednu nohu na vibranú plochu s chodidlom mimo plošinu. Držte vrchnú as tela a chrbát rovno, spevnite brucho. Potlaením panvy dopredu ponaahujte štvorhlavý stehenný sval. Obmena tohto cvienia potiahnutím zadnej nohy dopredu. B03 Natiahnutie lýtka Postavte sa na vibranú plošinu bokom s jednou nohou pred druhou a palcami stoenými dopredu. Predná noha by mala by mierne pokrené, zadná noha je rovná. Potlate pätu zadnej nohy smerom nadol, mali by ste cíti napätie v lýtku. K obmene tohto cvienia držte chrbát rovný a potlate panvu dopredu. B04 Natiahnutie vnútornej strany stehien Postavte sa na vibranú plošinu bokom s jedným chodidlom blízko stpa. Umiestnite chodidlo, ktoré je mimo plošinu, na podlahu tak, aby boli nohy od seba. Pokrte nohu mimo platu, zatia o druhú držíte napnutú. Držte trup rovno, posute zadok smerom k podlahe. Toto cvienie pretiahne vnútornú stranu stehien. Opakujte postup cvienia s druhou nohou. B05 Natiahnutie prsných svalov Posate sa chrbtom k vibranej podložke. Chyte sa vibranej plošiny za chrbtom a uchopte sa prstami kraja. Tlaením ramien dole si ponaahujte prsné a ramenné svalstvo.môžete tiež ahko priahova popruhy na každej strane pre optimálne výsledky. 24

Vibraní posilovací stroj MASTER G4

Vibraní posilovací stroj MASTER G4 Vibraní posilovací stroj MASTER G4 CZ 1 Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G7

Vibrační posilovací stroj MASTER G7 Vibrační posilovací stroj MASTER G7 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorně si přečtěte tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdější potřeby.

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G8

Vibrační posilovací stroj MASTER G8 Vibrační posilovací stroj MASTER G8 Děkujeme za zakoupení tohoto stroje. Přečtěte si prosím důkladně tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro případné pozdější potřeby.

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ Tento stroj nabízí výhodu v posilování svalů a tvarování postavy bez náročné návštěvy posilovny. Stroj byl vyvinut tak, aby vyhovoval všem zdravotním

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16

CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16 CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16 návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti TATO KOLOBŽKA JE URENA

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10 CZ MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 CZ Tento výrobek má vysoký odběr el. proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotřebiče s větším odběrem, jako je například

Bardziej szczegółowo

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 NÁVOD NA POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro

Bardziej szczegółowo

SB 2002 Smart Box Návod k použití Smart Box Návod Na použitie Smart Box instrukcja obsługi Smart Box user manual Smart Box HaSZNálati ÚtmutatÓ

SB 2002 Smart Box Návod k použití Smart Box Návod Na použitie Smart Box instrukcja obsługi Smart Box user manual Smart Box HaSZNálati ÚtmutatÓ SB 2002 Smart Box Smart Box Smart Box Smart Box Smart Box Návod k použití Návod na použitie instrukcja obsługi user Manual HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Informace o FCC a autorské právo Toto zařízení bylo testováno

Bardziej szczegółowo

Interiérové ventilátory Interiérové ventilátory Wentylator wnętrzowy

Interiérové ventilátory Interiérové ventilátory Wentylator wnętrzowy Interiérové ventilátory Interiérové ventilátory Wentylator wnętrzowy Návod na použitie/záruka Návod na použití/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna SK CZ PL Vážený zákazník ďakujeme Vám za zakúpenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE

INSTRUKCJA U YTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA U YTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE UWůżI DOTYCZ CE BEZPIECZE STWů Produkt ten przeznaczony jest wył cznie do u ytku domowego i zaprojektowano tak, aby zapewnić optymalne bezpiecze

Bardziej szczegółowo

555FX 555FXT 555RXT 555FRM

555FX 555FXT 555RXT 555FRM Használati utasítás Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Návod na obsluhu 555F 555FT 555RT 555FRM Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Návod k obsluze

Instrukcja obsługi Návod k obsluze Cyfrowy aparat fotograficzny/digitální fotoaparát Instrukcja obsługi Návod k obsluze DSC-T20/T25 PL CZ Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zaawansowanych operacji, obejrzyj, korzystając z komputera,

Bardziej szczegółowo

0808 Part No. X14-96580-01 EE

0808 Part No. X14-96580-01 EE ČEŠTINA První osoba Prohlédnutí / zaměření cíle Kolo gest Vstřebání orbů zkušeností / výběr kouzel Pohyb Kamera / (klepnout a podržet) pohled na hrdinu Kontextové zkratky Útok na blízko Útok na dálku Magie

Bardziej szczegółowo

TALIA GREEN EVO SYSTEM

TALIA GREEN EVO SYSTEM PL IT CZ 2 25 35 on/off reset esc menu/ok mode sra comfort R V00 Część ogólna... 3 Normy bezpieczeństwa... 3 Ostrzeżenia... 4 Uwagi do instalatora... 4 Umiejscowienie kotła... 5 Czyszczenie instalacji

Bardziej szczegółowo

CS LV LT PL PLĪTS KAITLENTĖ PŁYTA GRZEJNA NÁVOD K POUŽITÍ 2 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 20 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 38 INSTRUKCJA OBSŁUGI 56

CS LV LT PL PLĪTS KAITLENTĖ PŁYTA GRZEJNA NÁVOD K POUŽITÍ 2 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 20 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 38 INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 EHI6740FOK CS LV LT PL VARNÁ DESKA PLĪTS KAITLENTĖ PŁYTA GRZEJNA NÁVOD K POUŽITÍ 2 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 20 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 38 INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Bardziej szczegółowo

EVOLVE QuickBox CZ. Poznámka: Pro maximální průchodnost dat použijte pevný disk sata 3Gb/s a připojte QuickBox k plně funkčnímu USB 3.0 portu.

EVOLVE QuickBox CZ. Poznámka: Pro maximální průchodnost dat použijte pevný disk sata 3Gb/s a připojte QuickBox k plně funkčnímu USB 3.0 portu. EVOLVE QuickBox CZ Představujeme externí box na sata disk 2,5 3Gb Ultra rychlý externí box na pevné disky sata 2,5 s přenosovou rychlostí až 3Gb/s 2.5" lze použít s jakýmkoliv počítačem vybaveným USB portem.

Bardziej szczegółowo

Zestawy ćwiczeń z użyciem kijów

Zestawy ćwiczeń z użyciem kijów Zestawy ćwiczeń z użyciem kijów Głównym zadaniem tych podstawowych ćwiczeń z kijami jest przygotowanie stawów i mięśni do treningu, lub regeneracja ich po wysiłku. Nordic Walking jest wspaniałym i funkcjonalnym

Bardziej szczegółowo

Quick Start Guide NBG-419N. Wireless N Home Router. Czech, Polish, Slovak

Quick Start Guide NBG-419N. Wireless N Home Router. Czech, Polish, Slovak NBG-419N Wireless N Home Router Quick Start Guide Czech, Polish, Slovak Default login details LAN Port: LAN1 LAN4 IP Address: http://192.168.1.1 Password: 1234 Contents Česky... 2 Polski... 10 Slovensky...

Bardziej szczegółowo

Esselte NV DYMO 2002 Esselte Industriepark-Noord 30 9100 Sint-Niklaas

Esselte NV DYMO 2002 Esselte Industriepark-Noord 30 9100 Sint-Niklaas Esselte NV DYMO 2002 Esselte Industriepark-Noord 30 9100 Sint-Niklaas XR Elektroniczna drukarka etykiet Podręcznik użytkownika Elektronický štítkovač Pokyny k obsluze Elektronický štítkovač Návod na obsluhu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANIA OGÓLNOROZWOJOWEGO W UJĘCIU FUNKCJONALNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PONADPODSTAWOWYCH ORAZ UCZELNI WYŻSZYCH.

PROGRAM PRZYGOTOWANIA OGÓLNOROZWOJOWEGO W UJĘCIU FUNKCJONALNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PONADPODSTAWOWYCH ORAZ UCZELNI WYŻSZYCH. PROGRAM PRZYGOTOWANIA OGÓLNOROZWOJOWEGO W UJĘCIU FUNKCJONALNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PONADPODSTAWOWYCH ORAZ UCZELNI WYŻSZYCH. Fundamentem programu jest trening siły bez specjalnego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH

PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH Oddział Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie ul. ołnierska 18 tel. (89) 5386240 Ordynator Oddziału - dr n. med. Piotr elazny PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

LFF 8M121. RO Română. PL Polski. CS Česky

LFF 8M121. RO Română. PL Polski. CS Česky LFF 8M121 PL Polski Instrukcja obsługi ZMYWARKA - Spis treści Instrukcja obsługi, 1 Zalecenia i środki ostrożności, 2-3 Serwis Techniczny, 6 Karta produktu, 7 Instalacja, 9-10 Opis urządzenia, 11 Sól regeneracyjna

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia w pigułce. Autorki: mgr Wioletta Wójcik mgr Ewa Stefańska mgr Iwona Wiśniowska. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.

Ćwiczenia w pigułce. Autorki: mgr Wioletta Wójcik mgr Ewa Stefańska mgr Iwona Wiśniowska. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory. Ćwiczenia w pigułce Autorki: mgr Wioletta Wójcik mgr Ewa Stefańska mgr Iwona Wiśniowska SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI:...2 WSTĘP...3 RODZAJE ZAJĘĆ RUCHOWYCH:...5 STRETCHING (ROZCIĄGANIE MIĘŚNI)...6 ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI pl VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI Instrukcja obsługi i konserwacji Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi pl Zachowaj na przyszło! Naley posługiwa si niniejsz instrukcj obsługi przy

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo