Vibraní posilovací stroj MASTER G7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Vibraní posilovací stroj MASTER G7"

Transkrypt

1 Vibraní posilovací stroj MASTER G7 CZ Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše spolenost si vyhrazuje absolutní právo pozmnit design, obrázky a barvu materiálu bez pedešlého upozornní. Design, obrázky a barva materiálu, tak jak je uvedeno v tomto návodu, slouží výhradn pro ilustraní úely. 1

2 NÁKRES CZ A. ÁSTÍ VIBRANÍHO STROJE,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1. Rukoje 2. Šroub (M6X20) 3. Podprná ty 4. Základna 5. Pérová podložka 6. Šroub (M8X20) 7. Nastavitelné nohy základny 8. Stoupací plocha 9. Computer Složení stroje KROK 1 Umístte základnu na rovnou plochu. Žádáme, aby stroj z kartonu, ve kterém je balena, vytahovali dva dosplí lidé, protože tato ást je velmi tžká. 2. Spojte signální idla (7 a 8). 3. Prosíme, abyste pi spojování byli opatrní. Jedna osoba musí pevn držet stojan, zatímco druhá osoba opatrn spojuje spojky signálních idel! 2

3 KROK 2 CZ 4. Spojte ty (3) se základnou (4). Jakmile jsou tyto dv ásti spojeny, prosíme, abyste se ujistili, že signální kabel není zablokován / stlaen, jinak se tento kabel znií. 5. Zajistte je pomocí šroub (5) a (6) a pipevnte nohy (7). KROK 3 6. Pipevnte rukoje (1) k podprné tyi (3) pomocí šroubu (2). COMPUTER B. TLAÍTKA A FUNKCE COMPUTERU Tlaítka: 1. funkce MODE (88,P1,P2,P3) jednotlivé profily 2. funkce SPEED rychlost 3. funkce TIME as 4. tlaítko TIME nastavení asu 5. ON/OFF tlaítko pro zapnutí/vypnutí 6. tlaítko SPEED UP pro zvýšení rychlosti 7. tlaítko SPEED DOWN pro snížení rychlosti 8. tlaítko MODE pro nastavení profil 3

4 PROVOZNÍ INSTRUKCE 1. Správn zasute kabel do zástrky vibraní základny, zkontrolujte elektrické naptí a zapnte. 2. Zvolte si polohu na vibraní základn podle piložených nákres cviení. 3. Zmáknte tlaítko Start, abyste spustili program. CZ Tlaítko Zobrazení Popis nastavení asu rychlost ON/OFF MODE STOP START Mode/Programme (P1- P2-P3) SPEED+ - Zvýšení/snížení rychlosti zmáknte tlaítko pro okamžité ukonení masážní funkce na stroji ano ano stroj je v pípravném modu, jakmile je zapnut. Zde mžete nastavit as Auto režim je aktivován, jakmile zmáknete toto tlaítko. Mžete si vybrat z nkolika program zmáknutím tohoto tlaítka. P1,P2,P3 je ukázáno postupn ne Zmáknutím tlaítka TIMER mžete nastavit as. Maximum je 15 minut v manuálním modu, zmáknte toto tlaítko pro nastavení rychlosti masáže ne ano ne TIMER nastavení asu pro nastavení asu, pvodní a maximální nastavení je 15 minut ano ne Jak použít tlaítko ON/OFF Pokud je to nutné, zmáknte tlaítko RESET, které je vedle tlaítka ON/OFF. Tlaítko ON/OFF- zapnutí/vypnutí. Pro zapnutí pívodu el. naptí. Zdíka pro zdrojový kabel. 4. Doporuujeme vypít 500 ml vlažné vody ped použitím stroje pro vylouení toxických odpad. Tipy Pijte 3000 ml vody denn pro zdravjší životní styl, protože to mže revitalizovat Vaši energii v tle. Voda mže Vašemu tlu být prospšná také v následujících pípadech : Pomáhá pedcházet poruchám trávení Redukuje nemoci, obzvlášt nemoci ledvin Podporuje rychlost metabolismu / látkové výmny Zlepšuje obh krve a pedchází srdením nemocem Upevuje imunitní systém Redukuje stres Zabrauje slabosti a zvyšuje vitalitu tla Zlepšuje strukturu pokožky pro svží vzhled 5. Necvite najednou více než 20 minut. 6. Mezi jednotlivými cvieními si udlejte pauzu minimáln minut. 4

5 Cviební program Kategorie Cyklus cviení Délka cviení Rychlost pi cviení CVIENÍ 1-3 krát denn 5-20 minut stabilní rychlost HUBNUTÍ 4-8 krát denn minut pomalejší rychlost CZ CHARAKTERISTIKA & EFEKTIVITA A. CHARAKTERISTIKA 3 rzné pednastavené programy Zvolte si z 3 pednastavených program, každý stimuluje odlišné tvarové oblasti na rzné úrovni: P1: Kardiovaskulární cviení P2: Detoxikaní program P3: Program ke zdokonalení tla 60 variant úrovn rychlosti Zredukujte nechtné tlesné tuky efektivn v 60 úrovních rychlosti, a silnými masážními vibracemi. Jednoduše ovladatelný computer s okýnkovým displejem. Vzhled se snadno ovladatelným kontrolním panelem s LCD displejem, takže mžete manuáln upravovat své rozcviení a pednastavit si cíle tréninku ukazuje Vámi zvolený as cviení a stupe rychlosti. Odolný proti rušení a statické elektin B. EFEKTIVITA & PRÚVODCE CVIENÍM 1. Zlepšení Obhu Krve 2. Zlepšení Trávení 3. Dokonalá Funkce Stehen 4. Funkce Tvarování Bok 5. Funkce Tvarování Pasu & Bicha 6. Funkce Tvarování Ramen 5

6 CVIENÍ A/ Síla CZ A01 DEPY Postavte se na vibraní plošinu s chodidly od sebe v šíce rozptí ramen. Držte záda vzpímená a kolena mírn pokrená. Lehce stáhnte svaly na nohou. Mli byste cítit naptí ve tyrhlavých svalech stehenních, na hýždích a v zádech. A02 HLUBOKÝ DEP Postavte se na vibraní plošinu plochami chodidel a v šíce ramen. Držte kolena pímo nad chodidly ve 100 stupovém úhlu, mírn pokrte nohy a stáhnte svaly na nohou. Držte záda rovn, pedklote horní ást tla dopedu. Toto cviení se zamuje na posílení zad, sedacích sval a nohou. A03 DEP V ŠIROKÉM POSTOJI Postavte se na vibraní plošinu s chodidly široce od sebe a s palci smrem ven. Držte kolena pímo nad chodidly ve 100 stupovém úhlu, pokrte mírn nohy. Mli byste cítit naptí v zádech, hýžových svalech, tyhlavých svalech stehenních a ve vnitní ásti stehen. A04 VÝPADY Umístte jedno chodidlo doprosted vibraní plošiny, ustupte vzad a druhým chodidlem se pevn zapete o zem za sebou. Držte záda rovná a kolena pímo nad palci u nohou, stáhnte svaly na nohou. Mli byste cítit naptí v kolenních šlachách, tyhlavých svalech stehenních a hýždích. A05 LÝTKA Postavte se doprosted vibraní plošiny, zvednte se na paty. Držte záda rovná a bicho stažené; mli byste zaít cítit naptí v lýtkových svalech. Pro pidání další varianty cviení zkuste pokrit kolena do úhlu 90 stup. 6

7 A06 Posilování triceps S elem smrem od vibraní plošiny se pevn chytnte za okraje a vzepete se nahoru. Nyní lehce ohnte ruce a posute se kylemi smrem dol k plošin, stlaujíc ramenní lopatky k sob. Mli byste cítit naptí v pažích a ramenech. Pro další variaci, opakujte cviení s rovnýma nohama. CZ A07 Ramenní tlaky Postavte tlo do horizontální polohy paraleln s vibraní plošinou. Ruce by mly být od sebe v šíce ramen, nohy a záda rovn, hlava zvednutá. Cvite v pomalých a kontrolovaných pohybech, lehce tlate mírn pokrené ruce proti vibraní plošin, potom se vrate do startovací pozice. Toto cviení je výborné pro ramena a paže. A08 Dolní Svaly Bišní Podepete se na loktech a držte se za pední okraj vibraní plošiny. Nyní, s rovnými zády, pomalu vytáhnte hýžové svaly nahoru jako byste chtli plošinu pitáhnout k chodidlm. Mli byste cítit naptí v oblasti bišních sval. Vyvarovat se rutiny, provádjte stejné cviení z kleící pozice. A09 Stední bišní svaly Postavte se doprosted vibraní plošiny, chodidla od sebe ve vzdálenosti ramen. Držte rukoje ve výšce hrudi. Držte rovná záda a nohy mírn pokrené, tlate horní trup dol. Okamžit zanete cítit naptí v bišních svalech. K pozmnní cviení jednoduše ohnte více paže. A10 Boní svaly bišní S jednou nohou pímo za tou druhou umístte jeden loket na vibraní plošinu a naklote se bokem. Držte hlavu, trup a nohy rovn, tlate ramena dol a zárove zpevnte trup. Toto cviení pracuje s boními svaly bicha. Pidat na variaci, zkuste ve stejnou dobu tlait boky nahoru. 7

8 CZ A11 Kliky Kleknte si ped vibraní plošinu, dejte ruce na plošinu v šíce ramen s palci smujícími dovnit. S pevnými zády a zpevnným bichem se odrážejte od plošiny. Toto cviení zpevní prsní svalstvo, ramenní svaly a tricepsy. Pro variaci cviení zkuste protáhnout nohy a zvednout kolena. A12 Sklapovaky Podložte si záda polštákem, zvednte nohy a dejte ruce pod hlavu pro podepení a držte lokty paraleln s podlahou. Pitahujte horní ást tla smrem k nohám, ucítíte naptí v oblasti bicha. Ujistte se, aby hýžd a spodní ást zad neztratily kontakt s podložkou. Pozmnit rutinu, dejte chodidla na schdek. A13 Obrácené kliky Dejte ruce na podložku v šíce ramen. Držte zápstí a pedloktí rovn, a lehce vytlaujte ruce. Je dležité, abyste drželi boky rovn a tlaili ramena dol. Toto cviení zesiluje svaly paží, ramen a bicha. Zkuste dlat stejné cviení, ale s nataženýma nohama. 8

9 B/ Protahovací cviky CZ B01 Protažení kolen Postavte se na plošinu v širokém stoji, hýžd tlate dozadu. Držte se rukojeti, nechte vrchní ást tla padat dopedu jak to jen jde. Toto cviení protahuje hýžd a kolenní svaly. Pro alternativu dejte paže a horní ást tla ješt dopedu. B02 Protažení tyhlavého svalu stehenního Postavte jednu nohu na vibraní plochu s chodidlem mimo plošinu. Držte vrchní ást tla a záda rovn, zpevnte bicho. Potlaením pánve dopedu protáhnete tyhlavé stehenní svaly. Obmte toto cviení potažením zadní nohy dopedu. B03 Protažení lýtka Postavte se na vibraní plošinu bokem s jednou nohou ped druhou a palci stoenými dopedu. Pední noha by mla být lehce pokrená, zadní noha je rovná. Potlate patu zadní nohy smrem dol, mli byste cítit naptí v lýtku. K obmn tohoto cviení držte záda rovná a potlate pánev dopedu. B04 Protažení pitahovae Postavte se na vibraní plošinu bokem s jedním chodidlem blízko sloupu. Umístte chodidlo, které je mimo plošinu, na podlahu tak, aby byly nohy od sebe. Pokrte nohu mimo plošinu zatímco druhou držíte napnutou. Držte trup rovn, posute hýžd smrem k podlaze. Toto cviení protáhne vnitní stranu stehen. Opakujte postup cviení s druhou nohou. B05 Protažení prsních sval Posate se zády k vibraní podložce. Chytnte se vibraní plošiny za zády a uchopte se prsty kraje. Tlaením ramen dol si protáhnete prsní a ramenní svalstvo. Mžete také lehce pitahovat popruhy na každé stran pro optimální výsledky. 9

10 C/ Masážní cviení CZ C01 Masáž lýtek Lehnte si ped vibraní plošinu s obmi lýtky na vibraní plošin a palci smujícími ke stropu. Zbytek je jednoduchý, prost relaxujte a užijte si osvžující masáž lýtek. C02 Masáž paží Lehnte si bokem s obliejem k vibraní plošin a nohama mírn pokrenýma. Ujistte se, že pední podložka mírn pesahuje pes okraj. Uvolnte paži na vibraní podložce a relaxujte. Opakujte postup pro druhou paži. C03 Masáž pitahovae Lehnte si na bok s elem k vibraní plošin. Mírn pokrte jednu nohu a na vibraní plošin ji nechte uvolnnou. Ujistte se, že se tlo nedotýká plošiny. Pak opakujte postup pro masáž druhé nohy. C04 Masáž odtahovae Lehnte si na plošinu bokem s nohama pitáhnutýma k bokm. Pomocí lokte podpírejte vrchní ást tla. Záda musí být rovná. Mli byste cítit masáž na zadní stran noh a bok. Zopakujte toto cviení také pro druhou stranu. 10

11 D/ Relaxace CZ D01 Uvolnní ramen a krku Kleknte si ped vibraní plošinu s rukama nataženýma dopedu. Držte záda a krk rovn. Protáhnte tlo dozadu zatímco paže odpoívají na plošin. Toto cviení uvolní oblast krku a ramen. D02 Uvolnní dolní ásti zad Posate se na podlahu zády k vibraní plošin a nohama od sebe. Umístte podložku mezi sebe a vibraní plošinu a pro oporu se pidržujte boku. Bhem vibrování, které je zamené zejména na spodní ást zad, se uvolnte. Jako alternativu mžete vytoit nohy do úhle a pevnji se pitisknout k vibraní plošin. D03 Uvolnní horní ásti tla Posate se zády k vibraní plošin a s mírn pokrenýma nohama. Použijte lokty k udržení rovnováhy, zvednte horní ást tla z vibraní plošiny. Držte krk a záda rovná. Pitáhnte ramena dozadu. Vibrace uvolní horní ást tla. D04 Uvolnní zad Posate se hýždmi doprosted vibraní plošiny s nohama od sebe. Dovolte vrchní ásti tla se uvolnit dopedu. Mli byste cítit píjemné uvolování na zádech, bocích a v oblasti stehen. BEZPENOSTNÍ UPOZORN NÍ K udržení výkonnostních standardu tohoto stroje, prosíme, všimnete si následujících bod: A. ped použitím 1. Používejte tento stroj pouze za úelem stanoveným v tomto návodu. 2. Nepemísujte nebo nepoužívejte násilí k pemístní tohoto výrobku, abyste zabránili poškození, nap. devných podlah apod. 3. Nepoužívejte tento stroj 30 minut ped ani po jídle. 4. Tento stroj mže souasn používat pouze jedna osoba. V pípad nedodržení tohoto upozornní mže dojít ke zranní nebo rozbití vibraní plošiny. 5. Pedtím, než zanete cviit, se správn chytnte bezpenostní rukojeti. Pomže Vám to udržet stabilitu zatímco cviíte na tomto stroji. 6. Pedtím, než zanete cviit, zkontrolujte rychlostní úrove a ujistte se, že jste si nastavili 11

12 bezpenou rychlost a pohodlnou úrove pro cviení. Pokud si zvolíte moc vysokou rychlost, mohli byste se zranit. 7. Ujistte se, že máte dostatenou mezeru mezi vašimi chodidly v poátením stavu. Doporuená vzdálenost je okolo 30 cm. 8. Nepoužívejte tento stroj k jiným úelm než cviení. 9. Neuvádjte tento stroj do chodu, ani se jej nedotýkejte pokud je zapnut, s mokrýma nebo vlhkýma rukama. Mohlo by Vám to zpsobit elektrický šok nebo poškodit stroj. 9. Nepoužívejte žádné druhy ostrých pedmt ani nebezpených materiál pokud tento stroj používáte. Nevkládejte prsty do mezery krytu. B HEM POUŽÍVÁNÍ 1. V pípad jakéhokoliv abnormálního zdravotního stavu nebo píznaku pestate okamžit výrobek používat a konzultujte tento stav s Vaším lékaem. 2. Nevyvíjejte nepimený tlak na výrobek (možné riziko zranní osoby a poruchy na zaízení). 3. Pokud je výrobek vypnut, vyjmete síový kabel ze zásuvky (elektrický proud muže zpsobit zásah elektrickým proudem nebo vznik požáru). 4. U stejné pozice necvite déle než 10 minut. Mohli byste dostat svalové kee. PO POUŽITÍ STROJE 1. Po skonení cviení vypnte motor a vyjmte síový kabel ze zásuvky. BEZPENOSTNÍ VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ: Nesprávné užití výrobku muže mít za následek smrt nebo vážná zranní. UPOZORNENÍ: Nesprávným užitím výrobku muže dojít k vážným zranním nebo škodám na majetku. Varování Jakákoliv osoba, u které se objevily nebo objevují následující píznaky, musí konzultovat použití tohoto výrobku se svým lékaem ješt ped užitím samotným: - epilepsie; - tžká cukrovka; - tžká srdení a vaskulární onemocnní; - vyhozená ploténka, onemocnní meziobratlových destiek, zánt obratle; - zavedené kolenní nebo kyelní implantáty; - zavedený kardiostimulátor; - zavedené nitrodložní tlísko; - voperované kovové šrouby; - trombóza; - rakovina; - akutní infekce; - akutní operovaná zranní; - thotenství; - tžká migréna. Opatrnost pi použití - Nenechávejte dti bez dozoru v blízkosti zaízení. - Ped použitím tohoto stroje, konzultujte svj aktuální zdravotní stav se svým lékaem. - Konzultace s lékaem je nezbytná obzvlášt u dtí, starších osob, thotných žen a nemocných osob. - Pestate stroj používat okamžit, pokud budete pociovat závrat, objeví se u Vás pocity na zvracení, bolest na hrudi nebo jakákoliv abnormální fyzická nevolnost. - Uchovávejte toto zaízení v bezpené vzdálenosti od dtí mladších osmi let a od domácích zvíat. - Pozor na jakékoliv ostré vci jako nap. lžíce, nž a jakýkoliv nebezpený materiál. Nepokládejte prsty na nášlapnou desku. Muže dojít ke zranní osoby nebo k poruše na zaízení. - U dtí a starších osob je nutné zajištní odpovdného dohledu. Nezajištní mže zpsobit zranní osoby nebo poruchu na zaízení. - Na nášlapné desce neskákejte. Mže dojít ke zranní osoby nebo poruše na 12 CZ

13 zaízení. - Na nášlapné desce udržujte rovnováhu. Neudržení rovnováhy muže mít za následek zranní osoby nebo poruchu na zaízení. - Na nášlapnou desku mže vždy vstoupit pouze jedna osoba. Pítomnost více osob na desce mže mít za následek zranní osoby nebo poruchu na zaízení. - Držte správn bezpenostní rukoje bhem cviení. Bezpenostní držadlo pomáhá zajistit rovnováhu v pípad náhlé ztráty stability. - Než zanete cviit, zkontrolujte správné nastavení rychlostní zátže. V pípad neadekvátního nastavení vyšší rychlosti mže dojít ke zranní osoby. - Pro své pohodlí pi cviení nastavte bezpenou a Vám vyhovující rychlost. - Vyhnte se stejné pozici po dobu pesahující 10 minut 3x denn. V pípad neuposlechnutí se u uživatele muže objevit tlu škodlivá svalová ke. - Neseizujte nebo se nedotýkejte tohoto zaízení, pokud máte mokré nebo vlhké ruce. Mže dojít k poruše na zaízení nebo k zásahu elektrickým proudem. - Zástrky se nedotýkejte, pokud probleskuje. Muže dojít k požáru nebo k zásahu elektrickým proudem. - Udržujte zaízení v bezpené vzdálenosti od tepla nebo tepelných zdroj. Mže dojít k deformaci výrobku nebo vzniku požáru. - Nepoužívejte tento výrobek pro jiné úely. - Držte správnou polohu tla. Uživatelé, kteí tchto instrukcí neuposlechnou, nesou za nedodržení pedpis veškerou odpovdnost. Dsledkem takového neuposlechnutí muže dojít napíklad k poškození stroje, vzniku bolestí a zniení dílu výrobku. CZ Bezpenostní instrukce pi instalaci výrobku Vinyl a papír použitý pi balení výrobku musí být shromáždn a znien. Hrozí zde nebezpeí požití tchto ástí dtmi, riziko udušení i uškrcení. Neumísujte nebezpený materiál, jako vodu, holavý materiál jako benzín i edidlo, napínáky i epele do blízkosti stroje. Pokud stroj pemísujete, zvednte prosím dolní ást stroje za pomoci dvou i tí osob a stroj tímto zpsobem pesute. Nevystavujte stroj pímému dennímu svtlu. Tento stroj musí být umístn ve vzdálenosti 50cm od nábytku nebo jakéhokoliv jiného zaízení. Držte v bezpené vzdálenosti od vlhkého i mokrého místa. Nevhodné umístní mže mít za následek zásah elektrickým proudem nebo jeho únik. Nepekládejte a netlate na síový kabel. Mže dojít k zásahu elektrickým proudem nebo ke vzniku požáru. Nepoužívejte holavé materiály jako nap. benzín a jiné. Muže dojít k odbarvení. Používejte zástrku s uzemnním. Zástrka, která používá multikód muže mít za následek uvolnní tepla nebo se mže vznítit. Nedotýkejte se síového kabelu mokrýma rukama. Muže dojít k zásahu elektrickým proudem. Okolí síového kabelu a zástrku udržujte v istot. Usazený prach muže zpsobit požár. Stroj nepoužívejte pi uvolnní zásuvky a poškození sítového kabelu. Muže dojít k zásahu elektrickým proudem nebo ke vzniku požáru. Pi zasouvání/vysouvání zástrky ze zásuvky uchopte tlo zástrky. Pímé táhnutí síového kabelu mže zpsobit požár nebo mže dojít k zásahu elektrickým proudem. Ped zapojením zástrky do zásuvky zkontrolujte elektrický proud a naptí. Bhem delšího perušení provozu výrobku vyjmte zástrku ze zásuvky. Ped ištním vyjmte zástrku ze zásuvky a pro ištní používejte vždy suchou látku. Demontáž, oprava nebo remodelace samotným uživatelem není pípustná. Mže dojít k vážnému poškození stroje, závad, zásahu elektrickým proudem nebo vzniku požáru. Tento výrobek vyžaduje externí uzemnní. Prosím, ujistte se, že je zajištno. 13

14 SKLADOVÁNÍ 1. Neskladujte vibraní stroj: - blízko oteveného ohn - na pímém slunením svtle po dlouhou dobu - v blízkosti pívodu plynu, v zaprášeném nebo vlhkém prostedí 2. Udržujte Vibraní stroj - operaní teploty mezi 0-35 C - skladovací teplota mezi 5-50 C - Vlhkost: pod 40-80%. CZ 3. V pípad, že stroj delší dobu nebudete používat, pikryjte jej istým látkovým potahem, abyste jej chránili ped prachem. 4. Neskladujte Vibraní stroj pod pímým slunením svtlem nebo na místech kde jsou vysoké teploty. 5. Vyvarujte se proražení síového kabelu (možné riziko zranní nebo poškození stroje). ÚDRŽBA 1.Pravideln provádjte bžnou údržbu stroje na základ vytížení stroje, minimáln však po 20 hodinách provozu. Údržba zahrnuje: - kontrolu všech pohyblivých ástí stroje (osy, klouby pevádjící pohyb, atd.), zda jsou dostaten promazány. Pokud ne, ihned je namažte. Doporuujeme bžný olej pro kola a šicí stroje nebo silikonové oleje. - pravidelná kontrola všech souástí šrouby a matice a pravidelné dotahování. - k údržb istoty použijte jen mýdlový roztok a ne istící prostedky s abrasivy. - chrate computer ped poškozením a kontaktu s tekutinami i potem. - computer, adaptér, zástrka a celý stroj se nesmí dostat do styku s vodou. - computer nevystavujte slunenímu záení a kontrolujte funknost baterií, aby nedošlo k vyteení baterií a tím poškození celého computeru (pokud stroj baterie obsahuje) - skladujte stroj vždy na suchém, teplém a istém míst. 2.Ped ištním se ujistte, že hlavní vypína je vypnut a AC síový kabel je vyjmut ze zásuvky. 3.Po každém cviení vypnte motor a vyjmte síový kabel ze zásuvky. OCHRANA VIBRANÍHO STROJE 1. Nikdy nepoužívejte tento stroj ve vlhkých prostorách, jako jsou koupelny, bazény nebo lázn. 2. Nepoužívejte v pípad, že je v místnosti naprášeno, olej, kou nebo žíravý plyn. 3. Vyvarujte se poškození povrchu vibraní plošiny tžkými pedmty, okopáváním, násilným poškrábáním. IŠT NÍ 1. Neistte insekticidním postikem, ani nepoužívejte benzen nebo edidlo (možné nebezpeí zásahu elektrickým proudem a vzniku požáru). SPECIFIKACE Název výrobku: Vibraní stroj Naptí: V, V Frekvence: Hz Spoteba: 300W-500W Amplituda: 0-10 mm Motor: 1,8 HP (koské síly) Rychlostní úrovn: 1-16,1-36,1-40,1-52,1-60 Pednastavené Programy: 3 pednastavené programy Zobrazení na displeji: Programy, as, Rychlost Rozmry: Cca 750mm (d) x 820mm (š) x 1410 mm (v) Maximální nosnost: 180 Kg istá hmotnost: 36 Kg Hrubá hmotnost: 42 Kg 14

15 Záruní podmínky: na stroj se poskytuje kupujícímu záruní lhta 24 msíc ode dne koup v dob záruky budou odstranny veškeré poruchy výrobku zpsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby vc mohla být ádn užívána práva ze záruky se nevztahují na vady zpsobené: - mechanickým poškozením - neodvratnou událostí, živelnou pohromou - neodbornými zásahy - nesprávným zacházením, i nevhodným umístním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, psobením vody, neúmrným tlakem a nárazy, úmysln pozmnným designem, tvarem nebo rozmry reklamace se uplatuje zásadn písemn s údajem o závad a kopií daového dokladu záruku lze uplatovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen Dodavatel CZ: MASTER SPORT s.r.o. 1. máje 69/ Ostrava-Mariánské Hory Czech Republic CZ 15

16 Vibraný posilovací stroj MASTER G7 SK akujeme Vám za zakúpenie tohto stroja. Prosíme, pozorne si preítajte tento návod na použitie pred tým, ako zanete stroj používa. Uchovajte návod pre neskoršie potreby. Naša spolonos si vyhradzuje absolútne právo zmeni design, obrázky a farbu materiálu bez predošlého upozornenia. Design, obrázky a farba materiálu, tak ako je uvedené v tomto návode, slúžia výlune pre ilustrané úely. 16

17 NÁKRES SK A. ASTI VIBRANÉHO STROJA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1. Rukovä 2. Skrutka (M6x20) 3. Podperná ty 4. Základa 5. Pérová podložka 6. Skrutka (M8X20) 7. Nastavitené nohy základne 8. Stupacia plocha 9. Computer Zloženie stroja KROK 1 Umiestnite základu na rovnú plochu. Žiadame, aby stroj z kartónu, v ktorom je balená, vyahovali dvaja dospelí udia, pretože táto as je vemi ažká. 2. Spojte signálne snímae (7 a 8). 3. Prosíme, aby ste pri fúziách boli opatrní. Jedna osoba musí pevne drža stojan, zatia o druhá osoba opatrne spája spojky signálnych snímaov! 17

18 KROK 2 SK 4. Spojte ty (3) so základou (4). Akonáhle sú tieto dve asti spojené, prosíme, aby ste sa uistili, že signálny kábel nie je zablokovaný / zatlaený, inak sa tento kábel znií. 5. Zaistite ich pomocou skrutiek (5) a (6) a pripevnite nohy (7). KROK 3 6. Pripevnite rukovä (1) k podpernej tyi (3) pomocou skrutky (2). COMPUTER B. TLAÍTKA A FUNKCIE COMPUTERU Tlaítka: 1. funkcia MODE (88, P1, P2, P3) - jednotlivé profily 2. funkcie SPEED - rýchlos 3. funkcia TIME - as 4. tlaidlo TIME - nastavenie asu 5. ON / OFF tlaidlo - pre zapnutie / vypnutie 6. tlaidlo SPEED UP - pre zvýšenie rýchlosti 7. tlaidlo SPEED DOWN - pre zníženie rýchlosti 8. tlaidlo MODE - pre nastavenie profilov 18

19 PREVÁDZKOVÉ INŠTRUKCIE 1. Správne zasute kábel do zástrky vibranej základne, skontrolujte elektrické napätie a zapnite. 2. Zvote si polohu na vibranej základni poda priložených nákresov cvienia. 3. Stlate tlaidlo "Štart", aby ste spustili program. SK Tlaítko Zobrazenie Popis nastavenie asu rýchlos stlate tlaidlo pre okamžité ukonenie masážnej funkcie na stroji ON/OFF STOP ano ano MODE SPEED+ - TIMER START Mode/Programme (P1- P2-P3) Zvýšenie / zníženie rýchlosti nastavenie asu stroj je v prípravnom modu, akonáhle je zapnutý. Tu môžete nastavi as Auto režim je aktivovaný, ke stlaíte toto tlaidlo. Môžete si vybra z niekokých programov stlaením tohto tlaidla. P1, P2, P3 je ukázané postupne v manuálnom móde, stlate toto tlaidlo pre nastavenie rýchlosti masáže pre nastavenie asu, pôvodné a maximálne nastavenie je 15 minút Ako použi tlaidlo ON / OFF Stlaením tlaidla TIMER môžete nastavi as. Maximum je 15 minút nie nie ano nie ano nie Ak je to potrebné, stlate tlaidlo RESET, ktoré je veda tlaidla ON / OFF. Tlaidlo ON/OFF- zapnutie / vypnutie. Pre zapnutie prívodu el. napätia. Zásuvka pre zdrojový kábel. 4. Odporúame vypi 500 ml vlažnej vody pred použitím stroja pre vylúenie toxických odpadov. Tipy Pite 3000 ml vody denne pre zdravší životný štýl, pretože to môže revitalizova Vašu energiu v tele. Voda môže Vášmu telu by prospešná aj v nasledujúcich prípadoch: Pomáha predchádza poruchám trávenia Redukuje choroby, najmä choroby obliiek Podporuje rýchlos metabolizmu / látkovej výmeny Zlepšuje cirkuláciu krvi a predchádza srdcovým chorobám Upevuje imunitný systém Redukuje stres Zabrauje slabosti a zvyšuje vitalitu tela Zlepšuje štruktúru pokožky pre svieži vzhad 5. Necvite naraz viac ako 20 minút. 6. Medzi jednotlivými cvieniami si urobte pauzu minimálne minút. 19

20 Cviebný program Kategória Cyklus cviení Džka cvienia Rýchlos pri cviení CVIENIA 1-3 krát denne 5-20 minút stabilnú rýchlos CHUDNUTIA 4-8 krát denne minút pomalšia rýchlos SK CHARAKTERISTIKA & EFEKTIVITA A. CHARAKTERISTIKA 3 rôzne prednastavené programy Vyberte si z 3 prednastavených programov, každý stimuluje odlišné tvarovej oblasti na rôznej úrovni: P1: Kardiovaskulárne cvienie P2: Detoxikaný program P3: Program na zdokonalenie tela 60 variantov úrovne rýchlosti Zredukujte nechcené telesné tuky efektívne v 60 úrovniach rýchlosti, a silnými masážnymi vibráciami. Jednoducho ovládate ný computer s okienkovým displejom. Vzhad s ahko ovládateným kontrolným panelom s LCD displejom, takže môžete manuálne upravova svoje rozcvienie a prednastavi si ciele tréningu - ukazuje Vami zvolený as cvienia a stupe rýchlosti. Odolný proti rušeniu a statickej elektrine B. EFEKTIVITA & SPRIEVODCA CVIENIA 20

21 CVIENIE A/ Sila SK A01 DREPY Postavte sa na vibranú plošinu s chodidlami od seba v šírke rozpätia ramien. Držte chrbát vzpriamený a kolená mierne pokrené. Jemne stiahnite svaly na nohách. Mali by ste cíti napätie vo štvorhlavých svaloch stehenných, na zadku a v chrbte. A02 HLBOKÝ DREP Postavte sa na vibranú plošinu plochami chodidiel v šírke ramien. Držte kolená priamo nad chodidlami v 100 stupovom uhle, mierne pokrte nohy a stiahnite svaly na nohách. Držte chrbát rovno, predklote hornú as tela dopredu. Toto cvienie sa zameriava na posilnenie chrbta, sedacích svalov a nôh. A03 DREP V ŠIROKOM POSTOJI Postavte sa na vibranú plošinu s chodidlami široko od seba s palcami smerom von. Držte kolená priamo nad chodidlami v 100 stupovom uhle, pokrte mierne nohy. Mali by ste cíti napätie v chrbte, sedacích svaloch, štvorhlavých svaloch stehenných a vo vnútornej asti stehien. A04 VÝPADY Umiestnite jedno chodidlo doprostred vibranej plošiny, ustúpte vzad a druhým chodidlom sa pevne zaprite o zem za sebou. Držte chrbát rovný a kolená priamo nad palcami na nohách, stiahnite svaly na nohách. Mali by ste cíti napätie v kolenných šachách, štvorhlavých svaloch zo stehien a zadku. A05 LÝTKA Postavte sa doprostred vibranej plošiny, zdvihnite sa na päty. Držte chrbát rovný a brucho stiahnuté; mali by ste zaa cíti napätie v lýtkových svaloch. Pre pridanie alšej varianty cvienia skúste pokri kolená do uhla 90 stupov. 21

22 SK A06 Posilovanie tricepsov S elom smerom od vibranej plošiny sa pevne chyte za okraje a vzoprite sa hore. Teraz ahko ohnite ruky a posute sa smerom dole k plošine, stláajúc ramenné lopatky k sebe. Mali by ste cíti napätie v ramenách a pažiach. Pre alšiu variáciu, opakujte cvienie s rovnými nohami. A07 Ramenné tlaky Postavte telo do horizontálnej polohy paralelne s vibranou plošinou. Ruky by mali by od seba v šírke ramien, nohy a chrbát rovno, hlava zdvihnutá. Cvite v pomalých a kontrolovaných pohyboch, ahko tlate mierne pokrené ruky proti vibranej plošine, potom sa vráte do štartovacej pozície. Toto cvienie je výborné pre ramená a paže. A08 Dolné brušné svaly Podoprite sa na lakoch a držte sa za predný okraj vibranej plošiny. Teraz, s rovným chrbtom, pomaly vytiahnite sedacie svaly hore ako by ste chceli plošinu pritiahnu k chodidlám. Mali by ste cíti napätie v oblasti brušných svalov. Vyvarova sa rutiny, robte rovnaké cvienie z kaiacej pozície. A09 Stredné brušné svaly Postavte sa doprostred vibranej plošiny, chodidlá od seba vo vzdialenosti ramien. Držte rukovä vo výške hrude. Držte rovný chrbát a nohy mierne pokrené, tlate horný trup nadol. Okamžite zanete cíti napätie v brušných svaloch. Pre zmenu cvienia jednoducho ohnite viac ramena. A10 Boné brušné svaly S jednou nohou priamo za tou druhou umiestnite jeden lake na vibranú plošinu a nakláajte sa bokom. Držte hlavu, trup a nohy rovno, tlate ramená nadol a zárove spevnite trup. Toto cvienie pracuje s bonými svaly brucha. Prida na variáciu, skúste v rovnakú dobu tlai boky hore. 22

23 SK A11 K uky Kaknite si pred vibranú plošinu, dajte ruky na plošinu v šírke ramien s palcami smerujúcimi dovnútra. S pevným chrbtom a spevneným bruchom sa odrážajte od plošiny. Toto cvienie spevní prsné svalstvo, ramenné svaly a tricepsy. Pre variáciu cvienie skúste pretiahnu nohy a zdvihnú kolená. A12 Sklapovaky Podložte si chrbát vankúšikom, zdvihnite nohy a dajte ruky pod hlavu pre podoprenie a držte lakte paralelne s podlahou. Priahuj hornú as tela smerom k nohám, ucítite napätie v oblasti brucha. Uistite sa, aby zadok a spodná as chrbta nestratili kontakt s podložkou. Zmeni rutinu, dajte chodidlá na schodík. A13 Obrátene k uky Dajte ruky na podložku v šírke ramien. Držte zápästia a predlaktia rovno, a ahko vytláajte ruky. Je dôležité, aby ste držali boky rovno a tlaili ramená dole. Toto cvienie posiluje svaly rúk, ramien a brucha. Skúste robi rovnaké cvienie, ale s natiahnutými nohami. 23

24 B/ Naahovacie cviky SK B01 Natiahnutie kolien Postavte sa na plošinu v širokom stoji, zadok tlate dozadu. Držte sa rukoväte, nechajte vrchnú as tela pada dopredu ako to len ide. Toto cvienie naahuje zadok a kolenné svaly. Pre alternatívu dajte ramená a hornú as tela ešte dopredu. B02 Natiahnutie štvorhlavého svalu stehenného Postavte jednu nohu na vibranú plochu s chodidlom mimo plošinu. Držte vrchnú as tela a chrbát rovno, spevnite brucho. Potlaením panvy dopredu ponaahujte štvorhlavý stehenný sval. Obmena tohto cvienia potiahnutím zadnej nohy dopredu. B03 Natiahnutie lýtka Postavte sa na vibranú plošinu bokom s jednou nohou pred druhou a palcami stoenými dopredu. Predná noha by mala by mierne pokrené, zadná noha je rovná. Potlate pätu zadnej nohy smerom nadol, mali by ste cíti napätie v lýtku. K obmene tohto cvienia držte chrbát rovný a potlate panvu dopredu. B04 Natiahnutie vnútornej strany stehien Postavte sa na vibranú plošinu bokom s jedným chodidlom blízko stpa. Umiestnite chodidlo, ktoré je mimo plošinu, na podlahu tak, aby boli nohy od seba. Pokrte nohu mimo platu, zatia o druhú držíte napnutú. Držte trup rovno, posute zadok smerom k podlahe. Toto cvienie pretiahne vnútornú stranu stehien. Opakujte postup cvienia s druhou nohou. B05 Natiahnutie prsných svalov Posate sa chrbtom k vibranej podložke. Chyte sa vibranej plošiny za chrbtom a uchopte sa prstami kraja. Tlaením ramien dole si ponaahujte prsné a ramenné svalstvo.môžete tiež ahko priahova popruhy na každej strane pre optimálne výsledky. 24

NENECHÁVAJTE NEPOUŽÍVAJTE NENOSTE

NENECHÁVAJTE NEPOUŽÍVAJTE NENOSTE ! " " #! $ % &" ' ( ) * +, ) -. )! " # "! # $ $ % # & ' ( ( ) ( ) / 0 1 ) -. )! #! " # "! # ) ( ) 2 3 4 51 ) -. )!! * + ( ) ( 2. ), $ & $ -. #! $ $, / 0! $ # 1! &,, 2 & 3., +.!, & $ 4!!! 5 6 $ $ " 7 "

Bardziej szczegółowo

Aerobic ty Swing Flex Bar

Aerobic ty Swing Flex Bar Aerobic ty Swing Flex Bar CZ Dležitá upozornní: 1. Ped zaátkem cviení zkonzultujte váš zdravotní stav se svým lékaem. 2. Ped použitím zkontrolujte, zda je vše bezpené - pokud jsou nkteré ásti opotebované

Bardziej szczegółowo

! "#$ % &"'(!) *#$ % +,"!

! #$ % &'(!) *#$ % +,! ! "#$! "#$ % &"'(!) *#$ % +,"! -) 1 .!/ %#$!& ' ( "! $ )#'" *% "$ #!#$ #!#$#!# "#! $ +&& +$# &!$ )!#$ + #!+,#$&#!$#!$$# #$ &!-.! $ + /0#! #$ 10.0# 23 43546#$" 7$!# 8!#$!#$ ) 7$ +'# # 7& +9#&##$ # " & )

Bardziej szczegółowo

Wrist ball MASTER !" #$ $ %! $! # & '" ( # $ $ ' # )# $# ' *+,,, -. */ 0 #.!! * 1 ' # #!# 2! '! $ $ " $ 3 1' # ## + $! #.' 4!!"! 5 # $!!.

Wrist ball MASTER ! #$ $ %! $! # & ' ( # $ $ ' # )# $# ' *+,,, -. */ 0 #.!! * 1 ' # #!# 2! '! $ $ $ 3 1' # ## + $! #.' 4!!! 5 # $!!. Wrist ball MASTER!" #$ $ %! $! # & '" ( # $ $ ' # )# $# ' *+,,, -. */ 0 #.!! * 1 ' # #!# 2! '! $ $ " $ 3 1' # ## + $! #.' 4!!"! 5 # $!!.'6!.' # " # 7!.!!$!!. $" $#! '.'!! $ # )# $# *,8*+! 9.' " 8 #! "

Bardziej szczegółowo

Vibraní posilovací stroj MASTER G3

Vibraní posilovací stroj MASTER G3 Vibraní posilovací stroj MASTER G3 CZ Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

Vibraní posilovací stroj MASTER G4

Vibraní posilovací stroj MASTER G4 Vibraní posilovací stroj MASTER G4 CZ 1 Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!%

!#$%& &'# (! &) *%# # + &,%# - #!% !" #" # " $% "!#&#" # '!#!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!% &$!"#! "."!"! " %'(%)!*+!"#$%& " # / 0 1223 %% 45!##!# # % %.% #6 " ##7# "#. 1 # ##%# #, 8 " #"# % ## %"" # % " #."#,-%.+/&$#" 3 " "" "%.

Bardziej szczegółowo

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. - Basketbalový koš MASTER Acryl Board CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. SK - akujeme, že ste

Bardziej szczegółowo

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. - CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. SK - akujeme, že ste si zakúpili tento výrobok. V prípade,

Bardziej szczegółowo

Pídavné pedály pro odrážedlo JD BUG

Pídavné pedály pro odrážedlo JD BUG Pídavné pedály pro odrážedlo JD BUG návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození

Bardziej szczegółowo

Mini stepper MASTER s držadlem V

Mini stepper MASTER s držadlem V Mini stepper MASTER s držadlem V!"#!"!$ %&' 1 CZ - Dležité bezpenostní informace 1. Ped každým cviením nejdíve zkontrolujte všechny ásti. Pokud stepper nefunguje správn, nepoužívejte jej. 2. Pravideln

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G7

Vibrační posilovací stroj MASTER G7 Vibrační posilovací stroj MASTER G7 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorně si přečtěte tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdější potřeby.

Bardziej szczegółowo

CZ D ležitá upozorn ní: SK Dôležité upozornenie:

CZ D ležitá upozorn ní: SK Dôležité upozornenie: CZ Dležitá upozornní: 1. Ped zaátkem cviení zkonzultujte váš zdravotní stav se svým lékaem. 2. Ped použitím zkontrolujte, zda je vše bezpené - pokud jsou nkteré ásti opotebované i poškozené, nepoužívejte

Bardziej szczegółowo

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. - Basketbalový koš MASTER Junior CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. SK - akujeme, že ste si zakúpili

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G8

Vibrační posilovací stroj MASTER G8 Vibrační posilovací stroj MASTER G8 Děkujeme za zakoupení tohoto stroje. Přečtěte si prosím důkladně tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro případné pozdější potřeby.

Bardziej szczegółowo

Gymnastická lopta - SK. Gymnastický mí - CZ

Gymnastická lopta - SK. Gymnastický mí - CZ Gymnastický mí - CZ Pi mechanickém poškození nedochází k rychlému úniku vzduchu a snižuje tak riziko nehod a úraz pi prasknutí míe. Nosnost 100 kg Gymnastická lopta - SK Pri mechanickom poškodení nedochádza

Bardziej szczegółowo

1 1 1 1 2 kruhová kostra s gumovými krytkami 1 1 1 1 1 3

1 1 1 1 2 kruhová kostra s gumovými krytkami 1 1 1 1 1 3 CZ: Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek. SK: akujeme, že ste si zakúpili tento výrobok. PL: Dzikujemy za zakup tego produktu. CZ: V pípad, že v balení budou njaké ásti chybt, nebo jsou poškozené,

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ Tento stroj nabízí výhodu v posilování svalů a tvarování postavy bez náročné návštěvy posilovny. Stroj byl vyvinut tak, aby vyhovoval všem zdravotním

Bardziej szczegółowo

Odrážedlo JD BUG Billy

Odrážedlo JD BUG Billy Odrážedlo JD BUG Billy návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození odrážedla.

Bardziej szczegółowo

CZ Houpaka MASTER A3 SK Hojdaka MASTER A3 PL Hutawka MASTER A3

CZ Houpaka MASTER A3 SK Hojdaka MASTER A3 PL Hutawka MASTER A3 CZ Houpaka MASTER A3 SK Hojdaka MASTER A3 PL Hutawka MASTER A3 1 CZ V pípad, že nkteré ásti budou chybt, nebo budou poškozeny, kontakujte prosím prodejce. SK V prípade, že niektoré asti budú chýba, alebo

Bardziej szczegółowo

Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek.

Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek. 38'' (97 cm) Trampolína / Trampolina 48'' (122 cm) Trampolína / Trampolina 55'' (140 cm) Trampolína / Trampolina Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek. V pípad, že v balení budou njaké ásti chybt,

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

ELIPTICAL ERGOMETER ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM6022

ELIPTICAL ERGOMETER ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM6022 ELIPTICAL ERGOMETER ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM60 1 CZ: Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé

Bardziej szczegółowo

Část/Časť/ LP Popis/Popis/ Opis Množství/Množstvo/ilości

Část/Časť/ LP Popis/Popis/ Opis Množství/Množstvo/ilości Část/Časť/ LP Popis/Popis/ Opis Množství/Množstvo/ilości 1 1 2 1 3 2 4 1 5 1 6 1 Maximální nosnost je 100 kg/ Maximálna nosnosť je 100 kg/maksymalna nośność 100 kg Tento produkt je pouze pro domácí použití.

Bardziej szczegółowo

návod na použití CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-20 PL - Rower spiningowy MASTER X-20 návod na použitie /

návod na použití CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-20 PL - Rower spiningowy MASTER X-20 návod na použitie / návod na použití návod na použitie / CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-20 PL - Rower spiningowy MASTER X-20 CZ - emenový pohon SK - remeový pohon PL - napd paskowy 1 CZ Bezpenostní instrukce: Ped sestavením

Bardziej szczegółowo

VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100

VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100 VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100 1 CZ Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit

Bardziej szczegółowo

Bazénový robot - vysava MASTER 100

Bazénový robot - vysava MASTER 100 Bazénový robot - vysava CZ MASTER 100 Specifikace: 1. Vstupní naptí a frekvence: 230V/50Hz 2. Výstupní naptí: DC24V 3. Jmenovitý vstupní a výstupní výkon: 200W/150W 4. Pracovní cyklus: 1hod/1.5hod/2hod/2.5hod

Bardziej szczegółowo

Stan na trampolíny. Namiot na trampoliny CZ - TTE NÁVOD AŽ DO KONCE!!! SK - ÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA!!! PL - PRZECZYTAJ INSTRUKCJ A DO KOCA!!!

Stan na trampolíny. Namiot na trampoliny CZ - TTE NÁVOD AŽ DO KONCE!!! SK - ÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA!!! PL - PRZECZYTAJ INSTRUKCJ A DO KOCA!!! Stan na trampolíny Namiot na trampoliny CZ - TTE NÁVOD AŽ DO KONCE!!! SK - ÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA!!! PL - PRZECZYTAJ INSTRUKCJ A DO KOCA!!! 1 CZ Pette si následující návod a další informace ped skládáním

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45 1 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ - Důležité bezpečnostní informace 1. Před každým cvičením nejdříve zkontrolujte všechny části. Pokud stepper

Bardziej szczegółowo

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 NÁVOD NA POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro

Bardziej szczegółowo

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK 509111-05 CZ/SK DW432 DW433 2 3 4 5 CZ PÁSOVÁ BRUSKA Blahopøejeme Vám! Rozhodli jste se pro elektronáøadí firmy DEWALT, jež pokraèuje v dlouhé tradici této firmy, vyznaèující se tím, že nabízí odborníkovi

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY

ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY Ćwiczenie 1. - Stajemy w rozkroku na szerokości bioder. Stopy skierowane lekko na zewnątrz, mocno przywierają do podłoża. - Unosimy prawą rękę ciągnąc ją jak najdalej

Bardziej szczegółowo

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru Příručka k rychlé instalaci: NWD2105 Základní informace NWD2105 je bezdrátový USB adaptér určený pro použití s počítačem. NWD2105 je kompatibilní s technologií WPS (Wi-Fi Protected Setup). A: LED kontrolka

Bardziej szczegółowo

DĚTSKÁ HOUPAČKA MASTER BABY S KONSTRUKCÍ

DĚTSKÁ HOUPAČKA MASTER BABY S KONSTRUKCÍ DĚTSKÁ HOUPAČKA MASTER BABY S KONSTRUKCÍ Detská hojdačka MASTER Baby / Huśtawka dla dzieci MASTER Baby Swing MASTER Baby / Schaukelwippe MASTER Baby MAS-B089 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Posilovací lavice MASTER Bench Simlpe Vario Bench Press Ławka Simlpe Vario MAS-SUB1071B

Posilovací lavice MASTER Bench Simlpe Vario Bench Press Ławka Simlpe Vario MAS-SUB1071B Posilovací lavice MASTER Bench Simlpe Vario Bench Press Ławka Simlpe Vario MAS-SUB1071B 1 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho

Bardziej szczegółowo

Odrážedlo JD BUG Nany

Odrážedlo JD BUG Nany Odrážedlo JD BUG Nany návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození odrážedla.

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G1

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 Vibrační posilovací stroj MASTER G1 CZ Tento stroj nabízí výhodu v posilování svalů a tvarování postavy bez náročné návštěvy posilovny. Stroj byl vyvinut tak, aby vyhovoval všem zdravotním a kondičním

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA. Copyright 1999-2010, VHI www.technomex.pl. Ćwiczenie 1. Ćwiczenie 2

ĆWICZENIA. Copyright 1999-2010, VHI www.technomex.pl. Ćwiczenie 1. Ćwiczenie 2 ĆWICZENIA Ćwiczenie 1 Ćwiczenie 2 Wybierz tryb treningowy. Terapeuta odwodzi zajętą nogę podczas trwania stymulacji; wraca do środka kiedy stymulacja jest wyłączona. Trzymaj palce skierowane ku górze.

Bardziej szczegółowo

CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16

CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16 CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16 návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti TATO KOLOBŽKA JE URENA

Bardziej szczegółowo

ORTHEO DISC. základní cvi ební. program. pro záda ORTHEO DISC. podstawowy. program. ćwiczeń przeznaczony dla pleców

ORTHEO DISC. základní cvi ební. program. pro záda ORTHEO DISC. podstawowy. program. ćwiczeń przeznaczony dla pleców ORTHEO ORTHEO DISC DISC podstawowy program ćwiczeń przeznaczony dla pleców základní cvi ební program pro záda 2 ORTHEO DISC Instrukcja Návod k použití obsługi Dziękujemy D kujeme Vám Państwu za zakoupení

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ Tento stroj nabízí výhodu v posilování svalů a tvarování postavy bez náročné návštěvy posilovny. Stroj byl vyvinut tak, aby vyhovoval všem zdravotním

Bardziej szczegółowo

POSILOVACÍ ČINKA POSILOVACIA ČINKA / HANTLA MASTER SHAKE UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL INSTRUKCJA OBSŁUGI

POSILOVACÍ ČINKA POSILOVACIA ČINKA / HANTLA MASTER SHAKE UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL INSTRUKCJA OBSŁUGI POSILOVACÍ ČINKA POSILOVACIA ČINKA / HANTLA MASTER SHAKE UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ 1. Důležité bezpečnostní upozornění Před prvním použitím činky si pozorně přečtěte

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ogólnorozwojowe- parszywa trzynastka!

Ćwiczenia ogólnorozwojowe- parszywa trzynastka! Ćwiczenia ogólnorozwojowe- parszywa trzynastka! Data publikacji: 12/08/2014 Wiadome jest, że aby przygotować się do pokonywania długich dystansów, trzeba ćwiczyć nie tylko stosując trening stricte biegowy.

Bardziej szczegółowo

Karta TRENINGu część 3 STRETCHING

Karta TRENINGu część 3 STRETCHING Karta TRENINGu część 3 STRETCHING Stretching, czyli statyczne rozciąganie mięśni, jest fundamentalnym elementem kończącym każdą sesję treningową, niezbędnym do poprawy i utrzymania odpowiedniej mobilności

Bardziej szczegółowo

Na podstawie Ÿróde³ internetowych opracowa³ Marek Dragosz

Na podstawie Ÿróde³ internetowych opracowa³ Marek Dragosz STRETCHING Na podstawie Ÿróde³ internetowych opracowa³ Marek Dragosz Zginacze stawu biodrowego - warstwa g³êboka W dosyæ g³êbokim wypadzie, opieraj¹c siê rêkami o kolano zgiêtej nogi lub inn¹ podporê,

Bardziej szczegółowo

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 9241 ESKY Dkujeme Vám, že jste se rozhodli pro tento výrobek firmy SOEHNLE PROFESSIONAL. Tento výrobek je vybaven všemi znaky

Bardziej szczegółowo

PASY TRENINGOWE. Trening synchroniczno-rywalizacyjny

PASY TRENINGOWE. Trening synchroniczno-rywalizacyjny warsztat trenera PASY TRENINGOWE Trening synchroniczno-rywalizacyjny Trudno jest stworzyć koncepcję treningu, która swoją innowacyjnością budziłaby zachwyt i odsuwała w cień inne pomysły czy inicjatywy.

Bardziej szczegółowo

ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER R02

ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER R02 ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER R02 1 CZ Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé vady i pehlédnuté

Bardziej szczegółowo

Intensywny 12 tygodniowy plan na zwiększenie masy mięśniowej. Plan Treningowy. SuperTrening.net

Intensywny 12 tygodniowy plan na zwiększenie masy mięśniowej. Plan Treningowy. SuperTrening.net Intensywny 12 tygodniowy plan na zwiększenie masy mięśniowej Plan Treningowy SuperTrening.net Spis treści Wstęp...3 Dlaczego mięśnie rosną?...4 Plan treningowy...8 FAZA I 4 tygodnie...9 DZIEŃ I Trening

Bardziej szczegółowo

VAROVÁNÍ CZ - PL - STOPNIOWE SCHODKI, INSTRUKCJA CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE

VAROVÁNÍ CZ - PL - STOPNIOWE SCHODKI, INSTRUKCJA CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE CZ - VAROVÁNÍ CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE (Model: #JL9R11 / #JL9R11-1 / #JL9R11-1F) *PŘED SESTAVENÍM POZORNĚ PŘEČÍST SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE (Model: #JL9R11 / #JL9R11-1 / #JL9R11-1F)

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PIŁKARSKA WISŁA KRAKÓW ROCZNIK 2002

AKADEMIA PIŁKARSKA WISŁA KRAKÓW ROCZNIK 2002 AKADEMIA PIŁKARSKA WISŁA KRAKÓW ROCZNIK 2002 Okres przejściowy podzielony na 2 fazy: 18.12-28.12 Odpoczynek 29.12.14-6.01.15 Trening do indywidualnego wykonania zgodny z planem podanym poniżej (możliwe

Bardziej szczegółowo

Trening ogólnorozwojowy w kręglarstwie klasycznym

Trening ogólnorozwojowy w kręglarstwie klasycznym Trening ogólnorozwojowy w kręglarstwie klasycznym Trening obwodowy Trening ogólnorozwojowy powinien być częścią składową treningu kręglarskiego. Jest on równie ważny, a nawet ważniejszy niż trening techniczny

Bardziej szczegółowo

BW(ELK)01 Wyciskanie siedząc + pylon + Wyciąg górny

BW(ELK)01 Wyciskanie siedząc + pylon + Wyciąg górny BW(ELK)01 Wyciskanie siedząc + pylon + Wyciąg górny WYCISKANIE SIEDZĄC Funkcje urządzenia: Wzmacnia mięśnie, klatki piersiowej, barków i ramion. Instrukcja: Usiąść wygodnie na siedzisku. Chwycić oba drążki

Bardziej szczegółowo

PODSKOKI NA JEDNEJ NODZE - pozycja B

PODSKOKI NA JEDNEJ NODZE - pozycja B Ćwiczenie 1 ZMODYFIKOWANA DESKA - pozycja A Oprzyj ciężar ciała na łokciach ułożonych tuż pod barkami i na palcach stop ciało ma tworzyć jedną prostą linię! Utrzymując jedynie tę pozycję, angażujesz mięśnie

Bardziej szczegółowo

Bieganie dla początkujących

Bieganie dla początkujących Bieganie dla początkujących Plan Treningowy PRZYKŁADOWY FRAGMENT Spis treści Wstęp...2 Rola diety...3 Plan Treningowy...5 Zasady treningu:...6 Dni z zalecanym odpoczynkiem lub innym sportem...7 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a

Bardziej szczegółowo

KATALOG OFERTOWY. Siłownie zewnętrzne I

KATALOG OFERTOWY. Siłownie zewnętrzne I KATALOG OFERTOWY Siłownie zewnętrzne I marzec 2015 0 Motyl odwrotny Nr kat. NW 4225W Wzmacnia mięśnie ramion, pleców i grzbietu, oraz górne partie ciała. Pomaga w utrzymaniu poprawnej postawy ciała. Usiądź

Bardziej szczegółowo

Eliptical MASTER E09

Eliptical MASTER E09 Eliptical MASTER E09 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ: Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich

Bardziej szczegółowo

TRENING SIŁOWY W DOMU

TRENING SIŁOWY W DOMU TRENING SIŁOWY W DOMU Rozgrzewka. Możesz ją przeprowadzić na dwa sposoby. Pierwsza opcja to skakanka. Wykonuj po prostu tak dużo przeskoków przez sznurek, jak tylko możesz. Nie przejmuj się, jeśli skakanka

Bardziej szczegółowo

ROWER TRENINGOWY MASTER HM680505

ROWER TRENINGOWY MASTER HM680505 ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER HM680505 CZ: Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé vady i

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-10

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-10 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-10 1 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM6023

ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM6023 MAGNETICKÝ ELIPTICAL ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM603 1 CZ: Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-25

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-25 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-25 0 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

Suszarka Instrukcja obsługi Sušička Užívateľská príručka DPY 8506 GXB1 2960310963_SK/300914.1034

Suszarka Instrukcja obsługi Sušička Užívateľská príručka DPY 8506 GXB1 2960310963_SK/300914.1034 Suszarka Instrukcja obsługi Sušička Užívateľská príručka DPY 8506 GXB1 2960310963_SK/300914.1034 Najprv si prečítajte tento návod, prosím! Vážení zákazníci, Ďakujeme Vám, že ste si zvolili spotrebič Beko.

Bardziej szczegółowo

CZ-Nafukovací postel Air Bed, manuál. SK-Nafukovacia posteľ Air Bed, manuál. Dôležité bezpečnostné opatrenia

CZ-Nafukovací postel Air Bed, manuál. SK-Nafukovacia posteľ Air Bed, manuál. Dôležité bezpečnostné opatrenia BAB-12-E CZ-Nafukovací postel Air Bed, manuál Důležitá bezpečnostní opatření Před použitím si pozorně přečtěte všechny instrukce. SK-Nafukovacia posteľ Air Bed, manuál Dôležité bezpečnostné opatrenia Pred

Bardziej szczegółowo

CZ koloběžka MASTER 16-12 SK kolobežka MASTER 16-12 PL hulajnoga MASTER 16-12

CZ koloběžka MASTER 16-12 SK kolobežka MASTER 16-12 PL hulajnoga MASTER 16-12 CZ koloběžka MASTER 16-12 SK kolobežka MASTER 16-12 PL hulajnoga MASTER 16-12 návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpečnosti TATO KOLOBĚŽKA NENÍ URČENA PRO DĚTI MLADŠÍ

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

SC800 INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041999. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

SC800 INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041999. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041999 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56112034(SC800-71), 56112035(SC800-86), 56112036(SC800-71C) Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati

Bardziej szczegółowo

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSEIDON POSILOVACIA VEŽA MASTER POSEIDON ATLAS MASTER POSEIDON MAS-HG1104

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSEIDON POSILOVACIA VEŽA MASTER POSEIDON ATLAS MASTER POSEIDON MAS-HG1104 POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSEIDON POSILOVACIA VEŽA MASTER POSEIDON ATLAS MASTER POSEIDON MAS-HG1104 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi

Bardziej szczegółowo

PODĚKOVÁNÍ. Technické parametry. Příkon dolního topného tělesa. Příkon grilovacího tělesa Rozsah nastavení teploty 0 250 C. Vnitřní objem ETV6360

PODĚKOVÁNÍ. Technické parametry. Příkon dolního topného tělesa. Příkon grilovacího tělesa Rozsah nastavení teploty 0 250 C. Vnitřní objem ETV6360 CZ Elektrická multifunkční trouba vestavná Elektrická multifunkčná rúra vstavaná Elektryczny piekarnik wielofunkcyjny do zabudowy Built-in Multifunctional Electric Oven CZ SK PL EN 1 CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme

Bardziej szczegółowo

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven MTV3125 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept

Bardziej szczegółowo

RM3230. Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką

RM3230. Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką Virtuves kombains Food proccessor with juice extractor Küchenmaschine mit Entsafter RM3230 CZ SK PL LV EN DE CZ

Bardziej szczegółowo

CZ Odrážedlo MASTER POKE. SK Odrážadlo MASTER POKE. PL Hulajnoga MASTER POKE

CZ Odrážedlo MASTER POKE. SK Odrážadlo MASTER POKE. PL Hulajnoga MASTER POKE CZ Odrážedlo MASTER POKE SK Odrážadlo MASTER POKE PL Hulajnoga MASTER POKE návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi 1 CZ Základy bezpečnosti Přečtěte si prosím následující instrukce, abyste

Bardziej szczegółowo

BEMOWSKI POMOCNIK: JAK DBAĆ O SIEBIE Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej Warszawa Bemowo 2009

BEMOWSKI POMOCNIK: JAK DBAĆ O SIEBIE Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej Warszawa Bemowo 2009 BEMOWSKI POMOCNIK: JAK DBAĆ O SIEBIE Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej Warszawa Bemowo 2009 Praca siedząca, najczęściej przy komputerze bardzo szybko i negatywnie wpływa na nasze zdrowie.

Bardziej szczegółowo

!" " #$ %$"%" $ "&'" $ " #% (%$"%"! ") # %" " () %""* " "! "#"" " (+ "",' % " $$ % " "- " (.' % " " / " " % $ # ' (&#$% "# " $ "0$ "#$# "

! #$ %$% $ &' $ #% (%$%! ) # % () %* ! # (+ ,' % $$ % - (.' %  /  % $ # ' (&#$% # $ 0$ #$# 1 !!" " #$ %$"%" $ "&'" $ " #% (%$"%"! ") # %" " () %""* " "! "#"" " (+ "",' % " $$ % " "- " (.' % " " / " " % $ # ' (&#$% "# " $ "0$ "#$# "!$ $! " "%"1 2" 3456 ' '"7 "# % % " "" #%" % "'" ' "0' " " %8

Bardziej szczegółowo

Trening mięśni brzucha

Trening mięśni brzucha Trening mięśni brzucha Delikatnie zarysowane mięśnie brzucha prezentują się naprawdę fantastycznie i są super sexy. Dobry trening na tę partię mięśniową przyniesie szybkie i trwałe efekty. Aby mieć płaski

Bardziej szczegółowo

Domowe ćwiczenia korekcyjne dla dzieci ze szpotawością kolan. 1. Pozycja wyjściowa - siad płotkarski, plecy wyprostowane, ręce w skrzydełka

Domowe ćwiczenia korekcyjne dla dzieci ze szpotawością kolan. 1. Pozycja wyjściowa - siad płotkarski, plecy wyprostowane, ręce w skrzydełka Domowe ćwiczenia korekcyjne dla dzieci ze szpotawością kolan 1. Pozycja wyjściowa - siad płotkarski, plecy wyprostowane, ręce w skrzydełka Ruch wytrzymać w pozycji licząc do dziesięciu i zmiana nogi 2.

Bardziej szczegółowo

KATALOG. Siłownie zewnętrzne II SERIA NP

KATALOG. Siłownie zewnętrzne II SERIA NP KATALOG Siłownie zewnętrzne II SERIA NP marzec 2015 0 Pylon Nr kat. NP 4401 Opis: Pylon z kotwą, urządzenie stanowi element nośny urządzeń Fitness serii NP: umożliwia obustronny montaż dwóch dowolnych

Bardziej szczegółowo

Indukční deska vestavná Indukčná doska vstavaná Płyta indukcyjna do zabudowy Built-in induction plate

Indukční deska vestavná Indukčná doska vstavaná Płyta indukcyjna do zabudowy Built-in induction plate Indukční deska vestavná Indukčná doska vstavaná Płyta indukcyjna do zabudowy Built-in induction plate CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady i pozycje jogi. Przygotowanie do æwiczeñ

Podstawowe zasady i pozycje jogi. Przygotowanie do æwiczeñ Podstawowe zasady i pozycje jogi Joga to pradawny system æwiczeñ rekreacji ruchowej bezpieczny i odpowiedni dla osób w ka dym wieku, bez wzglêdu na ich aktualne fizyczne mo liwoœci. Aby æwiczenia te przynios³y

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia w chorobie. zwyrodnieniowej. stawów. Rekomendowane przez prof. dr. hab. n. med. Janusza Płomińskiego

Ćwiczenia w chorobie. zwyrodnieniowej. stawów. Rekomendowane przez prof. dr. hab. n. med. Janusza Płomińskiego Ćwiczenia w chorobie zwyrodnieniowej stawów Rekomendowane przez prof. dr. hab. n. med. Janusza Płomińskiego choroby zwyrodnieniowej kolana Ćwiczenia wspomagają utrzymanie w dobrym stanie stawów i mięśni.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do redukcji cellulitu Model: KT-RELAX

INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do redukcji cellulitu Model: KT-RELAX INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do redukcji cellulitu Model: KT-RELAX ELEMENTY SKŁADOWE URZĄDZENIA Korpus urządzenia Przycisk WŁ/WYŁ Gniazdo zasilacza Pasek Styk elementu obrotowego Element obrotowy Korpus

Bardziej szczegółowo

MM4230 Concept Professional Multi

MM4230 Concept Professional Multi Masomlýnek Mlynček na mäso Maszynka do mięsa Meat grinder MM4230 Concept Professional Multi CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć ruchowych wg Sivananda Jogi

Scenariusz zajęć ruchowych wg Sivananda Jogi - 3 - Scenariusz zajęć ruchowych wg Sivananda Jogi Temat: Lekcja jogi dla początkujących Miejsce: Sala gimnastyczna z nagłośnieniem. Prowadząca: Anna Czernoch Pomoce: Płyta z podkładem muzycznym, maty.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć ruchowych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Scenariusz zajęć ruchowych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej Scenariusz zajęć ruchowych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej Temat: Wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała i zapobieganie płaskostopiu. Miejsce ćwiczeń: sala przedszkolna w Miejskim Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

9/12 FORM NO. 56091071

9/12 FORM NO. 56091071 9/12 FORM NO. 56091071 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56107512 (4 cyl LPG), 56107513 (4 cyl Diesel), 56107514 (4 cyl LPG / cab), 56107515 (4 cyl Diesel / cab) 56107517 (4 cyl Gasoline/Petrol

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA ĆWICZEŃ JOGI PODCZAS MENSTRUACJI

SEKWENCJA ĆWICZEŃ JOGI PODCZAS MENSTRUACJI SEKWENCJA ĆWICZEŃ JOGI PODCZAS MENSTRUACJI PAŹDZIERNIK 11, 2014 / EDYTUJ ZDROWA PRAKTYKA Po sekwencjach ćwiczeń jogi przy bólach przeciążeniowych i zwyrodnieniowych kolana oraz przy problemach z rwą kulszową,

Bardziej szczegółowo

6'(183 cm) Trampolína/Trampolina 8'(244 cm) Trampolína/Trampolina 10'(305 cm) Trampolína/Trampolina 12'(366 cm) Trampolína/Trampolina 14'(426 cm)

6'(183 cm) Trampolína/Trampolina 8'(244 cm) Trampolína/Trampolina 10'(305 cm) Trampolína/Trampolina 12'(366 cm) Trampolína/Trampolina 14'(426 cm) 6'(183 cm) Trampolína/Trampolina 8'(244 cm) Trampolína/Trampolina 10'(305 cm) Trampolína/Trampolina 12'(366 cm) Trampolína/Trampolina 14'(426 cm) Trampolína/Trampolina 15'(457 cm) Trampolína/Trampolina

Bardziej szczegółowo

Rzepka strona o naszych kolanach http://www.kolana.hg.pl/

Rzepka strona o naszych kolanach http://www.kolana.hg.pl/ Sześciotygodniowy program ćwiczeń dla osób cierpiących na zespół bólowy przedniego przedziału kolana Opracowano na podstawie: Boling, MC, Bolgla, LA, Mattacola, CG. Uhl, TL, Hosey, RG. Outcomes of weight-bearing

Bardziej szczegółowo

2. Zwiększa siłę mięśni, w szczególności mięśni brzucha, dolnej części pleców, bioder i pośladków

2. Zwiększa siłę mięśni, w szczególności mięśni brzucha, dolnej części pleców, bioder i pośladków Pilates pochodzi od twórcy Josepha Pilatesa, który stworzył tę metodę wzorując się na technikach wschodu i łącząc je z technikami zachodu. Istotą ćwiczeń Pilatesa jest rozciąganie, spinanie i rozluźnianie

Bardziej szczegółowo

http://www.mariuszgizynski.pl/

http://www.mariuszgizynski.pl/ 1. Rozciąganie pasma tylnego nóg (dwógłowy uda, łydka) 1 wersja: Noga wyprostowana, palce na siebie, ramiona splecione nad kolanem. Skłon tułowia w przód, plecy wyprostowane. Przytrzymad 15 sekund, rozluźnid,

Bardziej szczegółowo

CZ - MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO BEZPEČNOSTNÍ SÍŤ SK - MONTÁŽNE INŠTRUKCIE PRE BEZPEČNOSTNÚ SIEŤ PL - ISTRUKCJA MONTAŻU SIATKI OCHRONNEJ

CZ - MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO BEZPEČNOSTNÍ SÍŤ SK - MONTÁŽNE INŠTRUKCIE PRE BEZPEČNOSTNÚ SIEŤ PL - ISTRUKCJA MONTAŻU SIATKI OCHRONNEJ Jj CZ - MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO BEZPEČNOSTNÍ SÍŤ SK - MONTÁŽNE INŠTRUKCIE PRE BEZPEČNOSTNÚ SIEŤ PL - ISTRUKCJA MONTAŻU SIATKI OCHRONNEJ CZ - ČTĚTE NÁVOD AŽ DO KONCE. Děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku.

Bardziej szczegółowo

CZ koloběžka MASTER RIDE. SK kolobežka MASTER RIDE. PL hulajnoga MASTER RIDE

CZ koloběžka MASTER RIDE. SK kolobežka MASTER RIDE. PL hulajnoga MASTER RIDE CZ koloběžka MASTER RIDE SK kolobežka MASTER RIDE PL hulajnoga MASTER RIDE návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi 1 CZ Základy bezpečnosti TATO KOLOBĚŽKA NENÍ URČENA PRO DĚTI MLADŠÍ

Bardziej szczegółowo

Technika wykonania. Joga. P rœva znaczy bok lub strona, utt na mo na rozbiæ na ut intensywny

Technika wykonania. Joga. P rœva znaczy bok lub strona, utt na mo na rozbiæ na ut intensywny Joga LEKCJA 7 117 P rœvott n sana P rœva znaczy bok lub strona, utt na mo na rozbiæ na ut intensywny i t n wyd³u aæ, wyci¹gaæ, rozci¹gaæ, a wiêc ³¹cznie oznacza to intensywne rozci¹ganie. Nazwa sany sugeruje,

Bardziej szczegółowo

CZ Odrážedlo MASTER PUSH SK Odrážadlo MASTER PUSH PL Hulajnoga MASTER PUSH

CZ Odrážedlo MASTER PUSH SK Odrážadlo MASTER PUSH PL Hulajnoga MASTER PUSH CZ Odrážedlo MASTER PUSH SK Odrážadlo MASTER PUSH PL Hulajnoga MASTER PUSH návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpečnosti Přečtěte si prosím následující instrukce, abyste

Bardziej szczegółowo

ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY

ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY CZ ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY XT160624 600mm (MZ624Y) XT160630 750mm (MT630Y) XT160636 900mm (MT636Y) Pro řezání keramických obkladů, dlažby, glazurované a tvrzené dlažby, mramoru. XT160624 XT160630 XT160636

Bardziej szczegółowo

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO.

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO. SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) Slovensky Návod na používanie... A-2 - A-20 Česky Návod k obsluze... B-2 - B-20 Polski Instrukcja obsługi...

Bardziej szczegółowo

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511111-41 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker.eu KW750

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511111-41 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker.eu KW750 Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511111-41 SK Preložené z pôvodného návodu www.blackanddecker.eu KW750 2 3 SLOVENČINA Použitie výrobku Váš hoblík Black & Decker je určený na hobľovanie dreva,

Bardziej szczegółowo