Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek."

Transkrypt

1 38'' (97 cm) Trampolína / Trampolina 48'' (122 cm) Trampolína / Trampolina 55'' (140 cm) Trampolína / Trampolina Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek. V pípad, že v balení budou njaké ásti chybt, nebo jsou poškozené, kontaktujte prosím prodejce. 0

2 akujeme, že ste si kúpili tento výrobok. V prípade, že v balení budú nejaké asti chýba, alebo sú poškodené, kontaktujte prosím predajcu. Dzikujemy za zakupienie tego produktu. Jeli w opakowaniu bdzie brakowało które z czci lub bdzie uszkodzona, skontaktuj si ze sprzedawc Obsah balení /1. Obsah balenia / 1. Zawarto opakowania íslo Num. Popis/pis / Opis 1 Kryt pružin/kryt pružín / Pokrywa spryn Kruhová kostra s gumovými krytkami/kruhová kostra s s gumovými krytkami / Szkielet o kształcie kolczystym z pokryw gumow Skákací plocha/skákacia plocha/powierzchnia do skakania 4 Noha/Noha/Noga Bezpenostníkrytka/ Háek/Háik/ Haczyk Pružina/Pružina/Spryna

3 CZ Snažíme se vám popsat všechny skutenosti v tomto návodu. Jako výsledek naši politiky pro nepetržité zlepšování, je možné, že budou na trampolín menší zmny, bez upozornní v tomto návodu. SK Snažíme sa vám opísa všetky skutonosti v tomto návode. Ako výsledok našu politiku pre nepretržité zlepšovanie, je možné, že budú na trampolíne menšie zmeny, bez upozornenia v tomto návode. PL Staramy si w tej instrukcji opisa wszystkie niezbdne informacje. Jednak w wyniku naszej polityki nieustannego udoskonalenia produktów moe doj do małych zmian w trampolinie, które nie bd w tej instrukcji opisane. CZ Ped zaátkem Dkladn si pette následující informace pro bezpené užívání trampolíny. Ped zaátkem skládání trampolíny, použijte seznam ástí uveden výše a zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny ásti. Pokud njaké ásti chybí, kontaktujte prodejce. Odstrate bezpen balící materiál a udržujte dti v bezpené vzdálenosti. Vnujte pozornost návodu na složení ped složením. Když budete pipraveni zaít, ujistte se, že mate potebné náadí, adekvátní místo na složení. Skládat trampolínu mže pouze dosplá osoba. Ke složení staí pouze jedné osoby. Abyste zamezili možnosti úrazu rukou jako je propíchnutí, užijte prosím rukavice pro ochranu. SK Pred zaiatkom Dôkladne si preítajte nasledujúce informácie pre bezpené používanie trampolíny. Pred zaiatkom skladanie trampolíny, použite zoznam astí uvedený vyššie a skontrolujte, i balenie obsahuje všetky asti. Ak nejaké asti chýbajú, kontaktujte predajcu. Odstráte bezpene baliaci materiál a udržujte deti v bezpenej vzdialenosti Venujte pozornos návodu na zloženie pred zložením. Ke budete pripravení zaa, uistite sa, že mate potrebné náradie, adekvátne miesto na zloženie. Sklada trampolínu môže iba dospelá osoba. Ku zloženiu staí len jedná osoba. Aby ste zamedzili možnosti úrazu rúk ako prepichnutie,použite prosím rukavice pre ochranu. 2

4 PL Przed rozpoczciem Naley dokładnie przeczyta ponisze informacje dotycz ce bezpiecznego uywania trampoliny. Przed złoeniem trampoliny naley według listy cz ci sprawdzi, czy s w opakowaniu zawarte wszystkie cz ci. Jeli niektóre brakuj, skontaktuj si ze sprzedawc. Naley usun wszelki materiał słucy do zapakowania i trzyma dzieci w bezpiecznej odległoci. Naley zapozna si z instrukcjami obsługi przed złoeniem. Jeli b dzie wszystko przygotowane do rozpocz cia składania, naley znale odpowiednie miejsce i upewni si, czy s dost pne niezb dne narz dzia. Trampolina moe by składana wyłcznie przez osob dorosł. W celu zapobiegni cia urazom rk jakim jest np. przekucie, naley uy dla ochrony rkawic. 2.Složení/Zloženie / Złoenie Krok 1: Složení trampolíny /Zloženie trampolíny / Złoenie trampoliny 3

5 Krok 2: montáž krytu pružin./ montáž krytu pružín / monta pokrywy spr yn UPOZORNNÍ: Pro zamezení možnosti udušení i zamotání, udržujte všechny ostré pedmty v bezpené vzdálenosti od dtí. UPOZORNENIE: Pre zamedzenie možnosti udusenia alebo zamotania, udržujte všetky ostré predmet bezpenej vzdialenosti od detí. UWAGA: Aby zapobiec moliwo ci uduszenia lub popltaniu, naley utrzymywa wszystkie ostre przedmioty w bezpiecznej odległo ci od dzieci Cviení/Cvienie / wiczenie CZ: Dležité: ped skákáním se vždy nejdíve protáhnte. Nejmén 5 minut provádjte protahovací cviky pro zamezení poškození sval. SK: Dôležité: pred skákaním sa vždy najskôr ponaahujte. Najmenej 5 minút robte naahovacie cviky pre zamedzenie poškodenia svalov. PL: Wane: przed skakaniem naley przeprowadzi rozgrzewk. Co najmniej 5 minut naley robi wiczenia rozcigajce by zapobiec uszkodzeniu mi ni. 4

6 CZ 1. Low bounce krátké odrážení odrážejte se pouze nkolik cm. Udržujte kolena lehce pokrená. Cviení provádjte 1-3 minuty. 2. High bounce velké skoky skákejte s vtším odrazem. Zaínejte s nohama u sebe. Nahoe vždy nohy trochu roztáhnte.. Cviení provádjte 1-3 minuty. 3. Jogging bhání bžte na míst. Zvedejte kolena vysoko a pohybujte pažemi jako pi bhu. Cviení provádjte 1-10 minut. 4. Straddle hops poskoky zante s nohama u sebe a rukama v bok. Pi skoku nahoru roztáhnte nohy a ruce dejte nad hlavu. Pi dopadu opt dejte ruce k sob a nohy k sob. Provádjte opakování. 5. Twister vytáení doboku skákejte nahoru když otáíte rukama, bokama a vrchní ástí tla doprava a kolenama doleva. Pi dalším skoku tote naopak. Provádjte opakování. 6. High kick, low kick vykopávání pi skoku dejte ruce v bok a kopnte jednou nohou vysoko a potom druhou nohou níže. Cviení provádjte 1-5 minut. 7. Jog with dumbbells poskoky s inkami vemte si do obou rukou lehké inky a pi poskocích zvedejte stídav levou a pravou ruku. Cviení provádjte 30 sekund až 3 minuty. 8. Side and forward laterals držte inky v obou natažených roztažených rukou a pi skoku je pipažte. Pi dalším skoku ruce pedpažte a opt pipažte. Provádjte opakování. 9. Ankle and wrist weights pro více vytrvalostní cviení mžete používat pídavné zátže na kotníky a zápstí. Stopujte si cviení nebo poítejte opakování, zabrate petažení. Zaínejte s kratší dobou a mén opakováními, postupn zátž zvyšujte až do maximální hodnoty. Mžete kombinovat rzné cviky a také cviit na hudbu, to Vám pinese více potšení z cviení. SK 1. Low bounce - krátke odrážanie - odrážajte sa len niekoko cm. Udržujte kolená ahko pokrené. Cvienie vykonávajte 1-3 minúty. 2. High bounce - veké skoky - skákajte s väším odrazom. Zaínajte s nohami pri sebe. Navrchu vždy nohy trochu roztiahnite.. Cvienie vykonávajte 1-3 minúty. 3. Jogging - behanie - bežte na mieste. Zdvíhajte kolená vysoko a pohybujte pažami ako pri behu. Cvienie robte 1-10 minút. 4. Straddle hops - poskoky - zanite s nohami pri sebe a rukami v bok. Pri skoku hore roztiahnite nohy a ruky dajte nad hlavu. Pri dopade opä dajte ruky k sebe a nohy k sebe. Vykonávajte opakovaní. 5. Twister - vytáanie do boku - skákajte hore ke otáate rukami, bokmi a hornej asti tela doprava a kolenami doava. Pri alšom skoku tote naopak. Vykonávajte opakovaní. 6. High kick, low kick - vykopávanie - pri skoku dajte ruky v bok a kopte jednou nohou vysoko a potom druhou nohu nižšie. Cvienie vykonávajte 1-5 minút. 7. Jog with dumbbells - poskoky s inkami - zoberte si do oboch rúk ahké inky a pri poskoení zdvíhajte striedavo avú a pravú ruku. Cvienie robte 30 sekúnd až 3 minúty. 8. Side and forward laterals - držte inky v oboch natiahnutých rozpažených rukách a pri skoku je pripažte. Pri alšom skoku ruky predpažte a opä pripažte. Vykonávajte opakovaní. 9. Ankle and wrist weights - pre viac vytrvalostné cvienie môžete používa prídavné záaže na lenky a zápästia 5

7 Stopujte si cvienie alebo poítajte opakovanie, zabráte pretiahnutiu. Zaínajte s kratšou dobou a menej opakovaní, postupne záaž zvyšujte až do maximálnej hodnoty. Môžete kombinova rôzne cviky a aj cvii na hudbu, to vám prinesie viac potešenia z cvienia. PL 1. Low bounce krótkie odbicia tylko do wysoko ci kilku cm. Naley trzyma kolana lekko zgite. wiczenie naley przeprowadza przez 1-3 minuy. 2. High bounce wysokie odbicia do wikszej wysoko ci. Na pocztku s nogi przy sobie, na górze naley lekko je rozcign. wiczenie naley przeprowadza przez 1-3 minuy. 3. Jogging bieganie bieg w miejscu. Naley podnosi kolana wysoko i rusza barkami jak podczas biegania. wiczenie naley przeprowadza przez 1-10 minut. 4. Straddle hops podskoki naley zacz z nogami złczonymi i rkami przy biodrach. Przy odbiciu do góry naley rozcign nogi i rce podnie nad głow. Podczas dopadaniu naley da rce ponownie ku biodrom i nogi ku sobie. wiczenie naley powtórzy razy. 5. Twister obroty biodrami naley odbija si do góry ruszajc rkoma, biodrami i górn cz ci ciała w prawo i kolanami w lewo. Przy nastpnym odbiciu na odwrót. wiczenie naley powtórzy razy. 6. High kick, low kick wykopywanie przy odbiciu naley da rce na biodra i wysoko kopn jedn nog i potem drug niej. wiczenie naley przeprowadza przez 1-5 minut. 7. Jog with dumbbells podskoki ze sztangami naley chwyci rkami lekkie hantle i podczas podskoków podnosi na zmian lew i praw rk. wiczenie naley przeprowadza przez 30 sekund a 3 minuty. 8. Side and forward laterals naley trzyma hantle w obydwu wyprostowanych rkach i podczas odbicia je opu ci. Przy nastpnym odbiciu wycigamy rce przed siebie i ponownie je opuszczamy. wiczenie naley powtórzy razy. 9. Ankle and wrist weights dla utrudnienia i podniesienia efektywno ci wicze mona do kostek przyczepi i nadgarstków dodatkowe ciary. Naley mierzy czas lub liczy powtórki w celu zapobiegnicia przecieniu. Polecamy zacz z krótszym czasem i mniejsz ilo ci powtórze, i powoli podwysza obcienie do maksymalnej warto ci. Mona kombinowa róne wiczenia i wiczy do rytmu muzyki, w wyniku czego stanie si wiczenie bardziej przyjemne. 6

8 Upozornní Upozornenie Uwaga CZ TENTO VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT DTI POUZE ZA DOZORU DOSPLÉ OSOBY TENTO VÝROBOK MÔŽU POUŽÍVA DETI LEN ZA DOZORU DOSPELEJ OSOBY PL PRODUKT TEN MOE BY UYWANY PRZEZ DZIECI WYŁCZNIE POD NADZOREM OSOBY DOROSŁEJ CZ SOUASN MŽE POUŽÍVAT TRAMPOLÍNU POUZE JEDNA OSOBA! POKUD SKÁE VÍC OSOB, ZVYŠUJETE RIZIKO MOŽNOSTI ZRANNÍ JAKO JJE POŠKOZENÍ KRKU, ZAD I HLAVY SK SÚBEŽNE MÔŽE POUŽÍVA TRAMPOLÍNY LEN JEDNA OSOBA! AK SKÁE VIAC OSÔB, ZVYŠUJE SA RIZIKO MOŽNOSTI ZRANENIE AKO JE POŠKODENIE KRKU, CHRBTA ALEBO HLAVY PL W TYM SAMYM CZASIE TRAMPOLINA MOE BY UYWANA TYLKO PRZEZ JEDN OSOB! JELI ODBIJA SI ICH WICEJ, WZRASTA MOLIWO KONTUZJI JAK NP. USZKODZONIE KARKU, PLECY LUB GŁOWY CZ NEDLEJTE NA TRAMPOLÍN AKROBATICKÉ PRVKY JAKO JSOU SALTA. TOTO MŽE ZPSOBIT POSKOZENÍ HLAVY, KRKU, I JINÁ ZRANNÍ V NEJHORŠÍM PÍPAD I SMRT. SK NEROBTE NA TRAMPOLÍNE AKROBATICKÉ PRVKY AKO SÚ SALTA. TOTO MOŽE SPOSOBI POŠKODENIE HLAVY, KRKU, ALEBO INÉ ZRANENIA V NAJHORŠOM PRÍPADE AJ SMR. PL NIE MONA NA TRAMPOLINIE ROBI ELEMENTÓW GIMNASTYCZNYCH JAKIMI S SALTA. TO MOE PROWADZI DO USZKODZENIA GŁOWY, KARKU LUB INNYCH KONTUZJI, LUB W NAJGORSZYM PRZYPADKU DO MIERCI. 7

9 Umístní trampolínyumiestnenie trampolíny Umieszczenie trampoliny CZ Minimální volná plocha pro umístní trampolíny je 3 metry. Ujistte se, že v blízkosti nejsou žádné nebezpené pedmty, jako jsou stromy nebo další rekreaní objekty (bazén apod.), dráty el. Naptí, zdi, ploty, atd. Pro bezpené užívání trampolíny, berte na vdomí následující pokyny: *Postavte trampolínu na pevné podlaze. *Plocha je dobe osvtlena. *Nejsou žádné pekážky pod trampolínou. SK Minimálna voná plocha pre umiestnenie trampolíny je 3 metre. Uistite sa, že v blízkosti nie sú žiadne nebezpené predmety, ako sú stromy alebo alšie rekreané objekty (bazén apod), drôty el. napätie, múry, ploty, at. Pre bezpené používanie trampolíny, berte na vedomie nasledujúce pokyny: * Postavte trampolínu na pevnú podlahu. * Plocha je dobre osvetlená. * Nie sú žiadne prekážky pod trampolínou. PL Minimalna wolna przestrze do umieszczenia trampoliny wynosi 3 metry. Naley upewni si, e w pobliu nie ma àdnych niebezpiecznych przedmiotów, jakimi s drzewa lub inne urzdzenie rekreacyjne (basen itd.), linie wysokiego napicia, mury, płoty itd. Dla bezpiecznego uywania trampoliny naley dotrzymywa ponisze instrukcje: * Trampoline naley umie ci na płaskim i stabilnym podłou. * Przestrze musi by dobrze o wietlona * Nie ma adnych przeszkód pod trampolion Pokud nebudete dodržovat následující pokyny, zvýšíte tím možnost nehody. Ak nebudete dodržiava nasledujúce pokyny, zvýšite tým možnos nehody. Brak stosowania si do instrukcji podwysza si moliwo kontuzji. DLEŽITÉ:DÔLEŽITÉ: WANE: CZ Pro bezpenost vašich dtí, je dležité, abyste si peetli nejen návod na použití, ale také bezpenostní informace. Ujistte se, že je bezpen pipevnn kryt pružin ped použitím. SK Pre bezpenos vašich detí, je dôležité, aby ste si preítali nielen návod na použitie, ale aj bezpenostné informácie. Uistite sa, že je bezpene pripevnený kryt pružín pred použitím. PL Dla bezpieczestwa dzieci jest wane by przeczyta nie tylko instrukcje uywania, ale równie informacje dotyczce bezpieczestwa. Przed uyciem naley upewni si, e jest bezpiecznie przymocowana pokrywa spryn. 8

10 BEZPENOSTNÍ INSTRUKCE PI POUŽÍVÁNÍ TRAMPOLÍNY BEZPENOSTNÉ POKYNY PRI POUŽÍVANÍ TRAMPOLÍNY INSTRUKCJE DOTYCZCE BEZPIECZESTWA PODCZAS UYWANIA TRAMPOLINY CZ 1) Skládat trampolínu mže pouze dosplá osoba 2) Vždy je nutný dozor dosplé osoby, pokud na trampolín skáou dti. Nenechávejte nikdy dti bez dozoru. 3) Použití ve venkovním prostedí umístte trampolínu daleko od vody na pevné a rovné podlaze. Ideální je trávník. Nikdy trampolínu nedávejte blízko tvrdých ploch jako jsou terasy a cesty nebo do uzavených místností. 4) Ujistte se, že plocha pod a okolo trampolíny je istá a nejsou zde žádné hraky, pedmty, které mohou zpsobit zranní. 5) Vnitní použití dejte trampolínu do místnostní s dostatenou výškou stropu. Nikdy nedávejte trampolínu pod svtla. 6) Doporuujeme skákat na trampolín osobám od 6 let, maximální nosnost je 100 kg. 7) Trampolíny není urena jako odrazový mstek. 8) Trampolína je urena pouze pro 1 osobu. Nenechejte skákat více dtí najednou. 9) Osoby by nemly nosit volné obleení a šperky, které mže zpsobit zachycení do trampolíny 10) Osoba by mla stát nebo skákat co nejvíce ve stedu skákací plochy. Skákání i stán blízko kraje trampolíny mže zpsobit peklopení trampolíny. 11) Nenechávejte malé dti plazit se v okolí, kde je používána trampolína. 12) Nenechávejte malé dti plazit se nebo schovávat se pod trampolínou. 13) Perušte skákání, pokud ucítíte bolest i nevolnost. Nepoužívejte trampolínu, pokud je poškozená, mohlo by dojít k poranní. 14) Není ureno pro dti mladší 3 let. Tento výrobek obsahuje male ásti, které by mohly dti vdechnout. SK 1) Sklada trampolínu môže iba dospelá osoba 2) Vždy je nutný dohad dospelej osoby, ak na trampolíne skáu deti. Nenechávajte nikdy deti bez dozoru. 3) Použitie vo vonkajšom prostredí - umiestnite trampolínu aleko od vody na pevnej a rovnej podlahe. Ideálne je trávnik. Nikdy trampolínu nedávajte blízko tvrdých plôch ako sú terasy a cesty alebo do uzavretých miestností. 4) Uistite sa, že plocha pod a okolo trampolíny je istá a nie sú tu žiadne hraky, predmety, ktoré môžu spôsobi zranenie. 5) Vnútorné použitie - dajte trampolínu do miestnosti s dostatonou výškou stropu. Nikdy nedávajte trampolínu pod svetla. 6) Odporúame skáka na trampolíne osoby od 6 rokov, maximálna nosnos je 100 kg. 7) Trampolína nie je urená ako odrazový mostík. 8) Trampolína je urená len pre 1 osobu. Nenechajte skáka viac detí naraz. 9) Osoby by nemali nosi voné obleenie a šperky, ktoré môže spôsobi zachytenie do trampolíny 10) Osoba by mala stát alebo skáka o najviac v strede skákacej plochy. Skákanie alebo stá blízko kraja trampolíny môže spôsobi preklopeniu trampolíny. 11) Nenechávajte malé deti plazi sa v okolí, kde je používaná trampolína. 9

11 12) Nenechávajte malé deti plazi sa alebo schováva sa pod trampolínou. 13) Prerušte skákanie, ak pocítite boles alebo nevonos. Nepoužívajte trampolínu, ak je poškodená, mohlo by dôjs k poraneniu. 14) Nie je urené pre deti mladšie ako 3 roky. Tento výrobok obsahuje male asti, ktoré by mohli deti vdýchnu. PL 1) Trampolina moe zosta złoona tylko przez osob dorosł 2) Zawsze niezbdny jest nadzór dorosłej osoby, je li trampolin uywaj dzieci. Nigdy nie mona zostawi dzieci bez nadzoru 3) Trampolina jest przeznaczona do uywania na zewntrz trampolin naley umie ci daleko od wody na płaskim i stabilnym podłou. Idealny jest trawnik. Nigdy nie mona umieszcza w pobliu twardych podłó jakimi s tarasy i drogi, lub do pomieszcze zatwrtych. 4) Naley upewni si, e przestrze pod i wokół trampoliny jest czysta i nie ma tutaj adnych zabawek lub przedmiotów, które mogłyby doprowadzi do kontuzji. 5) Uywanie wewntrz naley umie ci trampolin w pomieszczeniu z wystarczajco wysokim sufitem. Nigdy nie mona umieszcza trampolin pod wiatła. 6) Polecamy skakanie osobom powyej 6 lat, obcienie maksymalne wynosi 100 kg. 7) Trampolina nie moe słuy jako odskocznia. 8) Trampolina jest przeznaczona tylko dla jednej osoby. Nie mona pozwala dzieciom by skakały grupowo 9) Osoby skaczce nie powinny nosi lunych ubra lub biuterii, które mog spowodowa przyczepienie si do trampoliny 10) Naley sta lub skaka jak najbliej rodka trampoliny. Skakanie lub stanie blisko skraju moe spowodowa przewrócenie si trampoliny. 11) Nie mona pozawala dzieciom pełza si w pobliu trampoliny. 12) Nie mona pozawala dzieciom pełza lub chowa si pod trampolin. 13) Naley przerwa skakanie, je li pojawi si ból lub osłabienie. Nie mona uywa trampoliny, je li jest uszkodzona, poniewa mogłoby to prowadzi do zranienia. 14) Trampolina nie jest przeznaczona dla dzieci poniej 3 lat. Produkt ten zawiera małe cz ci, które mogłyby zosta połknite przez dzieci. CZ Záruní podmínky: 1. na trampolínu se poskytuje kupujícímu záruní lhta 24 msíc ode dne koup 2. v dob záruky budou odstranny veškeré poruchy výrobku zpsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby vc mohla být ádn užívána 3. práva ze záruky se nevztahují na vady zpsobené: mechanickým poškozením neodvratnou událostí, živelnou pohromou 10

12 neodbornými zásahy nesprávným zacházením, i nevhodným umístním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, psobením vody, neúmrným tlakem a nárazy, úmysln pozmnným designem, tvarem nebo rozmry 4. reklamace se uplatuje zásadn písemn s údajem o závad a kopií daového dokladu 5. záruku lze uplatovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen SK Záruné podmienky: 1.na trampolínu sa poskytuje kupujúcemu záruná lehota 24 mesiacov odo da kúpy 2.V dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo vadným materiálom výrobku tak, aby vec mohla by riadne používaná 3.práva zo záruky sa nevzahujú na vady spôsobené: - mechanickým poškodením - neodvratnou udalosou, živelnou pohromou - neodborným zásahom - nesprávnym zaobchádzaním, i nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neprimeraným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi 4.reklamácia sa uplatuje zásadne písomne s údajom o závade a kópií daového dokladu 5.záruka sa môže uplatni iba u organizácie v ktorej bol výrobok zakúpený PL Zasady gwarancji: 1. Sprzedawca udziela kupujcemu gwarancj na zakupiony towar w okresie 24 miesi cy od daty sprzeday; 2. Wady produkcyjne i wady materiału konstrukcyjnego, zauwaone w okresie gwarancji zostan bezpłatnie usuni te; 3. Gwarancj nie s obj te uszkodzenia sprz tu powstałe w wyniku: - uszkodzenia mechanicznego - kl ski ywiołowej - niewłaciwego uytkowania i przechowywania sprz tu, wpływu wysokiej lub niskiej temperatury, nadmiernego obcienia, uderze, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiarów urzdzenia; 4. Reklamacje naley zgłasza w formie pisemnej ( em). Powinna zawiera informacj o usterce oraz kopi paragonu (dowód zakupu). 5. Gwarancja moe by uwzgl dniona wyłcznie w miejscu, gdzie sprz t został zakupiony. Dodavatel CZ: Dodávate SK: Dystrybutor PL: MASTER SPORT s.r.o. TRINET Corp., s.r.o. TRINET CORP sp. z o.o. 1. máje 69/14 Cesta do Rudiny 1098 ul. Wilkowicka Ostrava-Mariánské Hory Kysucké Nové Mesto Toszek Czech Republic Slovakia Poland

NENECHÁVAJTE NEPOUŽÍVAJTE NENOSTE

NENECHÁVAJTE NEPOUŽÍVAJTE NENOSTE ! " " #! $ % &" ' ( ) * +, ) -. )! " # "! # $ $ % # & ' ( ( ) ( ) / 0 1 ) -. )! #! " # "! # ) ( ) 2 3 4 51 ) -. )!! * + ( ) ( 2. ), $ & $ -. #! $ $, / 0! $ # 1! &,, 2 & 3., +.!, & $ 4!!! 5 6 $ $ " 7 "

Bardziej szczegółowo

1 1 1 1 2 kruhová kostra s gumovými krytkami 1 1 1 1 1 3

1 1 1 1 2 kruhová kostra s gumovými krytkami 1 1 1 1 1 3 CZ: Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek. SK: akujeme, že ste si zakúpili tento výrobok. PL: Dzikujemy za zakup tego produktu. CZ: V pípad, že v balení budou njaké ásti chybt, nebo jsou poškozené,

Bardziej szczegółowo

Wrist ball MASTER !" #$ $ %! $! # & '" ( # $ $ ' # )# $# ' *+,,, -. */ 0 #.!! * 1 ' # #!# 2! '! $ $ " $ 3 1' # ## + $! #.' 4!!"! 5 # $!!.

Wrist ball MASTER ! #$ $ %! $! # & ' ( # $ $ ' # )# $# ' *+,,, -. */ 0 #.!! * 1 ' # #!# 2! '! $ $  $ 3 1' # ## + $! #.' 4!!! 5 # $!!. Wrist ball MASTER!" #$ $ %! $! # & '" ( # $ $ ' # )# $# ' *+,,, -. */ 0 #.!! * 1 ' # #!# 2! '! $ $ " $ 3 1' # ## + $! #.' 4!!"! 5 # $!!.'6!.' # " # 7!.!!$!!. $" $#! '.'!! $ # )# $# *,8*+! 9.' " 8 #! "

Bardziej szczegółowo

Aerobic ty Swing Flex Bar

Aerobic ty Swing Flex Bar Aerobic ty Swing Flex Bar CZ Dležitá upozornní: 1. Ped zaátkem cviení zkonzultujte váš zdravotní stav se svým lékaem. 2. Ped použitím zkontrolujte, zda je vše bezpené - pokud jsou nkteré ásti opotebované

Bardziej szczegółowo

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. - Basketbalový koš MASTER Acryl Board CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. SK - akujeme, že ste

Bardziej szczegółowo

Pídavné pedály pro odrážedlo JD BUG

Pídavné pedály pro odrážedlo JD BUG Pídavné pedály pro odrážedlo JD BUG návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození

Bardziej szczegółowo

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. - CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. SK - akujeme, že ste si zakúpili tento výrobok. V prípade,

Bardziej szczegółowo

Odrážedlo JD BUG Billy

Odrážedlo JD BUG Billy Odrážedlo JD BUG Billy návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození odrážedla.

Bardziej szczegółowo

Stan na trampolíny. Namiot na trampoliny CZ - TTE NÁVOD AŽ DO KONCE!!! SK - ÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA!!! PL - PRZECZYTAJ INSTRUKCJ A DO KOCA!!!

Stan na trampolíny. Namiot na trampoliny CZ - TTE NÁVOD AŽ DO KONCE!!! SK - ÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA!!! PL - PRZECZYTAJ INSTRUKCJ A DO KOCA!!! Stan na trampolíny Namiot na trampoliny CZ - TTE NÁVOD AŽ DO KONCE!!! SK - ÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA!!! PL - PRZECZYTAJ INSTRUKCJ A DO KOCA!!! 1 CZ Pette si následující návod a další informace ped skládáním

Bardziej szczegółowo

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. - Basketbalový koš MASTER Junior CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. SK - akujeme, že ste si zakúpili

Bardziej szczegółowo

!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!%

!#$%& &'# (! &) *%# # + &,%# - #!% !" #" # " $% "!#&#" # '!#!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!% &$!"#! "."!"! " %'(%)!*+!"#$%& " # / 0 1223 %% 45!##!# # % %.% #6 " ##7# "#. 1 # ##%# #, 8 " #"# % ## %"" # % " #."#,-%.+/&$#" 3 " "" "%.

Bardziej szczegółowo

Odrážedlo JD BUG Nany

Odrážedlo JD BUG Nany Odrážedlo JD BUG Nany návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození odrážedla.

Bardziej szczegółowo

DĚTSKÁ HOUPAČKA MASTER BABY S KONSTRUKCÍ

DĚTSKÁ HOUPAČKA MASTER BABY S KONSTRUKCÍ DĚTSKÁ HOUPAČKA MASTER BABY S KONSTRUKCÍ Detská hojdačka MASTER Baby / Huśtawka dla dzieci MASTER Baby Swing MASTER Baby / Schaukelwippe MASTER Baby MAS-B089 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

CZ Houpaka MASTER A3 SK Hojdaka MASTER A3 PL Hutawka MASTER A3

CZ Houpaka MASTER A3 SK Hojdaka MASTER A3 PL Hutawka MASTER A3 CZ Houpaka MASTER A3 SK Hojdaka MASTER A3 PL Hutawka MASTER A3 1 CZ V pípad, že nkteré ásti budou chybt, nebo budou poškozeny, kontakujte prosím prodejce. SK V prípade, že niektoré asti budú chýba, alebo

Bardziej szczegółowo

FOTBALOVÁ BRANKA FUTBALOVÁ BRÁNKA BRAMKA PIŁKARSKA

FOTBALOVÁ BRANKA FUTBALOVÁ BRÁNKA BRAMKA PIŁKARSKA FOTBALOVÁ BRANKA FUTBALOVÁ BRÁNKA BRAMKA PIŁKARSKA CZ - Upozornní: Tento výrobek je uren pro osoby starší 6 let! Upozornní: Ped zaátkem skládání si pette následující instrukce. Následujte bezpenostní instrukce

Bardziej szczegółowo

CZ D ležitá upozorn ní: SK Dôležité upozornenie:

CZ D ležitá upozorn ní: SK Dôležité upozornenie: CZ Dležitá upozornní: 1. Ped zaátkem cviení zkonzultujte váš zdravotní stav se svým lékaem. 2. Ped použitím zkontrolujte, zda je vše bezpené - pokud jsou nkteré ásti opotebované i poškozené, nepoužívejte

Bardziej szczegółowo

Mini stepper MASTER s držadlem V

Mini stepper MASTER s držadlem V Mini stepper MASTER s držadlem V!"#!"!$ %&' 1 CZ - Dležité bezpenostní informace 1. Ped každým cviením nejdíve zkontrolujte všechny ásti. Pokud stepper nefunguje správn, nepoužívejte jej. 2. Pravideln

Bardziej szczegółowo

6'(183 cm) Trampolína/Trampolina 8'(244 cm) Trampolína/Trampolina 10'(305 cm) Trampolína/Trampolina 12'(366 cm) Trampolína/Trampolina 14'(426 cm)

6'(183 cm) Trampolína/Trampolina 8'(244 cm) Trampolína/Trampolina 10'(305 cm) Trampolína/Trampolina 12'(366 cm) Trampolína/Trampolina 14'(426 cm) 6'(183 cm) Trampolína/Trampolina 8'(244 cm) Trampolína/Trampolina 10'(305 cm) Trampolína/Trampolina 12'(366 cm) Trampolína/Trampolina 14'(426 cm) Trampolína/Trampolina 15'(457 cm) Trampolína/Trampolina

Bardziej szczegółowo

Gymnastická lopta - SK. Gymnastický mí - CZ

Gymnastická lopta - SK. Gymnastický mí - CZ Gymnastický mí - CZ Pi mechanickém poškození nedochází k rychlému úniku vzduchu a snižuje tak riziko nehod a úraz pi prasknutí míe. Nosnost 100 kg Gymnastická lopta - SK Pri mechanickom poškodení nedochádza

Bardziej szczegółowo

CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16

CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16 CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16 návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti TATO KOLOBŽKA JE URENA

Bardziej szczegółowo

Část/Časť/ LP Popis/Popis/ Opis Množství/Množstvo/ilości

Část/Časť/ LP Popis/Popis/ Opis Množství/Množstvo/ilości Část/Časť/ LP Popis/Popis/ Opis Množství/Množstvo/ilości 1 1 2 1 3 2 4 1 5 1 6 1 Maximální nosnost je 100 kg/ Maximálna nosnosť je 100 kg/maksymalna nośność 100 kg Tento produkt je pouze pro domácí použití.

Bardziej szczegółowo

POSILOVACÍ ČINKA POSILOVACIA ČINKA / HANTLA MASTER SHAKE UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL INSTRUKCJA OBSŁUGI

POSILOVACÍ ČINKA POSILOVACIA ČINKA / HANTLA MASTER SHAKE UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL INSTRUKCJA OBSŁUGI POSILOVACÍ ČINKA POSILOVACIA ČINKA / HANTLA MASTER SHAKE UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ 1. Důležité bezpečnostní upozornění Před prvním použitím činky si pozorně přečtěte

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

Vibraní posilovací stroj MASTER G3

Vibraní posilovací stroj MASTER G3 Vibraní posilovací stroj MASTER G3 CZ Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

CZ - MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO BEZPEČNOSTNÍ SÍŤ SK - MONTÁŽNE INŠTRUKCIE PRE BEZPEČNOSTNÚ SIEŤ PL - ISTRUKCJA MONTAŻU SIATKI OCHRONNEJ

CZ - MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO BEZPEČNOSTNÍ SÍŤ SK - MONTÁŽNE INŠTRUKCIE PRE BEZPEČNOSTNÚ SIEŤ PL - ISTRUKCJA MONTAŻU SIATKI OCHRONNEJ Jj CZ - MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO BEZPEČNOSTNÍ SÍŤ SK - MONTÁŽNE INŠTRUKCIE PRE BEZPEČNOSTNÚ SIEŤ PL - ISTRUKCJA MONTAŻU SIATKI OCHRONNEJ CZ - ČTĚTE NÁVOD AŽ DO KONCE. Děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku.

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

! "#$ % &"'(!) *#$ % +,"!

! #$ % &'(!) *#$ % +,! ! "#$! "#$ % &"'(!) *#$ % +,"! -) 1 .!/ %#$!& ' ( "! $ )#'" *% "$ #!#$ #!#$#!# "#! $ +&& +$# &!$ )!#$ + #!+,#$&#!$#!$$# #$ &!-.! $ + /0#! #$ 10.0# 23 43546#$" 7$!# 8!#$!#$ ) 7$ +'# # 7& +9#&##$ # " & )

Bardziej szczegółowo

CZ Odrážedlo MASTER POKE. SK Odrážadlo MASTER POKE. PL Hulajnoga MASTER POKE

CZ Odrážedlo MASTER POKE. SK Odrážadlo MASTER POKE. PL Hulajnoga MASTER POKE CZ Odrážedlo MASTER POKE SK Odrážadlo MASTER POKE PL Hulajnoga MASTER POKE návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi 1 CZ Základy bezpečnosti Přečtěte si prosím následující instrukce, abyste

Bardziej szczegółowo

Bazénový robot - vysava MASTER 100

Bazénový robot - vysava MASTER 100 Bazénový robot - vysava CZ MASTER 100 Specifikace: 1. Vstupní naptí a frekvence: 230V/50Hz 2. Výstupní naptí: DC24V 3. Jmenovitý vstupní a výstupní výkon: 200W/150W 4. Pracovní cyklus: 1hod/1.5hod/2hod/2.5hod

Bardziej szczegółowo

návod na použití CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-20 PL - Rower spiningowy MASTER X-20 návod na použitie /

návod na použití CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-20 PL - Rower spiningowy MASTER X-20 návod na použitie / návod na použití návod na použitie / CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-20 PL - Rower spiningowy MASTER X-20 CZ - emenový pohon SK - remeový pohon PL - napd paskowy 1 CZ Bezpenostní instrukce: Ped sestavením

Bardziej szczegółowo

CZ Odrážedlo MASTER PUSH SK Odrážadlo MASTER PUSH PL Hulajnoga MASTER PUSH

CZ Odrážedlo MASTER PUSH SK Odrážadlo MASTER PUSH PL Hulajnoga MASTER PUSH CZ Odrážedlo MASTER PUSH SK Odrážadlo MASTER PUSH PL Hulajnoga MASTER PUSH návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpečnosti Přečtěte si prosím následující instrukce, abyste

Bardziej szczegółowo

VAROVÁNÍ CZ - PL - STOPNIOWE SCHODKI, INSTRUKCJA CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE

VAROVÁNÍ CZ - PL - STOPNIOWE SCHODKI, INSTRUKCJA CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE CZ - VAROVÁNÍ CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE (Model: #JL9R11 / #JL9R11-1 / #JL9R11-1F) *PŘED SESTAVENÍM POZORNĚ PŘEČÍST SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE (Model: #JL9R11 / #JL9R11-1 / #JL9R11-1F)

Bardziej szczegółowo

Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ - Důležité bezpečnostní informace 1. Před každým cvičením nejdříve zkontrolujte všechny části. Pokud stepper

Bardziej szczegółowo

Vibraní posilovací stroj MASTER G7

Vibraní posilovací stroj MASTER G7 Vibraní posilovací stroj MASTER G7 CZ Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER R02

ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER R02 ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER R02 1 CZ Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé vady i pehlédnuté

Bardziej szczegółowo

CZ koloběžka MASTER 16-12 SK kolobežka MASTER 16-12 PL hulajnoga MASTER 16-12

CZ koloběžka MASTER 16-12 SK kolobežka MASTER 16-12 PL hulajnoga MASTER 16-12 CZ koloběžka MASTER 16-12 SK kolobežka MASTER 16-12 PL hulajnoga MASTER 16-12 návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpečnosti TATO KOLOBĚŽKA NENÍ URČENA PRO DĚTI MLADŠÍ

Bardziej szczegółowo

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 NÁVOD NA POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro

Bardziej szczegółowo

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru Příručka k rychlé instalaci: NWD2105 Základní informace NWD2105 je bezdrátový USB adaptér určený pro použití s počítačem. NWD2105 je kompatibilní s technologií WPS (Wi-Fi Protected Setup). A: LED kontrolka

Bardziej szczegółowo

CZ-Nafukovací postel Air Bed, manuál. SK-Nafukovacia posteľ Air Bed, manuál. Dôležité bezpečnostné opatrenia

CZ-Nafukovací postel Air Bed, manuál. SK-Nafukovacia posteľ Air Bed, manuál. Dôležité bezpečnostné opatrenia BAB-12-E CZ-Nafukovací postel Air Bed, manuál Důležitá bezpečnostní opatření Před použitím si pozorně přečtěte všechny instrukce. SK-Nafukovacia posteľ Air Bed, manuál Dôležité bezpečnostné opatrenia Pred

Bardziej szczegółowo

VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100

VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100 VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100 1 CZ Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit

Bardziej szczegółowo

CZ koloběžka MASTER RIDE. SK kolobežka MASTER RIDE. PL hulajnoga MASTER RIDE

CZ koloběžka MASTER RIDE. SK kolobežka MASTER RIDE. PL hulajnoga MASTER RIDE CZ koloběžka MASTER RIDE SK kolobežka MASTER RIDE PL hulajnoga MASTER RIDE návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi 1 CZ Základy bezpečnosti TATO KOLOBĚŽKA NENÍ URČENA PRO DĚTI MLADŠÍ

Bardziej szczegółowo

Vibraní posilovací stroj MASTER G4

Vibraní posilovací stroj MASTER G4 Vibraní posilovací stroj MASTER G4 CZ 1 Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

Posilovací lavice MASTER Bench Simlpe Vario Bench Press Ławka Simlpe Vario MAS-SUB1071B

Posilovací lavice MASTER Bench Simlpe Vario Bench Press Ławka Simlpe Vario MAS-SUB1071B Posilovací lavice MASTER Bench Simlpe Vario Bench Press Ławka Simlpe Vario MAS-SUB1071B 1 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho

Bardziej szczegółowo

CZ - Děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. ČTĚTE NÁVOD AŽ DO KONCE. SK - Ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. ČÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA.

CZ - Děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. ČTĚTE NÁVOD AŽ DO KONCE. SK - Ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. ČÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA. TRAMPOLÍNA MASTERJUMP - 510 x 368 cm CZ - Děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. ČTĚTE NÁVOD AŽ DO KONCE. SK - Ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. ČÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA. PL - Dziękujemy za

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45 1 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

ORTHEO DISC. základní cvi ební. program. pro záda ORTHEO DISC. podstawowy. program. ćwiczeń przeznaczony dla pleców

ORTHEO DISC. základní cvi ební. program. pro záda ORTHEO DISC. podstawowy. program. ćwiczeń przeznaczony dla pleców ORTHEO ORTHEO DISC DISC podstawowy program ćwiczeń przeznaczony dla pleców základní cvi ební program pro záda 2 ORTHEO DISC Instrukcja Návod k použití obsługi Dziękujemy D kujeme Vám Państwu za zakoupení

Bardziej szczegółowo

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 9241 ESKY Dkujeme Vám, že jste se rozhodli pro tento výrobek firmy SOEHNLE PROFESSIONAL. Tento výrobek je vybaven všemi znaky

Bardziej szczegółowo

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK 509111-05 CZ/SK DW432 DW433 2 3 4 5 CZ PÁSOVÁ BRUSKA Blahopøejeme Vám! Rozhodli jste se pro elektronáøadí firmy DEWALT, jež pokraèuje v dlouhé tradici této firmy, vyznaèující se tím, že nabízí odborníkovi

Bardziej szczegółowo

CZ Odrážedlo MASTER PULL. SK Odrážadlo MASTER PULL. PL Hulajnoga MASTER PULL

CZ Odrážedlo MASTER PULL. SK Odrážadlo MASTER PULL. PL Hulajnoga MASTER PULL CZ Odrážedlo MASTER PULL SK Odrážadlo MASTER PULL PL Hulajnoga MASTER PULL návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpečnosti Přečtěte si prosím následující instrukce, abyste

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

STÓŁ BILARDOWY TEAM Instrukcja montażu EN 957

STÓŁ BILARDOWY TEAM Instrukcja montażu EN 957 STÓŁ BILARDOWY TEAM 91707 Instrukcja montażu EN 957 OSTRZEŻENIE: Sprzęt zawiera mnóstwo małych części. Przeznaczone dla dzieci powyżej 3 roku życia. WAŻNE! Prosimy trzymać się instrukcji. Przed próbą montażu

Bardziej szczegółowo

ELIPTICAL ERGOMETER ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM6022

ELIPTICAL ERGOMETER ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM6022 ELIPTICAL ERGOMETER ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM60 1 CZ: Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé

Bardziej szczegółowo

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU 651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA MONTAU OSTRZEENIA! Spryny skrtne s bardzo silnie napite. Podczas pracy naley zachowa

Bardziej szczegółowo

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki.

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki. Program lojalnościowy Program lojalnościowy sklepu Gunfire pozwala Ci zyskać jeszcze więcej, nie dopłacając ani grosza. Zbieraj punkty i zamieniaj je na wysokiej jakości produkty dostępne w sklepie Gunfire.pl.

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Eliptical MASTER E09

Eliptical MASTER E09 Eliptical MASTER E09 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ: Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-10

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-10 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-10 1 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G7

Vibrační posilovací stroj MASTER G7 Vibrační posilovací stroj MASTER G7 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorně si přečtěte tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdější potřeby.

Bardziej szczegółowo

RM3230. Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką

RM3230. Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką Virtuves kombains Food proccessor with juice extractor Küchenmaschine mit Entsafter RM3230 CZ SK PL LV EN DE CZ

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ogólnorozwojowe- parszywa trzynastka!

Ćwiczenia ogólnorozwojowe- parszywa trzynastka! Ćwiczenia ogólnorozwojowe- parszywa trzynastka! Data publikacji: 12/08/2014 Wiadome jest, że aby przygotować się do pokonywania długich dystansów, trzeba ćwiczyć nie tylko stosując trening stricte biegowy.

Bardziej szczegółowo

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O,

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, 1 WMX-x17 WMX-x22 Szerokopasmowy wzmacniacz budynkowy Instrukcja Obsługi 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Normy ochrony rodowiska... 3 1.2 Ogólne warunki uytkowania... 3 2. Charakterystyka produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-25

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-25 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-25 0 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

VAKUOVÁ BALIČKA VÁKUOVÁ BALIČKA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP APARAT ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE GZ-300

VAKUOVÁ BALIČKA VÁKUOVÁ BALIČKA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP APARAT ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE GZ-300 VAKUOVÁ BALIČKA VÁKUOVÁ BALIČKA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP APARAT ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE GZ-300 CZ SK PL H SI Návod k obsluze Návod na obsluhu Instrukcja obsługi Használati útmutató Navodila

Bardziej szczegółowo

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSEIDON POSILOVACIA VEŽA MASTER POSEIDON ATLAS MASTER POSEIDON MAS-HG1104

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSEIDON POSILOVACIA VEŽA MASTER POSEIDON ATLAS MASTER POSEIDON MAS-HG1104 POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSEIDON POSILOVACIA VEŽA MASTER POSEIDON ATLAS MASTER POSEIDON MAS-HG1104 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ Tento stroj nabízí výhodu v posilování svalů a tvarování postavy bez náročné návštěvy posilovny. Stroj byl vyvinut tak, aby vyhovoval všem zdravotním

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

STOJAK DO KOSZYKÓWKI ADVANCED 20350

STOJAK DO KOSZYKÓWKI ADVANCED 20350 STOJAK DO KOSZYKÓWKI ADVANCED 20350 Wyprodukowano w Chinach dla: WAŻNE INFORMACJE UWAGA: przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi przed rozpoczęciem montażu oraz użytkowania. Stojak do koszykówki powinien

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy 3 BLO( 12 marca 2014r.)

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy 3 BLO( 12 marca 2014r.) Scenariusz lekcji Wychowania Fizycznego Opracowanie: Barbara Bączek-Motała Mirosław Hajdel Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy 3 BLO( 12 marca 2014r.) Temat lekcji: Nauka i doskonalenie techniki

Bardziej szczegółowo

OBSZAR 1 Lekcja wychowania fizycznego - Nordic Walking. Przykładowy scenariusz

OBSZAR 1 Lekcja wychowania fizycznego - Nordic Walking. Przykładowy scenariusz OBSZAR 1 Lekcja wychowania fizycznego - Nordic Walking. Przykładowy scenariusz Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Cele główne: Wzmacnianie ogólnej sprawności fizycznej Doskonalenia koordynacji

Bardziej szczegółowo

B1 B2 B3 C1 C2 C3. 2,75 m

B1 B2 B3 C1 C2 C3. 2,75 m B1 B2 B3 2. 3. 3. 1. 2. 1. C1 C2 C3 2. 1. 2,75 m 3. 2. 1. A 3 5 14 2 1 6 4 7 9 15 8 10 12 11 13 D1 D2 2m 1 mm D3 E1 2m E2 E3 X = 5m E4 F1 1,5 mm 1,5 mm F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 PL Instrukcja obsæugi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Egzaminów i Zawodów Psów Towarzyszących 1,2,3 stopnia 2010 (po korekcie 20.10)

Regulamin Egzaminów i Zawodów Psów Towarzyszących 1,2,3 stopnia 2010 (po korekcie 20.10) Regulamin Egzaminów i Zawodów Psów Towarzyszących 1,2,3 stopnia 2010 (po korekcie 20.10) Informacje wstępne: Niniejszy regulamin przyjęty został w dniu 5.06.2009 r. przez Zarząd Główny do stosowania w

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PIŁKARSKA WISŁA KRAKÓW ROCZNIK 2002

AKADEMIA PIŁKARSKA WISŁA KRAKÓW ROCZNIK 2002 AKADEMIA PIŁKARSKA WISŁA KRAKÓW ROCZNIK 2002 Okres przejściowy podzielony na 2 fazy: 18.12-28.12 Odpoczynek 29.12.14-6.01.15 Trening do indywidualnego wykonania zgodny z planem podanym poniżej (możliwe

Bardziej szczegółowo

RT 1300 Magic Návod k použití SK Návod na použitie Instrukcja Obsługi

RT 1300 Magic Návod k použití SK Návod na použitie Instrukcja Obsługi RT 1300 Magic CZ SK PL Návod k použití Před použitím je nutné si přečíst návod k použití! Návod na použitie Precítajte si návod na použitie! Instrukcja Obsługi Pred pouzitíu cosacky, travy pozorne precitajte

Bardziej szczegółowo

VHO200 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C402-CZ-SK-PL-H 09/2014

VHO200 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C402-CZ-SK-PL-H 09/2014 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS CZ SK PL H C402-CZ-SK-PL-H 09/2014 Obsah Návod k použití...2 Bezpečnost operátora... 2 Obecné informace o používání vysavače...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UYTKOWANIA

INSTRUKCJA UYTKOWANIA 440-600 / 440REGL / 440HD / 440-3 440SW / 440KAP urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia lin nonych przemysłowych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA UYTKOWANIA UWAGA! OSTRZEENIE! Uchwyty dolne oraz

Bardziej szczegółowo

IN 3732 Trampolina insportline Profi Digital 122 cm. IN 7198 Trampolina insportline Profi Digital 100 cm

IN 3732 Trampolina insportline Profi Digital 122 cm. IN 7198 Trampolina insportline Profi Digital 100 cm INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL IN 3732 Trampolina insportline Profi Digital 122 cm IN 7198 Trampolina insportline Profi Digital 100 cm IN 7199 Trampolina insportline Profi Digital 140 cm UWAGA Dokładamy wszelkich

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10 CZ MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 CZ Tento výrobek má vysoký odběr el. proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotřebiče s větším odběrem, jako je například

Bardziej szczegółowo

IND przemysłowe bramy sekcyjne

IND przemysłowe bramy sekcyjne IND przemysłowe bramy sekcyjne PL INSTRUKCJA UYTKOWANIA UWAGA! OSTRZEENIA! Aby bezpiecznie uytkowa i prowadzi prace konserwacyjne na bramie sekcyjnej, naley przestrzega szeregu zasad. Wszystkie ponisze

Bardziej szczegółowo

WZAJEMNE RELACJE POMIDZY DYREKTYW MASZYNOW (98/37/WE) I NISKONAPICIOW (2006/95/WE zastpujc dyrektyw 73/23/EWG)

WZAJEMNE RELACJE POMIDZY DYREKTYW MASZYNOW (98/37/WE) I NISKONAPICIOW (2006/95/WE zastpujc dyrektyw 73/23/EWG) Urzd Dozoru Technicznego WZAJEMNE RELACJE POMIDZY DYREKTYW MASZYNOW (98/37/WE) I NISKONAPICIOW (2006/95/WE zastpujc dyrektyw 73/23/EWG) Janusz Samuła DYREKTYWA NISKONAPICIOWA 2006/95/WE Dyrektywa niskonapiciowa

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G8

Vibrační posilovací stroj MASTER G8 Vibrační posilovací stroj MASTER G8 Děkujeme za zakoupení tohoto stroje. Přečtěte si prosím důkladně tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro případné pozdější potřeby.

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

ECO D58 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO

ECO D58 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO ECO D58 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO Robotický vysavač / Robotický vysávač Odkurzacz automatyczny / Robot Vacuum

Bardziej szczegółowo

POŚLADKI NA PIĄTKĘ ZESTAW 5 ĆWICZEŃ, KTÓRE SPRAWIĄ, ŻE TWOJE POŚLADKI STANĄ SIĘ SILNE, SPRĘŻYSTE I BĘDĄ WYGLĄDAŁY PIĘKNIE

POŚLADKI NA PIĄTKĘ ZESTAW 5 ĆWICZEŃ, KTÓRE SPRAWIĄ, ŻE TWOJE POŚLADKI STANĄ SIĘ SILNE, SPRĘŻYSTE I BĘDĄ WYGLĄDAŁY PIĘKNIE POŚLADKI NA PIĄTKĘ ZESTAW 5 ĆWICZEŃ, KTÓRE SPRAWIĄ, ŻE TWOJE POŚLADKI STANĄ SIĘ SILNE, SPRĘŻYSTE I BĘDĄ WYGLĄDAŁY PIĘKNIE Ćwicz 3 razy w tygodniu, zawsze z jednodniową przerwą. Rob przerwy około 1 min

Bardziej szczegółowo

Posilovací kolečko MASTER Slider

Posilovací kolečko MASTER Slider CZ Posilovací kolečko MASTER Slider MAS4A044 Důležitá upozornění: 1. Před začátkem cvičení zkonzultujte váš zdravotní stav se svým lékařem. 2. Před použitím zkontrolujte, zda je vše bezpečné - pokud jsou

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY V (z elementami minikoszykówki)

SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY V (z elementami minikoszykówki) SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY V (z elementami minikoszykówki) Zadanie główne (temat lekcji): BAWIMY SIĘ PIŁKĄ NA WSZELKIE SPOSOBY Zadania szczegółowe: Sprawność motoryczna Uczeń: - rozwinie zwinność poprzez

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji wychowania fizycznego

Konspekt lekcji wychowania fizycznego Konspekt lekcji wychowania fizycznego Temat: Piłka koszykowa doskonalenie kozłowania piłki praw i lew rk. Klasa: zespół edukacyjno terapeutyczny. Czas trwania lekcji: 45 minut. Miejsce lekcji: sala gimnastyczna.

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Skraplacze wyparne. Odpaøovací kondenzátory D 127/3-5 PL/CZ

Skraplacze wyparne. Odpaøovací kondenzátory D 127/3-5 PL/CZ Skraplacze wyparne (70 do 80 kw) Odpaøovací kondenzátory (70 do 80 kw) INSTRUKCJA DOBORU I DANE TECHNICZNE VÝBÌR A TECHNICKÁ DATA D 7/-5 PL/CZ VCL DANE I PROCEDURA DOBORU VCL DATA PRO VÝBÌR A POSTUP PØI

Bardziej szczegółowo

SIATKA ZABEZPIECZAJĄCA

SIATKA ZABEZPIECZAJĄCA SIATKA ZABEZPIECZAJĄCA BB 810 SIATKA Wyprodukowano w Chinach dla: EN 913 www.bodysculpture.pl UWAGA! PRZED MONTAŻEM I UŻYCIEM TRAMPOLINY WRAZ Z SIATKĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ POWINIENEŚ UWAŻNIE I ZE ZROZUMIENIEM

Bardziej szczegółowo

Návod na použití Odrážedlo JD BUG

Návod na použití Odrážedlo JD BUG Návod na použití Odrážedlo JD BUG návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter USB Charger Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter Compact charger for devices chargeable via USB For example ipod, iphone, MP3 player, etc. Output voltage: 5V; up to 1.2A; short-circuit

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Pojemniki z włókna szklanego do segregacji surowców wtórnych typu GFB 1.3, 2.5

Pojemniki z włókna szklanego do segregacji surowców wtórnych typu GFB 1.3, 2.5 do segregacji surowców wtórnych typu GFB 1.3, 2.5 CZ, s.r.o. Pojemniki GFA i GFB reprezentują wypróbowaną i sprawdzoną w Europie metodę sortowania surowców wtórnych. Spełniają wysokie wymogi stawiane dla

Bardziej szczegółowo

Cíl: Zlepšit dynamickou rovnováhu a propriocepci. Rehabilituje a posiluje svaly, vazy a klouby.

Cíl: Zlepšit dynamickou rovnováhu a propriocepci. Rehabilituje a posiluje svaly, vazy a klouby. CZ - Dřevěná balanční podložka insportline IN 2099 Manuál Delfín Cíl: Zlepšení koordinace, stability a ovládání hybnosti těla. Počáteční poloha: Postavte se na balanční podložku s nohama rozkročenýma na

Bardziej szczegółowo

Topinkovaè Hriankovaè Toster

Topinkovaè Hriankovaè Toster Topinkovaè Hriankovaè Toster B-4294 Návod k obsluze - Návod na obsluhu - Instrukcja obs³ugi II/10 CZ/SK/PL Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz -2- Návod k použítí

Bardziej szczegółowo

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie 1 Przegld: Elementy EIB udoskonalone, nowoci Stacja pogodowa, Sterownik IC1, Wejcia / Wyjcia analogowe Nowoci: Przyciski,

Bardziej szczegółowo