Wrist ball MASTER !" #$ $ %! $! # & '" ( # $ $ ' # )# $# ' *+,,, -. */ 0 #.!! * 1 ' # #!# 2! '! $ $ " $ 3 1' # ## + $! #.' 4!!"! 5 # $!!.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrist ball MASTER !" #$ $ %! $! # & '" ( # $ $ ' # )# $# ' *+,,, -. */ 0 #.!! * 1 ' # #!# 2! '! $ $ " $ 3 1' # ## + $! #.' 4!!"! 5 # $!!."

Transkrypt

1 Wrist ball MASTER!" #$ $ %! $! # & '" ( # $ $ ' # )# $# ' *+,,, -. */ 0 #.!! * 1 ' # #!# 2! '! $ $ " $ 3 1' # ## + $! #.' 4!!"! 5 # $!!.'6!.' # " # 7!.!!$!!. $" $#! '.'!! $ # )# $# *,8*+! 9.' " 8 #! " $ 5 : )' " #! #$!. 5 : 7 '! $ #! $".' ' #$ 5 ; <# #$! $ $# &$ ' # = $! $ #"!! # ' # $ $ $# ' >. '! #! 1# >.$ $# # $! ' $#!! ) $ >!..!!!! $# #$ 283! $ $# #!! "" & #$ $ ' $ $#

2 ? = " $ %! $! # & ' " ( # $ $ ' # )# #A ' *+,,, - B */ 0 #!! * 1 ' ="# C#!# 2 D==! '! $ = " $ 3 1' # # ## + ) $ # B' BA 4 &!!" 5 # $ BA!! '6 B' A #? # 7! B!!!!A B $ #! C ' B' A $A # )# #A *,8*+! 9B' A " = Použiti - uchopte koliesko do jednej ruky ako na obrázku A. Držte zápästie v rovnakej polohe a nehýbte spodnou asou zápästia. Pre podperu zápästia, robte pohyb kolieskom smerom dole viz obrázok A. Akonáhle už koliesko nevydáva hluk, toenie je plynulé, môžete prejs na krížový pohyb viz obrázok B. ahko pohybujte kolieskom v dlani a postupne zvyšujte rýchlos. Teraz už je hluk úplne pre a poujete len ahké svištenie. Zo zaiatku tohoto cvienia možno nedosiahnete, ale pravidelným opakovaním získate rytmus a budete postupne zvyšova rýchlos. A pre zaiatoníkov Priloženú šúrku vložte do zárezu a obtote okolo vnútorného kolieska. Uchopte pevne koniec šúrky a silou a rýchlo zatiahnite tak, aby koliesko dostalo požadovanú rýchlos pre zaiatok cvienia. B pre stredne pokroilých Dajte prsty k sebe a zpevnite dla a pomocou konekov prstov roztote koliesko. C pre pokroilých Zatlate na koliesko palcom a rýchlo pohybujte 2-3 krát kolieskom, aby sa dostalo do rýchlosti. Pomocou všetkých troch metod roztoíte koliesko najprv v pozdžnom smere. Najprv pohybujte zápästím doprava a doava, oskoro ucítite v ruke krúživú silu a tlak. Zvyšujte rýchlos postupne.

3 ! "!# $# %# &!!' Wzrost siły w rce korzystny jest dla gry w golfa, tenisa, gry w piłk i innych sportów Posiada obroty jak dynamo, brzczy jak mucha Nie wymaga baterii Samodzielny mechanizm dynamicznie utrzymuje równowag Osiga prdko do obr. / min i moc 16 kg Idealny do regeneracji zmczonych mi ni ( )"!!*! + 1.Nie wolno dotyka wewntrznej cz ci przy duej prdko ci 2.Urzdzenie nie powinno dosta si do innych obiektów. 3.Nie kłas go w mokrych i wilgotnych miejscach. 4.Naley uwaa aby nie upu ci piłki na twardej powierzchni, moe to spowodowa uszkodzenie 5.Rozkrconego urzdzenia nie przykłada do ciała - moe spowodowa uszkodzenie odziey i skóry! * +%,% $' Jest to popularne narzdzie treningu i zabawy. Dla pocztkujcych, zaleca si wiczenia na rónych prdko ciach.. Je li dojdziesz do perfekcji, piłka bdzie wydawa tylko cichy dwik, osignie sie wtedy prdko ok obrotów na sekund. Mona zdoby nowe umiejtno ci Trzymaj w jednej rce koło - jak na rysunku A. Rk naley trzyma na tej samej pozycji, nie rusza dolnej cz ci nadgarstka. Wsparcie dla nadgarstka, aby ruch w dół koła, patrz rysunek A. W momencie gdy sprzt nie robi ju hałasu, mona przej do rys. B. Delikatnie poruszaj nadgarstkiem w rce i stopniowo zwikszaj prdko. Teraz hałasu w ogóle nie słycha, słycha tylko lekki wist. Od pocztku tego wiczenia mog by osignite dobre rezultaty, najlepiej regularnie, stopniowo powtarza wiczenie i zwiksza prdko..!*/*!!0 Trzymaj mocno koniec sznurka, nastpnie naley szybko pocign, tak aby kółko osigneło podan prdko do momentu rozpoczcia wicze. " ++ Połó urzdzenie na podłou i rozruszaj jednym palcem. 1++ Trzymaj koło kciuka i szybko rozkr 2-3 krotnie, aby uzyska wysok prdko. Nastpnie zakr kołem pierwszym w kierunku wzdłunym. Poruszaj rk w lewo i prawo, wkrótce poczujesz w nadgarstku/ całej rce. Prdko zwikszaj stopniowo.

4 CZ Dležitá upozornní: 1. Ped zaátkem cviení zkonzultujte váš zdravotní stav se svým lékaem. 2. Ped použitím zkontrolujte, zda je vše bezpené - pokud jsou nkteré ásti opotebované i poškozené, nepoužívejte toto zaízení. 3. Cviení není vhodné pro thotné ženy. 4. Nenechávejte cviit dti bez dozoru dosplé osoby. 5. Pokud se nebudete pi cviení cítit dobe, bude vám špatn od žaludku nebo budete mít jiný nepíjemný pocit, ihned cviení perušte. 6. Není ureno pro starší osoby, malé dti a nemocné osoby. 7. Cviení provádjte lehce a plynule, bez prudkých pohyb. SK Dôležité upozornenie: 1. Pred zaiatkom cvienia skonzultujte váš zdravotný stav so svojím lekárom. 2. Pred použitím skontrolujte, i je všetko bezpené - pokia sú niektoré asti opotrebované, i poškodené nepoužívajte toto zariadenie. 3. Cvienie nie je vhodné pre tehotné ženy. 4. Nenechávajte cvii deti bez dozoru dospelej osoby. 5. Pokia sa pi cviení nebudete cíti dobe, bude vám zle od žalúdka alebo budete ma nepríjemný pocit, ihne cvienie prerušte. 6. Nie je urený pre staršie osoby, malé deti a choré osoby. 7. Cvienie prevádzajte ahko a plynulo bez prudkých pohybov. PL Wane ostrzeenia: 1. Przed rozpoczciem wicze naley skonsultowa z lekarzem stan zdrowia. 2. Przed uyciem naley sprawdzi stan bezpieczestwa urzdzenia jeeli niektóre cz ci s zuyte lub uszkodzone, nie naley korzysta z urzdzenia. 3. wiczenia nie s przeznaczone dla kobiet w ciy. 4. Nie naley pozostawia wiczcych dzieci bez nadzoru osoby dorosłej. 5. Je li podczas wicze pojawi si bóle i zawroty głowy, ból w klatce piersiowej albo inne nieprzyjemne dolegliwo ci, naley natychmiast przerwa wiczenia. 6. Urzdzenie nie jest przeznaczone dla osób starszych, małych dzieci i schorowanych osób. 7. wiczenia naley przeprowadza wolno i płynnie, bez gwałtownych ruchów. CZ - Tento výrobek je uren pouze k domácímu použití. CZ Záruní podmínky: na výrobek se poskytuje kupujícímu záruní lhta 24 msíc ode dne koup v dob záruky budou odstranny veškeré poruchy výrobku zpsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby vc mohla být ádn užívána práva ze záruky se nevztahují na vady zpsobené: - mechanickým poškozením - neodvratnou událostí, živelnou pohromou - neodbornými zásahy - nesprávným zacházením, i nevhodným umístním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, psobením vody, neúmrným tlakem a nárazy, úmysln pozmnným designem, tvarem nebo rozmry reklamace se uplatuje zásadn písemn s údajem o závad a kopií daového dokladu záruku lze uplatovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen SK Záruné podmienky: na výrobok sa poskytuje kupujúcemu záruná doba 24 mesiacov odo da nákupu v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo vadným materiálom výrobku tak, aby vec mohla by riadne užívaná práva zo záruky sa nevzahujú na vady spôsobené: - mechanickým poškodením - neodvratnou udalosou, živelnou pohromou - neodbornými zásahmi - nesprávnym zaobchádzaním, i nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi reklamácia sa uplatuje zásadne písomne s údajom o závade a kopií daového dokladu záruku je možné uplatova iba u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený 4

5 PL Zasady gwarancji: Sprzedawca udziela kupujcemu gwarancji na zakupiony towar na okres 24 miesicy od daty sprzeday; Wady lub uszkodzenia sprztu bdce wadami produkcyjnymi a zauwaone w okresie gwarancji bd usuwane bezpłatnie; Gwarancj nie s objte uszkodzenia sprztu powstałe w wyniku: - uszkodzenia mechanicznego - klski ywiołowej - niewła ciwego uytkowania i przechowywania sprztu, wpływu wysokiej lub niskiej temperatury, nadmiernego obcienia, uderze, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiarów; Reklamacj naley złoy w formie pisemnej ( em).powinna zawiera informacje o usterce oraz kopi paragonu (dowód zakupu); Gwarancja bdzie uwzgldniana na miejscu, gdzie sprzt został zakupiony. Dodavatel CZ: Dodávate SK: Dystrybutor PL: MASTER SPORT s.r.o. TRINET Corp., s.r.o. TRINET CORP sp. z o.o. 1. máje 69/14 Cesta do Rudiny 1098 ul. Wilkowicka Ostrava-Mariánské Hory Kysucké Nové Mesto Toszek Czech Republic Slovakia Poland

NENECHÁVAJTE NEPOUŽÍVAJTE NENOSTE

NENECHÁVAJTE NEPOUŽÍVAJTE NENOSTE ! " " #! $ % &" ' ( ) * +, ) -. )! " # "! # $ $ % # & ' ( ( ) ( ) / 0 1 ) -. )! #! " # "! # ) ( ) 2 3 4 51 ) -. )!! * + ( ) ( 2. ), $ & $ -. #! $ $, / 0! $ # 1! &,, 2 & 3., +.!, & $ 4!!! 5 6 $ $ " 7 "

Bardziej szczegółowo

Aerobic ty Swing Flex Bar

Aerobic ty Swing Flex Bar Aerobic ty Swing Flex Bar CZ Dležitá upozornní: 1. Ped zaátkem cviení zkonzultujte váš zdravotní stav se svým lékaem. 2. Ped použitím zkontrolujte, zda je vše bezpené - pokud jsou nkteré ásti opotebované

Bardziej szczegółowo

Pídavné pedály pro odrážedlo JD BUG

Pídavné pedály pro odrážedlo JD BUG Pídavné pedály pro odrážedlo JD BUG návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození

Bardziej szczegółowo

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. - CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. SK - akujeme, že ste si zakúpili tento výrobok. V prípade,

Bardziej szczegółowo

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. - Basketbalový koš MASTER Acryl Board CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. SK - akujeme, že ste

Bardziej szczegółowo

!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!%

!#$%& &'# (! &) *%# # + &,%# - #!% !" #" # " $% "!#&#" # '!#!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!% &$!"#! "."!"! " %'(%)!*+!"#$%& " # / 0 1223 %% 45!##!# # % %.% #6 " ##7# "#. 1 # ##%# #, 8 " #"# % ## %"" # % " #."#,-%.+/&$#" 3 " "" "%.

Bardziej szczegółowo

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. - Basketbalový koš MASTER Junior CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. SK - akujeme, že ste si zakúpili

Bardziej szczegółowo

DĚTSKÁ HOUPAČKA MASTER BABY S KONSTRUKCÍ

DĚTSKÁ HOUPAČKA MASTER BABY S KONSTRUKCÍ DĚTSKÁ HOUPAČKA MASTER BABY S KONSTRUKCÍ Detská hojdačka MASTER Baby / Huśtawka dla dzieci MASTER Baby Swing MASTER Baby / Schaukelwippe MASTER Baby MAS-B089 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Odrážedlo JD BUG Billy

Odrážedlo JD BUG Billy Odrážedlo JD BUG Billy návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození odrážedla.

Bardziej szczegółowo

Část/Časť/ LP Popis/Popis/ Opis Množství/Množstvo/ilości

Část/Časť/ LP Popis/Popis/ Opis Množství/Množstvo/ilości Část/Časť/ LP Popis/Popis/ Opis Množství/Množstvo/ilości 1 1 2 1 3 2 4 1 5 1 6 1 Maximální nosnost je 100 kg/ Maximálna nosnosť je 100 kg/maksymalna nośność 100 kg Tento produkt je pouze pro domácí použití.

Bardziej szczegółowo

1 1 1 1 2 kruhová kostra s gumovými krytkami 1 1 1 1 1 3

1 1 1 1 2 kruhová kostra s gumovými krytkami 1 1 1 1 1 3 CZ: Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek. SK: akujeme, že ste si zakúpili tento výrobok. PL: Dzikujemy za zakup tego produktu. CZ: V pípad, že v balení budou njaké ásti chybt, nebo jsou poškozené,

Bardziej szczegółowo

Odrážedlo JD BUG Nany

Odrážedlo JD BUG Nany Odrážedlo JD BUG Nany návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození odrážedla.

Bardziej szczegółowo

Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek.

Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek. 38'' (97 cm) Trampolína / Trampolina 48'' (122 cm) Trampolína / Trampolina 55'' (140 cm) Trampolína / Trampolina Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek. V pípad, že v balení budou njaké ásti chybt,

Bardziej szczegółowo

FOTBALOVÁ BRANKA FUTBALOVÁ BRÁNKA BRAMKA PIŁKARSKA

FOTBALOVÁ BRANKA FUTBALOVÁ BRÁNKA BRAMKA PIŁKARSKA FOTBALOVÁ BRANKA FUTBALOVÁ BRÁNKA BRAMKA PIŁKARSKA CZ - Upozornní: Tento výrobek je uren pro osoby starší 6 let! Upozornní: Ped zaátkem skládání si pette následující instrukce. Následujte bezpenostní instrukce

Bardziej szczegółowo

Mini stepper MASTER s držadlem V

Mini stepper MASTER s držadlem V Mini stepper MASTER s držadlem V!"#!"!$ %&' 1 CZ - Dležité bezpenostní informace 1. Ped každým cviením nejdíve zkontrolujte všechny ásti. Pokud stepper nefunguje správn, nepoužívejte jej. 2. Pravideln

Bardziej szczegółowo

CZ D ležitá upozorn ní: SK Dôležité upozornenie:

CZ D ležitá upozorn ní: SK Dôležité upozornenie: CZ Dležitá upozornní: 1. Ped zaátkem cviení zkonzultujte váš zdravotní stav se svým lékaem. 2. Ped použitím zkontrolujte, zda je vše bezpené - pokud jsou nkteré ásti opotebované i poškozené, nepoužívejte

Bardziej szczegółowo

POSILOVACÍ ČINKA POSILOVACIA ČINKA / HANTLA MASTER SHAKE UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL INSTRUKCJA OBSŁUGI

POSILOVACÍ ČINKA POSILOVACIA ČINKA / HANTLA MASTER SHAKE UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL INSTRUKCJA OBSŁUGI POSILOVACÍ ČINKA POSILOVACIA ČINKA / HANTLA MASTER SHAKE UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ 1. Důležité bezpečnostní upozornění Před prvním použitím činky si pozorně přečtěte

Bardziej szczegółowo

CZ Houpaka MASTER A3 SK Hojdaka MASTER A3 PL Hutawka MASTER A3

CZ Houpaka MASTER A3 SK Hojdaka MASTER A3 PL Hutawka MASTER A3 CZ Houpaka MASTER A3 SK Hojdaka MASTER A3 PL Hutawka MASTER A3 1 CZ V pípad, že nkteré ásti budou chybt, nebo budou poškozeny, kontakujte prosím prodejce. SK V prípade, že niektoré asti budú chýba, alebo

Bardziej szczegółowo

VAROVÁNÍ CZ - PL - STOPNIOWE SCHODKI, INSTRUKCJA CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE

VAROVÁNÍ CZ - PL - STOPNIOWE SCHODKI, INSTRUKCJA CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE CZ - VAROVÁNÍ CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE (Model: #JL9R11 / #JL9R11-1 / #JL9R11-1F) *PŘED SESTAVENÍM POZORNĚ PŘEČÍST SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE (Model: #JL9R11 / #JL9R11-1 / #JL9R11-1F)

Bardziej szczegółowo

Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ - Důležité bezpečnostní informace 1. Před každým cvičením nejdříve zkontrolujte všechny části. Pokud stepper

Bardziej szczegółowo

CZ Odrážedlo MASTER POKE. SK Odrážadlo MASTER POKE. PL Hulajnoga MASTER POKE

CZ Odrážedlo MASTER POKE. SK Odrážadlo MASTER POKE. PL Hulajnoga MASTER POKE CZ Odrážedlo MASTER POKE SK Odrážadlo MASTER POKE PL Hulajnoga MASTER POKE návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi 1 CZ Základy bezpečnosti Přečtěte si prosím následující instrukce, abyste

Bardziej szczegółowo

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 NÁVOD NA POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro

Bardziej szczegółowo

Posilovací lavice MASTER Bench Simlpe Vario Bench Press Ławka Simlpe Vario MAS-SUB1071B

Posilovací lavice MASTER Bench Simlpe Vario Bench Press Ławka Simlpe Vario MAS-SUB1071B Posilovací lavice MASTER Bench Simlpe Vario Bench Press Ławka Simlpe Vario MAS-SUB1071B 1 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho

Bardziej szczegółowo

CZ Odrážedlo MASTER PUSH SK Odrážadlo MASTER PUSH PL Hulajnoga MASTER PUSH

CZ Odrážedlo MASTER PUSH SK Odrážadlo MASTER PUSH PL Hulajnoga MASTER PUSH CZ Odrážedlo MASTER PUSH SK Odrážadlo MASTER PUSH PL Hulajnoga MASTER PUSH návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpečnosti Přečtěte si prosím následující instrukce, abyste

Bardziej szczegółowo

Gymnastická lopta - SK. Gymnastický mí - CZ

Gymnastická lopta - SK. Gymnastický mí - CZ Gymnastický mí - CZ Pi mechanickém poškození nedochází k rychlému úniku vzduchu a snižuje tak riziko nehod a úraz pi prasknutí míe. Nosnost 100 kg Gymnastická lopta - SK Pri mechanickom poškodení nedochádza

Bardziej szczegółowo

CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16

CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16 CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16 návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti TATO KOLOBŽKA JE URENA

Bardziej szczegółowo

VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100

VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100 VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100 1 CZ Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit

Bardziej szczegółowo

CZ-Nafukovací postel Air Bed, manuál. SK-Nafukovacia posteľ Air Bed, manuál. Dôležité bezpečnostné opatrenia

CZ-Nafukovací postel Air Bed, manuál. SK-Nafukovacia posteľ Air Bed, manuál. Dôležité bezpečnostné opatrenia BAB-12-E CZ-Nafukovací postel Air Bed, manuál Důležitá bezpečnostní opatření Před použitím si pozorně přečtěte všechny instrukce. SK-Nafukovacia posteľ Air Bed, manuál Dôležité bezpečnostné opatrenia Pred

Bardziej szczegółowo

ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER R02

ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER R02 ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER R02 1 CZ Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé vady i pehlédnuté

Bardziej szczegółowo

Stan na trampolíny. Namiot na trampoliny CZ - TTE NÁVOD AŽ DO KONCE!!! SK - ÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA!!! PL - PRZECZYTAJ INSTRUKCJ A DO KOCA!!!

Stan na trampolíny. Namiot na trampoliny CZ - TTE NÁVOD AŽ DO KONCE!!! SK - ÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA!!! PL - PRZECZYTAJ INSTRUKCJ A DO KOCA!!! Stan na trampolíny Namiot na trampoliny CZ - TTE NÁVOD AŽ DO KONCE!!! SK - ÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA!!! PL - PRZECZYTAJ INSTRUKCJ A DO KOCA!!! 1 CZ Pette si následující návod a další informace ped skládáním

Bardziej szczegółowo

CZ koloběžka MASTER RIDE. SK kolobežka MASTER RIDE. PL hulajnoga MASTER RIDE

CZ koloběžka MASTER RIDE. SK kolobežka MASTER RIDE. PL hulajnoga MASTER RIDE CZ koloběžka MASTER RIDE SK kolobežka MASTER RIDE PL hulajnoga MASTER RIDE návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi 1 CZ Základy bezpečnosti TATO KOLOBĚŽKA NENÍ URČENA PRO DĚTI MLADŠÍ

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

CZ koloběžka MASTER 16-12 SK kolobežka MASTER 16-12 PL hulajnoga MASTER 16-12

CZ koloběžka MASTER 16-12 SK kolobežka MASTER 16-12 PL hulajnoga MASTER 16-12 CZ koloběžka MASTER 16-12 SK kolobežka MASTER 16-12 PL hulajnoga MASTER 16-12 návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpečnosti TATO KOLOBĚŽKA NENÍ URČENA PRO DĚTI MLADŠÍ

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

! "#$ % &"'(!) *#$ % +,"!

! #$ % &'(!) *#$ % +,! ! "#$! "#$ % &"'(!) *#$ % +,"! -) 1 .!/ %#$!& ' ( "! $ )#'" *% "$ #!#$ #!#$#!# "#! $ +&& +$# &!$ )!#$ + #!+,#$&#!$#!$$# #$ &!-.! $ + /0#! #$ 10.0# 23 43546#$" 7$!# 8!#$!#$ ) 7$ +'# # 7& +9#&##$ # " & )

Bardziej szczegółowo

DOPLŇKY PRO STAVBU DOPLNKY PRE STAVBU ELEMENTY DODATKOWE NÁVRH PLYNOVÉ VZPĚRY / NÁVRH PLYNOVEJ VZPERY / SPOSÓB DZIAŁANIA

DOPLŇKY PRO STAVBU DOPLNKY PRE STAVBU ELEMENTY DODATKOWE NÁVRH PLYNOVÉ VZPĚRY / NÁVRH PLYNOVEJ VZPERY / SPOSÓB DZIAŁANIA 2010/06/08 DOPLŇKY PRO STVBU DOPLNKY PRE STVBU ELEMENTY DODTKOWE Vzpěry plynové / Vzpery plynové / Siłowniki NÁVRH PLYNOVÉ VZPĚRY / NÁVRH PLYNOVEJ VZPERY / SPOSÓB DZIŁNI CZ Tímto vztahem se vypočte potřebná

Bardziej szczegółowo

50226 FRECHEN tel. 22/ , ,

50226 FRECHEN tel. 22/ , , PRODUCENT: DYSTRYBUTOR: STYLE FITNESS GMBH DEL SPORT SP. Z O. O. JOHNSON HEALTH TECH. ul. SYROKOMLI 16 ELISABETHSTRABE 2 03-335 WARSZAWA 50226 FRECHEN tel. 22/ 8110102, 8110739, 6744142 e-mail: delsport@delsport.com.pl

Bardziej szczegółowo

Ł ć Ź Ż ć ć Ż ć Ż ć ć Ż Ć Ź ć Ę ć Ć ć Ę ć 7. Przed wczeniem urzdzenia upewni si, czy tamanie dotyka obrabianego elementu. 8. Trzymać rce z dala od czci obrotowych. 9. Nie pozostawiać zaczonego elektronarzdzia.

Bardziej szczegółowo

ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY

ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY CZ ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY XT160624 600mm (MZ624Y) XT160630 750mm (MT630Y) XT160636 900mm (MT636Y) Pro řezání keramických obkladů, dlažby, glazurované a tvrzené dlažby, mramoru. XT160624 XT160630 XT160636

Bardziej szczegółowo

STÓŁ BILARDOWY TEAM Instrukcja montażu EN 957

STÓŁ BILARDOWY TEAM Instrukcja montażu EN 957 STÓŁ BILARDOWY TEAM 91707 Instrukcja montażu EN 957 OSTRZEŻENIE: Sprzęt zawiera mnóstwo małych części. Przeznaczone dla dzieci powyżej 3 roku życia. WAŻNE! Prosimy trzymać się instrukcji. Przed próbą montażu

Bardziej szczegółowo

návod na použití CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-20 PL - Rower spiningowy MASTER X-20 návod na použitie /

návod na použití CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-20 PL - Rower spiningowy MASTER X-20 návod na použitie / návod na použití návod na použitie / CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-20 PL - Rower spiningowy MASTER X-20 CZ - emenový pohon SK - remeový pohon PL - napd paskowy 1 CZ Bezpenostní instrukce: Ped sestavením

Bardziej szczegółowo

Posilovací kolečko MASTER Slider

Posilovací kolečko MASTER Slider CZ Posilovací kolečko MASTER Slider MAS4A044 Důležitá upozornění: 1. Před začátkem cvičení zkonzultujte váš zdravotní stav se svým lékařem. 2. Před použitím zkontrolujte, zda je vše bezpečné - pokud jsou

Bardziej szczegółowo

Dysk SSD Samsung 850 PRO 512 GB 2.5 SATA 3 (550/520) 6,8 mm

Dysk SSD Samsung 850 PRO 512 GB 2.5 SATA 3 (550/520) 6,8 mm Dysk SSD Samsung 850 PRO 512 GB 2.5 SATA 3 (550/520) 6,8 mm Ocena: Nie ma jeszcze oceny Cena Cena podstawowa z VAT Cena sprzeda?y z rabatem Cena sprzeda?y Cena sprzeda?y bez VAT 1 / 5 Zapytaj o produkt

Bardziej szczegółowo

ELIPTICAL ERGOMETER ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM6022

ELIPTICAL ERGOMETER ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM6022 ELIPTICAL ERGOMETER ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM60 1 CZ: Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé

Bardziej szczegółowo

SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL

SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL CZ - Návod na použití MINI STEPPER S RUKOJETÍ IN 189 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Pro ČR: Seven sport s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz 1 1 1

Bardziej szczegółowo

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru Příručka k rychlé instalaci: NWD2105 Základní informace NWD2105 je bezdrátový USB adaptér určený pro použití s počítačem. NWD2105 je kompatibilní s technologií WPS (Wi-Fi Protected Setup). A: LED kontrolka

Bardziej szczegółowo

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe W nowej wersji systemu pojawił si specjalny moduł dla menaderów przychodni. Na razie jest to rozwizanie pilotaowe i udostpniono w nim jedn funkcj, która zostanie przybliona w niniejszym biuletynie. Docelowo

Bardziej szczegółowo

Vibraní posilovací stroj MASTER G4

Vibraní posilovací stroj MASTER G4 Vibraní posilovací stroj MASTER G4 CZ 1 Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

Vibraní posilovací stroj MASTER G3

Vibraní posilovací stroj MASTER G3 Vibraní posilovací stroj MASTER G3 CZ Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

CZ - MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO BEZPEČNOSTNÍ SÍŤ SK - MONTÁŽNE INŠTRUKCIE PRE BEZPEČNOSTNÚ SIEŤ PL - ISTRUKCJA MONTAŻU SIATKI OCHRONNEJ

CZ - MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO BEZPEČNOSTNÍ SÍŤ SK - MONTÁŽNE INŠTRUKCIE PRE BEZPEČNOSTNÚ SIEŤ PL - ISTRUKCJA MONTAŻU SIATKI OCHRONNEJ Jj CZ - MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO BEZPEČNOSTNÍ SÍŤ SK - MONTÁŽNE INŠTRUKCIE PRE BEZPEČNOSTNÚ SIEŤ PL - ISTRUKCJA MONTAŻU SIATKI OCHRONNEJ CZ - ČTĚTE NÁVOD AŽ DO KONCE. Děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku.

Bardziej szczegółowo

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSEIDON POSILOVACIA VEŽA MASTER POSEIDON ATLAS MASTER POSEIDON MAS-HG1104

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSEIDON POSILOVACIA VEŽA MASTER POSEIDON ATLAS MASTER POSEIDON MAS-HG1104 POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSEIDON POSILOVACIA VEŽA MASTER POSEIDON ATLAS MASTER POSEIDON MAS-HG1104 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi

Bardziej szczegółowo

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA 1. PRZEZNACZENIE : Odolejacz produkowany przez firm Cavipan słuy do usuwania oleju z kpieli myjcych oraz chłodziw. Stosuje si dla układów maszyn, których lustro cieczy

Bardziej szczegółowo

Cíl: Zlepšit dynamickou rovnováhu a propriocepci. Rehabilituje a posiluje svaly, vazy a klouby.

Cíl: Zlepšit dynamickou rovnováhu a propriocepci. Rehabilituje a posiluje svaly, vazy a klouby. CZ - Dřevěná balanční podložka insportline IN 2099 Manuál Delfín Cíl: Zlepšení koordinace, stability a ovládání hybnosti těla. Počáteční poloha: Postavte se na balanční podložku s nohama rozkročenýma na

Bardziej szczegółowo

MODEL DA 12/250 NR. KATALOGOWY 36985

MODEL DA 12/250 NR. KATALOGOWY 36985 12 VOLTOWY MINI KOMPRESOR MODEL DA 12/250 NR. KATALOGOWY 36985 INSTRUKCJA OBSŁUGI Uwaga: Przed użyciem urządzenia należy wpierw zapoznać się z instrukcją obsługi. Importer J.R. Motor Services G.B. sp.z.o.o.

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

VZ 20. Instrukcja montau i konserwacji Mechaniczny hak szynowy VZ 20

VZ 20. Instrukcja montau i konserwacji Mechaniczny hak szynowy VZ 20 VZ 20 Instrukcja montau i konserwacji 808451-00 Mechaniczny hak szynowy VZ 20 Wymiary gabarytowe Rys. 1 2 Elementy składowe Rys. 2 3 Zabudowa Rys. 3 4 Legenda A zaczep B popychacz C spryna naciskowa D

Bardziej szczegółowo

STÓŁ PIŁKARSKI HOBBY Instrukcja montażu EN 957

STÓŁ PIŁKARSKI HOBBY Instrukcja montażu EN 957 STÓŁ PIŁKARSKI HOBBY 90427 Instrukcja montażu EN 957 OSTRZEŻENIE: Sprzęt zawiera małe piłki i inne małe części, którymi dziecko może się udławić. Stół Piłkarski przeznaczony jest dla dzieci powyżej 3 roku

Bardziej szczegółowo

Upozornění! Určeno pro kutily. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504606-27 CZ/SK - (08/05) XTS10EK

Upozornění! Určeno pro kutily. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504606-27 CZ/SK - (08/05) XTS10EK www.blackanddecker.cz www.blackanddecker.sk Upozornění! Určeno pro kutily. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504606-27 CZ/SK - (08/05) XTS10EK 12 13 11 6 A 5 B 12 15 17 14 C 16 D 9 4 8 7 8 4 4

Bardziej szczegółowo

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 9241 ESKY Dkujeme Vám, že jste se rozhodli pro tento výrobek firmy SOEHNLE PROFESSIONAL. Tento výrobek je vybaven všemi znaky

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL 9100 Stepper Skrętny insportline Jungy

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL 9100 Stepper Skrętny insportline Jungy INSTRUKCJA OBSŁUGI PL 9100 Stepper Skrętny insportline Jungy SPIS TREŚCI INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA... 3 CZĘŚCI PRODUKTU... 4 SCHEMAT ROZŁOŻONEGO URZĄDZENIA... 4 LISTA CZĘŚCI... 4 PORADNIK OBSŁUGI PRODUKTU...

Bardziej szczegółowo

Vibraní posilovací stroj MASTER G7

Vibraní posilovací stroj MASTER G7 Vibraní posilovací stroj MASTER G7 CZ Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

G400 ZERO. PRODUCENT: BH FITNESS EXERCYCLE S.L. P.O. BOX Vitoria Spain

G400 ZERO. PRODUCENT: BH FITNESS EXERCYCLE S.L. P.O. BOX Vitoria Spain G400 ZERO PRODUCENT: BH FITNESS EXERCYCLE S.L. P.O. BOX 195 01080 Vitoria Spain www.bhfitness.com DYSTRYBUTOR: DEL SPORT Sp. z o.o. ul. Warszawska 33 05 082 Blizne Łaszczyńskiego (k.warszawy) www.delsport.pl

Bardziej szczegółowo

UNIFON CYFROWY COMPACT

UNIFON CYFROWY COMPACT INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ UNIFON CYFROWY COMPACT 1 Opis urzdzenia Unifon COMPACT jest aparatem przeznaczonym do komunikacji fonicznej w systemach domofonowych. Pracuje w technologii cyfrowej,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Znaki informacyjne. Droga bez przejazdu Informuje o wjedzie na drog, której koniec nie ma połczenia z inn drog.

Znaki informacyjne. Droga bez przejazdu Informuje o wjedzie na drog, której koniec nie ma połczenia z inn drog. Znaki informacyjne Droga z pierwszestwem Znak ten informuje o wjedzie na drog z pierwszestwem przejazdu. Oznacza to, e kierujcy ma pierwszestwo przejazdu na skrzyowaniach z innymi drogami. Koniec drogi

Bardziej szczegółowo

ROWER TRENINGOWY MASTER HM680505

ROWER TRENINGOWY MASTER HM680505 ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER HM680505 CZ: Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé vady i

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O,

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, 1 WMX-x17 WMX-x22 Szerokopasmowy wzmacniacz budynkowy Instrukcja Obsługi 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Normy ochrony rodowiska... 3 1.2 Ogólne warunki uytkowania... 3 2. Charakterystyka produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK 509111-05 CZ/SK DW432 DW433 2 3 4 5 CZ PÁSOVÁ BRUSKA Blahopøejeme Vám! Rozhodli jste se pro elektronáøadí firmy DEWALT, jež pokraèuje v dlouhé tradici této firmy, vyznaèující se tím, že nabízí odborníkovi

Bardziej szczegółowo

CZ Odrážedlo MASTER PULL. SK Odrážadlo MASTER PULL. PL Hulajnoga MASTER PULL

CZ Odrážedlo MASTER PULL. SK Odrážadlo MASTER PULL. PL Hulajnoga MASTER PULL CZ Odrážedlo MASTER PULL SK Odrážadlo MASTER PULL PL Hulajnoga MASTER PULL návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpečnosti Přečtěte si prosím následující instrukce, abyste

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg

Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg PRIMA PAPPA ZERO-3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SERIAL NUMBER UWAGA! WA NE. ZACHOWAÆ W CELU POWO ANIA SIÊ W PRZYSZ OŒCI. TEGO WYSOKIEGO KRZES A NIE U YWAÆ

Bardziej szczegółowo

BADANIA EKSPLOATACYJNE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I PIORUNOCHRONNYCH W OBIEKTACH MEDYCZNYCH

BADANIA EKSPLOATACYJNE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I PIORUNOCHRONNYCH W OBIEKTACH MEDYCZNYCH BADANIA EKSPLOATACYJNE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I PIORUNOCHRONNYCH W OBIEKTACH MEDYCZNYCH Opracowali: Romuald Moszczyski Janusz Szymaski Biuro Strategii, Rozwoju i Marketingu 1 Definicja i cel bada Obiekty

Bardziej szczegółowo

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki.

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki. Program lojalnościowy Program lojalnościowy sklepu Gunfire pozwala Ci zyskać jeszcze więcej, nie dopłacając ani grosza. Zbieraj punkty i zamieniaj je na wysokiej jakości produkty dostępne w sklepie Gunfire.pl.

Bardziej szczegółowo

Eliptical MASTER E09

Eliptical MASTER E09 Eliptical MASTER E09 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ: Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich

Bardziej szczegółowo

STOJAK DO KOSZYKÓWKI ADVANCED 20350

STOJAK DO KOSZYKÓWKI ADVANCED 20350 STOJAK DO KOSZYKÓWKI ADVANCED 20350 Wyprodukowano w Chinach dla: WAŻNE INFORMACJE UWAGA: przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi przed rozpoczęciem montażu oraz użytkowania. Stojak do koszykówki powinien

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN 7450 Masażer insportline Rexabelt

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN 7450 Masażer insportline Rexabelt INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN 7450 Masażer insportline Rexabelt 1 SPIS TREŚCI ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 WIDOK W STANIE ROZŁOŻONYM... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. LISTA CZĘŚCI...5 INSTRUKCJA SKŁADANIA...6 PRAWIDŁOWE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NONEJ I BOISKA DO SIATKÓWKI WRAZ Z PLACEM ZABAW NA DZ.EW. 286/1 W MSC. SKRUDKI

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NONEJ I BOISKA DO SIATKÓWKI WRAZ Z PLACEM ZABAW NA DZ.EW. 286/1 W MSC. SKRUDKI Numer działki: 286/1 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NONEJ I BOISKA DO SIATKÓWKI WRAZ Z PLACEM ZABAW NA DZ.EW. 286/1 W MSC. SKRUDKI INWESTOR - Gmina yrzyn ul. Powstania Styczniowego 10 24-103

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100

VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100 VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100 1 CZ Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU 651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA MONTAU OSTRZEENIA! Spryny skrtne s bardzo silnie napite. Podczas pracy naley zachowa

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Bazénový robot - vysava MASTER 100

Bazénový robot - vysava MASTER 100 Bazénový robot - vysava CZ MASTER 100 Specifikace: 1. Vstupní naptí a frekvence: 230V/50Hz 2. Výstupní naptí: DC24V 3. Jmenovitý vstupní a výstupní výkon: 200W/150W 4. Pracovní cyklus: 1hod/1.5hod/2hod/2.5hod

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2011/2012 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 23 maja 2012 r.

Zarządzenie nr 42/2011/2012 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 23 maja 2012 r. Zarządzenie nr 42/11/12 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 23 maja 12 r. W sprawie: realizacji zajęć do wyboru na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS (model JH-338) Ostrzeżenia: 1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest

APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS (model JH-338) Ostrzeżenia: 1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS (model JH-338) Ostrzeżenia: 1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest prawidłowo ułożony w ładowarce. 2. Podczas ładowania na

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[50] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[50]-01-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM6023

ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM6023 MAGNETICKÝ ELIPTICAL ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM603 1 CZ: Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA GLADSTONE A

TECHNIKA GLADSTONE A TECHNIKA GLADSTONE A BILLY GLADSTONE Urodził si w Rumunii 15 grudnia 1893 r. pod nazwiskiem William Goldstein. Był najwybitniejszym perkusist wszechczasów. Budował równie instrumenty i był kreatywnym innowatorem.

Bardziej szczegółowo

RT 1300 Magic Návod k použití SK Návod na použitie Instrukcja Obsługi

RT 1300 Magic Návod k použití SK Návod na použitie Instrukcja Obsługi RT 1300 Magic CZ SK PL Návod k použití Před použitím je nutné si přečíst návod k použití! Návod na použitie Precítajte si návod na použitie! Instrukcja Obsługi Pred pouzitíu cosacky, travy pozorne precitajte

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Czym jest głos? 11. 2. Jak powstaje głos? 29. 3. W jaki sposób przygotować się do pracy nad głosem? 77

Spis treści. 1. Czym jest głos? 11. 2. Jak powstaje głos? 29. 3. W jaki sposób przygotować się do pracy nad głosem? 77 Spis treści Dla kogo przeznaczona jest ta książka? 5 Wstęp jak korzystać z poradnika? 7 1. Czym jest głos? 11 Głos jako mieszanka tonów i szumów 12 Głos jako fala 15 Głos jako jedna z funkcji krtani 17

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. CZ Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH CZ ZVLÁŠTNÍ

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-10

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-10 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-10 1 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje Spis treci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wyłczanie/Włczanie 1.4. Funkcje 1.4.1. Jednostki pomiarowe przełczanie C/ F 1.4.2. Kalibracja (ustawianie offsetu) 1.5. Przywołanie informacji

Bardziej szczegółowo