kruhová kostra s gumovými krytkami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 1 1 1 2 kruhová kostra s gumovými krytkami 1 1 1 1 1 3"

Transkrypt

1

2 CZ: Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek. SK: akujeme, že ste si zakúpili tento výrobok. PL: Dzikujemy za zakup tego produktu. CZ: V pípad, že v balení budou njaké ásti chybt, nebo jsou poškozené, kontaktujte prosím prodejce. SK: V prípade, že v balení budú chýba nejaké asti, alebo sú poškodené, kontaktujte prosím predajcu. PL: Gdy w paczce bdzie brakowało czci lub te bd uszkodzone naley skontaktowa si ze sprzedawc. CZ Obsah balení / SK Obsah balenia / PL Zawarto opakowania íslo/ NumerPopis/ Opis 1 kryt pružin/ kryt pružín / ochronna pokrywa na 1 spryny kruhová kostra s gumovými krytkami skákací plocha/ / skákacia plocha / materiał na trampolin taška/ torba noha/ noga bezpenostní krytka / bezpenostná krytka / zalepka bezpieczestwa háek/ háek / haczyk pružina/ spryna elastická pezka/ elastická pracka / elasyczna 6 klamra pásek/ pasek

3 CZ Snažíme se vám popsat všechny skutenosti v tomto návodu. Jako výsledek naši politiky pro nepetržité zlepšování, je možné, že budou na trampolín menší zmny, bez upozornní v tomto návodu. Ped zaátkem Dkladn si pette následující informace pro bezpené užívání trampolíny. Ped zaátkem skládání trampolíny, použijte seznam ástí uveden výše a zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny ásti. Pokud njaké ásti chybí, kontaktujte prodejce. Odstrate bezpen balící materiál a udržujte dti v bezpené vzdálenosti. Vnujte pozornost návodu na složení ped složením. Když budete pipraveni zaít, ujistte se, že mate potebné náadí, adekvátní místo na složení. Skládat trampolínu mže pouze dosplá osoba. Ke složení staí pouze jedné osoby. Abyste zamezili možnosti úrazu rukou jako je propíchnutí, užijte prosím rukavice pro ochranu. SK Snažíme sa vám opísa všetky skutonosti v tomto návode. Ako výsledok našej politiky pre nepretržité zlepšovanie, je možné, že budú na trampolíne menšie zmeny, bez upozornenia v tomto návode. Pred zaiatkom Dôkladne si preítajte nasledujúce informácie pre bezpené používanie trampolíny. Pred zaiatkom skladania trampolíny, použite zoznam astí uvedený vyššie a skontrolujte, i balenie obsahuje všetky asti. Ak nejaké asti chýbajú, kontaktujte predajcu. Odstrá te bezpene baliaci materiál a udržujte deti v bezpenej vzdialenosti. Venujte pozornos návodu na zloženie pred zložením. Ke budete pripravení zaa, uistite sa, že mate potrebné náradie, adekvátne miesto na zloženie. Sklada trampolínu môže len dospelá osoba. Ku zloženie staí iba jedná osoba. Aby ste zamedzili možnosti úrazu rúk ako je prepichnutie, použite prosím rukavice pre ochranu.

4 Pl Staramy si opisa wszystkie potrzebne informacje w niniejszej instrukcji. W wyniku naszej polityki ci głego doskonalenia, moliwe s, niewielkie zmiany w trampolinie bez zawarcia informacji o nich w instrukcji. Przed rozpoczciem Dokładnie przeczytaj ponisze informacje na temat bezpiecznego korzystania z trampoliny. Przed rozpoczciem składania trampoliny, według listy sprawd, czy opakowanie zawiera wszystkie elementy. Jeli brakuje jaki elementów, skontaktuj si ze sprzedawc Usu opakowanie paczki, pilnij by dzieci zachowały bezpieczn odległo. Naley zwróci uwag na wskazówki dotyczce montau przed złoeniem. Gdy bdziesz gotowy, aby rozpocz monta, upewnij si, e masz niezbdny sprzt, odpowiednie narzdzia i miejsce na złoenie Trampolin mog składa tylko osoby dorosłe. Do montau wystarczy jedna osoba. Aby unikn moliwoci uszkodzenia rki, zranienia, naley uywa rkawic ochronnych. CZ Složení / SK Zloženie / PL Monta Krok 1: CZ Složení trampolíny/ SK Zloženie trampolíny / PL Złoenie trampoliny

5 Krok 2: CZ montáž krytu pružin/ / SK montáž krytu pružín / PL monta pokrywy ochronnej na spryny CZ UPOZORNNÍ: Pro zamezení možnosti udušení i zamotání, udržujte všechny ostré pedmty v bezpené vzdálenosti od dtí. SK UPOZORNENIE: Pre zamedzenie možností udusenia, i zamotania, udržujte všetky ostré predmety v bezpenej vzdialenosti od detí. PL UWAGA: Aby unikn zapltania, uszkodzenia, uduszenia wszystkie ostre przedmioty naley trzyma z dala od dzieci. CZ Cviení / SK Cvienie / PL wiczenia CZ Dležité: ped skákáním se vždy nejdíve protáhnte. Nejmén 5 minut provádjte protahovací cviky pro zamezení poškození sval. SK Dôležité: pred skákaním sa vždy najskôr pretiahnite. Najmenej 5 minút robte naahovacie cviky pre zamedzenie poškodenia svalov. PL: Uwaga: przed skakaniem naley wykona rozgrzewk. Co najmniej przez 5 minut wykonuj wiczenia rozcigajce, aby zapobiec uszkodzeniu mi ni.

6 CZ 1. Low bounce krátké odrážení odrážejte se pouze nkolik cm. Udržujte kolena lehce pokrená. Cviení provádjte 1-3 minuty. 2. High bounce velké skoky skákejte s vtším odrazem. Zaínejte s nohama u sebe. Nahoe vždy nohy trochu roztáhnte.. Cviení provádjte 1-3 minuty. 3. Jogging bhání bžte na míst. Zvedejte kolena vysoko a pohybujte pažemi jako pi bhu. Cviení provádjte 1-10 minut. 4. Straddle hops poskoky zante s nohama u sebe a rukama v bok. Pi skoku nahoru roztáhnte nohy a ruce dejte nad hlavu. Pi dopadu opt dejte ruce k sob a nohy k sob. Provádjte opakování. 5. Twister vytáení do boku skákejte nahoru když otáíte rukama, boky a vrchní ástí tla doprava a kolena doleva. Pi dalším skoku tote naopak. Provádjte opakování. SK 1.Low bounce - krátke odrážanie - odrážajte sa len niekoko cm. Udržujte kolená ahko pokrené. Cvienie vykonávajte 1-3 minúty. 2.High bounce - veké skoky - skáte s väším odrazom. Zaínajte s nohami pri sebe. Navrchu vždy nohy trochu roztiahnite.. Cvienie vykonávajte 1-3 minúty. 3.Jogging - behanie - bežte na mieste. Zdvíhajte kolená vysoko a pohybujte pažami ako pri behu. Cvienie vykonávajte 1-10 minút. 4.Straddle hops - poskoky - zanite s nohami pri sebe a rukami v bok. Pri skoku hore roztiahnite nohy a ruky dajte nad hlavu. Pri dopade opä dajte ruky k sebe a nohy k sebe. Vykonávajte opakovaní. 5.Twister - vytáanie do boku - skáte hore ke otáate rukami, boky a vrchnou asou tela doprava a kolená doava. Pri alšom skoku tote naopak. Vykonávajte opakovaní. PL 1.Małe podskoki krótkie odległoci odbijaj si w gór tylko na kilka centymetrów. Kolana powinny by lekko ugite. wiczenie wykonujemy 1-3 minuty 2. Due podskoki due odległoci. Podskoki rozpocznij z nóg razem. Po odbiciu na górze zawsze naley nieco rozprostowa nogi. wiczenie wykonujemy 1-3 minuty. 3. Jogging podskoki w miejscu. Rce, ramiona, kolana poruszaj si tak jak podczas biegu. wiczenie wykonujemy 1-10 minut. 4. Podskoki- pajacyki- odbijajc si do góry rce i nogi rozserzamy na boki do góry, opadajc na dół wracamy do pozycji wyjciowej. wiczenie wykonujemy razy., 5. Twister- obroty na boki. Podskakujc do góry, machaj rkami, górn cz ciała obracaj w prawo, natomiast kolana w lewo. Przy nastpnym skoku na odwró, naprzemiennie. wiczenie wykonujemy razy

7 CZ 6. High kick, low kick vykopávání pi skoku dejte ruce v bok a kopnte jednou nohou vysoko a potom druhou nohou níže. Cviení provádjte 1-5 minut. 7. Jog with dumbbells poskoky s inkami vezmte si do obou rukou lehké inky a pi poskocích zvedejte stídav levou a pravou ruku. Cviení provádjte 30 sekund až 3 minuty. 8. Side and forward laterals držte inky v obou natažených roztažených rukou a pi skoku je pipažte. Pi dalším skoku ruce pedpažte a opt pipažte. Provádjte opakování. 9. Ankle and wrist weights pro více vytrvalostní cviení mžete používat pídavné zátže na kotníky a zápstí. Stopujte si cviení nebo poítejte opakování, zabra te petažení. Zaínejte s kratší dobou a mén opakováními, postupn zátž zvyšujte až do maximální hodnoty. Mžete kombinovat rzné cviky a také cviit na hudbu, to Vám pinese více potšení z cviení. SK 6.High kick, low kick - vykopávanie - pri skoku dajte ruky v bok a kopte jednou nohou vysoko a potom druhou nohou nižšie. Cvienie vykonávajte 1-5 minút. 7.Jog with dumbbells - poskoky s inkami - vezmite si do oboch rúk ahké inky a pri poskokoch dvíhajte striedavo avú a pravú ruku. Cvienie vykonávajte 30 sekúnd až 3 minúty. 8.Side and forward laterals - držte inky v oboch natiahnutých roztiahnutých rúk a pri skoku je pripažte. Pri alšom skoku ruky predpažte a opä pripažte. Vykonávajte opakovaní. 9.Ankle and wrist weights - pre viac vytrvalostných cviení môžete používa prídavné záaže na lenky a zápästia. Stopujte si cvienie alebo poítajte opakovanie, zabrá te pretiahnutiu. Zaínajte s kratšou dobou a menej opakovaniami, postupne záaž zvyšujte až do maximálnej hodnoty. Môžete kombinova rôzne cviky a aj cvii na hudbu, to Vám prinesie viac potešenie z cvienia. PL 6. Wyskoki do góry- wykopy- przy skakaniu rce połócie na biodrach, na przemian podskakuj na jednej nodze, drug wyprostowan uno do góry. wiczenie wykonujemy 1-5 minut 7. Skoki z hantlami- we do obydwu rk lekkie hantle, przy podskokach na przemian podno do góry raz jedn, raz drug. Cwiczenie wykonujemy od 30 sekund do 3 minut. 8. Skoki z unoszeniem rk do przodu i na boki- we do obydwu rk lekkie hantle, przy podskokach rce podno do przodu w gór, nastpnie wiczenie powtóz podnoszc rce w boki na gór. wiczenie wykonujemy razy. 9. Dodatkowe obcienie- do innych wicze wytrzymałociowych mona skorzysta z dodatkowych obcie nadgarstków i kostek.

8 Zaczynajac wiczenia, naley unika przecigania. Rozpocznij w krótkim czasie i z mniejsz liczb powtórze, stopniowo zwikszaj obcienie do wartoci maksymalnej. Mona łczy róne wiczenia, a take wiczy w rytm muzyki, to przyniesie wicej przyjemnoci z treningu. CZ Upozornní / SK Upozornenie / PL: OSTRONIE CZ TENTO VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT DTI POUZE ZA DOZORU DOSPLÉ OSOBY SOUASN MŽE POUŽÍVAT TRAMPOLÍNU POUZE JEDNA OSOBA! POKUD SKÁE VÍCE OSOB, ZVYŠUJETE RIZIKO MOŽNOSTI ZRANNÍ JAKO JE POŠKOZENÍ KRKU, ZAD I HLAVY NEDLEJTE NA TRAMPOLÍN AKROBATICKÉ PRVKY JAKO JSOU SALTA. TOTO MŽE ZPSOBIT POSKOZENÍ HLAVY, KRKU, I JINÁ ZRANNÍ V NEJHORŠÍM PÍPAD I SMRT. SK Tento výrobok môžu používa deti len za dozoru dospelej osoby Súasne môže používa trampolínu len jedna osoba! Ak skáe viac osoôb, zvyšujete riziko možnosti zranenia, ako je poškodenie krku, chrbta i hlavy. Nerobte na trampolíne akrobatické prvky ako sú saltá. Toto môže spôsobi poškodenie hlavy, krku, alebo iné zranenie, v najhoršom prípade aj smr. PL Z TEGO SPRZTU MOG KORZYSTA DZIECI POD NADZOREM DOROSŁYCH. W JEDNYTM CZASIE Z TRAMPOLINY MOE KORZYSTA JEDNA OSOBA! SKACZ CA WIKSZA ILOC OSÓB ZWIKSZA RYZYKO USZKODZENIA SZYJI, KARKU, PLECÓW LUB GŁOWY. NA TRAMPOLINIE NIE WYKONUJ ELEMENTÓW AKROBATYCZNYCH, TAKICH JAK SALTA. MOE TO SPOWODOWA USZKODZENIE SZYJI, KARKU, PLECÓW, GŁOWY LUB INNYCH OBRAZE, W NAJGORSZYM PRZYPADKU MIER CZ Umístní trampolíny Minimální volná plocha pro umístní trampolíny je 7,3 m (24 stop). Ujistte se, že v blízkosti nejsou žádné nebezpené pedmty, jako jsou stromy nebo další rekreaní objekty (bazén apod.), dráty el. Naptí, zdi, ploty, atd. Pro bezpené užívání trampolíny, berte na vdomí následující pokyny: *Postavte trampolínu na pevné podlaze. *Plocha je dobe osvtlena. *Nejsou žádné pekážky pod trampolínou.

9 Pokud nebudete dodržovat následující pokyny, zvýšíte tím možnost nehody. DLEŽITÉ: Pro bezpenost vašich dtí, je dležité, abyste si peetli nejen návod na použití, ale také bezpenostní informace. Ujistte se, že je bezpen pipevnn kryt pružin ped použitím. BEZPENOSTNÍ INSTRUKCE PI POUŽÍVÁNÍ TRAMPOLÍNY 1) Skládat trampolínu mže pouze dosplá osoba 2) Vždy je nutný dozor dosplé osoby, pokud na trampolín skáou dti. Nenechávejte nikdy dti bez dozoru. 3) Použití ve venkovním prostedí umístte trampolínu daleko od vody na pevné a rovné podlaze. Ideální je trávník. Nikdy trampolínu nedávejte blízko tvrdých ploch jako jsou terasy a cesty nebo do uzavených místností. 4) Ujistte se, že plocha pod a okolo trampolíny je istá a nejsou zde žádné hraky, pedmty, které mohou zpsobit zranní. 5) Vnitní použití dejte trampolínu do místnostní s dostatenou výškou stropu. Nikdy nedávejte trampolínu pod svtla. 6) Doporuujeme skákat na trampolín osobám od 6 let, maximální nosnost je 100 kg. 7) Trampolína je urena pouze pro 1 osobu. Nenechejte skákat více dtí najednou. 8) Osoby by nemly nosit volné obleení a šperky, které mže zpsobit zachycení do trampolíny 9) Osoba by mla stát nebo skákat co nejvíce ve stedu skákací plochy. Skákání i stán blízko kraje trampolíny mže zpsobit peklopení trampolíny. 10) Nenechávejte malé dti plazit se v okolí, kde je používána trampolína. 11) Nenechávejte malé dti plazit se nebo schovávat se pod trampolínou. 12) Perušte skákání, pokud ucítíte bolest i nevolnost. Nepoužívejte trampolínu, pokud je poškozená, mohlo by dojít k poranní. 13) Není ureno pro dti mladší 3 let. Tento výrobek obsahuje male ásti, které by mohly dti vdechnout. SK Umiestnenie trampolíny Minimálna voná plocha pre umiestnenie trampolíny je 7,3 m (24 stôp). Uistite sa, že v blízkosti nie sú žiadne nebezpené predmety, akými sú stromy alebo alšie rekreané objekty (bazén a pod), drôty el. napätie, múry, ploty, at Pre bezpené používanie trampolíny, berte na vedomie nasledujúce pokyny: * Postavte trampolínu na pevnej podlahe. * Plocha je dobre osvetlená. * Nie sú žiadne prekážky pod trampolínou. Ak nebudete dodržiava nasledujúce pokyny, zvýšite tým možnos nehody. DÔLEŽITÉ: Pre bezpenos vašich detí, je dôležité, aby ste si preítali nielen návod na použitie, ale aj 9

10 bezpenostné informácie. Uistite sa, že je bezpene pripevnený kryt pružín pred použitím. BEZPENOSTNÉ INŠTRUKCIE PRI POUŽÍVANÍ TRAMPOLÍNY 1) Sklada trampolínu môže iba dospelá osoba 2) Vždy je nutný dozor dospelej osoby, ak na trampolíne skáu deti. Nenechávajte nikdy deti bez dozoru. 3) Použitie vo vonkajšom prostredí - umiestnite trampolínu aleko od vody na pevnej a rovnej podlahe. Ideálny je trávnik. Nikdy trampolínu nedávajte blízko tvrdých plôch ako sú terasy a cesty alebo do uzavretých miestností. 4) Uistite sa, že plocha pod a okolo trampolíny je istá a nie sú tu žiadne hraky, predmety, ktoré môžu spôsobi zranenie. 5) Vnútorné použitie - dajte trampolínu do miestnostní s dostatonou výškou stropu. Nikdy nedávajte trampolínu pod svetla. 6) Odporúame skáka na trampolíne osobám od 6 rokov, maximálna nosnos je 100 kg. 7) Trampolína je urená len pre 1 osobu. Nenechajte skáka viac detí naraz. 8) Osoby by nemali nosi voné obleenie a šperky, ktoré môže spôsobi zachytenie do trampolíny 9) Osoba by mala stá alebo skáka o najviac v strede skákacej plochy. Skákanie alebo státie blízko kraja trampolíny môže spôsobi preklopenie trampolíny. 10) Nenechávajte malé deti plazi sa v okolí, kde je používaná trampolína. 11) Nenechávajte malé deti plazi sa alebo schováva sa pod trampolínou. 12) Prerušte skákanie, ak pocítite boles alebo nevonos. Nepoužívajte trampolínu, pokia je poškodená, mohlo by dôjs k poraneniu. 13) Nie je urené pre deti mladšie ako 3 rokov. Tento výrobok obsahuje male asti, ktoré by mohli deti vdýchnu. PL Lokalizacja trampoliny Minimalna wolna przestrze do ustawienia trampoliny wynosi 7,3 m. (24 stopy). Upewnij si, e nie ma w pobliu niebezpiecznych przedmiotów, takich jak drzewa lub inne obiekty rekreacyjne (basen, itd.), przewody napiecia elektrycznego, mury, płoty, itp. Dla bezpiecznego korzystania z trampoliny, zwró uwag na nastpujce wskazówki: * Trampolin postaw na stałtym podłou * Obszar powinien by dobrze owietlony. * Nie ma adnych przeszkód pod trampolin. Jeli nie zastosujesz si do tych zalece, moesz zwikszy moliwo wypadku. UWAGA: - Dla bezpieczestwa Waszych dzieci, wane jest, aby nie tylko przeczyta instrukcje, ale równie informacje dotyczce bezpieczestwa. - Upewnij si przed uyciem, czy jest dobrze zamontowana pokrywa ochronna na spryny. 10

11 INSTRUKCJA BEZPIECZESTWA DO UYWANIA TRAMPOLINY 1. Do złoenia trampoliny wystarczy jedna osoba dorosła. 2. Zawsze potrzebny jest nadzór osób dorosłych, gdy na trampolinie skacz dzieci, nie zostawiaj ich nigdy bez opieki. 3. Trampolin ustaw daleko od wody, na stałym, płaskim podłou. Trawnik bdzie idealny. Nie ustawiaj trampoliny na, lub w pobliu twardych powierzchni, takich jak tarasy cieki i zamknite pomieszczenia. 4. Upewnij si, e w pobliu nie znajduj sie zabawki, ostre przedmioty, które mog spowodowa obraenia. 5. Uywanie wewntrz- umiec trampolin w pomieszczeniu o odpowiedniej wysokoci sufitu. Nigdy nie umieszaj trampoliny pod wiatłem, lamp. 6. Zalecamy skaka na trampolinie dzieciom od 6 lat, maksymalne obcizenie wynosi 100 kg. 7. Trampolina przeznaczona jest dla jednej osoby, niech nie skacze w jednym momencie wicej ni 1 dziecko. 8. Osoby korzystajce z trampoliny nie powinny mie na sobie lunych ubra i biuterii, któe mog powodowa zaczepianie do trampoliny. 9. Osoba korzystajca z trampoliny powinna sta i wykonywa skoki na rodku, namiot do trampoliny znajdujcy si na samym brzegu, moe spowodowa wywrócenie si trampoliny. 10. Nie zostawiaj małych dzieci w pobliu trmapoliny, gdy korzystaj z niej inne osoby. 11. Nie wolno pozwala dziecion na zabawy lub ukrywanie, chowanie si pod trampolin. 12. Nie skacz na trampolinie gdy czujesz ból, masz złe samopoczucie. Nie uywaj trampoliny w przypadku gdy jest uszkodzona, poniewa doznasz obrae ciała. 13. Trampolina nie jest przeznaczona dla dzieci poniej 3 roku ycia, trzymaj je zdala, produkt ten składa sie z małych czci, które łatwo dziecko moe połkn. CZ Záruní podmínky: 1. na trampolínu se poskytuje kupujícímu záruní lhta 24 msíc ode dne koup 2. v dob záruky budou odstranny veškeré poruchy výrobku zpsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby vc mohla být ádn užívána 3. práva ze záruky se nevztahují na vady zpsobené: - mechanickým poškozením - neodvratnou událostí, živelnou pohromou - neodbornými zásahy - nesprávným zacházením, i nevhodným umístním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, psobením vody, neúmrným tlakem a nárazy, úmysln pozmnným designem, tvarem nebo rozmry 4. reklamace se uplat uje zásadn písemn s údajem o závad a kopií da ového dokladu 5. záruku lze uplat ovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen PL Záruné podmienky: 11

12 1. na trampolínu sa poskytuje kupujúcemu záruná doba 24 mesiacov odo d a nákupu 2. v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku zpôsobené výrobnou závadou alebo vadným materiálom výrobku tak, aby vec mohla by riadne užívaná 3. práva zo záruky sa nevzahujú na vady zpôsobené: - mechanickým poškodením - neodvratnou udalosou, živelnou pohromou - neodbornými zásahmi - nesprávnym zaobchádzaním, i nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi 4. reklamácia sa uplat uje zásadne písomne s údajom o závade a kopií da ového dokladu 5. záruku je možné uplat ova iba u organizácie v ktorej bol výrobok zakulený PL Warunki gwarancji 1. Na trampolin udziela sie kupujcemu gwarancji na 24 miesiace od dnia zakupu. 2. W czasie trwania gwarancji bd usuwane wszelkie uszkodzenia produktu zwizane z wadliwym materiałem, wad fabryczn produktu, tak aby z trampoliny mona było dalej korzysta. 3. Gwarancja nie obejmuje : mechanicznych uszkodze nieodwracalnych uszkodze w razie klski ywiołowej niewłaciwym korzystaniem nieprawidłowym umiejscowieniem, wpływem niskiej albo wysokiej temperatury, wpływem wody lub umylnym wprowadzeniem zmian w towarze, zmian wymiarów itd. 4. Reklamacj naley składa pisemnie, z dokładnym opisem problemu, dołczajc kopi dokumentu zakupu. 5. Gwarancj rozpatruje si w miejscu zakupu towaru. Dodavatel CZ: Dodávate SK: Dystrybutor PL: MASTER SPORT s.r.o. TRINET Corp., s.r.o. TRINET CORP sp. z o.o. 1. máje 69/14 Cesta do Rudiny 1098 ul. Wilkowicka Ostrava-Mariánské Hory Kysucké Nové Mesto Toszek Czech Republic Slovakia Poland } 12

NENECHÁVAJTE NEPOUŽÍVAJTE NENOSTE

NENECHÁVAJTE NEPOUŽÍVAJTE NENOSTE ! " " #! $ % &" ' ( ) * +, ) -. )! " # "! # $ $ % # & ' ( ( ) ( ) / 0 1 ) -. )! #! " # "! # ) ( ) 2 3 4 51 ) -. )!! * + ( ) ( 2. ), $ & $ -. #! $ $, / 0! $ # 1! &,, 2 & 3., +.!, & $ 4!!! 5 6 $ $ " 7 "

Bardziej szczegółowo

Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek.

Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek. 38'' (97 cm) Trampolína / Trampolina 48'' (122 cm) Trampolína / Trampolina 55'' (140 cm) Trampolína / Trampolina Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek. V pípad, že v balení budou njaké ásti chybt,

Bardziej szczegółowo

Wrist ball MASTER !" #$ $ %! $! # & '" ( # $ $ ' # )# $# ' *+,,, -. */ 0 #.!! * 1 ' # #!# 2! '! $ $ " $ 3 1' # ## + $! #.' 4!!"! 5 # $!!.

Wrist ball MASTER ! #$ $ %! $! # & ' ( # $ $ ' # )# $# ' *+,,, -. */ 0 #.!! * 1 ' # #!# 2! '! $ $  $ 3 1' # ## + $! #.' 4!!! 5 # $!!. Wrist ball MASTER!" #$ $ %! $! # & '" ( # $ $ ' # )# $# ' *+,,, -. */ 0 #.!! * 1 ' # #!# 2! '! $ $ " $ 3 1' # ## + $! #.' 4!!"! 5 # $!!.'6!.' # " # 7!.!!$!!. $" $#! '.'!! $ # )# $# *,8*+! 9.' " 8 #! "

Bardziej szczegółowo

Aerobic ty Swing Flex Bar

Aerobic ty Swing Flex Bar Aerobic ty Swing Flex Bar CZ Dležitá upozornní: 1. Ped zaátkem cviení zkonzultujte váš zdravotní stav se svým lékaem. 2. Ped použitím zkontrolujte, zda je vše bezpené - pokud jsou nkteré ásti opotebované

Bardziej szczegółowo

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. - Basketbalový koš MASTER Acryl Board CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. SK - akujeme, že ste

Bardziej szczegółowo

Pídavné pedály pro odrážedlo JD BUG

Pídavné pedály pro odrážedlo JD BUG Pídavné pedály pro odrážedlo JD BUG návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození

Bardziej szczegółowo

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. - CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. SK - akujeme, že ste si zakúpili tento výrobok. V prípade,

Bardziej szczegółowo

Odrážedlo JD BUG Billy

Odrážedlo JD BUG Billy Odrážedlo JD BUG Billy návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození odrážedla.

Bardziej szczegółowo

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. - Basketbalový koš MASTER Junior CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. SK - akujeme, že ste si zakúpili

Bardziej szczegółowo

Stan na trampolíny. Namiot na trampoliny CZ - TTE NÁVOD AŽ DO KONCE!!! SK - ÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA!!! PL - PRZECZYTAJ INSTRUKCJ A DO KOCA!!!

Stan na trampolíny. Namiot na trampoliny CZ - TTE NÁVOD AŽ DO KONCE!!! SK - ÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA!!! PL - PRZECZYTAJ INSTRUKCJ A DO KOCA!!! Stan na trampolíny Namiot na trampoliny CZ - TTE NÁVOD AŽ DO KONCE!!! SK - ÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA!!! PL - PRZECZYTAJ INSTRUKCJ A DO KOCA!!! 1 CZ Pette si následující návod a další informace ped skládáním

Bardziej szczegółowo

!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!%

!#$%& &'# (! &) *%# # + &,%# - #!% !" #" # " $% "!#&#" # '!#!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!% &$!"#! "."!"! " %'(%)!*+!"#$%& " # / 0 1223 %% 45!##!# # % %.% #6 " ##7# "#. 1 # ##%# #, 8 " #"# % ## %"" # % " #."#,-%.+/&$#" 3 " "" "%.

Bardziej szczegółowo

DĚTSKÁ HOUPAČKA MASTER BABY S KONSTRUKCÍ

DĚTSKÁ HOUPAČKA MASTER BABY S KONSTRUKCÍ DĚTSKÁ HOUPAČKA MASTER BABY S KONSTRUKCÍ Detská hojdačka MASTER Baby / Huśtawka dla dzieci MASTER Baby Swing MASTER Baby / Schaukelwippe MASTER Baby MAS-B089 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Odrážedlo JD BUG Nany

Odrážedlo JD BUG Nany Odrážedlo JD BUG Nany návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození odrážedla.

Bardziej szczegółowo

FOTBALOVÁ BRANKA FUTBALOVÁ BRÁNKA BRAMKA PIŁKARSKA

FOTBALOVÁ BRANKA FUTBALOVÁ BRÁNKA BRAMKA PIŁKARSKA FOTBALOVÁ BRANKA FUTBALOVÁ BRÁNKA BRAMKA PIŁKARSKA CZ - Upozornní: Tento výrobek je uren pro osoby starší 6 let! Upozornní: Ped zaátkem skládání si pette následující instrukce. Následujte bezpenostní instrukce

Bardziej szczegółowo

CZ Houpaka MASTER A3 SK Hojdaka MASTER A3 PL Hutawka MASTER A3

CZ Houpaka MASTER A3 SK Hojdaka MASTER A3 PL Hutawka MASTER A3 CZ Houpaka MASTER A3 SK Hojdaka MASTER A3 PL Hutawka MASTER A3 1 CZ V pípad, že nkteré ásti budou chybt, nebo budou poškozeny, kontakujte prosím prodejce. SK V prípade, že niektoré asti budú chýba, alebo

Bardziej szczegółowo

Mini stepper MASTER s držadlem V

Mini stepper MASTER s držadlem V Mini stepper MASTER s držadlem V!"#!"!$ %&' 1 CZ - Dležité bezpenostní informace 1. Ped každým cviením nejdíve zkontrolujte všechny ásti. Pokud stepper nefunguje správn, nepoužívejte jej. 2. Pravideln

Bardziej szczegółowo

CZ D ležitá upozorn ní: SK Dôležité upozornenie:

CZ D ležitá upozorn ní: SK Dôležité upozornenie: CZ Dležitá upozornní: 1. Ped zaátkem cviení zkonzultujte váš zdravotní stav se svým lékaem. 2. Ped použitím zkontrolujte, zda je vše bezpené - pokud jsou nkteré ásti opotebované i poškozené, nepoužívejte

Bardziej szczegółowo

Gymnastická lopta - SK. Gymnastický mí - CZ

Gymnastická lopta - SK. Gymnastický mí - CZ Gymnastický mí - CZ Pi mechanickém poškození nedochází k rychlému úniku vzduchu a snižuje tak riziko nehod a úraz pi prasknutí míe. Nosnost 100 kg Gymnastická lopta - SK Pri mechanickom poškodení nedochádza

Bardziej szczegółowo

6'(183 cm) Trampolína/Trampolina 8'(244 cm) Trampolína/Trampolina 10'(305 cm) Trampolína/Trampolina 12'(366 cm) Trampolína/Trampolina 14'(426 cm)

6'(183 cm) Trampolína/Trampolina 8'(244 cm) Trampolína/Trampolina 10'(305 cm) Trampolína/Trampolina 12'(366 cm) Trampolína/Trampolina 14'(426 cm) 6'(183 cm) Trampolína/Trampolina 8'(244 cm) Trampolína/Trampolina 10'(305 cm) Trampolína/Trampolina 12'(366 cm) Trampolína/Trampolina 14'(426 cm) Trampolína/Trampolina 15'(457 cm) Trampolína/Trampolina

Bardziej szczegółowo

Část/Časť/ LP Popis/Popis/ Opis Množství/Množstvo/ilości

Část/Časť/ LP Popis/Popis/ Opis Množství/Množstvo/ilości Část/Časť/ LP Popis/Popis/ Opis Množství/Množstvo/ilości 1 1 2 1 3 2 4 1 5 1 6 1 Maximální nosnost je 100 kg/ Maximálna nosnosť je 100 kg/maksymalna nośność 100 kg Tento produkt je pouze pro domácí použití.

Bardziej szczegółowo

CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16

CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16 CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16 návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti TATO KOLOBŽKA JE URENA

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

návod na použití CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-20 PL - Rower spiningowy MASTER X-20 návod na použitie /

návod na použití CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-20 PL - Rower spiningowy MASTER X-20 návod na použitie / návod na použití návod na použitie / CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-20 PL - Rower spiningowy MASTER X-20 CZ - emenový pohon SK - remeový pohon PL - napd paskowy 1 CZ Bezpenostní instrukce: Ped sestavením

Bardziej szczegółowo

POSILOVACÍ ČINKA POSILOVACIA ČINKA / HANTLA MASTER SHAKE UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL INSTRUKCJA OBSŁUGI

POSILOVACÍ ČINKA POSILOVACIA ČINKA / HANTLA MASTER SHAKE UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL INSTRUKCJA OBSŁUGI POSILOVACÍ ČINKA POSILOVACIA ČINKA / HANTLA MASTER SHAKE UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ 1. Důležité bezpečnostní upozornění Před prvním použitím činky si pozorně přečtěte

Bardziej szczegółowo

CZ - MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO BEZPEČNOSTNÍ SÍŤ SK - MONTÁŽNE INŠTRUKCIE PRE BEZPEČNOSTNÚ SIEŤ PL - ISTRUKCJA MONTAŻU SIATKI OCHRONNEJ

CZ - MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO BEZPEČNOSTNÍ SÍŤ SK - MONTÁŽNE INŠTRUKCIE PRE BEZPEČNOSTNÚ SIEŤ PL - ISTRUKCJA MONTAŻU SIATKI OCHRONNEJ Jj CZ - MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO BEZPEČNOSTNÍ SÍŤ SK - MONTÁŽNE INŠTRUKCIE PRE BEZPEČNOSTNÚ SIEŤ PL - ISTRUKCJA MONTAŻU SIATKI OCHRONNEJ CZ - ČTĚTE NÁVOD AŽ DO KONCE. Děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku.

Bardziej szczegółowo

Vibraní posilovací stroj MASTER G3

Vibraní posilovací stroj MASTER G3 Vibraní posilovací stroj MASTER G3 CZ Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

! "#$ % &"'(!) *#$ % +,"!

! #$ % &'(!) *#$ % +,! ! "#$! "#$ % &"'(!) *#$ % +,"! -) 1 .!/ %#$!& ' ( "! $ )#'" *% "$ #!#$ #!#$#!# "#! $ +&& +$# &!$ )!#$ + #!+,#$&#!$#!$$# #$ &!-.! $ + /0#! #$ 10.0# 23 43546#$" 7$!# 8!#$!#$ ) 7$ +'# # 7& +9#&##$ # " & )

Bardziej szczegółowo

VAROVÁNÍ CZ - PL - STOPNIOWE SCHODKI, INSTRUKCJA CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE

VAROVÁNÍ CZ - PL - STOPNIOWE SCHODKI, INSTRUKCJA CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE CZ - VAROVÁNÍ CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE (Model: #JL9R11 / #JL9R11-1 / #JL9R11-1F) *PŘED SESTAVENÍM POZORNĚ PŘEČÍST SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE (Model: #JL9R11 / #JL9R11-1 / #JL9R11-1F)

Bardziej szczegółowo

CZ Odrážedlo MASTER POKE. SK Odrážadlo MASTER POKE. PL Hulajnoga MASTER POKE

CZ Odrážedlo MASTER POKE. SK Odrážadlo MASTER POKE. PL Hulajnoga MASTER POKE CZ Odrážedlo MASTER POKE SK Odrážadlo MASTER POKE PL Hulajnoga MASTER POKE návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi 1 CZ Základy bezpečnosti Přečtěte si prosím následující instrukce, abyste

Bardziej szczegółowo

Bazénový robot - vysava MASTER 100

Bazénový robot - vysava MASTER 100 Bazénový robot - vysava CZ MASTER 100 Specifikace: 1. Vstupní naptí a frekvence: 230V/50Hz 2. Výstupní naptí: DC24V 3. Jmenovitý vstupní a výstupní výkon: 200W/150W 4. Pracovní cyklus: 1hod/1.5hod/2hod/2.5hod

Bardziej szczegółowo

ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER R02

ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER R02 ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER R02 1 CZ Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé vady i pehlédnuté

Bardziej szczegółowo

Vibraní posilovací stroj MASTER G7

Vibraní posilovací stroj MASTER G7 Vibraní posilovací stroj MASTER G7 CZ Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

CZ Odrážedlo MASTER PUSH SK Odrážadlo MASTER PUSH PL Hulajnoga MASTER PUSH

CZ Odrážedlo MASTER PUSH SK Odrážadlo MASTER PUSH PL Hulajnoga MASTER PUSH CZ Odrážedlo MASTER PUSH SK Odrážadlo MASTER PUSH PL Hulajnoga MASTER PUSH návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpečnosti Přečtěte si prosím následující instrukce, abyste

Bardziej szczegółowo

CZ-Nafukovací postel Air Bed, manuál. SK-Nafukovacia posteľ Air Bed, manuál. Dôležité bezpečnostné opatrenia

CZ-Nafukovací postel Air Bed, manuál. SK-Nafukovacia posteľ Air Bed, manuál. Dôležité bezpečnostné opatrenia BAB-12-E CZ-Nafukovací postel Air Bed, manuál Důležitá bezpečnostní opatření Před použitím si pozorně přečtěte všechny instrukce. SK-Nafukovacia posteľ Air Bed, manuál Dôležité bezpečnostné opatrenia Pred

Bardziej szczegółowo

Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ - Důležité bezpečnostní informace 1. Před každým cvičením nejdříve zkontrolujte všechny části. Pokud stepper

Bardziej szczegółowo

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru Příručka k rychlé instalaci: NWD2105 Základní informace NWD2105 je bezdrátový USB adaptér určený pro použití s počítačem. NWD2105 je kompatibilní s technologií WPS (Wi-Fi Protected Setup). A: LED kontrolka

Bardziej szczegółowo

CZ koloběžka MASTER 16-12 SK kolobežka MASTER 16-12 PL hulajnoga MASTER 16-12

CZ koloběžka MASTER 16-12 SK kolobežka MASTER 16-12 PL hulajnoga MASTER 16-12 CZ koloběžka MASTER 16-12 SK kolobežka MASTER 16-12 PL hulajnoga MASTER 16-12 návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpečnosti TATO KOLOBĚŽKA NENÍ URČENA PRO DĚTI MLADŠÍ

Bardziej szczegółowo

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 NÁVOD NA POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro

Bardziej szczegółowo

VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100

VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100 VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100 1 CZ Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit

Bardziej szczegółowo

Vibraní posilovací stroj MASTER G4

Vibraní posilovací stroj MASTER G4 Vibraní posilovací stroj MASTER G4 CZ 1 Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

CZ koloběžka MASTER RIDE. SK kolobežka MASTER RIDE. PL hulajnoga MASTER RIDE

CZ koloběžka MASTER RIDE. SK kolobežka MASTER RIDE. PL hulajnoga MASTER RIDE CZ koloběžka MASTER RIDE SK kolobežka MASTER RIDE PL hulajnoga MASTER RIDE návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi 1 CZ Základy bezpečnosti TATO KOLOBĚŽKA NENÍ URČENA PRO DĚTI MLADŠÍ

Bardziej szczegółowo

Posilovací lavice MASTER Bench Simlpe Vario Bench Press Ławka Simlpe Vario MAS-SUB1071B

Posilovací lavice MASTER Bench Simlpe Vario Bench Press Ławka Simlpe Vario MAS-SUB1071B Posilovací lavice MASTER Bench Simlpe Vario Bench Press Ławka Simlpe Vario MAS-SUB1071B 1 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho

Bardziej szczegółowo

CZ - Děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. ČTĚTE NÁVOD AŽ DO KONCE. SK - Ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. ČÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA.

CZ - Děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. ČTĚTE NÁVOD AŽ DO KONCE. SK - Ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. ČÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA. TRAMPOLÍNA MASTERJUMP - 510 x 368 cm CZ - Děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. ČTĚTE NÁVOD AŽ DO KONCE. SK - Ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. ČÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA. PL - Dziękujemy za

Bardziej szczegółowo

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 9241 ESKY Dkujeme Vám, že jste se rozhodli pro tento výrobek firmy SOEHNLE PROFESSIONAL. Tento výrobek je vybaven všemi znaky

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45 1 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

ELIPTICAL ERGOMETER ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM6022

ELIPTICAL ERGOMETER ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM6022 ELIPTICAL ERGOMETER ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM60 1 CZ: Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé

Bardziej szczegółowo

VZ 20. Instrukcja montau i konserwacji Mechaniczny hak szynowy VZ 20

VZ 20. Instrukcja montau i konserwacji Mechaniczny hak szynowy VZ 20 VZ 20 Instrukcja montau i konserwacji 808451-00 Mechaniczny hak szynowy VZ 20 Wymiary gabarytowe Rys. 1 2 Elementy składowe Rys. 2 3 Zabudowa Rys. 3 4 Legenda A zaczep B popychacz C spryna naciskowa D

Bardziej szczegółowo

ORTHEO DISC. základní cvi ební. program. pro záda ORTHEO DISC. podstawowy. program. ćwiczeń przeznaczony dla pleców

ORTHEO DISC. základní cvi ební. program. pro záda ORTHEO DISC. podstawowy. program. ćwiczeń przeznaczony dla pleców ORTHEO ORTHEO DISC DISC podstawowy program ćwiczeń przeznaczony dla pleców základní cvi ební program pro záda 2 ORTHEO DISC Instrukcja Návod k použití obsługi Dziękujemy D kujeme Vám Państwu za zakoupení

Bardziej szczegółowo

Ł ć Ź Ż ć ć Ż ć Ż ć ć Ż Ć Ź ć Ę ć Ć ć Ę ć 7. Przed wczeniem urzdzenia upewni si, czy tamanie dotyka obrabianego elementu. 8. Trzymać rce z dala od czci obrotowych. 9. Nie pozostawiać zaczonego elektronarzdzia.

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji wychowania fizycznego

Konspekt lekcji wychowania fizycznego Konspekt lekcji wychowania fizycznego Temat: Piłka koszykowa doskonalenie kozłowania piłki praw i lew rk. Klasa: zespół edukacyjno terapeutyczny. Czas trwania lekcji: 45 minut. Miejsce lekcji: sala gimnastyczna.

Bardziej szczegółowo

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK 509111-05 CZ/SK DW432 DW433 2 3 4 5 CZ PÁSOVÁ BRUSKA Blahopøejeme Vám! Rozhodli jste se pro elektronáøadí firmy DEWALT, jež pokraèuje v dlouhé tradici této firmy, vyznaèující se tím, že nabízí odborníkovi

Bardziej szczegółowo

CZ Odrážedlo MASTER PULL. SK Odrážadlo MASTER PULL. PL Hulajnoga MASTER PULL

CZ Odrážedlo MASTER PULL. SK Odrážadlo MASTER PULL. PL Hulajnoga MASTER PULL CZ Odrážedlo MASTER PULL SK Odrážadlo MASTER PULL PL Hulajnoga MASTER PULL návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpečnosti Přečtěte si prosím následující instrukce, abyste

Bardziej szczegółowo

Texi Champion SB. Instrukcja obsługi

Texi Champion SB. Instrukcja obsługi Texi Champion SB Instrukcja obsługi WANE! Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wane wskazówki o tym jak bezpiecznie, prawidłowo i ekonomicznie uywa urzdzenia. Stosowanie si do jej zalece pozwoli unikn

Bardziej szczegółowo

IN 3732 Trampolina insportline Profi Digital 122 cm. IN 7198 Trampolina insportline Profi Digital 100 cm

IN 3732 Trampolina insportline Profi Digital 122 cm. IN 7198 Trampolina insportline Profi Digital 100 cm INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL IN 3732 Trampolina insportline Profi Digital 122 cm IN 7198 Trampolina insportline Profi Digital 100 cm IN 7199 Trampolina insportline Profi Digital 140 cm UWAGA Dokładamy wszelkich

Bardziej szczegółowo

Eliptical MASTER E09

Eliptical MASTER E09 Eliptical MASTER E09 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ: Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy 3 BLO( 12 marca 2014r.)

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy 3 BLO( 12 marca 2014r.) Scenariusz lekcji Wychowania Fizycznego Opracowanie: Barbara Bączek-Motała Mirosław Hajdel Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy 3 BLO( 12 marca 2014r.) Temat lekcji: Nauka i doskonalenie techniki

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G7

Vibrační posilovací stroj MASTER G7 Vibrační posilovací stroj MASTER G7 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorně si přečtěte tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdější potřeby.

Bardziej szczegółowo

OBSZAR 1 Lekcja wychowania fizycznego - Nordic Walking. Przykładowy scenariusz

OBSZAR 1 Lekcja wychowania fizycznego - Nordic Walking. Przykładowy scenariusz OBSZAR 1 Lekcja wychowania fizycznego - Nordic Walking. Przykładowy scenariusz Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Cele główne: Wzmacnianie ogólnej sprawności fizycznej Doskonalenia koordynacji

Bardziej szczegółowo

Elektryczny siekacz / rozdrabniacz do warzyw

Elektryczny siekacz / rozdrabniacz do warzyw Elektryczny siekacz / rozdrabniacz do warzyw Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup elektrycznego siekacza / rozdrabniacza do warzyw. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

SIATKA ZABEZPIECZAJĄCA

SIATKA ZABEZPIECZAJĄCA SIATKA ZABEZPIECZAJĄCA BB 810 SIATKA Wyprodukowano w Chinach dla: EN 913 www.bodysculpture.pl UWAGA! PRZED MONTAŻEM I UŻYCIEM TRAMPOLINY WRAZ Z SIATKĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ POWINIENEŚ UWAŻNIE I ZE ZROZUMIENIEM

Bardziej szczegółowo

RM3230. Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką

RM3230. Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką Virtuves kombains Food proccessor with juice extractor Küchenmaschine mit Entsafter RM3230 CZ SK PL LV EN DE CZ

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-10

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-10 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-10 1 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym

Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowej wagi bagażowej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Krzesełko do karmienia PIXI

Krzesełko do karmienia PIXI Numer wersji v.1.1. Krzesełko do karmienia PIXI Produkt przeznaczony dla dzieci od 6 m-ca życia do 3 roku życia. Dziękujemy! Warto wiedzieć: Dziękujemy kilka słów od twórców marki O produkcie Spis: Ostrzeżenia

Bardziej szczegółowo

Jak żyć na co dzień z osteoporozą

Jak żyć na co dzień z osteoporozą Jak żyć na co dzień z osteoporozą mgr fizjoterapii Izabela Łojko Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Jak żyć na co dzień z osteoporozą mgr fizjoterapii Izabela Łojko

Bardziej szczegółowo

VAKUOVÁ BALIČKA VÁKUOVÁ BALIČKA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP APARAT ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE GZ-300

VAKUOVÁ BALIČKA VÁKUOVÁ BALIČKA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP APARAT ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE GZ-300 VAKUOVÁ BALIČKA VÁKUOVÁ BALIČKA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP APARAT ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE GZ-300 CZ SK PL H SI Návod k obsluze Návod na obsluhu Instrukcja obsługi Használati útmutató Navodila

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-25

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-25 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-25 0 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ Tento stroj nabízí výhodu v posilování svalů a tvarování postavy bez náročné návštěvy posilovny. Stroj byl vyvinut tak, aby vyhovoval všem zdravotním

Bardziej szczegółowo

WZAJEMNE RELACJE POMIDZY DYREKTYW MASZYNOW (98/37/WE) I NISKONAPICIOW (2006/95/WE zastpujc dyrektyw 73/23/EWG)

WZAJEMNE RELACJE POMIDZY DYREKTYW MASZYNOW (98/37/WE) I NISKONAPICIOW (2006/95/WE zastpujc dyrektyw 73/23/EWG) Urzd Dozoru Technicznego WZAJEMNE RELACJE POMIDZY DYREKTYW MASZYNOW (98/37/WE) I NISKONAPICIOW (2006/95/WE zastpujc dyrektyw 73/23/EWG) Janusz Samuła DYREKTYWA NISKONAPICIOWA 2006/95/WE Dyrektywa niskonapiciowa

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności ogólnej:

Testy sprawności ogólnej: Załącznik nr 1 ZESTAW TESTÓW SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ I UMIEJĘTNOŚI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO KLASY SPOROWEJ O PROFILU PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT W GIMNAZJUM IM, MIKOŁAJA KOPERNIKA W SŁUPCY W ROKU SZKOLNYM

Bardziej szczegółowo

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSEIDON POSILOVACIA VEŽA MASTER POSEIDON ATLAS MASTER POSEIDON MAS-HG1104

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSEIDON POSILOVACIA VEŽA MASTER POSEIDON ATLAS MASTER POSEIDON MAS-HG1104 POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSEIDON POSILOVACIA VEŽA MASTER POSEIDON ATLAS MASTER POSEIDON MAS-HG1104 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program DIALux słuy do projektowania sztucznego owietlenia pomieszcze zamknitych, terenów otwartych oraz dróg. Jego najnowsze,

Bardziej szczegółowo

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup deski automatycznej. Deska sedesowa reaguje na ruch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

IND przemysłowe bramy sekcyjne

IND przemysłowe bramy sekcyjne IND przemysłowe bramy sekcyjne PL INSTRUKCJA UYTKOWANIA UWAGA! OSTRZEENIA! Aby bezpiecznie uytkowa i prowadzi prace konserwacyjne na bramie sekcyjnej, naley przestrzega szeregu zasad. Wszystkie ponisze

Bardziej szczegółowo

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie 1 Przegld: Elementy EIB udoskonalone, nowoci Stacja pogodowa, Sterownik IC1, Wejcia / Wyjcia analogowe Nowoci: Przyciski,

Bardziej szczegółowo

Návod k použití. Instrukcja obsługi. Návod k použitiu. Instruction Leaflet PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM PŘEČTĚTE DŮKLADNĚ NÁVOD A USCHOVEJTE HO!

Návod k použití. Instrukcja obsługi. Návod k použitiu. Instruction Leaflet PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM PŘEČTĚTE DŮKLADNĚ NÁVOD A USCHOVEJTE HO! CZ Instrukcja obsługi Návod k použití PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ SZCZEGÓŁY I ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM PŘEČTĚTE DŮKLADNĚ NÁVOD A USCHOVEJTE HO! SK Instruction Leaflet Návod k použitiu

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ogólnorozwojowe- parszywa trzynastka!

Ćwiczenia ogólnorozwojowe- parszywa trzynastka! Ćwiczenia ogólnorozwojowe- parszywa trzynastka! Data publikacji: 12/08/2014 Wiadome jest, że aby przygotować się do pokonywania długich dystansów, trzeba ćwiczyć nie tylko stosując trening stricte biegowy.

Bardziej szczegółowo

RT 1300 Magic Návod k použití SK Návod na použitie Instrukcja Obsługi

RT 1300 Magic Návod k použití SK Návod na použitie Instrukcja Obsługi RT 1300 Magic CZ SK PL Návod k použití Před použitím je nutné si přečíst návod k použití! Návod na použitie Precítajte si návod na použitie! Instrukcja Obsługi Pred pouzitíu cosacky, travy pozorne precitajte

Bardziej szczegółowo

Utrzymać formę w ciąży Skuteczna gimnastyka żył

Utrzymać formę w ciąży Skuteczna gimnastyka żył Utrzymać formę w ciąży Skuteczna gimnastyka żył 801 000 655 22 613 62 56 centrumflebologii.pl Program ćwiczeń dla zdrowia żył! Proponowany zestaw ćwiczeń przyczynia się do poprawy powrotu krwi żylnej z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Plan treningowy Cel: ODCHUDZANIE

Plan treningowy Cel: ODCHUDZANIE Plan treningowy Cel: ODCHUDZANIE Na wykonanie ćwiczeń zaplanuj sobie 3 dni w ciągu tygodnia. Staraj się wykonywać ćwiczenia co drugi dzień. Pierwszy dzień treningowy: plan A Drugi dzień treningowy: plan

Bardziej szczegółowo

VHO200 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C402-CZ-SK-PL-H 09/2014

VHO200 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C402-CZ-SK-PL-H 09/2014 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS CZ SK PL H C402-CZ-SK-PL-H 09/2014 Obsah Návod k použití...2 Bezpečnost operátora... 2 Obecné informace o používání vysavače...

Bardziej szczegółowo

TRENING. Nazwa i opis ćwiczeń, zabaw i gier. Część wstępna 25 min

TRENING. Nazwa i opis ćwiczeń, zabaw i gier. Część wstępna 25 min Paweł Dziubak nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Żabieńcu TRENING 1. Miejsce zajęć sala gimnastyczna 2. Czas trwania zajęć 90 minut 3. Liczba ćwiczących 16 4. Pomoce piłki siatkowe, piłki lekarskie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU numer sprawy: PN-3-07 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (ilekro w niniejszym ogłoszeniu jest mowa o : SIWZ naley przez to rozumie Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia Ustawie naley przez to rozumie Ustaw z

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Poniszy rysunek przedstawia obraz ukoczonej powierzchni wykorzystywanej w wiczeniu.

Poniszy rysunek przedstawia obraz ukoczonej powierzchni wykorzystywanej w wiczeniu. Ten rozdział pokae jak tworzy powierzchnie prostoliniowe i trasowane oraz dostarczy niezbdnych informacji o rónych typach powierzchni, które moemy stosowa przy tworzeniu geometrii. Rozdział pokazuje równie

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G8

Vibrační posilovací stroj MASTER G8 Vibrační posilovací stroj MASTER G8 Děkujeme za zakoupení tohoto stroje. Přečtěte si prosím důkladně tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro případné pozdější potřeby.

Bardziej szczegółowo

Návod na použití Odrážedlo JD BUG

Návod na použití Odrážedlo JD BUG Návod na použití Odrážedlo JD BUG návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození

Bardziej szczegółowo

GMFM. Nazwisko dziecka:...id #:... I II III IV V Daty ocen : 1.../.../ /.../ /.../ /.../...

GMFM. Nazwisko dziecka:...id #:... I II III IV V Daty ocen : 1.../.../ /.../ /.../ /.../... GMFM Physiotherapy&Medicine Nazwisko dziecka:...id #:... Data ur.:...gmfcs Poziom: I II III IV V Daty ocen : 1..../.../... 2..../.../... 3..../.../... 4..../.../.... Nazwisko oceniającego:... Warunki badania

Bardziej szczegółowo

Skraplacze wyparne. Odpaøovací kondenzátory D 127/3-5 PL/CZ

Skraplacze wyparne. Odpaøovací kondenzátory D 127/3-5 PL/CZ Skraplacze wyparne (70 do 80 kw) Odpaøovací kondenzátory (70 do 80 kw) INSTRUKCJA DOBORU I DANE TECHNICZNE VÝBÌR A TECHNICKÁ DATA D 7/-5 PL/CZ VCL DANE I PROCEDURA DOBORU VCL DATA PRO VÝBÌR A POSTUP PØI

Bardziej szczegółowo

Zestaw ćwiczeń dedykowanych Pacjentom Kliniki ArtroCenter po rekonstrukcji więzadła krzyżowego tylnego (PCL)

Zestaw ćwiczeń dedykowanych Pacjentom Kliniki ArtroCenter po rekonstrukcji więzadła krzyżowego tylnego (PCL) Zestaw ćwiczeń dedykowanych Pacjentom Kliniki ArtroCenter po rekonstrukcji więzadła krzyżowego tylnego (PCL) Opracowanie: Zespół Kliniki ArtroCenter http: www.artrocenter.pl e-mail: kontakt@artrocenter.pl

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10 CZ MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 CZ Tento výrobek má vysoký odběr el. proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotřebiče s větším odběrem, jako je například

Bardziej szczegółowo

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O,

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, 1 WMX-x17 WMX-x22 Szerokopasmowy wzmacniacz budynkowy Instrukcja Obsługi 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Normy ochrony rodowiska... 3 1.2 Ogólne warunki uytkowania... 3 2. Charakterystyka produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo