Odrážedlo JD BUG Billy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odrážedlo JD BUG Billy"

Transkrypt

1 Odrážedlo JD BUG Billy návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození odrážedla. SEZNAMTE VAŠE DÍT S BEZPENOSTNÍMI POKYNY PRO JÍZDU NA ODRÁŽEDLE. SK Základy bezpenosti Preítajte si prosím nasledujúce inštrukcie, aby ste zamedzili možnosti vzniku nehody i poškodenia odrážadla. ZOZNÁMTE VAŠE DIEA S BEZPENOSTNÝMI POKYNMI PRE JAZDU NA ODRÁŽADLE. PL Podstawy bezpieczestwa Naley dokładnie zapozna si z instrukcj obsługi, aby zapobiec moliwoci kontuzji lub uszkodzeniu rowerka. NALEY ZAPOZNA DZIECI Z ZASADAMI BEZPIECZESTWA DLA JAZDY NA HULAJNODZE.

2 Dležité CZ Dti mohou používat odrážedlo jen za dozoru dosplé osoby! Ped použitím se ujistte, že je odrážedlo kompletn složeno. Ped použitím si dkladn pette návod na použití. Pokud ne, mže dojít k poškození. Dôležité SK Deti môžu používa odrážadlo len pod dozorom dospelej osoby! Pred použitím sa uistite, že je odrážadlo kompletne zložené. Pred použitím si dôkladne preítajte návod na použitie. Pokia nie, môže dôjs k poškodeniu. Wane PL Dzieci mog korzysta z urzdzienia wyłcznie pod nadzorem osoby dorosłej! Przed uyciem naley upewni si, e hulajnoga jest całkowicie złoona. Przed uyciem naley dokładnie zapozna si z instrukcj obsługi, inaczej moe doj do uszkodzenia.! "#$%& ' $ $&#(#( ) # * %%%$+#, - ((#. ( / ( %& 4 %& 5

3 6(7&48 (9(( 9(:: 7 3 & ; &<&%&: =%% 41%>1&75&&?1%9 : 7 % (<<1% 6(&48(9 9(::& 3; &<%&: AB=%% 41%C1 B?1 %9: <;1&<(%9<& 1D(<%<&&E&<#(9+((#F&9( D(((.&%&#(=%% IE##(J(-F%9#"# K(%&<G(#L#(;#+H<G+##L(%< 3&8 7 (< %& 6%& 79% %1>9 %1&&(&&$&%%%9(< P3&8B (<B %& <6%& 9%%( 1 CA9%1&<&(&B $&%%%9(<& Q(JG##$+<GF#D#(J%#9 %H&H(JGG$9$&%#$%

4 %& < % < <% P5& %79&7:&17S1T(U & 7 &%1 ( % 6(&:< (B7 3( (%7(% %9% P %9&AAB&&1S1T(U &A V&%1 &(&%6(B:< %BAU(% A% %9% 4

5 P-F#(&<(%9&&<F&($&#ST&W+&< &(J#L&####U#J%%9 M&8&(<<&&I7:&(% =%% NIO!# M&8B(9<&&I&&<( %&=%%ABNIO $ %# W#&Q&<(&&IGJ%L&= %%NIO &'( &'( R#<G9H+L%#%<L#FIXPKX5W, 5[ 7R<791%%7NIO3(< 9&%>13((NIO5&< &:&9&7&9(&7<7.&<7&:&9 :7&%(< >1&?&!!) * 5[ R91%%NIO3<(< 9B%C1 3(NIO< :&9&A&9(&A V <& 5

6 .&<&:&91:BA% A <C1&?&& + (, 5"&R#<G9H($%$N(IO3#& <Q#9+<%H(J9((N(IO -H<#&##(F9H(&#J9#(J #%GJ$#3H($&#J##L#(FJ9 L(9#%%&H##$?&<#<#( -. & "/ \ 1(<&1 1<&< & &: -. 0& \1(<&1 && +12 3/ 6

7 Použití a údržba CZ Použití: Toto odážedlo je na vlastní pohon, má 2 kola a brzdu. Je urena pouze pro jednoho jezdce. Doporuená maximální nosnost je 30 kg. Není urena pro použití na ulicích, cestách, závodních skokáncích nebo jízdu s motorovým pohonem. Upozornní: Nikdy nejezdte v noci, ite se všemi dopravními pravidly, které jsou dány pro chodce. Nejezdte za mokra, brzdy mají horší vlastnosti. Nikdy nenechávejte odážedlo bez dozoru. Údržba CZ: Pi pravidelné údržb a bžném používání a ochran, mžete odrážedlo používat po dlouhou dobu a tšit se z jízdy. 1. zvyknte si kontrolovat ped jízdou, zda je vše poádn dotáhnuté. 2. zkontrolujte brzdy ped každou jízdou. Kontrolujte, zda brzdové páky nejsou uvolnny a zda nejsou uzly na lanku. Použitie a údržba SK Použitie: Toto odrážadlo je na vlastný pohon, má 2 kolesá a brzdu. Je urené len pre jedného jazdca. Doporuená maximálna nosnos je 30 kg. Nie je urené pre použitie na uliciach, cestách, závodných skokancoch alebo jazdu s motorovým pohonom. Upozornenie: Nikdy nejazdite v noci, riate sa všetkými dopravnými pravidlami, ktoré sú dané pre chodcov. Nejazdite za mokra, brzdy majú horšie vlastnosti. Nikdy nenechávajte odrážadlo bez dozoru. Údržba SK: Pri pravidelnej údržbe a bežnom používaní a ochrane, môžete odrážadlo používa po dlhú dobu a teši sa z jazdy. 1. zvyknite si kontrolova pred jazdou, i je všetko poriadne dotiahnuté. 2. skontrolujte brzdy pred každou jazdou. Kontrolujte, i brzdové páky nie sú uvonené a i nie sú uzly na lanku. PL Uycie i konserwacja Uycie: Hulajnoga ta działa na własny nap d, ma 2 koła i tylny hamulec. Jest przeznaczona dla jedenia tylko przez 1 osob w ten sam czas. Zalecane obcienie maksymalne wynosi 30 kg. Nie jest przeznaczona dla uywynia w ulicach, drogach, rampy lub jazd z nap dem na silnik. Uwaga: Jest przeznaczona dla jedenia tylko przez 1 osob w ten sam czas. Nie mona jedzi noc i trzyma si zasad zobowizujcych pieszych. Nie mona jedzi kiedy jest mokro, hamulca trac swe właciwoci. Polecamy hulajnog przymkn. PL Konserwacja: Przy regularnej konserwacji oraz zwykłym uywaniu mona z hulajnogi korzysta przez długi czas i cieszy si z jazdy. 1. naley przed kada jazd sprawdzi, czy jest wszystko dokładnie docigni te 2. naley sprawdzi hamulce przed kad jazd czy nie s rczki hamulców poluzowane i czy nia ma w złów na lince. Upozornní CZ: Kontrolujte tlak v pneumatikách každý týden (doporuený tlak je vyznaen na boní stran pneumatiky), ojetí pneumatik a boní strany, zda nejsou skípnuté. Jízda na odrážedle s malým tlakem v pneumatikách mže poškodit jak kola tak odrážedlo a mže zpsobit ztrátu kontroly pi ízení. Ložiska a hlavové složení jsou vyrobeny z kvalitních materiál a mly by být pravideln mazány. Doporuujeme výmnu ložisek jednou ron. Upozornenie SK: Kontrolujte tlak v pneumatikách každý týžde (doporuený tlak je vyznaený na bonej strane pneumatiky), ojazdenie pneumatík a boné strany, i nie sú poškodené. Jazda na odrážadle s malým tlakom v pneumatikách môže poškodi ako kolesá tak odrážadlo a môže spôsobi stratu kontroly pri riadení. Ložiská a hlavové zloženie sú vyrobené z kvalitných materiálov a maly by by pravidelne mazané. Doporuujeme výmenu ložísk raz rone. Ostrzeenie PL: Wymieniajc hamulce klockowe naley zastosowa klocki specjalne wyprodukowane dla nylonowych lub plastikowych kół. Nakley sprawdza kady tydzie cinienie w oponach (zalecone cinienie jest opisane na bocznej stronie opony) i zuycie. Jazda na hulajnodze z małym cinieniem w oponach moe uszkodzi jak opony, tak hulajnog i moe spowodowa utrat kontroli nad hulajnog. Łoyska s wyprodukowane z jakociowych materiałów i naley je regularnie smarowa. Polecamy wymian łoysek raz w roku. 7

8 Upozornní CZ. Maximální nosnost: 30 kg Ped každou jízdou zkontrolujte dotažení všech šroub. Ped každou jízdou kontrolujte, zda jsou všechny ásti funkní Nenafukujte duše více, než je maximální hodnota uvedena na boku plášt. Pi jízd používejte speciální chránie. Helmu, chránie kolen, lokt a pevnou obuv. Použití chráni mže snížit možnost vzniku úrazu, ale nemže chránit ped všemi úrazy. Pokud je njaká ást poškozena, musí být spravena nebo vymnna ped dalším použitím. Vyhnte se ostrým nárazm, poklopm kanál a náhlým zmnám povrchu. Vyhýbejte se ulicím a plochám, kde je voda, písek, štrk, špína, listí a jiné neistoty. Deštivé poasí zamezuje jízd, brzdní a také viditelnosti. Pi jízd z kopce nejezdte nepimenou rychlostí. Brzda se zahívá pi použití, nedotýkejte se ji po brzdní!!! Upozornenie SK. Maximálna nosnos: 30 kg Pred každou jazdou skontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek. Pred každou jazdou kontrolujte, i sú všetky asti funkné. Nenafukujte duše viac, než je maximálna hodnota uvedená na boku pláša. Pri jazde používajte špeciálne chránie. Prilbu, chránie kolien, lakov a pevnú obuv. Použitie chrániov môže zníži možnos vzniku úrazu, ale nemôže chráni pred všetkými úrazmi. Pokia je nejaká as poškodená, musí by spravená alebo vymenená pred alším použitím. Vyhnite sa ostrým nárazom, poklopom kanálov a náhlym zmenám povrchu. Vyhýbajte sa uliciam a plochám, kde je voda, piesok, štrk, špina, lístie a iné neistoty. Daždivé poasie zabrauje jazde, brzdeniu a tiež viditenosti. Pri jazde z kopca nejazdite neprimeranou rýchlosou. Brzda sa zahrieva pri použití, nedotýkajte sa jej po brzdení!!! Ostrzeenie PL. Obcienie maksymalne: 30 kg Przed kad jazd naley sprawdzi docigni cie wszystkich rub Przed kad jazd naley sprawdzi, czy wszystkie cz ci działaj prawidłowo Nie mona pompowa opony na wi ksz warto, ni która jest podana na bocznej stronie opony Podczas jazdy naley uywa ochraniacze specjalne. Kask, ochraniacze kolan i obuwie sportowe Uycie ochraniaczy zmniejsza moliwo kontuzji, ale nie moe zapobiec wszystkim urazom Jeli jest jaka cz uszkodzona, musi zosta naprawiona lub wymieniona przed nast pnym uyciem Naley unika ostrym zderzeniom, kanałom i nagłym zmianam powierzchni Naley omija ulice i powierchnie, gdzie jest woda, piasek, szuter, brud lub inne nieczystoci. Padanie deszczu powoduje utrat właciwoci hamulców i widzialnoci. Podczas jazdy z górki, naley utrzymywa bezpieczn pr dko. Podczas hamowania si hamulec zagrzewa, nie wolno si go dotycka po hamowaniu!!! CZ Upozornní: Nepoužívejte odrážedlo na pozemních komunikacích! 1. Vždy noste helmu. 2. Nejezdte v blízkosti motorových vozidel. 3. Nacvite si brzdní na bezpeném míst 4. Nikdy nejezdte blízko schod, prudkých svah, kopc, cest, uliek, bazén a dalších vodních nádrží. 5. Odrážedlo mže najednou používat pouze jedna osoba 6. Nikdy nepoužívejte odrážedlo v deštivém poasí. Mokrý povrch mže zvtšit brzdnou dráhu pi brzdní. 7. Nepipojujte žádné vozíky, jiné vozidla, dti na bruslích nebo skateboardu. 8. Nepoužívejte odráželo v noci. 9. Vždy noste pevnou obuv pi jízd. 10. Mjte chodce po pravé stran. Nejezdte blízko chodc. 11. Vyvarujte se riziku, které mže zpsobit, že nebudete mít odrážedlo pod kontrolou. Díry, vyjeté koleje, nerovný povrch, listí, štrk, kaluže a odpadky mohou zpsobit ztrátu kontroly. 12. Nejezdte na cest a hrbolatém povrchu. 13. Vždy se držte idítek obma rukama 14. Nenoste nic, co by zamezilo slyšet. 8

9 Upozornní: Brzdte plynule abyste zamezili smykm a náhlému brzdní. Smyky mohou poškodit obleení a poškodit kola odrážedla. SK Upozornenie: Nepoužívajte odrážadlo na cestách! 1. Vždy noste helmu. 2. Nejazdite v blízkosti motorových vozidiel. 3. Nacvite si brzdenie na bezpenom mieste 4. Nikdy nejazdite blízko schodov, prudkých svahov, kopcov, ciest, uliiek, bazénov a alších vodných nádrží. 5. Odrážadlo môže naraz používa len jedna osoba 6. Nikdy nepoužívajte odrážadlo v daždivom poasí. Mokrý povrch môže zväši brzdnú dráhu pri brzdení. 7. Nepripojujte žiadné vozíky, iné vozidlá, deti na koruliach alebo skateboardy. 8. Nepoužívajte odrážadlo v noci. 9. Vždy noste pevnú obuv pri jazde. 10. Majte chodca po pravej strane. Nejazdite blízko chodcov. Vyvarujte sa riziku, ktoré môže spôsobi, že nebudete ma odrážadlo pod kontrolou. 11. Diery, vyjazdené koaje, nerovný povrch, lístie, štrk, kaluže a odpadky môžu spôsobi stratu kontroly. 12. Nejazdite na ceste a hrbolatom povrchu. 13. Vždy sa držte riaditok oboma rukami 14. Nenoste ni, o by zamedzilo pou. Upozornenie: Brzdite plynule, aby ste zamedzili šmykom a náhlemu brzdeniu. Šmyky môžu poškodi obleenie a poškodi kolesá odrážadla. PL Ostrzeenie: Hulajnogi nie mona uywa na drogach! 1. Zawsze naley nosi kask 2. Nie mona jedzi w pobliu samochodów 3. Naley nauczy chamowa si na bezpiecznym miejscu 4. Nie mona jedzi w pobliu schodów, tromych stoków, górek, uliczek, basenów i innych zbiorników wodnych 5. Hulajnoga moe by uywana tylko przez jedn osob w ten sam czas 6. Nie mony uywa hulajnogi kiedy pada czas. Slizka powierzchnie moe przedluy czas hamowania. 7. Nie mona cign za hulajnog adnych wózków lub inne pojazdy, dzieci na rolkach lub skateboardach 8. Nie mona uywa hulajnog noc 9. Zasze naley nosi odpowiednie obuwie 10. Naley omija pieszych z prawej strony i nie jedzi zbyt blisko nich 11. Naley strzec si sytuacjom, które mogłyby prowadzic do utraty kontroli nad hulanjnog. Jedzienie przez dziury, nierównej powierzchni, szuter, kału, mieci lub po uszkodzonej drozde przez samochody moe spowodowa utrat kontroli nad hulajnog. 12. Nie mona jedzi po drogach i nierównych powierzchniach 13. Zawsze naley trzyma si kierownicy 2 r kami 14. Nie mona nosi nic, co zabraniałoby dobremu słuchu Wane: naley hamowa płynnie aby zapobiec polizgom i gwałtownemu hamowaniu. Polizgi mog uszkodzi ubranie i koła hulajnogi. CZ Copyright - autorská práva Spolenost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci ástí tohoto návodu nebo jako celku tetí stranou bez výslovného souhlasu spolenosti MASTER SPORT s.r.o.. Spolenost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepebírá žádnou odpovdnost za jakýkoli patent. SK - Copyright - autorské práva Spolonos MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu astí tohto návodu alebo ako celku treou stranou bez výslovného súhlasu spolonosti MASTER SPORT s.r.o.. Spolonos MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednos za akýkovek patent. PL - Copyright - prawo autorskie Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treci niniejszej instrukcji obsługi. Prawo autorskie zabrania kopiowania treci instrukcji w cz ci lub te w całoci przez osoby trzecie bez wyranej zgody MASTER SPORT s.r.o.. Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialnoci za jakiekolwiek patenty. 9

10 CZ Záruní podmínky: na odrážedlo se poskytuje kupujícímu záruní lhta 24 msíc ode dne koup. v dob záruky budou odstranny veškeré poruchy výrobku zpsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby vc mohla být ádn užívána. Práva ze záruky se nevztahují na vady zpsobené: - mechanickým poškozením - neodvratnou událostí, živelnou pohromou - neodbornými zásahy - nesprávným zacházením, i nevhodným umístním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, psobením vody, neúmrným tlakem a nárazy, úmysln pozmnným designem, tvarem nebo rozmry Reklamace se uplatuje zásadn písemn s údajem o závad a potvrzeným záruním listem. Záruku lze uplatovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen. SK Záruné podmienky: na odrážadlo sa poskytuje kupujúcemu záruná doba 24 mesiacov odo da predaja v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo vadným materiálom výrobku tak, aby sa vec mohla riadne používa. Práva zo záruky sa nevzahujú na vady spôsobené: - mechanickým poškodením - neodvratnou udalosou, živelnou pohromou - neodbornými zásahmi - nesprávnym zaobchádzaním, i nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi Reklamácia sa uplatuje zásadne písomne s údajom o závade a potvrdeným záruným listom. Záruku je možné uplatova len u organizácie v ktorej bol výrobok zakúpený. PL Zasady gwarancji: Sprzedawca udziela kupujcemu gwarancji na zakupiony towar na okres 24 miesi cy od daty sprzeday; Wady lub uszkodzenia sprz tu b dce wadami produkcyjnymi a zauwaone w okresie gwarancji b d usuwane bezpłatnie; Gwarancj nie s obj te uszkodzenia sprz tu powstałe w wyniku: - uszkodzenia mechanicznego - kl ski ywiołowej - niewłaciwego uytkowania i przechowywania sprz tu, wpływu wysokiej lub niskiej temperatury, nadmiernego obcienia, uderze, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiarów; Reklamacj naley złoy w formie pisemnej ( em).powinna zawiera informacje o usterce oraz kopi paragonu (dowód zakupu); Gwarancja b dzie uwzgl dniana na miejscu, gdzie sprz t został zakupiony. Dodavatel CZ: Dodávate SK: Dystrybutor PL: MASTER SPORT s.r.o. TRINET Corp., s.r.o. TRINET CORP sp. z o.o. 1. máje 69/14 Cesta do Rudiny 1098 ul. Wilkowicka Ostrava-Mariánské Hory Kysucké Nové Mesto Toszek Czech Republic Slovakia Poland

Odrážedlo JD BUG Nany

Odrážedlo JD BUG Nany Odrážedlo JD BUG Nany návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození odrážedla.

Bardziej szczegółowo

CZ koloběžka MASTER 16-12 SK kolobežka MASTER 16-12 PL hulajnoga MASTER 16-12

CZ koloběžka MASTER 16-12 SK kolobežka MASTER 16-12 PL hulajnoga MASTER 16-12 CZ koloběžka MASTER 16-12 SK kolobežka MASTER 16-12 PL hulajnoga MASTER 16-12 návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpečnosti TATO KOLOBĚŽKA NENÍ URČENA PRO DĚTI MLADŠÍ

Bardziej szczegółowo

!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!%

!#$%& &'# (! &) *%# # + &,%# - #!% !" #" # " $% "!#&#" # '!#!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!% &$!"#! "."!"! " %'(%)!*+!"#$%& " # / 0 1223 %% 45!##!# # % %.% #6 " ##7# "#. 1 # ##%# #, 8 " #"# % ## %"" # % " #."#,-%.+/&$#" 3 " "" "%.

Bardziej szczegółowo

Pídavné pedály pro odrážedlo JD BUG

Pídavné pedály pro odrážedlo JD BUG Pídavné pedály pro odrážedlo JD BUG návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození

Bardziej szczegółowo

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. - Basketbalový koš MASTER Acryl Board CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. SK - akujeme, že ste

Bardziej szczegółowo

NENECHÁVAJTE NEPOUŽÍVAJTE NENOSTE

NENECHÁVAJTE NEPOUŽÍVAJTE NENOSTE ! " " #! $ % &" ' ( ) * +, ) -. )! " # "! # $ $ % # & ' ( ( ) ( ) / 0 1 ) -. )! #! " # "! # ) ( ) 2 3 4 51 ) -. )!! * + ( ) ( 2. ), $ & $ -. #! $ $, / 0! $ # 1! &,, 2 & 3., +.!, & $ 4!!! 5 6 $ $ " 7 "

Bardziej szczegółowo

CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16

CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16 CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16 návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti TATO KOLOBŽKA JE URENA

Bardziej szczegółowo

CZ Odrážedlo MASTER POKE. SK Odrážadlo MASTER POKE. PL Hulajnoga MASTER POKE

CZ Odrážedlo MASTER POKE. SK Odrážadlo MASTER POKE. PL Hulajnoga MASTER POKE CZ Odrážedlo MASTER POKE SK Odrážadlo MASTER POKE PL Hulajnoga MASTER POKE návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi 1 CZ Základy bezpečnosti Přečtěte si prosím následující instrukce, abyste

Bardziej szczegółowo

CZ Odrážedlo MASTER PUSH SK Odrážadlo MASTER PUSH PL Hulajnoga MASTER PUSH

CZ Odrážedlo MASTER PUSH SK Odrážadlo MASTER PUSH PL Hulajnoga MASTER PUSH CZ Odrážedlo MASTER PUSH SK Odrážadlo MASTER PUSH PL Hulajnoga MASTER PUSH návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpečnosti Přečtěte si prosím následující instrukce, abyste

Bardziej szczegółowo

Mini stepper MASTER s držadlem V

Mini stepper MASTER s držadlem V Mini stepper MASTER s držadlem V!"#!"!$ %&' 1 CZ - Dležité bezpenostní informace 1. Ped každým cviením nejdíve zkontrolujte všechny ásti. Pokud stepper nefunguje správn, nepoužívejte jej. 2. Pravideln

Bardziej szczegółowo

VAROVÁNÍ CZ - PL - STOPNIOWE SCHODKI, INSTRUKCJA CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE

VAROVÁNÍ CZ - PL - STOPNIOWE SCHODKI, INSTRUKCJA CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE CZ - VAROVÁNÍ CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE (Model: #JL9R11 / #JL9R11-1 / #JL9R11-1F) *PŘED SESTAVENÍM POZORNĚ PŘEČÍST SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE (Model: #JL9R11 / #JL9R11-1 / #JL9R11-1F)

Bardziej szczegółowo

CZ koloběžka MASTER RIDE. SK kolobežka MASTER RIDE. PL hulajnoga MASTER RIDE

CZ koloběžka MASTER RIDE. SK kolobežka MASTER RIDE. PL hulajnoga MASTER RIDE CZ koloběžka MASTER RIDE SK kolobežka MASTER RIDE PL hulajnoga MASTER RIDE návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi 1 CZ Základy bezpečnosti TATO KOLOBĚŽKA NENÍ URČENA PRO DĚTI MLADŠÍ

Bardziej szczegółowo

Návod na použití Odrážedlo JD BUG

Návod na použití Odrážedlo JD BUG Návod na použití Odrážedlo JD BUG návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození

Bardziej szczegółowo

Wrist ball MASTER !" #$ $ %! $! # & '" ( # $ $ ' # )# $# ' *+,,, -. */ 0 #.!! * 1 ' # #!# 2! '! $ $ " $ 3 1' # ## + $! #.' 4!!"! 5 # $!!.

Wrist ball MASTER ! #$ $ %! $! # & ' ( # $ $ ' # )# $# ' *+,,, -. */ 0 #.!! * 1 ' # #!# 2! '! $ $  $ 3 1' # ## + $! #.' 4!!! 5 # $!!. Wrist ball MASTER!" #$ $ %! $! # & '" ( # $ $ ' # )# $# ' *+,,, -. */ 0 #.!! * 1 ' # #!# 2! '! $ $ " $ 3 1' # ## + $! #.' 4!!"! 5 # $!!.'6!.' # " # 7!.!!$!!. $" $#! '.'!! $ # )# $# *,8*+! 9.' " 8 #! "

Bardziej szczegółowo

návod na použití CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-20 PL - Rower spiningowy MASTER X-20 návod na použitie /

návod na použití CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-20 PL - Rower spiningowy MASTER X-20 návod na použitie / návod na použití návod na použitie / CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-20 PL - Rower spiningowy MASTER X-20 CZ - emenový pohon SK - remeový pohon PL - napd paskowy 1 CZ Bezpenostní instrukce: Ped sestavením

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. - CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. SK - akujeme, že ste si zakúpili tento výrobok. V prípade,

Bardziej szczegółowo

!!" % & $ ( # # ( ( # ( ( TalentowiSKO talenty dodajemy, mnoīymy, potċgujemy. e-mail: TalentowiSKO@bankbps.pl tel. +48 22 53 95 231 TalentowiSKO.

!! % & $ ( # # ( ( # ( ( TalentowiSKO talenty dodajemy, mnoīymy, potċgujemy. e-mail: TalentowiSKO@bankbps.pl tel. +48 22 53 95 231 TalentowiSKO. !!" #$ % &!! "! # $ %! "! # # # % & '( ( '( ) $ "! $ $ "! #'$ ( * ( $ # +, - ( ( ( (( (# $ (#. (. $ ( ' ( $ ( '. ' ( / ( # ( ( ( $(## ( 0 $ '( $ $ $ $ (# ( ( (# * ' / ( $ #)$ & " 0 ) ( (... (. % *. / (.()

Bardziej szczegółowo

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK 509111-05 CZ/SK DW432 DW433 2 3 4 5 CZ PÁSOVÁ BRUSKA Blahopøejeme Vám! Rozhodli jste se pro elektronáøadí firmy DEWALT, jež pokraèuje v dlouhé tradici této firmy, vyznaèující se tím, že nabízí odborníkovi

Bardziej szczegółowo

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. - Basketbalový koš MASTER Junior CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. SK - akujeme, že ste si zakúpili

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

Aerobic ty Swing Flex Bar

Aerobic ty Swing Flex Bar Aerobic ty Swing Flex Bar CZ Dležitá upozornní: 1. Ped zaátkem cviení zkonzultujte váš zdravotní stav se svým lékaem. 2. Ped použitím zkontrolujte, zda je vše bezpené - pokud jsou nkteré ásti opotebované

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Serwosilników ED / EK firmy STÖBER

Instrukcja obs³ugi Serwosilników ED / EK firmy STÖBER Instrukcja obs³ugi Serwosilników ED / EK firmy STÖBER pl Niniejsza instrukcja obs³ugi zawiera informacje dotycz¹ce transportu, ustawienia i uruchomienia serwosilników ED/EK firmy STÖBER jako elementów

Bardziej szczegółowo

IN 1389 HULAJNOGA WORKER CITY - PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

IN 1389 HULAJNOGA WORKER CITY - PL INSTRUKCJA OBSŁUGI IN 1389 HULAJNOGA WORKER CITY - PL INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 WAŻNE: PRZECZYTAJ PONIŻSZĄ INSTRUKCJE PRZED MONTAŻEM, JAZDĄ LUB KONSERWACJĄ. UWAGA. Dla osób powyżej 6 lat.. Maksymalna waga: 100kg.. Przed każdą

Bardziej szczegółowo

Aparat słuchowy wewnątrzuszny. użytkowanie oraz pielęgnacja. Cześć, jestem Uchatek

Aparat słuchowy wewnątrzuszny. użytkowanie oraz pielęgnacja. Cześć, jestem Uchatek Aparat słuchowy wewnątrzuszny użytkowanie oraz pielęgnacja Cześć, jestem Uchatek 2 Szanowni Państwo, Słuch umożliwia nam postrzegać i rozumieć otaczający nas świat. Z kolei zrozumienie mowy, sprawia, że

Bardziej szczegółowo

STÓŁ BILARDOWY TEAM Instrukcja montażu EN 957

STÓŁ BILARDOWY TEAM Instrukcja montażu EN 957 STÓŁ BILARDOWY TEAM 91707 Instrukcja montażu EN 957 OSTRZEŻENIE: Sprzęt zawiera mnóstwo małych części. Przeznaczone dla dzieci powyżej 3 roku życia. WAŻNE! Prosimy trzymać się instrukcji. Przed próbą montażu

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

Wojewódzki Konkurs Matematyczny Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów gimnazjów ETAP SZKOLNY 16 listopada 2012 Czas 90 minut Instrukcja dla Ucznia 1. Otrzymujesz do rozwi zania 10 zada«zamkni tych oraz 5 zada«otwartych. 2. Obok

Bardziej szczegółowo

CZ Odrážedlo MASTER PULL. SK Odrážadlo MASTER PULL. PL Hulajnoga MASTER PULL

CZ Odrážedlo MASTER PULL. SK Odrážadlo MASTER PULL. PL Hulajnoga MASTER PULL CZ Odrážedlo MASTER PULL SK Odrážadlo MASTER PULL PL Hulajnoga MASTER PULL návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpečnosti Přečtěte si prosím následující instrukce, abyste

Bardziej szczegółowo

Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek.

Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek. 38'' (97 cm) Trampolína / Trampolina 48'' (122 cm) Trampolína / Trampolina 55'' (140 cm) Trampolína / Trampolina Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek. V pípad, že v balení budou njaké ásti chybt,

Bardziej szczegółowo

Skraplacze wyparne. Odpaøovací kondenzátory D 127/3-5 PL/CZ

Skraplacze wyparne. Odpaøovací kondenzátory D 127/3-5 PL/CZ Skraplacze wyparne (70 do 80 kw) Odpaøovací kondenzátory (70 do 80 kw) INSTRUKCJA DOBORU I DANE TECHNICZNE VÝBÌR A TECHNICKÁ DATA D 7/-5 PL/CZ VCL DANE I PROCEDURA DOBORU VCL DATA PRO VÝBÌR A POSTUP PØI

Bardziej szczegółowo

CZ Houpaka MASTER A3 SK Hojdaka MASTER A3 PL Hutawka MASTER A3

CZ Houpaka MASTER A3 SK Hojdaka MASTER A3 PL Hutawka MASTER A3 CZ Houpaka MASTER A3 SK Hojdaka MASTER A3 PL Hutawka MASTER A3 1 CZ V pípad, že nkteré ásti budou chybt, nebo budou poškozeny, kontakujte prosím prodejce. SK V prípade, že niektoré asti budú chýba, alebo

Bardziej szczegółowo

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Modele Wszystkie Częstotliwość przeglądów Co 1 rok / 15 000 km (w zależności, co nastąpi pierwsze) Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Przegląd

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ Tento stroj nabízí výhodu v posilování svalů a tvarování postavy bez náročné návštěvy posilovny. Stroj byl vyvinut tak, aby vyhovoval všem zdravotním

Bardziej szczegółowo

Stan na trampolíny. Namiot na trampoliny CZ - TTE NÁVOD AŽ DO KONCE!!! SK - ÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA!!! PL - PRZECZYTAJ INSTRUKCJ A DO KOCA!!!

Stan na trampolíny. Namiot na trampoliny CZ - TTE NÁVOD AŽ DO KONCE!!! SK - ÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA!!! PL - PRZECZYTAJ INSTRUKCJ A DO KOCA!!! Stan na trampolíny Namiot na trampoliny CZ - TTE NÁVOD AŽ DO KONCE!!! SK - ÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA!!! PL - PRZECZYTAJ INSTRUKCJ A DO KOCA!!! 1 CZ Pette si následující návod a další informace ped skládáním

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN 2636 Hulajnoga Worker Rodez

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN 2636 Hulajnoga Worker Rodez INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN 2636 Hulajnoga Worker Rodez SPIS TREŚCI INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 INSTRUKCJE MONTAŻU... 4 2 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE: PROSIMY PRZECZYTAĆ TĄ INSTRUKCJĘ

Bardziej szczegółowo

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. CZ Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH CZ ZVLÁŠTNÍ

Bardziej szczegółowo

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru Příručka k rychlé instalaci: NWD2105 Základní informace NWD2105 je bezdrátový USB adaptér určený pro použití s počítačem. NWD2105 je kompatibilní s technologií WPS (Wi-Fi Protected Setup). A: LED kontrolka

Bardziej szczegółowo

Farby do kontaktu z ywnoci AquaSafe to seria farb na bazie wody oraz lakierów przeznaczonych specjalnie do bezporedniego kontaktu z ywnoci.

Farby do kontaktu z ywnoci AquaSafe to seria farb na bazie wody oraz lakierów przeznaczonych specjalnie do bezporedniego kontaktu z ywnoci. Aquasafe Karta techniczna produktu Farby do bezporedniego kontaktu z ywnoci Aquasafe Prezentowana gama produktów składa si z nastpujcy produktów: Kod Opis Kod Opis 201591 Lakier OPV AquaSafe do kontaktu

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montau i obsługi

Instrukcja montau i obsługi Instrukcja montau i obsługi 4102339-Ed.01 / 2006-05-DDD Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 Rys. 4 2 Rys. 5 Rys. 6 Rys. 7 3 1 Dane ogólne Zastosowanie Pompa obiegowa Wilo-Smart jest przeznaczona do przetłaczania cieczy

Bardziej szczegółowo

B1 B2 B3 C1 C2 C3. 2,75 m

B1 B2 B3 C1 C2 C3. 2,75 m B1 B2 B3 2. 3. 3. 1. 2. 1. C1 C2 C3 2. 1. 2,75 m 3. 2. 1. A 3 5 14 2 1 6 4 7 9 15 8 10 12 11 13 D1 D2 2m 1 mm D3 E1 2m E2 E3 X = 5m E4 F1 1,5 mm 1,5 mm F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 PL Instrukcja obsæugi

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Elektrický gril Elektrický gril Grill elektryczny

Elektrický gril Elektrický gril Grill elektryczny Elektrický gril Elektrický gril Grill elektryczny B-4213 Návod k obsluze - Návod na obsluhu - Instrukcja obs³ugi III/10 CZ/SK/PL Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz

Bardziej szczegółowo

1 1 1 1 2 kruhová kostra s gumovými krytkami 1 1 1 1 1 3

1 1 1 1 2 kruhová kostra s gumovými krytkami 1 1 1 1 1 3 CZ: Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek. SK: akujeme, že ste si zakúpili tento výrobok. PL: Dzikujemy za zakup tego produktu. CZ: V pípad, že v balení budou njaké ásti chybt, nebo jsou poškozené,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJCE SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZCYCH REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH

INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJCE SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZCYCH REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJCE SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZCYCH REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH Wszystkie rodzaje bram firmy produkcyjnej musz ubiega si o przyznanie nowej Normy EN13241-1

Bardziej szczegółowo

Eliptical MASTER E09

Eliptical MASTER E09 Eliptical MASTER E09 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ: Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich

Bardziej szczegółowo

Topinkovaè Hriankovaè Toster

Topinkovaè Hriankovaè Toster Topinkovaè Hriankovaè Toster B-4294 Návod k obsluze - Návod na obsluhu - Instrukcja obs³ugi II/10 CZ/SK/PL Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz -2- Návod k použítí

Bardziej szczegółowo

14.Rozwiązywanie zadań tekstowych wykorzystujących równania i nierówności kwadratowe.

14.Rozwiązywanie zadań tekstowych wykorzystujących równania i nierówności kwadratowe. Matematyka 4/ 4.Rozwiązywanie zadań tekstowych wykorzystujących równania i nierówności kwadratowe. I. Przypomnij sobie:. Wiadomości z poprzedniej lekcji... Że przy rozwiązywaniu zadań tekstowych wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. polska wersja

Instrukcja obsługi. polska wersja Instrukcja obsługi CV, KV, RS, LPK, RK, rkb, rkbi IRE, IFK, IFA, RF, RB, DF, CAU polska wersja POLSKA Instrukcja obsługi następujących produktόw: CV, KV, RS, LPK, RK, rkb, rkbi, IRE, IFK, IFA, RF, RB,

Bardziej szczegółowo

559122-68 CZ/SK D28217 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187

559122-68 CZ/SK D28217 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187 559122-68 CZ/SK D28217 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187 2 3 4 CZ ÚHLOVÁ BRUSKA Blahopřejeme Vám! D28127/D28187 Rozhodli jste se pro nářadí firmy DEWALT. Dlouhá

Bardziej szczegółowo

DĚTSKÁ HOUPAČKA MASTER BABY S KONSTRUKCÍ

DĚTSKÁ HOUPAČKA MASTER BABY S KONSTRUKCÍ DĚTSKÁ HOUPAČKA MASTER BABY S KONSTRUKCÍ Detská hojdačka MASTER Baby / Huśtawka dla dzieci MASTER Baby Swing MASTER Baby / Schaukelwippe MASTER Baby MAS-B089 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00 http://www.otwock-szpital.pl e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U Numer szkody / sprawy SM-4/2016_EL803U Nr kalkulacji 1825 DANE WYKONUJĄCEGO Użytkownik Walewski Andrzej Nr licencji 68236 DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 9241 ESKY Dkujeme Vám, že jste se rozhodli pro tento výrobek firmy SOEHNLE PROFESSIONAL. Tento výrobek je vybaven všemi znaky

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

CZ Odrážedlo MASTER PLUG SK Odrážadlo MASTER PLUG PL Hulajnoga MASTER PLUG

CZ Odrážedlo MASTER PLUG SK Odrážadlo MASTER PLUG PL Hulajnoga MASTER PLUG CZ Odrážedlo MASTER PLUG SK Odrážadlo MASTER PLUG PL Hulajnoga MASTER PLUG návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste

Bardziej szczegółowo

3. Jaki jest numer alarmowy pogotowia ratunkowego? A. 997, B. 998, C Jaki jest numer alarmowy Policji? A. 997, B. 998, C. 999.

3. Jaki jest numer alarmowy pogotowia ratunkowego? A. 997, B. 998, C Jaki jest numer alarmowy Policji? A. 997, B. 998, C. 999. 1. Przejeżdżanie rowerem po przejściu dla pieszych jest: A. zalecane, gdy włączona jest sygnalizacja świetlna. B. dozwolone, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pieszym, C. zabronione. 2. Pieszy może

Bardziej szczegółowo

www.toyota-forklifts.eu Elektryczny wózek widłowy 1.0-1.5 ton

www.toyota-forklifts.eu Elektryczny wózek widłowy 1.0-1.5 ton www.toyota-forklifts.eu Elektryczny wózek widłowy 1.0-1.5 ton Elektryczny wózek widłowy 1.0 t Specyfikacja wózka 7FBEST10 1.1 Producent Toyota 1.2 Model 7FBEST10 1.3 Napęd Elektryczny 1.4 Typ sterowania

Bardziej szczegółowo

9/12 FORM NO. 56091071

9/12 FORM NO. 56091071 9/12 FORM NO. 56091071 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56107512 (4 cyl LPG), 56107513 (4 cyl Diesel), 56107514 (4 cyl LPG / cab), 56107515 (4 cyl Diesel / cab) 56107517 (4 cyl Gasoline/Petrol

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Organizacja rynku dr Olga Kiuila LEKCJA 12

Uniwersytet Warszawski Organizacja rynku dr Olga Kiuila LEKCJA 12 LEKCJA 12 KOSZTY WEJŚCIA NA RYNEK Inwestując w kapitał trwały zwiększamy pojemność produkcyjną (czyli maksymalną wielkość produkcji) i tym samym możemy próbować wpływać na decyzje konkurencyjnych firm.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY. z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia kierowców w transporcie drogowym (76/914/EWG)

DYREKTYWA RADY. z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia kierowców w transporcie drogowym (76/914/EWG) DYREKTYWA RADY z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia kierowców w transporcie drogowym (76/914/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgl dniaj c Traktat ustanawiaj cy Europejsk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Serwosilników EZ, EZF, EZH, EZS, EZM firmy STÖBER

Instrukcja obs³ugi Serwosilników EZ, EZF, EZH, EZS, EZM firmy STÖBER Niniejsza instrukcja obs³ugi zawiera informacje dotycz¹ce transportu, ustawienia i uruchomienia serwosilników EZ_ firmy STÖBER jako elementów systemu STÖBER SMS (modu³owego systemu serwonapêdu firmy STÖBER),

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

STOJAK DO KOSZYKÓWKI ADVANCED 20350

STOJAK DO KOSZYKÓWKI ADVANCED 20350 STOJAK DO KOSZYKÓWKI ADVANCED 20350 Wyprodukowano w Chinach dla: WAŻNE INFORMACJE UWAGA: przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi przed rozpoczęciem montażu oraz użytkowania. Stojak do koszykówki powinien

Bardziej szczegółowo

ES VYHLÁSENIE O ZHODE

ES VYHLÁSENIE O ZHODE ES VYHLÁSENIE O ZHODE Podpsaný zstupca výrobcu: týmto vyhlasuje, že výrobok: EASYTERM, s.r.o., Hlbok 39, 949 01 Nitra Dosky z expandovaného polystyrénu EPS 70 NeoTerm Obchodné označenie výrobku : EPS70

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani! Szanowny Panie!

Szanowna Pani! Szanowny Panie! Szanowna Pani! Szanowny Panie! Cieszymy si, e moemy powita Pani/ Pana oraz Pastwa firm w gronie naszych klientów. Mamy nadziej, e oferowane przez nas usługi spełni Pastwa oczekiwania. Nasz przewodnik zawiera

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

VZ 20. Instrukcja montau i konserwacji Mechaniczny hak szynowy VZ 20

VZ 20. Instrukcja montau i konserwacji Mechaniczny hak szynowy VZ 20 VZ 20 Instrukcja montau i konserwacji 808451-00 Mechaniczny hak szynowy VZ 20 Wymiary gabarytowe Rys. 1 2 Elementy składowe Rys. 2 3 Zabudowa Rys. 3 4 Legenda A zaczep B popychacz C spryna naciskowa D

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER Mod. C-3 C-5 C-8 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. W celu ograniczenia liczby wypadków (porażeniem

Bardziej szczegółowo

Upozornění! Určeno pro kutily. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504606-27 CZ/SK - (08/05) XTS10EK

Upozornění! Určeno pro kutily. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504606-27 CZ/SK - (08/05) XTS10EK www.blackanddecker.cz www.blackanddecker.sk Upozornění! Určeno pro kutily. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504606-27 CZ/SK - (08/05) XTS10EK 12 13 11 6 A 5 B 12 15 17 14 C 16 D 9 4 8 7 8 4 4

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnych wózków jezdnych SKODA 19T:, tj. wózka napędowego oraz wózka tocznego.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnych wózków jezdnych SKODA 19T:, tj. wózka napędowego oraz wózka tocznego. Załącznik nr 1 do Umowy nr. /2015 z dnia _ r. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnych wózków jezdnych SKODA 19T:, tj. wózka napędowego oraz wózka tocznego. Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Podsumowanie Dostateczny Powypadkowe Niskie

PODSUMOWANIE. Podsumowanie Dostateczny Powypadkowe Niskie Raport z inspekcji Stan PODSUMOWANIE Podsumowanie Dostateczny Powypadkowe Niskie Silnik Dostateczny - wycieki Postłuczkowe Niskie Zawieszenie Dostateczny Popowodziowe Średnie Hamulce dobry Przekręcony

Bardziej szczegółowo

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU 651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA MONTAU OSTRZEENIA! Spryny skrtne s bardzo silnie napite. Podczas pracy naley zachowa

Bardziej szczegółowo

STÓŁ PIŁKARSKI HOBBY Instrukcja montażu EN 957

STÓŁ PIŁKARSKI HOBBY Instrukcja montażu EN 957 STÓŁ PIŁKARSKI HOBBY 90427 Instrukcja montażu EN 957 OSTRZEŻENIE: Sprzęt zawiera małe piłki i inne małe części, którymi dziecko może się udławić. Stół Piłkarski przeznaczony jest dla dzieci powyżej 3 roku

Bardziej szczegółowo

! O S T R ONIE! Moliwe uszkodzenie maszyny / urzdzenia.

! O S T R ONIE! Moliwe uszkodzenie maszyny / urzdzenia. D-4847 Rheine 4128 P 1 Chłodnica oleju PIK jest jednoczenie elementem łczcym silnik elektryczny z pomp hydrauliczn. Wskazówki ogólne Prosz zapozna z niniejsz instrukcj przed zamontowaniem chłodnicy PIK.

Bardziej szczegółowo

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych logo Rotobrush Zastosowanie: czyszczenie małych i średnich instalacji wentylacyjnych, w tym elastycznych przewodów typu flex OSPRZĘT:

Bardziej szczegółowo

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041665. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041665. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041665 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56507009 (4 cyl LPG), 56507010 (4 cyl Petrol), 56507011 (4 cyl Diesel) 56508769 (4 cyl LPG / cab), 56508770 (4 cyl Petrol

Bardziej szczegółowo

FOTBALOVÁ BRANKA FUTBALOVÁ BRÁNKA BRAMKA PIŁKARSKA

FOTBALOVÁ BRANKA FUTBALOVÁ BRÁNKA BRAMKA PIŁKARSKA FOTBALOVÁ BRANKA FUTBALOVÁ BRÁNKA BRAMKA PIŁKARSKA CZ - Upozornní: Tento výrobek je uren pro osoby starší 6 let! Upozornní: Ped zaátkem skládání si pette následující instrukce. Následujte bezpenostní instrukce

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 z dnia: 2012/11/13 OCENA TECHNICZNA nr: Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Marka: CITROËN Model pojazdu:

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0151/18/2006 Wójta Gminy Kornowac z dnia 12 czerwca 2006r.

Zarządzenie Nr 0151/18/2006 Wójta Gminy Kornowac z dnia 12 czerwca 2006r. Zarządzenie Nr 0151/18/2006 Wójta Gminy Kornowac z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Gminy Kornowac w sprawie realizacji programu zdrowotnego: Ty

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.oborniki.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.oborniki. 1 z 5 2013-07-12 08:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.oborniki.info/nbip/ Oborniki: ZPU/03/13 Leasing ambulansu ratunkowego

Bardziej szczegółowo

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O,

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, 1 WMX-x17 WMX-x22 Szerokopasmowy wzmacniacz budynkowy Instrukcja Obsługi 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Normy ochrony rodowiska... 3 1.2 Ogólne warunki uytkowania... 3 2. Charakterystyka produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Sztuczna inteligencja : Tworzenie sieci Bayesa

Sztuczna inteligencja : Tworzenie sieci Bayesa Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego 13 kwiecień 2011 Rysunek: Sieć Bayesa Rysunek: Sieć Bayesa Matura z matematyki na 60 %. Matura z matematyki na 100 %. Rozpatrzmy następujące przypadki: Uczeń

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 45002. Instrukcja obsługi

FAVORIT 45002. Instrukcja obsługi FAVORIT 45002 Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím

Bardziej szczegółowo

ELIPTICAL ERGOMETER ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM6022

ELIPTICAL ERGOMETER ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM6022 ELIPTICAL ERGOMETER ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM60 1 CZ: Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DIAGNOSTYCZNE Z MATEMATYKI

MATERIAŁY DIAGNOSTYCZNE Z MATEMATYKI MATERIAŁY DIAGNOSTYCZNE Z MATEMATYKI LUTY 01 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera strony (zadania 1 ).. Arkusz zawiera 4 zadania zamknięte i 9

Bardziej szczegółowo

ę ę ć ć ę ź ę ę ć ę ę ę Ę ć lub dokona rejestracji online poprez formulaz zgoszeniowy na stronie http://www.race_timinq.pl/, w terminie od 13.04.2015r. do 1.05.2015r. do godz. 24:00, i dokona pzedpaty.

Bardziej szczegółowo

GZ-330 La Grandispensa

GZ-330 La Grandispensa VAKUOVÁ BALIČKA VÁKUOVÁ BALIČKA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP APARAT ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE GZ-330 La Grandispensa CZ Návod k obsluze SK Návod na obsluhu PL Instrukcja obsługi H Használati útmutató

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 60660. naczyń

FAVORIT 60660. naczyń FAVORIT 60660 Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka do naczyń Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 1391 UCHWAŁA NR IX/102/2016 RADY GMINY PADEW NARODOWA. z dnia 31 marca 2016 r.

Rzeszów, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 1391 UCHWAŁA NR IX/102/2016 RADY GMINY PADEW NARODOWA. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 1391 UCHWAŁA NR IX/102/2016 RADY GMINY PADEW NARODOWA w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kortu tenisowego oraz

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo