Gymnastická lopta - SK. Gymnastický mí - CZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gymnastická lopta - SK. Gymnastický mí - CZ"

Transkrypt

1 Gymnastický mí - CZ Pi mechanickém poškození nedochází k rychlému úniku vzduchu a snižuje tak riziko nehod a úraz pi prasknutí míe. Nosnost 100 kg Gymnastická lopta - SK Pri mechanickom poškodení nedochádza k rýchlemu úniku vzduchu a tak zabrauje nehodám a úrazom. Nosnos 100 kg Výbr správné velikosti míe Prmr míe Délka paže* Výška postavy 85 cm nad 85 cm nad 180 cm * meno od ramenního kloubu ke konekm prst hodnoty jsou pouze orientaní hýžd by mly být vždy o trochu výše než kolena Mí nechejte ped nafouknutím 1-2 hodiny vytemperovat pi pokojové teplot. Použijete-li k nafukování kompresor, nafukujte mí po etapách, aby se materiál roztahoval pomalu. K dosažení jeho optimální elasticity nafouknte mí nejprve o 10% vtší, než je jeho pedepsaný prmr a pak ho na pedepsaný prmr odfouknte. Mí neponechávejte v blízkosti zdroj tepla. Z tréninkové plochy odstrate špiaté a hranaté pedmty. Není vhodný pro dti mladší 3 let. Mí nafukujte jen vzduchem. V pípad poškození mí neopravujte, protože opravený mí by neodpovídal bezpenostním podmínkám. Materiál ze kterého je mí zhotoven, je pln recyklovatelný. Návod na použití Gymnastický mí umožuje provádt mnohostrannou innost k upevnní Vašeho zdraví i k Vaší relaxaci. Cviení s tímto míem snižuje naptí organismu, posiluje bišní a zádové svaly a aktivuje klouby. Mžete ho využít i jako alternativního sedacího nábytku. Z terapeutických dvod se však nedoporuuje trvalé nebo dlouhodobé sezení na nm. Trpíte-li dlouhodob menšími potížemi (nap. bolestmi nkteré ásti tla) nebo náhlými akutními bolestmi, doporuujeme Vám, abyste se díve než zaponete s míem cviit, poradili s lékaem. Výber správnej vekosti lopty Priemer lopty Džka paže* Výška postavy 85 cm nad 85 cm nad 180 cm * merané od ramenného kbu ku konekom prstov hodnoty sú iba orientané bedrá by mali by vždy o trochu vyššie než kolená Lopta nechajte pred nafúknutím 1-2 hodiny vytemperova pri izbovej teplote. Ak použijete k nafukovaniu kompresor, nafukujte balón po etapách, aby se materiál rozahoval pomaly. K dosiahnutiu jeho optimálnej elasticity nafúknite balón najskôr o 10% vetší, než je jeho predpísaný priemer a potom ho na predpísaný priemer odfúknite. Loptu neponechávajte v blízkosti zdrojov tepla. Z tréningovej plochy odstrate ostré a hranaté predmety. Nieje vhodný pro deti mladšie ako 3 roky. Balón nafukujte iba vzduchom. V prípade poškodenia balón neopravujte, pretože opravený balón by nezodpovedal bezpenostným podmienkám. Materiál z ktorého je balón zhotovený, je plne recyklovatený. Návod na používanie Gymnastická lopta umožuje prevádza mnohostrannú innos k upevneniu Vašeho zdravia a k Vašej relaxácii. Cvienie s týmto balónom znižuje napätie organizmu, posiluje brušné a chrbtové svaly a aktivuje kby. Môžete ho využi ako alternativného sedacieho nábytku. Z terapeutických dôvodov sa však nedoporuuje trvalé alebo dlhodobé sedenie na om. Ak trpíte dlhodobo menšími potiažami (napr. bolesami niektorých astí tela) alebo náhlými akutnými bolesami, doporuujeme Vám, abyste sa skôr než zanete s loptou cviit, poradili s lekárom.

2 1. Stáhnutí pánve: když se pohybujete dopedu a dozadu po balónu, udržujte tlo vzpímen. SK Stiahnutie pánve: ke se pohybujete dopredu a dozadu po balóne, udržujte telo vzpriamene. 6. Udržování stability s partnerem: v páru, zvedejte nohy z podlahy a udržujte balanc. SK Udržovánie stability s partnerom: v páre, zdvíhajte nohy z podlahy a udržujte balanc. 2. Stáhnutí pánve: pohybujte se po balónu doprava a doleva a udržujte tlo vzpímen. SK Stiahnutie pánve: pohybujte se po balóne doprava a doava a udržujte telo vzpriamene. 7. Vajíko: z polohy v kliku si postupn pitáhnte balón pod horní ást tla, pak se vrate do pvodní polohy. SK Vajíko: z polohy v kude si postupne pritiahnite balón pod hornú as tela, potom sa vráte do pôvodnej polohy. 3. Protáhnutí prsních sval a sval hrudního koše: opete se celými zády o balón, zvedejte ruce i pánev. SK Pretiahnutie prsných svalov a svalov hrudného koša: oprite sa celým chrbtom o balón, zdvíhajte ruky a pánev. 8. Kleení: zante z pozice brouka, odlepte ruce od zem a zvednte horní ást tla. SK Kaanie: zanite z pozície chrobák, odlepte ruky od zeme a zdvihnite hornú as tela. 4. Protáhnutí celého tla/udržení stability: lehnte si na balón a opete se rukama i nohama o zem. Zvedejte stídav vždy levou ruku a pravou nohu, vydržte chvíli v této pozici a pak naopak. SK Pretiahnutie celého tela/udržanie stability: lahnite si na balón a oprite sa rukami a nohami o zem. Zdvíhajte striedavo vždy avú ruku a pravú nohu, vydržte chvíu v tejto pozícii a potom opane. 9. Balanc v sedu: když sedíte, zvednte nohy ze zem (nejdíve jednu, pak ob) a udržujte balanc. SK Balanc v sede: ke sedíte, zdvihnite nohy zo zeme (nejskôr jednu, potom obe) a udržujte balanc. 5. Toení horní ásti tla: ze stabilní pozice na bichu se pomocí paží tote na stranu a vrate se do pvodní polohy, pak na druhou stranu. SK Toenie hornej asti tela: zo stabilnej pozície na bruchu sa pomocou paží tote na stranu a vráte sa do pôvodnej polohy, potom na druhú stranu. 10. Posilování bišních sval: opete záda o balón, protáhnte (udržujte horní ást tla rovn) a pak zvednte horní ást tla až tam, kde se zapojí bišní svaly. SK Posilovánie brušných svalov: oprite chrbát o balón, pretiahnite (udržujte hornú as tela rovno) a potom zdvihnite hornú as tela až tam, kde se zapoja brušné svaly.

3 11. Narovnání pátee: lehnte si na balón pohodln na bicho, zvednte horní ást tla a držte paže vedle hlavy ve tvaru písmene U. SK Narovnanie chrbtice: lehnite si na balón pohodlne na brucho, zdvihnite hornú as tela a držte paže veda hlavy v tvare písmena U. 16. Zpevnní kolen: opete se zády o balón, zvedejte pánev do úrovn kolen, efekt bude vtší, když použijete inku. SK Zpevnenie kolien: oprite se chrbtom o balón, zdvíhajte pánev do úrovne kolien, efekt bude vetší, ke použijete inku. 12. Bitva s míem: držte tlo vzpímen, bojujte proti partnerovi. Tote balónem do stran. SK Bitva s balónom: držte telo vzpriamene, bojujte proti partnerovi. Tote balónom do strán. 17. Lítání: klasické cviení s inkami na balónu. SK Lietanie: klasické cvienie s inkami na balóne. 13. Most: Položte stehna na balón, vrchní ást tla snižte pokrte ruce, posilujete paže, udržujte tlo v rovné poloze. SK Most: Položte stehná na balón, vrchnú as tela snížte pokrte ruky, posilujete paže, udržujte telo v rovnej polohe. 18. Bench pres s inkou: pídavný cvik k tradinímu posilování prsních sval, mžete mnit polohu na balónu. SK Benchpress s inkou: prídavný cvik tradinému posilovaniu prsných svalov, môžete meni polohu na balón. 14. Torzní stabilita: tlate na balón lokty a tlate pánev dol, až je tlo úpln rovné a pak se vrate zpt. SK Torzná stabilita: tlate na balón lokami a tlate pánev dole, až je telo úplne rovné a potom se vráte zpä. 19. Toení spodní ásti tla: z klikové pozice vytáejte nohy na jednu stranu a jedna noha zstane na balónu, vrate se do pvodní pozice, pak vymte strany. SK Toenie spodnej asti tela: zo zhybovej pozície vytáajte nohy na jednu stranu a jedna noha zostane na balóne, vráte sa do pôvodnej pozície, potom vymete strany. 15. Zvedání pánve: lehnte si na záda na podložku a nohy opete o balón, zvedejte pánev, až je tlo v rovin, pak povolte a vrate se dol. SK Zdvíhanie pánve: lahnite si na chrbát na podložku a nohy oprite o balón, zdvíhajte pánev, až je telo v rovine, potom povolte a vráte sa dole. 20. Ohýbání do stran: lehnte si bokem na balón, zvedejte a pokládejte horní ást tla. SK Ohýbánie do strán: ahnite si bokom na balón, zdvíhajte a pokládajte hornú as tela.

4 21. Posilování kolenních šlach: položte jednu patu na zem, koulejte balón dozadu a pesute vrchní ást tla dopedu, abyste protáhli nohu až je kompletn natažena, pak vymte strany. SK Posilovánie kolenných šliach: položte jednu pätu na zem, gúajte balón dozadu a presunte vrchnú as tela dopredu, abyste pretiahli nohu až je kompletne natiahnutá, potom vymete strany. 22. Posilování prsních sval, protažení pátee: kleknte si, ruce opete o balón a posunujte balón dopedu až do natažených rukou. SK Posilovanie prsných svalov, pretiahnutie chrbtice: kaknite si, ruky oprite o balón a posunujte balón dopredu až do natihnutých rúk. 23. Posilování stehen: položte si jednu nohu na druhé koleno a otote nohu, aby se protáhla vnjší strana a pitahujte balón k sob, až ucítíte, že posilujete. SK Posilovánie stehien: položte si jednu nohu na druhé koleno a otote nohu, aby se pretiahla vonkajšia strana a priahujte balón k sebe, až ucítíte, že posilujete. 24,25. Relaxaní polohy. SK Relaxané polohy. Záruní podmínky CZ: 1. Na gymnastický mí se poskytuje kupujícímu záruní lhta 24 msíc ode dne koup. 2. V dob záruky budou odstranny veškeré poruchy výrobku zpsobené výrobní závadou tak, aby vc mohla být ádn užívána. 3. Práva ze záruky se nevztahují na vady zpsobené: - mechanickým poškozením - neodvratnou událostí, živelnou pohromou - neodbornými zásahy - nesprávným zacházením, i nevhodným umístním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, psobením vody, neúmrným tlakem a nárazy, úmysln pozmnným designem, tvarem nebo rozmry. 4. Reklamace se uplatuje zásadn písemn s údajem o závad a kopií daového dokladu. 5. Záruku lze uplatovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen. Záruné podmienky SK: 1. Na gymnastickú loptu sa poskytuje kupujúcemu záruná doba 24 msíc od da zakúpenia. 2. Po dobu záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku zpôsobené výrobnou závadou tak, aby vec mohla bý riadne používaná. 3. Práva zo záruky sa nevzahujú na vady zpôsobené: - mechanickým poškodením - neodvratnou udalosou, živelnou pohromou - neodbornými zásahmi - nesprávným zachádzaním, i nevhodným umiestnením, vplivom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne zmeneným designom, tvarom alebo rozmermi. 4. Reklamácia sa uplatuje zásadne písomne s údajom o závade a kopií daového dokladu 5. Záruku je možné uplatova iba u organizácie v kterej bol výrobok zakúpený. Velikost míe / lopty: prmr/priemer - 55 cm* prmr/priemer - 65 cm* prmr/priemer - 75 cm* prmr/priemer - 85 cm* *zatrhnte odpovídající velikost/*zatrhnite odpovedajúcú velkos Poloha posluchae. SK Poloha posluchae. Dodavatel CZ: Dodávate SK: Dystrybutor PL: MASTER SPORT s.r.o. TRINET Corp., s.r.o. TRINET CORP sp. z o.o. 1. máje 69/14 Cesta do Rudiny 1098 ul. Wilkowicka Ostrava-Mariánské Hory Kysucké Nové Msto Toszek Czech Republic Slovakia Poland

5 Piłka gimnastyczna - PL W przypadku uszkodzenia mechanicznego nie dochodzi do szybkiego ujcia powietrza, obnia to ryzyko odniesienia urazów podczas pknicia piłki. Wytrzymało 100 kg Wybór właciwej wielkoci piłki rednica piłki Długo ramienia* Wysoko podstawy 85 cm Powyej 85 cm Powyej 180 cm * mierzona od stawu barkowego a do koniuszków palców Wartoci s wył cznie orientacyjne Poladki powinny zawsze znajdowa si troch wyej nieli kolana Piłk naley przed napompowaniem zostawi na 1-2 godziny w temperaturze pokojowej. Jeli przy pompowaniu uywasz kompresora, pompuj piłk w pewnych czasowych interwałach tak, aby materiał rozcigał si pomału. W celu osignicia optymalnej elastycznoci napompuj piłk do objtoci o 10% ponad ustalon norm a nastpnie nadmiar powietrza wypu. Piłki nie naley zostawia w pobliu ródeł ciepła. Z powierzchni treningowej naley usun kanciaste i szpiczaste przedmioty. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniej 3 roku ycia. Piłk naley napełnia jedynie powietrzem. W przypadku uszkodzenia nie naley piłki naprawia, produkt ten poddany naprawie nie bdzie ju odpowiadał normom bezpieczestwa. Materiał, z którego wyprodukowana jest piłka w pełni poddaje si recyklacji. Instrukcja obsługi Piłka gimnastyczna umoliwia wykonywanie rónych czynnoci, które przyczyniaj si do wzmocnienia kondycji fizycznej i do relaksacji. wiczenia z piłk zmniejszaj napicie organizmu, wzmacniaj minie brzucha i pleców oraz pobudzaj aktywno stawów. Moesz wykorzysta piłk równie jako alternatywny mebel do siedzenia. Ze wzgldów terapeutycznych nie zaleca si jednak zbyt długiego siedzenia na piłce. Jeli doskwieraj Ci przewlekłe mniejsze problemy zdrowotne (np. bóle rónych czci ciała) lub nagłe ostre bóle, zalecamy przed rozpoczciem wicze z piłk gimnastyczn skonsultowanie si z lekarzem. 1. cignicie miednicy: poruszaj si do przodu i do tyłu, utrzymuj ciało w pozycji wyprostowanej. 2. cignicie miednicy: poruszaj si na piłce w prawo i w lewo, utrzymuj ciało w pozycji wyprostowanej. 3. Rozciganie mini piersiowych i mini klatki piersiowej: oprzyj si całymi plecami o piłk, podno rce i miednic. 4. Rozciganie całego ciała/utrzymanie równowagi: połó si na piłce i oprzyj si rkoma i nogami o ziemi. Podno na przemian lew rk i praw nog wytrzymujc chwil w tej pozycji, nastpnie powtórz wiczenie na drugiej stronie. 5. Obracanie górnej czci ciała: ze stabilnej pozycji na brzuchu za pomoc ramion tocz si na bok a nastpnie wró do pierwotnej pozycji, nastpnie wiczenie powtórz na drug stron. 6. Utrzymywanie równowagi z partnerem: w parze podnocie nogi nad podłog i utrzymujcie równowag. 7. Jajeczko: z pozycji jak do wykonywania pompek przycigaj stopniowo piłk w kierunku górnej czci ciała, nastpnie wró do pierwotnej pozycji. 8. Klczenie: zacznij od pozycji uczka, podnie rce z podłogi a nastpnie podnie górn cz ciała 9. Równowaga w pozycji siedzcej: z pozycji siedzcej podnie nogi z ziemi (najpierw jedn a póniej obie) i utrzymuj równowag. 10. Wzmacnianie mini brzucha: oprzyj plecy o piłk, przecignij si (utrzymuj górn cz ciała w pozycji wyprostowanej) a nastpnie podnie górn cz ciała tak wysoko, a poczujesz prac mini brzucha. 11. Prostowanie krgosłupa: połó si na piłce wygodnie na brzuchu, podnie górn cz ciała i trzymaj ramiona obok głowy, tak aby powstał kształt litery U. 12. Bitwa z piłk: trzymaj ciało wyprostowane, walcz przeciwko partnerowi. Tocz piłk na obie strony. 13. Mostek: Połó uda na piłce, górn cz ciała obni zegnij rce, wzmacniaj ramiona, utrzymuj ciało w równej pozycji Równowaga korpusu: naciskaj na piłk łokciami a dociskaj miednic na dół, a ciało osignie pozycj całkowicie równ, nastpnie wró do pozycji pierwotnej. 15. Podnoszenie miednicy: połó si na plecy na dek o nogi oprzyj o piłk, podno miednic, a ciało nie znajdzie si w równej pozycji, nastpnie rozlunij si i wró na dół. 16. Wzmacnianie kolan: oprzyj si plecami o piłk, podno miednic do poziomu kolan, efekt bdzie bardziej widoczny, kiedy skorzystasz z ciarków. 17. Latanie: klasyczne wiczenie z ciarkami na balonie. 18. Bench pres z ciarkiem: dodatkowe wiczenie wzmacniajce minie piersiowe, moesz zmienia pozycj na piłce. 19. Obracanie dolnej czci ciała: Z pozycji jak do pompek otaczaj nogi na jedn stron. Jedna noga zostaje na piłce. Nastpnie wró do pierwotnej pozycji i powtórz wiczenie na drug stron 20. Zginanie na obie strony: połó si bokiem na balon, podno i opuszczaj górn cz ciała. 21. Wzmacnianie cigien kolan: połó jedn pit na ziemi, tocz piłk do tyłu a przesu wierzchni cz ciała do przodu, rozcigajc nog, tak a bdzie zupełnie nacignita. Nastpnie zmie stron wykonywania wiczenia. 22. Wzmacnianie mini piersiowych, rozciganie krgosłupa: uklknij, rce oprzyj o piłk. Piłk przesuwaj do przodu a do pełnego naprenia rk. 23.Wzmacnianie ud: połó jedn nog na drugie kolano i obró nog tak, aby si napryła wewntrzna strona uda, przyci gaj piłk do siebie a do momentu, kiedy poczujesz, e minie pracuj 24,25. Pozycje relaksacyjne Pozycja słuchajcego. Warunki gwarancji PL: 1.Na piłk gimnastyczn jest udzielana gwarancja na czas 24 miesicy od dnia zakupu. 2. W okresie trwania gwarancji zostan naprawione wszystkie uszkodzenia produktu, bdce wadami produkcji. 3.Prawo do gwarancji nie odnosi si do uszkodze spowodowanych: - Uszkodzeniem mechanicznym - Nieodwracalnym tragicznym wydarzeniem, kataklizmem - Niefachowymi naprawami - Nieprawidłowym uytkowaniem, nieodpowiednim umieszczeniem, wpływem wysokiej temperatury, oddziaływaniem wody, zbyt duym obcieniem i uderzeniami, celow zmian designu, kształtu czy wielkoci. 4.Reklamacja jest uwzgldniana w formie pisemnej, powinna zawiera informacj o rodzaju uszkodzenia i kopi dowodu zakupu. 5.Reklamacji mona dokona wyłcznie w miejscu, w którym produkt został zakupiony. Wielko piłki / lopty: prmr/priemier/rednica - 55 cm* prmr/priemier/rednica - 65 cm* prmr/priemier/rednica - 75 cm* prmr/priemier/rednica - 85 cm* *zatrhnte odpovídající velikost/*zatrhnite odpovedajúcú velkos/*prosz zaznaczy odpowiedni wielko

Aerobic ty Swing Flex Bar

Aerobic ty Swing Flex Bar Aerobic ty Swing Flex Bar CZ Dležitá upozornní: 1. Ped zaátkem cviení zkonzultujte váš zdravotní stav se svým lékaem. 2. Ped použitím zkontrolujte, zda je vše bezpené - pokud jsou nkteré ásti opotebované

Bardziej szczegółowo

Vibraní posilovací stroj MASTER G7

Vibraní posilovací stroj MASTER G7 Vibraní posilovací stroj MASTER G7 CZ Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

Vibraní posilovací stroj MASTER G4

Vibraní posilovací stroj MASTER G4 Vibraní posilovací stroj MASTER G4 CZ 1 Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

! "#$ % &"'(!) *#$ % +,"!

! #$ % &'(!) *#$ % +,! ! "#$! "#$ % &"'(!) *#$ % +,"! -) 1 .!/ %#$!& ' ( "! $ )#'" *% "$ #!#$ #!#$#!# "#! $ +&& +$# &!$ )!#$ + #!+,#$&#!$#!$$# #$ &!-.! $ + /0#! #$ 10.0# 23 43546#$" 7$!# 8!#$!#$ ) 7$ +'# # 7& +9#&##$ # " & )

Bardziej szczegółowo

ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER R02

ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER R02 ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER R02 1 CZ Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé vady i pehlédnuté

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G7

Vibrační posilovací stroj MASTER G7 Vibrační posilovací stroj MASTER G7 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorně si přečtěte tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdější potřeby.

Bardziej szczegółowo

CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16

CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16 CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16 návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti TATO KOLOBŽKA JE URENA

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G8

Vibrační posilovací stroj MASTER G8 Vibrační posilovací stroj MASTER G8 Děkujeme za zakoupení tohoto stroje. Přečtěte si prosím důkladně tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro případné pozdější potřeby.

Bardziej szczegółowo

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 NÁVOD NA POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10 CZ MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 CZ Tento výrobek má vysoký odběr el. proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotřebiče s větším odběrem, jako je například

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ Tento stroj nabízí výhodu v posilování svalů a tvarování postavy bez náročné návštěvy posilovny. Stroj byl vyvinut tak, aby vyhovoval všem zdravotním

Bardziej szczegółowo

Stojący Zamrażarki Skriňová Mraznička Skříňová Mraznička Upright Freezer FSA21320

Stojący Zamrażarki Skriňová Mraznička Skříňová Mraznička Upright Freezer FSA21320 Stojący Zamrażarki Skriňová Mraznička Skříňová Mraznička Upright Freezer FSA21320 UWAGA! Aby zapewnić normalną pracę tej, wykorzystującej całkowicie przyjazny środowisku (łatwopalny tylko w pewnych warunkach)

Bardziej szczegółowo

Biblia Bodybuildingu. 01/2008 v1.0

Biblia Bodybuildingu. 01/2008 v1.0 Biblia Bodybuildingu 01/2008 v1.0 Sväté prikázania 1. Netrepeš zbytočné chujoviny v posilke 2. Netrepeš zbytočné chujoviny v posilke 3. Keď niekto vreští alebo ručí, ručíš aj ty naňho 4. Maximálne dvaja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści LST 328 ZMYWARKA

Instrukcja obsługi. Spis treści LST 328 ZMYWARKA Instrukcja obsługi ZMYWARKA PL Polski, 1 LST 328 Česky, 13 Spis treści Instalacja, 2-3 Ustawianie i poziomowanie Podłączenie do sieci wodnej i elektrycznej Ostrzeżenia dotyczące pierwszego mycia Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE

INSTRUKCJA U YTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA U YTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE UWůżI DOTYCZ CE BEZPIECZE STWů Produkt ten przeznaczony jest wył cznie do u ytku domowego i zaprojektowano tak, aby zapewnić optymalne bezpiecze

Bardziej szczegółowo

Interiérové ventilátory Interiérové ventilátory Wentylator wnętrzowy

Interiérové ventilátory Interiérové ventilátory Wentylator wnętrzowy Interiérové ventilátory Interiérové ventilátory Wentylator wnętrzowy Návod na použitie/záruka Návod na použití/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna SK CZ PL Vážený zákazník ďakujeme Vám za zakúpenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANIA OGÓLNOROZWOJOWEGO W UJĘCIU FUNKCJONALNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PONADPODSTAWOWYCH ORAZ UCZELNI WYŻSZYCH.

PROGRAM PRZYGOTOWANIA OGÓLNOROZWOJOWEGO W UJĘCIU FUNKCJONALNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PONADPODSTAWOWYCH ORAZ UCZELNI WYŻSZYCH. PROGRAM PRZYGOTOWANIA OGÓLNOROZWOJOWEGO W UJĘCIU FUNKCJONALNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PONADPODSTAWOWYCH ORAZ UCZELNI WYŻSZYCH. Fundamentem programu jest trening siły bez specjalnego

Bardziej szczegółowo

Meteostanice Evolve Revolution. Uživatelská příručka

Meteostanice Evolve Revolution. Uživatelská příručka Meteostanice Evolve Revolution Uživatelská příručka Meteostanice Evolve se čtyřdenní předpovědí na základě internetových dat Uživatelská příručka Děkujeme vám za zakoupení nové generace meteostanice s

Bardziej szczegółowo

Avantgarde Teen 2 / Teen 2 VR

Avantgarde Teen 2 / Teen 2 VR Avantgarde Teen 2 / Teen 2 VR Instrukcja obsługi 3 Návod k obsluze 29 Otto Bock 647G144=PL/CZ-03-0909 Instrukcja obsługi Avantgarde Teen 2 Spis treści Strona 1 Wstęp...4 2 Cel stosowania...4 3 Zakres

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWUC 41051

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWUC 41051 Instrukcja obsługi PRALKA PL SK SR Polski,1 Slovensky, 13 Cрпски,25 HR Hrvatski, 37 IWUC 41051 Spis treści Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH

PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH Oddział Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie ul. ołnierska 18 tel. (89) 5386240 Ordynator Oddziału - dr n. med. Piotr elazny PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Zestawy ćwiczeń z użyciem kijów

Zestawy ćwiczeń z użyciem kijów Zestawy ćwiczeń z użyciem kijów Głównym zadaniem tych podstawowych ćwiczeń z kijami jest przygotowanie stawów i mięśni do treningu, lub regeneracja ich po wysiłku. Nordic Walking jest wspaniałym i funkcjonalnym

Bardziej szczegółowo

Príručka operátora Provozní příručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás

Príručka operátora Provozní příručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC R Príručka operátora Provozní příručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás SK CZ PL HU Slovensky (2-31) Česky (32-61)

Bardziej szczegółowo

A62700HLW0 CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 15 ES Manual de instrucciones 30 TR Kullanma Kılavuzu 44

A62700HLW0 CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 15 ES Manual de instrucciones 30 TR Kullanma Kılavuzu 44 A62700HLW0 CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 15 ES Manual de instrucciones 30 TR Kullanma Kılavuzu 44 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Bardziej szczegółowo

SLO SRB. Geratherm ovu control GT-OVU04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Geratherm ovu control GT-OVU04 NÁVOD K OBSLUZE. Geratherm ovu control GT-OVU04

SLO SRB. Geratherm ovu control GT-OVU04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Geratherm ovu control GT-OVU04 NÁVOD K OBSLUZE. Geratherm ovu control GT-OVU04 Geratherm ovu control GT-OVU04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Geratherm ovu control GT-OVU04 NÁVOD K OBSLUZE Geratherm ovu control GT-OVU04 NÁVOD NA POUŽITIE Geratherm ovu control GT-OVU04 UPUTE ZA UPORABU Geratherm

Bardziej szczegółowo

VP-X300/X300L VP-X300/X300L. Sportsvideokamera. Kamera sportowa. CCd Przetwornik obrazu. LCd Wyświetlacz OPTICKÝ SNÍMACÍ

VP-X300/X300L VP-X300/X300L. Sportsvideokamera. Kamera sportowa. CCd Przetwornik obrazu. LCd Wyświetlacz OPTICKÝ SNÍMACÍ DC IN POLKI Kamera sportowa VP-X300/X300L portsvideokamera VP-X300/X300L A Automatyczna regulacja ostrości CCd Przetwornik obrazu CCD LCd Wyświetlacz ciekłokrystaliczny diplay delete HOLD W T MODE A Automatické

Bardziej szczegółowo

Logamatic PM10. EMS plus

Logamatic PM10. EMS plus EMS plus 6 720 647 106-00.1O Logamatic PM10 6 720 809 223 (2013/09) [cs] Návod k instalaci pro odbornou firmu.......................................................... 2 [pl] Instrukcja montażu dla instalatora...........................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Návod k obsluze

Instrukcja obsługi Návod k obsluze Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát Instrukcja obsługi Návod k obsluze DSC-S730 PL CZ Szczegłowe informacje na temat czynności zaawansowanych znajdują się w Podręcznik aparatu Cyber-shot

Bardziej szczegółowo

Rower magnetyczny Magnetic bike Magnetický rotoped. M6160-i INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE

Rower magnetyczny Magnetic bike Magnetický rotoped. M6160-i INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE Rower magnetyczny Magnetic bike Magnetický rotoped M6160-i INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE Instrukcja montażu UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Produkt ten przeznaczony jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo