Gymnastická lopta - SK. Gymnastický mí - CZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gymnastická lopta - SK. Gymnastický mí - CZ"

Transkrypt

1 Gymnastický mí - CZ Pi mechanickém poškození nedochází k rychlému úniku vzduchu a snižuje tak riziko nehod a úraz pi prasknutí míe. Nosnost 100 kg Gymnastická lopta - SK Pri mechanickom poškodení nedochádza k rýchlemu úniku vzduchu a tak zabrauje nehodám a úrazom. Nosnos 100 kg Výbr správné velikosti míe Prmr míe Délka paže* Výška postavy 85 cm nad 85 cm nad 180 cm * meno od ramenního kloubu ke konekm prst hodnoty jsou pouze orientaní hýžd by mly být vždy o trochu výše než kolena Mí nechejte ped nafouknutím 1-2 hodiny vytemperovat pi pokojové teplot. Použijete-li k nafukování kompresor, nafukujte mí po etapách, aby se materiál roztahoval pomalu. K dosažení jeho optimální elasticity nafouknte mí nejprve o 10% vtší, než je jeho pedepsaný prmr a pak ho na pedepsaný prmr odfouknte. Mí neponechávejte v blízkosti zdroj tepla. Z tréninkové plochy odstrate špiaté a hranaté pedmty. Není vhodný pro dti mladší 3 let. Mí nafukujte jen vzduchem. V pípad poškození mí neopravujte, protože opravený mí by neodpovídal bezpenostním podmínkám. Materiál ze kterého je mí zhotoven, je pln recyklovatelný. Návod na použití Gymnastický mí umožuje provádt mnohostrannou innost k upevnní Vašeho zdraví i k Vaší relaxaci. Cviení s tímto míem snižuje naptí organismu, posiluje bišní a zádové svaly a aktivuje klouby. Mžete ho využít i jako alternativního sedacího nábytku. Z terapeutických dvod se však nedoporuuje trvalé nebo dlouhodobé sezení na nm. Trpíte-li dlouhodob menšími potížemi (nap. bolestmi nkteré ásti tla) nebo náhlými akutními bolestmi, doporuujeme Vám, abyste se díve než zaponete s míem cviit, poradili s lékaem. Výber správnej vekosti lopty Priemer lopty Džka paže* Výška postavy 85 cm nad 85 cm nad 180 cm * merané od ramenného kbu ku konekom prstov hodnoty sú iba orientané bedrá by mali by vždy o trochu vyššie než kolená Lopta nechajte pred nafúknutím 1-2 hodiny vytemperova pri izbovej teplote. Ak použijete k nafukovaniu kompresor, nafukujte balón po etapách, aby se materiál rozahoval pomaly. K dosiahnutiu jeho optimálnej elasticity nafúknite balón najskôr o 10% vetší, než je jeho predpísaný priemer a potom ho na predpísaný priemer odfúknite. Loptu neponechávajte v blízkosti zdrojov tepla. Z tréningovej plochy odstrate ostré a hranaté predmety. Nieje vhodný pro deti mladšie ako 3 roky. Balón nafukujte iba vzduchom. V prípade poškodenia balón neopravujte, pretože opravený balón by nezodpovedal bezpenostným podmienkám. Materiál z ktorého je balón zhotovený, je plne recyklovatený. Návod na používanie Gymnastická lopta umožuje prevádza mnohostrannú innos k upevneniu Vašeho zdravia a k Vašej relaxácii. Cvienie s týmto balónom znižuje napätie organizmu, posiluje brušné a chrbtové svaly a aktivuje kby. Môžete ho využi ako alternativného sedacieho nábytku. Z terapeutických dôvodov sa však nedoporuuje trvalé alebo dlhodobé sedenie na om. Ak trpíte dlhodobo menšími potiažami (napr. bolesami niektorých astí tela) alebo náhlými akutnými bolesami, doporuujeme Vám, abyste sa skôr než zanete s loptou cviit, poradili s lekárom.

2 1. Stáhnutí pánve: když se pohybujete dopedu a dozadu po balónu, udržujte tlo vzpímen. SK Stiahnutie pánve: ke se pohybujete dopredu a dozadu po balóne, udržujte telo vzpriamene. 6. Udržování stability s partnerem: v páru, zvedejte nohy z podlahy a udržujte balanc. SK Udržovánie stability s partnerom: v páre, zdvíhajte nohy z podlahy a udržujte balanc. 2. Stáhnutí pánve: pohybujte se po balónu doprava a doleva a udržujte tlo vzpímen. SK Stiahnutie pánve: pohybujte se po balóne doprava a doava a udržujte telo vzpriamene. 7. Vajíko: z polohy v kliku si postupn pitáhnte balón pod horní ást tla, pak se vrate do pvodní polohy. SK Vajíko: z polohy v kude si postupne pritiahnite balón pod hornú as tela, potom sa vráte do pôvodnej polohy. 3. Protáhnutí prsních sval a sval hrudního koše: opete se celými zády o balón, zvedejte ruce i pánev. SK Pretiahnutie prsných svalov a svalov hrudného koša: oprite sa celým chrbtom o balón, zdvíhajte ruky a pánev. 8. Kleení: zante z pozice brouka, odlepte ruce od zem a zvednte horní ást tla. SK Kaanie: zanite z pozície chrobák, odlepte ruky od zeme a zdvihnite hornú as tela. 4. Protáhnutí celého tla/udržení stability: lehnte si na balón a opete se rukama i nohama o zem. Zvedejte stídav vždy levou ruku a pravou nohu, vydržte chvíli v této pozici a pak naopak. SK Pretiahnutie celého tela/udržanie stability: lahnite si na balón a oprite sa rukami a nohami o zem. Zdvíhajte striedavo vždy avú ruku a pravú nohu, vydržte chvíu v tejto pozícii a potom opane. 9. Balanc v sedu: když sedíte, zvednte nohy ze zem (nejdíve jednu, pak ob) a udržujte balanc. SK Balanc v sede: ke sedíte, zdvihnite nohy zo zeme (nejskôr jednu, potom obe) a udržujte balanc. 5. Toení horní ásti tla: ze stabilní pozice na bichu se pomocí paží tote na stranu a vrate se do pvodní polohy, pak na druhou stranu. SK Toenie hornej asti tela: zo stabilnej pozície na bruchu sa pomocou paží tote na stranu a vráte sa do pôvodnej polohy, potom na druhú stranu. 10. Posilování bišních sval: opete záda o balón, protáhnte (udržujte horní ást tla rovn) a pak zvednte horní ást tla až tam, kde se zapojí bišní svaly. SK Posilovánie brušných svalov: oprite chrbát o balón, pretiahnite (udržujte hornú as tela rovno) a potom zdvihnite hornú as tela až tam, kde se zapoja brušné svaly.

3 11. Narovnání pátee: lehnte si na balón pohodln na bicho, zvednte horní ást tla a držte paže vedle hlavy ve tvaru písmene U. SK Narovnanie chrbtice: lehnite si na balón pohodlne na brucho, zdvihnite hornú as tela a držte paže veda hlavy v tvare písmena U. 16. Zpevnní kolen: opete se zády o balón, zvedejte pánev do úrovn kolen, efekt bude vtší, když použijete inku. SK Zpevnenie kolien: oprite se chrbtom o balón, zdvíhajte pánev do úrovne kolien, efekt bude vetší, ke použijete inku. 12. Bitva s míem: držte tlo vzpímen, bojujte proti partnerovi. Tote balónem do stran. SK Bitva s balónom: držte telo vzpriamene, bojujte proti partnerovi. Tote balónom do strán. 17. Lítání: klasické cviení s inkami na balónu. SK Lietanie: klasické cvienie s inkami na balóne. 13. Most: Položte stehna na balón, vrchní ást tla snižte pokrte ruce, posilujete paže, udržujte tlo v rovné poloze. SK Most: Položte stehná na balón, vrchnú as tela snížte pokrte ruky, posilujete paže, udržujte telo v rovnej polohe. 18. Bench pres s inkou: pídavný cvik k tradinímu posilování prsních sval, mžete mnit polohu na balónu. SK Benchpress s inkou: prídavný cvik tradinému posilovaniu prsných svalov, môžete meni polohu na balón. 14. Torzní stabilita: tlate na balón lokty a tlate pánev dol, až je tlo úpln rovné a pak se vrate zpt. SK Torzná stabilita: tlate na balón lokami a tlate pánev dole, až je telo úplne rovné a potom se vráte zpä. 19. Toení spodní ásti tla: z klikové pozice vytáejte nohy na jednu stranu a jedna noha zstane na balónu, vrate se do pvodní pozice, pak vymte strany. SK Toenie spodnej asti tela: zo zhybovej pozície vytáajte nohy na jednu stranu a jedna noha zostane na balóne, vráte sa do pôvodnej pozície, potom vymete strany. 15. Zvedání pánve: lehnte si na záda na podložku a nohy opete o balón, zvedejte pánev, až je tlo v rovin, pak povolte a vrate se dol. SK Zdvíhanie pánve: lahnite si na chrbát na podložku a nohy oprite o balón, zdvíhajte pánev, až je telo v rovine, potom povolte a vráte sa dole. 20. Ohýbání do stran: lehnte si bokem na balón, zvedejte a pokládejte horní ást tla. SK Ohýbánie do strán: ahnite si bokom na balón, zdvíhajte a pokládajte hornú as tela.

4 21. Posilování kolenních šlach: položte jednu patu na zem, koulejte balón dozadu a pesute vrchní ást tla dopedu, abyste protáhli nohu až je kompletn natažena, pak vymte strany. SK Posilovánie kolenných šliach: položte jednu pätu na zem, gúajte balón dozadu a presunte vrchnú as tela dopredu, abyste pretiahli nohu až je kompletne natiahnutá, potom vymete strany. 22. Posilování prsních sval, protažení pátee: kleknte si, ruce opete o balón a posunujte balón dopedu až do natažených rukou. SK Posilovanie prsných svalov, pretiahnutie chrbtice: kaknite si, ruky oprite o balón a posunujte balón dopredu až do natihnutých rúk. 23. Posilování stehen: položte si jednu nohu na druhé koleno a otote nohu, aby se protáhla vnjší strana a pitahujte balón k sob, až ucítíte, že posilujete. SK Posilovánie stehien: položte si jednu nohu na druhé koleno a otote nohu, aby se pretiahla vonkajšia strana a priahujte balón k sebe, až ucítíte, že posilujete. 24,25. Relaxaní polohy. SK Relaxané polohy. Záruní podmínky CZ: 1. Na gymnastický mí se poskytuje kupujícímu záruní lhta 24 msíc ode dne koup. 2. V dob záruky budou odstranny veškeré poruchy výrobku zpsobené výrobní závadou tak, aby vc mohla být ádn užívána. 3. Práva ze záruky se nevztahují na vady zpsobené: - mechanickým poškozením - neodvratnou událostí, živelnou pohromou - neodbornými zásahy - nesprávným zacházením, i nevhodným umístním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, psobením vody, neúmrným tlakem a nárazy, úmysln pozmnným designem, tvarem nebo rozmry. 4. Reklamace se uplatuje zásadn písemn s údajem o závad a kopií daového dokladu. 5. Záruku lze uplatovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen. Záruné podmienky SK: 1. Na gymnastickú loptu sa poskytuje kupujúcemu záruná doba 24 msíc od da zakúpenia. 2. Po dobu záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku zpôsobené výrobnou závadou tak, aby vec mohla bý riadne používaná. 3. Práva zo záruky sa nevzahujú na vady zpôsobené: - mechanickým poškodením - neodvratnou udalosou, živelnou pohromou - neodbornými zásahmi - nesprávným zachádzaním, i nevhodným umiestnením, vplivom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne zmeneným designom, tvarom alebo rozmermi. 4. Reklamácia sa uplatuje zásadne písomne s údajom o závade a kopií daového dokladu 5. Záruku je možné uplatova iba u organizácie v kterej bol výrobok zakúpený. Velikost míe / lopty: prmr/priemer - 55 cm* prmr/priemer - 65 cm* prmr/priemer - 75 cm* prmr/priemer - 85 cm* *zatrhnte odpovídající velikost/*zatrhnite odpovedajúcú velkos Poloha posluchae. SK Poloha posluchae. Dodavatel CZ: Dodávate SK: Dystrybutor PL: MASTER SPORT s.r.o. TRINET Corp., s.r.o. TRINET CORP sp. z o.o. 1. máje 69/14 Cesta do Rudiny 1098 ul. Wilkowicka Ostrava-Mariánské Hory Kysucké Nové Msto Toszek Czech Republic Slovakia Poland

5 Piłka gimnastyczna - PL W przypadku uszkodzenia mechanicznego nie dochodzi do szybkiego ujcia powietrza, obnia to ryzyko odniesienia urazów podczas pknicia piłki. Wytrzymało 100 kg Wybór właciwej wielkoci piłki rednica piłki Długo ramienia* Wysoko podstawy 85 cm Powyej 85 cm Powyej 180 cm * mierzona od stawu barkowego a do koniuszków palców Wartoci s wył cznie orientacyjne Poladki powinny zawsze znajdowa si troch wyej nieli kolana Piłk naley przed napompowaniem zostawi na 1-2 godziny w temperaturze pokojowej. Jeli przy pompowaniu uywasz kompresora, pompuj piłk w pewnych czasowych interwałach tak, aby materiał rozcigał si pomału. W celu osignicia optymalnej elastycznoci napompuj piłk do objtoci o 10% ponad ustalon norm a nastpnie nadmiar powietrza wypu. Piłki nie naley zostawia w pobliu ródeł ciepła. Z powierzchni treningowej naley usun kanciaste i szpiczaste przedmioty. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniej 3 roku ycia. Piłk naley napełnia jedynie powietrzem. W przypadku uszkodzenia nie naley piłki naprawia, produkt ten poddany naprawie nie bdzie ju odpowiadał normom bezpieczestwa. Materiał, z którego wyprodukowana jest piłka w pełni poddaje si recyklacji. Instrukcja obsługi Piłka gimnastyczna umoliwia wykonywanie rónych czynnoci, które przyczyniaj si do wzmocnienia kondycji fizycznej i do relaksacji. wiczenia z piłk zmniejszaj napicie organizmu, wzmacniaj minie brzucha i pleców oraz pobudzaj aktywno stawów. Moesz wykorzysta piłk równie jako alternatywny mebel do siedzenia. Ze wzgldów terapeutycznych nie zaleca si jednak zbyt długiego siedzenia na piłce. Jeli doskwieraj Ci przewlekłe mniejsze problemy zdrowotne (np. bóle rónych czci ciała) lub nagłe ostre bóle, zalecamy przed rozpoczciem wicze z piłk gimnastyczn skonsultowanie si z lekarzem. 1. cignicie miednicy: poruszaj si do przodu i do tyłu, utrzymuj ciało w pozycji wyprostowanej. 2. cignicie miednicy: poruszaj si na piłce w prawo i w lewo, utrzymuj ciało w pozycji wyprostowanej. 3. Rozciganie mini piersiowych i mini klatki piersiowej: oprzyj si całymi plecami o piłk, podno rce i miednic. 4. Rozciganie całego ciała/utrzymanie równowagi: połó si na piłce i oprzyj si rkoma i nogami o ziemi. Podno na przemian lew rk i praw nog wytrzymujc chwil w tej pozycji, nastpnie powtórz wiczenie na drugiej stronie. 5. Obracanie górnej czci ciała: ze stabilnej pozycji na brzuchu za pomoc ramion tocz si na bok a nastpnie wró do pierwotnej pozycji, nastpnie wiczenie powtórz na drug stron. 6. Utrzymywanie równowagi z partnerem: w parze podnocie nogi nad podłog i utrzymujcie równowag. 7. Jajeczko: z pozycji jak do wykonywania pompek przycigaj stopniowo piłk w kierunku górnej czci ciała, nastpnie wró do pierwotnej pozycji. 8. Klczenie: zacznij od pozycji uczka, podnie rce z podłogi a nastpnie podnie górn cz ciała 9. Równowaga w pozycji siedzcej: z pozycji siedzcej podnie nogi z ziemi (najpierw jedn a póniej obie) i utrzymuj równowag. 10. Wzmacnianie mini brzucha: oprzyj plecy o piłk, przecignij si (utrzymuj górn cz ciała w pozycji wyprostowanej) a nastpnie podnie górn cz ciała tak wysoko, a poczujesz prac mini brzucha. 11. Prostowanie krgosłupa: połó si na piłce wygodnie na brzuchu, podnie górn cz ciała i trzymaj ramiona obok głowy, tak aby powstał kształt litery U. 12. Bitwa z piłk: trzymaj ciało wyprostowane, walcz przeciwko partnerowi. Tocz piłk na obie strony. 13. Mostek: Połó uda na piłce, górn cz ciała obni zegnij rce, wzmacniaj ramiona, utrzymuj ciało w równej pozycji Równowaga korpusu: naciskaj na piłk łokciami a dociskaj miednic na dół, a ciało osignie pozycj całkowicie równ, nastpnie wró do pozycji pierwotnej. 15. Podnoszenie miednicy: połó si na plecy na dek o nogi oprzyj o piłk, podno miednic, a ciało nie znajdzie si w równej pozycji, nastpnie rozlunij si i wró na dół. 16. Wzmacnianie kolan: oprzyj si plecami o piłk, podno miednic do poziomu kolan, efekt bdzie bardziej widoczny, kiedy skorzystasz z ciarków. 17. Latanie: klasyczne wiczenie z ciarkami na balonie. 18. Bench pres z ciarkiem: dodatkowe wiczenie wzmacniajce minie piersiowe, moesz zmienia pozycj na piłce. 19. Obracanie dolnej czci ciała: Z pozycji jak do pompek otaczaj nogi na jedn stron. Jedna noga zostaje na piłce. Nastpnie wró do pierwotnej pozycji i powtórz wiczenie na drug stron 20. Zginanie na obie strony: połó si bokiem na balon, podno i opuszczaj górn cz ciała. 21. Wzmacnianie cigien kolan: połó jedn pit na ziemi, tocz piłk do tyłu a przesu wierzchni cz ciała do przodu, rozcigajc nog, tak a bdzie zupełnie nacignita. Nastpnie zmie stron wykonywania wiczenia. 22. Wzmacnianie mini piersiowych, rozciganie krgosłupa: uklknij, rce oprzyj o piłk. Piłk przesuwaj do przodu a do pełnego naprenia rk. 23.Wzmacnianie ud: połó jedn nog na drugie kolano i obró nog tak, aby si napryła wewntrzna strona uda, przyci gaj piłk do siebie a do momentu, kiedy poczujesz, e minie pracuj 24,25. Pozycje relaksacyjne Pozycja słuchajcego. Warunki gwarancji PL: 1.Na piłk gimnastyczn jest udzielana gwarancja na czas 24 miesicy od dnia zakupu. 2. W okresie trwania gwarancji zostan naprawione wszystkie uszkodzenia produktu, bdce wadami produkcji. 3.Prawo do gwarancji nie odnosi si do uszkodze spowodowanych: - Uszkodzeniem mechanicznym - Nieodwracalnym tragicznym wydarzeniem, kataklizmem - Niefachowymi naprawami - Nieprawidłowym uytkowaniem, nieodpowiednim umieszczeniem, wpływem wysokiej temperatury, oddziaływaniem wody, zbyt duym obcieniem i uderzeniami, celow zmian designu, kształtu czy wielkoci. 4.Reklamacja jest uwzgldniana w formie pisemnej, powinna zawiera informacj o rodzaju uszkodzenia i kopi dowodu zakupu. 5.Reklamacji mona dokona wyłcznie w miejscu, w którym produkt został zakupiony. Wielko piłki / lopty: prmr/priemier/rednica - 55 cm* prmr/priemier/rednica - 65 cm* prmr/priemier/rednica - 75 cm* prmr/priemier/rednica - 85 cm* *zatrhnte odpovídající velikost/*zatrhnite odpovedajúcú velkos/*prosz zaznaczy odpowiedni wielko

NENECHÁVAJTE NEPOUŽÍVAJTE NENOSTE

NENECHÁVAJTE NEPOUŽÍVAJTE NENOSTE ! " " #! $ % &" ' ( ) * +, ) -. )! " # "! # $ $ % # & ' ( ( ) ( ) / 0 1 ) -. )! #! " # "! # ) ( ) 2 3 4 51 ) -. )!! * + ( ) ( 2. ), $ & $ -. #! $ $, / 0! $ # 1! &,, 2 & 3., +.!, & $ 4!!! 5 6 $ $ " 7 "

Bardziej szczegółowo

Aerobic ty Swing Flex Bar

Aerobic ty Swing Flex Bar Aerobic ty Swing Flex Bar CZ Dležitá upozornní: 1. Ped zaátkem cviení zkonzultujte váš zdravotní stav se svým lékaem. 2. Ped použitím zkontrolujte, zda je vše bezpené - pokud jsou nkteré ásti opotebované

Bardziej szczegółowo

Wrist ball MASTER !" #$ $ %! $! # & '" ( # $ $ ' # )# $# ' *+,,, -. */ 0 #.!! * 1 ' # #!# 2! '! $ $ " $ 3 1' # ## + $! #.' 4!!"! 5 # $!!.

Wrist ball MASTER ! #$ $ %! $! # & ' ( # $ $ ' # )# $# ' *+,,, -. */ 0 #.!! * 1 ' # #!# 2! '! $ $  $ 3 1' # ## + $! #.' 4!!! 5 # $!!. Wrist ball MASTER!" #$ $ %! $! # & '" ( # $ $ ' # )# $# ' *+,,, -. */ 0 #.!! * 1 ' # #!# 2! '! $ $ " $ 3 1' # ## + $! #.' 4!!"! 5 # $!!.'6!.' # " # 7!.!!$!!. $" $#! '.'!! $ # )# $# *,8*+! 9.' " 8 #! "

Bardziej szczegółowo

CZ D ležitá upozorn ní: SK Dôležité upozornenie:

CZ D ležitá upozorn ní: SK Dôležité upozornenie: CZ Dležitá upozornní: 1. Ped zaátkem cviení zkonzultujte váš zdravotní stav se svým lékaem. 2. Ped použitím zkontrolujte, zda je vše bezpené - pokud jsou nkteré ásti opotebované i poškozené, nepoužívejte

Bardziej szczegółowo

Pídavné pedály pro odrážedlo JD BUG

Pídavné pedály pro odrážedlo JD BUG Pídavné pedály pro odrážedlo JD BUG návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození

Bardziej szczegółowo

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. - Basketbalový koš MASTER Acryl Board CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. SK - akujeme, že ste

Bardziej szczegółowo

!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!%

!#$%& &'# (! &) *%# # + &,%# - #!% !" #" # " $% "!#&#" # '!#!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!% &$!"#! "."!"! " %'(%)!*+!"#$%& " # / 0 1223 %% 45!##!# # % %.% #6 " ##7# "#. 1 # ##%# #, 8 " #"# % ## %"" # % " #."#,-%.+/&$#" 3 " "" "%.

Bardziej szczegółowo

Odrážedlo JD BUG Billy

Odrážedlo JD BUG Billy Odrážedlo JD BUG Billy návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození odrážedla.

Bardziej szczegółowo

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. - CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. SK - akujeme, že ste si zakúpili tento výrobok. V prípade,

Bardziej szczegółowo

1 1 1 1 2 kruhová kostra s gumovými krytkami 1 1 1 1 1 3

1 1 1 1 2 kruhová kostra s gumovými krytkami 1 1 1 1 1 3 CZ: Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek. SK: akujeme, že ste si zakúpili tento výrobok. PL: Dzikujemy za zakup tego produktu. CZ: V pípad, že v balení budou njaké ásti chybt, nebo jsou poškozené,

Bardziej szczegółowo

POSILOVACÍ ČINKA POSILOVACIA ČINKA / HANTLA MASTER SHAKE UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL INSTRUKCJA OBSŁUGI

POSILOVACÍ ČINKA POSILOVACIA ČINKA / HANTLA MASTER SHAKE UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL INSTRUKCJA OBSŁUGI POSILOVACÍ ČINKA POSILOVACIA ČINKA / HANTLA MASTER SHAKE UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ 1. Důležité bezpečnostní upozornění Před prvním použitím činky si pozorně přečtěte

Bardziej szczegółowo

Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek.

Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek. 38'' (97 cm) Trampolína / Trampolina 48'' (122 cm) Trampolína / Trampolina 55'' (140 cm) Trampolína / Trampolina Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek. V pípad, že v balení budou njaké ásti chybt,

Bardziej szczegółowo

BW(ELK)01 Wyciskanie siedząc + pylon + Wyciąg górny

BW(ELK)01 Wyciskanie siedząc + pylon + Wyciąg górny BW(ELK)01 Wyciskanie siedząc + pylon + Wyciąg górny WYCISKANIE SIEDZĄC Funkcje urządzenia: Wzmacnia mięśnie, klatki piersiowej, barków i ramion. Instrukcja: Usiąść wygodnie na siedzisku. Chwycić oba drążki

Bardziej szczegółowo

POŚLADKI NA PIĄTKĘ ZESTAW 5 ĆWICZEŃ, KTÓRE SPRAWIĄ, ŻE TWOJE POŚLADKI STANĄ SIĘ SILNE, SPRĘŻYSTE I BĘDĄ WYGLĄDAŁY PIĘKNIE

POŚLADKI NA PIĄTKĘ ZESTAW 5 ĆWICZEŃ, KTÓRE SPRAWIĄ, ŻE TWOJE POŚLADKI STANĄ SIĘ SILNE, SPRĘŻYSTE I BĘDĄ WYGLĄDAŁY PIĘKNIE POŚLADKI NA PIĄTKĘ ZESTAW 5 ĆWICZEŃ, KTÓRE SPRAWIĄ, ŻE TWOJE POŚLADKI STANĄ SIĘ SILNE, SPRĘŻYSTE I BĘDĄ WYGLĄDAŁY PIĘKNIE Ćwicz 3 razy w tygodniu, zawsze z jednodniową przerwą. Rob przerwy około 1 min

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PIŁKARSKA WISŁA KRAKÓW ROCZNIK 2002

AKADEMIA PIŁKARSKA WISŁA KRAKÓW ROCZNIK 2002 AKADEMIA PIŁKARSKA WISŁA KRAKÓW ROCZNIK 2002 Okres przejściowy podzielony na 2 fazy: 18.12-28.12 Odpoczynek 29.12.14-6.01.15 Trening do indywidualnego wykonania zgodny z planem podanym poniżej (możliwe

Bardziej szczegółowo

DĚTSKÁ HOUPAČKA MASTER BABY S KONSTRUKCÍ

DĚTSKÁ HOUPAČKA MASTER BABY S KONSTRUKCÍ DĚTSKÁ HOUPAČKA MASTER BABY S KONSTRUKCÍ Detská hojdačka MASTER Baby / Huśtawka dla dzieci MASTER Baby Swing MASTER Baby / Schaukelwippe MASTER Baby MAS-B089 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

ORTHEO DISC. základní cvi ební. program. pro záda ORTHEO DISC. podstawowy. program. ćwiczeń przeznaczony dla pleców

ORTHEO DISC. základní cvi ební. program. pro záda ORTHEO DISC. podstawowy. program. ćwiczeń przeznaczony dla pleców ORTHEO ORTHEO DISC DISC podstawowy program ćwiczeń przeznaczony dla pleców základní cvi ební program pro záda 2 ORTHEO DISC Instrukcja Návod k použití obsługi Dziękujemy D kujeme Vám Państwu za zakoupení

Bardziej szczegółowo

Plan treningowy, Cel: MODELOWANIE

Plan treningowy, Cel: MODELOWANIE Plan treningowy, Cel: MODELOWANIE Na wykonanie ćwiczeń zaplanuj sobie 3 dni w ciągu tygodnia. Staraj się wykonywać ćwiczenia co drugi dzień. Pierwszy dzień treningowy: siła Drugi dzień treningowy: szybkość

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ogólnorozwojowe- parszywa trzynastka!

Ćwiczenia ogólnorozwojowe- parszywa trzynastka! Ćwiczenia ogólnorozwojowe- parszywa trzynastka! Data publikacji: 12/08/2014 Wiadome jest, że aby przygotować się do pokonywania długich dystansów, trzeba ćwiczyć nie tylko stosując trening stricte biegowy.

Bardziej szczegółowo

TORUS ĆWICZENIA ATLAS. PRODUCENT: HORIZON FITNESS (JOHNSON HEALTH TECH.) Europaallee 51 D50226 Frechen

TORUS ĆWICZENIA ATLAS. PRODUCENT: HORIZON FITNESS (JOHNSON HEALTH TECH.) Europaallee 51 D50226 Frechen TORUS ATLAS ĆWICZENIA PRODUCENT: HORIZON FITNESS (JOHNSON HEALTH TECH.) Europaallee 51 D50226 Frechen www.horizonfitness.com DYSTRYBUTOR: DEL SPORT Sp. z o.o. ul. Warszawska 33 05-082 Blizne Łaszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY

ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY Ćwiczenie 1. - Stajemy w rozkroku na szerokości bioder. Stopy skierowane lekko na zewnątrz, mocno przywierają do podłoża. - Unosimy prawą rękę ciągnąc ją jak najdalej

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA. Copyright 1999-2010, VHI www.technomex.pl. Ćwiczenie 1. Ćwiczenie 2

ĆWICZENIA. Copyright 1999-2010, VHI www.technomex.pl. Ćwiczenie 1. Ćwiczenie 2 ĆWICZENIA Ćwiczenie 1 Ćwiczenie 2 Wybierz tryb treningowy. Terapeuta odwodzi zajętą nogę podczas trwania stymulacji; wraca do środka kiedy stymulacja jest wyłączona. Trzymaj palce skierowane ku górze.

Bardziej szczegółowo

! "#$ % &"'(!) *#$ % +,"!

! #$ % &'(!) *#$ % +,! ! "#$! "#$ % &"'(!) *#$ % +,"! -) 1 .!/ %#$!& ' ( "! $ )#'" *% "$ #!#$ #!#$#!# "#! $ +&& +$# &!$ )!#$ + #!+,#$&#!$#!$$# #$ &!-.! $ + /0#! #$ 10.0# 23 43546#$" 7$!# 8!#$!#$ ) 7$ +'# # 7& +9#&##$ # " & )

Bardziej szczegółowo

Karta TRENINGu część 3 STRETCHING

Karta TRENINGu część 3 STRETCHING Karta TRENINGu część 3 STRETCHING Stretching, czyli statyczne rozciąganie mięśni, jest fundamentalnym elementem kończącym każdą sesję treningową, niezbędnym do poprawy i utrzymania odpowiedniej mobilności

Bardziej szczegółowo

CZ Houpaka MASTER A3 SK Hojdaka MASTER A3 PL Hutawka MASTER A3

CZ Houpaka MASTER A3 SK Hojdaka MASTER A3 PL Hutawka MASTER A3 CZ Houpaka MASTER A3 SK Hojdaka MASTER A3 PL Hutawka MASTER A3 1 CZ V pípad, že nkteré ásti budou chybt, nebo budou poškozeny, kontakujte prosím prodejce. SK V prípade, že niektoré asti budú chýba, alebo

Bardziej szczegółowo

VAROVÁNÍ CZ - PL - STOPNIOWE SCHODKI, INSTRUKCJA CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE

VAROVÁNÍ CZ - PL - STOPNIOWE SCHODKI, INSTRUKCJA CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE CZ - VAROVÁNÍ CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE (Model: #JL9R11 / #JL9R11-1 / #JL9R11-1F) *PŘED SESTAVENÍM POZORNĚ PŘEČÍST SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE (Model: #JL9R11 / #JL9R11-1 / #JL9R11-1F)

Bardziej szczegółowo

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. - Basketbalový koš MASTER Junior CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. SK - akujeme, že ste si zakúpili

Bardziej szczegółowo

Vibraní posilovací stroj MASTER G7

Vibraní posilovací stroj MASTER G7 Vibraní posilovací stroj MASTER G7 CZ Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

nr katalogowy PA 00415

nr katalogowy PA 00415 Twister nr katalogowy PA 00415 Złap rękoma za uchwyt. Umieść nogi na platformach. Używając mięśni bioder i brzucha wpraw platformy w ruch skrętny. Wzmacnia mięśnie brzucha, aktywuje pracę stawów biodrowych,

Bardziej szczegółowo

Mini stepper MASTER s držadlem V

Mini stepper MASTER s držadlem V Mini stepper MASTER s držadlem V!"#!"!$ %&' 1 CZ - Dležité bezpenostní informace 1. Ped každým cviením nejdíve zkontrolujte všechny ásti. Pokud stepper nefunguje správn, nepoužívejte jej. 2. Pravideln

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH H- BHP T- 1. Pylon 60000.0100 Pylon jest elementem uniwersalnym do którego montowane są obustronnie konkretne urządzenia. Montaż odbywa się za pomocą

Bardziej szczegółowo

Bierne ćwiczenia kończyn dolnych

Bierne ćwiczenia kończyn dolnych Bierne ćwiczenia kończyn dolnych są to ćwiczenia do wykonania przez opiekuna, mające na celu rozruszanie bioder, nóg i kolan u osób z porażeniami, jeśli nie są one w stanie same wykonywać ćwiczeń. Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

KATALOG OFERTOWY. Siłownie zewnętrzne I

KATALOG OFERTOWY. Siłownie zewnętrzne I KATALOG OFERTOWY Siłownie zewnętrzne I marzec 2015 0 Motyl odwrotny Nr kat. NW 4225W Wzmacnia mięśnie ramion, pleców i grzbietu, oraz górne partie ciała. Pomaga w utrzymaniu poprawnej postawy ciała. Usiądź

Bardziej szczegółowo

Vibraní posilovací stroj MASTER G3

Vibraní posilovací stroj MASTER G3 Vibraní posilovací stroj MASTER G3 CZ Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

Část/Časť/ LP Popis/Popis/ Opis Množství/Množstvo/ilości

Část/Časť/ LP Popis/Popis/ Opis Množství/Množstvo/ilości Část/Časť/ LP Popis/Popis/ Opis Množství/Množstvo/ilości 1 1 2 1 3 2 4 1 5 1 6 1 Maximální nosnost je 100 kg/ Maximálna nosnosť je 100 kg/maksymalna nośność 100 kg Tento produkt je pouze pro domácí použití.

Bardziej szczegółowo

Trening ogólnorozwojowy w kręglarstwie klasycznym

Trening ogólnorozwojowy w kręglarstwie klasycznym Trening ogólnorozwojowy w kręglarstwie klasycznym Trening obwodowy Trening ogólnorozwojowy powinien być częścią składową treningu kręglarskiego. Jest on równie ważny, a nawet ważniejszy niż trening techniczny

Bardziej szczegółowo

Pozycja wyjściowa: leżenie tyłem z piłką lub poduszką pomiędzy kolanami, dłonie ułożone na dolnej części brzucha pod pępkiem. Aby dobrze zrozumieć

Pozycja wyjściowa: leżenie tyłem z piłką lub poduszką pomiędzy kolanami, dłonie ułożone na dolnej części brzucha pod pępkiem. Aby dobrze zrozumieć Pozycja wyjściowa: leżenie tyłem z piłką lub poduszką pomiędzy kolanami, dłonie ułożone na dolnej części brzucha pod pępkiem. Aby dobrze zrozumieć działanie mięśni dna miednicy zaciśnij pośladki i wszystkie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć ruchowych wg Sivananda Jogi

Scenariusz zajęć ruchowych wg Sivananda Jogi - 3 - Scenariusz zajęć ruchowych wg Sivananda Jogi Temat: Lekcja jogi dla początkujących Miejsce: Sala gimnastyczna z nagłośnieniem. Prowadząca: Anna Czernoch Pomoce: Płyta z podkładem muzycznym, maty.

Bardziej szczegółowo

Thera Band ćwiczenie podstawowe 1.

Thera Band ćwiczenie podstawowe 1. Thera Band ćwiczenie podstawowe 1. Zakładanie taśmy thera band Załóż thera-band na prawą rękę w taki sposób, aby czubki palców i okolice stawów śródręczno paliczkowych zostały zakryte. Wokół grzbietu lewej

Bardziej szczegółowo

Stan na trampolíny. Namiot na trampoliny CZ - TTE NÁVOD AŽ DO KONCE!!! SK - ÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA!!! PL - PRZECZYTAJ INSTRUKCJ A DO KOCA!!!

Stan na trampolíny. Namiot na trampoliny CZ - TTE NÁVOD AŽ DO KONCE!!! SK - ÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA!!! PL - PRZECZYTAJ INSTRUKCJ A DO KOCA!!! Stan na trampolíny Namiot na trampoliny CZ - TTE NÁVOD AŽ DO KONCE!!! SK - ÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA!!! PL - PRZECZYTAJ INSTRUKCJ A DO KOCA!!! 1 CZ Pette si následující návod a další informace ped skládáním

Bardziej szczegółowo

Bazénový robot - vysava MASTER 100

Bazénový robot - vysava MASTER 100 Bazénový robot - vysava CZ MASTER 100 Specifikace: 1. Vstupní naptí a frekvence: 230V/50Hz 2. Výstupní naptí: DC24V 3. Jmenovitý vstupní a výstupní výkon: 200W/150W 4. Pracovní cyklus: 1hod/1.5hod/2hod/2.5hod

Bardziej szczegółowo

TRENING SIŁOWY W DOMU

TRENING SIŁOWY W DOMU TRENING SIŁOWY W DOMU Rozgrzewka. Możesz ją przeprowadzić na dwa sposoby. Pierwsza opcja to skakanka. Wykonuj po prostu tak dużo przeskoków przez sznurek, jak tylko możesz. Nie przejmuj się, jeśli skakanka

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA ĆWICZEŃ JOGI PODCZAS MENSTRUACJI

SEKWENCJA ĆWICZEŃ JOGI PODCZAS MENSTRUACJI SEKWENCJA ĆWICZEŃ JOGI PODCZAS MENSTRUACJI PAŹDZIERNIK 11, 2014 / EDYTUJ ZDROWA PRAKTYKA Po sekwencjach ćwiczeń jogi przy bólach przeciążeniowych i zwyrodnieniowych kolana oraz przy problemach z rwą kulszową,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przyrząd do ćwiczeń "Fit & Fun" Nr 11515822. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Użycie zgodne z przeznaczeniem

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przyrząd do ćwiczeń Fit & Fun Nr 11515822. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Użycie zgodne z przeznaczeniem Przyrząd do ćwiczeń "Fit & Fun" Nr 11515822 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Użycie zgodne z przeznaczeniem Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użycia w suchym pomieszczeniach.

Bardziej szczegółowo

2. Zwiększa siłę mięśni, w szczególności mięśni brzucha, dolnej części pleców, bioder i pośladków

2. Zwiększa siłę mięśni, w szczególności mięśni brzucha, dolnej części pleców, bioder i pośladków Pilates pochodzi od twórcy Josepha Pilatesa, który stworzył tę metodę wzorując się na technikach wschodu i łącząc je z technikami zachodu. Istotą ćwiczeń Pilatesa jest rozciąganie, spinanie i rozluźnianie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK NEUROREHABILITACJI DLA PACJENTÓW SPECJALISTYCZNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ o profilu neurochirurgicznym i neurologicznym

PORADNIK NEUROREHABILITACJI DLA PACJENTÓW SPECJALISTYCZNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ o profilu neurochirurgicznym i neurologicznym PORADNIK NEUROREHABILITACJI DLA PACJENTÓW SPECJALISTYCZNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ o profilu neurochirurgicznym i neurologicznym Autorzy: mgr Bartosz Nazimek, dr med. Dariusz Łątka Opole, kwiecień 2010 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

CZ-Nafukovací postel Air Bed, manuál. SK-Nafukovacia posteľ Air Bed, manuál. Dôležité bezpečnostné opatrenia

CZ-Nafukovací postel Air Bed, manuál. SK-Nafukovacia posteľ Air Bed, manuál. Dôležité bezpečnostné opatrenia BAB-12-E CZ-Nafukovací postel Air Bed, manuál Důležitá bezpečnostní opatření Před použitím si pozorně přečtěte všechny instrukce. SK-Nafukovacia posteľ Air Bed, manuál Dôležité bezpečnostné opatrenia Pred

Bardziej szczegółowo

Bieganie dla początkujących

Bieganie dla początkujących Bieganie dla początkujących Plan Treningowy PRZYKŁADOWY FRAGMENT Spis treści Wstęp...2 Rola diety...3 Plan Treningowy...5 Zasady treningu:...6 Dni z zalecanym odpoczynkiem lub innym sportem...7 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA PRZY PROBLEMACH ZE STAWEM BIODROWYM

SEKWENCJA PRZY PROBLEMACH ZE STAWEM BIODROWYM SEKWENCJA PRZY PROBLEMACH ZE STAWEM BIODROWYM PAŹDZIERNIK 28, 2014 / EDYTUJ ZDROWA PRAKTYKA Kontynuujemy naszą serię sekwencji ćwiczeń jogi. Tym razem pokazujemy jakie asany warto wykonywać przy problemach

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu

Ogólnopolska Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu Ogólnopolska Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu Obszar nr 1 wychowanie fizyczne zajęcia edukacyjne W związku z przystąpieniem naszej szkoły

Bardziej szczegółowo

Odrážedlo JD BUG Nany

Odrážedlo JD BUG Nany Odrážedlo JD BUG Nany návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození odrážedla.

Bardziej szczegółowo

Vibraní posilovací stroj MASTER G4

Vibraní posilovací stroj MASTER G4 Vibraní posilovací stroj MASTER G4 CZ 1 Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

KONSPEKT ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ KONSPEKT ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ Prowadząca: Joanna Chrobocińska Liczba ćwiczących: do 14 osób, Czas: 30 minut, Wada: boczne skrzywienie kręgosłupa I st. (skolioza) Temat: Ćwiczenia mięśni prostownika

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ

KONSPEKT GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ Paweł Dziubak nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Żabieńcu KONSPEKT GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ Temat Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy. Zadanie główne: mięśni pośladkowych i brzucha.

Bardziej szczegółowo

KATALOG. Siłownie zewnętrzne II SERIA NP

KATALOG. Siłownie zewnętrzne II SERIA NP KATALOG Siłownie zewnętrzne II SERIA NP marzec 2015 0 Pylon Nr kat. NP 4401 Opis: Pylon z kotwą, urządzenie stanowi element nośny urządzeń Fitness serii NP: umożliwia obustronny montaż dwóch dowolnych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia rozciągające z wykorzystaniem technik relaksacji poizometrycznej (PIR)

Ćwiczenia rozciągające z wykorzystaniem technik relaksacji poizometrycznej (PIR) Ćwiczenia rozciągające z wykorzystaniem technik relaksacji poizometrycznej (PIR) Mgr Agata Wężyk Zakład Psychologii Pracy Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi Prezentacja wykonana na podstawie

Bardziej szczegółowo

Trening mięśni brzucha

Trening mięśni brzucha Trening mięśni brzucha Delikatnie zarysowane mięśnie brzucha prezentują się naprawdę fantastycznie i są super sexy. Dobry trening na tę partię mięśniową przyniesie szybkie i trwałe efekty. Aby mieć płaski

Bardziej szczegółowo

Przykładowe wizualizacje oraz charakterystyka urządzeń

Przykładowe wizualizacje oraz charakterystyka urządzeń Załącznik nr 1 do OPZ dotyczącego zadania: Doposażenie placu zabaw przy ul. Bartniczej/Skłodowskiej, doposażenie istniejących siłowni przy ul. Bartniczej/Skłodowskiej i ul. Jaśminowa/Pszczela, oraz utworzenie

Bardziej szczegółowo

návod na použití CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-20 PL - Rower spiningowy MASTER X-20 návod na použitie /

návod na použití CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-20 PL - Rower spiningowy MASTER X-20 návod na použitie / návod na použití návod na použitie / CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-20 PL - Rower spiningowy MASTER X-20 CZ - emenový pohon SK - remeový pohon PL - napd paskowy 1 CZ Bezpenostní instrukce: Ped sestavením

Bardziej szczegółowo

Zdolności psychiczne i fizyczne dzieci rozwijają się już w wieku przedszkolnym. Gumowe kule są narzędziem, które doskonali podstawowe umiejętności.

Zdolności psychiczne i fizyczne dzieci rozwijają się już w wieku przedszkolnym. Gumowe kule są narzędziem, które doskonali podstawowe umiejętności. Zawartość: Zestaw pięciu gumowych kul: - 1 x gumowa kula 500g (Ø 80 mm) - 1 x gumowa kula 700g (Ø 80 mm) - 1 x gumowa kula 900g (Ø 100 mm) - 1 x gumowa kula 1100g (Ø 100 mm) - 1 x gumowa kula 1300g (Ø

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia w chorobie. zwyrodnieniowej. stawów. Rekomendowane przez prof. dr. hab. n. med. Janusza Płomińskiego

Ćwiczenia w chorobie. zwyrodnieniowej. stawów. Rekomendowane przez prof. dr. hab. n. med. Janusza Płomińskiego Ćwiczenia w chorobie zwyrodnieniowej stawów Rekomendowane przez prof. dr. hab. n. med. Janusza Płomińskiego choroby zwyrodnieniowej kolana Ćwiczenia wspomagają utrzymanie w dobrym stanie stawów i mięśni.

Bardziej szczegółowo

Cíl: Zlepšit dynamickou rovnováhu a propriocepci. Rehabilituje a posiluje svaly, vazy a klouby.

Cíl: Zlepšit dynamickou rovnováhu a propriocepci. Rehabilituje a posiluje svaly, vazy a klouby. CZ - Dřevěná balanční podložka insportline IN 2099 Manuál Delfín Cíl: Zlepšení koordinace, stability a ovládání hybnosti těla. Počáteční poloha: Postavte se na balanční podložku s nohama rozkročenýma na

Bardziej szczegółowo

Kryterium obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do I klasy sportowej o kierunku akrobatyki sportowej.

Kryterium obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do I klasy sportowej o kierunku akrobatyki sportowej. PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ Kryterium obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do I klasy sportowej o kierunku akrobatyki sportowej. Próba sprawności Fizycznej od 1 do 100 Opis prób sprawności

Bardziej szczegółowo

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 NÁVOD NA POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro

Bardziej szczegółowo

5 kroko w do poprawy szybkos ci uderzeń i wytrzymałos ci rąk

5 kroko w do poprawy szybkos ci uderzeń i wytrzymałos ci rąk 5 kroko w do poprawy szybkos ci uderzeń i wytrzymałos ci rąk 5 kroków do poprawy szybkości uderzeń i wytrzymałości rąk 1 krok - Kołowrotek Zauważyłem jak niektóre osoby ćwicząc sztuki walki mają problem

Bardziej szczegółowo

Jak żyć na co dzień z osteoporozą

Jak żyć na co dzień z osteoporozą Jak żyć na co dzień z osteoporozą mgr fizjoterapii Izabela Łojko Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Jak żyć na co dzień z osteoporozą mgr fizjoterapii Izabela Łojko

Bardziej szczegółowo

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży realizuje Projekt: Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka zespołów bólowych pleców i kręgosłupa wśród lekarzy dentystów

Profilaktyka zespołów bólowych pleców i kręgosłupa wśród lekarzy dentystów Materiały edukacyjne z Czerwcowej sesji stomatologicznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, 07 czerwca 2014 Profilaktyka zespołów bólowych pleców i kręgosłupa wśród lekarzy dentystów Michał Prawda

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji z wychowania fizycznego. Ćwiczenia z przyborem wzmacniające poszczególne grupy mięśni.

Konspekt lekcji z wychowania fizycznego. Ćwiczenia z przyborem wzmacniające poszczególne grupy mięśni. Konspekt lekcji z wychowania fizycznego Temat lekcji: Ćwiczenia z przyborem wzmacniające poszczególne grupy mięśni. Cele operacyjne: Umiejętności: Ćwiczenia z laską gimnastyczną wzmacniające poszczególne

Bardziej szczegółowo

Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ - Důležité bezpečnostní informace 1. Před každým cvičením nejdříve zkontrolujte všechny části. Pokud stepper

Bardziej szczegółowo

PASY TRENINGOWE. Trening synchroniczno-rywalizacyjny

PASY TRENINGOWE. Trening synchroniczno-rywalizacyjny warsztat trenera PASY TRENINGOWE Trening synchroniczno-rywalizacyjny Trudno jest stworzyć koncepcję treningu, która swoją innowacyjnością budziłaby zachwyt i odsuwała w cień inne pomysły czy inicjatywy.

Bardziej szczegółowo

Jednostka treningowa nr 6 (6-8 lat) doskonalenie prowadzenia piłki:

Jednostka treningowa nr 6 (6-8 lat) doskonalenie prowadzenia piłki: Jednostka treningowa nr 6 (6-8 lat) doskonalenie prowadzenia piłki: 1) Rozgrzewka: berek czarodziej jedna lub dwie osoby pełnią role berków, każda złapana przez nich osoba staje nieruchomo na jednej nodze

Bardziej szczegółowo

Posilovací kolečko MASTER Slider

Posilovací kolečko MASTER Slider CZ Posilovací kolečko MASTER Slider MAS4A044 Důležitá upozornění: 1. Před začátkem cvičení zkonzultujte váš zdravotní stav se svým lékařem. 2. Před použitím zkontrolujte, zda je vše bezpečné - pokud jsou

Bardziej szczegółowo

PODSKOKI NA JEDNEJ NODZE - pozycja B

PODSKOKI NA JEDNEJ NODZE - pozycja B Ćwiczenie 1 ZMODYFIKOWANA DESKA - pozycja A Oprzyj ciężar ciała na łokciach ułożonych tuż pod barkami i na palcach stop ciało ma tworzyć jedną prostą linię! Utrzymując jedynie tę pozycję, angażujesz mięśnie

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

Technika wykonania. Joga. P rœva znaczy bok lub strona, utt na mo na rozbiæ na ut intensywny

Technika wykonania. Joga. P rœva znaczy bok lub strona, utt na mo na rozbiæ na ut intensywny Joga LEKCJA 7 117 P rœvott n sana P rœva znaczy bok lub strona, utt na mo na rozbiæ na ut intensywny i t n wyd³u aæ, wyci¹gaæ, rozci¹gaæ, a wiêc ³¹cznie oznacza to intensywne rozci¹ganie. Nazwa sany sugeruje,

Bardziej szczegółowo

rysunek. Standardowym Przybornika Elips.

rysunek. Standardowym Przybornika Elips. 1. Na pocztek otwórz Corela 2. Kliknij na ikonie Nowy rysunek. Jeli program został wczeniej przez Ciebie otwarty i zamknłe tylko poprzedni plik, nacinij na ikon Nowy na pasku Standardowym - ukae si pusta

Bardziej szczegółowo

AB PUMP INSTRUKCJA MONTAŻU I RODZAJE ĆWICZEŃ

AB PUMP INSTRUKCJA MONTAŻU I RODZAJE ĆWICZEŃ AB PUMP INSTRUKCJA MONTAŻU I RODZAJE ĆWICZEŃ Nowość 2010 AbPump Kształtowanie mięśni brzucha przy pomocy kompletnego urządzenia Ab Pump Kolumna Power Trening mięśnii klatki piersiowowej, mięśnii ramion,

Bardziej szczegółowo

Nordic Walking. Podstawowe Informacje i Plan Zajęć. Informacja o sporcie Nordic Walking oraz o aspektach zdrowotnych

Nordic Walking. Podstawowe Informacje i Plan Zajęć. Informacja o sporcie Nordic Walking oraz o aspektach zdrowotnych Nordic Walking Podstawowe Informacje i Plan Zajęć Informacja o sporcie Nordic Walking oraz o aspektach zdrowotnych Dyscyplina Nordic Walking powstała jako trening dla narciarzy biegowych w okresie letnim.

Bardziej szczegółowo

Posilovací lavice MASTER Bench Simlpe Vario Bench Press Ławka Simlpe Vario MAS-SUB1071B

Posilovací lavice MASTER Bench Simlpe Vario Bench Press Ławka Simlpe Vario MAS-SUB1071B Posilovací lavice MASTER Bench Simlpe Vario Bench Press Ławka Simlpe Vario MAS-SUB1071B 1 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające z ciężarkami.

TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające z ciężarkami. TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające z ciężarkami. Miejsce: sala gimnastyczna Czas: 45 Liczba ćw.: 12 Przybory: ławeczki gimnastyczne, hantle, ciężarki, karimaty, stoper Cele lekcji: a)umiejętności: -prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G7

Vibrační posilovací stroj MASTER G7 Vibrační posilovací stroj MASTER G7 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorně si přečtěte tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdější potřeby.

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Urządzenie nie jest przewidziane do celów terapeutycznych i nie jest zabawką dla dzieci!

Uwaga! Urządzenie nie jest przewidziane do celów terapeutycznych i nie jest zabawką dla dzieci! 11103033 Poduszka Balance Instrukcja montażu i korzystania z poduszki Serdeczne gratulacje w związku z zakupem tego produktu! Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją. Instrukcja jest stałą częścią składową

Bardziej szczegółowo

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 9241 ESKY Dkujeme Vám, že jste se rozhodli pro tento výrobek firmy SOEHNLE PROFESSIONAL. Tento výrobek je vybaven všemi znaky

Bardziej szczegółowo

WZORCE SIŁOWE KOŃCZYNA DOLNA

WZORCE SIŁOWE KOŃCZYNA DOLNA WZORCE SIŁOWE KOŃCZYNA DOLNA Pchanie jednonóż (płaszczyzna strzałkowa) Stopy ustawione na szerokość bioder,wyprostowana sylwetka Przysiad z ciężarem własnego ciała Przysiad z ciężarem trzymanym nisko (hantle,

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA FITNES SIŁOWNIA ZEWNETRZNA ZESTAW 1- STEPER

URZĄDZENIA FITNES SIŁOWNIA ZEWNETRZNA ZESTAW 1- STEPER ZESTAW 1- STEPER DANE PODSTAWOWE > Wymiary urządzenia (DxSZxW): 1142x461x1350mm > Strefa użytkowania: 4142x3461mm > Wysokość upadkowa: poniżej 600mm > Głębokość fundamentowania: 700mm > Przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Po co dwiczenia stabilizacyjne???

Po co dwiczenia stabilizacyjne??? Po co dwiczenia stabilizacyjne??? efektywniejsze kształtowanie zdolności motorycznych poprzez zaangażowanie w dwiczeniach całego ciała a nie wyizolowanych grup mięśniowych polepszenie koordynacji nerwowo-mięśniowej

Bardziej szczegółowo

CZ Odrážedlo MASTER POKE. SK Odrážadlo MASTER POKE. PL Hulajnoga MASTER POKE

CZ Odrážedlo MASTER POKE. SK Odrážadlo MASTER POKE. PL Hulajnoga MASTER POKE CZ Odrážedlo MASTER POKE SK Odrážadlo MASTER POKE PL Hulajnoga MASTER POKE návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi 1 CZ Základy bezpečnosti Přečtěte si prosím následující instrukce, abyste

Bardziej szczegółowo

ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER R02

ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER R02 ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER R02 1 CZ Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé vady i pehlédnuté

Bardziej szczegółowo

Intensywny 12 tygodniowy plan na zwiększenie masy mięśniowej. Plan Treningowy. SuperTrening.net

Intensywny 12 tygodniowy plan na zwiększenie masy mięśniowej. Plan Treningowy. SuperTrening.net Intensywny 12 tygodniowy plan na zwiększenie masy mięśniowej Plan Treningowy SuperTrening.net Spis treści Wstęp...3 Dlaczego mięśnie rosną?...4 Plan treningowy...8 FAZA I 4 tygodnie...9 DZIEŃ I Trening

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU ŁAWKA LW-20/20C/20S WAŻNE: Przeczytaj wszystkie dołączone instrukcje przed rozpoczęciem korzystania z produktu. Przed rozpoczęciem ćwiczeń i korzystania z ławki skonsultuj

Bardziej szczegółowo

Intensywne spalanie tkanki tłuszczowej w treningu biegowym

Intensywne spalanie tkanki tłuszczowej w treningu biegowym Intensywne spalanie tkanki tłuszczowej w treningu biegowym Plan Treningowy PRZYKŁADOWY FRAGMENT SuperTrening.net Spis treści Wstęp...3 Co sprawia, że chudniemy?...4 Rola diety...4 Plan Treningowy...7 DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

http://www.mariuszgizynski.pl/

http://www.mariuszgizynski.pl/ 1. Rozciąganie pasma tylnego nóg (dwógłowy uda, łydka) 1 wersja: Noga wyprostowana, palce na siebie, ramiona splecione nad kolanem. Skłon tułowia w przód, plecy wyprostowane. Przytrzymad 15 sekund, rozluźnid,

Bardziej szczegółowo

VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100

VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100 VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100 1 CZ Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit

Bardziej szczegółowo

WARSZTAT TWÓJ ZDROWY KRĘGOSŁUP W BIURZE

WARSZTAT TWÓJ ZDROWY KRĘGOSŁUP W BIURZE WARSZTAT TWÓJ ZDROWY KRĘGOSŁUP W BIURZE 1. Pies z głową w górę i w dół, czyli stretch kręgosłupa przy biurku WDECH plecy wygięte do tyłu, uniesiona broda, oczy skierowane do góry, pięty na podłodze WYDECH

Bardziej szczegółowo

CZY WIESZ, ŻE. W kręgosłupie jest kilka kręgów niepełniących żadnej funkcji, to kość ogonowa. pozostałość po przodkach.

CZY WIESZ, ŻE. W kręgosłupie jest kilka kręgów niepełniących żadnej funkcji, to kość ogonowa. pozostałość po przodkach. O kręgosłup trzeba dbać już od najmłodszych lat. I nie jest to wcale trudne ani zbyt uciążliwe. Nie wymaga też specjalnych wyrzeczeń ani czasu. Wystarczy pamiętać o kilku prostych zasadach i przestrzegać

Bardziej szczegółowo

PIŁKI GIMNESTYCZNE Piłka gimanstyczna jest przyrządem o niezwykle szerokim zastosowaniu. Wykorzystuje się ją zarówno w treningach sportowców jak i do celów rehabilitacyjnych, dlatego może być stosowana

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji wychowania fizycznego

Konspekt lekcji wychowania fizycznego Konspekt lekcji wychowania fizycznego Temat: Piłka koszykowa doskonalenie kozłowania piłki praw i lew rk. Klasa: zespół edukacyjno terapeutyczny. Czas trwania lekcji: 45 minut. Miejsce lekcji: sala gimnastyczna.

Bardziej szczegółowo

źle METODYKA ERGONOMICZNEGO WYKONYWANIA ĆWICZEŃ SIŁOWYCH

źle METODYKA ERGONOMICZNEGO WYKONYWANIA ĆWICZEŃ SIŁOWYCH Podnoszenie jest bezpieczne wówczas, gdy rzut środka ciężkości układu, osoba podnosząca i obiekt podnoszony mieści się wewnątrz powierzchni ograniczonej stopami (czworobok podparcia). Stopy powinny być

Bardziej szczegółowo

Rzepka strona o naszych kolanach http://www.kolana.hg.pl/

Rzepka strona o naszych kolanach http://www.kolana.hg.pl/ Sześciotygodniowy program ćwiczeń dla osób cierpiących na zespół bólowy przedniego przedziału kolana Opracowano na podstawie: Boling, MC, Bolgla, LA, Mattacola, CG. Uhl, TL, Hosey, RG. Outcomes of weight-bearing

Bardziej szczegółowo