Bazénový robot - vysava MASTER 100

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bazénový robot - vysava MASTER 100"

Transkrypt

1 Bazénový robot - vysava CZ MASTER 100 Specifikace: 1. Vstupní naptí a frekvence: 230V/50Hz 2. Výstupní naptí: DC24V 3. Jmenovitý vstupní a výstupní výkon: 200W/150W 4. Pracovní cyklus: 1hod/1.5hod/2hod/2.5hod 5. Délka kabelu: 15m 6. Maximální istící plocha: 100m² 7. Filtrovací kapacita: 15 m³/hod 8. Filtrovací schopnost: 150µm 9. Teplota vody: 10 C - 35 C 10. Rychlost pohybu: m/min 11. isti IP68, Napájecí jednotka IPX4 12. Pracovní teplota: 10 C - 40 C 13. Maximální hloubka bazénu: 2.5m 1

2 1. Tento model je uren pouze pro bazény s rovnou podlahou. CZ 2. Pro zamezení možnosti velkého poškození istie, nikdy ho nezapínejte do zásuvky el. naptí, pokud je mimo bazén. 3. Kabel el. naptí musí být zapojen do píslušné zásuvky el. naptí 230V. 4. Nepoužívejte isti, pokud jsou osoby v bazénu. 5. Ujistte se, že karabina kabelu je zaháknutá do kroužku na vrchní stran istie ped ponoením do vody. Když vytahujete isti z vody, uchopte isti za kroužek, nikdy netahejte za kabel! 6. Pro optimální výkon se ped zapnutím ujistte, že vevnit není žádný zbylý vzduch (žádné vzduchové bubliny nevychází z istie a isti je pln ponoen na dn bazénu. 7. Nezkoušejte pohybovat žlutými bójkami na elektrickém kabelu. Vždy je nechejte ve volné pozici. 8. Ped zapnutím se ujistte, že kabel je pln uvolnn, pro zamezení navinutí, které mže snížit výkon nebo zpsobit poškození. 9. Filtrové kapsy musíte istit pi každém použití, zamezí to zašpinní filtr a umožní normální funkci istie. 10. isti musí být skladován v chladné a vtrané místnosti, bez pímého sluneního záení. 11. Napájecí jednotka by mla být umístnna ve zastínném míst. Pro zamezení pehátí a možnému poškození ástí, nikdy nezakrývejte napájecí jednotku. 12. Opravy mže provádt pouze distributor, v opaném pípad není možné uplatnit záruku. 13. Abyste zamezili možnému poškození i nehod, doporuujeme spojit napájecí jednotku s pevným držákem vedle bazénu pomocí bezpenostního provazu (který je piložen v krabici). 14. Abyste zamezili nehod, vždy umístte napájecí jednotku nejmén 3,5 m od kraje bazénu. Pette si prosím tyto instrukce ped použitím a uschovejte návod pro možnou pozdjší potebu. I. Pedstavení: Bazénový robot MASTER 100 je automatický bazénový isti se zvýšenou efektivitou. Díky pídavnému computeru kontrolující program, mže istit zdi a dno automaticky. Ve stejnou dobu také istí vodu a pohlcuje drobné ásteky. Pro bezpené použití, isti pracuje na 24V naptí. 2

3 II. Bezpenost: CZ Ped zapojením istie do el. naptí, zkontrolujte prosím, že místní naptí a frekvence (Hz) odpovídají údajm na napájecí jednotce. III. Seznam díl volitelný obr.4-1 3

4 Složte isti dle tohoto schématu. CZ Upozornní: Volitelné ásti jsou ureny pouze pro bazény se šikmým dnem. IV. Ovládání istie 5.1 Zapojení kabelu Zapojte kabel do zdíky na napájecí jednotce (upozornní: Ujistte se, že ho dáváte ve správném smru a pozici) a dotáhnte matice na obou stranách kabelu. pin Zapojení konektoru 5.2 Operaní panel Fig.5-1 4

5 Tlaítka a svítící diody CZ. Popis Specifikace Funkce 1 ŠÍKA BAZÉNU Tlaítko pro výbr šíky bazénu Výbr na základ šíky bazénu 2 AS Tlaítko pro výbr automatického asu 3 STOP Tlaítko zastavení 4 FWD/REW Tlaítko manuálního posunu dopedu/dozadu Abyste dostali isti na správné místo 5 AUTO RUN Tlaítko automatického programu isti zane pracovat v automatickém programu 6 Dioda délky automat. programu 7 Dioda šíky bazénu 5.3 Funkce a nastavení trysek isti má 2 trysky (viz obrázek 5-2), jedna je otevená, druhá zavená. Voda proudí pes otevenou trysku pro pohyb istie dopedu. Mžete nastavit smr trysky pes rotaci, která bude kontrolovat cestu istie. Obr

6 5.3.1 ZOBRAZENÍ CESTY ISTIE: CZ Obr.5-3 Upozornní: toto znázornní ukazuje pibližnou cestu, ale závisí hlavn na rzných úhlech podlahy bazénu výbr smru Obr

7 isti se bude pohybovat v uritém smru a cest, pomocí nastavení hubice, okolo které jsou CZ symboly, které znamenají rzné úhly. Viz obrázek Vyberte, pokud potebujete, aby se isti pohyboval rychleji do uritého bodu, symbol mezi 0 ~90. 1) isti se pohybuje skoro rovn, když je na hodnot 45. 2) isti se pohybuje dopedu doprava, když je mezi ) isti se pohybuje dopedu doleva, když je mezi ) isti se pohybuje v malém toícím úhlu, když je symbol blízko vyberte, pokud potebujete, aby se isti pohyboval pomalu do bodu, mezi 0 ~90. 1 isti se pohybuje skoro rovn pokud je na symbolu isti se pohybuje dopedu doleva, když je na symbolu mezi isti se pohybuje dopedu doprava, když je na symbolu isti se pohybuje v malém toícím úhlu, když je symbol blízko 75. Cesta istie se mže lišit více i mén v závislosti na rzných druzích bazénu a samotných isti. Zamotání kabelu mže po chvíli zpsobit zmnu smru, je teba uvolnit kabel nastavením jiného smru i uvolnit kabel manuáln. V tabulce níže uvidíte doporuené pozice trysek, najdte si ideální pozici pro váš bazén v závislosti na velikosti bazénu a úhlu. V základ, pozice, která vede k menšímu úhlu toení by mla být vybrána pro širší bazén a naopak, toto mže zajistit maximální pokrytí a snazší rozmotání kabelu. Upozornní. Pozice trysky, která zpsobí pomalou rychlost by mla být pro širší bazén, protože zpátení vzdálenost se sníží. 7

8 5.3.3 Doporuené pozice: CZ 1) Pozice, ve kterých se bude isti pohybovat rychleji Šíka bazénu Nárt 8

9 2 Pozice, ve kterých se bude isti pohybovat pomaleji CZ Šíka bazénu Nárt Upozornní: Tyto doporuení umožní vybrat správnou pozici hubice, která je závislá na základ aktuální situace bazénu. 5.4 Metody položení istie do bazénu Držte správn kabel jednou rukou (ujistte se, že jde kabel z ruky do istie umožní ponoení do vody nad dnem bazénu), držte rukoje istie druhou rukou a dávejte ho do vody pomalu. obr

10 Stále držte kabel než se isti naplní vodou a ponoí se na dno bazénu. CZ obr.5-6 Po ponoení istie do bazénu uvolnte zbytek kabelu. obr.5-7 Pokud budete postupovat dle návodu, nestane se, že by se vám isti obrátil vzhru nohama. Dávejte pozor, aby se vám to nestalo. Upozornní: 1. pokládání istie do bazénu i vytahování ven provádjte vždy zadní stranou ke stn, abyste zamezili možnosti poškrábání bazénové plochy. obr Skladujte isti na rovné ploše tak, aby se tlo nedotýkalo žádných ostrých pedmt a nedošlo tak k poškození. obr

11 5.5 ištní filtrových kapes CZ Uvolnte koleka a otevete isti. koleko obr.5-10 Zmáknte pezku na tle istie a vytáhnte filtrovou cartridge. obr.5-11 Vytáhnte a vyistte filtrovou kapsu a pak ji dejte zase zpt. obr

12 Upozornní: vždy musíte zmáknout pezku pi vytahování i dávání zpt filtraní cartridge, CZ pokud ne,mohlo by to poškodit tlo istie. složení Rozložení špatn Nemakejte pezku ve stejnou dobu. Nevytahujte najednou ob strany cartridge. krok 1 Vkládejte nejdíve jednu stranu. Zmáknte pezku krok 2 Zmáknte pezku na druhé stran. Vytahujte filtrovou cartridge z jedné strany. krok 3 Vložte filtrovou cartridge. Vytáhnte filtrovou cartridge. 12

13 5.6 Výmna filtrových kapes CZ Vymte filtrovou kapsu v pípad poškození dle následujícího obrázku Obr Pomocné rady i. Odpojte jej od zdroje ihned po použití (nedlejte to mokrýma rukama nebo holýma nohama). ii. Když isti vytahujete, neml by se dotýkat zdí, aby nedošlo k poškrábání bazénu nebo poškození istie. iii. Ped vytažením z bazénu a položením na okraj bazénu, podržte isti nad vodou cca na sekund, aby vytekla voda, která zstala v tle istie. iv. Pi vytahování z bazénu držte isti za rukoje, nikdy ho netahejte za kabel! VI. Seznam ástí. Popis Model Množství Umístní 1 isti V kartonu 2 Napájecí jednotka V kartonu 3 Návod a další dok. 1 13

14 VII. Problémy CZ Závada Možný dvod Odstranní závady Kabel se svíjí a kroutí isti nedostane na všechny místa v bazénu isti nefunguje Kabel je špatn pipojen Pekážka v bazénu Pebytený kabel v bazénu Kabel se pisál k istii Napájecí jednotka je špatn umístna Výpust vody je ve špatném úhlu Filtraní systém a pumpa jsou oteveny Kabel není dost dlouhý Napájecí kabel je špatn zapojen Poškození pi doprav isti neodpovídá místnímu el. naptí Zkontrolujte pipojeni kabelu Odstrate pekážky z bazénu Vytáhnte pebytený kabel z bazénu tak aby v bazénu byla jen potebná délka Vypnte isti Umístte napájecí jednotku tak, aby isti dosáhl na všechny místa Nastavte ho do správného úhlu Vypnte filtraní systém Uvolnte kabel Zapojte kabel správn Kontaktujte prodejce Kontaktujte prodejce VIII. Záruka: Prodávající poskytuje na tento výrobek záruku 24 msíc. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé: 1. zavinním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, užíváním v nesouladu se záruním listem 2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou 3. mechanickým poškozením 4. opotebením díl pi bžném používání (nap. gumové a plastové ásti, pohyblivé mechanismy jako ložiska klínový emen, opotebení tlaítek na computeru) 5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou 6. neodbornými zásahy 7. nesprávným zacházením, i nevhodným umístním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, psobením vody, neúmrným tlakem a nárazy, úmysln pozmnným designem, tvarem nebo rozmry 14

15 Bazénový robot - isti SK MASTER 100 Špecifikácie: 1.Vstupné napätie a frekvencie: 220V/50Hz 2.Výstupné napätie: DC24V 3.Menovitý vstupný a výstupný výkon: 200W/150W 4.Pracovný cyklus: 1hod/1.5hod/2hod/2.5hod 5.D žka kábla: 15m 6.Maximálna istiaca plocha: 100m ² 7.Filtrovacia kapacita: 15 m³ / hod 8.Filtrovacia schopnos: 150m 9.Teplota vody: 10 C - 35 C 10.Rýchlost pohybu: m / min 11.isti - IP68, Napájacia jednotka IPX4 12.Pracovná teplota: 10 C - 40 C 13.Maximálna h bka bazéna: 2.5m 15

16 1.Tento model je urený len pre bazény s rovnou podlahou. SK 2.Pre zamedzenie možnosti vekého poškodenia istia, nikdy ho nezapínajte do zásuvky el. napätia, ak je mimo bazén. 3.Kabel el. napätia musí by zapojený do príslušnej zásuvky el. napätie 230V. 4.Nepoužívejte isti, ak sú osoby v bazéne. 5.Uistite sa, že karabína kábla je zaháknutá do krúžku na vrchnej strane istie pred ponorením do vody. Ke vyahujete isti z vody, uchopte isti za krúžok, nikdy neahajte za kábel! 6.Pre optimálny výkon sa pred zapnutím uistite, že vo vnútri nie je žiadny zvyšný vzduch (žiadne vzduchové bubliny nevychádzajú z istia a isti je plne ponorený na dne bazéna. 7.Neskúšajte pohybova žltými bójkami na elektrickom kábli. Vždy ich nechajte vo vonej pozícii. 8.Pred zapnutím sa uistite, že kábel je plne uvonený, pre zamedzenie navinutia, ktoré môže zníži výkon alebo spôsobi poškodenie. 9.Filtrové vrecká musíte isti pri každom použití, zamedzí to zašpineniu filtrov a umožní normálnu funkciu istia. 10.isti musí by skladovaný v chladnej a vetranej miestnosti, bez priameho slneného žiarenia. 11.Napájecí jednotka by mala by umiestnená v zatienenom mieste. Pre zamedzenie prehriatia a možnému poškodeniu astí, nikdy nezakrývajte napájaciu jednotku. 12.Opravy môže vykonáva len distribútor, v opanom prípade nie je možné uplatni záruku. 13.Abyste zamedzili možnému poškodeniu alebo havárii, odporúame spoji napájaciu jednotku s pevným držiakom veda bazéna pomocou bezpenostného povrazu (ktorý je priložený v krabici). 14.Neodstraujte ochrannú fóliu, ktorá je nalepená na operanom paneli. 15.Aby ste zamedzili nehode, vždy umiestnite napájaciu jednotku najmenej 3,5 m od kraja bazénu. Preítajte si prosím tieto inštrukcie pred použitím a uschovajte návod pre možnú neskoršiu potrebu. I. Predstavenie: Bazénový robot MASTER 100 je automatický bazénový isti so zvýšenou efektivitou. Vaka prídavnému computeru kontrolujúci program, môže isti steny a dno automaticky. V rovnakom ase tiež istí vodu a pohlcuje drobné iastoky. Pre bezpené použitie, isti pracuje na 24V napätie. 16

17 II. Bezpenos: SK 3 Pred zapojením istia do el. napätie, skontrolujte prosím, že miestne napätia a frekvencie (Hz) zodpovedajú údajom na napájacej jednotke. III. Zoznam dielov volitebný obr

18 Zložte isti poda tejto schémy. SK Upozornenie: Volitené asti sú urené len pre bazény so šikmým dnom. IV. Ovládanie istia 5.1 Zapojenie kábla Zapojte kábel do zdierky na napájacej jednotke (upozornenie: Uistite sa, že ho dávate v správnom smere a pozíciu) a dotiahnite matice na oboch stranách kábla. pin Zapojenie konektoru 18

19 5.2 Operaný panel SK obr.5-1 Tlaidlá a svietiace diódy. Popis Špecifikácie Funkcie 1 ŠÍRKA BAZÉNU Tlaidlo pre výber šírky bazéna Výber na základe šírky bazéna Tlaidlo pre výber automatického 2 AS asu 3 STOP Tlaidlo zastavenia 4 FWD/REW Tlaidlo manuálneho posunu dopredu / dozadu Aby ste dostali isti na správne miesto 5 AUTO RUN Tlaidlo automatického programu isti zane pracova v automatickom programe 6 Dióda d žky automat. programu 7 Dióda šírky bazéna 19

20 5.3 Funkcie a nastavenie trysiek SK isti má 2 trysky (pozri obrázok 5-2), jedna je otvorená, druhá zatvorená. Voda prúdi cez otvorenú trysku pre pohyb istia dopredu. Môžete nastavi smer trysky cez rotáciu, ktorá bude kontrolova cestu istia. Obr ZOBRAZENIE CESTY ISTIA: Obr.5-3 Upozornenie: toto znázornenie ukazuje približnú cestu, ale závisí hlavne na rôznych uhloch podlahy bazéna. 20

21 5.3.2 výber smeru SK Obr. 5-4 isti sa bude pohybova v uritom smere a ceste, pomocou nastavenia hubica, okolo ktorej sú symboly, ktoré znamenajú rôzne uhly. Pozri obrázok Vyberte, ak potrebujete, aby sa isti pohyboval rýchlejšie do uritého bodu, symbol medzi 0 ~ 90. 1) isti sa pohybuje skoro rovno, ke je na hodnote 45. 2) isti sa pohybuje dopredu doprava, ke je medzi ) isti sa pohybuje dopredu doava, ke je medzi ) isti sa pohybuje v malom toiacim uhle, ke je symbol blízko vyberte, ak potrebujete, aby sa isti pohyboval pomaly do bodu, medzi 0 ~ 90. 1) isti sa pohybuje skoro rovno ak je na symbole 75. 2) isti sa pohybuje dopredu doava, ke je na symbole medzi ) isti sa pohybuje dopredu doprava, ke je na symbole 90. 4) isti sa pohybuje v malom toiacim uhle, ke je symbol blízko 75. Cesta istia sa môže líši viac i menej v závislosti na rôznych druhoch bazéna a samotných istiov. Zamotanie môže po chvíli spôsobi zmenu smeru, je potrebné uvoni kábel nastavením iného smeru i uvoni kábel manuálne. V tabuke nižšie uvidíte odporúané pozície trysiek, nájdite si ideálnu pozíciu pre váš bazén v závislosti na vekosti bazénu a uhla. V základe, pozícia, ktorá vedie k menšiemu uhlu toenie by malo by vybraté pre širší bazén a naopak, toto môže zabezpei maximálne pokrytie a ahšie rozmotanie kábla. Upozornenie. Pozícia trysky, ktorá spôsobí pomalú rýchlos by mala by pre širší bazén, pretože spiatoná vzdialenos sa zníži. 21

22 5.3.3 Doporuené pozície: 2) Pozície, v ktorých sa bude isti pohybova rýchlejšie SK Šírka bazénu Nárt 22

23 2 Pozície, v ktorých sa bude isti pohybova pomalšie SK Šírka bazénu Nárt Upozornenie: Tieto odporúania umožnia vybra správnu pozíciu hubice, ktorá je závislá na základe aktuálnej situácie bazéna. 5.4 Metódy položenia istia do bazénu Držte správne kábel jednou rukou (uistite sa, že ide kábel z ruky do istia umožní ponorenie do vody nad dnom bazéna), držte rukovä istia druhou rukou a dávajte ho do vody pomaly. obr

24 Stále držte kábel než sa isti naplní vodou a ponoria sa na dno bazéna. SK obr.5-6 Po ponorení istia do bazéna uvonite zvyšok kábla. obr.5-7 Ak budete postupova poda návodu, nestane sa, že by sa vám isti obrátil hore nohami. Dávajte pozor, aby sa vám to nestalo. Upozornenie: 1. pokladanie istia do bazéna i vyahovanie von vykonávajte vždy zadnou stranou k stene, aby ste zamedzili možnosti poškriabaniu bazénovej plochy. obr Skladujte isti na rovnej ploche tak, aby sa telo nedotýkalo žiadnych ostrých predmetov a nedošlo tak k poškodeniu. obr

25 5.5 ištenie filtrových vreciek SK Uvolnite kolieska a otvorte isti. koliesko obr.5-10 Stlate pracku na tele istia a vytiahnite filtrovú cartridge. obr.5-11 Vytiahnite a vyistite filtrovú kapsu a potom ju dajte zase spä. Upozornenie: vždy musíte stlai pracku pri vyahovaní i dávanie spä filtrané cartridge, ak nie, mohlo by to poškodi telo istia. obr

26 SK zloženie Rozloženie zle Nestláajte pracku v rovnakom ase. Nevyahujte naraz obe strany cartridge. krok 1 Vkladajte najskôr jednu stranu. Stlate pracku krok 2 Stlate pracku na druhej strane. Vyahujte filtrovú cartridge z jednej strany. krok 3 Vložte filtrovú cartridge. Vytiahnite filtrovú cartridge. 26

27 5.6 Výmena filtrových vreciek SK Vymete filtrové vrecko v prípade poškodenia poda nasledujúceho obrázku Obr Pomocné rady i.odpojte ho od zdroja ihne po použití (nerobte to mokrými rukami alebo holými nohami). ii.ke isti vyahujete, nemal by sa dotýka stien, aby nedošlo k poškriabaniu bazéna alebo poškodeniu istia. iii.pred vytiahnutím z bazéna a položením na okraj bazéna, podržte isti nad vodou cca na sekúnd, aby vytiekla voda, ktorá zostala v tele istia. iv.pri vyahovaní z bazéna držte isti za rukovä, nikdy ho neahajte za kábel! VI. Zoznam asti. Popis Model Množstvo Umiestnenie 1 isti V karóne 2 Napájacia jednotka V kartóne 3 Návod a alší dok. 1 27

28 VII. Problémy SK Závada Možný dvod Odstranenie závady Kábel sa zvíja a krúti isti nedostane na všetky miesta v bazéne isti nefunguje Kábel je zle pripojený Prekážka v bazéne Prebytoný kábel v bazéne Kábel sa prisal k istii Napájacia jednotka je zle umiestnená Výpust vody je v zlom uhle Filtraný systém a pumpa sú otvorené Kábel nie je dos dlhý Napájací kábel je zle zapojený Poškodenie pri doprave isti nezodpovedá miestnemu el. napätiu Skontrolujte pripojenie kábla Odstrate pekážky z bazénu Vytáhnte pebytený kabel z bazénu tak aby v bazénu byla jen potebná délka Vypnite isti Umiestnite napájaciu jednotku tak, aby isti dosiahol na všetky miesta Nastavte ho do správneho uhla Vypnite filtraný systém Uvolnite kábel Zapojte kábel správne Kontaktujte predajcu Kontaktujte predajcu VIII. Záruka: Predávajúci poskytuje na tento výrobok záruku 24 mesiacov. Záruka sa nevzahuje na závady vzniknuté: 1. zavinením užívatea tj poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užívaním v nesúlade so záruným listom 2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou 3. mechanickým poškodením 4. opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové asti, pohyblivé mechanizmy ako ložiská klinový reme, opotrebenie tlaidiel na computeru) 5. neodvratnou udalosou a živelnou pohromou 6. neodbornými zásahmi 7. nesprávnym zaobchádzaním, i nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi 28

29 CZ SK CZ - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ - informace k likvidaci elektrických a elektronických zaízení. Po uplynutí doby životnosti pístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, pístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za úelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na urených sbrných místech, kde budou pijata zdarma. Správnou likvidací pomžete zachovat cenné pírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopad na životní prostedí a lidské zdraví, což by mohly být dsledky nesprávné likvidace odpad. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úadu nebo nejbližšího sbrného místa. Pi nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národního pedpisy udleny pokuty. SK - OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení. Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevhadzujte do domového odpadu. Za úelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na urených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou pomôžete zachova cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a udské zdravie, o by mohli by dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. alšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu by v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. PL - OCHRONA RODOWISKA - informacje na temat utylizacji sprztu elektrycznego i elektronicznego. Po upływie ywotnoci sprztu lub gdy naprawa jest nieekonomiczna, urzdzenie nie powinno by wyrzucane razem z odpadami gospodarstwa domowego. W celu właciwej utylizacji tego rodzaju odpadów, sprzt powinien zosta dostarczony do wyznaczonych punktów odbioru zu ytego sprztu elektrycznego i elektronicznego, sprzt powinien zosta przyjty bez ponoszenia dodatkowych opłat. Prawidłowa utylizacja tego rodzaju odpadów, nie wpływa negatywnie na rodowisko, zdrowie ludzi, pomaga zachowa cenne zasoby naturalne w nienaruszonym stanie. Wicej informacji na temat utylizacji w Twojej okolicy tego rodzaju odpadów uzyskasz w najbli szej placówce urzdowej. Niewłaciwa utylizacja, składowanie odpadów, zgodnie z odpowiednimi przepisami podlega karrze grzywny. CZ Copyright - autorská práva Spolenost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci ástí tohoto návodu nebo jako celku tetí stranou bez výslovného souhlasu spolenosti MASTER SPORT s.r.o.. Spolenost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepebírá žádnou odpovdnost za jakýkoli patent. SK - Copyright - autorské práva Spolonos MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu astí tohto návodu alebo ako celku treou stranou bez výslovného súhlasu spolonosti MASTER SPORT s.r.o.. Spolonos MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednos za akýkovek patent. PL - Copyright - prawo autorskie Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treci niniejszej instrukcji obsługi. Prawo autorskie zabrania kopiowania treci instrukcji w czci lub te w całoci przez osoby trzecie bez wyranej zgody MASTER SPORT s.r.o.. Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialnoci za jakiekolwiek patenty. 29

30 CZ SK MASTER SPORT s.r.o. Provozní 5560/1b Ostrava Tebovice Czech Republic TRINET Corp, s. r. o. Cesta do Rudiny Kysucké Nové Mesto Slovakia TRINET CORP sp. z o.o. Wilkowicka Toszek Poland 30

!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!%

!#$%& &'# (! &) *%# # + &,%# - #!% !" #" # " $% "!#&#" # '!#!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!% &$!"#! "."!"! " %'(%)!*+!"#$%& " # / 0 1223 %% 45!##!# # % %.% #6 " ##7# "#. 1 # ##%# #, 8 " #"# % ## %"" # % " #."#,-%.+/&$#" 3 " "" "%.

Bardziej szczegółowo

NENECHÁVAJTE NEPOUŽÍVAJTE NENOSTE

NENECHÁVAJTE NEPOUŽÍVAJTE NENOSTE ! " " #! $ % &" ' ( ) * +, ) -. )! " # "! # $ $ % # & ' ( ( ) ( ) / 0 1 ) -. )! #! " # "! # ) ( ) 2 3 4 51 ) -. )!! * + ( ) ( 2. ), $ & $ -. #! $ $, / 0! $ # 1! &,, 2 & 3., +.!, & $ 4!!! 5 6 $ $ " 7 "

Bardziej szczegółowo

Pídavné pedály pro odrážedlo JD BUG

Pídavné pedály pro odrážedlo JD BUG Pídavné pedály pro odrážedlo JD BUG návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození

Bardziej szczegółowo

Wrist ball MASTER !" #$ $ %! $! # & '" ( # $ $ ' # )# $# ' *+,,, -. */ 0 #.!! * 1 ' # #!# 2! '! $ $ " $ 3 1' # ## + $! #.' 4!!"! 5 # $!!.

Wrist ball MASTER ! #$ $ %! $! # & ' ( # $ $ ' # )# $# ' *+,,, -. */ 0 #.!! * 1 ' # #!# 2! '! $ $  $ 3 1' # ## + $! #.' 4!!! 5 # $!!. Wrist ball MASTER!" #$ $ %! $! # & '" ( # $ $ ' # )# $# ' *+,,, -. */ 0 #.!! * 1 ' # #!# 2! '! $ $ " $ 3 1' # ## + $! #.' 4!!"! 5 # $!!.'6!.' # " # 7!.!!$!!. $" $#! '.'!! $ # )# $# *,8*+! 9.' " 8 #! "

Bardziej szczegółowo

Mini stepper MASTER s držadlem V

Mini stepper MASTER s držadlem V Mini stepper MASTER s držadlem V!"#!"!$ %&' 1 CZ - Dležité bezpenostní informace 1. Ped každým cviením nejdíve zkontrolujte všechny ásti. Pokud stepper nefunguje správn, nepoužívejte jej. 2. Pravideln

Bardziej szczegółowo

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. - Basketbalový koš MASTER Acryl Board CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. SK - akujeme, že ste

Bardziej szczegółowo

Odrážedlo JD BUG Billy

Odrážedlo JD BUG Billy Odrážedlo JD BUG Billy návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození odrážedla.

Bardziej szczegółowo

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. - CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. SK - akujeme, že ste si zakúpili tento výrobok. V prípade,

Bardziej szczegółowo

návod na použití CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-20 PL - Rower spiningowy MASTER X-20 návod na použitie /

návod na použití CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-20 PL - Rower spiningowy MASTER X-20 návod na použitie / návod na použití návod na použitie / CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-20 PL - Rower spiningowy MASTER X-20 CZ - emenový pohon SK - remeový pohon PL - napd paskowy 1 CZ Bezpenostní instrukce: Ped sestavením

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

CZ Houpaka MASTER A3 SK Hojdaka MASTER A3 PL Hutawka MASTER A3

CZ Houpaka MASTER A3 SK Hojdaka MASTER A3 PL Hutawka MASTER A3 CZ Houpaka MASTER A3 SK Hojdaka MASTER A3 PL Hutawka MASTER A3 1 CZ V pípad, že nkteré ásti budou chybt, nebo budou poškozeny, kontakujte prosím prodejce. SK V prípade, že niektoré asti budú chýba, alebo

Bardziej szczegółowo

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 9241 ESKY Dkujeme Vám, že jste se rozhodli pro tento výrobek firmy SOEHNLE PROFESSIONAL. Tento výrobek je vybaven všemi znaky

Bardziej szczegółowo

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. - Basketbalový koš MASTER Junior CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. SK - akujeme, že ste si zakúpili

Bardziej szczegółowo

Aerobic ty Swing Flex Bar

Aerobic ty Swing Flex Bar Aerobic ty Swing Flex Bar CZ Dležitá upozornní: 1. Ped zaátkem cviení zkonzultujte váš zdravotní stav se svým lékaem. 2. Ped použitím zkontrolujte, zda je vše bezpené - pokud jsou nkteré ásti opotebované

Bardziej szczegółowo

1 1 1 1 2 kruhová kostra s gumovými krytkami 1 1 1 1 1 3

1 1 1 1 2 kruhová kostra s gumovými krytkami 1 1 1 1 1 3 CZ: Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek. SK: akujeme, že ste si zakúpili tento výrobok. PL: Dzikujemy za zakup tego produktu. CZ: V pípad, že v balení budou njaké ásti chybt, nebo jsou poškozené,

Bardziej szczegółowo

Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek.

Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek. 38'' (97 cm) Trampolína / Trampolina 48'' (122 cm) Trampolína / Trampolina 55'' (140 cm) Trampolína / Trampolina Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek. V pípad, že v balení budou njaké ásti chybt,

Bardziej szczegółowo

Stan na trampolíny. Namiot na trampoliny CZ - TTE NÁVOD AŽ DO KONCE!!! SK - ÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA!!! PL - PRZECZYTAJ INSTRUKCJ A DO KOCA!!!

Stan na trampolíny. Namiot na trampoliny CZ - TTE NÁVOD AŽ DO KONCE!!! SK - ÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA!!! PL - PRZECZYTAJ INSTRUKCJ A DO KOCA!!! Stan na trampolíny Namiot na trampoliny CZ - TTE NÁVOD AŽ DO KONCE!!! SK - ÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA!!! PL - PRZECZYTAJ INSTRUKCJ A DO KOCA!!! 1 CZ Pette si následující návod a další informace ped skládáním

Bardziej szczegółowo

DĚTSKÁ HOUPAČKA MASTER BABY S KONSTRUKCÍ

DĚTSKÁ HOUPAČKA MASTER BABY S KONSTRUKCÍ DĚTSKÁ HOUPAČKA MASTER BABY S KONSTRUKCÍ Detská hojdačka MASTER Baby / Huśtawka dla dzieci MASTER Baby Swing MASTER Baby / Schaukelwippe MASTER Baby MAS-B089 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

VAROVÁNÍ CZ - PL - STOPNIOWE SCHODKI, INSTRUKCJA CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE

VAROVÁNÍ CZ - PL - STOPNIOWE SCHODKI, INSTRUKCJA CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE CZ - VAROVÁNÍ CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE (Model: #JL9R11 / #JL9R11-1 / #JL9R11-1F) *PŘED SESTAVENÍM POZORNĚ PŘEČÍST SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE (Model: #JL9R11 / #JL9R11-1 / #JL9R11-1F)

Bardziej szczegółowo

VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100

VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100 VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100 1 CZ Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit

Bardziej szczegółowo

Odrážedlo JD BUG Nany

Odrážedlo JD BUG Nany Odrážedlo JD BUG Nany návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození odrážedla.

Bardziej szczegółowo

SC800 INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041999. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

SC800 INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041999. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041999 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56112034(SC800-71), 56112035(SC800-86), 56112036(SC800-71C) Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK 509111-05 CZ/SK DW432 DW433 2 3 4 5 CZ PÁSOVÁ BRUSKA Blahopøejeme Vám! Rozhodli jste se pro elektronáøadí firmy DEWALT, jež pokraèuje v dlouhé tradici této firmy, vyznaèující se tím, že nabízí odborníkovi

Bardziej szczegółowo

Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ - Důležité bezpečnostní informace 1. Před každým cvičením nejdříve zkontrolujte všechny části. Pokud stepper

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45 1 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16

CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16 CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16 návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti TATO KOLOBŽKA JE URENA

Bardziej szczegółowo

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO.

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO. SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) Slovensky Návod na používanie... A-2 - A-20 Česky Návod k obsluze... B-2 - B-20 Polski Instrukcja obsługi...

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 44010 I. Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi. Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń

FAVORIT 44010 I. Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi. Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń FAVORIT 44010 I Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń 2 Obsah Ďakujeme Vám, že ste si vybrali jeden z našich vysokokvalitných výrobkov. Aby

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-25

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-25 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-25 0 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-10

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-10 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-10 1 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

CZ koloběžka MASTER 16-12 SK kolobežka MASTER 16-12 PL hulajnoga MASTER 16-12

CZ koloběžka MASTER 16-12 SK kolobežka MASTER 16-12 PL hulajnoga MASTER 16-12 CZ koloběžka MASTER 16-12 SK kolobežka MASTER 16-12 PL hulajnoga MASTER 16-12 návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpečnosti TATO KOLOBĚŽKA NENÍ URČENA PRO DĚTI MLADŠÍ

Bardziej szczegółowo

Část/Časť/ LP Popis/Popis/ Opis Množství/Množstvo/ilości

Část/Časť/ LP Popis/Popis/ Opis Množství/Množstvo/ilości Část/Časť/ LP Popis/Popis/ Opis Množství/Množstvo/ilości 1 1 2 1 3 2 4 1 5 1 6 1 Maximální nosnost je 100 kg/ Maximálna nosnosť je 100 kg/maksymalna nośność 100 kg Tento produkt je pouze pro domácí použití.

Bardziej szczegółowo

CZ-Nafukovací postel Air Bed, manuál. SK-Nafukovacia posteľ Air Bed, manuál. Dôležité bezpečnostné opatrenia

CZ-Nafukovací postel Air Bed, manuál. SK-Nafukovacia posteľ Air Bed, manuál. Dôležité bezpečnostné opatrenia BAB-12-E CZ-Nafukovací postel Air Bed, manuál Důležitá bezpečnostní opatření Před použitím si pozorně přečtěte všechny instrukce. SK-Nafukovacia posteľ Air Bed, manuál Dôležité bezpečnostné opatrenia Pred

Bardziej szczegółowo

ELIPTICAL ERGOMETER ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM6022

ELIPTICAL ERGOMETER ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM6022 ELIPTICAL ERGOMETER ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM60 1 CZ: Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé

Bardziej szczegółowo

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a

Bardziej szczegółowo

Condor BR 1100S series

Condor BR 1100S series Condor BR 1100S series Návod na používanie/návod k obsluze/instrukcja obsługi/használati útmutató Advance Models: 56413000(4030D), 56413001(4030C / w/sweep system), 56413891(4030C / w/o sweep system) 56413002(4530D),

Bardziej szczegółowo

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru Příručka k rychlé instalaci: NWD2105 Základní informace NWD2105 je bezdrátový USB adaptér určený pro použití s počítačem. NWD2105 je kompatibilní s technologií WPS (Wi-Fi Protected Setup). A: LED kontrolka

Bardziej szczegółowo

Topinkovaè Hriankovaè Toster

Topinkovaè Hriankovaè Toster Topinkovaè Hriankovaè Toster B-4294 Návod k obsluze - Návod na obsluhu - Instrukcja obs³ugi II/10 CZ/SK/PL Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz -2- Návod k použítí

Bardziej szczegółowo

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 NÁVOD NA POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro

Bardziej szczegółowo

BR850S, BR1050S INSTRUCTIONS FOR USE. 2/10 revised 9/12 FORM NO. 56041993. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

BR850S, BR1050S INSTRUCTIONS FOR USE. 2/10 revised 9/12 FORM NO. 56041993. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 2/10 revised 9/12 FORM NO. 56041993 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56390916(850S), 56390921(1050S), 56390919(850SC) 56390923(1050SC), 56381009(850S ), 56381011(850SC ) 56381012(1050S ),

Bardziej szczegółowo

MM4230 Concept Professional Multi

MM4230 Concept Professional Multi Masomlýnek Mlynček na mäso Maszynka do mięsa Meat grinder MM4230 Concept Professional Multi CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli

Bardziej szczegółowo

FOTBALOVÁ BRANKA FUTBALOVÁ BRÁNKA BRAMKA PIŁKARSKA

FOTBALOVÁ BRANKA FUTBALOVÁ BRÁNKA BRAMKA PIŁKARSKA FOTBALOVÁ BRANKA FUTBALOVÁ BRÁNKA BRAMKA PIŁKARSKA CZ - Upozornní: Tento výrobek je uren pro osoby starší 6 let! Upozornní: Ped zaátkem skládání si pette následující instrukce. Následujte bezpenostní instrukce

Bardziej szczegółowo

Eliptical MASTER E09

Eliptical MASTER E09 Eliptical MASTER E09 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ: Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich

Bardziej szczegółowo

RM3230. Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką

RM3230. Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką Virtuves kombains Food proccessor with juice extractor Küchenmaschine mit Entsafter RM3230 CZ SK PL LV EN DE CZ

Bardziej szczegółowo

MOTOREK DZIECIĘCY PL 1

MOTOREK DZIECIĘCY PL 1 MOTOREK DZIECIĘCY VC353B INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za okazanie zaufania i zakup tego produktu. Wierzymy, że będziecie Państwo zadowoleni z kupna tej zabawki, która może dać Waszym dzieciom wiele radości.

Bardziej szczegółowo

Posilovací lavice MASTER Bench Simlpe Vario Bench Press Ławka Simlpe Vario MAS-SUB1071B

Posilovací lavice MASTER Bench Simlpe Vario Bench Press Ławka Simlpe Vario MAS-SUB1071B Posilovací lavice MASTER Bench Simlpe Vario Bench Press Ławka Simlpe Vario MAS-SUB1071B 1 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho

Bardziej szczegółowo

! "#$ % &"'(!) *#$ % +,"!

! #$ % &'(!) *#$ % +,! ! "#$! "#$ % &"'(!) *#$ % +,"! -) 1 .!/ %#$!& ' ( "! $ )#'" *% "$ #!#$ #!#$#!# "#! $ +&& +$# &!$ )!#$ + #!+,#$&#!$#!$$# #$ &!-.! $ + /0#! #$ 10.0# 23 43546#$" 7$!# 8!#$!#$ ) 7$ +'# # 7& +9#&##$ # " & )

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT KLAMEK INSTRUKCJA MONTAŻU KLAMEK Z KWADRATOWYM SZYLDEM ZE STALI NIERDZEWNEJ DE: MONTAGEANLEITUNG CZ: MONTÁŽNÍ NÁVOD SK: MONTÁŽNY NÁVOD

PRODUCENT KLAMEK INSTRUKCJA MONTAŻU KLAMEK Z KWADRATOWYM SZYLDEM ZE STALI NIERDZEWNEJ DE: MONTAGEANLEITUNG CZ: MONTÁŽNÍ NÁVOD SK: MONTÁŽNY NÁVOD PRODUCENT KLAMEK INSTRUKCJA MONTAŻU KLAMEK Z KWADRATOWYM SZYLDEM ZE STALI NIERDZEWNEJ DE: MONTAGEANLEITUNG CZ: MONTÁŽNÍ NÁVOD SK: MONTÁŽNY NÁVOD MONTAŻ KLAMKI 1.1 MONTAŻ TRZPIENIA KWADRATOWEGO X X PL:

Bardziej szczegółowo

TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Přenosný přehrávač MP3 a CD s rádiem renosný prehrávač MP3 a CD s rádiom PRZENOŚNY ODTWARZACZ

Bardziej szczegółowo

Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA

Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA CZ Česky, 1 SK Slovenčina, 52 TCD 83B HU Magyar, 18 TR Türkçe, 69 PL Polski, 35 Při prvním zapnutí sušičky musíte zvolit preferovaný jazyk, viz str. 6 Obsah Důležité informace,

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ Tento stroj nabízí výhodu v posilování svalů a tvarování postavy bez náročné návštěvy posilovny. Stroj byl vyvinut tak, aby vyhovoval všem zdravotním

Bardziej szczegółowo

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSEIDON POSILOVACIA VEŽA MASTER POSEIDON ATLAS MASTER POSEIDON MAS-HG1104

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSEIDON POSILOVACIA VEŽA MASTER POSEIDON ATLAS MASTER POSEIDON MAS-HG1104 POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSEIDON POSILOVACIA VEŽA MASTER POSEIDON ATLAS MASTER POSEIDON MAS-HG1104 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi

Bardziej szczegółowo

DIGITÁLNÍ JOGURTOVAČ DIGITÁLNY JOGURTOVAČ JOGURTOWNICA DIGITÁLIS JOGHURTKÉSZÍTŐ DIGITALNI APARAT ZA JOGURT

DIGITÁLNÍ JOGURTOVAČ DIGITÁLNY JOGURTOVAČ JOGURTOWNICA DIGITÁLIS JOGHURTKÉSZÍTŐ DIGITALNI APARAT ZA JOGURT DIGITÁLNÍ JOGURTOVAČ DIGITÁLNY JOGURTOVAČ JOGURTOWNICA DIGITÁLIS JOGHURTKÉSZÍTŐ DIGITALNI APARAT ZA JOGURT GZ-700 CZ SK PL H SI Návod k obsluze Návod na obsluhu Instrukcja obsługi Használati útmutató Navodila

Bardziej szczegółowo

Gymnastická lopta - SK. Gymnastický mí - CZ

Gymnastická lopta - SK. Gymnastický mí - CZ Gymnastický mí - CZ Pi mechanickém poškození nedochází k rychlému úniku vzduchu a snižuje tak riziko nehod a úraz pi prasknutí míe. Nosnost 100 kg Gymnastická lopta - SK Pri mechanickom poškodení nedochádza

Bardziej szczegółowo

VAKUOVÁ BALIČKA VÁKUOVÁ BALIČKA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP APARAT ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE GZ-300

VAKUOVÁ BALIČKA VÁKUOVÁ BALIČKA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP APARAT ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE GZ-300 VAKUOVÁ BALIČKA VÁKUOVÁ BALIČKA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP APARAT ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE GZ-300 CZ SK PL H SI Návod k obsluze Návod na obsluhu Instrukcja obsługi Használati útmutató Navodila

Bardziej szczegółowo

9/12 FORM NO. 56091071

9/12 FORM NO. 56091071 9/12 FORM NO. 56091071 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56107512 (4 cyl LPG), 56107513 (4 cyl Diesel), 56107514 (4 cyl LPG / cab), 56107515 (4 cyl Diesel / cab) 56107517 (4 cyl Gasoline/Petrol

Bardziej szczegółowo

Vibraní posilovací stroj MASTER G7

Vibraní posilovací stroj MASTER G7 Vibraní posilovací stroj MASTER G7 CZ Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

SR2000 INSTRUCTIONS FOR USE. 10/08 revised 10/12 FORM NO. 56041748. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

SR2000 INSTRUCTIONS FOR USE. 10/08 revised 10/12 FORM NO. 56041748. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 10/08 revised 10/12 FORM NO. 56041748 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56516750(Gas), 56516755(LPG), 56516753(Diesel) Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

Bardziej szczegółowo

ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY

ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY CZ ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY XT160624 600mm (MZ624Y) XT160630 750mm (MT630Y) XT160636 900mm (MT636Y) Pro řezání keramických obkladů, dlažby, glazurované a tvrzené dlažby, mramoru. XT160624 XT160630 XT160636

Bardziej szczegółowo

CZ koloběžka MASTER RIDE. SK kolobežka MASTER RIDE. PL hulajnoga MASTER RIDE

CZ koloběžka MASTER RIDE. SK kolobežka MASTER RIDE. PL hulajnoga MASTER RIDE CZ koloběžka MASTER RIDE SK kolobežka MASTER RIDE PL hulajnoga MASTER RIDE návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi 1 CZ Základy bezpečnosti TATO KOLOBĚŽKA NENÍ URČENA PRO DĚTI MLADŠÍ

Bardziej szczegółowo

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511111-41 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker.eu KW750

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511111-41 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker.eu KW750 Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511111-41 SK Preložené z pôvodného návodu www.blackanddecker.eu KW750 2 3 SLOVENČINA Použitie výrobku Váš hoblík Black & Decker je určený na hobľovanie dreva,

Bardziej szczegółowo

Elektrický gril Elektrický gril Grill elektryczny

Elektrický gril Elektrický gril Grill elektryczny Elektrický gril Elektrický gril Grill elektryczny B-4213 Návod k obsluze - Návod na obsluhu - Instrukcja obs³ugi III/10 CZ/SK/PL Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz

Bardziej szczegółowo

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041665. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041665. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041665 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56507009 (4 cyl LPG), 56507010 (4 cyl Petrol), 56507011 (4 cyl Diesel) 56508769 (4 cyl LPG / cab), 56508770 (4 cyl Petrol

Bardziej szczegółowo

Suszarka Instrukcja obsługi Sušička Užívateľská príručka DPY 8506 GXB1 2960310963_SK/300914.1034

Suszarka Instrukcja obsługi Sušička Užívateľská príručka DPY 8506 GXB1 2960310963_SK/300914.1034 Suszarka Instrukcja obsługi Sušička Užívateľská príručka DPY 8506 GXB1 2960310963_SK/300914.1034 Najprv si prečítajte tento návod, prosím! Vážení zákazníci, Ďakujeme Vám, že ste si zvolili spotrebič Beko.

Bardziej szczegółowo

L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34

L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 6 TECHNICKÉ INFORMACE 7 POPIS SPOTŘEBIČE 8 OVLÁDACÍ

Bardziej szczegółowo

POSILOVACÍ ČINKA POSILOVACIA ČINKA / HANTLA MASTER SHAKE UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL INSTRUKCJA OBSŁUGI

POSILOVACÍ ČINKA POSILOVACIA ČINKA / HANTLA MASTER SHAKE UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL INSTRUKCJA OBSŁUGI POSILOVACÍ ČINKA POSILOVACIA ČINKA / HANTLA MASTER SHAKE UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ 1. Důležité bezpečnostní upozornění Před prvním použitím činky si pozorně přečtěte

Bardziej szczegółowo

Pekáreň chleba Pekárna chleba Urządzenie do wypieku chleba. Návod na obsluhu/záruka Návod k obsluze/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna

Pekáreň chleba Pekárna chleba Urządzenie do wypieku chleba. Návod na obsluhu/záruka Návod k obsluze/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna Pekáreň chleba Pekárna chleba Urządzenie do wypieku chleba Návod na obsluhu/záruka Návod k obsluze/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna SK CZ PL Návod uschovajte pre ďalšie použitie. Návod uschovejte

Bardziej szczegółowo

GZ-330 La Grandispensa

GZ-330 La Grandispensa VAKUOVÁ BALIČKA VÁKUOVÁ BALIČKA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP APARAT ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE GZ-330 La Grandispensa CZ Návod k obsluze SK Návod na obsluhu PL Instrukcja obsługi H Használati útmutató

Bardziej szczegółowo

ECO D58 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO

ECO D58 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO ECO D58 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO Robotický vysavač / Robotický vysávač Odkurzacz automatyczny / Robot Vacuum

Bardziej szczegółowo

CZ Odrážedlo MASTER POKE. SK Odrážadlo MASTER POKE. PL Hulajnoga MASTER POKE

CZ Odrážedlo MASTER POKE. SK Odrážadlo MASTER POKE. PL Hulajnoga MASTER POKE CZ Odrážedlo MASTER POKE SK Odrážadlo MASTER POKE PL Hulajnoga MASTER POKE návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi 1 CZ Základy bezpečnosti Přečtěte si prosím následující instrukce, abyste

Bardziej szczegółowo

CSA 29021. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I

CSA 29021. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I CSA 29021 CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I UPOZORNĚNÍ! Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladničky, která používá pro životní prostředí zcela neškodné

Bardziej szczegółowo

Hydro-Retriever 3800 Hydro-Retriever 2042 BR 1100, 1100C, 1100C-XL

Hydro-Retriever 3800 Hydro-Retriever 2042 BR 1100, 1100C, 1100C-XL Hydro-Retriever 3800 Hydro-Retriever 2042 BR 1100, 1100C, 1100C-L Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató Advance MODELS 56410000(disc), 56410350(cyl.), 56410001(2042)

Bardziej szczegółowo

Rychlý manuál / Rýchly manuál / Krótki przewodnik / Quick guide. pro produkty / pre výrobky / dla produktów / for products POWER N10B

Rychlý manuál / Rýchly manuál / Krótki przewodnik / Quick guide. pro produkty / pre výrobky / dla produktów / for products POWER N10B CZ /SK/ PL Rychlý manuál / Rýchly manuál / Krótki przewodnik / Quick guide pro produkty / pre výrobky / dla produktów / for products POWER N10B Kompletní návod najdete na našich internetových stránkách

Bardziej szczegółowo

Návod na obsluhu Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Használati utasítás

Návod na obsluhu Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Használati utasítás Návod na obsluhu Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Használati utasítás DM650 Prosím, preãítajte si pozorne tento návod na obsluhu a presvedãte sa, ãi pokynom pred pouïívaním stroja rozumiete. NeÏ zaãnete

Bardziej szczegółowo

Vibraní posilovací stroj MASTER G3

Vibraní posilovací stroj MASTER G3 Vibraní posilovací stroj MASTER G3 CZ Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven MTV3125 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10 CZ MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 CZ Tento výrobek má vysoký odběr el. proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotřebiče s větším odběrem, jako je například

Bardziej szczegółowo

Vibraní posilovací stroj MASTER G4

Vibraní posilovací stroj MASTER G4 Vibraní posilovací stroj MASTER G4 CZ 1 Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

Posilovací kolečko MASTER Slider

Posilovací kolečko MASTER Slider CZ Posilovací kolečko MASTER Slider MAS4A044 Důležitá upozornění: 1. Před začátkem cvičení zkonzultujte váš zdravotní stav se svým lékařem. 2. Před použitím zkontrolujte, zda je vše bezpečné - pokud jsou

Bardziej szczegółowo

PODĚKOVÁNÍ. Technické parametry. Příkon dolního topného tělesa. Příkon grilovacího tělesa Rozsah nastavení teploty 0 250 C. Vnitřní objem ETV6360

PODĚKOVÁNÍ. Technické parametry. Příkon dolního topného tělesa. Příkon grilovacího tělesa Rozsah nastavení teploty 0 250 C. Vnitřní objem ETV6360 CZ Elektrická multifunkční trouba vestavná Elektrická multifunkčná rúra vstavaná Elektryczny piekarnik wielofunkcyjny do zabudowy Built-in Multifunctional Electric Oven CZ SK PL EN 1 CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme

Bardziej szczegółowo

CZ Odrážedlo MASTER PUSH SK Odrážadlo MASTER PUSH PL Hulajnoga MASTER PUSH

CZ Odrážedlo MASTER PUSH SK Odrážadlo MASTER PUSH PL Hulajnoga MASTER PUSH CZ Odrážedlo MASTER PUSH SK Odrážadlo MASTER PUSH PL Hulajnoga MASTER PUSH návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpečnosti Přečtěte si prosím následující instrukce, abyste

Bardziej szczegółowo

Dublis Plus VK 4011 ODKURZACZ VYSAVAČE VYSÁVAČE (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI...2 (CZ) NÁVOD K OBSLUZE...16 (SK) NÁVOD NA OBSLUHU...29

Dublis Plus VK 4011 ODKURZACZ VYSAVAČE VYSÁVAČE (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI...2 (CZ) NÁVOD K OBSLUZE...16 (SK) NÁVOD NA OBSLUHU...29 Dublis Plus VK 4011 ODKURZACZ VYSAVAČE VYSÁVAČE (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI...2 (CZ) NÁVOD K OBSLUZE...16 (SK) NÁVOD NA OBSLUHU...29 SZANOWNY KLIENCIE, Odkurzacz Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi

Bardziej szczegółowo

SOLÁRNÍ PLACHTA SOLÁRNA PLACHTA FOLIA SŁONECZNA

SOLÁRNÍ PLACHTA SOLÁRNA PLACHTA FOLIA SŁONECZNA SOLÁRNÍ PLACHTA SOLÁRNA PLACHTA FOLIA SŁONECZNA NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 12/2004 SOLÁRNÍ PLACHTA C Z Proč váš bazén potřebuje solární plachtu? Prodlouží sezónu omezením nočních

Bardziej szczegółowo

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 -

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 - Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LCD TV a Ovládací tlačítka... 7 Přehled zapojení

Bardziej szczegółowo

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Bardziej szczegółowo

FS225320 SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA STOJĄCY ZAMRAŻARKI ZAMRZOVALNA OMARA FAGYASZTÓSZEKRÉNY

FS225320 SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA STOJĄCY ZAMRAŻARKI ZAMRZOVALNA OMARA FAGYASZTÓSZEKRÉNY FS225320 SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA STOJĄCY ZAMRAŻARKI ZAMRZOVALNA OMARA FAGYASZTÓSZEKRÉNY UPOZORNĚNÍ! Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladničky, která používá pro životní prostředí

Bardziej szczegółowo

VHO200 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C402-CZ-SK-PL-H 09/2014

VHO200 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C402-CZ-SK-PL-H 09/2014 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS CZ SK PL H C402-CZ-SK-PL-H 09/2014 Obsah Návod k použití...2 Bezpečnost operátora... 2 Obecné informace o používání vysavače...

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-35

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-35 CZ MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-35 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 CZ Tento výrobek má vysoký odběr el. proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotřebiče s větším odběrem, jako je například

Bardziej szczegółowo

CS - Návod na montáž a používání Výrobce odmítá převzít jakoukoliv odpovědnost za případné závady, škody nebo vznícení digestoře, které byly způsobeny nedodržením těchto předpisů. Digestoř je projektován

Bardziej szczegółowo

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. CZ Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH CZ ZVLÁŠTNÍ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi PRALKA. Spis treœci AQXXF 129 H

Instrukcja obs³ugi PRALKA. Spis treœci AQXXF 129 H Instrukcja obs³ugi PRALKA PL Polski,1 CZ AQXXF 129 H Èeský,13 HU Magyar,25 Spis treœci Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Dane techniczne Opis maszyny,

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Máquina de lavar loiça Umývačka ESI 67070 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete

Bardziej szczegółowo

CS234020. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I. HŰTŐ-ÉS FAGYASZTÓGÉP I-es típusú

CS234020. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I. HŰTŐ-ÉS FAGYASZTÓGÉP I-es típusú CS234020 CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I HŰTŐ-ÉS FAGYASZTÓGÉP I-es típusú HLADILNO-ZAMRZOVALNI APARAT tipa I UPOZORNĚNÍ! Aby byl zajištěn normální provoz

Bardziej szczegółowo

CZ Odrážedlo MASTER PULL. SK Odrážadlo MASTER PULL. PL Hulajnoga MASTER PULL

CZ Odrážedlo MASTER PULL. SK Odrážadlo MASTER PULL. PL Hulajnoga MASTER PULL CZ Odrážedlo MASTER PULL SK Odrážadlo MASTER PULL PL Hulajnoga MASTER PULL návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpečnosti Přečtěte si prosím následující instrukce, abyste

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 60660. naczyń

FAVORIT 60660. naczyń FAVORIT 60660 Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka do naczyń Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi

návod k použití instrukcja obsługi návod k použití instrukcja obsługi Pračka Pralka EWF 106510 W 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Bardziej szczegółowo

WINBOT NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

WINBOT NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV WINBOT NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Robotický čistič oken / Robotický čistič okien Robot automatyczny do mycia szyb / Robotic window

Bardziej szczegółowo

TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM Obsah Vlastnosti... 2 Úvod...

Bardziej szczegółowo