Vibraní posilovací stroj MASTER G4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Vibraní posilovací stroj MASTER G4"

Transkrypt

1 Vibraní posilovací stroj MASTER G4 CZ 1

2 Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše spolenost si vyhrazuje absolutní právo pozmnit design, obrázky a barvu materiálu bez pedešlého upozornní. Design, obrázky a barva materiálu, tak jak je uvedeno v tomto návodu, slouží výhradn pro ilustraní úely. CZ Pídavná celotlová vibraní technologie vytváí rozsáhlý reflex i tle, což má za dsledek intenzivní a rychlou svalovou kontrakci urychlující celý proces cviení. Reakce tla na tuto stimulaci je pírodní. S mnohonásobnou vibraní rychlostí a 10minutovým cviením, si mžete vytvoit svj vlastní cviební program. Tento stroj je používán vrcholovými atlety a nyní se také rozšíil do celého svta do lékaských rehabilitací, zdravotních a fitness center, tento stroj je vhodný pro všechny od 14 let. ásti stroje: Ped skládáním stroje, si najdte istou plochu, kde si rozložíte a zkontrolujete všechny ásti. Pokud njaká ást chybí, nebo je poškozena, kontaktujte prodejce.. popis množství 1 rukojeti 2 2 kabel senzoru 2 3 hlavní kabel 1 4 computer 1 5 šrouby (M6x10) (již nainstalovány) 3 6 konektor senzor 2 7 pívodní kabel computeru 1 8a vrchní pívodní kabel 1 8b spodní pívodní kabel 1 9 podprná ty 1 10 cviební gumy s madlem 2 11 imbusový klí 2 12 multifunkní klí 1 13 šrouby (M8x40) 2 14 šrouby (M8x30) 2 15 šrouby s okem 2 16 podložky (M8) 4 17 pérové podložky (M8) 4 18 šrouby (M8x60) 4 19 podložka 1 20 nohy podložky 2 21 konektor pívodního kabelu 1 22 základna 1 23 vibraní podložka 1 2

3 Složení stroje: Stroj by mly skládat a pesunovat 2 osoby! Stroj váží 47 kg a zabere prostor 62x70 cm. Stroj nesmí skládat pouze jedna osoba, mohlo by dojít k poškození stroje!! CZ KROK 1 Postavte základnu (22) na hladkou rovnou plochu. Spojte spodní kabel (8b), který vychází z podprné tye (9) s konektorem (21) na zadní stran základny (22). Prosíme, abyste pi spojování byli opatrní. Jedna osoba musí pevn držet stojan, zatímco druhá osoba opatrn spojuje kabely. KROK 2 Nasute podprnou ty (9) úpln na zadní stranu základny (22), tak aby sedly pipravené dírky. Jakmile jsou tyto dv ásti spojeny, prosíme, abyste se ujistili, že kabel není zablokován / stlaen, jinak se tento kabel znií. KROK 3 Pipevnte nohy podložky (20) ze spodní strany podložky (19). KROK 4 Pišroubujte všechny 4 šrouby (18), pérové podložky (17) a podložky (16). Každý šroub dotáhnte jen lehce ped úplným zašroubováním. KROK 5 Vyrovnejte dírky v rukojetích (1) s dírkami ve vrchní ásti podprné tye (9) a podložkou na zadní stran základny (9). Pipevnte je spolen se šrouby (14) na vrchu a šrouby (13) vzadu. KROK 6 Odstrate 3 již pedpipravené šrouby (5) zespod computeru. Spojte konektor (7) s vrchním kabelem (8a) a 2 kabely senzoru (2) s 2 konektory (6). 3

4 KROK 7 Zastrte kabely do computeru. Vyrovnejte díru ze spodní ásti computeru (4) s vrchní ásti podprné tye (9). CZ KROK 8 Znovu dotáhnte 3 šrouby (5). Nejdíve dotáhnte pední šroub. KROK 9 Pipevnte 2 šrouby s okem (15) na vibraní plochu (23) pomocí multifunkního klíe (12). KROK 10 Pipevnte cviební gumy (10) k šroubm s okem (15). Délka gum mže být jednoduše upravena. KROK 11 Pední 2 nohy na základn (22) mohou být nastaveny, abyste vyrovnali nestabilitu podlahy. KROK 12 Pro dokonení, ujistte se, že stroj stojí stabiln. Stabilitu mžete upravit pootoením nohou na nohách podložky (20) a dotáhnte pomocí zamykací matice. 4

5 COMPUTER CZ 1. LED displej 2. asový LED displej 3. rychlostní LED displej 4. tlaítko STOP 5. tlaítko START 6. tlaítko pro výbr programu 7. tlaítko asu 8. tlaítko pro zvýšení rychlosti 9. tlaítko pro snížení rychlosti Nastavení program, asu a rychlosti PROGRAM 1 (pednastavený) Zmáknte jednou tlaítko PROGRAM. P1 bude blikat na displeji. Zmáknte tlaítko START pro zaátek programu. Program pobží 10 minut za mnící se rychlosti takto: PROGRAM 2 (pednastavený) Zmáknte dvakrát tlaítko PROGRAM. P2 bude blikat na displeji. Zmáknte tlaítko START pro zaátek programu. Program pobží 10 minut za mnící se rychlosti takto: PROGRAM 3 (pednastavený) Zmáknte tikrát tlaítko PROGRAM. P3 bude blikat na displeji. Zmáknte tlaítko START pro zaátek programu. Program pobží 10 minut za mnící se rychlosti takto: PROGRAM 4 (pednastavený) Zmáknte tikrát tlaítko PROGRAM. P4 bude blikat na displeji. Zmáknte tlaítko START pro zaátek programu. Program pobží 10 minut za mnící se rychlosti takto: PROGRAM 5 (pednastavený) Zmáknte tikrát tlaítko PROGRAM. P5 bude blikat na displeji. Zmáknte tlaítko START pro zaátek programu. Program pobží 10 minut za mnící se rychlosti takto: manuální program Zmáknte 4x tlaítko PROGRAM a vyberte 88. Zmáknte tlaítko START pro zaátek programu. Program pobží 10 a nechá vás nastavit si vlastní zátž a as. Nastavení asu a rychlosti Bhem programu 88 pomocí tlaítek + a si mžete kdykoliv nastavit rychlost. Zmáknte tlaítko TIME a pak mžete pomocí tlaítek + a nastavit as vašeho cviení. Nízká rychlost všeobecn prospšný pro zpevnní kostí, udržení stability, krevní obh a cviení bišních sval. Je vhodná pro rehabilitaci a pro osoby s nadváhou. Stední rychlost revitalizuje a zlepšuje krevní obh, snižuje pebytky toxických látek. Bojuje proti depresím a ztrát motivace. Vysoká rychlost Ideální pro zdraví a kondici. Pro posilující a vytrvalostní trénink. 5

6 Mení tlesného tuku CZ Program mení tlesného tuku automatický Zmáknte tlaítko PROGRAM nkolikrát pro výbr 01. Pomocí displeje asu uvidíte informace, zmáknte tlaítko zvýšení a snížení rychlosti a pak potvrte tlaítkem asu následující informace: GENDER (pohlaví) (muž=1, žena =2), AGE (vk), HEIGHT (výška v cm) a weight (hmotnost v kg). Dejte dlan na senzory na rukojetích. Váš tlesný tuk se nate na displeji. Pohlaví píliš nízké normální píliš vysoké Žena pod nad 27 Muž pod nad 23 Poznámka: mení je pouze orientaní, nelze použít pro lékaské úely. PROVOZNÍ INSTRUKCE 1. Zapojte kabel do zásuvky el. naptí a také do konektoru ze zadní strany stroje. 2. Zmáknte tlaítko zapnutí na zadní stran základny. Uslyšíte pípnutí. 3. Stoupnte si na stroj. 4. Vyberte si program pomocí tlaítka PROGRAM viz výše. 5. Zmáknte tlaítko START. Pokud si pejete kdykoliv zastavit, zmáknte tlaítko STOP. Programy 1,2,3 jsou pednastavené programy, zatímco v programu 88 si nastavujete vlastní as cviení a rychlost viz výše. 6. Program 1-3 trvá 10 minut. Vždy vypnte stroj tlaítkem ON/OFF na zadní stran základny a vypnte zdroj ze zdi, pokud stroj nepoužíváte. Pokud je elektrický proud petížen, vrate se zpt pomocí tlaítka RESET. 6

7 Cviení CZ Existují 3 druhy cviení posilovací, protahovací a masážní. Vtšina cviení poskytuje kombinací tchto tí skupin. Dejte si pes základnu runík, pokud cviíte cviky jinak než ve stoje. DEPY posilovací cviení Postavte se na vibraní plošinu s chodidly od sebe v šíce rozptí ramen. Držte záda vzpímená a kolena mírn pokrená. Lehce stáhnte svaly na nohou. Mli byste cítit naptí ve tyrhlavých svalech stehenních, na hýždích a v zádech. HLUBOKÉ DEPY posilovací cviení Postavte se na vibraní plošinu plochami chodidel a v šíce ramen. Držte kolena pímo nad chodidly ve 100 stupovém úhlu, mírn pokrte nohy a stáhnte svaly na nohou. Držte záda rovn, pedklote horní ást tla dopedu. Toto cviení se zamuje na posílení zad, sedacích sval a nohou. VÝPADY posilovací cviení Umístte jedno chodidlo doprosted vibraní plošiny, ustupte vzad a druhým chodidlem se pevn zapete o zem za sebou. Držte záda rovná a kolena pímo nad palci u nohou, stáhnte svaly na nohou. Mli byste cítit naptí v kolenních šlachách, tyhlavých svalech stehenních a hýždích. POSILOVÁNÍ PÁNEVNÍHO DNA posilovací cviení Lehnte si zády na podlahu a dejte nohy na stroj. Zvedejte hýžd. Posilujete svaly hýždí a stehen. DEPY V ŠIROKÉM POSTOJI posilovací cviení Postavte se na vibraní plošinu s chodidly široce od sebe a s palci smrem ven. Držte kolena pímo nad chodidly ve 100 stupovém úhlu, pokrte mírn nohy. Mli byste cítit naptí v zádech, hýžových svalech, tyhlavých svalech stehenních a ve vnitní ásti stehen. Kliky posilovací cviení Kleknte si ped vibraní plošinu, dejte ruce na plošinu v šíce ramen s palci smujícími dovnit. S pevnými zády a zpevnným bichem se odrážejte od plošiny. Toto cviení zpevní prsní svalstvo, ramenní svaly a tricepsy. Pro variaci cviení zkuste protáhnout nohy a zvednout kolena. 7

8 CZ Statické posilování bišních sval posilovací cviení Zapete si lokty a pedloktí na základnu. Nyní s rovnými zády, pomalu zvedejte hýžd nahoru. Toto cviení je dobré pro posílení bišních sval a sval žaludku. Posilování triceps posilovací cviení S elem smrem od vibraní plošiny se pevn chytnte za okraje a vzepete se nahoru. Nyní lehce ohnte ruce a posute se kylemi smrem dol k plošin, stlaujíc ramenní lopatky k sob. Mli byste cítit naptí v pažích a ramenech. Pro další variaci, opakujte cviení s rovnýma nohama. Svaly hýždí posilovací cviení Opete si jednu paži o základnu, držte hlavu, páte a nohy rovné. Otote se na stranu za volnou paží až budete naboku. Držte tuto pozici se zvednutými hýždmi. Toto cviení je na hýžových sval. Protažení tyhlavého svalu stehenního protahovací cviení Postavte jednu nohu na vibraní plochu s chodidlem mimo plošinu. Držte vrchní ást tla a záda rovn, zpevnte bicho. Potlaením pánve dopedu protáhnete tyhlavé stehenní svaly. Obmte toto cviení potažením zadní nohy dopedu. Protažení pitahovae protahovací cviení Postavte se na vibraní plošinu bokem s jedním chodidlem blízko sloupu. Umístte chodidlo, které je mimo plošinu, na podlahu tak, aby byly nohy od sebe. Pokrte nohu mimo plošinu zatímco druhou držíte napnutou. Držte trup rovn, posute hýžd smrem k podlaze. Toto cviení protáhne vnitní stranu stehen. Opakujte postup cviení s druhou nohou. Masáž lýtek masážní cviení Lehnte si ped vibraní plošinu s obmi lýtky na vibraní plošin a palci smujícími ke stropu. Zbytek je jednoduchý, prost relaxujte a užijte si osvžující masáž lýtek. 8

9 Masáž stehen Quadricepsu masážní cviení Lehnte si elem k zemi se stehny na základn. Držte spodní ást nohou lehce pokrené. Držte záda rovná a bicho stáhnuté. CZ Uvolnní ramen a krku relaxaní cviení Kleknte si ped vibraní plošinu s rukama nataženýma dopedu. Držte záda a krk rovn. Protáhnte tlo dozadu zatímco paže odpoívají na plošin. Toto cviení uvolní oblast krku a ramen. Uvolnní horní ásti tla relaxaní cviení Posate se zády k vibraní plošin a s mírn pokrenýma nohama. Použijte lokty k udržení rovnováhy, zvednte horní ást tla z vibraní plošiny. Držte krk a záda rovná. Pitáhnte ramena dozadu. Vibrace uvolní horní ást tla. Uvolnní zad relaxaní cviení Posate se hýždmi doprosted vibraní plošiny s nohama od sebe. Dovolte vrchní ásti tla se uvolnit dopedu. Mli byste cítit píjemné uvolování na zádech, bocích a v oblasti stehen. Chodidla a spodní ást nohy relaxaní cviení Sednte si na židli a dejte chodidla na základnu. Výpady, tlaky nad hlavu posilovací cviení Bute ve výpadu vzad. Držte cviící gumy nad hlavu s dlanmi ven, držte je nahoe s nataženými pažemi. Toto cviení posiluje kolenní šlachy, stehna, hýžd, ramena, deltový a trapézový sval. Veslování nahoru se depy posilovací cviení Zkrate si gumy, pokud je to nutné. Stoupnte si do mírného depu. Držte rukojeti na úrovni hrudi s dlanmi smrem dol. Toto cviení posiluje stehna, hýžd, záda a ramena. Posilování biceps, ástené depy posilovací cviení Stoupnte si do mírného podepu. Držte rukojeti na úrovni bišních sval s dlanmi smrem nahoru. Toto cviení posiluje stehna, hýžd, záda a bicepsy (paže). 9

10 BEPENOSTNÍ UPOZORNNÍ CZ K udržení výkonnostních standardu tohoto stroje, prosíme, všimnete si následujících bod: A. ped použitím 1. Používejte tento stroj pouze za úelem stanoveným v tomto návodu. 2. Nepemísujte nebo nepoužívejte násilí k pemístní tohoto výrobku, abyste zabránili poškození, nap. devných podlah apod. 3. Nepoužívejte tento stroj 30 minut ped ani po jídle. 4. Tento stroj mže souasn používat pouze jedna osoba. V pípad nedodržení tohoto upozornní mže dojít ke zranní nebo rozbití vibraní plošiny. 5. Pedtím, než zanete cviit, se správn chytnte bezpenostní rukojeti. Pomže Vám to udržet stabilitu zatímco cviíte na tomto stroji. 6. Pedtím, než zanete cviit, zkontrolujte rychlostní úrove a ujistte se, že jste si nastavili bezpenou rychlost a pohodlnou úrove pro cviení. Pokud si zvolíte moc vysokou rychlost, mohli byste se zranit. 7. Ujistte se, že máte dostatenou mezeru mezi vašimi chodidly v poátením stavu. Doporuená vzdálenost je okolo 30 cm. 8. Nepoužívejte tento stroj k jiným úelm než cviení. 9. Neuvádjte tento stroj do chodu, ani se jej nedotýkejte pokud je zapnut, s mokrýma nebo vlhkýma rukama. Mohlo by Vám to zpsobit elektrický šok nebo poškodit stroj. 9. Nepoužívejte žádné druhy ostrých pedmt ani nebezpených materiál pokud tento stroj používáte. Nevkládejte prsty do mezery krytu. BHEM POUŽÍVÁNÍ 1. V pípad jakéhokoliv abnormálního zdravotního stavu nebo píznaku pestate okamžit výrobek používat a konzultujte tento stav s Vaším lékaem. 2. Nevyvíjejte nepimený tlak na výrobek (možné riziko zranní osoby a poruchy na zaízení). 3. Pokud je výrobek vypnut, vyjmete síový kabel ze zásuvky (elektrický proud muže zpsobit zásah elektrickým proudem nebo vznik požáru). 4. U stejné pozice necvite déle než 10 minut. Mohli byste dostat svalové kee. PO POUŽITÍ STROJE 1. Po skonení cviení vypnte motor a vyjmte síový kabel ze zásuvky. BEZPENOSTNÍ VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ: Nesprávné užití výrobku muže mít za následek smrt nebo vážná zranní. UPOZORNENÍ: Nesprávným užitím výrobku muže dojít k vážným zranním nebo škodám na majetku. Varování Jakákoliv osoba, u které se objevily nebo objevují následující píznaky, musí konzultovat použití tohoto výrobku se svým lékaem ješt ped užitím samotným: - epilepsie; - tžká cukrovka; - tžká srdení a vaskulární onemocnní; - vyhozená ploténka, onemocnní meziobratlových destiek, zánt obratle; - zavedené kolenní nebo kyelní implantáty; - zavedený kardiostimulátor; - zavedené nitrodložní tlísko; - voperované kovové šrouby; 10

11 - trombóza; - rakovina; - akutní infekce; - akutní operovaná zranní; - thotenství; - tžká migréna. CZ Opatrnost pi použití - Nenechávejte dti bez dozoru v blízkosti zaízení. - dodržujte volný prostor okolo stroje 1 m. - Ped použitím tohoto stroje, konzultujte svj aktuální zdravotní stav se svým lékaem. - Konzultace s lékaem je nezbytná obzvlášt u dtí, starších osob, thotných žen a nemocných osob. - Pestate stroj používat okamžit, pokud budete pociovat závrat, objeví se u Vás pocity na zvracení, bolest na hrudi nebo jakákoliv abnormální fyzická nevolnost. - Uchovávejte toto zaízení v bezpené vzdálenosti od dtí mladších osmi let a od domácích zvíat. - Pozor na jakékoliv ostré vci jako nap. lžíce, nž a jakýkoliv nebezpený materiál. Nepokládejte prsty na nášlapnou desku. Muže dojít ke zranní osoby nebo k poruše na zaízení. - U dtí a starších osob je nutné zajištní odpovdného dohledu. Nezajištní mže zpsobit zranní osoby nebo poruchu na zaízení. - Na nášlapné desce neskákejte. Mže dojít ke zranní osoby nebo poruše na zaízení. - Na nášlapné desce udržujte rovnováhu. Neudržení rovnováhy muže mít za následek zranní osoby nebo poruchu na zaízení. - Na nášlapnou desku mže vždy vstoupit pouze jedna osoba. Pítomnost více osob na desce mže mít za následek zranní osoby nebo poruchu na zaízení. - Držte správn bezpenostní rukoje bhem cviení. Bezpenostní držadlo pomáhá zajistit rovnováhu v pípad náhlé ztráty stability. - Než zanete cviit, zkontrolujte správné nastavení rychlostní zátže. V pípad neadekvátního nastavení vyšší rychlosti mže dojít ke zranní osoby. - Pro své pohodlí pi cviení nastavte bezpenou a Vám vyhovující rychlost. - Vyhnte se stejné pozici po dobu pesahující 10 minut 3x denn. V pípad neuposlechnutí se u uživatele muže objevit tlu škodlivá svalová ke. - Neseizujte nebo se nedotýkejte tohoto zaízení, pokud máte mokré nebo vlhké ruce. Mže dojít k poruše na zaízení nebo k zásahu elektrickým proudem. - Zástrky se nedotýkejte, pokud probleskuje. Muže dojít k požáru nebo k zásahu elektrickým proudem. - Udržujte zaízení v bezpené vzdálenosti od tepla nebo tepelných zdroj. Mže dojít k deformaci výrobku nebo vzniku požáru. - Nepoužívejte tento výrobek pro jiné úely. - Držte správnou polohu tla. Uživatelé, kteí tchto instrukcí neuposlechnou, nesou za nedodržení pedpis veškerou odpovdnost. Dsledkem takového neuposlechnutí muže dojít napíklad k poškození stroje, vzniku bolestí a zniení dílu výrobku. Bezpenostní instrukce pi instalaci výrobku Vinyl a papír použitý pi balení výrobku musí být shromáždn a znien. Hrozí zde nebezpeí požití tchto ástí dtmi, riziko udušení i uškrcení. Neumísujte nebezpený materiál, jako vodu, holavý materiál jako benzín i edidlo, napínáky i epele do blízkosti stroje. Pokud stroj pemísujete, zvednte prosím dolní ást stroje za pomoci dvou i tí osob a stroj tímto zpsobem pesute. Nevystavujte stroj pímému dennímu svtlu. 11

12 Tento stroj musí být umístn ve vzdálenosti 50cm od nábytku nebo jakéhokoliv jiného zaízení. Držte v bezpené vzdálenosti od vlhkého i mokrého místa. Nevhodné umístní mže mít za následek zásah elektrickým proudem nebo jeho únik. Nepekládejte a netlate na síový kabel. Mže dojít k zásahu elektrickým proudem nebo ke vzniku požáru. Nepoužívejte holavé materiály jako nap. benzín a jiné. Muže dojít k odbarvení. Používejte zástrku s uzemnním. Zástrka, která používá multikód muže mít za následek uvolnní tepla nebo se mže vznítit. Nedotýkejte se síového kabelu mokrýma rukama. Muže dojít k zásahu elektrickým proudem. CZ Okolí síového kabelu a zástrku udržujte v istot. Usazený prach muže zpsobit požár. Stroj nepoužívejte pi uvolnní zásuvky a poškození sítového kabelu. Muže dojít k zásahu elektrickým proudem nebo ke vzniku požáru. Pi zasouvání/vysouvání zástrky ze zásuvky uchopte tlo zástrky. Pímé táhnutí síového kabelu mže zpsobit požár nebo mže dojít k zásahu elektrickým proudem. Ped zapojením zástrky do zásuvky zkontrolujte elektrický proud a naptí. Bhem delšího perušení provozu výrobku vyjmte zástrku ze zásuvky. Ped ištním vyjmte zástrku ze zásuvky a pro ištní používejte vždy suchou látku. Demontáž, oprava nebo remodelace samotným uživatelem není pípustná. Mže dojít k vážnému poškození stroje, závad, zásahu elektrickým proudem nebo vzniku požáru. Tento výrobek vyžaduje externí uzemnní. Prosím, ujistte se, že je zajištno. SKLADOVÁNÍ 1. Neskladujte vibraní stroj: - blízko oteveného ohn - na pímém slunením svtle po dlouhou dobu - v blízkosti pívodu plynu, v zaprášeném nebo vlhkém prostedí 2. Udržujte Vibraní stroj - operaní teploty mezi 0-35 C - skladovací teplota mezi 5-50 C - Vlhkost: pod 40-80%. 3. V pípad, že stroj delší dobu nebudete používat, pikryjte jej istým látkovým potahem, abyste jej chránili ped prachem. 4. Neskladujte Vibraní stroj pod pímým slunením svtlem nebo na místech kde jsou vysoké teploty. 5. Vyvarujte se proražení síového kabelu (možné riziko zranní nebo poškození stroje). ÚDRŽBA 1.Pravideln provádjte bžnou údržbu stroje na základ vytížení stroje, minimáln však po 20 hodinách provozu. Údržba zahrnuje: - kontrolu všech pohyblivých ástí stroje (osy, klouby pevádjící pohyb, atd.), zda jsou dostaten promazány. Pokud ne, ihned je namažte. Doporuujeme bžný olej pro kola a šicí stroje nebo silikonové oleje. - pravidelná kontrola všech souástí šrouby a matice a pravidelné dotahování. - k údržb istoty použijte jen mýdlový roztok a ne istící prostedky s abrasivy. - chrate computer ped poškozením a kontaktu s tekutinami i potem. - computer, adaptér, zástrka a celý stroj se nesmí dostat do styku s vodou. - computer nevystavujte slunenímu záení a kontrolujte funknost baterií, aby nedošlo k vyteení baterií a tím poškození celého computeru (pokud stroj baterie obsahuje) - skladujte stroj vždy na suchém, teplém a istém míst. 12

13 2.Ped ištním se ujistte, že hlavní vypína je vypnut a AC síový kabel je vyjmut ze zásuvky. 3.Po každém cviení vypnte motor a vyjmte síový kabel ze zásuvky. CZ OCHRANA VIBRA NÍHO STROJE 1. Nikdy nepoužívejte tento stroj ve vlhkých prostorách, jako jsou koupelny, bazény nebo lázn. 2. Nepoužívejte v pípad, že je v místnosti naprášeno, olej, kou nebo žíravý plyn. 3. Vyvarujte se poškození povrchu vibraní plošiny tžkými pedmty, okopáváním, násilným poškrábáním. IŠTNÍ 1. Neistte insekticidním postikem, ani nepoužívejte benzen nebo edidlo (možné nebezpeí zásahu elektrickým proudem a vzniku požáru). Specifikace Frekvence: 0-50 Hz Amplituda: 1-10 mm Síla: 2,8-3,5 Gs rychlost: 50 stup Programy: 3 Naptí: 220V-240V El. proud: 4,5A Výkon: 200W, 1,5 HP Pojistka: 5A Rozmr: 70 cm x 76cm x 121 cm Hmotnost: 47 kg Nástupní plocha: 53x38 cm Maximální nosnost: 150 kg Záruní podmínky: na stroj se poskytuje kupujícímu záruní lhta 24 msíc ode dne koup v dob záruky budou odstranny veškeré poruchy výrobku zpsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby vc mohla být ádn užívána práva ze záruky se nevztahují na vady zpsobené: - mechanickým poškozením - neodvratnou událostí, živelnou pohromou - neodbornými zásahy - nesprávným zacházením, i nevhodným umístním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, psobením vody, neúmrným tlakem a nárazy, úmysln pozmnným designem, tvarem nebo rozmry reklamace se uplatuje zásadn písemn s údajem o závad a kopií daového dokladu záruku lze uplatovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen Dodavatel CZ: MASTER SPORT s.r.o. 1. máje 69/ Ostrava-Mariánské Hory Czech Republic 13

14 Vibraný posilovací stroj MASTER G4 SK 14 SK

15 akujeme Vám za zakúpenie tohto stroja. Prosíme, pozorne si preítajte tento návod na použitie pred tým, ako zanete stroj používa. Uchovajte návod pre neskoršie potreby. Naša spolonos si vyhradzuje absolútne právo zmeni design, obrázky a farbu materiálu bez predošlého upozornenia. Design, obrázky a farba materiálu, tak ako je uvedené v tomto návode, slúžia výlune pre ilustrané úely. Prídavná celotelová vibraná technológia vytvára rozsiahly reflex na tele, o má za následok intenzívnu a rýchlu svalovú kontrakciu urýchujúcu celý proces cvienia. Reakcia tela na túto stimuláciu je prírodná. S viacnásobnou vibranou rýchlosou a 10minutovým cviením, si môžete vytvori svoj vlastný cviebný program. Tento stroj je používaný vrcholovými atlétmi a teraz sa tiež rozšíril do celého sveta do lekárskych rehabilitácií, zdravotníctiev a fitness centier, tento stroj je vhodný pre všetkých od 14 rokov. asti stroja: Pred skladaním stroja, si nájdite istú plochu, kde si rozložíte a skontrolujete všetky asti. Ak nejaká as chýba, alebo je poškodená, kontaktujte predajcu.. popis množstvo 1 rukoväte 2 2 kábel senzora 2 3 hlavný kábel 1 4 computer 1 5 skrutky (M6x10) - (už nainštalované) 3 6 konektor senzorov 2 7 prívodný kábel computeru 1 8a vrchný prívodný kábel 1 8b spodný prívodný kábel 1 9 podpieracia ty 1 10 cviebné gumy s madlom 2 11 imbusový kú 2 12 multifunkný kú 1 13 skrutky (M8x40) 2 14 skrutky (M8x30) 2 15 skrutky s okom 2 16 podložky (M8) 4 17 pérové podložky (M8) 4 18 skrutky (M8x60) 4 19 podložka 1 20 nohy podložky 2 21 konektor prívodného kábla 1 22 základa 1 23 vibraná podložka 1 15

16 Zloženie stroja: Stroj by mali sklada a presúva 2 osoby! Stroj váži 47 kg a zaberie priestor 62x70 cm.stroj nesmie presúva iba jedna osoba, mohlo by dôjs k poškodeniu stroja!! SK KROK 1 Postavte základu (22) na hladkú rovnú plochu. Spojte spodný kábel (8b), ktorý vychádza z podpernej tye (9) s konektorom (21) na zadnej strane základne (22). Prosíme, aby ste pri fúziách boli opatrní. Jedna osoba musí pevne drža stojan, zatia o druhá osoba opatrne spája káble KROK 2 Nasute podpernú ty (9) úplne na zadnú stranu základne (22), tak aby sedeli pripravené dierky. Akonáhle sú tieto dve asti spojené, prosíme, aby ste sa uistili, že kábel nie je zablokovaný / zatlaený, inak sa tento kábel znií. KROK 3 Pripevnite nohy podložky (20) zo spodnej strany podložky (19). KROK 4 Priskrutkujte všetky 4 skrutky (18), pérové podložky (17) a podložky (16). Každú skrutku dotiahnite len zahka pred úplným zaskrutkovaním. KROK 5 Vyrovnajte dierky v rukovätiach (1) s dierkami vo vrchnej asti podpernej tye (9) a podložkou na zadnej strane základne (9). Pripevnite spolone skrutky (14) na vrchu a skrutky (13) vzadu. KROK 6 Odstráte 3 už predpripravené skrutky (5) zospodu computeru. Spojte konektor (7) s vrchným káblom (8a) a 2 káble senzora (2) s 2 konektormi (6). 16

17 KROK 7 Zastrte káble do computeru. Vyrovnajte dieru zo spodnej asti computeru (4) s vrchnej asti podpernej tye (9). SK KROK 8 Znovu dotiahnite 3 skrutky (5). Najskôr dotiahnite predné skrutky. KROK 9 Pripevnite 2 skrutky s okom (15) na vibranú plochu (23) pomocou multifunkného kúa (12). KROK 10 Pripevnite cviebné gumy (10) k skrutkám s okom (15). Džka gum môže by jednoducho upravená KROK 11 Predné 2 nohy na základni (22) môžu by nastavené, aby ste vyrovnali nestabilitu podlahy. KROK 12 Pre dokonenie, uistite sa, že stroj stojí stabilne. Stabilitu môžete upravi pootoením nôh na nohách podložky (20) a dotiahnite pomocou zamykacej matice. 17

18 COMPUTER SK 1. LED displej 2. asový LED displej 3. rýchlostný LED displej 4. tlaidlo STOP 5. tlaidlo START 6. tlaidlo pre výber programu 7. tlaidlo asu 8. tlaidlo pre zvýšenie rýchlosti 9. tlaidlo pre zníženie rýchlosti Nastavenie programov, asu a rýchlosti PROGRAM 1 (prednastavený) Stlate raz tlaidlo PROGRAM. P1 bude blika na displeji. Stlate tlaidlo START na zaiatok programu. Program pobeží 10 minút za meniacej sa rýchlosti nasledovne: PROGRAM 2 (prednastavený) Stlate dvakrát tlaidlo PROGRAM. P2 bude blika na displeji. Stlate tlaidlo START na zaiatok programu. Program pobeží 10 minút za meniacej sa rýchlosti nasledovne: PROGRAM 3 (prednastavený) Stlate trikrát tlaidlo PROGRAM. P3 bude blika na displeji. Stlate tlaidlo START na zaiatok programu. Program pobeží 10 minút za meniacej sa rýchlosti nasledovne: PROGRAM 4 (prednastavený) Stlate trikrát tlaidlo PROGRAM. P4 bude blika na displeji. Stlate tlaidlo START na zaiatok programu. Program pobeží 10 minút za meniacej sa rýchlosti nasledovne: PROGRAM 5 (prednastavený) Stlate trikrát tlaidlo PROGRAM. P5 bude blika na displeji. Stlate tlaidlo START na zaiatok programu. Program pobeží 10 minút za meniacej sa rýchlosti nasledovne: manuálny program Stlate 4x tlaidlo PROGRAM a vyberte 88. Stlate tlaidlo START na zaiatok programu. Program pobeží 10 a nechá vás nastavi si vlastnú záaž a as. Nastavenie asu a rýchlosti Poas programu 88 pomocou tlaidiel + a - si môžete kedykovek nastavi rýchlos. Stlate tlaidlo TIME a potom môžete pomocou tlaidiel + a - nastavi as vášho cvienia. Nízka rýchlos - všeobecne prospešný pre spevnenie kostí, udržanie stability, krvný obeh a cvienie brušných svalov. Je vhodná pre rehabilitáciu a pre osoby s nadváhou. Stredná rýchlos - revitalizuje a zlepšuje krvný obeh, znižuje prebytky toxických látok. Bojuje proti depresiám a strate motivácie. Vysoká rýchlos - Ideálne pre zdravie a kondíciu. Pre posilujúci a vytrvalostný tréning. 18

19 Meranie telesného tuku SK Program meranie telesného tuku automatický Stlate tlaidlo PROGRAM niekokokrát pre výber "01". Pomocou displeja asu uvidíte informácie, stlate tlaidlo zvýšenie a zníženie rýchlosti a potom potvrte tlaidlom asu nasledujúce informácie: GENDER (pohlavie) - (muž = 1, žena = 2), AGE (vek), HEIGHT (výška v cm) a weight (hmotnos v kg). Dajte dlane na senzory na rukovätiach. Váš telesný tuk sa naíta na displeji. Pohlavie príliš nízke normálne príliš vysoké Žena pod nad 27 Muž pod nad 23 Poznámka: meranie je len orientané, nemožno použi pre lekárske úely. PREVÁDZKOVÉ INŠTRUKCIE 1. Zapojte kabel do zásuvky el. napätia a taktiež do konektora zo zadnej strany stroja. 2. Zmaknite tlaítko zapnutia na zadnej strane základne. Budete pou pípnutie. 3. Stupnie si na stroj. 4. Vyberte si program pomocou tlaítka PROGRAM vi vyšie. 5. Zmaknite tlaítko START. Pokia si prajete kedykovek zastavi, zmaknite tlaítko STOP. Programy 1,2,3 sú prednastavené programy, zatia o v programe 88 si nastavujete vlastný as cvienia rýchlos vi vyšie. 6. Program 1-3 trvá 10 minut. Vždy vypnite stroj tlaítkom ON/OFF na zadnej strane základne a vypnite zdroj zo steny, pokia stroj nepouživate. Ak je elektrický prúd preažený, vráte sa spä pomocou tlaidla RESET. 19

20 Cvienie SK Existujú 3 druhy cvienia posilovacie, naahovacie a masážne. Väšina cviení poskytuje kombináciu týchto troch skupín. Dajte si cez základu uterák, ak cviíte cviky inak ako v stoji. Drep - posilovacie cvieniepostavte sa na vibrané plošinu s chodidlami od seba v šírke rozpätia ramien. Držte chrbát vzpriamene a kolená mierne pokrené. Jemne stiahnite svaly na nohách. Mali by ste cíti napätie vo štvorhlavých svaloch stehenných, na zadku a v chrbte. HLBOKÉ DREPY posilovacie cvienie Postavte se na vibranú plošinu plochami chodidel v šírke ramien. Držte kolena priamo nad chodidlami v 100 stupovom uhle, mierne pokrte nohy a stiahnite svaly na nohách. Držte chrbát rovno, predklote hornú as tela dopredu. Toto cvienie sa zameriava na posilnenie chrbta, sedacích svalov a nôh. VÝPADY posilovacie cvienie Umiestnite jedno chodidlo doprostred vibranej plošiny, ustúpte vzad a druhým chodidlom sa pevne zaprite o zem za sebou. Držte chrbát rovný a kolená priamo nad palcami na nohách, stiahnite svaly na nohách. Mali by ste cíti napätie v kolenných šachách, štvorhlavých svaloch zo stehien a zadku. POSILOVANIE panvového dna posilovacie cvienieahnite si chrbtom na podlahu a dajte nohy na stroj. Zdvíhajte zadok. Posilujete svaly zadku a stehien. DREPY V ŠIROKOM POSTOJI posilovacie cvienie Postavte sa na vibranú plošinu s chodidlami široko od seba a s palcami smerom von.držte kolená priamo nad chodidlami v 100 stupovom uhle, pokrte mierne nohy. Mali by ste cíti napätie v chrbte, sedacích svaloch, štvorhlavých svaloch stehenných a vo vnútornej asti stehien.. Kliky posilovacie cvienie Kaknite si pred vibranú plošinu, dajte ruky na plošinu v šírke ramien s palcami smerujúcimi dovnútra. S pevným chrbtom a spevneným bruchom sa odrážajte od plošiny. Toto cvienie spevní prsné svalstvo, ramenné svaly a tricepsy. Pre variáciu cvienia skúste pretiahnu nohy a zdvihnú kolená. 20

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16

CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16 CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16 návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti TATO KOLOBŽKA JE URENA

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10 CZ MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 CZ Tento výrobek má vysoký odběr el. proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotřebiče s větším odběrem, jako je například

Bardziej szczegółowo

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 NÁVOD NA POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro

Bardziej szczegółowo

SB 2002 Smart Box Návod k použití Smart Box Návod Na použitie Smart Box instrukcja obsługi Smart Box user manual Smart Box HaSZNálati ÚtmutatÓ

SB 2002 Smart Box Návod k použití Smart Box Návod Na použitie Smart Box instrukcja obsługi Smart Box user manual Smart Box HaSZNálati ÚtmutatÓ SB 2002 Smart Box Smart Box Smart Box Smart Box Smart Box Návod k použití Návod na použitie instrukcja obsługi user Manual HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Informace o FCC a autorské právo Toto zařízení bylo testováno

Bardziej szczegółowo

Interiérové ventilátory Interiérové ventilátory Wentylator wnętrzowy

Interiérové ventilátory Interiérové ventilátory Wentylator wnętrzowy Interiérové ventilátory Interiérové ventilátory Wentylator wnętrzowy Návod na použitie/záruka Návod na použití/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna SK CZ PL Vážený zákazník ďakujeme Vám za zakúpenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Návod k obsluze

Instrukcja obsługi Návod k obsluze Cyfrowy aparat fotograficzny/digitální fotoaparát Instrukcja obsługi Návod k obsluze DSC-T20/T25 PL CZ Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zaawansowanych operacji, obejrzyj, korzystając z komputera,

Bardziej szczegółowo

555FX 555FXT 555RXT 555FRM

555FX 555FXT 555RXT 555FRM Használati utasítás Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Návod na obsluhu 555F 555FT 555RT 555FRM Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet

Bardziej szczegółowo

EVOLVE QuickBox CZ. Poznámka: Pro maximální průchodnost dat použijte pevný disk sata 3Gb/s a připojte QuickBox k plně funkčnímu USB 3.0 portu.

EVOLVE QuickBox CZ. Poznámka: Pro maximální průchodnost dat použijte pevný disk sata 3Gb/s a připojte QuickBox k plně funkčnímu USB 3.0 portu. EVOLVE QuickBox CZ Představujeme externí box na sata disk 2,5 3Gb Ultra rychlý externí box na pevné disky sata 2,5 s přenosovou rychlostí až 3Gb/s 2.5" lze použít s jakýmkoliv počítačem vybaveným USB portem.

Bardziej szczegółowo

CS LV LT PL PLĪTS KAITLENTĖ PŁYTA GRZEJNA NÁVOD K POUŽITÍ 2 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 20 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 38 INSTRUKCJA OBSŁUGI 56

CS LV LT PL PLĪTS KAITLENTĖ PŁYTA GRZEJNA NÁVOD K POUŽITÍ 2 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 20 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 38 INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 EHI6740FOK CS LV LT PL VARNÁ DESKA PLĪTS KAITLENTĖ PŁYTA GRZEJNA NÁVOD K POUŽITÍ 2 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 20 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 38 INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Bardziej szczegółowo

0808 Part No. X14-96580-01 EE

0808 Part No. X14-96580-01 EE ČEŠTINA První osoba Prohlédnutí / zaměření cíle Kolo gest Vstřebání orbů zkušeností / výběr kouzel Pohyb Kamera / (klepnout a podržet) pohled na hrdinu Kontextové zkratky Útok na blízko Útok na dálku Magie

Bardziej szczegółowo

TALIA GREEN EVO SYSTEM

TALIA GREEN EVO SYSTEM PL IT CZ 2 25 35 on/off reset esc menu/ok mode sra comfort R V00 Część ogólna... 3 Normy bezpieczeństwa... 3 Ostrzeżenia... 4 Uwagi do instalatora... 4 Umiejscowienie kotła... 5 Czyszczenie instalacji

Bardziej szczegółowo

Esselte NV DYMO 2002 Esselte Industriepark-Noord 30 9100 Sint-Niklaas

Esselte NV DYMO 2002 Esselte Industriepark-Noord 30 9100 Sint-Niklaas Esselte NV DYMO 2002 Esselte Industriepark-Noord 30 9100 Sint-Niklaas XR Elektroniczna drukarka etykiet Podręcznik użytkownika Elektronický štítkovač Pokyny k obsluze Elektronický štítkovač Návod na obsluhu

Bardziej szczegółowo

LFF 8M121. RO Română. PL Polski. CS Česky

LFF 8M121. RO Română. PL Polski. CS Česky LFF 8M121 PL Polski Instrukcja obsługi ZMYWARKA - Spis treści Instrukcja obsługi, 1 Zalecenia i środki ostrożności, 2-3 Serwis Techniczny, 6 Karta produktu, 7 Instalacja, 9-10 Opis urządzenia, 11 Sól regeneracyjna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH

PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH Oddział Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie ul. ołnierska 18 tel. (89) 5386240 Ordynator Oddziału - dr n. med. Piotr elazny PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

PL Instrukcja montażu. HU Telepítési utasítás. CZ Návod k montáži. UBS-F, seria E dla WGB 15-110 E BBS 15-28 E BSK 15-20

PL Instrukcja montażu. HU Telepítési utasítás. CZ Návod k montáži. UBS-F, seria E dla WGB 15-110 E BBS 15-28 E BSK 15-20 PL Instrukcja montażu UBS-F, seria E dla WGB 15-110 E BBS 15-28 E BSK 15-20 CZ Návod k montáži UBS-F, řada E pro WGB 15-110 E WGB-K 20 E WBS 14-22 E WBC 22/24 E BBK 22 E BSK 15-20 HU Telepítési utasítás

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

8 PRONOMINÁ (ZÁMENÁ ZAIMKI) A NUMERÁLIÁ (ČÍSLOVKY LICZEBNIKI)

8 PRONOMINÁ (ZÁMENÁ ZAIMKI) A NUMERÁLIÁ (ČÍSLOVKY LICZEBNIKI) 8 RONOMINÁ (ZÁMENÁ ZAIMKI) A NUMERÁLIÁ (ČÍLOVKY LICZEBNIKI) 8.1 RONOMINÁ Zámená (pronominá) ako autosyntagmatický, nekvalitatívny slovný druh s deiktickou funkciou, odkazujú na substantíva, adjektíva,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

HP Deskjet 6980 series. Instalační příručka Telepítési útmutató Instrukcja instalacji Kurulum Kılavuzu

HP Deskjet 6980 series. Instalační příručka Telepítési útmutató Instrukcja instalacji Kurulum Kılavuzu HP Deskjet 6980 series Instalační příručka Telepítési útmutató Instrukcja instalacji Kurulum Kılavuzu První kroky Česky Podle následujících krok nastavíte hardware a p ipojíte tiskárnu HP Deskjet k síti

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

Przykłady. rozdział IV

Przykłady. rozdział IV rozdział IV Przykłady W tym rozdziale przedstawione jest kilka przykładów, które moesz krok po kroku zrealizowa. Wprowadz ci one w podstawowe zagadnienia z zakresu rysowania, szkicowania, AutoCusor a i

Bardziej szczegółowo

Procesy czarownic na terenie księstwa nyskiego Čarodějnické procesy na území niského knížectví...6

Procesy czarownic na terenie księstwa nyskiego Čarodějnické procesy na území niského knížectví...6 1 Wstęp Ūvod...2 Procesy czarownic na terenie księstwa nyskiego Čarodějnické procesy na území niského knížectví...6 Opis trasy Popis trasy...30 Na początek nieco historii Na začátek trochu dějin...30 odcinek

Bardziej szczegółowo

CZYLI JAK PRACOWAĆ WYGODNIEJ, ZDROWIEJ I BEZPIECZNIEJ

CZYLI JAK PRACOWAĆ WYGODNIEJ, ZDROWIEJ I BEZPIECZNIEJ ERGONOMIA CZYLI JAK PRACOWAĆ WYGODNIEJ, ZDROWIEJ I BEZPIECZNIEJ ERGONOMIA ERGONOMIA czyli jak pracować wygodniej, zdrowiej i bezpieczniej Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu krótki poradnik, który zawiera

Bardziej szczegółowo

Electronic Labelmaker. Elektroniczna Drukarka Etykiet. Elektronikus Címkekészítő. Elektronická Tiskárna Štítků. Elektronická Tlačiareň Štítkov

Electronic Labelmaker. Elektroniczna Drukarka Etykiet. Elektronikus Címkekészítő. Elektronická Tiskárna Štítků. Elektronická Tlačiareň Štítkov LP100 E-EU.qxd 18-06-2001 17:10 Pagina 103 Electronic Labelmaker Instructions for Use Elektroniczna Drukarka Etykiet Instrukcja Obsługi Elektronikus Címkekészítő Használati Utasítás Elektronická Tiskárna

Bardziej szczegółowo

Wojciech Krzyżanowski PIERWSZA POMOC W SPORTACH I SZTUKACH WALKI - PORADNIK

Wojciech Krzyżanowski PIERWSZA POMOC W SPORTACH I SZTUKACH WALKI - PORADNIK Wojciech Krzyżanowski PIERWSZA POMOC W SPORTACH I SZTUKACH WALKI - PORADNIK BYDGOSZCZ 2010 Zapamiętaj! Algorytmy udzielania pomocy osobie poszkodowanej, ulegają zmianie (średnio co 5 lat). Celem zmian

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

LARGO PREG/20/6; PREG1D/20/6; PREG1W/20/6

LARGO PREG/20/6; PREG1D/20/6; PREG1W/20/6 PL NSTRUKCJA MONTAÝU, BG ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÇÀ ÌÎÍÒÀÆ, CZ NÁVOD MONTÁŽE, D MONTAGEANLETUNG, F NSTRUCTONS DE MONTAGE, GB THE ASSEMBLY MANUAL, HR NSTRUKCJA MONTAŽE, H SZERELÉS UTASTÁS, RO NSTRUCÞUN DE MONTAJ, RUS

Bardziej szczegółowo

UK Data Archive Study Number 6331 - Social Exclusion, Spaces of Household Economic Practice and Post-Socialism, 1989-2006

UK Data Archive Study Number 6331 - Social Exclusion, Spaces of Household Economic Practice and Post-Socialism, 1989-2006 UK Data Archive Study Number - Social Exclusion, Spaces of Household Economic Practice and Post-Socialism, 989-00 Household Questionnaire Survey Methodology In Petržalka, the research involved a structured

Bardziej szczegółowo

Technika Alexandra jako niezbędna pomoc w nauczaniu początkujących flecistów. mgr Dorota Wilk nauczyciel fletu PSM I stopnia w Kolbuszowej

Technika Alexandra jako niezbędna pomoc w nauczaniu początkujących flecistów. mgr Dorota Wilk nauczyciel fletu PSM I stopnia w Kolbuszowej Technika Alexandra jako niezbędna pomoc w nauczaniu początkujących flecistów mgr Dorota Wilk nauczyciel fletu PSM I stopnia w Kolbuszowej Spis treści: Wstęp 3 Rozdział I Co to jest Technika Alexandra?...

Bardziej szczegółowo