Vibraní posilovací stroj MASTER G4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Vibraní posilovací stroj MASTER G4"

Transkrypt

1 Vibraní posilovací stroj MASTER G4 CZ 1

2 Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše spolenost si vyhrazuje absolutní právo pozmnit design, obrázky a barvu materiálu bez pedešlého upozornní. Design, obrázky a barva materiálu, tak jak je uvedeno v tomto návodu, slouží výhradn pro ilustraní úely. CZ Pídavná celotlová vibraní technologie vytváí rozsáhlý reflex i tle, což má za dsledek intenzivní a rychlou svalovou kontrakci urychlující celý proces cviení. Reakce tla na tuto stimulaci je pírodní. S mnohonásobnou vibraní rychlostí a 10minutovým cviením, si mžete vytvoit svj vlastní cviební program. Tento stroj je používán vrcholovými atlety a nyní se také rozšíil do celého svta do lékaských rehabilitací, zdravotních a fitness center, tento stroj je vhodný pro všechny od 14 let. ásti stroje: Ped skládáním stroje, si najdte istou plochu, kde si rozložíte a zkontrolujete všechny ásti. Pokud njaká ást chybí, nebo je poškozena, kontaktujte prodejce.. popis množství 1 rukojeti 2 2 kabel senzoru 2 3 hlavní kabel 1 4 computer 1 5 šrouby (M6x10) (již nainstalovány) 3 6 konektor senzor 2 7 pívodní kabel computeru 1 8a vrchní pívodní kabel 1 8b spodní pívodní kabel 1 9 podprná ty 1 10 cviební gumy s madlem 2 11 imbusový klí 2 12 multifunkní klí 1 13 šrouby (M8x40) 2 14 šrouby (M8x30) 2 15 šrouby s okem 2 16 podložky (M8) 4 17 pérové podložky (M8) 4 18 šrouby (M8x60) 4 19 podložka 1 20 nohy podložky 2 21 konektor pívodního kabelu 1 22 základna 1 23 vibraní podložka 1 2

3 Složení stroje: Stroj by mly skládat a pesunovat 2 osoby! Stroj váží 47 kg a zabere prostor 62x70 cm. Stroj nesmí skládat pouze jedna osoba, mohlo by dojít k poškození stroje!! CZ KROK 1 Postavte základnu (22) na hladkou rovnou plochu. Spojte spodní kabel (8b), který vychází z podprné tye (9) s konektorem (21) na zadní stran základny (22). Prosíme, abyste pi spojování byli opatrní. Jedna osoba musí pevn držet stojan, zatímco druhá osoba opatrn spojuje kabely. KROK 2 Nasute podprnou ty (9) úpln na zadní stranu základny (22), tak aby sedly pipravené dírky. Jakmile jsou tyto dv ásti spojeny, prosíme, abyste se ujistili, že kabel není zablokován / stlaen, jinak se tento kabel znií. KROK 3 Pipevnte nohy podložky (20) ze spodní strany podložky (19). KROK 4 Pišroubujte všechny 4 šrouby (18), pérové podložky (17) a podložky (16). Každý šroub dotáhnte jen lehce ped úplným zašroubováním. KROK 5 Vyrovnejte dírky v rukojetích (1) s dírkami ve vrchní ásti podprné tye (9) a podložkou na zadní stran základny (9). Pipevnte je spolen se šrouby (14) na vrchu a šrouby (13) vzadu. KROK 6 Odstrate 3 již pedpipravené šrouby (5) zespod computeru. Spojte konektor (7) s vrchním kabelem (8a) a 2 kabely senzoru (2) s 2 konektory (6). 3

4 KROK 7 Zastrte kabely do computeru. Vyrovnejte díru ze spodní ásti computeru (4) s vrchní ásti podprné tye (9). CZ KROK 8 Znovu dotáhnte 3 šrouby (5). Nejdíve dotáhnte pední šroub. KROK 9 Pipevnte 2 šrouby s okem (15) na vibraní plochu (23) pomocí multifunkního klíe (12). KROK 10 Pipevnte cviební gumy (10) k šroubm s okem (15). Délka gum mže být jednoduše upravena. KROK 11 Pední 2 nohy na základn (22) mohou být nastaveny, abyste vyrovnali nestabilitu podlahy. KROK 12 Pro dokonení, ujistte se, že stroj stojí stabiln. Stabilitu mžete upravit pootoením nohou na nohách podložky (20) a dotáhnte pomocí zamykací matice. 4

5 COMPUTER CZ 1. LED displej 2. asový LED displej 3. rychlostní LED displej 4. tlaítko STOP 5. tlaítko START 6. tlaítko pro výbr programu 7. tlaítko asu 8. tlaítko pro zvýšení rychlosti 9. tlaítko pro snížení rychlosti Nastavení program, asu a rychlosti PROGRAM 1 (pednastavený) Zmáknte jednou tlaítko PROGRAM. P1 bude blikat na displeji. Zmáknte tlaítko START pro zaátek programu. Program pobží 10 minut za mnící se rychlosti takto: PROGRAM 2 (pednastavený) Zmáknte dvakrát tlaítko PROGRAM. P2 bude blikat na displeji. Zmáknte tlaítko START pro zaátek programu. Program pobží 10 minut za mnící se rychlosti takto: PROGRAM 3 (pednastavený) Zmáknte tikrát tlaítko PROGRAM. P3 bude blikat na displeji. Zmáknte tlaítko START pro zaátek programu. Program pobží 10 minut za mnící se rychlosti takto: PROGRAM 4 (pednastavený) Zmáknte tikrát tlaítko PROGRAM. P4 bude blikat na displeji. Zmáknte tlaítko START pro zaátek programu. Program pobží 10 minut za mnící se rychlosti takto: PROGRAM 5 (pednastavený) Zmáknte tikrát tlaítko PROGRAM. P5 bude blikat na displeji. Zmáknte tlaítko START pro zaátek programu. Program pobží 10 minut za mnící se rychlosti takto: manuální program Zmáknte 4x tlaítko PROGRAM a vyberte 88. Zmáknte tlaítko START pro zaátek programu. Program pobží 10 a nechá vás nastavit si vlastní zátž a as. Nastavení asu a rychlosti Bhem programu 88 pomocí tlaítek + a si mžete kdykoliv nastavit rychlost. Zmáknte tlaítko TIME a pak mžete pomocí tlaítek + a nastavit as vašeho cviení. Nízká rychlost všeobecn prospšný pro zpevnní kostí, udržení stability, krevní obh a cviení bišních sval. Je vhodná pro rehabilitaci a pro osoby s nadváhou. Stední rychlost revitalizuje a zlepšuje krevní obh, snižuje pebytky toxických látek. Bojuje proti depresím a ztrát motivace. Vysoká rychlost Ideální pro zdraví a kondici. Pro posilující a vytrvalostní trénink. 5

6 Mení tlesného tuku CZ Program mení tlesného tuku automatický Zmáknte tlaítko PROGRAM nkolikrát pro výbr 01. Pomocí displeje asu uvidíte informace, zmáknte tlaítko zvýšení a snížení rychlosti a pak potvrte tlaítkem asu následující informace: GENDER (pohlaví) (muž=1, žena =2), AGE (vk), HEIGHT (výška v cm) a weight (hmotnost v kg). Dejte dlan na senzory na rukojetích. Váš tlesný tuk se nate na displeji. Pohlaví píliš nízké normální píliš vysoké Žena pod nad 27 Muž pod nad 23 Poznámka: mení je pouze orientaní, nelze použít pro lékaské úely. PROVOZNÍ INSTRUKCE 1. Zapojte kabel do zásuvky el. naptí a také do konektoru ze zadní strany stroje. 2. Zmáknte tlaítko zapnutí na zadní stran základny. Uslyšíte pípnutí. 3. Stoupnte si na stroj. 4. Vyberte si program pomocí tlaítka PROGRAM viz výše. 5. Zmáknte tlaítko START. Pokud si pejete kdykoliv zastavit, zmáknte tlaítko STOP. Programy 1,2,3 jsou pednastavené programy, zatímco v programu 88 si nastavujete vlastní as cviení a rychlost viz výše. 6. Program 1-3 trvá 10 minut. Vždy vypnte stroj tlaítkem ON/OFF na zadní stran základny a vypnte zdroj ze zdi, pokud stroj nepoužíváte. Pokud je elektrický proud petížen, vrate se zpt pomocí tlaítka RESET. 6

7 Cviení CZ Existují 3 druhy cviení posilovací, protahovací a masážní. Vtšina cviení poskytuje kombinací tchto tí skupin. Dejte si pes základnu runík, pokud cviíte cviky jinak než ve stoje. DEPY posilovací cviení Postavte se na vibraní plošinu s chodidly od sebe v šíce rozptí ramen. Držte záda vzpímená a kolena mírn pokrená. Lehce stáhnte svaly na nohou. Mli byste cítit naptí ve tyrhlavých svalech stehenních, na hýždích a v zádech. HLUBOKÉ DEPY posilovací cviení Postavte se na vibraní plošinu plochami chodidel a v šíce ramen. Držte kolena pímo nad chodidly ve 100 stupovém úhlu, mírn pokrte nohy a stáhnte svaly na nohou. Držte záda rovn, pedklote horní ást tla dopedu. Toto cviení se zamuje na posílení zad, sedacích sval a nohou. VÝPADY posilovací cviení Umístte jedno chodidlo doprosted vibraní plošiny, ustupte vzad a druhým chodidlem se pevn zapete o zem za sebou. Držte záda rovná a kolena pímo nad palci u nohou, stáhnte svaly na nohou. Mli byste cítit naptí v kolenních šlachách, tyhlavých svalech stehenních a hýždích. POSILOVÁNÍ PÁNEVNÍHO DNA posilovací cviení Lehnte si zády na podlahu a dejte nohy na stroj. Zvedejte hýžd. Posilujete svaly hýždí a stehen. DEPY V ŠIROKÉM POSTOJI posilovací cviení Postavte se na vibraní plošinu s chodidly široce od sebe a s palci smrem ven. Držte kolena pímo nad chodidly ve 100 stupovém úhlu, pokrte mírn nohy. Mli byste cítit naptí v zádech, hýžových svalech, tyhlavých svalech stehenních a ve vnitní ásti stehen. Kliky posilovací cviení Kleknte si ped vibraní plošinu, dejte ruce na plošinu v šíce ramen s palci smujícími dovnit. S pevnými zády a zpevnným bichem se odrážejte od plošiny. Toto cviení zpevní prsní svalstvo, ramenní svaly a tricepsy. Pro variaci cviení zkuste protáhnout nohy a zvednout kolena. 7

8 CZ Statické posilování bišních sval posilovací cviení Zapete si lokty a pedloktí na základnu. Nyní s rovnými zády, pomalu zvedejte hýžd nahoru. Toto cviení je dobré pro posílení bišních sval a sval žaludku. Posilování triceps posilovací cviení S elem smrem od vibraní plošiny se pevn chytnte za okraje a vzepete se nahoru. Nyní lehce ohnte ruce a posute se kylemi smrem dol k plošin, stlaujíc ramenní lopatky k sob. Mli byste cítit naptí v pažích a ramenech. Pro další variaci, opakujte cviení s rovnýma nohama. Svaly hýždí posilovací cviení Opete si jednu paži o základnu, držte hlavu, páte a nohy rovné. Otote se na stranu za volnou paží až budete naboku. Držte tuto pozici se zvednutými hýždmi. Toto cviení je na hýžových sval. Protažení tyhlavého svalu stehenního protahovací cviení Postavte jednu nohu na vibraní plochu s chodidlem mimo plošinu. Držte vrchní ást tla a záda rovn, zpevnte bicho. Potlaením pánve dopedu protáhnete tyhlavé stehenní svaly. Obmte toto cviení potažením zadní nohy dopedu. Protažení pitahovae protahovací cviení Postavte se na vibraní plošinu bokem s jedním chodidlem blízko sloupu. Umístte chodidlo, které je mimo plošinu, na podlahu tak, aby byly nohy od sebe. Pokrte nohu mimo plošinu zatímco druhou držíte napnutou. Držte trup rovn, posute hýžd smrem k podlaze. Toto cviení protáhne vnitní stranu stehen. Opakujte postup cviení s druhou nohou. Masáž lýtek masážní cviení Lehnte si ped vibraní plošinu s obmi lýtky na vibraní plošin a palci smujícími ke stropu. Zbytek je jednoduchý, prost relaxujte a užijte si osvžující masáž lýtek. 8

9 Masáž stehen Quadricepsu masážní cviení Lehnte si elem k zemi se stehny na základn. Držte spodní ást nohou lehce pokrené. Držte záda rovná a bicho stáhnuté. CZ Uvolnní ramen a krku relaxaní cviení Kleknte si ped vibraní plošinu s rukama nataženýma dopedu. Držte záda a krk rovn. Protáhnte tlo dozadu zatímco paže odpoívají na plošin. Toto cviení uvolní oblast krku a ramen. Uvolnní horní ásti tla relaxaní cviení Posate se zády k vibraní plošin a s mírn pokrenýma nohama. Použijte lokty k udržení rovnováhy, zvednte horní ást tla z vibraní plošiny. Držte krk a záda rovná. Pitáhnte ramena dozadu. Vibrace uvolní horní ást tla. Uvolnní zad relaxaní cviení Posate se hýždmi doprosted vibraní plošiny s nohama od sebe. Dovolte vrchní ásti tla se uvolnit dopedu. Mli byste cítit píjemné uvolování na zádech, bocích a v oblasti stehen. Chodidla a spodní ást nohy relaxaní cviení Sednte si na židli a dejte chodidla na základnu. Výpady, tlaky nad hlavu posilovací cviení Bute ve výpadu vzad. Držte cviící gumy nad hlavu s dlanmi ven, držte je nahoe s nataženými pažemi. Toto cviení posiluje kolenní šlachy, stehna, hýžd, ramena, deltový a trapézový sval. Veslování nahoru se depy posilovací cviení Zkrate si gumy, pokud je to nutné. Stoupnte si do mírného depu. Držte rukojeti na úrovni hrudi s dlanmi smrem dol. Toto cviení posiluje stehna, hýžd, záda a ramena. Posilování biceps, ástené depy posilovací cviení Stoupnte si do mírného podepu. Držte rukojeti na úrovni bišních sval s dlanmi smrem nahoru. Toto cviení posiluje stehna, hýžd, záda a bicepsy (paže). 9

10 BEPENOSTNÍ UPOZORNNÍ CZ K udržení výkonnostních standardu tohoto stroje, prosíme, všimnete si následujících bod: A. ped použitím 1. Používejte tento stroj pouze za úelem stanoveným v tomto návodu. 2. Nepemísujte nebo nepoužívejte násilí k pemístní tohoto výrobku, abyste zabránili poškození, nap. devných podlah apod. 3. Nepoužívejte tento stroj 30 minut ped ani po jídle. 4. Tento stroj mže souasn používat pouze jedna osoba. V pípad nedodržení tohoto upozornní mže dojít ke zranní nebo rozbití vibraní plošiny. 5. Pedtím, než zanete cviit, se správn chytnte bezpenostní rukojeti. Pomže Vám to udržet stabilitu zatímco cviíte na tomto stroji. 6. Pedtím, než zanete cviit, zkontrolujte rychlostní úrove a ujistte se, že jste si nastavili bezpenou rychlost a pohodlnou úrove pro cviení. Pokud si zvolíte moc vysokou rychlost, mohli byste se zranit. 7. Ujistte se, že máte dostatenou mezeru mezi vašimi chodidly v poátením stavu. Doporuená vzdálenost je okolo 30 cm. 8. Nepoužívejte tento stroj k jiným úelm než cviení. 9. Neuvádjte tento stroj do chodu, ani se jej nedotýkejte pokud je zapnut, s mokrýma nebo vlhkýma rukama. Mohlo by Vám to zpsobit elektrický šok nebo poškodit stroj. 9. Nepoužívejte žádné druhy ostrých pedmt ani nebezpených materiál pokud tento stroj používáte. Nevkládejte prsty do mezery krytu. BHEM POUŽÍVÁNÍ 1. V pípad jakéhokoliv abnormálního zdravotního stavu nebo píznaku pestate okamžit výrobek používat a konzultujte tento stav s Vaším lékaem. 2. Nevyvíjejte nepimený tlak na výrobek (možné riziko zranní osoby a poruchy na zaízení). 3. Pokud je výrobek vypnut, vyjmete síový kabel ze zásuvky (elektrický proud muže zpsobit zásah elektrickým proudem nebo vznik požáru). 4. U stejné pozice necvite déle než 10 minut. Mohli byste dostat svalové kee. PO POUŽITÍ STROJE 1. Po skonení cviení vypnte motor a vyjmte síový kabel ze zásuvky. BEZPENOSTNÍ VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ: Nesprávné užití výrobku muže mít za následek smrt nebo vážná zranní. UPOZORNENÍ: Nesprávným užitím výrobku muže dojít k vážným zranním nebo škodám na majetku. Varování Jakákoliv osoba, u které se objevily nebo objevují následující píznaky, musí konzultovat použití tohoto výrobku se svým lékaem ješt ped užitím samotným: - epilepsie; - tžká cukrovka; - tžká srdení a vaskulární onemocnní; - vyhozená ploténka, onemocnní meziobratlových destiek, zánt obratle; - zavedené kolenní nebo kyelní implantáty; - zavedený kardiostimulátor; - zavedené nitrodložní tlísko; - voperované kovové šrouby; 10

11 - trombóza; - rakovina; - akutní infekce; - akutní operovaná zranní; - thotenství; - tžká migréna. CZ Opatrnost pi použití - Nenechávejte dti bez dozoru v blízkosti zaízení. - dodržujte volný prostor okolo stroje 1 m. - Ped použitím tohoto stroje, konzultujte svj aktuální zdravotní stav se svým lékaem. - Konzultace s lékaem je nezbytná obzvlášt u dtí, starších osob, thotných žen a nemocných osob. - Pestate stroj používat okamžit, pokud budete pociovat závrat, objeví se u Vás pocity na zvracení, bolest na hrudi nebo jakákoliv abnormální fyzická nevolnost. - Uchovávejte toto zaízení v bezpené vzdálenosti od dtí mladších osmi let a od domácích zvíat. - Pozor na jakékoliv ostré vci jako nap. lžíce, nž a jakýkoliv nebezpený materiál. Nepokládejte prsty na nášlapnou desku. Muže dojít ke zranní osoby nebo k poruše na zaízení. - U dtí a starších osob je nutné zajištní odpovdného dohledu. Nezajištní mže zpsobit zranní osoby nebo poruchu na zaízení. - Na nášlapné desce neskákejte. Mže dojít ke zranní osoby nebo poruše na zaízení. - Na nášlapné desce udržujte rovnováhu. Neudržení rovnováhy muže mít za následek zranní osoby nebo poruchu na zaízení. - Na nášlapnou desku mže vždy vstoupit pouze jedna osoba. Pítomnost více osob na desce mže mít za následek zranní osoby nebo poruchu na zaízení. - Držte správn bezpenostní rukoje bhem cviení. Bezpenostní držadlo pomáhá zajistit rovnováhu v pípad náhlé ztráty stability. - Než zanete cviit, zkontrolujte správné nastavení rychlostní zátže. V pípad neadekvátního nastavení vyšší rychlosti mže dojít ke zranní osoby. - Pro své pohodlí pi cviení nastavte bezpenou a Vám vyhovující rychlost. - Vyhnte se stejné pozici po dobu pesahující 10 minut 3x denn. V pípad neuposlechnutí se u uživatele muže objevit tlu škodlivá svalová ke. - Neseizujte nebo se nedotýkejte tohoto zaízení, pokud máte mokré nebo vlhké ruce. Mže dojít k poruše na zaízení nebo k zásahu elektrickým proudem. - Zástrky se nedotýkejte, pokud probleskuje. Muže dojít k požáru nebo k zásahu elektrickým proudem. - Udržujte zaízení v bezpené vzdálenosti od tepla nebo tepelných zdroj. Mže dojít k deformaci výrobku nebo vzniku požáru. - Nepoužívejte tento výrobek pro jiné úely. - Držte správnou polohu tla. Uživatelé, kteí tchto instrukcí neuposlechnou, nesou za nedodržení pedpis veškerou odpovdnost. Dsledkem takového neuposlechnutí muže dojít napíklad k poškození stroje, vzniku bolestí a zniení dílu výrobku. Bezpenostní instrukce pi instalaci výrobku Vinyl a papír použitý pi balení výrobku musí být shromáždn a znien. Hrozí zde nebezpeí požití tchto ástí dtmi, riziko udušení i uškrcení. Neumísujte nebezpený materiál, jako vodu, holavý materiál jako benzín i edidlo, napínáky i epele do blízkosti stroje. Pokud stroj pemísujete, zvednte prosím dolní ást stroje za pomoci dvou i tí osob a stroj tímto zpsobem pesute. Nevystavujte stroj pímému dennímu svtlu. 11

12 Tento stroj musí být umístn ve vzdálenosti 50cm od nábytku nebo jakéhokoliv jiného zaízení. Držte v bezpené vzdálenosti od vlhkého i mokrého místa. Nevhodné umístní mže mít za následek zásah elektrickým proudem nebo jeho únik. Nepekládejte a netlate na síový kabel. Mže dojít k zásahu elektrickým proudem nebo ke vzniku požáru. Nepoužívejte holavé materiály jako nap. benzín a jiné. Muže dojít k odbarvení. Používejte zástrku s uzemnním. Zástrka, která používá multikód muže mít za následek uvolnní tepla nebo se mže vznítit. Nedotýkejte se síového kabelu mokrýma rukama. Muže dojít k zásahu elektrickým proudem. CZ Okolí síového kabelu a zástrku udržujte v istot. Usazený prach muže zpsobit požár. Stroj nepoužívejte pi uvolnní zásuvky a poškození sítového kabelu. Muže dojít k zásahu elektrickým proudem nebo ke vzniku požáru. Pi zasouvání/vysouvání zástrky ze zásuvky uchopte tlo zástrky. Pímé táhnutí síového kabelu mže zpsobit požár nebo mže dojít k zásahu elektrickým proudem. Ped zapojením zástrky do zásuvky zkontrolujte elektrický proud a naptí. Bhem delšího perušení provozu výrobku vyjmte zástrku ze zásuvky. Ped ištním vyjmte zástrku ze zásuvky a pro ištní používejte vždy suchou látku. Demontáž, oprava nebo remodelace samotným uživatelem není pípustná. Mže dojít k vážnému poškození stroje, závad, zásahu elektrickým proudem nebo vzniku požáru. Tento výrobek vyžaduje externí uzemnní. Prosím, ujistte se, že je zajištno. SKLADOVÁNÍ 1. Neskladujte vibraní stroj: - blízko oteveného ohn - na pímém slunením svtle po dlouhou dobu - v blízkosti pívodu plynu, v zaprášeném nebo vlhkém prostedí 2. Udržujte Vibraní stroj - operaní teploty mezi 0-35 C - skladovací teplota mezi 5-50 C - Vlhkost: pod 40-80%. 3. V pípad, že stroj delší dobu nebudete používat, pikryjte jej istým látkovým potahem, abyste jej chránili ped prachem. 4. Neskladujte Vibraní stroj pod pímým slunením svtlem nebo na místech kde jsou vysoké teploty. 5. Vyvarujte se proražení síového kabelu (možné riziko zranní nebo poškození stroje). ÚDRŽBA 1.Pravideln provádjte bžnou údržbu stroje na základ vytížení stroje, minimáln však po 20 hodinách provozu. Údržba zahrnuje: - kontrolu všech pohyblivých ástí stroje (osy, klouby pevádjící pohyb, atd.), zda jsou dostaten promazány. Pokud ne, ihned je namažte. Doporuujeme bžný olej pro kola a šicí stroje nebo silikonové oleje. - pravidelná kontrola všech souástí šrouby a matice a pravidelné dotahování. - k údržb istoty použijte jen mýdlový roztok a ne istící prostedky s abrasivy. - chrate computer ped poškozením a kontaktu s tekutinami i potem. - computer, adaptér, zástrka a celý stroj se nesmí dostat do styku s vodou. - computer nevystavujte slunenímu záení a kontrolujte funknost baterií, aby nedošlo k vyteení baterií a tím poškození celého computeru (pokud stroj baterie obsahuje) - skladujte stroj vždy na suchém, teplém a istém míst. 12

13 2.Ped ištním se ujistte, že hlavní vypína je vypnut a AC síový kabel je vyjmut ze zásuvky. 3.Po každém cviení vypnte motor a vyjmte síový kabel ze zásuvky. CZ OCHRANA VIBRA NÍHO STROJE 1. Nikdy nepoužívejte tento stroj ve vlhkých prostorách, jako jsou koupelny, bazény nebo lázn. 2. Nepoužívejte v pípad, že je v místnosti naprášeno, olej, kou nebo žíravý plyn. 3. Vyvarujte se poškození povrchu vibraní plošiny tžkými pedmty, okopáváním, násilným poškrábáním. IŠTNÍ 1. Neistte insekticidním postikem, ani nepoužívejte benzen nebo edidlo (možné nebezpeí zásahu elektrickým proudem a vzniku požáru). Specifikace Frekvence: 0-50 Hz Amplituda: 1-10 mm Síla: 2,8-3,5 Gs rychlost: 50 stup Programy: 3 Naptí: 220V-240V El. proud: 4,5A Výkon: 200W, 1,5 HP Pojistka: 5A Rozmr: 70 cm x 76cm x 121 cm Hmotnost: 47 kg Nástupní plocha: 53x38 cm Maximální nosnost: 150 kg Záruní podmínky: na stroj se poskytuje kupujícímu záruní lhta 24 msíc ode dne koup v dob záruky budou odstranny veškeré poruchy výrobku zpsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby vc mohla být ádn užívána práva ze záruky se nevztahují na vady zpsobené: - mechanickým poškozením - neodvratnou událostí, živelnou pohromou - neodbornými zásahy - nesprávným zacházením, i nevhodným umístním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, psobením vody, neúmrným tlakem a nárazy, úmysln pozmnným designem, tvarem nebo rozmry reklamace se uplatuje zásadn písemn s údajem o závad a kopií daového dokladu záruku lze uplatovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen Dodavatel CZ: MASTER SPORT s.r.o. 1. máje 69/ Ostrava-Mariánské Hory Czech Republic 13

14 Vibraný posilovací stroj MASTER G4 SK 14 SK

15 akujeme Vám za zakúpenie tohto stroja. Prosíme, pozorne si preítajte tento návod na použitie pred tým, ako zanete stroj používa. Uchovajte návod pre neskoršie potreby. Naša spolonos si vyhradzuje absolútne právo zmeni design, obrázky a farbu materiálu bez predošlého upozornenia. Design, obrázky a farba materiálu, tak ako je uvedené v tomto návode, slúžia výlune pre ilustrané úely. Prídavná celotelová vibraná technológia vytvára rozsiahly reflex na tele, o má za následok intenzívnu a rýchlu svalovú kontrakciu urýchujúcu celý proces cvienia. Reakcia tela na túto stimuláciu je prírodná. S viacnásobnou vibranou rýchlosou a 10minutovým cviením, si môžete vytvori svoj vlastný cviebný program. Tento stroj je používaný vrcholovými atlétmi a teraz sa tiež rozšíril do celého sveta do lekárskych rehabilitácií, zdravotníctiev a fitness centier, tento stroj je vhodný pre všetkých od 14 rokov. asti stroja: Pred skladaním stroja, si nájdite istú plochu, kde si rozložíte a skontrolujete všetky asti. Ak nejaká as chýba, alebo je poškodená, kontaktujte predajcu.. popis množstvo 1 rukoväte 2 2 kábel senzora 2 3 hlavný kábel 1 4 computer 1 5 skrutky (M6x10) - (už nainštalované) 3 6 konektor senzorov 2 7 prívodný kábel computeru 1 8a vrchný prívodný kábel 1 8b spodný prívodný kábel 1 9 podpieracia ty 1 10 cviebné gumy s madlom 2 11 imbusový kú 2 12 multifunkný kú 1 13 skrutky (M8x40) 2 14 skrutky (M8x30) 2 15 skrutky s okom 2 16 podložky (M8) 4 17 pérové podložky (M8) 4 18 skrutky (M8x60) 4 19 podložka 1 20 nohy podložky 2 21 konektor prívodného kábla 1 22 základa 1 23 vibraná podložka 1 15

16 Zloženie stroja: Stroj by mali sklada a presúva 2 osoby! Stroj váži 47 kg a zaberie priestor 62x70 cm.stroj nesmie presúva iba jedna osoba, mohlo by dôjs k poškodeniu stroja!! SK KROK 1 Postavte základu (22) na hladkú rovnú plochu. Spojte spodný kábel (8b), ktorý vychádza z podpernej tye (9) s konektorom (21) na zadnej strane základne (22). Prosíme, aby ste pri fúziách boli opatrní. Jedna osoba musí pevne drža stojan, zatia o druhá osoba opatrne spája káble KROK 2 Nasute podpernú ty (9) úplne na zadnú stranu základne (22), tak aby sedeli pripravené dierky. Akonáhle sú tieto dve asti spojené, prosíme, aby ste sa uistili, že kábel nie je zablokovaný / zatlaený, inak sa tento kábel znií. KROK 3 Pripevnite nohy podložky (20) zo spodnej strany podložky (19). KROK 4 Priskrutkujte všetky 4 skrutky (18), pérové podložky (17) a podložky (16). Každú skrutku dotiahnite len zahka pred úplným zaskrutkovaním. KROK 5 Vyrovnajte dierky v rukovätiach (1) s dierkami vo vrchnej asti podpernej tye (9) a podložkou na zadnej strane základne (9). Pripevnite spolone skrutky (14) na vrchu a skrutky (13) vzadu. KROK 6 Odstráte 3 už predpripravené skrutky (5) zospodu computeru. Spojte konektor (7) s vrchným káblom (8a) a 2 káble senzora (2) s 2 konektormi (6). 16

17 KROK 7 Zastrte káble do computeru. Vyrovnajte dieru zo spodnej asti computeru (4) s vrchnej asti podpernej tye (9). SK KROK 8 Znovu dotiahnite 3 skrutky (5). Najskôr dotiahnite predné skrutky. KROK 9 Pripevnite 2 skrutky s okom (15) na vibranú plochu (23) pomocou multifunkného kúa (12). KROK 10 Pripevnite cviebné gumy (10) k skrutkám s okom (15). Džka gum môže by jednoducho upravená KROK 11 Predné 2 nohy na základni (22) môžu by nastavené, aby ste vyrovnali nestabilitu podlahy. KROK 12 Pre dokonenie, uistite sa, že stroj stojí stabilne. Stabilitu môžete upravi pootoením nôh na nohách podložky (20) a dotiahnite pomocou zamykacej matice. 17

18 COMPUTER SK 1. LED displej 2. asový LED displej 3. rýchlostný LED displej 4. tlaidlo STOP 5. tlaidlo START 6. tlaidlo pre výber programu 7. tlaidlo asu 8. tlaidlo pre zvýšenie rýchlosti 9. tlaidlo pre zníženie rýchlosti Nastavenie programov, asu a rýchlosti PROGRAM 1 (prednastavený) Stlate raz tlaidlo PROGRAM. P1 bude blika na displeji. Stlate tlaidlo START na zaiatok programu. Program pobeží 10 minút za meniacej sa rýchlosti nasledovne: PROGRAM 2 (prednastavený) Stlate dvakrát tlaidlo PROGRAM. P2 bude blika na displeji. Stlate tlaidlo START na zaiatok programu. Program pobeží 10 minút za meniacej sa rýchlosti nasledovne: PROGRAM 3 (prednastavený) Stlate trikrát tlaidlo PROGRAM. P3 bude blika na displeji. Stlate tlaidlo START na zaiatok programu. Program pobeží 10 minút za meniacej sa rýchlosti nasledovne: PROGRAM 4 (prednastavený) Stlate trikrát tlaidlo PROGRAM. P4 bude blika na displeji. Stlate tlaidlo START na zaiatok programu. Program pobeží 10 minút za meniacej sa rýchlosti nasledovne: PROGRAM 5 (prednastavený) Stlate trikrát tlaidlo PROGRAM. P5 bude blika na displeji. Stlate tlaidlo START na zaiatok programu. Program pobeží 10 minút za meniacej sa rýchlosti nasledovne: manuálny program Stlate 4x tlaidlo PROGRAM a vyberte 88. Stlate tlaidlo START na zaiatok programu. Program pobeží 10 a nechá vás nastavi si vlastnú záaž a as. Nastavenie asu a rýchlosti Poas programu 88 pomocou tlaidiel + a - si môžete kedykovek nastavi rýchlos. Stlate tlaidlo TIME a potom môžete pomocou tlaidiel + a - nastavi as vášho cvienia. Nízka rýchlos - všeobecne prospešný pre spevnenie kostí, udržanie stability, krvný obeh a cvienie brušných svalov. Je vhodná pre rehabilitáciu a pre osoby s nadváhou. Stredná rýchlos - revitalizuje a zlepšuje krvný obeh, znižuje prebytky toxických látok. Bojuje proti depresiám a strate motivácie. Vysoká rýchlos - Ideálne pre zdravie a kondíciu. Pre posilujúci a vytrvalostný tréning. 18

19 Meranie telesného tuku SK Program meranie telesného tuku automatický Stlate tlaidlo PROGRAM niekokokrát pre výber "01". Pomocou displeja asu uvidíte informácie, stlate tlaidlo zvýšenie a zníženie rýchlosti a potom potvrte tlaidlom asu nasledujúce informácie: GENDER (pohlavie) - (muž = 1, žena = 2), AGE (vek), HEIGHT (výška v cm) a weight (hmotnos v kg). Dajte dlane na senzory na rukovätiach. Váš telesný tuk sa naíta na displeji. Pohlavie príliš nízke normálne príliš vysoké Žena pod nad 27 Muž pod nad 23 Poznámka: meranie je len orientané, nemožno použi pre lekárske úely. PREVÁDZKOVÉ INŠTRUKCIE 1. Zapojte kabel do zásuvky el. napätia a taktiež do konektora zo zadnej strany stroja. 2. Zmaknite tlaítko zapnutia na zadnej strane základne. Budete pou pípnutie. 3. Stupnie si na stroj. 4. Vyberte si program pomocou tlaítka PROGRAM vi vyšie. 5. Zmaknite tlaítko START. Pokia si prajete kedykovek zastavi, zmaknite tlaítko STOP. Programy 1,2,3 sú prednastavené programy, zatia o v programe 88 si nastavujete vlastný as cvienia rýchlos vi vyšie. 6. Program 1-3 trvá 10 minut. Vždy vypnite stroj tlaítkom ON/OFF na zadnej strane základne a vypnite zdroj zo steny, pokia stroj nepouživate. Ak je elektrický prúd preažený, vráte sa spä pomocou tlaidla RESET. 19

20 Cvienie SK Existujú 3 druhy cvienia posilovacie, naahovacie a masážne. Väšina cviení poskytuje kombináciu týchto troch skupín. Dajte si cez základu uterák, ak cviíte cviky inak ako v stoji. Drep - posilovacie cvieniepostavte sa na vibrané plošinu s chodidlami od seba v šírke rozpätia ramien. Držte chrbát vzpriamene a kolená mierne pokrené. Jemne stiahnite svaly na nohách. Mali by ste cíti napätie vo štvorhlavých svaloch stehenných, na zadku a v chrbte. HLBOKÉ DREPY posilovacie cvienie Postavte se na vibranú plošinu plochami chodidel v šírke ramien. Držte kolena priamo nad chodidlami v 100 stupovom uhle, mierne pokrte nohy a stiahnite svaly na nohách. Držte chrbát rovno, predklote hornú as tela dopredu. Toto cvienie sa zameriava na posilnenie chrbta, sedacích svalov a nôh. VÝPADY posilovacie cvienie Umiestnite jedno chodidlo doprostred vibranej plošiny, ustúpte vzad a druhým chodidlom sa pevne zaprite o zem za sebou. Držte chrbát rovný a kolená priamo nad palcami na nohách, stiahnite svaly na nohách. Mali by ste cíti napätie v kolenných šachách, štvorhlavých svaloch zo stehien a zadku. POSILOVANIE panvového dna posilovacie cvienieahnite si chrbtom na podlahu a dajte nohy na stroj. Zdvíhajte zadok. Posilujete svaly zadku a stehien. DREPY V ŠIROKOM POSTOJI posilovacie cvienie Postavte sa na vibranú plošinu s chodidlami široko od seba a s palcami smerom von.držte kolená priamo nad chodidlami v 100 stupovom uhle, pokrte mierne nohy. Mali by ste cíti napätie v chrbte, sedacích svaloch, štvorhlavých svaloch stehenných a vo vnútornej asti stehien.. Kliky posilovacie cvienie Kaknite si pred vibranú plošinu, dajte ruky na plošinu v šírke ramien s palcami smerujúcimi dovnútra. S pevným chrbtom a spevneným bruchom sa odrážajte od plošiny. Toto cvienie spevní prsné svalstvo, ramenné svaly a tricepsy. Pre variáciu cvienia skúste pretiahnu nohy a zdvihnú kolená. 20

NENECHÁVAJTE NEPOUŽÍVAJTE NENOSTE

NENECHÁVAJTE NEPOUŽÍVAJTE NENOSTE ! " " #! $ % &" ' ( ) * +, ) -. )! " # "! # $ $ % # & ' ( ( ) ( ) / 0 1 ) -. )! #! " # "! # ) ( ) 2 3 4 51 ) -. )!! * + ( ) ( 2. ), $ & $ -. #! $ $, / 0! $ # 1! &,, 2 & 3., +.!, & $ 4!!! 5 6 $ $ " 7 "

Bardziej szczegółowo

Vibraní posilovací stroj MASTER G3

Vibraní posilovací stroj MASTER G3 Vibraní posilovací stroj MASTER G3 CZ Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

Wrist ball MASTER !" #$ $ %! $! # & '" ( # $ $ ' # )# $# ' *+,,, -. */ 0 #.!! * 1 ' # #!# 2! '! $ $ " $ 3 1' # ## + $! #.' 4!!"! 5 # $!!.

Wrist ball MASTER ! #$ $ %! $! # & ' ( # $ $ ' # )# $# ' *+,,, -. */ 0 #.!! * 1 ' # #!# 2! '! $ $ $ 3 1' # ## + $! #.' 4!!! 5 # $!!. Wrist ball MASTER!" #$ $ %! $! # & '" ( # $ $ ' # )# $# ' *+,,, -. */ 0 #.!! * 1 ' # #!# 2! '! $ $ " $ 3 1' # ## + $! #.' 4!!"! 5 # $!!.'6!.' # " # 7!.!!$!!. $" $#! '.'!! $ # )# $# *,8*+! 9.' " 8 #! "

Bardziej szczegółowo

Aerobic ty Swing Flex Bar

Aerobic ty Swing Flex Bar Aerobic ty Swing Flex Bar CZ Dležitá upozornní: 1. Ped zaátkem cviení zkonzultujte váš zdravotní stav se svým lékaem. 2. Ped použitím zkontrolujte, zda je vše bezpené - pokud jsou nkteré ásti opotebované

Bardziej szczegółowo

Vibraní posilovací stroj MASTER G7

Vibraní posilovací stroj MASTER G7 Vibraní posilovací stroj MASTER G7 CZ Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!%

!#$%& &'# (! &) *%# # + &,%# - #!% !" #" # " $% "!#&#" # '!#!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!% &$!"#! "."!"! " %'(%)!*+!"#$%& " # / 0 1223 %% 45!##!# # % %.% #6 " ##7# "#. 1 # ##%# #, 8 " #"# % ## %"" # % " #."#,-%.+/&$#" 3 " "" "%.

Bardziej szczegółowo

! "#$ % &"'(!) *#$ % +,"!

! #$ % &'(!) *#$ % +,! ! "#$! "#$ % &"'(!) *#$ % +,"! -) 1 .!/ %#$!& ' ( "! $ )#'" *% "$ #!#$ #!#$#!# "#! $ +&& +$# &!$ )!#$ + #!+,#$&#!$#!$$# #$ &!-.! $ + /0#! #$ 10.0# 23 43546#$" 7$!# 8!#$!#$ ) 7$ +'# # 7& +9#&##$ # " & )

Bardziej szczegółowo

Pídavné pedály pro odrážedlo JD BUG

Pídavné pedály pro odrážedlo JD BUG Pídavné pedály pro odrážedlo JD BUG návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození

Bardziej szczegółowo

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. - Basketbalový koš MASTER Acryl Board CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. SK - akujeme, že ste

Bardziej szczegółowo

Mini stepper MASTER s držadlem V

Mini stepper MASTER s držadlem V Mini stepper MASTER s držadlem V!"#!"!$ %&' 1 CZ - Dležité bezpenostní informace 1. Ped každým cviením nejdíve zkontrolujte všechny ásti. Pokud stepper nefunguje správn, nepoužívejte jej. 2. Pravideln

Bardziej szczegółowo

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. - CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. SK - akujeme, že ste si zakúpili tento výrobok. V prípade,

Bardziej szczegółowo

CZ D ležitá upozorn ní: SK Dôležité upozornenie:

CZ D ležitá upozorn ní: SK Dôležité upozornenie: CZ Dležitá upozornní: 1. Ped zaátkem cviení zkonzultujte váš zdravotní stav se svým lékaem. 2. Ped použitím zkontrolujte, zda je vše bezpené - pokud jsou nkteré ásti opotebované i poškozené, nepoužívejte

Bardziej szczegółowo

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. - Basketbalový koš MASTER Junior CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. SK - akujeme, že ste si zakúpili

Bardziej szczegółowo

CZ Houpaka MASTER A3 SK Hojdaka MASTER A3 PL Hutawka MASTER A3

CZ Houpaka MASTER A3 SK Hojdaka MASTER A3 PL Hutawka MASTER A3 CZ Houpaka MASTER A3 SK Hojdaka MASTER A3 PL Hutawka MASTER A3 1 CZ V pípad, že nkteré ásti budou chybt, nebo budou poškozeny, kontakujte prosím prodejce. SK V prípade, že niektoré asti budú chýba, alebo

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G7

Vibrační posilovací stroj MASTER G7 Vibrační posilovací stroj MASTER G7 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorně si přečtěte tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdější potřeby.

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ Tento stroj nabízí výhodu v posilování svalů a tvarování postavy bez náročné návštěvy posilovny. Stroj byl vyvinut tak, aby vyhovoval všem zdravotním

Bardziej szczegółowo

Gymnastická lopta - SK. Gymnastický mí - CZ

Gymnastická lopta - SK. Gymnastický mí - CZ Gymnastický mí - CZ Pi mechanickém poškození nedochází k rychlému úniku vzduchu a snižuje tak riziko nehod a úraz pi prasknutí míe. Nosnost 100 kg Gymnastická lopta - SK Pri mechanickom poškodení nedochádza

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G8

Vibrační posilovací stroj MASTER G8 Vibrační posilovací stroj MASTER G8 Děkujeme za zakoupení tohoto stroje. Přečtěte si prosím důkladně tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro případné pozdější potřeby.

Bardziej szczegółowo

1 1 1 1 2 kruhová kostra s gumovými krytkami 1 1 1 1 1 3

1 1 1 1 2 kruhová kostra s gumovými krytkami 1 1 1 1 1 3 CZ: Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek. SK: akujeme, že ste si zakúpili tento výrobok. PL: Dzikujemy za zakup tego produktu. CZ: V pípad, že v balení budou njaké ásti chybt, nebo jsou poškozené,

Bardziej szczegółowo

Odrážedlo JD BUG Billy

Odrážedlo JD BUG Billy Odrážedlo JD BUG Billy návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození odrážedla.

Bardziej szczegółowo

ELIPTICAL ERGOMETER ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM6022

ELIPTICAL ERGOMETER ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM6022 ELIPTICAL ERGOMETER ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM60 1 CZ: Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek.

Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek. 38'' (97 cm) Trampolína / Trampolina 48'' (122 cm) Trampolína / Trampolina 55'' (140 cm) Trampolína / Trampolina Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek. V pípad, že v balení budou njaké ásti chybt,

Bardziej szczegółowo

návod na použití CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-20 PL - Rower spiningowy MASTER X-20 návod na použitie /

návod na použití CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-20 PL - Rower spiningowy MASTER X-20 návod na použitie / návod na použití návod na použitie / CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-20 PL - Rower spiningowy MASTER X-20 CZ - emenový pohon SK - remeový pohon PL - napd paskowy 1 CZ Bezpenostní instrukce: Ped sestavením

Bardziej szczegółowo

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 NÁVOD NA POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45 1 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

Bazénový robot - vysava MASTER 100

Bazénový robot - vysava MASTER 100 Bazénový robot - vysava CZ MASTER 100 Specifikace: 1. Vstupní naptí a frekvence: 230V/50Hz 2. Výstupní naptí: DC24V 3. Jmenovitý vstupní a výstupní výkon: 200W/150W 4. Pracovní cyklus: 1hod/1.5hod/2hod/2.5hod

Bardziej szczegółowo

Posilovací lavice MASTER Bench Simlpe Vario Bench Press Ławka Simlpe Vario MAS-SUB1071B

Posilovací lavice MASTER Bench Simlpe Vario Bench Press Ławka Simlpe Vario MAS-SUB1071B Posilovací lavice MASTER Bench Simlpe Vario Bench Press Ławka Simlpe Vario MAS-SUB1071B 1 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho

Bardziej szczegółowo

VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100

VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100 VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100 1 CZ Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit

Bardziej szczegółowo

Stan na trampolíny. Namiot na trampoliny CZ - TTE NÁVOD AŽ DO KONCE!!! SK - ÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA!!! PL - PRZECZYTAJ INSTRUKCJ A DO KOCA!!!

Stan na trampolíny. Namiot na trampoliny CZ - TTE NÁVOD AŽ DO KONCE!!! SK - ÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA!!! PL - PRZECZYTAJ INSTRUKCJ A DO KOCA!!! Stan na trampolíny Namiot na trampoliny CZ - TTE NÁVOD AŽ DO KONCE!!! SK - ÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA!!! PL - PRZECZYTAJ INSTRUKCJ A DO KOCA!!! 1 CZ Pette si následující návod a další informace ped skládáním

Bardziej szczegółowo

DĚTSKÁ HOUPAČKA MASTER BABY S KONSTRUKCÍ

DĚTSKÁ HOUPAČKA MASTER BABY S KONSTRUKCÍ DĚTSKÁ HOUPAČKA MASTER BABY S KONSTRUKCÍ Detská hojdačka MASTER Baby / Huśtawka dla dzieci MASTER Baby Swing MASTER Baby / Schaukelwippe MASTER Baby MAS-B089 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru Příručka k rychlé instalaci: NWD2105 Základní informace NWD2105 je bezdrátový USB adaptér určený pro použití s počítačem. NWD2105 je kompatibilní s technologií WPS (Wi-Fi Protected Setup). A: LED kontrolka

Bardziej szczegółowo

Část/Časť/ LP Popis/Popis/ Opis Množství/Množstvo/ilości

Část/Časť/ LP Popis/Popis/ Opis Množství/Množstvo/ilości Část/Časť/ LP Popis/Popis/ Opis Množství/Množstvo/ilości 1 1 2 1 3 2 4 1 5 1 6 1 Maximální nosnost je 100 kg/ Maximálna nosnosť je 100 kg/maksymalna nośność 100 kg Tento produkt je pouze pro domácí použití.

Bardziej szczegółowo

Odrážedlo JD BUG Nany

Odrážedlo JD BUG Nany Odrážedlo JD BUG Nany návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození odrážedla.

Bardziej szczegółowo

Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ - Důležité bezpečnostní informace 1. Před každým cvičením nejdříve zkontrolujte všechny části. Pokud stepper

Bardziej szczegółowo

POSILOVACÍ ČINKA POSILOVACIA ČINKA / HANTLA MASTER SHAKE UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL INSTRUKCJA OBSŁUGI

POSILOVACÍ ČINKA POSILOVACIA ČINKA / HANTLA MASTER SHAKE UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL INSTRUKCJA OBSŁUGI POSILOVACÍ ČINKA POSILOVACIA ČINKA / HANTLA MASTER SHAKE UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ 1. Důležité bezpečnostní upozornění Před prvním použitím činky si pozorně přečtěte

Bardziej szczegółowo

ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER R02

ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER R02 ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER R02 1 CZ Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé vady i pehlédnuté

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-10

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-10 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-10 1 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G1

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 Vibrační posilovací stroj MASTER G1 CZ Tento stroj nabízí výhodu v posilování svalů a tvarování postavy bez náročné návštěvy posilovny. Stroj byl vyvinut tak, aby vyhovoval všem zdravotním a kondičním

Bardziej szczegółowo

POŚLADKI NA PIĄTKĘ ZESTAW 5 ĆWICZEŃ, KTÓRE SPRAWIĄ, ŻE TWOJE POŚLADKI STANĄ SIĘ SILNE, SPRĘŻYSTE I BĘDĄ WYGLĄDAŁY PIĘKNIE

POŚLADKI NA PIĄTKĘ ZESTAW 5 ĆWICZEŃ, KTÓRE SPRAWIĄ, ŻE TWOJE POŚLADKI STANĄ SIĘ SILNE, SPRĘŻYSTE I BĘDĄ WYGLĄDAŁY PIĘKNIE POŚLADKI NA PIĄTKĘ ZESTAW 5 ĆWICZEŃ, KTÓRE SPRAWIĄ, ŻE TWOJE POŚLADKI STANĄ SIĘ SILNE, SPRĘŻYSTE I BĘDĄ WYGLĄDAŁY PIĘKNIE Ćwicz 3 razy w tygodniu, zawsze z jednodniową przerwą. Rob przerwy około 1 min

Bardziej szczegółowo

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK 509111-05 CZ/SK DW432 DW433 2 3 4 5 CZ PÁSOVÁ BRUSKA Blahopøejeme Vám! Rozhodli jste se pro elektronáøadí firmy DEWALT, jež pokraèuje v dlouhé tradici této firmy, vyznaèující se tím, že nabízí odborníkovi

Bardziej szczegółowo

CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16

CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16 CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16 návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti TATO KOLOBŽKA JE URENA

Bardziej szczegółowo

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 9241 ESKY Dkujeme Vám, že jste se rozhodli pro tento výrobek firmy SOEHNLE PROFESSIONAL. Tento výrobek je vybaven všemi znaky

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-25

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-25 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-25 0 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

VAROVÁNÍ CZ - PL - STOPNIOWE SCHODKI, INSTRUKCJA CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE

VAROVÁNÍ CZ - PL - STOPNIOWE SCHODKI, INSTRUKCJA CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE CZ - VAROVÁNÍ CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE (Model: #JL9R11 / #JL9R11-1 / #JL9R11-1F) *PŘED SESTAVENÍM POZORNĚ PŘEČÍST SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE (Model: #JL9R11 / #JL9R11-1 / #JL9R11-1F)

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ Tento stroj nabízí výhodu v posilování svalů a tvarování postavy bez náročné návštěvy posilovny. Stroj byl vyvinut tak, aby vyhovoval všem zdravotním

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ogólnorozwojowe- parszywa trzynastka!

Ćwiczenia ogólnorozwojowe- parszywa trzynastka! Ćwiczenia ogólnorozwojowe- parszywa trzynastka! Data publikacji: 12/08/2014 Wiadome jest, że aby przygotować się do pokonywania długich dystansów, trzeba ćwiczyć nie tylko stosując trening stricte biegowy.

Bardziej szczegółowo

ROWER TRENINGOWY MASTER HM680505

ROWER TRENINGOWY MASTER HM680505 ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER HM680505 CZ: Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé vady i

Bardziej szczegółowo

TORUS ĆWICZENIA ATLAS. PRODUCENT: HORIZON FITNESS (JOHNSON HEALTH TECH.) Europaallee 51 D50226 Frechen

TORUS ĆWICZENIA ATLAS. PRODUCENT: HORIZON FITNESS (JOHNSON HEALTH TECH.) Europaallee 51 D50226 Frechen TORUS ATLAS ĆWICZENIA PRODUCENT: HORIZON FITNESS (JOHNSON HEALTH TECH.) Europaallee 51 D50226 Frechen www.horizonfitness.com DYSTRYBUTOR: DEL SPORT Sp. z o.o. ul. Warszawska 33 05-082 Blizne Łaszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSEIDON POSILOVACIA VEŽA MASTER POSEIDON ATLAS MASTER POSEIDON MAS-HG1104

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSEIDON POSILOVACIA VEŽA MASTER POSEIDON ATLAS MASTER POSEIDON MAS-HG1104 POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSEIDON POSILOVACIA VEŽA MASTER POSEIDON ATLAS MASTER POSEIDON MAS-HG1104 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi

Bardziej szczegółowo

6'(183 cm) Trampolína/Trampolina 8'(244 cm) Trampolína/Trampolina 10'(305 cm) Trampolína/Trampolina 12'(366 cm) Trampolína/Trampolina 14'(426 cm)

6'(183 cm) Trampolína/Trampolina 8'(244 cm) Trampolína/Trampolina 10'(305 cm) Trampolína/Trampolina 12'(366 cm) Trampolína/Trampolina 14'(426 cm) 6'(183 cm) Trampolína/Trampolina 8'(244 cm) Trampolína/Trampolina 10'(305 cm) Trampolína/Trampolina 12'(366 cm) Trampolína/Trampolina 14'(426 cm) Trampolína/Trampolina 15'(457 cm) Trampolína/Trampolina

Bardziej szczegółowo

Plan treningowy, Cel: MODELOWANIE

Plan treningowy, Cel: MODELOWANIE Plan treningowy, Cel: MODELOWANIE Na wykonanie ćwiczeń zaplanuj sobie 3 dni w ciągu tygodnia. Staraj się wykonywać ćwiczenia co drugi dzień. Pierwszy dzień treningowy: siła Drugi dzień treningowy: szybkość

Bardziej szczegółowo

Eliptical MASTER E09

Eliptical MASTER E09 Eliptical MASTER E09 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ: Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich

Bardziej szczegółowo

ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM6023

ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM6023 MAGNETICKÝ ELIPTICAL ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM603 1 CZ: Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé

Bardziej szczegółowo

ORTHEO DISC. základní cvi ební. program. pro záda ORTHEO DISC. podstawowy. program. ćwiczeń przeznaczony dla pleców

ORTHEO DISC. základní cvi ební. program. pro záda ORTHEO DISC. podstawowy. program. ćwiczeń przeznaczony dla pleców ORTHEO ORTHEO DISC DISC podstawowy program ćwiczeń przeznaczony dla pleców základní cvi ební program pro záda 2 ORTHEO DISC Instrukcja Návod k použití obsługi Dziękujemy D kujeme Vám Państwu za zakoupení

Bardziej szczegółowo

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI pl 7566 Platforma wibracyjna insportline Julita

INSTRUKCJA OBSŁUGI pl 7566 Platforma wibracyjna insportline Julita INSTRUKCJA OBSŁUGI pl 7566 Platforma wibracyjna insportline Julita 1 WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup naszej platformy wibracyjnej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi, przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA PO CESARSKIM CIĘCIU

ĆWICZENIA PO CESARSKIM CIĘCIU Każde ćwiczenie po cc musi być odpowiednio dobrane do kondycji jakiej dysponuje Twój organizm. Warto wspomnieć aby przez okres kilku pierwszych miesięcy nie wykonywać intensywnych ćwiczeń siłowych, nie

Bardziej szczegółowo

Karta TRENINGu część 3 STRETCHING

Karta TRENINGu część 3 STRETCHING Karta TRENINGu część 3 STRETCHING Stretching, czyli statyczne rozciąganie mięśni, jest fundamentalnym elementem kończącym każdą sesję treningową, niezbędnym do poprawy i utrzymania odpowiedniej mobilności

Bardziej szczegółowo

Intensywny 12 tygodniowy plan na zwiększenie masy mięśniowej. Plan Treningowy. SuperTrening.net

Intensywny 12 tygodniowy plan na zwiększenie masy mięśniowej. Plan Treningowy. SuperTrening.net Intensywny 12 tygodniowy plan na zwiększenie masy mięśniowej Plan Treningowy SuperTrening.net Spis treści Wstęp...3 Dlaczego mięśnie rosną?...4 Plan treningowy...8 FAZA I 4 tygodnie...9 DZIEŃ I Trening

Bardziej szczegółowo

FOTBALOVÁ BRANKA FUTBALOVÁ BRÁNKA BRAMKA PIŁKARSKA

FOTBALOVÁ BRANKA FUTBALOVÁ BRÁNKA BRAMKA PIŁKARSKA FOTBALOVÁ BRANKA FUTBALOVÁ BRÁNKA BRAMKA PIŁKARSKA CZ - Upozornní: Tento výrobek je uren pro osoby starší 6 let! Upozornní: Ped zaátkem skládání si pette následující instrukce. Následujte bezpenostní instrukce

Bardziej szczegółowo

CZ koloběžka MASTER 16-12 SK kolobežka MASTER 16-12 PL hulajnoga MASTER 16-12

CZ koloběžka MASTER 16-12 SK kolobežka MASTER 16-12 PL hulajnoga MASTER 16-12 CZ koloběžka MASTER 16-12 SK kolobežka MASTER 16-12 PL hulajnoga MASTER 16-12 návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpečnosti TATO KOLOBĚŽKA NENÍ URČENA PRO DĚTI MLADŠÍ

Bardziej szczegółowo

CZ-Nafukovací postel Air Bed, manuál. SK-Nafukovacia posteľ Air Bed, manuál. Dôležité bezpečnostné opatrenia

CZ-Nafukovací postel Air Bed, manuál. SK-Nafukovacia posteľ Air Bed, manuál. Dôležité bezpečnostné opatrenia BAB-12-E CZ-Nafukovací postel Air Bed, manuál Důležitá bezpečnostní opatření Před použitím si pozorně přečtěte všechny instrukce. SK-Nafukovacia posteľ Air Bed, manuál Dôležité bezpečnostné opatrenia Pred

Bardziej szczegółowo

SC800 INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041999. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

SC800 INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041999. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041999 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56112034(SC800-71), 56112035(SC800-86), 56112036(SC800-71C) Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA. Copyright 1999-2010, VHI www.technomex.pl. Ćwiczenie 1. Ćwiczenie 2

ĆWICZENIA. Copyright 1999-2010, VHI www.technomex.pl. Ćwiczenie 1. Ćwiczenie 2 ĆWICZENIA Ćwiczenie 1 Ćwiczenie 2 Wybierz tryb treningowy. Terapeuta odwodzi zajętą nogę podczas trwania stymulacji; wraca do środka kiedy stymulacja jest wyłączona. Trzymaj palce skierowane ku górze.

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ Tento stroj nabízí výhodu v posilování svalů a tvarování postavy bez náročné návštěvy posilovny. Stroj byl vyvinut tak, aby vyhovoval všem zdravotním

Bardziej szczegółowo

ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY

ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY CZ ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY XT160624 600mm (MZ624Y) XT160630 750mm (MT630Y) XT160636 900mm (MT636Y) Pro řezání keramických obkladů, dlažby, glazurované a tvrzené dlažby, mramoru. XT160624 XT160630 XT160636

Bardziej szczegółowo

CZ Odrážedlo MASTER POKE. SK Odrážadlo MASTER POKE. PL Hulajnoga MASTER POKE

CZ Odrážedlo MASTER POKE. SK Odrážadlo MASTER POKE. PL Hulajnoga MASTER POKE CZ Odrážedlo MASTER POKE SK Odrážadlo MASTER POKE PL Hulajnoga MASTER POKE návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi 1 CZ Základy bezpečnosti Přečtěte si prosím následující instrukce, abyste

Bardziej szczegółowo

CZ - MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO BEZPEČNOSTNÍ SÍŤ SK - MONTÁŽNE INŠTRUKCIE PRE BEZPEČNOSTNÚ SIEŤ PL - ISTRUKCJA MONTAŻU SIATKI OCHRONNEJ

CZ - MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO BEZPEČNOSTNÍ SÍŤ SK - MONTÁŽNE INŠTRUKCIE PRE BEZPEČNOSTNÚ SIEŤ PL - ISTRUKCJA MONTAŻU SIATKI OCHRONNEJ Jj CZ - MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO BEZPEČNOSTNÍ SÍŤ SK - MONTÁŽNE INŠTRUKCIE PRE BEZPEČNOSTNÚ SIEŤ PL - ISTRUKCJA MONTAŻU SIATKI OCHRONNEJ CZ - ČTĚTE NÁVOD AŽ DO KONCE. Děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku.

Bardziej szczegółowo

L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34

L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 6 TECHNICKÉ INFORMACE 7 POPIS SPOTŘEBIČE 8 OVLÁDACÍ

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY

ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY Ćwiczenie 1. - Stajemy w rozkroku na szerokości bioder. Stopy skierowane lekko na zewnątrz, mocno przywierają do podłoża. - Unosimy prawą rękę ciągnąc ją jak najdalej

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G4

Vibrační posilovací stroj MASTER G4 CZ Vibrační posilovací stroj MASTER G4 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 CZ Důležité bezpečnostní upozornění Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu

Bardziej szczegółowo

!" " #$ %$"%" $ "&'" $ " #% (%$"%"! ") # %" " () %""* " "! "#"" " (+ "",' % " $$ % " "- " (.' % " " / " " % $ # ' (&#$% "# " $ "0$ "#$# "

! #$ %$% $ &' $ #% (%$%! ) # % () %* ! # (+ ,' % $$ % - (.' %  /  % $ # ' (&#$% # $ 0$ #$# 1 !!" " #$ %$"%" $ "&'" $ " #% (%$"%"! ") # %" " () %""* " "! "#"" " (+ "",' % " $$ % " "- " (.' % " " / " " % $ # ' (&#$% "# " $ "0$ "#$# "!$ $! " "%"1 2" 3456 ' '"7 "# % % " "" #%" % "'" ' "0' " " %8

Bardziej szczegółowo

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO.

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO. SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) Slovensky Návod na používanie... A-2 - A-20 Česky Návod k obsluze... B-2 - B-20 Polski Instrukcja obsługi...

Bardziej szczegółowo

Suszarka Instrukcja obsługi Sušička Užívateľská príručka DPY 8506 GXB1 2960310963_SK/300914.1034

Suszarka Instrukcja obsługi Sušička Užívateľská príručka DPY 8506 GXB1 2960310963_SK/300914.1034 Suszarka Instrukcja obsługi Sušička Užívateľská príručka DPY 8506 GXB1 2960310963_SK/300914.1034 Najprv si prečítajte tento návod, prosím! Vážení zákazníci, Ďakujeme Vám, že ste si zvolili spotrebič Beko.

Bardziej szczegółowo

PODĚKOVÁNÍ. Technické parametry. Příkon dolního topného tělesa. Příkon grilovacího tělesa Rozsah nastavení teploty 0 250 C. Vnitřní objem ETV6360

PODĚKOVÁNÍ. Technické parametry. Příkon dolního topného tělesa. Příkon grilovacího tělesa Rozsah nastavení teploty 0 250 C. Vnitřní objem ETV6360 CZ Elektrická multifunkční trouba vestavná Elektrická multifunkčná rúra vstavaná Elektryczny piekarnik wielofunkcyjny do zabudowy Built-in Multifunctional Electric Oven CZ SK PL EN 1 CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme

Bardziej szczegółowo

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven MTV3125 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept

Bardziej szczegółowo

Na podstawie Ÿróde³ internetowych opracowa³ Marek Dragosz

Na podstawie Ÿróde³ internetowych opracowa³ Marek Dragosz STRETCHING Na podstawie Ÿróde³ internetowych opracowa³ Marek Dragosz Zginacze stawu biodrowego - warstwa g³êboka W dosyæ g³êbokim wypadzie, opieraj¹c siê rêkami o kolano zgiêtej nogi lub inn¹ podporê,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PIŁKARSKA WISŁA KRAKÓW ROCZNIK 2002

AKADEMIA PIŁKARSKA WISŁA KRAKÓW ROCZNIK 2002 AKADEMIA PIŁKARSKA WISŁA KRAKÓW ROCZNIK 2002 Okres przejściowy podzielony na 2 fazy: 18.12-28.12 Odpoczynek 29.12.14-6.01.15 Trening do indywidualnego wykonania zgodny z planem podanym poniżej (możliwe

Bardziej szczegółowo

CZ koloběžka MASTER RIDE. SK kolobežka MASTER RIDE. PL hulajnoga MASTER RIDE

CZ koloběžka MASTER RIDE. SK kolobežka MASTER RIDE. PL hulajnoga MASTER RIDE CZ koloběžka MASTER RIDE SK kolobežka MASTER RIDE PL hulajnoga MASTER RIDE návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi 1 CZ Základy bezpečnosti TATO KOLOBĚŽKA NENÍ URČENA PRO DĚTI MLADŠÍ

Bardziej szczegółowo

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511111-41 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker.eu KW750

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511111-41 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker.eu KW750 Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511111-41 SK Preložené z pôvodného návodu www.blackanddecker.eu KW750 2 3 SLOVENČINA Použitie výrobku Váš hoblík Black & Decker je určený na hobľovanie dreva,

Bardziej szczegółowo

Eliptical MASTER E39

Eliptical MASTER E39 Eliptical MASTER E39 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ: Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich

Bardziej szczegółowo

Bieganie dla początkujących

Bieganie dla początkujących Bieganie dla początkujących Plan Treningowy PRZYKŁADOWY FRAGMENT Spis treści Wstęp...2 Rola diety...3 Plan Treningowy...5 Zasady treningu:...6 Dni z zalecanym odpoczynkiem lub innym sportem...7 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

CS - Návod na montáž a používání Výrobce odmítá převzít jakoukoliv odpovědnost za případné závady, škody nebo vznícení digestoře, které byly způsobeny nedodržením těchto předpisů. Digestoř je projektován

Bardziej szczegółowo

VHO200 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C402-CZ-SK-PL-H 09/2014

VHO200 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C402-CZ-SK-PL-H 09/2014 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS CZ SK PL H C402-CZ-SK-PL-H 09/2014 Obsah Návod k použití...2 Bezpečnost operátora... 2 Obecné informace o používání vysavače...

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10 CZ MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 CZ Tento výrobek má vysoký odběr el. proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotřebiče s větším odběrem, jako je například

Bardziej szczegółowo

SVE 8090. Elektrický multifunkční sporák se sklokeramickou deskou volně stojící Elektrický multifunkčný sporák so sklokeramickou doskou voľne stojaci

SVE 8090. Elektrický multifunkční sporák se sklokeramickou deskou volně stojící Elektrický multifunkčný sporák so sklokeramickou doskou voľne stojaci Elektrický multifunkční sporák se sklokeramickou deskou volně stojící Elektrický multifunkčný sporák so sklokeramickou doskou voľne stojaci Wielofunkcyjny wolnostojący piekarnik elektryczny z płytą szklano-ceramiczną

Bardziej szczegółowo

Rzepka strona o naszych kolanach http://www.kolana.hg.pl/

Rzepka strona o naszych kolanach http://www.kolana.hg.pl/ Sześciotygodniowy program ćwiczeń dla osób cierpiących na zespół bólowy przedniego przedziału kolana Opracowano na podstawie: Boling, MC, Bolgla, LA, Mattacola, CG. Uhl, TL, Hosey, RG. Outcomes of weight-bearing

Bardziej szczegółowo

AB PUMP INSTRUKCJA MONTAŻU I RODZAJE ĆWICZEŃ

AB PUMP INSTRUKCJA MONTAŻU I RODZAJE ĆWICZEŃ AB PUMP INSTRUKCJA MONTAŻU I RODZAJE ĆWICZEŃ Nowość 2010 AbPump Kształtowanie mięśni brzucha przy pomocy kompletnego urządzenia Ab Pump Kolumna Power Trening mięśnii klatki piersiowowej, mięśnii ramion,

Bardziej szczegółowo

Pekáreň chleba Pekárna chleba Urządzenie do wypieku chleba. Návod na obsluhu/záruka Návod k obsluze/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna

Pekáreň chleba Pekárna chleba Urządzenie do wypieku chleba. Návod na obsluhu/záruka Návod k obsluze/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna Pekáreň chleba Pekárna chleba Urządzenie do wypieku chleba Návod na obsluhu/záruka Návod k obsluze/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna SK CZ PL Návod uschovajte pre ďalšie použitie. Návod uschovejte

Bardziej szczegółowo

Vaše uživatelský manuál SIEMENS ET375MU11E http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564111

Vaše uživatelský manuál SIEMENS ET375MU11E http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564111 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Bardziej szczegółowo

Hydro-Retriever 3800 Hydro-Retriever 2042 BR 1100, 1100C, 1100C-XL

Hydro-Retriever 3800 Hydro-Retriever 2042 BR 1100, 1100C, 1100C-XL Hydro-Retriever 3800 Hydro-Retriever 2042 BR 1100, 1100C, 1100C-L Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató Advance MODELS 56410000(disc), 56410350(cyl.), 56410001(2042)

Bardziej szczegółowo

Condor BR 1100S series

Condor BR 1100S series Condor BR 1100S series Návod na používanie/návod k obsluze/instrukcja obsługi/használati útmutató Advance Models: 56413000(4030D), 56413001(4030C / w/sweep system), 56413891(4030C / w/o sweep system) 56413002(4530D),

Bardziej szczegółowo

MM4230 Concept Professional Multi

MM4230 Concept Professional Multi Masomlýnek Mlynček na mäso Maszynka do mięsa Meat grinder MM4230 Concept Professional Multi CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli

Bardziej szczegółowo

TRENING SIŁOWY W DOMU

TRENING SIŁOWY W DOMU TRENING SIŁOWY W DOMU Rozgrzewka. Możesz ją przeprowadzić na dwa sposoby. Pierwsza opcja to skakanka. Wykonuj po prostu tak dużo przeskoków przez sznurek, jak tylko możesz. Nie przejmuj się, jeśli skakanka

Bardziej szczegółowo

559122-68 CZ/SK D28217 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187

559122-68 CZ/SK D28217 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187 559122-68 CZ/SK D28217 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187 2 3 4 CZ ÚHLOVÁ BRUSKA Blahopřejeme Vám! D28127/D28187 Rozhodli jste se pro nářadí firmy DEWALT. Dlouhá

Bardziej szczegółowo

Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA

Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA CZ Česky, 1 SK Slovenčina, 52 TCD 83B HU Magyar, 18 TR Türkçe, 69 PL Polski, 35 Při prvním zapnutí sušičky musíte zvolit preferovaný jazyk, viz str. 6 Obsah Důležité informace,

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT KLAMEK INSTRUKCJA MONTAŻU KLAMEK Z KWADRATOWYM SZYLDEM ZE STALI NIERDZEWNEJ DE: MONTAGEANLEITUNG CZ: MONTÁŽNÍ NÁVOD SK: MONTÁŽNY NÁVOD

PRODUCENT KLAMEK INSTRUKCJA MONTAŻU KLAMEK Z KWADRATOWYM SZYLDEM ZE STALI NIERDZEWNEJ DE: MONTAGEANLEITUNG CZ: MONTÁŽNÍ NÁVOD SK: MONTÁŽNY NÁVOD PRODUCENT KLAMEK INSTRUKCJA MONTAŻU KLAMEK Z KWADRATOWYM SZYLDEM ZE STALI NIERDZEWNEJ DE: MONTAGEANLEITUNG CZ: MONTÁŽNÍ NÁVOD SK: MONTÁŽNY NÁVOD MONTAŻ KLAMKI 1.1 MONTAŻ TRZPIENIA KWADRATOWEGO X X PL:

Bardziej szczegółowo