!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!%"

Transkrypt

1 !" #" # " $% "!#&#" # '!#!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!% &$!"#! "."!"! " %'(%)!*+!"#$%& " # / %% 45!##!# # % %.% #6 " ##7# "#. 1

2 # ##%# #, 8 " #"# % ## %"" # % " #."#,-%.+/&$#" 3 " "" "%. 9 $::!" ;<#"#"$ "!#:"#!"#< '!!# /!"#$%& &'!#(!!: &) *# ""# + ;< &,#!-#!! #"= &$!"#!: ";"!" " %'(%)!*+/!"#$%& "#/ 0<:1223!45!## <!## < < ; #6 " #:#7 "#;< #### =8": # ##"" # "!#"#,0%.+/&$#3" "" ";;< E#F#B D>G D#,BA" D> *HADA 1!*+3!3%!"#$4%& DA #AC# @A+DAGA &,#>#GA#BDHAGA-# #EA "# &,#AA "AAADA3I" ""#"IDAGD/ "#ID1223 ID45#GA#B## I3DDAGA#"A# A DI" DAG> 2

3 D3AGA#>E#JE">E DGIDI#>EG AG"AG>A#I D3AG#I3>#A#E"> DAG#"AIA#"I"A3"D I"AI 9:%&'ADGA3A "AA AHI# CZ - INSTRUKCE K POUŽITÍ A ÚDRŽB SK - INŠTRUKCIE K POUŽÍVANIU A ÚDRŽBE SK INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI CZ 1/ Posilova je nutné ped použitím sestavit: - uchopte alounné opradlo a vložte je mezi kovové tye - pipevnte opradlo pomocí šroubováku (viz.obr.1) SK 1/ Posilova je nutné pred používaním zloži: - uchopte alúnené operadlo a vložte ho medzi kovové tye - pripevnite operadlo pomocou skrutkovaa ( viz. obr. 1) PL 1/ Urzdzenie naley przed uyciem złoy : - naley włoy oparcie midzy kolumny metalowe - naley przymocowa oparcie za pomoc rubokrtu (patrz obrazek 1) 3

4 CZ 2/ Piložte odporové pružiny. Nasute oba konce odporových pružin na kovové epy (viz.obr.2), zajistte je šroubem tak, že jím budete otáet ve smru hodinových ruiek. Pesvdte se, že je šroub utažený. Pi utahování šroubu tlate na odporovou pružinu smrem dol. Opakujte stejný postup pro druhou pružinu. SK 2/ Priložte odporové pružiny. Nasute obidva konce odporových pružín na kovové apy (viz. obr. 2), zaistite ich skrutkovaom tak, že ním budete otáa v smere hodinových ruiiek. Presvedte sa, že je skrutka utiahnutá. Pri uahovaní skrutky tlate na odporovú pružinu smerom dolu. Opakujte rovnaký postup pre druhú pružinu. PL 2/ Naley przyłoy spryny oporu. Naley nasun oba koce spryn oporu na czopy metalowe (obrazek 2), zabezpieczy rub w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. To samo naley przeprowadzi w przypadku drugiej spryny. CZ 3/ Zasute pravou a levou oprku do základny sedadla (viz.obr.4) Stisknte pružinový ep a zaaretujte držadla. Pokud chcete oprky vyjmout, stisknte pružinové epy a oprky vytáhnte. SK 3/ Zasute pravú a avú opierku do základne sedadla (viz. Obr. 4) Stlate pružinový ap a zaaretujte držadlá. Pokia chcete opierky vytiahnú, stlate pružinové apy a opierky vytiahnite. PL 3/ Naley wsun prawe i lewe oparcie do podstawy siedzenia (obrazek 4) CZ Montáž oprky hlavy (viz.obr.4): Dbejte na následující: opírejte hlavu bhem cviení o oprku hlavy. Oprku hlavy mžete nastavit dle vlastní poteby. Uvolnte oba šrouby tím, že je pootoíte proti smru hodinových ruiek. Posute oprku hlavy smrem dol nebo nahoru a zaaretujte tím, že pootoíte šrouby ve smru hodinových ruiek. SK Montáž opierky hlavy (viz. Obr. 4): Dbajte na následujúce: opierajte hlavu poas cvienia o opierku hlavy. Opierku hlavy môžete nastavi poda vlastných potrieb. Uvoníte obidve skrutky tým, že ich pootoíte proti smeru hodinových ruiiek. Posute opierku hlavy smerom dolu alebo hore a zaaretujte tým, že pootoíte skrutky v smere hodinových ruiiek. PL Monta opory głowy (obrazek 4): Naley opiera głow o oparcie. Oparcie głowy mona ustawi indywidualnie według potrzeb. Naley poluzowa obie ruby w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. Naley pusun oparcie głowy w dół lub w gór i przymocowa dokrcajc ruby. CZ Skladování Odmontujte oba horní šrouby tak, že je vytoíte proti smru hodinových ruiek, nechejte spodní šrouby na pístroji. Oddlejte odporové pružiny a oprku hlavy. Vytáhnte oprky a posilova lze jednoduše uložit pod postel. SK Skladovanie Odmontujte obidve horné skrutky tak, že ich vytoíte v proti smere hodinových ruiiek, nechajte spodné skrutky na stroji. Odstráte odporové pružiny a opierku hlavy. Vytiahnite opierky a posilova je jednoducho uložitený pod poste. PL Składowanie Naley od rubowa obie górne ruby w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara i dolne ruby pozostawi. Naley zdj spryny oporu i opor głowy. Naley wycign opory i urzdzenie. ;".7,"" 72# L"/ 1 M#"!# * "% # " +, "!# " 7,# -"# N M"!! # % O (# 1< ;".7,""<72# L"8/ 1M!#"!# * "#" =+ =# "!"##" 7!# -#< N M"!# O (# 4

5 1 2=$#>*75E>#%*+%"!=%4(%=%4(!!.%A1"%.?#(!>.+#=?"!7>*!+"!>4+%!+D>+%=C%+?$D *">+%A 12!*%"3$4 )D3AGA#>IADE##>AE#DA 723#DA MA#A/ 1 AA##>E###*+ #IA#I#AJE D#>E## 7 3AA##>E#-E">3#I3 N DDAGHA##I)DDAGAH O F "'6'%%%:5>#%G$H(I*%4*+7%4(!3%"'$DA1"'%:5#>:5$%#("!>+>%:5*("3'H!$6JK$% 3*'5*+$DG">7 5

6 CZ Copyright - autorská práva Spolenost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci ástí tohoto návodu nebo jako celku tetí stranou bez výslovného souhlasu spolenosti MASTER SPORT s.r.o.. Spolenost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepebírá žádnou odpovdnost za jakýkoli patent. SK - Copyright - autorské práva Spolonos MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu astí tohto návodu alebo ako celku treou stranou bez výslovného súhlasu spolonosti MASTER SPORT s.r.o.. Spolonos MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednos za akýkovek patent. PL - Copyright - prawo autorskie Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treci niniejszej instrukcji obsługi. Prawo autorskie zabrania kopiowania treci instrukcji w czci lub te w całoci przez osoby trzecie bez wyra nej zgody MASTER SPORT s.r.o.. Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialnoci za jakiekolwiek patenty. ">)(!#5& # #.7O #. ""#!"."!" "!!" "# "!%."/ &##! & &"! &!#! "."!!3 " #8 8 83#"!" ">)/(!#%5& ##"7O#8 ""#!";"!""!!" "# "< <;"/ &##! &< &"! &"#! " ;"!!3 " #8 8 8<"3# "!"! 12*5J3"$4& (A#I#3A#A7O>#DP & ##3 & & 3"#ID B RA#">A3># Dodavatel CZ: Dodávate SK: Dystrybutor PL: MASTER SPORT s.r.o. TRINET Corp., s.r.o. TRINET CORP sp. z o.o. 1. máje 69/14 Cesta do Rudiny 1098 ul. Wilkowicka Ostrava-Mariánské Hory Kysucké Nové Mesto Toszek Czech Republic Slovakia Poland

návod na použití CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-20 PL - Rower spiningowy MASTER X-20 návod na použitie /

návod na použití CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-20 PL - Rower spiningowy MASTER X-20 návod na použitie / návod na použití návod na použitie / CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-20 PL - Rower spiningowy MASTER X-20 CZ - emenový pohon SK - remeový pohon PL - napd paskowy 1 CZ Bezpenostní instrukce: Ped sestavením

Bardziej szczegółowo

!!" % & $ ( # # ( ( # ( ( TalentowiSKO talenty dodajemy, mnoīymy, potċgujemy. e-mail: TalentowiSKO@bankbps.pl tel. +48 22 53 95 231 TalentowiSKO.

!! % & $ ( # # ( ( # ( ( TalentowiSKO talenty dodajemy, mnoīymy, potċgujemy. e-mail: TalentowiSKO@bankbps.pl tel. +48 22 53 95 231 TalentowiSKO. !!" #$ % &!! "! # $ %! "! # # # % & '( ( '( ) $ "! $ $ "! #'$ ( * ( $ # +, - ( ( ( (( (# $ (#. (. $ ( ' ( $ ( '. ' ( / ( # ( ( ( $(## ( 0 $ '( $ $ $ $ (# ( ( (# * ' / ( $ #)$ & " 0 ) ( (... (. % *. / (.()

Bardziej szczegółowo

Odrážedlo JD BUG Billy

Odrážedlo JD BUG Billy Odrážedlo JD BUG Billy návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození odrážedla.

Bardziej szczegółowo

Mini stepper MASTER s držadlem V

Mini stepper MASTER s držadlem V Mini stepper MASTER s držadlem V!"#!"!$ %&' 1 CZ - Dležité bezpenostní informace 1. Ped každým cviením nejdíve zkontrolujte všechny ásti. Pokud stepper nefunguje správn, nepoužívejte jej. 2. Pravideln

Bardziej szczegółowo

VAROVÁNÍ CZ - PL - STOPNIOWE SCHODKI, INSTRUKCJA CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE

VAROVÁNÍ CZ - PL - STOPNIOWE SCHODKI, INSTRUKCJA CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE CZ - VAROVÁNÍ CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE (Model: #JL9R11 / #JL9R11-1 / #JL9R11-1F) *PŘED SESTAVENÍM POZORNĚ PŘEČÍST SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE (Model: #JL9R11 / #JL9R11-1 / #JL9R11-1F)

Bardziej szczegółowo

ELIPTICAL ERGOMETER ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM6022

ELIPTICAL ERGOMETER ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM6022 ELIPTICAL ERGOMETER ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM60 1 CZ: Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

Pídavné pedály pro odrážedlo JD BUG

Pídavné pedály pro odrážedlo JD BUG Pídavné pedály pro odrážedlo JD BUG návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození

Bardziej szczegółowo

VZ 20. Instrukcja montau i konserwacji Mechaniczny hak szynowy VZ 20

VZ 20. Instrukcja montau i konserwacji Mechaniczny hak szynowy VZ 20 VZ 20 Instrukcja montau i konserwacji 808451-00 Mechaniczny hak szynowy VZ 20 Wymiary gabarytowe Rys. 1 2 Elementy składowe Rys. 2 3 Zabudowa Rys. 3 4 Legenda A zaczep B popychacz C spryna naciskowa D

Bardziej szczegółowo

NENECHÁVAJTE NEPOUŽÍVAJTE NENOSTE

NENECHÁVAJTE NEPOUŽÍVAJTE NENOSTE ! " " #! $ % &" ' ( ) * +, ) -. )! " # "! # $ $ % # & ' ( ( ) ( ) / 0 1 ) -. )! #! " # "! # ) ( ) 2 3 4 51 ) -. )!! * + ( ) ( 2. ), $ & $ -. #! $ $, / 0! $ # 1! &,, 2 & 3., +.!, & $ 4!!! 5 6 $ $ " 7 "

Bardziej szczegółowo

! ' #0! 1 2 3# #"!#""#

! ' #0! 1 2 3# #!## !" #$$$% 0 12 )! " # $#%%!&"! ' ()*+,)-. / #0! 1 2 3# #"!#""#!#4(***5678 #9%8 *!& : 3"&, $4"5$"$..$ 3"- 2 $4"5$"$..$ 3"6!' $4"5$"$..$ #4$$% 7811 1292 : ; :;1 : :9 9: 9:=3 ; :=< ; 13?9= ; :=

Bardziej szczegółowo

Ą Ś Ś ż Ż ć Ś Ż Ś Ń Ó Ż ć Ź ć ć Ż Ź Ś Ą Ą Ż Ś Ą ĘĄ Ś Ę ŚĘ Ę Ó Ś Ą ć Ś ź Ś ż Ż Ź ć ć ć Ą ć ć Ź ć ć ć ć Ś ć Ż ć ć Ą ć Ż ć Ż ć Ż Ż Ż ć Ż ć Ż ć Ż ż ź Ą ż ć Ż Ź Ż Ś Ż Ś Ą ż Ą Ż ź Ż ż ć Ż Ż Ą Ś Ź ć Ś ż Ź ż Ł

Bardziej szczegółowo

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 9241 ESKY Dkujeme Vám, že jste se rozhodli pro tento výrobek firmy SOEHNLE PROFESSIONAL. Tento výrobek je vybaven všemi znaky

Bardziej szczegółowo

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. - Basketbalový koš MASTER Acryl Board CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. SK - akujeme, že ste

Bardziej szczegółowo

VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100

VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100 VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100 1 CZ Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit

Bardziej szczegółowo

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru Příručka k rychlé instalaci: NWD2105 Základní informace NWD2105 je bezdrátový USB adaptér určený pro použití s počítačem. NWD2105 je kompatibilní s technologií WPS (Wi-Fi Protected Setup). A: LED kontrolka

Bardziej szczegółowo

Dla dachówki ceramicznej, betonowej wybieramy uchwyt dachowy typu S. Dla dachówki bitumicznej,gontów orła, papy wybieramy uchwyt typu L

Dla dachówki ceramicznej, betonowej wybieramy uchwyt dachowy typu S. Dla dachówki bitumicznej,gontów orła, papy wybieramy uchwyt typu L Instrukcja montażu Uchwytu dachowego S dla kolektorów próżniowych CSV Instrukcja montażu uchwytu dachowego typ S dla kolektora próżniowego IMMEGAS CSV Do montażu próżniowych kolektorów słonecznych CSV

Bardziej szczegółowo

MM4230 Concept Professional Multi

MM4230 Concept Professional Multi Masomlýnek Mlynček na mäso Maszynka do mięsa Meat grinder MM4230 Concept Professional Multi CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli

Bardziej szczegółowo

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU 651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA MONTAU OSTRZEENIA! Spryny skrtne s bardzo silnie napite. Podczas pracy naley zachowa

Bardziej szczegółowo

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK 509111-05 CZ/SK DW432 DW433 2 3 4 5 CZ PÁSOVÁ BRUSKA Blahopøejeme Vám! Rozhodli jste se pro elektronáøadí firmy DEWALT, jež pokraèuje v dlouhé tradici této firmy, vyznaèující se tím, že nabízí odborníkovi

Bardziej szczegółowo

Upozornění! Určeno pro kutily. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504606-27 CZ/SK - (08/05) XTS10EK

Upozornění! Určeno pro kutily. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504606-27 CZ/SK - (08/05) XTS10EK www.blackanddecker.cz www.blackanddecker.sk Upozornění! Určeno pro kutily. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504606-27 CZ/SK - (08/05) XTS10EK 12 13 11 6 A 5 B 12 15 17 14 C 16 D 9 4 8 7 8 4 4

Bardziej szczegółowo

- 1 - Regulacja gstoci sadzenia w rzdzie. ( Dotyczy punktu 8 instrukcji obsługi ).

- 1 - Regulacja gstoci sadzenia w rzdzie. ( Dotyczy punktu 8 instrukcji obsługi ). - 1 - Regulacja gstoci sadzenia w rzdzie. ( Dotyczy punktu 8 instrukcji obsługi ). Odległo midzy sadzonkami w rzdzie uzaleniona jest od iloci chwytaków tarczy sadzcej, stosowanego przełoenia przekładni

Bardziej szczegółowo

CZ koloběžka MASTER 16-12 SK kolobežka MASTER 16-12 PL hulajnoga MASTER 16-12

CZ koloběžka MASTER 16-12 SK kolobežka MASTER 16-12 PL hulajnoga MASTER 16-12 CZ koloběžka MASTER 16-12 SK kolobežka MASTER 16-12 PL hulajnoga MASTER 16-12 návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpečnosti TATO KOLOBĚŽKA NENÍ URČENA PRO DĚTI MLADŠÍ

Bardziej szczegółowo

Eliptical MASTER E09

Eliptical MASTER E09 Eliptical MASTER E09 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ: Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich

Bardziej szczegółowo

Wrist ball MASTER !" #$ $ %! $! # & '" ( # $ $ ' # )# $# ' *+,,, -. */ 0 #.!! * 1 ' # #!# 2! '! $ $ " $ 3 1' # ## + $! #.' 4!!"! 5 # $!!.

Wrist ball MASTER ! #$ $ %! $! # & ' ( # $ $ ' # )# $# ' *+,,, -. */ 0 #.!! * 1 ' # #!# 2! '! $ $ $ 3 1' # ## + $! #.' 4!!! 5 # $!!. Wrist ball MASTER!" #$ $ %! $! # & '" ( # $ $ ' # )# $# ' *+,,, -. */ 0 #.!! * 1 ' # #!# 2! '! $ $ " $ 3 1' # ## + $! #.' 4!!"! 5 # $!!.'6!.' # " # 7!.!!$!!. $" $#! '.'!! $ # )# $# *,8*+! 9.' " 8 #! "

Bardziej szczegółowo

USTAWIANIE MODUŁU WAHLIWEGO SIŁOWNIKA X

USTAWIANIE MODUŁU WAHLIWEGO SIŁOWNIKA X DTR Zał cznik nr 1 USTAWIANIE MODUŁU WAHLIWEGO SIŁOWNIKA X 1. Informacje ogólne dotycz ce modułu wahliwego Moduł wahliwy siłownika X jest produkowany w czterech wykonaniach oznaczanych: prawe-r, prawe-l

Bardziej szczegółowo

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a

Bardziej szczegółowo

9/12 FORM NO. 56091071

9/12 FORM NO. 56091071 9/12 FORM NO. 56091071 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56107512 (4 cyl LPG), 56107513 (4 cyl Diesel), 56107514 (4 cyl LPG / cab), 56107515 (4 cyl Diesel / cab) 56107517 (4 cyl Gasoline/Petrol

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

DOPLŇKY PRO STAVBU DOPLNKY PRE STAVBU ELEMENTY DODATKOWE NÁVRH PLYNOVÉ VZPĚRY / NÁVRH PLYNOVEJ VZPERY / SPOSÓB DZIAŁANIA

DOPLŇKY PRO STAVBU DOPLNKY PRE STAVBU ELEMENTY DODATKOWE NÁVRH PLYNOVÉ VZPĚRY / NÁVRH PLYNOVEJ VZPERY / SPOSÓB DZIAŁANIA 2010/06/08 DOPLŇKY PRO STVBU DOPLNKY PRE STVBU ELEMENTY DODTKOWE Vzpěry plynové / Vzpery plynové / Siłowniki NÁVRH PLYNOVÉ VZPĚRY / NÁVRH PLYNOVEJ VZPERY / SPOSÓB DZIŁNI CZ Tímto vztahem se vypočte potřebná

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej

Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej Lodówka z zamrażalnikiem Instrukcja montażu aparatów chłodniczo-zamrażalniczych w obudowie meblowej jest przeznaczona dla fachowca. Zamontowanie i podłączenie

Bardziej szczegółowo

ć ć Ą Ę Ę Ę Ę Ą ć ć ć ć ć ź Ą Ą Ą Ą ć Ą Ą Ą Ą ź Ę Ż ć ć Ł Ł ź ź Ł ć Ę Ę Ń Ż Ń ć Ę ć Ś Ś ć Ą Ę ć ć ć Ę ź Ę Ę Ń Ę Ń Ę Ę ć Ę Ę Ę Ę ć ć ź ć ć Ę ć Ę ć ć ć ć Ę Ę ź Ł Ę Ą Ą Ą Ę ź ź ć ź ć Ł ć Ł Ę ć Ą Ł

Bardziej szczegółowo

Ź Ó Ź Ź Ą ź ź Ń Ó ć Ź ć ć Ź Ó Ń ź Ó Ś Ó Ó Ó Ą ź ź Ó Ą Ą Ź ć Ź Ó Ó Ó Ą ć ć ć Ą ć Ó Ść ć Ś Ść Ś Ó ć ć Ś Ó Ó ć Ś ć ć ć Ó Ó ć ć Ó Ś Ą Ó ć Ź ĘĄ Ó Ó Ą Ś Ó Ź Ą Ł Ś ć Ź Ł Ł Ą Ó Ś Ł ć ć Ź Ó Ź Ł Ć ć Ó ć Ś Ź Ó ć

Bardziej szczegółowo

ź Ę Ą ć ź Ą ć ć ć ź ć ć ź ć ć Ł Ę ź ć ź ć Ś Ę ź Ę Ą Ą Ś Ę ć ź ć ć ć ć ź Ę Ę ć ć ź ź ć ź ć ź ź ź ć ź ć ć ź ź ź ć Ę ć ć Ę ć Ń ć Ł Ą Ę ź Ę ć ź ć ź Ł Ę ź ź Ą Ę ć Ś Ś Ś ź Ś ź ź ź Ś Ś ć Ż Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś

Bardziej szczegółowo

ż Ź Ą Ż Ż Ż ć Ó Ą Ó ź ć Ż Ż ź ż ż Ź ż ć ż Ż ć Ż Ż ż Ę Ą Ę Ą Ż Ść ć ż ż Ą ć Ź Ś ć Ż ż ż ż ż Ż ż Ż ż ż Ś ż Ź ż Ą ĘĄ Ż ć ć ż ż ż Ż ż Ż ć ż Ż ż ć ż Ż Ś Ż ż ć ż Ź Ż Ź ż ć Ź Ś ż Ź ż ż ź ż Ż ż Ż ż ż ż ż ż Ę Ś

Bardziej szczegółowo

Ł ć ć Ł Ą Ń Ę Ą Ń Ń Ą Ą ć Ń Ń ć Ą ć ć ź ć ź Ł Ł Ą Ę ć ć ć ć ć ć Ź ć Ę ĘĄ ć Ę ĘĄ Ę Ł Ł ź Ę ć ć ć Ę Ł Ż Ę Ł ź ć Ł ć ź Ę ź Ą Ą ć ć ć Ą Ł Ł Ą ć Ę Ę Ę ć ć ć ć Ą Ę Ń Ę Ą Ń ć Ł Ą Ń Ę Ą Ń Ę ć Ń ć Ć ć Ń Ń ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ą Ń Ę Ę ń ń ń Ń Ń Ń ń Ą Ą ń ń ćż Ą Ę ń ń ń Ó ń Ż Ą ń ŚĆ Ń Ś Ń Ś Ą Ś ć ń ć ź ń Ń ń ć ź Ń Ś Ó Ż ń ź ź ń ĄŚ Ą Ś Ń ń ń ń Ę Ę ń Ż Ż Ż ń ć ń Ń ć ń Ń ŚĆ Ć ń Ń Ń ŚÓ Ą ć ć Ą Ń ź Ę ć ć ć ź ć ć ź ć ź ć ź Ę ć

Bardziej szczegółowo

Ą ś Ę ń ń ń Ć ś ć Ę Ę ż ę ę ż ż ż ź ć ż Ę ś ż ż ż ń ź ż ę Ą ę ę Ć ż ć Ę Ę ż Ó ś ż ż ż ś ż ź ć Ą ś ź ę Ę ń śł ż ę ż ń Ą Ó ń Ę Ż Ę ę ę ż ć ż ń ś ń Ć ń ć żę ś Ę ń ę ś Ę Ę ż ćż ć ę ż Ę ż ś Ę ń ć ś ż Ą ń ż

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

s.r.o. PŘÍRUČKA K INSTRUKCJA UKŁADANIA ZAŘÍZENÍ PRAKTYCZNY PORADNIK SPRÁVNÉMU POSTUPU AKCESORIÓW DO POWŁOK ZAŮÍZENÍ PŮÍSLUŠENSTVÍ

s.r.o. PŘÍRUČKA K INSTRUKCJA UKŁADANIA ZAŘÍZENÍ PRAKTYCZNY PORADNIK SPRÁVNÉMU POSTUPU AKCESORIÓW DO POWŁOK ZAŮÍZENÍ PŮÍSLUŠENSTVÍ PŘÍRUČKA K INSTRUKCJA UKŁADANIA ZAŘÍZENÍ PRAKTYCZNY PORADNIK PRAKTICKÁ POMŮCKA KE PRAWIDŁOWEGO UŁOŻENIA SPRÁVNÉMU POSTUPU AKCESORIÓW DO POWŁOK ZAŮÍZENÍ PŮÍSLUŠENSTVÍ IMPREGNOWANYCH HYDROIZOLAČNÍCH POVRCHŮ

Bardziej szczegółowo

Ę Ć Ę Ó Ą ź Ó Ń Ń Ć Ó Ó Ł Ź Ł Ą Ł ć Ł ć Ź Ź ź Ń Ń Ź ć ć Ó Ą ź ć ć Ż ć ć Ź ć Ą ź Ł Ł Ę ć ć Ł Ś ć Ź ć Ł ć ć ć Ż Ó Ś Ł ć ź ć Ć ć ź ć Ź Ź Ł ć ć ć ź ź Ż Ą ź Ł ć ć ć Ó Ś Ć Ń ć Ń ć ć ź ć ć ć ć Ą Ł Ń ć Ł ć Ę Ą

Bardziej szczegółowo

Ć ń ń Ę Ó ń Ę ć ć ź Ę ć Ź ć ń ń ń ń ć ń ń ń Ę ć Ą Ę Ź ć ć ń Ą ź Ó ź ń Ę ć ć ń Ó Ą Ą ź ź Ę Ć Ę ć Ó ź Ą ć ć Ę ź ć Ź ć Ę ć Ź Ź ć ć ć ć Ł Ę ć Ć Ę Ź ć Ż Ę ń Ź Ę ć ń ć ń Ź Ź ń Ę ń ć Ó Ó Ź ć ń Ź ń Ż ć ź ź Ą Ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ń Ń Ś Ń Ń ź Ń Ą Ż Ł Ę Ł Ś Ą Ą Ś Ł Ń Ś Ą Ń ć Ą Ą Ą Ą Ł Ś Ę Ś Ń Ż Ż Ś Ć Ź ć Ę Ś Ą Ź Ś Ś Ś Ś Ż Ś Ź Ą Ż Ć Ą Ś Ź Ż Ź Ź Ź Ś Ą ć Ś Ść Ś Ść Ż Ź Ź ć Ź Ź Ź Ż Ż Ź Ś Ś Ż Ż ć Ź Ż Ż ć Ś Ś Ą Ź ć Ś ć ć Ś Ś ć Ż Ż Ą

Bardziej szczegółowo

Ą Ą ć Ż ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ą ć ć Ą ć ć Ó Ź ć Ą ć ć ć ć ć Ą ć ć Ą Ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ą ć Ą Ż ć Ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ż ć ć Ż ć ć ć ć ć Ą ź ć Ę ć ć ć ć Ź ć ć ź ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ą ń ż Ę Ż ż ń ż ć ż ż ć Ń Ż ż ż Ź Ą ń Ż Ę Ń ż Ą ń ż ć Ź ć ć ż ć ż ć ż Ż ż ż ż ć ż ń ż ć ń ż ż ż ć ć ń ń ż ć ż ćż ż ż ń ż ń ż ż Ę ż Ę Ą ż ż Ęć ż ż Ę ż ć ć ć ż ń ź ń ń Ź ż Ę Ę ń Ź Ź ć Ż ć ź ż ż ż ź Ę

Bardziej szczegółowo

Ę Ę Ń ć Ź ć Ź Ń Ę Ó Ź Ę Ź Ń Ń ć Ź ź Ą Ź ć Ę Ą Ę Ź Ź Ź Ę Ź Ą Ź Ź Ą Ó Ó Ź Ą ć Ń Ą ć ć ć Ż Ą Ą Ż Ą Ą Ą ć Ź Ź Ę Ą Ą Ę Ź Ń ź Ś ź Ż Ż Ż Ą ć Ś Ą ć Ą Ż Ń Ż Ą Ź Ź ć Ń Ś Ń Ź Ź Ą Ź Ż Ą ź ć ć Ę Ź Ź Ź ź Ę ź Ę Ń Ź Ę

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ś Ł Ń Ń Ł Ę ć ć Ż ć Ż Ę ć ć ć Ę Ę ć Ż ź Ż ć Ż Ą Ę Ę Ż Ę ź Ś ć ć Ę ź Ą ć Ł Ę Ę ź Ż ć ć Ę Ę Ż Ż ć Ż Ę ć Ę Ę ć ź Ą ć ć ć Ę ć ć ź ć ć ź ć Ś Ż ć ć Ż ć Ż ć Ż ć ź Ż Ż Ę Ę ź Ę ć Ż Ż Ę Ż Ę Ż Ą ć ć ć Ż ź Ż ć

Bardziej szczegółowo

ć ź ć ź ć ć Ź ć ć ć ć ź ć ć ź ć ć Ź Ł ć ć ć Ż ć Ż ć ć Ź ź Ć Ą Ź Ż Ż Ź Ż Ć Ł Ł Ź Ź ź Ą ź Ą Ć Ź Ł Ź ć Ź ćź Ź Ź Ą Ź ć Ź ć Ł ć Ł ć ć Ł ć Ą ć ć ć ź ź ć ć ć ć ź ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć Ł Ź ć ź ć Ą ć ć Ą Ć

Bardziej szczegółowo

ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY

ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY CZ ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY XT160624 600mm (MZ624Y) XT160630 750mm (MT630Y) XT160636 900mm (MT636Y) Pro řezání keramických obkladů, dlažby, glazurované a tvrzené dlažby, mramoru. XT160624 XT160630 XT160636

Bardziej szczegółowo

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041665. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041665. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041665 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56507009 (4 cyl LPG), 56507010 (4 cyl Petrol), 56507011 (4 cyl Diesel) 56508769 (4 cyl LPG / cab), 56508770 (4 cyl Petrol

Bardziej szczegółowo

UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI

UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI Rotoped MASTER R 19 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ: Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich

Bardziej szczegółowo

! O S T R ONIE! Moliwe uszkodzenie maszyny / urzdzenia.

! O S T R ONIE! Moliwe uszkodzenie maszyny / urzdzenia. 1 Sprzgło przecieniowe jest elementem chronicym nastpujce po nim elementy przed zniszczeniem. Typ SR (synchroniczny) włcza si powtórnie co 36 po ustpieniu przecienia. Wskazówki ogólne Prosz zapozna si

Bardziej szczegółowo

DEL SPORT SP. Z O. O. EXERCYCLE S.A P.O. BOX 195 ul. Syrokomli 16 01080 Vitoria 03 335 WARSZAWA Spain tel: +48 (22) 811 01 02,811 07 39 fax: (22) 674

DEL SPORT SP. Z O. O. EXERCYCLE S.A P.O. BOX 195 ul. Syrokomli 16 01080 Vitoria 03 335 WARSZAWA Spain tel: +48 (22) 811 01 02,811 07 39 fax: (22) 674 PRODUCENT: DYSTRYBUTOR: DEL SPORT SP. Z O. O. EXERCYCLE S.A P.O. BOX 195 ul. Syrokomli 16 01080 Vitoria 03 335 WARSZAWA Spain tel: +48 (22) 811 01 02,811 07 39 fax: (22) 674 41 42 e mail: delsport@delsport.com.pl

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ Tento stroj nabízí výhodu v posilování svalů a tvarování postavy bez náročné návštěvy posilovny. Stroj byl vyvinut tak, aby vyhovoval všem zdravotním

Bardziej szczegółowo

RM3230. Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką

RM3230. Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką Virtuves kombains Food proccessor with juice extractor Küchenmaschine mit Entsafter RM3230 CZ SK PL LV EN DE CZ

Bardziej szczegółowo

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511111-41 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker.eu KW750

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511111-41 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker.eu KW750 Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511111-41 SK Preložené z pôvodného návodu www.blackanddecker.eu KW750 2 3 SLOVENČINA Použitie výrobku Váš hoblík Black & Decker je určený na hobľovanie dreva,

Bardziej szczegółowo

Ś Ł Ą Ś Ś ź Ś ń ż ż Ó ż ż Ś Ł ż ń ń ń ż ń Ś ń ć ŚĘ Ó Ł Ę Ł Ś Ę Ę ń ń ń ń ń Ź ń ń ń ń ń ż ń ń ń ń ń Ę ż ż ć Ść ń ń ż Ń ż ż ń ń Ś Ą ń Ś ń ń ż Ó ż Ź ń ż ń Ś Ń Ó ż Ł ż Ą ź ź Ś Ł ć Ś ć ż ź ż ć ć Ę Ó Ś Ó ż ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ś ź ń ź ź ź Ś Ł Ę Ę Ś ż Ś ń Ą Ś Ą Ł ż ż ń ż ć ż ż ż ź ż ć ź Ę Ę ń ć ż Ł ń ż ż ż Ś ż Ś ż ż ż ż ż ż ż ń ń ż ż ż ć ż ń ż ń ź ż ć ż ż ć ń ż Ę Ę ć ń Ę ż ż ń ń ź Ę ź ż ń ż ń ź ż ż ż ń ż ż ż ż ż ż ż ż ń ń

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ś Ę ź ń ź ź Ś Ę Ę Ś Ą Ś Ę Ż Ł ń Ę Ś ć ć ń ć ń ń ń ź ń Ę ź ń ń ń ź ź Ś ź ź ć ń ń ń ń Ś ć Ś ń ń Ś ź ń Ę ń Ś ź ź ź ź ź Ę Ę Ę Ś ń Ś ć ń ń ń ń ń ń Ę ń ń ń ń ć ń ń ń ń ć ń Ś ć Ł ń ń ń ć ń ć ź ń ź ć ń ń ć

Bardziej szczegółowo

Ż ż Ł ż ż ż Ż Ś ż ż ż Ł Ż Ż ć ż Ż Ż Ż Ń Ż Ź ż Ź Ź ż Ż ż ż Ż Ł Ż Ł Ż ż Ż ż Ż Ż Ń Ą Ż Ń Ż Ń ć ż Ż ź Ś ć Ł Ł Ź Ż Ż ż Ł ż Ż Ł Ż Ł ź ć ż Ż Ż ż ż Ó ż Ł Ż ć Ż Ż Ę Ż Ż Ż ż Ż ż ż Ś ż Ż ż ż ź Ż Ń ć Ż ż Ż Ż ż ż ż

Bardziej szczegółowo

!" " #$ %$"%" $ "&'" $ " #% (%$"%"! ") # %" " () %""* " "! "#"" " (+ "",' % " $$ % " "- " (.' % " " / " " % $ # ' (&#$% "# " $ "0$ "#$# "

! #$ %$% $ &' $ #% (%$%! ) # % () %* ! # (+ ,' % $$ % - (.' %  /  % $ # ' (&#$% # $ 0$ #$# 1 !!" " #$ %$"%" $ "&'" $ " #% (%$"%"! ") # %" " () %""* " "! "#"" " (+ "",' % " $$ % " "- " (.' % " " / " " % $ # ' (&#$% "# " $ "0$ "#$# "!$ $! " "%"1 2" 3456 ' '"7 "# % % " "" #%" % "'" ' "0' " " %8

Bardziej szczegółowo

GZ-330 La Grandispensa

GZ-330 La Grandispensa VAKUOVÁ BALIČKA VÁKUOVÁ BALIČKA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP APARAT ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE GZ-330 La Grandispensa CZ Návod k obsluze SK Návod na obsluhu PL Instrukcja obsługi H Használati útmutató

Bardziej szczegółowo

Vzhled Tlačítka a spínače

Vzhled Tlačítka a spínače Vzhled Tlačítka a spínače 9 Šipka dolů 1 Svítilna 2 Reproduktor 3 Displej 4 Boční šipka nahoru 5 Boční šipka dolů 6 Šipka nahoru 7 Vytočení hovoru 8 Ukončení hovoru 10 Tlačítko FM rádia 11 Číselná tlačítka

Bardziej szczegółowo

'!(!) * ") +"!,-!(!). / 0 1 2" 0 &! 1-3 4! &- ) 1 3"!( & 56!7! -!!+ 8! 1 & 9 3 1.) 1. 5 &:0 ) 1 3$" 7!) )!)" 1&

'!(!) * ) +!,-!(!). / 0 1 2 0 &! 1-3 4! &- ) 1 3!( & 56!7! -!!+ 8! 1 & 9 3 1.) 1. 5 &:0 ) 1 3$ 7!) )!) 1& ! "#$!%& '!(!) * ") +"!,-!(!). / 0 1 2" 0 &! 1-3 4! &- ) 1 3"!( & 56!7! -!!+ )"!) 8! 1 & 9 3 1.) 1. 5 &:0 ) 1 3$" 7!) )!)" 1& 5$"-() ) ;. )7!< -!! & =!) & >"0 &! ) &! ) & 1! >+ "7> & )7! > 5 1 ")("

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 44010 I. Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi. Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń

FAVORIT 44010 I. Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi. Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń FAVORIT 44010 I Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń 2 Obsah Ďakujeme Vám, že ste si vybrali jeden z našich vysokokvalitných výrobkov. Aby

Bardziej szczegółowo

BT 1000 EB NL BT 1000 EB VAR NL

BT 1000 EB NL BT 1000 EB VAR NL BT 1000 EB NL BT 1000 EB VAR NL I CZ SK Decespugliatore elettrico MANUALE DI ISTRUZIONI ISTRUZIONI ORIGINALI Elektrický křovinořez NÁVOD K OBSLUZE PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU K OBSLUZE Elektrický krovinorez

Bardziej szczegółowo

Zmywarka do naczyń ZIM446E / ZIM646E

Zmywarka do naczyń ZIM446E / ZIM646E Zmywarka do naczyń ZIM446E / ZIM646E Instrukcja montażu Przygotowanie do instalacji Położenie instalacyjne zmywarki powinno być bliżej istniejącego wlotu i przewodów spustowych oraz kabla zasilania. Należy

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Sp. z o.o.

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Sp. z o.o. !"" #$! " " %& "##! '( )*"+,"-"+ #" # # (# ""!%#)"" # *"#"-!) -! "& "##! " '( )*"+,"-"+ #".%(*" & #*(." *-"# "/!0""#"# + " # *"#"-! "& "##! # " #"" -# *"! %&"" '( )*"+,"-"+ #"1 # ""&!*"&%(2 "# "!0," #

Bardziej szczegółowo

! " $" "!%& ' "!"& (" )!*++, % - " ".! " " % / 0 1 2 %& *++, " "3"!! 0 " "! " ' 4,5" *++6 "3!" / "!! 7 '*++,""! " '" $& ""!! " 8 " " " ' 3 0 3 """ " " ""!" $%. 3! % " %& 9: ;! " " 9:"" " " " " "!"" " -!!

Bardziej szczegółowo

CSA 29021. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I

CSA 29021. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I CSA 29021 CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I UPOZORNĚNÍ! Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladničky, která používá pro životní prostředí zcela neškodné

Bardziej szczegółowo

KSI 1400 KSI 1600 KSI 1800 KSI 2000

KSI 1400 KSI 1600 KSI 1800 KSI 2000 KSI 1400 KSI 1600 KSI 1800 KSI 2000 CZ SK PL Návod k použití Před použitím je nutné si přečíst návod k použití! Návod na použitie Precítajte si návod na použitie! Instrukcja Obsługi Pred pouzitíu cosacky,

Bardziej szczegółowo

Petrainer PET854. Uživatelský manuál Petrainer PET854 CZ Užívateľský manuál Petrainer PET854 SK Instrukcja obsługi Petrainer PET854 PL

Petrainer PET854. Uživatelský manuál Petrainer PET854 CZ Užívateľský manuál Petrainer PET854 SK Instrukcja obsługi Petrainer PET854 PL Petrainer PET854 Uživatelský manuál Petrainer PET854 CZ Užívateľský manuál Petrainer PET854 SK Instrukcja obsługi Petrainer PET854 PL Český uživatelský manuál PET854 Hlavní funkce 7 stupňů citlivosti obojku

Bardziej szczegółowo

Topinkovaè Hriankovaè Toster

Topinkovaè Hriankovaè Toster Topinkovaè Hriankovaè Toster B-4294 Návod k obsluze - Návod na obsluhu - Instrukcja obs³ugi II/10 CZ/SK/PL Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz -2- Návod k použítí

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/419/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/419/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/419/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza - zmiana nr 4. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Wymiana zaworków. Po odkręceniu korków lub starych zaworków oczyść wnętrza oczek z pozostałości starych pakuł, drobin rdzy itp.

Wymiana zaworków. Po odkręceniu korków lub starych zaworków oczyść wnętrza oczek z pozostałości starych pakuł, drobin rdzy itp. Wymiana zaworków Aby wymienić lub wkręcić nowy zaworek należy w pierwszej kolejności odciąć dopływ wody. Zrobić to możesz zamykając zawory główne, znajdujące się przy licznikach. Wystarczy, że przesuniesz

Bardziej szczegółowo

! "#$ % &"'(!) *#$ % +,"!

! #$ % &'(!) *#$ % +,! ! "#$! "#$ % &"'(!) *#$ % +,"! -) 1 .!/ %#$!& ' ( "! $ )#'" *% "$ #!#$ #!#$#!# "#! $ +&& +$# &!$ )!#$ + #!+,#$&#!$#!$$# #$ &!-.! $ + /0#! #$ 10.0# 23 43546#$" 7$!# 8!#$!#$ ) 7$ +'# # 7& +9#&##$ # " & )

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UYTKOWANIA

INSTRUKCJA UYTKOWANIA 440-600 / 440REGL / 440HD / 440-3 440SW / 440KAP urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia lin nonych przemysłowych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA UYTKOWANIA UWAGA! OSTRZEENIE! Uchwyty dolne oraz

Bardziej szczegółowo

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO.

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO. SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) Slovensky Návod na používanie... A-2 - A-20 Česky Návod k obsluze... B-2 - B-20 Polski Instrukcja obsługi...

Bardziej szczegółowo