ROWER TRENINGOWY MASTER HM680505

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROWER TRENINGOWY MASTER HM680505"

Transkrypt

1 ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER HM680505

2 CZ: Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé vady i pehlédnuté nedostatky. Pokud zjistíte vadu nebo chybjící souástku, neváhejte a kontaktujte nás. SK: akujme, že ste si kúpili náš výrobok. Napriek tomu, že venujeme všetko úsilie, aby sme zaistili najlepšiu kvalitu naších výrobkov, môžu sa objavi jednotlivé vady i prehliadnuté nedostatky. Pokia zistite vadu, alebo chýbajúcu súiastku, neváhajte a kontaktujte nás. PL: Dzikujemy za zakupienie naszego produktu. Z naszej strony dokładamy wszelkich stara, aby oferowane Pa stwu produkty miały najwysz jako. Mimo naszych stara, moe si jednak zdarzy, e napotkacie Pa stwo na drobne usterki, jeeli tak si stanie, prosimy o kontakt (równie w sytuacji zauwaenia, braku której z czci). POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE BEZPENOSTI / POZNÁMKY TÝKAJ/CE SA BEZPENOSTI / UWAGI DOTYCZCE BEZPIECZESTWA CZ: Tento výrobek byl navržen výlun k domácímu využití dosplými osobami. Záruka se nevztahuje na výrobky využívané ve fitness-klubech, posilovnách atd. SK : Tento výrobok bol navrhnutý výlune k domácemu využitiu dospelými osobami. Záruka sa nevzahuje na výrobky využívané vo fitnes kluboch, posilovniach at. PL: Urzdzenie przeznaczone jest dla osób dorosłych, wyłcznie do uytku domowego. Gwarancja nie dotyczy urzdze uywanych w fitness klubach, siłowniach itp. CZ: Tento výrobek byl navržen tak, aby zajišoval bezpenost, avšak musí být dodržována uritá pravidla: SK:Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby zaisoval bezpenos, však musia by dodržané urité pravidlá: PL: Produkt ten został zaprojektowany tak, aby zapewniał bezpiecze stwo. Podczas korzystania z niego, naley jednak stosowa si do poniszych reguł:. CZ: Bhem cviení a po ukonení tréninku zamezte pístupu k náiní dtem a zvíatm. SK: Behom cvienia a po ukonení tréningu zamedzte prístup k náradiu deom a zvieratám. PL: Podczas wicze i po ich zako czeniu naley uniemoliwi dzieciom i zwierztom dostp do urzdzenia. 2. CZ: Náiní mže být využíváno pouze jednou osobou (najednou). SK: Náradie môže by využívané iba jednou usobou (súasne). PL: Sprzt moe by uywany tylko przez jedn osob (w jednym czasie) 3. CZ: Pokud se bhem cviení objeví bolesti hlavy i závrat, bolest v hrudníku nebo jiné znepokojující píznaky, je teba okamžit perušit cviení a poradit se s lékaem. SK: Pokia sa v priebehu cvienia prejavia bolesti hlavy, i závráte, bolesti v hrudníku, alebo iné znepokojujúce príznaky, je teba okamžité preruši cvienie a poradi sa s lekárom. PL: Jeli podczas wicze zaczniecie Pa stwo odczuwa ból głowy, pojawi si zawroty głowy, ból w klatce piersiowej albo inne nieprzyjemne dolegliwoci, naley natychmiast 2

3 przerwa wiczenia i skonsultowa si z lekarzem. 4. CZ: Používejte náiní na istém a rovném povrchu. SK: Používajte náradie na istom a rovnom povrchu. PL: Sprzt naley uywa na czystej i płaskiej powierzchni. 5. CZ: Udržujte odstup rukou a nohou od pohyblivých souástí. SK: Udržujte odstup rúk a nôch od pohyblivých súastí. PL: Naley trzyma rce i nogi w bezpiecznej odległoci od ruchomych czci urzdzenia. 6. CZ: Nevkládejte do otvor žádné souástky. SK: Nevkladajte do otvorov žiadne súiastky. PL: Nie wolno umieszcza w otworach adnych czci. 7. CZ: Ped montáží a zahájením cviení se podrobn seznamte s návodem. SK: Pred montážou a zaiatkom cvienia sa podrobne oboznámne s návodom. PL: Przed rozpoczciem uytkowania naley uwanie zapozna si z instrukcj obsługi i montau urzdzenia. 8. CZ: Ped zahájením cviení vždy provete rozcviku. SK: Pred zaiatkom cvienia vždy prevedte rozcviku. PL: Przed rozpoczciem wicze naley przeprowadzi rozgrzewk. 9. CZ: Náiní využívejte pouze k úelm uvedeným v tomto návodu. SK: Náradie využívajte iba k úely uvedenému v tomto návode. PL: Sprzt mona wykorzystywa tylko dla celów opisanych w instrukcji obsługi. 0. CZ: Cvite v pohodlném volném obleení a sportovní obuvi. SK: Cvite v pohodlnom vonom obleení a športovej obuvi. PL: Sprzt mona wykorzystywa tylko dla celów opisanych w instrukcji obsługi.. CZ: Používejte v souladu s urením. SK: Používajte v súlade s urením. PL: Naley uywa zgodnie z przeznaczeniem. CZ: UPOZORNNÍ: PED ZAHÁJENÍM TRÉNINKU SE PORATE S LÉKAEM. JE TO NEZBYTNÉ V PÍPAD OSOB STARŠÍCH 35 LET A OSOB, KTERÉ MAJÍ ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY. PED POUŽITÍM FITNESS-NÁINÍ SI VŽDY PETTE VŠECHNY NÁVODY. NENESEME ODPOVDNOST ZA ÚRAZY NEBO POŠKOZENÍ PEDMT, JEŽ BYLY ZPSOBENY NESPRÁVNÝM POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU. SK: UPOZNENIE: PED ZAHÁJENÍM TRÉNINGU SA PORADTE S LEKÁROM. JE TO NEVYHNUTÉ V PRÍPADE OsôB STARŠÍCH AKO 35 ROKOV A OsôB, KTORÉ MAJÚ ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY. PRED POUŽITÍM FITNESS-NÁRADIA SI VŽDY PREÍTAJTE VŠETKY NÁVODY. NENESIEME ZODPOVEDNOS ZA ÚRAZY, ALEBO POŠKODENIE PREDMETU, KTORÉ BOLI SPôSOBENÉ NESPRÁVNÝM POUŽITÍM TOHTO VÝROBKU. PL: UWAGA: PRZED ROZPOCZCIEM TRENINGU NALEY SI SKONSULTOWA Z LEKARZEM. JEST TO KONIECZNE W PRZYPADKU OSÓB POWYEJ 35 LAT A OSÓB, KTÓRE MAJ PROBLEMY ZE ZDROWIEM. PRZED UYCIEM URZDZENIA NALEY ZAPOZNA SI Z INSTRUKCJ OBSŁUGI. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOCI Z URAZY, KTÓRE POWSTAŁY W WYNIKU NIEWŁACIWEGO UYWANIA. 3

4 SCHÉMA/SCHÉMA / SCHEMAT Maximální zatížení 20 kg Maximálné zaaženie 20 kg Maksymalne obcienie 20 kg 4

5 Postup sestavení / Postup zostavenia / Złoenie urzdzenia KROK CZ:. pišroubujte pední stabilizátor (2) a zadní stabilizátor (3) k tlu rotopedu () použijte 4 šrouby (48) a podložky (49) SK.priskrutkujte predný stabilizátor (2) a zadný stabilizátor (3) k telu rotopedu () použite 4 skrutky (48) a podložky (49) PL. naley przymocowa przedni (2) i tyln (3) podstawk stabilizacji do do trzonu urzdzenia () za pomoc 4 rub (48) i podkładki (49). KROK 2 CZ:. pišroubujte pedály (26) do kliky rotopedu (35). Pedály jsou oznaeny jako pravá a levý R a L. Pedály mají levý a pravý závit. SK. priskrutkujte pedále (26) do kuky rotopedu (35). Pedále sú oznaené ako pravá a avá R a L. Pedále majú avý a pravý závit. PL. naley przymocowa pedały (26) do korby (35). Pedały s oznaczone jako prawy (R) i lewa (L). Pedały maj prawy i lewy gwint. KROK 3 CZ:.Odšroubujte 4 šrouby (50) a podložky (5) na tyi idítek (4). Spojte lanko zátžového koleka (0) s lankem vedoucím do tla rotopedu (4) zaháknutím konce lanka a do oka a napnutím bovdenu. Spojte kabel od computeru (2) s kabelem vedoucím do tla rotopedu (3). SK. Odskrutkujte 4 skrutky (50) a podložky (5) na tyi riadidiel (4). Spojte lanko záažového kolieka (0) s lankom vedúceho do tela rotopedu (4) zahakovaním konca lanka do oka a napnutím bovdenu. Spojte kábel od poítaa (2) s káblom vediacim do tela rotopedu (3). PL. Naley odkrci 4 ruby (50) i podkładki (5) na kolumnie (4). Naley połczy link kołka obcienia (0) z link prowadzc do podstawowej czci roweru (4) poprzez zahaczenie ko cówki linki do oka i nacignicie cigła Bowdena. Naley połczy kabel komputera (2) z kablem prowadzcym do czci głównej roweru (3). CZ: 2.Zasute ty idítek (4) do tla dotopedu (). Zajistte 4 šrouby (50) a podložkami (5). SK 2. Zasute ty riadidiel (4) do tela rotopedu (). Zaistíte 4 skrutky (50) s podložkami (5). PL 2. Naley zasun kolumn (4) do szkieletu rowera () i zabezpieczy 4 rubami (50) i podkładkami (5). 5

6 KROK 4 CZ:. Zasute kabel (2) do zadní ásti computeru (9). 2. Pipevnte computer (9) na ty idítek (4) pomocí 4 šroub (66). SK. Zasute kábel (2) do zadnej asti poítaa (9). 2. Pripevnite poíta (9) na ty riadidiel (4) pomocou 4 skrutiek (66). PL. Naley zasun kabel (2) do tylnej czci komputera (9). 2 Komputer (9) naley przymocowa do kolumny (4) za pomoc 4 rub (66). KROK 6 KROK 5 CZ:.Odšroubujte L-šroub (34) a podložku (65) z tye idítek (4). Rozevete svorku a vložte idítka (8). 2. Piložte pední plastový kryt () na ty idítek (4) a našroubujte zpt L-šroub (34) s podložkou (65). idítka (8) mžete nastavit do požadované polohy. SK. Odskrutkujte L-skrutku (34) a podložku (65) z tye riadidiel (4). Roztvorte svorku a vložte riadidla (8). 2. Priložte predný plastový kryt () na ty riadidiel (4) a naskrutkujte spä L-skrutku (34) s podložkou (65). Riadidlá (8) môžete nastavi do požadovanej polohy. PL:. Naley odkrci L-rub (34) i podkładk (65) z kolumny (4) a potem rozszerzy klamerk i włoy kierownic (8). 2. Naley przyłoy przedni pokryw plastikow () na kolumn (4) i z powrotem zakrci L- rub (34) z podkładk (65). Kierownic (8) mona ustawi do wymaganej pozycji. CZ:. Spojte kabel snímae pulsu (7) s computerem (9). 2. Pišroubujte zadní plastový kryt () na ty idítek (4) pomocí 2 šroub (67) a šroubu (69). SK. Spojte kábel snímaa pulsu (7) s poítaom (9). 2. Priskrutkujte zadný platový kryt () na ty riadidiel (4) pomocou 2 skrutiek (67) a skrutky (69). PL. Naley połczy kabel sensora pulsu (7) z komputerem (9). 2. Naley przykrci tyln pokryw plastikow () do kolumny (4) za pomoc 2 rub (67) i ruby (69). 6

7 KROK 7 CZ:.Odšroubujte T-šroub (38) a zasute jej do sedlové tye (5+6) a zpt pišroubujte k sedátku (7). SK. Odskrutkujte T-skrutku (38) a zasute ju do sedacej tye (5+6) a spä priskrutkujte k sedadlu (7). PL 2. Naley odkrci T-rub (38) i zasun j do kolumny siedzenia (5+6) i z powrotem przykrci do siodełka (7). (9) i ustawi siodełko w odpowiedniej wysokoci, zabezpieczy docigniciem. KROK 9 CZ:.Nasate plastovou krytku (22) na sedlovou ty (6) a pišroubujte 2 šrouby (67). SK. Nasate plastovú krytku (22) na sedaciu ty (6) a priskrutkujte 2 skrutky (67). PL. Naley nałoy pokryw plastikow (22) na kolumn siedzenia (6) i przykrci 2 rubami (67). KROK 8 CZ:. Odšroubujte T-šroub (9) z tla rotopedu (). Zasute sedlovou ty (5) do tla stroje (). Zpt zasute šroub (9) a nastavte sedadlo do požadované výšky a zajistte sedadlo dotažením. SK. Odskrutkujte T-skrutku (9) z tela rotopedu (). Zasute sedaciu ty (5) do tela stroja (). Spä zasute skrutku (9) a nastavte sedadlo do požadovaniej výšky a zaistite sedadlo dotiahnutím. PL. Naley odkci T-rub (9) od podstawowej czci roweru (), zasun kolumn siedzenia (5) do podstawowej czci roweru (). Naley z powrotem nasun rub 7

8 Jak nastavit zátž? Ako nastavi záaž? Jak ustawi obcienie? CZ: Nastavení zátže se provádí pootoením levého nebo pravého koleka po stranách computeru. Úrove je nejmenší zátž Úrove 5 je nejvtší zátž SK Nastavenie záaže sa robí pootoením avého alebo pravého kolieska po stranách poítaa. Úrove je najmenšia záaž Úrove 5 je najvyššia záaž PL Ustawienie obcienia przeprowadza si poprzez przekrcenie lewego lub prawego pokrtła, znajdujcego si po obu stronach komputera. Poziom jest najmnijszym obcieniem Poziom 5 jest najwikszym obcieniem Nastavení zátže Nastavenie záaže Ustawianie obcienia Zobrazení zátže ( 5) Zobrazenie záaže ( - 5) Wywietlenie obcienia ( - 5) Návod k obsluze poítae / Návod k obsluhe poítaa / Instrukcja obsługi komputera A. Uživatelská data: A. Uživateské údaje A. Dane uytkownika CZ: Nastavte si svá osobní data ped cviením. Zmáknte BODY FAT tlaítko pro otevení nastavení osobních dat - pohlaví, vk, výška a hmotnost, te jsou data uložena do computeru a vymazány budou pouze pi vytažení baterií. SK Nastavte si svoje osobné údaje ped cviením. Stlate BODY FAT tlaidlo pre otvorenie nastavenia osobných údajov pohlavie, vek, výška a hmotnos, teraz sú údaje uložené do poítaa, vymazané sú len vtedy, ak sa vyberú batérie. PL Naley ustawi swoje dane przed rozpoczciem wicze. Po naciniciu przycisku BODY FAT otworzy si menu ustawienia danych płe, wiek, wzrost i waga. Dane s teraz zapisane, usunite mog by tylko po wyjciu baterii. B. Mód zobrazení asu: Mód zobrazenia asu Mod(opcja) pokazania czasu: CZ: a.computer se pepne do zobrazení hodin pokud není signál nebo nebylo zmáknuté žádné tlaítko po dobu 4 minut. Mžete zmáknout ENTER pro pepnutí mezi zobrazením hodin nebo teploty nebo mžete zmáknout libovolné tlaítko pro zrušení módu zobrazení asu a teploty. 8

9 SK a. Poíta sa prepne do zobrazenia hodín pokia nie je signál alebo nebolo stlaené žiadne tlaidlo po dobu 4 minút. Môžete stlai ENTER pre prepnutie medzi zobrazením hodín alebo teploty alebo môžete strai ubovoné tlaidlo pre zrušenie módu zobrazenia asu a teploty. PL a. Komputer przlczy si na pokazywanie czasu, jeli nie było sygnału lub nie był nacinity aden przycisk przez około 4 minuty. Naciskajc przycisk ENTER mona przechodzi pomidzy wywietlaniem czasu lub temperatury, po naciniciu innego przycisku zniknie mod (opcja) pokazywania czasu lub temperatury. CZ: b.mžete nastavit as a budík pidržením tlaítka ENTER po dobu delší než 2 sekundy. Pak mžete nastavit as a budík pomocí tlaítek UP a DOWN. SK b. Môžete nastavi as a budík pridržaním tlaidla ENTER po dobu dlhšiu jako 2 sekundy. Potom môžete nastavi as a budík pomocou tlaidiel UP a DOWN. PL b. Czas i budzik mona ustawi przytrzymujc przycisk ENTER dłuej ni 2 sekundy. Potem mona ustawi czas i budzik za pomoc przycisków UP i DOWN. CZ: c. Pidržením souasn tlaítek ENTER a UP po odbu delší než 2 sekundy dojde k zobrazení aktuálního asu. SK c. Súasným pridržaním tlaidiel ENTER a UP po dobu dlhšiu jako 2 sekundy dôjde k zobrazeniu aktualného asu. PL c. Po przytrzymaniu przycisków ENTER i UP (dłuej nieli przez dwie sekundy) pojawi si aktualny czas. Funkce: Funkcie: Funkcje: CZ:.CLOCK: zobrazení asu, minut a sekund SK. CLOCK: zobrazenie asu, minút a sekúnd PL. CLOCK: pokazanie czasu, minut i sekund CZ: 2.ALARM: nastavení budíku SK 2. ALARM: nastavenie budíka PL 2. ALARM: ustawienie budzika CZ: 3. TEMPERATURE: teplota SK 3. TEMPERATURE: teplota PL 3. TEMPERATURE: temperatura CZ: 4. TIME: zobrazení asu cviení v rozsahu od 0:00 do 99:59. Pokud zvolíte programa nastavíte si pomocí tlaítek UP a DOWN hodnotu pi cviení dojde k odeítání asu a pi dosažení 0:00 computer pípne ímž informuje o dosažení odcvieného asu. SK 4. TIME: zobrazenie asu cvienia v rozsahu od 0:00 do 99:59. Pokia zvolíte program nastavíte si pomocou tlaidiel UP a DOWN hodnotu pre cvienie, dôjde k odítaniu asu a pri dosiahnutí 0:00 poíta pípne, ím informuje o dosiahnutí odcvieného asu. PL 4. TIME: pokazuje czas wiczenia w rozpiciu od 0:00 do 99:59. Naley wybra program i ustawi czas za pomoc przycisków UP i DOWN, podczas wicze czas bdzie odliczany a po osigniciu zera komputer zapiszczy informuje o zako czeniu wiczenia. CZ: 5. SPEED: zobrazení rychlosti v KMnebo MILE za hodinu. Pokud computer nedostává signál od pedál na displeji se zobrazí NO SPEED. SK 5. SPEED: zobrazenie rýchlosti v KM alebo MILE za hodinu. Pokia poíta nedostáva signál od pedálov, na displeji sa zobrazí NO SPEED. PL 5. SPEED: pokazuje prdko w Km lub milach za godzin. Jesli komputer nie otrzymuje sygnału od pedałów, na display'u wywietli si komunikat: NO SPEED. CZ: DISTANCE: zobrazení ujeté vzdálenosti maximáln 99.9KM/MILE. SK DISTANCE: zobrazenie prejdenej vzdialenosti maximále 99.9KM/MILE. PL DISTANCE: pokazuje pokonan odległo do 99.9Km/Mil. CZ: 6. CALORIES: zobrazení spálených kalorií (JE TO POUZE ORIENTANÍ HODNOTA PRO SROVNÁNÍ TRÉNINK, A NEMŽE BÝT POVAŽOVÁNA ZA ZÁKLAD KÚRY) SK 6. CALORIES: zobrazenie spálených kalórií 9

10 (JE TO LEN ORIENTANÁ HODNOTA PRE ZROVNANIE TRÉNINGOV A NEMOŽE BY POVAŽOVANÁ ZA ZÁKLAD KÚRY) PL 6. CALORIES: pokazuje spalone kalorie (Jest to tylko warto orientacyjna dla porównywania treningów, nie moe by odbierana jako podstawa kuracji odchudzajcej.) CZ: 7. PULSE: zobrazení potu úder srdce za minutu pro mení je nutné položit ob dlan na tepová idla, která se nacházejí na idítcích. Pokud nedochází k mení displej robrazuje NO pulse. SK 7. PULSE: zobrazenie potov úderov srdca za minútu pre meranie je nutné položi dlane na tepové idla, ktoré sa nachádzajú na riadidlách. Pokial nedochádza k meraniu, displej zobrazuje NO pulse. PL 7. PULSE: pokazuje ilo uderze serca na minut. Naley połoy obydwie dłonie na sensory pulsu znajdujce si na kierownicy CZ: 8. RPM: poet otáek podál. SK 8. RPM: poet otáiek pedálov. PL 8. RPM: ilo obrotów pedałów. Funkce tlaítek: Funkcie tlaidiel: Funkcja przycisków: CZ:. UP: nahoru / pidat tímto tlaítkem nastavíte požadované hodnoty na computeru SK. UP: hore / prida týmto tlaidlom nastavíte požadovanú hodnotu na poítai PL. UP: w gór / doda przycisk ten ustawia wymagan warto na komputerze CZ: 2. DOWN: dol / ubrat tímto tlaítkem nastavíte požadované hodnoty na computeru Upozornní: pokud držíte ob tlaítka UP a DOWN souasn po dobu delší než 2 sekundy dojde k vynulování hodnoty. SK 2. DOWN: dole / ubra týmto tlaidlom nastavíte požadovanú hodnotu na poítai Upozornenie: pokia držíte obe tlaidla UP a DOWN súasne po dobu dlhšiu ako 2 sekundy, dôjde k vynulovaniu hodnoty. PL 2. DOWN: w dół / obniy przycisk ten ustawia wymagan warto na komputerze. Uprzedzenie: przytrzymajc jednoczenie obydwa przyciski UP i DOWN dłuej ni 2 sekundy, prowadzi si do anulowania wartoci. CZ: 3. ENTER/RESET: a. pro potvrzení požadovaných hodnot. b. pi zobrazení NO SPEED a držení tlaítka po odbu delší než 2 sekundy dojde k vymazání všech hodnot. SK 3. ENTER/RESET: a. Pre potvrdenie požadovaných hodnôt b. Pri zobrazení NO SPEED a držaní tlaidiel po dobu dlhšiu ako 2 sekundy dôjde k vymazaniu všetkých hodnôt. PL 3. ENTER/RESET: a. dla zatwierdzenia podanych wartoci. b. przy wywietleniu komunikatu NO SPEED i przytrzymaniu przycisku na dłuej ni 2 sekundy, dojdzie do usunicia wszystkich wartoci. CZ: 4. BODY FAT: slouží k zapnutí výpotu BODY FAT. SK 4. BODY FAT: slúži k zapnutiu výpotov BODY FAT. PL 4 BODY FAT: za pomoc tego przycisku włcza si obliczanie BODY FAT. CZ: 5. MEASURE: slouží k zapnutí výpotu BMI a BMR. FAT %: procento tlesného tuku SK 5. MEASURE: slúži k zapnutiu výpotu BMI a BMR. FAT %: percento telesného tuku PL 5. MEASURE: za pomoc tego przycisku włcza si obliczanie BMI i BMR. FAT %: procent tkanki tłuszczowej ciała. 0

11 Tlesný tuk - % ženy Telesný tuk - % ženy Tkanka tłuszczowa - % kobiety Tlesný tuk - % muži Telesný tuk - % muži Tkanka tłuszczowa - % mczyni Vk Výborný Dobrý Prmrný Vysoký Výborný Dobrý Prmrný Vysoký Vek Výborný Dobrý Priemerný Vysoký Výborný Dobrý Priemerný Vysoký Wiek wietny Dobry redni Wysoki wietny Dobry redni Wysoki ,2 22,0 25,0 29,6 0,8 4,9 9,0 23, ,9 22, 25,4 29,8 2,8 6,5 20,3 24, ,7 22,7 26,4 30,5 4,5 8,0 2,5 25, ,0 24,0 27,7 3,5 6, 9,3 22,6 26, ,6 25,6 29,3 32,8 7,5 20,5 23,6 26, ,3 27,3 30,9 34, 8,6 2,5 24,5 27, ,6 29,7 33, 36,2 9,8 22,7 25,6 28,7 > 60 27,4 30,7 34,0 37,3 20,2 23,7 26,2 29,3 BMI (Body Mass Index): BMI popis do 20 CZ: Podváha je typická pro modelky, je to však stav se zdravotními riziky, proto by se mu zdravý a rozumný lovk ml snažit vyhnout.pokud pár kilogram ke své váze p idáte, vaše tlo to jist p ijme s povdkem. SK Podváha je typická pre modelky, je to však stav so zdravotnými rizikami, preto by sa mu zdravý a rozumný lovek mal snaži vyhnú. Pokia pár kilogramov ku svojej váhe pridáte, vaše telo to isto príjme s poakovaním. PL Niedowaga jest typowa dla modelek, jest to jednak stan prowadzcy do zagroe zdrowotnych, dlatego zdrowy i rozsdny człowiek powinien omin ten stan. Jeli do swojej wagi dodacie Pastwo kilka kilogramów, ciało przyjmie je z wdzicznoci CZ: Ideální a vyvážený stav vašeho tla pro zdravý život. SK Ideálný a vyvážený stav vášho tela pre zdravý život. PL Idealny i zrównowaony stan ciała, przy zdrowym trybie ycia CZ: Mírná nadváha, která lehce zvyšuje zdravotní rizika. K dosažení ideální váhy není pot eba diet, postauje pravidelný pohyb, rekreaní sportování. SK Mierna nadváha, ktorá ahko zvyšuje zdravotné riziká. K dosiahnutiu ideálnej váhy nie sú potredné diéty, postauje pravidelný pohyb, rekreané športovanie. PL Lekka nadwaga, która umiarkowanie podnosi ryzyko pojawienia si problemów zdrowotnych. Dla osidnicia wagi idealnej nie jest potrzebna dieta, wystarczy regularny ruch oraz uprawianie sportów rekreacyjnie CZ: Obezita znaí vysoká zdravotní rizika. Vážn uvažujte o hubnutí, staí pl kilogramu týdn a za pár msíc se budete jist cítit lépe. Vhodná je kombinace zmny stravování s astjším pohybem.

12 SK Obezita oznauje vysoké zdravotné riziká. Vážne uvažujte o chudnutí, stai pol kilogrmu týždne a za pár mesiacov sa budete urite cíti lepšie. Vhodná je kombinácia zmeny stravovania s astejším pohybom. PL Otyło oznacza wysokie zagroenie zdrowia. Powinni Pastwo powane pomyle o odchudzaniu, wystarczy pół kilograma tygodniowo i za kilka miesicy poczujecie si Pastwo lepiej. Polecamy kombinacj zmiany sposobu odywiania z regularnym uprawianiem sportu. 40 a více CZ: Tžká obezita je spojena s velmi vysokými zdravotními riziky, proto byste mli se snížením / i wicej váhy zaít co nejd íve. Vhodná je zmna stravovacích návyk a pravidelný pohyb, snižující každý týden vaší váhu o jeden kilogram. SK ažká obezita je spojená s vemi vyskokými zdravotnými rizikami, preto by ste mali so znížením váhy zaa o najskôr. Vhodná je zmena stravovacích návykov a pravidelný pohyb, znížujúci každý týžde vašu váhu a jeden kilogram. PL Cika otyło jest powizana z bardzo duymi zagroeniem zdrowia, dlatego powinni Pastwo jak najprdzej rozpocz odchudzanie. Polecamy kombinacj zmiany sposobu odywiania z regularnym uprawianiem sportu, zniajc tak wag o kilogram tygodniowo. CZ: BMR (Basal Metabolic Rate): Bazální metabolismus (BMR) je základní minimální množství kalorií pot ebné k udržení hmotnosti; je to vlastn množství energie, které organismus spálí, když aktivn nepracuje - odpoívá nebo spí. Dá se vypoítat zcela jednoduše z hmotnosti: BMR = 25 (cal) x hmotnost (kg). SK BMR (Basal Metabolic Rate): Bazálny metabolizmus (BMR) je základné minimálne množstvo kalórií potrebné k udržaniu hmotnosti, je to vlastne množstvo energie, ktoré organizmus spáli, ke aktívne nepracuje odpoíva alebo spí. Dá sa vypoíta úplne jednoducho z hmotnosti: BMR = 25(cal) x hmotnos (kg). PL BMR (Basasl Metabolic Rate): Metabolizm podstawowy (BMR) oznacza podstawow minimaln ilo kalorii biezbdnych dla utrzymania wagi; innymi słowy: chodzi o ilo enegrii, któr organizm spali, kiedy Pastwo nie pracujecie aktywnie wypoczynek, sen. Mona go wyliczy w bardzo łatwy sposób na podstawie wagi: BMR = 25(cal) x waga (kg). CZ: PULSE RECOVERY: M ení kondice je pro osobní orientaci a srovnání tepové frekvence p ed a po cviení. Mžete zlepšit tuto hodnotu p i pravidelném cviení.. zmáknte tlaítko RECOVERY hned po skonení cviení. 2. uchopte senzory tepové frekvence 3. as se zane poítat od 60 do na displeji se zobrazí úrove F F6. SK PULSE RECOVERY: Meranie kondície je pre osobnú orientáciu a zrovnanie tepovej frekvencie pred a po cviení. Môžete zlepši túto hodnotu pri pravidelnom cviení.. stlate tlaidlo RECOVERY hne po skonení cvienia 2. uchopte senzory tepovej frekvencie 3. as sa zane píta od 60 do 0 4. na displeji sa zobrazí úrove F - F6. PL PULSE RECOVERY: Mierzenie kondycji jest potrzebne dla własnej orientacji oraz dla porównywania pulsu przed i po zako czeniu wicze. Warto t mona poprawi regularnym wiczeniem.. naley naciskn przycisk RECOVERY zaraz po skoczeniu wiczenia. 2. naley trzyma si sensorów pulsu. 3. czas odlicza si od 60 do 0. 2

13 Úrovn: Úrove: Poziom: F vynikající F vynikajúci F znakomity F2 dobrá F2 dobrá F2 dobry F3 prmrná F3 priemerná F3 redni F4 podprmrná F4 podpriemerná F4 niszy od przecitnego F5 ne dobrá F5 nedobrá F5 niedobry F6 špatná F6 zlá F6 zły Chybová hlášení: Chybové hlásenia: Komunikaty o błdach: CZ: E: pokud rychlost dosáhne hodnoty vyšší než MPH/KPH computer zobrazí E. SK E: pokia rýchlos dosiahne vyššie hodnoty ako MPH/KPH poíta zobrazí E. PL E: jeli prdko osignie warto wysz od wartoci: MPH/KPH komputer wywietli E. CZ: Err: pokud je pi mení body fat nebo recovery ztracen signál ze snímaže pulsu po dobu delší jak 20 sekund computer zobrazí Err. Mžete zmáknout jakékoliv tlaítko pro vymazání chybové hlášky. SK Err: pokia je pri meraní body fat alebo recovery stratený signál zo snímaa pulsu po dobu dlhšiu ako 20 sekúnd poíta zobrazí Err. Môžete stlai akékovek tlaidlo pre vymazanie chybovej hlášky. PL Err. jeli podczas mierzenia body fat lub recovery sygnał z sensora pulsu zagubi si na czas dłuszy nieli 20 sekund komputer wywietli Err. Mona nacisn którykolwiel przycisk by zniknl komunikat błdu. Výmna baterií: Výmena batérií: Wymiana baterii: CZ: Pro výmnu baterií vyšroubujte kryt v zadní ásti computeru. SK Pre výmenu batérií vyskrutkujte kryt v zadnej asti poítaa. PL W celu wymiany baterii naley odkrci pokryw tylnej czci kompuitera. Tréninkové pokyny / Tréningové pokyny / Instrukcje dotyczcze treningu CZ: Za úelem vylepšení své kondice a zdraví je teba dbát uvedených tréninkových pokyn. Pokud jste nebyli delší dobu fyzicky aktivní, mli byste se ped zahájením cviení poradit s lékaem. SK: Za úelom vypelšenia svojej kondície a zdravia je teba dba na uvedené tréningové pokyny. Pokia ste neboli dlhšiu dobu fyzicky aktívný, mali by ste sa ped zaiatkom cvienia poradi s lekárom. PL: W celu poprawienia kondycji i stanu zdrowia, naley stosowa si do podanych instrukcji treningu. Jeli od dłuszego czasu nie uprawiali Pa stwo sportu, wskazane jest, przed rozpoczciem wicze, skonsultowa si z lekarzem. CZ: Intenzita Pro dosažení maximálních výsledk je teba zvolit píslušnou úrove intenzity. Jako urující faktor slouží tep. Využívejte následující vzorec: Max. Tepová úrove = 220 vk 3

14 SK: Intenzita Pre dosiahnutie maximálných výsledkov je potrebné zvoli príslušnú úrove intenzity. Ako urujúci faktor slúži tep. Využivajte následujúci vzorec: Max. Tepová úrove = 220 vek PL: Obcienie Dla osignicia maksymalnych wyników niezbdny jest prawidłowy wybór obcienia. Decydujcym czynnikiem jest tutaj puls. Naley wykorzysta poniszy wzór: Maks. poziom pulsu = 220 wiek CZ: Bhem cviení by se tepová frekvence mla nacházet v rozmezí 60%-85% max. tepové hodnoty. Viz graf tepové frekvence ke konci návodu. Na poátku tréninku by se tepová frekvence mla udržovat na úrovni 60% Vašeho maxima bhem nkolika prvních týdn. Postupn mže být navyšována až na 85%. SK: Behom cvienia by sa tepová frekvencia mala nachádza v rozmedzí 60% -85% max.tepovej hodnoty. Vi graf tepovej frekvencie na konci návodu. Na zaiatku tréningu by sa tepová frekvencia mala udržova na úrovni 60% vášho maxima behom niekokých prvých týždov. Postupne môže by navyšovaná až na 85 %. PL: Podczas wicze puls powinien osiga 60%-85% wartoci maksymalnego poziomu pulsu. Patrz graf pulsu pod ko cem instrukcji. Na pocztku treningu puls powinien osiga 60% maksymalnego poziomu pulsu (podczas kilku pierwszych tygodni). Potem moe by powoli podnoszony do wartoci 85 %. CZ: Spalování tuku Organismus zaíná spalovat tuk po dosažení 60% maximální hodnoty. Za úelem optimalizaci se doporuuje udržování tepu na úrovni 60% - 70% maxima. Optimální poet trénink je tikrát týdn po 30 minutách. SK: Spaovanie tuku Organizmus zaína spaova tuk po dosiahnutí 60% max. Hodnoty. Za úelom optimalizácie sa doporuuje udržovanie tepu na úrovni 60% -70% maxima. Optimálný poet tréningu je trikrát týždenne po 30 minutách. PL: Spalanie tłuszczu Organizm zaczyna spala tłuszcz po osigniciu 60% maksymalnej wartoci. W celu optimalizacji polecamy utrzymywa puls na poziomie 60-70% maks. poziomu pulsu. Optymalna ilo treningów wynosi 3 x tygodniowo po 30 minut. CZ: Píklad: Je Vám 52 let a chcete zahájit trénink. Max. tepová frekvence = (vk) = 68 tep/min Min. tepová frekvence = 68 x 0.6 = 0 tep/min Nejvyšší tepová frekvence = 68 x 0.7 = 7 tep/min Bhem prvních týdn zante od frekvence tep 0 a postupn zvyšujte na 7. Spolu se zvýšením stupn výkonnosti lze zvýšit na 70%-85% vaší max.tepové frekvence. Toho lze dosáhnout zvtšením odporu, délky tréninku nebo vtším potem trénink. 4

15 SK: Príklad: Je Vám 52 rokov a chcete zaa tréning. Max. Tepová frekvencie = (rokov) = 68 tepov / min Min. Tepová frekvencia = 68 x0.6 = 0 tepov / min Najvyššia tepová frekvencia = 68x 0.7 = 7 tepov / min Behom prvých týždov zanite od frekvencie tepov 0 a postupne zvyšujte na 7. Spolu so zvýšení stupa výkonnosti ide zvýši na 70%-85% vašej max. Tepovej frekvencie. Toho ide dosiahnu zvýšením odporu, džky tréningu alebo väším poom tréningov. PL: Przykład Osoba w wieku 52 lat chce rozpocz trening. Maks. poziom pulsu = (wiek) = 68 uderze /min Min. poziom pulsu = 68 x 0.6 = 0 uderze /min Najwyszy puls = 68 x 0.7 = 7 uderze /min Podczas pierwszych tygodni wicze naley rozpoczyna od ustawienia pulsu na 0 uderze i stopniowo podwysza na 7. Łcznie z podniesieniem stopnia wydajnoci mona podnie puls na 70-85% maksymalnego pulsu. Mona to osign poprzez powikszenie oporu, długoci treningu lub poprzez zwikszenie iloci treningów. Organizace tréninku / Organizácia tréningu / Organizacja treningu: CZ: Rozcvika: Ped každým tréninkem je teba se 5-0 minut rozcviit. Provete nkolik roztahujících cvik nebo šlapejte nkolik minut pi nízkém odporu. Tréninkové procesy: Délka tréninku mže být urena dle následujícího pravidla: Každodenní trénink: asi 0 min 2-3 krát týdn: asi 30 min -2 krát týdn: asi 60 min SK Rozcvika : Pred každým tréningom je potrebné sa 5-0 minú rocvii. Prevedte niekoko rozahujúcich cvikov, alebo šapte niekoko minút pi nízkom odpore. Tréningové procesy: Džka tréningu môže by urená poda následujúceho pravidla: každodenný tréning : asi 0 min. 2-3 krát týždenne : asi 30 min. -2 krát týždene : asi 60 min. PL Rozgrzewka: Przed rozpoczciem kadego treningu naley przeprowadzi 5-0 minutow rozgrzewk. Naley przeprowadzi kilka wicze rozcigajcych lub pedałowa kilka minut przy bardzo niskim oporze. Procesy treningowe: Długo treningu mona ustawia według nastpujcej reguły: Codzienny trening: okło 0 min. 2-3 razy tygodniowo: około 30 min. -2 razy tygodniowo: około 60 min. 5

16 CZ: Odpoinek: Na konci tréninku je teba postupn snižovat jeho intenzitu. Pro zamezení svalovým keím doporuujeme také protahující cviky. Úspch Již po krátké dob zjistíte, že abyste udrželi optimální tepovou frekvenci, musíte postupn zvyšovat odpor. Tréninky budou ím dál snazší a bhem normálního dne se budete cítit mnohem lépe. Je však teba motivovat se k pravidelnému cviení. Vyberte si uritou hodinu tréninku a cviení nezahajujte píliš agresivn. Staré sportovní písloví zní: Nejtžší vcí na tréninku je zaít ho Pejeme hodn zábavy a úspch. SK: Odpoinok: Na konci tréningu je potrebné postupne znižova jeho intenzitu. Pre zamedzenie svalových kov doporuujeme tiež preahujúce cviky. Úspech: Už po krátkej dobe zistite, že aby ste udržali optimálnu tepovú frekvenciu, musíte postupne zvyšova odpor. Tréningy budú ím alej jednoduchšie a behom normálného da sa budete cíti omnoho lepšie. Je však potrebné motivova sa k pravidelnému cvieniu. Vyberte si uritú hodinu tréningu a cvienie nezaínajte príliš agresívne. Staré športové príslovie znie: Najažšou vecou na tréningu je zaa ho Prajeme vea zábavy a úspechov. PL: Wypoczynek: Pod koniec treningu naley powoli zmniejsza jego intensywno. eby zapobiec skurczom mini polecamy take wiczenia rozcigajce. Sukces Ju po krótkim czasie mona zaobserwowa, e dla utrzymania optymalnej wartoci pulsu naley powoli podwysza opór. wiczenia treningowe bd coraz łatwiejsze do wykonania a osoba wiczca bdzie podczas dnia czuła si duo lepiej. Niezbdna jest motywacja do regularnego wiczenia. Polecamy wybra konkretn godzin treningu, wicze nie naley rozpoczyna zbyt agresywnie. Najstarsze przysłowie sportowców brzmi nastpujco: Najtrudniejsz rzecz podczas treningu jest jego rozpoczcie yczymy duo zabawy oraz powodzenia. 6

17 Seznam díl / Zoznam dielov / Lista czci íslo/ numer popis / opis množství / množstvo / ilo Tlo stroje / Telo stroja / Trzon urzdzenia 2 Pední stabilizátor / Predný stabilizátor / Przednia podstawa stabilizacji 3 Zadní stabilizátor / Zadný stabilizátor / Tylna podstawa stabilizacji 4 Držák idítek / Držiak riadidiel / Kolumna 5 Sedlová ty / Sedlová ty / Kolumna siedzenia 6 Nastavení sedla / Nastavenie sedla / Ustawienie siodełka 7 Sedlo / Sedlo / Siedełko 8 idítka / Riadidlá / Kierownica 9 Computer / Poíta / Kierownica 0 Nastavení zátža / Nastavenie záaže / Ustawienie obcienia Plastový kryt (pední a zadní) Plastový kryt (predný a zadný) / Pokrywa plastikowa (przedzia i tylna) 2 Computer kabel (horní) / Poítaový kábel (horný) / Kabel komputera (górny) 3 Computer kable (dolní) / Poítaový kábel (dolný) / Kabel komputera (dolny) 4 Lanko nastavení zátže / Lanko nastavenia záaže / Linka ustawienia obcienia 5 Koncovka pedního stabilizátoru (L&R) Koncovka predného stabilizátora (L-R)/ Ko cówka przedniej podstawy stabilizacji (L&R) 6 Koncovka zadníhu stabilizátoru (L&R) Koncovka zadného stabilizátora (L-R)/ Ko cówka tylnej podstawy stabilizacji (L&R) 7 Snímae tepové frekvence / Sníma tepovej frekvencie / Sensory pulsu 8 Krytka tye idítek Krytka tye pre riadidlá 9 T-šroub sedla T-skrutka sedla 20 Krytka sedlové tye / Krykta sedlovej tye / Wtyczka kolumny siedzenia 2 Vymezovací podložka sedlové trubky / Vymedzovacia podložka sedlovej trubky / Podkładka okrelajca rur kolumny 22 Plastový kryt sedla( L&R) / Plastový kryt sedla (L-R) / Pokrywa plastikowa siodełka ( L&R) 23 Kryt tla (R & L) / Kryt tela (R-L) / Pokrywa szkieletu (R & L) 24 Remenice / Remenice / Rzemie 25 Krytka tye idítek / Krytka tye riadidiel / Wtyczka kolumny kierownicy 26 Pedál (R & L) / Pedál (R-L) / Pedał (R & L) 27 Krytka klik / Krytka klik / Pokrywa korby 2 28 Krytka klik / Krytka klik / Pokrywa korby 2 29 Napínací kladka / Napínacia kladka / Kółko nacigania 30 Držák sensoru pulsu / Držiak senzoru pulzu / Łapka sensoru pulsu 3 Snímae pulsu / Sníma pulzu / Sensor pulsu 2 32 Molitanové gripy / Molitanové gripy / Uchwyty z piany 2 33 Koncová krytka sedla / Koncová krytka sedla / Wtyczka ko cowa siedełka 3 7

18 34 L-šroub / L-skrutka / L-ruba 35 Kliky (L&R) / Kuky (L-R) / Korba (L&R) 36 Vymezovací podožka sedla / Vymedzovacia podložka sedla 2 Pokdładka okrelajca siodełka 37 Krytka sedla / Krytka sedla / Pokrywa siodełka 38 T-šroub sedla / T-skrutka sedla / T-ruba siodełka 39 Setrvaník / Zotrvaník / Koło zamachowe 40 Napínák kladky / Napína kladky / Napra kółka 4 Magnet / Magnet / Magnes 42 Ložiska / Ložiská / Łoyska 2 43 Ocelová podložka pro kladku / Oceová podložka pre kladku / Podładka stalowa kółka 44 Matice kladky / Matice kladky / Nakrtka kółka 45 Matice pro napínák kladky / Matice pre napínacie kladky / Nakrtka dla napracza kółka 46 Šroub pro napínák kladky / Skrutka pre napínacie kladky / ruba dla napracza kółka 47 Šroub / Skrutka / ruba 48 Šroub pro pední a zadní stabilizátor / Skrutka pre predný a zadný 4 stabilizátor / ruba dla przedni i tyln podstaw stabilizacji 49 Podložka / Podložka / Podkładka 5 50 Šroubka imbusový klí / Skrutka imbusový kú / 4 ruba klucz imbusowy 5 Podložka na sníma pulsu / Podložka na sníma pulzu / 4 Podkładka dla sensoru pulsu 52 Šroub na sníma pulsu / Skrutka na sníma tepu / ruba dla sensoru pulsu 53 Šroub na sníma pulsu / Skrutka na sníma tepu / 2 ruba dla sensoru pulsu 54 Šroub na kliky / Skrutka na kuky / ruba dla korby 2 55 Šroub u nastavení zátže / Skrutka u nastavenia záaže / 2 ruba przy nastawieniu obcieni 56 Podložka pro setrvaník / Podložka na zotrvaník / 6 Podkładka dla koła zamachowego 57 Matice na setrvaník / Matice na zotrvaník / 2 Nakrtka na koło zamachowe 58 Šroub na plastový kryt tla / Skrutka na plastový kryt tela / 4 ruba na pokryw plastikow trzonu urzdzenia 59 Šroub na plastový kryt tla / Skrutka na plastový kryt tela / 4 ruba na pokryw plastikow trzonu urzdzenia 60 Podložka pro setrvaník / Podložka pre zotrvaník / 2 Pdkładka dla koła zamchowego 6 C-kroužek pro setrvaník / C-krúžok pre zotrvaník / C-wieniec dla koła zamachowego 62 Podložka setrvaníku / Podložka zotrvaníka / 2 Podkładka koła zamachowego 63 Klínový emen / Klínový reme / Pas klinowy 64 Krytka setrvaníku / Krytka zotrvaníka / Pokrywa koła zamachowego 2 8

19 65 Podložka pro Šroub idítek / Podložka pre skrutku riadidiel / Podkładka dla ruby kierownicy 66 Šroub pro computer / Skrutka pre poíta / ruba dla kompuer 4 67 Šroub (pro krytku 22& a ) / Skrutka(pre krytku.22 a ) / 4 ruba (dla pokrywy nr 22 a ) 68 Pružina / Pružina / Pryna 69 Šroub (pro krytku ) / Skrutka(pre krytku.) / ruba (dla pokrywy nr ) 70 Klí / Kú / Klucz 7 Šroubovák / Skrutkova / rubokrt Graf tepové frekvence / Graf tepovej frekvencie / Graf pulsu 9

20 !!"#! $% &#!# '" ()! #! #* +!,! -#!! " % % )! " #$ %$$$% %$ #$ & # MASTER SPORT s.r.o. Provozní 5560/b Ostrava T ebovice Czech Republic 20

21 "#$ % & ' (!. %!.#!. $% &#!# '()! #! /#* +0!,! -#!! %% ) ' ()! )" #$&*%$$$()% " %$( $ #$) & # "!+,-.!/# / ::: 2

22 )* +,- ". - -*/-, *--! 2344 #! ) 7)4# 7468#4 # 4 44 #7# 8#7)9#6344 #!484: $;47 474#7: &<=#!# #!: '>5 ##98#46) # 5 4()44 #98##! #! # #34 *: +;#984 #! #!:,;?#!4 #!4#: -;4)#!9468#4)# )# #4 )6 0 ;:< ':< ''A:< #<.A<='< 4 ':B F <: :< : :CD#A' H# 'AB 5 +<:: D # : TRINET CORP sp. z o.o., Wilkowicka Toszek Poland 22

23 Poznámky: CZ - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ - informace k likvidaci elektrických a elektronických za ízení. Po uplynutí doby životnosti p ístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, p ístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za úelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na urených sbrných místech, kde budou p ijata zdarma. Správnou likvidací pomžete zachovat cenné p írodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopad na životní prost edí a lidské zdraví, což by mohly být dsledky nesprávné likvidace odpad. Další podrobnosti si vyžádejte od místního ú adu nebo nejbližšího sbrného místa. P i nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národního p edpisy udleny pokuty. SK - OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení. Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevhadzujte do domového odpadu. Za úelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na urených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou pomôžete zachova cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a udské zdravie, o by mohli by dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. alšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu by v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. PL - OCHRONA RODOWISKA - informacje na temat utylizacji sprztu elektrycznego i elektronicznego. Po upływie ywotnoci sprztu lub gdy naprawa jest nieekonomiczna, urzdzenie nie powinno by wyrzucane razem z odpadami gospodarstwa domowego. W celu właciwej utylizacji tego rodzaju odpadów, sprzt powinien zosta dostarczony do wyznaczonych punktów odbioru zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego, sprzt powinien zosta przyjty bez ponoszenia dodatkowych opłat. Prawidłowa utylizacja tego rodzaju odpadów, nie wpływa negatywnie na rodowisko, zdrowie ludzi, pomaga zachowa cenne zasoby naturalne w nienaruszonym stanie. Wicej informacji na temat utylizacji w Twojej okolicy tego rodzaju odpadów uzyskasz w najbliszej placówce urzdowej. Niewłaciwa utylizacja, składowanie odpadów, zgodnie z odpowiednimi przepisami podlega karrze grzywny. 23

24 CZ Copyright - autorská práva Spolenost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci ástí tohoto návodu nebo jako celku t etí stranou bez výslovného souhlasu spolenosti MASTER SPORT s.r.o.. Spolenost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nep ebírá žádnou odpovdnost za jakýkoli patent. SK - Copyright - autorské práva Spolonos MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu astí tohto návodu alebo ako celku treou stranou bez výslovného súhlasu spolonosti MASTER SPORT s.r.o.. Spolonos MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednos za akýkovek patent. PL - Copyright - prawo autorskie Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treci niniejszej instrukcji obsługi. Prawo autorskie zabrania kopiowania treci instrukcji w czci lub te w całoci przez osoby trzecie bez wyranej zgody MASTER SPORT s.r.o.. Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialnoci za jakiekolwiek patenty. MASTER SPORT s.r.o. Provozní 5560/b Ostrava T ebovice Czech Republic TRINET Corp, s. r. o. Cesta do Rudiny Kysucké Nové Mesto Slovakia TRINET CORP sp. z o.o. Wilkowicka Toszek Poland 24

!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!%

!#$%& &'# (! &) *%# # + &,%# - #!% !" #" # " $% "!#&#" # '!#!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!% &$!"#! "."!"! " %'(%)!*+!"#$%& " # / 0 1223 %% 45!##!# # % %.% #6 " ##7# "#. 1 # ##%# #, 8 " #"# % ## %"" # % " #."#,-%.+/&$#" 3 " "" "%.

Bardziej szczegółowo

ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM6023

ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM6023 MAGNETICKÝ ELIPTICAL ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM603 1 CZ: Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé

Bardziej szczegółowo

ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER R02

ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER R02 ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER R02 1 CZ Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé vady i pehlédnuté

Bardziej szczegółowo

ELIPTICAL ERGOMETER ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM6022

ELIPTICAL ERGOMETER ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM6022 ELIPTICAL ERGOMETER ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM60 1 CZ: Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé

Bardziej szczegółowo

VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100

VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100 VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100 1 CZ Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit

Bardziej szczegółowo

návod na použití CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-20 PL - Rower spiningowy MASTER X-20 návod na použitie /

návod na použití CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-20 PL - Rower spiningowy MASTER X-20 návod na použitie / návod na použití návod na použitie / CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-20 PL - Rower spiningowy MASTER X-20 CZ - emenový pohon SK - remeový pohon PL - napd paskowy 1 CZ Bezpenostní instrukce: Ped sestavením

Bardziej szczegółowo

Mini stepper MASTER s držadlem V

Mini stepper MASTER s držadlem V Mini stepper MASTER s držadlem V!"#!"!$ %&' 1 CZ - Dležité bezpenostní informace 1. Ped každým cviením nejdíve zkontrolujte všechny ásti. Pokud stepper nefunguje správn, nepoužívejte jej. 2. Pravideln

Bardziej szczegółowo

NENECHÁVAJTE NEPOUŽÍVAJTE NENOSTE

NENECHÁVAJTE NEPOUŽÍVAJTE NENOSTE ! " " #! $ % &" ' ( ) * +, ) -. )! " # "! # $ $ % # & ' ( ( ) ( ) / 0 1 ) -. )! #! " # "! # ) ( ) 2 3 4 51 ) -. )!! * + ( ) ( 2. ), $ & $ -. #! $ $, / 0! $ # 1! &,, 2 & 3., +.!, & $ 4!!! 5 6 $ $ " 7 "

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE KOMPUTERA. FUNKCJE PRZYCISKÓW BODY FAT Pomiar spalania tkanki tłuszczowej w trakcie ćwiczeń

FUNKCJE KOMPUTERA. FUNKCJE PRZYCISKÓW BODY FAT Pomiar spalania tkanki tłuszczowej w trakcie ćwiczeń 01 02 FUNKCJE KOMPUTERA SPEED Bieżąca prędkość podczas treningu od 0 do 99,9 km lub mil TIME Zlicza całkowity czas od 0 do 99,59 (minut/sekund) DISTANCE Zlicza całkowity dystans od 0 do 999 km lub mil

Bardziej szczegółowo

Eliptical MASTER E09

Eliptical MASTER E09 Eliptical MASTER E09 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ: Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich

Bardziej szczegółowo

Pídavné pedály pro odrážedlo JD BUG

Pídavné pedály pro odrážedlo JD BUG Pídavné pedály pro odrážedlo JD BUG návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození

Bardziej szczegółowo

Wrist ball MASTER !" #$ $ %! $! # & '" ( # $ $ ' # )# $# ' *+,,, -. */ 0 #.!! * 1 ' # #!# 2! '! $ $ " $ 3 1' # ## + $! #.' 4!!"! 5 # $!!.

Wrist ball MASTER ! #$ $ %! $! # & ' ( # $ $ ' # )# $# ' *+,,, -. */ 0 #.!! * 1 ' # #!# 2! '! $ $ $ 3 1' # ## + $! #.' 4!!! 5 # $!!. Wrist ball MASTER!" #$ $ %! $! # & '" ( # $ $ ' # )# $# ' *+,,, -. */ 0 #.!! * 1 ' # #!# 2! '! $ $ " $ 3 1' # ## + $! #.' 4!!"! 5 # $!!.'6!.' # " # 7!.!!$!!. $" $#! '.'!! $ # )# $# *,8*+! 9.' " 8 #! "

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UBSŁUGI PL Rower treningowy insportline UB35i

INSTRUKCJA UBSŁUGI PL Rower treningowy insportline UB35i INSTRUKCJA UBSŁUGI PL 11205 Rower treningowy insportline UB35i 1 ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA... 3 RYSUNEK POGLĄDOWY... 4 ZAWARTOŚĆ ZESTAWU... 5 MONTAŻ... 6 OBSŁUGA KOMPUTERA... 11 GWARANCJA...

Bardziej szczegółowo

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 9241 ESKY Dkujeme Vám, že jste se rozhodli pro tento výrobek firmy SOEHNLE PROFESSIONAL. Tento výrobek je vybaven všemi znaky

Bardziej szczegółowo

Analizator otyłości i krokomierz Zegarek i budzik

Analizator otyłości i krokomierz Zegarek i budzik Analizator otyłości i krokomierz Zegarek i budzik Instrukcja Jak działa analizator otyłości i krokomierz? Na początku musimy wprowadzić nasze dane personalne: waga, wzrost, wiek, pleć, długość kroku. Ustawiamy

Bardziej szczegółowo

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. - Basketbalový koš MASTER Acryl Board CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. SK - akujeme, že ste

Bardziej szczegółowo

CZ Houpaka MASTER A3 SK Hojdaka MASTER A3 PL Hutawka MASTER A3

CZ Houpaka MASTER A3 SK Hojdaka MASTER A3 PL Hutawka MASTER A3 CZ Houpaka MASTER A3 SK Hojdaka MASTER A3 PL Hutawka MASTER A3 1 CZ V pípad, že nkteré ásti budou chybt, nebo budou poškozeny, kontakujte prosím prodejce. SK V prípade, že niektoré asti budú chýba, alebo

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI

UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI Rotoped MASTER R 19 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ: Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich

Bardziej szczegółowo

Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ - Důležité bezpečnostní informace 1. Před každým cvičením nejdříve zkontrolujte všechny části. Pokud stepper

Bardziej szczegółowo

Eliptical MASTER E39

Eliptical MASTER E39 Eliptical MASTER E39 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ: Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich

Bardziej szczegółowo

UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI

UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ: Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobků, mohou se

Bardziej szczegółowo

Odrážedlo JD BUG Billy

Odrážedlo JD BUG Billy Odrážedlo JD BUG Billy návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození odrážedla.

Bardziej szczegółowo

ROWER TRENINGOWY. Instrukcja obsługi

ROWER TRENINGOWY. Instrukcja obsługi ROWER TRENINGOWY Instrukcja obsługi 1 Drogi użytkowniku Chcielibyśmy Ci podziękować za wybór tego roweru treningowego. Życzymy wielu sukcesów I radości podczas treningów. Prosimy o przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI

UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobků, mohou se objevit

Bardziej szczegółowo

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. - CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. SK - akujeme, že ste si zakúpili tento výrobok. V prípade,

Bardziej szczegółowo

VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100

VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100 VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100 1 CZ Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit

Bardziej szczegółowo

ELIPTICKÝ TRENAŽÉR MASTER E10

ELIPTICKÝ TRENAŽÉR MASTER E10 ELIPTICKÝ TRENAŽÉR MASTER E10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ: Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZ KOMPUTERA

WYŚWIETLACZ KOMPUTERA Wyświetlacz LCD 2.7 23 klawisze funkcyjne Zakres prędkości 1.0-16.0 KPH (0.6-10 MPH) 12 poziomów nachylenia max. 12% Monitoring rytmu serca z sensorami pomiaru pulsu na uchwytach 50-199 BPH (uderzeń na

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE KOMPUTERA. SPM Zlicza ilość pociągnięć wiosłami na minutę. TIME / 500M Szacunkowy czas na pokonanie dystansu 500m zgodnie z bieżącą prędkością

FUNKCJE KOMPUTERA. SPM Zlicza ilość pociągnięć wiosłami na minutę. TIME / 500M Szacunkowy czas na pokonanie dystansu 500m zgodnie z bieżącą prędkością 01 02 FUNKCJE KOMPUTERA SPM Zlicza ilość pociągnięć wiosłami na minutę TIME / 500M Szacunkowy czas na pokonanie dystansu 500m zgodnie z bieżącą prędkością METERS Zlicza dystans danego treningu DISTANCE

Bardziej szczegółowo

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 NÁVOD NA POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45 1 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

Aby dokonać korekty wprowadzanych danych bądź zwiększyć opór. Aby dokonać korekty wprowadzanych danych bądź zmniejszyć opór.

Aby dokonać korekty wprowadzanych danych bądź zwiększyć opór. Aby dokonać korekty wprowadzanych danych bądź zmniejszyć opór. INSTRUKCJA OBSŁUGI SM8900-71 FUNKCJE PRZYCISKU UP Aby dokonać korekty wprowadzanych danych bądź zwiększyć opór. DOWN Aby dokonać korekty wprowadzanych danych bądź zmniejszyć opór. MODE STAR/STOP RESET

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-10

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-10 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-10 1 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ENERGETICS PERFEKCYJNY DLA TWOJEGO TRENINGOWEGO HARMONOGRAMU

SYSTEM ENERGETICS PERFEKCYJNY DLA TWOJEGO TRENINGOWEGO HARMONOGRAMU 2014 SYSTEM ENERGETICS PERFEKCYJNY DLA TWOJEGO TRENINGOWEGO HARMONOGRAMU Skuteczny trening fitness wymaga dokładnego planu i odpowiedniego sprzętu. Dzięki oznakowaniu Energetics Fitness znajdą Państwo

Bardziej szczegółowo

H852 Comfort Ergo. PRODUCENT: BH FITNESS EXERCYCLE S.L. P.O. BOX Vitoria Spain

H852 Comfort Ergo. PRODUCENT: BH FITNESS EXERCYCLE S.L. P.O. BOX Vitoria Spain H852 Comfort Ergo PRODUCENT: BH FITNESS EXERCYCLE S.L. P.O. BOX 195 01080 Vitoria Spain www.bhfitness.com DYSTRYBUTOR: DEL SPORT Sp. z o.o. ul. Warszawska 33 05-082 Blizne Łaszczyńskiego (k. Warszawy)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROWER MAGNETYCZNY RW-B-102A

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROWER MAGNETYCZNY RW-B-102A INSTRUKCJA OBSŁUGI ROWER MAGNETYCZNY RW-B-102A Przed rozpoczęciem użytkowana należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją. Producent nie ponosi odpowiedzialności za urazy i uszkodzenia spowodowane

Bardziej szczegółowo

Ten monitor jest przeznaczony do programowalnego magnetycznego roweru do ćwiczeń i zaprezentowany przy użyciu następujących kategorii:

Ten monitor jest przeznaczony do programowalnego magnetycznego roweru do ćwiczeń i zaprezentowany przy użyciu następujących kategorii: Ten monitor jest przeznaczony do programowalnego magnetycznego roweru do ćwiczeń i zaprezentowany przy użyciu następujących kategorii: Kluczowe Funkcje O Wyświetlaniu Zakresy Działania Fakty o których

Bardziej szczegółowo

!" " #$ %$"%" $ "&'" $ " #% (%$"%"! ") # %" " () %""* " "! "#"" " (+ "",' % " $$ % " "- " (.' % " " / " " % $ # ' (&#$% "# " $ "0$ "#$# "

! #$ %$% $ &' $ #% (%$%! ) # % () %* ! # (+ ,' % $$ % - (.' %  /  % $ # ' (&#$% # $ 0$ #$# 1 !!" " #$ %$"%" $ "&'" $ " #% (%$"%"! ") # %" " () %""* " "! "#"" " (+ "",' % " $$ % " "- " (.' % " " / " " % $ # ' (&#$% "# " $ "0$ "#$# "!$ $! " "%"1 2" 3456 ' '"7 "# % % " "" #%" % "'" ' "0' " " %8

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL 8724 Orbitrek insportline ET600i

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL 8724 Orbitrek insportline ET600i INSTRUKCJA OBSŁUGI PL 8724 Orbitrek insportline ET600i 1 SPIS TREŚCI INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA... 3 WAŻNE UWAGI... 3 RYSUNEK POGLĄDOWY... 4 LISTA CZĘŚCI... 5 LISTA DO SPRAWDZENIA... 9 MONTAŻ...10 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru Příručka k rychlé instalaci: NWD2105 Základní informace NWD2105 je bezdrátový USB adaptér určený pro použití s počítačem. NWD2105 je kompatibilní s technologií WPS (Wi-Fi Protected Setup). A: LED kontrolka

Bardziej szczegółowo

Komputer rowerowy Instrukcja obsługi 840109

Komputer rowerowy Instrukcja obsługi 840109 Komputer rowerowy Instrukcja obsługi 840109 Bezprzewodowy komputer rowerowy. Posiada 12 funkcji: 1. aktualny puls serca 2. AVS Przeciętna prędkość 0-99km/godz. lub mile/godz 3. MXS Maksymalna prędkość

Bardziej szczegółowo

50226 FRECHEN tel. 22/ , ,

50226 FRECHEN tel. 22/ , , PRODUCENT: DYSTRYBUTOR: STYLE FITNESS GMBH DEL SPORT SP. Z O. O. JOHNSON HEALTH TECH. ul. SYROKOMLI 16 ELISABETHSTRABE 2 03-335 WARSZAWA 50226 FRECHEN tel. 22/ 8110102, 8110739, 6744142 e-mail: delsport@delsport.com.pl

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. - Basketbalový koš MASTER Junior CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. SK - akujeme, že ste si zakúpili

Bardziej szczegółowo

Aerobic ty Swing Flex Bar

Aerobic ty Swing Flex Bar Aerobic ty Swing Flex Bar CZ Dležitá upozornní: 1. Ped zaátkem cviení zkonzultujte váš zdravotní stav se svým lékaem. 2. Ped použitím zkontrolujte, zda je vše bezpené - pokud jsou nkteré ásti opotebované

Bardziej szczegółowo

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK 509111-05 CZ/SK DW432 DW433 2 3 4 5 CZ PÁSOVÁ BRUSKA Blahopøejeme Vám! Rozhodli jste se pro elektronáøadí firmy DEWALT, jež pokraèuje v dlouhé tradici této firmy, vyznaèující se tím, že nabízí odborníkovi

Bardziej szczegółowo

ROWEREK MAGNETYCZNY INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA. Model: 84673 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ROWEREK MAGNETYCZNY INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA. Model: 84673 INSTRUKCJA OBSŁUGI ROWEREK MAGNETYCZNY INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Model: 84673 INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGI Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania!!!

Bardziej szczegółowo

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O,

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, 1 WMX-x17 WMX-x22 Szerokopasmowy wzmacniacz budynkowy Instrukcja Obsługi 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Normy ochrony rodowiska... 3 1.2 Ogólne warunki uytkowania... 3 2. Charakterystyka produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL 5558 Grand ORBITREK/TRENAŻER GP524H

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL 5558 Grand ORBITREK/TRENAŻER GP524H INSTRUKCJA OBSŁUGI PL 5558 Grand ORBITREK/TRENAŻER GP524H 1 SPIS TREŚCI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 3 POŁĄCZENIE MATERIAŁÓW...... 5 INSTRUKCJA MONTAŻU... 6 INSTRUKCJA DO sterowania komputerowego LB1066....

Bardziej szczegółowo

Stan na trampolíny. Namiot na trampoliny CZ - TTE NÁVOD AŽ DO KONCE!!! SK - ÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA!!! PL - PRZECZYTAJ INSTRUKCJ A DO KOCA!!!

Stan na trampolíny. Namiot na trampoliny CZ - TTE NÁVOD AŽ DO KONCE!!! SK - ÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA!!! PL - PRZECZYTAJ INSTRUKCJ A DO KOCA!!! Stan na trampolíny Namiot na trampoliny CZ - TTE NÁVOD AŽ DO KONCE!!! SK - ÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA!!! PL - PRZECZYTAJ INSTRUKCJ A DO KOCA!!! 1 CZ Pette si následující návod a další informace ped skládáním

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN Rower treningowy insportline Salenas

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN Rower treningowy insportline Salenas INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN 14168 Rower treningowy insportline Salenas Spis treści INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA... 3 PARAMETRY... 3 MONTAŻ... 4 Zawartość zestawu... 5 Kroki montażu... 6 PANEL KONTROLNY... 12

Bardziej szczegółowo

I. Instrukcja obsługi pulsometrów PC 1300/1600

I. Instrukcja obsługi pulsometrów PC 1300/1600 1. Zawartość opakowania I. Instrukcja obsługi pulsometrów PC 1300/1600 1 Pulsometr PC 1600/PC 1300 1 opaska elastyczna 1 czytnik pulsu z nadajnikiem 1 uchwyt na kierownicę z gumką zabezpieczającą 2. Noszenie

Bardziej szczegółowo

Zegar z pomiarem pulsu. SC 420 Nr. zam: SC 440 Nr. zam:

Zegar z pomiarem pulsu. SC 420 Nr. zam: SC 440 Nr. zam: Zegar z pomiarem pulsu SC 420 Nr. zam: 840056 SC 440 Nr. zam: 840059 Przed użyciem zegara z pomiarem pulsu prosimy przeczytać instrukcję obsługi. U osób chorych na serce i płuca, osób z wysoką nadwagą

Bardziej szczegółowo

- PL ROWER TRENINGOWY KAPARA IN 185

- PL ROWER TRENINGOWY KAPARA IN 185 INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL ROWER TRENINGOWY KAPARA IN 185 1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA Uwaga - Przed rozpoczęciem programu ćwiczeń, należy skonsultować się z lekarzem. Przed pierwszym użyciem należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-25

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-25 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-25 0 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

H 855 Confort Evolution

H 855 Confort Evolution H 855 Confort Evolution DYSTRYBUTOR: DEL SPORT SP. Z O. O. EXERCYCLE S.A P.O. BOX 195 ul. Syrokomli 16 01080 Vitoria 03-335 WARSZAWA Spain tel: +48 (22) 811-01-02,811-07-39 fax: (22) 674-41-42 e-mail:

Bardziej szczegółowo

H857 Comfort Ergo Program

H857 Comfort Ergo Program H857 Comfort Ergo Program PRODUCENT: BH FITNESS EXERCYCLE S.L. P.O. BOX 195 01080 Vitoria Spain www.bhfitness.com DYSTRYBUTOR: DEL SPORT Sp. z o.o. ul. Warszawska 33 05 082 Blizne Łaszczyńskiego (k. Warszawy)

Bardziej szczegółowo

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie RUN STOP/RST ELEMENT KLWAIARTURY PRZYCISK RUN PRZYCISK STOP/RST POTENCJOMETR min-max PRZEŁCZNIK NPN/PNP PRZEŁCZNIK 4-KIERUNKOWY FUNKCJA Przycisk pracy Przycisk stopu/kasowanie Czstotliwo Wybór Przycisk

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL 3877 ROWER TRENINGOWY insportline SEG 1696

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL 3877 ROWER TRENINGOWY insportline SEG 1696 INSTRUKCJA OBSŁUGI PL 3877 ROWER TRENINGOWY insportline SEG 1696 1 UWAGA! Waga tego urządzenia nie powinna przekraczać 136 kg Produkt może się trochę różnić od tego na obrazku. Wyprodukowano na Tajwanie

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Vesta Orbitrek eliptyczny Instrukcja montażu i obsługi Spis Treści Str 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Str 2. Rozgrzewka Str 3. Narzędzia Str 4. Instrukcja montażu Str 9. Instrukcja obsługi komputera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL 9100 Stepper Skrętny insportline Jungy

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL 9100 Stepper Skrętny insportline Jungy INSTRUKCJA OBSŁUGI PL 9100 Stepper Skrętny insportline Jungy SPIS TREŚCI INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA... 3 CZĘŚCI PRODUKTU... 4 SCHEMAT ROZŁOŻONEGO URZĄDZENIA... 4 LISTA CZĘŚCI... 4 PORADNIK OBSŁUGI PRODUKTU...

Bardziej szczegółowo

Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek.

Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek. 38'' (97 cm) Trampolína / Trampolina 48'' (122 cm) Trampolína / Trampolina 55'' (140 cm) Trampolína / Trampolina Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek. V pípad, že v balení budou njaké ásti chybt,

Bardziej szczegółowo

Posilovací lavice MASTER Bench Simlpe Vario Bench Press Ławka Simlpe Vario MAS-SUB1071B

Posilovací lavice MASTER Bench Simlpe Vario Bench Press Ławka Simlpe Vario MAS-SUB1071B Posilovací lavice MASTER Bench Simlpe Vario Bench Press Ławka Simlpe Vario MAS-SUB1071B 1 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho

Bardziej szczegółowo

DĚTSKÁ HOUPAČKA MASTER BABY S KONSTRUKCÍ

DĚTSKÁ HOUPAČKA MASTER BABY S KONSTRUKCÍ DĚTSKÁ HOUPAČKA MASTER BABY S KONSTRUKCÍ Detská hojdačka MASTER Baby / Huśtawka dla dzieci MASTER Baby Swing MASTER Baby / Schaukelwippe MASTER Baby MAS-B089 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU 651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA MONTAU OSTRZEENIA! Spryny skrtne s bardzo silnie napite. Podczas pracy naley zachowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN Mini rower treningowy insportline Temiste

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN Mini rower treningowy insportline Temiste INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN 10891 Mini rower treningowy insportline Temiste SPIS TREŚCI WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 WIDOK PO ROZŁOŻENIU... 4 LISTA CZĘŚCI... 4 KOMPUTER DO ĆWICZEŃ... 7 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Triton. Orbitrek eliptyczny Instrukcja montażu i obsługi

Triton. Orbitrek eliptyczny Instrukcja montażu i obsługi Triton Orbitrek eliptyczny Instrukcja montażu i obsługi Spis Treści Str 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Str 2. Rozgrzewka Str 3. Lista sprzętu Str 4. Instrukcja montażu Str 9. Instrukcja obsługi komputera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN 1254 ORBITREK insportline Madison

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN 1254 ORBITREK insportline Madison INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN 1254 ORBITREK insportline Madison 1 SPIS TREŚCI INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA... 3 UWAGI... 3 LISTA CZĘŚĆI... 4 RYSUNEK W ROZŁOŻENIU... 6 ZAWARTOŚĆ ZESTAWU... 6 INSTRUKCJA MONTAŻU...

Bardziej szczegółowo

Odrážedlo JD BUG Nany

Odrážedlo JD BUG Nany Odrážedlo JD BUG Nany návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození odrážedla.

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

ELIPTICAL MASTER E30 ERGOMETER

ELIPTICAL MASTER E30 ERGOMETER CZ ELIPTICAL MASTER E30 ERGOMETER UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 CZ Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobků, mohou se objevit jednotlivé

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16

CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16 CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16 návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti TATO KOLOBŽKA JE URENA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN 7450 Masażer insportline Rexabelt

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN 7450 Masażer insportline Rexabelt INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN 7450 Masażer insportline Rexabelt 1 SPIS TREŚCI ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 WIDOK W STANIE ROZŁOŻONYM... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. LISTA CZĘŚCI...5 INSTRUKCJA SKŁADANIA...6 PRAWIDŁOWE

Bardziej szczegółowo

WIOŚLARZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

WIOŚLARZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WIOŚLARZ INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed rozpoczęciem użytkowana należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją. Producent nie ponosi odpowiedzialności za urazy i uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem

Bardziej szczegółowo

1 1 1 1 2 kruhová kostra s gumovými krytkami 1 1 1 1 1 3

1 1 1 1 2 kruhová kostra s gumovými krytkami 1 1 1 1 1 3 CZ: Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek. SK: akujeme, že ste si zakúpili tento výrobok. PL: Dzikujemy za zakup tego produktu. CZ: V pípad, že v balení budou njaké ásti chybt, nebo jsou poškozené,

Bardziej szczegółowo

ORBITREK MAGNETYCZNY

ORBITREK MAGNETYCZNY ORBITREK MAGNETYCZNY INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Model: 84674 INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGI Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania!!!

Bardziej szczegółowo

ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY

ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY CZ ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY XT160624 600mm (MZ624Y) XT160630 750mm (MT630Y) XT160636 900mm (MT636Y) Pro řezání keramických obkladů, dlažby, glazurované a tvrzené dlažby, mramoru. XT160624 XT160630 XT160636

Bardziej szczegółowo

VZ 20. Instrukcja montau i konserwacji Mechaniczny hak szynowy VZ 20

VZ 20. Instrukcja montau i konserwacji Mechaniczny hak szynowy VZ 20 VZ 20 Instrukcja montau i konserwacji 808451-00 Mechaniczny hak szynowy VZ 20 Wymiary gabarytowe Rys. 1 2 Elementy składowe Rys. 2 3 Zabudowa Rys. 3 4 Legenda A zaczep B popychacz C spryna naciskowa D

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSLUGI PL 8722 Wioślarz insportline RW60

INSTRUKCJA OBSLUGI PL 8722 Wioślarz insportline RW60 INSTRUKCJA OBSLUGI PL 8722 Wioślarz insportline RW60 MONTAŻ KROK 1 75 74 80 5 90 22 100 A x4 90 74 80 75 krok-1 M8*75 D15.4 D22 M8*1.25 A. Zmontować stabilizator tylny (5) z ramą główną (22) używając podkładki

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT: DYSTRYBUTOR: SERWIS: H8565 COMFORT EVOLUTION PROGRAM H8555 COMFORT EVOLUTION

PRODUCENT: DYSTRYBUTOR: SERWIS: H8565 COMFORT EVOLUTION PROGRAM H8555 COMFORT EVOLUTION H8565 COMFORT EVOLUTION PROGRAM H8555 COMFORT EVOLUTION PRODUCENT: BH FITNESS EXERCYCLE S.L. P.O. BOX 195 01080 Vitoria Spain www.bhfitness.com DYSTRYBUTOR: DEL SPORT Sp. z o.o. ul. Warszawska 33 05 082

Bardziej szczegółowo

VAROVÁNÍ CZ - PL - STOPNIOWE SCHODKI, INSTRUKCJA CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE

VAROVÁNÍ CZ - PL - STOPNIOWE SCHODKI, INSTRUKCJA CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE CZ - VAROVÁNÍ CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE (Model: #JL9R11 / #JL9R11-1 / #JL9R11-1F) *PŘED SESTAVENÍM POZORNĚ PŘEČÍST SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE (Model: #JL9R11 / #JL9R11-1 / #JL9R11-1F)

Bardziej szczegółowo

! "#$ % &"'(!) *#$ % +,"!

! #$ % &'(!) *#$ % +,! ! "#$! "#$ % &"'(!) *#$ % +,"! -) 1 .!/ %#$!& ' ( "! $ )#'" *% "$ #!#$ #!#$#!# "#! $ +&& +$# &!$ )!#$ + #!+,#$&#!$#!$$# #$ &!-.! $ + /0#! #$ 10.0# 23 43546#$" 7$!# 8!#$!#$ ) 7$ +'# # 7& +9#&##$ # " & )

Bardziej szczegółowo

Magnetyczny orbitrek eliptyczny Instrukcja montażu i obsługi

Magnetyczny orbitrek eliptyczny Instrukcja montażu i obsługi Magnetyczny orbitrek eliptyczny Instrukcja montażu i obsługi Spis treści Str 3. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Str 4. Rozgrzewka Str 5. Rysunek w rozłożeniu na części Str 6. Lista części Str 9. Zestawy

Bardziej szczegółowo

BC 5510 ROWER MAGNETYCZNY PROGRAMOWANY EN 957. Wyprodukowano w Chinach dla: BACHA SPORT.

BC 5510 ROWER MAGNETYCZNY PROGRAMOWANY EN 957. Wyprodukowano w Chinach dla: BACHA SPORT. BC 5510 ROWER MAGNETYCZNY PROGRAMOWANY Wyprodukowano w Chinach dla: BACHA SPORT www.bodysculpture.pl www.bachasport.pl EN 957 WAŻNE INFORMACJE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy licznik rowerowy ATECH Navigator F25

Bezprzewodowy licznik rowerowy ATECH Navigator F25 Bezprzewodowy licznik rowerowy ATECH Navigator F25 FUNKCJE - Wybór km/mile - Zegar format 12/24- godzinny - Automatyczny wybór funkcji (DST, MXS, AVS, TM) - Bieżąca prędkość km/h lub mile/h - Porównywarka

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511111-41 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker.eu KW750

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511111-41 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker.eu KW750 Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511111-41 SK Preložené z pôvodného návodu www.blackanddecker.eu KW750 2 3 SLOVENČINA Použitie výrobku Váš hoblík Black & Decker je určený na hobľovanie dreva,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL Rower treningowy insportline Xbike 5729

Instrukcja obsługi PL Rower treningowy insportline Xbike 5729 Instrukcja obsługi PL Rower treningowy insportline Xbike 5729 1 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA... 3 LISTA ELEMENTÓW... 5 INSTRUKCJA MONTAŻU... 6 RYSUNEK... 9 LISTA CZĘŚCI... 10 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

PODR CZNIK U YTKOWNIKA TITANIUM TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0

PODR CZNIK U YTKOWNIKA TITANIUM TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0 PODR CZNIK U YTKOWNIKA TITANIUM KOMPUTER TC2.0, TC3.0, TX2.0, TXF3.0 OBSŁUGA PRZYCISKÓW POKR TŁO DRIVE Obracając pokrętło i-drive, można regulować wartości ustawień lub poziomy oporu obrót zgodnie z ruchem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN 8727 Rower spinningowy insportline Atana

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN 8727 Rower spinningowy insportline Atana INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN 8727 Rower spinningowy insportline Atana 1 SPIS TREŚCI INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 WAŻNE UWAGI... 3 RYSUNEK PO ROZŁOŻENIU... 4 LISTA CZĘŚCI... 4 LISTA KONTROLNA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Roweru Magnetycznego. Model KH-178L2

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Roweru Magnetycznego. Model KH-178L2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Roweru Magnetycznego Model KH-178L2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Aby zachować bezpieczeństwo urządzenia należy przeprowadzać regularne przeglądy pod względem uszkodzeń i zużytych

Bardziej szczegółowo

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

ROTOPED MASTER R-14 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

ROTOPED MASTER R-14 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ ROTOPED MASTER R-14 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 CZ Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobků, mohou se objevit jednotlivé vady

Bardziej szczegółowo