DW432 DW CZ/SK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DW432 DW433 509111-05 CZ/SK"

Transkrypt

1 CZ/SK DW432 DW433

2 2

3 3

4 4

5 5

6 CZ PÁSOVÁ BRUSKA Blahopøejeme Vám! Rozhodli jste se pro elektronáøadí firmy DEWALT, jež pokraèuje v dlouhé tradici této firmy, vyznaèující se tím, že nabízí odborníkovi pouze vyspìlé a v mnoha zkouškách osvìdèené kvalitní výrobky. Dlouhá léta zkušeností a nepøetržitý inovaèní proces èiní z firmy DEWALT právem spolehlivého partnera pro všechny uživatele profesionálního náøadí. Technické údaje DW432 DW433 Napìtí (volty) Pøíkon (watty) Rychlost brusného pásu (m/min) Brusná plocha (mm) 140 x x 75 Délka pásu (mm) Šíøka pásu (mm) Hmotnost (kg) 5,6 5,6 Minimální jištìní proudového okruhu: Elektronáøádí 230 V 10 A V tomto návodu jsou použity následující symboly: Pozor: nebezpeèí poranìní, nebezpeèí života nebo možné poškození elektrického náøadí následkem nedodržování pokynù v tomto návodu! Elektrické napìtí Nebezpeèí požáru Nebezpeèí výbuchu Kontrola dodávky Balení obsahuje: 1 pásovou brusku 1 lapaè prachu 1 sadu brusných pásù 1 návod k obsluze 1 detailní strukturovaný výkres Pøesvìdète se, zda elektronáøadí i díly pøíslušenství se bìhem pøepravy nepoškodily. DW432/DW433 Pøed uvedením náøadí do provozu si peèlivì proètìte návod k obsluze. Popis (obr. A) Vaše pásová bruska DW432/DW433 byla vyvinuta pro profesionální použití. 1 Pøepínaè Zap/Vyp 2 Blokovací knoflík pro trvalý provoz 3 Pøídavná rukoje (pro druhou ruku) 4 Odpojení pro odsávání prachu 5 Voliè rychlosti (DW433) 6 Válec 7 Upínací páka 8 Knoflík pro vystøedìní brusného pásu 9 Lapaè prachu Elektrická bezpeènost Elektromotor byl konstruovaný pouze pro jedno napìtí. Proto zkontrolujte, zda sí ové napìtí odpovídá napìtí, uvádìnému na typovém štítku elektrického náøadí. Vaše elektrické náøadí DEWALT má dvojitou izolaci podle EN 50144; zemnicí vodiè z tohoto dùvodu je zbyteèný. Výmìna sí ového kabelu nebo sí ové zástrèky Vadné sí ové kabely nebo sí ové zástrèky smí vymìòovat pouze autorizovaný specializovaný podnik. Vymìnìné sí ové kabely nebo sí ové zástrèky se potom musejí odbornì zlikvidovat. Prodlužovací kabel Používejte pouze schválený prodlužovací kabel, dostaèující pøíkonu elektronáøadí (viz technické údaje). Minimální prùøez èiní 1,5 mm 2. Pøi použití kabelového navijáku kabel vždy z navijáku zcela odviòte. Smontování a seøizování Pøed smontováním a seøizováním vždy vytáhnìte sí ovou zástrèku ze zásuvky. Nasazení a vystøedìní brusného pásu (Obr. B1 a B2) Toto náøadí vyžaduje používání brusných pásù o rozmìru 75 x 533 mm. 6

7 Otáèejte upínací pákou (7) ve smìru otáèení hodinových ruèièek, až se bude nacházet v uvolnìné poloze. Odstraòte brusný pás (10). Nasaïte nový brusný pás a pøesvìdète se, že šipka na vnitøní brusného pásu ukazuje stejným smìrem jako šipka na náøadí. Otáèejte upínací pákou proti smìru otáèení hodinových ruèièek, až se bude nacházet v upnuté poloze. Zapnìte náøadí a otáèejte knoflíkem na vystøedìní pásu (8), až brusný pás bude na válci (6) vystøedìný. Nastavení pøední rukojeti (obr. C) Polohu pøední rukojeti lze nastavovat s ohledem na možnost optimální kontroly náøadí. V pøedbìžném nastavení se nachází rukoje nahoøe na náøadí. Uvolnìte šroub (11), nacházející se uprostøed pøední rukojeti (3). Vyjmìte rukoje z objímky a nasaïte ji do alternativní objímky buï nahoøe (12) nebo vpøedu (13) na náøadí. Pøesvìdète se, že rukoje správnì sedí. Utáhnìte šroub. DW433 Seøizování elektronické regulace rychlosti (obr. A) Rychlost pásu lze s použitím elektronického volièe rychlosti (5) plynule nastavovat v rozmezí 260 až 420 m/min. Otoète regulaèním spínaèem na požadovanou hodnotu. Potøebné nastavení je vìcí praktických zkušeností. Obecnì platí, že pro tvrdší materiál je tøeba nastavit vyšší hodnotu. Odsávání prachu (obr. D1 a D2) Pøi opracovávání døeva bruskou vzniká vždy prach. Používejte proto vždy ve shodì s platnými smìrnicemi lapaè prachu konstruovaný pro odluèování (lapání) prachu. Pøi broušení kovu nepoužívejte ani lapaè prachu ani odsávání prachu bez náležité jiskrové ochrany. Nasuòte lapaè prachu (9) pøes hrany (15) na adaptér (14). Zatáhnìte za blokovací objímku (16) smìrem nahoru. Umístìte lem (17) za hranu (18). Srovnejte výstupky (19) s vybráními (20). Zatlaète adaptér (14) pevnì do výstupu odsavaèe prachu (21), až zaskoèí do své polohy. Zatlaète blokovací objímku smìrem dolù. Odpojení odsavaèe prachu Systém odsávání prachu lze odpojit ovládáním ventilu pro uzavírání odsavaèe prachu. To zabraòuje vyfukování prachu smìrem k obsluze. Posunutím spínaèe (4) smìrem dopøedu ventil uzavøeme. Posunutím spínaèe smìrem dozadu ventil otevøeme. Pøi používání lapaèe prachu se vždy pøesvìdète, že ventil pro uzavírání odsavaèe prachu je otevøený. Namontování, odmontování a nastavování brusného rámu (obr. A a E) Brusný rám (23) je k dostání jako zvláštní pøíslušenství. Nasaïte pøední rukoje (3) do pracovní polohy nahoøe na náøadí. Odstraòte lapaè prachu (9) a uzavøete blokaci odsavaèe prachu (4). Za použití dílù dodávaných spoleènì s bruskou namontujte rámovou svìrku (24) na pøední stranu náøadí. Utáhnìte knoflík (25), abyste zajistili rám na brusce. Blokovací høídel (26) nechejte zaskoèit do výstupku (27), jenž se nachází vzadu na náøadí. Knoflíkem (28) nastavte úhel brusného rámu (23). Pøi odstraòování brusného rámu postupujte v obráceném poøadí. Namontování a odmontování podstavce (obr. 1 a 2) Pøi použití podstavce (jako zvláštního pøíslušenství) lze náøadí používat ve stacionárním provozu jak ve vodorovné tak i svislé poloze. Podstavec je zvláštì užiteèný pro broušení malých obrobkù. Svislá poloha Namontujte brusný rám (23) jak výše popsáno. Každou z nožek (29) upevnìte k brusnému rámu (23) úchytkami (30). 7

8 Doraz (31) upevnìte úchytkami (32) k brusnému rámu. Vzdálenost mezi dorazem a brusným pásem (10) by mìla èinit maximálnì 2 mm. Dbejte na to, aby se doraz nedotýkal brusného pásu. Kvùli dalšímu zvýšení stability upevnìte tuto smontovanou jednotku k pracovnímu stolu za použití otvorù pro šrouby (33). Pro nastavení úhlu uvolnìte køídlaté matice (34), posuòte doraz do požadované polohy a køídlaté matice opìt utáhnìte. Pøi odmontování podstavce postupujte v obráceném poøadí. Vodorovná poloha Upevnìte smontovanou jednotku jak je výše popsáno. Vlevo od dorazu namontujte bezpeènostní zaøízení (35). K tomu úèelu odstraòte køídlatou matici, nasaïte na závit bezpeènostní zaøízení a køídlatou matici opìt utáhnìte. Srovnejte bezpeènostní zaøízení do svislé polohy tak, až zapadne do štìrbiny (36). Utáhnìte køídlatou matici. Pøi pøípravì smontované jednotky pro vodorovnou polohu vždy zajistìte, aby se bezpeènostní zaøízení nacházelo na svém místì! Návod k použití Dbejte vždy na bezpeènostní pokyny a platné pøedpisy. Dbejte na to, aby všechny materiály urèené k broušení byly dostateènì zajištìny. Pøi broušení tlaète náøadí jen lehce k broušenému materiálu. Nadmìrný tlak nezlepšuje kvalitu broušení, pouze se tím zvyšuje zatížení elektronáøadí a trhá brusný papír. Vyhnìte se pøetìžování náøadí. V žádném pøípadì nebruste hoøèík! Zapnutí a vypnutí (obr. A) Zapnutí: zmáèkìte pøepínaè Zap/Vyp (1). Pro trvalý (nepøerušovaný) režim práce také zmáèknìte blokovací knoflík pro trvalý provoz (2). Vypnutí: znovu zmáèknìte pøepínaè Zap/ Vyp. Broušení (obr. A) Zaènìte brousit papírem s nejhrubší zrnitostí. S náøadím dìlejte pøi broušení dlouhé pohyby. Výsledek práce kontrolujte v krátkých intervalech. Pøi skonèení prací elektronáøadí vždy VYPnìte. Pouze pokud je elektronáøadí vypnuto, smíte sí ovou zástrèku vytáhnout ze zásuvky. Vyprazdòování lapaèe prachu (obr. D1 a D2) K zabezpeèení efektivního odsávání prachu je tøeba lapaè prachu vyprázdnit již tehdy, jestliže je plný pøibližnì z jedné tøetiny. Vytáhnìte blokovací objímku (16) smìrem nahoru. Odstraòte lapaè prachu (9) spoleènì s adaptérem (14). Zatlaète na vyznaèených místech (22), abyste sundali adaptér z lapaèe prachu. Zlehka vytøepejte lapaè prachu. Pro bližší informace o správném pøíslušenství se obracejte na svého prodejce. Údržba Vaše elektronáøadí DEWALT bylo vyvinuto se zøetelem na dlouhou životnost a co nejnižší náklady na údržbu. Trvalý, bezvadný provoz náøadí pøedpokládá jeho pravidelné èištìní. Mazání Vaše elektrické náøadí nevyžaduje žádné dodateèné mazání. Èištìní Dbejte na to, aby vìtrací otvory zùstávaly volné a pravidelnì èistìte kryt mìkkým hadrem. 8

9 DEWALT oznaèila za vhodné pro provoz elektronáøadí DEWALT. Recyklace Elektronáøadí obsahuje suroviny a plasty, jež lze recyklovat a dále látky, jež se musí odbornì likvidovat. DEWALT a jiní renomovaní výrobci elektronáøadí vyvinuli koncepci recyklace, jež obchodu a uživateli umožòuje bezproblematické odevzdávání elektronáøadí. Náøadí DEWALT pro sí ové a akumulátorové napájení s uplynulou životností lze odevzdávat obchodu nebo pøímo zasílat firmì DEWALT. Pøi recyklaci se získávají tøídìné suroviny (mìï, hliník, atd.) a plasty, a nerecyklovatelné zbývající materiály se zodpovìdnì likvidují. Pøedpokladem úspìchu je zájem a angažovanost uživatelù, obchodu a znaèkových výrobcù. Místo Vašeho nejbližšího obchodníka nebo Vaší servisní dílny se dozvíte na pøíslušném telefonním èísle uvedeném na zadní stranì. Pøehled servisních dílen firmy DEWALT a další informace naleznete také na internetové adrese: Touto zárukou získáte dodateènou jistotu. Ta však v žádném pøípadì neomezuje Vaše záruèní práva ze zákona, jež máte vùèi tomu, u nìhož jste pøístroj zakoupili. Podle Vašeho rozhodnutí mùžete tato v jistém rozsahu širší práva (snížení kupní ceny nebo zrušení koupì) uplatnit vùèi Vašemu prodávajícímu. Záruka 30 DENNÍ ZÁRUKA S MOŽNOSTÍ VRÁCENÍ PENÌZ Pokud s výkonem svého elektronáøadí DEWALT nejste zcela spokojení, mùžete bez jakýchkoliv problémù do 30 dnù proti pøedložení originálního dokladu o koupi u svého obchodníka se zbožím DEWALT své zboží v pùvodním rozsahu dodávky vrátit a obdržet zpìt své peníze. Záruka s možností navrácení penìz neplatí pro pøíslušenství. 1 ROÈNÍ BEZPLATNÁ KONTROLA V SERVISU Bìhem prvních 12 mìsícù po zakoupení provede servisní dílna DEWALT proti pøedložení originálního dokladu o zakoupení údržbáøské práce nebo servisní služby na Vašem elektronáøadí DEWALT. Tato služba je zahrnuta v kupní cenì. 1 ROÈNÍ ZÁRUKA Záruèní doba v trvání 12 mìsícù platí pro veškeré elektronáøadí DEWALT a zaèíná datem zakoupení, jež je tøeba doložit originálním kupním dokladem. V této lhùtì poskytujeme záruku na: bezplatné odstranìní pøípadných závad bezplatnou výmìnu všech vadných dílù bezplatný a kvalifikovaný opravárenský servis pøedpokladem je, že závada nevznikla v dùsledku neodborného zacházení a že byly použity pouze originální díly pøíslušenství DEWALT, jež vyslovenì fa 9

10 Všeobecné bezpeènostní pokyny Pøi používání elektronáøadí je tøeba na ochranu proti úrazu elektrickým proudem, nebezpeèí poranìní a požáru dodržovat národní bezpeènostní pøedpisy. Pøed použitím elektronáøadí si dùkladnì proètìte tento návod. Uchovávejte tento návod na bezpeèném místì! Všeobecné Udržujte poøádek na svém pracovišti. Nepoøádek na pracovišti vede k nebezpeèí vzniku úrazu. Berte ohled na vlivy okolí. Nevystavujte náøadí dešti. Nepoužívejte náøadí ve vlhkém nebo mokrém prostøedí. Zajistìte si kvalitní osvìtlení pracovištì ( luxù). Nepoužívejte náøadí na místech, kde hrozí nebezpeèí požáru nebo exploze, napø. v blízkosti hoølavých kapalin nebo plynù. Udržujte náøadí mimo dosah dìtí! Nedovolte dìtem, návštìvníkùm a zvíøatùm, aby se pohybovali v pracovní zónì a postarejte se, aby se nedostali do kontaktu s náøadím nebo sí ovým kabelem. Noste vhodný pracovní odìv. Nenoste žádný volný odìv nebo šperky, nebo ty by mohly být zachyceny pohybujícími se díly náøadí. Máte-li dlouhé vlasy, noste sí ku na vlasy. Pøi práci venku doporuèujeme používat pracovní ochranné rukavice a protiskluzovou obuv. Ochranná opatøení. Noste stále ochranné brýle. Pokud by pøi práci mohl vznikat prach nebo tøísky, noste ochrannou dýchací masku. Pokud jsou tyto èásteèky horké, musíte také nosit teplovzdornou zástìru. Stále noste také ochranu sluchu. Stále noste také ochrannou helmu. Ochrana pøed zásahem elektrickým proudem. Vyhnìte se tìlesnému kontaktu s uzemnìnými pøedmìty napø. trubkami, topnými tìlesy, sporáky a chladnièkami. Pøi práci v extrémních podmínkách (napø. vysoká vlhkost, vznik kovového prachu pøi práci, atd.) mùže být elektrická bezpeènost zvýšena pøedøazením oddìlovacího transformátoru nebo automatického spínaèe v obvodu diferenciální ochrany ( I). Dbejte na bezpeèný postoj pøi práci. Dbejte na bezpeèný postoj pøi práci, abyste v každé pracovní poloze udržovali 10 rovnováhu. Buïte stále pozorní. Soustøeïte se na svou práci a postupujte racionálnì. Pokud jste unavení, s náøadím nepracujte. Upnìte si obrobek. K uchycení obrobku používejte upínací pøípravky nebo svìrák. Je to bezpeènìjší a umožòuje to obsluhu náøadí obìma rukama. Používejte zaøízení k odsávání prachu! Pokud lze k náøadí pøipojit zaøízení na odsávání nebo sbìr prachu, ujistìte se, že jsou pøipojena a øádnì používána. Nenechávejte v náøadí nástrojové klíèe. Pøed spuštìním náøadí vždy zkontrolujte, zda jste z nìj odstranili klíèe a seøizovací nástroje. Prodlužovací kabely. Pøed použitím zkontrolujte prodlužovací kabel a v pøípadì, že je poškozený, jej vymìòte. Pokud pracujete s náøadím ve venkovních prostorách, používejte výhradnì prodlužovací kabely, vhodné k venkovnímu použití a náležitì oznaèené. Používejte vhodné náøadí. Použití náøadí k danému úèelu je popsáno v tomto provozním návodu. Pro tìžkou práci nepoužívejte pøíliš slabé nástroje nebo pøíslušenství. Používáním správného nástroje dosáhnete optimální kvality a zajistíte svou osobní bezpeènost. Náøadí nepøetìžujte. Varování! Použití jiného pøíslušenství nebo pøídavného zaøízení a provádìní jiných pracovních operací tímto náøadím, než je doporuèeno návodem, mùže vést k zranìní obsluhy. Kontrolujte, zda Vaše náøadí není poškozeno. Pøed zapoèetím práce zkontrolujte náøadí i sí ový kabel, zda nejsou poškozeny. Zkontrolujte, zda všechny pohyblivé èásti jsou správnì namontovány, zda nìkteré díly nejsou prasklé, zda ochranná zaøízení a spínaèe nejsou poškozeny a zda nìkterá jiná poškození nemohou ohrožovat bezvadný provoz náøadí. Ujistìte se, že náøadí bude správnì fungovat. Nepoužívejte náøadí v pøípadì, že nìkterý jeho díl je vadný. Nepoužívejte elektrické náøadí v pøípadì, že nefunguje pøepínaè Zap/Vyp. Vadné díly nechejte vymìnit vždy v nìkteré z našich autorizovaných servisních dílen DEWALT. Nikdy se nepokoušejte opravovat náøadí sami.

11 Vytáhnìte sí ovou zástrèku ze zásuvky. Pøed tím, než necháte náøadí bez dozoru, vypnìte jej vypínaèem a vyèkejte, až bude náøadí zcela v klidu. V pøípadì, že náøadí nepoužíváte, dále pøed provádìním údržby a pøi výmìnì nástrojù, pøíslušenství nebo dílù odpojte náøadí od sítì vytažením zástrèky. Zabraòte nechtìnému spuštìní pøístroje! Nenoste náøadí s prstem na pøepínaèi. Pøed pøipojením náøadí k síti vždy zkontrolujte, zda je vypínaè v poloze Vyp. Opatrnì zacházejte s kabelem! Nikdy nenoste elektrické náøadí za kabel. Nikdy netahejte za kabel, abyste takto vytáhli zástrèku ze zásuvky. Chraòte kabel pøed teplem, olejem a ostrými hranami. Uchovávejte náøadí na bezpeèném místì. Jestliže náøadí nepoužíváte, skladujte jej na suchém místì v uzavøených prostorách mimo dosah dìtí. Peèujte o Vaše náøadí. Udržujte Vaše náøadí ostré a èisté, abyste s ním mohli pracovat dobøe a bezpeènì. Dbejte pøedpisù pro údržbu a pokynù pro výmìnu nástrojù. Udržujte všechny rukojeti a spínaèe suché, èisté a nezneèištìné oleji a mazacími tuky. Opravy: Toto náøadí odpovídá pøíslušným bezpeènostním ustanovením. Opravy Vašeho náøadí svìøujte výhradnì autorizované servisní dílnì fy DEWALT. Opravy smìjí provádìt pouze autorizovaní odborníci za použití originálních náhradních dílù; jinak obsluze hrozí nebezpeèí úrazu. Broušení barvy Dbejte platných pravidel pro broušení barvy. Je tøeba brát do úvahy zejména následující body: 1 K odsávání prachu používejte dle možností odluèovaè prachu podle normy TRGS Zvláštní opatrnosti si vyžaduje broušení barev s obsahem olova: Dìti a tìhotné ženy nesmìjí vstupovat na pracovištì. Všechny osoby vstupující na pracovištì musejí používat speciální masku na ochranu pøed prachem a parami olovnatých barev. Na pracovišti se nesmí jíst, pít nebo kouøit. 3 Prachové èástice a všechen ostatní odpad po broušení je tøeba odbornì zlikvidovat. Prohlášení o shodì v rámci EU DW432/DW433 irma DEWALT tímto prohlašuje, že tato elektronáøadí byla koncipována v souladu se smìrnicemi a normami 98/37/EWG, 89/336/ EWG, 73/23/EWG, EN 50144, EN , EN , EN a EN V pøípadì zájmu o další informace se obra te prosím na adresu uvedenou níže nebo na jednu z poboèek, uvedených na zadní stranì tohoto návodu. Výše akustického tlaku mìøeného podle EN odpovídá smìrnicím Evropského spoleèenství 86/188/EWG a 98/37/EWG: L pa (akustický tlak) db(a) * 85,3 L WA (akustický výkon) db(a) 94 * emisní hodnota vztahující se na pracovištì Používejte vhodnou ochranu sluchu Vážená skuteèná hodnota zrychlení podle EN 50144: < 2,5 m/s 2 Øeditel pro vývoj výrobkù Horst Großmann DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510, Idstein, Nìmecko 11

12 Politika služby zákazníkùm Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem je náš cíl. Kdykoli budete potøebovat radu èi pomoc, obra te se s dùvìrou na nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený personál poskytne naše služby na nejvyšší úrovni. Záruka DEWALT - 30 / 1 / 1 Blahopøejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke kvalitì v sobì samozøejmì zahrnuje také naše služby zákazníkùm. Proto nabízíme záruèní lhùtu daleko pøesahující minimální požadavky vyplývající ze zákona. Kvalita tohoto pøístroje nám umožòuje nabídnout Vám: 30 dní záruku výmìny. Vyskytne-li se v prùbìhu tøiceti dní od zakoupení jakákoliv závada, bude Vám pøi dodržení níže uvedených podmínek u Vašeho obchodníka pøístroj vymìnìn za nový. 1 rok záruku jistoty. Po dobu jednoho roku od zakoupení máte nárok na bezplatné prohlídky v autorizovaných servisech DEWALT. 1 rok záruku kvality. Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní vady v prùbìhu jednoho roku od zakoupení, garantujeme jejich bezplatné odstranìní pøípadnì, dle našeho uvážení, bezplatnou výmìnu pøístroje za níže uvedených podmínek. Podmínky uznání záruky: Pøístroj bude dopraven (spolu s originálním záruèním listem DEWALT a s dokladem o nákupu), buï pøímo nebo pøes Vašeho obchodníka DEWALT, do jednoho z povìøených servisních støedisek DEWALT, která jsou autorizována k provádìní záruèních oprav. Pøístroj byl používán pouze s originálním pøíslušenstvím DEWALT, èi pøídavnými zaøízeními a pøíslušenstvím BBW nebo Piranha, které je výslovnì doporuèeno jako vhodné k používání spolu s pøístroji DEWALT. Pøístroj byl používán a udržován v souladu s návodem k obsluze. Motor pøístroje nebyl pøetìžován a nejsou patrné žádné známky poškození vnìjšími vlivy. Do pøístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoøí personál povìøených servisních støedisek DEWALT, která jsou autorizována k provádìní záruèních oprav. Navíc autorizovaný servis DEWALT poskytuje na veškeré provedené opravy a vymìnìné náhradní díly další servisní záruèní lhùtu 6 mìsícù. Záruka se nevztahuje na spotøební pøíslušenství (vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouèe, hoblovací nože, brusné kotouèe, pilové listy, brusný papír apod.) ani na souèásti pøístroje poškozené opotøebením. Black & Decker Klášterského Praha 4 - Modøany Tel.: ax: Právo na pøípadné zmìny vyhrazeno. 12/99 12

13 SK PÁSOVÁ BRÚSKA Blahoželáme Vám! Rozhodli ste sa pre elektronáradie firmy DEWALT, ktoré pokraèuje v dlhoroènej tradícii tejto firmy, vyznaèujúcej sa tým, že ponúka odborníkom iba vyspelé a v mnohých skúškach osvedèené kvalitné výrobky. Dlhé roky skúseností a nepretržitý inovaèný proces robia z firmy DEWALT právom spo¾ahlivého partnera pre všetkých používate¾ov profesionálneho náradia. Technické údaje DW432 DW433 Napätie (volty) Príkon (watty) Rýchlos brúsneho pásu (m/min) Brúsna plocha (mm) 140 x x 75 Dåžka pásu (mm) Šírka pásu (mm) Hmotnos (kg) 5,6 5,6 Minimálne istenie prúdového okruhu: Elektronáradie 230 V 10 A V tomto návode sú použité nasledujúce symboly: Pozor: nebezpeèenstvo poranenia, nebezpeèenstvo života alebo možné poškodenie elektrického náradia následkom nedodržania pokynov v tomto návode! Elektrické napätie Nebezpeèenstvo požiaru Nebezpeèenstvo výbuchu Kontrola dodávky Balenie obsahuje: 1 pásovou brúsku 1 lapaè prachu 1 súpravu brúsnych pásov 1 návod na obsluhu 1 detailný štruktúrovaný výkres Presvedète sa, èi sa elektronáradie i diely príslušenstva poèas prepravy nepoškodili. DW432/DW433 Pred uvedením náradia do prevádzky si starostlivo preèítajte návod na obsluhu. Popis (obr. A) Vaša pásová brúska DW432/DW433 bola vyvinutá na profesionálne použitie. 1 Prepínaè Zap/Vyp 2 Blokovací gombík pre trvalú prevádzku 3 Prídavná rukovä (pre druhú ruku) 4 Odpojenie odsávania prachu 5 Voliè rýchlosti (DW433) 6 Valec 7 Upínacia páka 8 Koliesko pre vystredenie brúsneho pásu 9 Lapaè prachu Elektrická bezpeènos Elektromotor bol konštruovaný iba na jedno napätie. Preto skontrolujte, èi sie ové napätie zodpovedá napätiu, uvedenému na typovom štítku elektrického náradia. Vaše elektrické náradie DEWALT má dvojitú izoláciu pod¾a EN 50144; uzemòovací vodiè je z tohto dôvodu zbytoèný. Výmena sie ového kábla alebo sie ovej zástrèky Chybné sie ové káble alebo sie ové zástrèky smie vymieòa iba autorizovaný špecializovaný podnik. Vymenené sie ové káble alebo sie ové zástrèky sa potom musia odborne zlikvidova. Predlžovací kábel Používajte iba schválený predlžovací kábel, dostaèujúci pre príkon elektronáradia (viï technické údaje). Minimálny prierez èiní 1,5 mm 2. Pri použití káblového navijaka kábel vždy z navijaka úplne odviòte. Zmontovanie a nastavenie Pred zmontovaním a nastavovaním vždy vytiahnite sie ovú zástrèku zo zásuvky. Nasadenie a vystredenie brúsneho pásu (Obr. B1 a B2) Toto náradie vyžaduje používanie brúsnych pásov rozmeru 75 x 533 mm. 13

14 Otáèajte upínacou pákou (7) v smere chodu hodinových ruèièiek, až sa bude nachádza v uvo¾nenej polohe. Odstráòte brúsny pás (10). Nasaïte nový brúsny pás a presvedète sa, že šípka na vnútornej strane brúsneho pásu ukazuje rovnakým smerom ako šípka na náradí. Otáèajte upínacou pákou proti smeru chodu hodinových ruèièiek, až sa bude nachádza v upnutej polohe. Zapnite náradie a otáèajte kolieskom na vystredenie pásu (8), až brúsny pás bude na valci (6) vystredený. Nastavenie prednej rukoväti (obr. C) Polohu prednej rukoväti je možné nastavova s oh¾adom na možnos optimálnej kontroly náradia. V predbežnom nastavení sa nachádza rukovä hore na náradí. Uvo¾nite skrutku (11), nachádzajúcu sa uprostred prednej rukoväti (3). Vyberte rukovä z objímky a nasaïte ju do alternatívnej objímky buï hore (12) alebo vpredu (13) na náradí. Presvedète sa, že rukovä správne sedí. Dotiahnite skrutku. DW433 Nastavenie elektronickej regulácie rýchlosti (obr. A) Rýchlos pásu je možné s použitím elektronického volièa rýchlosti (5) plynulo nastavova v rozmedzí 260 až 420 m/min. Otoète regulaèným spínaèom na požadovanú hodnotu. Potrebné nastavenie je vecou praktických skúseností. Všeobecne platí, že pre tvrdší materiál je potrebné nastavi vyššiu hodnotu. Odsávanie prachu (obr. D1 a D2) Pri opracovávaní dreva brúskou vzniká vždy prach. Používajte preto vždy v zhode s platnými smernicami lapaè prachu konštruovaný pre odluèovanie (zachytávanie) prachu. Pri brúsení kovu nepoužívajte ani lapaè prachu ani odsávanie prachu bez náležitej iskrovej ochrany. Nasuòte lapaè prachu (9) cez hrany (15) na adaptér (14). Zatiahnite za blokovaciu objímku (16) smerom hore. Umiestnite lem (17) za hranu (18). Zarovnajte výstupky (19) s priehlbinami (20). Zatlaète adaptér (14) pevne do výstupu odsávaèa prachu (21), až zaskoèí do svojej polohy. Zatlaète blokovaciu objímku smerom dole. Odpojenie odsávaèa prachu Systém odsávania prachu je možné odpoji ovládaním ventilu na uzatváranie odsávaèa prachu. To zabraòuje vyfukovaniu prachu smerom na obsluhu. Posunutím spínaèa (4) smerom dopredu ventil uzavrieme. Posunutím spínaèa smerom dozadu ventil otvoríme. Pri používaní lapaèa prachu sa vždy presvedète, že ventil na uzatváranie odsávaèa prachu je otvorený. Namontovanie, odmontovanie a nastavovanie brúsneho rámu (obr. A a E) Brúsny rám (23) je možné dosta ako zvláštne príslušenstvo. Nasaïte prednú rukovä (3) do pracovnej polohy hore na náradí. Odstráòte lapaè prachu (9) a uzavrite blokovanie odsávaèa prachu (4). Použitím dielov dodávaných spoloène s brúskou namontujte rámovú svorku (24) na prednú stranu náradia. Dotiahnite koliesko (25), aby ste zaistili rám na brúske. Blokovací hriade¾ (26) nechajte zaskoèi do výstupku (27), ktorý sa nachádza vzadu na náradí. Kolieskom (28) nastavte uhol brúsneho rámu (23). Pri odstraòovaní brúsneho rámu postupujte v opaènom poradí. Namontovanie a odmontovanie podstavca (obr. 1 a 2) Pri použití podstavca (ako zvláštneho príslušenstva) je možné náradie používa v stacionárnej prevádzke ako vo vodorovnej tak aj vo zvislej polohe. Podstavec je obzvláš užitoèný na brúsenie malých obrobkov. Zvislá poloha Namontujte brúsny rám (23) ako je popísané vyššie. 14

15 Každú z nôžok (29) upevnite ku brúsnemu rámu (23) úchytkami (30). Doraz (31) upevnite úchytkami (32) ku brúsnemu rámu. Vzdialenos medzi dorazom a brúsnym pásom (10) by mala èini maximálne 2 mm. Dbajte na to, aby sa doraz nedotýkal brúsneho pásu. Kvôli ïalšiemu zvýšeniu stability upevnite túto zmontovanú jednotku k pracovnému stolu použitím otvorov pre skrutky (33). Pre nastavenie uhla uvolnite krídlové matice (34), posuòte doraz do požadovanej polohy a krídlové matice opä dotiahnite. Pri odmontovaní podstavca postupujte v opaènom poradí. Vodorovná poloha Upevnite zmontovanú jednotku ako je popísané vyššie. V¾avo od dorazu namontujte bezpeènostné zariadenie (35). Odstráòte preto krídlovú maticu, nasaïte na závit bezpeènostné zariadenie a krídlovú maticu opä dotiahnite. Zarovnajte bezpeènostné zariadenie do zvislej polohy tak, až zapadne do štrbiny (36). Dotiahnite krídlovú maticu. Pri príprave zmontovanej jednotky pre vodorovnú polohu vždy zaistite, aby sa bezpeènostné zariadenie nachádzalo na svojom mieste! Návod na používanie Dbajte vždy na bezpeènostné pokyny a platné predpisy. Dbajte na to, aby všetky materiály urèené na brúsenie boli dostatoène zaistené. Pri brúsení tlaète náradie len mierne k brúsenému materiálu. Nadmerný tlak nezlepšuje kvalitu brúsenia, iba sa tým zvyšuje za aženie elektronáradia a trhá brúsny papier. Vyhnite sa pre ažovaniu náradia. V žiadnom prípade nebrúste horèík! prevádzku (2). Vypnutie: znovu stlaète prepínaè Zap/Vyp. Brúsenie (obr. A) Zaènite brúsi papierom s najhrubšou zrnitos ou. S náradím robte pri brúsení dlhé pohyby. Výsledok práce kontrolujte v krátkych intervaloch. Pri skonèení práce elektronáradie vždy VYPNITE. Iba ak je elektronáradie vypnuté, smiete sie ovú zástrèku vytiahnu zo zásuvky. Vyprázdòovanie lapaèa prachu (obr. D1 a D2) Na zabezpeèenie efektívneho odsávania prachu je potrebné lapaè prachu vyprázdni už vtedy, keï je plný približne z jednej tretiny. Vytiahnite blokovaciu objímku (16) smerom hore. Odstráòte lapaè prachu (9) spoloène s adaptérom (14). Zatlaète na vyznaèených miestach (22), aby ste odobrali adaptér z lapaèa prachu. Z¾ahka vytrepte lapaè prachu. Bližšie informácie o správnom príslušenstve získate od svojho predajcu. Údržba Vaše elektronáradie DEWALT bolo vyvinuté so zrete¾om na dlhú životnos a èo najnižšie náklady na údržbu. Trvalá, bezchybná prevádzka náradia predpokladá jeho pravidelné èistenie. Mazanie Vaše elektrické náradie nevyžaduje žiadne dodatoèné mazanie. Èistenie Dbajte na to, aby vetracie otvory ostávali vo¾né a pravidelne èistite kryt mäkkou handrou. Zapnutie a vypnutie (obr. A) Zapnutie: stlaète prepínaè Zap/Vyp (1). Pre trvalý (neprerušovaný) režim práce stlaète tiež blokovací gombík pre trvalú 15

16 Recyklácia Elektronáradie obsahuje suroviny a plasty, ktoré je možné recyklova a ïalej látky, ktoré sa musia odborne likvidova. DEWALT a iní renomovaní výrobcovia elektronáradia vyvinuli koncepciu recyklácie, ktoré obchodu a používate¾ovi umožòuje bezproblémové odovzdávanie elektronáradia. Náradie DEWALT so sie ovým a akumulátorovým napájaním s uplynutou životnos ou je možné odovzdáva obchodu alebo priamo zasiela firme DEWALT. Pri recyklácii sa získavajú triedené suroviny (meï, hliník, atï.) a plasty, a nerecyklovate¾né zvyšné materiály sa zodpovedne likvidujú. Predpokladom úspechu je záujem a angažovanos používate¾ov, obchodu a znaèkových výrobcov. Záruka 30 DENNÁ ZÁRUKA S MOŽNOS OU VRÁTENIA PEÒAZÍ Ak s výkonom svojho elektronáradia DEWALT nie ste úplne spokojní, môžete bez akýchko¾vek problémov do 30 dní po predložení originálneho dokladu o kúpe u svojho obchodníka s tovarom DEWALT svoj tovar v pôvodnom rozsahu dodávky vráti a dosta spä svoje peniaze. Záruka s možnos ou vrátenia peòazí neplatí pre príslušenstvo. 1 ROÈNÁ BEZPLATNÁ KONTROLA V SERVISE Poèas prvých 12 mesiacov po zakúpení vykoná servisná dielòa DEWALT po predložení originálneho dokladu o zakúpení údržbárske práce alebo servisné služby na vašom elektronáradí DEWALT. Táto služba je zahrnutá v kúpnej cene. 1 ROÈNÁ ZÁRUKA Záruèná doba v trvaní 12 mesiacov platí pre všetko elektronáradie DEWALT a zaèína dátumom zakúpenia, ktorý je potrebné doloži originálnym dokladom o kúpe. V tejto lehote poskytujeme záruku na: bezplatné odstránenie prípadných porúch bezplatnú výmenu všetkých chybných dielov bezplatný a kvalifikovaný opravárenský servis predpokladom je, že porucha nevznikla v dôsledku neodborného zaobchádzania a že boli použité iba originálne diely príslušenstva DEWALT, ktoré vyslovene firma DEWALT oznaèila za vhodné na prevádzku elektronáradia DEWALT. Miesto vášho najbližšieho obchodníka alebo vašej servisnej dielne sa dozviete na príslušnom telefónnom èísle uvedenom na zadnej strane. Preh¾ad servisných dielní firmy DEWALT a ïalšie informácie nájdete aj na internetovej adrese: Touto zárukou získate dodatoènú istotu. Tá však v žiadnom prípade neobmedzuje vaše záruèné práva zo zákona, ktoré máte voèi tomu, u koho ste prístroj zakúpili. Pod¾a vášho rozhodnutia môžete tieto v istom rozsahu širšie práva (zníženie kúpnej ceny alebo zrušenie kúpy) uplatni voèi vášmu predávajúcemu. 16

17 Všeobecné bezpeènostné pokyny Pri používaní elektronáradia je potrebné na ochranu proti úrazu elektrickým prúdom, nebezpeèenstvu poranenia a požiaru dodržiava národné bezpeènostné predpisy. Pred použitím elektronáradia si dôkladne preèítajte tento návod. Uschovávajte tento návod na bezpeènom mieste! Všeobecné Udržujte poriadok na svojom pracovisku. Neporiadok na pracovisku vedie k nebezpeèenstvu vzniku úrazu. Berte oh¾ad na vplyvy okolia. Nevystavujte náradie dažïu. Nepoužívajte náradie vo vlhkom alebo mokrom prostredí. Zaistite si kvalitné osvetlenie pracoviska ( luxov). Nepoužívajte náradie na miestach, kde hrozí nebezpeèenstvo požiaru alebo explózie, napr. v blízkosti hor¾avých kvapalín alebo plynov. Udržujte náradie mimo dosahu detí! Nedovo¾te de om, návštevníkom a zvieratám, aby sa pohybovali v pracovnej zóne a postarajte sa, aby sa nedostali do kontaktu s náradím alebo sie ovým káblom. Noste vhodný pracovný odev. Nenoste žiadny vo¾ný odev alebo šperky, pretože tie by mohli by zachytené pohybujúcimi sa dielmi náradia. Ak máte dlhé vlasy, noste sie ku na vlasy. Pri práci vonku odporúèame používa pracovné ochranné rukavice a protišmykovú obuv. Ochranné opatrenia. Noste stále ochranné okuliare. Ak by pri práci mohol vznika prach alebo triesky, noste ochrannú dýchaciu masku. Ak sú tieto èiastoèky horúce, musíte tiež nosi teplu odolnú zásteru. Stále noste tiež ochranu sluchu. Stále noste tiež ochrannú prilbu. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Vyhnite sa telesnému kontaktu s uzemnenými predmetmi napr. rúrami, vykurovacími telesami, sporákmi a chladnièkami. Pri práci v extrémnych podmienkach (napr. vysoká vlhkos, vznik kovového prachu pri práci, atï.) môže by elektrická bezpeènos zvýšená predradením odde¾ovacieho transformátora alebo automatického spínaèa v obvode diferenciálnej ochrany ( I). Dbajte na bezpeèný postoj pri práci. 17 Dbajte na bezpeèný postoj pri práci, aby ste v každej pracovnej polohe udržali rovnováhu. Buïte stále pozorní. Sústreïte sa na svoju prácu a postupujte racionálne. Ak ste unavení, s náradím nepracujte. Upnite si obrobok. Na uchytenie obrobku používajte upínacie prípravky alebo zverák. Je to bezpeènejšie a umožòuje to obsluhu náradia obidvoma rukami. Používajte zariadenia na odsávanie prachu! Ak je možné k náradiu pripoji zariadenia na odsávanie alebo zber prachu, uistite sa, že sú pripojené a riadne používané. Nenechávajte v náradí nástrojové k¾úèe. Pred spustením náradia vždy skontrolujte, èi ste z neho odstránili k¾úèe a nastavovacie nástroje. Predlžovacie káble. Pred použitím skontrolujte predlžovací kábel a v prípade, že je poškodený, ho vymeòte. Ak pracujete s náradím vonku, používajte výhradne predlžovacie káble, vhodné na použitie vonku a náležite oznaèené. Používajte vhodné náradie. Použitie náradia na daný úèel je popísané v tomto prevádzkovom návode. Pre ažkú prácu nepoužívajte príliš slabé nástroje alebo príslušenstvo. Používaním správneho nástroja dosiahnete optimálnu kvalitu a zaistíte svoju osobnú bezpeènos. Náradie nepre ažujte. Varovanie! Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií týmto náradím, než je odporúèané návodom, môže vies ku zraneniu obsluhy. Kontrolujte, èi vaše náradie nie je poškodené. Pred zaèatím práce skontrolujte náradie aj sie ový kábel, èi nie sú poškodené. Skontrolujte, èi všetky pohyblivé èasti sú správne namontované, èi niektoré diely nie sú prasknuté, èi ochranné zariadenia a spínaèe nie sú poškodené a èi niektoré iné poškodenia nemôžu ohrozova bezchybnú prevádzku náradia. Uistite sa, že náradie bude správne fungova. Nepoužívajte náradie v prípade, že niektorý jeho diel je chybný. Nepoužívajte elektrické náradie v prípade, že nefunguje prepínaè Zap/Vyp. Chybné diely nechajte vymeni vždy v niektorej z našich autorizovaných servisných dielní

18 DEWALT. Nikdy sa nepokúšajte opravova náradie sami. Vytiahnite sie ovú zástrèku zo zásuvky. Pred tým, než necháte náradie bez dozoru, vypnite ho vypínaèom a vyèkajte, kým bude náradie úplne v pokoji. V prípade, že náradie nepoužívate, ïalej pred vykonaním údržby a pri výmene nástrojov, príslušenstva alebo dielov odpojte náradie od siete vytiahnutím zástrèky. Zabráòte neželanému spusteniu prístroja! Nenoste náradie s prstom na prepínaèi. Pred pripojením náradia do siete vždy skontrolujte, èi je vypínaè v polohe Vyp. Opatrne zaobchádzajte s káblom! Nikdy nenoste elektrické náradie za kábel. Nikdy ne ahajte za kábel, aby ste takto vytiahli zástrèku zo zásuvky. Chráòte kábel pred teplom, olejom a ostrými hranami. Uschovávajte náradie na bezpeènom mieste. Ak náradie nepoužívate, skladujte ho na suchom mieste v uzavretých priestoroch mimo dosahu detí. Starajte sa o vaše náradie. Udržujte vaše náradie ostré a èisté, aby ste s ním mohli pracova dobre a bezpeène. Dbajte na predpisy na údržbu a na pokyny na výmenu nástrojov. Udržujte všetky rukoväte a spínaèe suché, èisté a nezneèistené olejmi a mazacími tukmi. Opravy: Toto náradie zodpovedá príslušným bezpeènostným ustanoveniam. Opravy vášho náradia zverujte výhradne autorizovanej servisnej dielni firmy DEWALT. Opravy smú vykonáva iba autorizovaní odborníci za použitia originálnych náhradných dielov; inak obsluhe hrozí nebezpeèenstvo úrazu. Brúsenie farby Dbajte na platné pravidlá pre brúsenie farby. Je potrebné bra do úvahy najmä nasledujúce body: 1 Na odsávanie prachu používajte pod¾a možností odluèovaè prachu pod¾a normy TRGS Zvláštnu opatrnos si vyžaduje brúsenie farieb s obsahom olova: Deti a tehotné ženy nesmú vstupova na pracovisko. Všetky osoby vstupujúce na pracovisko musia používa špeciálnu masku na ochranu pred prachom a parami olovnatých farieb. Na pracovisku sa nesmie jes, pi alebo fajèi. 3 Prachové èastice a všetok ostatný odpad po brúsení je potrebné odborne zlikvidova. Prehlásenie o zhode v rámci EU DW432/DW433 irma DEWALT týmto vyhlasuje, že toto elektronáradie bolo koncipované v súlade so smernicami a normami 98/37/EWG, 89/336/ EWG, 73/23/EWG, EN 50144, EN , EN , EN a EN V prípade záujmu o ïalšie informácie sa obrá te prosím na adresu uvedenú nižšie alebo na jednu z poboèiek, uvedených na zadnej strane tohto návodu. Výška akustického tlaku meraného pod¾a EN zodpovedá smerniciam Európskeho spoloèenstva 86/188/EWG a 98/37/EWG: L pa (akustický tlak) db(a) * 85,3 L WA (akustický výkon) db(a) 94 * emisná hodnota vz ahujúca sa na pracovisko Používajte vhodnú ochranu sluchu Vážená skutoèná hodnota zrýchlenia pod¾a EN 50144: < 2,5 m/s 2 Riadite¾ pre vývoj výrobkov Horst Großmann DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510, Idstein, Nemecko 18

19 Politika služieb zákazníkom Spokojnos zákazníka s výrobkom a servisom je náš najvyšší cie¾. Kedyko¾vek budete potrebova radu èi pomoc, obrá te sa s dôverou na náš najbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený personál poskytne naše služby na najvyššej úrovni. Záruka DEWALT - 30 / 1 / 1 Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného výrobku DEWALT. Náš záväzok ku kvalite zahàòa v sebe samozrejme tiež naše služby zákazníkom. Preto ponúkame záruènú dobu ïaleko presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona. Kvalita tohto prístroja nám umožòuje ponúknu Vám 30 dní záruku istoty. Ak sa objaví v priebehu tridsiatich dní od zakúpenia prístroja akáko¾vek závada podliehajúca záruke, bude Vám u Vašeho obchodníka prístroj vymenený za nový. Vïaka 1 roènej záruke istoty máte nárok po dobu 1 roku od zakúpenia prístroja na bezplatné prehliadky v autorizovanom servise DEWALT. 1 roèná záruka kvality garantuje po dobu 1 roku od zakúpenia bezplatné odstránenie akejko¾vek materiálovej alebo výrobnej vady za nasledujúcich podmienok: Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym záruèným listom DEWALT a s dokladom o nákupe) do jedného z poverených servisných stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované na vykonávanie záruèných opráv. Prístroj bol používaný iba s originálnym príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami a príslušenstvom BBW èi Piranha, ktoré je vyslovene odporúèané ako vhodné na použitie spolu s prístrojom DEWALT. Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade s návodom na obsluhu. Motor prístroja nebol pre ažovaný a nie sú badate¾né žiadne známky poškodenia vonkajšími vplyvmi. Do prístroja nebolo zasahované nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoria personál poverených servisných stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované na vykonávanie záruèných opráv. Naviac servis DEWALT poskytuje na všetky vykonávané prevedené opravy a vymenené náhradné diely ïalšiu servisnú záruènú dobu v trvaní 6 mesiacov. Záruka sa nevz ahuje na spotrebné príslušenstvo (vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúèe, hoblovacie nože, brúsne kotúèe, pílové listy, brúsny papier a pod.), ani na príslušenstvo prístroja poškodené opotrebovaním. DEWALT ponúka rozsiahlu sie autorizovaných servisných opravovní a zberných stredísk. Ich zoznam nájdete na záruènom liste. Black & Decker Stará Vajnorská cesta Bratislava Tel.: ax: Právo na prípadné zmeny vyhradené. 12/99 19

20 CZ BAND SERVIS, Praha-Modøany, Klášterského 2 tel: fax: BAND SERVIS, Zlín, K Pasekám 4440, tel: / 551 fax: BAND SERVIS, Brno, Veleslavínova11, tel: fax: BAND SERVIS, Hradec Králové, Veverkova 1515, tel: fax: BAND SERVIS, Ostrava-Radvanice, Tìšínská 120, tel: fax: SK BAND SERVIS, Trnava, Paulínska 22, tel: 033/ fax: 033/ BAND SERVIS, Košice, Zvonárska 8, tel: 055/

21 21

22

23 GB WARRANTY CARD LT GARANTINIS TALONAS D GARANTIEKARTE LV GARANTIJAS TALONS CZ ZÁRUÈNÍ LIST PL KARTA GWARANCYJNA H JÓTÁLLÁSI JEGY SK ZÁRUÈNÝ LIST GB D CZ H month monate mìsícù hónap 12 LT LV PL SK men mçneši miesiàce mesiacov GB D CZ H LT LV PL SK Serial No. Seriennummer Výrobní kód Gyári szám Serijos numeris Sçrijas numurs Numer seryjny Èíslo série Date of sale Verkaufsdatum Datum prodeje A vásárlás napia Pardavimo data Pârdošanas datums Data sprzedazy Dátum predaja Selling stamp Signature Stempel Unterschrift Razítko prodejny Podpis Pecsét helye Aláírás Pardavejo antspaudas Parašas Pârdevçja zîmogs Pârdevçja paraksts Stempel Podpis Peèiatka predajne Podpis

24 GB Service address England 210 Bath Road, Slough Berkshire SL 1 3YD Tel.: 01753/ ax: 01753/ LT Remonto dirbtuviu adresas BLACK & DECKER Žírmûnø 139a 2012 Vílníus Tel.: ax: D Service-Adresse Deutschland Richard-Klinger-Straße Idstein Tel.: 06126/210 ax: 06126/21601 LV Servisa adrese Baltijas Dizaina Grupa E. Birznieka-Upîša 11-1 Rîga, LV-1011 Latvija Tel.: ax: CZ Adresy servisu Band Servis Klášterského 2 CZ Praha 4 Tel.: ax: H Band Servis Black & Decker Központi K Pasekám 4440 Garanciális-és Márkaszerviz CZ Zlín 1163 Budapest Tel.: /551 (Sashalom) Thököly út 17. ax: Tel.: ax: PL Adres serwisu centralnego ERPATECH ul. OBOZOWA Warszawa Tel.: ax: SK Adresa servisu Band Servis Paulínska ul. 22 SK Trnava Tel.: 033/ ax: 033/ GB Documentation of the warranty repair LT Garantiniø remontø dukumentacija D Dokumentation der Garantiereparatur LV Garantijas remonta dokumentâcija CZ Dokumentace záruèní opravy PL Przebieg napraw gwarancyjnych H A garanciális javitás dokumentálása SK Záznamy o záruèných opravách GB No. Date of receipt for Date of repair Repair order Defect Stamp repair no. Signature D Nr. Annahmedatum Reparaturdatum Auftrags- Defekt Stempel nummer Unterschrift CZ Èíslo Datum pøíjmu Datum zakázky Èíslo zakázky Závada Razítko Podpis H Sorszám Bejelentés idopontja ~ Javítási idopont ~ Javitási Hiba jelleg oka Pecsét Jótállás új határideje munkalapszám Aláírás LT Nr. Registracijos data Remonto data Remonto Nr. Defektas Antspaudas Parašas LV N.p.k. Pieòemšanas Remonta datums Remonta doku- Defekti Zîmogs datums menta numurs Paraksts PL Nr. Data zg³oszenia Data naprawy Nr. zlecenia Przebieg Stempel naprawy Podpis SK Èíslo Dátum nahlásenia Dátum opravy Èíslo Popis Peèiatka dodávky objednávky poruchy Podpis 08/03

559122-68 CZ/SK D28217 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187

559122-68 CZ/SK D28217 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187 559122-68 CZ/SK D28217 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187 2 3 4 CZ ÚHLOVÁ BRUSKA Blahopřejeme Vám! D28127/D28187 Rozhodli jste se pro nářadí firmy DEWALT. Dlouhá

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511111-41 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker.eu KW750

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511111-41 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker.eu KW750 Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511111-41 SK Preložené z pôvodného návodu www.blackanddecker.eu KW750 2 3 SLOVENČINA Použitie výrobku Váš hoblík Black & Decker je určený na hobľovanie dreva,

Bardziej szczegółowo

Upozornění! Určeno pro kutily. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504606-27 CZ/SK - (08/05) XTS10EK

Upozornění! Určeno pro kutily. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504606-27 CZ/SK - (08/05) XTS10EK www.blackanddecker.cz www.blackanddecker.sk Upozornění! Určeno pro kutily. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504606-27 CZ/SK - (08/05) XTS10EK 12 13 11 6 A 5 B 12 15 17 14 C 16 D 9 4 8 7 8 4 4

Bardziej szczegółowo

Návod na obsluhu Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Használati utasítás

Návod na obsluhu Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Használati utasítás Návod na obsluhu Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Használati utasítás DM650 Prosím, preãítajte si pozorne tento návod na obsluhu a presvedãte sa, ãi pokynom pred pouïívaním stroja rozumiete. NeÏ zaãnete

Bardziej szczegółowo

Návod na obsluhu Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Használati utasítás

Návod na obsluhu Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Használati utasítás Návod na obsluhu Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Használati utasítás CS 2512 Prosím, preãítajte si pozorne tento návod na obsluhu a presvedãte sa, ãi pokynom pred pouïívaním stroja rozumiete. NeÏ zaãnete

Bardziej szczegółowo

Topinkovaè Hriankovaè Toster

Topinkovaè Hriankovaè Toster Topinkovaè Hriankovaè Toster B-4294 Návod k obsluze - Návod na obsluhu - Instrukcja obs³ugi II/10 CZ/SK/PL Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz -2- Návod k použítí

Bardziej szczegółowo

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 9241 ESKY Dkujeme Vám, že jste se rozhodli pro tento výrobek firmy SOEHNLE PROFESSIONAL. Tento výrobek je vybaven všemi znaky

Bardziej szczegółowo

!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!%

!#$%& &'# (! &) *%# # + &,%# - #!% !" #" # " $% "!#&#" # '!#!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!% &$!"#! "."!"! " %'(%)!*+!"#$%& " # / 0 1223 %% 45!##!# # % %.% #6 " ##7# "#. 1 # ##%# #, 8 " #"# % ## %"" # % " #."#,-%.+/&$#" 3 " "" "%.

Bardziej szczegółowo

VHO200 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C402-CZ-SK-PL-H 09/2014

VHO200 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C402-CZ-SK-PL-H 09/2014 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS CZ SK PL H C402-CZ-SK-PL-H 09/2014 Obsah Návod k použití...2 Bezpečnost operátora... 2 Obecné informace o používání vysavače...

Bardziej szczegółowo

RM3230. Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką

RM3230. Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką Virtuves kombains Food proccessor with juice extractor Küchenmaschine mit Entsafter RM3230 CZ SK PL LV EN DE CZ

Bardziej szczegółowo

SC800 INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041999. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

SC800 INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041999. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041999 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56112034(SC800-71), 56112035(SC800-86), 56112036(SC800-71C) Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati

Bardziej szczegółowo

9/12 FORM NO. 56091071

9/12 FORM NO. 56091071 9/12 FORM NO. 56091071 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56107512 (4 cyl LPG), 56107513 (4 cyl Diesel), 56107514 (4 cyl LPG / cab), 56107515 (4 cyl Diesel / cab) 56107517 (4 cyl Gasoline/Petrol

Bardziej szczegółowo

BR850S, BR1050S INSTRUCTIONS FOR USE. 2/10 revised 9/12 FORM NO. 56041993. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

BR850S, BR1050S INSTRUCTIONS FOR USE. 2/10 revised 9/12 FORM NO. 56041993. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 2/10 revised 9/12 FORM NO. 56041993 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56390916(850S), 56390921(1050S), 56390919(850SC) 56390923(1050SC), 56381009(850S ), 56381011(850SC ) 56381012(1050S ),

Bardziej szczegółowo

ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY

ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY CZ ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY XT160624 600mm (MZ624Y) XT160630 750mm (MT630Y) XT160636 900mm (MT636Y) Pro řezání keramických obkladů, dlažby, glazurované a tvrzené dlažby, mramoru. XT160624 XT160630 XT160636

Bardziej szczegółowo

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO.

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO. SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) Slovensky Návod na používanie... A-2 - A-20 Česky Návod k obsluze... B-2 - B-20 Polski Instrukcja obsługi...

Bardziej szczegółowo

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. CZ Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH CZ ZVLÁŠTNÍ

Bardziej szczegółowo

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. - Basketbalový koš MASTER Acryl Board CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. SK - akujeme, že ste

Bardziej szczegółowo

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041665. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041665. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041665 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56507009 (4 cyl LPG), 56507010 (4 cyl Petrol), 56507011 (4 cyl Diesel) 56508769 (4 cyl LPG / cab), 56508770 (4 cyl Petrol

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 44010 I. Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi. Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń

FAVORIT 44010 I. Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi. Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń FAVORIT 44010 I Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń 2 Obsah Ďakujeme Vám, že ste si vybrali jeden z našich vysokokvalitných výrobkov. Aby

Bardziej szczegółowo

PODĚKOVÁNÍ. Technické parametry. Příkon dolního topného tělesa. Příkon grilovacího tělesa Rozsah nastavení teploty 0 250 C. Vnitřní objem ETV6360

PODĚKOVÁNÍ. Technické parametry. Příkon dolního topného tělesa. Příkon grilovacího tělesa Rozsah nastavení teploty 0 250 C. Vnitřní objem ETV6360 CZ Elektrická multifunkční trouba vestavná Elektrická multifunkčná rúra vstavaná Elektryczny piekarnik wielofunkcyjny do zabudowy Built-in Multifunctional Electric Oven CZ SK PL EN 1 CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme

Bardziej szczegółowo

IO 00436/3 OSC 510, OSC 510W OSC 610, OSC 610W. Návod k obsluze. Kuchyňská digestoř. Návod na obsluhu. Kuchyňská digestoř

IO 00436/3 OSC 510, OSC 510W OSC 610, OSC 610W. Návod k obsluze. Kuchyňská digestoř. Návod na obsluhu. Kuchyňská digestoř IO 00436/3 OSC 510, OSC 510W OSC 610, OSC 610W Návod k obsluze Kuchyňská digestoř Návod na obsluhu Kuchyňská digestoř CZ SK Vážení kupující, Stali jste se uživateli nejnovější generace kuchyňských digestoří

Bardziej szczegółowo

Elektrický gril Elektrický gril Grill elektryczny

Elektrický gril Elektrický gril Grill elektryczny Elektrický gril Elektrický gril Grill elektryczny B-4213 Návod k obsluze - Návod na obsluhu - Instrukcja obs³ugi III/10 CZ/SK/PL Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Česky. Magyar. Polski. Slovensky

NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Česky. Magyar. Polski. Slovensky CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europe, Africa & Middle East CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands For your local Canon office, please refer

Bardziej szczegółowo

Condor BR 1100S series

Condor BR 1100S series Condor BR 1100S series Návod na používanie/návod k obsluze/instrukcja obsługi/használati útmutató Advance Models: 56413000(4030D), 56413001(4030C / w/sweep system), 56413891(4030C / w/o sweep system) 56413002(4530D),

Bardziej szczegółowo

BT 1000 EB NL BT 1000 EB VAR NL

BT 1000 EB NL BT 1000 EB VAR NL BT 1000 EB NL BT 1000 EB VAR NL I CZ SK Decespugliatore elettrico MANUALE DI ISTRUZIONI ISTRUZIONI ORIGINALI Elektrický křovinořez NÁVOD K OBSLUZE PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU K OBSLUZE Elektrický krovinorez

Bardziej szczegółowo

KSI 1400 KSI 1600 KSI 1800 KSI 2000

KSI 1400 KSI 1600 KSI 1800 KSI 2000 KSI 1400 KSI 1600 KSI 1800 KSI 2000 CZ SK PL Návod k použití Před použitím je nutné si přečíst návod k použití! Návod na použitie Precítajte si návod na použitie! Instrukcja Obsługi Pred pouzitíu cosacky,

Bardziej szczegółowo

VAROVÁNÍ CZ - PL - STOPNIOWE SCHODKI, INSTRUKCJA CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE

VAROVÁNÍ CZ - PL - STOPNIOWE SCHODKI, INSTRUKCJA CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE CZ - VAROVÁNÍ CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE (Model: #JL9R11 / #JL9R11-1 / #JL9R11-1F) *PŘED SESTAVENÍM POZORNĚ PŘEČÍST SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE (Model: #JL9R11 / #JL9R11-1 / #JL9R11-1F)

Bardziej szczegółowo

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven MTV3125 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept

Bardziej szczegółowo

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a

Bardziej szczegółowo

DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER

DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER Obsah Úvod Bezpečnostní opatření 2 Důležité bezpečnostní pokyny 3 Upozornění

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DV2X227DU NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ DVD ODTWARZACZ / DVD PLAYER DVD LEJÁTSZÓ Vážený zákazníku, děkujeme

Bardziej szczegółowo

Kombinovaná trouba vestavná Kombinovaná rúra vstavaná Piekarnik kombinowany do zabudowy Built-In Combined Oven

Kombinovaná trouba vestavná Kombinovaná rúra vstavaná Piekarnik kombinowany do zabudowy Built-In Combined Oven Kombinovaná trouba vestavná Kombinovaná rúra vstavaná Piekarnik kombinowany do zabudowy Built-In Combined Oven KTV3344 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept

Bardziej szczegółowo

CR 1100, CR 1200. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató. 2/04 revised 9/10 FORM NO. 56041576

CR 1100, CR 1200. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató. 2/04 revised 9/10 FORM NO. 56041576 CR 1100, CR 1200 Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató Nilfisk Models: 56303004 (CR 1200), 56303005 (CR 1100 / OBS) 2/04 revised 9/10 FORM NO. 56041576 A-Slovensky

Bardziej szczegółowo

TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Přenosný přehrávač MP3 a CD s rádiem renosný prehrávač MP3 a CD s rádiom PRZENOŚNY ODTWARZACZ

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 47020 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás

Bardziej szczegółowo

Odrážedlo JD BUG Billy

Odrážedlo JD BUG Billy Odrážedlo JD BUG Billy návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození odrážedla.

Bardziej szczegółowo

INSTALLATION INSTALLATION

INSTALLATION INSTALLATION INDICE INDEX INHALTSVERZEICHNIS INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION ALLGEMEINE INFORMATIONEN NORME DI SICUREZZA SAFETY RULES SICHERHEITSVORSCHRIFTEN IDENTIFICAZIONE IDENTIFICATION KENNZEICHNUNG STATO

Bardziej szczegółowo

RT 1300 Magic Návod k použití SK Návod na použitie Instrukcja Obsługi

RT 1300 Magic Návod k použití SK Návod na použitie Instrukcja Obsługi RT 1300 Magic CZ SK PL Návod k použití Před použitím je nutné si přečíst návod k použití! Návod na použitie Precítajte si návod na použitie! Instrukcja Obsługi Pred pouzitíu cosacky, travy pozorne precitajte

Bardziej szczegółowo

A71100TSW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 35

A71100TSW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 35 A71100TSW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 35 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám

Bardziej szczegółowo

MM4230 Concept Professional Multi

MM4230 Concept Professional Multi Masomlýnek Mlynček na mäso Maszynka do mięsa Meat grinder MM4230 Concept Professional Multi CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli

Bardziej szczegółowo

SR2000 INSTRUCTIONS FOR USE. 10/08 revised 10/12 FORM NO. 56041748. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

SR2000 INSTRUCTIONS FOR USE. 10/08 revised 10/12 FORM NO. 56041748. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 10/08 revised 10/12 FORM NO. 56041748 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56516750(Gas), 56516755(LPG), 56516753(Diesel) Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

Bardziej szczegółowo

Dublis Plus VK 4011 ODKURZACZ VYSAVAČE VYSÁVAČE (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI...2 (CZ) NÁVOD K OBSLUZE...16 (SK) NÁVOD NA OBSLUHU...29

Dublis Plus VK 4011 ODKURZACZ VYSAVAČE VYSÁVAČE (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI...2 (CZ) NÁVOD K OBSLUZE...16 (SK) NÁVOD NA OBSLUHU...29 Dublis Plus VK 4011 ODKURZACZ VYSAVAČE VYSÁVAČE (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI...2 (CZ) NÁVOD K OBSLUZE...16 (SK) NÁVOD NA OBSLUHU...29 SZANOWNY KLIENCIE, Odkurzacz Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DV5H 935 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ DVD ODTWARZACZ / DVD PLAYER DVD LEJÁTSZÓ Vážený zákazníku, děkujeme

Bardziej szczegółowo

SANTO 70318-5 KG. mrazničkou

SANTO 70318-5 KG. mrazničkou SANTO 70318-5 KG Návod k použití Instrukcja obsługi Kullanma Kılavuzu Chladnička s mrazničkou Chłodziarkozamrażarka Buzdolabı 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků.

Bardziej szczegółowo

DIGITÁLNÍ JOGURTOVAČ DIGITÁLNY JOGURTOVAČ JOGURTOWNICA DIGITÁLIS JOGHURTKÉSZÍTŐ DIGITALNI APARAT ZA JOGURT

DIGITÁLNÍ JOGURTOVAČ DIGITÁLNY JOGURTOVAČ JOGURTOWNICA DIGITÁLIS JOGHURTKÉSZÍTŐ DIGITALNI APARAT ZA JOGURT DIGITÁLNÍ JOGURTOVAČ DIGITÁLNY JOGURTOVAČ JOGURTOWNICA DIGITÁLIS JOGHURTKÉSZÍTŐ DIGITALNI APARAT ZA JOGURT GZ-700 CZ SK PL H SI Návod k obsluze Návod na obsluhu Instrukcja obsługi Használati útmutató Navodila

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 60660. naczyń

FAVORIT 60660. naczyń FAVORIT 60660 Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka do naczyń Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Serwosilników ED / EK firmy STÖBER

Instrukcja obs³ugi Serwosilników ED / EK firmy STÖBER Instrukcja obs³ugi Serwosilników ED / EK firmy STÖBER pl Niniejsza instrukcja obs³ugi zawiera informacje dotycz¹ce transportu, ustawienia i uruchomienia serwosilników ED/EK firmy STÖBER jako elementów

Bardziej szczegółowo

Hydro-Retriever 3800 Hydro-Retriever 2042 BR 1100, 1100C, 1100C-XL

Hydro-Retriever 3800 Hydro-Retriever 2042 BR 1100, 1100C, 1100C-XL Hydro-Retriever 3800 Hydro-Retriever 2042 BR 1100, 1100C, 1100C-L Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató Advance MODELS 56410000(disc), 56410350(cyl.), 56410001(2042)

Bardziej szczegółowo

L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34

L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 6 TECHNICKÉ INFORMACE 7 POPIS SPOTŘEBIČE 8 OVLÁDACÍ

Bardziej szczegółowo

Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie

Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 21 Chłodziarko-zamrażarka SK Návod na používanie 42 Chladnička s mrazničkou SCZ71800F1 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Bardziej szczegółowo

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 23 Chłodziarko-zamrażarka S93820CMX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 23 Chłodziarko-zamrażarka S93820CMX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 23 Chłodziarko-zamrażarka S93820CMX2 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4. PROVOZ...7

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka Umývačka riadu ESF 68030 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete

Bardziej szczegółowo

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru Příručka k rychlé instalaci: NWD2105 Základní informace NWD2105 je bezdrátový USB adaptér určený pro použití s počítačem. NWD2105 je kompatibilní s technologií WPS (Wi-Fi Protected Setup). A: LED kontrolka

Bardziej szczegółowo

CSA 29021. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I

CSA 29021. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I CSA 29021 CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I UPOZORNĚNÍ! Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladničky, která používá pro životní prostředí zcela neškodné

Bardziej szczegółowo

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Bardziej szczegółowo

Pharo Whirlpool Serie 200

Pharo Whirlpool Serie 200 M o n t a g e a n l e i t u n g Instrukcja montażu Návod k montáži Ðóêîâîäñòâî ïî ìîíòàæó Pharo Whirlpool Serie 200 Pharo Whirlpool 200 Links 2270xxx Pharo Whirlpool 200 Rechts 22702xxx Pharo Whirlpool

Bardziej szczegółowo

ULS4805FE. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

ULS4805FE. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea ULS4805FE Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace

Bardziej szczegółowo

CCBS1345-LP / CCBS1345-MP Kamera o wysokiej rozdzielczości z przełącznikiem dzień/noc i przetwornikiem obrazu 1/3

CCBS1345-LP / CCBS1345-MP Kamera o wysokiej rozdzielczości z przełącznikiem dzień/noc i przetwornikiem obrazu 1/3 CCBS1345-LP / CCBS1345-MP 1/3 barevná kamera pro denní i noční světlo s vysokým rozlišením a přepínači DIP Průvodce montáží CCBS1345-LP / CCBS1345-MP Kamera o wysokiej rozdzielczości z przełącznikiem dzień/noc

Bardziej szczegółowo

CZ koloběžka MASTER 16-12 SK kolobežka MASTER 16-12 PL hulajnoga MASTER 16-12

CZ koloběžka MASTER 16-12 SK kolobežka MASTER 16-12 PL hulajnoga MASTER 16-12 CZ koloběžka MASTER 16-12 SK kolobežka MASTER 16-12 PL hulajnoga MASTER 16-12 návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpečnosti TATO KOLOBĚŽKA NENÍ URČENA PRO DĚTI MLADŠÍ

Bardziej szczegółowo

Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA

Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA CZ Česky, 1 SK Slovenčina, 52 TCD 83B HU Magyar, 18 TR Türkçe, 69 PL Polski, 35 Při prvním zapnutí sušičky musíte zvolit preferovaný jazyk, viz str. 6 Obsah Důležité informace,

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 45002. Instrukcja obsługi

FAVORIT 45002. Instrukcja obsługi FAVORIT 45002 Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 68860 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie Bubnová sušička Suszarka bębnowa Sušička EDH 97981W 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

Bardziej szczegółowo

HSA 20540 PL SK CZ HU. Instrukcja obsługi. Návod na používanie. Návod k použití. Használati útmutató

HSA 20540 PL SK CZ HU. Instrukcja obsługi. Návod na používanie. Návod k použití. Használati útmutató HSA 20540 PL SK CZ HU Instrukcja obsługi Návod na používanie Návod k použití Használati útmutató UWAGA! Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z niestosowania się do zaleceń zawartych

Bardziej szczegółowo

EWP 106200 W... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28

EWP 106200 W... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28 EWP 106200 W...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2

Bardziej szczegółowo

47035VD CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 33

47035VD CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 33 47035VD CS Návod k použití PL Instrukcja obsługi 33 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Bardziej szczegółowo

Montageanleitung. Instrukcja montażu Návod pro montáž Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó. Duschtempel

Montageanleitung. Instrukcja montażu Návod pro montáž Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó. Duschtempel Montageanleitung Instrukcja montażu Návod pro montáž Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó Duschtempel Ðóññêèé Česky Polski Duschtempel 5 SL 40 Sensotronic (DT New Line SL) 2927xxx Duschtempel 5 SL 40 Sensotronic (DT

Bardziej szczegółowo

HL24285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HL24285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea HL24285SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté

Bardziej szczegółowo

Vysavač Rapid Vysávač Rapid Odkurzacz Rapid

Vysavač Rapid Vysávač Rapid Odkurzacz Rapid vysavac B-4212:Layout 1 26.6.2007 11:21 Page 1 Vysavač Rapid Vysávač Rapid Odkurzacz Rapid B 4212 Návod na použití Návod na obsluhu Instrukcja obsługi II/07 CZ, SK, PL Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64

Bardziej szczegółowo

DXDB 215 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL

DXDB 215 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DXDB 215 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL KOMBINOVANÝ PŘEHRÁVAČ DVD/DVB-T KOMBINOVANÝ PREHRÁVAČ DVD/DVB-T KOMBINOWANY ODTWARZACZ DVD/DVB-T DVD\DVB-T COMBO PLAYER Podpora

Bardziej szczegółowo

SVE 8090. Elektrický multifunkční sporák se sklokeramickou deskou volně stojící Elektrický multifunkčný sporák so sklokeramickou doskou voľne stojaci

SVE 8090. Elektrický multifunkční sporák se sklokeramickou deskou volně stojící Elektrický multifunkčný sporák so sklokeramickou doskou voľne stojaci Elektrický multifunkční sporák se sklokeramickou deskou volně stojící Elektrický multifunkčný sporák so sklokeramickou doskou voľne stojaci Wielofunkcyjny wolnostojący piekarnik elektryczny z płytą szklano-ceramiczną

Bardziej szczegółowo

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 -

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 - Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LCD TV a Ovládací tlačítka... 7 Přehled zapojení

Bardziej szczegółowo

PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S

PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S Návod k obsluze a instalaci ^ ^ válcových zásobníku TUV s neprímým ohrevem Návod na obsluhu a instaláciu valcových zásobníkov TÚV s nepriamym ohrevom Návod na obsluhu a instaláciu valcových zásobníkov

Bardziej szczegółowo

Whirlpool Serie 300. Pharo Whirlpool. Pharo Whirlpool Moneva 300 R

Whirlpool Serie 300. Pharo Whirlpool. Pharo Whirlpool Moneva 300 R Pharo Whirlpool Whirlpool Serie 300 Pharo Whirlpool Moneva 300 L Pharo Whirlpool Moneva 300 R Pharo Whirlpool Iseo Twin 320 Pharo Whirlpool Victoria Twin 325 Pharo Whirlpool Teslin 330 Pharo Whirlpool

Bardziej szczegółowo

TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM Obsah Vlastnosti... 2 Úvod...

Bardziej szczegółowo

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher MNV4560 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste

Bardziej szczegółowo

CS234020. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I. HŰTŐ-ÉS FAGYASZTÓGÉP I-es típusú

CS234020. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I. HŰTŐ-ÉS FAGYASZTÓGÉP I-es típusú CS234020 CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I HŰTŐ-ÉS FAGYASZTÓGÉP I-es típusú HLADILNO-ZAMRZOVALNI APARAT tipa I UPOZORNĚNÍ! Aby byl zajištěn normální provoz

Bardziej szczegółowo

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.registerelectrolux.com

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.registerelectrolux.com ENN2841AOW CS Chladnička s mrazničkou Návod k použití 2 PL Chłodziarko-zamrażarka Instrukcja obsługi 21 SK Chladnička s mrazničkou Návod na používanie 41 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Bardziej szczegółowo

ERN1501AOW... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL CHŁODZIARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 37

ERN1501AOW... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL CHŁODZIARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 37 ERN1501AOW...... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL CHŁODZIARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 37 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...............................................................

Bardziej szczegółowo

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Bardziej szczegółowo

... CS CHLADNIČKA S ENN2800AJW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 ZAMRAŻARKA

... CS CHLADNIČKA S ENN2800AJW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 ZAMRAŻARKA ENN2800AJW...... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 ZAMRAŻARKA 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Bardziej szczegółowo

KOMBINOVANÉ CHLANDNICKY S MRAZNICKOU CHLODZIARKO-ZAMRAZARKA

KOMBINOVANÉ CHLANDNICKY S MRAZNICKOU CHLODZIARKO-ZAMRAZARKA 7 CZ. PL. KOMBINOVANÉ CHLANDNICKY S MRAZNICKOU CHLODZIARKO-ZAMRAZARKA OBECNÁ âást 1) Pfieãtûte si pozornû tento návod - obsahuje dûleïité informace t kající se bezpeãné instalace, pouïívání a údrïby spotfiebiãe.

Bardziej szczegółowo

DV2X311D NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player DVD odtwarzacz

DV2X311D NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player DVD odtwarzacz DV2X311D NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player DVD odtwarzacz Obsah Úvod Bezpečnostní opatření 2 Důležité bezpečnostní pokyny 3

Bardziej szczegółowo

CS - Návod na montáž a používání Výrobce odmítá převzít jakoukoliv odpovědnost za případné závady, škody nebo vznícení digestoře, které byly způsobeny nedodržením těchto předpisů. Digestoř je projektován

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod na používanie Sporák Kuchenka Aragaz Sporák EKC513516 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese

Bardziej szczegółowo

Pekáreň chleba Pekárna chleba Urządzenie do wypieku chleba. Návod na obsluhu/záruka Návod k obsluze/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna

Pekáreň chleba Pekárna chleba Urządzenie do wypieku chleba. Návod na obsluhu/záruka Návod k obsluze/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna Pekáreň chleba Pekárna chleba Urządzenie do wypieku chleba Návod na obsluhu/záruka Návod k obsluze/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna SK CZ PL Návod uschovajte pre ďalšie použitie. Návod uschovejte

Bardziej szczegółowo

KGE.. cs Návod na použití sk Návod na obsluhu. pl Instrukcja obsługi

KGE.. cs Návod na použití sk Návod na obsluhu. pl Instrukcja obsługi KGE.. cs Návod na použití sk Návod na obsluhu pl Instrukcja obsługi cs Obsah Bezpečnostní a výstražné pokyny... 4 Pokyny k likvidaci... 5 Rozsah dodávky... 6 Dbejte na teplotu místnosti a větrání... 6

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Máquina de lavar loiça Umývačka ESI 67070 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA OKAPU KUCHENNEGO KBH 0950 X / KBH 0950 W / KBH 0950 S / KBH 0960 X / KBH 0960 W / KBH 0960 S

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA OKAPU KUCHENNEGO KBH 0950 X / KBH 0950 W / KBH 0950 S / KBH 0960 X / KBH 0960 W / KBH 0960 S 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA OKAPU KUCHENNEGO KBH 0950 X / KBH 0950 W / KBH 0950 S / KBH 0960 X / KBH 0960 W / KBH 0960 S www.kernau.com 2 SZANOWNI KLIENCI, Staliście się Państwo użytkownikami najnowszej

Bardziej szczegółowo

Indukční deska vestavná Indukčná doska vstavaná Płyta indukcyjna do zabudowy Built-in induction plate

Indukční deska vestavná Indukčná doska vstavaná Płyta indukcyjna do zabudowy Built-in induction plate Indukční deska vestavná Indukčná doska vstavaná Płyta indukcyjna do zabudowy Built-in induction plate CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám,

Bardziej szczegółowo

DAB 1471 BT NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

DAB 1471 BT NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS DAB 1471 BT RÁDIO DAB+ / DAB / FM S FUNKCÍ BLUETOOTH RÁDIO DAB+ / DAB / FM S FUNKCIOU BLUETOOTH IDAB+ / DAB / FM RADIO Z FUNKCJĄ BLUETOOTH DAB+ / DAB / FM RADIO WITH BLUETOOTH FUNCTION DAB+ / DAB / FM

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ Tento stroj nabízí výhodu v posilování svalů a tvarování postavy bez náročné návštěvy posilovny. Stroj byl vyvinut tak, aby vyhovoval všem zdravotním

Bardziej szczegółowo

GNE V422 X. Chladnička Chłodziarka Chladnička

GNE V422 X. Chladnička Chłodziarka Chladnička GNE V422 X Chladnička Chłodziarka Chladnička Nejprve si přečtěte tento návod! Vážený zákazníku, Doufáme, že výrobek, který byl vyroben v moderních závodech a kontrolován v souladu s nejpřísnějšími postupy

Bardziej szczegółowo

TVL 22800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

TVL 22800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE TVL 22800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE 50193148 BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM Obsah Obsah balení...

Bardziej szczegółowo

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher MNV6560 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste

Bardziej szczegółowo

Mini stepper MASTER s držadlem V

Mini stepper MASTER s držadlem V Mini stepper MASTER s držadlem V!"#!"!$ %&' 1 CZ - Dležité bezpenostní informace 1. Ped každým cviením nejdíve zkontrolujte všechny ásti. Pokud stepper nefunguje správn, nepoužívejte jej. 2. Pravideln

Bardziej szczegółowo

CZ SK PL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU INSTRUKCJA OBSŁUGI I UTRZYMANIA

CZ SK PL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU INSTRUKCJA OBSŁUGI I UTRZYMANIA 1 CZ SK PL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU INSTRUKCJA OBSŁUGI I UTRZYMANIA Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady vestavných elektrických spotřebičů. Je naším přáním,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Serwosilników EZ, EZF, EZH, EZS, EZM firmy STÖBER

Instrukcja obs³ugi Serwosilników EZ, EZF, EZH, EZS, EZM firmy STÖBER Niniejsza instrukcja obs³ugi zawiera informacje dotycz¹ce transportu, ustawienia i uruchomienia serwosilników EZ_ firmy STÖBER jako elementów systemu STÖBER SMS (modu³owego systemu serwonapêdu firmy STÖBER),

Bardziej szczegółowo