MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-10"

Transkrypt

1 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-10 1

2 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace atd. Ujištte se,že jisti je na 10 A a používejte zásuvku pouze pro tento stroj! SK Tento výrobok má vysoký odber el. prúdu, nezapájajte ho preto do rovnakej zásuvky ako ostatné domáce spotrebie s väším odberom, ako je napríklad klimatizácia at. Uistite sa,že isti je na 10 A a používajte zásuvku iba pre tento stroj! PL Produkt ten ma wysoki odbiór energii elektrycznej. Nie naley go wic podł cza do tego samego gniazdka elektrycznego, w którym znajduj si inne urz dzenia elektryczne, maj ce wyszy odbiór energii, jak na przykład klimatyzacja itd. Naley równie upewni si, czy natenie bezpiecznika elektrycznego wynosi 10 A. Z gniazdka naley korzysta tylko dla podł czania tego urz dzenia. CZ Upozornní Pette si celý návod ped použitím pásu. Pro prodloužení životnosti pásu je teba provádt pravidelnou údržbu. Neprovádní pravidelné údržby mže snížit záruku. SK Upozornenie Preítajte si celý návod pred použitím pásu. Pre predženie životnosti pásu je treba vykonáva pravidelnú údržbu. Nevykonávanie pravidelnej údržby môže zníži záruku. PL Ostrzeenie Przed korzystaniem z bieni naley zapozna si z instrukcj obsługi. Aby wydłuy ywotno bieni naley przeprowadza regularnie konserwacj. Zaniedbanie tego zalecenia moe przyczyni si do skrócenia gwarancji. CZ 1. Dležité bezpenostní upozornní Nebezpeí abyste zamezili možnosti vzniku el. šoku, vždy odpojte stroj ze zásuvky po cviení, pi ištní nebo pi provádní údržby. POUŽÍVEJTE POUZE DANÝ KABEL EL. NAPTÍ. NEPOUŽÍVEJTE NESPRÁVNÉ ADAPTÉRY 2

3 NEBO JINAK UPRAVOVANÉ KABELY. Umístte pás na rovnou a pevnou podlahu, zapojte do zásuvky s naptím V (50/60Hz), s uzemnním. Nepokládejte pás na koberec s vysokým chlupem. Mže dojít k poškození jak koberce tak stroje. Za strojem musí být volný minimáln 1 metr. Pi použití dejte pás na rovnou a pevnou podlahu. Nikdy nenechávejte dti na nebo v blízkosti pásu. Ujistte se, že když bžíte, mate zapnutý bezpenostní klí na odvu. Je to pro vaši bezpenost, pokud byste spadli nebo se dostali moc dozadu na pás. Pi odepnutí bezp. Klíe pás zastaví. Udržujte ruce v bezpené vzdálenosti od pohyblivých ástí. Nikdy necvite na stroji, pokud má poškozený kabel i konektor. Nenechávejte kabel u horkých ploch. Nepoužívejte stroj, pokud byly použity aerosolové spreje nebo pokud je v místnosti nedostatek kyslíku. Jiskry z motoru mohou zapálit vysoce holavé produkty. Nikdy nekapejte nebo nevkládejte žádné pedmty do otevených ástí. Pás je vhodný pouze pro domácí použití, není uren pro dlouhotrvající používání. Pro odpojení pásu vypnte všechny kontrolky do OFF pozice, odstrate bezpenostní klí a pak vytáhnte kabel ze zásuvky. Sensory tepové frekvence nejsou ureny pro lékaské úely. Rzné faktory, vetn pohybu uživatel mžou zpsobit nepesnosti v mení tepové frekvence. Senzory tepové frekvence jsou ureny pouze pro cviební úely pro urení vývoje tepové frekvence pi cviení. Pi nastupování a vystupování z pásu používejte boní stupy, je to pro vaši bezpenost. Používejte sportovní obuv s pevnou patou. Doporuujeme používat bžeckou obuv. Boty s vysokým podpatkem, látkové boty, sandály i bosé nohy nejsou vhodné pi použití pásu. Provozní teplota: 5 40 oc. Po použití vytáhnte bezpenostní klí. SK 1. Dôležité bezpenostné upozornenie Sk Nebezpeie aby ste zamedzili možnosti vzniku el. šoku, vždy odpojte stroj zo zásuvky po cviení, pri istení alebo pri vykonávaní údržby. POUŽÍVAJTE IBA DANÝ KÁBEL EL. NAPÄTIA. NEPOUŽÍVAJTE NESPRÁVNE ADAPTÉRY ALEBO INAK UPRAVOVANÉ KÁBLE. Umiestnite pás na rovnú a pevnú podlahu, zapojte do zásuvky s napätím V (50/60Hz), s 3

4 uzemnením. Nepokladajte pás na koberec s vysokým chlpom. Môže dôjs k poškodeniu ako koberca tak stroja. Za strojom musí by voný minimálne 1 meter. Pri použití dajte pás na rovnú a pevnú podlahu. Nikdy nenechávajte deti na alebo v blízkosti pásu. Uistite sa, že ke bežíte, máte zapnutý bezpenostný kú na odeve. Je to pre vašu bezpenos, pokia by ste spadli alebo sa dostali moc dozadu na pás. Pri odopnutí bezp. kúa pás zastaví. Udržujte ruky v bezpenej vzdialenosti od pohyblivých astí. Nikdy necvite na stroji, pokia má poškodený kábel i konektor. Nenechávajte kábel pri horúcich plochách. Nepoužívajte stroj, pokia boli použité aerosólové spreje alebo pokia je v miestnosti nedostatok kyslíku. Iskry z motoru môžu zapáli vysoko horavé produkty. Nikdy nekvapkajte alebo nevkladajte žiadne predmety do otvorených astí. Pás je vhodný iba na domáce použitie, nie je urený pre dlhotrvajúce používanie. Pre odpojenie pásu vypnite všetky kontrolky do OFF pozície, odstráte bezpenostný kú a potom vytiahnite kábel zo zásuvky. Senzory tepovej frekvencie nie sú urené pre lekárske úely. Rôzne faktory, vrátane pohybu užívateov môžu spôsobi nepresnosti v meraní tepovej frekvencie. Senzory tepovej frekvencie sú urené iba pre cviebné úely pre urené vývoje tepovej frekvencie pri cviení. Pri nastupovaní a vystupovaní z pásu používajte boné stupy, je to pre vašu bezpenos. Používajte športovú obuv s pevnou pätou. Doporuujeme používa bežeckú obuv. Topánky s vysokým podpätkom, látkové topánky, sandále i bosé nohy nie sú vhodné pri používaní pásu. Prevádzková teplota: 5 40 C. Po použití vytiahnite bezpenostný kú. PL 1. Wane ostrzeenia dotyczce bezpieczestwa Niebezpieczestwo aby zapobiec poraeniu pr dem elektrycznym naley zawsze podczas czyszczenia, konserwacji i po zakoczeniu wicze, odł cza u dzenie od pr du elektrycznego. NALEY KORZYSTA WYŁCZNIE Z KABLA, OTRZYMANEGO PRZY ZAKUPIE. NIE NALEY UYWA NIEWŁACIWYCH ADAPTERÓW LUB W INNY SPOSÓB ZMIENIONYCH KABLI. Naley umieci bieni na pewnym i równym podłou, podł czy j do gniazdka z uziemieniem i napiciem V (50/60Hz). Nie naley stawia bieni na dywanie z długim włosem. Moe to doprowadzi do uszkodzenia dywanu 4

5 oraz urz dzenia. Za urz dzeniem powinien by pozostawiony co najmniej 1 metr wolnej przestrzeni. Bienia podczas wiecze musi znajdowa si na pewnym i równym podłóu. Nigdy nie naley zostawia na bieni lub obok niej dzieci bez opieki. Naley upewni si, czy podczas biegania jest na odziey zapity klucz bezpieczestwa. Jest to wane ze wzgldu na Pastwa bezpieczestwo, istnieje bowiem ryzyko nagłego upadku lub zbyt duego przesunicia si na pasie w tył. Przy odpiciu klucza bezpieczestwa bienia zatrzyma si. Naley trzyma rce w bezpiecznej odległoci od ruchomych czci bieni. Nie mona korzysta z urz dzenia, jeeli uszkodzony jest kabel lub konektor. Nie mona pozostawia kabla w pobliu gor cych powierzchni. Nie mona korzysta z urz dzenia, jeli w jego pobliu były uywane spreje w areozolu lub jeeli w pomieszczeniu brak wystarczaj cej iloci tlenu. Iskry z silnika mog zapali łatwopalne produkty Nie mona doprowadzi do zamoczenia otwartych czci u dzenia, nie naley równie wkłada do nich adnych przedmiotów. Urz dzenie jest przeznaczone wyl cznie do uytku domowego, nie jest skonstruowane do nieprzerwanego uytkowania, jak ma to miejsce w przypadku fitness klubów. Aby odł czy bieni, naley ustawi wszystkie wyl czniki w pozycji OFF, usun klucz bezpieczestwa a nastpnie wyci gn kabel z gniazdka. Sensory pulsu nie s przeznaczone dla celów medycznych. Róne czynniki, wł cznie z ruchem uytkowników, mog spowodowa wyst pienie niecisłoci podczas mierzenia pulsu. Sensory słu wył cznie dla okrelenia zmian pulsu podczas wykonywania wicze. Przy wchodzeniu i zchodzeniu z pasu naley dla zachowania bezpieczestwa korzysta z ramp bocznych. Zawsze powinno si zwraca uwag na odpowiedni ubiór i obuwie podczas wicze. Ubranie powinno by pozbawione elementów luno zwisaj cych, które mogłyby wpl ta si w ruchome elementy sprztu. Naley nosi sportowe buty, polecamy buty do biegania. Sandały lub bose nogi nie s odpowiednie dla biegania na pasie. Temperatura osi gana w czasie uytkowania: 5 40 C. Po zakoczeniu wiczen naley wyci gn klucz bezpiecstwa. 5

6 CZ 1.1 DLEŽITÉ ELEKTRICKÉ INFORMACE POZOR! NIKDY nepoužívejte neuzemnnou zásuvky el. Naptí pro tento stroj. Dejte zástrku pry od pohyblivých ásti pásu, vetn zvedacího mechanismu a transportních koleek. NIKDY neodstraujte žádný kryt bez pedchozího vypnutí ze zásuvky el. Naptí. NIKDY nevystavujte pás dešti i vlhku. Tento stroj není uren pro venkovní použití, nedávejte jej do blízkosti bazénu i jiného prostedí s vysokou vlhkostí. SK 1.1 DÔLEŽITÉ ELEKTRICKÉ INFORMÁCIE POZOR! NIKDY nepoužívajte neuzemnenú zásuvku el. napätia pre tento stroj. Dajte zástrku pre od pohyblivých astí pásu, vrátane zdvíhacieho mechanizmu a transportných koliesok. NIKDY neodstraujte žiadny kryt bez predchádzajúceho vypnutia zo zásuvky el. napätia. NIKDY nevystavujte pás dažu i vlhku. Tento stroj nie je urený pre vonkajšie použitie, nedávajte ho do blízkosti bazénu i iného prostredia s vysokou vlhkosou. PL 1.1 INFORMACJE DOTYCZCE ELEKTRYCZNOCI Wane! NIE WOLNO korzysta z nieuziemnienego gniazdka przy podł czaniu tego urz dzenia. Wtyczka nie moe znajdowa si w zasigu ruchomych czci pasu, ostrzeenie dotyczy równie mechanizmu dwigaj cego i kółek transportowych.. NIE WOLNO zdejmowa adnej z pokryw bez wczeniejszego odł czenia urz dzenia z gniazdka NIE WOLNO wystawia bieni na działanie deszczu i wilgoci. Urz dzenie to nie jest przeznaczone do uywania na otwartej przestrzeni, nie mona go umiszcza w pobliu basenu lub innych ródeł wilgoci. CZ 1.2 DLEŽITÉ PROVOZNÍ INFORMACE 1. Ped použitím stroje si nejdíve pette tento návod na použití. 2. Zmny v rychlosti i zdvihu nemžou probíhat okamžit. Nastavte si vaši požadovanou rychlost na computeru. Computer bude mnit rychlost postupn. 6

7 3. Bute opatrní, pokud pi bhání na pásu provádíte i jiné innosti, jako je nap. Sledování televise, tení apod. Mže to zpsobit ztrátu rovnováhy a následné zranní. 4. Abyste zamezili ztrát rovnováhy NIKDY nenastupujte i nevystupujte z pásu, když je v pohybu. Pás zaíná na velmi nízké rychlosti. To umožní jednoduchý nástup na pás. 5. Vždy se držte rukojetí, když manipulujete s computerem. 6. Tento stroj je dodáván s bezpenostním klíem. Vyjmutý bezpenostní klí ihned zastaví pás, automaticky se vypne. Pro návrat opt pipevnte bezpenostní klí. 7. Netlate nadmrným tlakem na tlaítka na computeru. Staí malý tlak. SK 1.2 DÔLEŽITÉ PREVÁDZKOVÉ INFORMÁCIE 1. Pred použitím stroja si najskôr preítajte tento návod na použitie. 2. Zmeny v rýchlosti, i zdvihu nemôžu prebieha okamžite. Nastavte si vašu požadovanú rýchlos na computeri. Computer bude meni rýchlos postupne. 3. Bute opatrný, pokia pri behaní na páse robíte aj iné innosti, ako je napr. sledovanie televízie, ítanie a pod. môže to spôsobi stratu rovnováhy a následné zranenie. 4. Aby ste zamedzili strate rovnováhy NIKDY nenastupujte i nevystupujte z pásu, ke je v pohybe. Pás zaína na vemi nízkej rýchlosti. To umožní jednoduchý nástup na pás. 5. Vždy sa držte rukovätí, ke manipulujete s computrom. 6. Tento stroj je dodávaný s bezpenostným kúom. Vytiahnutý bezpenostný kú ihne zastaví pás, automaticky sa vypne. Pre návrat opä pripevnite bezpenostný kú. 7. Netlate nadmerným tlakom na tlaidlá na computri. Staí malý tlak. PL 1.2 INFORMACJE DOTYCZCE UYTKOWANIA Wane! 1. Przed rozpoczciem uytkowania naley uwanie zapozna si z instrukcj obsługi i montau urz dzenia. 2. Zmiany prdkoci oraz uniesienia pasa nie mog by przeprowadzone natychmiast. Naley ustawi oczekiwan prdko na komputerze. Bdzie on przeprowadzał zmiany stopniowo. 3. Naley zachowa szczególn ostrono podczas biegania, zwłaszcza, jeeli w tym samym czasie, wykonuje si jeszcze inne czynnoci, jak np. ogl danie telewizji, czytanie itd. W przeciwnym razie moe doj do utraty równowagi i kontuzji. 7

8 4. Aby zapobiec utracie równowagi NIE WOLNO wchodzi i schodzi z poruszaj cego si pasa. Pas zaczyna porusza si bardzo powoli, wtedy te najłatwiej na niego wej. 5. Podczas manipulacji przy komputerze, naley zawsze trzyma si porczy. 6. Urz dzenie to jest zawsze dostarczane z kluczem bezbieczestwa. Wyjty klucz bezpieczestwa natychmiast automatycznie zatrzymuje pas. eby ponownie uruchomi pas naley ponownie przymocowa klucz bezpieczestwa. 7. Klawisze na komputerze wystarczy naciska lekko, nie wymaga to duej siły. CZ rychlost pásu je od 1 do 12 km/hod. SK rýchlos pásu je od 1 do 12 km/hod. PL pr dko pasa wynosi od 1 do 12 km/h. 8

9 2. ásti stroje / asti stroja / cz ci urzdzenia CZ Tento pás je skládací. SK Tento pás je skladací. PL Bienia ta jest składana. computer computer Sensor tep.frekvence tlaítka zdvihu a rychlosti PL- sensor pulsu przyciski pochylenia I prdkoci podpra opora Bezp. klí Klucz bezpieczestwa vypína wył cznik Nožní stupy Stopnie nóg Bžecká plocha Powierzchnia do biegania Nastavení pásu Ustawienie pasa 9

10 3. COMPUTER 3.1 TLAÍTKA COMPUTERU / PRZYCISKI COMPUTERA Rychlotlaítka rychlosti Przyciski komputera Rychlotlaítka rychlosti Przyciski szybkiego dotpu CZ 1. start/stop Zmáknte toto tlaítko pro zaátek cviení s rychlostí 1.0km/hod. Když se pás dostane na rychlost vtší než 3,5 km/hod, zmáknte toto tlaítko pro pomalé zastavení, bhem této akce, žádné jiné tlaítka nefungují. Pokud je rychlost menší než 3,5 km/hod, pás se zastaví ihned. SK 1. "start / stop" Stlate toto tlaidlo pre zaiatok cvienia s rýchlosou 1.0km/hod. Ke sa pás dostane na rýchlos väšiu ako 3,5 km / hod, stlate toto tlaidlo pre pomalé zastavenie, poas tejto akcie, žiadne iné tlaidlá nefungujú. Ak je rýchlos menšia ako 3,5 km / hod, pás sa zastaví ihne. PL 1. start/stop Clear/set Clear/set Start/stop Start/stop Mode Mode Przyciskaj c ten przycisk rozpocznie wiczenie o prdkoci 1.0km/hod. Jeli bienie porusza si prdkoci powyej 3,5 km/hod, nacinij ten przycisk dla powolnego zatrzymania (podczas tej akcji inne przyciski nie działaj ). Jeli jest prdkoc poniej 3,5 km/hod, bienia zatrzyma si natychmiast. 10

11 CZ 2. clear/set Když stroj zastaví, zmáknte toto tlaítko a všechny hodnoty se vymažou. Pak zmáknte tlaítko znovu na 3 sekundy, as, vzdálenost a calorie mžou být zmnny. Pomocí tlaítek set + nebo set - mžete nastavit as, vzdálenost a kalorie. Pak zmáknte tlaítko start/stop, pás se rozbhne rychlostí 1 km/hod, nastavené hodnoty se budou odpoítávat k nule, pak pás zastaví. SK 2. "Clear / set" Ke stroj zastaví, stlate toto tlaidlo a všetky hodnoty sa vymažú. Potom stlate tlaidlo znova na 3 sekundy, as, vzdialenos a calorie môžu by zmenené. Pomocou tlaidiel "set +" alebo "set -" môžete nastavi as, vzdialenos a kalórie. Potom stlate tlaidlo "start / stop", pás sa rozbehne rýchlosou 1 km / hod, nastavené hodnoty sa budú odpoítava k nule, potom pás zastaví. PL 2. clear/set Kiedy urz dzenie zatrzyma si, nacinij ten przycisk w celu nulowania wszystkich wartoci. Potem naciniej go ponownie na czas 3 sekund- czas, odległo i kalori mog by zmienione. Za pomoc przycisków set + lub set - moesz ustawi czas, odległo i kalorie. Potem nacinij przycisk start/stop, bienia ruszy prdkoci 1 km/hod, ustawione wartoci bda odliczane do zera, potem si bienia zatrzyma. CZ 3. mode Když jsou všechny hodnoty vymazány, zmáknte toto tlaítko a bžící program bude vybrán. Mžete vybírat mezi 15 programy. Každý program trvá 10 minut. Rychlost mže být nastavena automaticky každou minutu, rychlost mžete nastavovat run bhem každé minuty. Computer vás upozorní 3x pípnutím na konec programu. SK 3. "Mode" Ke sa všetky hodnoty vymažú, stlate toto tlaidlo a bežiaci program bude vybraný. Môžete vybera medzi 15 programami. Každý program trvá 10 minút. Rýchlos môže by nastavená automaticky každú minútu, rýchlos môžete nastavova rune poas každej minúty. Computer vás upozorní 3x pípnutím na koniec programu. PL 3. "Mode" Jeli s wszystkie wartoci anulowane, nacinij przycisk ten i aktualny program zostanie wybrany. Moesz 11

12 wybiera pomidzy 15 programami. Kady program trwa 10 minut. Prdko moe zosta ustawiona automatycznie kad minut, prdkoc moesz ustawi rcznie w przeci gu kadej minuty. Computer Ci 3x akustycznie powiadomi o kocu programu. CZ 4. speed - rychlost Pomocí tlaítek + nebo, mžete nastavovat rychlost pásu. SK 4. "speed" - rýchlos Pomocou tlaidiel "+" alebo "-", môžete nastavova rýchlos pásu. PL 4. speed - prdko Za pomoc przycisków + lub mona mieni prdko bieni CZ 5. speed easy keys rychlotlaítka rychlosti Zmáknte tyto tlaítka s hodnotami 2,4,6,atd., rychlost se zmní ihned na tuto hodnotu. Nejvyšší rychlost je 12km/hod. SK 5. "speed easy keys" - rychlotlaidlá rýchlosti Stlate tieto tlaidlá s hodnotami 2,4,6, at, rýchlos sa zmení ihne na túto hodnotu. Najvyššia rýchlos je 12km/hod. PL 5. speed easy keys przyciski szybkiego dostpu Nacinij przyciski te z wartociami 2,4,6 itd, prdko si natychmiast zmieni na t warto. Najwysza prdko wynosi 12km/hod. CZ 6. safety key bezpenostní klí V nebezpených situacích zatáhnte za bezpenostní klí a pás ihned zastaví. DLEŽITÉ: pás nefunguje, pokud není bezpenostní klí na míst. Ped zapnutím pásu, pipevnte magnetický klí na panel displeje a klip si pipevnte na obleení v oblasti pasu. Pokud je bezp. Klí vytržen, automaticky se zastaví. Když pás nepoužíváte, bezpenostní klí vyjmte. Skladujte bezp. Klí na bezpeném míst mimo dosah dtí. 12

13 SK 6. "safety key" - bezpenostný kú V nebezpených situáciách potiahnite bezpenostný kú a pás ihne zastaví. DÔLEŽITÉ: pás nefunguje, ak nie je bezpenostný kú na mieste. Pred zapnutím pásu, pripevnite magnetický kú na panel displeja a klip si pripevnite na obleenie - v oblasti pásu. Ak je bezp. kú vytrhnutý, automaticky sa zastaví. Ke pás nepoužívate, bezpenostný kú vyberte. Skladujte bezp. kú na bezpenom mieste - mimo dosahu detí. PL 6. safety key klucz bezpieczestwa W przypadku niebezpieczestwa poci gnij za klucz bezpieczestwa i bienia si natychmiast zatrzyma. WANE: bienie nie działa, jeli klucz bezpieczestwa nie jest w swoim miejscu Przed uruchomieniem pasa przymocuj klucz do dyspleya i klamerk zapnij za ubranie w okolicach bioder. Jeli klucz zostanie wyci gnity, bienia natychmiast wył czy si. Jeli nie korzystasz z bienie, wyci gnij klucz. Klucz przechowywuj w bezpiecznym miejscu poza zasigiem dzieci. 3.2 CZ Zaátek cviení Stroj zapnete zapojením do zásuvky a zapnutím vypínae, který je umístn zepedu pásu pod motorem. Ujistte se, že jste si pipli na odv bezpenostní klí. Pokud klí nebude pipnutý, pás se nerozbhne. Jakmile je pás zapnut, všechny okna na displeji se na krátký as rozsvítí. SK Zaiatok cvienia Stroj zapnete zapojením do zásuvky a zapnutím vypínaa, ktorý je umiestnený spredu pásu pod motorom. Uistite sa, že ste si pripli na odev bezpenostný kú. Pokia kú nebude pripnutý, pás sa nerozbehne. Ako náhle je pás zapnutý, všetky okná na displeji sa na krátky as rozsvietia. PL Rozpocz cie wicze Urz dzienie naley podł czy do gniazdka i wł czy wł cznik, który znajduje si z przodu bieni pod motorem. Klucz bezpieczestwa koniecznie musi by zapity przy odziey. Jeli klucz nie bdzie zapity, pas nie ruszy. Kiedy bienia wł czy si, wszystkie okienka na display'u chwilowo si rozwiec. 3.3 CZ Vlastní kontrola Pokud používáte pás poprvé, je nutné, abyste provedli kontrolu: Odstrate bezpenostní klí, zmáknte tlaítko MODE a podržte jej, pak vložte znovu bezpenostní 13

14 klí, stroj se pepne do režimu sebekontroly. V tomto modu, zmáknte tlaítko START/STOP pro provedení kontroly. SK Osobná kontrola Pokia používate pás prvýkrát, je nutné, aby ste urobili kontrolu: Odstráte bezpenostný kú, stlate tlaidlo MODE a podržte ho, potom vložte znovu bezpenostný kú, stroj sa prepne do režimu sebakontroly. V tomto móde, stlate tlaidlo START/STOP pre prevedenie kontroly. PL Bezporednia kontrola Jeli bienia ma by uyta po raz pierwszy, naley przeprowadzi nastpuj c kontrol: Naley wyj klucz, naciskn przycisk MODE i przytrzyma go, nastpnie ponownie włoy klucz bezpieczestwa, urz dzenie przeł czy si na tryb samokontroli. W tym trybie naley nacisn przycisk START/STOP dla rozpoczcia kontroli 3.4 CZ Operace pro rychlý start zmáknte tlaítko START/STOP pro obnovení displeje (pokud již není zapnutý). Upozornní: Pipevnním bezpenostního klíe computer také aktivujete. Zmáknte tlaítko START/STOP pro zaátek cviení, pohyb zane na hodnot rychlosti 1.0 km/hod, pak nastavte požadovanou rychlost pomocí tlaítek + nebo -. Mžete také zmnit rychlost pomocí rychlotlaítek rychlosti (2,4,6...12). Mžete také nastavovat rychlost pomocí tlaítek na rukojetích. Pro zpomalení pásu, zmáknte a držte tlaítko -. Mžete také použít rychlotlaítka rychlosti 2,4, Pi bhu zmáknutím tlaítka START/STOP, bude pás postupn zpomalovat, pokud bžíte rychlostí vyšší než 3,5 km/hod, pokud pod 3,5 km/hod, pás zastaví ihned. pi bhu pokud zmáknete tlaítko CLEAR všechny hodnoty krom rychlosti se vymažou na nulu a dostanete se do manuálního nastavení. pro zastavení pásu opt zmáknte tlaítko START/STOP. SK Operácie pre rýchly štart 1. Stlate tlaidlo START/STOP pre obnovenie displeja (pokia už nie je zapnutý). Upozornenie: Pripevnením bezpenostného kúa computer tiež aktivujete. 14

15 2. Stlate tlaidlo START/STOP pre zaiatok cvienia, pohyb zane na hodnote rýchlosti 1.0 km/hod, potom nastavte požadovanú rýchlos pomocou tlaidiel + alebo -. Môžete tiež zmeni rýchlos pomocou rýchlotlaidiel rýchlosti (2,4,6...12). Môžete tiež nastavova rýchlos pomocou tlaidiel na rukovätiach. 3. Pre spomalenie pásu, stlate a držte tlaidlo -. Môžete tiež použi rýchlotlaidlá rýchlosti 2,4, Pri behu stlaením tlaidla START/STOP, bude pás postupne spomaova, pokia bežíte rýchlosou vyššou ako 3,5 km/hod, pokia pod 3,5 km/hod, pás zastaví ihne. 5. Pri behu pokia stlaíte tlaidlo CLEAR všetky hodnoty okrem rýchlosti sa vymažú na nulu a dostanete sa do manuálneho nastavenia. 6. Pre zastavenie pásu opä stlate tlaidlo START/STOP. PL Post powanie przy trybie szybkiego startu 1. Naley naciskn przycisk START/STOP w celu wznowienia displey'a (o ile nie jest ju aktywny). Uwaga: poprzez zapicie klucza bezpieczestwa komputer równie aktywuje si 2. Naley naciskn przycisk START/STOP w celu rozpoczcia wicze, pas ruszy z prdkoci 1.0 km/h, nastpnie za pomoc przycisków + lub - naley ustawi wymagan prdko. Prdko mona te zmieni za pomoc przycisków szybkiego dostpu prdkoci (2,4,6...12). Prdko mona ustawia i za pomoc przycisków na porczach. 3. Aby zmniejszy prdko wystarczy nacisn i przytrzyma przycisk -. Mona take skorzysta z przycisków szybkiego dostpu prdkoci 2,4, Po naciniciu przycisku START/STOP bienia zacznie pomału zwalnia. Jeli pas porusza si z prdkoci mniejsz nieli 3,5 km/h, powinienna zatrzyma si natychmiast.. 5. Jeli podczas biegania zostanie nacinity przycisk CLEAR, wszystkie wartoci, oprócz prdkoci, zostan anulowane i zostaniecie Pastwo przekierowani do menu manualnego. 6. W celu zatrzymania pasa naley ponownie nacisn przycisk START/STOP. 3.5 Zdvih CZ Pi použití pásu si mžete vybrat rzný zdvih dle vašeho fitness programu. Zdvih se nastavuje manuáln. SK Pri použití pásu si môžete vybra rôzny zdvih poda vášho fitness programu. Zdvih sa nastavuje manuálne. PL Korzystaj c z pasa moesz wybiera pochylenie według Twojego fitness programu. Pochylenie ustalasz rcznie. 15

16 3.6 CZ Tepová frekvence v rukojetích Tepová frekvence je zobrazena na displeji v tepech za minutu pi cviení. Musíte se držet obma rukama senzor tepové frekvence. Hodnota se zobrazuje na vrchním displeji, pokud computer dostane signál z rukojetí. SK Tepová frekvencia v rukovätiach Tepová frekvencia je zobrazená na displeji v tepoch za minútu pri cviení. Musíte sa drža obidvoma rukami senzorov tepovej frekvencie. Hodnota sa zobrazuje na vrchnom displeji, pokia computer dostane signál z rukovätí. PL Puls na por czach Puls jest podczas wicze wywietlany na displey'u w uderzeniach za minut. Naley trzyma si sensorów pulsu dwoma rkami. Warto sie wywietla w górnym display'u tylko wtedy, kiedy komputer otrzyma sygnał z porczy. 3.7 CZ Zobrazení kalorií Computer naítá kalorie spálené pi cviení. Upozornní: tyto hodnoty nemohou být použity pro lékaské úely, slouží pouze pro orientaci a srovnání rzných cviení. SK Zobrazenie kalórií Computer naíta kalórie spálené pri cviení. Upozornenie: tieto hodnoty nemôžu by použité pre lekárske úely, slúžia iba pre orientáciu a porovnanie rôznych cviení. 16

17 PL Wywietlanie kalorii Komputer liczy kalorie spalone podczas wiecze. Wane: te wartoci nie mog by wykorzystywane do celów medycznych, słu tylko dla orientacji i dla porównania rónych wicze. 3.8 CZ Složení a rozložení pásu složení Nejdíve, zvednte zadní ást pásu rukama, dokud neuslyšíte lehký zvuk, který znamená, že skládací systém je zamknutý. Bžecká plocha nemže být nyní otoena do opaného smru rozložení Dejte pás na širokou plochu, kde chcete bhat. Za pásem musí zstat volná plocha minimáln 1,5 m peprava Opatrn nahnte pás na zadní ást s koleky, uchopte ob dv strany a posunujte pás. SK Zloženie a rozloženie pásu zloženie Najskôr, zdvihnite zadnú as pásu rukami, pokia nezaujete ahký zvuk, ktorý znamená, že skladací systém je zamknutý. Bežecká plocha nemôže by teraz otoená do opaného smeru rozloženie Dajte pás na širokú plochu, kde chcete beha. Za pásom musí by voná plocha minimálne 1,5 m preprava Opatrne nahnite pás na zadnú as s kolieskami, uchopte obidve strany a posúvajte pás. PL Złoenie i rozłoenie bieni złoenie Naley podnie tyln cz bieni rkami, słyszalny cichy dwik, bdzie oznaczał, e system składaj cy zamkn ł si. Pas bieny nie moe by teraz odwrócony w przeciwnym kierunku rozłoenie Naley poloy bieni w miejscu, w którym bdzie wykorzystywana. Za bieni musi by minimalnie 1,5 wolnej przestrzeni. 17

18 3.8.3 przesuwanie bieni Naley powoli przechyli bieni na tyln stron z kółkami, uchwyci za obie strony i przesun. 3.9 Programové nastavení Tento pás nabízí 15 pednastavených program ( (P1,P2, P3 P15). Každý pednastavený program má maximální rychlost, která je zobrazena, když vybíráte požadovaný program. Rychlost, která je v jednotlivých programech bude zobrazena v okn rychlosti.v každém programu mžete bhem cviení mnit rychlost. CZ 3.10 Výbr programu Ujistte se, že pás je zastavený. Pokud ne, jednoduše zmáknte tlaítko clear/set pro restartování. Zmáknte tlaítko MODE pro výbr programu, pak zmáknte tlaítko START/STOP pro zaátek cviení. Okno rychlosti nyní bude ukazovat pednastavenou rychlost vybraného programu Každý program bude trvat 10 minut. Po každé minut programu se bude rychlost mnit automaticky, nebo jí také mžete zmnit manuáln. 3 sekundy ped koncem programu computer zapípá a pás se vypne. SK Výber programu Uistite sa, že pás je zastavený. Pokia nie, jednoducho stlate tlaidlo clear/set pre reštartovanie. Stlate tlaidlo MODE pre výber programu, potom stlate tlaidlo START/STOP pre zaiatok cvienia. Okno rýchlosti teraz bude ukazova prednastavenú rýchlos vybraného programu Každý program bude trva 10 minút. Po každej minúte programu sa bude rýchlos meni automaticky, alebo ju tiež môžete zmeni manuálne. 3 sekundy pred koncom programu computer zapípa a pás sa vypne PL Wybór programu Naley upewni si, czy pas si nie porusza. Jeli tak, wystarczy nasicn przycisk clear/set i zrestartowa. Nastpnie naciskaj c przycisk MODE naley wybra program, w celu rozpoczcia biegania naley naciskn przycisk START/STOP. Okienko prdkoci bdzie pokazywało prdko programu ustawion przez producenta. Kady program ma długo 10 minut. Po kadej minucie programu prdko bdzie si 18

19 automatycznie zmienia, mona j równie mieni samodzielnie. Na 3 sekundy przed kociem programu komputerwy dzik i bienia wył cz si. 1.walking and joging programs 19

20 20

21 21

22 22

23 4. ÚDRŽBA/ÚDRŽBA/ KONSERWACJA CZ Je teba provádt údržbu pro udržení pásu v provozu schopném stavu. Je nutné udržovat pás a podložku v istot. SK Je treba vykonáva údržbu pre udržanie pásu v prevádzke schopnom stave. Je nutné udržova pás a podložku v istote. PL Konserwacja jest niezbdna by utrzyma bienie w stanie gotowym do uycia. Naley utrzymywa pas i podkładk w czystoci. 23

24 CZ UPOZORNNÍ: PODLAHA MŽE HRÁT HLAVNÍ ROLI VE FUNKCI A ŽIVOTNOSTI VAŠEHO PÁSU A TO JE TAKÉ PRO DOPORUUJEME PRAVIDELN MAZAT TUTO ÁST. POKUD NEBUDE PÁS MAZAT, MŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ PÁSU A NA TUTO ZÁVADU NEMŽETE UPLATNIT REKLAMACI. SK UPOZORNENIE: PODLAHA MÔŽE HRA HLAVNÚ ROLU VO FUNKCII A ŽIVOTNOSTI VÁŠHO PÁSU A TO JE TIEŽ PREO DOPORUUJEME PRAVIDELNE MAZA TÚTO AS. POKIA NEBUDE PÁS MAZANÝ, MÔŽE DÔJS K POŠKODENIU PÁSU A NA TÚTO ZÁVADU NEMÔŽETE UPLATNI REKLÁMACIU. PL WANE: PODŁOGA MOE ODGRYWA GŁÓWN ROL PRZY UTRZYMANIU BIENI W DOBRYM STANIE NA DŁUGI CZAS, DLATEGO ZALECAMY REGULARNE SMAROWANIE TEJ CZCI. JELI PAS NIE BDZIE SMAROWANY MOE DOJ DO USZKODZENIA BIENI, W TYM PRZYPADKU USTREKA NIE BDZIE PODLEGA REKLAMACJI. CZ UPOZORNNÍ: ODPOJTE PÁS ZE ZÁSUVKY EL. NAPTÍ PED ÚDRŽBOU SK UPOZORNENIE: ODPOJTE PÁS ZO ZÁSUVKY EL. NAPÄTIA PRED ÚDRŽBOU PL OSTRZEENIE: NALEY ODŁCZY BIENI Z GNIAZDKA PRZED KONSERWACJ CZ UPOZORNNÍ: ZASTAVTE PÁS PED SKLÁDÁNÍM SK UPOZORNENIE: ZASTAVTE PÁS PRED SKLADANÍM PL OSTRZEENIE: NALEY ZATRZYMA PAS PRZED ZŁOENIEM CZ 4.1 Hlavní ištní 1. Pomocí mkkého, vlhkého hadru utete rohy pásu a plochu mezi rohy pásu a rámem. Vrchní ást pásu mžete omývat vodou s jemným mýdlem pomocí kartáe. Toto ištní provádjte jednou msín. Nechte pás vyschnout ped použitím. 2. Nejmén jednou msín vysajte pod pásem pro zamezení vzniku nánosu prachu. Jednou ron odstrate kryt motoru a vysajte špínu na motoru. SK 4.1 Hlavné istenie 3. Pomocou mäkkej, vlhkej handry utrite rohy pásu a plochu medzi rohmi pásu a rámom. Vrchnú as pásu môžete omýva vodou s jemným mydlom pomocou kefy. Toto istenie vykonávajte raz mesane. Nechajte pás vyschnú pred použitím. 24

25 4. Najmenej raz mesane vysajte pod pásom pre zamedzenie vzniku nánosu prachu. Raz rone odstráte kryt motora a vysajte špinu na motore. PL 4.1 Podstawowe czyszczenie 5. Za pomoc mikiej wiglotnej szmatki naley wytrze rogi bieni oraz powierzchnie pomidzy rogami bieni i ram. Górn cz bieni mona czyszczy wod z mydłem za pomoc szczoteczki. Takie czyszczenie naley przeprowadza raz na miesi c. Po oczyszczeniu, przed podł czeniem bieni do gniazdka, naley upewni si e jest ju sucha. 6. Co najmniej raz w miesi cu naley usun kurz spod bieni, tak aby zaprzec jego gromadzeniu si. Raz w roku naley zdj pokrychw motoru i usun z niego kurz. CZ 4.2 Hlavní pée 1. Zkontrolujte všechny ásti ped použitím 2. Pokud jsou jakékoliv ásti poškozeny, ihned je vymte. 3. Nikdy nepoužívejte pás, pokud je jeho ást poškozena. Ihned kontaktujte prodejce. DÁVEJTE POZOR, ABYSTE CHRÁNILI KOBEREC A PODLAHU POD PÁSEM v pípad vyteení. Tento produkt je stroj, který obsahuje pohyblivé ásti a ty musí být mazány a také pak mohou vytéct. SK 4.2 Hlavná starostlivos 4. Skontrolujte všetky asti pred použitím 5. Pokia sú akékovek asti poškodené, ihne ich vymete. 6. Nikdy nepoužívajte pás, pokia je jeho as poškodená. Ihne kontaktujte predajcu. DÁVAJTE POZOR, ABY STE CHRÁNILI KOBEREC A PODLAHU POD PÁSOM v prípade vyteenia. Tento produkt je stroj, ktorý obsahuje pohyblivé asti a tie musia by mazané a tiež potom môžu vytiec. PL 4.2 Podstawowe czynnoci kontrolne 7. Naley sprzawdzi wszystkie czci przed rozpoczciem wicze 8. Jeli niektóre z czci s uszkodzone, powinny zosta natychmiast wymienione. 9. Nikdy nie wolno korzysta z bieni, jeli jest uszkodzona. Naley natychmiast skontaktowa si ze sprzedawc. UWAGA: NALEY CHRONI DYWAN I PODŁOG POD BIENI w przypadku wycieku. Ten produkt 25

26 zawiera ruchome czci, które trzeba smarowa mog znich wyciec substancje oleiste. CZ 4.3 Mazání pásu/desky/koleek Mli byste pás namazat pibližn po 40 hodinách provozu. Doporuujeme mazat desku podle tohoto postupu: Obasné používání (mén než 3 hodiny týdn) každých 6 msíc Stední používání (3-5 hodin týdn) každé 3 msíce asté používání (více než 5 hodin týdn) každých 6-8 týdn. Postup mazání: použijte mkkou, suchou hadru pro utení plochy mezi pásem a deskou. Roztáhnte olej na vnitní plochu pásu a desky rovnomrn (ujistte se, že stroj je vypnutý a vytáhnutý ze zásuvky). Pravideln namažte pední a zadní koleka pro udržení ve výkonu. Pokud pás, desku a koleka udržujete v istot, mžete oekávat, že další mazání bude teba provést po 1200 hodinách. SK 4.3 Mazanie pásu/dosky/koliesok Mali by ste pás namaza približne po 40 hodinách chodu. Doporuujeme maza dosku poda tohto postupu: Obasné používanie (menej ako 3 hodiny týždenne) každých 6 mesiacov Stredné používanie (3-5 hodín týždenne) každé 3 mesiace asté používanie (viac ako 5 hodín týždenne) každých 6-8 týždov. Postup mazania: použite mäkkú, suchú handru pre utrenie plochy medzi pásom a doskou. Roztiahnite olej na vnútornú plochu pásu a dosky rovnomerne (uistite sa, že stroj je vypnutý a vytiahnutý zo zásuvky). Pravidelne namažte predné a zadné kolieska pre udržanie vo výkonu. Pokia pás, dosku a kolieska udržujete v istote, môžete oakáva, že alšie mazanie bude treba vykona po 1200 hodinách. PL 4.3 Smarowanie bieni/deski/kółek Bieni naley smarowa mniej wicej po kadych 40 godzinach uywania. Polecamy smarowa desk według nastpuj cych instrukcji: Rzadkie uywanie (mniej ni 3 godziny tygodniowo) raz na 6 miesicy rednie uywanie (3-5 godzin tygodniowo) raz na 3 misice 26

27 Czste uywanie (wicej ni 5 godzin tygodniowo) raz na 6-8 tygodni. Instrukcje smarowania: Naley mik i such szmatk przetrze powierzchnie pomidzy pasem i desk. Olej naley rozprowadzi równomiernie po wewntrznej powierzchni pasu i deski (naley upewni si, e urz dzenie nie jest podł czone do gniazdka). Regularnie naley smarowa przednie i tylne kółka tak, aby prawidłowo działały. Jeli kółka, pas i deska s utrzymywane w czystoci mona spodziewa si, e nastpne smarowanie bdzie potrzebne po 1200 godzinach. CZ 4.4 Jak zkontrolovat, že bžecká plocha je správn namazaná? a. Odpojte pás ze zásuvky el. Naptí. b. Složte pás do skladovací pozice. c. Sáhnte na zadní plochu bžecké plochy. Pokud je plocha hladká, když se ji dotknete, pak ji není teba mazat. Pokud je plocha suchá na dotek, použijte silikonový olej pro namazání Doporuujeme použít silikonový olej ve spreji. SK 4.4 Ako skontrolova, že bežecká plocha je správne namazaná? a. Odpojte pás zo zásuvky el. napätia. b. Zložte pás do skladovacej pozície. c. Siahnite na zadnú plochu bežeckej plochy. Pokia je plocha hladká, ke sa jej dotknete, potom ju nie je treba maza. Pokia je plocha suchá na dotyk, použite silikónový olej pre namazanie Doporuujeme použi silikónový olej v spreji. PL 4.4 Jak sprawdzi, czy pas jest dobrze posmarowany? 1. Naley odł czy bieni z gniazdka. 2. Złoy bieni do pozycji złoenia. 3. Rk naley sprawdzi powierzchni pasa. Jeli powierzchnia jest w dotyku gładka, nie trzeba jej smarowa. Jeli powierzchnia jest w dotyku sucha, naley uy oleju silikonowego do naoliwienia. Polecamy olej silikonowy w spreju. 27

28 CZ 4.5 Seízení pásu Nastavení napnutí pásu je velmi dležité pro bžce, aby byla zajištna hladká, stabilní bžecká plocha. Nastavení se musí dlat z pravého a levého zadního koleka, pomocí imbusového klíe, který je souástí balení. Nastavovací šroub je umístn na konci nožních stup jak je ukázáno na obrázku níže: SK 4.5 Nastavenie pásu Nastavenie napnutia pásu je vemi dôležité pre bežca, aby bola zaistená hladká, stabilná bežecká plocha. Nastavenie sa musí robi z pravého a avého zadného kolieska, pomocou imbusového kúa, ktorý je súasou balenia. Nastavovacia skrutka je umiestnená na konci nožných stupov, ako je ukázané na obrázku nižšie: PL 4.5 Nastawienie pasa Nastawienie naprenia pasa jest bardzo wane dla biegacza, w ten sposób mona zapewni płaski i stabilny pas bieny. Nastawienie przeprowadza si ze strony prawego i lewego tylnego kółka przy pomocy klucza imbusowego, który jest zał czony do opakowania. ruba nastawienia jest umieczona na kocu ramp bocznych, co widoczne jest na obrazku poniej: Levý šroub/ avá skrutka/ Lewa ruba Pravý šroub/ Pravá skrutka/ Lewa ruba CZ Upozornní: Nastavení se provádí pes malý držák na krytkách. Dotáhnte zadní koleko pouze pro prevenci proklouznutí na pedním koleku. Otote obma pravým i levým šroubem ve smru hodinových ruiek a zkontrolujte správné napnutí pásu. NEPETAHUJTE JEJ petažení mže zpsobit poškození pásu a následné poškození ložisek. SK Upozornenie: Nastavenie sa vykonáva cez malý držiak na krytkách. Dotiahnite zadné koliesko iba pre prevenciu prekznutia na prednom koliesku. Otote oboma pravou i avou skrutkou v smere hodinových ruiiek a skontrolujte správne napnutie pásu. NEPREAŽUJTE HO preaženie môže spôsobi poškodenie pásu a následné poškodenie ložísk. 28

29 PL Uwaga: Nastawienie przeprowadza si za pomoc małego uchwytu na pokrywach. Naley w ramach prewencji doci gn tylne kółko, aby unik przelizgiwania si na przednim kółku. Nastpnie naley przekrci obie ruby (praw i lew ) zgodnie z ruchem wskazówek zegara i sprawdzi, czy pas jest odpowiednio naprony. NIE PRZECIGA PASA NADMIERNIE przeci gnicie moe spowodowa uszkodzienie pasa a w nastpstwie uszkodzienie łoysk. CZ 4.6 Nastavení pásu do stedu Tento pás je vyroben tak, aby bžecký pás byl ve stedu. Je normální pro njaké pásy, že utíkají do jedné strany, pokud pás bží bez bžce. Po nkolika minutách použití, pás musí mít tendenci jít do stedu. Pokud bhem použití, se pás stále pohybuje do strany, je teba jej nastavit. Následujte tento postup: Nejdíve nastavte rychlost na nejnižší úrove Pak zkontrolujte, do které strany pás ubíhá Pokud pás ubíhá doprava, dotáhnte pravý šroub a uvolnte levý šroub pomocí 6 mm imbusového klíe, dokud nebude pás v centru. Pokud pás ubíhá doleva, dotáhnte levý šroub a povolte pravý šroub pomocí 6mm imbusového klíe, dokud není pás ve stedu. Pokud pás nastavujete imbusovým klíem, je dležité, abyste nastavovali v intervalu poloviny otoení. Petažení pásu mže zpsobit poškození. SK 4.6 Nastavenie pásu do stredu Tento pás je vyrobený tak, aby bežecký pás bol v strede. Je normálne pre niektoré pásy, že utekajú do jednej strany, pokia pás beží bez bežca. Po niekoko minútach použitia, pás musí ma tendenciu ís do stredu. Pokia behom použitia, sa pás stále pohybuje do strany, je treba ho nastavi. Nasledujte tento postup: Najskôr nastavte rýchlos na najnižšiu úrove Potom skontrolujte, do ktorej strany pás ubieha Pokia pás ubieha doprava, dotiahnite pravú skrutku a uvonite avú skrutku pomocou 6 mm imbusového kúa, dokia nebude pás v centre. Pokia pás ubieha doava, dotiahnite avú skrutku a povote pravú skrutku pomocou 6mm imbusového kúa, dokia nie je pás v strede. Pokia pás nastavujete imbusovým kúom, je dôležité, aby ste nastavovali v intervale polovice otoenia. Preaženie pásu môže spôsobi poškodenie. 29

30 PL 4.6 Nastawienia pasa na rodek Bienia skonstruowana jest tak, aby pas bieny znajdował si w rodku. Moe w przypadku zdarzy si, e pas przesuwa si na jedn ze stron, w sytuacji, kiedy porusza si pas bez biegacza. Po kilku minutach uywania pas musi wróci na rodek. Jeli w trakcie uytkowania pas nadal przesuwa si na jedn ze stron, niezbdne bdzie jego nastawienie. Naley trzyma si poniszych instrukcji: Naley ustawi prdko na najnisz Nastpnie naley sprawdzi, w któr stron pas przesuwa si. Jeli pas przesuwa si w prawo naley doci gn praw rub i poluzowa lew za pomoc 6 mm klucza imbusowego, do chwili, kiedy pas nie znajdzie si na rodku. Jeli pas przesuwa si w lewo naley doci gn lew rub i poluzowa praw rub za pomoc 6 mm klucza imbusowego, do momentu, kiedy pas nie znajdzie si na rodku. Jeli konieczne bdzie nastawienie pasa za pomoc klucza imbusowego wane jest, aby nastawienie przebiegało w interwale połowicznych obrotów. Przeci gnicie pasa moe spowodowa uszkodzenie. 5. PROBLÉMY/PROBLÉMY/PROBLEMY CZ Tento pás je vyroben tak, aby nehrozilo nebezpeí úrazu el. Proudem. Stroj se automaticky vypne, pokud by mlo dojít k poškození. Pokud pás nepracuje správn, jednoduše jej vypnte a pokejte 1 minutu, pak jej zase zapnte. Pokud ani pak nepracuje správn, provete kontrolu viz bod 4.3 pro urení poruchy. SK Tento pás je vyrobený tak, aby nehrozilo nebezpeie úrazu el. prúdom. Stroj sa automaticky vypne, pokia by malo dôjs k poškodeniu. Pokia pás nepracuje správne, jednoducho ho vypnite a pokajte 1 minútu, potom ho znovu zapnite. Pokia ani potom nepracuje správne, vykonajte kontrolu vi bod 4.3 pre urenie poruchy. PL Bienia skonstruowana jest tak, aby nie stwarzała zagroenia poraeniem pr du. Urz dzenie automatycznie wył czy si, jeli zaistnieje zagroenie uszkodzenia. Jeli bienia nie działa prawidłowo naley j wył czy, odczeka minut i ponownie wł czy. Jeli urz dzenie nadal nie działa prawidłowo naley przeprowadzi jego kontrol patrz punkt by ustali ródło usterki. 30

31 CZ Ped jakoukoliv opravou nezapomete pás odpojit od zásuvky! Nepoužívejte pídavné vodie, mže dojít k poškození. SK Pred akoukovek opravou nezabudnite pás odpoji od zásuvky! Nepoužívajte prídavné vodie, môže dôjs k poškodeniu. PL Przed napraw naley wyłczy bieni z gniazdka! Nie wolno korzysta z innych kabli, moe to prowadzi do uszkodzenia. 5.1 Signály upozornní/ Signály upozornenia/ Dzwi ki ostrzegawcze CZ E1: žádná odezva z kontrolní jednotky nebo senzoru rychlosti 1. zkontrolujte všechny kabely a ujistte se, že konektory jsou zapojeny mezi jednotkou motoru a displejem. 2. Zkontrolujte, zda senzor rychlosti a magnet jsou ve správném postavení a nejsou na magnetu žádné pekážky. (magnet je umístn na pedním koleku v blízkosti emene motoru). 3. pokud se bžecký pás pohybuje, pak zobrazení chyby E1 znamená výmnu senzoru rychlosti. 4. Pokud se pás nepohybuje, vymte kontrolní jednotku. SK E1: žiadna odozva z kontrolnej jednotky alebo senzoru rýchlosti 1. Skontrolujte všetky káble a uistite sa, že konektory sú zapojené medzi jednotkou motora a displejom. 2. Skontrolujte, i senzor rýchlosti a magnet sú v správnom postavení a nie sú na magnete žiadne prekážky. (magnet je umiestnený na prednom koliesku v blízkosti remea motoru). 3. Pokia sa bežecký pás pohybuje, potom zobrazenie chyby E1 znamená výmenu senzoru rýchlosti. 4. Pokia sa pás nepohybuje, vymete kontrolnú jednotku. PL E1: bez odpowiezdi ze strony panelu sterujcego lub sensora pr dkoci 1. Naley sprawdzi wszystkie kable i upewni si, czy konektory s podł czone pomidzy motorem a disley em 2. Naley sprawdzi, czy sensor prdkoci i magnes s prawidłowo ustawione i nie ma na magnesie adnych przeszkód. (Magnes jest umieszczony na przednim kółku w pobliu rzemienia motoru.) 3. Jeli pas bieny porusza si, to pojawienie si bł du E1 oznacza, e trzeba wymieni sensor prdkoci. 4. Jeli pas nie porusza si, trzeba wymieni panel sterowania. 31

32 CZ E2: problémy kontrolní jednotky vymte kontrolní jednotku Zkontrolujte spoje kabel SK E2: problémy kontrolnej jednotky 1.Vymete kontrolnú jednotku 2. Skontrolujte spoje káblov PL E2: problemy panelu sterowania 1. Naley wymieni panel sterowania 2. Naley sprawdzi podł czenie kabli. CZ E3: Ochrana ped zvýšením rychlosti (Náhlé zvýšení rychlosti pásu). 1. Zkontrolujte senzor rychlosti a magnet, zda jsou ve správné pozici a na magnetu nejsou žádné pekážky. 2. zkontrolujte spoje kabel na kontrolní jednotce. 3. Vymte senzor rychlosti 4. Vymte kontrolní jednotku. SK E3: Ochrana pred zvýšením rýchlosti (Náhle zvýšenie rýchlosti pásu). 1. Skontrolujte senzor rýchlosti a magnet, i sú v správnej pozícií a na magnete nie sú žiadne prekážky. 2. Skontrolujte spoje káblov na kontrolnej jednotke. 3. Vymete senzor rýchlosti 4. Vymete kontrolnú jednotku. PL E3: ochrona przed wzrostem pr dkoci (nagły wzrost pr dkoci pasu bienego) 5. Naley sprawdzi czy sensor prdkoci i magnes s w prawidłowej pozycji i czy na megnesie nie ma przeszkód. 6. Naley sprawdzi podł czenie kabli na penelu sterowania. 7. Naley wymieni sensor prdkoci. 8. Naley wymieni panel sterowania. 32

33 CZ Jakmile se zobrazí varovné signály, jednoduše zmáknte tlaítko CLEAR pro vymazání a zkuste to znovu. SK Ako náhle sa zobrazia varovné signály, jednoducho stlate tlaidlo CLEAR pre vymazanie a skúste to znovu. PL W przypadku pojawienia si sygnałów ostrzegawczych naley w celu anulowania nacisn przycisk CLEAR, po czym spróbowa ponownie. CZ Bez proudu 1. Zkontrolujte pojistky ( jsou umístny na kontrolní jednotce pod krytem motoru vedle vypínae). 2. Zkontrolujte zásuvku ( zapnte do zásuvky jiný stroj, abyste se ujistili, že zásuvka funguje správn). 3. Zkontrolujte kabel (tuto innost musí provést elektriká). SK Bez prúdu 1. Skontrolujte poistky ( sú umiestnené na kontrolnej jednotke pod krytom motora veda vypínaa). 2. Skontrolujte zásuvku ( zapnite do zásuvky iný stroj, aby ste sa uistili, že zásuvka funguje správne). 3. Skontrolujte kábel (túto innos musí urobi elektrikár). PL Bez prdu 1. Naley sprawdzi bezpieczniki elektryczne (s one umieszczone w panelu sterowania pod pokryw motoru obok wł cznika). 2. Naley sprawdzi gniazdko (naley podł czy do gniazdka inne urz dzenie i sprawdzi, czy gniazdko działa). 3. Naley sprawdzi kabel (t kontrol musi przeprowadzi elektryk). 6.CVIEBNÍ INSTRUKCE/CVIEBNÉ INŠTRUKCIE/ INSTRUKCJE DO WICZE CZ UPOZORNNÍ: ped zaátkem jakéhokoliv cviení konzultujte váš zdravotní stav se svým lékaem. Toto je dležité hlavn pro osoby starší 45 let nebo pro osoby s existujícími zdravotními problémy. Hodnota tepové frekvence není urena pro lékaské úely. Rzné faktory, jako jsou pohyb po pásu, mohou zpsobit chyby pi penosu hodnot. Hodnota tepové frekvence slouží pro srovnání tepové frekvence jednoho uživatele v ase. 33

34 Schopnost vašeho srdce a plic a jak úinn je kyslík rozvádn krví do sval, to jsou dležité faktory vaši výkonnosti. Funkce vašich sval je závislá na kyslíku, který dodává energii pro denní aktivity nazývána aerobní aktivitou. Když jste fit, vaše srdce nemusí pracovat tak tžce. Jak mžete vidt, vaše kondice se postupn cviením zlepšuje a vy se cítíte zdravjší a spokojenjší. SK UPOZORNENIE: pred zaiatkom akéhokovek cvienia konzultujte váš zdravotný stav so svojim lekárom. Toto je dôležité hlavne pre osoby staršie ako 45 rokov alebo pre osoby s existujúcimi zdravotnými problémami. Hodnota tepovej frekvencie nie je urená pre lekárske úely. Rôzne faktory, ako sú pohyb po páse, môžu spôsobi chyby pri prenose hodnôt. Hodnota tepovej frekvencie slúži pre porovnanie tepovej frekvencie jedného užívatea v ase. Schopnos vášho srdca a púc a ako úinne je kyslík rozvádzaný krvou do svalov, to sú dôležité faktory vašej výkonnosti. Funkcia vašich svalov je závislá na kyslíku, ktorý dodáva energiu pre denné aktivity nazývaná aerobnou aktivitou. Ke ste fit, vaše srdce nemusí pracova tak ažko. Ako môžete vidie, vaša kondícia sa postupne cviením zlepšuje a vy sa cítite zdravší a spokojnejší. PL UWAGA: przed rozpocz ciem jakichkolwiek wicze naley si skonsultowa z lekarzem w kwestii stanu zdrzowia. Jest to wane przede wszystkim w przypadku osób starszych, powyej 45 lat lub osób, które maj problemy zdrowotne. Mierzona przez urzdzenie warto pulsu nie jest przeznaczona dla celów medycznych. Róne czynniki (np. ruch pasa) mog spowodowa niecisłoci przy rejestrowaniu danych. Warto pulsu słuy porównywaniu pulsu uytkownika w czasie uytkowania. Wydolno serca i płuc oraz to, w jaki sposób tlen dostarczany jest do mini, ma duy wpływ na Pastwa wydajno. Funkcjonowanie mini zaley od tlenu, który dostarcza energi dla codziennych czynnoci nazywanych te tlenow aktywnoci. Paswta serce nie pracuje tak ciko, kiedy ciało jest fit. Jak łatwo zaobserwowa, kondycja w miar wykonywania wicze polepsza si a Pastwo czujecie si zdrowsi i bardziej zadowoleni. 34

35 7. ásti stroje / cz ci urzdzenia Specifikce / SK Špecifikácie / PL Specyfikacja. Num Popis /Opis Hlavní ást/hlavná as /Trzon urz dzenia Pravá podpra /Pravá podpera / Prawa opoea Levá podpra /avá podpera /Lewa opora Computer/Comp uter/computer Bezpenostní klí/bezpenostn ý kú/ Klucz bezpieczestwa Návod k použití/návod na použitie / Instrukcja obsługi Silikonový olej/silikový olej /Olej silikonowy Sedlová podložka 8/Sedadlová podložka 8/ Podkładka 8 Jednotk a Ks Szt. Ks Szt. Ks Szt. Množství /Io. Num ks 1 12 Ks Szt. Sešit Zeszyt Láhev Butelka Ks Szt Popis/Opis Hlavový šroub M8*45/Hlavová skrutka M8*45/ ruba główkowa M8*45 Hlavový šroub M8*16/Hlavová skrutka M8*16 / ruba główkowa M8*16 Podložka 8/Podložka 8 / Podkładka 8 Matice M8/Matice M8 / Nakrtka M8 6mm šestihr. Klí/6mm šeshr. Kú / 6mm klucz szeciok tny 5mm šestihr. Klí/5mm šeshr. Kú / 5mm klucz szeciok tny 1 15 Klí/Kú/Klucz Jednot ka Ks Szt. Ks Szt. Ks Szt. Ks Szt. Ks Szt. Ks Szt. Ks Szt. Množst ví /Ilo

36 8. Montáž / SK Montáž PL Monta 1. computer / computer / computer 2. šroub M8x16, sedlová podložka / skrutka M8x16, sedadlová podložka / ruba M8x16, nakrtka 3. šroub M8x45, podložka / skrutka M8x45, podložka / ruba M8x45, podkładka 4. levá podpra / avá podpera / opora lewa 5. šroub M8x16, sedlová podložka/skrutka M8x16, sedadlová podložka / ruba M8x16, podkładka 6. šroub M8x45, podložka prm. 8, šroub M8/skrutka M8x45,podložka priem.8, skrutka M8/ ruba 7. spojovací kabel/spojovcí kábel/kabel 8. pravá podpra/pravá podpera/ opora prawa 9. tlo stroje/telo stroja/ trzon urz dzenia 36

37 CZ Je možné, že se v návodu objeví male odchylky od skuteného stavu, tyto zmny nejsou na závadu, ale jsou zpsobeny technickým zlepšením. SK Je možné, že sa v návode objavia male odchýlky od skutoného stavu, tieto zmeny nie sú na závadu, ale sú spôsobené technickým zlepšením. PL Moe zdarzy si, e pojawi sie małe rónice midzy instrukcj obsługi i stanem rzeczywistym urz dzenia. W takim razie chodzi o inowacje urz dzenia. CZ Zahívací / Streinková cviení Úspšné cviení zaíná zahívacími cvieními a koní zklidujícími cvieními. Zahívací cviení pipraví vaše tlo na následující nároky pi cviení. Díky zklidujícím cviením se vyhnete svalovým problémm. Dále zde naleznete popisy cviení pro rozehátí a zklidnní. Mjte, prosím, na pamti následující body: Opatrn rozehejte každou svalovou skupinu, cviení budou trvat 5 až 10 minut. Cviení jsou provádna správn, jestliže cítíte píjemný tah v odpovídajících svalech. Rychlost nehraje žádnou roli bhem protahovaích cviení. Je nutné se vyvarovat rychlým a trhavým pohybm. SK Zahrievacie / Streingové cvienia Úspešné cvienie zaína zahrievacími cvieniami a koní ukudujúcimi cvieniami. Zahrievacie cvienie pripraví vaše telo na nasledujúce nároky pri cviení. Vaka ukudujúcim cvieniam sa vyhnete svalovým problémom. alej tu nájdete popisy cviení pre rozohriatie a ukudnenie. Majte prosím na pamäti nasledujúce body: Opatrne rozohrejte každú svalovú skupinu, cvienia budú trva 5 až 10 minút. Cvienia sú správne, ak cítite príjemný ah v odpovedajúcich svalov. Rýchlos nehrá žiadnu úlohu poas cvikov preahovania. Je nutné sa vyvarova rýchlym a trhavým pohybom. PL Rozgrzewka / wiczenia stretchingowe Poprawne wieczenie zaczyna si rozgrzewk a koczy si stretchingiem. Rozgrzewka przygotuje ciało na obci enia, które pojawi si przy wiczeniu. Dziki stretchingowi mona natomiast zapobiec problemom pojawiaj cym si w przypadku mini ( zakwasy ). Poniej umieszczone s opisy wicze rozgrzewaj cych i stretchingu. Prosimy nie zapomina o nastpuj cych punktach: Zaleca si dokładnie rozwiczy kad grup mini, wiczenia bd trwały od 5 do 10 minut. wiczenia s wykonywane poprawnie, jeli odczuwa si przyjemne naprenie poszczególnych mini. 37

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-25

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-25 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-25 0 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45 1 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

Mini stepper MASTER s držadlem V

Mini stepper MASTER s držadlem V Mini stepper MASTER s držadlem V!"#!"!$ %&' 1 CZ - Dležité bezpenostní informace 1. Ped každým cviením nejdíve zkontrolujte všechny ásti. Pokud stepper nefunguje správn, nepoužívejte jej. 2. Pravideln

Bardziej szczegółowo

!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!%

!#$%& &'# (! &) *%# # + &,%# - #!% !" #" # " $% "!#&#" # '!#!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!% &$!"#! "."!"! " %'(%)!*+!"#$%& " # / 0 1223 %% 45!##!# # % %.% #6 " ##7# "#. 1 # ##%# #, 8 " #"# % ## %"" # % " #."#,-%.+/&$#" 3 " "" "%.

Bardziej szczegółowo

ELIPTICAL ERGOMETER ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM6022

ELIPTICAL ERGOMETER ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM6022 ELIPTICAL ERGOMETER ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM60 1 CZ: Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé

Bardziej szczegółowo

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. - CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. SK - akujeme, že ste si zakúpili tento výrobok. V prípade,

Bardziej szczegółowo

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. - Basketbalový koš MASTER Acryl Board CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. SK - akujeme, že ste

Bardziej szczegółowo

návod na použití CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-20 PL - Rower spiningowy MASTER X-20 návod na použitie /

návod na použití CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-20 PL - Rower spiningowy MASTER X-20 návod na použitie / návod na použití návod na použitie / CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-20 PL - Rower spiningowy MASTER X-20 CZ - emenový pohon SK - remeový pohon PL - napd paskowy 1 CZ Bezpenostní instrukce: Ped sestavením

Bardziej szczegółowo

NENECHÁVAJTE NEPOUŽÍVAJTE NENOSTE

NENECHÁVAJTE NEPOUŽÍVAJTE NENOSTE ! " " #! $ % &" ' ( ) * +, ) -. )! " # "! # $ $ % # & ' ( ( ) ( ) / 0 1 ) -. )! #! " # "! # ) ( ) 2 3 4 51 ) -. )!! * + ( ) ( 2. ), $ & $ -. #! $ $, / 0! $ # 1! &,, 2 & 3., +.!, & $ 4!!! 5 6 $ $ " 7 "

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. - Basketbalový koš MASTER Junior CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. SK - akujeme, že ste si zakúpili

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10 CZ MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 CZ Tento výrobek má vysoký odběr el. proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotřebiče s větším odběrem, jako je například

Bardziej szczegółowo

Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek.

Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek. 38'' (97 cm) Trampolína / Trampolina 48'' (122 cm) Trampolína / Trampolina 55'' (140 cm) Trampolína / Trampolina Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek. V pípad, že v balení budou njaké ásti chybt,

Bardziej szczegółowo

Wrist ball MASTER !" #$ $ %! $! # & '" ( # $ $ ' # )# $# ' *+,,, -. */ 0 #.!! * 1 ' # #!# 2! '! $ $ " $ 3 1' # ## + $! #.' 4!!"! 5 # $!!.

Wrist ball MASTER ! #$ $ %! $! # & ' ( # $ $ ' # )# $# ' *+,,, -. */ 0 #.!! * 1 ' # #!# 2! '! $ $  $ 3 1' # ## + $! #.' 4!!! 5 # $!!. Wrist ball MASTER!" #$ $ %! $! # & '" ( # $ $ ' # )# $# ' *+,,, -. */ 0 #.!! * 1 ' # #!# 2! '! $ $ " $ 3 1' # ## + $! #.' 4!!"! 5 # $!!.'6!.' # " # 7!.!!$!!. $" $#! '.'!! $ # )# $# *,8*+! 9.' " 8 #! "

Bardziej szczegółowo

CZ Houpaka MASTER A3 SK Hojdaka MASTER A3 PL Hutawka MASTER A3

CZ Houpaka MASTER A3 SK Hojdaka MASTER A3 PL Hutawka MASTER A3 CZ Houpaka MASTER A3 SK Hojdaka MASTER A3 PL Hutawka MASTER A3 1 CZ V pípad, že nkteré ásti budou chybt, nebo budou poškozeny, kontakujte prosím prodejce. SK V prípade, že niektoré asti budú chýba, alebo

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-35

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-35 CZ MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-35 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 CZ Tento výrobek má vysoký odběr el. proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotřebiče s větším odběrem, jako je například

Bardziej szczegółowo

1 1 1 1 2 kruhová kostra s gumovými krytkami 1 1 1 1 1 3

1 1 1 1 2 kruhová kostra s gumovými krytkami 1 1 1 1 1 3 CZ: Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek. SK: akujeme, že ste si zakúpili tento výrobok. PL: Dzikujemy za zakup tego produktu. CZ: V pípad, že v balení budou njaké ásti chybt, nebo jsou poškozené,

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-15

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-15 CZ MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-15 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 CZ Tento výrobek má vysoký odběr el. proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotřebiče s větším odběrem, jako je například

Bardziej szczegółowo

Bazénový robot - vysava MASTER 100

Bazénový robot - vysava MASTER 100 Bazénový robot - vysava CZ MASTER 100 Specifikace: 1. Vstupní naptí a frekvence: 230V/50Hz 2. Výstupní naptí: DC24V 3. Jmenovitý vstupní a výstupní výkon: 200W/150W 4. Pracovní cyklus: 1hod/1.5hod/2hod/2.5hod

Bardziej szczegółowo

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK 509111-05 CZ/SK DW432 DW433 2 3 4 5 CZ PÁSOVÁ BRUSKA Blahopøejeme Vám! Rozhodli jste se pro elektronáøadí firmy DEWALT, jež pokraèuje v dlouhé tradici této firmy, vyznaèující se tím, že nabízí odborníkovi

Bardziej szczegółowo

Odrážedlo JD BUG Billy

Odrážedlo JD BUG Billy Odrážedlo JD BUG Billy návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození odrážedla.

Bardziej szczegółowo

Pídavné pedály pro odrážedlo JD BUG

Pídavné pedály pro odrážedlo JD BUG Pídavné pedály pro odrážedlo JD BUG návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození

Bardziej szczegółowo

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 9241 ESKY Dkujeme Vám, že jste se rozhodli pro tento výrobek firmy SOEHNLE PROFESSIONAL. Tento výrobek je vybaven všemi znaky

Bardziej szczegółowo

Stan na trampolíny. Namiot na trampoliny CZ - TTE NÁVOD AŽ DO KONCE!!! SK - ÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA!!! PL - PRZECZYTAJ INSTRUKCJ A DO KOCA!!!

Stan na trampolíny. Namiot na trampoliny CZ - TTE NÁVOD AŽ DO KONCE!!! SK - ÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA!!! PL - PRZECZYTAJ INSTRUKCJ A DO KOCA!!! Stan na trampolíny Namiot na trampoliny CZ - TTE NÁVOD AŽ DO KONCE!!! SK - ÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA!!! PL - PRZECZYTAJ INSTRUKCJ A DO KOCA!!! 1 CZ Pette si následující návod a další informace ped skládáním

Bardziej szczegółowo

VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100

VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100 VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100 1 CZ Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit

Bardziej szczegółowo

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru Příručka k rychlé instalaci: NWD2105 Základní informace NWD2105 je bezdrátový USB adaptér určený pro použití s počítačem. NWD2105 je kompatibilní s technologií WPS (Wi-Fi Protected Setup). A: LED kontrolka

Bardziej szczegółowo

ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER R02

ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER R02 ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER R02 1 CZ Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé vady i pehlédnuté

Bardziej szczegółowo

CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16

CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16 CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16 návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti TATO KOLOBŽKA JE URENA

Bardziej szczegółowo

Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ - Důležité bezpečnostní informace 1. Před každým cvičením nejdříve zkontrolujte všechny části. Pokud stepper

Bardziej szczegółowo

ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM6023

ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM6023 MAGNETICKÝ ELIPTICAL ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM603 1 CZ: Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé

Bardziej szczegółowo

Část/Časť/ LP Popis/Popis/ Opis Množství/Množstvo/ilości

Část/Časť/ LP Popis/Popis/ Opis Množství/Množstvo/ilości Část/Časť/ LP Popis/Popis/ Opis Množství/Množstvo/ilości 1 1 2 1 3 2 4 1 5 1 6 1 Maximální nosnost je 100 kg/ Maximálna nosnosť je 100 kg/maksymalna nośność 100 kg Tento produkt je pouze pro domácí použití.

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

Odrážedlo JD BUG Nany

Odrážedlo JD BUG Nany Odrážedlo JD BUG Nany návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození odrážedla.

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-40

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-40 CZ MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-40 MAS-F40 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 CZ Tento výrobek má vysoký odběr el. proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotřebiče s větším odběrem, jako

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-20 MAS-F20white

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-20 MAS-F20white CZ MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-20 MAS-F20white NÁVOD K POUŽITÍ 1 CZ Tento výrobek má vysoký odběr el. proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotřebiče s větším odběrem,

Bardziej szczegółowo

Vibraní posilovací stroj MASTER G4

Vibraní posilovací stroj MASTER G4 Vibraní posilovací stroj MASTER G4 CZ 1 Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

Aerobic ty Swing Flex Bar

Aerobic ty Swing Flex Bar Aerobic ty Swing Flex Bar CZ Dležitá upozornní: 1. Ped zaátkem cviení zkonzultujte váš zdravotní stav se svým lékaem. 2. Ped použitím zkontrolujte, zda je vše bezpené - pokud jsou nkteré ásti opotebované

Bardziej szczegółowo

Vibraní posilovací stroj MASTER G3

Vibraní posilovací stroj MASTER G3 Vibraní posilovací stroj MASTER G3 CZ Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

Vibraní posilovací stroj MASTER G7

Vibraní posilovací stroj MASTER G7 Vibraní posilovací stroj MASTER G7 CZ Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Česky. Magyar. Polski. Slovensky

NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Česky. Magyar. Polski. Slovensky CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europe, Africa & Middle East CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands For your local Canon office, please refer

Bardziej szczegółowo

BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-07 MAS-F07

BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-07 MAS-F07 CZ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-07 MAS-F07 NÁVOD K POUŽITÍ Výrobek se může nepatrně lišit od daného obrázku. CZ Tento výrobek má vysoký odběr el. proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí

Bardziej szczegółowo

ROWER TRENINGOWY MASTER HM680505

ROWER TRENINGOWY MASTER HM680505 ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER HM680505 CZ: Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé vady i

Bardziej szczegółowo

Eliptical MASTER E09

Eliptical MASTER E09 Eliptical MASTER E09 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ: Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZ KOMPUTERA

WYŚWIETLACZ KOMPUTERA Wyświetlacz LCD 2.7 23 klawisze funkcyjne Zakres prędkości 1.0-16.0 KPH (0.6-10 MPH) 12 poziomów nachylenia max. 12% Monitoring rytmu serca z sensorami pomiaru pulsu na uchwytach 50-199 BPH (uderzeń na

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA Wersja programu XA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAU Opracowanie: PROGRES - kwiecie 2004 Urzdzenie posiada znak CE i spełnia normy: 73/23/ECC, 89/336/ECC I. Zasady bezpieczestwa.

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

Zmywarka do naczyń ZIM446E / ZIM646E

Zmywarka do naczyń ZIM446E / ZIM646E Zmywarka do naczyń ZIM446E / ZIM646E Instrukcja montażu Przygotowanie do instalacji Położenie instalacyjne zmywarki powinno być bliżej istniejącego wlotu i przewodów spustowych oraz kabla zasilania. Należy

Bardziej szczegółowo

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 NÁVOD NA POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro

Bardziej szczegółowo

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie RUN STOP/RST ELEMENT KLWAIARTURY PRZYCISK RUN PRZYCISK STOP/RST POTENCJOMETR min-max PRZEŁCZNIK NPN/PNP PRZEŁCZNIK 4-KIERUNKOWY FUNKCJA Przycisk pracy Przycisk stopu/kasowanie Czstotliwo Wybór Przycisk

Bardziej szczegółowo

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU 651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA MONTAU OSTRZEENIA! Spryny skrtne s bardzo silnie napite. Podczas pracy naley zachowa

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX F55200VI0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3348703

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX F55200VI0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3348703 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX F55200VI0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-09

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-09 CZ MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-09 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 CZ Tento výrobek má vysoký odběr el. proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotřebiče s větším odběrem, jako je například

Bardziej szczegółowo

CZ D ležitá upozorn ní: SK Dôležité upozornenie:

CZ D ležitá upozorn ní: SK Dôležité upozornenie: CZ Dležitá upozornní: 1. Ped zaátkem cviení zkonzultujte váš zdravotní stav se svým lékaem. 2. Ped použitím zkontrolujte, zda je vše bezpené - pokud jsou nkteré ásti opotebované i poškozené, nepoužívejte

Bardziej szczegółowo

! "#$ % &"'(!) *#$ % +,"!

! #$ % &'(!) *#$ % +,! ! "#$! "#$ % &"'(!) *#$ % +,"! -) 1 .!/ %#$!& ' ( "! $ )#'" *% "$ #!#$ #!#$#!# "#! $ +&& +$# &!$ )!#$ + #!+,#$&#!$#!$$# #$ &!-.! $ + /0#! #$ 10.0# 23 43546#$" 7$!# 8!#$!#$ ) 7$ +'# # 7& +9#&##$ # " & )

Bardziej szczegółowo

ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY

ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY CZ ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY XT160624 600mm (MZ624Y) XT160630 750mm (MT630Y) XT160636 900mm (MT636Y) Pro řezání keramických obkladů, dlažby, glazurované a tvrzené dlažby, mramoru. XT160624 XT160630 XT160636

Bardziej szczegółowo

TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Přenosný přehrávač MP3 a CD s rádiem renosný prehrávač MP3 a CD s rádiom PRZENOŚNY ODTWARZACZ

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY typ 093

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY typ 093 TERMOSTAT PROGRAMOWALNY typ 093 Cyfrowy termostat z możliwością programowania pracy urządzenia grzewczego w ciągu dni roboczych i w dni wolne od pracy. PARAMETRY TECHNICZNE Zakres pomiaru temperatury 0

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

USTAWIANIE MODUŁU WAHLIWEGO SIŁOWNIKA X

USTAWIANIE MODUŁU WAHLIWEGO SIŁOWNIKA X DTR Zał cznik nr 1 USTAWIANIE MODUŁU WAHLIWEGO SIŁOWNIKA X 1. Informacje ogólne dotycz ce modułu wahliwego Moduł wahliwy siłownika X jest produkowany w czterech wykonaniach oznaczanych: prawe-r, prawe-l

Bardziej szczegółowo

Vaše uživatelský manuál SIEMENS ET375MU11E http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564111

Vaše uživatelský manuál SIEMENS ET375MU11E http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564111 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER Mod. C-3 C-5 C-8 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. W celu ograniczenia liczby wypadków (porażeniem

Bardziej szczegółowo

UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI

UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ: Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobků, mohou se

Bardziej szczegółowo

RM3230. Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką

RM3230. Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką Virtuves kombains Food proccessor with juice extractor Küchenmaschine mit Entsafter RM3230 CZ SK PL LV EN DE CZ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX 1. Pierwsze uruchomienie... 3 2. Ekran podstawowy widok diagramu... 4 3. Menu... 5 - Historia... 5 - Ustawienia... 6 - Ustawienia / Nastawa czasów...

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.versapers.com

Instrukcja obsługi. www.versapers.com Instrukcja obsługi www.versapers.com 20 Zasady bezpieczeństwa Prosimy zachować powyższe zasady bezpieczeństwa! Informacje dla użytkowników wyciskarki soków Versapers Spis treści 21 22 23 26 27 30 31 32

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a

Bardziej szczegółowo

Eliptical MASTER E39

Eliptical MASTER E39 Eliptical MASTER E39 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ: Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich

Bardziej szczegółowo

CZ koloběžka MASTER 16-12 SK kolobežka MASTER 16-12 PL hulajnoga MASTER 16-12

CZ koloběžka MASTER 16-12 SK kolobežka MASTER 16-12 PL hulajnoga MASTER 16-12 CZ koloběžka MASTER 16-12 SK kolobežka MASTER 16-12 PL hulajnoga MASTER 16-12 návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpečnosti TATO KOLOBĚŽKA NENÍ URČENA PRO DĚTI MLADŠÍ

Bardziej szczegółowo

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511111-41 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker.eu KW750

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511111-41 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker.eu KW750 Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511111-41 SK Preložené z pôvodného návodu www.blackanddecker.eu KW750 2 3 SLOVENČINA Použitie výrobku Váš hoblík Black & Decker je určený na hobľovanie dreva,

Bardziej szczegółowo

ECO D58 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO

ECO D58 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO ECO D58 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO Robotický vysavač / Robotický vysávač Odkurzacz automatyczny / Robot Vacuum

Bardziej szczegółowo

UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI

UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI Rotoped MASTER R 19 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ: Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich

Bardziej szczegółowo

SC800 INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041999. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

SC800 INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041999. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041999 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56112034(SC800-71), 56112035(SC800-86), 56112036(SC800-71C) Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati

Bardziej szczegółowo

Gymnastická lopta - SK. Gymnastický mí - CZ

Gymnastická lopta - SK. Gymnastický mí - CZ Gymnastický mí - CZ Pi mechanickém poškození nedochází k rychlému úniku vzduchu a snižuje tak riziko nehod a úraz pi prasknutí míe. Nosnost 100 kg Gymnastická lopta - SK Pri mechanickom poškodení nedochádza

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

POSILOVACÍ ČINKA POSILOVACIA ČINKA / HANTLA MASTER SHAKE UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL INSTRUKCJA OBSŁUGI

POSILOVACÍ ČINKA POSILOVACIA ČINKA / HANTLA MASTER SHAKE UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL INSTRUKCJA OBSŁUGI POSILOVACÍ ČINKA POSILOVACIA ČINKA / HANTLA MASTER SHAKE UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ 1. Důležité bezpečnostní upozornění Před prvním použitím činky si pozorně přečtěte

Bardziej szczegółowo

POLSKI 51AKP210E 51AKP300E 51AKP220M 51AKP240M 51AKP310M 51AKP260H

POLSKI 51AKP210E 51AKP300E 51AKP220M 51AKP240M 51AKP310M 51AKP260H Niniejsza instrukcja dotyczy modeli 51AKP210E 51AKP300E 51AKP220M 51AKP240M 51AKP310M 51AKP260H Przeczytaj dok adnie niniejsz instrukcj przed rozpocz ciem u ytkowania klimatyzatora. Pilot Spis tre ci Strona

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA!

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA! INFORMATOR TECHNICZNY Informator techniczny nr ASTRAADA/09/09/22 -- grudzień 2009 Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przemienników

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

VZ 20. Instrukcja montau i konserwacji Mechaniczny hak szynowy VZ 20

VZ 20. Instrukcja montau i konserwacji Mechaniczny hak szynowy VZ 20 VZ 20 Instrukcja montau i konserwacji 808451-00 Mechaniczny hak szynowy VZ 20 Wymiary gabarytowe Rys. 1 2 Elementy składowe Rys. 2 3 Zabudowa Rys. 3 4 Legenda A zaczep B popychacz C spryna naciskowa D

Bardziej szczegółowo

Karta adaptacyjna GSM

Karta adaptacyjna GSM Proste zamontowanie karty adaptacyjnej GSM Karta adaptacyjna GSM Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini SIM Skrócona instrukcja obsługi Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini

Bardziej szczegółowo

Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA

Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA CZ Česky, 1 SK Slovenčina, 52 TCD 83B HU Magyar, 18 TR Türkçe, 69 PL Polski, 35 Při prvním zapnutí sušičky musíte zvolit preferovaný jazyk, viz str. 6 Obsah Důležité informace,

Bardziej szczegółowo

LEVELAUTOMATIC EVOLUTION

LEVELAUTOMATIC EVOLUTION LEVELAUTOMATIC EVOLUTION Instrukcja obsługi dolewki akwarystycznej Przed przystąpieniem do użytkowania, należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję. Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Podłączenie 3. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

ULS4805FE. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

ULS4805FE. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea ULS4805FE Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

47035VD CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 33

47035VD CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 33 47035VD CS Návod k použití PL Instrukcja obsługi 33 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Bardziej szczegółowo

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 -

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 - Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LCD TV a Ovládací tlačítka... 7 Přehled zapojení

Bardziej szczegółowo

Návod na obsluhu Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Használati utasítás

Návod na obsluhu Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Használati utasítás Návod na obsluhu Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Használati utasítás DM650 Prosím, preãítajte si pozorne tento návod na obsluhu a presvedãte sa, ãi pokynom pred pouïívaním stroja rozumiete. NeÏ zaãnete

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 45002. Instrukcja obsługi

FAVORIT 45002. Instrukcja obsługi FAVORIT 45002 Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím

Bardziej szczegółowo

Aktywność fizyczna CEL/42/07/09. Aktywność fizyczna. Schemat postępowania w cukrzycy

Aktywność fizyczna CEL/42/07/09. Aktywność fizyczna. Schemat postępowania w cukrzycy CEL/42/07/09 Aktywność fizyczna Schemat postępowania w cukrzycy Aktywność fizyczna Ćwiczenia i gimnastyka są korzystne dla każdego, a w szczególności dla osób chorych na cukrzycę. Regularny ruch pomaga

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 Wszelkie prace elektryczne powinien wykonywać tylko uprawniony elektryk. Niewłaściwe podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej może doprowadzić do

Bardziej szczegółowo

DIGITÁLNÍ JOGURTOVAČ DIGITÁLNY JOGURTOVAČ JOGURTOWNICA DIGITÁLIS JOGHURTKÉSZÍTŐ DIGITALNI APARAT ZA JOGURT

DIGITÁLNÍ JOGURTOVAČ DIGITÁLNY JOGURTOVAČ JOGURTOWNICA DIGITÁLIS JOGHURTKÉSZÍTŐ DIGITALNI APARAT ZA JOGURT DIGITÁLNÍ JOGURTOVAČ DIGITÁLNY JOGURTOVAČ JOGURTOWNICA DIGITÁLIS JOGHURTKÉSZÍTŐ DIGITALNI APARAT ZA JOGURT GZ-700 CZ SK PL H SI Návod k obsluze Návod na obsluhu Instrukcja obsługi Használati útmutató Navodila

Bardziej szczegółowo