CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce."

Transkrypt

1 - Basketbalový koš MASTER Junior CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. SK - akujeme, že ste si zakúpili tento výrobok. V prípade, že balenie neobsahuje všetky asti, alebo sú poškodené kontaktujte prosím predajcu. PL Dzikujemy za zakupienie tego produktu. W przypadku, e opakowanie nie zawiera wszystkich czci lub s niektóre czci uszkodzone, skontaktuj si ze sprzedawc. 1

2 ásti v balení!"# $ %%!"# & '! ( )%* +,%% %-. / / &, 0 / 0/ " 0! 1, % 2,%3,% % CZ - Pi skládání tohoto výrobku použijte pracovní rukavice, abyste zamezili poranní a pro skládání je poteba nejmén 2 dosplých osob. SK - Pri skladaní tohoto výrobku používajte pracovné rukavice, aby ste zamedzili poraneniu a pri skladaní sú potrebný 2 dospelé osoby. PL - Podczas montau tego produktu uywaj rkawiczek w celu zabronienia kontuzji. Monta wymaga minimalnie 2 osób dorosłych. Parametry CZ / SK / PL - nastavitelná výška / nastavitená výška / regulacja wysokoci cm - rozmr odrazové desky / rozmer odrazovej dosky / wymiary płyty odblaskowej 70 x 51 x 3 cm - nápl 20kg voda / nápl 20 kg voda / zawarto wody 20 kg 2

3 Složení CZ / Zloženie SK / Złoenie PL KROK 1.! " # #$ #"# % #"& "!' () *! "* #$ # # % # + # &, "!' -./0" 1"22 "314 15"3156!3% # "13156$ 164 % 2$5#"3% &3 " #!' KROK 2. ( + #' #78 % #9 " 7 ()( +* #' # # #7 % # #9, " 7 -.2:/ # " % 2% #9 " # "! "' "7 KROK 3. ; #< #7 = " $ ()>; #< * #7 =, " $ ->./ " $ KROK 4. ; #< # #!+ #' " = ()>; #< * #!+* #', " = -% #"1315!:/ ' " = "$ "= 3

4 KROK 5. ; < # ###%? ()>; < <# ### %? -; "% % "2% 3156? CZ UPOZORNNÍ Bez naplnné základny vodou nebo pískem nelze koš užívat ke he mže dojít k pevrácení a zranní nebo usmrcení. Pi teplotách nižších jak 5 o C nedoporuujeme užívání basketbalového koše, mže dojít k poškození plastových ástí. Pi teplotách nižších jak 0 o C je nutné vylít vodu ze základny aby nedošlo k jejímu poškození vlivem mrazu. Koš bez naplnné základny skladujte ve vodorovné poloze (položte jej na zem). Pi zvýšených povtrnostních podmínkách doporuujeme koš umístit do uzavené místnosti (garáž). Ped každým použitím pekontrolujte dotažení všech šroub. Maximální zatížení obrouky je 10 kg. Na obrouku se nezavšujte! Tento výrobek je uren pouze k domácímu použití. SK UPOZORNENIE Bez naplnenej základne vodou alebo pieskom nemožno kôš užíva ku hre, môže dôjs k prevráteniu a zraneniu alebo usmrteniu. Pri teplotách nižších ako 5 o C neodporúame užívanie basketbalového koša, môže dôjs k poškodeniu plastových astí. Pri teplotách nižších ako 0 o C je nutné vylia vodu zo základne aby nedošlo k jej poškodeniu vplyvom mrazu. Kôš bez naplnenej základne skladujte vo vodorovnej polohe (položte ho na zem). Pri zvýšených poveternostných podmienkach odporúame kôš umiestni do uzavretej miestnosti (garáž). Pred každým použitím prekontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek. Maximálne za aženie obrúky je 10 kg. Na obru sa nezavesujte! Tento výrobok je urený iba na domáce použitie. PL UWAGI: Korzystanie z kosza bez wypełnionej wod lub piaskiem podstawy moe spowodowa do przewrócenie, przez to do obraen ciała, a nawet mierci. W temperaturze niszej ni 5 C nie zaleca si stosowania kosza, moe doprowadzi do uszkodzenia czci z tworzywa sztucznego. W temperaturach poniej 0 C, naley wyla wod z podstawy, aby unikn uszkodzenia spowodowanego przez mróz. Kosz powinien sta w pozycji poziomej, na twardym podłou (na podłodze). Podczas duego wiatru, zalecamy kosz schowa, najlepiej w zamknitym pomieszczeniu (gara). Przed kadym uyciem naley sprawdzi szczelno wszystkich połcze rubowych. Maksymalne obcienie ramy wynosi 10 kg. Produkt ten przeznaczony jest do uytku domowego. 4

5 CZ - Základní pravidla trénování: 1. Zahívací fáze Vždy ped cviením provete zahívací cviení. Chze nebo bh kombinovaný s protahováním a základní protahovací cviky jsou ideální pro zahívací cviení. 2. Dýchání Správné dýchání pi he hraje dležitou roli pi trénování. Dýchejte v kuse a stejnomrn. Nikdy nezadržujte dech pi cviení. 3. Obleení a místo Noste pohodlný sportovní odv pi cviení. Vždy používejte sportovní obuv s pevnou patou a nikdy ne s holýma nohama nebo v sandálech, ponožkách i punocháích. 4. Uvolovací fáze Vždy provádjte uklidující cviení kombinované s lehkým protahovacím cviením. Toto umožní vaši tepové frekvenci postupn zpomalit a tlo se bude regenerovat rychleji pro píští fyzickou zátž, také metabolický odpad (Laktáty) se mohou lépe odbourávat pi uvolovací fázi. 5. Zdraví Pestate vždy cviit ihned, pokud ucítíte tlak ve svalech nebo ucítíte silnou bolest bhem cviení. Pro bezpené nalezení píin, konzultujte váš stav se svým lékaem. Použití: Ujistte se, že je výrobek pevn umístn a ve stabilní poloze. Pizpsobte tréninkový as vašim potebám a nikdy se nepetahujte. Dležité bezpenostní instrukce: Upozornní: Ped zaátkem jakéhokoliv cviebního programu konsultujte váš zdravotní stav se svým lékaem. Bezpenostní pokyny: 1. Pokud tento koš pjíte jiné osob, nebo ho dáte jiné osob, ujistte se prosím, že byl seznámen s podmínkami použití výrobku. 2. Umístte basketbalový koš na pevnou a rovnou plochu. 3. Vždy se ujistte, že noha je vyplnná vodou nebo pískem tak, že koš stojí stabiln a nenaklání se dopedu. 4. Nenechávejte dti hrát si s košem bez dozoru dosplé osoby, nebo skládat výrobek. 5. Toto je tréninkový prostedek, není to hraka! 6. Tento tréninkový prostedek je uren pouze pro domácí použití. Jakákoliv forma komerního použití zpsobí ztrátu záruky. 7. Nikdy nepoužívejte koš u vody. Použití v okolí bazénu, koupališt i sauny je nebezpené a zpsobí ztrátu záruky. 8. Pi he vždy používejte sportovní pohodlný odv. Odv by ml dobe sedt, neml by být volný, aby nedošlo k zachycení bhem hry. Vždy noste sportovní obuv, nikdy nepoužívejte sandály, ponožky nebo punochy. Nikdy necvite s holou nohou. 9. Ped použitím vždy zkontrolujte, zda je výrobek v poádku a pokud nefunguje správn, nepoužívejte jej. 10. Pokud se bhem cviení nebudete cítit dobe, ihned pestate cviit. 11. Kontrolujte pravideln, zda nejsou na koši poškozené ásti, pokud ano, je nutné je ihned vymnit. 12. Používejte pouze originální náhradní díly. 13. Používejte koš pouze pro daný úel basketball. 14. Nenoste pi he žádné šperky, které by se mohly zachytit v sí ce. 15. Nikdy nelezte na stojan. 16. Nikdy nehoupejte s košem nebo se na nj nevšte pi smei, mohlo by to zpsobit pevrhnutí. 5

6 SK - Základné pravidlá tréningu: 1. Zahrievacia fáza Vždy pred cviením prevete zahrievacie cvienie. Chôdza alebo beh kombinovaný s na ahovaním a základné na ahovacie cviky sú ideálne pre zahrievacie cvienie. 2. Dýchanie Správne dýchanie pri hre hrá dôležitú úlohu pri trénovaní. Dýchajte v kuse a rovnomerne. Nikdy nezadržujte dych pri cviení. 3. Obleenie a miesto Noste pohodlný športový odev pri cviení. Vždy používajte športovú obuv s pevnou pätou a nikdy nie s holými nohami alebo v sandáloch, ponožkách alebo panucháe. 4. Uvo ovacie fázy Vždy robte ukudujúce cvienia kombinované s ahkým na ahovacím cviením. Toto umožní vašej tepovej frekvencii postupne spomali a telo sa bude regenerova rýchlejšie pre budúcu fyzickú zá až, aj metabolický odpad (laktát) sa môže lepšie odbúrava pri uvoovacej fáze. 5. Zdravie Prestate vždy cvii hne, ke ucítite tlak vo svaloch alebo pocítite silnú boles poas cvienia. Pre bezpené nájdenie príin, konzultujte váš stav so svojím lekárom. Použitie: Uistite sa, že je výrobok pevne umiestnený a v stabilnej polohe. Prispôsobte tréningový as vašim potrebám a nikdy sa nepresilujte. Dôležité bezpenostné inštrukcie: Upozornenie: Pred zaatím akéhokovek cviebného programu konzultujte váš zdravotný stav so svojím lekárom. Bezpenostné pokyny: 1. Ak tento kôš požiiate inej osobe, alebo ho dáte inej osobe, uistite sa prosím, že bol oboznámený s podmienkami použitia výrobku. 2. Umiestnite basketbalový kôš na pevnú a rovnú plochu. 3. Vždy sa uistite, že noha je vyplnená vodou alebo pieskom tak, že kôš stoji stabilne a nenakláa sa dopredu. 4. Nenechávajte deti hra sa s košom bez dozoru dospelej osoby, alebo sklada výrobok. 5. Toto je tréningový prostriedok, nie je to hraka! 6. Tento tréningový prostriedok je urený iba pre domáce použitie. Akákovek forma komerného použitia spôsobí stratu záruky. 7. Nikdy nepoužívajte kôš pri vode. Použitie v okolí bazéna, kúpaliska i sauny, je nebezpené a spôsobí stratu záruky. 8. Pri hre vždy používajte športové pohodlný odev. Odev by mal dobre sedie, nemal by by voný, aby nedošlo k zachyteniu poas hry. Vždy noste športovú obuv, nikdy nepoužívajte sandále, ponožky alebo panuchy. Nikdy necvite s holou nohou. 9. Pred použitím vždy skontrolujte, i je výrobok v poriadku a ak nefunguje správne, nepoužívajte ho. 10. Ak sa poas cvienia nebudete cíti dobre, ihne prestate cvii. 11. Kontrolujte pravidelne, i nie sú na koši poškodené asti, ak áno, je potrebné ich ihne vymeni. 12. Používajte len originálne náhradné diely. 13. Používajte kôš len na daný úel - basketball. 14. Nenoste pri hre žiadne šperky, ktoré by sa mohli zachyti v sie ke. 15. Nikdy nelezte na stojan. 16. Nikdy nehojdajte s košom alebo sa na neho nevešajte pri smei, mohlo by to spôsobi prevrhnutie. 6

7 PL - Podstawowe zasady treningu: 1. Rozgrzewka Przed wiczeniem zawsze przeprowad rozgrzewk. Chodzienie lub bieganie w kombinacji z rozciganiem i podstawowe wiczenia rozcigajce s idelane dla rozgrzewki 2. Oddychanie Prawidłowe oddychanie podczas gry odgrywa wan rol podczas wiczenia. Oddychaj przez cały czas i jednakowo. Nigdy nie zatrzymaj tchu podczas wiczenia 3. Ubranie i miejsce Zawsze bd ubrany w ubranie sportowe podczac wiczenia. Zawsze uywaj obówia sportowego i nigdy nie na bosaka lub w sandałach, poczochach lub skarpetach 4. Odprenie Zawsze przeprowad iczenia na odprenie w kombinacji z wiczeniami rozcigajcymi. To zapewni stopniowe obnienie pulsu i ciało si zregeneruje szybciej przed nastpnym wiczeniem. 5. Zdrowie Przerwij wiczenie natychmiast, kiedy poczujesz cinienie w miniach lub poczujesz silny ból podras wiczenia. W cely odnaleenie przyczyny powstania tych problemu naley skonslutowa si z lekarzem. Uycie: Upewnij si, e produkt ten jest umieszczony w stabilnej pozycji. Dostosuj czas treningu do twoich moliwoci i nigdy nie przesilaj si. Wane informacje dotyczce bezpieczestwa UWAGA: Przed rozpoczciem któregokolwiek programu wiczenia naley omówi stan zdrowia z lekarzem Informacje dotyczce bezpieczestwa: 1. Jeli udostpnisz ten kosz innej osobie upewnij si, e została obeznana z zasadami uywania tego produktu 2. Umieszcz kosz na mocn i stabiln powierzchni 3. Zawsze upewnij si, e noga jest wypełniona wod lub piaskiem tak, e kosz stoi mocno i nie przechyla si do przodu. 4. Nie pozwol, aby dzieci korzystały z kosza bez nadzoru osoby dorosłej, lub aby składały produkt. 5. Produkt ten nie moy by wykorzystywany jako gracz. 6. Produkt ten jest przeznaczony wyłcznie dla uywania domowego. Wykorzystanie komercyjne spowoduje utrat gwarancji. 7. Nigdy nie korzystaj z kosza w pobliu wody. Uywanie produktu w pobliu wody, kpieliska lub sauny nie jest bezpieczne i prowadzi do utraty gwarancji. 8. Podczas gry bd ubrany w wygodne ubranie. Ubranie niepowinno by zbyt lune. Zawze miej obówie sportowe, niegdy nie no sandałów, skarpet lub poczoch. Nigdy nie wicz na bosaka. 9. Przed uyciem zawsze srawd, czy produkt działa prawidłowo i jeli nie, nie korzystaj z niego. 10. Jeli nie bdzie si podczas wiczenia czuł dobrze, natychmiast przerwij wiczenie 11. Regularnie sprawdzaj, czy nie ma na koszu uszkodzonych czci. Jeli znajdziesz takie, natychmiast je wymie na nowe. 12. Uywaj tylko czci 13. Korzystaj z kosza tylko dla koszykówki 14. Nie mo adnych klejnotów, które mogłyby zaczepi si o siatk 15. Nigdy nie wchod na podstaw 16. Nigdy si hutaj na obrczy 7

8 CZ Copyright - autorská práva Spolenost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci ástí tohoto návodu nebo jako celku tetí stranou bez výslovného souhlasu spolenosti. MASTER SPORT s.r.o.. Spolenost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepebírá žádnou odpovdnost za jakýkoli patent. SK - Copyright - autorské práva Spolonos MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu astí tohto návodu alebo ako celku tre ou stranou bez výslovného súhlasu spolonosti MASTER SPORT s.r.o.. Spolonos MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednos za akýkovek patent. PL - Copyright - prawo autorskie Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treci niniejszej instrukcji obsługi. Prawo autorskie zabrania kopiowania treci instrukcji w czci lub te w całoci przez osoby trzecie bez wyranej zgody MASTER SPORT s.r.o.. Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialnoci za jakiekolwiek patenty. CZ Záruní podmínky: na výrobek se poskytuje kupujícímu záruní lhta 24 msíc ode dne koup v dob záruky budou odstranny veškeré poruchy výrobku zpsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby vc mohla být ádn užívána práva ze záruky se nevztahují na vady zpsobené: mechanickým poškozením, neodvratnou událostí, živelnou pohromou, neodbornými zásahy, nesprávným zacházením, i nevhodným umístním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, psobením vody, neúmrným tlakem a nárazy, úmysln pozmnným designem, tvarem nebo rozmry reklamace se uplatuje zásadn písemn s údajem o závad a kopií daového dokladu záruku lze uplatovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen SK Záruné podmienky: na výrobok sa poskytuje kupujúcemu záruná doba 24 mesiacov odo da nákupu v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku zpôsobené výrobnou závadou alebo vadným materiálom výrobku tak, aby vec mohla by riadne užívaná práva zo záruky sa nevz ahujú na vady zpôsobené: mechanickým poškodením, neodvratnou udalos ou, živelnou pohromou, neodbornými zásahmi, nesprávnym zaobchádzaním, i nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi reklamácia sa uplatuje zásadne písomne s údajom o závade a kopií daového dokladu záruku je možné uplatova iba u organizácie v ktorej bol výrobok zakúpený PL Zasady gwarancji: Sprzedawca udziela kupujcemu gwarancji na zakupiony towar na okres 24 miesicy od daty sprzeday. Wady lub uszkodzenia sprztu bdce wadami produkcyjnymi a zauwaone w okresie gwarancji bd usuwane bezpłatnie. Gwarancj nie s objte uszkodzenia sprztu powstałe w wyniku: uszkodzenia mechanicznego, klski ywiołowej, niewłaciwego uytkowania i przechowywania sprztu, wpływu wysokej lub niskiej temperatury, nadmiernego obcienia, uderze, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiarów Reklamacj naley złoy w formie pisemnej ( em). Powinna zawiera informacje o usterce oraz kopi paragonu (dowód zakupu). Gwarancja bdzie uwzgldniana na miejscu, gdzie sprzt został zakupiony. Dodavatel CZ: Dodávate SK: Dystrybutor PL: MASTER SPORT s.r.o. TRINET Corp., s.r.o. TRINET CORP sp. z o.o. 1. máje 69/14 Cesta do Rudiny 1098 ul. Wilkowicka Ostrava-Mariánské Hory Kysucké Nové Mesto Toszek Czech Republic Slovakia Poland 8

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. - CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. SK - akujeme, že ste si zakúpili tento výrobok. V prípade,

Bardziej szczegółowo

Pídavné pedály pro odrážedlo JD BUG

Pídavné pedály pro odrážedlo JD BUG Pídavné pedály pro odrážedlo JD BUG návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození

Bardziej szczegółowo

Aerobic ty Swing Flex Bar

Aerobic ty Swing Flex Bar Aerobic ty Swing Flex Bar CZ Dležitá upozornní: 1. Ped zaátkem cviení zkonzultujte váš zdravotní stav se svým lékaem. 2. Ped použitím zkontrolujte, zda je vše bezpené - pokud jsou nkteré ásti opotebované

Bardziej szczegółowo

Odrážedlo JD BUG Nany

Odrážedlo JD BUG Nany Odrážedlo JD BUG Nany návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození odrážedla.

Bardziej szczegółowo

1 1 1 1 2 kruhová kostra s gumovými krytkami 1 1 1 1 1 3

1 1 1 1 2 kruhová kostra s gumovými krytkami 1 1 1 1 1 3 CZ: Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek. SK: akujeme, že ste si zakúpili tento výrobok. PL: Dzikujemy za zakup tego produktu. CZ: V pípad, že v balení budou njaké ásti chybt, nebo jsou poškozené,

Bardziej szczegółowo

Část/Časť/ LP Popis/Popis/ Opis Množství/Množstvo/ilości

Část/Časť/ LP Popis/Popis/ Opis Množství/Množstvo/ilości Část/Časť/ LP Popis/Popis/ Opis Množství/Množstvo/ilości 1 1 2 1 3 2 4 1 5 1 6 1 Maximální nosnost je 100 kg/ Maximálna nosnosť je 100 kg/maksymalna nośność 100 kg Tento produkt je pouze pro domácí použití.

Bardziej szczegółowo

CZ Houpaka MASTER A3 SK Hojdaka MASTER A3 PL Hutawka MASTER A3

CZ Houpaka MASTER A3 SK Hojdaka MASTER A3 PL Hutawka MASTER A3 CZ Houpaka MASTER A3 SK Hojdaka MASTER A3 PL Hutawka MASTER A3 1 CZ V pípad, že nkteré ásti budou chybt, nebo budou poškozeny, kontakujte prosím prodejce. SK V prípade, že niektoré asti budú chýba, alebo

Bardziej szczegółowo

Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ - Důležité bezpečnostní informace 1. Před každým cvičením nejdříve zkontrolujte všechny části. Pokud stepper

Bardziej szczegółowo

Posilovací lavice MASTER Bench Simlpe Vario Bench Press Ławka Simlpe Vario MAS-SUB1071B

Posilovací lavice MASTER Bench Simlpe Vario Bench Press Ławka Simlpe Vario MAS-SUB1071B Posilovací lavice MASTER Bench Simlpe Vario Bench Press Ławka Simlpe Vario MAS-SUB1071B 1 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho

Bardziej szczegółowo

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 NÁVOD NA POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro

Bardziej szczegółowo

Stan na trampolíny. Namiot na trampoliny CZ - TTE NÁVOD AŽ DO KONCE!!! SK - ÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA!!! PL - PRZECZYTAJ INSTRUKCJ A DO KOCA!!!

Stan na trampolíny. Namiot na trampoliny CZ - TTE NÁVOD AŽ DO KONCE!!! SK - ÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA!!! PL - PRZECZYTAJ INSTRUKCJ A DO KOCA!!! Stan na trampolíny Namiot na trampoliny CZ - TTE NÁVOD AŽ DO KONCE!!! SK - ÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA!!! PL - PRZECZYTAJ INSTRUKCJ A DO KOCA!!! 1 CZ Pette si následující návod a další informace ped skládáním

Bardziej szczegółowo

CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16

CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16 CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16 návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti TATO KOLOBŽKA JE URENA

Bardziej szczegółowo

CZ Odrážedlo MASTER PUSH SK Odrážadlo MASTER PUSH PL Hulajnoga MASTER PUSH

CZ Odrážedlo MASTER PUSH SK Odrážadlo MASTER PUSH PL Hulajnoga MASTER PUSH CZ Odrážedlo MASTER PUSH SK Odrážadlo MASTER PUSH PL Hulajnoga MASTER PUSH návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpečnosti Přečtěte si prosím následující instrukce, abyste

Bardziej szczegółowo

VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100

VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100 VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100 1 CZ Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit

Bardziej szczegółowo

CZ Odrážedlo MASTER POKE. SK Odrážadlo MASTER POKE. PL Hulajnoga MASTER POKE

CZ Odrážedlo MASTER POKE. SK Odrážadlo MASTER POKE. PL Hulajnoga MASTER POKE CZ Odrážedlo MASTER POKE SK Odrážadlo MASTER POKE PL Hulajnoga MASTER POKE návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi 1 CZ Základy bezpečnosti Přečtěte si prosím následující instrukce, abyste

Bardziej szczegółowo

ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER R02

ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER R02 ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER R02 1 CZ Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé vady i pehlédnuté

Bardziej szczegółowo

POSILOVACÍ ČINKA POSILOVACIA ČINKA / HANTLA MASTER SHAKE UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL INSTRUKCJA OBSŁUGI

POSILOVACÍ ČINKA POSILOVACIA ČINKA / HANTLA MASTER SHAKE UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL INSTRUKCJA OBSŁUGI POSILOVACÍ ČINKA POSILOVACIA ČINKA / HANTLA MASTER SHAKE UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ 1. Důležité bezpečnostní upozornění Před prvním použitím činky si pozorně přečtěte

Bardziej szczegółowo

Bazénový robot - vysava MASTER 100

Bazénový robot - vysava MASTER 100 Bazénový robot - vysava CZ MASTER 100 Specifikace: 1. Vstupní naptí a frekvence: 230V/50Hz 2. Výstupní naptí: DC24V 3. Jmenovitý vstupní a výstupní výkon: 200W/150W 4. Pracovní cyklus: 1hod/1.5hod/2hod/2.5hod

Bardziej szczegółowo

CZ D ležitá upozorn ní: SK Dôležité upozornenie:

CZ D ležitá upozorn ní: SK Dôležité upozornenie: CZ Dležitá upozornní: 1. Ped zaátkem cviení zkonzultujte váš zdravotní stav se svým lékaem. 2. Ped použitím zkontrolujte, zda je vše bezpené - pokud jsou nkteré ásti opotebované i poškozené, nepoužívejte

Bardziej szczegółowo

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSEIDON POSILOVACIA VEŽA MASTER POSEIDON ATLAS MASTER POSEIDON MAS-HG1104

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSEIDON POSILOVACIA VEŽA MASTER POSEIDON ATLAS MASTER POSEIDON MAS-HG1104 POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSEIDON POSILOVACIA VEŽA MASTER POSEIDON ATLAS MASTER POSEIDON MAS-HG1104 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi

Bardziej szczegółowo

Vibraní posilovací stroj MASTER G3

Vibraní posilovací stroj MASTER G3 Vibraní posilovací stroj MASTER G3 CZ Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

Vibraní posilovací stroj MASTER G7

Vibraní posilovací stroj MASTER G7 Vibraní posilovací stroj MASTER G7 CZ Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

! "#$ % &"'(!) *#$ % +,"!

! #$ % &'(!) *#$ % +,! ! "#$! "#$ % &"'(!) *#$ % +,"! -) 1 .!/ %#$!& ' ( "! $ )#'" *% "$ #!#$ #!#$#!# "#! $ +&& +$# &!$ )!#$ + #!+,#$&#!$#!$$# #$ &!-.! $ + /0#! #$ 10.0# 23 43546#$" 7$!# 8!#$!#$ ) 7$ +'# # 7& +9#&##$ # " & )

Bardziej szczegółowo

CZ Odrážedlo MASTER PULL. SK Odrážadlo MASTER PULL. PL Hulajnoga MASTER PULL

CZ Odrážedlo MASTER PULL. SK Odrážadlo MASTER PULL. PL Hulajnoga MASTER PULL CZ Odrážedlo MASTER PULL SK Odrážadlo MASTER PULL PL Hulajnoga MASTER PULL návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpečnosti Přečtěte si prosím následující instrukce, abyste

Bardziej szczegółowo

Vibraní posilovací stroj MASTER G4

Vibraní posilovací stroj MASTER G4 Vibraní posilovací stroj MASTER G4 CZ 1 Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45 1 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

Gymnastická lopta - SK. Gymnastický mí - CZ

Gymnastická lopta - SK. Gymnastický mí - CZ Gymnastický mí - CZ Pi mechanickém poškození nedochází k rychlému úniku vzduchu a snižuje tak riziko nehod a úraz pi prasknutí míe. Nosnost 100 kg Gymnastická lopta - SK Pri mechanickom poškodení nedochádza

Bardziej szczegółowo

UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI

UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ: Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobků, mohou se

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

ROWER TRENINGOWY MASTER HM680505

ROWER TRENINGOWY MASTER HM680505 ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER HM680505 CZ: Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé vady i

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10 CZ MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 CZ Tento výrobek má vysoký odběr el. proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotřebiče s větším odběrem, jako je například

Bardziej szczegółowo

Powyższe reguły to tylko jedna z wersji gry. Istnieje wiele innych wariantów, można też ustalać własne zasady. Miłej zabawy!

Powyższe reguły to tylko jedna z wersji gry. Istnieje wiele innych wariantów, można też ustalać własne zasady. Miłej zabawy! Krykiet W krykieta może grać od 2 do 4 osób, którzy albo grają każdy przeciw każdemu, albo dzielą się na dwie drużyny. Bramki oraz palik startowy i powrotne umieszcza się tak, jak pokazano na rysunku.

Bardziej szczegółowo

ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM6023

ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM6023 MAGNETICKÝ ELIPTICAL ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM603 1 CZ: Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SUUNTO ELEMENTUM AQUA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3804895

Twoja instrukcja użytkownika SUUNTO ELEMENTUM AQUA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3804895 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SUUNTO ELEMENTUM AQUA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ Tento stroj nabízí výhodu v posilování svalů a tvarování postavy bez náročné návštěvy posilovny. Stroj byl vyvinut tak, aby vyhovoval všem zdravotním

Bardziej szczegółowo

CZ - Děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. ČTĚTE NÁVOD AŽ DO KONCE. SK - Ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. ČÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA.

CZ - Děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. ČTĚTE NÁVOD AŽ DO KONCE. SK - Ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. ČÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA. TRAMPOLÍNA MASTERJUMP - 510 x 368 cm CZ - Děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. ČTĚTE NÁVOD AŽ DO KONCE. SK - Ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. ČÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA. PL - Dziękujemy za

Bardziej szczegółowo

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter USB Charger Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter Compact charger for devices chargeable via USB For example ipod, iphone, MP3 player, etc. Output voltage: 5V; up to 1.2A; short-circuit

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

ORTHEO DISC. základní cvi ební. program. pro záda ORTHEO DISC. podstawowy. program. ćwiczeń przeznaczony dla pleców

ORTHEO DISC. základní cvi ební. program. pro záda ORTHEO DISC. podstawowy. program. ćwiczeń przeznaczony dla pleców ORTHEO ORTHEO DISC DISC podstawowy program ćwiczeń przeznaczony dla pleców základní cvi ební program pro záda 2 ORTHEO DISC Instrukcja Návod k použití obsługi Dziękujemy D kujeme Vám Państwu za zakoupení

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G7

Vibrační posilovací stroj MASTER G7 Vibrační posilovací stroj MASTER G7 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorně si přečtěte tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdější potřeby.

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa 28 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówie ( CPV) a) grupa : 45312311-0 Instalacja odgromowa 1. Wstp...30 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NONEJ I BOISKA DO SIATKÓWKI WRAZ Z PLACEM ZABAW NA DZ.EW. 286/1 W MSC. SKRUDKI

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NONEJ I BOISKA DO SIATKÓWKI WRAZ Z PLACEM ZABAW NA DZ.EW. 286/1 W MSC. SKRUDKI Numer działki: 286/1 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NONEJ I BOISKA DO SIATKÓWKI WRAZ Z PLACEM ZABAW NA DZ.EW. 286/1 W MSC. SKRUDKI INWESTOR - Gmina yrzyn ul. Powstania Styczniowego 10 24-103

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC?

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? Artykuł omawia zalety podatkowe umownego ustanowienia pomidzy pracodawc i pracownikiem współwłasnoci samochodu osobowego Cel słubowy, cel prywatny droga pod górk

Bardziej szczegółowo

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-79 SK VH780

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-79 SK VH780 www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-79 SK VH780 4 3 2 1 A 14 15 16 5 13 12 6 7 11 8 B 10 9 2 6 C 5 D 10 18 E 17 F 3 G 19 20 21 H I 2 4 J K 4 22 23 L M 24 N O P 5 SLOVENČINA

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ą Ń Ę Ę ń ń ń Ń Ń Ń ń Ą Ą ń ń ćż Ą Ę ń ń ń Ó ń Ż Ą ń ŚĆ Ń Ś Ń Ś Ą Ś ć ń ć ź ń Ń ń ć ź Ń Ś Ó Ż ń ź ź ń ĄŚ Ą Ś Ń ń ń ń Ę Ę ń Ż Ż Ż ń ć ń Ń ć ń Ń ŚĆ Ć ń Ń Ń ŚÓ Ą ć ć Ą Ń ź Ę ć ć ć ź ć ć ź ć ź ć ź Ę ć

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie I Informacje ogólne 1.Zamawiajcy Miejska Przychodnia Wieloprofilowa ródmiecie ul. Próchnika 11,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERAWY. zawarta w w dniu.. 2012 roku pomidzy:

UMOWA DZIERAWY. zawarta w w dniu.. 2012 roku pomidzy: UMOWA DZIERAWY zawarta w w dniu.. 2012 roku pomidzy: BUD-BANK LEASING Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie, ul. Twarda 44, wpisan do Rejestru Przedsibiorców prowadzonego przez Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli s

Bardziej szczegółowo

TSE 1230 TSE 1234 TSE 1254 TSE 1260 TSE 1280 TSE 1282. no pt sv ru sl cz sk pl

TSE 1230 TSE 1234 TSE 1254 TSE 1260 TSE 1280 TSE 1282. no pt sv ru sl cz sk pl TSE 1230 TSE 1234 TSE 1254 TSE 1260 TSE 1280 TSE 1282 no pt sv ru sl cz sk pl no-indeks sv-index 1-9 Sikkerheten fњrst.../1 Transportanvisninger.../2 Skroting.../2 Innretning av apparatet.../2 Bli kjent

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 55402 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 22 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44

FAVORIT 55402 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 22 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44 FAVORIT 55402 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 22 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG.

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki sprzeday

Zasady i warunki sprzeday Zasady i warunki sprzeday Zasady i warunki sprzeday 1. Definicje: Zasady: niniejsze Zasady i Warunki Sprzeday Konsument osoba fizyczna kupujca od SMARTTECH w innym celu, ni zwizany z prowadzon działalnoci

Bardziej szczegółowo

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 MEZINÁRODNÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ANKIETY MIEDZYNARODOWE

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 MEZINÁRODNÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ANKIETY MIEDZYNARODOWE ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE oslanecká sněmovna ČR raha 28. 4. 2014 MEZINÁRODNÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ANKIETY MIEDZYNARODOWE ZÁKLADNÍ INFORMACE ODSTAWOWE INFORMACJE sběr dat proběhl v olsku a v České republice ankiety

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o.

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Prídavné elektrické ohrievacie teleso Návod na montáž a obsluhu 3 Přídavné elektrické topné těleso Návod k montáži a obsluze 7 Dodatkowy elektryczny element grzewczy Instrukcja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bdca

Bardziej szczegółowo

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi Słuchawki przewodowe Sennheiser Instrukcja obsługi Istotne informacje nt. bezpieczeństwa Istotne informacje nt. bezpieczeństwa www RS 220 Manual Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie i

Bardziej szczegółowo

SI 331 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SI 331 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SI 331 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Napařovací žehlička / Naparovacia žehlička Żelazko parowe / Steam iron / Gőzölős vasaló 7/3/2014 HYU

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Smart PowerBank. Rev.: 1.1. Instrukcja Użytkownika

Smart PowerBank. Rev.: 1.1. Instrukcja Użytkownika Smart PowerBank Rev.: 1.1 Instrukcja Użytkownika SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Bezpieczeństwo użytkowania 3. Zasady bezpieczeństwa 4. Zawartość opakowania 5. Opis ogólny, zasada działania 6. Podłączanie 7. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

CS234022 CS 234030 X PL CZ SK. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie

CS234022 CS 234030 X PL CZ SK. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie CS234022 CS 234030 X PL CZ SK Instrukcja Obsługi Pokyny pro používání Návod na použitie UWAGA! Aby zapewnić normalną pracę tej, wykorzystującej całkowicie przyjazny środowisku (łatwopalny tylko w pewnych

Bardziej szczegółowo

Stojący Zamrażarki Skriňová Mraznička Skříňová Mraznička Upright Freezer FSA21320

Stojący Zamrażarki Skriňová Mraznička Skříňová Mraznička Upright Freezer FSA21320 Stojący Zamrażarki Skriňová Mraznička Skříňová Mraznička Upright Freezer FSA21320 UWAGA! Aby zapewnić normalną pracę tej, wykorzystującej całkowicie przyjazny środowisku (łatwopalny tylko w pewnych warunkach)

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich. Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich

Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich. Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich Błotach II przy ulicy Wczasowej 215. 1. Niniejszy Regulamin okrela zasady

Bardziej szczegółowo

DSA25020 PL CZ SK. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie

DSA25020 PL CZ SK. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie DSA25020 PL CZ SK Instrukcja Obsługi Pokyny pro používání Návod na použitie UWAGA! Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z niestosowania się do zaleceń zawartych w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G8

Vibrační posilovací stroj MASTER G8 Vibrační posilovací stroj MASTER G8 Děkujeme za zakoupení tohoto stroje. Přečtěte si prosím důkladně tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro případné pozdější potřeby.

Bardziej szczegółowo

Indukční deska vestavná Indukčná doska vstavaná Płyta indukcyjna do zabudowy Built-in induction plate

Indukční deska vestavná Indukčná doska vstavaná Płyta indukcyjna do zabudowy Built-in induction plate Indukční deska vestavná Indukčná doska vstavaná Płyta indukcyjna do zabudowy Built-in induction plate CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám,

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT KLAMEK INSTRUKCJA MONTAŻU KLAMEK Z KWADRATOWYM SZYLDEM ZE STALI NIERDZEWNEJ DE: MONTAGEANLEITUNG CZ: MONTÁŽNÍ NÁVOD SK: MONTÁŽNY NÁVOD

PRODUCENT KLAMEK INSTRUKCJA MONTAŻU KLAMEK Z KWADRATOWYM SZYLDEM ZE STALI NIERDZEWNEJ DE: MONTAGEANLEITUNG CZ: MONTÁŽNÍ NÁVOD SK: MONTÁŽNY NÁVOD PRODUCENT KLAMEK INSTRUKCJA MONTAŻU KLAMEK Z KWADRATOWYM SZYLDEM ZE STALI NIERDZEWNEJ DE: MONTAGEANLEITUNG CZ: MONTÁŽNÍ NÁVOD SK: MONTÁŽNY NÁVOD MONTAŻ KLAMKI 1.1 MONTAŻ TRZPIENIA KWADRATOWEGO X X PL:

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

#$ $ Opracował mgr in. Artur Kłosek

#$ $ Opracował mgr in. Artur Kłosek w BIŁGO RAJU!"#$% #$ $ #$!&'&(!"# Opracował mgr in. Artur Kłosek Schemat montaowy panelu wiczeniowego 3 Schemat montaowy panelu wiczeniowego Zamieszczony poniej schemat montaowy jest uproszczonym schematem

Bardziej szczegółowo

Interiérové ventilátory Interiérové ventilátory Wentylator wnętrzowy

Interiérové ventilátory Interiérové ventilátory Wentylator wnętrzowy Interiérové ventilátory Interiérové ventilátory Wentylator wnętrzowy Návod na použitie/záruka Návod na použití/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna SK CZ PL Vážený zákazník ďakujeme Vám za zakúpenie

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr zawarta dnia data r. w Warszawie pomidzy: nazwa firmy adres siedziby NIP nr nipu reprezentowanym przez osoby uprawbione do reprezentacji, zwanym w treci umowy Podatnikiem

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.65

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.65 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.65 Wstp Przekazujemy Pastwu wersj 5.65 systemu SM-BOSS. Modyfikacje wprowadzone w tej wersji dotycz wyłcznie modułu Zatrudnienie i wynikaj ze zmiany przepisów prawnych (Ustawa

Bardziej szczegółowo

SPEED PATROL. User manual. Gaming Steering Wheel MT177

SPEED PATROL. User manual. Gaming Steering Wheel MT177 SPEED PATROL Gaming Steering Wheel MT177 User manual Thank You for buying our new outstanding 5 in 1 steering wheel. You can use this device with 5 different game machines: Playstation I & II, GAMECUBE,

Bardziej szczegółowo

ó Ł ó ń ó Ą ó ń ń ó ń ń ó ó ó ó ó ń ĘĄ Zostanie Zaproponowany przez Zamawiajcego. oba szkolenia odbd si w siedzibie Zamawiajqcego, chyb a ze obie strony vtyrai zgod na zmian miejsca i czasu szkoleń. 3.7.

Bardziej szczegółowo

LARIO. TYP 76 - Stół. Indeks wyrobu: PRO-021-7601. Data : 20-07-2013. Producent:

LARIO. TYP 76 - Stół. Indeks wyrobu: PRO-021-7601. Data : 20-07-2013. Producent: LARIO TYP 76 - Stół Indeks wyrobu: PRO-0-760 Data : 0-07-0 76mm 900mm 900mm 800mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska 5 8-00 Elbląg e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku

Bardziej szczegółowo

CSA 31020 CSA 31020 X

CSA 31020 CSA 31020 X CSA 31020 CSA 31020 X PL CZ SK Instrukcja Obsługi Pokyny pro používání Návod na použitie UWAGA! Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z niestosowania się do zaleceń zawartych

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Zasady ustalania i dokumentowania dochodu 1 Słowniczek Uyte wyrazy oznaczaj odpowiednio: rodzina nastpujcych członków rodziny: a) studenta; b) małonka studenta, a take bdce na utrzymaniu studenta lub jego

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Microwave Oven INSTRUCTION MANUAL SMW 7325. 49036_SMW_7325_MULT.qxd 16.8.2007 16:55 Str. 1 EN-1

Microwave Oven INSTRUCTION MANUAL SMW 7325. 49036_SMW_7325_MULT.qxd 16.8.2007 16:55 Str. 1 EN-1 49036_SMW_7325_MULT.qxd 16.8.2007 16:55 Str. 1 Microwave Oven INSTRUCTION MANUAL EN Please read these instructions carefully before installing and operating the oven. This maual retain for future reference.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel ...podró marze Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel 1. Postanowienia ogólne 1.1. Zawarcie umowy z DLI Travel, wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

CS 234020 CZ SK PL HU. Pokyny pro používání. Návod na použitie. Instrukcja Obsługi. Használati utasitás

CS 234020 CZ SK PL HU. Pokyny pro používání. Návod na použitie. Instrukcja Obsługi. Használati utasitás CS 234020 CZ SK PL HU Pokyny pro používání Návod na použitie Instrukcja Obsługi Használati utasitás UPOZORNĚNÍ! Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladničky, která používá pro životní prostředí zcela

Bardziej szczegółowo

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Informacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ Biuro Szkolenia PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAAKÓW RATOWNIKÓW OSP WARSZAWA, 2006 r. 33 I. ORGANIZACJA SZKOLENIA 1. Cel szkolenia Celem

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI firmy METEL s.r.o.

WARUNKI GWARANCJI firmy METEL s.r.o. WARUNKI GWARANCJI firmy METEL s.r.o. REGON 25974289 1. Definicje: 1.1. Producent: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká Skalice Producent jest zapisany w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Interaktywna konsola OV-V-MOTION

Interaktywna konsola OV-V-MOTION Interaktywna konsola OV-V-MOTION INSTRUKCJA OBSŁUGI - 2 graczy - 60 gier - zdjęcia INSTALACJA GRY: Twoja gra łączy się telewizorem za pomocą zestawu standardowych wtyczek RCA. Większość telewizorów, monitorów

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel

Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel Kandydaci przystpujcy do testu powinni dokona rejestracji w Centrum Egzaminacyjnym ECDL-A wypełniajc Kart rejestracji uczestnika egzaminu ECDL e-obywatel (ang. ECDL e-citizen Skills Card). Po zakoczeniu

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk Załoenia Firma Autodesk - wiodcy producent oprogramowania wspomagajcego projektowanie proponuje program umoliwiajcy uytkownikom weryfikacj posiadanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI PŁYTY CERAMICZNEJ KHC 3211

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI PŁYTY CERAMICZNEJ KHC 3211 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI PŁYTY CERAMICZNEJ KHC 3211 www.kernau.com 2 SZANOWNI KLIENCI! Staliście się Państwo użytkownikami najnowszej generacji płyty kuchennej typu KHC 3211. Płyta ta została

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Kod: MK-1.5/KOT KOTWA DO BETONU MK-1.5/KOT

Instrukcja obsługi Kod: MK-1.5/KOT KOTWA DO BETONU MK-1.5/KOT Ostrzeżenie! Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia. Do obsługi

Bardziej szczegółowo

Na jakie przedmioty bdzie uczszczał student pierwszego roku?

Na jakie przedmioty bdzie uczszczał student pierwszego roku? Na jakie przedmioty bdzie uczszczał student pierwszego roku? Student na I roku studiów realizuje 5 przedmiotów obowizkowych koczcych si egzaminem (w ramach kadego przedmiotu s nieobowizkowe wykłady i obowizkowe

Bardziej szczegółowo

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400 Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power Instrukcja obsługi Nr produktu: 857400 Tester z wyświetlaczem LCD przeznaczony do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo- ołowiowych. Jedno urządzenie, trzy opcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo