ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER R02

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER R02"

Transkrypt

1 ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER R02 1

2 CZ Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé vady i pehlédnuté nedostatky. Pokud zjistíte vadu nebo chybjící souástku, neváhejte a kontaktujte nás. SK: akujme, že ste si kúpili náš výrobok. Napriek tomu, že venujeme všetko úsilie, aby sme zaistili najlepšiu kvalitu naších výrobkov, môžu sa objavi jednotlivé vady i prehliadnuté nedostatky. Pokia zistite vadu, alebo chýbajúcu súiastku, neváhajte a kontaktujte nás. PL: Dzikujemy za zakupienie naszego produktu. Z naszej strony dokładamy wszelkich stara, aby oferowane Pa stwu produkty miały najwysz jako. Mimo naszych stara, moe si jednak zdarzy, e napotkacie Pa stwo na drobne usterki, jeeli tak si stanie, prosimy o kontakt (równie w sytuacji zauwaenia braku której z czci). POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE BEZPENOSTI / POZNÁMKY TÝKAJ/CE SA BEZPENOSTI/ UWAGI DOTYCZCE BEZPIECZESTWA CZ Tento výrobek byl navržen výlun k domácímu využití dosplými osobami. Záruka se nevztahuje na jedn osob (w jednym czasie) výrobky využívané ve fitness-klubech, posilovnách atd. SK : Tento výrobok bol navrhnutý výlune k domácemu využitiu dospelými osobami. Záruka sa nevzahuje na výrobky využívané vo fitnes kluboch, posilovniach at. PL: Urzdzenie przeznaczone jest dla osób dorosłych, wyłcznie do uytku domowego. Gwarancja nie dotyczy urzdze uywanych w fitness klubach, siłowniach itp. CZ Tento výrobek byl navržen tak, aby zajišoval bezpenost, avšak musí být dodržována uritá pravidla: SK:Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby zaisoval bezpenos, však musia by dodržané urité pravidlá: PL: Produkt ten został zaprojektowany tak, aby zapewniał bezpiecze stwo. Podczas korzystania z niego, naley jednak stosowa si do poniszych reguł: CZ Bhem cviení a po ukonení tréninku zamezte pístupu k náiní dtem a zvíatm. SK: Behom cvienia a po ukonení tréningu zamedzte prístup k náradiu deom a zvieratám. PL: Podczas wicze i po ich zako czeniu naley uniemoliwi dzieciom i zwierztom dostp do urzdzenia. CZ Náiní mže být využíváno pouze jednou osobou (najednou). SK: Náradie môže by využívané iba jednou usobou (súasne). PL: Sprzt moe by uywany tylko przez CZ Pokud se bhem cviení objeví bolesti hlavy i závrat, bolest v hrudníku nebo jiné znepokojující píznaky, je teba okamžit perušit cviení a poradit se s lékaem. SK: Pokia sa v priebehu cvienia prejavia bolesti hlavy, i závráte, bolesti v hrudníku, alebo iné znepokojujúce príznaky, je teba okamžité preruši cvienie a poradi sa s lekárom. PL: Jeli podczas wicze zaczniecie Pa stwo odczuwa ból głowy, pojawi si zawroty głowy, ból w klatce piersiowej albo inne nieprzyjemne dolegliwoci, naley natychmiast przerwa wiczenia i skonsultowa si z lekarzem. CZ Používejte náiní na istém a rovném povrchu. SK: Používajte náradie na istom a rovnom povrchu. Udržujte odstup rukou a nohou od pohyblivých souástí. PL: Sprzt naley uywa na czystej i płaskiej powierzchni. CZ Udržujte odstup rukou a nohou od pohyblivých souástí. SK: Udržujte odstup rúk a nôch od pohyblivých súastí. PL: Naley trzyma rce i nogi w bezpiecznej odległoci od ruchomych czci urzdzenia. CZ Nevkládejte do otvor žádné souástky. SK: Nevkladajte do otvorov žiadne súiastky. PL: Nie wolno umieszcza w otworach adnych czci. CZ Ped montáží a zahájením cviení se podrobn seznamte s návodem. SK: Pred montážou a zaiatkom cvienia sa podrobne oboznámne s návodom. 2

3 PL: Przed rozpoczciem uytkowania naley uwanie zapozna si z instrukcj obsługi i montau urzdzenia. CZ Ped zahájením cviení vždy provete rozcviku. SK: Pred zaiatkom cvienia vždy prevedte rozcviku. PL: Przed rozpoczciem wicze naley przeprowadzi rozgrzewk. CZ Náiní využívejte pouze k úelm uvedeným v tomto návodu. SK: Náradie využívajte iba k úely uvedenému v tomto návode. PL: Sprzt mona wykorzystywa tylko dla celów opisanych w instrukcji obsługi. CZ Cvite v pohodlném volném obleení a sportovní obuvi. SK: Cvite v pohodlnom vonom obleení a športovej obuvi. PL: Najlepiej wiczy si w ubraniu sportowym i w butach sportowych. CZ Používejte v souladu s urením. SK: Používajte v súlade s urením. PL: Naley uywa zgodnie z przeznaczeniem. CZ DLEŽITÉ BEZPENOSTNÍ INFORMACE: 1. TENTO STROJ BYL TESTOVÁN NORMOU EN957, JE ZAAZEN DO TÍDY HC. 2. BRZDÍCÍ SYSTÉM JE NEZÁVISLÝ NA RYCHLOSTI. 3. TENTO STROJ JE UREN POUZE PRO DOMÁCÍ ÚELY. NEMŽE BÝT POUŽIT PRO LÉKASKÉ ÚELY. 4. MAXIMÁLNÍ NOSNOST JE 100 KG. SK: DOLEŽITÉ BEZPENOSTNÉ INFORMÁCIE: 1. Tento stroj bol testovaný normy EN957, je zaradený do TRIEDY HC. 2. BRZDOVÝ SYSTÉM JE NEZÁVISLÝ NA RÝCHLOSTI. 3. TENTO STROJ JE URENÝ LEN PRE DOMÁCE ÚELY. NEDÁ SÁ POUŽI PRE LEKÁRSKE ÚELY. 4. MAXIMÁLNA NOSNOST JE 100 KG. CZ UPOZORNNÍ: PED ZAHÁJENÍM TRÉNINKU SE PORATE S LÉKAEM. JE TO NEZBYTNÉ V PÍPAD OSOB STARŠÍCH 35 LET A OSOB, KTERÉ MAJÍ ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY. PED POUŽITÍM FITNESS-NÁINÍ SI VŽDY PETTE VŠECHNY NÁVODY. NENESEME ODPOVDNOST ZA ÚRAZY NEBO POŠKOZENÍ PEDMT, JEŽ BYLY ZPSOBENY NESPRÁVNÝM POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU. SK: UPOZNENIE: PED ZAHÁJENÍM TRÉNINGU SA PORADTE S LEKÁROM. JE TO NEVYHNUTÉ V PRÍPADE OsôB STARŠÍCH AKO 35 ROKOV A OsôB, KTORÉ MAJÚ ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY. PRED POUŽITÍM FITNESS-NÁRADIA SI VŽDY PREÍTAJTE VŠETKY NÁVODY. NENESIEME ZODPOVEDNOS ZA ÚRAZY, ALEBO POŠKODENIE PREDMETU, KTORÉ BOLI SPôSOBENÉ NESPRÁVNÝM POUŽITÍM TOHTO VÝROBKU. PL: WANE INFORMACJE, DOTYCZCE BEZPIECZESTWA: 1. URZDZENIE TO BYŁO PRZETESTOWANE PRZY UYCIU NORMY EN957, ZOSTAŁO PRZYPODKOWANE DO KLASY HC. 2. SYSTEM HAMUJCY JEST NIEZALENY OD PRDKOCI. 3. URZDZENIE TO JEST PRZEZNACZONE DO UYTKU DOMOWEGO. NIE MOE BY WYKORZYSTYWANY DO CELÓW MEDYCZNYCH. 4. MAKSYMALNE OBCIENIE DO 100 KG. PL: UWAGA: PRZED ROZPOCZCIEM TRENINGU NALEY SKONSULTOWA SI Z LEKARZEM I OMÓWI KWESTI STANU ZDROWIA. JEST TO WANE PRZEDE WSZYSTKIM W PRZYPADKU OSÓB POWYEJ 35 LAT I OSÓB, KTÓRE MAJ PROBLEMY ZDROWOTNE.NALEY DOKŁADNIE ZAPOZNA SI Z ZAŁCZON INSTRUKCJ OBSŁUGI. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOCI ZA USZKODZENIA, KTÓRE POWSTAN W WYNIKU NIEWŁACIWEGO UYWANIA. 3

4 SCHÉMA / SCHEMAT 4

5 ásti stroje: asti stroja: Lista czci:./nr Popis / Opis Mn./Szt../Nr Popis / Opis Mn./Szt. A šroub/skrutka/ruba M8* Konektor kabelu senzoru/ B Krytá matice/krytá matica / C Kryta nakrtka ARC podložka/podkładka ID8.5*OD25 5 konektor káblu senzoru/ konektor kabla sensora 4 12 Kryt spoje tye/kryt spoja tye Pokrywa połcze kolumny 4 13 Kabel/kábel/kabel 1 D šroub/skrutka/ruba M8* Zátžový kabel/záažový kábel/ E ARC podložka/podkładka ID8.5*OD19 kabel oporu 5 15 Ty idítek/ty riadidiel/ kolumna kierownicy F šroub/skrutka/ruba M ARC podložka/podkładka 1 G šroub/skrutka/ruba M5* šroub/skrutka/ruba M5/45 1 H Šroub/skrutka/ruba 1 18 Computer/komputer 1 I šroub/skrutka/ruba M8* Kabel senzoru tepové 1 Hlavní ást/hlavná as/ Cz główna 2 Pední spodní ty/predná spodná ty/ przednia podstawa stabilizacji 3 Krytka s kolekem/krytka s kolieskom/ Wteczka z kółkiem 4 Zadní spodní ty/zadná spodná ty/ tylna podstawa stabilizacji frekvence/kábel senzoru tepovej frekvencie / kabel sensoru pulsu 1 20 Šroub/skrutka/ruba idítka/riadidlá /kierownica Krytka / pokrywa Pnovka/penovka/uchywt z piany 5 Koncovka/ko cówka 2 24 Senzor tepové frekvence/sensor 6 Objímka sedlové tye/ objedmka sedadlovej tye/ tulejka kolumy siedzenia tepovej frekvencie / sensor pulsu 1 25 R,L Pedál pravý a levy/pedal parvý a avý / pedał prawy i lewy 7 Kryt/Pokrywa dílné kliky/1 dielne kuky / 8 Sedlová ty/sedadlová ty/ Kolumna siedzenia korba 1 27 Kabel senzoru tepové frekvence/ kábel senzoru tepovej frekvencie/ kabel sesnsoru pulsu 9 Sedlo/sedadlo/siodełko 1 28 Nylonová matice M8/ 10 Zátžový kabel/ záažový kábel/kabel oporu nylonová matica M8/ nakrtka nylonowa M podložka M8 / podkładka M

6 Šrouby: Skrutky: ruby: 6-4-

7 KROK 1: CZ Pipevnte pední a zadní stabilizaní ty (2+4) k hlavní ásti (1) pomocí šroubu (A), podložky (C), a matice (B). Pak je dotáhnte. SK Pripevnite predn a zadn stabiliza n ty (2 +4) k hlavnej asti (1) pomocou skrutky (A), podlo ky (C), a matice (B). Potom ich dotiahnite. PL Naley przymocowa przedni i tyln podstawk stabilizacji ( 2+4) do czci głównej (1) za pomoc ruby (A), podkładki (C), nakrtki (B) i mocno docign.. 7

8 KROK 2: CZ Pipevnte sedlo (9) k sedlové tyi (8) pomocí nylonové matice (28) a podložky (29) a pak je dotáhnte. Nasute kryt (7) na sedlovou ty (8), ppevnte sedlovou ty (8) k hlavní ásti (1) pomocí šroubu (F) a dotáhnte je. SK Pripevnite sedadlo (9) k sedadlovej ty i (8) pomocou nylonovej matice (28) a podlo ky (29) a potom ich dotiahnite. Nasu te kryt (7) na sedadlovú ty (8), pripevnite sedadlovú ty (8) k hlavnej asti (1) pomocou skrutky (F) a dotiahnite ich. PL Naley przymocowa siodełko (9) do kolumny siedziska (8) za pomoc nakrtki nylonowej (28) i podkładki (29) a nastpnie docign. Naley nasun pokryw (7) na kolumn siedziska (8), potem przymocowa kolumn siedziska (8) do czci głównej (1) za pomoc ruby (F) i docign. 8

9 KROK 3: CZ spojte konektor kabelu senzoru (11) a kabel (13), zátžový kabel (10) a (14), pak nasute ty idítek na hlavní ást (1) s tyí (15). Pipevnte ty idítek (15) k hlavní ásti (1) pomocí šroubu (D), podložky (E), pak je dotáhnte. SK spojte konektor k bla senzora (11) a k bel (13), z a ový k bel (10) a (14), potom nasu te ty riadidiel na hlavn as (1) s ty ou (15). Pripevnite ty riadidiel (15) k hlavnej asti (1) pomocou skrutky (D), podlo ky (E), potom ich dotiahnite. 10 PL Naley połczy kabel sensrora (11) i kabel (13), kabel oporu (10) a (14), nastpnie nasun kolumn kierownicy na cz główn (1) z kolumn (15). Naley przymocowa kolumn kierownicy (15) do czeci głównej (1) za pomoc ruby (D), podkładki (E) i docign. 9

10 KROK 4: CZ Spojte kabel (13) a kabel computeru (27), dejte computer (18) na ty idítek (15), pak pipevnte computer (18) na ty (15) a dotáhnte ho. SK Spojte k bel (13) a k bel computeru (27), dajte computer (18) na ty riadidiel (15), potom pripevnite computer (18) na ty (15) a dotiahnite ho. PL Naley połczy kabel (13) z kablem komputera (27), umieci komputer (18) na kolumnie kierownicy (15) a nastpnie przymocowa komputer (18) do kolumny (15) i docign. 10

11 KROK 5: CZ pipevnte idítka (21) k tyi idítek (15) pomocí šroubu (I), podložky (E) a šroubu (H) a dotáhnte je, pak zapojte konektor kabelu tepové frekvence do píslušné zdíky na computeru.. SK pripevnite riadidl (21) k ty i riadidiel (15) pomocou skrutky (I), podlo ky (E) a skrutky (H) a dotiahnite ich, potom zapojte konektor k bla tepovej frekvencie do pr slu nej dierky na computeru. PL Naley przymocowa kierownic (21) do kolumny kierownicy (15) za pomoc ruby (1), podkładki (E), ruby (H) i docign. Potem naley podłczy kabel pulsu do odpowiedniego gniazkda na komputerze. KROK 6: 11

12 KROK 6: CZ Pipevnte pedály pravý,levý (R & L) (25) k hlavní ásti (1), ujistte se, že jsou správn, dotáhnte osu pedál a kliky (26),Pedály jsou oznaeny pravý R, levý L. SK Pripevnite ped le - pravý, avý (R & L) (25) k hlavnej asti (1), uistite sa, e s spr vne, dotiahnite os ped lov a k u ky (26), Ped le s ozna en - pravý R, avý L. PL Naley przymocowa pedały prawy, lewy (R & L) (25) do czci głównej (1), naley upewni si, czy strony nie zostały pomylone, nastpnie docign ós pedałów i korb (26). Pedały s oznaczone prawy P, lewy L PRAVÁ LEVÁ CZ: Abyste zabránili možnosti zranní, doporuujeme vždy ped použitím zkontrolovat, zda jsou všechny šrouby a matice poádn dotaženy. SK Aby ste zabránili možnosti zranenia, odporúame vždy pred použitím skontrolova, i sú 12

13 všetky skrutky a matice poriadne dotiahnuté. PL Aby zapobiec kontuzji, polecamy przed uyciem sprawdzi, czy wszystkie ruby i nakrtki s dobrze dokrcone. KROK 7: CZ Nejnižší zátž je na úrovni 1 SK Najnižšia záaž je na úrovni 1 PL Najmniejszy opór jest na poziomie 1 CZ Nejvyšší zátž je na úrovni 8 SK Najvyššia záaž je na úrovni 8 PL Najwikszy opór jest na poziomie 8 CZ Jak nastavit výšku sedla: a. Otote šroubem asi o 3 otoky proti smru hodinových ruiek. b. Jednou rukou povytáhnte šroub k sob a druhou rukou pohybujte sedlovou tyí a dejte ji do požadované výšky. c. Zacvaknte šroub v této výšce a šroub opt dotáhnte ve smru hodinových ruiek. SK Ako nastavi výšku sedadla: a. Otote skrutkou asi o 3 otoky proti smeru hodinových ruiiek. b. Jednou rukou povytiahnite skrutku k sebe a druhou rukou pohybujte sedadlovou tyou a dajte do požadovanej výšky. c. Zacvaknite skrutku v tejto výške a skrutku opä dotiahnite v smere hodinových ruiiek. PL Jak ustawi wysoko siodełka: a. Naley przekrci rub około 3 razy, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara b. Jedn rk naley pocign rub do siebie i drug rk rusza kolumn siedziska, ustawiajc j w opdpowiednej wysokoci. c. Prosz zatrzyma rub w tej pozycji a nastpnie jeszcze raz docign w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara 13

14 COMPUTER Specifikace: Špecifikácia: Specyfikacja: TIME-as/as/czas.. 00:00-99:59 MIN SPEED rychlost/rychlost/prdko km/hod nebo/lub ML/H DISTANCE vzdálenost/vzdialenos/odległo km nebo/lub ML CALORIES-kalorie/kalórie/kalorie KCAL ODOMETER celk.vzdálenost(pokudobsahuje) / Vzdialenos(pokiaobsahuje) / Odległo ogółem (jeli jest zawarta) km nebo/lub ML PULSE-tepováfrekvence(pokudobsahuje)/tepováfrekvncia(pokiaobsahuje) / puls (jeli jest zawarty) tep/uderze za min Tlaítka computeru: MODE/SELECT: pro výbr požadované funkce. Podržením tlaítka na 4 sekundy vymažete všechny hodnoty na nulu. SET (pokud obsahuje): Pro nastavení cílových hodnot. RESET/Clear (pokud obsahuje): pro vymazání hodnoty. SK Tlaítka computeru: MODE / SELECT: pre výber požadovanej funkcie. Podržaním tlaidla na 4 sekundy vymažete všetky hodnoty na nulu. SET (ak obsahuje): Pre nastavenie cieových hodnôt. RESET / Clear (ak obsahuje): pre vymazanie hodnoty. Pl Przyciski komputera: MODE/SELECT: Wybór funkcji. Nacinicie przycisku, trwajce 4 sekundy prowadzi do anulowania wszystkich wartoci. SET (jeli jest zawarty): Dla ustawienia wartoci docelowych. RESET/CLEAR (jeli jest zawarty): dla anulowania wartoci. Provozní pokyny : AUTO ON/OFF AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ Monitor se automaticky vypne, pokud nedostane žádný signál po dobu 4 minut. Opt se zapne pokud šlápnete do pedál nebo zmáknete jakékoliv tlaítko. SK Prevádzkové pokyny: AUTO ON / OFF - AUTOMATICKÉ ZAPNUTIE / VYPNUTIE Monitor sa automaticky vypne, pokia nedostane žiadny signál po dobu 4 minút. Opä sa zapne ak šlápnete do pedálov alebo stlaíte akékovek tlaidlo. Pl Instrukcje obsługiwania AUTO ON/OFF WŁCZENIE/WYŁCZENIE AUTOMATYCZNE Monitor wyłczy si automatycznie, jeli nie otrzyma adnego sygnału przez 4 minuty. Rozpoczynajc pedałowanie lub naciskajc jakikolwiek przycisk minitor ponownie włczy si. FUNKCE/FUNKCJE: <1>TIME <2>SPEED Automaticky naítá as strávený pi cviení./automataticky naíta as strávený pri cviení./automatycznie liczy czas spdzony na wiczeniach. Zobrazuje aktuální rychlost./ Zobrazuje aktuálnu rýchlos./ Pokazuje prdko 14

15 <3>DISTANCE <4>CALORIES <5>ODOMETER (pokud obsahuje) (jeli jest zawarty) <6>PULSE (pokud obsahuje) (jeli jest zawarty) aktualn. Naítá vzdálenost pi cviení./naíta vzdialenos pi cviení./ Liczy pokonan podczas wiczenia odległo. Automaticky ukládá spálené kalorie pi cviení./automaticky ukladá spálené kalórie pri cviení./automatycznie zapisuje spalone podczas wiczenia kalorie. Zobrazuje celkovou vzdálenost pi cviení. Tato funkce nemže být vymazána, když mažete všechny funkce. Jen pokud vytáhnete baterie./ Zobrazuje celkovú vzdialenos pri cviení. Táto funkcia nemôže by vymazaná, ke mažete všetky funkcie. Len pokia vytiahnete batérie. / Pokazuje całkowit odległo pokonan podczas wiczenia. Funkcja ta nie zostania anulowana, nawet jeli anulujecie pa stwo wszystkie inne funkcje. Mona to zrobi wycigajc baterie. Zobrazuje aktuální tepovou frekvenci pi cviení. Upozornní: musíte se držet senzor tepové frekvence obma rukama. / Zobrazuje aktuálnu tepovú frekvenciu pri cviení. Upozornenie: musíte sa drža senzorov tepovej frekvencie oboma rukami. / Pokazuje podczas wicze aktualny puls. Ostrzeenie: naley trzyma si obiema rkoma sensorów pulsu. <7>SCAN BATERIE Automaticky pepíná mezi všemi funkcemi: as-rychlost-kalorie-vzdálenost-odometr (pokud obsahuje)-tepová frevence (pokud obsahuje). V intervalu 4 sekund. / Automaticky prepína medzi všetkými funkciami: as-rýchlos-kalórie-vzdialenos-meranie rýchlosti (ak obsahuje)-pulzová frevencia (ak obsahuje). V intervale 4 sekúnd. / Automatycznie przechodzi midzy wszystkimi funkcjami: czas-prdko-kaloerie-odległo-odometer (jeli jest zawarty)-puls (jeli jest zawarty). W interwale 4 sekund. Pokud se na displeji nezobrazují všechny informace, i se nezobrazí vbec. Vymte baterie. 2 ks AA baterií nebo jedna AAA baterie nebo 1 1,5V baterie./ Ak sa na displeji nezobrazujú všetky informácie, alebo sa nezobrazia vôbec. Vymete batérie. 2 ks AA batérií alebo jedna AAA batérie alebo 1 1,5 V batéria. / Jésli na display'u nie wywietlaj si wszystkie informacje lub nie wywietlaj si adne informacje, naley wymieni beteri. 2 sztuki AA baterii lub jedna AAA beteria lub jednka 1,5V bateria. Tréninkové pokyny / Tréningové pokyny / Instrukcje dotyczcze treningu CZ Za úelem vylepšení své kondice a zdraví je teba dbát uvedených tréninkových pokyn. Pokud jste nebyli delší dobu fyzicky aktivní, mli byste se ped zahájením cviení poradit s lékaem. SK: Za úelom vypelšenia svojej kondície a zdravia je teba dba na uvedené tréningové pokyny. Pokia ste neboli dlhšiu dobu fyzicky aktívný, mali by ste sa ped zaiatkom cvienia poradi s lekárom. PL: W celu poprawienia kondycji i stanu zdrowia, naley stosowa si do podanych instrukcji treningu. Jeli od dłuszego czasu nie uprawiali Pa stwo sportu, wskazane jest, przed rozpoczciem wicze, skonsultowa si z lekarzem. 15

16 CZ Intenzita Pro dosažení maximálních výsledk je teba zvolit píslušnou úrove intenzity. Jako urující faktor slouží tep. Využívejte následující vzorec: Max. Tepová úrove = 220 vk SK: Intenzita Pre dosiahnutie maximálných výsledkov je potrebné zvoli príslušnú úrove intenzity. Ako urujúci faktor slúži tep. Využivajte následujúci vzorec: Max. Tepová úrove = 220 vek PL: Obcienie Dla osignicia maksymalnych wyników niezbdny jest prawidłowy wybór obcienia. Decydujcym czynnikiem jest tutaj puls. Naley wykorzysta poniszy wzór: Maks. poziom pulsu = 220 wiek CZ Bhem cviení by se tepová frekvence mla nacházet v rozmezí 60%-85% max. tepové hodnoty. Viz graf tepové frekvence ke konci návodu. Na poátku tréninku by se tepová frekvence mla udržovat na úrovni 60% Vašeho maxima bhem nkolika prvních týdn. Postupn mže být navyšována až na 85%. SK: Behom cvienia by sa tepová frekvencia mala nachádza v rozmedzí 60% -85% max.tepovej hodnoty. Vi graf tepovej frekvencie na konci návodu. Na zaiatku tréningu by sa tepová frekvencia mala udržova na úrovni 60% vášho maxima behom niekokých prvých týždov. Postupne môže by navyšovaná až na 85 %. PL: Podczas wicze puls powinien osiga 60%-85% wartoci maksymalnego poziomu pulsu. Patrz graf pulsu pod ko cem instrukcji. Na pocztku treningu puls powinien osiga 60% maksymalnego poziomu pulsu (podczas kilku pierwszych tygodni). Potem moe by powoli podnoszony do wartoci 85 %. CZ Spalování tuku Organismus zaíná spalovat tuk po dosažení 60% maximální hodnoty. Za úelem optimalizaci se doporuuje udržování tepu na úrovni 60% - 70% maxima. Optimální poet trénink je tikrát týdn po 30 minutách. SK: Spaovanie tuku Organizmus zaína spaova tuk po dosiahnutí 60% max. Hodnoty. Za úelom optimalizácie sa doporuuje udržovanie tepu na úrovni 60% -70% maxima. Optimálný poet tréningu je trikrát týždenne po 30 minutách. PL: Spalanie tłuszczu Organizm zaczyna spala tłuszcz po osigniciu 60% maksymalnej wartoci. W celu optimalizacji polecamy utrzymywa puls na poziomie 60-70% maks. poziomu pulsu. Optymalna ilo treningów wynosi 3 x tygodniowo po 30 minut. CZ Píklad: Je Vám 52 let a chcete zahájit trénink. Max. tepová frekvence = (vk) = 168 tep/min Min. tepová frekvence = 168 x 0.6 = 101 tep/min Nejvyšší tepová frekvence = 168 x 0.7 = 117 tep/min Bhem prvních týdn zante od frekvence tep 101 a postupn zvyšujte na 117. Spolu se zvýšením stupn výkonnosti lze zvýšit na 70%-85% vaší max.tepové frekvence. Toho lze dosáhnout zvtšením odporu, délky tréninku nebo vtším potem trénink. 16

17 SK: Príklad: Je Vám 52 rokov a chcete zaa tréning. Max. Tepová frekvencie = (rokov) = 168 tepov / min Min. Tepová frekvencia = 168 x0.6 = 101 tepov / min Najvyššia tepová frekvencia = 168x 0.7 = 117 tepov / min Behom prvých týždov zanite od frekvencie tepov 101 a postupne zvyšujte na 117. Spolu so zvýšení stupa výkonnosti ide zvýši na 70%-85% vašej max. Tepovej frekvencie. Toho ide dosiahnu zvýšením odporu, džky tréningu alebo väším poom tréningov. PL: Przykład Osoba w wieku 52 lat chce rozpocz trening. Maks. poziom pulsu = (wiek) = 168 uderze /min Min. poziom pulsu = 168 x 0.6 = 101 uderze /min Najwyszy puls = 168 x 0.7 = 117 uderze /min Podczas pierwszych tygodni wicze naley rozpoczyna od ustawienia pulsu na 101 uderze i stopniowo podwysza na 117. Łcznie z podniesieniem stopnia wydajnoci mona podnie puls na 70-85% maksymalnego pulsu. Mona to osign poprzez powikszenie oporu, długoci treningu lub poprzez zwikszenie iloci treningów. Organizace tréninku / Organizácia tréningu / Organizacja treningu: CZ Rozcvika: Ped každým tréninkem je teba se 5-10 minut rozcviit. Provete nkolik roztahujících cvik nebo šlapejte nkolik minut pi nízkém odporu. Tréninkové procesy: Délka tréninku mže být urena dle následujícího pravidla: Každodenní trénink: asi 10 min 2-3 krát týdn: asi 30 min 1-2 krát týdn: asi 60 min SK Rozcvika : Pred každým tréningom je potrebné sa 5-10 minú rocvii. Prevedte niekoko rozahujúcich cvikov, alebo šapte niekoko minút pi nízkom odpore. Tréningové procesy: Džka tréningu môže by urená poda následujúceho pravidla: každodenný tréning : asi 10 min. 2-3 krát týždenne : asi 30 min. 1-2 krát týždene : asi 60 min. PL Rozgrzewka: Przed rozpoczciem kadego treningu naley przeprowadzi 5-10 minutow rozgrzewk. Naley przeprowadzi kilka wicze rozcigajcych lub pedałowa kilka minut przy bardzo niskim oporze. Procesy treningowe: Długo treningu mona ustawia według nastpujcej reguły: Codzienny trening: okło 10 min. 2-3 razy tygodniowo: około 30 min. 1-2 razy tygodniowo: około 60 min. CZ Odpoinek: Na konci tréninku je teba postupn snižovat jeho intenzitu. Pro zamezení svalovým keím doporuujeme také protahující cviky. Úspch Již po krátké dob zjistíte, že abyste udrželi optimální tepovou frekvenci, musíte postupn zvyšovat odpor. Tréninky budou ím dál snazší a bhem normálního dne se budete cítit mnohem lépe. 17

18 Je však teba motivovat se k pravidelnému cviení. Vyberte si uritou hodinu tréninku a cviení nezahajujte píliš agresivn. Staré sportovní písloví zní: Nejtžší vcí na tréninku je zaít ho Pejeme hodn zábavy a úspch. SK:Odpoinok: Na konci tréningu je potrebné postupne znižova jeho intenzitu. Pre zamedzenie svalových kov doporuujeme tiež preahujúce cviky. Úspech: Už po krátkej dobe zistite, že aby ste udržali optimálnu tepovú frekvenciu, musíte postupne zvyšova odpor. Tréningy budú ím alej jednoduchšie a behom normálného da sa budete cíti omnoho lepšie. Je však potrebné motivova sa k pravidelnému cvieniu. Vyberte si uritú hodinu tréningu a cvienie nezaínajte príliš agresívne. Staré športové príslovie znie: Najažšou vecou na tréningu je zaa ho Prajeme vea zábavy a úspechov. PL:Wypoczynek: Pod koniec treningu naley powoli zmniejsza jego intensywno. eby zapobiec skurczom mini polecamy take wiczenia rozcigajce. Sukces Ju po krótkim czasie mona zaobserwowa, e dla utrzymania optymalnej wartoci pulsu naley powoli podwysza opór. wiczenia treningowe bd coraz łatwiejsze do wykonania a osoba wiczca bdzie podczas dnia czuła si duo lepiej. Niezbdna jest motywacja do regularnego wiczenia. Polecamy wybra konkretn godzin treningu, wicze nie naley rozpoczyna zbyt agresywnie. Najstarsze przysłowie sportowców brzmi nastpujco: Najtrudniejsz rzecz podczas treningu jest jego rozpoczcie yczymy duo zabawy oraz powodzenia. Graf tepové frekvence / Graf tepovej frekvencie / Graf pulsu 18

19 CZ Záruní podmínky: na rotoped se poskytuje kupujícímu záruní lhta 24 msíc ode dne koup v dob záruky budou odstranny veškeré poruchy výrobku zpsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby vc mohla být ádn užívána práva ze záruky se nevztahují na vady zpsobené: - mechanickým poškozením - neodvratnou událostí, živelnou pohromou - neodbornými zásahy - nesprávným zacházením, i nevhodným umístním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, psobením vody, neúmrným tlakem a nárazy, úmysln pozmnným designem, tvarem nebo rozmry reklamace se uplatuje zásadn písemn s údajem o závad a kopií daového dokladu záruku lze uplatovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen SK Záruné podmienky: na rotoped sa poskytuje kupujúcemu záruná doba 24 mesiacov odo da nákupu v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku zpôsobené výrobnou závadou alebo vadným materiálom výrobku tak, aby vec mohla by riadne užívaná práva zo záruky sa nevzahujú na vady zpôsobené: mechanickým poškodením neodvratnou udalosou, živelnou pohromou neodbornými zásahmi nesprávnym zaobchádzaním, i nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi reklamácia sa uplatuje zásadne písomne s údajom o závade a kopií daového dokladu záruku je možné uplatova iba u organizácie v ktorej bol výrobok zakúpený PL Zasady gwarancji: 1. Sprzedawca udziela kupujcemu gwarancji na zakupiony towar na okres 24 miesicy od daty sprzeday; 2. Wady lub uszkodzenia sprztu bdce wadami produkcyjnymi a zauwaone w okresie gwarancji bd usuwane bezpłatnie; 3. Gwarancj nie s objte uszkodzenia sprztu powstałe w wyniku: - uszkodzenia mechanicznego - klski ywiołowej - niewłaciwego uytkowania i przechowywania sprztu, wpływu wysokej lub niskiej temperatury, nadmiernego obcienia, uderze, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiarów; 4. Reklamacj naley złoy w formie pisemnej ( em).powinna zawiera informacje o usterce oraz kopi paragonu (dowód zakupu); 5. Gwarancja bdzie uwzgldniana na miejscu, gdzie sprzt został zakupiony. Dodavatel CZ: Dodávate SK: Dystrybutor PL: MASTER SPORT s.r.o. TRINET Corp., s.r.o. TRINET CORP sp. z o.o. 1. máje 69/14 Cesta do Rudiny 1098 ul. Wilkowicka Ostrava-Mariánské Hory Kysucké Nové Mesto Toszek Czech Republic Slovakia Poland 19

CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16

CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16 CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16 návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti TATO KOLOBŽKA JE URENA

Bardziej szczegółowo

Vibraní posilovací stroj MASTER G4

Vibraní posilovací stroj MASTER G4 Vibraní posilovací stroj MASTER G4 CZ 1 Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-15 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

Vibraní posilovací stroj MASTER G7

Vibraní posilovací stroj MASTER G7 Vibraní posilovací stroj MASTER G7 CZ Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 NÁVOD NA POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10 CZ MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 CZ Tento výrobek má vysoký odběr el. proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotřebiče s větším odběrem, jako je například

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G7

Vibrační posilovací stroj MASTER G7 Vibrační posilovací stroj MASTER G7 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorně si přečtěte tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdější potřeby.

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G8

Vibrační posilovací stroj MASTER G8 Vibrační posilovací stroj MASTER G8 Děkujeme za zakoupení tohoto stroje. Přečtěte si prosím důkladně tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro případné pozdější potřeby.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE

INSTRUKCJA U YTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA U YTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE UWůżI DOTYCZ CE BEZPIECZE STWů Produkt ten przeznaczony jest wył cznie do u ytku domowego i zaprojektowano tak, aby zapewnić optymalne bezpiecze

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ Tento stroj nabízí výhodu v posilování svalů a tvarování postavy bez náročné návštěvy posilovny. Stroj byl vyvinut tak, aby vyhovoval všem zdravotním

Bardziej szczegółowo

SB 2002 Smart Box Návod k použití Smart Box Návod Na použitie Smart Box instrukcja obsługi Smart Box user manual Smart Box HaSZNálati ÚtmutatÓ

SB 2002 Smart Box Návod k použití Smart Box Návod Na použitie Smart Box instrukcja obsługi Smart Box user manual Smart Box HaSZNálati ÚtmutatÓ SB 2002 Smart Box Smart Box Smart Box Smart Box Smart Box Návod k použití Návod na použitie instrukcja obsługi user Manual HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Informace o FCC a autorské právo Toto zařízení bylo testováno

Bardziej szczegółowo

Interiérové ventilátory Interiérové ventilátory Wentylator wnętrzowy

Interiérové ventilátory Interiérové ventilátory Wentylator wnętrzowy Interiérové ventilátory Interiérové ventilátory Wentylator wnętrzowy Návod na použitie/záruka Návod na použití/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna SK CZ PL Vážený zákazník ďakujeme Vám za zakúpenie

Bardziej szczegółowo

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI pl VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI Instrukcja obsługi i konserwacji Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi pl Zachowaj na przyszło! Naley posługiwa si niniejsz instrukcj obsługi przy

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Użytkownika

Skrócona Instrukcja Użytkownika Skrócona Instrukcja Użytkownika User Manual PL /EN / CZ / SK / RO / HU OV-Solution10+ Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Návod k obsluze

Instrukcja obsługi Návod k obsluze Cyfrowy aparat fotograficzny/digitální fotoaparát Instrukcja obsługi Návod k obsluze DSC-T20/T25 PL CZ Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zaawansowanych operacji, obejrzyj, korzystając z komputera,

Bardziej szczegółowo

0808 Part No. X14-96580-01 EE

0808 Part No. X14-96580-01 EE ČEŠTINA První osoba Prohlédnutí / zaměření cíle Kolo gest Vstřebání orbů zkušeností / výběr kouzel Pohyb Kamera / (klepnout a podržet) pohled na hrdinu Kontextové zkratky Útok na blízko Útok na dálku Magie

Bardziej szczegółowo

EVOLVE QuickBox CZ. Poznámka: Pro maximální průchodnost dat použijte pevný disk sata 3Gb/s a připojte QuickBox k plně funkčnímu USB 3.0 portu.

EVOLVE QuickBox CZ. Poznámka: Pro maximální průchodnost dat použijte pevný disk sata 3Gb/s a připojte QuickBox k plně funkčnímu USB 3.0 portu. EVOLVE QuickBox CZ Představujeme externí box na sata disk 2,5 3Gb Ultra rychlý externí box na pevné disky sata 2,5 s přenosovou rychlostí až 3Gb/s 2.5" lze použít s jakýmkoliv počítačem vybaveným USB portem.

Bardziej szczegółowo

Esselte NV DYMO 2002 Esselte Industriepark-Noord 30 9100 Sint-Niklaas

Esselte NV DYMO 2002 Esselte Industriepark-Noord 30 9100 Sint-Niklaas Esselte NV DYMO 2002 Esselte Industriepark-Noord 30 9100 Sint-Niklaas XR Elektroniczna drukarka etykiet Podręcznik użytkownika Elektronický štítkovač Pokyny k obsluze Elektronický štítkovač Návod na obsluhu

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

TALIA GREEN EVO SYSTEM

TALIA GREEN EVO SYSTEM PL IT CZ 2 25 35 on/off reset esc menu/ok mode sra comfort R V00 Część ogólna... 3 Normy bezpieczeństwa... 3 Ostrzeżenia... 4 Uwagi do instalatora... 4 Umiejscowienie kotła... 5 Czyszczenie instalacji

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD 82224. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w

Bardziej szczegółowo

Quick Start Guide NBG-419N. Wireless N Home Router. Czech, Polish, Slovak

Quick Start Guide NBG-419N. Wireless N Home Router. Czech, Polish, Slovak NBG-419N Wireless N Home Router Quick Start Guide Czech, Polish, Slovak Default login details LAN Port: LAN1 LAN4 IP Address: http://192.168.1.1 Password: 1234 Contents Česky... 2 Polski... 10 Slovensky...

Bardziej szczegółowo

LFF 8M121. RO Română. PL Polski. CS Česky

LFF 8M121. RO Română. PL Polski. CS Česky LFF 8M121 PL Polski Instrukcja obsługi ZMYWARKA - Spis treści Instrukcja obsługi, 1 Zalecenia i środki ostrożności, 2-3 Serwis Techniczny, 6 Karta produktu, 7 Instalacja, 9-10 Opis urządzenia, 11 Sól regeneracyjna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH

PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH Oddział Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie ul. ołnierska 18 tel. (89) 5386240 Ordynator Oddziału - dr n. med. Piotr elazny PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Polar RS300X INSTRUKCJA OBSŁUGI

Polar RS300X INSTRUKCJA OBSŁUGI Polar RS300X INSTRUKCJA OBSŁUGI Środki ostrożności... 41 Problemy... 44 Dane techniczne... 45 Gwarancja i zastrzeżenia prawne... 47 POLSKI 1. ROZPOCZĘCIE Poznaj swojego Polara RS300X Polar RS300X wyświetla

Bardziej szczegółowo

ŁAWKA CENTAUR. Model: 84594 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ŁAWKA CENTAUR. Model: 84594 INSTRUKCJA OBSŁUGI ŁAWKA CENTAUR Model: 84594 INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGI Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem korzystania z ławki i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania!!! OSTRZEŻENIE!! Przed użyciem

Bardziej szczegółowo