Topinkovaè Hriankovaè Toster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Topinkovaè Hriankovaè Toster"

Transkrypt

1 Topinkovaè Hriankovaè Toster B-4294 Návod k obsluze - Návod na obsluhu - Instrukcja obs³ugi II/10 CZ/SK/PL Isolit-Bravo spol. s r. o Jablonné nad Orlicí

2 -2-

3 Návod k použítí B-4294 Topinkovaè I/2010 Pøedpokládané použití: Topinkovaè B-4294 (dále jen topinkovaè) je urèen pouze pro použití v domácnosti, k opékání plátkù toustového chleba nebo jiného vhodného peèiva a k pøihøívání peèiva. Vážíme si, že jste si poøídili tento výrobek a vìøíme, že Vám bude dlouhá léta dobrým pomocníkem. Bezpeènostní upozornìní: Pøed prvním uvedením do provozu si peèlivì pøeètìte celý návod k obsluze, prohlédnìte vyobrazení a návod uschovejte, pro pøípadné pozdìjší použití. Topinkovaè není urèen pro používání osobami (vèetnì dìtí), jimž fyzická, smyslová, nebo mentální neschopnost èi nedostatek zkušeností a znalostí zabraòuje v bezpeèném používání topinkovaèe, pokud na nì nebude dohlíženo, nebo pokud nebyly instruovány ohlednì použití topinkovaèe osobou zodpovìdnou za jejich bezpeènost. Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napìtí ve Vaší el. síti. Pøívodní kabel veïte mimo prostory kudy se chodí nebo jezdí! Pøívodní kabel chraòte pøed ostrými hranami. Nepoužívejte topinkovaè, pokud je jakýmkoli zpùsobem poškozen. Nepoužívejte topinkovaè pokud je poškozen jeho pøívodní kabel nebo vidlice. Neriskujte úraz elektrickým proudem a topinkovaè neopravujte. Opravy smí provádìt pouze odborné opravny! Jestliže je topinkovaè nebo jeho pøívodní kabel poškozen, svìøte jeho opravu odborné opravnì. Elektrický rozvod, na který je topinkovaè pøipojen musí odpovídat pøíslušným elektrotechnickým normám! Výrobce neodpovídá za škody zpùsobené nesprávným používáním topinkovaèe (napø. znehodnocení potravin, poranìní, požár apod). Nenechávejte topinkovaè bez dozoru, pokud je zapojen do elektrické sítì. Topinkovaè používejte pouze na suchém a rovném povrchu. Topinkovaè nepoužívejte venku. Pøívodní šòùru nenechávejte viset pøes roh stolu nebo dotýkat se horkých povrchù. Návod na použitie B-4294 Hriankovaè I/2010 Predpokladané použitie: Hriankovaè B-4294 (ïalej len hriankovaè) je urèený len pre použitie v domácnosti, na opekanie plátkov toustového chleba alebo iného vhodného peèiva a k prihrievania peèiva. Vážime si, že ste si zakúpili tento výrobok a veríme, že vám bude dlhé roky dobrým pomocníkom. Bezpeènostné upozornenie: Pred prvým uvedením do prevádzky si pozorne preèítajte celý návod na obsluhu, prezrite vyobrazenie a návod uschovajte, pre prípadné neskoršie použitie. Hriankovaè nie je urèený pre používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnos èi nedostatok skúseností a znalostí zabraòuje v bezpeènom používaní hriankovaèa, ak na ne nebude dohliada, alebo ak neboli pouèení o použití hriankovaèa osobou zodpovednou za ich bezpeènos. Skontrolujte, èi údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo Vašej el. sieti. Prívodný kábel veïte mimo priestory kadia¾ sa chodí alebo jazdí! Prívodný kábel chráòte pred ostrými hranami. Nepoužívajte hriankovaè, ak je akýmko¾vek spôsobom poškodený. Nepoužívajte hriankovaè ak je poškodený jeho prívodný kábel alebo vidlica. Neriskujte úraz elektrickým prúdom a hriankovaè neopravujte. Opravy smú vykonáva len odborné opravovne! Ak je hriankovaè alebo jeho prívodný kábel poškodený, zverte jeho opravu odbornej opravovni. Elektrický rozvod, na ktorý je hriankovaè pripojený musia zodpoveda príslušným elektrotechnickým normám! Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním hriankovaèa (napr. znehodnotenie potravín, poranenia, požiar a pod). Nenechávajte hriankovaè bez dozoru, ak je zapojený do elektrickej siete. Hriankovaè používajte iba na suchom a rovnom povrchu. Hriankovaè nepoužívajte vonku. Prívodnú šnúru nenechávajte visie cez roh stola alebo dotýka sa horúcich povrchov. -3-

4 Topinkovaè nepokládejte na horké povrchy, neukládejte nebo nezakrývejte, pokud zcela nezchladl. Topinkovaè neumis ujte blízko plynových hoøákù èi horkých elektrických plotýnek, nebo do míst, kde by se mohl dotýkat jiných horkých pøedmìtù. Jestliže je topinkovaè v èinnosti, teplota povrchù (obzvláštì nerezových) mùže být velmi vysoká. Nedotýkejte se horkých povrchù. Jestliže je topinkovaè v provozu, manipulujte s ním jen pomocí páèek a vypínaèù. Vnitøek topinkovaèe dosahuje velmi vysokých teplot, zabraòte dotyku s jeho vnitøními èástmi. Na èištìní topinkovaèe nepoužívejte hrubé abrazivní prostøedky, žíraviny, nebo èistièe na trouby. Do topinkovaèe nesmí být vloženy materiály (napø. plastová èi aluminiová folie), které mohou zpùsobit vznícení a následný požár, popø. elektrický šok. Topinkovaè je pouze pro používání v domácnostech. Topinkovaè nepoužívejte pro jiné úèely, než je zamýšleno a uvedeno v tomto návodu. Používání pøíslušenství, která nejsou doporuèena výrobcem, mùže vést ke vznícení, elektrickému šoku nebo zranìní ( nepoužívejte vidlièky, nože, lžíce, apod). Pøípadné èásteèné zbarvení dílcù, není na závadu. Vždy pøístroj odpojte ze zásuvky, pokud se nepoužívá nebo pøed èištìním. Nikdy ho neodpojujte taháním za pøívodní kabel. UPOZORNÌNÍ: Nepoužívejte topinkovaè v blízkosti hoølavého materiálu, jako jsou záclony, tapety, odìvy, zabraòte jeho dotyku s tìmito pøedmìty. Hriankovaè neukladajte na horúce povrchy, Neklaïte alebo nezakrývajte, kým sa úplne neochladí. Hriankovaè neumiestòujte blízko plynových horákov alebo horúcich elektrických platnièiek, alebo do miest, kde by sa mohol dotýka iných horúcich predmetov. Ak je hriankovaè v èinnosti, teplota povrchov (obzvláš nerezových) môže by ve¾mi vysoká. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Ak je hriankovaè v prevádzke, zaobchádzajte s ním len pomocou páèok a vypínaèov. Vnútrajšok hriankovaèa dosahuje ve¾mi vysokých teplôt, zabráòte dotyku s jeho vnútornými èas ami. Na èistenie hriankovaèe nepoužívajte hrubé abrazívne prostriedky, žieraviny, alebo èistièe na rúry. Do hriankovaèa nesmú by vložené materiály (napr. plastová alebo hliníková fólia), ktoré môžu spôsobi vznietenie a následný požiar, resp. elektrický šok. Hriankovaè je iba pre použitie v domácnostiach. Hriankovaè nepoužívajte na iné úèely, ako je zamýš¾ané a uvedené v tomto návode. Používanie príslušenstva, ktoré nie sú doporuèené výrobcom, môžu vies k vznieteniu, elektrickému šoku alebo zraneniu (nepoužívajte vidlièky, nože, lyžice, a pod). Prípadné èiastoèné sfarbenie dielcov, nie je na závadu. Vždy prístroj odpojte zo zásuvky, ak sa nepoužíva alebo pred èistením. Nikdy ho neodpájajte ahaním za prívodný kábel. UPOZORNENIE: Nepoužívajte hriankovaè v blízkosti hor¾avého materiálu, ako sú záclony, tapety, odevy, zabráòte jeho dotyku s týmito predmetmi. -4-

5 Popis pøístroje: Popis prístroja: 1 dvì opékací štìrbiny 2 spínací páèka touto páèkou uvedete pøístroj do provozu 3 odjímatelný rozpékaè peèiva: pokud položíte peèivo (rohlíky, housky) na rozpékací rošt, toto peèivo se Vám za krátkou chvíli ohøeje a rozpeèe. 4 ovládací panel 5 - zásobník na drobky - pouhým vytáhnutím a oèištìním vyèistíte spodek topinkovaèe od drobkù. 6 tìlo pøístroje Ovládací panel: 1 - dve opekacie štrbiny 2 - spínací páèka - touto páèkou uvediete prístroj do prevádzky 3 - odnímate¾ný opekaè peèiva: ak položíte peèivo (rožky, žemle) na opekací rošt, toto peèivo sa Vám za krátku chví¾u ohreje a rozpeèie. 4 - ovládací panel 5 - zásobník na omrvinky - obyèajným vytiahnutím a oèistením vyèistíte spodok hriankovaèe od omrviniek. 6 - telo prístroja Ovládací panel: A - tlaèítko rozmrazování (DEFROST) - Rozmrazuje a opéká zmražené peèivo. Pokud tuto funkci zvolíte, svìtelná kontrolka se rozsvítí. B - tlaèítko pro ohøev (REHEAT) - Slouží k pøihøívání peèiva (na cca 30s). Ohøívá bez opékání. Pokud tuto funkci zvolíte, svìtelná kontrolka se rozsvítí. C - tlaèítko pro zrušení (CANCEL) - Pokud toto tlaèítko stisknete, opékání je zastaveno. D - regulátor doby opékání (èasovaè) - nastaví požadovaný stupeò opékání peèiva od nejsvìtlejšího po nejtmavší. A - tlaèidlo rozmrazovania (DEFROST) - rozmrazuje a opeká mrazené peèivo. Pokia¾ túto funkciu vyberiete, svetelná kontrolka sa rozsvieti. B - tlaèidlo pre ohrev (Rehe) - Slúži na prihrievania peèiva (na cca 30s). Hreje bez opekania. Ak túto funkciu vyberiete, svetelná kontrolka sa rozsvieti. C - tlaèidlo pre zrušenie (CANCEL) - Ak toto tlaèidlo stlaèíte, opekanie je zastavené. D - regulátor èasu opekania (èasovaè) - nastaví požadovaný stupeò opekania peèiva od najsvetlejšieho po najtmavšie. -5-

6 Nasazení rozpékaèe (roštu) peèiva: Nasadenie opekacieho (roštu) peèiva: Obr.1 Obr.2 Obr. 3 Dle výše uvedených obrázkù nasaïte na topinkovaè (Obr.1) rozpékaè (rošt) peèiva (Obr. 2). Výsledná sestava je vyobrazena na Obr. 3. Opékané peèivo ukládejte zásadnì jen na správnì nasazený rošt. Rohlíky a housky ukládejte na rošt tak, aby žádná èást nebyla níže, než vrchní hrana roštu. Je nepøípustné vkládat rohlík podélnì mezi ramena roštu poškození tímto zpùsobem vzniklé se jako reklamace neuznává. Použití: Pøed prvním použitím odstraòte z topinkovaèe veškeré obalové materiály. Zkontrolujte také vnitøní èást opékacích štìrbin(1). POZNÁMKA: Bìhem prvního opékání do topinkovaèe nevkládejte žádné peèivo. Napoprvé zapnìte topinkovaè naprázdno, aby se jeho vnitøní èásti vyhøály a zbavily pøípadného prachu, který se zde mohl nahromadit. Také se bìhem prvních 2-3 zapnutí mùže objevit slabý kouø, nebo zápach. Tento jev ustane. Ujistìte se, že zásobník na drobky (5) je na svém místì a že spínací páèka (2) je v pozici nahoøe (vypnuto). Topinkovaè umístìte na hladký a rovný povrch. Odviòte pøívodní kabel a poté ji zapojte do elektrické sítì. Vložte plátky peèiva. Otoète regulátorem intenzity opékání (D) do požadované pozice. Pozice 1=nejsvìtlejší, pozice 7=nejtmavší. Spínací páèku (2) stlaète dolù. Páèka zùstane automaticky zajištìna v pozici dole. Po uplynutí nastaveného èasu sama topinkovaè vypne a vrátí se do pùvodní polohy. Pod¾a vyššie uvedených obrázkov nasaïte na hriankovaè (Obr.1) opekaè (rošt) peèiva (Obr. 2). Výsledná zostava je znázornená na Obr. 3. Opekané peèivo ukladajte zásadne len na správne nasadený rošt. Rožky a žemle ukladajte na rošt tak, aby žiadna èas nebola nižšie, ako vrchná hrana roštu. Je neprípustné vklada rožok pozdåžne medzi ramená rošte - poškodenie týmto spôsobom vzniknuté sa ako reklamácia neuznáva. Použitie: Pred prvým použitím odstráòte z hriankovaèa všetky obalové materiály. Skontrolujte tiež vnútornú èas opekacích štrbín (1). POZNÁMKA: Poèas prvého opekanie do hriankovaèa nevkladajte žiadne peèivo. Najskôr zapnite hriankovaè "naprázdno", aby sa jeho vnútornej èasti vyhral a zbavili prípadného prachu, ktorý sa tu mohol nahromadi. Tiež sa poèas prvých 2-3 zapnutí môže objavi slabý dym, alebo zápach. Tento jav ustane. Uistite sa, že zásobník na omrvinky (5) je na svojom mieste a že spínací páèka (2) je v pozícii navrchu (vypnuté). Hriankovaè umiestnite na hladký a rovný povrch. Zoberte prívodný kábel a potom ju zapojte do elektrickej siete. Vložte plátky peèiva. Otoète regulátorom intenzity opekania (D) do požadovanej pozície. Pozícia 1 = najsvetlejšie, pozície 7 = najtmavšie. Spínací páèku (2) zatlaète nadol. Páèka zostane automaticky zaistená v pozícii dole. Po uplynutí nastaveného èasu sama hriankovaè vypne a vráti sa do pôvodnej polohy. -6-

7 POZNÁMKA: Automatické zajištìní spínací páèky dole nefunguje, když topinkovaè není zapojen do el. sítì. Topinkovaè se automaticky vypne, pokud je dosažen požadovaný stupeò opeèení a zároveò automaticky peèivo zdvihne do pozice, kde jej lze snadno vyjmout. Proces opékání mùžete kdykoli zastavit stisknutím tlaèítka (CANCEL) pro zrušení (C). Po použití vždy vypojte topinkovaè ze zásuvky. VÝSTRAHA: Nedotýkejte se topných èlánkù uvnitø pøístroje rukou ani žádnými pøedmìty! UPOZORNÌNÍ: Vlhkost jednotlivých druhù peèiva je rùzná, což se mùže projevit rùznou potøebou délky opékání, záleží také na individuálním požadavku stupnì opeèení. Pøedehøívání není pøed použitím pøístroje tøeba. Pokud není topinka dostateènì opeèená, mùžete ji opéct znovu. Dobu opékání zmìníte ovladaèem. Je-li topinka pøíliš opeèená, zkra te èas opékání (pøi soubìžném opékání dvou topinek používejte pokud možno stejnì silné plátky). Pøi použití bìžného žitného chleba mùže docházet k nerovnomìrnému opékání plátkù chleba. To je zpùsobeno pøedevším nadmìrnou vlhkostí oproti toustovému chlebu, nerovností ukrojeného plátku, kùrkou atp. Tlaèítko rozmrazování (DEFROST): Tlaèítko rozmrazování (A) slouží nejprve k rozmrazení a poté k opeèení. Jestliže tlaèítko rozmrazování (A) zmáèknete, cyklus je upraven tak, aby jste dosáhli kvalitní opeèení zmrzlého peèiva. 1. Peèivo vložte do opékacích štìrbin (1). 2. Otoète regulátorem intenzity opékání (D) na požadovanou pozici 3. Doporuèené nastavení: Pozice 1-2: pro slabé plátky peèiva Pozice 3-4: pro slabé francouzské toasty Pozice 5-7: pro silnìjší plátky peèiva 4. Spínací páèku (2) stlaète smìrem dolù, dokud se automaticky nezajistí a stisknìte tlaèítko pro rozmrazování (A) rozsvítí se signalizace 5. Pokud je cyklus dokonèen, spínací páèka (2) automaticky vyzdvihne peèivo vzhùru do pozice, kde jej lze snadno vyjmout 6. Pokud chcete opékání ukonèit døíve, stisknìte tlaèítko pro zrušení (C). POZNÁMKA: Automatické zabezpeèenie spínacej páèky dole nefunguje, keï hriankovaè nie je zapojený do el. siete. Hriankovaè sa automaticky vypne, ak je dodržaný požadovaný stupeò opeèenia a zároveò automaticky peèivo zdvihne do pozície, kde ho možno ¾ahko vybra. Proces opekania môžete kedyko¾vek zastavi stlaèením tlaèidla (CANCEL) pre zrušenie (C). Po použití vždy vypojte hriankovaè zo zásuvky. UPOZORNENIE: Nedotýkajte sa vykurovacích èlánkov vnútri prístroja rukami ani žiadnymi predmetmi! UPOZORNENIE: Vlhkos jednotlivých druhov peèiva je rôzna, èo sa môže prejavi rôznou potrebou dåžky opekania, záleží aj na individuálnej požiadavke stupòa opeèenia. Predhrievanie nie je pred použitím prístroja treba. Ak nie je hrianka dostatoène opeèená, môžete ju opiec znova. Dobu opekania zmeníte ovládaèom. Ak je hrianka príliš opeèená, skrá te èas opekania (pri súbežnom opekaní dvoch hrianok používajte pokia¾ možno rovnako hrubé plátky). Pri použití bežného ražného chleba môže dochádza k nerovnomernému opekaniu plátkov chleba. To je spôsobené predovšetkým nadmernou vlhkos ou oproti toustovému chlebu, nerovností ukrojeného plátku, kôrkou a pod. Tlaèidlo rozmrazovania (DEFROST): Tlaèidlo rozmrazovania (A) slúži najprv na rozmrazenie a potom na opeèenie. Ak tlaèidlo rozmrazovania (A) stlaèíte, cyklus je upravený tak, aby ste dosiahli kvalitné opeèenie zmrznutého peèiva. 1. Peèivo vložte do opekacej štrbiny (1). 2. Otoète regulátorom intenzity opekania (D) na požadovanú pozíciu 3. Odporúèané nastavenia: Pozícia 1-2: pre slabé plátky peèiva Pozícia 3-4: pre slabé francúzske toasty Pozícia 5-7: pre silnejšie plátky peèiva 4. Spínací páèku (2) stlaète smerom nadol, kým sa automaticky nezabezpeèí a stlaète tlaèidlo pre rozmrazovanie (A) - rozsvieti sa signalizácia 5. Ak je cyklus dokonèený, spínací páèka (2) automaticky vyzdvihne peèivo nahor - do pozície, kde ho možno ¾ahko vybra 6. Ak chcete opekanie ukonèi predtým, stlaète tlaèidlo pre zrušenie (C). -7-

8 Tlaèítko pro ohøev (REHEAT): 1. Peèivo vložte do opékacích štìrbin (1). 2. Spínací páèku (2) stlaète smìrem dolù, dokud se automaticky nezajistí. 3. Stisknìte tlaèítko pro ohøev (B) 4. Pokud je cyklus dokonèen (za cca 30s), spínací páèka (2) automaticky vyzdvihne peèivo vzhùru do pozice, kde jej lze snadno vyjmout. 5. Pokud chcete opékání ukonèit døíve, stisknìte tlaèítko pro zrušení (C). Tlaèítko pro zrušení (CANCEL): Kdykoliv je to zapotøebí, mùžete topinkovaè ruènì vypnout pomocí tlaèítka pro zrušení (C). Èištìní a údržba: 1. Pøed èištìním vždy topinkovaè vypnìte, odpojte pøívodní šòùru ze sítì, a nechejte jej vychladnout. 2. Pokud chcete z topinkovaèe odstranit drobky, vysuòte zásobník na drobky (5), oèistìte ho a vložte znovu do topinkovaèe pøed tím, než ho znovu zapnete. 3. Venkovní èást topinkovaèe otøete jemnì navlhèenou hadøièkou a vyleštìte suchou prachovkou. Nevkládejte topinkovaè do vody! Nepoužívejte abrazivní èistící prostøedky. 4. Pro èištìní vnitøní èásti topinkovaèe otoète vzhùru nohama nad døez èi odpadkový koš a vytøeste drobky. 5. Zásobník na drobky (5) èistìte pravidelnì. Tím zabráníte hromadìní drobkù ve spodní èásti topinkovaèe. 6. Nikdy neovíjejte topinkovaè pøívodní šòùrou, použijte háky pro uchycení šòùry. Dùležité upozornìní: Pøípadné odchylky od zvyklostí spotøebitelù nejsou v žádném pøípadì závadou spotøebièe. Technické zmìny: Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn na výrobku konaných za úèelem zvýšení kvality výrobku. Technické údaje: Elektrické napìtí: V ~50Hz Pøíkon: 800 W Tlaèidlo pre ohrev (Rehe): 1. Peèivo vložte do opékacej štrbiny (1). 2. Spínací páèku (2) stlaète smerom nadol, kým sa automaticky nezabezpeèí. 3. Stlaète tlaèidlo pre ohrev (B) 4. Ak je cyklus dokonèený (za cca 30s), spínací páèka (2) automaticky vyzdvihne peèivo nahor - do pozície, kde ho možno ¾ahko vybra. 5. Ak chcete opekanie ukonèi predtým, stlaète tlaèidlo pre zrušenie (C). Tlaèidlo pre zrušenie (CANCEL): Kedyko¾vek je to potrebné, môžete hriankovaè ruène vypnú pomocou tlaèidla pre zrušenie (C). Èistenie a údržba: 1. Pred èistením vždy hriankovaè vypnite, odpojte prívodnú šnúru zo siete, a nechajte ho vychladnú. 2. Ak chcete z hriankovaèa odstráni omrvinky, vysuòte zásobník na omrvinky (5), oèistite ho a vložte do hriankovaèa pred tým, než ho znova zapnete. 3. Vonkajšia èas hriankovaèa pretrite jemne navlhèenou handrièkou a vyleštite suchou prachovkou. Nevkladajte hriankovaè do vody! Nepoužívajte abrazívne èistiace prostriedky. 4. Pre èistenie vnútornej èasti hriankovaèa otoète hore nohami nad drez alebo odpadkový kôš a nech vytrasie omrvinky. 5. Zásobník na omrvinky (5) èistite pravidelne. Tým zabránite hromadeniu omrviniek v spodnej èasti hriankovaèe. 6. Nikdy neovíjajte hriankovaè prívodnou šnúrou, použite háky na uchytenie šnúry. Dôležité upozornenie: Prípadné odchýlky od zvyklostí spotrebite¾ov nie sú v žiadnom prípade závadou spotrebièa. Technické zmeny: Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien na výrobku konaných za úèelom zvýšenia kvality výrobku. Technické údaje: Elektrické napätie: V ~ 50Hz Príkon:800W -8-

9 Likvidace pøístroje: Vážený spotøebiteli, pokud výrobek jednoho dne doslouží, je tøeba ho ekologicky zlikvidovat aby nezatìžoval životní prostøedí. Tuto problematiku øeší zákon 185/2001 v platném znìní. Pøi likvidaci výrobku budou recyklovatelné materiály (kovy, sklo, plasty, papír atd.) oddìleny a znovu použity pro prùmyslové úèely. Rovnìž je zamezeno, aby se do pøírody dostaly pøípadné škodlivé látky. Koneènou likvidaci a recyklaci hradí výrobce spotøebièe a provádí ji povìøená organizace. Jedinou, ale dùležitou povinností spotøebitele je odevzdat výrobek na jednom z tìchto míst: v prodejnì, kde si kupuje nový výrobek (kus za kus) v ostatních místech "zpìtného odbìru" blíže definovaných obcí nebo výrobcem. Výrobek nesmí být v žádném pøípadì vyhozen do komunálního odpadu (popelnice) nebo do volné pøírody! Likvidace obalového materiálu: Obalový materiál je cennou surovinou a jako takový nesmí být uložen do komunálního odpadu (popelnice) Obalový materiál odevzdejte ve sbìrném dvoøe nebo uložte na místo urèené obcí pro sbìr tøídìného odpadu. Tímto místem jsou vìtšinou sbìrné zvony a kontejnery. Odpad tøiïte takto: Krabice a papírové proložky - tøídìný sbìr papíru Plastový sáèek - tøídìný sbìr plastu (PE) Polystyren - odevzdejte do sbìrného dvora. Servisní zajištìní: Isolit-Bravo spol. s r. o. Jablonské nábøeží Jablonné nad Orlicí tel.: , Opravu zajiš uje též sí smluvních servisù výrobce. Nejbližší servis zjistíte dotazem na výše uvedené tel. èíslo nebo ho najdete v seznamu zveøejnìném a aktualizovaném na internetové stránce Likvidácia prístroja: Vážený spotrebite¾, pokia¾ výrobok jedného dòa doslúži, je potrebné ho ekologicky zlikvidova, aby neza ažoval životné prostredie. Túto problematiku rieši zákon pod¾a 55 vyhlášky MŽP SR è.208/2005 Z. z. o nakladaní s elektro spotrebièmi a elektro odpadom v platnom znení. Pri likvidácii výrobku budú recyklovate¾né materiály (kovy, sklo, plasty, papier atï.) oddelené a znovu použité pre priemyslové úèely. Rovnako je zamedzené, aby sa do prírody dostali prípadné škodlivé látky. Koneènú likvidáciu a recykláciu hradí výrobca spotrebièa a vykonáva ju poverená organizácia. Jedinou, ale dôležitou povinnos ou spotrebite¾a je odovzda výrobok na jednom z týchto miest: v predajni, kde si kupuje nový výrobok (kus za kus) v ostatných miestach "spätného odberu" bližšie definovaných obcou alebo výrobcom. Výrobok nesmie by v žiadnom prípade vyhodený do komunálneho odpadu (koša) alebo do vo¾nej prírody! Likvidácia obalového materiálu: Obalový materiál je cennou surovinou a ako taký nesmie by uložený do komunálneho odpadu (koša). Obalový materiál odovzdajte v zbernom dvore alebo uložte na miesto urèené obcou pre zber triedeného odpadu. Takýmto miestom sú väèšinou zberné zvony a kontajnery. Odpad trieïte takto: Krabice a papierové preložky - triedený zber papieru Plastový sáèok - triedený zber plastu (PE) Polystyrén - odovzdajte do zberného dvora. Servisné zabezpeèenie: Isolit - Bravo Slovakia spol. s r. o. Hviezdoslavova , Žilina tel.: 041/ , Opravu zabezpeèuje tiež sie zmluvných servisov výrobcu. Najbližší servis zistíte na vyššie uvedenom tel. èísle alebo ho nájdete v zozname zverejnenom a a k t u a l i z o v a n o m n a i n t e r n e t o v e j s t r á n k e -9-

10 INSTRUKCJA OBS UGI TOSTER B-4294 Do u ytku domowego Dane techniczne: Moc: 800 W Napiêcie: V 50 HZ Waga netto: 1,2 kg Importer: Bravo-Ada Józefów, Kwiatowa 1 a Polska tel/fax tacka na okruchy Defrost = odmra anie Reheat = podgrzewanie Cancel = anulowanie Od 1 do 7 ustawienie termostatu Niezbêdne uwagi: 1) Przed przyst¹pieniem do u ytkowania tostera nale y dok³adnie przeczytaæ niniejsz¹ instrukcjê. 2) Przed pod³¹czeniem do sieci nale y sprawdziæ czy napiêcie w sieci jest zgodne z tym podanym na tabliczce znamionowej tostera i czy gniazdko jest z bolcem uziemiaj¹cym. 3) Gdy toster jest nieu ywany b¹dÿ przed jego czyszczeniem nale y zawsze od³¹czyæ go od Ÿród³a pr¹du. 4) Przewód przy³¹czeniowy nie mo e dotykaæ gor¹cych powierzchni, nie mo e te byæ nara ony na uszkodzenie poprzez ostre krawêdzie tn¹ce innych przedmiotów. 5) Toster powinien staæ na równej powierzchni, w adnym wypadku nie mo e staæ na gor¹cych powierzchniach. 6) Aby unikn¹æ pora enia pr¹dem nie wolono tostera i przewodu elektrycznego zanurzaæ w wodzie czy innych p³ynach. 7) Nale y zastosowaæ szczególne œrodki ostro noœci gdy w pobli u s¹ dzieci. 8) Nie wolno dotykaæ gor¹cych powierzchni. 9) Nie wolno u ywaæ tostera gdy uszkodzony jest przewód przy³¹czeniowy, wtyczka lub gdy stwierdzamy jakiekolwiek inne uszkodzenie b¹dÿ gdy toster Ÿle funkcjonuje. Nale y oddaæ go do naprawy do najbli szego autoryzowanego zak³adu serwisowego. 10) Gdy uszkodzony jest przewód przy³¹czeniowy nale y go wymieniæ na nowy równie w wyspecjalizowanym punkcie naprawy sprzêtu agd. 11) Nie wolno u ywaæ tostera na zewn¹trz gdzie by³by nara ony na wp³ywy atmosferyczne. 12)Toster nale y u ytkowaæ zgodnie z instrukcj¹. 13) Nie wolno wk³adaæ do szczelin tostera adnych rzeczy. 14)Toster nie powinien byæ u ywany w bezpoœredniej bliskoœci zas³on, firan czy innych ³atwopalnych materia³ów. 15)Tostera nie mog¹ obs³ugiwaæ bez nadzoru osób doros³ych:dzieci i osoby z problemami psychicznymi czy z ograniczeniami manualno-ruchowymi. 16)Toster B4295 przeznaczony jest do u ytku domowego. 17) Wyjmuj¹c tosty nale y pamietaæ, e s¹ bardzo gorace. Robimy to przy pomocy szczypcy b¹dÿ w rekawicach ochronnych. 18) Zachowaj t¹ instrukcjê. Uwaga! Przed pierwszym u yciem tostera producent zalece w³¹czyæ go na krótko ale bez tostów aby przegrzaæ elementy grzewcze. W trakcie tego zabiegu mo e wydobywaæ siê woñ. Jest to spowodowane wypalaniem siê np. t³uszczy u ywanych w procesie technologicznym i wiêcej siê nie powtórzy. -10-

11 Instrukcja obs³ugi: 1) Toster nale u pod³¹czyæ do sieci. 2) W szczeliny wk³adamy pieczywo tostowe. 3) W zale noœci od tego jakie lubimy tosty pokrêt³o ustawiamy na wybranym poziomie od 1 do 7. Przy czym 1 to najs³abiej przypieczone tosty a 7 najmocniej. ( najkrótszy i najd³u szy czas pracy tostera ). Przesuwaj¹c dÿwigniê w dó³ ( dÿwignia znajduje siê z boku urz¹dzenia) uruchamiamy proces robienia tostów. DŸwignia zablokuje siê automatycznie. Uwaga! Blokada nie dzia³a jeœli toster nie jest pod³¹czony do sieci. 4) Gdy opiekanie dobiegnie koñca dÿwignia odblokuje siê i automatycznie przeskoczy do górnej pozycji a tost zostanie wyrzucony. Toster bêdzie gotowy do ponownego u ycia. 5) Je eli tost przypieka siê zbyt mocno nale y u yæ przycisku CANCEL ( ANULOWANIE ). Przerwiemy w ten sposób w dowolnym momencie proces robienia tostów. 6) Przycisk REHEAT ( PODGRZEWANIE) s³u y do podgrzewania ju opieczonego pieczywa. Wciskamy dÿwigniê w dó³ a nastêpnie wciskamy przycisk REHEAT. Œwiec¹ca lampka pod tym przyciskiem informuje o uruchomieniu tej funkcji tostera. 7) Funkcja DEFROST ( ODMRA ANIE) s³u y do rozmra ania zamro onego pieczywa. 8) Nie mo e byæ u ywana do rozmra ania innych produktów. 9) Po w³o eniu w szczeliny zamro onego pieczywa, wciskamy d wignie w dó³ a nastêpnie wciskamy przycisk DEFROST. Lampka pod przyciskiem zasygnalizuje uruchomienie tej funkcji tostera. Po odmro eniu pieczywa toster wy³¹czy siê automatycznie. Proces mo na przerwaæ w ka dej chwili przyciskaj¹c przycisk CANCEL. Nasz toster wyposa ony jest w nadstawkê do odœwie ania i podgrzewania bu³ek. Zamiast w szczeliny bu³ki k³adziemy na nadstawce. Ustawiamy pokrêt³em czas podgrzewania i przy pomocy dÿwigni przesuwaj¹c j¹ w dó³ uruchamiamy toster. UWAGA! Je eli jednoczeœnie robimy 2 tosty nale y pamiêtaæ aby by³y one z tego samego rodzaju pieczywa. Je eli ktoœ zdecyduje siê na robienie tostów z innego pieczywa ni tostowe ( czego nie polecamy) nale y uwa aæ aby kromki nie by³y zbyt grube i nie blokowa³y szczelin tostera.. W przeciwnym wypadku dojdzie do spalenia pieczywa a ponadto grozi to poparzeniem a nawet spaleniem urz¹dzenia i zwarciem w sieci. Czyszczenie i konserwacja: 1) Wy³¹cz wtyczkê z gniazdka i pozwól wystudziæ siê urz¹dzeniu. 2) Nigdy nie zanurzaj tostera ani przewodu czy wtyczki w wodzie. 3) Aby konserwowaæ stalowe elementy nale y u ywaæ miêkkiej œciereczki najlepiej suchej, któr¹ wypolerujemy powierzchnie tostera. 4) Je eli zabrudzenia nie daj¹ siê usun¹æ such¹ œciereczk¹ u ywamy mokrej ewentualnie nas¹czonej p³ynem do mycia naczyñ ale zawsze pamietamy aby toster wytrzeæ do sucha. 5) Po zakoñczeniu opiekania tostów zawsze pamiêtaj o opró nieniu tacki na okruchy, która znajduje siê w dolnej czêœci tostera a wysuwa j¹ siê z lewej strony tostera. WARUNKI GWARANCJI. 1) Producent gwarantuje sprawne dzia³anie urz¹dzenia w ci¹gu 24 miesiêcy od daty sprzeda y. Ujawnione w tym czasie wady fabryczne bêd¹ usuwane bezp³atnie w drodze napraw gwarancyjnych przez wymienione w karcie gwarancyjnej zak³ady naprawcze w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzêtu do punktu naprawy. W przypadku koniecznoœci importu czêœci zamiennych termin naprawy przed³u a siê do 28 dni. 2) Sprzedawca, który dzia³a w imieniu producenta i w porozumieniu z nim jest zobowi¹zany wymieniæ sprzêt na nowy lub zwróciæ równowartoœæ sprzêtu je eli: a) zak³ad naprawczy stwierdzi, e usuniêcie wady jest niemo liwe. b) naprawa nie zostanie wykonana w terminie wymienionym w pkt 1. c) wykonano conajmniej 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu. -11-

12 3) Gwarancj¹ nie s¹ objête: a) mechaniczne, termiczne i chemiczne uszkodzenia sprzêtu b) uszkodzenia i wady wynik³e wskutek niezgodnego z instrukcj¹ u ytkowania, konserwacji lub przechowywania sprzêtu c) uszkodzenia przewodu zasilaj¹cego d) celowe uszkodzenie sprzêtu e) samowolne naprawy, przeróbki lub zmiany konstrukcji sprzêtu powoduj¹ utratê wszelkich uprawnieñ z tytu³u gwarancji. 4) W przypadku koniecznoœci dokonania naprawy gwarancyjnej, sprzêt nale y dostarczyæ do serwisu w opakowaniu z kompletnym wyposa eniem, kart¹ gwarancyjn¹ i dokumentem zakupu. 5) Uprawnienia z tytu³u udzielonej gwarancji mog¹ byæ realizowane jedynie po przedstawieniu przez u ytkownika wa nej karty gwarancyjnej i dokumentu zakupu. 6) Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej lub dokonanie napraw we w³asnym zakresie powoduj¹ utratê gwarancji. Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy urz¹dzenia, typu, modelu, numeru fabrycznego, daty sprzeda y oraz czytelnego stempla sklepu jest niewa na. Gwarancja na sprzedany towar nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego wynikaj¹cych z niezgodnoœci towaru z umow¹. Terytorialny zasiêg ochrony gwarancyjnej POLSKA UWAGA! Zu yty zmechanizowany sprzêt gospodarstwa domowego nie mo e byæ umieszczany w pojemnikach ³¹cznie z innymi odpadami. Ze wzglêdu na ochronê zdrowia ludzkiego i ochronê œrodowiska, zgodnie z zasad¹ zrównowa onego rozwoju, sprzêt taki podlega recyklingowi. To my u ytkownicy zmechanizowanego sprzêtu gospodarstwa domowego poprzez system zbierania zu ytego sprzêtu przyczynimy siê do odzysku surowców i ochrony œrodowiska. W tym celu u ytkownik sprzêtu zobowi¹zany jest do oddania zu ytego sprzêtu zbieraj¹cemu zu yty sprzêt. Informacje o takich punktach otrzymacie Pañstwo w miejscach sprzeda y sprzêtu. Powy sze obowi¹zki reguluje USTAWA z 29.lipca 2005 r. art. 35 i

13 UWAGA! Nie zanurzaæ urz¹dzenia ani przewodu w wodzie. Sprzêt przeznaczony jest tylko do u ytku domowego. Chroniæ przed dzieæmi gdy grozi poparzeniem. W przypadku uszkodzenia sprzêtu nale y naprawê powierzyæ serwisowi Bravo-Ada. W czasie pracy obudowa jest gor¹ca nale y zachowaæ ostro noœæ. Likwidacja urz¹dzenia Zu yty zmechanizowany sprzêt gospodarstwa domowego nie mo e byæ umieszczany w pojemnikach ³¹cznie z innymi odpadami. Ze wzglêdu na ochronê zdrowia ludzkiego i w trosce o œrodowisko naturalne, zgodnie z zasad¹ zrównowa onego rozwoju, sprzêt taki podlega recyklingowi. To my u ytkownicy zmechanizowanego sprzêtu gospodarstwa domowego poprzez system zbierania zu ytego sprzêtu przyczyniamy siê do odzysku surowców i ochrony œrodowiska. W tym celu ka dy u ytkownik sprzêtu zobowi¹zany jest do oddania zu ytego sprzêtu zbieraj¹cemu zu yty sprzêt. Zu yty sprzêt a.g.d mo ecie Pañstwo oddaæ do sklepów przy zakupie nowego sprzêtu b¹dÿ do punktów skupu surowców wtórnych wskazanych przez gminê. Powy sze obowi¹zki reguluje ustawa z 29 lipca 2005 art. 35 i 36.o zu ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym. Likwidacja materia³u opakowaniowego Materia³ opakowaniowy jest cennym surowcem wtórnym i jako taki nie powinien byæ wyrzucony na komunalne wysypisko (do zwyk³ego kontenera ). Materia³ opakowaniowy nale y oddaæ do odpowiedniego punktu zbioru segregowanych odpadów. Odpady nale y posegregowaæ w nastêpuj¹cy sposób: - Pude³ko i papierowe przek³adki segregowany zbiór papieru - Plastikowy worek segregowany zbiór plastiku (PE) Polistyren oddaæ w przeznaczonym do tego punkcie skupu Ogólne warunku gwarancji firmy Bravo-Ada 1) Podczas wyboru urz¹dzenia dok³adnie sprawdÿcie funkcje i jakiej pracy mo ecie od tego urz¹dzenia oczekiwaæ gdy je eli w póÿniejszym czasie stwierdzicie, e wyrób nie spe³nia waszych oczekiwañ nie bêdzie to podstaw¹ do reklamacji. 2) Wszystkie wyroby sprzedawane przez Bravo-Ada s¹ tylko do u ytku domowego. W przypadku u ywania w inny sposób lub w niezgodzie z instrukcj¹, reklamacje nie bêd¹ uznawane. Do celów przemys³owych, gastronomicznych czy innych nale y stosowaæ sprzêt specjalnie do tego dostosowany. 3) Zalecamy zachowaæ do koñca wa noœci gwarancji oryginalne opakowania na wypadek transportu, eby zapobiec uszkodzeniu wyrobu w transporcie. Szkoda z takiego powodu nie bêdzie uznana. 4) Gwarancja na nasz wyrób wynosi 24 miesi¹ce od daty sprzeda y. Ujawnione w tym czasie wady fabryczne bêd¹ usuwane bezp³atnie w drodze napraw gwarancyjnych przez wymienione w karcie gwarancyjnej zak³ady naprawcze w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzêtu do punktu naprawy. W przypadku koniecznoœci importu czêœci zamiennych termin naprawy przed³u a siê do 28 dni. Sprzedawca który dzia³a w imieniu producenta i w porozumieniu z nim jest zobowi¹zany wymieniæ sprzêt na nowy lub zwróciæ równowartoœæ sprzêtu je eli: a) zak³ad naprawczy stwierdzi, e usuniêcie wady jest niemo liwe b) naprawa nie zostanie wykonana w terminie wymienionym w pkt.4 c) wykonano co najmniej 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu 5) Aby zg³osiæ reklamacjê nale y przed³o yæ oryginalny dokument zakupu oraz kartê gwarancyjn¹ na reklamowany wyrób. Z w/w dokumentów musi jasno wynikaæ jaki to model (typ, nazwa) urz¹dzenia oraz kiedy i gdzie by³ zakupiony. Kopie, kserokopie, dokumenty ze skreœleniami czy te nieczytelne nie bêd¹ akceptowane. 6) Gwarancj¹ nie s¹ objête - wyroby u ywane niezgodnie z zapisami z niniejszej instrukcji - wyroby w których dokonano zmian funkcji, wygl¹du i innych - uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne spowodowane przez u ytkownika - czêœci i akcesoria które maj¹ okreœlon¹ ywotnoœæ jak np. Akumulatory, ( 500 ³adowanych cykli lub 6 miesiêcy ), koñcówki szczoteczek do mycia zêbów, arówki - 6 miesiêcy), wszelkiego rodzaju filtry, worki do odkurzaczy. -13-

14 - uszkodzenia przewodu zasilaj¹cego - celowe uszkodzenia sprzêtu 7) Samowolne naprawy, przeróbki lub zmiany konstrukcji powoduj¹ utratê uprawnieñ z tytu³u gwarancji. 8) Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej powoduj¹ utratê gwarancji Gwarancja na sprzedany towar nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego wynikaj¹cych z niezgodnoœci towaru z umow¹. Terytorialny zasiêg ochrony gwarancyjnej - POLSKA. -14-

15 Obecné podmínky záruky Pøi vybírání pøístroje peèlivì zvažte, jaké èinnosti a funkce od pøístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim pozdìjším nárokùm, nemùže být dùvodem k reklamaci. Veškeré výrobky jsou urèeny pro domácí použití. Pøi používání jiným zpùsobem nebo používáním v rozporu s návodem nebude reklamace uznána za oprávnìnou. Pro profesionální použití jsou urèeny výrobky specializovaných výrobcù. Doporuèujeme Vám po dobu záruèní lhùty uchovat pùvodní obaly k výrobku pro pøípadný transport tak, aby se pøedešlo zpùsobení škody na výrobku. Takto zpùsobená škoda nemùže být uznána jako oprávnìný dùvod reklamace. Záruèní doba na tento výrobek je 24 mìsícù od data zakoupení výrobku. Práva odpovìdnosti za vady lze uplatòovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Právo na opravu výrobku je možné uplatnit také u osob urèených k opravì výrobkù (autorizovaných servisù) po dodání výrobku a prokázání zakoupení výrobku. Kupující je povinen pøi reklamaci pøiložit k výrobku doklad, prokazující datum zakoupení výrobku, tedy záruèní list nebo prodejní doklad, uvést dùvod reklamace, vadu popsat a sdìlit, jaký zpùsob vyøízení reklamace požaduje. Obecné podmienky záruky Pri kúpe prístroja pozorne zvážte, aké èinnosti a funkcie od prístroja požadujete. To, že výrobok nevyhovje Vašim neskorším nárokom, nemôže by dôvod k reklamácii. Všetky výrobky sú urèené pre domáce použitie. Pri používaní iným spôsobom alebo pužívaním v rozpore s návodom nebude reklamácia uznaná za oprávnenú. Pre profesionálne použitie sú urèené výrobky špecializovaných výrobcov. Doporuèujeme Vám po dobu záruènej lehoty uchova pôvodný obal k výrobku pre prípadný transport tak, aby sa predišlo spôsobeným škodám na výrobku. Takto spôsobená škoda nemôže by uznaná ako oprávnený dôvod reklamácie. Záruèná doba na tento výrobok je 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku. Práva odpovednosti za vady je možné uplatòova u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Práva na opravu výrobku je možné uplatni taktiež u osôb urèených k oprave výrobku (autorizovaný servis) po dodaní výrobku a preukázaní o zakúpení výrobku, ktorý je predmetom uplatnenej reklamácie. Kupujúci je povinný pri reklamácii priloži k výrobku doklad, dokazujúci dátum zakúpenia výrobku, teda záruèný list alebo predajný doklad, uvies dôvod reklamácie, vadu popísa a napísa, aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje. Záruka se nevztahuje na opotøebení vìci (výrobku) zpùsobené jejím obvyklým používáním. ( 619 odst. 2 Obèanského zákoníku). Záruka se též nevztahuje na závady výrobku, zpùsobené jiným, než obvyklým používáním výrobku. Za obvyklé používání v tomto smyslu firma Isolit-BRAVO, spol s r.o. považuje zejména, pokud výrobek: Je používán pouze k úèelu, ke kterému je urèen a který je popsán v pøiloženém návodu k použití. Pouze návod v èeském jazyce vydaný firmou Isolit-BRAVO, spol. s r.o. je pro spotøebitele závazný. Je používán a správnì udržován podle tohoto návodu, používán šetrnì, pozornì a nepøetìžován. Je používán v èistém, bezprašném a nezakouøeném prostøedí, je chránìn pouzdrem nebo krytkou, pokud je pøiložena. Výrobek je urèen výhradnì pro jiný úèel než pro podnikání s tímto výrobkem. Je používán za pokojové teploty, dostateèného vìtrání a s nezakrytými vìtracími otvory. Nebyl vystaven nepøíznivému vnìjšímu vlivu, napø. sluneènímu a jinému záøení èi elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí pøedmìtu, pøepìtí v síti, pøepìtí nebo zkratu na vstupech èi výstupech, Záruka sa nevz ahuje na opotrebenie veci (výrobku) spôsobené jej obvyklým používaním ( 619, odst. 2 Obèianského zákoníka). Za obvyklé používanie v tomto zmysle firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. považuje hlavne, pokia¾ výrobok: Je používaný iba k úèelu, ku ktorému je urèený a ktorý je popísaný v priloženom návode k použitiu. Iba návod v slovenskom jazyku vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. je pre spotrebite¾a záväzný. Je používaný a správne udržovaný pod¾a tohto návodu, používaný šetrne, pozorne a nepre ažovaný. Je používaný v èistom, bezprašnom nezadymenom prostredí, je chránený púzdrom, alebo krytkou, pokia¾ je priložená. Výrobok je urèený výhradne pre iný úèel než pre podnikanie s týmto výrobkom. Je používaný za izbovej teploty, dostatoèného vetrania a nezakrytými vetracími otvormi. Nebol vystavený nepriaznivým vonkajším vplyvom, napr. slneènému alebo inému žiareniu, èi elektromagneticému polu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu -15-

16 napìtí vzniklému pøi elektrostatickém výboji (vèetnì blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napìtí a nevhodnému vniknutí pøedmìtu, pøepìtí v síti, pøepìtí nebo zkratu na vstupech èi výstupech, napìtí vzniklému pøi elektrostatickém výboji (vèetnì blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napìtí a nevhodné polaritì tohoto napìtí, vlivu chemických procesù napø. použitých napájecích èlánkù apod. Nebyl udržován a èištìn nevhodnými zpùsoby nebo nesprávnì použitými èistícími prostøedky (napø. chemický a mechanický vliv). Nebyly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, zmìny konstrukce nebo adaptace ke zmìnì nebo rozšíøení funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen. J e p o u ž í v á n s d o p o r u è e n ý m è i s t ý m neopotøebovaným pøíslušenstvím a je mu pravidelnì vymìòováno pøíslušenství, podléhající rychlejšímu opotøebení (napø. baterie). Firma Isolit-BRAVO, spol s r.o. nenese odpovìdnost za nesprávný chod a pøípadné vady výrobku vzniklé vlivem použitého pøíslušenství a náplní jiných výrobcù, stejnì jako použitím poškozeného,opotøebovaného a zneèistìného pøíslušenství a náplní. Není mechanicky, tepelnì nebo chemicky poškozen; nemìl sejmutý ochranný kryt, nemá odstranìny nebo smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen otøesy pádem, teplem, tekutinou (i z baterií), zlomením nebo pøetržením kabelu, konektoru, spínaèe, krytu èi jiné èásti, vèetnì poškození v prùbìhu pøepravy od okamžiku zakoupení a pøedání výrobku ze strany prodávajícího. Je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpeènostními pøedpisy platnými v Èeské republice, a též na vstupy výrobku je pøipojeno napìtí odpovídající tìmto normám a charakteru výrobku. Je používán s intenzitou a v prostøedí odpovídajícím provozu v domácnosti. Je používán a èištìn vodou prùmìrné tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l). Za vadu výrobku, na níž se vztahuje záruka, není firmou Isolit-BRAVO, spol s r.o. považováno zejména: Opotøebení výrobku nebo èástí výrobku zpùsobené obvyklým používáním výrobku nebo èásti výrobku (napø. vybití baterie, snížení kapacity akumulátoru, otupení nožù, frézek a struhadel). Rozpor zpùsobený jiným než obvyklým používáním výrobku. Zmìna barvy topných ploch nebo montážního a predmetu, pre aženej sieti, pre aženiu alebo skratu na vstupoch èi výstupoch, napätiu vzniknutému pri elektrostatickom výboji (vèítane blesku), chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích èlánkov a pod. Nebol udržovaný a bol èistený nevhodnými spôsobmialebo nesprávne použitými èistiacimi prostriedkami (napr. chemický a mechanický vplyv). Neboli kýmko¾vek prevedené úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie k zmene alebo rozšírenie funkcii výrobku oproti zakúpenému prevede niu alebo pre možnos jeho prevádzky v inej zemi, než pre ktorú bol nevrhnutý, vyrobený a schválený. J e p o u ž í v a n ý s d o p o r u è e n ý m è i s t ý m neopotrebovaným príslušenstvom a je mu pravidelne menené príslušenstvo, podliehajúce rýchlejšiemu opotrebeniu (napr. baterky). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenesie odpovednos za nesprávny chod a prípadné vady výrobku vzniknuté vplyvom použitého príslušenstva a náplní iných výrobcov, rovnako ako použitím poškodeného, opotrebovaného a zneèisteného príslušenstva a náplní. Nieje mechanicky, tepelne alebo chemicky poškodený: nemal odstránený ochranný kryt, nemá odstránene alebo zmazané štítky, poškodené blomby a skrutky alebo nieje poškodený otrasmi pádom, teplom, tekutinou (i z baterie), zlomením alebo pretrhnutímkáblov, konektoru, spánaèa, krytu èi inej èasti, vèetne poškodenia v priebehu prepravy od okamihu zakúpenia a odovzdania výrobku zo strany predávajúceho. Je používaný v súlade so zákonom, technickými normami a bezpeènostnými predpismi platnými v Slovenskej republike, tiež na vstupy výrobku je pripojené napätie odpovedajúce týmto normám a charakteru výrobku. Je používaný s intenzitou a v prostredí odpovedajúce prevádzke v domácnosti. Je používaný a èistený vodou priemernej tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l). Za rozpor s kúpnou zmluvou ( 616 odst. 3 Obèianského zákoníka) nieje firmou Isolit-BRAVO, s.r.o. považované: Opotrebenie výrobku alebo èasti výrobku spôsobené obvyklýmpoužívaním výrobku alebo èasti výrobku (napr. vybitie baterie, zníženie kapacity akumulátoru, otupenie nožov, frézok a strúhadiel). Rozpor spôsobený iným než obvyklým používaním výrobku. Zmena farby výhrevných plôch alebo montážneho a -16-

17 izolaèního materiálu v okolí topných ploch, pøilepení materiálu na topné plochy, poškrábání ploch. Zmìny funkce a vzhledu zpùsobené usazeninami a vodním kamenem. Poškození sklenìných a keramických èástí výrobku,frézek, planžet, støihacích a øezacích nožù. Ukonèení životnosti nìkterých èástí (IR trubice 300 hodin, akumulátory 500 nabíjecích cyklù respektive 6 mìsícù, hlavice zubních kartáèkù 3 mìsíce, žárovky 6 mìsícù). Zaplnìní výmìnných èástí, které mají za úkol lapat neèistoty, jako jsou sáèky do vysavaèe, filtry vysavaèù, filtry èistièek vzduchu apod. Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následkù odstranit, bude firma Isolit-BRAVO, spol s r.o. øešit reklamaèní nárok spotøebitele jejím odstranìním (opravou) nebo výmìnou èásti výrobku. Nárok na výmìnu vìci pøi výskytu odstranitelné vady vzniká spotøebiteli pouze v pøípadì, že to není vzhledem k povaze vady neúmìrné. Podrobnosti reklamaèního øízení stanoví platný Reklamaèní øád firmy Isolit-BRAVO, spol s r.o. Rozpor s kupní smlouvou zpùsobený jinou informací, než informací dodanou firmou Isolit-BRAVO, spol s r.o. nebo prodejcem výrobku, nebude možné uznat za oprávnìný dùvod k reklamaci výrobku. Reklamace výrobkù BRAVO vyžaduje ve vìtšinì pøípadù odborné posouzení. Spotøebiteli, který uplatní právo na záruèní opravu, nevzniká nárok na díly, které mu byly vymìnìny. Pøi odstoupení od smlouvy je spotøebitel povinen vrátit kompletní výrobek vèetnì dodaného pøíslušenství, návodu, zár. listu a ochraného obalu. Záruka zaèíná bìžet od data pøevzetí výrobku spotøebitelem V pøípadì že spotøebitel nepøevezme opravený výrobek, nebo výrobek u nìhož nebyla uznána reklamace, ze servisu zpìt do tøiceti dnù od data, kdy k tomu byl vyzván, má pøíslušný autorizovaný servis právo úètovat pøimìøený poplatek za skladování opraveného výrobku, pøípadnì po 6 mìsících opravený výrobek odprodat za podmínek stanovených v 656 obèanského zákoníku a z prodeje si uhradit své náklady na opravu a skladování. Platnost záruèních podmínek od izolaèného materiálu v okolí výhrevných plôch, prilepení materiálu na výhrevné plochy, poškriabanie plôch. Zmeny fukcie a vzh¾adu spôsobené usadeninami a vodným kamenom. Poškodenie sklenených a keramických èastí výrobku, frézok, planžet, strihacích a rezacích nožov. Ukonèenie životnosti niektorých èastí (IR trubice 300 hodin, akumulátory 500 nabíjacích cyklov respektíve 6 mesiacov, hlavice zubných kartáèikov 3 mesiace, žiarovky 6 mesiacov). Zaplnenie výmenných èastí, ktoré majú za úlohu zachytáva neèistoty, ako sú sáèky do vysávaèa, filtre vysávaèov, filtre èistièiek vzduchu apod. Pokia¾ bude ma výrobok vadu, ktorú je možné rýchlo a bez následkov odstrani, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. rieši reklamaèný nárok spotrbite¾a jej odstranením (opravou) alebo výmenou èasti výrobku, lebo v takom prípade odporuje povahe veci, aby bol vymenený celý výrobok ( 616OZ odst. 4, smernice EU 1999/44/ES èl. 3, odst. 6, o urèitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na tento tovar). Rozpor s kúpnou zmluvou spôsobený inou informáciou, než informáciou dodanou firmou Isolit-Bravo, spol s r.o. alebo predajcom výrobku, nebude možné uzna za oprávnený dôvod k reklamácii výrobku. Reklamácia výrobku BRAVO vyžaduje vo väèšine prípadov odborné posúdenie. Spotrebite¾ovi, ktorý uplatní právo na záruènú opravu, nevzniká nárok na diely, ktoré mu boli vymenené. Pri odstúpení od zmluvy je spotrebite¾ povinný vráti kompletný výrobok vèetne dodaného príslušenstva, návodu, zár. listu a ochranného obalu. Záruka zaèína beža od datumu prevzatia výrobku spotrebite¾om. V prípade že spotrebite¾ neprevezme opravený výrobok, alebo u výrobku nebola uznaná reklamácie, zo servisu spä do trisiatich dní od dátumu, kedy k tomu bol vyzvaný, má príslušný autorizovaný servis právo úètova primeraný poplatok za skladovanie opraveného výrobku, prípadne po 6 mesiacoch opravený výrobok odpreda a z predaja si uhradi svoje náklady na opravu a skladovanie. Platnos záruèných podmienok od

18 Servisní sí výrobkù zn. Bravo k Firemní servis: Isolit-Bravo, spol. s r. o. Jablonské nábøeòí Jablonné nad Orlicí Tel.: Fax: Servisní sí pro záruèní a pozáruèní opravy výrobkù Rozšíøená sí pozáruèních servisù na opravy je uvedena na a Servisní støedisko zajiš uje opravy tìchto výrobkù: DS - drobné spotøebièe ES - elektrické sporáky PS - plynové sporáky eps - elektrická èást plynových sporákù AP - automatické praèky MÈT - malá èerná technika KL - klimatizace (pouze firemní servis) 1. Benešov, SAPS spol. s r. o. Hrázského 520 tel.: , [DS, ES, AP] 2. Beroun II, Michal Fridvalský Palackého 91 tel.: , [DS] 3. Blatná, Elektro Jankovský nám. Míru 204 tel.: , [DS, ES, AP] 4. Brno, Jiøí Brandejs Cejl 10 tel.: , [DS, ES, PS, AP] 5. Brno, PERFEKT SERVIS s. r. o. Václavská 1 tel.: , , [DS, ES, PS, AP] 6. Èeská Kamenice, Elektro MaP Tyrñova 33 tel.: , [DS, ES, PS, AP] 7. Èeské Budìjovice, ÈERVENÝ CB s. r. o. Doubravice 16 tel.: , [DS, ES, eps, AP] 8. Frýdek Místek, ELAS-S plus, s. r. o. J. Èapka 722 tel.: , [DS] 9. Havíøov -Podlesí, Pavel Universal-ELEKTRO Junácká 1 tel.: , [DS, ES, eps, AP] 10. Hostinné, Václav Èeøovský Hostivínská 347 tel.: , [DS, PS, AP] 11. Jeseník - Òulová, Jan Platoš-ELETROSERVIS tel.: , [DS, ES, AP] 12. Jindøichùv Hradec, Elektro Pestro Jiráskovo pøedm. 3690/5 tel.: , [DS, ES, PS, AP] 13. Klatovy II, EMKO obchod-servis nám. Míru 153 tel.: , [DS, ES, AP] 14. Liberec 10, SVED - elektrotech. druþstvo Švermova 268 tel.: , [DS, ES, PS, AP] 15. Litomìøice, Elektroservis Jílek Wintrova 1 tel.: , , [DS, ES, PS, AP, MÈT] 16. Lomnice nad Popelkou, Jaroslav Koudelka Za školou 1027 tel.: , [DS, ES] 17. Mladá Boleslav, ELEKTROSERVIS Mulaè Staré Mìsto 9 tel.: , [DS, ES] 18. Nový Jièín, MERENDA-servis Dolní Brána 652/10 tel.: , [DS, ES, PS, AP] 19. Olomouc, Richard Štìpánek Hodolanská 41 tel.: , , [DS] -18-

19 20. Opava, PE servis, Pavel Plch Hany Kvapilové 19 tel.: , [DS, ES, AP] 21. Ostrava - Mar. Hory, V. elektronik Sušilova 3 tel.: , [DS] 22. Pelhøimov, Servis Hložek Svatovítské nám. 119 tel.: , , [DS, ES, PS, AP] 23. Písek 1, ELEKTROSERVIS Petr Samec Janáèkova 46 tel.: , [DS, ES, PS, AP] 24. Plzeò, Opravy elektro Petr Vacek Francouzská tøída 44 tel.: , [DS] 25. Praha 5, BMK servis Mahenova 164/2 tel.: , , [DS, ES, PS, AP] 26. Praha 6, Bedøich Mayer Kladenská 260 tel.: , [DS] 27. Praha 9, , JV servis, Ing. Jan Vachutka Na Bøehu 23 tel.: , [DS, ES, AP] 28. Prachatice, Elektroopravna, Miloš Jakš Nádražní 393 tel.: , [DS, ES, PS, AP] 29. Pøíbram, SERVIS-ELEKTRO, Alois Dvoøáèek Prokopská 14 tel.: , [DS, ES, AP] 30. Støíbro, UNI SERVIS Mánesova 497 tel.: , [DS, ES, AP] 31. Tøebíè, ELSO Jan Liška Žïárského 214 tel.: , [DS] 32. Tøinec, KUÈERA Bøetislav nám. Svobody 528 tel.: , [DS, ES, PS, AP] 33. Turnov, Jan Havel Krajíøova 491 tel.: , [DS, ES, PS, AP] 34. Ústí nad Orlicí, ELEKTRON s. r. o. Komenského 151 tel.: , [DS, ES] 35. Velké Losiny, Martin Veèeø Lázeòská 238 tel.: , [DS, ES, AP] 36. Zlín, KOFR-ELSPO U Dráhy 144 tel.: , [DS] 37. Znojmo, Služba-družstvo invalidù Horní Èeská 23/200 tel: , [DS] -19-

Elektrický gril Elektrický gril Grill elektryczny

Elektrický gril Elektrický gril Grill elektryczny Elektrický gril Elektrický gril Grill elektryczny B-4213 Návod k obsluze - Návod na obsluhu - Instrukcja obs³ugi III/10 CZ/SK/PL Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

Vysavač Rapid Vysávač Rapid Odkurzacz Rapid

Vysavač Rapid Vysávač Rapid Odkurzacz Rapid vysavac B-4212:Layout 1 26.6.2007 11:21 Page 1 Vysavač Rapid Vysávač Rapid Odkurzacz Rapid B 4212 Návod na použití Návod na obsluhu Instrukcja obsługi II/07 CZ, SK, PL Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg

Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg PRIMA PAPPA ZERO-3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SERIAL NUMBER UWAGA! WA NE. ZACHOWAÆ W CELU POWO ANIA SIÊ W PRZYSZ OŒCI. TEGO WYSOKIEGO KRZES A NIE U YWAÆ

Bardziej szczegółowo

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK 509111-05 CZ/SK DW432 DW433 2 3 4 5 CZ PÁSOVÁ BRUSKA Blahopøejeme Vám! Rozhodli jste se pro elektronáøadí firmy DEWALT, jež pokraèuje v dlouhé tradici této firmy, vyznaèující se tím, že nabízí odborníkovi

Bardziej szczegółowo

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru Příručka k rychlé instalaci: NWD2105 Základní informace NWD2105 je bezdrátový USB adaptér určený pro použití s počítačem. NWD2105 je kompatibilní s technologií WPS (Wi-Fi Protected Setup). A: LED kontrolka

Bardziej szczegółowo

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 9241 ESKY Dkujeme Vám, že jste se rozhodli pro tento výrobek firmy SOEHNLE PROFESSIONAL. Tento výrobek je vybaven všemi znaky

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOSTER MODEL: KT-212

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOSTER MODEL: KT-212 INSTRUKCJA OBSŁUGI TOSTER MODEL: KT-212 OPIEKANIE: 1. Podłącz toster do źródła prądu. 2. Ustaw pokrętło regulacji opiekania pieczywa w żądanej pozycji (2). 3. Włóż pieczywo przeznaczone do opiekania, a

Bardziej szczegółowo

CR (PL) instrukcja obsługi

CR (PL) instrukcja obsługi CR 6017 (GB) user manual (F) mode d'emploi (P) manual de serviço (LV) lietošanas instrukcija (PL) instrukcja obsługi (D) bedienungsanweisung (E) manual de uso (LT) naudojimo instrukcija (EST) kasutusjuhend

Bardziej szczegółowo

Technika Grzewcza LE 16, LE 25. Osuszacz powietrza Instrukcja obs³ugi i instalacji

Technika Grzewcza LE 16, LE 25. Osuszacz powietrza Instrukcja obs³ugi i instalacji Technika Grzewcza LE 16, LE 25 Osuszacz powietrza Instrukcja obs³ugi i instalacji 1 1. Wskazówki ogólne 2 1.1 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa 2 1.2 Pozosta³e znaki w niniejszej dokumentacji 2 1.3 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a

Bardziej szczegółowo

UPS. Ares cool KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES COOL MODEL FTP 300-03. Instrukcja Obs³ugi FIDELTRONIK. Producent: ver 3.0

UPS. Ares cool KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES COOL MODEL FTP 300-03. Instrukcja Obs³ugi FIDELTRONIK. Producent: ver 3.0 UPS res cool KOMPUTEROWY ZSILCZ WRYJNY RES COOL MODEL FTP 300-03 Instrukcja Obs³ugi ver 3.0 Producent: FIDELTRONIK 1 Dziêkujemy, gratulujemy trafnego wyboru. Mamy g³êbok¹ nadziejê i zakupiony przez Pañstwa

Bardziej szczegółowo

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven MTV3125 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept

Bardziej szczegółowo

BM8900 USB USB. Power Mikser BM8900

BM8900 USB USB. Power Mikser BM8900 Instrukcja Obs³ugi BM8900 STOP USB PLAY/ PAUSE REPEAT FB FF USB Power Mikser BM8900 Spis treœci Specyfikacje Spis treœci--------------------------------------------------- 1 Wa ne informacje dotycz¹ce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Serwosilników ED / EK firmy STÖBER

Instrukcja obs³ugi Serwosilników ED / EK firmy STÖBER Instrukcja obs³ugi Serwosilników ED / EK firmy STÖBER pl Niniejsza instrukcja obs³ugi zawiera informacje dotycz¹ce transportu, ustawienia i uruchomienia serwosilników ED/EK firmy STÖBER jako elementów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1

Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1 Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1 DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt PT-8

Bardziej szczegółowo

MO-03 INSTRUKCJA U YCIA WYTWÓRCA IMPORTER. Norditalia Elettromedicali S.r.l. 25010 San Martino della Battaglia (Brescia) W³ochy. Sp. z o.o.

MO-03 INSTRUKCJA U YCIA WYTWÓRCA IMPORTER. Norditalia Elettromedicali S.r.l. 25010 San Martino della Battaglia (Brescia) W³ochy. Sp. z o.o. INSTRUKCJA U YCIA MO-03 WYTWÓRCA IMPORTER Norditalia Elettromedicali S.r.l. 25010 San Martino della Battaglia (Brescia) W³ochy Sp. z o.o. 15-077 Bia³ystok, ul. Warszawska 42A tel./fax (85) 73-24-622, 73-24-099

Bardziej szczegółowo

RM3230. Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką

RM3230. Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką Virtuves kombains Food proccessor with juice extractor Küchenmaschine mit Entsafter RM3230 CZ SK PL LV EN DE CZ

Bardziej szczegółowo

ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY

ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY CZ ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY XT160624 600mm (MZ624Y) XT160630 750mm (MT630Y) XT160636 900mm (MT636Y) Pro řezání keramických obkladů, dlažby, glazurované a tvrzené dlažby, mramoru. XT160624 XT160630 XT160636

Bardziej szczegółowo

!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!%

!#$%& &'# (! &) *%# # + &,%# - #!% !" #" # " $% "!#&#" # '!#!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!% &$!"#! "."!"! " %'(%)!*+!"#$%& " # / 0 1223 %% 45!##!# # % %.% #6 " ##7# "#. 1 # ##%# #, 8 " #"# % ## %"" # % " #."#,-%.+/&$#" 3 " "" "%.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kamera termowizyjna Flir One

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kamera termowizyjna Flir One INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera termowizyjna Flir One PPHU KOLBA Łukasz Matuszczak Limanowskiego 65 42-506 Będzin-Grodziec tel/fax +48 32 265 22 00 sklep@kolba.pl DYSTRYBUTOR 2 1. Krok Naładuj kamerę Flir One

Bardziej szczegółowo

EOL5821 EOR5821... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30

EOL5821 EOR5821... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30 EOL5821 EOR5821...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2.

Bardziej szczegółowo

TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Přenosný přehrávač MP3 a CD s rádiem renosný prehrávač MP3 a CD s rádiom PRZENOŚNY ODTWARZACZ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA SZAFY CH ODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ

INSTRUKCJA U YTKOWANIA SZAFY CH ODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ R INSTRUKCJA U YTKOWANIA SZAFY CH ODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ SCH 2000, SCH 2000S SCH 2000/N, SCH 2000S/N (drzwi otwierane) v.2011.02 32-765 RZEZAWA, ul. Przemys³owa 75 tel. +48 14/61-161-06, fax +48/ 61-277-21

Bardziej szczegółowo

47035VD CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 33

47035VD CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 33 47035VD CS Návod k použití PL Instrukcja obsługi 33 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Bardziej szczegółowo

PODĚKOVÁNÍ. Technické parametry. Příkon dolního topného tělesa. Příkon grilovacího tělesa Rozsah nastavení teploty 0 250 C. Vnitřní objem ETV6360

PODĚKOVÁNÍ. Technické parametry. Příkon dolního topného tělesa. Příkon grilovacího tělesa Rozsah nastavení teploty 0 250 C. Vnitřní objem ETV6360 CZ Elektrická multifunkční trouba vestavná Elektrická multifunkčná rúra vstavaná Elektryczny piekarnik wielofunkcyjny do zabudowy Built-in Multifunctional Electric Oven CZ SK PL EN 1 CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme

Bardziej szczegółowo

1) WARUNKI GWARANCJI "1rok"

1) WARUNKI GWARANCJI 1rok Produkty MASTER są objęte jednym z trzech typów gwarancji (w zależności od produktu): 1 rok (żółta karta gwarancyjna) 2 lata (niebieska karta gwarancyjna) 1 rok + 1 rok (biała karta gwarancyjna) 1) WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U Wyprodukowano w Finlandii dla TQD. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. odkurzacz centralny odkurzacz centralny SPIS TREŒCI Instrukcje bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

DIGITÁLNÍ JOGURTOVAČ DIGITÁLNY JOGURTOVAČ JOGURTOWNICA DIGITÁLIS JOGHURTKÉSZÍTŐ DIGITALNI APARAT ZA JOGURT

DIGITÁLNÍ JOGURTOVAČ DIGITÁLNY JOGURTOVAČ JOGURTOWNICA DIGITÁLIS JOGHURTKÉSZÍTŐ DIGITALNI APARAT ZA JOGURT DIGITÁLNÍ JOGURTOVAČ DIGITÁLNY JOGURTOVAČ JOGURTOWNICA DIGITÁLIS JOGHURTKÉSZÍTŐ DIGITALNI APARAT ZA JOGURT GZ-700 CZ SK PL H SI Návod k obsluze Návod na obsluhu Instrukcja obsługi Használati útmutató Navodila

Bardziej szczegółowo

Quatro C. Instrukcja uzytkowania

Quatro C. Instrukcja uzytkowania Quatro C Instrukcja uzytkowania Wprowadzenie Niniejsza instrukcja u ytkowania po³¹czona z opisem technicznym i metryk¹ wentylatora "Quatro C" zawiera informacje dotycz¹ce monta u oraz zasady i ostrze enia

Bardziej szczegółowo

559122-68 CZ/SK D28217 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187

559122-68 CZ/SK D28217 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187 559122-68 CZ/SK D28217 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187 2 3 4 CZ ÚHLOVÁ BRUSKA Blahopřejeme Vám! D28127/D28187 Rozhodli jste se pro nářadí firmy DEWALT. Dlouhá

Bardziej szczegółowo

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251778/1

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251778/1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251778/1 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt HS-38W spe³nia wszystkie wymagania ujête w klauzulach dyrektywy 1999/5/WE.

Bardziej szczegółowo

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511111-41 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker.eu KW750

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511111-41 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker.eu KW750 Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511111-41 SK Preložené z pôvodného návodu www.blackanddecker.eu KW750 2 3 SLOVENČINA Použitie výrobku Váš hoblík Black & Decker je určený na hobľovanie dreva,

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. CZ Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH CZ ZVLÁŠTNÍ

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy Pañstwu zakupu nowoczesnego programowalnego regulatora temperatury serii Elektra Euroster i dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzyliœcie

Gratulujemy Pañstwu zakupu nowoczesnego programowalnego regulatora temperatury serii Elektra Euroster i dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzyliœcie Gratulujemy Pañstwu zakupu nowoczesnego programowalnego regulatora temperatury serii Elektra Euroster i dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzyliœcie nasz¹ Firmê. Nowy regulator bêdzie s³u y³ Wam i ca³ej

Bardziej szczegółowo

SANTO 70318-5 KG. mrazničkou

SANTO 70318-5 KG. mrazničkou SANTO 70318-5 KG Návod k použití Instrukcja obsługi Kullanma Kılavuzu Chladnička s mrazničkou Chłodziarkozamrażarka Buzdolabı 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků.

Bardziej szczegółowo

PRZED PIERWSZYM PRANIEM

PRZED PIERWSZYM PRANIEM PL PRZED PIERWSZYM PRANIEM 1. Odblokowanie pralki Zbiornik pralki jest mechanicznie po³¹czony z jej obudow¹ co zabezpiecza pralkê przed uszkodzeniem podczas transportu. Przed w³¹czeniem pralki nale y j¹

Bardziej szczegółowo

A71100TSW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 35

A71100TSW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 35 A71100TSW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 35 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám

Bardziej szczegółowo

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 23 Chłodziarko-zamrażarka S93820CMX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 23 Chłodziarko-zamrażarka S93820CMX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 23 Chłodziarko-zamrażarka S93820CMX2 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4. PROVOZ...7

Bardziej szczegółowo

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. - Basketbalový koš MASTER Acryl Board CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. SK - akujeme, že ste

Bardziej szczegółowo

Kombinovaná trouba vestavná Kombinovaná rúra vstavaná Piekarnik kombinowany do zabudowy Built-In Combined Oven

Kombinovaná trouba vestavná Kombinovaná rúra vstavaná Piekarnik kombinowany do zabudowy Built-In Combined Oven Kombinovaná trouba vestavná Kombinovaná rúra vstavaná Piekarnik kombinowany do zabudowy Built-In Combined Oven KTV3344 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept

Bardziej szczegółowo

oraz użytkowania niezgodnie ze specyfikacją techniczną opisaną w niniejszej instrukcji. KARTA GWARANCYJNA 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z TERMOOBIEGIEM MODEL: KT-H34/T

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z TERMOOBIEGIEM MODEL: KT-H34/T INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z TERMOOBIEGIEM MODEL: KT-H34/T CZYSZCZENIE I KONSERWACJA: 1. Całe urządzenie należy dokładnie umyć po każdym użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się tłuszczu i nieprzyjemnych

Bardziej szczegółowo

Toster ze stali nierdzewnej 1300 W

Toster ze stali nierdzewnej 1300 W Toster ze stali nierdzewnej 1300 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup tostera ze stali nierdzewnej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 -

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 - Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LCD TV a Ovládací tlačítka... 7 Přehled zapojení

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod na používanie Sporák Kuchenka Aragaz Sporák EKC513516 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 44010 I. Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi. Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń

FAVORIT 44010 I. Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi. Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń FAVORIT 44010 I Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń 2 Obsah Ďakujeme Vám, že ste si vybrali jeden z našich vysokokvalitných výrobkov. Aby

Bardziej szczegółowo

VAKUOVÁ BALIČKA VÁKUOVÁ BALIČKA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP APARAT ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE GZ-300

VAKUOVÁ BALIČKA VÁKUOVÁ BALIČKA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP APARAT ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE GZ-300 VAKUOVÁ BALIČKA VÁKUOVÁ BALIČKA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP APARAT ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE GZ-300 CZ SK PL H SI Návod k obsluze Návod na obsluhu Instrukcja obsługi Használati útmutató Navodila

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka Umývačka riadu ESF 68030 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete

Bardziej szczegółowo

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher MNV4560 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste

Bardziej szczegółowo

GNE V422 X. Chladnička Chłodziarka Chladnička

GNE V422 X. Chladnička Chłodziarka Chladnička GNE V422 X Chladnička Chłodziarka Chladnička Nejprve si přečtěte tento návod! Vážený zákazníku, Doufáme, že výrobek, který byl vyroben v moderních závodech a kontrolován v souladu s nejpřísnějšími postupy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: VL-100U-E

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: VL-100U-E INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: VL-100U-E VL-100U-E Prosimy o uwa ne przeczytanie instrukcji, zapoznanie siê z poszczegónymi funkcjami urz¹dzenia oraz pozostawienie jej do póÿniejszego stosowania. Nie nae

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Máquina de lavar loiça Umývačka ESI 67070 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete

Bardziej szczegółowo

ABL112 Blender ręczny AC V, 50Hz, 400W

ABL112 Blender ręczny AC V, 50Hz, 400W INSTRUKCJA OBSŁUGI ABL112 Blender ręczny AC 220-240V, 50Hz, 400W 1 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Podczas używania urządzeń elektrycznych, zawsze powinny zostać zachowane podstawy bezpieczeństwa, jak poniżej: PRZECZYTAJ

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz z filtrem wodnym 1400W Model: DED6602

Odkurzacz z filtrem wodnym 1400W Model: DED6602 Odkurzacz z filtrem wodnym 1400W Model: DED6602 INSTRUKCJA OBS UGI z Kart¹ Gwarancyjn¹ Aktualna dla egzemplarzy zakupionych po: 01.01.2013 r. panel obs³ugowy zespó³ napêdowy zbiornik górny zbiornik dolny

Bardziej szczegółowo

Zawór trójdrogowy klapowy przekierowujący. ze sprężyną zwrotną

Zawór trójdrogowy klapowy przekierowujący. ze sprężyną zwrotną Zawór trójdrogowy klapowy przekierowujący ze sprężyną zwrotną PRODUKT POSIADA ZNAK I ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMĄ ISO 9001 INSBUD ul. Niepodległości 16a 32-300 Olkusz dział sprzedaży: +48 (32)

Bardziej szczegółowo

GZ-330 La Grandispensa

GZ-330 La Grandispensa VAKUOVÁ BALIČKA VÁKUOVÁ BALIČKA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP APARAT ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE GZ-330 La Grandispensa CZ Návod k obsluze SK Návod na obsluhu PL Instrukcja obsługi H Használati útmutató

Bardziej szczegółowo

CK-CKE COMPACT. ekspres do kawy 0-501-673-150

CK-CKE COMPACT. ekspres do kawy 0-501-673-150 COMPACT CK-CKE ekspres do kawy Zamówienia produktów oraz serwisu do naprawy ekspresu przyjmujemy pod ni ej wymienionymi numerami telefonów: dla dzwoni¹cych z 0-801-673-150 telefonów stacjonarnych dla dzwoni¹cych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poznań 2009

Instrukcja obsługi Poznań 2009 Instrukcja obsługi Poznań 2009 Wstęp Miniaturowa kamera w formie długopisu. Urządzenie wyróżnia się bardzo prostą obsługą - do dyspozycji jest jeden przycisk który służy do włączania/wyłączania jak i nagrywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 45002. Instrukcja obsługi

FAVORIT 45002. Instrukcja obsługi FAVORIT 45002 Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím

Bardziej szczegółowo

TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM Obsah Vlastnosti... 2 Úvod...

Bardziej szczegółowo

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ELIKO Sp. J., Konopiska, ul. Cz stochowska 30, tel.: 034/

PRODUCENT ELIKO Sp. J., Konopiska, ul. Cz stochowska 30, tel.: 034/ WYPRODUKOWANO DLA Grupa ABG Sp. z o.o., 00-193 Warszawa ul. Stawki 2, tel.: 022/ 860-73-34 www.grupaabg.com.pl PRODUCENT ELIKO Sp. J., Konopiska, ul. Cz stochowska 30, tel.: 034/ 328 23 21 www.eliko.pl

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 68860 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

Bardziej szczegółowo

KGE.. cs Návod na použití sk Návod na obsluhu. pl Instrukcja obsługi

KGE.. cs Návod na použití sk Návod na obsluhu. pl Instrukcja obsługi KGE.. cs Návod na použití sk Návod na obsluhu pl Instrukcja obsługi cs Obsah Bezpečnostní a výstražné pokyny... 4 Pokyny k likvidaci... 5 Rozsah dodávky... 6 Dbejte na teplotu místnosti a větrání... 6

Bardziej szczegółowo

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Pilot wielofunkcyjny kod: 6700003 Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Delta Dore Polska Sp. z o.o. ul. Brodowicza 8/4, 31-518 Kraków e-mail: biuro@deltadore.pl Gwarancja

Bardziej szczegółowo

ULS4805FE. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

ULS4805FE. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea ULS4805FE Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace

Bardziej szczegółowo

SCI6. Polski...Strona WB-01

SCI6. Polski...Strona WB-01 SCI6 Polski...Strona 63 0099001290WB-01 POLSKI Model: SCI6 Prostownik akumulatorowy / urz dzenie podtrzymuj ce stan akumulatorów PODR CZNIK U YTOWNIKA Ryzyko wydzielania gazów wybuchowych. elektrycznym.

Bardziej szczegółowo

Myjka ultradźwiękowa 55 / 78L

Myjka ultradźwiękowa 55 / 78L Myjka ultradźwiękowa 55 / 78L INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Przechowywać niniejszą instrukcję do wglądu. ZASTOSOWANIE: Linie: serwisowe, elektroniczne,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7

Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7 Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7 Gratulujemy zakupu Prasy termotransferowej Secabo! Proszê o dok³adne zapoznanie siê z instrukcj¹ obs³ugi, tak aby mogli Pañstwo rozpocz¹æ pracê na urz¹dzeniu

Bardziej szczegółowo

Pekáreň chleba Pekárna chleba Urządzenie do wypieku chleba. Návod na obsluhu/záruka Návod k obsluze/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna

Pekáreň chleba Pekárna chleba Urządzenie do wypieku chleba. Návod na obsluhu/záruka Návod k obsluze/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna Pekáreň chleba Pekárna chleba Urządzenie do wypieku chleba Návod na obsluhu/záruka Návod k obsluze/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna SK CZ PL Návod uschovajte pre ďalšie použitie. Návod uschovejte

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi ZMYWARKA. Spis treœci T R C S. Instalacja, 2-3 Ustawienie i poziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Dane techniczne

Instrukcja obs³ugi ZMYWARKA. Spis treœci T R C S. Instalacja, 2-3 Ustawienie i poziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Dane techniczne Instrukcja obs³ugi ZMYWARKA PL Polski, 1 C S T R Èesky, 13 Türkçe, 25 Spis treœci Instalacja, 2-3 Ustawienie i poziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Dane techniczne Opis urz¹dzenia, 4

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A. Instrukcja obs³ugi i instalacji Karta gwarancyjna KRS-X3.5WF/AL KRS-X4.8WF/BL KRS-X6.0WF/CF

POMPA CIEP A. Instrukcja obs³ugi i instalacji Karta gwarancyjna KRS-X3.5WF/AL KRS-X4.8WF/BL KRS-X6.0WF/CF POMPA CIEP A Instrukcja obs³ugi i instalacji Karta gwarancyjna KRS-X3.5WF/AL KRS-X4.8WF/BL KRS-X6.0WF/CF Dziêkujemy za wybór pompy ciep³a CHIGO Pompa ciep³a jest drogim urz¹dzeniem i dlatego te zalecamy,

Bardziej szczegółowo

Przystawka telefoniczna MT-50 BB

Przystawka telefoniczna MT-50 BB Przystawka telefoniczna BB UWAGA: Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Do działania wszystkich funkcji nie jest wymagane zainstalowanie baterii. I. WAŻNE ZALECENIA-PRZECZYTAJ

Bardziej szczegółowo

Siedzisko spacerowe dla jednego dziecka od 6 miesi¹ca do wagi 15 kg

Siedzisko spacerowe dla jednego dziecka od 6 miesi¹ca do wagi 15 kg Siedzisko spacerowe dla jednego dziecka od 6 miesi¹ca do wagi 15 kg Siedzisko SWITCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Only for Light Line 10 11 12 13 14 Seggiolino Switch Completo Seggiolino Switch Sportivo 15 16 17

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: 777290 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

InsBud promuje politykę rozwoju. Prawo do wprowadzania zmian i usprawnień w produktach i instrukcjach bez uprzedniego powiadomienia zastrzeżone!

InsBud promuje politykę rozwoju. Prawo do wprowadzania zmian i usprawnień w produktach i instrukcjach bez uprzedniego powiadomienia zastrzeżone! Termostat przylgowy PRODUKT POSIADA ZNAK I ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMĄ ISO 9001 INSBUD ul. Niepodległości 16a 32-300 Olkusz dział sprzedaży: +48 (32) 626 18 00 dział sprzedaży: +48 (32) 626 18

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. WARUNKI GWARANCJI 24 miesiêcy Gwarancja nie obejmuje : Porady Serwisu

Szanowni Pañstwo. WARUNKI GWARANCJI 24 miesiêcy Gwarancja nie obejmuje : Porady Serwisu Szanowni Pañstwo. Gwarant bezp³atnie usunie ewentualn¹ niesprawnoœæ produktu pod warunkiem wykorzystywania go zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obs³ugi. Niniejsza gwarancja obejmuje swym

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji 1. Gwarancja LG Electronics Polska Sp. z o.o. dotyczy klimatyzatorów marki LG zakupionych w Polsce ( Klimatyzator ) i jest wa na wy àcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. LG

Bardziej szczegółowo

Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA

Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA CZ Česky, 1 SK Slovenčina, 52 TCD 83B HU Magyar, 18 TR Türkçe, 69 PL Polski, 35 Při prvním zapnutí sušičky musíte zvolit preferovaný jazyk, viz str. 6 Obsah Důležité informace,

Bardziej szczegółowo

L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34

L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 6 TECHNICKÉ INFORMACE 7 POPIS SPOTŘEBIČE 8 OVLÁDACÍ

Bardziej szczegółowo

KP4/ATX-S KP4/ATX-S + BPza RUS CZ RO HU SK

KP4/ATX-S KP4/ATX-S + BPza RUS CZ RO HU SK KP/ATX-S KP/ATX-S + BPza PL D GB RUS CZ RO HU SK KP/ATX-S 5 7 9 KP/ATX-S, KP/ATX-S+BPza 0 x0 mm,5x,5x9 Mx M A B C D E F G H J K L M N O P R S T U KP/ATX-0-S KP/ATX-90-S D C B A E F G H K J L M O N P R

Bardziej szczegółowo

SVE 8090. Elektrický multifunkční sporák se sklokeramickou deskou volně stojící Elektrický multifunkčný sporák so sklokeramickou doskou voľne stojaci

SVE 8090. Elektrický multifunkční sporák se sklokeramickou deskou volně stojící Elektrický multifunkčný sporák so sklokeramickou doskou voľne stojaci Elektrický multifunkční sporák se sklokeramickou deskou volně stojící Elektrický multifunkčný sporák so sklokeramickou doskou voľne stojaci Wielofunkcyjny wolnostojący piekarnik elektryczny z płytą szklano-ceramiczną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

DOMOFON CYFROWY CD-2500

DOMOFON CYFROWY CD-2500 DOMOFON CYFROWY CD-2500 WIDEOMONITOR MV-6350 MV-6450 INSTRUKCJA MONTA U I U YTKOWANIA Spis treœci 1. Zalety... 2 2. Warunki instalacji i eksploatacji... 2 3. Opis ogólny... 3 4. Monta i uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi

návod k použití instrukcja obsługi návod k použití instrukcja obsługi Pračka Pralka EWS 106540 W EWS 126540 W 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis

Bardziej szczegółowo

IP 00 SERIA 3.6 SERIA 3.9 1. 2.

IP 00 SERIA 3.6 SERIA 3.9 1. 2. STEROWNIKI URZ DZEÑ CH ODNICZYCH typu SCH-12sz-s1 typu SCH-12sz-s3 B IP 00 I. CHRKTERYSTYK I PRZEZNCZENIE Sterowniki SCH-12sz przeznaczone s¹ do kompleksowego sterowania prac¹ sklepowych urz¹dzeñ ch³odniczych.

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DV5H 935 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ DVD ODTWARZACZ / DVD PLAYER DVD LEJÁTSZÓ Vážený zákazníku, děkujeme

Bardziej szczegółowo

CZ SK PL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU INSTRUKCJA OBSŁUGI I UTRZYMANIA

CZ SK PL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU INSTRUKCJA OBSŁUGI I UTRZYMANIA 1 CZ SK PL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU INSTRUKCJA OBSŁUGI I UTRZYMANIA Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady vestavných elektrických spotřebičů. Je naším přáním,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Latarka HL50. GWARANCJA: 60 miesięcy. Rejestruj na stronie:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Latarka HL50. GWARANCJA: 60 miesięcy. Rejestruj na stronie: INSTRUKCJA OBSŁUGI Latarka HL50 GWARANCJA: 60 miesięcy *po zarejestrowaniu latarki u producenta 6 miesięcy gwarancji dodatkowo. Rejestruj na stronie: http://latarki-fenix.pl/rejestracja-latarki PPHU KOLBA

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DV2X227DU NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ DVD ODTWARZACZ / DVD PLAYER DVD LEJÁTSZÓ Vážený zákazníku, děkujeme

Bardziej szczegółowo

DAB 1471 BT NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

DAB 1471 BT NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS DAB 1471 BT RÁDIO DAB+ / DAB / FM S FUNKCÍ BLUETOOTH RÁDIO DAB+ / DAB / FM S FUNKCIOU BLUETOOTH IDAB+ / DAB / FM RADIO Z FUNKCJĄ BLUETOOTH DAB+ / DAB / FM RADIO WITH BLUETOOTH FUNCTION DAB+ / DAB / FM

Bardziej szczegółowo

TOSTER POZIOMY MODEL ATT 109 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TOSTER POZIOMY MODEL ATT 109 INSTRUKCJA OBSŁUGI TOSTER POZIOMY MODEL ATT 109 INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: ATT109 Zasilanie: 230V-50Hz 600W PODŁĄCZENIE DO SIECI: Przed podłączeniem urządzenia do sieci zasilającej, należy sprawdzić, czy napięcie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

BU Instrukcja obs³ugi 2009

BU Instrukcja obs³ugi 2009 Instrukcja obs³ugi 2009 2 BU SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE 2. SCHEMAT OZNACZENIA 3. ELEMENTY ZESTAWU 4. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 5. WARUNKI EKSPLOATACJI 6. WYMOGI BEZPIECZEÑSTWA 7. OPIS URZ DZENIA 8. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.registerelectrolux.com

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.registerelectrolux.com ENN2841AOW CS Chladnička s mrazničkou Návod k použití 2 PL Chłodziarko-zamrażarka Instrukcja obsługi 21 SK Chladnička s mrazničkou Návod na používanie 41 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Bardziej szczegółowo