EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2"

Transkrypt

1 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. CZ Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22

2 OBSAH CZ ZVLÁŠTNÍ POKYNY OBSLUHA 1 OBECNÉ POKYNY Bezpečnostní pokyny Jiné symboly použité v této dokumentaci Měrné jednotky 5 2 BEZPEČNOST Použití v souladu s účelem Všeobecné bezpečnostní pokyny Označení CE Kontrolní symbol 6 3 POPIS PŘÍSTROJE Nastavení 7 4 ČIŠTĚNÍ, PÉČE A ÚDRŽBA 7 5 ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ 8 INSTALACE 6 BEZPEČNOST Všeobecné bezpečnostní pokyny Předpisy, normy a ustanovení 9 7 POPIS PŘÍSTROJE Rozsah dodávky 9 8 PŘÍPRAVA Místo montáže 9 9 MONTÁŽ Montáž přístroje Montáž pojistného ventilu Vodovodní přípojka Elektrická přípojka UVEDENÍ DO PROVOZU První uvedení do provozu Předání přístroje Opětovné uvedení do provozu NASTAVENÍ Nastavení omezení teploty UVEDENÍ MIMO PROVOZ ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH Aktivace bezpečnostního omezovače teploty ÚDRŽBA Kontrola pojistného ventilu Vypuštění přístroje Otevření přístroje Demontujte topnou přírubu a regulátor teploty / bezpečnostní omezovač teploty Demontáž ochranné anody Namontujte topnou přírubu a regulátor teploty / bezpečnostní omezovač teploty Odvápněte přístroj Kontrola ochranné anody Výměna přívodního kabelu Kontrola ochranného vodiče TECHNICKÉ ÚDAJE Rozměry a přípojky Schéma elektrického zapojení Diagram ohřevu 18 2

3 OBSAH CZ 15.4 Potvrzení a osvědčení platná v jednotlivých zemích Extrémní provozní podmínky a podmínky v případě poruchy Údaje ke spotřebě energie Tabulka údajů 19 ZÁRUKA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A RECYKLACE ZÁRUČNÍ LIST 3

4 ZVLÁŠTNÍ POKYNY Přístroj smí používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pod dozorem nebo po poučení o bezpečném používání přístroje, a poté, co porozuměly nebezpečí, které z jeho používání plyne. Nenechávejte děti, aby si s přístrojem hrály. Čištění a údržbu, kterou má provádět uživatel, nesmí provádět děti samostatně bez dozoru. Přístroj musí být možné v případě pevného připojení k síti odpojit od sítě na všech pólech na vzdálenost nejméně 3 mm. Přívodní kabel smí při poškození nebo při výměně nahradit originálním náhradním dílem pouze autorizovaný servis s oprávněním výrobce. Upevněte přístroj způsobem popsaným v kapitole Instalace / Montáž. Dodržujte maximální dovolený tlak (viz kapitola Instalace / Technické údaje / Tabulka s technickými údaji ). Vypusťte přístroj způsobem podle popisu v kapitole Instalace / Údržba / Vypuštění přístroje. Přístroj je pod tlakem. Během ohřevu z pojistného ventilu odkapává přebytečná voda. Aktivujte pravidelně pojistný ventil, abyste zabránili jeho zablokování usazeninami vodního kamene. Instalujte pojistný ventil do přívodu studené vody. V závislosti na napájecím tlaku budete případně navíc potřebovat redukční ventil. Odtok dimenzujte tak, aby v případě zcela otevřeného pojistného ventilu mohla voda plynule odtékat. Namontujte odtokové potrubí pojistného ventilu s plynulým spádem v nezamrzající místnosti. Odtok pojistného ventilu musí zůstat otevřený do atmosféry. CZ 4

5 OBSLUHA CZ 1 OBECNÉ POKYNY Kapitoly Zvláštní pokyny a Obsluha jsou určeny uživatelům přístroje a instalačním technikům. Kapitola Instalace je určena instalačním technikům. Upozornění Dříve, než zahájíte provoz, si pozorně přečtěte tento návod a pečlivě jej uschovejte. Případně předejte návod dalšímu uživateli. 1.1 Bezpečnostní pokyny Struktura bezpečnostních pokynů UVOZUJÍCÍ SLOVO - Druh nebezpečí Zde jsou uvedeny možné následky nedodržení bezpečnostních pokynů. Zde jsou uvedena opatření k odvrácení nebezpečí Symboly, druh nebezpečí Uvozující slova Symbol Druh nebezpečí UVOZUJÍCÍ Význam Úraz SLOVO NEBEZPEČÍ Pokyny, jejichž nedodržení má za následek vážné nebo smrtelné úrazy. Úraz elektrickým proudem VÝSTRAHA Pokyny, jejichž nedodržení může mít za následek vážné nebo smrtelné úrazy. Popálení POZOR Pokyny, jejichž nedodržení může (popálení, opaření) mít za následek středně vážné nebo lehké úrazy. 1.2 Jiné symboly použité v této dokumentaci Upozornění Obecné pokyny jsou označeny symbolem zobrazeným vedle. Texty upozornění čtěte pečlivě. Symbol Věcné škody (poškození přístroje, následné škody, poškození životního prostředí) Likvidace přístroje Tento symbol vás vyzývá k určitému jednání. Potřebné úkony jsou popsány po jednotlivých krocích. 1.3 Měrné jednotky Upozornění Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny rozměry uvedeny v milimetrech. 5

6 OBSLUHA CZ 2 BEZPEČNOST 2.1 Použití v souladu s účelem Tlakový přístroj je určen k ohřevu pitné vody. Přístroj může zásobovat jedno nebo několik odběrných míst. Přístroj je určen k použití v domácnostech. Mohou jej tedy bezpečně obsluhovat neškolené osoby. Lze jej používat i mimo domácnosti, např. v drobném průmyslu, pokud způsob použití v takových oblastech odpovídá určení přístroje. Jiné použití nebo použití nad rámec daného rozsahu je považováno za použití v rozporu s určením. K použití v souladu s určením patří také dodržování tohoto návodu a návodů k používanému příslušenství. 2.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA popálení Armatura a pojistný ventil mohou během provozu dosáhnout teploty vyšší než 60 C. Pokud je výstupní teplota vyšší než 43 C hrozí nebezpečí opaření. VÝSTRAHA úraz Tlačítko regulátoru teploty smí demontovat pouze odborník. VÝSTRAHA úraz Přístroj smí používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pod dozorem nebo po poučení o bezpečném používání přístroje, a poté, co porozuměly nebezpečí, které z jeho používání plyne. Nenechávejte děti, aby si s přístrojem hrály. Čištění a údržbu, kterou má provádět uživatel, nesmí provádět děti samostatně bez dozoru. Pokud přístroj používají děti nebo osoby s omezenými tělesnými, senzorickými nebo duševními schopnostmi, doporučujeme trvalé omezení teploty. Omezení může nastavit autorizovaný servis. Věcné škody Uživatel musí přístroj, vodovodní potrubí, pojistný ventil a armaturu chránit před mrazem. Věcné škody Pokud je odtokové potrubí pojistného ventilu uzavřeno, může expandovaná voda způsobit škody. Odtokové potrubí nezavírejte. 2.3 Označení CE Označení CE dokládá, že přístroj splňuje všechny základní podmínky: Směrnice o elektrických zařízeních nízkého napětí Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2.4 Kontrolní symbol Viz typový štítek na přístroji. 6

7 OBSLUHA CZ 3 POPIS PŘÍSTROJE Přístroj trvale udržuje vodu na nastavené teplotě. Přístroj se automaticky zapíná v okamžiku, kdy teplota v přístroji klesne pod nastavenou hodnotu. Podle ročního období dochází v závislosti na různé teplotě studené vody k rozdílu mezi maximálním množstvím smíšené a odebírané vytékající vody. Upozornění Odborník může nastavit omezení teploty na přístroji (viz Instalace / Nastavení / Nastavení omezení teploty ). Upozornění Přístroj je vystaven tlaku z vodovodního potrubí. Při zahřívání zásobníku se zvětšuje objem vody. Rozpínající se voda přitom odkapává z pojistného ventilu. To je nezbytný a běžný jev. 3.1 Nastavení Požadovanou výstupní teplotu vody můžete plynule nastavovat tlačítkem regulátoru teploty. Během ohřívání svítí ukazatel ohřevu. 1 2 D Regulátor teploty 2 Ukazatel ohřevu Následkem podmínek v systému se mohou teploty lišit od požadovaných hodnot. * = studená. Při tomto nastavení je přístroj chráněn před zamrznutím. Armatura, vodovodní potrubí a pojistný ventil nejsou chráněny. MAX = maximální nastavitelná teplota 4 ČIŠTĚNÍ, PÉČE A ÚDRŽBA Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo prostředky obsahující rozpouštědla. K ošetřování a údržbě přístroje stačí vlhká textilie. Kontrolujte pravidelně armatury. Vodní kámen na výtocích z armatur odstraníte běžnými prostředky k odstranění vodního kamene. Aktivujte pravidelně pojistný ventil, abyste zabránili jeho zablokování usazeninami vodního kamene. Ochrannou anodu nechejte poprvé zkontrolovat autorizovaným servisem po 2 letech. Na základě kontroly instalatér rozhodne, v jakých časových intervalech je nutná další kontrola. Téměř v každé vodě se při vyšších teplotách vylučuje vápník. Ten se v přístroji usazuje a ovlivňuje funkci a životnost přístroje. Proto musíte podle potřeby provést odstranění vodního kamene z topných těles. Autorizovaný servis, který zná kvalitu místní vody, stanoví termín dalšího odstranění vodního kamene. 7

8 OBSLUHA CZ 5 ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ Problém Příčina Odstranění Přístroj nedodává horkou vodu. Knoflík regulátoru teploty je nastavený Přístroj zapněte otočením knoflíku na *. regulátoru teploty. Výpadek napájení přístroje. Zkontrolujte konektor / pojistky domovní instalace. Voda teče v menším množství. Regulátor průtoku v armatuře je zanesen vodním kamenem nebo je Odstraňte vodní kámen / vyměňte usměrňovač toku vody. znečištěn. Velmi hlučný ohřev přístroje. Přístroj je zanesen vodním kamenem. Předejte přístroj autorizovanému servisu k odstranění vodního kamene. Po ohřevu odkapává z pojistného ventilu voda. Pojistný ventil je zanesen vodním kamenem nebo je znečištěný. Vypněte přístroj. Uvolněte z přístroje tlak odpojením přístroje od napájení a od přívodu vody. Nechejte pojistný ventil zkontrolovat v autorizovaném servisu. Pokud nelze příčinu odstranit, kontaktujte odborníka. Aby vám mohl rychleji a účinněji pomoci, sdělte mu číslo z typového štítku (000000): O-No F-No D

9 INSTALACE CZ 6 BEZPEČNOST Instalaci, uvedení do provozu, údržbu a opravy přístroje smí provádět pouze odborník. 6.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny Řádnou funkci a spolehlivý provoz lze zaručit pouze v případě použití původního příslušenství a originálních náhradních dílů určených pro tento přístroj. 6.2 Předpisy, normy a ustanovení Upozornění Dodržujte všechny národní a místní předpisy a ustanovení. 7 POPIS PŘÍSTROJE Tlakový přístroj je vhodný pouze k montáži pod odběrné místo. Ohřívač vody je určen k napájení jednoho nebo několika odběrných míst teplou vodou. Přístroj smíte instalovat pouze s tlakovými armaturami a spolu s pojistným ventilem (viz kapitola Instalace / Popis přístroje / Rozsah dodávky ). Tento pojistný ventil ověřené konstrukce chrání přístroj před nepřípustným překročením tlaku. Smaltovaná vnitřní ocelová nádrž je vybavena ochrannou anodou. Ochranná anoda chrání vnitřní nádrž před korozí. 7.1 Rozsah dodávky Spolu s přístrojem je dodáváno: Zavěšení na zeď Pojistný ventil G 1/2 8 PŘÍPRAVA Vodovodní instalace Je nezbytné použití pojistného ventilu. Armatury Ve spojení s pojistným ventilem smějí být instalovány pouze tlakové armatury. 8.1 Místo montáže Věcné škody Instalaci přístroje smíte provést pouze v místnosti chráněné před mrazem. Věcné škody Namontujte přístroj na stěnu. Stěna musí mít dostatečnou nosnost. Věcné škody Přístroj je vhodný jen k montáži pod odběrné místo. Přípojky vody k přístroji směřují nahoru. Upozornění Pamatujte, že přístroj musí být volně přístupný pro údržbu. 9

10 INSTALACE CZ Přístroj montujte ve svislé poloze v blízkosti odběrného místa. D MONTÁŽ 9.1 Montáž přístroje Přeneste rozměry vrtaných otvorů na stěnu (viz kapitola Instalace / Technické údaje / Rozměry a přípojky ). Vyvrtejte příslušné otvory a vložte do nich vhodné hmoždinky. Upevněte konzolu na zeď vhodnými šrouby. Zavěste přístroj na nástěnnou konzolu. Upozornění Přebytečný přívodní kabel můžete uložit do úložného prostoru pro kabel. D Montáž pojistného ventilu Pojistný ventil instalujte do přívodu studené vody přístroje. Odtok dimenzujte tak, aby v případě zcela otevřeného pojistného ventilu mohla voda plynule odtékat. Namontujte odtokové potrubí pojistného ventilu s plynulým spádem v nezamrzající místnosti. Odtok pojistného ventilu musí zůstat otevřený do atmosféry. Při napájecím tlaku > 0,48 MPa namontujte redukční ventil do přívodního vedení studené vody před pojistný ventil. 10

11 INSTALACE CZ 9.3 Vodovodní přípojka Věcné škody Veškeré vodovodní přípojky a instalace provádějte podle předpisů. Věcné škody Přístroj může být nefunkční. Nezaměňujte přípojky vody. Nastavte průtokové množství (viz návod k armatuře). Přitom dbejte na maximální přípustné průtokové množství při zcela otevřené armatuře (viz kapitola Instalace / Technické údaje / Tabulka údajů ). Ve spojení s pojistným ventilem používejte pouze tlakové armatury. Dodržujte maximální dovolený tlak (viz kapitola Instalace / Technické údaje / Tabulka s technickými údaji ). Přiřaďte dle barevného označení přípojky vody na armatuře a na přístroji. Vpravo modrá = Přítok studené vody Vlevo červená = Výtok teplé vody Pevně přišroubujte vodovodní přípojky armatury k přístroji. Upozornění Dbejte na to, aby se přípojky vody při montáži neohnuly. Při montáži zabraňte tahovému namáhání. 9.4 Elektrická přípojka VÝSTRAHA elektrický proud Veškerá elektrická zapojení a instalace provádějte podle předpisů. VÝSTRAHA elektrický proud Přístroj musí být možné v případě pevného připojení k síti odpojit od sítě na všech pólech na vzdálenost nejméně 3 mm. VÝSTRAHA elektrický proud Pamatujte, že přístroj musí být připojen k ochrannému vodiči. Věcné škody Napětí uvedené na typovém štítku se musí shodovat se síťovým napětím. Dodržujte údaje uvedené na typovém štítku. Jsou přípustné následující možnosti elektrického připojení: Připojení k volně přístupné zásuvce s ochranným kontaktem s odpovídající zástrčkou Pevné připojení k přípojné krabici přístroje s ochranným vodičem EO 10 klasik X X EO 15 P X X 11

12 INSTALACE CZ 10 UVEDENÍ DO PROVOZU VÝSTRAHA elektrický proud Uvedení do provozu smí provádět pouze odborník při dodržení bezpečnostních předpisů První uvedení do provozu 26_02_06_0184 Otevřete ventil teplé vody na armatuře nebo nastavte pákovou baterii na teplou, dokud není zajištěn plynulý proud vody. Otočte regulátor teploty na maximální teplotu. Zástrčku zasuňte do zásuvky s ochranným kontaktem nebo zapněte pojistku ve vnitřní instalaci. Zkontrolujte funkci přístroje. Dávejte přitom pozor na vypnutí regulátoru teploty. Zkontrolujte funkci pojistného ventilu. Zkontrolujte těsnost veškerého vodovodního těsnění. Upozornění Pokud nebude dodrženo správné pořadí (nejprve voda, potom el. proud), aktivuje se bezpečnostní omezovač teploty. Postupujte takto: Uveďte bezpečnostní omezovač teploty do pohotovostního režimu stisknutím tlačítka Reset (viz kapitola Instalace / Odstraňování poruch / Aktivace bezpečnostního omezovače teploty ) Předání přístroje Vysvětlete uživateli funkci přístroje. Seznamte jej s obsluhou. Upozorněte uživatele na možná rizika, především na nebezpečí opaření. Předejte tento návod a návody k případnému příslušenství Opětovné uvedení do provozu Viz kapitolu Instalace / Uvedení do provozu / První uvedení do provozu. 12

13 INSTALACE CZ 11 NASTAVENÍ 11.1 Nastavení omezení teploty 1 Vymezovací prstenec Nastavení teploty: 2 38 C 3 49 C 4 65 C Omezovacím kroužkem pod knoflíkem regulátoru teploty lze rozsah nastavení knoflíku regulátoru teploty omezit na maximální teplotu. Knoflík regulátoru teploty otočte do nulové polohy (až na * ). Vytáhněte tlačítko regulátoru teploty a vyjměte vymezovací prstenec. Omezovací kroužek s požadovaným maximálním nastavením nasaďte na víko přístroje. Knoflík regulátoru teploty namontujte v nulové poloze ( * ). 12 UVEDENÍ MIMO PROVOZ Přístroj odpojte od elektrické sítě vytažením zástrčky nebo vypnutím pojistky ve vnitřní instalaci. Vypusťte vodu z přístroje (viz kapitola Instalace / Údržba / Vypuštění přístroje ). 13 ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH Závada Příčina Odstranění Přístroj nedodává horkou vodu. Zareagoval bezpečnostní omezovač teploty. Odstraňte příčinu závady. V případě potřeby vyměňte kombinovaný regulátor teploty / bezpečnostní omezovač teploty. Uveďte bezpečnostní omezovač teploty opět do pohotovostního režimu stisknutím tlačítka Reset na bezpečnostním omezovači teploty (viz kapitola Instalace / Odstraňování poruch / Aktivace bezpečnostního omezovače teploty ). Regulátor je vadný. Vyměňte kombinaci regulátor teploty / bezpečnostní omezovač teploty. Vadná topná příruba. Vyměňte topnou přírubu. Velmi hlučný ohřev přístroje. Přístroj je zanesen vodním kamenem. Odvápněte přístroj. Po ohřevu odkapává z pojistného ventilu voda. Pojistný ventil je zanesen vodním kamenem nebo je znečištěný Vyčistěte / zbavte vodního kamene sedlo ventilu. D

14 INSTALACE CZ 13.1 Aktivace bezpečnostního omezovače teploty Otevřete přístroj (viz kapitola Instalace / Údržba / Otevření přístroje ). Stáhněte adaptér. Stiskněte tlačítko Reset bezpečnostního omezovače teploty. Namontujte adaptér. Uzavřete kryt přístroje. Namontujte omezovací kroužek a regulátor teploty Adaptér 2 Tlačítko Reset bezpečnostního omezovače teploty D ÚDRŽBA VÝSTRAHA elektrický proud Při všech činnostech odpojte přístroj na všech pólech od elektrické sítě. Během údržby přístroj demontujte Kontrola pojistného ventilu Pojistný ventil kontrolujte pravidelně Vypuštění přístroje VÝSTRAHA popálení Při vypouštění může vytékat horká voda. Vypusťte vodu z přístroje připojovacím hrdlem. 14

15 INSTALACE CZ 14.3 Otevření přístroje D Vytáhněte tlačítko regulátoru teploty a vyjměte vymezovací prstenec. Z krytu vyšroubujte 4 šrouby. Otevřete víko přístroje jeho vyklopením a sejmutím. V případě potřeby vyjměte horní polovinu tepelné izolace Demontujte topnou přírubu a regulátor teploty / bezpečnostní omezovač teploty Topná příruba 2 Kombinovaný regulátor teploty / bezpečnostní omezovač teploty Z topné příruby vyjměte kombinovaný regulátor teploty / bezpečnostní omezovač teploty. Demontujte topnou přírubu. D

16 INSTALACE CZ 14.5 Demontáž ochranné anody 1 D Ochranná anoda Demontujte ochrannou anodu Namontujte topnou přírubu a regulátor teploty / bezpečnostní omezovač teploty D Topnou přírubu našroubujte až nadoraz do otvoru nádoby. Kombinovaný regulátor teploty / bezpečnostní omezovač teploty nasuňte až na doraz na topnou přírubu. Topnou přírubu a kombinovaný regulátor teploty / bezpečnostní omezovač teploty vyrovnejte podle obrázku Odvápněte přístroj Věcné škody Na povrch ochranné anody nenanášejte prostředky k odstraňování vodního kamene. Demontujte topnou přírubu (viz kapitola Instalace / Údržba / Topná příruba a regulátor teploty / Bezpečnostní omezovač teploty ). Demontujte ochrannou anodu (viz kapitola Instalace / Údržba / Demontáž ochranné anody ). Opatrným poklepem odstraňte hrubé usazeniny vodního kamene z topného tělesa. Ponořte topné těleso až po desku příruby do dekalcifikačního prostředku. 16

17 INSTALACE CZ 14.8 Kontrola ochranné anody Poprvé zkontrolujte ochrannou anodu za 2 roky. K tomu je nutné vymontovat topnou přírubu. Pokud je ochranná anoda opotřebovaná, musíte ji vyměnit. Rozhodněte, v jakých časových intervalech mají být provedeny další kontroly Výměna přívodního kabelu Přívodní kabel smí vyměnit pouze autorizovaný servis za originální náhradní díl Kontrola ochranného vodiče Zkontrolujte ochranný vodič (v Německu např. BGV A3) na hrdle k připojení vody a na kontaktu ochranného vodiče přívodního kabelu. 15 TECHNICKÉ ÚDAJE 15.1 Rozměry a přípojky a20 c01 80 a10 a30 i13 c06 c D EO 10 klasik EO 15 P a10 Přístroj Výška mm a20 Přístroj Šířka mm a30 Přístroj Hloubka mm c01 Přítok studené vody Vnější závit G 1/2 A G 1/2 A Vzdálenost nahoře mm 26,5 23 c06 Výtok teplé vody Vnější závit G 1/2 A G 1/2 A i13 Zavěšení na zeď Výška mm Vodorovný rozestup mezi otvory mm

18 INSTALACE CZ 15.2 Schéma elektrického zapojení 1/N/PE ~ V 1 2 A L B N PE D Diagram ohřevu Doba ohřevu závisí na usazeném vodním kameni a na zbytkovém teple. Doba ohřevu studené vody o teplotě 10 C na přítoku při nastavené maximální teplotě je uvedena v diagramu. x Teplota ve C y doba v min. 1 Přístroj 15 l 2 Přístroj 10 l Potvrzení a osvědčení platná v jednotlivých zemích Kontrolní značky jsou uvedeny na typovém štítku Extrémní provozní podmínky a podmínky v případě poruchy V případě poruchy se může instalace krátkodobě zahřát maximálně na 99 C. 2 D

19 INSTALACE CZ 15.6 Údaje ke spotřebě energie Údaje o výrobku odpovídají nařízením EU ke směrnici o ekodesignu výrobků v souvislosti se spotřebou energie (ErP). EO 10 klasik EO 15 P Výrobce Tatramat Tatramat Zátěžový profil XXS XXS Třída energetické účinnosti A A Energetická účinnost % Denní spotřeba el. energie kwh 2,48 2,48 Roční spotřeba el. energie kwh Nastavení teploty od výrobce C Hladina akustického výkonu db(a) Možné nastavení období mimo špičku Ne Ne 15.7 Tabulka údajů EO 10 klasik EO 15 P Údaje o hydraulickém systému Jmenovitý objem l Množství smíšené vody 40 C l 15,3 23 Elektrotechnické údaje Jmenovité napětí V Jmenovitý výkon kw 1,4 1,5 1,6 1,4 1,5 1,6 Jmenovitý proud A 6,2 6,5 6,8 6,2 6,5 6,8 Jištění A Fáze 1/N/PE 1/N/PE Frekvence Hz 50/60 50/60 Meze použitelnosti Rozsah nastavení teplot C Max. dovolený tlak MPa 0,6 0,6 Min. tlak vody na vstupu MPa 0,1 0,1 Max. tlak vody na vstupu MPa 0,6 0,6 Max. průtok l/min Energetické údaje Tepelná ztráta / 24 hod. při 65 C kwh 0,48 0,49 Třída energetické účinnosti A A Provedení Elektrické krytí (IP) IP24 D IP24 D Způsob montáže pod umyvadlo X X Druh konstrukce Tlaková Tlaková Materiál vnitřní nádrže Ocel smaltovaná Ocel smaltovaná Materiál tepelné izolace EPS EPS Materiál krytu PS PS Barva bílá bílá Přípojky Vodovodní přípojka G 1/2 A G 1/2 A Rozměry Hloubka mm Výška mm Šířka mm Hmotnosti Hmotnost kg 7,2 9,0 19

20 ZÁRUKA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A RECYKLACE CZ Při dodržení pokynů obsažených v této příručce a při odborné montáži, údržbě a řádném užívání zaručujeme, že si náš výrobek po celou záruční dobu zachová předepsané vlastnosti v závislosti na technických podmínkách. Pokud by přesto během záruční doby nastala porucha nezaviněná uživatelem či vyšší mocí (např. po přírodní katastrofě), výrobek bezplatně opravíme. Pro výměnu nebo odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení civilního občanského zákoníku. Výrobce nepřebírá odpovědnost za škody způsobené v důsledku neodborné instalace, obsluhy, údržby a neodborného připojení přístroje. Platnost záruky Záruční doba výrobku počíná dnem prodeje (respektive dnem prvního uvedení do provozu) konečnému zákazníkovi a trvá: - 24 měsícůí Záruční doba se v případě záručních oprav prodlužuje o dobu potřebnou na tyto opravy. Podmínky pro poskytování záruky - Pro uznání pětileté záruky správně vyplněný záruční list s údaji o dni prodeje, s podpisem a razítkem prodejního místa, respektive s údajem o datu instalace, s podpisem a razítkem specializované firmy prokazující uvedení přístroje do provozu (příslušné náklady jsou na účet zákazníka). - Faktura, dodací list nebo jiný doklad o prodeji. Výrobce neposkytuje záruku na problémy vzniklé v důsledku tvrdé vody nebo nízké kvality vody. Záruka se nevztahuje na odstraňování usazenin vodního kamene. Postup při reklamaci Pokud by při provozu přístroje došlo k poruše, obraťte se na jedno z uvedených zákaznických center a popište poruchu. Přitom uveďte také typ přístroje, sériové číslo a datum nákupu. V případě poruchy proto přístroj nedemontujte. K posouzení poruchy přístroje je nezbytné, aby měl servisní technik možnost pracovat s přístrojem za stejných podmínek, ve kterých byl přístroj instalován a uveden do provozu. Servisní technik odstraní poruchu nebo učiní jiná opatření za účelem vyřízení reklamace. Po záruční opravě zapíše servisní technik do záručního listu datum, opatří záruční list svým podpisem a razítkem. Zánik záruky - chybějící záruční list nebo doklad o nabytí věci - v případě poruchy jednoznačně způsobené neodbornou montáží nebo neodborným připojením přístroje - pokud nebyl přístroj používán v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu - v případě, že opravu provedla firma, která nemá k opravám našich výrobků oprávnění - pokud na přístroji byly provedeny neodborným způsobem změny nebo zásahy do jeho konstrukce - chybějící nebo poškozený typový štítek Na škody přístroje způsobené přirozeným opotřebením, usazeninami vodního kamene, chemickými nebo elektrochemickými vlivy záruku neposkytujeme. Vyhrazujeme si právo na provádění změn na přístroji, které nemají vliv na funkci a užívání přístroje. Likvidace starých přístrojů Přístroje označené tímto symbolem nepatří do směsného odpadu. Třídí se a likvidují podle zvláštních předpisů. Likvidace se řídí příslušnými zákony a předpisy. 20

21 ZÁRUČNÍ LIST CZ PRODEJ ZÁRUČNÍ SERVIS Výrobek byl v záruční opravě: Typ 1. v době od - do: Výrobní číslo Razítko servisní firmy a podpis: 2. v době od - do: Razítko servisní firmy a podpis: 3. v době od - do: Datum prodeje Razítko prodejny a podpis Razítko servisní firmy a podpis: MONTÁŽ Zrušení záruky z důvodu: Datum uvedení do provozu Razítko montážní firmy a podpis Datum zrušení záruky Razítko servisní firmy a podpis 21

22 OBSAH ŠPECIÁLNE POKYNY OBSLUHA 1 VŠEOBECNÉ POKYNY Bezpečnostné pokyny Iné označenia v tejto dokumentácii Rozmerové jednotky 25 2 BEZPEČNOSŤ Použitie v súlade s určením Všeobecné bezpečnostné pokyny Označenie CE Kontrolné značky 26 3 POPIS ZARIADENIA Nastavenia 27 4 ČISTENIE, OŠETROVANIE A ÚDRŽBA 27 5 ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV 28 INŠTALÁCIA 6 BEZPEČNOSŤ Všeobecné bezpečnostné pokyny Predpisy, normy a ustanovenia 29 7 POPIS ZARIADENIA Rozsah dodávky 29 8 PRÍPRAVY Miesto montáže 29 9 MONTÁŽ Montáž zariadenia Montáž poistného ventilu Vodovodná prípojka Elektrické pripojenie UVEDENIE DO PREVÁDZKY Prvé uvedenie do prevádzky Odovzdanie zariadenia Opätovné uvedenie do prevádzky NASTAVENIA Nastavenie obmedzenia teploty VYRADENIE Z PREVÁDZKY ODSTRAŇOVANIE PORÚCH Aktivácia tepelnej bezpečnostnej poistky ÚDRŽBA Kontrola poistného ventilu Vypustenie zariadenia Otvorenie zariadenia Demontáž vykurovacej príruby a regulátora teploty / tepelnej bezpečnostnej poistky Demontáž ochrannej anódy Montáž ohrievacej príruby a regulátora teploty / tepelnej bezpečnostnej poistky Odvápnenie zariadenia Kontrola ochrannej anódy Výmena pripojovacieho kábla Kontrola ochranného vodiča TECHNICKÉ ÚDAJE Rozmery a prípojky Elektrická schéma zapojenia Graf ohrevu 38 22

23 OBSAH 15.4 Povolenia a osvedčenia špecifické pre danú krajinu Extrémne prevádzkové a chybové podmienky Údaje k spotrebe energie Tabuľka s údajmi 39 ZÁRUKA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A RECYKLÁCIA ZÁRUČNÝ LIST 23

24 ŠPECIÁLNE POKYNY Deti od 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, senzorickými či mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami môžu prístroj používať pod dozorom, prípadne ak boli o bezpečnom používaní prístroja poučené a porozumeli z toho vyplývajúcim nebezpečenstvám. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. Pri trvalej prípojke k elektrickej sieti prostredníctvom prípojnej zásuvky zariadenia sa musí dať odpojiť od siete všetkými pólmi s minimálnou odpojovacou vzdialenosťou 3 mm. Pripojovací kábel smie pri poškodení alebo výmene nahrádzať iba odborný montážnik/inštalatér oprávnený výrobcom, a to výmenou za originálny náhradný diel. Upevnite prístroj tak, ako je popísané v kapitole Inštalácia / Montáž. Rešpektujte maximálne prípustný tlak (pozri kapitolu Inštalácia / Technické údaje / Tabuľka s údajmi ). Vypustite zariadenie tak, ako je popísané v kapitole Inštalácia / Údržba / Vypustenie zariadenia. Zariadenie je pod tlakom. Počas ohrevu kvapká z poistného ventilu expanzná voda. Pravidelne otáčajte hlavičkou poistného ventila, aby ste predišli zadreniu, zapríčinenému napr. vápenatými usadeninami. Nainštalujte poistný ventil do prívodného vedenia studenej vody. V závislosti od zásobovacieho tlaku potrebujete príp. dodatočne redukčný ventil. Dimenzujte odtokové potrubie tak, aby pri úplne otvorenom poistnom ventile mohla voda bez zábran odtekať. Namontujte odtokové potrubie poistného ventilu s trvalým sklonom nadol v nezamŕzajúcej miestnosti. Výpust poistného ventilu musí zostať otvorený do atmosféry. 24

25 OBSLUHA 1 VŠEOBECNÉ POKYNY Kapitoly Špeciálne pokyny a Obsluha sú zamerané na používateľa zariadenia a odborného montážnika/ inštalatéra. Kapitola Inštalácia je určená odbornému montážnikovi/inštalatérovi. Upozornenie Pred použitím si dôkladne prečítajte tento návod a uschovajte ho. Tento návod prípadne odovzdajte nasledujúcemu používateľovi. 1.1 Bezpečnostné pokyny Štruktúra bezpečnostných pokynov SIGNÁLNE SLOVO Druh nebezpečenstva Tu sú uvedené možné následky pri nerešpektovaní bezpečnostných pokynov. Tu sú uvedené opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva Symboly, druh nebezpečenstva Signálne slová Symbol Druh nebezpečenstva SIGNÁLNE Význam Poranenie SLOVO NEBEZPEČEN- Pokyny, ktorých nedodržiavanie má STVO za následok ťažké poranenia alebo smrť. Zásah elektrickým prúdom VÝSTRAHA Pokyny, ktorých nerešpektovanie môže mať za následok ťažké poranenia alebo smrť. Popálenie (popálenie, obarenie) POZOR Pokyny, ktorých nedodržiavanie môže viesť k stredne ťažkým alebo ľahkým poraneniam. 1.2 Iné označenia v tejto dokumentácii Upozornenie Všeobecné pokyny sú označené vedľa uvedeným symbolom. Pozorne si prečítajte texty upozornení. Symbol Materiálne škody (škody na zariadení, následné škody, škody na životnom prostredí) Likvidácia zariadenia Tento symbol vám signalizuje, že musíte niečo urobiť. Potrebné postupy sú popísané krok za krokom. 1.3 Rozmerové jednotky Upozornenie Ak nie je uvedené inak, všetky rozmery sú v milimetroch. 25

26 OBSLUHA 2 BEZPEČNOSŤ 2.1 Použitie v súlade s určením Zatvorené (tlakové) zariadenie je určené na ohrev pitnej vody. Prístroj môže zásobovať jedno alebo viaceré odberné miesta. Zariadenie je určené na používanie v domácom prostredí. Bezpečne ho môžu používať aj osoby, ktoré neboli o používaní poučené. Zariadenie sa môže používať aj v inom ako domácom prostredí, napr. v malých prevádzkach, ak sa používa rovnakým spôsobom. Iné použitie alebo použitie nad určený rámec sa pokladá za použitie v rozpore s určením. K použitiu v súlade s určením patrí aj dodržiavanie tohto návodu, ako aj návodov pre použité príslušenstvo. 2.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny VÝSTRAHA Popálenie Armatúra a poistný ventil môžu počas prevádzky nadobudnúť teplotu nad 60 C. Pri výtokových teplotách vyšších než 43 C vzniká nebezpečenstvo obarenia. VÝSTRAHA Poranenie Otočný regulátor teploty smie demontovať len odborný montážnik/inštalatér. VÝSTRAHA Poranenie Deti od 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, senzorickými či mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami môžu zariadenie používať pod dozorom, prípadne ak boli o bezpečnom používaní zariadenia poučené a porozumeli z toho vyplývajúcim nebezpečenstvám. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. Ak prístroj používajú deti alebo osoby s obmedzenými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, odporúčame trvalé obmedzenie teploty. Obmedzenie môže nastaviť montážnik. Materiálne škody Prístroj, vodovodné potrubia, poistný ventil a armatúru musí používateľ chrániť pred mrazom. Materiálne škody Keď sa zatvorí odtokové potrubie poistného ventilu, expanzná voda môže spôsobiť škody. Nezatvárajte odtokové potrubie. 2.3 Označenie CE Označenie CE potvrdzuje, že zariadenie spĺňa všetky základné požiadavky: smernice o nízkom napätí. smernice o elektromagnetickej kompatibilite 2.4 Kontrolné značky Pozri typový štítok na zariadení. 26

27 OBSLUHA 3 POPIS ZARIADENIA Zariadenie nepretržite udržiava objem vody s predvolenou teplotou. Zariadenie sa automaticky zapne, akonáhle teplota v zariadení klesne pod nastavenú hodnotu. Podľa ročného obdobia sú pri rôznych teplotách studenej vody k dispozícii rozdielne maximálne množstvá zmesi odpadových vôd a výtokové množstvá. Upozornenie Montážnik môže na prístroji vykonať obmedzenie teploty (pozri Inštalácia / Nastavenia / Nastavenie obmedzenia teploty ). Upozornenie Zariadenie sa nachádza pod tlakom vodovodného vedenia. Keď sa zásobník ohreje, zväčší sa objem vody. Pritom expanzná voda odkvapkáva cez poistný ventil. Tento jav je potrebný a bežný. 3.1 Nastavenia Požadovanú výtokovú teplotu teplej vody môžete plynule nastaviť na otočnom regulátore teploty. Počas ohrevu svieti ukazovateľ ohrevu. 1 2 D Otočný regulátor teploty 2 Ukazovateľ ohrevu V závislosti od systému sa teploty môžu odchyľovať od požadovanej hodnoty. * = studená. Pri tomto nastavení je zariadenie chránené pred mrazom. Armatúra, vodovodné potrubia a poistný ventil nie sú chránené. MAX = maximálna nastaviteľná teplota 4 ČISTENIE, OŠETROVANIE A ÚDRŽBA Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom abrazívnych látok alebo rozpúšťadiel. Na ošetrovanie a čistenie zariadenia vám postačí vlhká utierka. Pravidelne kontrolujte armatúry. Vápnik na výtoku armatúr môžete odstrániť pomocou bežných odvápňovacích prostriedkov. Pravidelne otáčajte hlavičkou poistného ventila, aby ste predišli zadreniu, zapríčinenému napr. vápenatými usadeninami. Ochrannú anódu si nechajte prvýkrát skontrolovať odborným montážnikom/inštalatérom po 2 rokoch. Odborný remeselník následne rozhodne, v akých intervaloch je potrebné vykonávať opätovnú kontrolu. Takmer každá voda pri vysokých teplotách odlučuje vápnik. Tento sa usadzuje v zariadení a ovplyvňuje funkciu a životnosť zariadenia. Ohrievacie telesá by sa preto mali v prípade potreby odvápniť. Odborný montážnik/inštalatér, ktorý pozná kvalitu miestnej vody, určí čas pre odvápnenie. 27

28 OBSLUHA 5 ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV Problém Príčina Odstránenie Zariadenie nedodáva žiadnu teplú vodu. Otočný regulátor teploty je nastavený na *. Zapnite zariadenie otočením otočného regulátora teploty. Na zariadení nie je prítomné žiadne napätie. Skontrolujte zástrčku/poistky domovej inštalácie. Vodu je možné odoberať len so zníženým Prúdový regulátor v armatúre je za- Odvápnite / vymeňte prúdový regu- odberovým množstvom. vápnený alebo zanesený. látor. Silné varné zvuky v zariadení. Zariadenie je zavápnené. Zariadenie nechajte odvápniť odborným montážnikom/inštalatérom. Po ohreve kvapká z poistného ventilu Poistný ventil je zavápnený alebo Vypnite zariadenie. Vypnite zariadenie voda. znečistený. bez tlaku tým, že zariadenie odpojíte od zdroja napätia a prívodu vody. Poistný ventil nechajte skontrolovať odborným montážnikom/inštalatérom. Ak neviete príčinu odstrániť, zavolajte odborného montážnika/inštalatéra. Kvôli lepšej a rýchlejšej pomoci mu oznámte číslo z typového štítku (000000): O-No F-No D

29 INŠTALÁCIA 6 BEZPEČNOSŤ Inštaláciu, uvedenie do prevádzky, ako aj údržbu a opravu zariadenia smie vykonávať iba odborný montážnik/inštalatér. 6.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny Bezchybnú funkciu a prevádzkovú bezpečnosť zaručujeme len vtedy, ak sa používa originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely, ktoré sú pre zariadenie určené. 6.2 Predpisy, normy a ustanovenia Upozornenie Dbajte na všetky vnútroštátne a regionálne predpisy a ustanovenia. 7 POPIS ZARIADENIA Zatvorené (tlakové) zariadenie je vhodný iba na montáž pod umývadlo. Zariadenie je určené na zásobovanie jedného alebo viacerých odberných miest na ohrev studenej vody. Zariadenie sa smie inštalovať iba s tlakovými armatúrami a v spojení s poistným ventilom (pozri kapitolu Inštalácia / Popis zariadenia / Rozsah dodávky ). Konštrukčne preskúšaný bezpečnostný ventil chráni prístroj pred neprípustným prekročením tlaku. Vnútorná nádrž zo smaltovanej ocele je vybavená ochrannou anódou. Ochranná anóda chráni vnútornú nádrž pred koróziou. 7.1 Rozsah dodávky So zariadením sa dodáva: Zavesenie na stenu Poistný ventil G 1/2 8 PRÍPRAVY Vodovodná inštalácia Vyžaduje sa poistný ventil. Armatúry V spojení s poistným ventilom sa smú inštalovať iba tlakové armatúry. 8.1 Miesto montáže Materiálne škody Zariadenie sa smie inštalovať len v nezamŕzajúcej miestnosti. Materiálne škody Namontujte zariadenie na stenu. Stena musí byť dostatočne nosná. Materiálne škody Zariadenie je vhodné iba na montáž pod umývadlo. Vodovodné prípojky zariadenia ukazujú nahor. Upozornenie Dbajte na to, aby prístroj bol voľne prístupný na účely údržbových prác. 29

30 INŠTALÁCIA Zariadenie montujte zvislo a v blízkosti odberného miesta. D MONTÁŽ 9.1 Montáž zariadenia Preneste rozmery vývrtov na stenu (pozri kapitolu Inštalácia / Technické údaje / Rozmery a prípojky). Vyvŕtajte diery a vložte vhodné príchytky. Upevnite záves na stenu pomocou vhodných skrutiek. Zaveste zariadenie na namontovaný záves. Upozornenie Prebytočný pripojovací kábel môžete vložiť do úložiska kábla. D Montáž poistného ventilu Nainštalujte poistný ventil do prívodného vedenia studenej vody prístroja. Dimenzujte odtokové potrubie tak, aby pri úplne otvorenom poistnom ventile mohla voda bez zábran odtekať. Namontujte odtokové potrubie poistného ventilu s trvalým sklonom nadol v nezamŕzajúcej miestnosti. Výpust poistného ventilu musí zostať otvorený do atmosféry. Pri zásobovacom tlaku > 0,48 MPa zabudujte do prívodného vedenia studenej vody pred poistným ventilom redukčný ventil. 30

31 INŠTALÁCIA 9.3 Vodovodná prípojka Materiálne škody Všetky práce na vodovodnej prípojke a inštalačné práce vykonávajte podľa predpisov. Materiálne škody Zariadenie sa môže stať nefunkčným. Nezameňte vodovodné prípojky. Nastavte prietokové množstvo (pozri návod armatúry). Dbajte pri tom na maximálne povolené prietokové množstvo pri úplne otvorenej armatúre (pozri kapitolu Inštalácia / Technické údaje / Tabuľka s údajmi ). V spojení s poistným ventilom používajte iba tlakové armatúry. Rešpektujte maximálne prípustný tlak (pozri kapitolu Inštalácia / Technické údaje / Tabuľka s údajmi ). Navzájom priraďte farebné označenie vodovodných prípojok armatúry a zariadenia: Modrá vpravo = Studená voda prívod Červená vľavo = Teplá voda výtok Na zariadenie pevne naskrutkujte vodovodné prípojky. Upozornenie Dbajte na to, aby sa vodovodné prípojky pri montáž nezalomili. Vyhýbajte sa pri montáži ťahovému napätiu. 9.4 Elektrické pripojenie VÝSTRAHA Zásah elektrickým prúdom Všetky práce na elektrickom pripojení a elektrické inštalačné práce vykonávajte podľa predpisov. VÝSTRAHA Zásah elektrickým prúdom Pri trvalej prípojke k elektrickej sieti prostredníctvom prípojnej zásuvky zariadenia sa musí dať odpojiť od siete všetkými pólmi s minimálnou odpojovacou vzdialenosťou 3 mm. VÝSTRAHA Zásah elektrickým prúdom Dbajte na to, aby zariadenie bolo pripojené na ochranný vodič. Materiálne škody Napätie uvedené na typovom štítku sa musí zhodovať so sieťovým napätím. Dbajte na typový štítok. Sú prípustné nasledujúce možnosti pripojenia elektrickej prípojky: Prípojka k voľne prístupnej zásuvke s ochranným kontaktom so zodpovedajúcou zástrčkou Trvalá prípojka k prípojnej zásuvke prístroja s ochranným vodičom EO 10 klasik X X EO 15 P X X 31

32 INŠTALÁCIA 10 UVEDENIE DO PREVÁDZKY VÝSTRAHA Zásah elektrickým prúdom Uvedenie do prevádzky smie uskutočniť len odborný montážnik/inštalatér s ohľadom na bezpečnostné predpisy Prvé uvedenie do prevádzky 26_02_06_0184 Otvorte buď teplovodný ventil armatúry alebo nastavte páku batérie na teplá, až kým nevyteká voda bez bublín. Nastavte otočný regulátor teploty na maximálnu teplotu. Zastrčte zástrčku do zásuvky s ochranným kontaktom alebo zapnite poistku domovej inštalácie. Skontrolujte činnosť zariadenia. Dbajte pri tom na vypnutie regulátora teploty. Skontrolujte funkciu poistného ventilu. Skontrolujte tesnosť všetkých vodovodných inštalácií. Upozornenie Keď sa nedodrží poradie (najskôr voda, potom prúd), zareaguje tepelná bezpečnostná poistka. Postupujte nasledovne: Stlačením nulovacieho tlačidla uveďte tepelnú bezpečnostnú poistku do režimu pohotovosti (pozri kapitolu Inštalácia / Odstraňovanie porúch / Aktivácia tepelnej bezpečnostnej poistky ) Odovzdanie zariadenia Vysvetlite používateľovi fungovanie zariadenia. Oboznámte ho s jeho používaním. Poučte ho o možných nebezpečenstvách, osobitne o nebezpečenstve obarenia. Odovzdajte tento návod aj (ak sú k dispozícii) návody od príslušenstva Opätovné uvedenie do prevádzky Pozri kapitolu Inštalácia / Uvedenie do prevádzky / Prvé uvedenie do prevádzky. 32

33 INŠTALÁCIA 11 NASTAVENIA 11.1 Nastavenie obmedzenia teploty 1 Obmedzovací krúžok Nastavenia teploty: 2 38 C 3 49 C 4 65 C Pomocou obmedzovacieho krúžku pod otočným regulátorom teploty môžete obmedziť nastaviteľný rozsah otočného regulátora teploty na maximálnu teplotu. Otočte otočný regulátor teploty do nulovej polohy (na * ). Stiahnite otočný regulátor teploty a obmedzovací krúžok. Nasaďte obmedzovací krúžok so želaný maximálnym nastavením na kryt prístroja. Namontujte otočný regulátor teploty do nulovej polohy ( * ). 12 VYRADENIE Z PREVÁDZKY Odpojte zariadenie od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky alebo vypnutím poistky domovej inštalácie. Vypustite prístroj (pozri kapitolu Inštalácia / Údržba / Vypustenie prístroja ). 13 ODSTRAŇOVANIE PORÚCH Porucha Príčina Odstránenie Zariadenie nedodáva žiadnu teplú vodu. Spustila sa tepelná bezpečnostná poistka. Odstráňte príčinu chyby. Vymeňte príp. kombinovaný regulátor teploty / tepelnú bezpečnostnú poistku. Uveďte tepelnú bezpečnostnú poistku znova do stavu pohotovosti stlačením nulovacieho tlačidla na nej (pozri kapitolu Inštalácia / Odstraňovanie porúch / Aktivácia tepelnej bezpečnostnej poistky ). Regulátor je chybný. Vymeňte kombinovaný regulátor teploty / tepelnú bezpečnostnú poistku. Ohrievacie teleso je chybné. Vymeňte ohrievacie teleso. Silné varné zvuky v zariadení. Zariadenie je zavápnené. Odvápnite zariadenie. Po ohreve kvapká z poistného ventilu voda. Poistný ventil je zavápnený alebo znečistený Očistite / odvápnite ventilové sedlo. D

34 INŠTALÁCIA 13.1 Aktivácia tepelnej bezpečnostnej poistky Otvorte prístroj (pozri kapitolu Inštalácia / Údržba / Otvorenie prístroja ). Odnímte adaptér. Stlačte nulovacie tlačidlo bezpečnostného obmedzovača teploty. Namontujte adaptér. Uzatvorte kryt prístroja. Namontujte obmedzovací krúžok a otočný regulátor teploty Adaptér 2 Nulovacie tlačidlo bezpečnostného obmedzovača teploty D ÚDRŽBA VÝSTRAHA Zásah elektrickým prúdom Pri všetkých prácach odpojte všetky póly zariadenia od elektrickej siete. Pri údržbových prácach demontujte zariadenie Kontrola poistného ventilu Pravidelne kontrolujte poistný ventil Vypustenie zariadenia VÝSTRAHA Popálenie Pri vypúšťaní môže vytekať horúca voda. Vyprázdnite zariadenie cez prípojné hrdlá. 34

35 INŠTALÁCIA 14.3 Otvorenie zariadenia D Stiahnite otočný regulátor teploty a obmedzovací krúžok. Vyskrutkujte 4 skrutky z krytu. Otvorte kryt prístroja vychýlením a odobratím krytu. V prípade potreby odnímte vrchnú polovicu tepelnej izolácie Demontáž vykurovacej príruby a regulátora teploty / tepelnej bezpečnostnej poistky Ohrievacie teleso 2 Kombinovaný regulátor teploty / tepelná bezpečnostná poistka Vytiahnite kombinovaný regulátor teploty / tepelnú bezpečnostnú poistku z ohrievacej príruby. Demontujte ohrievaciu prírubu. D

36 INŠTALÁCIA 14.5 Demontáž ochrannej anódy 1 D Ochranná anóda Demontujte ochrannú anódu Montáž ohrievacej príruby a regulátora teploty / tepelnej bezpečnostnej poistky D Naskrutkujte ohrievaciu prírubu až na doraz do otvoru nádrže. Zastrčte kombinovaný regulátor teploty / tepelnú bezpečnostnú poistku až na doraz na ohrievaciu prírubu. Vyrovnajte vykurovaciu prírubu a kombinovaný regulátor teploty / tepelnú bezpečnostnú poistku podľa obrázka Odvápnenie zariadenia Materiálne škody Neošetrujte ochrannú anódu odvápňovacími prostriedkami. Demontujte ohrievaciu prírubu (pozri kapitolu Inštalácia / Údržba / Ohrievacia príruba a regulátor teploty / Demontáž tepelnej bezpečnostnej poistky ). Demontujte ochrannú anódu (pozri kapitolu Inštalácia / Údržba / Demontáž ochrannej anódy ). Odstráňte hrubé usadeniny vápnika z ohrievacieho telesa opatrným poklepaním. Ponorte ohrievacie teleso až po prírubovú platňu do odvápňovacieho prostriedku. 36

37 INŠTALÁCIA 14.8 Kontrola ochrannej anódy Skontrolujte ochrannú anódu prvýkrát po 2 rokoch. Na to sa musí ohrievacia príruba vymontovať. Pri opotrebovaní sa ochranná anóda musí vymeniť. Rozhodnite, v akých časových intervaloch sa majú vykonávať ďalšie kontroly Výmena pripojovacieho kábla Pripojovací kábel smie vymieňať iba odborný montážnik/inštalatér za originálny náhradný diel Kontrola ochranného vodiča Skontrolujte ochranný vodič (v Nemecku napr. BGV A3) na prípojnom hrdle vody a na kontakte ochranného vodiča pripojovacieho kábla. 15 TECHNICKÉ ÚDAJE 15.1 Rozmery a prípojky a20 c01 80 a10 a30 i13 c06 c D EO 10 klasik EO 15 P a10 Zariadenie Výška mm a20 Zariadenie Šírka mm a30 Zariadenie Hĺbka mm c01 Studená voda prívod Vonkajší závit G 1/2 A G 1/2 A Vzdialenosť hore mm 26,5 23 c06 Teplá voda výtok Vonkajší závit G 1/2 A G 1/2 A i13 Zavesenie na stenu Výška mm Vzdialenosť otvorov horizontálne mm

38 INŠTALÁCIA 15.2 Elektrická schéma zapojenia 1/N/PE ~ V 1 2 A L B N PE D Graf ohrevu Doba ohrevu je závislá od zavápnenia a zostatkového tepla. Dobu ohrevu pri prívode studenej vody s teplotou 10 C a maximálnym nastavením teploty nájdete v diagrame. x Teplota v C y Doba v min. 1 15l prístroj 2 10 l prístroj Povolenia a osvedčenia špecifické pre danú krajinu Kontrolné značky sú viditeľné na typovom štítku Extrémne prevádzkové a chybové podmienky V prípade poruchy môže teplota v inštalácii krátkodobo vystúpiť na teplotu maximálne 99 C. 2 D

39 INŠTALÁCIA 15.6 Údaje k spotrebe energie Produktové údaje zodpovedajú nariadeniam EÚ vychádzajúcim zo smernice stanovujúcej požiadavky na ekodizajn energeticky významných výrobkov. EO 10 klasik EO 15 P Výrobca Tatramat Tatramat Odberový profil XXS XXS Trieda energetickej účinnosti A A Energetická účinnosť % Denná spotreba el. energie kwh 2,48 2,48 Ročná spotreba el. energie kwh Nastavenie teploty z výroby C Hladina akustického tlaku db(a) Doby nízkeho zaťaženia sú možné Nie Nie 15.7 Tabuľka s údajmi EO 10 klasik EO 15 P Hydraulické údaje Menovitý objem l Množstvo zmiešanej vody s teplotou l 15, C Elektrické údaje Menovité napätie V Príkon kw 1,4 1,5 1,6 1,4 1,5 1,6 Menovitý prúd A 6,2 6,5 6,8 6,2 6,5 6,8 Poistka A Fázy 1/N/PE 1/N/PE Frekvencia Hz 50/60 50/60 Hranice použitia Rozsah nastavenia teploty C Max. povolený tlak MPa 0,6 0,6 Min. vstupný tlak vody MPa 0,1 0,1 Max. vstupný tlak vody MPa 0,6 0,6 Max. prietokové množstvo l/min Energetické údaje Pohotovostná spotreba elektrického kwh 0,48 0,49 prúdu/24 h pri 65 C Trieda energetickej účinnosti A A Vyhotovenia Druh krytia (IP) IP24 D IP24 D Typ montáže pod umývadlo X X Typ konštrukcie uzavretý uzavretý Materiál vnútornej nádrže Smaltovaná oceľ Smaltovaná oceľ Materiál tepelnej izolácie EPS EPS Materiál plášťa PS PS Farba biela biela Prípojky Vodovodná prípojka G 1/2 A G 1/2 A Rozmery Hĺbka mm Výška mm Šírka mm Hmotnosti Hmotnosť kg 7,2 9,0 39

40 ZÁRUKA, ŽIVOTNÉ PROSTREDIA A RECYKLÁCIA Pri dodržaní pokynov uvedených v tejto príručke a pri odbornej montáži, používaní a údržbe zaručujeme, že si náš produkt počas celej záručnej lehoty zachová technickým podmienkam zodpovedajúce predpísané vlastnosti. Pokiaľ by sa však počas záručnej doby vyskytol nedostatok, ktorý nespôsobil používateľ alebo vyššia moc (napríklad prírodná katastrofa), produkt bezplatne opravíme. Pre výmenu alebo odstúpenie od zmluvy platia príslušné ustanovenia občianskeho zákonníka. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté neodbornou inštaláciou, pripojením, obsluhou a údržbou prístroja. Platnosť záruky Záručná doba pre produkt začína plynúť dňom predaja (prípadne dňom prvého uvedenia do prevádzky) koncovému používateľovi a trvá: - 24 mesiacov Záručná doba sa pri vyplývajúcich záručných opravách predlžuje o dobu potrebnú na ich realizáciu. Podmienky pre zabezpečenie záruky - Správne vyplnený záručný list, s údajmi o dni predaja, podpisom a pečiatkou predajne, prípadne údajom o dátume inštalácie, podpisom a pečiatkou odborného podniku o uvedení prístroja do prevádzky (vyplývajúce náklady idú na ťarchu zákazníka). - Účet, dodací list alebo iný doklad o kúpe. Výrobca nepreberá žiadnu záruku za problémy, ktoré vznikli vplyvom tvrdej vody a nízkej kvality vody. Odstránenie vápenatých usadenín nie je súčasťou záruky. Reklamačný proces Ak by pri prevádzke prístroja došlo k poruche, spojte sa s jedným z uvedených centier zákazníckej služby a tomuto oznámte príznaky poruchy. Pritom uveďte aj typ prístroja, sériové číslo a dátum kúpy uvedený na záručnom liste. V prípade poruchy prístroj nedemontujte. Pre posúdenie nedostatku na prístroji je potrebné, aby mohol servisný technik na prístroji pracovať v tých istých podmienkach, v ktorých bol nainštalovaný a uvedený do prevádzky. Servisný technik poruchu odstráni alebo vykoná ďalšie opatrenia na vybavenie vašej reklamácie. Servisný technik po vykonaní záručnej opravy zapíše do záručného listu dátum, podpíše a opečiatkuje ho. Zánik záruky - chýbajúci záručný list, - v prípade nedostatku jednoznačne zapríčineného neodbornou montážou a pripojením prístroja, - ak nebol prístroj používaný v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode, - ak opravu vykonala firma, ktorá nedisponuje oprávnením na opravu našich produktov, - ak boli na prístroji vykonané neodborné zmeny alebo zásahy do jeho konštrukcie, - chýbajúci alebo poškodený typový štítok. Za škody vzniknuté na prístroji vplyvom prirodzeného opotrebovania, zavápnenia, chemických alebo elektrochemických vplyvov nepreberáme žiadnu záruku. Vyhradzujeme si právo na zmeny vyhotovenia prístroja, ktoré neovplyvňujú funkčné a úžitkové vlastnosti prístroja. Likvidácia starých prístrojov Prístroje označené vedľa uvedeným symbolom nepatria do komunálneho odpadu. Zbierajú sa a likvidujú oddelene. Likvidácia podlieha príslušným zákonom a predpisom. 40

L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34

L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 6 TECHNICKÉ INFORMACE 7 POPIS SPOTŘEBIČE 8 OVLÁDACÍ

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 60660. naczyń

FAVORIT 60660. naczyń FAVORIT 60660 Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka do naczyń Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Bardziej szczegółowo

EWP 106200 W... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28

EWP 106200 W... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28 EWP 106200 W...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 47020 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka Umývačka riadu ESF 68030 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 68860 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

Bardziej szczegółowo

Kombinovaná trouba vestavná Kombinovaná rúra vstavaná Piekarnik kombinowany do zabudowy Built-In Combined Oven

Kombinovaná trouba vestavná Kombinovaná rúra vstavaná Piekarnik kombinowany do zabudowy Built-In Combined Oven Kombinovaná trouba vestavná Kombinovaná rúra vstavaná Piekarnik kombinowany do zabudowy Built-In Combined Oven KTV3344 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept

Bardziej szczegółowo

PODĚKOVÁNÍ. Technické parametry. Příkon dolního topného tělesa. Příkon grilovacího tělesa Rozsah nastavení teploty 0 250 C. Vnitřní objem ETV6360

PODĚKOVÁNÍ. Technické parametry. Příkon dolního topného tělesa. Příkon grilovacího tělesa Rozsah nastavení teploty 0 250 C. Vnitřní objem ETV6360 CZ Elektrická multifunkční trouba vestavná Elektrická multifunkčná rúra vstavaná Elektryczny piekarnik wielofunkcyjny do zabudowy Built-in Multifunctional Electric Oven CZ SK PL EN 1 CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 45002. Instrukcja obsługi

FAVORIT 45002. Instrukcja obsługi FAVORIT 45002 Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím

Bardziej szczegółowo

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 23 Chłodziarko-zamrażarka S93820CMX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 23 Chłodziarko-zamrażarka S93820CMX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 23 Chłodziarko-zamrażarka S93820CMX2 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4. PROVOZ...7

Bardziej szczegółowo

SANTO 70318-5 KG. mrazničkou

SANTO 70318-5 KG. mrazničkou SANTO 70318-5 KG Návod k použití Instrukcja obsługi Kullanma Kılavuzu Chladnička s mrazničkou Chłodziarkozamrażarka Buzdolabı 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků.

Bardziej szczegółowo

EOL5821 EOR5821... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30

EOL5821 EOR5821... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30 EOL5821 EOR5821...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven MTV3125 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Máquina de lavar loiça Umývačka ESI 67070 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete

Bardziej szczegółowo

... CS CHLADNIČKA S ENN2800AJW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 ZAMRAŻARKA

... CS CHLADNIČKA S ENN2800AJW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 ZAMRAŻARKA ENN2800AJW...... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 ZAMRAŻARKA 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi

návod k použití instrukcja obsługi návod k použití instrukcja obsługi Pračka Pralka EWS 106540 W EWS 126540 W 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis

Bardziej szczegółowo

47035VD CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 33

47035VD CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 33 47035VD CS Návod k použití PL Instrukcja obsługi 33 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Bardziej szczegółowo

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK 509111-05 CZ/SK DW432 DW433 2 3 4 5 CZ PÁSOVÁ BRUSKA Blahopøejeme Vám! Rozhodli jste se pro elektronáøadí firmy DEWALT, jež pokraèuje v dlouhé tradici této firmy, vyznaèující se tím, že nabízí odborníkovi

Bardziej szczegółowo

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.registerelectrolux.com

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.registerelectrolux.com ENN2841AOW CS Chladnička s mrazničkou Návod k použití 2 PL Chłodziarko-zamrażarka Instrukcja obsługi 21 SK Chladnička s mrazničkou Návod na používanie 41 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Bardziej szczegółowo

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a

Bardziej szczegółowo

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher MNV6560 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste

Bardziej szczegółowo

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher MNV4560 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie Bubnová sušička Suszarka bębnowa Sušička EDH 97981W 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

Bardziej szczegółowo

VHO200 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C402-CZ-SK-PL-H 09/2014

VHO200 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C402-CZ-SK-PL-H 09/2014 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS CZ SK PL H C402-CZ-SK-PL-H 09/2014 Obsah Návod k použití...2 Bezpečnost operátora... 2 Obecné informace o používání vysavače...

Bardziej szczegółowo

Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie

Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 21 Chłodziarko-zamrażarka SK Návod na používanie 42 Chladnička s mrazničkou SCZ71800F1 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 44010 I. Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi. Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń

FAVORIT 44010 I. Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi. Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń FAVORIT 44010 I Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń 2 Obsah Ďakujeme Vám, že ste si vybrali jeden z našich vysokokvalitných výrobkov. Aby

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 44410 VI. Instrukcja obsługi

FAVORIT 44410 VI. Instrukcja obsługi FAVORIT 44410 VI Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi

návod k použití instrukcja obsługi návod k použití instrukcja obsługi Pračka Pralka EWF 106510 W 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46

FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod na používanie Sporák Kuchenka Aragaz Sporák EKC513516 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese

Bardziej szczegółowo

Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA

Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA CZ Česky, 1 SK Slovenčina, 52 TCD 83B HU Magyar, 18 TR Türkçe, 69 PL Polski, 35 Při prvním zapnutí sušičky musíte zvolit preferovaný jazyk, viz str. 6 Obsah Důležité informace,

Bardziej szczegółowo

Elektronický, malý průtokový ohřívač MCX 3..7 SMARTRONIC

Elektronický, malý průtokový ohřívač MCX 3..7 SMARTRONIC CS 56 Elektronický, malý průtokový ohřívač MCX 3..7 SMARTRONIC Návod k obsluze pro uživatele Electronic instant water heater MCX 3..7 SMARTRONIC Operating and installation instructions 12.12 MCX 3..7 SMARTRONIC

Bardziej szczegółowo

F88030VI. Instrukcja obsługi

F88030VI. Instrukcja obsługi F88030VI Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně

Bardziej szczegółowo

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru Příručka k rychlé instalaci: NWD2105 Základní informace NWD2105 je bezdrátový USB adaptér určený pro použití s počítačem. NWD2105 je kompatibilní s technologií WPS (Wi-Fi Protected Setup). A: LED kontrolka

Bardziej szczegółowo

559122-68 CZ/SK D28217 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187

559122-68 CZ/SK D28217 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187 559122-68 CZ/SK D28217 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187 2 3 4 CZ ÚHLOVÁ BRUSKA Blahopřejeme Vám! D28127/D28187 Rozhodli jste se pro nářadí firmy DEWALT. Dlouhá

Bardziej szczegółowo

IO 00436/3 OSC 510, OSC 510W OSC 610, OSC 610W. Návod k obsluze. Kuchyňská digestoř. Návod na obsluhu. Kuchyňská digestoř

IO 00436/3 OSC 510, OSC 510W OSC 610, OSC 610W. Návod k obsluze. Kuchyňská digestoř. Návod na obsluhu. Kuchyňská digestoř IO 00436/3 OSC 510, OSC 510W OSC 610, OSC 610W Návod k obsluze Kuchyňská digestoř Návod na obsluhu Kuchyňská digestoř CZ SK Vážení kupující, Stali jste se uživateli nejnovější generace kuchyňských digestoří

Bardziej szczegółowo

Indukční deska vestavná Indukčná doska vstavaná Płyta indukcyjna do zabudowy Built-in induction plate

Indukční deska vestavná Indukčná doska vstavaná Płyta indukcyjna do zabudowy Built-in induction plate Indukční deska vestavná Indukčná doska vstavaná Płyta indukcyjna do zabudowy Built-in induction plate CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám,

Bardziej szczegółowo

PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S

PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S Návod k obsluze a instalaci ^ ^ válcových zásobníku TUV s neprímým ohrevem Návod na obsluhu a instaláciu valcových zásobníkov TÚV s nepriamym ohrevom Návod na obsluhu a instaláciu valcových zásobníkov

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Česky. Magyar. Polski. Slovensky

NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Česky. Magyar. Polski. Slovensky CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europe, Africa & Middle East CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands For your local Canon office, please refer

Bardziej szczegółowo

A71100TSW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 35

A71100TSW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 35 A71100TSW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 35 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám

Bardziej szczegółowo

ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY

ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY CZ ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY XT160624 600mm (MZ624Y) XT160630 750mm (MT630Y) XT160636 900mm (MT636Y) Pro řezání keramických obkladů, dlažby, glazurované a tvrzené dlažby, mramoru. XT160624 XT160630 XT160636

Bardziej szczegółowo

DIGITÁLNÍ JOGURTOVAČ DIGITÁLNY JOGURTOVAČ JOGURTOWNICA DIGITÁLIS JOGHURTKÉSZÍTŐ DIGITALNI APARAT ZA JOGURT

DIGITÁLNÍ JOGURTOVAČ DIGITÁLNY JOGURTOVAČ JOGURTOWNICA DIGITÁLIS JOGHURTKÉSZÍTŐ DIGITALNI APARAT ZA JOGURT DIGITÁLNÍ JOGURTOVAČ DIGITÁLNY JOGURTOVAČ JOGURTOWNICA DIGITÁLIS JOGHURTKÉSZÍTŐ DIGITALNI APARAT ZA JOGURT GZ-700 CZ SK PL H SI Návod k obsluze Návod na obsluhu Instrukcja obsługi Használati útmutató Navodila

Bardziej szczegółowo

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041665. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041665. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041665 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56507009 (4 cyl LPG), 56507010 (4 cyl Petrol), 56507011 (4 cyl Diesel) 56508769 (4 cyl LPG / cab), 56508770 (4 cyl Petrol

Bardziej szczegółowo

Pharo Whirlpool Serie 200

Pharo Whirlpool Serie 200 M o n t a g e a n l e i t u n g Instrukcja montażu Návod k montáži Ðóêîâîäñòâî ïî ìîíòàæó Pharo Whirlpool Serie 200 Pharo Whirlpool 200 Links 2270xxx Pharo Whirlpool 200 Rechts 22702xxx Pharo Whirlpool

Bardziej szczegółowo

ERN1501AOW... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL CHŁODZIARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 37

ERN1501AOW... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL CHŁODZIARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 37 ERN1501AOW...... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL CHŁODZIARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 37 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...............................................................

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Trouba Sütő Piekarnik Rúra EOC66700 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA OKAPU KUCHENNEGO KBH 0950 X / KBH 0950 W / KBH 0950 S / KBH 0960 X / KBH 0960 W / KBH 0960 S

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA OKAPU KUCHENNEGO KBH 0950 X / KBH 0950 W / KBH 0950 S / KBH 0960 X / KBH 0960 W / KBH 0960 S 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA OKAPU KUCHENNEGO KBH 0950 X / KBH 0950 W / KBH 0950 S / KBH 0960 X / KBH 0960 W / KBH 0960 S www.kernau.com 2 SZANOWNI KLIENCI, Staliście się Państwo użytkownikami najnowszej

Bardziej szczegółowo

KGE.. cs Návod na použití sk Návod na obsluhu. pl Instrukcja obsługi

KGE.. cs Návod na použití sk Návod na obsluhu. pl Instrukcja obsługi KGE.. cs Návod na použití sk Návod na obsluhu pl Instrukcja obsługi cs Obsah Bezpečnostní a výstražné pokyny... 4 Pokyny k likvidaci... 5 Rozsah dodávky... 6 Dbejte na teplotu místnosti a větrání... 6

Bardziej szczegółowo

Whirlpool Serie 300. Pharo Whirlpool. Pharo Whirlpool Moneva 300 R

Whirlpool Serie 300. Pharo Whirlpool. Pharo Whirlpool Moneva 300 R Pharo Whirlpool Whirlpool Serie 300 Pharo Whirlpool Moneva 300 L Pharo Whirlpool Moneva 300 R Pharo Whirlpool Iseo Twin 320 Pharo Whirlpool Victoria Twin 325 Pharo Whirlpool Teslin 330 Pharo Whirlpool

Bardziej szczegółowo

INOA GREEN WISZACY KONDENSACYJNY KOCIOŁ GAZOWY PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL

INOA GREEN WISZACY KONDENSACYJNY KOCIOŁ GAZOWY PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL Instrukcja dla użytkownika Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla urządzeń instalowanych w Polsce PL Návod k obsluze pro uživatele Tento návod je určen pro zařízení instalované v České republice CZ

Bardziej szczegółowo

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Serwosilników ED / EK firmy STÖBER

Instrukcja obs³ugi Serwosilników ED / EK firmy STÖBER Instrukcja obs³ugi Serwosilników ED / EK firmy STÖBER pl Niniejsza instrukcja obs³ugi zawiera informacje dotycz¹ce transportu, ustawienia i uruchomienia serwosilników ED/EK firmy STÖBER jako elementów

Bardziej szczegółowo

9/12 FORM NO. 56091071

9/12 FORM NO. 56091071 9/12 FORM NO. 56091071 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56107512 (4 cyl LPG), 56107513 (4 cyl Diesel), 56107514 (4 cyl LPG / cab), 56107515 (4 cyl Diesel / cab) 56107517 (4 cyl Gasoline/Petrol

Bardziej szczegółowo

163.4TpsYKDpOsr (CZ) NÁVOD K OBSLUZE...2 (SK) NÁVOD NA OBSLUHU...35 IOAK-1220 (04.2008./1)

163.4TpsYKDpOsr (CZ) NÁVOD K OBSLUZE...2 (SK) NÁVOD NA OBSLUHU...35 IOAK-1220 (04.2008./1) 163.4TpsYKDpOsr (CZ) NÁVOD K OBSLUZE... (SK) NÁVOD NA OBSLUHU...35 IOAK-10 (04.008./1) VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU Trouba Amica je spojením výjimečné snadnosti obsluhy a skvělé účinnosti. Po přečtení návodu nebude

Bardziej szczegółowo

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 9241 ESKY Dkujeme Vám, že jste se rozhodli pro tento výrobek firmy SOEHNLE PROFESSIONAL. Tento výrobek je vybaven všemi znaky

Bardziej szczegółowo

Dräger Alcotest 6820 Měřič obsahu alkoholu v dechu Urządzenie do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu

Dräger Alcotest 6820 Měřič obsahu alkoholu v dechu Urządzenie do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu cs pl Návod na použití 3 Instrukcja obsługi 20 Dräger Alcotest 6820 Měřič obsahu alkoholu v dechu Urządzenie do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu i Obsah Obsah 1 Pro Vaši bezpečnost.............................

Bardziej szczegółowo

TVL 22800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

TVL 22800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE TVL 22800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE 50193148 BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM Obsah Obsah balení...

Bardziej szczegółowo

Montageanleitung. Instrukcja montażu Návod pro montáž Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó. Duschtempel

Montageanleitung. Instrukcja montażu Návod pro montáž Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó. Duschtempel Montageanleitung Instrukcja montażu Návod pro montáž Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó Duschtempel Ðóññêèé Česky Polski Duschtempel 5 SL 40 Sensotronic (DT New Line SL) 2927xxx Duschtempel 5 SL 40 Sensotronic (DT

Bardziej szczegółowo

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO.

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO. SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) Slovensky Návod na používanie... A-2 - A-20 Česky Návod k obsluze... B-2 - B-20 Polski Instrukcja obsługi...

Bardziej szczegółowo

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 -

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 - Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LCD TV a Ovládací tlačítka... 7 Přehled zapojení

Bardziej szczegółowo

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Bardziej szczegółowo

SVE 8090. Elektrický multifunkční sporák se sklokeramickou deskou volně stojící Elektrický multifunkčný sporák so sklokeramickou doskou voľne stojaci

SVE 8090. Elektrický multifunkční sporák se sklokeramickou deskou volně stojící Elektrický multifunkčný sporák so sklokeramickou doskou voľne stojaci Elektrický multifunkční sporák se sklokeramickou deskou volně stojící Elektrický multifunkčný sporák so sklokeramickou doskou voľne stojaci Wielofunkcyjny wolnostojący piekarnik elektryczny z płytą szklano-ceramiczną

Bardziej szczegółowo

TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM Obsah Vlastnosti... 2 Úvod...

Bardziej szczegółowo

BR850S, BR1050S INSTRUCTIONS FOR USE. 2/10 revised 9/12 FORM NO. 56041993. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

BR850S, BR1050S INSTRUCTIONS FOR USE. 2/10 revised 9/12 FORM NO. 56041993. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 2/10 revised 9/12 FORM NO. 56041993 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56390916(850S), 56390921(1050S), 56390919(850SC) 56390923(1050SC), 56381009(850S ), 56381011(850SC ) 56381012(1050S ),

Bardziej szczegółowo

DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER

DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER Obsah Úvod Bezpečnostní opatření 2 Důležité bezpečnostní pokyny 3 Upozornění

Bardziej szczegółowo

CSA 29021. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I

CSA 29021. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I CSA 29021 CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I UPOZORNĚNÍ! Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladničky, která používá pro životní prostředí zcela neškodné

Bardziej szczegółowo

DV2X311D NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player DVD odtwarzacz

DV2X311D NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player DVD odtwarzacz DV2X311D NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player DVD odtwarzacz Obsah Úvod Bezpečnostní opatření 2 Důležité bezpečnostní pokyny 3

Bardziej szczegółowo

www.kernau.com www.kernau.com

www.kernau.com www.kernau.com 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI PŁYTY GAZOWEJ KGH 6481 X / KGH 6421 X / KGH 6421 T X / KGH 6421 TCI X/ KGH 6421 TCI B / KGH 6461 B / KGH 6462 CI B / KGH 6462 CI W / KGH 7511 TCI X / KGH 3211 X www.kernau.com

Bardziej szczegółowo

Návod na obsluhu Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Használati utasítás

Návod na obsluhu Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Használati utasítás Návod na obsluhu Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Használati utasítás DM650 Prosím, preãítajte si pozorne tento návod na obsluhu a presvedãte sa, ãi pokynom pred pouïívaním stroja rozumiete. NeÏ zaãnete

Bardziej szczegółowo

RM3230. Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką

RM3230. Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką Virtuves kombains Food proccessor with juice extractor Küchenmaschine mit Entsafter RM3230 CZ SK PL LV EN DE CZ

Bardziej szczegółowo

HGX2, HGX45, HGX60, HGX90, HGX11, HGX15

HGX2, HGX45, HGX60, HGX90, HGX11, HGX15 HGX2, HGX45, HGX60, HGX90, HGX11, HGX15 Instrukcja instalacji i użytkowania generatora pary Návod na instalaci a obsluhu generátoru páry 0901201 Niniejsza instrukcja instalacji i użytkowania skierowana

Bardziej szczegółowo

GENUS EVO GENUS EVO 24/30/32/35 FF GENUS EVO 24/30 CF

GENUS EVO GENUS EVO 24/30/32/35 FF GENUS EVO 24/30 CF GENUS EVO GENUS EVO 24/30/32/35 FF GENUS EVO 24/30 CF Szanowni Państwo. Pragniemy podziękować za wybór podczas zakupów kotła naszej produkcji. Jesteśmy pewni, że dostarczyliśmy Państwu produkt o istotnych

Bardziej szczegółowo

DXDB 215 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL

DXDB 215 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DXDB 215 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL KOMBINOVANÝ PŘEHRÁVAČ DVD/DVB-T KOMBINOVANÝ PREHRÁVAČ DVD/DVB-T KOMBINOWANY ODTWARZACZ DVD/DVB-T DVD\DVB-T COMBO PLAYER Podpora

Bardziej szczegółowo

SC800 INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041999. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

SC800 INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041999. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041999 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56112034(SC800-71), 56112035(SC800-86), 56112036(SC800-71C) Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati

Bardziej szczegółowo

Vysavač Rapid Vysávač Rapid Odkurzacz Rapid

Vysavač Rapid Vysávač Rapid Odkurzacz Rapid vysavac B-4212:Layout 1 26.6.2007 11:21 Page 1 Vysavač Rapid Vysávač Rapid Odkurzacz Rapid B 4212 Návod na použití Návod na obsluhu Instrukcja obsługi II/07 CZ, SK, PL Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64

Bardziej szczegółowo

ULS4805FE. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

ULS4805FE. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea ULS4805FE Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace

Bardziej szczegółowo

CZ SK PL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU INSTRUKCJA OBSŁUGI I UTRZYMANIA

CZ SK PL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU INSTRUKCJA OBSŁUGI I UTRZYMANIA 1 CZ SK PL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU INSTRUKCJA OBSŁUGI I UTRZYMANIA Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady vestavných elektrických spotřebičů. Je naším přáním,

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 45270VI. Instrukcja obsługi

FAVORIT 45270VI. Instrukcja obsługi FAVORIT 45270VI Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních

Bardziej szczegółowo

HL24285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HL24285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea HL24285SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 65401 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 46

FAVORIT 65401 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 46 FAVORIT 65401 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 46 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby

Bardziej szczegółowo

FS225320 SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA STOJĄCY ZAMRAŻARKI ZAMRZOVALNA OMARA FAGYASZTÓSZEKRÉNY

FS225320 SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA STOJĄCY ZAMRAŻARKI ZAMRZOVALNA OMARA FAGYASZTÓSZEKRÉNY FS225320 SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA STOJĄCY ZAMRAŻARKI ZAMRZOVALNA OMARA FAGYASZTÓSZEKRÉNY UPOZORNĚNÍ! Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladničky, která používá pro životní prostředí

Bardziej szczegółowo

Topinkovaè Hriankovaè Toster

Topinkovaè Hriankovaè Toster Topinkovaè Hriankovaè Toster B-4294 Návod k obsluze - Návod na obsluhu - Instrukcja obs³ugi II/10 CZ/SK/PL Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz -2- Návod k použítí

Bardziej szczegółowo

Condor BR 1100S series

Condor BR 1100S series Condor BR 1100S series Návod na používanie/návod k obsluze/instrukcja obsługi/használati útmutató Advance Models: 56413000(4030D), 56413001(4030C / w/sweep system), 56413891(4030C / w/o sweep system) 56413002(4530D),

Bardziej szczegółowo

Suszarka Instrukcja obsługi Sušička Užívateľská príručka DPY 8506 GXB1 2960310963_SK/300914.1034

Suszarka Instrukcja obsługi Sušička Užívateľská príručka DPY 8506 GXB1 2960310963_SK/300914.1034 Suszarka Instrukcja obsługi Sušička Užívateľská príručka DPY 8506 GXB1 2960310963_SK/300914.1034 Najprv si prečítajte tento návod, prosím! Vážení zákazníci, Ďakujeme Vám, že ste si zvolili spotrebič Beko.

Bardziej szczegółowo

Skraplacze wyparne. Odpaøovací kondenzátory D 127/3-5 PL/CZ

Skraplacze wyparne. Odpaøovací kondenzátory D 127/3-5 PL/CZ Skraplacze wyparne (70 do 80 kw) Odpaøovací kondenzátory (70 do 80 kw) INSTRUKCJA DOBORU I DANE TECHNICZNE VÝBÌR A TECHNICKÁ DATA D 7/-5 PL/CZ VCL DANE I PROCEDURA DOBORU VCL DATA PRO VÝBÌR A POSTUP PØI

Bardziej szczegółowo

CCBS1345-LP / CCBS1345-MP Kamera o wysokiej rozdzielczości z przełącznikiem dzień/noc i przetwornikiem obrazu 1/3

CCBS1345-LP / CCBS1345-MP Kamera o wysokiej rozdzielczości z przełącznikiem dzień/noc i przetwornikiem obrazu 1/3 CCBS1345-LP / CCBS1345-MP 1/3 barevná kamera pro denní i noční světlo s vysokým rozlišením a přepínači DIP Průvodce montáží CCBS1345-LP / CCBS1345-MP Kamera o wysokiej rozdzielczości z przełącznikiem dzień/noc

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EHF46241FK http://pl.yourpdfguides.com/dref/5028569

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EHF46241FK http://pl.yourpdfguides.com/dref/5028569 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX EHF46241FK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Pekáreň chleba Pekárna chleba Urządzenie do wypieku chleba. Návod na obsluhu/záruka Návod k obsluze/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna

Pekáreň chleba Pekárna chleba Urządzenie do wypieku chleba. Návod na obsluhu/záruka Návod k obsluze/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna Pekáreň chleba Pekárna chleba Urządzenie do wypieku chleba Návod na obsluhu/záruka Návod k obsluze/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna SK CZ PL Návod uschovajte pre ďalšie použitie. Návod uschovejte

Bardziej szczegółowo

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Bardziej szczegółowo

VAKUOVÁ BALIČKA VÁKUOVÁ BALIČKA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP APARAT ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE GZ-300

VAKUOVÁ BALIČKA VÁKUOVÁ BALIČKA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP APARAT ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE GZ-300 VAKUOVÁ BALIČKA VÁKUOVÁ BALIČKA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP APARAT ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE GZ-300 CZ SK PL H SI Návod k obsluze Návod na obsluhu Instrukcja obsługi Használati útmutató Navodila

Bardziej szczegółowo

CS234020. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I. HŰTŐ-ÉS FAGYASZTÓGÉP I-es típusú

CS234020. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I. HŰTŐ-ÉS FAGYASZTÓGÉP I-es típusú CS234020 CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I HŰTŐ-ÉS FAGYASZTÓGÉP I-es típusú HLADILNO-ZAMRZOVALNI APARAT tipa I UPOZORNĚNÍ! Aby byl zajištěn normální provoz

Bardziej szczegółowo

Pharo Dampfdusche. WellSpring. Pharo WellSpring 115 L. Návod k montáži Instrukcja montażu Ðóêîâîäñòâî ïî ìîíòàæó

Pharo Dampfdusche. WellSpring. Pharo WellSpring 115 L. Návod k montáži Instrukcja montażu Ðóêîâîäñòâî ïî ìîíòàæó Pharo Dampfdusche WellSpring Pharo WellSpring 5 R Pharo WellSpring 5 L 29630XXX 29640XXX Návod k montáži Instrukcja montażu Ðóêîâîäñòâî ïî ìîíòàæó Spis treści Obsah Ñîäåðæàíèå Wymiary 3 Elementy składowe

Bardziej szczegółowo

TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Přenosný přehrávač MP3 a CD s rádiem renosný prehrávač MP3 a CD s rádiom PRZENOŚNY ODTWARZACZ

Bardziej szczegółowo

SR2000 INSTRUCTIONS FOR USE. 10/08 revised 10/12 FORM NO. 56041748. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

SR2000 INSTRUCTIONS FOR USE. 10/08 revised 10/12 FORM NO. 56041748. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 10/08 revised 10/12 FORM NO. 56041748 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56516750(Gas), 56516755(LPG), 56516753(Diesel) Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

Bardziej szczegółowo

HSA 20540 PL SK CZ HU. Instrukcja obsługi. Návod na používanie. Návod k použití. Használati útmutató

HSA 20540 PL SK CZ HU. Instrukcja obsługi. Návod na používanie. Návod k použití. Használati útmutató HSA 20540 PL SK CZ HU Instrukcja obsługi Návod na používanie Návod k použití Használati útmutató UWAGA! Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z niestosowania się do zaleceń zawartych

Bardziej szczegółowo

DOMÁCÍ PEKÁRNA DOMÁCA PEKÁREŇ WYPIEKACZ DO CHLEBA KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA GZ-635

DOMÁCÍ PEKÁRNA DOMÁCA PEKÁREŇ WYPIEKACZ DO CHLEBA KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA GZ-635 DOMÁCÍ PEKÁRNA DOMÁCA PEKÁREŇ WYPIEKACZ DO CHLEBA KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA GZ-635 CZ SK PL H SI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NAVODILA ZA UPORABO 1 DŮLEŽITÉ

Bardziej szczegółowo

Elektrický gril Elektrický gril Grill elektryczny

Elektrický gril Elektrický gril Grill elektryczny Elektrický gril Elektrický gril Grill elektryczny B-4213 Návod k obsluze - Návod na obsluhu - Instrukcja obs³ugi III/10 CZ/SK/PL Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz

Bardziej szczegółowo

CZ koloběžka MASTER 16-12 SK kolobežka MASTER 16-12 PL hulajnoga MASTER 16-12

CZ koloběžka MASTER 16-12 SK kolobežka MASTER 16-12 PL hulajnoga MASTER 16-12 CZ koloběžka MASTER 16-12 SK kolobežka MASTER 16-12 PL hulajnoga MASTER 16-12 návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpečnosti TATO KOLOBĚŽKA NENÍ URČENA PRO DĚTI MLADŠÍ

Bardziej szczegółowo

!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!%

!#$%& &'# (! &) *%# # + &,%# - #!% !" #" # " $% "!#&#" # '!#!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!% &$!"#! "."!"! " %'(%)!*+!"#$%& " # / 0 1223 %% 45!##!# # % %.% #6 " ##7# "#. 1 # ##%# #, 8 " #"# % ## %"" # % " #."#,-%.+/&$#" 3 " "" "%.

Bardziej szczegółowo