CZ Odrážedlo MASTER PULL. SK Odrážadlo MASTER PULL. PL Hulajnoga MASTER PULL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZ Odrážedlo MASTER PULL. SK Odrážadlo MASTER PULL. PL Hulajnoga MASTER PULL"

Transkrypt

1 CZ Odrážedlo MASTER PULL SK Odrážadlo MASTER PULL PL Hulajnoga MASTER PULL návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpečnosti Přečtěte si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody či poškození koloběžky. SEZNAMTE VAŠE DÍTĚ S BEZPEČNOSTNÍMI POKYNY PRO JÍZDU NA ODRÁŽEDLE. SK Základy bezpečnosti Prečítajte si prosím nasledujúce inštrukcie, aby ste zamedzili možnosti vzniku nehody, či poškodenia kolobežky. ZOZNÁMTE VAŠE DIEŤA S BEZPEČNOSTNÝMI POKYNMI PRE JAZDU NA ODRÁŽADLE. PL Podstawy bezpieczeństwa Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapobiec możliwości kontuzji lub uszkodzeniu hulajnogi. NALEŻY ZAPOZNAĆ DZIECI Z ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA DLA JAZDY NA HULAJNODZE. 1

2 Důležité CZ Děti mohou používat odrážedlo jen za dozoru dospělé osoby! Před použitím se ujistěte, že je odrážedlo kompletně složeno. Před použitím si důkladně přečtěte návod na použití. Pokud ne, může dojít k poškození. Dôležité SK Deti môžu používať odrážadlo len pod dozorom dospelej osoby! Pred použitím sa uistite, že je odrážadlo kompletne zložené. Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie. Pokiaľ nie, môže dôjsť k poškodeniu. Ważne PL Dzieci mogą korzystać z urządzienia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej! Przed użyciem należy upewnić się, że hulajnoga jest całkowicie złożona. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, inaczej może dojść do uszkodzenia. CZ Montáž Krok 1 Otevřete krabici a vytáhněte všechny části ven. Vezměte jedno kolo, které bude přední a odšroubujte šrouby a kroužky na obou stranách. Protáhněte osy kola přes velké díry ve vidlici. Krok 2 Zahákněte háček do malých dírek přední vidlice. Krok 3 Dejte 2 kroužky vedle háčků. Pak pomocí klíče dotáhněte 2 hlavové šrouby pevně, abyste připevnili vidlici. Krok 4 Připevněte pevně krytky na šrouby. Pak, připevněte druhé kolo k hlavnímu rámu stejným postupem jako přední kolo. Krok 5 Připevněte k sobě dvě vidlice pomocí 2 plastových ložisek. Krok 6 Nasuňte jednu objímku okolo konce přední vidlice, hned nad plastová ložiska. Krok 7 Protáhněte jeden kryt objímky přes T-řidítka. Pak protáhněte řidítka přes konec přední vidlice. Dotáhněte objímku pro připevnění řidítek a vidlice. Nastavte kryt objímky tak, aby seděl na objímce. Krok 8 Protáhněte druhý kryt objímky přes sedlovou tyč. Pak protáhněte sedlovou tyč přes objímku na hlavním rámu. Dotáhněte objímku pro připevnění sedlové tyče a objímky zároveň. Nastavte kryt objímky tak, aby seděl dobře na objímce. Nyní je montáž dokončena. 2

3 SK Montáž Krok 1 Otvorte krabicu a vytiahnite všetky časti von. Vezmite jedno koleso, ktoré bude predné a odskrutkujte skrutky a krúžky na oboch stranách. Pretiahnite osi kolesa cez veľké diery vo vidlici. Krok 2 Zaháknite háčik do malých dierok prednej vidlice. Krok 3 Dajte 2 krúžky vedľa háčikov. Potom pomocou kľúča dotiahnite 2 hlavove skrutky pevne, aby ste pripevnili vidlicu. Krok 4 Pripevnite pevne krytky na skrutky. Potom, pripevnite druhé koleso k hlavnému rámu rovnakým postupom, ako predné koleso. Krok 5 Pripevnite k sebe dve vidlice pomocou 2 plastových ložísk. Krok 6 Nasuňte jednu objemku okolo konca prednej vidlice, hneď nad plastové ložiská. Krok 7 Pretiahnite jeden kryt objemky cez T-riadidlá. Potom pretiahnite riadidlá cez koniec prednej vidlice. Dotiahnite objemku pre pripevnenie riadidiel a vidlice. Nastavte kryt objemky tak, aby sedel na objemke. Krok 8 Pretiahnite druhý kryt objemky cez sedadlovú tyč. Potom pretiahnite sedadlovú tyč cez objemku na hlavnom ráme. Dotiahnite objemku pre pripevnenie sedadlovej tyče a objemky zároveň. Nastavte kryt objemky tak, aby sedel dobre na objemke. Teraz je montáž dokončená. PL MONTAŻ Krok 1 Otwórz opakowanie i wyciągnij wszystkie części. Wyjmi jedno koło, które będzie przednie i odkręć śruby i wieńce na obóch stronach. Przeciągnij osie koła przez duże dziury w widelcu. Krok 2 Zahacz haczyk do małych dziurek predniego widelca. Krok 3 Daj 2 wieńce obok haczyków. Potem za pomocą klucza dociągnij mocno 2 śruby dla przymocowania widelca. 3

4 Krok 4 Przymocuj moc pokrywy na śruby. Potem przymocuj drugie koło do ramy głównej w ten sam sposób jak koło przednie. Krok 5 Przymocuj ku sobie 2 widelce za pomocą 2 łożysk plastikowych. Krok 6 Nasuń jedną tulejkę wokół końca przedniego widelca, zaraz za łożyska plastikowe. Krok 7 Przeciągnij jedną pokrywe tulejki przez T-kierownicę. Potem przeciągnij kierownicę przez koniec przedniego widelca Dociągnij tulejkę dla przymocowanie kierownicy i widelca. Ustaw pokrywę tulejki tak, żeby była tulejce. Krok 8 Przeciągnij drugą pokrywę tulejki przez sztange siedzenia. Potem przeciągnij sztange siedzenia przez tulejkę na ramie głównej. Dociągnij tulejkę dla przymocowanie sztangi siedzenia i tulejki zarówno. Ustaw pokrywę tulejki tak, żeby leżała prawidłowo na tulejce. Montaż jest w tej chwili skończony. STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5 STEP6 STEP7 STEP8 CZ Návod na použití 1. Nastavení odrážedla Nastavte výšku sedla tak, aby vaše dítě mohlo snadno dosáhnout na zem celým chodidlem a přitom mělo lehce pokrčené koleno. Řidítka by měly být ve výšce, kdy mají děti paže zhruba v horizontální pozici. Vyzkoušejte, zda se dítě cítí pohodlně v této pozici a pravidelně kontrolujte nastavení. 4

5 2. První pokusy Jakmile je vaše dítě schopno dosáhnout celým chodidlem na zem, je také schopno kolo řídit. Není třeba dlouhé vysvětlování, pouze nechejte dítě to zkoušet a pozorujte, co dokážou. Děti jsou mistři učení a obvykle jsou schopny velmi rychle zjisti, jak je třeba se na odrážedle pohybovat a jak jej ovládat. Jen dávejte pozor, aby dítě skutečně sedělo na sedle a ne na rámu. 3. Odrážení Posunuje se dopředu odrážením od země střídavě levou a pravou nohou. Pro hladší pohyb je dobré odrazit se od špičky a pokračovat na patu. 4. Ovládání Nejsnadnější způsob ovládání je pomocí zad a zadečku. Jakmile si dítě přisvojí tuto dovednost, budou jezdit s radostí jako na jiných prostředcích. Tímto chytrým způsobem se děti naučí udržovat rovnováhu, stimuluje fyzický a duševní rozvoj, protahuje záda a umožní dětem pohyby, ve kterých se cítí bezpečně a radostně. 5. V případě, že dítě potřebuje pomocnou ruku Nechte dítě sedět na sedle a s rukama na rukojetích řidítek a pohybujte rámem doleva a doprava. Dítě ucítí nový způsob pohybu a bude ho potom brzy napodobovat. 6. Brzdění Odrážedlo se brzdí ruční brzdou nebo nohama. Dejte prosím pozor, aby děti vždy mohly zastavit z dané rychlosti a nosili vhodnou obuv! Nedoporučujeme obuv s volnou patou a špičkou. 7. Skladování a údržba Tento výrobek je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a je robustní, vydrží tudíž hodně jízd a slz. Pravidelně kolo otírejte suchým hadrem a skladujte jej na suchém místě. 8. Vnitřní a vnější použití Odrážedlo se může používat jak ve vnitřním, tak ve vnějším prostředí. Dávejte pozor, aby nebyly v blízkosti ostré předměty a nikdy nenechávejte venku řídit dítě bez dozoru! SK Návod na použitie 1.Nastavenie odrážadla Nastavte výšku sedadla tak, aby vaše dieťa mohlo ľahko dosiahnuť na zem celým chodidlom a pritom malo mierne pokrčené koleno. Riadidlá by mali byť vo výške, keď majú deti ramená približne v horizontálnej polohe. Vyskúšajte, či sa dieťa cíti pohodlne v tejto pozícii a pravidelne kontrolujte nastavenie. 2.Prvé pokusy Akonáhle je vaše dieťa schopné dosiahnuť celým chodidlom na zem, je tiež schopné kolo riadiť. Nie je potrebné dlhé vysvetľovanie, len nechajte dieťa to skúšať a pozorujte, čo dokáže. Deti sú majstri učenia a zvyčajne sú schopné veľmi rýchlo zistiť, ako sa na odrážadli pohybovať a ako ho ovládať. Len dávajte pozor, aby dieťa skutočne sedelo na sedadle a nie na ráme. 3.Odrážanie Posúva sa dopredu odrážaním od zeme striedavo ľavou a pravou nohou. Pre hladší pohyb je dobré odraziť sa od špičky a pokračovať na pätu. 4.Ovládanie Najjednoduchší spôsob ovládania je pomocou chrbta a zadočka. Akonáhle si dieťa prisvojí túto zručnosť, bude jazdiť s radosťou, ako na iných prostriedkoch. Týmto šikovným spôsobom sa deti naučia udržiavať rovnováhu, stimuluje fyzický a duševný rozvoj, preťahuje chrbát a umožnia deťom pohyby, v ktorých sa cítia bezpečne a radostne. 5.V prípade, že dieťa potrebuje pomocnú ruku Nechajte dieťa sedieť na sedle a s rukami na rukovätiach riadidiel, pohybujte rámom doľava a doprava. Dieťa pocíti nový spôsob pohybu a bude ho potom čoskoro napodobňovať. 5

6 6.Brzdenie Odrážadlo sa brzdí ručnou brzdou alebo nohami. Dajte prosím pozor, aby deti vždy mohli zastaviť z danej rýchlosti a nosili vhodnú obuv! Nedoporučujeme obuv s voľnou pätou a špičkou. 7.Skladovanie a údržba Tento výrobok je vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a je robustný, vydrží teda veľa jázd. Pravidelne kolo pretrite suchou handrou a skladujte ho na suchom mieste. 8.Vnútorné a vonkajšie použitie Odrážadlo sa môže používať, ako vo vnútornom, tak vo vonkajšom prostredí. Dávajte pozor, aby neboli v blízkosti ostré predmety a nikdy nenechávajte vonku riadiť dieťa bez dozoru! PL INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Ustawienie hulajnogi Ustaw wysokość sieziska tak, aby Twoje dziecko mogło latwo dosiągnąć na ziemie całą stopą, gdy kolano musi być lekko ugięte. Kierownica powinna być na wysokości barków. Sprawdż, czy dziecku jest tak wygodnie i regularnie sprawdzaj ustawienie. 2. Pierwsze próby Kiedy Twoje dziecko dosiągnie całą stopą na ziemie, może prowadzić hulajnoge. Nie musisz dziecku skomplikowanie tłumaczyć, jak na hulajnodze jeżdzić. Po prostu niech spróbóje i pilnuj go. Dzieci potrafią szybko nauczyć się jeżdzić na hulajnodze. Pinuj tylko to, czy dziecko siedzi na siedzisku i nie na ramie. 3. Odbijanie się Dziecko jedzie naprzód odbijając się od ziemi na przemien lewą i prawą nogą. Najłatwiejsze jest odbijanie się od palców przez pięte. 4. Prowadzenie Najłątwieszy sposób prowadzenia jest za pomocą pleców i pośladków. Kiedy dziecko opanuje tą technikę, będzie jazda na hulajnodze dla niego czystą przyjemnością. W ten sposób się dziecko nauczy utrzymywać równowagę, rozwija się fizycznie i psychicznie i umożliwie dzieciom ruch, w którym czują się naturalnie i bezpiecznie. 5. Jeśli dziecko nie radzi sobie samo Niech dziecko usiądzie na siedzeniu i trzyma się kirownicy. Tym czasem ruszaj ramą na lewo i na prawo. Dziecko poczuje nowy ruch i będzie go niedługo próbować pwtórzyć. 6. Hamowanie Hulajnogę można można zahamować nogami. Należy uważać, aby dziecko zawsze mogło zatrzymać się z jego prędkości i nosiło odpowiednie obuwie! Nie polecamy obuwie bez pięty, 7. Prechowywanie i konserwacja Produkt ten jest wyprodukowany z jakościowych materiałów i wytrzyma dużo jazdy i łez. Regularnie ocieraj hulajnogę suchą szmatą i przechowywuj go na suchym miejscu. 8. Używanie na dworze i w pomieszczeniach Z hulajnogi można korzystać jak w pomieszczeniach, tak i na dworze. Należy uważać, aby w pobliżu nie znajdowały sie ostre przedmioty i nigdy nie zostawiaj dziecko jeżdić bez nadzoru. 6

7 CZ Připevnění a seřízení ruční brzdy Upozornění: Brzda na koloběžce není přednastavena od výrobce. Před jízdou musíte brzdu připevnit a seřídit. Připevnění brzdové páčky na řidítka: Brzdová páčka na pravé straně se spojuje s přední brzdou a levá brzdová páčka se spojuje se zadní brzdou. (tato koloběžka obsahuje pouze zadní brzdu) 1. Vložte konec brzdového lanka do dírky na brzdové páčce. 1. Zmáčkněte brzdové ramena (obr. A) dokud se brzdové špalky dostanou oproti ráfkům. Toto umožní vnitřnímu kabelu, aby se uvolnil a má dost místa pro snadný pohyb konce brzdového lanka do dírky na brzdové páčce. 2. Pak potáhněte brzdové lanko přes dírku na přední části brzdové páčky (obr. B) a pak jej ručně vytáhněte. Krytka lanka automaticky zaskočí do dírky na páčce (obr. C). 3. Dále budeme seřizovat brzdu 1. uvolněte šroub a matici na rameni brzdy (obr. D) 2. opět zamáčkněte brzdové špalky přímo na ráfek. 3. Potáhněte lanko přes šroub (obr. D) dokud se neuvolní vnitřní lanko. 4. Dotáhněte šroub na rameni. 5. Pomačkejte pořádně několikrát brzdovou páčku. Otočte několikrát kolem, abyste se přesvědčili, že nikde nedře. Měla by být asi 1,6 mm mezera mezi ráfkem a brzdovým špalkem. SK Pripevnenie a zostavenie ručnej brzdy Upozornenie: Brzda na kolobežke nie je prednastavená od výrobcu. Pred jazdou musíte brzdu pripevniť a zriadiť. Pripevnenie brzdovej páčky na riaditka: Brzdová páčka na pravej strane sa spojuje s prednou brzdou a ľavá brzdová páčka sa spojuje so zadnou brzdou. (táto kolobežka obsahuje len zadnú brzdu) 1. Vložte koniec brzdového lanka do dierky na brzdovej páčke. 2. Zmačknite brzdové ramená (obr. A) dokiaľ sa brzdové špalky dostanú oproti ráikom. Toto umožní vnútornému káblu, aby sa uvolnil a má dosť miesta pre ľahký pohyb konca brzdového lanka do dierky na brzdovej páčke. 3. Potom potiahnite brzdové lanko cez dierku na prednej časti brzdovej páčky (obr. B) a potom ho ručne vytiahnite. Krytka lanka automaticky zaskočí do dierky na páčke (obr. C). 4. Ďalej budeme zostavovať brzdu 5. uvolnite skrutku a maticu na ramene brzdy (obr. D) 6. opäť zamačknite brzdové špalky priamo na ráfik. 7. Potiahnite lanko cez skrutku (obr. D) pokiaľ sa neuvolní vnútorné lanko. 8. Dotiahnite skrutku na ramene. 9. Pomačkajte poriadne niekoľko krát brzdovú páčku. Otočte niekoľko krát kolesom, aby ste sa presvedčili, že nikde nedre. Mala by byť asi 1,6 mm medzera medzi ráfikom a brzdovým špalkom. PL Mocowanie i ustawienie hamulca ręcznego Uwaga: Hamulec na hulajnodze nie jest ustawiony przez producenta. Przed jazdą należy hamulec przymocować i ustawić. Należy przymocować rączki hamulców do kierownicy: Rączka hamulca po stronie prawej jest przeznaczona dla przedniego hamulca, natomiast po stronie lewej do tylnego. 7

8 (Wersja tej hulajnogi jest wyposażona tylko tylnym hamulcem) 1. Należy włożyć koniec linki hamulcowej do dziurki na rączce hamulca. 2. Należy nacisnąć hamulec (obrazek A) dopóki hamulce klockowe nie będa naprzeciwko obręczom. To umożliwi przedniemu kablu uwolnić się i będzie miał miejsce dla umieszczenia końca linki hamulcowej do dzuirki w rączce hamulca. 3. Potem należy przeciągnąć linkę hamulcową przez dziurkę w przedniej części rączy hamulca (obrazek B) i ręka ją wyciągnąć. Wtyczka linki zaskoczy automatycznie do dziurki na rączce (obrazek C). 4. Teraz należy ustawić hamulec należy poluzować śrubę i nakrętkę na ramieniu hamulca (obrazek D) ponownie należy nacisnąć hamulec klockowy prosto do obręczy należy przeciągnąć linkę przez śrubę (obrazek D) dopóki się nie odpręży wnętrzna linka. należy dociągnąć śrubę na ramieniu należy kilkakrotnie dokładnie nacisnąć rączke hamulca i poruszać kilka razy kierownicą patrząc, czy nie dochodzi do zdzierania. Między obręczą i hamulcem klockowym powinna znajdować się luka około 1,6 mm. CZ Pokud je jeden brzdový špalek daleko od ráfku, použijte kladívko a šroubovák pro zaražení pružiny do boku, kde bude mít špalek více místa. Postup zopakujte dokud nebudou oba dva špalky stejně daleko od ráfku. SK Pokiaľ je jeden brzdový špalok ďaleko od ráfika, použite kladivko a skrutkovač pre zarazenie pružiny do boku, kde bude mať špalok viac miesta. Postup zopakujte dokiaľ nebudú obidva špalky rovnako ďaleko od ráfika. PL Jeśli będzie jeden hamulec klockowy daleko od obręczy, należy użyć młotka i śrubokrętu dla umieszczenia sprężyny do boku, gdzie będzie miała więcej miejsca. Kroki te należy przeprowadzić także w tedy, jeśli obydwa klocki nie będa w tej samej odległości od obręczy. CZ Upozornění: Pokud stále potřebujete brzdu seřídit, můžete dát špalky blíže k ráfku pootočením nastavovacího šroubu proti směru hodinových ručiček. Pokud chcete mít více místa mezi ráfkem a špalkem, točte ve směru hodinových ručiček. Ujistěte 8

9 se, že lanko je bezpečně připevněte pomocí šroubu (obr. D). Upozornění: pokud stále nastavujete brzdu a brzda pořád nefunguje, pak se musí opravit nebo seřídit ve specializovaném servisu kol. Nejezděte na kole, pokud brzda nefunguje správně. SK Upozornenie: Pokiaľ stále potrebujete brzdu zostaviť, môžete dať špalky bližšie k ráfiku pootočením nastavovacej skrutky proti smeru hodinových ručičiek. Pokiaľ chcete mať viac miesta medzi ráfikom a špalkom, točte v smere hodinových ručičiek. Uistite sa, že lanko je bezpečne pripevnené pomocou skrutky (obr. D). Upozornenie: pokiaľ stále nastavujete brzdu a brzda stále nefunguje, potom sa musí opraviť alebo zostaviť v špecializovanom servise bicyklov. Nejazdite na kolobežke, pokiaľ brzda nefunguje správne. PL Ostrzeżenie: Jésli nadal jest nezbędne ustawienie hamulca, można dać klocki bliżej obręczy za pomocą kręcenia śrubą regulowania w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Dla uzyskania więcej miejsca między obręczą i klockiem, należy kręcić w kierunku ruchu wskazówek zegara. Należy upewnić się, że linka jest bezpiecznie przymocowana za pomocą śruby (obrazek D). Uwaga: jeśli i przez staranne próby ustawienia hamulca nadal hamulec nie działa, należy skorzystać z pomocy fachowców. Nie można jeździć na hulajnodze, dopóki hamulec nie działa prawidłowo. Upozornění CZ. Maximální nosnost: 50 kg Před každou jízdou zkontrolujte dotažení všech šroubů. Před každou jízdou kontrolujte, zda jsou všechny části funkční Při jízdě používejte speciální chrániče. Helmu, chrániče kolen, loktů a pevnou obuv. Použití chráničů může snížit možnost vzniku úrazu, ale nemůže chránit před všemi úrazy. Pokud je nějaká část poškozena, musí být spravena nebo vyměněna před dalším použitím. Vyhněte se ostrým nárazům, poklopům kanálů a náhlým změnám povrchu. Vyhýbejte se ulicím a plochám, kde je voda, písek, štěrk, špína, listí a jiné nečistoty. Deštivé počasí zamezuje jízdě, brzdění a také viditelnosti. Při jízdě z kopce nejezděte nepřiměřenou rychlostí. Brzda se zahřívá při použití, nedotýkejte se ji po brzdění!!! Upozornenie SK. Maximálna nosnosť: 50 kg Pred každou jazdou skontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek. Pred každou jazdou kontrolujte, či sú všetky časti funkčné. Pri jazde používajte špeciálne chrániče. Prilbu, chrániče kolien, lakťov a pevnú obuv. Použitie chráničov môže znížiť možnosť vzniku úrazu, ale nemôže chrániť pred všetkými úrazmi. Pokiaľ je nejaká časť poškodená, musí byť spravená alebo vymenená pred ďalším použitím. Vyhnite sa ostrým nárazom, poklopom kanálov a náhlym zmenám povrchu. Vyhýbajte sa uliciam a plochám, kde je voda, piesok, štrk, špina, lístie a iné nečistoty. Daždivé počasie zabraňuje jazde, brzdeniu a tiež viditeľnosti. Pri jazde z kopca nejazdite neprimeranou rýchlosťou. Brzda sa zahrieva pri použití, nedotýkajte sa jej po brzdení!!! 9

10 Ostrzeżenie PL. Obciążenie maksymalne: 50 kg Przed każdą jazdą należy sprawdzić dociągnięcie wszystkich śrub Przed każdą jazdą należy sprawdzić, czy wszystkie części działają prawidłowo Podczas jazdy należy używać ochraniacze specjalne. Kask, ochraniacze kolan i obuwie sportowe Użycie ochraniaczy zmniejsza możliwość kontuzji, ale nie może zapobiec wszystkim urazom Jeśli jest jakaś część uszkodzona, musi zostać naprawiona lub wymieniona przed następnym użyciem Należy unikać ostrym zderzeniom, kanałom i nagłym zmianam powierzchni Należy omijać ulice i powierchnie, gdzie jest woda, piasek, szuter, brud lub inne nieczystości. Padanie deszczu powoduje utratę właściwości hamulców i widzialności. Podczas jazdy z górki, należy utrzymywać bezpieczną prędkość. Podczas hamowania się hamulec zagrzewa, nie wolno się go dotyckać po hamowaniu!!! CZ Upozornění: Nepoužívejte odrážedlo na pozemních komunikacích! 1. Vždy noste helmu. 2. Nejezděte v blízkosti motorových vozidel. 3. Nacvičte si brzdění na bezpečném místě 4. Nikdy nejezděte blízko schodů, prudkých svahů, kopců, cest, uliček, bazénů a dalších vodních nádrží. 5. Odrážedlo může najednou používat pouze jedna osoba 6. Nikdy nepoužívejte odrážedlo v deštivém počasí. Mokrý povrch může zvětšit brzdnou dráhu při brzdění. 7. Nepřipojujte žádné vozíky, jiné vozidla, děti na bruslích nebo skateboardu. 8. Nepoužívejte odráželo v noci. 9. Vždy noste pevnou obuv při jízdě. 10. Mějte chodce po pravé straně. Nejezděte blízko chodců. 11. Vyvarujte se riziku, které může způsobit, že nebudete mít odrážedlo pod kontrolou. Díry, vyjeté koleje, nerovný povrch, listí, štěrk, kaluže a odpadky mohou způsobit ztrátu kontroly. 12. Nejezděte na cestě a hrbolatém povrchu. 13. Vždy se držte řidítek oběma rukama 14. Nenoste nic, co by zamezilo slyšet. Upozornění: Brzděte plynule abyste zamezili smykům a náhlému brzdění. Smyky mohou poškodit oblečení a poškodit kola odrážedla. SK Upozornenie: Nepoužívajte odrážadlo na cestách! 1. Vždy noste helmu. 2. Nejazdite v blízkosti motorových vozidiel. 3. Nacvičte si brzdenie na bezpečnom mieste 4. Nikdy nejazdite blízko schodov, prudkých svahov, kopcov, ciest, uličiek, bazénov a ďalších vodných nádrží. 5. Odrážadlo môže naraz používať len jedna osoba 6. Nikdy nepoužívajte odrážadlo v daždivom počasí. Mokrý povrch môže zväčšiť brzdnú dráhu pri brzdení. 7. Nepripojujte žiadné vozíky, iné vozidlá, deti na korčuliach alebo skateboardy. 8. Nepoužívajte odrážadlo v noci. 10

11 9. Vždy noste pevnú obuv pri jazde. 10. Majte chodca po pravej strane. Nejazdite blízko chodcov. Vyvarujte sa riziku, ktoré môže spôsobiť, že nebudete mať odrážadlo pod kontrolou. 11. Diery, vyjazdené koľaje, nerovný povrch, lístie, štrk, kaluže a odpadky môžu spôsobiť stratu kontroly. 12. Nejazdite na ceste a hrbolatom povrchu. 13. Vždy sa držte riadidiel oboma rukami 14. Nenoste nič, čo by zamedzilo počuť. Upozornenie: Brzdite plynule, aby ste zamedzili šmykom a náhlemu brzdeniu. Šmyky môžu poškodiť oblečenie a poškodiť kolesá odrážadla. PL Ostrzeżenie: Hulajnogi nie można używać na drogach! 1. Zawsze należy nosić kask 2. Nie można jeździć w pobliżu samochodów 3. Należy nauczyć chamować się na bezpiecznym miejscu 4. Nie można jeździć w pobliżu schodów, tromych stoków, górek, uliczek, basenów i innych zbiorników wodnych 5. Hulajnoga może być używana tylko przez jedną osobę w ten sam czas 6. Nie możny używać hulajnogi kiedy pada czas. Slizka powierzchnie może przedlużyć czas hamowania. 7. Nie można ciągnąć za hulajnogą żadnych wózków lub inne pojazdy, dzieci na rolkach lub skateboardach 8. Nie można używać hulajnogę nocą 9. Zasze należy nosić odpowiednie obuwie 10. Należy omijać pieszych z prawej strony i nie jeździć zbyt blisko nich 11. Należy strzec się sytuacjom, które mogłyby prowadzic do utraty kontroli nad hulanjnogą. Jeżdzienie przez dziury, nierównej powierzchni, szuter, kałuż, śmieci lub po uszkodzonej drozde przez samochody może spowodować utratę kontroli nad hulajnogą. 12. Nie można jeździć po drogach i nierównych powierzchniach 13. Zawsze należy trzymać się kierownicy 2 rękami 14. Nie można nosić nic, co zabraniałoby dobremu słuchu Ważne: należy hamować płynnie aby zapobiec poślizgom i gwałtownemu hamowaniu. Poślizgi mogą uszkodzić ubranie i koła hulajnogi. CZ Copyright - autorská práva Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent. SK - Copyright - autorské práva Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent. PL - Copyright - prawo autorskie Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji obsługi. Prawo autorskie zabrania kopiowania treści instrukcji w części lub też w całości przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody MASTER SPORT s.r.o.. Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek patenty. 11

12 CZ Záruční podmínky: na výrobek se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupě v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené: - mechanickým poškozením - neodvratnou událostí, živelnou pohromou - neodbornými zásahy - nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry reklamace se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a kopií daňového dokladu záruku lze uplatňovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen SK Záručné podmienky: na výrobok sa poskytuje kupujúcemu záručná doba 24 mesiacov odo dňa nákupu v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo vadným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne užívaná práva zo záruky sa nevzťahujú na vady spôsobené: - mechanickým poškodením - neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou - neodbornými zásahmi - nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s údajom o závade a kopií daňového dokladu záruku je možné uplatňovať iba u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený PL Zasady gwarancji: Sprzedawca udziela kupującemu gwarancji na zakupiony towar na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży; Wady lub uszkodzenia sprzętu będące wadami produkcyjnymi a zauważone w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku: - uszkodzenia mechanicznego - klęski żywiołowej - niewłaściwego użytkowania i przechowywania sprzętu, wpływu wysokiej lub niskiej temperatury, nadmiernego obciążenia, uderzeń, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiarów; Reklamację należy złożyć w formie pisemnej ( em).powinna zawierać informacje o usterce oraz kopię paragonu (dowód zakupu); Gwarancja będzie uwzględniana na miejscu, gdzie sprzęt został zakupiony. Dodavatel CZ: Dodávateľ SK: Dystrybutor PL: MASTER SPORT s.r.o. TRINET Corp., s.r.o. TRINET CORP sp. z o.o. 1. máje 69/14 Cesta do Rudiny 1098 ul. Wilkowicka Ostrava-Mariánské Hory Kysucké Nové Mesto Toszek Czech Republic Slovakia Poland

Pídavné pedály pro odrážedlo JD BUG

Pídavné pedály pro odrážedlo JD BUG Pídavné pedály pro odrážedlo JD BUG návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození

Bardziej szczegółowo

CZ koloběžka MASTER 16-12 SK kolobežka MASTER 16-12 PL hulajnoga MASTER 16-12

CZ koloběžka MASTER 16-12 SK kolobežka MASTER 16-12 PL hulajnoga MASTER 16-12 CZ koloběžka MASTER 16-12 SK kolobežka MASTER 16-12 PL hulajnoga MASTER 16-12 návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpečnosti TATO KOLOBĚŽKA NENÍ URČENA PRO DĚTI MLADŠÍ

Bardziej szczegółowo

CZ Odrážedlo MASTER POKE. SK Odrážadlo MASTER POKE. PL Hulajnoga MASTER POKE

CZ Odrážedlo MASTER POKE. SK Odrážadlo MASTER POKE. PL Hulajnoga MASTER POKE CZ Odrážedlo MASTER POKE SK Odrážadlo MASTER POKE PL Hulajnoga MASTER POKE návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi 1 CZ Základy bezpečnosti Přečtěte si prosím následující instrukce, abyste

Bardziej szczegółowo

NENECHÁVAJTE NEPOUŽÍVAJTE NENOSTE

NENECHÁVAJTE NEPOUŽÍVAJTE NENOSTE ! " " #! $ % &" ' ( ) * +, ) -. )! " # "! # $ $ % # & ' ( ( ) ( ) / 0 1 ) -. )! #! " # "! # ) ( ) 2 3 4 51 ) -. )!! * + ( ) ( 2. ), $ & $ -. #! $ $, / 0! $ # 1! &,, 2 & 3., +.!, & $ 4!!! 5 6 $ $ " 7 "

Bardziej szczegółowo

CZ Odrážedlo MASTER PUSH SK Odrážadlo MASTER PUSH PL Hulajnoga MASTER PUSH

CZ Odrážedlo MASTER PUSH SK Odrážadlo MASTER PUSH PL Hulajnoga MASTER PUSH CZ Odrážedlo MASTER PUSH SK Odrážadlo MASTER PUSH PL Hulajnoga MASTER PUSH návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpečnosti Přečtěte si prosím následující instrukce, abyste

Bardziej szczegółowo

CZ koloběžka MASTER RIDE. SK kolobežka MASTER RIDE. PL hulajnoga MASTER RIDE

CZ koloběžka MASTER RIDE. SK kolobežka MASTER RIDE. PL hulajnoga MASTER RIDE CZ koloběžka MASTER RIDE SK kolobežka MASTER RIDE PL hulajnoga MASTER RIDE návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi 1 CZ Základy bezpečnosti TATO KOLOBĚŽKA NENÍ URČENA PRO DĚTI MLADŠÍ

Bardziej szczegółowo

Odrážedlo JD BUG Billy

Odrážedlo JD BUG Billy Odrážedlo JD BUG Billy návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození odrážedla.

Bardziej szczegółowo

Odrážedlo JD BUG Nany

Odrážedlo JD BUG Nany Odrážedlo JD BUG Nany návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození odrážedla.

Bardziej szczegółowo

DĚTSKÁ HOUPAČKA MASTER BABY S KONSTRUKCÍ

DĚTSKÁ HOUPAČKA MASTER BABY S KONSTRUKCÍ DĚTSKÁ HOUPAČKA MASTER BABY S KONSTRUKCÍ Detská hojdačka MASTER Baby / Huśtawka dla dzieci MASTER Baby Swing MASTER Baby / Schaukelwippe MASTER Baby MAS-B089 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!%

!#$%& &'# (! &) *%# # + &,%# - #!% !" #" # " $% "!#&#" # '!#!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!% &$!"#! "."!"! " %'(%)!*+!"#$%& " # / 0 1223 %% 45!##!# # % %.% #6 " ##7# "#. 1 # ##%# #, 8 " #"# % ## %"" # % " #."#,-%.+/&$#" 3 " "" "%.

Bardziej szczegółowo

CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16

CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16 CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16 návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti TATO KOLOBŽKA JE URENA

Bardziej szczegółowo

Wrist ball MASTER !" #$ $ %! $! # & '" ( # $ $ ' # )# $# ' *+,,, -. */ 0 #.!! * 1 ' # #!# 2! '! $ $ " $ 3 1' # ## + $! #.' 4!!"! 5 # $!!.

Wrist ball MASTER ! #$ $ %! $! # & ' ( # $ $ ' # )# $# ' *+,,, -. */ 0 #.!! * 1 ' # #!# 2! '! $ $  $ 3 1' # ## + $! #.' 4!!! 5 # $!!. Wrist ball MASTER!" #$ $ %! $! # & '" ( # $ $ ' # )# $# ' *+,,, -. */ 0 #.!! * 1 ' # #!# 2! '! $ $ " $ 3 1' # ## + $! #.' 4!!"! 5 # $!!.'6!.' # " # 7!.!!$!!. $" $#! '.'!! $ # )# $# *,8*+! 9.' " 8 #! "

Bardziej szczegółowo

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 NÁVOD NA POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro

Bardziej szczegółowo

Část/Časť/ LP Popis/Popis/ Opis Množství/Množstvo/ilości

Část/Časť/ LP Popis/Popis/ Opis Množství/Množstvo/ilości Část/Časť/ LP Popis/Popis/ Opis Množství/Množstvo/ilości 1 1 2 1 3 2 4 1 5 1 6 1 Maximální nosnost je 100 kg/ Maximálna nosnosť je 100 kg/maksymalna nośność 100 kg Tento produkt je pouze pro domácí použití.

Bardziej szczegółowo

VAROVÁNÍ CZ - PL - STOPNIOWE SCHODKI, INSTRUKCJA CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE

VAROVÁNÍ CZ - PL - STOPNIOWE SCHODKI, INSTRUKCJA CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE CZ - VAROVÁNÍ CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE (Model: #JL9R11 / #JL9R11-1 / #JL9R11-1F) *PŘED SESTAVENÍM POZORNĚ PŘEČÍST SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE (Model: #JL9R11 / #JL9R11-1 / #JL9R11-1F)

Bardziej szczegółowo

Posilovací lavice MASTER Bench Simlpe Vario Bench Press Ławka Simlpe Vario MAS-SUB1071B

Posilovací lavice MASTER Bench Simlpe Vario Bench Press Ławka Simlpe Vario MAS-SUB1071B Posilovací lavice MASTER Bench Simlpe Vario Bench Press Ławka Simlpe Vario MAS-SUB1071B 1 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho

Bardziej szczegółowo

POSILOVACÍ ČINKA POSILOVACIA ČINKA / HANTLA MASTER SHAKE UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL INSTRUKCJA OBSŁUGI

POSILOVACÍ ČINKA POSILOVACIA ČINKA / HANTLA MASTER SHAKE UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL INSTRUKCJA OBSŁUGI POSILOVACÍ ČINKA POSILOVACIA ČINKA / HANTLA MASTER SHAKE UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ 1. Důležité bezpečnostní upozornění Před prvním použitím činky si pozorně přečtěte

Bardziej szczegółowo

CZ Odrážedlo MASTER PLUG SK Odrážadlo MASTER PLUG PL Hulajnoga MASTER PLUG

CZ Odrážedlo MASTER PLUG SK Odrážadlo MASTER PLUG PL Hulajnoga MASTER PLUG CZ Odrážedlo MASTER PLUG SK Odrážadlo MASTER PLUG PL Hulajnoga MASTER PLUG návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste

Bardziej szczegółowo

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. - CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. SK - akujeme, že ste si zakúpili tento výrobok. V prípade,

Bardziej szczegółowo

IN 1389 HULAJNOGA WORKER CITY - PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

IN 1389 HULAJNOGA WORKER CITY - PL INSTRUKCJA OBSŁUGI IN 1389 HULAJNOGA WORKER CITY - PL INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 WAŻNE: PRZECZYTAJ PONIŻSZĄ INSTRUKCJE PRZED MONTAŻEM, JAZDĄ LUB KONSERWACJĄ. UWAGA. Dla osób powyżej 6 lat.. Maksymalna waga: 100kg.. Przed każdą

Bardziej szczegółowo

CZ-Nafukovací postel Air Bed, manuál. SK-Nafukovacia posteľ Air Bed, manuál. Dôležité bezpečnostné opatrenia

CZ-Nafukovací postel Air Bed, manuál. SK-Nafukovacia posteľ Air Bed, manuál. Dôležité bezpečnostné opatrenia BAB-12-E CZ-Nafukovací postel Air Bed, manuál Důležitá bezpečnostní opatření Před použitím si pozorně přečtěte všechny instrukce. SK-Nafukovacia posteľ Air Bed, manuál Dôležité bezpečnostné opatrenia Pred

Bardziej szczegółowo

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. - Basketbalový koš MASTER Acryl Board CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. SK - akujeme, že ste

Bardziej szczegółowo

Aerobic ty Swing Flex Bar

Aerobic ty Swing Flex Bar Aerobic ty Swing Flex Bar CZ Dležitá upozornní: 1. Ped zaátkem cviení zkonzultujte váš zdravotní stav se svým lékaem. 2. Ped použitím zkontrolujte, zda je vše bezpené - pokud jsou nkteré ásti opotebované

Bardziej szczegółowo

Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ - Důležité bezpečnostní informace 1. Před každým cvičením nejdříve zkontrolujte všechny části. Pokud stepper

Bardziej szczegółowo

Návod k použití. Instrukcja obsługi. Návod k použitiu. Instruction Leaflet PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM PŘEČTĚTE DŮKLADNĚ NÁVOD A USCHOVEJTE HO!

Návod k použití. Instrukcja obsługi. Návod k použitiu. Instruction Leaflet PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM PŘEČTĚTE DŮKLADNĚ NÁVOD A USCHOVEJTE HO! CZ Instrukcja obsługi Návod k použití PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ SZCZEGÓŁY I ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM PŘEČTĚTE DŮKLADNĚ NÁVOD A USCHOVEJTE HO! SK Instruction Leaflet Návod k použitiu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN 2636 Hulajnoga Worker Rodez

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN 2636 Hulajnoga Worker Rodez INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN 2636 Hulajnoga Worker Rodez SPIS TREŚCI INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 INSTRUKCJE MONTAŻU... 4 2 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE: PROSIMY PRZECZYTAĆ TĄ INSTRUKCJĘ

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

ROWEREK BIEGOWY MODEL: AG297A / AG297B INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ROWEREK BIEGOWY MODEL: AG297A / AG297B INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROWEREK BIEGOWY MODEL: AG297A / AG297B INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Rowerek biegowy dla dzieci 2+ - idealne rozwiązanie do nauki jazdy oraz utrzymania równowagi na rowerze. Cechy produktu: Wygląda jak zwykły

Bardziej szczegółowo

ROWEREK BIEGOWY MODEL: AG297A / AG297B INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ROWEREK BIEGOWY MODEL: AG297A / AG297B INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROWEREK BIEGOWY MODEL: AG297A / AG297B INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Rowerek biegowy dla dzieci 2+ - idealne rozwiązanie do nauki jazdy oraz utrzymania równowagi na rowerze. Cechy produktu: Wygląda jak zwykły

Bardziej szczegółowo

Návod na použití Odrážedlo JD BUG

Návod na použití Odrážedlo JD BUG Návod na použití Odrážedlo JD BUG návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození

Bardziej szczegółowo

CZ Houpaka MASTER A3 SK Hojdaka MASTER A3 PL Hutawka MASTER A3

CZ Houpaka MASTER A3 SK Hojdaka MASTER A3 PL Hutawka MASTER A3 CZ Houpaka MASTER A3 SK Hojdaka MASTER A3 PL Hutawka MASTER A3 1 CZ V pípad, že nkteré ásti budou chybt, nebo budou poškozeny, kontakujte prosím prodejce. SK V prípade, že niektoré asti budú chýba, alebo

Bardziej szczegółowo

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. - Basketbalový koš MASTER Junior CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. SK - akujeme, že ste si zakúpili

Bardziej szczegółowo

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru Příručka k rychlé instalaci: NWD2105 Základní informace NWD2105 je bezdrátový USB adaptér určený pro použití s počítačem. NWD2105 je kompatibilní s technologií WPS (Wi-Fi Protected Setup). A: LED kontrolka

Bardziej szczegółowo

CZ - MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO BEZPEČNOSTNÍ SÍŤ SK - MONTÁŽNE INŠTRUKCIE PRE BEZPEČNOSTNÚ SIEŤ PL - ISTRUKCJA MONTAŻU SIATKI OCHRONNEJ

CZ - MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO BEZPEČNOSTNÍ SÍŤ SK - MONTÁŽNE INŠTRUKCIE PRE BEZPEČNOSTNÚ SIEŤ PL - ISTRUKCJA MONTAŻU SIATKI OCHRONNEJ Jj CZ - MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO BEZPEČNOSTNÍ SÍŤ SK - MONTÁŽNE INŠTRUKCIE PRE BEZPEČNOSTNÚ SIEŤ PL - ISTRUKCJA MONTAŻU SIATKI OCHRONNEJ CZ - ČTĚTE NÁVOD AŽ DO KONCE. Děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku.

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT KLAMEK INSTRUKCJA MONTAŻU KLAMEK Z KWADRATOWYM SZYLDEM ZE STALI NIERDZEWNEJ DE: MONTAGEANLEITUNG CZ: MONTÁŽNÍ NÁVOD SK: MONTÁŽNY NÁVOD

PRODUCENT KLAMEK INSTRUKCJA MONTAŻU KLAMEK Z KWADRATOWYM SZYLDEM ZE STALI NIERDZEWNEJ DE: MONTAGEANLEITUNG CZ: MONTÁŽNÍ NÁVOD SK: MONTÁŽNY NÁVOD PRODUCENT KLAMEK INSTRUKCJA MONTAŻU KLAMEK Z KWADRATOWYM SZYLDEM ZE STALI NIERDZEWNEJ DE: MONTAGEANLEITUNG CZ: MONTÁŽNÍ NÁVOD SK: MONTÁŽNY NÁVOD MONTAŻ KLAMKI 1.1 MONTAŻ TRZPIENIA KWADRATOWEGO X X PL:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN Trójkołowa hulajnoga dla dzieci 3in1 WORKER Nimbo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN Trójkołowa hulajnoga dla dzieci 3in1 WORKER Nimbo INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN 14409 Trójkołowa hulajnoga dla dzieci 3in1 WORKER Nimbo Obrazek jest tylko do celów ilustracyjnych. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 OSTRZEŻENIA...

Bardziej szczegółowo

STOJAK DO KOSZYKÓWKI ADVANCED 20350

STOJAK DO KOSZYKÓWKI ADVANCED 20350 STOJAK DO KOSZYKÓWKI ADVANCED 20350 Wyprodukowano w Chinach dla: WAŻNE INFORMACJE UWAGA: przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi przed rozpoczęciem montażu oraz użytkowania. Stojak do koszykówki powinien

Bardziej szczegółowo

9/12 FORM NO. 56091071

9/12 FORM NO. 56091071 9/12 FORM NO. 56091071 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56107512 (4 cyl LPG), 56107513 (4 cyl Diesel), 56107514 (4 cyl LPG / cab), 56107515 (4 cyl Diesel / cab) 56107517 (4 cyl Gasoline/Petrol

Bardziej szczegółowo

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSEIDON POSILOVACIA VEŽA MASTER POSEIDON ATLAS MASTER POSEIDON MAS-HG1104

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSEIDON POSILOVACIA VEŽA MASTER POSEIDON ATLAS MASTER POSEIDON MAS-HG1104 POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSEIDON POSILOVACIA VEŽA MASTER POSEIDON ATLAS MASTER POSEIDON MAS-HG1104 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi

Bardziej szczegółowo

Stan na trampolíny. Namiot na trampoliny CZ - TTE NÁVOD AŽ DO KONCE!!! SK - ÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA!!! PL - PRZECZYTAJ INSTRUKCJ A DO KOCA!!!

Stan na trampolíny. Namiot na trampoliny CZ - TTE NÁVOD AŽ DO KONCE!!! SK - ÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA!!! PL - PRZECZYTAJ INSTRUKCJ A DO KOCA!!! Stan na trampolíny Namiot na trampoliny CZ - TTE NÁVOD AŽ DO KONCE!!! SK - ÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA!!! PL - PRZECZYTAJ INSTRUKCJ A DO KOCA!!! 1 CZ Pette si následující návod a další informace ped skládáním

Bardziej szczegółowo

Eliptical MASTER E09

Eliptical MASTER E09 Eliptical MASTER E09 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ: Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich

Bardziej szczegółowo

ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY

ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY CZ ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY XT160624 600mm (MZ624Y) XT160630 750mm (MT630Y) XT160636 900mm (MT636Y) Pro řezání keramických obkladů, dlažby, glazurované a tvrzené dlažby, mramoru. XT160624 XT160630 XT160636

Bardziej szczegółowo

RM3230. Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką

RM3230. Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką Virtuves kombains Food proccessor with juice extractor Küchenmaschine mit Entsafter RM3230 CZ SK PL LV EN DE CZ

Bardziej szczegółowo

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK 509111-05 CZ/SK DW432 DW433 2 3 4 5 CZ PÁSOVÁ BRUSKA Blahopøejeme Vám! Rozhodli jste se pro elektronáøadí firmy DEWALT, jež pokraèuje v dlouhé tradici této firmy, vyznaèující se tím, že nabízí odborníkovi

Bardziej szczegółowo

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041665. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041665. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041665 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56507009 (4 cyl LPG), 56507010 (4 cyl Petrol), 56507011 (4 cyl Diesel) 56508769 (4 cyl LPG / cab), 56508770 (4 cyl Petrol

Bardziej szczegółowo

1 1 1 1 2 kruhová kostra s gumovými krytkami 1 1 1 1 1 3

1 1 1 1 2 kruhová kostra s gumovými krytkami 1 1 1 1 1 3 CZ: Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek. SK: akujeme, že ste si zakúpili tento výrobok. PL: Dzikujemy za zakup tego produktu. CZ: V pípad, že v balení budou njaké ásti chybt, nebo jsou poškozené,

Bardziej szczegółowo

FOTBALOVÁ BRANKA FUTBALOVÁ BRÁNKA BRAMKA PIŁKARSKA

FOTBALOVÁ BRANKA FUTBALOVÁ BRÁNKA BRAMKA PIŁKARSKA FOTBALOVÁ BRANKA FUTBALOVÁ BRÁNKA BRAMKA PIŁKARSKA CZ - Upozornní: Tento výrobek je uren pro osoby starší 6 let! Upozornní: Ped zaátkem skládání si pette následující instrukce. Následujte bezpenostní instrukce

Bardziej szczegółowo

L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34

L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 6 TECHNICKÉ INFORMACE 7 POPIS SPOTŘEBIČE 8 OVLÁDACÍ

Bardziej szczegółowo

STÓŁ BILARDOWY TEAM Instrukcja montażu EN 957

STÓŁ BILARDOWY TEAM Instrukcja montażu EN 957 STÓŁ BILARDOWY TEAM 91707 Instrukcja montażu EN 957 OSTRZEŻENIE: Sprzęt zawiera mnóstwo małych części. Przeznaczone dla dzieci powyżej 3 roku życia. WAŻNE! Prosimy trzymać się instrukcji. Przed próbą montażu

Bardziej szczegółowo

Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek.

Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek. 38'' (97 cm) Trampolína / Trampolina 48'' (122 cm) Trampolína / Trampolina 55'' (140 cm) Trampolína / Trampolina Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek. V pípad, že v balení budou njaké ásti chybt,

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 45002. Instrukcja obsługi

FAVORIT 45002. Instrukcja obsługi FAVORIT 45002 Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím

Bardziej szczegółowo

SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL

SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL CZ - Návod na použití MINI STEPPER S RUKOJETÍ IN 189 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Pro ČR: Seven sport s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz 1 1 1

Bardziej szczegółowo

CSA 29021. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I

CSA 29021. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I CSA 29021 CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I UPOZORNĚNÍ! Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladničky, která používá pro životní prostředí zcela neškodné

Bardziej szczegółowo

Mini stepper MASTER s držadlem V

Mini stepper MASTER s držadlem V Mini stepper MASTER s držadlem V!"#!"!$ %&' 1 CZ - Dležité bezpenostní informace 1. Ped každým cviením nejdíve zkontrolujte všechny ásti. Pokud stepper nefunguje správn, nepoužívejte jej. 2. Pravideln

Bardziej szczegółowo

návod na použití CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-20 PL - Rower spiningowy MASTER X-20 návod na použitie /

návod na použití CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-20 PL - Rower spiningowy MASTER X-20 návod na použitie / návod na použití návod na použitie / CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-20 PL - Rower spiningowy MASTER X-20 CZ - emenový pohon SK - remeový pohon PL - napd paskowy 1 CZ Bezpenostní instrukce: Ped sestavením

Bardziej szczegółowo

Wypadek drogowy potoczne określenie zdarzenia w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w

Wypadek drogowy potoczne określenie zdarzenia w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w Wypadek drogowy potoczne określenie zdarzenia w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w wyniku którego uczestnik ruchu drogowego został ranny lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN Spiningowy Rower Treningowy insportline Logus

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN Spiningowy Rower Treningowy insportline Logus INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN 11492 Spiningowy Rower Treningowy insportline Logus SPIS TREŚCI INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA... 3 LISTA AKCESORIÓW... 4 LISTA CZĘŚCI... 5 RYSUNEK MONTAŻOWY... 6 MONTAŻ... 7 REGULACJA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROWER MAGNETYCZNY RW-B-102A

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROWER MAGNETYCZNY RW-B-102A INSTRUKCJA OBSŁUGI ROWER MAGNETYCZNY RW-B-102A Przed rozpoczęciem użytkowana należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją. Producent nie ponosi odpowiedzialności za urazy i uszkodzenia spowodowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJA OBSŁUGI 11639937 Urządzenie do ostrzenia łańcucha piły łańcuchowej Art. Nr 11639937 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup tego produktu. Przed skorzystaniem z produktu, należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

MM4230 Concept Professional Multi

MM4230 Concept Professional Multi Masomlýnek Mlynček na mäso Maszynka do mięsa Meat grinder MM4230 Concept Professional Multi CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. PLIKO Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy. Wydanie 06.14

Instrukcja użytkowania. PLIKO Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy. Wydanie 06.14 Instrukcja użytkowania PLIKO Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy Wydanie 06.14 Konserwacja Pokrycie prać ręcznie w temperaturze do 30. Utrzymuj ruchome połączenia w czystości i smaruj je używając płynnego

Bardziej szczegółowo

EWP 106200 W... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28

EWP 106200 W... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28 EWP 106200 W...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi

návod k použití instrukcja obsługi návod k použití instrukcja obsługi Pračka Pralka EWS 106540 W EWS 126540 W 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis

Bardziej szczegółowo

VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100

VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100 VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100 1 CZ Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi

návod k použití instrukcja obsługi návod k použití instrukcja obsługi Pračka Pralka EWF 106510 W 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Bardziej szczegółowo

PL

PL PL PL Należy przeczytać niniejszą instrukcję uważnie przed użyciem i zachować ją na przyszłość, w celu poprawnego użytkowania wózka! Możesz narazić twoje dziecko na niebezpieczeństwo, jeżeli

Bardziej szczegółowo

RĘCZNA PROŚCIARKA DO DRUTU PR6-8/7 INSTRUKCJA OBSŁUGI (WARUNKI GWARANCJI)

RĘCZNA PROŚCIARKA DO DRUTU PR6-8/7 INSTRUKCJA OBSŁUGI (WARUNKI GWARANCJI) RĘCZNA PROŚCIARKA DO DRUTU PR6-8/7 PR6-8/14 PR6-8/9 INSTRUKCJA OBSŁUGI (WARUNKI GWARANCJI) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe OLMET Marcin Olender 18-500 Kolno Rupin 2 Nip 291-002-95-56 tel.

Bardziej szczegółowo

RĘCZNA PROŚCIARKA DO BEDNARKI

RĘCZNA PROŚCIARKA DO BEDNARKI RĘCZNA PROŚCIARKA DO BEDNARKI INSTRUKCJA OBSŁUGI (WARUNKI GWARANCJI) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe OLMET Marcin Olender 18-500 Kolno Rupin 2 Nip 291-002-95-56 tel. 600 666 611, 662 266

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10 CZ MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 CZ Tento výrobek má vysoký odběr el. proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotřebiče s větším odběrem, jako je například

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 60660. naczyń

FAVORIT 60660. naczyń FAVORIT 60660 Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka do naczyń Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Bardziej szczegółowo

STÓŁ PIŁKARSKI HOBBY Instrukcja montażu EN 957

STÓŁ PIŁKARSKI HOBBY Instrukcja montażu EN 957 STÓŁ PIŁKARSKI HOBBY 90427 Instrukcja montażu EN 957 OSTRZEŻENIE: Sprzęt zawiera małe piłki i inne małe części, którymi dziecko może się udławić. Stół Piłkarski przeznaczony jest dla dzieci powyżej 3 roku

Bardziej szczegółowo

SC800 INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041999. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

SC800 INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041999. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041999 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56112034(SC800-71), 56112035(SC800-86), 56112036(SC800-71C) Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati

Bardziej szczegółowo

Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy używając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10).

Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy używając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). UWAGA Budowa roweru spinningowego wykorzystuje mechanizm tzw. ostrego koła bez wolnobiegu co oznacza, że obrót koła zamachowego wymusza obrót pedałów. Próba gwałtownego zatrzymania koła zamachowego poprzez

Bardziej szczegółowo

SR2000 INSTRUCTIONS FOR USE. 10/08 revised 10/12 FORM NO. 56041748. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

SR2000 INSTRUCTIONS FOR USE. 10/08 revised 10/12 FORM NO. 56041748. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 10/08 revised 10/12 FORM NO. 56041748 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56516750(Gas), 56516755(LPG), 56516753(Diesel) Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

Bardziej szczegółowo

... CS CHLADNIČKA S ENN2800AJW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 ZAMRAŻARKA

... CS CHLADNIČKA S ENN2800AJW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 ZAMRAŻARKA ENN2800AJW...... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 ZAMRAŻARKA 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Bardziej szczegółowo

VAKUOVÁ BALIČKA VÁKUOVÁ BALIČKA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP APARAT ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE GZ-300

VAKUOVÁ BALIČKA VÁKUOVÁ BALIČKA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP APARAT ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE GZ-300 VAKUOVÁ BALIČKA VÁKUOVÁ BALIČKA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP APARAT ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE GZ-300 CZ SK PL H SI Návod k obsluze Návod na obsluhu Instrukcja obsługi Használati útmutató Navodila

Bardziej szczegółowo

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO.

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO. SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) Slovensky Návod na používanie... A-2 - A-20 Česky Návod k obsluze... B-2 - B-20 Polski Instrukcja obsługi...

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Máquina de lavar loiça Umývačka ESI 67070 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete

Bardziej szczegółowo

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher MNV4560 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste

Bardziej szczegółowo

4. Oś Z. 4. Oś Z. Written By: Josef Prusa manual.prusa3d.com/ Page 1 of 17

4. Oś Z. 4. Oś Z. Written By: Josef Prusa manual.prusa3d.com/ Page 1 of 17 4. Oś Z Written By: Josef Prusa 2017 manual.prusa3d.com/ Page 1 of 17 Step 1 Potrzebne narzędzia Klucze płaskie 13/17 mm Śrubokręt płaski 3,6 mm Małe szczypce uniwersalne (kombinerki) Klucze imbusowe 2,5

Bardziej szczegółowo

CR 1100, CR 1200. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató. 2/04 revised 9/10 FORM NO. 56041576

CR 1100, CR 1200. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató. 2/04 revised 9/10 FORM NO. 56041576 CR 1100, CR 1200 Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató Nilfisk Models: 56303004 (CR 1200), 56303005 (CR 1100 / OBS) 2/04 revised 9/10 FORM NO. 56041576 A-Slovensky

Bardziej szczegółowo

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher MNV6560 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste

Bardziej szczegółowo

ORTHEO DISC. základní cvi ební. program. pro záda ORTHEO DISC. podstawowy. program. ćwiczeń przeznaczony dla pleców

ORTHEO DISC. základní cvi ební. program. pro záda ORTHEO DISC. podstawowy. program. ćwiczeń przeznaczony dla pleców ORTHEO ORTHEO DISC DISC podstawowy program ćwiczeń przeznaczony dla pleców základní cvi ební program pro záda 2 ORTHEO DISC Instrukcja Návod k použití obsługi Dziękujemy D kujeme Vám Państwu za zakoupení

Bardziej szczegółowo

UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI

UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ: Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobků, mohou se

Bardziej szczegółowo

rýchloupinák hlavové zloženie widelec vidlica zacisk hamulec brzda stery kierownica riaditka mostek predstavec przerzutka przednia presmykovač sedlo

rýchloupinák hlavové zloženie widelec vidlica zacisk hamulec brzda stery kierownica riaditka mostek predstavec przerzutka przednia presmykovač sedlo koło koleso siodełko sedlo wspornik siodełka sedlovka zawór ventil przerzutka tylna prehadzovač mostek predstavec pedał pedál przerzutka przednia presmykovač kierownica riaditka stery hlavové zloženie

Bardziej szczegółowo

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Gwint E27 2 Timer (Zegar) 3 Czułość światła (luks) 4 Czujnik ruchu PIR 5 Gniazdo E27 * nie dostarczone V. 03 21/12/2012 2 Velleman nv INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA

Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA CZ Česky, 1 SK Slovenčina, 52 TCD 83B HU Magyar, 18 TR Türkçe, 69 PL Polski, 35 Při prvním zapnutí sušičky musíte zvolit preferovaný jazyk, viz str. 6 Obsah Důležité informace,

Bardziej szczegółowo

F88030VI. Instrukcja obsługi

F88030VI. Instrukcja obsługi F88030VI Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 47020 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 44010 I. Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi. Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń

FAVORIT 44010 I. Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi. Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń FAVORIT 44010 I Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń 2 Obsah Ďakujeme Vám, že ste si vybrali jeden z našich vysokokvalitných výrobkov. Aby

Bardziej szczegółowo

Powyższe reguły to tylko jedna z wersji gry. Istnieje wiele innych wariantów, można też ustalać własne zasady. Miłej zabawy!

Powyższe reguły to tylko jedna z wersji gry. Istnieje wiele innych wariantów, można też ustalać własne zasady. Miłej zabawy! Krykiet W krykieta może grać od 2 do 4 osób, którzy albo grają każdy przeciw każdemu, albo dzielą się na dwie drużyny. Bramki oraz palik startowy i powrotne umieszcza się tak, jak pokazano na rysunku.

Bardziej szczegółowo

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven MTV3125 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept

Bardziej szczegółowo

47035VD CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 33

47035VD CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 33 47035VD CS Návod k použití PL Instrukcja obsługi 33 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Bardziej szczegółowo

CS234020. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I. HŰTŐ-ÉS FAGYASZTÓGÉP I-es típusú

CS234020. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I. HŰTŐ-ÉS FAGYASZTÓGÉP I-es típusú CS234020 CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I HŰTŐ-ÉS FAGYASZTÓGÉP I-es típusú HLADILNO-ZAMRZOVALNI APARAT tipa I UPOZORNĚNÍ! Aby byl zajištěn normální provoz

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-35

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-35 CZ MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-35 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 CZ Tento výrobek má vysoký odběr el. proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotřebiče s větším odběrem, jako je například

Bardziej szczegółowo

EOL5821 EOR5821... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30

EOL5821 EOR5821... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30 EOL5821 EOR5821...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2.

Bardziej szczegółowo

"Wspinający się" samochód 10740561

Wspinający się samochód 10740561 "Wspinający się" samochód 10740561 Drodzy Klienci! Serdecznie gratulacje! Kupując Climb Car staliście się posiadaczami produktu o wszechstronnym zastosowaniu. Proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Montaż York SB-300. Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10).

Montaż York SB-300. Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). 2 3 4 Rysunek montaŝu Montaż York SB-300 Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę kierownicy (23) do ramy głównej.

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka Umývačka riadu ESF 68030 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete

Bardziej szczegółowo

Topinkovaè Hriankovaè Toster

Topinkovaè Hriankovaè Toster Topinkovaè Hriankovaè Toster B-4294 Návod k obsluze - Návod na obsluhu - Instrukcja obs³ugi II/10 CZ/SK/PL Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz -2- Návod k použítí

Bardziej szczegółowo