CZ Odrážedlo MASTER PULL. SK Odrážadlo MASTER PULL. PL Hulajnoga MASTER PULL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZ Odrážedlo MASTER PULL. SK Odrážadlo MASTER PULL. PL Hulajnoga MASTER PULL"

Transkrypt

1 CZ Odrážedlo MASTER PULL SK Odrážadlo MASTER PULL PL Hulajnoga MASTER PULL návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpečnosti Přečtěte si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody či poškození koloběžky. SEZNAMTE VAŠE DÍTĚ S BEZPEČNOSTNÍMI POKYNY PRO JÍZDU NA ODRÁŽEDLE. SK Základy bezpečnosti Prečítajte si prosím nasledujúce inštrukcie, aby ste zamedzili možnosti vzniku nehody, či poškodenia kolobežky. ZOZNÁMTE VAŠE DIEŤA S BEZPEČNOSTNÝMI POKYNMI PRE JAZDU NA ODRÁŽADLE. PL Podstawy bezpieczeństwa Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapobiec możliwości kontuzji lub uszkodzeniu hulajnogi. NALEŻY ZAPOZNAĆ DZIECI Z ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA DLA JAZDY NA HULAJNODZE. 1

2 Důležité CZ Děti mohou používat odrážedlo jen za dozoru dospělé osoby! Před použitím se ujistěte, že je odrážedlo kompletně složeno. Před použitím si důkladně přečtěte návod na použití. Pokud ne, může dojít k poškození. Dôležité SK Deti môžu používať odrážadlo len pod dozorom dospelej osoby! Pred použitím sa uistite, že je odrážadlo kompletne zložené. Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie. Pokiaľ nie, môže dôjsť k poškodeniu. Ważne PL Dzieci mogą korzystać z urządzienia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej! Przed użyciem należy upewnić się, że hulajnoga jest całkowicie złożona. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, inaczej może dojść do uszkodzenia. CZ Montáž Krok 1 Otevřete krabici a vytáhněte všechny části ven. Vezměte jedno kolo, které bude přední a odšroubujte šrouby a kroužky na obou stranách. Protáhněte osy kola přes velké díry ve vidlici. Krok 2 Zahákněte háček do malých dírek přední vidlice. Krok 3 Dejte 2 kroužky vedle háčků. Pak pomocí klíče dotáhněte 2 hlavové šrouby pevně, abyste připevnili vidlici. Krok 4 Připevněte pevně krytky na šrouby. Pak, připevněte druhé kolo k hlavnímu rámu stejným postupem jako přední kolo. Krok 5 Připevněte k sobě dvě vidlice pomocí 2 plastových ložisek. Krok 6 Nasuňte jednu objímku okolo konce přední vidlice, hned nad plastová ložiska. Krok 7 Protáhněte jeden kryt objímky přes T-řidítka. Pak protáhněte řidítka přes konec přední vidlice. Dotáhněte objímku pro připevnění řidítek a vidlice. Nastavte kryt objímky tak, aby seděl na objímce. Krok 8 Protáhněte druhý kryt objímky přes sedlovou tyč. Pak protáhněte sedlovou tyč přes objímku na hlavním rámu. Dotáhněte objímku pro připevnění sedlové tyče a objímky zároveň. Nastavte kryt objímky tak, aby seděl dobře na objímce. Nyní je montáž dokončena. 2

3 SK Montáž Krok 1 Otvorte krabicu a vytiahnite všetky časti von. Vezmite jedno koleso, ktoré bude predné a odskrutkujte skrutky a krúžky na oboch stranách. Pretiahnite osi kolesa cez veľké diery vo vidlici. Krok 2 Zaháknite háčik do malých dierok prednej vidlice. Krok 3 Dajte 2 krúžky vedľa háčikov. Potom pomocou kľúča dotiahnite 2 hlavove skrutky pevne, aby ste pripevnili vidlicu. Krok 4 Pripevnite pevne krytky na skrutky. Potom, pripevnite druhé koleso k hlavnému rámu rovnakým postupom, ako predné koleso. Krok 5 Pripevnite k sebe dve vidlice pomocou 2 plastových ložísk. Krok 6 Nasuňte jednu objemku okolo konca prednej vidlice, hneď nad plastové ložiská. Krok 7 Pretiahnite jeden kryt objemky cez T-riadidlá. Potom pretiahnite riadidlá cez koniec prednej vidlice. Dotiahnite objemku pre pripevnenie riadidiel a vidlice. Nastavte kryt objemky tak, aby sedel na objemke. Krok 8 Pretiahnite druhý kryt objemky cez sedadlovú tyč. Potom pretiahnite sedadlovú tyč cez objemku na hlavnom ráme. Dotiahnite objemku pre pripevnenie sedadlovej tyče a objemky zároveň. Nastavte kryt objemky tak, aby sedel dobre na objemke. Teraz je montáž dokončená. PL MONTAŻ Krok 1 Otwórz opakowanie i wyciągnij wszystkie części. Wyjmi jedno koło, które będzie przednie i odkręć śruby i wieńce na obóch stronach. Przeciągnij osie koła przez duże dziury w widelcu. Krok 2 Zahacz haczyk do małych dziurek predniego widelca. Krok 3 Daj 2 wieńce obok haczyków. Potem za pomocą klucza dociągnij mocno 2 śruby dla przymocowania widelca. 3

4 Krok 4 Przymocuj moc pokrywy na śruby. Potem przymocuj drugie koło do ramy głównej w ten sam sposób jak koło przednie. Krok 5 Przymocuj ku sobie 2 widelce za pomocą 2 łożysk plastikowych. Krok 6 Nasuń jedną tulejkę wokół końca przedniego widelca, zaraz za łożyska plastikowe. Krok 7 Przeciągnij jedną pokrywe tulejki przez T-kierownicę. Potem przeciągnij kierownicę przez koniec przedniego widelca Dociągnij tulejkę dla przymocowanie kierownicy i widelca. Ustaw pokrywę tulejki tak, żeby była tulejce. Krok 8 Przeciągnij drugą pokrywę tulejki przez sztange siedzenia. Potem przeciągnij sztange siedzenia przez tulejkę na ramie głównej. Dociągnij tulejkę dla przymocowanie sztangi siedzenia i tulejki zarówno. Ustaw pokrywę tulejki tak, żeby leżała prawidłowo na tulejce. Montaż jest w tej chwili skończony. STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5 STEP6 STEP7 STEP8 CZ Návod na použití 1. Nastavení odrážedla Nastavte výšku sedla tak, aby vaše dítě mohlo snadno dosáhnout na zem celým chodidlem a přitom mělo lehce pokrčené koleno. Řidítka by měly být ve výšce, kdy mají děti paže zhruba v horizontální pozici. Vyzkoušejte, zda se dítě cítí pohodlně v této pozici a pravidelně kontrolujte nastavení. 4

5 2. První pokusy Jakmile je vaše dítě schopno dosáhnout celým chodidlem na zem, je také schopno kolo řídit. Není třeba dlouhé vysvětlování, pouze nechejte dítě to zkoušet a pozorujte, co dokážou. Děti jsou mistři učení a obvykle jsou schopny velmi rychle zjisti, jak je třeba se na odrážedle pohybovat a jak jej ovládat. Jen dávejte pozor, aby dítě skutečně sedělo na sedle a ne na rámu. 3. Odrážení Posunuje se dopředu odrážením od země střídavě levou a pravou nohou. Pro hladší pohyb je dobré odrazit se od špičky a pokračovat na patu. 4. Ovládání Nejsnadnější způsob ovládání je pomocí zad a zadečku. Jakmile si dítě přisvojí tuto dovednost, budou jezdit s radostí jako na jiných prostředcích. Tímto chytrým způsobem se děti naučí udržovat rovnováhu, stimuluje fyzický a duševní rozvoj, protahuje záda a umožní dětem pohyby, ve kterých se cítí bezpečně a radostně. 5. V případě, že dítě potřebuje pomocnou ruku Nechte dítě sedět na sedle a s rukama na rukojetích řidítek a pohybujte rámem doleva a doprava. Dítě ucítí nový způsob pohybu a bude ho potom brzy napodobovat. 6. Brzdění Odrážedlo se brzdí ruční brzdou nebo nohama. Dejte prosím pozor, aby děti vždy mohly zastavit z dané rychlosti a nosili vhodnou obuv! Nedoporučujeme obuv s volnou patou a špičkou. 7. Skladování a údržba Tento výrobek je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a je robustní, vydrží tudíž hodně jízd a slz. Pravidelně kolo otírejte suchým hadrem a skladujte jej na suchém místě. 8. Vnitřní a vnější použití Odrážedlo se může používat jak ve vnitřním, tak ve vnějším prostředí. Dávejte pozor, aby nebyly v blízkosti ostré předměty a nikdy nenechávejte venku řídit dítě bez dozoru! SK Návod na použitie 1.Nastavenie odrážadla Nastavte výšku sedadla tak, aby vaše dieťa mohlo ľahko dosiahnuť na zem celým chodidlom a pritom malo mierne pokrčené koleno. Riadidlá by mali byť vo výške, keď majú deti ramená približne v horizontálnej polohe. Vyskúšajte, či sa dieťa cíti pohodlne v tejto pozícii a pravidelne kontrolujte nastavenie. 2.Prvé pokusy Akonáhle je vaše dieťa schopné dosiahnuť celým chodidlom na zem, je tiež schopné kolo riadiť. Nie je potrebné dlhé vysvetľovanie, len nechajte dieťa to skúšať a pozorujte, čo dokáže. Deti sú majstri učenia a zvyčajne sú schopné veľmi rýchlo zistiť, ako sa na odrážadli pohybovať a ako ho ovládať. Len dávajte pozor, aby dieťa skutočne sedelo na sedadle a nie na ráme. 3.Odrážanie Posúva sa dopredu odrážaním od zeme striedavo ľavou a pravou nohou. Pre hladší pohyb je dobré odraziť sa od špičky a pokračovať na pätu. 4.Ovládanie Najjednoduchší spôsob ovládania je pomocou chrbta a zadočka. Akonáhle si dieťa prisvojí túto zručnosť, bude jazdiť s radosťou, ako na iných prostriedkoch. Týmto šikovným spôsobom sa deti naučia udržiavať rovnováhu, stimuluje fyzický a duševný rozvoj, preťahuje chrbát a umožnia deťom pohyby, v ktorých sa cítia bezpečne a radostne. 5.V prípade, že dieťa potrebuje pomocnú ruku Nechajte dieťa sedieť na sedle a s rukami na rukovätiach riadidiel, pohybujte rámom doľava a doprava. Dieťa pocíti nový spôsob pohybu a bude ho potom čoskoro napodobňovať. 5

6 6.Brzdenie Odrážadlo sa brzdí ručnou brzdou alebo nohami. Dajte prosím pozor, aby deti vždy mohli zastaviť z danej rýchlosti a nosili vhodnú obuv! Nedoporučujeme obuv s voľnou pätou a špičkou. 7.Skladovanie a údržba Tento výrobok je vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a je robustný, vydrží teda veľa jázd. Pravidelne kolo pretrite suchou handrou a skladujte ho na suchom mieste. 8.Vnútorné a vonkajšie použitie Odrážadlo sa môže používať, ako vo vnútornom, tak vo vonkajšom prostredí. Dávajte pozor, aby neboli v blízkosti ostré predmety a nikdy nenechávajte vonku riadiť dieťa bez dozoru! PL INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Ustawienie hulajnogi Ustaw wysokość sieziska tak, aby Twoje dziecko mogło latwo dosiągnąć na ziemie całą stopą, gdy kolano musi być lekko ugięte. Kierownica powinna być na wysokości barków. Sprawdż, czy dziecku jest tak wygodnie i regularnie sprawdzaj ustawienie. 2. Pierwsze próby Kiedy Twoje dziecko dosiągnie całą stopą na ziemie, może prowadzić hulajnoge. Nie musisz dziecku skomplikowanie tłumaczyć, jak na hulajnodze jeżdzić. Po prostu niech spróbóje i pilnuj go. Dzieci potrafią szybko nauczyć się jeżdzić na hulajnodze. Pinuj tylko to, czy dziecko siedzi na siedzisku i nie na ramie. 3. Odbijanie się Dziecko jedzie naprzód odbijając się od ziemi na przemien lewą i prawą nogą. Najłatwiejsze jest odbijanie się od palców przez pięte. 4. Prowadzenie Najłątwieszy sposób prowadzenia jest za pomocą pleców i pośladków. Kiedy dziecko opanuje tą technikę, będzie jazda na hulajnodze dla niego czystą przyjemnością. W ten sposób się dziecko nauczy utrzymywać równowagę, rozwija się fizycznie i psychicznie i umożliwie dzieciom ruch, w którym czują się naturalnie i bezpiecznie. 5. Jeśli dziecko nie radzi sobie samo Niech dziecko usiądzie na siedzeniu i trzyma się kirownicy. Tym czasem ruszaj ramą na lewo i na prawo. Dziecko poczuje nowy ruch i będzie go niedługo próbować pwtórzyć. 6. Hamowanie Hulajnogę można można zahamować nogami. Należy uważać, aby dziecko zawsze mogło zatrzymać się z jego prędkości i nosiło odpowiednie obuwie! Nie polecamy obuwie bez pięty, 7. Prechowywanie i konserwacja Produkt ten jest wyprodukowany z jakościowych materiałów i wytrzyma dużo jazdy i łez. Regularnie ocieraj hulajnogę suchą szmatą i przechowywuj go na suchym miejscu. 8. Używanie na dworze i w pomieszczeniach Z hulajnogi można korzystać jak w pomieszczeniach, tak i na dworze. Należy uważać, aby w pobliżu nie znajdowały sie ostre przedmioty i nigdy nie zostawiaj dziecko jeżdić bez nadzoru. 6

7 CZ Připevnění a seřízení ruční brzdy Upozornění: Brzda na koloběžce není přednastavena od výrobce. Před jízdou musíte brzdu připevnit a seřídit. Připevnění brzdové páčky na řidítka: Brzdová páčka na pravé straně se spojuje s přední brzdou a levá brzdová páčka se spojuje se zadní brzdou. (tato koloběžka obsahuje pouze zadní brzdu) 1. Vložte konec brzdového lanka do dírky na brzdové páčce. 1. Zmáčkněte brzdové ramena (obr. A) dokud se brzdové špalky dostanou oproti ráfkům. Toto umožní vnitřnímu kabelu, aby se uvolnil a má dost místa pro snadný pohyb konce brzdového lanka do dírky na brzdové páčce. 2. Pak potáhněte brzdové lanko přes dírku na přední části brzdové páčky (obr. B) a pak jej ručně vytáhněte. Krytka lanka automaticky zaskočí do dírky na páčce (obr. C). 3. Dále budeme seřizovat brzdu 1. uvolněte šroub a matici na rameni brzdy (obr. D) 2. opět zamáčkněte brzdové špalky přímo na ráfek. 3. Potáhněte lanko přes šroub (obr. D) dokud se neuvolní vnitřní lanko. 4. Dotáhněte šroub na rameni. 5. Pomačkejte pořádně několikrát brzdovou páčku. Otočte několikrát kolem, abyste se přesvědčili, že nikde nedře. Měla by být asi 1,6 mm mezera mezi ráfkem a brzdovým špalkem. SK Pripevnenie a zostavenie ručnej brzdy Upozornenie: Brzda na kolobežke nie je prednastavená od výrobcu. Pred jazdou musíte brzdu pripevniť a zriadiť. Pripevnenie brzdovej páčky na riaditka: Brzdová páčka na pravej strane sa spojuje s prednou brzdou a ľavá brzdová páčka sa spojuje so zadnou brzdou. (táto kolobežka obsahuje len zadnú brzdu) 1. Vložte koniec brzdového lanka do dierky na brzdovej páčke. 2. Zmačknite brzdové ramená (obr. A) dokiaľ sa brzdové špalky dostanú oproti ráikom. Toto umožní vnútornému káblu, aby sa uvolnil a má dosť miesta pre ľahký pohyb konca brzdového lanka do dierky na brzdovej páčke. 3. Potom potiahnite brzdové lanko cez dierku na prednej časti brzdovej páčky (obr. B) a potom ho ručne vytiahnite. Krytka lanka automaticky zaskočí do dierky na páčke (obr. C). 4. Ďalej budeme zostavovať brzdu 5. uvolnite skrutku a maticu na ramene brzdy (obr. D) 6. opäť zamačknite brzdové špalky priamo na ráfik. 7. Potiahnite lanko cez skrutku (obr. D) pokiaľ sa neuvolní vnútorné lanko. 8. Dotiahnite skrutku na ramene. 9. Pomačkajte poriadne niekoľko krát brzdovú páčku. Otočte niekoľko krát kolesom, aby ste sa presvedčili, že nikde nedre. Mala by byť asi 1,6 mm medzera medzi ráfikom a brzdovým špalkom. PL Mocowanie i ustawienie hamulca ręcznego Uwaga: Hamulec na hulajnodze nie jest ustawiony przez producenta. Przed jazdą należy hamulec przymocować i ustawić. Należy przymocować rączki hamulców do kierownicy: Rączka hamulca po stronie prawej jest przeznaczona dla przedniego hamulca, natomiast po stronie lewej do tylnego. 7

8 (Wersja tej hulajnogi jest wyposażona tylko tylnym hamulcem) 1. Należy włożyć koniec linki hamulcowej do dziurki na rączce hamulca. 2. Należy nacisnąć hamulec (obrazek A) dopóki hamulce klockowe nie będa naprzeciwko obręczom. To umożliwi przedniemu kablu uwolnić się i będzie miał miejsce dla umieszczenia końca linki hamulcowej do dzuirki w rączce hamulca. 3. Potem należy przeciągnąć linkę hamulcową przez dziurkę w przedniej części rączy hamulca (obrazek B) i ręka ją wyciągnąć. Wtyczka linki zaskoczy automatycznie do dziurki na rączce (obrazek C). 4. Teraz należy ustawić hamulec należy poluzować śrubę i nakrętkę na ramieniu hamulca (obrazek D) ponownie należy nacisnąć hamulec klockowy prosto do obręczy należy przeciągnąć linkę przez śrubę (obrazek D) dopóki się nie odpręży wnętrzna linka. należy dociągnąć śrubę na ramieniu należy kilkakrotnie dokładnie nacisnąć rączke hamulca i poruszać kilka razy kierownicą patrząc, czy nie dochodzi do zdzierania. Między obręczą i hamulcem klockowym powinna znajdować się luka około 1,6 mm. CZ Pokud je jeden brzdový špalek daleko od ráfku, použijte kladívko a šroubovák pro zaražení pružiny do boku, kde bude mít špalek více místa. Postup zopakujte dokud nebudou oba dva špalky stejně daleko od ráfku. SK Pokiaľ je jeden brzdový špalok ďaleko od ráfika, použite kladivko a skrutkovač pre zarazenie pružiny do boku, kde bude mať špalok viac miesta. Postup zopakujte dokiaľ nebudú obidva špalky rovnako ďaleko od ráfika. PL Jeśli będzie jeden hamulec klockowy daleko od obręczy, należy użyć młotka i śrubokrętu dla umieszczenia sprężyny do boku, gdzie będzie miała więcej miejsca. Kroki te należy przeprowadzić także w tedy, jeśli obydwa klocki nie będa w tej samej odległości od obręczy. CZ Upozornění: Pokud stále potřebujete brzdu seřídit, můžete dát špalky blíže k ráfku pootočením nastavovacího šroubu proti směru hodinových ručiček. Pokud chcete mít více místa mezi ráfkem a špalkem, točte ve směru hodinových ručiček. Ujistěte 8

9 se, že lanko je bezpečně připevněte pomocí šroubu (obr. D). Upozornění: pokud stále nastavujete brzdu a brzda pořád nefunguje, pak se musí opravit nebo seřídit ve specializovaném servisu kol. Nejezděte na kole, pokud brzda nefunguje správně. SK Upozornenie: Pokiaľ stále potrebujete brzdu zostaviť, môžete dať špalky bližšie k ráfiku pootočením nastavovacej skrutky proti smeru hodinových ručičiek. Pokiaľ chcete mať viac miesta medzi ráfikom a špalkom, točte v smere hodinových ručičiek. Uistite sa, že lanko je bezpečne pripevnené pomocou skrutky (obr. D). Upozornenie: pokiaľ stále nastavujete brzdu a brzda stále nefunguje, potom sa musí opraviť alebo zostaviť v špecializovanom servise bicyklov. Nejazdite na kolobežke, pokiaľ brzda nefunguje správne. PL Ostrzeżenie: Jésli nadal jest nezbędne ustawienie hamulca, można dać klocki bliżej obręczy za pomocą kręcenia śrubą regulowania w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Dla uzyskania więcej miejsca między obręczą i klockiem, należy kręcić w kierunku ruchu wskazówek zegara. Należy upewnić się, że linka jest bezpiecznie przymocowana za pomocą śruby (obrazek D). Uwaga: jeśli i przez staranne próby ustawienia hamulca nadal hamulec nie działa, należy skorzystać z pomocy fachowców. Nie można jeździć na hulajnodze, dopóki hamulec nie działa prawidłowo. Upozornění CZ. Maximální nosnost: 50 kg Před každou jízdou zkontrolujte dotažení všech šroubů. Před každou jízdou kontrolujte, zda jsou všechny části funkční Při jízdě používejte speciální chrániče. Helmu, chrániče kolen, loktů a pevnou obuv. Použití chráničů může snížit možnost vzniku úrazu, ale nemůže chránit před všemi úrazy. Pokud je nějaká část poškozena, musí být spravena nebo vyměněna před dalším použitím. Vyhněte se ostrým nárazům, poklopům kanálů a náhlým změnám povrchu. Vyhýbejte se ulicím a plochám, kde je voda, písek, štěrk, špína, listí a jiné nečistoty. Deštivé počasí zamezuje jízdě, brzdění a také viditelnosti. Při jízdě z kopce nejezděte nepřiměřenou rychlostí. Brzda se zahřívá při použití, nedotýkejte se ji po brzdění!!! Upozornenie SK. Maximálna nosnosť: 50 kg Pred každou jazdou skontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek. Pred každou jazdou kontrolujte, či sú všetky časti funkčné. Pri jazde používajte špeciálne chrániče. Prilbu, chrániče kolien, lakťov a pevnú obuv. Použitie chráničov môže znížiť možnosť vzniku úrazu, ale nemôže chrániť pred všetkými úrazmi. Pokiaľ je nejaká časť poškodená, musí byť spravená alebo vymenená pred ďalším použitím. Vyhnite sa ostrým nárazom, poklopom kanálov a náhlym zmenám povrchu. Vyhýbajte sa uliciam a plochám, kde je voda, piesok, štrk, špina, lístie a iné nečistoty. Daždivé počasie zabraňuje jazde, brzdeniu a tiež viditeľnosti. Pri jazde z kopca nejazdite neprimeranou rýchlosťou. Brzda sa zahrieva pri použití, nedotýkajte sa jej po brzdení!!! 9

10 Ostrzeżenie PL. Obciążenie maksymalne: 50 kg Przed każdą jazdą należy sprawdzić dociągnięcie wszystkich śrub Przed każdą jazdą należy sprawdzić, czy wszystkie części działają prawidłowo Podczas jazdy należy używać ochraniacze specjalne. Kask, ochraniacze kolan i obuwie sportowe Użycie ochraniaczy zmniejsza możliwość kontuzji, ale nie może zapobiec wszystkim urazom Jeśli jest jakaś część uszkodzona, musi zostać naprawiona lub wymieniona przed następnym użyciem Należy unikać ostrym zderzeniom, kanałom i nagłym zmianam powierzchni Należy omijać ulice i powierchnie, gdzie jest woda, piasek, szuter, brud lub inne nieczystości. Padanie deszczu powoduje utratę właściwości hamulców i widzialności. Podczas jazdy z górki, należy utrzymywać bezpieczną prędkość. Podczas hamowania się hamulec zagrzewa, nie wolno się go dotyckać po hamowaniu!!! CZ Upozornění: Nepoužívejte odrážedlo na pozemních komunikacích! 1. Vždy noste helmu. 2. Nejezděte v blízkosti motorových vozidel. 3. Nacvičte si brzdění na bezpečném místě 4. Nikdy nejezděte blízko schodů, prudkých svahů, kopců, cest, uliček, bazénů a dalších vodních nádrží. 5. Odrážedlo může najednou používat pouze jedna osoba 6. Nikdy nepoužívejte odrážedlo v deštivém počasí. Mokrý povrch může zvětšit brzdnou dráhu při brzdění. 7. Nepřipojujte žádné vozíky, jiné vozidla, děti na bruslích nebo skateboardu. 8. Nepoužívejte odráželo v noci. 9. Vždy noste pevnou obuv při jízdě. 10. Mějte chodce po pravé straně. Nejezděte blízko chodců. 11. Vyvarujte se riziku, které může způsobit, že nebudete mít odrážedlo pod kontrolou. Díry, vyjeté koleje, nerovný povrch, listí, štěrk, kaluže a odpadky mohou způsobit ztrátu kontroly. 12. Nejezděte na cestě a hrbolatém povrchu. 13. Vždy se držte řidítek oběma rukama 14. Nenoste nic, co by zamezilo slyšet. Upozornění: Brzděte plynule abyste zamezili smykům a náhlému brzdění. Smyky mohou poškodit oblečení a poškodit kola odrážedla. SK Upozornenie: Nepoužívajte odrážadlo na cestách! 1. Vždy noste helmu. 2. Nejazdite v blízkosti motorových vozidiel. 3. Nacvičte si brzdenie na bezpečnom mieste 4. Nikdy nejazdite blízko schodov, prudkých svahov, kopcov, ciest, uličiek, bazénov a ďalších vodných nádrží. 5. Odrážadlo môže naraz používať len jedna osoba 6. Nikdy nepoužívajte odrážadlo v daždivom počasí. Mokrý povrch môže zväčšiť brzdnú dráhu pri brzdení. 7. Nepripojujte žiadné vozíky, iné vozidlá, deti na korčuliach alebo skateboardy. 8. Nepoužívajte odrážadlo v noci. 10

11 9. Vždy noste pevnú obuv pri jazde. 10. Majte chodca po pravej strane. Nejazdite blízko chodcov. Vyvarujte sa riziku, ktoré môže spôsobiť, že nebudete mať odrážadlo pod kontrolou. 11. Diery, vyjazdené koľaje, nerovný povrch, lístie, štrk, kaluže a odpadky môžu spôsobiť stratu kontroly. 12. Nejazdite na ceste a hrbolatom povrchu. 13. Vždy sa držte riadidiel oboma rukami 14. Nenoste nič, čo by zamedzilo počuť. Upozornenie: Brzdite plynule, aby ste zamedzili šmykom a náhlemu brzdeniu. Šmyky môžu poškodiť oblečenie a poškodiť kolesá odrážadla. PL Ostrzeżenie: Hulajnogi nie można używać na drogach! 1. Zawsze należy nosić kask 2. Nie można jeździć w pobliżu samochodów 3. Należy nauczyć chamować się na bezpiecznym miejscu 4. Nie można jeździć w pobliżu schodów, tromych stoków, górek, uliczek, basenów i innych zbiorników wodnych 5. Hulajnoga może być używana tylko przez jedną osobę w ten sam czas 6. Nie możny używać hulajnogi kiedy pada czas. Slizka powierzchnie może przedlużyć czas hamowania. 7. Nie można ciągnąć za hulajnogą żadnych wózków lub inne pojazdy, dzieci na rolkach lub skateboardach 8. Nie można używać hulajnogę nocą 9. Zasze należy nosić odpowiednie obuwie 10. Należy omijać pieszych z prawej strony i nie jeździć zbyt blisko nich 11. Należy strzec się sytuacjom, które mogłyby prowadzic do utraty kontroli nad hulanjnogą. Jeżdzienie przez dziury, nierównej powierzchni, szuter, kałuż, śmieci lub po uszkodzonej drozde przez samochody może spowodować utratę kontroli nad hulajnogą. 12. Nie można jeździć po drogach i nierównych powierzchniach 13. Zawsze należy trzymać się kierownicy 2 rękami 14. Nie można nosić nic, co zabraniałoby dobremu słuchu Ważne: należy hamować płynnie aby zapobiec poślizgom i gwałtownemu hamowaniu. Poślizgi mogą uszkodzić ubranie i koła hulajnogi. CZ Copyright - autorská práva Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent. SK - Copyright - autorské práva Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent. PL - Copyright - prawo autorskie Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji obsługi. Prawo autorskie zabrania kopiowania treści instrukcji w części lub też w całości przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody MASTER SPORT s.r.o.. Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek patenty. 11

12 CZ Záruční podmínky: na výrobek se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupě v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené: - mechanickým poškozením - neodvratnou událostí, živelnou pohromou - neodbornými zásahy - nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry reklamace se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a kopií daňového dokladu záruku lze uplatňovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen SK Záručné podmienky: na výrobok sa poskytuje kupujúcemu záručná doba 24 mesiacov odo dňa nákupu v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo vadným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne užívaná práva zo záruky sa nevzťahujú na vady spôsobené: - mechanickým poškodením - neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou - neodbornými zásahmi - nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s údajom o závade a kopií daňového dokladu záruku je možné uplatňovať iba u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený PL Zasady gwarancji: Sprzedawca udziela kupującemu gwarancji na zakupiony towar na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży; Wady lub uszkodzenia sprzętu będące wadami produkcyjnymi a zauważone w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku: - uszkodzenia mechanicznego - klęski żywiołowej - niewłaściwego użytkowania i przechowywania sprzętu, wpływu wysokiej lub niskiej temperatury, nadmiernego obciążenia, uderzeń, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiarów; Reklamację należy złożyć w formie pisemnej ( em).powinna zawierać informacje o usterce oraz kopię paragonu (dowód zakupu); Gwarancja będzie uwzględniana na miejscu, gdzie sprzęt został zakupiony. Dodavatel CZ: Dodávateľ SK: Dystrybutor PL: MASTER SPORT s.r.o. TRINET Corp., s.r.o. TRINET CORP sp. z o.o. 1. máje 69/14 Cesta do Rudiny 1098 ul. Wilkowicka Ostrava-Mariánské Hory Kysucké Nové Mesto Toszek Czech Republic Slovakia Poland 12

Pídavné pedály pro odrážedlo JD BUG

Pídavné pedály pro odrážedlo JD BUG Pídavné pedály pro odrážedlo JD BUG návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození

Bardziej szczegółowo

CZ Odrážedlo MASTER POKE. SK Odrážadlo MASTER POKE. PL Hulajnoga MASTER POKE

CZ Odrážedlo MASTER POKE. SK Odrážadlo MASTER POKE. PL Hulajnoga MASTER POKE CZ Odrážedlo MASTER POKE SK Odrážadlo MASTER POKE PL Hulajnoga MASTER POKE návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi 1 CZ Základy bezpečnosti Přečtěte si prosím následující instrukce, abyste

Bardziej szczegółowo

CZ Odrážedlo MASTER PUSH SK Odrážadlo MASTER PUSH PL Hulajnoga MASTER PUSH

CZ Odrážedlo MASTER PUSH SK Odrážadlo MASTER PUSH PL Hulajnoga MASTER PUSH CZ Odrážedlo MASTER PUSH SK Odrážadlo MASTER PUSH PL Hulajnoga MASTER PUSH návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpečnosti Přečtěte si prosím následující instrukce, abyste

Bardziej szczegółowo

Odrážedlo JD BUG Nany

Odrážedlo JD BUG Nany Odrážedlo JD BUG Nany návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti Pette si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody i poškození odrážedla.

Bardziej szczegółowo

CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16

CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16 CZ kolobžka MASTER 26-20 a 20-16 SK kolobežka MASTER 26-20 a 20-16 PL hulajnoga MASTER 26-20 a 20-16 návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpenosti TATO KOLOBŽKA JE URENA

Bardziej szczegółowo

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093

Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 Posilovací lavice MASTER Sit Up Posilovacia lavica MASTER Sit Up Ławka do ćwiczeń MASTER Sit Up MAS4A093 NÁVOD NA POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro

Bardziej szczegółowo

Část/Časť/ LP Popis/Popis/ Opis Množství/Množstvo/ilości

Část/Časť/ LP Popis/Popis/ Opis Množství/Množstvo/ilości Část/Časť/ LP Popis/Popis/ Opis Množství/Množstvo/ilości 1 1 2 1 3 2 4 1 5 1 6 1 Maximální nosnost je 100 kg/ Maximálna nosnosť je 100 kg/maksymalna nośność 100 kg Tento produkt je pouze pro domácí použití.

Bardziej szczegółowo

Posilovací lavice MASTER Bench Simlpe Vario Bench Press Ławka Simlpe Vario MAS-SUB1071B

Posilovací lavice MASTER Bench Simlpe Vario Bench Press Ławka Simlpe Vario MAS-SUB1071B Posilovací lavice MASTER Bench Simlpe Vario Bench Press Ławka Simlpe Vario MAS-SUB1071B 1 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho

Bardziej szczegółowo

POSILOVACÍ ČINKA POSILOVACIA ČINKA / HANTLA MASTER SHAKE UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL INSTRUKCJA OBSŁUGI

POSILOVACÍ ČINKA POSILOVACIA ČINKA / HANTLA MASTER SHAKE UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL INSTRUKCJA OBSŁUGI POSILOVACÍ ČINKA POSILOVACIA ČINKA / HANTLA MASTER SHAKE UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ 1. Důležité bezpečnostní upozornění Před prvním použitím činky si pozorně přečtěte

Bardziej szczegółowo

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. - CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. SK - akujeme, že ste si zakúpili tento výrobok. V prípade,

Bardziej szczegółowo

Aerobic ty Swing Flex Bar

Aerobic ty Swing Flex Bar Aerobic ty Swing Flex Bar CZ Dležitá upozornní: 1. Ped zaátkem cviení zkonzultujte váš zdravotní stav se svým lékaem. 2. Ped použitím zkontrolujte, zda je vše bezpené - pokud jsou nkteré ásti opotebované

Bardziej szczegółowo

CZ Houpaka MASTER A3 SK Hojdaka MASTER A3 PL Hutawka MASTER A3

CZ Houpaka MASTER A3 SK Hojdaka MASTER A3 PL Hutawka MASTER A3 CZ Houpaka MASTER A3 SK Hojdaka MASTER A3 PL Hutawka MASTER A3 1 CZ V pípad, že nkteré ásti budou chybt, nebo budou poškozeny, kontakujte prosím prodejce. SK V prípade, že niektoré asti budú chýba, alebo

Bardziej szczegółowo

Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI Mini stepper MASTER MAS4A006 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ - Důležité bezpečnostní informace 1. Před každým cvičením nejdříve zkontrolujte všechny části. Pokud stepper

Bardziej szczegółowo

ROWEREK BIEGOWY MODEL: AG297A / AG297B INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ROWEREK BIEGOWY MODEL: AG297A / AG297B INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROWEREK BIEGOWY MODEL: AG297A / AG297B INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Rowerek biegowy dla dzieci 2+ - idealne rozwiązanie do nauki jazdy oraz utrzymania równowagi na rowerze. Cechy produktu: Wygląda jak zwykły

Bardziej szczegółowo

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. - Basketbalový koš MASTER Junior CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. SK - akujeme, že ste si zakúpili

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT KLAMEK INSTRUKCJA MONTAŻU KLAMEK Z KWADRATOWYM SZYLDEM ZE STALI NIERDZEWNEJ DE: MONTAGEANLEITUNG CZ: MONTÁŽNÍ NÁVOD SK: MONTÁŽNY NÁVOD

PRODUCENT KLAMEK INSTRUKCJA MONTAŻU KLAMEK Z KWADRATOWYM SZYLDEM ZE STALI NIERDZEWNEJ DE: MONTAGEANLEITUNG CZ: MONTÁŽNÍ NÁVOD SK: MONTÁŽNY NÁVOD PRODUCENT KLAMEK INSTRUKCJA MONTAŻU KLAMEK Z KWADRATOWYM SZYLDEM ZE STALI NIERDZEWNEJ DE: MONTAGEANLEITUNG CZ: MONTÁŽNÍ NÁVOD SK: MONTÁŽNY NÁVOD MONTAŻ KLAMKI 1.1 MONTAŻ TRZPIENIA KWADRATOWEGO X X PL:

Bardziej szczegółowo

1 1 1 1 2 kruhová kostra s gumovými krytkami 1 1 1 1 1 3

1 1 1 1 2 kruhová kostra s gumovými krytkami 1 1 1 1 1 3 CZ: Dkujeme, že jste si koupili tento výrobek. SK: akujeme, že ste si zakúpili tento výrobok. PL: Dzikujemy za zakup tego produktu. CZ: V pípad, že v balení budou njaké ásti chybt, nebo jsou poškozené,

Bardziej szczegółowo

Stan na trampolíny. Namiot na trampoliny CZ - TTE NÁVOD AŽ DO KONCE!!! SK - ÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA!!! PL - PRZECZYTAJ INSTRUKCJ A DO KOCA!!!

Stan na trampolíny. Namiot na trampoliny CZ - TTE NÁVOD AŽ DO KONCE!!! SK - ÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA!!! PL - PRZECZYTAJ INSTRUKCJ A DO KOCA!!! Stan na trampolíny Namiot na trampoliny CZ - TTE NÁVOD AŽ DO KONCE!!! SK - ÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA!!! PL - PRZECZYTAJ INSTRUKCJ A DO KOCA!!! 1 CZ Pette si následující návod a další informace ped skládáním

Bardziej szczegółowo

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSEIDON POSILOVACIA VEŽA MASTER POSEIDON ATLAS MASTER POSEIDON MAS-HG1104

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSEIDON POSILOVACIA VEŽA MASTER POSEIDON ATLAS MASTER POSEIDON MAS-HG1104 POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSEIDON POSILOVACIA VEŽA MASTER POSEIDON ATLAS MASTER POSEIDON MAS-HG1104 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi

Bardziej szczegółowo

VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100

VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100 VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER V-100 WIOLARZ TRENINGOWY MASTER V-100 1 CZ Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10 CZ MOTOROVÝ BĚŽECKÝ PÁS MASTER F-10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 CZ Tento výrobek má vysoký odběr el. proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotřebiče s větším odběrem, jako je například

Bardziej szczegółowo

Powyższe reguły to tylko jedna z wersji gry. Istnieje wiele innych wariantów, można też ustalać własne zasady. Miłej zabawy!

Powyższe reguły to tylko jedna z wersji gry. Istnieje wiele innych wariantów, można też ustalać własne zasady. Miłej zabawy! Krykiet W krykieta może grać od 2 do 4 osób, którzy albo grają każdy przeciw każdemu, albo dzielą się na dwie drużyny. Bramki oraz palik startowy i powrotne umieszcza się tak, jak pokazano na rysunku.

Bardziej szczegółowo

ORTHEO DISC. základní cvi ební. program. pro záda ORTHEO DISC. podstawowy. program. ćwiczeń przeznaczony dla pleców

ORTHEO DISC. základní cvi ební. program. pro záda ORTHEO DISC. podstawowy. program. ćwiczeń przeznaczony dla pleców ORTHEO ORTHEO DISC DISC podstawowy program ćwiczeń przeznaczony dla pleców základní cvi ební program pro záda 2 ORTHEO DISC Instrukcja Návod k použití obsługi Dziękujemy D kujeme Vám Państwu za zakoupení

Bardziej szczegółowo

UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI

UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ: Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobků, mohou se

Bardziej szczegółowo

Bazénový robot - vysava MASTER 100

Bazénový robot - vysava MASTER 100 Bazénový robot - vysava CZ MASTER 100 Specifikace: 1. Vstupní naptí a frekvence: 230V/50Hz 2. Výstupní naptí: DC24V 3. Jmenovitý vstupní a výstupní výkon: 200W/150W 4. Pracovní cyklus: 1hod/1.5hod/2hod/2.5hod

Bardziej szczegółowo

rýchloupinák hlavové zloženie widelec vidlica zacisk hamulec brzda stery kierownica riaditka mostek predstavec przerzutka przednia presmykovač sedlo

rýchloupinák hlavové zloženie widelec vidlica zacisk hamulec brzda stery kierownica riaditka mostek predstavec przerzutka przednia presmykovač sedlo koło koleso siodełko sedlo wspornik siodełka sedlovka zawór ventil przerzutka tylna prehadzovač mostek predstavec pedał pedál przerzutka przednia presmykovač kierownica riaditka stery hlavové zloženie

Bardziej szczegółowo

Wypadek drogowy potoczne określenie zdarzenia w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w

Wypadek drogowy potoczne określenie zdarzenia w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w Wypadek drogowy potoczne określenie zdarzenia w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w wyniku którego uczestnik ruchu drogowego został ranny lub

Bardziej szczegółowo

CZ D ležitá upozorn ní: SK Dôležité upozornenie:

CZ D ležitá upozorn ní: SK Dôležité upozornenie: CZ Dležitá upozornní: 1. Ped zaátkem cviení zkonzultujte váš zdravotní stav se svým lékaem. 2. Ped použitím zkontrolujte, zda je vše bezpené - pokud jsou nkteré ásti opotebované i poškozené, nepoužívejte

Bardziej szczegółowo

Bieżnia magnetyczna Excel-Run

Bieżnia magnetyczna Excel-Run Instrukcja Obsługi Bieżnia magnetyczna Excel-Run Ważne: przed przystąpieniem do używania urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi 1 Informacja na temat bezpieczeństwa Uwaga: Dla zminimalizowania

Bardziej szczegółowo

Patent US 7,845,664 B2

Patent US 7,845,664 B2 Patent US 7,845,664 B2 Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje w celu złożenia przyczepki Weehoo i przed pierwszą jazdą. W przypadku pytań lub wątpliwości, skontaktuj się z nami. Przeczytaj poniższe instrukcje

Bardziej szczegółowo

ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER R02

ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER R02 ROTOPED ROWER TRENINGOWY MASTER R02 1 CZ Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé vady i pehlédnuté

Bardziej szczegółowo

Wymiana szczęk hamulcowych w Fordzie Focusie

Wymiana szczęk hamulcowych w Fordzie Focusie Wymiana szczęk hamulcowych w Fordzie Focusie Ja demontowałem tylny bęben hamulcowy celem oczyszczenia zapieczonego samoregulatora szczęk. Niemniej jednak procedura wymiany szczęk (montaż i demontaż) jest

Bardziej szczegółowo

CS 234020 CZ SK PL HU. Pokyny pro používání. Návod na použitie. Instrukcja Obsługi. Használati utasitás

CS 234020 CZ SK PL HU. Pokyny pro používání. Návod na použitie. Instrukcja Obsługi. Használati utasitás CS 234020 CZ SK PL HU Pokyny pro používání Návod na použitie Instrukcja Obsługi Használati utasitás UPOZORNĚNÍ! Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladničky, která používá pro životní prostředí zcela

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G7

Vibrační posilovací stroj MASTER G7 Vibrační posilovací stroj MASTER G7 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorně si přečtěte tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdější potřeby.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi/dtr. Zaszywarka model GK9-2. www.zaszywarka.pl

Instrukcja obsługi/dtr. Zaszywarka model GK9-2. www.zaszywarka.pl Instrukcja obsługi/dtr Zaszywarka model GK9-2 www.zaszywarka.pl I. Specyfikacje Dane techniczne: 1. Ścieg jedno-igłowy łańcuszkowy 2. Długość ściegu(stała w mm) 8 3. Prędkość obr. Silnika 8000 Obr/min

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie uduszeniem: Zestaw zawiera drobne elementy. Nie odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.

Zagrożenie uduszeniem: Zestaw zawiera drobne elementy. Nie odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat. Wiek: 5 lat + Zawartość: - Pojazd - Nadajnik - Instrukcja użytkowania Zagrożenie uduszeniem: Zestaw zawiera drobne elementy. Nie odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat. Ostrzeżenie: - Zabawka jest rekomendowana

Bardziej szczegółowo

Tyłem do kierunku jazdy. Grupa WAGA Wiek. 0+ 0-13 kg 0-12 m

Tyłem do kierunku jazdy. Grupa WAGA Wiek. 0+ 0-13 kg 0-12 m Tyłem do kierunku jazdy INSTRUKCJA OBSŁUGI EKG R44 04 Grupa WAGA Wiek 0+ 0-13 kg 0-12 m 1 Dziękujemy za wybranie fotelika BeSafe izi Go ISOfix Firma BeSafe zaprojektowała ten fotelik z dużą troską o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

CZ - Děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. ČTĚTE NÁVOD AŽ DO KONCE. SK - Ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. ČÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA.

CZ - Děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. ČTĚTE NÁVOD AŽ DO KONCE. SK - Ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. ČÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA. TRAMPOLÍNA MASTERJUMP - 510 x 368 cm CZ - Děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. ČTĚTE NÁVOD AŽ DO KONCE. SK - Ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. ČÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA. PL - Dziękujemy za

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G8

Vibrační posilovací stroj MASTER G8 Vibrační posilovací stroj MASTER G8 Děkujeme za zakoupení tohoto stroje. Přečtěte si prosím důkladně tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro případné pozdější potřeby.

Bardziej szczegółowo

Vibraní posilovací stroj MASTER G3

Vibraní posilovací stroj MASTER G3 Vibraní posilovací stroj MASTER G3 CZ Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Typ: ZN23-3D oraz ZN23-3W ZN40-3D oraz ZN40-3W ZN45-3D oraz ZN45-3W PERROT TD025_pl.doc Strona 1 / 13 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

MASAŻER INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA. Model: 81581 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MASAŻER INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA. Model: 81581 INSTRUKCJA OBSŁUGI MASAŻER INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Model: 81581 INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGI Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania!!! Produkt

Bardziej szczegółowo

TSE 1230 TSE 1234 TSE 1254 TSE 1260 TSE 1280 TSE 1282. no pt sv ru sl cz sk pl

TSE 1230 TSE 1234 TSE 1254 TSE 1260 TSE 1280 TSE 1282. no pt sv ru sl cz sk pl TSE 1230 TSE 1234 TSE 1254 TSE 1260 TSE 1280 TSE 1282 no pt sv ru sl cz sk pl no-indeks sv-index 1-9 Sikkerheten fњrst.../1 Transportanvisninger.../2 Skroting.../2 Innretning av apparatet.../2 Bli kjent

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Cíl: Zlepšit dynamickou rovnováhu a propriocepci. Rehabilituje a posiluje svaly, vazy a klouby.

Cíl: Zlepšit dynamickou rovnováhu a propriocepci. Rehabilituje a posiluje svaly, vazy a klouby. CZ - Dřevěná balanční podložka insportline IN 2099 Manuál Delfín Cíl: Zlepšení koordinace, stability a ovládání hybnosti těla. Počáteční poloha: Postavte se na balanční podložku s nohama rozkročenýma na

Bardziej szczegółowo

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter USB Charger Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter Compact charger for devices chargeable via USB For example ipod, iphone, MP3 player, etc. Output voltage: 5V; up to 1.2A; short-circuit

Bardziej szczegółowo

Ch. H. Kubbinga B.V. Parallelweg 25, 1131 DM Volendam Netherlands

Ch. H. Kubbinga B.V. Parallelweg 25, 1131 DM Volendam Netherlands Ch. H. Kubbinga B.V. Parallelweg 25, 1131 DM Volendam Netherlands Tel: 0031-(0)299-410000, Fax:: 0031-(0)299-410009 E-mail: international@kubbinga.nl www.e-and-l-cycles.com/yipeeh.com/volare-bicycles.ocm

Bardziej szczegółowo

Príručka operátora Provozní pŕíručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586

Príručka operátora Provozní pŕíručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 Príručka operátora Provozní pŕíručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SK CZ PL HU Slovensky (2-33) Česky (34-65) Polski (66-97) Magyar (98-129) Prečítajte

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI NA PRZYSZŁOŚĆ

WAŻNE! ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI NA PRZYSZŁOŚĆ PL WAŻNE! ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI NA PRZYSZŁOŚĆ OSTRZEŻENIE Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki. Nie używaj w przypadku dzieci, które wstają samodzielnie. Leżaczek nie jest przeznaczony do nocnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638 Model No.: T638 WSTĘP INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiek: powyżej 8 lat Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. 1. Wbudowany moduł

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA POUŽITIE

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA POUŽITIE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Produkt ten przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego i zaprojektowano tak, aby zapewnić

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY SKŁADOWE: 1. Śruba 2-3/4 2 szt. 8. Nakrętka 3/8 1 szt. 2. Śruba 1-15/16 2 szt. 9. Nakrętka zawiasowa 8 szt. 3. Śruba 1-3/4-5 szt.

ELEMENTY SKŁADOWE: 1. Śruba 2-3/4 2 szt. 8. Nakrętka 3/8 1 szt. 2. Śruba 1-15/16 2 szt. 9. Nakrętka zawiasowa 8 szt. 3. Śruba 1-3/4-5 szt. 99479 PL GRILL Przed przystąpieniem do montażu grila sprawdzić czy wszystkie elementy zostały załączone zgodnie z listą części. Dla wygody niektóre części mogą być wstępnie zmontowane. Ze względu na ryzyko

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BEZPIECZNEJ JAZDY AUTOSTRADAMI

PORADNIK BEZPIECZNEJ JAZDY AUTOSTRADAMI PORADNIK BEZPIECZNEJ JAZDY AUTOSTRADAMI Poradnik bezpiecznej jazdy autostradami Od początku 2010 roku na autostradzie A4 Katowice- Kraków nie doszło do żadnego wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Czyni to

Bardziej szczegółowo

Príručka operátora Provozní příručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás

Príručka operátora Provozní příručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC R Príručka operátora Provozní příručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás SK CZ PL HU Slovensky (2-31) Česky (32-61)

Bardziej szczegółowo

Stojący Zamrażarki Skriňová Mraznička Skříňová Mraznička Upright Freezer FSA21320

Stojący Zamrażarki Skriňová Mraznička Skříňová Mraznička Upright Freezer FSA21320 Stojący Zamrażarki Skriňová Mraznička Skříňová Mraznička Upright Freezer FSA21320 UWAGA! Aby zapewnić normalną pracę tej, wykorzystującej całkowicie przyjazny środowisku (łatwopalny tylko w pewnych warunkach)

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Podsumowanie Dostateczny Powypadkowe Niskie

PODSUMOWANIE. Podsumowanie Dostateczny Powypadkowe Niskie Raport z inspekcji Stan PODSUMOWANIE Podsumowanie Dostateczny Powypadkowe Niskie Silnik Dostateczny - wycieki Postłuczkowe Niskie Zawieszenie Dostateczny Popowodziowe Średnie Hamulce dobry Przekręcony

Bardziej szczegółowo

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800 Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800 Instrukcja obsługi instrukcja obsługi Niniejsza waga firmy ADE jest urządzeniem precyzyjnym i musi być odpowiednio traktowana. Dlatego należy dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI PŁYTY CERAMICZNEJ KHC 3211

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI PŁYTY CERAMICZNEJ KHC 3211 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI PŁYTY CERAMICZNEJ KHC 3211 www.kernau.com 2 SZANOWNI KLIENCI! Staliście się Państwo użytkownikami najnowszej generacji płyty kuchennej typu KHC 3211. Płyta ta została

Bardziej szczegółowo

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400 Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power Instrukcja obsługi Nr produktu: 857400 Tester z wyświetlaczem LCD przeznaczony do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo- ołowiowych. Jedno urządzenie, trzy opcje

Bardziej szczegółowo

click! a b c d e f g Instrukcja obsługi i j > 25 cm k l Grupa 0+ Maksymalna waga 13 kg Wiek 0 12 m ECE R44-04

click! a b c d e f g Instrukcja obsługi i j > 25 cm k l Grupa 0+ Maksymalna waga 13 kg Wiek 0 12 m ECE R44-04 1 3 click! a b c d e f g Instrukcja obsługi 4 h i j k l > 25 cm 2 5 Grupa 0+ Maksymalna waga 13 kg Wiek 0 12 m ECE R44-04 8 9 Dziękujemy za wybranie fotelika BeSafe izi Go. Przeczytaj niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

Indeks wyrobu: PRO-025-1101 Data : 01-08-2014

Indeks wyrobu: PRO-025-1101 Data : 01-08-2014 AMAZON TYP 11 - Regał 2S Indeks wyrobu: PRO-02-1101 Data : 1908mm 402mm 480mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska 4 82-300 Elbląg e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku lub

Bardziej szczegółowo

CS234022 CS 234030 X PL CZ SK. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie

CS234022 CS 234030 X PL CZ SK. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie CS234022 CS 234030 X PL CZ SK Instrukcja Obsługi Pokyny pro používání Návod na použitie UWAGA! Aby zapewnić normalną pracę tej, wykorzystującej całkowicie przyjazny środowisku (łatwopalny tylko w pewnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rama do twardego dysku 3,5 SATA. Evolve HardBox

Instrukcja obsługi. Rama do twardego dysku 3,5 SATA. Evolve HardBox Instrukcja obsługi Rama do twardego dysku 3,5 SATA Evolve HardBox Ostrzeżenia Evolve HardBox służy do przechowywania danych i nie należy go używać do innych celów. Objaśnienia Ostrzeżenie: niewłaściwe

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 55402 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 22 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44

FAVORIT 55402 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 22 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44 FAVORIT 55402 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 22 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY KBR 17122

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY KBR 17122 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY KBR 17122 www.kernau.com 2 SZANOWNI KLIENCI, staliście się Państwo użytkownikami najnowszej generacji chłodziarkozamrażarki modelu KBR 17122. Została

Bardziej szczegółowo

Spis treści Regulacja wysokości siodełka i kierownicy 3 Zasady bezpiecznej jazdy rowerem 3 Podstawowe czynności eksploatacyjne

Spis treści Regulacja wysokości siodełka i kierownicy 3 Zasady bezpiecznej jazdy rowerem 3 Podstawowe czynności eksploatacyjne Spis treści Regulacja wysokości siodełka i kierownicy... 3 Zasady bezpiecznej jazdy rowerem... 3 Podstawowe czynności eksploatacyjne... 3 Podstawowe mechanizmy w rowerze... 4 Wspornik kierownicy... 4 Koła...

Bardziej szczegółowo

DSA25020 PL CZ SK. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie

DSA25020 PL CZ SK. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie DSA25020 PL CZ SK Instrukcja Obsługi Pokyny pro používání Návod na použitie UWAGA! Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z niestosowania się do zaleceń zawartych w instrukcji

Bardziej szczegółowo

FOCUS. TYP 12 - Regał 1S. Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska 45 82-300 Elbląg e-mail: handlowy@meblewojcik.pl. 1955mm.

FOCUS. TYP 12 - Regał 1S. Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska 45 82-300 Elbląg e-mail: handlowy@meblewojcik.pl. 1955mm. FOCUS TYP - Regał S Data : 955mm Indeks wyrobu: PRO-06-0 46mm 600mm Producent: ójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska 45 8-300 Elbląg e-mail: handlowy@meblewojcik.pl razie braku lub uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

K304. Fitting Kit. Instrukcja systemu montażu. x 4 x 4. Revision No: 1.2

K304. Fitting Kit. Instrukcja systemu montażu. x 4 x 4. Revision No: 1.2 Fitting Kit Instrukcja systemu montażu x 4 x 4 Revision No: 1.2 1 MAX kg W/P WHD MAX kg W/P WHD Acura CSX, 4dr Sedan 06+ US 50 50 Honda Civic, 4dr Sedan 05+ ZA 50 50 Civic, 4dr Sedan 05+ EU 50 50 Civic,

Bardziej szczegółowo

Interiérové ventilátory Interiérové ventilátory Wentylator wnętrzowy

Interiérové ventilátory Interiérové ventilátory Wentylator wnętrzowy Interiérové ventilátory Interiérové ventilátory Wentylator wnętrzowy Návod na použitie/záruka Návod na použití/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna SK CZ PL Vážený zákazník ďakujeme Vám za zakúpenie

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45 1 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

Quick Start Guide NBG-419N. Wireless N Home Router. Czech, Polish, Slovak

Quick Start Guide NBG-419N. Wireless N Home Router. Czech, Polish, Slovak NBG-419N Wireless N Home Router Quick Start Guide Czech, Polish, Slovak Default login details LAN Port: LAN1 LAN4 IP Address: http://192.168.1.1 Password: 1234 Contents Česky... 2 Polski... 10 Slovensky...

Bardziej szczegółowo

FOCUS. TYP 11 - Regał 2S. Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska 45 82-300 Elbląg e-mail: handlowy@meblewojcik.pl. 1955mm.

FOCUS. TYP 11 - Regał 2S. Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska 45 82-300 Elbląg e-mail: handlowy@meblewojcik.pl. 1955mm. FOCUS TYP - Regał S Data : 955mm Indeks wyrobu: PRO-06-0 46mm 600mm Producent: ójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska 45 8-300 Elbląg e-mail: handlowy@meblewojcik.pl razie braku lub uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

FOCUS. TYP 20 - Szafa 3D-1S. Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska 45 82-300 Elbląg e-mail: handlowy@meblewojcik.pl.

FOCUS. TYP 20 - Szafa 3D-1S. Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska 45 82-300 Elbląg e-mail: handlowy@meblewojcik.pl. FOCUS TYP 0 - Szafa D-1S Data : 1955mm Indeks wyrobu: PRO-06-001 580mm 840mm Producent: ójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska 45 8-00 Elbląg e-mail: handlowy@meblewojcik.pl razie braku lub uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SP12 NCX Sztyca V2.1

Instrukcja obsługi SP12 NCX Sztyca V2.1 Instrukcja obsługi SP12 NCX Sztyca V2.1 SPIS TREŚCI WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...1 PRZED KAŻDĄ JAZDĄ!...2 INSTRUKCJE MONTAŻOWE...2 SPOSÓB MONTAŻU SZTYCY...3 KALIBRACJA NAPIĘCIA SPRĘŻYNY...4

Bardziej szczegółowo

ŁAWKA YORK B 530 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ŁAWKA YORK B 530 INSTRUKCJA OBSŁUGI ŁAWKA YORK B 530 INSTRUKCJA OBSŁUGI # 5619, rok produkcji: 2006 Wyprodukowano w Chinach. UWAGA: Ławka B 530 przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego - Klasa H. Przed montażem ławki i rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMA WIBRACYJNA LOTOS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMA WIBRACYJNA LOTOS INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMA WIBRACYJNA LOTOS 1 Ogólne środki bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenie musi zostać odłączone od zasilania. W przypadku ustawienia urządzenia na wykładzinie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi atlasu FINNLO AUTARK 1500/2200

Instrukcja obsługi atlasu FINNLO AUTARK 1500/2200 Instrukcja obsługi atlasu FINNLO AUTARK 1500/2200 Spis treści: FINNLO AUTARK 1500 1. Wskazówki bezpieczeństwa. 2. Uwagi ogólne 2.1 Opakowanie 3. Montaż 3.1 Lista części 3.2 Montaż krok po kroku. 4. Pielęgnacja

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Gwarancji. Ogólne Warunki Gwarancji

Ogólne Warunki Gwarancji. Ogólne Warunki Gwarancji Ogólne Warunki Gwarancji Vredestein Polska Sp. z o.o. Data sprzedaży : Marka opony : Numer DOT : Rozmiar : Bieżnik : Czytelny podpis : sprzedawcy i pieczęć punktu sprzedaży * niepotrzebne skreślić z tytułu

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Vesta Orbitrek eliptyczny Instrukcja montażu i obsługi Spis Treści Str 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Str 2. Rozgrzewka Str 3. Narzędzia Str 4. Instrukcja montażu Str 9. Instrukcja obsługi komputera

Bardziej szczegółowo

SIGNAL LED-01X INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kod producenta: E93110. Data wydania: wrzesień 2012. DIPOL S.J. strona 1

SIGNAL LED-01X INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kod producenta: E93110. Data wydania: wrzesień 2012. DIPOL S.J. strona 1 SIGNAL LED-01X Kod producenta: E93110 INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA: PRZEKROCZENIE PODANYCH NIŻEJ WARTOŚCI DOPUSZCZALNYCH PARAMETRÓW SKUTKOWAĆ MOŻE USZKODZENIEM URZĄDZENIA LUB NIEBEZPIECZNYM URAZEM! Data wydania:

Bardziej szczegółowo

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli s

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY GARAŻOWEJ Model: XFC-1

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY GARAŻOWEJ Model: XFC-1 INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY GARAŻOWEJ Model: XFC-1 OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH BRAMĘ GARAŻOWĄ. NIESTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla Kursantów

Instrukcja obsługi dla Kursantów wersja 2014.01.10 Zawartość systemu e-prawojazdy.eu ponad 800 slajdów. ponad 1300 ilustracji ponad 160 filmów ilustrujących ponad 10 godzin filmów instruktażowych 03-450 Warszawa ul. Ratuszowa 11 tel.

Bardziej szczegółowo

Príručka operátora Provozní příručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886

Príručka operátora Provozní příručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Príručka operátora Provozní příručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás Models: 05370F, 05370G, 05390F, 05400F, 05400G, 05410F, 05420F,

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

! "#$ % &"'(!) *#$ % +,"!

! #$ % &'(!) *#$ % +,! ! "#$! "#$ % &"'(!) *#$ % +,"! -) 1 .!/ %#$!& ' ( "! $ )#'" *% "$ #!#$ #!#$#!# "#! $ +&& +$# &!$ )!#$ + #!+,#$&#!$#!$$# #$ &!-.! $ + /0#! #$ 10.0# 23 43546#$" 7$!# 8!#$!#$ ) 7$ +'# # 7& +9#&##$ # " & )

Bardziej szczegółowo

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego sejfu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ

Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Vibrační posilovací stroj MASTER G1 NÁVOD NA POUŽITÍ Tento stroj nabízí výhodu v posilování svalů a tvarování postavy bez náročné návštěvy posilovny. Stroj byl vyvinut tak, aby vyhovoval všem zdravotním

Bardziej szczegółowo

Vibraní posilovací stroj MASTER G4

Vibraní posilovací stroj MASTER G4 Vibraní posilovací stroj MASTER G4 CZ 1 Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

Vibraní posilovací stroj MASTER G7

Vibraní posilovací stroj MASTER G7 Vibraní posilovací stroj MASTER G7 CZ Dkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorn si pette tento návod k použití ped tím, než zanete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdjší poteby. Naše

Bardziej szczegółowo

SI 331 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SI 331 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SI 331 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Napařovací žehlička / Naparovacia žehlička Żelazko parowe / Steam iron / Gőzölős vasaló 7/3/2014 HYU

Bardziej szczegółowo

Zadania na egzaminie państwowym ( plac manewrowy ):

Zadania na egzaminie państwowym ( plac manewrowy ): PRAWO JAZDY KATEGORII A uprawnia do kierowania motocyklem o dowolnej pojemności skokowej silnika i dowolnej mocy. Minimalny wiek wymagany do kierowania to 24 lata. PRAWO JAZDY KATEGORII A1 uprawnia do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Mechaniczna waga niemowlęca M10312. klasa III. ADE GmbH & Co. Hammer Steindamm 27 29 22089 Hamburg / Germany

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Mechaniczna waga niemowlęca M10312. klasa III. ADE GmbH & Co. Hammer Steindamm 27 29 22089 Hamburg / Germany Novamed Sp. z o.o. Aparatura i sprzęt medyczny DYSTRYBUCJA I SERWIS: 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 3 tel./fax +48 42 719 00 46, tel./fax +48 42 716 28 87 e-mail biuro@novamed.pl www.novamed.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg 1 LEKCJA 4 TEMAT: Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 ROWERZYSTA - UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO I KIERUJĄCY POJAZDEM Rowerzysta powinien poruszać się zgodnie z zasadami ruchu

Bardziej szczegółowo

Metodyka rekonstrukcji wypadków drogowych (laboratorium ćw. nr 1)

Metodyka rekonstrukcji wypadków drogowych (laboratorium ćw. nr 1) Metodyka rekonstrukcji wypadków drogowych (laboratorium ćw. nr 1) Zad.1 Kierowca, samochodu osobowego o masie całkowitej m=1400 kg, na skutek zauważonej przeszkody rozpoczął intensywne hamowanie pojazdu

Bardziej szczegółowo

Głębokość bieżnika nie może być mniejsza niż

Głębokość bieżnika nie może być mniejsza niż Głębokość bieżnika nie może być mniejsza niż 2,5mm 1,6mm 0,9mm Prawidłowe ustawienie świateł mijania to do 30m widoczności symetrycznie asymetrycznie Jak należy hamować awaryjnie samochodem wyposażonym

Bardziej szczegółowo

Interaktywna konsola OV-V-MOTION

Interaktywna konsola OV-V-MOTION Interaktywna konsola OV-V-MOTION INSTRUKCJA OBSŁUGI - 2 graczy - 60 gier - zdjęcia INSTALACJA GRY: Twoja gra łączy się telewizorem za pomocą zestawu standardowych wtyczek RCA. Większość telewizorów, monitorów

Bardziej szczegółowo