REGULAMIN PROMOCJI BIZNES KLASA BEZPŁATNA PITKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI BIZNES KLASA BEZPŁATNA PITKA"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI BIZNES KLASA BEZPŁATNA PITKA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Biznes Klasa Bezpłatna Pitka ( Promocja ) jest organizowana przez ( POLKOMTEL ) i skierowana do osób prawnych, osób fizycznych prowadzcych działalno gospodarcz oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowoci prawnej prowadzcych działalno gospodarcz, które w czasie jej trwania zawr na pimie z POLKOMTEL umow o wiadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus ( Umowa ). 2. Promocja trwa od r. do odwołania. 3. Abonent zawierajcy Umow w Promocji zobowizany jest do wyboru jednej z taryf ( 30, 50, 100, 200 lub 300) ( taryfy ) lub promocyjnego planu cenowego 20 ( promocyjny plan cenowy ), zgodnie z ponisz specyfikacj: Pakiet Kwotowy 20,00 zł 30,00 zł 50,00 zł 100,00 zł 200,00 zł 300,00 zł (24,40 zł z VAT) (36,60 zł z VAT) (61,00 zł z VAT) (122,00 zł z VAT) (244,00 zł z VAT) (366,00 zł z VAT) Stawka za minut połczenia krajowego 0,50 zł (0,61 zł z VAT) Zniki za połczenia krajowe do sieci Plus lub do sieci stacjonarnych 20% 20% 30% 40% 50% 60% Stawka za minut połczenia krajowego do sieci Plus lub do sieci 0,40 zł 0,40 zł 0,35 zł 0,30 zł 0,25 zł 0,20 zł stacjonarnych po zastosowaniu zniki (0,49 zł z VAT) (0,49 zł z VAT) (0,43 zł z VAT) (0,37 zł z VAT) (0,31 zł z VAT) (0,24 zł z VAT) Opłata miesiczna za znik jednego typu (na połczenia do sieci Plus lub do sieci stacjonarnych) 2,50 zł (3,05 zł z VAT) Bezpłatnie 1 4. Jeeli niniejszy Regulamin Promocji nie stanowi inaczej, za usługi telekomunikacyjne nieokrelone w 1 pkt 3 opłaty bd naliczane zgodnie z Cennikiem wiadczenia usług telekomunikacyjnych Plus dla taryf (w przypadku promocyjnego planu cenowego 20 zgodnie z Cennikiem wiadczenia usług telekomunikacyjnych Plus dla taryfy 30). 5. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi 15,00 zł (18,30 zł z VAT). 6. Jeli aktywacja karty SIM na warunkach Promocji nastpi w czasie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas warto Pakietu Kwotowego w pierwszym okresie rozliczeniowym bdzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do koca okresu rozliczeniowego. 7. Abonent zawierajcy Umow w ramach Promocji kupuje od POLKOMTEL lub Autoryzowanego Przedstawiciela Plus aparat telefoniczny po promocyjnej cenie, zgodnie z Załcznikiem nr 1 do Regulaminu Promocji. Aparaty telefoniczne oferowane przez POLKOMTEL lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus po cenie promocyjnej samodzielnie nie s przedmiotem Promocji. 8. POLKOMTEL zastrzega, i dostpno poszczególnych modeli aparatów telefonicznych wskazanych w Załczniku nr 1 uzaleniona jest od aktualnych stanów magazynowych POLKOMTEL / Autoryzowanych Przedstawicieli Plus. 9. Po okresie promocyjnym, o którym mowa w 2 pkt 1 opłaty za usługi telekomunikacyjne bd nadal naliczane według zasad okrelonych w 1 pkt 3 niniejszego Regulaminu. 2 OGRANICZENIA 1. POLKOMTEL zastrzega, i w cigu 24 miesicy od dnia zawarcia Umowy w ramach Promocji: a) bez zgody POLKOMTEL w miejsce Abonenta nie moe wstpi osoba trzecia, b) Abonent nie moe zawiesi wiadczenia usług. 2. Abonent, który zawarł Umow w Promocji moe w okresie 24 miesicy od daty aktywacji karty SIM zmieni wybran taryf lub promocyjny plan cenowy wyłcznie na taryf, o której mowa w 1 pkt 3 Regulaminu Promocji, z zastrzeeniem, e w okresie 12 miesicy od daty aktywacji karty SIM wyłcznie na taryf z Pakietem Kwotowym o wyszej wartoci. 3. Jakakolwiek zmiana taryfy lub promocyjnego planu cenowego jest moliwa z pocztkiem nowego okresu rozliczeniowego. 4. Abonent, który zawarł Umow w Promocji w okresie 24 miesicy od daty aktywacji karty SIM bdzie mógł korzysta z innych promocji oferowanych przez POLKOMTEL wyłcznie, jeeli w treci regulaminu takiej promocji przewidziana bdzie taka moliwo. 5. W przypadku transferu numeru telefonicznego na inne konto Abonenta lub przeniesienia na innego Abonenta praw i obowizków wynikajcych z Umowy w okresie 24 miesicy od daty aktywacji karty SIM, opłaty za usługi telekomunikacyjne bd nadal naliczane według zasad okrelonych w 1 pkt W przypadku zmiany taryfy lub promocyjnego planu cenowego, transferu numeru telefonicznego na inne konto Abonenta jak te przeniesienia na innego Abonenta praw i obowizków wynikajcych z Umowy w okresie, o którym mowa w 2 pkt 1, niewykorzystane wartoci Pakietów Kwotowych z danego okresu rozliczeniowego oraz z poprzednich okresów rozliczeniowych, przepadaj i nie s zwracane w jakiejkolwiek formie. 7. Abonent nabywajcy Zestaw w Promocji nie moe uruchomi usługi Kontakt Plus dostpnej w cenniku taryf. 3 WARUNKI SPECJALNE 1. Abonent nabywajcy Zestaw w Promocji moe uruchomi dodatkowo promocyjn usług Kontakt Plus 5 umoliwiajc połczenia na promocyjnych warunkach z wybranymi (co najwyej 5) numerami w sieci Plus lub w sieciach stacjonarnych przez okres 24 miesicy od daty aktywacji karty SIM. Promocyjna miesiczna opłata za jeden numer w usłudze Kontakt Plus 5 wynosi 5,00 zł (6,10 zł brutto). Promocyjna opłata za minut połczenia w ramach usługi Kontakt Plus 5 wynosi 0,10 zł (0,12 zł z VAT) za połczenia z numerami stacjonarnymi natomiast w przypadku numerów w sieci Plus połczenia s bezpłatne, z zastrzeeniem treci 3, pkt. 5 oraz pkt Abonent moe zrezygnowa z korzystania z usługi Kontakt Plus Ch aktywacji/deaktywacji usługi Kontakt Plus 5 Abonent moe zgłosi w Dziale Obsługi Klienta, oraz poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (znajdujce si w Internecie pod adresem 4. Za kad modyfikacj listy numerów wybranych w usłudze Kontakt Plus 5 pobierana jest opłata w wysokoci 5,00 zł netto (6,10 zł brutto). Przez modyfikacj listy naley rozumie: dodanie numeru, usunicie numeru bd zmian któregokolwiek numeru z listy. 5. W ramach usługi Kontakt Plus 5 w okresie, o którym mowa w 3 pkt. 1 powyej opłaty za krajowe połczenia z wybranymi numerami w sieci Plus zawieraj si w promocyjnej opłacie miesicznej, o której mowa w 3 pkt Po upływie okresu, o którym mowa w 3 pkt. 1 powyej numery wybrane przez Abonenta w ramach usługi Kontakt Plus 5 przestan by objte usług promocyjn Kontakt Plus 5 i stan si automatycznie numerami w standardowej usłudze Kontakt Plus. Z chwil automatycznej zmiany, o której mowa wyej opłaty za połczenia wykonywane w ramach usługi Kontakt Plus naliczane bd zgodnie z obowizujcym Cennikiem taryf. 7. W przypadku gdy w ramach usługi Kontakt Plus 5 Abonent wskae numer, który jest jednoczenie numerem włczonym do grupy System Plus w ramach usługi System Plus, wówczas opłaty za połczenia bd naliczane według zasad okrelonych dla usługi System Plus. 1 Opłata wliczona w miesiczn opłat za Pakiet Kwotowy.

2 4 AKTYWACJA W PRZYPADKU UTRATY KARTY SIM W przypadku utraty karty SIM aktywowanej na podstawie Umowy zawartej w ramach Promocji przed upływem 24 miesicy od daty zawarcia Umowy, Abonent zobowizany jest powiadomi POLKOMTEL o tym fakcie, a w przypadku kradziey przedstawi dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom cigania. Abonent powinien wystpi do POLKOMTEL o aktywowanie nastpnej karty SIM w sieci Plus w cigu 7 dni od zgłoszenia do POLKOMTEL faktu utraty telefonu wraz z kart SIM. 5 ZOBOWIZANIA ABONENTA I KARY UMOWNE 1. Abonent zawierajcy Umow w ramach Promocji zobowizuje si, e w cigu 24 miesicy od dnia jej zawarcia: a. nie rozwie Umowy, b. swoim działaniem nie spowoduje rozwizania Umowy przez POLKOMTEL lub zaprzestania wiadczenia przez POLKOMTEL usług w ramach Umowy. 2. W zwizku z ulgami przyznawanymi Abonentowi przez POLKOMTEL w przypadku niewykonania przez Abonenta zobowiza, o których mowa w 5 pkt. 1 a)-b) powyej, Abonent zobowizany bdzie do zapłaty na rzecz POLKOMTEL kary umownej w wysokoci 800,00 złotych. 6 BLOKADA KARTY SIM 1. Oferowany w Promocji aparat telefoniczny posiada blokad karty SIM (SIM Lock) i moe działa wyłcznie z kart sieci Plus. 2. Abonent moe da usunicia blokady SIM Lock w Salonie Firmowym Plus po upływie 24 miesicy od dnia podpisania Umowy, nie póniej jednak, ni przed upływem 5 lat od daty zakupu aparatu telefonicznego posiadajcego blokad karty SIM Lock. Po upływie tego terminu Abonent nie moe da usunicia blokady SIM Lock przez POLKOMTEL. POLKOMTEL usuwa w aparatach blokady karty SIM Lock w ramach istniejcych moliwoci technicznych. 3. W przypadku usunicia blokady SIM Lock poza Salonem Firmowym Plus w sposób nieuzgodniony z POLKOMTEL Abonent traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji, rkojmi lub uprawnie z tytułu niezgodnoci z umow. 7 POSTANOWIENIA KOCOWE Do wiadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umowy zawartej w ramach Promocji zastosowanie maj postanowienia "Regulaminu wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez dla Abonentów", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. Akceptuj warunki Promocji Biznes Klasa Bezpłatna Pitka..., dnia r. ABONENT...

3 Załcznik nr 1 do Promocji Biznes Klasa Bezpłatna Pitka Przy zawieraniu Umów o wiadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach niniejszej Promocji, POLKOMTEL umoliwi Abonentowi zakup telefonów na warunkach cenowych okrelonych w Tabeli poniej: Lp Telefon promocyjny plan cenowy Cena aparatów oferowanych na warunkach ogólnych (na dzie ) Jablotron GDP-02 79,00 zł 49,00 zł 29,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 450,00 zł 1 z VAT 96,38 zł 59,78 zł 35,38 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 549,00 zł LG B2100 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 286,07 zł 2 z VAT 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 349,00 zł LG KG220 Butterfly 149,00 zł 29,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 507,38 zł 3 z VAT 181,78 zł 35,38 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 619,00 zł Motorola C261 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 368,03 zł 4 z VAT 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 449,00 zł Motorola C390 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 351,64 zł 5 z VAT 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 429,00 zł Motorola C390 + HS801 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 400,82 zł 6 z VAT 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 489,00 zł Motorola C651 49,00 zł 29,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 310,66 zł 7 z VAT 59,78 zł 35,38 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 379,00 zł Motorola E1 ROKR 399,00 zł 299,00 zł 199,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 925,41 zł 8 z VAT 486,78 zł 364,78 zł 242,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1 129,00 zł Motorola L6 199,00 zł 149,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 515,57 zł 9 z VAT 242,78 zł 181,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 629,00 zł Motorola L6 + zestaw H ,00 zł 199,00 zł 39,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 572,95 zł 10 z VAT 303,78 zł 242,78 zł 47,58 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 699,00 zł Motorola L7 499,00 zł 349,00 zł 199,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 695,90 zł 11 z VAT 608,78 zł 425,78 zł 242,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 849,00 zł Motorola V235 99,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 490,98 zł 12 z VAT 120,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 599,00 zł Motorola V3 549,00 zł 499,00 zł 199,00 zł 49,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 818,85 zł 13 z VAT 669,78 zł 608,78 zł 242,78 zł 59,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 999,00 zł Motorola V ,00 zł 199,00 zł 19,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 645,90 zł 14 z VAT 364,78 zł 242,78 zł 23,18 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 788,00 zł Motorola V3i 599,00 zł 549,00 zł 249,00 zł 99,00 zł 49,00 zł 1,00 zł 1 064,75 zł 15 z VAT 730,78 zł 669,78 zł 303,78 zł 120,78 zł 59,78 zł 1,22 zł 1 299,00 zł Nokia ,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 245,08 zł 16 z VAT 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 299,00 zł Nokia ,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 245,08 zł 17 z VAT 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 299,00 zł Nokia ,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 302,46 zł 18 z VAT 35,38 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 369,00 zł Nokia 5140i 349,00 zł 249,00 zł 149,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 515,57 zł 19 z VAT 425,78 zł 303,78 zł 181,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 629,00 zł Nokia ,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 490,98 zł 20 z VAT 157,38 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 599,00 zł Nokia ,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 450,00 zł 21 z VAT 120,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 549,00 zł Nokia zestaw słuchawkowy Bluetooth 149,00 zł 49,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 613,93 zł 22 z VAT 181,78 zł 59,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 749,00 zł Nokia ,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 327,05 zł 23 z VAT 59,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 399,00 zł Nokia ,00 zł 29,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 409,02 zł 24 z VAT 59,78 zł 35,38 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 499,00 zł Nokia ,00 zł 199,00 zł 99,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 654,92 zł 25 z VAT 364,78 zł 242,78 zł 120,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 799,00 zł Nokia 6230i 549,00 zł 449,00 zł 399,00 zł 99,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1 605,74 zł 26 z VAT 669,78 zł 547,78 zł 486,78 zł 120,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1 959,00 zł Nokia ,00 zł 599,00 zł 499,00 zł 399,00 zł 199,00 zł 49,00 zł 1 228,69 zł 27 z VAT 852,78 zł 730,78 zł 608,78 zł 486,78 zł 242,78 zł 59,78 zł 1 499,00 zł Nokia ,00 zł 899,00 zł 799,00 zł 699,00 zł 399,00 zł 99,00 zł 1 720,49 zł 28 z VAT 1 218,78 zł 1 096,78 zł 974,78 zł 852,78 zł 486,78 zł 120,78 zł 2 099,00 zł 29 Nokia 6610i 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 474,59 zł

4 z VAT 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 579,00 zł Nokia ,00 zł 899,00 zł 799,00 zł 699,00 zł 399,00 zł 1,00 zł 1 638,53 zł 30 z VAT 1 218,78 zł 1 096,78 zł 974,78 zł 852,78 zł 486,78 zł 1,22 zł 1 999,00 zł Nokia ,00 zł 49,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 736,89 zł 31 z VAT 242,78 zł 59,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 899,00 zł Nokia ,00 zł 1 299,00 zł 1 199,00 zł 999,00 zł 499,00 zł 99,00 zł 2 130,33 zł 32 z VAT 1 706,78 zł 1 584,78 zł 1 462,78 zł 1 218,78 zł 608,78 zł 120,78 zł 2 599,00 zł Nokia ,00 zł 1899,00 zł 1 799,00 zł 1 599,00 zł 999,00 zł 399,00 zł 2 458,20 zł 33 z VAT 2438,78 zł 2316,78 zł 2 194,78 zł 1950,78 zł 1 218,78 zł 486,78 zł 2 999,00 zł Nokia E50 699,00 zł 599,00 zł 499,00 zł 149,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1 187,70 zł 34 z VAT 852,78 zł 730,78 zł 608,78 zł 181,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1 449,00 zł Nokia N70 999,00 zł 899,00 zł 799,00 zł 699,00 zł 399,00 zł 99,00 zł 1 720,50 zł 35 z VAT 1 218,78 zł 1 096,78 zł 974,78 zł 852,78 zł 486,78 zł 120,78 zł 2 099,00 zł Sagem my301x 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 343,44 zł 36 z VAT 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 419,00 zł Sagem myx5-2v 79,00 zł 39,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 392,62 zł 37 z VAT 96,38 zł 47,58 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 479,00 zł Samsung C210 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 286,07 zł 38 z VAT 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 349,00 zł Samsung D ,00 zł 599,00 zł 499,00 zł 199,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 982,79 zł 39 z VAT 852,78 zł 730,78 zł 608,78 zł 242,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1 199,00 zł Samsung D ,00 zł 899,00 zł 599,00 zł 299,00 zł 49,00 zł 1,00 zł 1 605,74 zł 40 z VAT 1 218,78 zł 1 096,78 zł 730,78 zł 364,78 zł 59,78 zł 1,22 zł 1 959,00 zł Samsung D ,00 zł 599,00 zł 399,00 zł 199,00 zł 49,00 zł 1,00 zł 1 556,56 zł 41 z VAT 974,78 zł 730,78 zł 486,78 zł 242,78 zł 59,78 zł 1,22 zł 1 899,00 zł Samsung E ,00 zł 299,00 zł 149,00 zł 49,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 613,94 zł 42 z VAT 486,78 zł 364,78 zł 181,78 zł 59,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 749,00 zł Samsung E ,00 zł 499,00 zł 299,00 zł 99,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 982,79 zł 43 z VAT 791,78 zł 608,78 zł 364,78 zł 120,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1 199,00 zł Samsung E ,00 zł 349,00 zł 249,00 zł 49,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 859,84 zł 44 z VAT 486,78 zł 425,78 zł 303,78 zł 59,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1 049,00 zł Samsung E ,00 zł 749,00 zł 649,00 zł 499,00 zł 399,00 zł 199,00 zł 1 638,52 zł 45 z VAT 974,78 zł 913,78 zł 791,78 zł 608,78 zł 486,78 zł 242,78 zł 1 999,00 zł Samsung X160 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 368,03 zł 46 z VAT 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 449,00 zł Samsung X200 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 327,05 zł 47 z VAT 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 399,00 zł Samsung X480 49,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 351,64 zł 48 z VAT 59,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 429,00 zł Samsung X640 99,00 zł 29,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 409,02 zł 49 z VAT 120,78 zł 35,38 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 499,00 zł Samsung X ,00 zł 99,00 zł 49,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 531,97 zł 50 z VAT 242,78 zł 120,78 zł 59,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 649,00 zł Samsung X ,00 zł 399,00 zł 199,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 818,85 zł 51 z VAT 608,78 zł 486,78 zł 242,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 999,00 zł Samsung X ,00 zł 699,00 zł 599,00 zł 449,00 zł 349,00 zł 149,00 zł 1 515,57 zł 52 z VAT 913,78 zł 852,78 zł 730,78 zł 547,78 zł 425,78 zł 181,78 zł 1 849,00 zł Sony Ericsson J210i 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 261,48 zł 53 z VAT 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 319,00 zł Sony Ericsson K310i 49,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 409,02 zł 54 z VAT 59,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 499,00 zł Sony Ericsson K600i 449,00 zł 399,00 zł 99,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 654,92 zł 55 z VAT 547,78 zł 486,78 zł 120,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 799,00 zł Sony Ericsson K700i +HBH602/HBH ,00 zł 199,00 zł 49,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 654,92 zł 56 z VAT 303,78 zł 242,78 zł 59,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 799,00 zł Sony Ericsson K750i 299,00 zł 199,00 zł 49,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1 007,37 zł 57 z VAT 364,78 zł 242,78 zł 59,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1 229,00 zł Sony Ericsson W800i 799,00 zł 699,00 zł 599,00 zł 199,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1 228,69 zł 58 z VAT 974,78 zł 852,78 zł 730,78 zł 242,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1 499,00 zł Sony Ericsson W810i 899,00 zł 799,00 zł 599,00 zł 349,00 zł 249,00 zł 199,00 zł 1146,72 zł 59 z VAT 1 096,78 zł 974,78 zł 730,78 zł 425,78 zł 303,78 zł 242,78 zł 1399,00 zł

5

REGULAMIN PROMOCJI ELASTYCZNA

REGULAMIN PROMOCJI ELASTYCZNA REGULAMIN PROMOCJI ELASTYCZNA Strona 1 z 5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja ELASTYCZNA ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do przedsiębiorców i innych klientów

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. Promocja "Nowe Taryfy w Plusie V" w sieci Plus GSM Regulamin Promocji "Nowe Taryfy w Plusie V" w sieci Plus GSM:

GSMONLINE.PL. Promocja Nowe Taryfy w Plusie V w sieci Plus GSM Regulamin Promocji Nowe Taryfy w Plusie V w sieci Plus GSM: GSMONLINE.PL Promocja "Nowe Taryfy w Plusie V" w sieci Plus GSM 2005-05-11 Regulamin Promocji "Nowe Taryfy w Plusie V" w sieci Plus GSM: 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja "Nowe Taryfy w Plusie V" obejmuje

Bardziej szczegółowo

Miesięczna wysokość Rabatu (wartość brutto)

Miesięczna wysokość Rabatu (wartość brutto) Regulamin Promocji RODZINA PLUSA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja RODZINA PLUSA ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) i obejmuje: a. osoby fizyczne zatrudnione na podstawie

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Promocji Mixuj na Święta. Zobowiązania 50 zł (zwany dalej Regulaminem ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Mixuj na Święta. Zobowiązania 50 zł ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A.

Bardziej szczegółowo

TanioRozmowna 90. TanioRozmowna zł (79,30 zł VAT) 35 zł (42,70 zł z VAT) 0,40 zł (0,49 zł z VAT) 0,35 zł (0,43 zł z VAT)

TanioRozmowna 90. TanioRozmowna zł (79,30 zł VAT) 35 zł (42,70 zł z VAT) 0,40 zł (0,49 zł z VAT) 0,35 zł (0,43 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DO WSZYSTKICH ( REGULAMIN ) Strona 1 z 6 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Rozmowna do wszystkich ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji: Jedyny taki MIX. Zobowiązania 30 zł (zwany dalej Regulaminem )

Regulamin Promocji: Jedyny taki MIX. Zobowiązania 30 zł (zwany dalej Regulaminem ) www.telepolis.pl Regulamin Promocji: Jedyny taki MIX. Zobowiązania 30 zł (zwany dalej Regulaminem ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jedyny taki MIX. Zobowiązania 30 zł ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Cafe Plus dla Kobiet

Regulamin Promocji Cafe Plus dla Kobiet Regulamin Promocji dla Kobiet 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla Kobiet ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do podmiotów, które w czasie jej trwania

Bardziej szczegółowo

(42,70 zł z VAT) (79,30 zł VAT) (0,43 zł z VAT) (0,49 zł z VAT) Opłata wg tabeli opłat za połączenia. Opłata wg tabeli opłat za połączenia

(42,70 zł z VAT) (79,30 zł VAT) (0,43 zł z VAT) (0,49 zł z VAT) Opłata wg tabeli opłat za połączenia. Opłata wg tabeli opłat za połączenia Strona 1 z 1 REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DO WSZYSTKICH ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Rozmowna do wszystkich ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Promocji Telefon Lata w MixPlusie. Zobowiązania 50 zł (zwany dalej Regulaminem ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Telefon Lata w MixPlusie. Zobowiązania 50 zł ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

1 LG L3100 1,00 619,00 30,00. 2 Motorola C200 1,00 189,00 30,00. 3 Motorola C550 1,00 329,00 30,00. 4 Motorola C651 1,00 379,00 30,00

1 LG L3100 1,00 619,00 30,00. 2 Motorola C200 1,00 189,00 30,00. 3 Motorola C550 1,00 329,00 30,00. 4 Motorola C651 1,00 379,00 30,00 GSMONLINE.PL Promocja "Nowa Okazja w Mix III 36 (30)" w sieci Plus 2006-04-20 Regulamin Promocji "Nowa Okazja w Mix III 36 (30)" w sieci Plus: 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja "Nowa Okazja w Mix III

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Promocji Liga Mistrzów w MixPlusie. Zobowiązania 30 zł (zwany dalej Regulaminem ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Liga Mistrzów w MixPlusie. Zobowiązania 30 zł ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Telefon Lata w MixPlusie. Zobowiązania 30 zł (zwany dalej Regulaminem )

Regulamin Promocji Telefon Lata w MixPlusie. Zobowiązania 30 zł (zwany dalej Regulaminem ) WWW.TELEPOLIS.PL Regulamin Promocji Telefon Lata w MixPlusie. Zobowiązania 30 zł (zwany dalej Regulaminem ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Telefon Lata w MixPlusie. Zobowiązania 30 zł ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play 40

Cennik Oferty Play 40 Cennik Oferty Play CENNIK TELEFONÓW W OFERCIE PLAY obowiązuje od 04.04.2008 r. do wyczerpania zapasów zestawów objętych niniejszym cennikiem lub jego odwołania, jednakże nie dłużej niż do 31.12.2008 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Umowa Minutowa

Regulamin Promocji Umowa Minutowa Regulamin Promocji 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do podmiotów, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel umowę

Bardziej szczegółowo

Opłaty za połączenie naliczane są za każde rozpoczęte 60 sekund. 3. Opłaty za połączenie naliczane są za każde rozpoczęte 30 sekund.

Opłaty za połączenie naliczane są za każde rozpoczęte 60 sekund. 3. Opłaty za połączenie naliczane są za każde rozpoczęte 30 sekund. Regulamin Promocji 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do podmiotów, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel umowę

Bardziej szczegółowo

TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna 600

TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna 600 REGULAMIN PROMOCJI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bezlik Rozmów dla Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do przedsiębiorców i innych

Bardziej szczegółowo

1,79 zł. z VAT. 0,85 zł. z VAT

1,79 zł. z VAT. 0,85 zł. z VAT www.telepolis.pl Regulamin Promocji dla Kobiet 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla Kobiet ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do podmiotów, które w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kobieca oferta Cafe Plus

Regulamin Promocji Kobieca oferta Cafe Plus Regulamin Promocji Kobieca oferta 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Kobieca oferta ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do podmiotów, które w czasie jej

Bardziej szczegółowo

1,79 zł. z VAT. 0,85 zł. z VAT

1,79 zł. z VAT. 0,85 zł. z VAT Regulamin Promocji dla Kobiet 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla Kobiet ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do podmiotów, które w czasie jej trwania

Bardziej szczegółowo

25% upustu na opłatę abonamentową od dnia aktywacji przez 12 pierwszych pełnych Cykli rozliczeniowych. Modele telefonów TAKAjakTY L TAKAjakTY M

25% upustu na opłatę abonamentową od dnia aktywacji przez 12 pierwszych pełnych Cykli rozliczeniowych. Modele telefonów TAKAjakTY L TAKAjakTY M GSMONLINE.PL Era przedłużyła promocję "Najtańszy abonament" 2003-12-01 Warunki oferty promocyjnej "Najtańszy abonament" w sieci Era: I. Opis oferty 1. W okresie od dnia 1 grudnia 2003 roku do wyczerpania

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej Taryfa Era Fun w systemie Era Mix Nowa oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era

Warunki Oferty Promocyjnej Taryfa Era Fun w systemie Era Mix Nowa oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era Warunki Oferty Promocyjnej Taryfa Era Fun w systemie Era Mix Nowa oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era I. Opis oferty 1. W okresie od 09.07.2007 r. do wyczerpania zapasów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP4; 20BEZPW4; 20BEZFIR4; 20BEZ5N4; 20BEZKON4)

REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP4; 20BEZPW4; 20BEZFIR4; 20BEZ5N4; 20BEZKON4) REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP4; 20BEZPW4; 20BEZFIR4; 20BEZ5N4; 20BEZKON4) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Tani Bezlik Rozmów dla Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Elastyczna zł (91,50 zł z VAT)

Elastyczna zł (91,50 zł z VAT) Strona 1 z 5 REGULAMIN PROMOCJI NA LATA ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Na lata ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do przedsiębiorców i innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Standardowa w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP6; 20BEZPW6; 20BEZFIR6; 20BEZ5N6; 20BEZKON6))

REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP6; 20BEZPW6; 20BEZFIR6; 20BEZ5N6; 20BEZKON6)) REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP6; 20BEZPW6; 20BEZFIR6; 20BEZ5N6; 20BEZKON6)) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Tani Bezlik Rozmów dla Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ E-PROMOCJA: TARYFA FIRMOWA TELEFON STACJONARNY II

WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ E-PROMOCJA: TARYFA FIRMOWA TELEFON STACJONARNY II WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ EPROMOCJA: TARYFA FIRMOWA TELEFON STACJONARNY II 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 12 kwietnia 2013 roku do odwołania niniejszej oferty promocyjnej, jednak nie dłużej niż

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Telefon Lata w MixPlusie. Zobowiązania 30 zł (zwany dalej Regulaminem )

Regulamin Promocji Telefon Lata w MixPlusie. Zobowiązania 30 zł (zwany dalej Regulaminem ) Regulamin Promocji Telefon Lata w MixPlusie. Zobowiązania 30 zł (zwany dalej Regulaminem ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Telefon Lata w MixPlusie. Zobowiązania 30 zł ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

2. Aktywacja (przyłączenie) do sieci Era wynosi 19 zł netto (23,18 zł. brutto). Opłata ta jest doliczana do pierwszego rachunku.

2. Aktywacja (przyłączenie) do sieci Era wynosi 19 zł netto (23,18 zł. brutto). Opłata ta jest doliczana do pierwszego rachunku. GSMONLINE.PL Era zmodyfikowała kolejne trzy promocje 2004-07-08 Regulamin promocji "Aktywacja bez telefonu" w sieci Era: I Opis oferty 1. W okresie od 06.07.2004 r. jednakże nie dłużej niż do 31.08.2004

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej Tak Tak Fon z taryfą Happy w systemie Era Mix

Warunki Oferty Promocyjnej Tak Tak Fon z taryfą Happy w systemie Era Mix Warunki Oferty Promocyjnej Tak Tak Fon z taryfą Happy w systemie Era Mix (Promocja nr 1) nowa oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era (dalej oferta Tak Tak Fon ) I. Ogólny opis

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i aktywacji w ofercie Rozmowy bez Ograniczeń

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa od 04.01.2010 r. do odwołania.

2. Promocja trwa od 04.01.2010 r. do odwołania. Regulamin Promocji ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do podmiotów, które w czasie jej trwania zawrą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Umowa Minutowa z Wybranym Numerem w Plusie ( Regulamin )

Regulamin Promocji Umowa Minutowa z Wybranym Numerem w Plusie ( Regulamin ) Regulamin Promocji z Wybranym Numerem w Plusie ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja z Wybranym Numerem w Plusie ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana

Bardziej szczegółowo

Kwota Minimalna 30 zł 40 zł 50 zł 60 zł 80 zł 100 zł Opłata za minutę połączenia do Abonentów Polkomtel oraz do abonentów. 0,49 zł 0,39 zł 0,29 zł

Kwota Minimalna 30 zł 40 zł 50 zł 60 zł 80 zł 100 zł Opłata za minutę połączenia do Abonentów Polkomtel oraz do abonentów. 0,49 zł 0,39 zł 0,29 zł Regulamin Promocji: Satysfakcja Monitorowana w Plusie Mix ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Satysfakcja Monitorowana w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. 1 (

Bardziej szczegółowo

Firma 700 Firma 445 Firma 325 Firma 215 Firma 115 Firma 55. 24 miesiące 12 miesięcy 6 miesięcy. A następnie:

Firma 700 Firma 445 Firma 325 Firma 215 Firma 115 Firma 55. 24 miesiące 12 miesięcy 6 miesięcy. A następnie: Warunki Oferty Promocyjnej Wszystkie rozmowy w Erze za 0 zł w sieci Era Kod promocji B_ZA_DARMO Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era I. Opis oferty 1. W okresie od dnia 20

Bardziej szczegółowo

zł Abonament. (43,05 zł VAT (79,95 zł z VAT) (129,15 zł z VAT) (239,85 zł z VAT) (369 zł z VAT) 0,28 zł (0,35 zł z VAT) Pakiet MMS

zł Abonament. (43,05 zł VAT (79,95 zł z VAT) (129,15 zł z VAT) (239,85 zł z VAT) (369 zł z VAT) 0,28 zł (0,35 zł z VAT) Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI NOWY BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) (KONSBIZ4) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Nowy Bezlik Rozmów dla Firm z konsolą ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A.

Bardziej szczegółowo

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT)

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM II ( REGULAMIN ) (DUBIS6_A; DUBIS6_B; DUBIS6_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla Firm II ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin )

Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin ) Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin ) wersja z dnia 08.02.2013 r. 1. Promocja Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament

Bardziej szczegółowo

Do Usług dla Firm bis 60 60 zł (73,80 zł z VAT)

Do Usług dla Firm bis 60 60 zł (73,80 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI PLUS E-MAIL BLACKBERRY DLA FIRM ( REGULAMIN ) (EMAILBB3_A, EMAILBB3_B, EMAILBB3_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Plus e-mail BlackBerry dla Firm ( Promocja ) organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji TYLE NA GŁOWĘ DAJĄCY PLUS

Regulamin promocji TYLE NA GŁOWĘ DAJĄCY PLUS Regulamin promocji TYLE NA GŁOWĘ DAJĄCY PLUS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Tyle na głowę dający Plus ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do Klientów,

Bardziej szczegółowo

Kod systemowy B_NF_0_ZL Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o., operatora Sieci Era

Kod systemowy B_NF_0_ZL Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o., operatora Sieci Era I. Opis Oferty Warunki Oferty Promocyjnej Rozmawiaj za grosze w Nowej Firmie w Sieci Era ( Oferta ) Kod systemowy B_NF_0_ZL Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o., operatora Sieci Era 1. W okresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Umowa Minutowa z Wybranym Numerem w Plusie w Sklepie Internetowym ( Regulamin )

Regulamin Promocji Umowa Minutowa z Wybranym Numerem w Plusie w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) Regulamin Promocji z Wybranym Numerem w Plusie w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja z Wybranym Numerem w Plusie w Sklepie Internetowym ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Promocyjny pakiet bezpłatnych minut (zwany dalej Promocyjnym pakietem minut ) na 24 pełne Cykle Rozliczeniowe. Nowa Firma 410 500 300 205 135 75 -

Promocyjny pakiet bezpłatnych minut (zwany dalej Promocyjnym pakietem minut ) na 24 pełne Cykle Rozliczeniowe. Nowa Firma 410 500 300 205 135 75 - Warunki Oferty Promocyjnej W Nowej Firmie Najtaniej dla Klientów PKO Banku Polskiego w sieci Era ( Oferta ) Kod systemowy B_NF_NAJ_KK_II Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era

Bardziej szczegółowo

3 OPŁATA ZA MINUTĘ DO WSZYSTKICH DUŻYCH SIECI

3 OPŁATA ZA MINUTĘ DO WSZYSTKICH DUŻYCH SIECI Regulamin Promocji: Telefon Lata w Plusie Mix dla przenoszących numer z innej sieci ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Telefon Lata w Plusie Mix dla przenoszących numer z innej sieci ( Promocja

Bardziej szczegółowo

Promocyjny pakiet bezpłatnych minut (zwany dalej Promocyjnym pakietem minut) na 24 pełne Cykle Rozliczeniowe. Nowa Firma

Promocyjny pakiet bezpłatnych minut (zwany dalej Promocyjnym pakietem minut) na 24 pełne Cykle Rozliczeniowe. Nowa Firma Warunki Oferty Promocyjnej W Nowej Firmie najtaniej w sieci Era Kod systemowy B_NF_NAJ_I Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era I. Opis oferty 1. W okresie od dnia 15 lutego

Bardziej szczegółowo

Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) (USKONS) Taryfa. dla Firm zł (221,40 zł z VAT)

Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) (USKONS) Taryfa. dla Firm zł (221,40 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) (USKONS) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Firm z konsolą ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN )

Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN ) Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Ważny telefon ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Diallo więcej za mniej

Regulamin promocji Diallo więcej za mniej Regulamin promocji więcej za mniej 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji więcej za mniej, zwanej dalej Promocją jest Telefonia DIALOG S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy placu Jana Pawła II nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Korzystne Rabaty

Regulamin promocji Korzystne Rabaty Regulamin promocji Korzystne Rabaty obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Upust na Abonament przez dwa pierwsze pełne Cykle Rozliczeniowe przy wyborze taryf Firma 700, Firma 445, Firma 325, Firma 215, Firma 115

Upust na Abonament przez dwa pierwsze pełne Cykle Rozliczeniowe przy wyborze taryf Firma 700, Firma 445, Firma 325, Firma 215, Firma 115 Warunki Oferty Promocyjnej Witamy: Zawsze najtaniej do wszystkich III w sieci Era Kod promocji B_PN_NDW_IX Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era I. Opis oferty 1. W okresie

Bardziej szczegółowo

Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI OFERTA S-KLASA PREMIUM ( REGULAMIN ) (KLASPREM)

Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI OFERTA S-KLASA PREMIUM ( REGULAMIN ) (KLASPREM) REGULAMIN PROMOCJI OFERTA S-KLASA PREMIUM ( REGULAMIN ) (KLASPREM) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta S-Klasa Premium ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Tyle na głowę dający Plus w Sklepie Internetowym ( Regulamin )

Regulamin Promocji Tyle na głowę dający Plus w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) Regulamin Promocji Tyle na głowę dający Plus w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Tyle na głowę dający Plus w Sklepie Internetowym ( Promocja ) jest organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer dla Firm skierowana

Bardziej szczegółowo

0,24 zł (0,30 zł z VAT)

0,24 zł (0,30 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM ( REGULAMIN ) (USLU_A; USLU_B; USLU_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Upust na Abonament przez dwa pierwsze pełne Cykle Rozliczeniowe przy wyborze taryf Firma 700, Firma 445, Firma 325, Firma 215, Firma 115

Upust na Abonament przez dwa pierwsze pełne Cykle Rozliczeniowe przy wyborze taryf Firma 700, Firma 445, Firma 325, Firma 215, Firma 115 Warunki Oferty Promocyjnej Przenieś swój biznes do Ery III w sieci Era Kod promocji B_PN_EBIZNES_IX Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era I. Opis oferty 1. W okresie od dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej Minut w Mix Korzystny

Regulamin promocji Więcej Minut w Mix Korzystny Regulamin promocji Więcej Minut w obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

150,00 zł (z VAT) 120% wartości nominału 20%

150,00 zł (z VAT) 120% wartości nominału 20% Regulamin Promocji: Najwięcej darmowego internetu w MixPlus ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najwięcej darmowego internetu w MixPlus ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A.

Bardziej szczegółowo

Nowa Firma 410. Nowa Firma gr netto (1 gr z VAT) 1 zł netto (1,22 zł z VAT) za każdy numer. Nowa Firma zł netto (1,22 zł z VAT)

Nowa Firma 410. Nowa Firma gr netto (1 gr z VAT) 1 zł netto (1,22 zł z VAT) za każdy numer. Nowa Firma zł netto (1,22 zł z VAT) I. Opis oferty Warunki Oferty Promocyjnej Rozmawiaj za grosze w Nowej Firmie w Sieci Era ( Oferta ) Kod systemowy B_NF_ROZ Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o., operatora Sieci Era 1. W okresie

Bardziej szczegółowo

Nowy Pakiet Biznes 230. Nowy Pakiet Biznes ,00 zł netto 146,40 zł z VAT. 230,00 zł netto 280,60 zł z VAT. 229 zł netto 279,38 z VAT

Nowy Pakiet Biznes 230. Nowy Pakiet Biznes ,00 zł netto 146,40 zł z VAT. 230,00 zł netto 280,60 zł z VAT. 229 zł netto 279,38 z VAT Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: 10 numerów za grosz w sieci Era Kod promocji B_WWW_10NR10_1 Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era I. Opis oferty 1. W okresie od dnia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ Zestawy Startowe Heyah

WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ Zestawy Startowe Heyah WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ Zestawy Startowe Heyah Czas trwania Oferty: W okresie od 17.11.2014 do wycofania niniejszej oferty (dalej Oferta ) przez T-Mobile Polska S.A. (dalej Operator ) lub wyczerpania

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange w E-sklepie obowiązuje od dnia 29 stycznia 2010 roku do odwołania

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange w E-sklepie obowiązuje od dnia 29 stycznia 2010 roku do odwołania Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange w E-sklepie obowiązuje od dnia 29 stycznia 2010 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i aktywacji w ofercie Rozmowy bez

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy Do Usług dla Firm 300. Pakiet MMS

Promocyjny Plan Cenowy Do Usług dla Firm 300. Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM 300 ( REGULAMIN ) (USVIP3) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Do usług dla Firm 300 ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem ( Regulamin ) Wersja z dn r.

Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem ( Regulamin ) Wersja z dn r. Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem ( Regulamin ) Wersja z dn. 12.03.2013 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oszczędzasz z telefonem ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Oszczędzasz więcej z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin )

Regulamin Promocji Oszczędzasz więcej z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin ) Regulamin Promocji Oszczędzasz więcej z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oszczędzasz więcej z telefonem przechodząc do Plusa ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej Tak Tak Fon z taryfą Happy w systemie Era Mix w Sklepie Internetowym Era oraz Telesklepie

Warunki Oferty Promocyjnej Tak Tak Fon z taryfą Happy w systemie Era Mix w Sklepie Internetowym Era oraz Telesklepie Warunki Oferty Promocyjnej Tak Tak Fon z taryfą Happy w systemie Era Mix w Sklepie Internetowym Era oraz Telesklepie (Promocja nr 1) nowa oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci

Bardziej szczegółowo

Nowa Firma 410. Nowa Firma 600. Upust na Abonament 10% upustu na 24 pełne Cykle Rozliczeniowe - Nowa Firma gr netto. 1 zł netto za każdy numer

Nowa Firma 410. Nowa Firma 600. Upust na Abonament 10% upustu na 24 pełne Cykle Rozliczeniowe - Nowa Firma gr netto. 1 zł netto za każdy numer Warunki Oferty Promocyjnej WITAMY: Korzyści maksymalne dla firm w Sieci Era ( Oferta ) Kod systemowy B_W_NF_Z_TEL; B_W_NF_INTERNET_300MB; B_W_NF_INTERNET_2.5GB Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin )

Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin ) Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oszczędzasz z telefonem przechodząc do Plusa ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie Uniwersalnej PolsatNet 4 w Cyfrowym Polsacie

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie Uniwersalnej PolsatNet 4 w Cyfrowym Polsacie Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie Uniwersalnej PolsatNet 4 w Cyfrowym Polsacie Usługi świadczone są przez spółkę pod firmą Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 03-878

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy

Promocyjny Plan Cenowy Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł. ( Regulamin ) Wersja 1 z dnia 19.03.2012 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer skierowana jest do osób, które w

Bardziej szczegółowo

30 zł 40 zł 50 zł 60 zł 80 zł 100 zł

30 zł 40 zł 50 zł 60 zł 80 zł 100 zł Regulamin Promocji: Zjawiskowe Smartfony - Oferta Standardowa w Plusie Mix ( Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE. Promocja Zjawiskowe Smartfony - Oferta Standardowa w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT)

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM II ( REGULAMIN ) (DUBIS2_A; DUBIS2_B; DUBIS2_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla Firm II ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ Zestawy Startowe Heyah

WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ Zestawy Startowe Heyah WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ Zestawy Startowe Heyah Czas trwania Oferty: W okresie od 20.04.2015 do wycofania niniejszej oferty (dalej Oferta ) przez T-Mobile Polska S.A. (dalej Operator ) lub wyczerpania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Kod promocji: 1260 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw Komfort (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ

Kod promocji: 1260 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw Komfort (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ Kod promocji: 1260 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw Komfort (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Organizatorem oferty promocyjnej pod nazwą Zestaw Komfort

Bardziej szczegółowo

Pakiet dla Biznesu 140. Abonament miesięczny 5 zł netto za usługę

Pakiet dla Biznesu 140. Abonament miesięczny 5 zł netto za usługę Warunki Oferty Promocyjnej Internet w telefonie w Pakietach dla Biznesu w sieci Era ( Oferta ) Kod systemowy B_PDB_INTERNET Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o., operatora sieci Era I. Opis oferty

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej Jedyny mix na piątkę w systemie Era Mix Nowa oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era

Warunki Oferty Promocyjnej Jedyny mix na piątkę w systemie Era Mix Nowa oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era Warunki Oferty Promocyjnej Jedyny mix na piątkę w systemie Era Mix Nowa oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era I. Opis oferty 1 W okresie od 07.07.2008 r. do wyczerpania zapasów

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej Telefon bez umowy Oferta specjalna w sieci Era Nowa oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era

Warunki Oferty Promocyjnej Telefon bez umowy Oferta specjalna w sieci Era Nowa oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era I. Opis oferty Warunki Oferty Promocyjnej Telefon bez umowy Oferta specjalna w sieci Era Nowa oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era 1. W okresie od 15.11.2007 r. do odwołania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA DLA NOWEGO NUMERU

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA DLA NOWEGO NUMERU REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA DLA NOWEGO NUMERU obowiązuje od 14 października 2014 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje 30 marca 2011r. do odwołania

Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje 30 marca 2011r. do odwołania Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje 30 marca 2011r. do odwołania Jak skorzystać z Usługi 1. Z usługi Internet w Telefonie (zwanej dalej Usługą ) mogą korzystać Abonenci (Oferty LongPlay, LongPlay

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 14 października 2014 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Jedna wizyta dla Firm - MNP dla Oferty Nowy Play dla Firm. obowiązuje od 06.04.2009 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Jedna wizyta dla Firm - MNP dla Oferty Nowy Play dla Firm. obowiązuje od 06.04.2009 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Jedna wizyta dla Firm - MNP dla Oferty Nowy Play dla Firm. obowiązuje od 06.04.2009 r. do odwołania. Słownik: abonent osoba, która składa wniosek w P4 o przeniesienie Numeru

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Pakiet minut do wszystkich

Regulamin usługi Pakiet minut do wszystkich Regulamin usługi Pakiet minut do wszystkich obowiązuje od 24 listopada 2015. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Pakiet minut do wszystkich jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ obowiązuje od 18 lutego 2016 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej należy w okresie od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 24 czerwca 2015 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 24 czerwca 2015 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ obowiązuje od 24 czerwca 2015 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej należy w okresie od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA DLA NOWEGO NUMERU obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA DLA NOWEGO NUMERU obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA DLA NOWEGO NUMERU obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Smartfonowa w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie uniwersalnej PolsatNet w Cyfrowym Polsacie

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie uniwersalnej PolsatNet w Cyfrowym Polsacie Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie uniwersalnej w Cyfrowym Polsacie Usługi świadczone są przez spółkę pod firmą Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 03-878 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 z 2 GB ARKA (159) obowiązuje od 23 lipca 2012 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 z 2 GB ARKA (159) obowiązuje od 23 lipca 2012 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 z 2 GB ARKA (159) obowiązuje od 23 lipca 2012 r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Bez Limitu w Orange w Nowym Pakiecie dla Firm obowiązuje od dnia 1 lutego 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Bez Limitu w Orange w Nowym Pakiecie dla Firm obowiązuje od dnia 1 lutego 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Bez Limitu w Orange w Nowym Pakiecie dla Firm obowiązuje od dnia 1 lutego 2012 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i/lub aktywacji w ofercie Bez Limitu

Bardziej szczegółowo

Kwota Minimalna 40 zł 50 zł 60 zł 80 zł 100 zł Opłata za minutę połączenia do Abonentów Polkomtel oraz do abonentów dostawców.

Kwota Minimalna 40 zł 50 zł 60 zł 80 zł 100 zł Opłata za minutę połączenia do Abonentów Polkomtel oraz do abonentów dostawców. Regulamin Promocji: Telefon Lata w Plusie Mix oferta smartfonowa dla przenoszących numer z innej sieci ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Telefon Lata w Plusie Mix oferta smartfonowa dla

Bardziej szczegółowo

skierowana jest do Klientów, którzy w czasie jej trwania podpiszą z Polkomtel umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w

skierowana jest do Klientów, którzy w czasie jej trwania podpiszą z Polkomtel umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Regulamin Promocji dla Ciebie wyprzedaż od 1 zł (IPLUSMW16) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla Ciebie wyprzedaż od 1 zł ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) i skierowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA PLAY STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA PLAY STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA PLAY STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej Telefon bez umowy Oferta specjalna w sieci Era Nowa oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era

Warunki Oferty Promocyjnej Telefon bez umowy Oferta specjalna w sieci Era Nowa oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era I. Opis oferty Warunki Oferty Promocyjnej Telefon bez umowy Oferta specjalna w sieci Era Nowa oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era 1. W okresie od 28.07.2008 r. do odwołania,

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej Firma bez granic ( Oferta)

Warunki Oferty Promocyjnej Firma bez granic ( Oferta) ( Oferta) Kody Promocji: B_T2_NF_Z_TEL, B_T2_NF_100MB, B_T2_NF_300MB, B_T2_NF_2.5GB, B_T2_NF_Z_TEL_36, B_T2_NF_100MB_36, B_T2_NF_300MB_36, B_T2_NF_2.5GB_36 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 22 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Ceny ostro ścięte SOHO Promocja 1/2011

Regulamin promocji Ceny ostro ścięte SOHO Promocja 1/2011 REGULAMIN PROMOCJI SOHO Promocja 1/2011 Ceny ostro ścięte Strona 1 z 5 Regulamin promocji Ceny ostro ścięte SOHO Promocja 1/2011 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji SOHO Promocja 1/2011, zwanej

Bardziej szczegółowo

TanioRozmowna zł (79,95 zł z VAT) 10 zł

TanioRozmowna zł (79,95 zł z VAT) 10 zł REGULAMIN PROMOCJI BEZLIK INTERNETU DLA FIRM 2 ( REGULAMIN ) (BEZINTB2_A, BEZINTB2_B, BEZINTB2_C, BEZINTB2_D) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bezlik Internetu dla Firm 2 ( Promocja ) organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Promocyjny pakiet bezpłatnych minut (zwany dalej Promocyjnym pakietem minut ) na 24 pełne Cykle Rozliczeniowe. Nowa Firma 410.

Promocyjny pakiet bezpłatnych minut (zwany dalej Promocyjnym pakietem minut ) na 24 pełne Cykle Rozliczeniowe. Nowa Firma 410. Warunki Oferty Promocyjnej Internet w telefonie dla firm w Sieci Era ( Oferta ) Kod systemowy B_NF_INTERNET Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o., operatora Sieci Era I. Opis oferty 1. W okresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Pakiet minut do wszystkich obowiązuje od 8 lutego 2011r. do odwołania.

Regulamin usługi Pakiet minut do wszystkich obowiązuje od 8 lutego 2011r. do odwołania. Regulamin usługi Pakiet minut do wszystkich obowiązuje od 8 lutego 2011r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Pakiet minut do wszystkich jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo