Statut. Szkoły Podstawowej. im. Królowej Jadwigi. w Nowym Chechle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statut. Szkoły Podstawowej. im. Królowej Jadwigi. w Nowym Chechle"

Transkrypt

1 Statut Szkły Pdstawwej im. Królwej Jadwigi w Nwym Chechle Nwe Chechł 2012 r.

2 Spis treści Rzdział I Przepisy gólne Rzdział II Cele i zadania szkły. Organizacja i udzielanie pmcy psychlgiczn - pedaggicznej Rzdział III Rzdział IV Rzdział V Rzdział VI Rzdział VII Rzdział VIII Ocenianie, klasyfikwanie i prmwanie uczniów Organa szkły i ich kmpetencje Uczniwie prawa i bwiązki Zakres zadań nauczycieli Organizacja pracy szkły Przepisy kńcwe Uchwała Nr 2/2012/2013 Rady Pedaggicznej Szkły Pdstawwej im. Królwej Jadwigi w Nwym Chechle z dnia rku Na pdstawie art. 52 ust. 2, w związku z art. 50 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. systemie światy raz rzprządzenia Ministra Edukacji Nardwej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramwych statutów publiczneg przedszkla raz publicznych szkół Rada Pedaggiczna uchwala, c następuje:

3 ROZDZIAŁ I Przepisy gólne 1 1. Nazwa szkły brzmi: Szkła Pdstawwa imienia Królwej Jadwigi w Nwym Chechle, ulica Laswicka Organem prwadzącym szkłę jest Gmina Świerklaniec. 3. Nadzór pedaggiczny sprawuje Śląski Kuratr Oświaty w Katwicach Szkła używa pieczęci urzędwej zgdnie z drębnymi przepisami. 2. Ustalna nazwa (Szkła Pdstawwa im. Królwej Jadwigi w Nwym Chechle) używana jest przez Szkłę w pełnym brzmieniu; dpuszczalna jest również skrótwa frma: Szkła Pdstawwa w Nwym Chechle. 3. Szkła prwadzi i przechwuje dkumentację zgdnie z drębnymi przepisami. 4. Zasady gspdarki finanswej i materiałwej szkły kreślają drębne przepisy. 5. Przy szkle jest utwrzny ddział przedszklny realizujący prgram wychwania przedszklneg. ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkły 1. Szkła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa raz uwzględniające prgram wychwawczy i prfilaktyki szkły, a w szczególnści zapewnia ucznim: 1 1) pznawanie wymaganych pjęć i zdbywanie rzetelnej wiedzy na pzimie umżliwiającym c najmniej kntynuację nauki na następnym etapie kształcenia; 2) traktwanie wiadmści przedmitwych, stanwiących wartść pznawczą samą w sbie, w spsób integralny, prwadzący d lepszeg rzumienia świata, ludzi i siebie; 3) rzwijanie sprawnści umysłwych raz sbistych zaintereswań,

4 4) znalezienie w szkle śrdwiska wychwawczeg sprzyjająceg wszechstrnnemu rzwjwi ( w wymiarze intelektualnym, psychicznym, spłecznym, zdrwtnym, estetycznym, mralnym, duchwym ); 5) szczególną piekę z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa raz prmcji i chrny zdrwia; 6) udzielanie pmcy psychlgicznej i pedaggicznej. 2. Szkła pracwuje szklny prgram wychwawczy stanwiący załącznik nr 1 d niniejszeg statutu. 3. Szkła pracwuje szklny prgram prfilaktyki stanwiący załącznik nr 6 d niniejszeg statutu. 4. Prgram wychwawczy szkły i prgram prfilaktyki, których mwa w ust. 2. i 3. uchwala rada pedaggiczna p zasięgnięciu pinii rady rdziców i samrządu uczniwskieg Realizacja celów i zadań szkły następuje pprzez: 1) integrację wiedzy nauczanej przez: a) edukację wczesnszklną w klasach I III b) blki przedmitwe, c) ścieżki edukacyjne: przdrwtną, reginalną, eklgiczną, czytelniczą i medialną, patrityczn-bywatelską raz wychwanie d życia w spłeczeństwie; 2) ddziaływanie wychwawcze skierwane na prirytety takie jak: a) - pmc w uzyskaniu rientacji etycznej i hierarchizacji wartści, b) - persnalizację życia w rdzinie, w grupie kleżeńskiej, w szerszej spłecznści, c) - wpajanie zasad kultury życia cdzienneg; 3) prwadzenie kół zaintereswań i kół przedmitwych, zajęć dydaktycznwyrównawczych, zajęć krekcyjnych, kmpensacyjn-wyrównawczych, lgpedycznych, rewalidacyjnych; 4) prwadzenie lekcji religii w szkle; 5) pracę pedagga szklneg wspmaganą badaniami i zaleceniami Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej, współpracą z sądem rdzinnym, Plicją, Ośrdkiem Pmcy Spłecznej, Pwiatwym Centrum Pmcy Rdzinie; 6) prwadzenie zajęć świetlicwych. 1. Szkła dba bezpieczeństw uczniów i chrania ich zdrwie pprzez: 1) dyżury nauczycieli w budynku i na placu szklnym wg grafiku wywieszaneg w pkju nauczycielskim; 3

5 2) zapewnienie pieki na zajęciach pzalekcyjnych i nadbwiązkwych; 3) przydzielenie c najmniej jedneg piekuna ( sby pełnletniej ): na 30 uczniów jeżeli grupa nie wyjeżdża pza miast i nie krzysta z przejazdów, na 15 uczniów w czasie wycieczki, na 10 uczniów w czasie turystyki kwalifikwanej; 4) mawianie zasad bezpieczeństwa na gdzinach wychwawczych; 5) szklenie pracwników szkły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 6) dstswanie stlików uczniwskich, krzeseł i inneg sprzętu szklneg d wzrstu uczniów i rdzaju pracy; 7) systematyczne mawianie przepisów ruchu drgweg, kształcenie kmunikacyjne, raz przeprwadzanie egzaminu na kartę rwerwą i mtrwerwą; 8) utrzymywanie urządzeń sanitarnych w stanie pełnej sprawnści i w stałej czystści; 9) uwzględnienie w tygdniwym rzkładzie zajęć dydaktyczn- wychwawczych równmierneg rzłżenia zajęć w każdym dniu; 10) różnrdnści zajęć w każdym dniu. 2. Zadania nauczycieli i innych pracwników szkły związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ucznim w czasie zajęć rganizwanych przez szkłę: 1) Nauczyciel zbwiązany jest natychmiast reagwać na wszelkie dstrzeżne sytuacje lub zachwania uczniów stanwiące zagrżenie bezpieczeństwa uczniów. 2) Nauczyciel pwinien zwrócić uwagę na sby pstrnne przebywające na terenie szkły, w razie ptrzeby zwrócić się pdanie celu pbytu na terenie szkły, zawiadmić pracwnika sekretariatu szkły. 3) Upważniny przez dyrektra szkły pracwnik sekretariatu szkły pwinien zwrócić się d sób pstrnnych wchdzących na teren szkły pdanie celu pbytu, w razie ptrzeby zawiadmić tym fakcie dyrektra szkły lub skierwać tę sbę d dyrektra. 4) Nauczyciel lub inny pracwnik szkły pwinien niezwłcznie zawiadmić dyrektra szkły wszelkich dstrzeżnych zdarzeniach, nszących znamina przestępstwa lub stanwiących zagrżenie dla zdrwia lub życia uczniów. 4 Ucznim, którym z przyczyn rzwjwych, rdzinnych lub lswych ptrzebna jest pmc, szkła udziela wsparcia pprzez: 1) pmc psychlgiczn - pedaggiczną ; realizację zajęć dydaktyczn wyrównawczych, kmpensacyjn krekcyjnych i innych specjalistycznych raz instytucje świadczące specjalistyczne pradnictw; 2) zapewnienie dżywiania w frmie śniadań i biadów finanswych przez Ośrdek Pmcy Spłecznej, 3) zrganizwanie pmcy materialnej i rzeczwej. 5 Celem dstswania treści, metd i rganizacji nauczania d mżliwści psychfizycznych uczniów szkła zapewnia pmc udzielaną przez pedagga szklneg raz pradnię psychlgiczn pedaggiczną w frmie:

6 na wnisek rdziców kierwania na badania uczniów z deficytami rzwjwymi; wydawanie zaleceń drczeniu lub przyspieszeniu bwiązku szklneg, nauczaniu indywidualnym, rewalidacji indywidualnej, nauczaniu trybem szkły specjalnej. Organizacja i udzielanie pmcy psychlgiczn pedaggicznej 1 1. Pmc psychlgiczn - pedaggiczną rganizuje dyrektr szkły. 2. Rzpznanie indywidualnych ptrzeb rzwjwych i edukacyjnych raz mżliwści psychfizycznych uczniów jest zadaniem nauczycieli i specjalistów. 3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga bjęcia pmcą psychlgiczn pedaggiczną nauczyciele i specjaliści infrmują tym niezwłcznie dyrektra szkły. 4. Dyrektr pwłuje zespół, któreg zadaniem jest planwanie i krdynwanie pmcy psychlgiczn pedaggicznej. 5. Zespół składa się z nauczycieli i specjalistów prwadzących zajęcia z uczniem. 6. Zadania zespłu, w tym pracwanie Karty Indywidualnych Ptrzeb Ucznia, Plan Działań Wspierających, Indywidualneg Prgramu Edukacyjn Terapeutyczneg, ustalanie zakresu, frm, spsbu udzielania pmcy psychlgiczn pedaggicznej, cenianie efektywnści pmcy psychlgiczn pedaggicznej kreśla regulamin zespłu, c stanwi drębną dkumentację szkły. 7. Działania w zakresie pmcy psychlgiczn pedaggicznej mają na celu wspmaganie i rzwój uczniów, zarówn niedstswanych spłecznie, mających trudnści w nauce, jak i uczniów zdlnych intelektualnie lub uzdlninych (np. artystycznie, sprtw itp.). 8. Frmy i spsby udzielanej pmcy psychlgiczn pedaggicznej raz kresy jej trwania i wymiar gdzin ustala dyrektr szkły. 9. W sptkaniach zespłu mgą brać udział rdzice lub prawni piekunwie dziecka. 10. Pzstałe ustalenia dnśnie pracy, sptkań zespłu, dkumentacji zespłu, dkumentacji udzielanej pmcy psychlgiczn pedaggicznej raz dkumentację badań i innych czynnści uzupełniających dla każdeg ucznia regulują aktualne rzprządzenia MEN.

7 ROZDZIAŁ III Zasady ceniania, kreślne w niniejszym rzdziale dtyczą uczniów klas I VI szkły pdstawwej. Zapisy pracwan na pdstawie aktualneg rzprządzenia MEN w sprawie warunków i spsbu ceniania, klasyfikwania i prmwania uczniów i słuchaczy raz przeprwadzania egzaminów i sprawdzianów w szkłach publicznych. Ocenianie, klasyfikwanie i prmwanie uczniów 1. Wszyscy uczniwie realizujący tę samą pdstawę prgramwą są ceniani wg kryteriów zawartych w Wewnątrzszklnym Systemie Oceniania. 2. Nauczyciele na pczątku każdeg rku szklneg infrmują uczniów, a na sptkaniu wrześniwym ich rdziców lub piekunów prawnych wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizwaneg prgramu nauczania dla każdeg przedmitu, spsbach sprawdzania siągnięć edukacyjnych uczniów raz zapznają rdziców i piekunów prawnych raz uczniów z dkumentacją szklną, m.in. ze statutem szkły, prgramami prfilaktyki i wychwawczym, WSO, PSO, regulaminami krzystania ze świetlicy szklnej, bibliteki szklnej, pracwni przedmitwych. Fakt ten dntwuje się w miejscu wskazanym przez dyrektra szkły. Ocenianie wewnątrzszklne ma na celu: I. OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE pinfrmwanie ucznia pzimie jeg siągnięć edukacyjnych i pstępach w tym zakresie, 2. pmc uczniwi w samdzielnym planwaniu swjeg rzwju, 3. mtywwanie ucznia d dalszej pracy, 4. dstarczenie rdzicm (prawnym piekunm) i nauczycielm infrmacji pstępach, trudnściach i specjalnych uzdlnieniach ucznia, 5. umżliwienie nauczycielm dsknalenia rganizacji i metd pracy dydaktycznwychwawczej. Ocenianie wewnątrzszklne bejmuje: frmułwanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych raz infrmwanie nich uczniów i rdziców (prawnych piekunów), 2. bieżące cenianie i śródrczne klasyfikwanie według skali i w frmach przyjętych w niniejszym dkumencie, 3. przeprwadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 4. ustalanie cen klasyfikacyjnych na kniec rku szklneg (semestru) i warunki ich pprawiania.

8 3. Wychwawca klasy na pczątku każdeg rku szklneg infrmuje uczniów raz rdziców i prawnych piekunów zasadach ceniania zachwania w szkle, dntwując ten fakt w dzienniku lekcyjnym lub w frmie i miejscu kreślnym przez dyrektra szkły. Oceny są jawne zarówn dla ucznia, jak i jeg rdziców lub prawnych piekunów Na prśbę ucznia lub jeg rdziców /prawnych piekunów, nauczyciel ustalający cenę pwinien ją uzasadnić, pdając szczegółwe kryteria, przewidziane dla daneg sprawdzianu. 6. Nauczyciel jest zbwiązany, na pdstawie pisemnej pinii pradni psychlgicznpedaggicznej lub innej pradni specjalistycznej, bniżyć wymagania edukacyjne w stsunku d ucznia, u któreg stwierdzn specyficzne trudnści w uczeniu się lub deficyty rzwjwe, uniemżliwiające sprstanie wymaganim edukacyjnym wynikającym z prgramu nauczania. W uzasadninych przypadkach uczeń mże być zwlniny na czas kreślny z: zajęć wychwania fizyczneg i infrmatyki. Decyzję zwlnieniu ucznia z tych zajęć pdejmuje dyrektr szkły na prśbę rdziców/piekunów prawnych przy jednczesnym kazaniu pinii lekarza. W przypadku zwlnienia ucznia z tych zajęć w dkumentacji przebiegu nauczania zamiast ceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwlniny ; nauki drugieg języka bceg, gdy rdzice /piekunwie prawni złżyli dpwiedni wnisek raz pinię lub rzeczenie pradni ; z wychwania d życia w rdzinie lub religii, gdy rdzice /piekunwie prawni złżyli świadczenie z wyrażeniem życzenia, aby dzieck nie uczęszczał na te zajęcia. 7. Przy ustalaniu ceny z wychwania fizyczneg, techniki i sztuki należy w szczególnści brać pd uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z bwiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, uwzględniając w pierwszej klejnści wkład pracy, pstęp w zdbywanych umiejętnściach raz zaangażwanie i aktywnść ucznia. 8.

9 Rk szklny składa się z dwóch semestrów. Klasyfikwanie śródrczne przeprwadza się w statnim tygdniu I semestru. Dkładną datę zakńczenia pstępwania klasyfikacyjneg ustala rada pedaggiczna na psiedzeniu w sierpniu. 9. Na miesiąc przed kńcwrcznym (semestralnym) klasyfikacyjnym psiedzeniem rady pedaggicznej nauczyciele są zbwiązani pinfrmwać ucznia, jeg rdziców lub prawnych piekunów w frmie ustnej lub pisemnej przewidywanych dla nieg cenach klasyfikacyjnych. O przewidywanych cenach niedstatecznych wychwawcy infrmują w frmie pisemnej rdziców lub piekunów prawnych na miesiąc przed zakńczeniem semestru (rku szklneg). 10. Ustalna przez nauczyciela niedstateczna kńcwrczna cena klasyfikacyjna mże być zmienina tylk w wyniku egzaminu pprawkweg. 11. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prwadzący pszczególne zajęcia edukacyjne, a cenę zachwania - wychwawca klasy. W przypadku, gdy zajęcia blku przedmitweg prwadzi kilku nauczycieli, cena z teg przedmitu ustalana jest wspólnie. 12. Oceny bieżące i ceny klasyfikacyjne śródrczne ustala się w następujący spsób: 1. I etap edukacyjny -klasy I-III szkły pdstawwej: 1. Ocenianie bieżące plega na dntwaniu wyników bserwacji pracy ucznia w dzienniku lekcyjnym według następującej skali: A- wspaniale uczeń biegle psługuje się zdbytymi wiadmściami w rzwiązywaniu prblemów teretycznych i praktycznych na kreślnym pzimie nauczania, ptrafi zastswać psiadaną wiedzę d rzwiązywania zadań i prblemów w nwych sytuacjach, prpnuje rzwiązania nietypwe, rzwiązuje zadania wykraczające pza prgram nauczania; B- bardz dbrze uczeń pprawnie stsuje wiadmści, rzwiązuje/wyknuje samdzielnie typwe zadania teretyczne i praktyczne;

10 C- dbrze uczeń stsuje wiadmści, rzwiązuje samdzielnie większść zadań teretycznych i praktycznych, ppełnia błędy, które p wskazaniu ptrafi samdzielnie pprawić, czyni pstępy; D- dstatecznie uczeń przy pmcy nauczyciela rzwiązuje większść zadań średnim stpniu trudnści, ppełnia błędy; E- słab- przy pmcy nauczyciela uczeń rzwiązuje teretyczne i praktyczne zadania niskim stpniu trudnści, ma braki, które nie przekreślają mżliwści uzyskania przez ucznia pdstawwej wiedzy; F- bardz słab uczeń ma braki, które przekreślają mżliwść uzyskania przez ucznia pdstawwej wiedzy, nie czyni pstępów. Ddatkw nauczyciel prwadzi karty lub dzienniczki ceny piswej ucznia, które wypełnia c miesiąc. Odpwiednikami znaczeń literwych stawianych na bieżąc w zeszytach uczniów są pieczątki. 2. Ocenianie klasyfikacyjne śródrczne w klasach I-III plega na wypełnieniu dla każdeg ucznia karty piswej. Każdy wychwawca klas I-III ma bwiązek wręczenia śródrcznej karty ceny piswej ucznia pdczas sptkania z rdzicami i piekunami prawnymi. 3. Ocenianie klasyfikacyjne kńcwrczne w klasach I-III plega na kreśleniu dla każdeg ucznia ceny piswej w dzienniku lekcyjnym raz wypełnieniu szklneg świadectwa pisweg wręczaneg uczniwi na zakńczenie rku szklneg. 4. Oprócz kart piswych nauczyciele klas I-III stsują różnrdne frmy cen bieżących (np. w frmie pchwały, gratulacji, kmentarza, stempla). 5. Pdczas zajęć religii nauczyciele ceniając uczniów stsują skalę stpniwą zgdnie z 13 ust. 2 pkt II etap edukacyjny - klasy IV - VI: 1. Składnikami stanwiącymi przedmit ceny są: a. zakres wiadmści i umiejętnści, b. rzumienie materiału nauczania, c. umiejętnść stswania wiedzy, d. kultura przekazywania wiadmści. 2. Przewiduje się następujące źródła infrmacji, prwadzące d ustalenia ceny bieżącej: a. dpytywanie ustne, kartkówki; b. sprawdziany pisemne, testy; c. prace dmwe; d. przygtwanie ucznia d zajęć; e. prjekty edukacyjne; f. zadania i ćwiczenia wyknywane przez uczniów pdczas lekcji; g. praca w zesple; h. estetyka zeszytu przedmitweg; i. cena aktywnści ucznia pdczas zajęć; j. testy sprawnściwe; k. prace plastyczne i techniczne; l. działalnść pzalekcyjna ucznia.

11 3. Oceny klasyfikacyjne śródrczne i kńcwrczne wpisuje się w pełnym brzmieniu. 4. Każdy nauczyciel jest zbwiązany d pdania ucznim z pczątkiem rku szklneg szczegółwych kryteriów ustalania stpni bieżących, klasyfikacyjnych śródrcznych i kńcwrcznych z jeg przedmitu zgdnych z gólnymi kryteriami zawartymi w punkcie 5. Kryteria te pracwuje na piśmie nauczyciel przedmitu i są ne jednakwe dla wszystkich uczniów z danej klasy, z wyjątkiem tych uczniów, względem których rzeczn bniżenie wymagań edukacyjnych. Kryteria te twrzą przedmitwy system ceniania (PSO) dla daneg przedmitu. 5. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródrczne i kńcwrczne ustala się wg pniższej skali stsując następujące gólne kryteria ceniania: Stpień 6 5 Stpień wyrażny słwnie celujący (cel) bardz dbry (bdb) Ogólne kryteria ustalania stpni Zakres i jakść wiadmści: Wiadmści ściśle naukwe, a ich zakres szerszy niż wymagania prgramwe; treści wiadmści pwiązane ze sbą w systematyczny układ Rzumienie materiału nauczania: Zgdne z nauką rzumienie ugólnień i związków między nimi raz wyjaśnianie zjawisk bez jakiejklwiek ingerencji z zewnątrz Psługiwanie się i perwanie nabytymi wiadmściami: Samdzielne i sprawne psługiwanie się wiedzą dla celów teretycznych i praktycznych Kultura przekazywania wiadmści: Pprawny język, styl, swbda w psługiwaniu się terminlgią naukwą, wyski stpień kndensacji wypwiedzi Zakres i jakść wiadmści: Wyczerpujące panwanie całeg materiału prgramweg (kniec rku lub semestru); wiadmści pwiązane ze sbą w lgiczny układ Rzumienie materiału nauczania: Właściwe rzumienie ugólnień i związków między nimi raz wyjaśnianie zjawisk bez ingerencji nauczyciela

12 4 3 dbry (db) dstateczny (dst) Psługiwanie się i perwanie nabytymi wiadmściami: Umiejętne wykrzystywanie wiadmści w terii i praktyce bez ingerencji nauczyciela Kultura przekazywania wiadmści: Pprawny język, styl, pprawne psługiwanie się terminlgią naukwą, kndensacja wypwiedzi na zasadzie zgdy z wymaganiami pszczególnych przedmitów nauczania Zakres i jakść wiadmści: Opanwanie materiału prgramweg; wiadmści pwiązane związkami lgicznymi Rzumienie materiału nauczania: Pprawne rzumienie ugólnień i związków między nimi raz wyjaśnianie zjawisk inspirwane przez nauczyciela Psługiwanie się i perwanie nabytymi wiadmściami: Stswanie wiedzy w sytuacjach teretycznych i praktycznych inspirwane przez nauczyciela Kultura przekazywania wiadmści: Brak błędów językwych, usterki stylistyczne, pdstawwe pjęcia i prawa ujmwane w terminach naukwych, język umiarkwanie skndenswany Zakres i jakść wiadmści: Zakres materiału prgramweg graniczny d treści pdstawwych z daneg przedmitu; wiadmści pdstawwe płączne związkami lgicznymi Rzumienie materiału nauczania: Dść pprawne rzumienie pdstawwych ugólnień raz wyjaśnianie ważniejszych zjawisk z pmcą nauczyciela Psługiwanie się i perwanie nabytymi wiadmściami: Stswanie wiadmści dla celów praktycznych i teretycznych przy pmcy nauczyciela

13 2 1 dpuszczający (dp) niedstateczny (ndst) Kultura przekazywania wiadmści: Niewielkie i nieliczne błędy, wiadmści przekazywane w języku zbliżnym d ptczneg, mała kndensacja wypwiedzi Zakres i jakść wiadmści: Niepełna znajmść pdstawweg materiału prgramweg; wiadmści luźn zestawine Rzumienie materiału nauczania: Brak rzumienia pdstawwych ugólnień i nieumiejętnść wyjaśniania zjawisk Psługiwanie się i perwanie nabytymi wiadmściami: Brak umiejętnści stswania wiedzy nawet przy pmcy nauczyciela Kultura przekazywania wiadmści: Liczne błędy, niepradny styl, trudnści w wysławianiu Zakres i jakść wiadmści: Rażący brak wiadmści prgramwych i jednści lgicznej między wiadmściami Rzumienie materiału nauczania: Zupełny brak rzumienia ugólnień raz kmpletna nieumiejętnść wyjaśniania zjawisk Psługiwanie się i perwanie nabytymi wiadmściami: Zupełny brak umiejętnści stswania wiedzy Kultura przekazywania wiadmści: Bardz liczne błędy, rażąc niepradny styl, duże trudnści w mówieniu językiem literackim 6. Nie stsuje się znaków +/ - przy zapisie cen cząstkwych w dzienniku lekcyjnym. 7. Ocenę semestralną ustala się w parciu ceny bieżące z dpwiedzi ustnych, sprawdzianów pisemnych, prac dmwych - bwiązkwych i nadbwiązkwych, za wiedzę i umiejętnści raz za aktywnść i siągnięcia bserwwane pdczas zajęć szklnych i pzaszklnych.

14 13. Ocena zachwania pwinna uwzględniać w szczególnści: 1. funkcjnwanie ucznia w śrdwisku szklnym, 2. respektwanie zasad współżycia spłeczneg i gólnie przyjętych nrm etycznych Śródrczną i kńcwrczną cenę zachwania uczniów klas IV VI ustala się według pniższej skali i z uwzględnieniem pniższych kryteriów: ZACHOWANIE wzrwe (wz) Bardz dbre (bdb) Dbre (db) pprawne (ppr) Ocenę trzymuje uczeń, który: wzrw wypełnia bwiązki szklne; rzwija samdzielnie swje zaintereswania i uzdlnienia; siąga sukcesy na szczeblu szkły, reginu, wjewództwa w limpiadach przedmitwych, zawdach sprtwych itd. systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne; bierze czynny udział w życiu szkły, klasy, śrdwiska, samrządu uczniwskieg, w kłach zaintereswań; gdnie reprezentuje szkłę w śrdwisku (udział w urczystściach szklnych, patritycznych, pracach użytecznych na rzecz szkły i śrdwiska itp.); jest uczciwy w cdziennym pstępwaniu; nie ulega nałgm, dba kulturę słwa; uczeń nie spóźnia się na zajęcia, a wszystkie niebecnści ma usprawiedliwine w terminie, bardz dbrze wypełnia bwiązki szklne; jest uczciwy, sumienny, dbrze wywiązuje się z pdjętych zadań; bierze udział w limpiadach przedmitwych, zawdach sprtwych, knkursach itp.; nie ulega nałgm, dba kulturę słwa; uczeń, który ma w ciągu semestru więcej niż 5 spóźnień lub pnad 3 gdziny nieusprawiedliwine nie mże mieć ceny bardz dbrej lub wyższej z zachwania; zasadnicz przestrzega pstanwień Statutu Szkły, a w przypadku drbneg jeg naruszenia, p zwróceniu uwagi zmienia swje pstępwanie; ma więcej niż 10 gdzin nieusprawiedliwinych w

15 semestrze; nie angażuje się w życie klasy, śrdwiska; nie ulega nałgm; niedpwiednie (ndp) nie mże mieć ceny pprawnej z zachwania uczeń, który nie reaguje na wielkrtne uwagi pracwników szkły i rdziców jeg złym zachwaniu, który spóźnia się na lekcje, ma nieusprawiedliwine niebecnści na zajęciach, niszczy mienie szklne lub prywatne, bardz częst nie przestrzega zapisów Statutu Szkły, a uwagi sób drsłych nie przynszą czekiwanych rezultatów naganne (ng) nie przestrzega zapisów Statutu Szkły, ulega nałgm, ma zły wpływ na klegów; niszczy mienie szklne i mienie prywatne; nie uczęszcza na zajęcia lekcyjne (wagaruje); jest wulgarny i argancki wbec klegów i sób drsłych. swym pstępwaniem wywiera zły wpływ na klegów; uwagi i działania wychwawcze sób drsłych nie dnszą żadneg pzytywneg skutku. 2. Pmcnicze elementy dla wychwawców brane pd uwagę przy ustalaniu ceny zachwania uczniów: a. stpień pilnści i systematycznści w pełnieniu bwiązków szklnych: sumiennść w nauce i wyknywaniu innych bwiązków, wytrwałść i samdzielnść w przezwyciężaniu naptkanych trudnści w nauce, rzwijanie zaintereswań i uzdlnień, systematycznść i punktualnść w uczęszczaniu na zajęcia szklne raz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy, dbałść pdręczniki i pmce szklne, pszanwanie i rzwijanie dbrych tradycji szkły, b. stpień zaangażwania ucznia na rzecz szkły, klasy i śrdwiska spłeczneg: wywiązanie się z zadań pwierznych przez szkłę i rganizacje uczniwskie, pdejmwanie działań zmierzających d udzielania pmcy innym, inicjwanie i wyknywanie prac spłecznie użytecznych na rzecz klasy, szkły i śrdwiska,

16 przejawianie trski mienie szkły, własnść gólnnardwą i prywatną, umiejętnść współdziałania w zesple i dpwiedzialnść za wyniki, umiejętnść gdzenia nauki z pracą spłeczną i bwiązkami dmwymi, udział w pzaszklnych frmach zagspdarwania czasu wlneg uczniów. c. stpień przestrzegania nrm spłeczn - mralnych w szkle i pza nią: uczciwść w pstępwaniu cdziennym i reagwanie na zł, spsób pstępwania nie naruszający gdnści własnej i gdnści innych, dbałść kulturę słwa, zachwanie świadczące pszanwaniu wytwrów pracy ludzkiej, dbałść zdrwie swje i innych, nieuleganie nałgm i pmc innym w rezygnacji z nałgów, dbałść higienę sbistą i estetykę wyglądu, ład i estetykę tczenia. Wychwawca klasy ustalający śródrczną lub kńcwrczną cenę zachwania ucznia ma bwiązek na żądanie przekazać jeg rdzicm pisemne uzasadnienie tej ceny. 15. W klasach I-III szkły pdstawwej bieżąca, śródrczna i kńcwrczna cena zachwania jest ceną piswą i umieszczana jest na śródrcznej karcie piswej lub w dzienniczku ucznia raz na kńcwrcznym świadectwie szklnym. 16. Śrdrczną i kńcwrczną cenę zachwania, pcząwszy d klasy czwartej szkły pdstawwej, ustala się według następującej skali: wzrwe, bardz dbre, dbre, pprawne, niedpwiednie, naganne. Ocenę zachwania ustala się wg kryteriów zawartych w Ocena zachwania nie mże mieć wpływu na: 1. ceny z zajęć edukacyjnych, 2. prmcję d klasy prgramw wyższej lub ukńczenie szkły. 18. Śródrczną i kńcwrczną cenę zachwania uczniów ustala wychwawca klasy, uwzględniając wymienine wcześniej kryteria. Przed ustaleniem ceny zachwania wychwawca zbwiązany jest d zebrania infrmacji uczniu d uczących g nauczycieli i pracwników administracyjn - bsługwych szkły (sekretariat szkły), innych uczniów

17 klasy raz dstępnych w szkle infrmacji d: rdziców, mieszkańców i instytucji wspmagających prces wychwania, z którymi współpracuje szkła. 19. Ocena zachwania ustalna przez wychwawcę jest stateczna. Rada pedaggiczna mcą uchwały mże zbwiązać wychwawcę d pnwneg ustalenia ceny zachwania, jeżeli nie zachwał trybu przewidzianeg w niniejszym systemie ceniania. 20. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrcznej stwierdzn, że pzim siągnięć edukacyjnych ucznia uniemżliwia lub utrudnia kntynuwanie nauki w klasie prgramw wyższej, nauczyciel przedmitu kreśla frmy pmcy stwarzające uczniwi szansę uzupełnienia braków. O planwanych frmach pmcy zaintereswany nauczyciel na piśmie infrmuje wychwawcę raz dyrektra szkły pdczas psiedzenia klasyfikacyjneg Rady Pedaggicznej. Wychwawca pwiadamia pwyższym ucznia i jeg rdziców lub piekunów prawnych z pczątkiem nweg semestru. 21. Ogólnszklne zasady przeprwadzania sprawdzianów pisemnych. 1. Za sprawdzian pisemny (klasówkę, pracę klaswą,test)) uznaje się każdą kntrlną pisemną pracę ucznia bejmującą dwlny zakres treści przeprwadzany z całą klasą. Nauczyciel ma bwiązek przechwywać sprawdziany pisemne uczniów d kńca rku szklneg. 2. Jak kartkówkę uznaje się krótktrwałą, pisemną frmę pracy kntrlnej (przewidzianą na najdłużej 15 minut) z zakresu statnich 3 lekcji, stswaną w spsób systematyczny i planwy w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętnści raz zmbilizwania uczniów d systematycznej nauki - zakńczną wystawieniem ceny. Dla kartkówek nie przewiduje się pprawiania stpnia. 3. Nauczyciel ma praw przerwać sprawdzian uczniwi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że zachwanie uczniów nie gwarantuje samdzielnści pracy. Uczniwie, w stsunku d których nauczyciel pdejrzewa brak samdzielnści w pisaniu sprawdzianu pwinni zstać dpytani z zakresu sprawdzianu w najbliższym mżliwym czasie w becnści klasy. Stwierdzenie faktu dpisywania pdczas sprawdzianu pisemneg mże być pdstawą ustalenia stpnia niedstateczneg. 4. Nauczyciel zbwiązany jest d pprawienia pisemnych prac kntrlnych w terminie dwóch tygdni. D czasu ddania pprawineg sprawdzianu nauczyciel nie pwinien przeprwadzać następneg sprawdzianu pisemneg. Sprawdzne i cenine pisemne prace kntrlne uczeń i jeg rdzice /prawni piekunwie trzymują d wglądu wg pniższych zasad: a. uczniwie zapznają się z pprawinymi pracami pisemnymi w szkle p rzdaniu ich przez nauczyciela;

18 b. rdzice uczniów mają wgląd d pprawinych prac pisemnych swich dzieci na terenie szkły p ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym daneg przedmitu. 5. Szczegółwe zasady przeprwadzania sprawdzianów pisemnych w klasach I-III szkły pdstawwej: a. częsttliwść sprawdzianów pisemnych w klasach I-III ustala nauczyciel, dstswując ich liczbę d mżliwści psychfizycznych uczniów, b. sprawdziany pisemne są zapwiadane w klasach I-III z przynajmniej tygdniwym wyprzedzeniem. c. pprawianie sprawdzianu pisemneg plega na pdkreśleniu błędów atramentem w klrze czerwnym i naniesieniu pprawnej frmy wraz z kmentarzem nauczyciela. 6. Szczegółwe zasady przeprwadzania sprawdzianów pisemnych w klasach w klasach IV - VI: 1. Prace klaswe są bwiązkwe dla wszystkich uczniów. 2. Jeżeli z przyczyn lswych uczeń nie mże napisać pracy klaswej z całą klasą, t mże t uczynić w terminie d dwóch tygdni d daty ddania pracy. Nauczyciel na wnisek ucznia, ma bwiązek ustalić termin i miejsce pisania sprawdzianu. Nauczyciel ma praw bez zapwiedzi dpytać z przewidzianeg sprawdzianem zakresu materiału lub sprawdzić przewidziane sprawdzianem umiejętnści ucznia, który nie napisał w terminie ww. sprawdzianu. 3. Pprawa prac klaswych musi się dbyć w ciągu tygdnia d daty rzdania prac. Uczeń pprawia ją tylk raz. Termin i frmę pprawy ustala nauczyciel, infrmując niej ucznia. 4. Stpień uzyskany pdczas pprawiania pracy klaswej wpisuje się d dziennika bk pierwszeg stpnia z teg sprawdzianu. Jeżeli uczeń pdczas pprawy sprawdzianu uzyskał stpień wyższy, pprzedni stpień nie jest uwzględniany pdczas ustalania ceny klasyfikacyjnej. 5. Sprawdziany pisemne są zapwiadane z c najmniej tygdniwym wyprzedzeniem. W ciągu tygdnia mżna zaplanwać ucznim maksymalnie trzy sprawdziany pisemne, w ciągu dnia - jeden. Nauczyciel planujący przeprwadzanie sprawdzianu wpisuje łówkiem w dzienniku lekcyjnym temat sprawdzianu z dpwiednim wyprzedzeniem, ile nie zaplanwan już w danym tygdniu 3 sprawdzianów. 6. Nauczyciel pdczas każdeg sprawdzianu pdaje ucznim punktację, przewidzianą za pszczególne umiejętnści, wiedzę, zadania czy plecenia raz liczbę punktów, wymaganą d trzymania kreślnej ceny. Sprawdziany bez przygtwanej punktacji nie mgą być przeprwadzane. 7. Na kniec semestru (rku szklneg) nie przewiduje się sprawdzianu kńcweg (zaliczeniweg).

19 7. Nauczyciel pprawiający sprawdzian pisemny ma bwiązek uwzględnić pniższe zasady ustalania cen: a. bardz dbry % maks. liczby punktów, b. dbry % maks. liczby punktów, c. dstateczny % maks. liczby punktów, d. dpuszczający % maks. liczby punktów, e. niedstateczny % maks. liczby punktów. Każdy sprawdzian mże zawierać zadanie (plecenie) wykraczające pza pdstawy prgramwe, ceniane na stpień celujący, pd warunkiem uzyskania przez ucznia pwyżej 91% punktów przewidzianych w sprawdzianie. 22. Niedrbienie pracy dmwej, brak zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmitweg mże być pdstawą d ustalenia bieżącej ceny niedstatecznej z daneg przedmitu. 23. Za wyknanie ddatkwych prac nadbwiązkwych nauczyciel mże wystawić uczniwi cenę celującą, bardz dbrą lub dbrą. Brak lub źle wyknana praca nadbwiązkwa nie mże być pdstawą d ustalenia uczniwi ceny niedstatecznej, dpuszczającej lub dstatecznej. 24. Dpuszcza się w szkle ustalenie innych zasad ceniania uczniów w frmie nwatrstwa, innwacji czy eksperymentów pedaggicznych, pd warunkiem uzyskania pzytywnej pinii Rady Pedaggicznej i rdziców/piekunów prawnych zaintereswanych uczniów. 25. Zgdę na stswanie innych zasad ceniania wyraża na piśmie dyrektr szkły p trzymaniu d nauczyciela szczegółwej, pisemnej infrmacji dmiennych zasadach ceniania drębnie dla każdej klasy. 26. Wskazane jest prpagwanie wśród uczniów spsbów i zasad dknywania ceny własnych pstępów i siągnięć (samcena).

20 27. Ocena klasyfikacyjna nie pwinna być ustalana jak średnia z cen bieżących. 28. Ocenianie uczniów pwinn dbywać się systematycznie w ciągu semestru szklneg. Uczeń pwinien trzymywać ceny zarówn za dpwiedzi ustne, jak i samdzielne prace pisemne. Odstępstwa d pwyższej zasady dpuszczalne są na przedmitach: technika, plastyka, infrmatyka i wychwanie fizyczne. Oceny za prace pisemne wpisywane są d dziennika długpisem lub piórem z czerwnym tuszem/atramentem. 29. Uczniwi mżna ustalić cenę klasyfikacyjną z c najmniej 2 cen bieżących wystawinych pdczas różnrdnych frm kntrli pzimu wiedzy czy umiejętnści. 30. Uczeń mże nie być klasyfikwany z jedneg, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest pdstaw d ustalenia ceny klasyfikacyjnej z pwdu niebecnści ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej płwę czasu przeznaczneg na te zajęcia w szklnym planie nauczania. 31. Uczeń nieklasyfikwany z pwdu usprawiedliwinej niebecnści mże zdawać egzamin klasyfikacyjny. Wnisek w tej sprawie składają jeg rdzice /prawni piekunwie d dyrektra szkły.

21 32. Na prśbę rdziców /prawnych piekunów ucznia nieklasyfikwaneg z pwdu niebecnści nieusprawiedliwinej Rada Pedaggiczna mże wyrazić zgdę na egzamin klasyfikacyjny. 33. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na pdstawie drębnych przepisów indywidualny tk lub prgram nauki raz uczeń spełniający bwiązek szklny lub bwiązek nauki pza szkłą. 34. Egzamin klasyfikacyjny przeprwadza nauczyciel przedmitu, zwany egzaminatrem, w becnści inneg nauczyciela teg lub pkrewneg przedmitu. Egzaminatr przygtwuje zestaw egzaminacyjny przewidujący trzymanie każdeg stpnia zgdnie z pdanymi ucznim wymaganiami edukacyjnymi. 35. Egzamin klasyfikacyjny przeprwadza się w pniższych terminach: a) egzamin klasyfikacyjny za I semestr przeprwadza się w terminie 2 tygdni d daty psiedzenia klasyfikacyjneg; b) egzamin klasyfikacyjny rczny przeprwadza się najpóźniej w statnim tygdniu przed rzpczęciem ferii letnich. 36. Termin egzaminu klasyfikacyjneg pwinien być uzgdniny z uczniem i jeg rdzicami lub piekunami prawnymi. 37. O terminie przeprwadzenia egzaminu klasyfikacyjneg egzaminatr infrmuje dyrektra szkły. Z egzaminu klasyfikacyjneg sprządza się i przechwuje prtkół zgdnie z przepisami w sprawie prwadzenia dkumentacji szklnej lub w miejscu kreślnym przez dyrektra szkły. Ocena uzyskana przez ucznia w wyniku egzaminu klasyfikacyjneg jest stateczna i mżna ją pprawić tylk w wyniku egzaminu pprawkweg.

22 W klasach IV i V uczeń, który w wyniku kńcwrcznej klasyfikacji uzyskał cenę niedstateczną z jednych zajęć edukacyjnych, mże zdawać egzamin pprawkwy. W wyjątkwych przypadkach rada pedaggiczna mże wyrazić zgdę na egzamin pprawkwy z dwóch zajęć edukacyjnych. O przeprwadzenie egzaminu pprawkweg wniskuje d dyrektra szkły uczeń, jeg rdzice/ prawni piekunwie lub wychwawca klasy. 2. Egzamin pprawkwy składa się z części pisemnej raz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, infrmatyki (techniki) raz wychwania fizyczneg, z których egzamin pwinien mieć przede wszystkim frmę ćwiczeń praktycznych. 3. Termin egzaminu pprawkweg wyznacza dyrektr szkły w statnim tygdniu ferii letnich. O terminie egzaminu pprawkweg uczeń i jeg rdzice/piekunwie prawni dwiadują się w sekretariacie szkły najpóźniej w dniu 15 sierpnia daneg rku szklneg. 4. Egzamin pprawkwy przeprwadza kmisja pwłana przez dyrektra szkły. W skład kmisji wchdzą: 1. dyrektr szkły alb nauczyciel zajmujący inne stanwisk kierwnicze - jak przewdniczący kmisji, 2. nauczyciel prwadzący dane zajęcia edukacyjne - jak egzaminujący, 3. nauczyciel prwadzący takie same lub pkrewne zajęcia edukacyjne - jak człnek kmisji. 5. Nauczyciel egzaminujący przygtwuje zestaw egzaminacyjny, przewidujący wymagania edukacyjne na każdy stpień. Zestaw ten jest dpuszczany d egzaminu przez przewdnicząceg kmisji. 6. Z przeprwadzneg egzaminu pprawkweg sprządza się prtkół zawierający: skład kmisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu raz cenę ustalną przez kmisję. D prtkłu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą infrmację ustnych dpwiedziach ucznia. Prtkół przechwuje się zgdnie z przepisami w sprawie prwadzenia dkumentacji szklnej lub w miejscu kreślnym przez dyrektra szkły. 7. Uczeń, który z przyczyn lswych nie przystąpił d egzaminu pprawkweg w wyznacznym terminie, mże przystąpić d nieg w ddatkwym terminie, kreślnym przez dyrektra szkły. 8. Uczeń, który nie zdał egzaminu pprawkweg, nie trzymuje prmcji i pwtarza klasę, z zastrzeżeniem ust Uwzględniając mżliwści edukacyjne ucznia, rada pedaggiczna mże jeden raz w ciągu daneg etapu edukacyjneg prmwać ucznia, który nie zdał egzaminu pprawkweg z jednych zajęć edukacyjnych. 39. Mtywacyjna funkcja systemu ceniania 1. Świadectw ukńczenia szkły z wyróżnieniem trzymuje uczeń pcząwszy d klasy IV szkły pdstawwej, który w wyniku klasyfikacji kńcwrcznej siągnął średnią cen z wszystkich bwiązkwych przedmitów nauczania przewidzianych szklnym planem nauczania pwyżej 4,75 raz wzrwą lub bardz dbrą cenę

23 zachwania. Świadectw z wyróżnieniem nie mże zawierać cen niższych niż cena dbra. Uczeń d klasy IV wzwyż kńczący: a. klasę z wyróżnieniem - trzymuje nagrdę w frmie książkwej; b. szkłę z wyróżnieniem - trzymuje nagrdę w frmie książkwej, a jeg rdzicm/piekunm prawnym wręczany jest list gratulacyjny pdczas urczystści zakńczenia rku szklneg. 2. Ucznim klas I-III nagrdy książkwe za wzrwą naukę i zachwanie przyznaje wychwawca klasy, uwzględniając następujące kryteria: a. wyskie wyniki nauczania, uwzględnine zapisami w kartach bserwacji raz śródrcznej i kńcwrcznej cenie piswej; b. właściwe zachwanie na terenie szkły i pza nią w stsunku d klegów, rdziców, nauczycieli i pracwników bsługi szkły; c. bwiązkwść - systematyczne wywiązywanie się z pwierznych zadań; d. aktywne uczestnictw w zajęciach; e. wyska frekwencja - nagrdy nie mże trzymać uczeń, który ma nieusprawiedliwine niebecnści i spóźnienia. 3. Nagrdy książkwe zapewnia Rada Rdziców w miarę własnych mżliwści finanswych. 40. Dyrektr szkły przynajmniej raz w ciągu rku szklneg przedstawia Radzie Pedaggicznej gólne wniski z funkcjnwania szklneg systemu ceniania. Uwagi zgłaszane d dyrektra Szkły przez nauczycieli, uczniów i rdziców/piekunów prawnych są pdstawą d dknywania analizy i zmian w niniejszym dkumencie. 41. Zmiany w szklnym systemie ceniania dknywane są na pdstawie uchwały Rady Pedaggicznej. 42. Wewnątrzszklny System Oceniania wchdzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedaggiczną.

24 II. OCENIANIE ZEWNĘTRZNE 43. W klasie szóstej szkły pdstawwej kręgwa kmisja egzaminacyjna, przeprwadza sprawdzian pzimu panwania umiejętnści, kreślnych w standardach wymagań. 44. Sprawdzian przeprwadza się w kwietniu, w terminie ustalnym przez dyrektra Centralnej Kmisji Egzaminacyjnej. Sprawdzian trwa 60 minut. Dla uczniów z dysfunkcjami, czas trwania sprawdzianu mże być przedłużny, nie więcej jednak niż 30 minut. 45. Uczniwie z dysfunkcjami mają praw przystąpić d sprawdzianu w warunkach i frmie dstswanych d ich dysfunkcji na pdstawie pinii publicznej pradni psychlgiczn - pedaggicznej lub innej publicznej pradni specjalistycznej. Opinia pwinna być wydana przez pradnię nie później niż d kńca września rku szklneg, w którym dbywa się sprawdzian. 46. Uczeń, który z przyczyn lswych bądź zdrwtnych nie przystąpił d sprawdzianu w ustalnym terminie alb przerwał sprawdzian, przystępuje d nieg w ddatkwym terminie ustalnym przez dyrektra Kmisji Centralnej, nie później niż d dnia 20 sierpnia daneg rku, w miejscu wskazanym przez dyrektra kmisji kręgwej. 47. Uczeń, który nie przystąpił d sprawdzianu w terminie d dnia 20 sierpnia daneg rku, pwtarza statnią klasę szkły pdstawwej raz przystępuje d sprawdzianu w następnym rku. 48. W szczególnych przypadkach lswych bądź zdrwtnych, uniemżliwiających przystąpienie d sprawdzianu w terminie d dnia 20 sierpnia daneg rku, dyrektr Okręgwej Kmisji Egzaminacyjnej, na udkumentwany wnisek dyrektra szkły, mże zwlnić ucznia z bwiązku przystąpienia d sprawdzianu. Na świadectwie ukńczenia szkły zamiast wyniku sprawdzianu wpisuje się "zwlniny".

25 49. W przypadku stwierdzenia niesamdzielneg rzwiązywania zestawu zadań przez ucznia, przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg unieważnia pracę teg ucznia i przerywa jeg sprawdzian. Infrmację unieważnieniu pracy ucznia zamieszcza się w prtkle i stsuje się dpwiedni przepisy 47 i Uczeń mże uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów. Wyniki sprawdzianu ustala zespół egzaminatrów. 51. Wynik sprawdzianu dntwuje się na świadectwie ukńczenia szkły. Wynik nie wpływa na ukńczenie szkły. 1. Organami szkły są: 1) - dyrektr szkły, 2) - rada pedaggiczna, 3) - samrząd uczniwski, 4) - rada szkły lub rada rdziców. 2. Dyrektr szkły: ROZDZIAŁ IV Organa szkły i ich kmpetencje 1 1) kieruje bieżącą działalnścią dydaktyczn wychwawczą szkły i reprezentuje ją na zewnątrz; 2) sprawuje nadzór pedaggiczny na zasadach kreślnych w drębnych przepisach, w tym systematycznie hspituje lekcji i inne zajęcia prwadzne przez nauczycieli, prwadzi dkumentację hspitacji, pracwuje rczny plan nadzru, z którym zapznaje radę pedaggiczną raz radę rdziców przed rzpczęciem rku szklneg, któreg plan dtyczy; 3) przedstawia prjekt planu finansweg d zapiniwania radzie pedaggicznej i radzie rdziców; 4) sprawuje piekę nad uczniami raz stwarza warunki harmnijneg rzwju psychfizyczneg pprzez aktywne działanie przdrwtne; 5) sprawuje kntrlę spełniania bwiązku szklneg przez dzieci zamieszkujące w bwdzie szkły; 6) realizuje uchwały rady pedaggicznej;

26 7) kieruje pracami rady pedaggicznej jak jej przewdniczący; 8) dyspnuje śrdkami kreślnymi w planie finanswym szkły i pnsi dpwiedzialnść za ich prawidłwe wykrzystanie, 9) wyknuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 3. Dyrektr decyduje w sprawach: 1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli raz innych pracwników szkły; 2) przyznawania nagród raz wymierzania kar prządkwych; 3) występwania z wniskami, p zasięgnięciu pinii rady pedaggicznej, w sprawach nagród, dznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli raz pzstałych pracwników; 4) wcześniejszym przyjęciu dziecka d szkły raz drczeniu bwiązku szklneg p zasięgnięciu pinii pradni psychlgiczn-pedaggicznej, a także w uzasadninych przypadkach mże zezwlić na spełnianie bwiązku szklneg pza szkłą. 4. Dyrektr - pza przypadkami współdziałania w pdejmwaniu czynnści prawnych z pdmitami, których mwa w ust. 1, w szczególnści: - przed zakńczeniem każdeg rku szklneg przedstawia radzie pedaggicznej i radzie rdziców infrmację realizacji planu nadzru, którym mwa w ust. 1, zawierającą: 1) zakres wyknania planu; 2) wniski ze sprawwania nadzru pedaggiczneg, a w szczególnści: a) wniski z analizy pzimu siągnięć edukacyjnych uczniów i wychwanków z uwzględnieniem ich mżliwści rzwjwych, wymagań edukacyjnych wynikających z pdstaw prgramwych, których mwa w art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy, raz wyników sprawdzianu i egzaminów, których mwa w art. 9 ust. 1 pkt 1 3 ustawy, b) cenę sytuacji wychwawczej raz stanu pieki nad uczniami i wychwankami; c) pdjęte działania wynikające z wnisków ze sprawwania nadzru pedaggiczneg wraz z infrmacją ich skutkach. 1. Rada pedaggiczna jest klegialnym rganem szkły realizującym statutwe zadania dtyczące kształcenia i wychwania. 2. Rada pedaggiczna: 2 1) p zasięgnięciu pinii rady rdziców i samrządu uczniwskieg uchwala prgram wychwawczy i prfilaktyki szkły; 2) p zasięgnięciu pinii rady rdziców uchwala szklny zestaw prgramów nauczania i szklny zestawów pdręczników, birąc pd uwagę mżliwści uczniów, a w przypadku pdręcznika również: a) przystswanie dydaktyczne i językwe pdręcznika d mżliwści uczniów;

27 b) wyską jakść wyknania pdręcznika umżliwiającą krzystanie z nieg przez kilka lat 3. Rada pedaggiczna piniuje w szczególnści: 1) rganizację pracy szkły, w tym zwłaszcza tygdniwy rzkład zajęć lekcyjnych i pzalekcyjnych, 2) prjekt planu finansweg szkły, 3) wniski dyrektra przyznanie nauczycielm dznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 4) prpzycje dyrektra szkły w sprawach przydziału nauczycielm stałych prac i zajęć w ramach wynagrdzenia zasadniczeg raz ddatkw płatnych zajęć dydaktycznych, wychwawczych i piekuńczych, 5) wniski zezwlenie na indywidualny tk nauki ucznia. 4. Organizację raz tryb pracy rady kreśla Regulamin Rady Pedaggicznej stanwiący załącznik nr 3 d niniejszeg statutu. 1. W szkle działa samrząd uczniwski, zwany dalej samrządem Samrząd twrzą wszyscy uczniwie szkły. 3. Zasady wybierania i działania rganów samrządu kreśla regulamin uchwalany przez gół uczniów w głswaniu równym, tajnym i pwszechnym, stanwiący załącznik nr 4 d niniejszeg statutu. 4. Organa samrządu są jedynymi reprezentantami gółu uczniów. 5. Na wnisek dyrektra szkły samrząd wyraża pinię pracy nauczyciela. 6. Dyrektr szkły ma bwiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne pstanwienie samrządu, jeżeli jest n sprzeczne z prawem lub celami wychwawczymi szkły W szkle działa rada rdziców, która reprezentuje gół rdziców/piekunów prawnych uczniów. 2. W skład rady rdziców wchdzą p jednym przedstawicielu rad ddziałwych, wybranych w tajnych wybrach na zebraniu rdziców uczniów daneg ddziału. 3. W wybrach, których mwa w ust. 2, jedneg ucznia reprezentuje jeden rdzic. Wybry przeprwadza się na pierwszym zebraniu rdziców w każdym rku szklnym. 4. Rada rdziców uchwala regulamin swjej działalnści, w którym kreśla w szczególnści: 1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 2) szczegółwy tryb przeprwadzania wybrów d rad ddziałwych raz przedstawicieli rad ddziałwych, których mwa w ust. 2, d rady rdziców szkły.

28 5. Rada rdziców mże występwać d dyrektra i innych rganów szkły, rganu prwadząceg szkłę raz rganu sprawująceg nadzór pedaggiczny z wniskami i piniami we wszystkich sprawach szkły. 6. D kmpetencji rady rdziców, z zastrzeżeniem 7, należy: 1) uchwalanie w przumieniu z radą pedaggiczną: a) prgramu wychwawczeg szkły bejmująceg wszystkie treści i działania charakterze wychwawczym skierwane d uczniów, realizwaneg przez nauczycieli, b) prgramu prfilaktyki dstswaneg d ptrzeb rzwjwych uczniów raz ptrzeb daneg śrdwiska, bejmująceg wszystkie treści i działania charakterze prfilaktycznym skierwane d uczniów, nauczycieli i rdziców 2) piniwanie prgramu i harmngramu pprawy efektywnści kształcenia lub wychwania szkły 3) piniwanie prjektu planu finansweg składaneg przez dyrektra szkły. 7. Jeżeli rada rdziców w terminie 30 dni d dnia rzpczęcia rku szklneg nie uzyska przumienia z radą pedaggiczną w sprawie prgramu, którym mwa w ust. 6 pkt 1 lit. a lub b, prgram ten ustala dyrektr szkły w uzgdnieniu z rganem sprawującym nadzór pedaggiczny. Prgram ustalny przez dyrektra szkły bwiązuje d czasu uchwalenia prgramu przez radę rdziców w przumieniu z radą pedaggiczną. 8. W celu wspierania działalnści statutwej szkły, rada rdziców mże grmadzić fundusze z dbrwlnych składek rdziców raz innych źródeł. Zasady wydatkwania funduszy rady rdziców kreśla regulamin rady. 9. Człnkstw rdzica w radzie rdziców wygasa w przypadku: 1) ukńczenia szkły przez dzieck, przy czym kńczy się n z dniem 31 sierpnia rku, w którym uczeń kńczy szkłę. 2) przeniesienia się d innej szkły jeg dziecka, z kńcem miesiąca, w którym t przeniesienie nastąpił, 3) śmierci, 4) zrzeczenia się człnkstwa, 5) utraty prawa wybieralnści, 6) zaprzestaniu uczestnictwa w pracach Rady bez usprawiedliwienia przez trzy klejne sptkania. 1. Organa szkły współpracują ze sbą przy pdejmwaniu ważniejszych decyzji dtyczących działalnści szkły pprzez: 1) uczestnictw swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych; 5

29 2) piniwanie prjektwanych uchwał i statutu szkły; 3) infrmwanie pdjętych działaniach pprzez dyrektra szkły. 2. Rada pedaggiczna mże występwać d rganu sprawująceg nadzór pedaggiczny nad szkłą z wniskami zbadanie i dknanie ceny działalnści szkły, jej dyrektra lub inneg nauczyciela p zasięgnięciu pinii rady rdziców, rady szkły. 3. Rada pedaggiczna mże występwać z wniskiem d rganu prwadząceg szkłę dwłanie z funkcji dyrektra lub dyrektra dwłanie nauczyciela z innej funkcji kierwniczej w szkle, p zasięgnięciu pinii rady rdziców, rady szkły. 4. Dyrektr mże wstrzymać wyknanie uchwał rganów szkły niezgdnych z przepisami prawa lub interesem szkły. W takim przypadku, w terminie 2 tygdni uzgadnia spsób pstępwania w sprawie będącej przedmitem spru. W przypadku braku uzgdnienia przekazuje sprawę d rzstrzygnięcia rganwi bezpśredni nadzrującemu szkłę. 5. Rada szkły mże wniskwać d rganu nadzru pedaggiczneg dknanie ceny pracy szkły, jej dyrektra lub nauczyciela. ROZDZIAŁ V Uczniwie prawa i bwiązki 1 1. Obwiązek szklny dziecka rzpczyna się z pczątkiem rku szklneg w tym rku kalendarzwym, w którym kńczy n 7 lat i trwa d ukńczenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż d ukńczenia 18 rku życia. 2. Na wnisek rdziców naukę w szkle pdstawwej mże rzpcząć dzieck, które przed dniem 1 września kńczy 6 lat. 3. W uzasadninych przypadkach rzpczęcie spełniania bwiązku szklneg mże być drczne, nie dłużej jednak niż jeden rk. Decyzję wcześniejszym przyjęciu dziecka d szkły lub drczeniu bwiązku szklneg pdejmuje dyrektr szkły p zasięgnięciu pinii pradni psychlgiczn pedaggicznej. 4. Dzieck jest zapisywane d klasy pierwszej sześciletniej szkły pdstawwej z rcznym wyprzedzeniem. 5. D szkły pdstawwej prwadznej przez gminę przyjmuje się: 1) - z urzędu dzieci zamieszkałe w bwdzie danej szkły, 2) - na prśbę rdziców ( prawnych piekunów ) dzieci zamieszkałe pza bwdem danej szkły, jeżeli w klasie są wlne miejsca. Przyjęcie dziecka spza

30 bwdu wymaga zawiadmienia dyrektra szkły, w której bwdzie dzieck mieszka. 1. Uczeń ma praw d: 2 1) właściwie zrganizwaneg prcesu kształcenia, zgdnie z zasadami higieny umysłwej; 2) pieki wychwawczej i warunków pbytu w szkle zapewniających bezpieczeństw, chrnę przed wszelkimi frmami przemcy fizycznej bądź psychicznej raz chrnę i pszanwanie swjej gdnści; 3) swbdy wyrażania myśli i przeknań, w szczególnści dtyczących życia szkły, a także światpglądwych i religijnych, jeśli nie narusza tym dbra innych sób; 4) rzwijania zaintereswań, zdlnści i talentów; 5) biektywnej i jawnej ceny raz ustalnych spsbów kntrli pstępów w nauce; 6) krzystania z pmieszczeń szklnych, sprzętu, śrdków dydaktycznych, księgzbiru bibliteki pdczas zajęć lekcyjnych; 7) wpływania na życie szkły pprzez działalnść samrządwą raz zrzeszania się w rganizacjach działających w szkle; 8) nauki religii w szkle na pdstawie pisemnej deklaracji rdziców lub piekunów, 9) dni wlnych d zajęć dydaktycznych bez pracy dmwej ( nie dtyczy przedmitów dbywających się tylk w pniedziałek i piątek ); 10) uczestnictwa w zajęciach wychwania d życia w rdzinie na pdstawie pisemnej deklaracji rdziców lub piekunów prawnych. 2. Uczniwie mają praw pprzez działalnść samrządwą, pd pieką wychwawcy rganizwać imprezy klaswe i szklne, np.: 1) Dzień Wisny wyjście pza szkłę wymaga zgłszenia imprezy i wypełnienia karty wycieczki, 2) Święt Szkły, 3) Dzień Dziecka i Sprtu, 4) Jasełka, 5) Imprezy klaswe: andrzejki, mikłajki, wigilijka klaswa, walentynki itp., 3. Samwlne puszczanie szkły przez ucznia w trakcie ww. imprez jest niedzwlne. 4. Uczeń ma praw w szczególnych przypadkach rzecznych przez lekarza i Pradnię Psychlgiczn Pedaggiczną, ze względu na stan zdrwia, d nauczania indywidualneg w dmu. 5. Każdy uczeń ma praw d uzyskania pmcy w nauce ze strny nauczyciela, wychwawcy, pedagga szklneg, samrządu klasweg, rady rdziców, rady szkły zarówn w przypadku zagrżenia ceną niedstateczną, jak i chęcią ugruntwania i pszerzenia swich wiadmści i rzwju zaintereswań.

31 3 1.Obwiązki ucznia 1. Uczeń ma bwiązek drabiania prac plecnych przez nauczyciela d wyknania w dmu. 2. Uczeń rzetelnie pracuje nad pszerzeniem swej wiedzy i umiejętnści raz wykrzystuje w pełni czas przeznaczny na naukę, 3.Uczeń systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych wynikających z planu zajęć; przybywa na nie punktualnie. Mim spóźnienia na zajęcia, uczeń jest zbwiązany przybyć d sali, w której dbywają się zajęcia. Jeżeli spóźnienie jest znaczne (pwyżej 15 minut), uczeń pwinien udać się świetlicy szklnej(jeżeli jest czynna), bibliteki szklnej lub d punktu wydawania drugich śniadań, a następnie w czasie przerwy dłączyć d swjej klasy. 4.Uczeń zbwiązany jest systematycznie przygtwywać się d zajęć, Uczeń jest zbwiązany d zachwania należytej uwagi w czasie zajęć edukacyjnych; pwinien zabierać głs, gdy zstanie d teg upważniny przez nauczyciela. 5.Uczeń jest zbwiązany dstarczyć usprawiedliwienie niebecnści w ciągu 3 dni d mmentu stawienia się na zajęcia. Usprawiedliwienia niebecnści ucznia dknują rdzice lub piekunwie prawni w frmie pisemneg lub ustneg świadczenia przyczynach niebecnści ich dziecka na zajęciach. Oświadczenie mże być pdpisane przez jedneg z rdziców/piekuna prawneg/. Dkumentem usprawiedliwiającym niebecnść ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie. 6.Uczeń jest zbwiązany dbać hnr szkły i swim zachwaniem gdnie ją reprezentwać: a) pdczas wycieczek raz imprez kulturalnych, b) w śrdkach kmunikacji, c) we wszystkich innych miejscach publicznych. 7.Uczeń zbwiązany jest d przestrzegania zasad kultury współżycia w dniesieniu d klegów, nauczycieli i innych pracwników szkły. Na terenie szkły i pza nią zabrnine są wszelkie działania agresywne skierwane d innej sby raz zachwania autagresywne. Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrtów i gestów. 8.Uczeń jest zbwiązany d kazywania szacunku nauczycielm i innym pracwnikm szkły, pdprządkwania się zalecenim i zarządzenim dyrektra szkły, rady pedaggicznej, nauczycieli raz ustalenim samrządu uczniwskieg. 9.Uczeń jest zbwiązany d przestrzegania zasad współżycia spłeczneg, a szczególnie: a) kazywania szacunku drsłym i klegm, b) przeciwstawiania się przejawm brutalnści i wulgarnści, c) szanwania pglądów i przeknań innych ludzi, d) pszanwania wlnści, e) naprawienia wyrządznej przez siebie szkdy. 10.Uczeń jest zbwiązany być dpwiedzialnym za własne życie, zdrwie i higienę raz rzwój:

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOWIE LACKIM

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOWIE LACKIM WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOWIE LACKIM W Szkle Pdstawwej im. Stefana Kardynała Wyszyńskieg w Kswie Lackim bwiązuje Wewnątrzszklny System Oceniania siągnięć uczniwskich.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Załżenia gólne: 1. Ocenianie siągnięć edukacyjnych ucznia plega na rzpznaniu przez nauczyciela pzimu i pstępów w panwaniu przez ucznia wiadmści i umiejętnści w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU I. Cele ceniania. 1. My, nauczyciele Szkły Pdstawwej Nr 64 im. Marii Knpnickiej w Pznaniu s. Orła Białeg 120 przyjmujemy następujące cele

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkła pdstawwa klasy IV- VI. 1. Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 2. Rzprządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 3. Prgram nauczania Mja histria

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 rku w sprawie zasad i terminów przyjmwania w rku szklnym 2015/2016 dzieci d publiczneg przedszkla, publicznej innej frmy wychwania przedszklneg,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rk szklny 2015/2016 1. Pdstawa prawna 1) Ustawa z dnia 07 września 1991 rku systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JULIUSZA KRAZIEWICZA W SZYMBARKU

Załącznik nr 2 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JULIUSZA KRAZIEWICZA W SZYMBARKU Załącznik nr 2 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JULIUSZA KRAZIEWICZA W SZYMBARKU & 1. 1. Rk szklny jest pdzielny na dwa kresy. 2. Ocenianie wewnątrzszklne siągnięć edukacyjnych ucznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL.

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL. REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL. POLNA 5 Miejscwści płżne w granicach bwdu szklneg: MIASTO WRONKI Ulice:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity po poprawkach stan prawny na dzień 24.06.2013 r.

Tekst jednolity po poprawkach stan prawny na dzień 24.06.2013 r. Tekst jednlity p pprawkach stan prawny na dzień 24.06.2013 r. Załącznik Nr 17 d Statutu REGULAMIN ceniania, klasyfikwania i prmwania uczniów SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku. ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnkształcąceg z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Pwstańców Śląskich w Rybniku w rku szklnym 2015/2016 Pdstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Podstawa prawna. 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Szczegółwe kryteria rekrutacji d Liceum Ogólnkształcąceg, Technikum Nr 2 i Zasadniczej Szkły Zawdwej nr 2 raz Liceum Ogólnkształcąceg dla Drsłych wchdzących w skład Zespłu Szkół Zawdwych im. Marszałka

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2014/2015 Pdstawa prawna:ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA Prjekt rganizacji wychwania przedszklneg w Niepublicznym Punkcie Przedszklnym PANDA I. Pdstawa prawna Niepubliczny Punkt Przedszklny działa na pdstawie: Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 40

POSTANOWIENIA OGÓLNE 40 POSTANOWIENIA OGÓLNE 40 1. Ocenianie wewnątrzszklne siągnięć edukacyjnych ucznia plega na rzpznaniu przez nauczycieli pzimu i pstępów w panwaniu przez ucznia wiadmści i umiejętnści w stsunku d wymagań

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII Opracwanie: mgr Małgrzata Rajska - Mróz mgr Anna Zaczyk I. Pstanwienia wstępne 1. Przedmitwe zasady ceniania są zgdne z Zasadami Wewnątrzszklneg Oceniania Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Gimnazjum SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Gimnazjum SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik d Statutu Gimnazjum SO Twja Szkła Opracwane na pdstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy systemie światy z dn. 7 września 1991 (z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Załącznik nr 1 z dnia 26 luteg 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Spis treści 1. Charakterystyka klas

Bardziej szczegółowo

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli Prcedury przyjęcia dziecka d punktu przedszklneg i ddziału przedszklneg w Zesple Szkół w Suchwli Pdstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy raz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji d LXVIII Liceum Ogólnkształcąceg im. Tytusa Chałubińskieg w Warszawie, ul. Narbutta 31 na rk szklny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (tj.

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 IM. PROF. ODONA BUJWIDA W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Pdstawa prawna: Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hoża 88.

Rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hoża 88. Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hża 88. (Wyciąg ze statutu szkły) Zasady, kryteria raz harmngram przyjmwania kandydatów d ddziałów klasy pierwszej szkół pnadgimnazjalnych wchdzących w skład Zespłu Szkół

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE Niniejszy dkument stanwi załącznik d Statutu Zespłu Szkół Nr 61 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dn.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stwarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjneg dla Placówki Wsparcia Dzienneg Ośrdka Scjterapeutyczneg GNIAZDO w Zielnej

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W HUCISKU

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W HUCISKU PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W HUCISKU Oceny szklne mgą dług ważyć na pczuciu własnej wartści i własnych mżliwści człwieka 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTEPNE 1 Wewnątrzszklny System Oceniania Publicznej

Bardziej szczegółowo

Podstawowej nr 2 w Augustowie. Wewnątrzszkolny System Oceniania, Klasyfikowania i Promowania uczniów został opracowany na

Podstawowej nr 2 w Augustowie. Wewnątrzszkolny System Oceniania, Klasyfikowania i Promowania uczniów został opracowany na WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ws - bwiązujący w Szkle Pdstawwej nr 2 w Augustwie Wewnątrzszklny System Oceniania, Klasyfikwania i Prmwania uczniów zstał pracwany na pdstawie Rzprządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola w Żytowicach na rok szkolny 2013/2014

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola w Żytowicach na rok szkolny 2013/2014 Regulamin rekrutacji dzieci d Przedszkla w Żytwicach na rk szklny 2013/2014 1 Pdstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. systemie światy (tekst jednlity z 2004 r. Dz. U. z 2004r. Nr 256, pz.2572);

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6.

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. I. Rekrutacja d przedszkli i ddziałów przedszklnych przy szkłach pdstawwych w Zespłach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. 1. Kntynuacja edukacji przedszklnej dzieci uczęszczających d przedszkli w rku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2015/2016 Pdstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

REGULAMIN. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział: REGULAMIN Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d ddziału przedszklneg w Szkle Pdstawwej w Ochlach na rk szklny 2015/2016 zstały przygtwane w parciu zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUNKTOWEJ OCENY ZACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W CHROSTKOWIE w klasach IV VI Szkoły Podstawowej i I III Publicznego Gimnazjum

REGULAMIN PUNKTOWEJ OCENY ZACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W CHROSTKOWIE w klasach IV VI Szkoły Podstawowej i I III Publicznego Gimnazjum REGULAMIN PUNKTOWEJ OCENY ZACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W CHROSTKOWIE w klasach IV VI Szkły Pdstawwej i I III Publiczneg Gimnazjum Regulamin punktweg systemu ceniania zachwania pracwan na pdstawie: Rzprządzenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 1 d Uchwały nr 5/2015 Rady Pedaggicznej I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja Kpernika w Parczewie z dnia 27.02.2015 Szczegółwe zasady rekrutacji uczniów d I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie: Zasady ustalania oceny zachowania ucznia.

Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie: Zasady ustalania oceny zachowania ucznia. Regulamin ceniania zachwania ucznia pracwan na pdstawie: Rzprządzenia MEN z dnia kwietnia 07 r. w sprawie warunków i spsbów ceniania, klasyfikwania i prmwania uczniów i słuchaczy raz przeprwadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Gimnazjum nr 4 Sportowe im. Tadeusza Ślusarskiego i Szkoła Podstawowa nr 10

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Gimnazjum nr 4 Sportowe im. Tadeusza Ślusarskiego i Szkoła Podstawowa nr 10 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Gimnazjum nr 4 Sprtwe im. Tadeusza Ślusarskieg i Szkła Pdstawwa nr 10 w Zesple Szkół Ogólnkształcących i Sprtwych w Zielnej Górze WSO pracwan z uwzględnieniem przepisów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Szczecinku 1 Pstanwienia wstępne 1. Organizwane przez szkłę wycieczki pwinny mieć na celu w szczególnści: 1) pznawanie kraju lub zagranicy jeg śrdwiska przyrdniczeg, tradycji,

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zs3.suwalki.pl Suwałki: Przedmitem zamówienia jest wyknanie usługi edukacyjnej bejmującej przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania plskich instytucji i służb spłecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemcy w rdzinie - Plicja D pdstawwych zadań plicji należy m.in.: 1. chrna życia i zdrwia ludzi raz mienia przed bezprawnymi

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZKOŁY PODSTAWOWEJ. im. bł. Marii Karłowskiej. w Dobieszewie. TEKST JEDNOLITY OD 24 marca 2014 roku PODSTAWA PRAWNA:

S T A T U T SZKOŁY PODSTAWOWEJ. im. bł. Marii Karłowskiej. w Dobieszewie. TEKST JEDNOLITY OD 24 marca 2014 roku PODSTAWA PRAWNA: S T A T U T SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. bł. Marii Karłwskiej w Dbieszewie TEKST JEDNOLITY OD 24 marca 2014 rku PODSTAWA PRAWNA: 1. Rzprządzenie MEN z dnia 9 luteg 2007 rku (Dz. U. z 2007 Nr 35, pz. 222) zmieniające

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć dzieci urodzonych w roku 2011 do klas I w szkołach podstawowych

Zasady przyjęć dzieci urodzonych w roku 2011 do klas I w szkołach podstawowych Pdstawa prawna Zasady przyjęć dzieci urdznych w rku 2011 d klas I w szkłach pdstawwych Zasady przyjęć d szkół pdstawwych w rku szklnym 2017/2018, dla których rganem prwadzącym jest miast Katwice, zstały

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Zasady rekrutacji d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Ewaluacja wewnętrzna

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Ewaluacja wewnętrzna Szkła Pdstawwa nr 46 im. Stefana Starzyńskieg w Warszawie Ewaluacja wewnętrzna Wymaganie III: Wdrażanie pdstawy prgramwej - uczniwie nabywają wiadmści i umiejętnści kreślne w pdstawie prgramwej. Przygtwały:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d publicznych przedszkli

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Lubowidzu

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Lubowidzu STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Lubwidzu Misją szkły jest mdel abslwenta, który: panwał fundamentalną wiedzę i umiejętnści, jest dpwiedzialny, psiada wiarę we własne siły, ptrafi się uczyć i jest ciekawy świata.

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 325 Rozdział I Postanowienia ogólne.

STATUT PRZEDSZKOLA NR 325 Rozdział I Postanowienia ogólne. STATUT PRZEDSZKOLA NR 325 Rzdział I Pstanwienia gólne. Przedszkle działa na pdstawie: 1. Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. Dz. U z 2004 Nr 256 pz.2572 ze zmianami w szczególnści Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2010-2013. w roku 2013

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2010-2013. w roku 2013 Opieka i edukacja w żłbkach dzieci urdznych w latach 2010-2013 w rku 2013 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana jest:

Bardziej szczegółowo

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy statut kreśla zasady funkcjnwania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej części żłbkiem, któreg

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przedmitwy System Oceniania Szkły Pdstawwej i Gimnazjum Opracwał: Marek Tprwicz Opracwał: Andrzej Pawłwski Sprządzny w parciu : Rzprządzenie MEN z dn. 10.06.20015 r. w sprawie szczegółwych warunków i spsbu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 ul. Wał Miedzeszyński 141 Warszawa WYCHOWANIE MŁODEGO CZŁOWIEKA: ZNAJĄCEGO SWOJĄ WARTOŚĆ, SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia.

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia. Regulamin działania Zarządu Główneg Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich Zarząd Główny SBP działa na pdstawie Statutu Stwarzyszenia. 1 1. Zarząd Główny SBP kieruje działalnścią Stwarzyszenia w kresie między

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014 Opieka i edukacja w żłbkach dzieci urdznych w latach 2011-2014 w rku 2014 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana jest:

Bardziej szczegółowo

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk Przyczyny niepwdzeń szklnych mgr Ewa Adamczyk Rdzina i szkła t dwa śrdwiska liczące się w życiu każdeg młdeg człwieka. Szkła dla ucznia jest miejscem nauki, zabawy, kntaktów z nauczycielami i rówieśnikami.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do żłobków dzieci urodzonych w latach 2013-2016. w roku 2016

Regulamin rekrutacji do żłobków dzieci urodzonych w latach 2013-2016. w roku 2016 Regulamin rekrutacji d żłbków dzieci urdznych w latach 2013-2016 w rku 2016 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42- Będzin: Przeprwadzenie i zrganizwanie usług szkleniwych i kursów zawdwych dla uczestników prjektu systemweg pn.: Inwestycja w człwieka śrdkiem d siągnięcia efektów spłecznych, współfinanswaneg z Unii Eurpejskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedagogika w WyŜszej Szkole Administracji w Bielsku- Białej

Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedagogika w WyŜszej Szkole Administracji w Bielsku- Białej 1 Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedaggika w WyŜszej Szkle Administracji w Bielsku- Białej Wymagania gólne: Obwiązek dbycia praktyki reguluje rzprządzenie 1401 Ministra Edukacji Nardwej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058 Lipusz: zakup usług edukacyjnych w ramach prjektu systemweg pt. DOBRY START - wyrównywanie szans edukacyjn - rzwjwych dzieci z klas I-III szkół pdstawwych Gminy Lipusz. Numer głszenia: 426898-2011; data

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012 Usługa edukacyjna bejmująca prwadzenie zajęć ddatkwych dla uczniów klas I-III w szkłach pdstawwych w Gminie Świątniki Górne w ramach prjektu Równaj d najlepszych, finanswaneg z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016. w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016. w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 w Zesple Szkół Nr 6 im. Mikłaja Reja w Szczecinie Zgdnie z zarządzeniem nr 4 /2015 Zachdnipmrskieg Kuratra Oświaty z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjmwania

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjnowychowawczy

Projekt edukacyjnowychowawczy Prjekt edukacyjnwychwawczy Mcni bez przemcy Rk szklny 2012/2013 I. Załżenia gólne Prjekt Mcni bez przemcy adreswany jest d uczniów V VI klasy SP raz I klasy gimnazjum. Głównym jeg celem jest przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający Ełk: Wybór kadry szkleniwej d przeprwadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z Terapii pedaggicznej Numer głszenia: 464700-2012; data zamieszczenia: 21.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 149

STATUT PRZEDSZKOLA NR 149 STATUT PRZEDSZKOLA NR 149 Ul: DOLNA, 00-774 WARSZAWA STATUT PRZEDSZKOLA NR 149 Rzdział I Pstanwienia gólne. Przedszkle działa na pdstawie: 1. Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. Dz. U z 2004

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja dzieci sześcioletnich do oddziałów przedszkolnych w szkole

Rekrutacja dzieci sześcioletnich do oddziałów przedszkolnych w szkole Rekrutacja dzieci sześciletnich d ddziałów przedszklnych w szkle Infrmacja dla rdziców: Dzieci sześciletnie urdzne d 1 lipca d 31 grudnia 2008 r. mgą kntynuwać edukację w ddziałach przedszklnych lub zgdnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KĘDZIERZYN-KOŹLE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KĘDZIERZYN-KOŹLE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KĘDZIERZYN-KOŹLE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Pdstawy prawne Zasady przyjęć d klas I w szkłach pdstawwych, dla których rganem prwadzącym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, Knstantynów Łódzki: Dpsażenie szkół w sprzęt raz pmce dydaktyczne w ramach prjektu -Indywidualizacja prcesu nauczania uczniów klas I-III szkół pdstawwych w Knstantynwie Łódzkim- Numer głszenia: 225943-2012;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walneg zebrania Człnków Stwarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV VI Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 1.Rzprządzenie MEN w sprawie ceniania. 2.Statut Szkły. 3.Pstawa prgramwa dla

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Zasady rekrutacji d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństw, żebyśmy tym spsbem pdłżyły im przyszłść zasbniejszą w siłę, dprną przeciwk wszelkim trudnścim i bólm,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo