WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. LOTNICTWA POLSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. LOTNICTWA POLSKIEGO"

Transkrypt

1 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. LOTNICTWA POLSKIEGO w WARSZAWIE w SESJI WIOSENNEJ 2015 (pracwana na pdstawie Rzprządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i spsbu ceniania, klasyfikwania i prmwania uczniów, słuchaczy z późniejszymi zmianami raz przeprwadzania egzaminów i sprawdzianów w szkłach publicznych z późniejszymi zmianami raz kmunikatów dyrektra CKE dtyczących egzaminu maturalneg w rku szklnym 2014/2015 ). Spis treści: Wstęp 1. Instrukcja pstępwania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. 2. Zasady biegu infrmacji egzaminie maturalnym (nauczyciele, uczniwie, abslwenci, rdzice). 3. Przygtwanie i rganizacja części ustnej egzaminu. 4. Przygtwanie i rganizacja egzaminu w części pisemnej wynikająca z liczby zdających warunków technicznych szkły i kniecznści dstswania warunków egzaminacyjnych dla zdających ze specjalnymi ptrzebami edukacyjnymi. 5. Kmunikwanie wyników. 6. Zgłaszanie zastrzeżeń. 7. Unieważnienie egzaminu i termin ddatkwy. Wewnątrzszklna instrukcja przygtwania, rganizacji i przeprwadzania egzaminu maturalneg w rku szklnym 2014/2015 w XXXIX Liceum Ogólnkształcącym im. Ltnictwa Plskieg w Warszawie zstała pracwana zgdnie z: rzprządzeniem Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i spsbu ceniania, klasyfikwania i prmwania uczniów i słuchaczy raz przeprwadzania sprawdzianów i egzaminów w szkłach publicznych (Dz. U nr 83, pz. 562, z późn. zm.); rzprządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Nardweg z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i spsbu ceniania, klasyfikwania i prmwania uczniów raz przeprwadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkłach i placówkach artystycznych (Dz. U nr 65, pz. 400, z późn. zm.); rzprządzeniem Ministra Edukacji Nardwej i Sprtu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków rganizwania kształcenia, wychwania i pieki dla dzieci i młdzieży niepełnsprawnych raz niedstswanych spłecznie w przedszklach, szkłach i ddziałach gólndstępnych lub integracyjnych (Dz. U nr 19, pz. 167);

2 rzprządzeniem Ministra Edukacji Nardwej z dnia 17 listpada 2010 r. w sprawie warunków rganizwania kształcenia, wychwania i pieki dla dzieci i młdzieży niepełnsprawnych raz niedstswanych spłecznie w specjalnych przedszklach, szkłach i ddziałach raz w śrdkach (Dz. U nr 228, pz. 1489); rzprządzeniem Ministra Edukacji Nardwej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplmów państwwych i innych druków szklnych (Dz. U nr 97, pz. 624); ustawa z dnia 7 września 1991 r. systemie wiaty (Dz. U z 2004 r. nr 256, pz. 2572, z późn. zm.); ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. chrnie infrmacji niejawnych (Dz. U z 2005 r. nr 196, pz. 1631, z późn. zm.); ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. nardwym zasbie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2006 r. nr 97, pz. 673, z późn. zm.); ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. chrnie danych sbwych (Dz. U z 2002 r. nr 101, pz. 926, z późn. zm.); infrmatrami egzaminie maturalnym z pszczególnych przedmitów publikwanymi na strnie internetwej Centralnej Kmisji Egzaminacyjnej; Kmunikatem dyrektra Centralnej Kmisji Egzaminacyjnej w sprawie spsbów dstswania warunków i frm przeprwadzania w rku szklnym 2014/2015 egzaminu maturalneg d ptrzeb abslwentów ze specjalnymi ptrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnsprawnych, niedstswanych spłecznie; Prcedurami rganizwania i przeprwadzania egzaminu maturalneg w rku szklnym 2014/2015. W pracwaniu zastswan następujące skróty: OKE Okręgwa Kmisja Egzaminacyjna w Warszawie CKE Centralna Kmisja Egzaminacyjna 1. Instrukcja pstępwania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi Spsób zabezpieczenia i przechwywania materiałów egzaminacyjnych: a) Przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg sbiście lub za pśrednictwem upważninej przez siebie sby wchdzącej w skład zespłu egzaminacyjneg, w becnści inneg człnka zespłu egzaminacyjneg, dbiera d dystrybutra przesyłki zawierające pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi raz innymi materiałami egzaminacyjnymi i zabezpiecza je przed nieuprawninym ujawnieniem. P ich trzymaniu natychmiast sprawdza, czy nie zstały ne naruszne, a następnie sprawdza i przelicza zgdnie z instrukcją, czy liczba i rdzaj pakietów dpwiada zaptrzebwaniu. b) P trzymaniu przesyłki zawierającej pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi raz innymi materiałami egzaminacyjnymi i ich sprawdzeniu przewdniczący zespłu egzaminacyjneg zabezpiecza je przed nieuprawninym ujawnieniem. c) Materiały egzaminacyjne zabezpieczne i przechwywane są w sejfie w gabinecie dyrektra szkły.

3 d) Dstęp d wyżej wymieninych materiałów ma tylk przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg (dyrektr szkły) i zastępca przewdnicząceg szklneg zespłu egzaminacyjneg (na pdstawie upważnienia). e) Przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg sprawdza w każdym dniu egzaminu, przed jeg rzpczęciem, czy pakiety zawierające arkusze i materiały egzaminacyjne są nienaruszne, a w przypadku ich naruszenia niezwłcznie zawiadamia dyrektra OKE. Frmy przeszklenia sób mających dstęp d niejawnych materiałów egzaminacyjnych na każdym etapie egzaminu maturalneg: a) Osby mające dstęp d niejawnych materiałów egzaminacyjnych na każdym etapie egzaminu maturalneg szklne są pprzez udział w radzie pedaggicznej i sptkaniach przed egzaminem. Termin szkleniweg psiedzenia rady pedaggicznej ustala przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg (dyrektr szkły). b) Przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg szkli i przygtwuje d przeprwadzenia egzaminu człnków zespłu egzaminacyjneg ze swjej szkły raz nauczycieli delegwanych d zespłów przedmitwych i nadzrujących w innych szkłach, a nauczycieli spza szkły zapznaje z wewnątrzszklną instrukcją przygtwania i rganizacji egzaminu maturalneg. c) Szklenie rady pedaggicznej dbywa się nie później niż miesiąc przed rzpczęciem egzaminów maturalnych, czyli d kńca pierwszeg tygdnia kwietnia i dtyczy m.in.: zasad dstępu d materiałów egzaminacyjnych, dpwiedzialnści karnej za ujawnienie tajemnicy, zasad przeprwadzenia egzaminu zgdnie z prcedurami rganizwania i przeprwadzania egzaminu maturalneg w rku szklnym 2014/2015 publikwanymi przez CKE w Warszawie w 2014r. d) P szkleniu wszyscy człnkwie zespłu egzaminacyjneg raz inne sby birące udział w egzaminie maturalnym mają bwiązek pdpisania świadczenia i przestrzegania ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawninym ujawnieniem. e) Udział w szkleniu jest pświadczny na liście becnści. Zasady pstępwania w przypadkach szczególnych: a) Pstępwanie w przypadku stwierdzenia niekmpletnści lub naruszenia pakietów zawierających arkusze egzaminacyjne: Przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg lub upważnina przez nieg sba, w becnści inneg człnka teg zespłu, bezpśredni p trzymaniu pakietu d dystrybutra sprawdza i przelicza zgdnie z instrukcją zawartści w przesyłce, czy liczba i rdzaj arkuszy egzaminacyjnych dpwiadają zaptrzebwaniu i wykazwi zawartści przesyłki. W przypadku stwierdzenia niezgdnści liczby lub rdzaju arkuszy egzaminacyjnych przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg niezwłcznie zawiadamia dystrybutra materiałów egzaminacyjnych, a także zgłasza ten fakt d dyrektra OKE i dalej pstępuje zgdnie z instrukcją zawartści w przesyłce i/lub zaleceniami dyrektra kręgwej kmisji

4 egzaminacyjnej. (W przypadku stwierdzenia, że w wyniku uszkdzenia pakietu zaistniała mżliwść ujawnienia arkuszy, dyrektr OKE pwiadamia zaistniałej sytuacji dyrektra CKE, który pdejmuje decyzję dtyczącą przebiegu i ustaleniu nweg terminu całści lub części egzaminu. W innych przypadkach decyzje c dalszeg przebiegu lub zawieszenia egzaminu pdejmuje dyrektr OKE w przumieniu z dyrektrem CKE.) Zdający nie puszczają sali egzaminacyjnej d mmentu trzymania d przewdnicząceg szklneg zespłu egzaminacyjneg infrmacji decyzji dpwiedni dyrektra OKE lub dyrektra CKE. (Decyzję dtyczącą egzaminu dyrektr OKE lub jeg przedstawiciel przekazuje telefnicznie, faksem lub pcztą elektrniczną przewdniczącemu zespłu egzaminacyjneg. D szkły infrmacja musi dtrzeć bwiązkw dwiema niezależnymi drgami.) b) Pstępwanie w przypadku zaginięcia pakietu zawierająceg arkusze egzaminacyjne: Przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg p stwierdzeniu zaginięcia pakietu zawierająceg arkusze egzaminacyjne pwiadamia tym fakcie dyrektra OKE, który przeprwadza pstępwanie wyjaśniające. (Dyrektr OKE, w przumieniu z dyrektrem CKE, pdejmuje decyzję ewentualnym zawieszeniu egzaminu lub jeg części, a dyrektr CKE ustala nwy termin egzaminu. O nwym terminie egzaminu dyrektr CKE pwiadamia dyrektrów OKE, a dyrektrzy OKE przewdniczących zespłów egzaminacyjnych.) Infrmację nwym terminie egzaminu zdający uzyskuje w szkle, w której zdaje egzamin. c) Pstępwanie w przypadku stwierdzenia braku strn lub innych usterek w arkuszach egzaminacyjnych: W przypadku stwierdzenia braku strn lub innych usterek w arkuszu przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg dntwuje ten fakt w prtkle przebiegu egzaminu i pdejmuje decyzję wykrzystaniu arkuszy rezerwwych. Jeżeli liczba zestawów rezerwwych jest niewystarczająca d przeprwadzenia egzaminu lub części egzaminu, przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg pwiadamia dyrektra Okręgwej Kmisji Egzaminacyjnej w Warszawie, który pdejmuje decyzję c d dalszeg przebiegu egzaminu lub części egzaminu. Zdający czekają na decyzję, nie puszczając sali egzaminacyjnej. Nie wyknuje się kserkpii arkuszy egzaminacyjnych. (Decyzję dtyczącą dalszeg przebiegu egzaminu lub części egzaminu dyrektr właściwej kręgwej kmisji egzaminacyjnej lub jeg przedstawiciel przekazuje telefnicznie, faksem lub pcztą elektrniczną przewdniczącemu zespłu egzaminacyjneg.) d) Pstępwanie w przypadku ujawnienia zadań egzaminacyjnych: W przypadku stwierdzenia, że zadania lub arkusze zstały nieprawnie ujawnine, decyzję c d dalszeg przebiegu egzaminu pdejmuje dyrektr CKE. (W przypadku wstrzymania egzaminu lub jeg części dyrektr CKE ustala nwy termin egzaminu. O nwym terminie egzaminu dyrektr CKE pwiadamia dyrektrów OKE, a dyrektrzy OKE przewdniczących ZE.) Infrmację nwym terminie egzaminu zdający uzyskuje w szkle, w której zdaje egzamin. e) Pstępwanie w przypadku nagłeg zakłócenia przebiegu egzaminu:

5 W przypadku nagłeg zakłócenia przebiegu egzaminu przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg pwiadamia dyrektra OKE. Jeżeli zagrżenie zstał zażegnane przed twarciem pakietów z arkuszami egzaminacyjnymi, ale nie później niż gdzinę p planwanym rzpczęciu egzaminu, t egzamin mże dbyć się, za zgdą dyrektra OKE, w tym samym dniu i w tym samym miejscu, przy czym klejne części egzaminu rzpczynają się w wyznacznych terminach, a część, która się nie dbyła, pisana jest na kńcu. Zdającym nie wln kntaktwać się w czasie przerw z sbami z zewnątrz. Jeżeli zagrżenie nastąpił p rzpieczętwaniu pakietów z arkuszami egzaminacyjnymi na daną część egzaminu, p ustaniu zagrżenia zdający kntynuują pisanie. (Jeżeli zagrżenie nie zstał zażegnane, dyrektr OKE, w przumieniu z dyrektrem CKE, zawiesza/unieważnia dany egzamin i zarządza jeg pnwne przeprwadzenie w nwym terminie, ustalnym przez dyrektra Centralnej Kmisji Egzaminacyjnej. Dyrektr OKE w przumieniu z dyrektrem Centralnej Kmisji Egzaminacyjnej, jeżeli zachdzi taka ptrzeba, pdejmuje decyzję zmianie miejsca przeprwadzania egzaminu. przypadku ustalenia nweg terminu egzaminu, nwym terminie egzaminu dyrektr CKE pwiadamia dyrektrów OKE, a dyrektrzy OKE przewdniczących szklnych zespłów egzaminacyjnych.) Infrmację nwym terminie (ewentualnie miejscu) egzaminu zdający uzyskuje w szkle, w której zdaje egzamin. f) Pstępwanie w przypadku wystąpienia usterki płyty CD/DVD pdczas egzaminu z języka bceg nwżytneg, histrii muzyki raz wiedzy tańcu: W przypadku wystąpienia usterki płyty CD/DVD (płyta nie dtwarza się lub zacina się) przewdniczący zespłu nadzrująceg, w przumieniu z przewdniczącym szklneg zespłu egzaminacyjneg, przerywa pracę z arkuszem, pleca zdającym zamknięcie arkuszy, a zespłwi nadzrującemu dpilnwanie, aby zdający zastswali się d plecenia raz pdejmuje decyzję wykrzystaniu płyty rezerwwej. Jeżeli usterka płyty CD/DVD wystąpiła d mmentu włączenia płyty d rzpczęcia nagrania d pierwszeg zadania, p wymienieniu płyty CD/DVD przewdniczący zespłu nadzrująceg zapisuje na tablicy (planszy), w widcznym miejscu, nwy czas rzpczęcia i zakńczenia pracy z arkuszem. P zapisaniu czasu na tablicy (planszy) włącza nwą płytę. Jeżeli usterka płyty CD/DVD wystąpiła p rzpczęciu nagrania d pierwszeg zadania, przewdniczący zespłu nadzrująceg zapisuje na tablicy (planszy), w widcznym miejscu, czas rzpczęcia i zakńczenia przerwy związanej z wymianą płyty CD/DVD, p wymienieniu płyty CD/DVD przewija nagranie d zadania, pdczas któreg wystąpiła usterka płyty CD/DVD, z zastrzeżeniem, że zdający muszą mieć mżliwść wysłuchania nagrania d teg zadania jeszcze raz d pczątku (dwukrtnie). P przewinięciu nagrania d dpwiednieg miejsca należy wcisnąć przycisk pauzy, zapisuje na tablicy nwy czas zakńczenia pracy z arkuszem, wydłużając g dpwiedni czas przerwy związanej z wymian płyty CD/DVD. W przypadku stwierdzenia, że płyta CD/DVD nie dpwiada rdzajwi zestawu egzaminacyjneg przewdniczący zespłu nadzrująceg pstępuje w spsób analgiczny d teg, który pisan pwyżej.

6 Kniecznść wymiany płyty CD/DVD należy każdrazw dntwać w prtkle przebiegu egzaminu. g) Pstępwanie w przypadku, gdy przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg i jeg zastępca nie mgą pełnić swich funkcji. Jeżeli z pwdu chrby lub innych ważnych przyczyn przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg i jeg zastępca nie mgą pełnić swich funkcji, sba pełniąca tymczasw bwiązki dyrektra, wyznaczna przez rgan prwadzący, niezwłcznie pwiadamia tym fakcie dyrektra kręgwej kmisji egzaminacyjnej i wniskuje pwłanie siebie d pełnienia bwiązków przewdnicząceg szklneg zespłu egzaminacyjneg. (Dyrektr OKE pwłuje tę sbę d pełnienia funkcji przewdnicząceg szklneg zespłu egzaminacyjneg.) Nauczyciel pwłany d pełnienia funkcji przewdnicząceg szklneg zespłu egzaminacyjneg niezwłcznie przesyła d dyrektra Okręgwej Kmisji Egzaminacyjnej pdpisane świadczenie. 2. Zasady biegu infrmacji egzaminie maturalnym Infrmacje egzaminie maturalnym grmadzi przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg i jeg zastępca. Przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg infrmuje nauczycieli, uczniów, rdziców uczniów, abslwentów, strukturze i frmie egzaminu raz zasadach jeg rganizacji i przebiegu, na pdstawie: rzprządzenia Ministra Edukacji Nardwej w sprawie warunków i spsbu ceniania ( ), a w wypadku uczniów i abslwentów niepełnsprawnych i niedstswanych spłecznie także rzprządzenie w sprawie warunków rganizwania kształcenia, wychwania i pieki dla dzieci i młdzieży niepełnsprawnych raz niedstswanych spłecznie ( ), bwiązujących infrmatrów przedmitwych; prcedur rganizwania i przeprwadzania egzaminu maturalneg; harmngramów i kmunikatów głaszanych przez CKE; harmngramów i instrukcji przekazywanych przez OKE; harmngramów i instrukcji wewnątrzszklnych. Frmy przekazywania infrmacji: a) nauczycielm: udstępnienie prcedur maturalnych ( gablta Matura 2015, strna internetwa szkły, tablica infrmacyjna w pkju nauczycielskim), pracwanie i udstępnienie wewnątrzszklnej instrukcji przygtwania, rganizacji i przeprwadzania egzaminu maturalneg 2015 ( strna internetwa szkły, gablta Matura 2014, tablica infrmacyjna w pkju nauczycielskim), przeszklenie nauczycieli na szkleniwych radach pedaggicznych; b) rdzicm uczniów:

7 zebrania z rdzicami przeprwadzane przez wychwawców klas nt. prcedur maturalnych raz przekazaniu infrmacji dtyczących dstępnści w/w materiałów (strna internetwa szkły, strna internetwa Okręgwej Kmisji Egzaminacyjnej w Warszawie, ptwierdzne adntacją wychwawcy w dzienniku lekcyjnym i pdpisem wychwawcy raz list becnści rdziców na zebraniu; c) ucznim: zapznanie z zasadami i prcedurami maturalnymi przez wychwawców klas III raz dyrektra szkły ptwierdzenie dpwiednią adntacją w dzienniku lekcyjnym (tematy gdzin z wychwawczych, raz zapisy w dzienniku lekcyjnym dknane przez wychwawców), zapznanie z zasadami i prcedurami maturalnymi dbywa się każdeg rku w każdej klasie w trakcie gdzin z wychwawcą raz na lekcjach z przedmitów maturalnych, zapznanie z pdstawami prgramwymi, standardami wymagań egzaminacyjnych, infrmatrami maturalnymi, zasadami przeprwadzania egzaminów w części ustnej i pisemnej z daneg przedmitu d kńca września każdeg rku szklneg (ptwierdzne zapisem w dzienniku lekcyjnym klasy), pinfrmwanie mżliwściach uzyskania infrmacji dtyczących prcedur maturalnych (strna internetwa szkły, strna internetwa Okręgwej Kmisji Egzaminacyjnej w Warszawie gablta znajdująca się w budynku szkły Matura 2015; d) abslwentm: infrmacje umieszczne na strnie internetwej szkły, strna internetwa Okręgwej Kmisji Egzaminacyjnej, gablta znajdująca się w budynku szkły Matura 2015 Materiały infrmacyjne związane z egzaminem maturalnym grmadzą i udstępniają ucznim, abslwentm i nauczycielm: a) dyrektr szkły; b) wicedyrektr szkły; c) nauczyciele pszczególnych przedmitów; d) wychwawcy klas; e) Okręgwa Kmisja Egzaminacyjna w Warszawie (np. pprzez strnę internetwą); f) Centralna Kmisja Egzaminacyjna (np. pprzez strnę internetwą). Infrmacje dtyczące rganizacji, przygtwania i przebiegu egzaminu maturalneg przekazuje przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg lub jeg zastępca w frmie pisemnej bądź ustnej. Tryb zgłaszania przez uczniów wnisków dtyczących:

8 a) zwlnienia z egzaminu na pdstawie zaświadczenia laureata lub finalisty limpiady przedmitwej Laureaci i finaliści limpiad przedmitwych znajdujących się w wykazie na rk 2014, głsznym przez dyrektra CKE na strnie są zwlnieni z egzaminu maturalneg z daneg przedmitu, jeżeli zadeklarwali wcześniej zdawanie egzaminu z teg przedmitu. Uprawnienie t przysługuje laureatm i finalistm limpiad przedmitwych także wtedy, gdy przedmit nie był bjęty szklnym planem nauczania szkły. Zwlnienia laureata lub finalisty limpiady przedmitwej jest równznaczne z uzyskaniem najwyższeg wyniku z egzaminu z daneg przedmitu w części ustnej i części pisemnej na pzimie pdstawwym z przedmitów zdawanych bwiązkw, a z przedmitów zdawanych ddatkw na pzimie rzszerznym. Laureaci i finaliści limpiad przedmitwych przed egzaminem z daneg przedmitu przedstawiają przewdniczącemu szklneg zespłu egzaminacyjneg (dyrektrwi szkły) zaświadczenie uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty limpiady, na pdstawie któreg przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg stwierdza uprawnienie d zwlnienia z egzaminu. b) dstswania warunków i frm przeprwadzania egzaminu d indywidualnych ptrzeb psychfizycznych i edukacyjnych na pdstawie pinii/rzeczenia pradni psychlgicznpedaggicznej lub zaświadczenia lekarskieg stanie zdrwia. Przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg infrmuje uczniów prawie przystąpienia d egzaminu maturalneg w warunkach i frmach dstswanych d ich indywidualnych ptrzeb psychfizycznych i edukacyjnych dpwiedni na pdstawie pinii, rzeczenia pradni psychlgiczn-pedaggicznej lub zaświadczenia lekarskieg. Abslwenci ze specjalnymi ptrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnsprawni, niedstswani spłecznie raz zagrżeni niedstswaniem spłecznym, mają praw przystąpić d egzaminu maturalneg w warunkach i frmach kreślnych w Kmunikacie dyrektra Centralnej Kmisji Egzaminacyjnej. w sprawie spsbów dstswania warunków i frm przeprwadzania w rku szklnym 2014/2015 egzaminu maturalneg d ptrzeb abslwentów ze specjalnymi ptrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnsprawnych, niedstswanych spłecznie raz zagrżnych niedstswaniem spłecznym, publikwanym na strnie internetwej CKE. Zdający, który ubiega się praw przystąpienia d egzaminu maturalneg w warunkach i frmach dstswanych d indywidualnych ptrzeb psychfizycznych i edukacyjnych, jest bwiązany złżyć z deklarację składaną dyrektrwi szkły wnisek dstswanie warunków i frm egzaminu wraz z pinią pradni psychlgiczn- - pedaggicznej /dpwiedniej pradni lub rzeczeniem ptrzebie indywidualneg nauczania, lub rzeczeniem ptrzebie kształcenia specjalneg, lub zaświadczeniem lekarskim. Przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg stwierdza uprawnienie ucznia abslwenta d krzystania z kreślnych dstswań na pdstawie przedstawinych dkumentów: pinii/rzeczenia pradni psychlgiczn-pedaggicznej lub zaświadczenia lekarskieg raz dpwiada za ich zrealizwanie w zakresie przewidzianym w kmunikacie dyrektra Centralnej Kmisji Egzaminacyjnej. w sprawie spsbów dstswania warunków i frm przeprwadzania w rku szklnym 2013/2014 egzaminu maturalneg d ptrzeb abslwentów ze specjalnymi ptrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnsprawnych, niedstswanych spłecznie raz zagrżnych niedstswaniem spłecznym

9 publikwanym na strnie internetwej CKE, i/lub składa wnisek d OKE wyrażenie zgdy na przeprwadzenie egzaminu w innym miejscu niż szkła, np. w dmu zdająceg, szpitalu. Za dstswanie warunków i frmy przeprwadzenia egzaminu d ptrzeb abslwentów dpwiada przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg (dyrektr szkły), który na wnisek uprawnineg zdająceg zapewnia na egzaminie becnść nauczyciela uprawnieniach dpwiedni surdpedagga, tyflpedagga lub tłumacza języka migweg, jeżeli jest t niezbędne dla uzyskania właściweg kntaktu z abslwentem niepełnsprawnym i pmcy w bsłudze specjalistyczneg sprzętu i śrdków dydaktycznych. Pwłany specjalista przekazuje zdającemu wszelkie infrmacje techniczne lub rganizacyjne raz przekazuje pytania i wątpliwści zdająceg dtyczące wyłącznie spraw prceduralnych przewdniczącemu szklneg zespłu egzaminująceg, a także udziela dpwiedzi zdającemu w jeg imieniu. c) zmian w deklaracji przystąpienia d egzaminu maturalneg w części ustnej i (lub) pisemnej Termin złżenia deklaracji statecznej mija 7 luteg rku szklneg, w którym zdający zamierza przystąpić d egzaminu maturalneg. P tym terminie nie ma już mżliwści dknywania zmian w deklaracji dtyczących wybru przedmitów i pzimu egzaminów. W przypadku nie złżenia deklaracji statecznej z dniem 8 luteg deklaracja wstępna staje się deklaracją stateczną. W uzasadninych przypadkach wraz z deklaracją zdający składa udkumentwany wnisek dstswanie warunków i frm egzaminu. Wstępne i stateczne deklaracje zgłszenia d egzaminu maturalneg raz wniski dstswanie warunków i frmy egzaminu przyjmuje przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg. Sprawdza n także pprawnść ich wypełnienia i ptwierdza dbiór deklaracji raz sprządza ich kpie, które przekazuje zdającym. Zdający pdpisuje w deklaracji świadczenie wyrażeniu zgdy lub braku zgdy na przetwarzanie danych sbwych dla ptrzeb rekrutacji na studia. d) świadczenie gtwści pnwneg przystąpienia d egzaminu w terminie pprawkwym Przewdniczący zespłu egzaminacyjneg infrmuje abslwentów mżliwści i zasadach pnwneg przystąpienia d egzaminu (egzaminu w terminie pprawkwym 25 sierpnia 2015) i rganizacji egzaminu w tym terminie. D egzaminu maturalneg w terminie pprawkwym mże przystąpić abslwent, który: przystąpił d wszystkich egzaminów z przedmitów bwiązkwych w maju/czerwcu w części ustnej i pisemnej i żaden jeg egzamin nie zstał unieważniny, nie zdał wyłącznie jedneg egzaminu bwiązkweg w części ustnej lub pisemnej, w terminie 7 dni d daty głszenia wyników egzaminu (nie później niż 07 lipca) złżył d dyrektra szkły pisemne świadczenie pnwnym przystąpieniu d egzaminu z daneg przedmitu, zgdnie z deklaracją stateczną. Dyrektr szkły w terminie 10 dni d daty głszenia wyników egzaminu (nie później niż 10 lipca) przesyła d dyrektra OKE w frmie elektrnicznej kreślnej przez OKE infrmacje sbach, które złżyły świadczenie wli przystąpienia d egzaminu w terminie pprawkwym. Pnwny egzamin (egzamin w terminie pprawkwym) w części ustnej jest przeprwadzany w macierzystej szkle zdająceg (między 24 a 28 sierpnia),

10 a w części pisemnej ( 25 sierpnia) w miejscach wskazanych przez dyrektra OKE. Infrmacje miejscach przeprwadzenia egzaminu pisemneg głasza dyrektr OKE na strnie internetwej danej OKE w terminie d 10 sierpnia 2015 r. Infrmacje harmngramie egzaminów ustnych zdający uzyskuje w szkle, w której przystąpił d egzaminu. e) udziału w klejnej sesji egzaminacyjnej. Abslwenci, który przystąpili d egzaminu maturalneg p raz pierwszy w latach Deklaracja przystąpienia d egzaminu maturalneg Wstępną deklarację przystąpienia d egzaminu maturalneg abslwent składa dyrektrwi szkły macierzystej w terminie d 30 września rku szklneg, w którym zamierza przystąpić d egzaminu maturalneg (abslwent mże nie składać deklaracji wstępnej), a deklarację stateczną składa d 7 luteg teg rku szklneg. Jeżeli abslwent nie złżył deklaracji statecznej, z dniem 8 luteg deklaracja wstępna staje się stateczną. W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkły zdający składa deklarację dyrektrwi OKE właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, nie później niż d dnia 31 grudnia rku szklneg, w którym zamierza przystąpić d egzaminu maturalneg. W klejnych sesjach egzaminacyjnych abslwent skierwany d danej szkły zgłasza się bezpśredni d jej dyrektra w celu pnwneg złżenia deklaracji. Osba składająca deklarację trzymuje d dyrektra szkły jej kpię z ptwierdzeniem przyjęcia. Zdający, który ubiega się praw przystąpienia d egzaminu maturalneg w warunkach i frmach dstswanych d indywidualnych ptrzeb psychfizycznych i edukacyjnych, jest bwiązany złżyć z deklarację składaną dyrektrwi szkły wnisek dstswanie warunków i frm egzaminu wraz z pinią pradni psychlgiczn-pedaggicznej /dpwiedniej pradni lub rzeczeniem ptrzebie indywidualneg nauczania, lub rzeczeniem ptrzebie kształcenia specjalneg, lub zaświadczeniem lekarskim. Abslwent, który nie zdał egzaminu maturalneg z bwiązkweg przedmitu lub przedmitów w części ustnej lub w części pisemnej, mże przystąpić d tych egzaminów w klejnych latach. Abslwent, który nie zdał egzaminu z języka bceg nwżytneg, mże wybrać inny język bcy, z wyjątkiem języka bceg nwżytneg, który zdawał jak przedmit ddatkwy na pzimie pdstawwym. Egzamin z języka bceg jest zdawany w części ustnej i pisemnej zawsze z teg sameg języka. Abslwent, który nie zdał egzaminu maturalneg w części ustnej z języka plskieg, przystępując pnwnie d egzaminu z teg języka, mże wskazać w deklaracji pprzedni wybrany temat lub wybrać inny temat z aktualnej szklnej listy tematów. Abslwent, który zamierza pdwyższyć wynik egzaminu maturalneg lub przystąpić d egzaminów z nwych przedmitów ddatkwych. Abslwent, który chce pdwyższyć wynik części ustnej egzaminu z języka plskieg, mże wskazać w deklaracji pprzedni wybrany temat lub wybrać inny temat z aktualnej szklnej listy tematów. Abslwent przekazuje przewdniczącemu szklneg zespłu egzaminacyjneg (dyrektrwi szkły) nie później niż 4 tygdnie przed terminem rzpczęcia części pisemnej egzaminu maturalneg z daneg języka bibligrafii wykrzystanej d pracwania wybraneg tematu. P wyznacznym terminie bibligrafii nie przyjmuje się.

11 Abslwent mże pdwyższyć wyniki egzaminu bwiązkweg z języka bceg nwżytneg w części ustnej i pisemnej na pprzedni zdawanym pzimie pdstawwym. Abslwent mże pdwyższyć wyniki części pisemnej egzaminów bwiązkwych z języka plskieg i matematyki na pzimie pdstawwym. Abslwent mże pdwyższyć wyniki egzaminów zdawanych jak ddatkwe w części ustnej i/lub części pisemnej jeżeli zdawał na pzimie pdstawwym alb rzszerznym jeżeli zdawał na pzimie rzszerznym wyłącznie na pzimie rzszerznym. Abslwent, który zamierza przystąpić d egzaminu z nweg przedmitu ddatkweg, przystępuje d nieg na warunkach bwiązujących w rku szklnym 2014/2015. Jeżeli nwym przedmitem ddatkwym jest język bcy nwżytny, zdaje g alb w części ustnej, alb w części pisemnej, alb w bu tych częściach. W części ustnej przystępuje d egzaminu bez kreślania pzimu, w części pisemnej d egzaminu na pzimie pdstawwym alb rzszerznym. Abslwent mże przystąpić w danym rku d egzaminów z nie więcej niż sześciu przedmitów wybranych jak ddatkwe. Abslwent, który pdwyższył wynik lub przystąpił d egzaminu/ów z przedmitu/ów ddatkwych, trzymuje aneks d świadectwa djrzałści wraz z dpisem. Aneks d świadectwa i jeg dpis wydawane są przez OKE i przekazywane abslwentm w szkle za ptwierdzeniem dbiru. 3. Przygtwanie i rganizacja części ustnej egzaminu. a) Przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg nadzruje prawidłwe zabezpieczenie pzstającej w szkle dkumentacji dtyczącej przygtwania i przebiegu części ustnej egzaminu i przechwuje ją przez 5 lat d zakńczenia egzaminu zgdnie z instrukcją kancelaryjną. Opracwanie i głszenie szczegółweg harmngramu części ustnej egzaminu maturalneg. a) Przewdniczący zespłu egzaminacyjneg (dyrektr szkły) głasza szklny harmngram części ustnej egzaminu dwa miesiące przed terminem rzpczęcia części pisemnej egzaminu, tj. d 4 marca 2015 rku. b) Harmngram części ustnej egzaminu pwinien zawierać infrmacje miejscu, dacie i rientacyjnej gdzinie rzpczęcia egzaminu przez każdeg zdająceg raz wskazywać miejsce i gdzinę głszenia wyników egzaminu w danym dniu raz infrmację miejscu i terminie egzaminu/egzaminów dla zdających skierwanych przez dyrektra OKE d innej szkły. c) Szczegółwy harmngram części ustnej egzaminu maturalneg udstępniany jest ucznim pprzez wywieszenie g gablcie Matura 2015, a nauczycielm pprzez wywieszenie g na tablicy infrmacyjnej w pkju nauczycielskim. d) W przypadku braku mżliwści pwłania przedmitweg zespłu egzaminacyjneg dla przeprwadzenia części ustnej egzaminu maturalneg z daneg przedmitu w szkle przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg infrmuje zdających kniecznści zdawania egzaminu w części ustnej z daneg przedmitu w innej szkle.

12 Ogłszenie harmngramu części ustnej egzaminu maturalneg w terminie ddatkwym. a) Przewdniczący zespłu egzaminacyjneg infrmuje abslwentów mżliwści i zasadach uzyskania zgdy na przystąpienie d egzaminu w ddatkwym terminie (w czerwcu), w przypadku wystąpienia przyczyn lswych lub zdrwtnych uniemżliwiających przystąpienie d w części ustnej lub w części pisemnej egzaminu z daneg przedmitu lub przedmitów zgdnie z harmngramem, tj. w maju 2015 r. b) Przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg ustala ddatkwy termin egzaminu w części ustnej z przedmitu lub przedmitów dla zdających, którzy z przyczyn lswych lub zdrwtnych nie przystąpili d egzaminu zgdnie z harmngramem i przekazuje g, najpóźniej dzień p egzaminie wraz z udkumentwanymi wniskami zdających umżliwienie im przystąpienia d egzaminu w terminie ddatkwym d dyrektra OKE. c) Dla uczniów, którzy uzyskali zgdę dyrektra OKE, rganizwany jest egzamin w terminie ddatkwym. Opracwanie przumienia z inną szkłą w celu pzyskania nauczycieli d zespłu egzaminacyjneg raz ustalenie zasad przeszklenia i pdprządkwania w czasie egzaminu. a) Przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg pwłuje, na pdstawie pisemneg przumienia z dyrektrem innej szkły człnków zespłu egzaminacyjneg spza szkły. b) Przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg szkli i przygtwuje d przeprwadzenia egzaminu człnków zespłu egzaminacyjneg ze swjej szkły raz nauczycieli delegwanych d zespłów przedmitwych i nadzrujących w innych szkłach. c) Przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg zapznaje z wewnątrzszklną instrukcją przygtwania, rganizacji i przeprwadzania egzaminu maturalneg nauczycieli spza szkły. d) Nauczyciele ddelegwani (na pdstawie przumienia z dyrektrem innej szkły) d zespłu egzaminacyjneg pdlegają zasadm przeprwadzania egzaminu maturalneg w danej szkle. Zasady przekazywania przewdniczącemu przedmitweg zespłu egzaminująceg materiałów i dkumentacji egzaminacyjnej, a także ich rzliczania p przeprwadznym egzaminie. a) Przewdniczący zespłu egzaminująceg sbiście lub za pśrednictwem upważninej przez siebie sby wchdzącej w skład zespłu egzaminacyjneg, dbiera materiały egzaminacyjne na część ustną egzaminu, sprawdza je, przelicza i zabezpiecza przed nieuprawninym ujawnieniem, a w przypadku stwierdzenia niezgdnści niezwłcznie zgłasza ten fakt d dyrektra OKE, a następnie pstępuje zgdnie z zaleceniami dyrektra OKE. b) Zestawy zadań d części ustnej z języka plskieg i języków bcych nwżytnych wraz z kryteriami ceniania dzień przed rzpczęciem egzaminu, przestrzegając zasady chrny materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawninym ujawnieniem udstępnia egzaminatrm. c) Liczba pwłanych przedmitwych zespłów egzaminacyjnych z daneg przedmitu pwinna zapewnić sprawny przebieg części ustnej egzaminu maturalneg w szkle.

13 d) W skład każdeg przedmitweg zespłu egzaminacyjneg wchdzi: przewdniczący egzaminatr daneg przedmitu wpisany d ewidencji egzaminatrów z zakresu egzaminu maturalneg z daneg przedmitu, człnek nauczyciel daneg przedmitu, z uwzględnieniem, że żadna z tych sób nie prwadziła ze zdającymi zajęć z daneg przedmitu w statnim rku nauki (dtyczy tylk zdających, którzy w danym rku szklnym ukńczyli szkłę), a c najmniej jedna z nich jest zatrudnina w innej szkle lub placówce. W skład zespłu mże pwłać nauczyciela akademickieg psiadająceg przygtwanie z zakresu daneg przedmitu. e) Pracą przedmitweg zespłu egzaminacyjneg kieruje przewdniczący, którym jest egzaminatr wpisany d ewidencji egzaminatrów z zakresu egzaminu maturalneg z daneg przedmitu. f) Zadaniem przewdnicząceg przedmitweg zespłu egzaminacyjneg jest: przeprwadzenie szklenia człnków przedmitweg zespłu i przygtwania d przeprwadzenia egzaminu, zgdnie z wewnątrzszklną instrukcją przygtwania, rganizacji i przeprwadzania egzaminu maturalneg w szkle; zrganizwanie sptkania zespłu, nie wcześniej niż dzień przed terminem egzaminu z języka plskieg i z daneg języka bceg nwżytneg, w celu przeanalizwania zestawów zadań d części ustnej egzaminu i kryteriów ich ceniania (Zestawy zadań egzaminacyjnych przekazuje zespłwi przewdniczący zespłu egzaminacyjneg w spsób uniemżliwiający ich nieuprawnine ujawnienie.); przygtwanie sali egzaminacyjnej d przeprwadzenia egzaminu. W przypadku egzaminu z języków bcych nwżytnych upewnia się, że w sali, w której przeprwadzany jest egzamin, jest zegar z sekundnikiem/stper; pbranie w dniu egzaminu d przewdnicząceg zespłu egzaminacyjneg: list zdających w danym dniu, druków prtkłów indywidualnych części ustnej egzaminu i kart indywidualnej ceny, zestawów zadań ptrzebnych d przeprwadzenia egzaminu i kryteriów ceniania, innej niezbędnej dkumentacji. sprawdzenie dkumentów ptwierdzających tżsamść zdających, a w przypadku zdających skierwanych na egzamin z innej szkły również świadectwa ukńczenia szkły; wyznaczenie człnka przedmitweg zespłu egzaminacyjneg lub siebie d egzaminwania daneg zdająceg z języka bceg nwżytneg; kntrlwanie prawidłweg przebiegu części ustnej egzaminu maturalneg raz czasu trwania egzaminu pszczególnych zdających; pwiadamianie przewdnicząceg zespłu egzaminacyjneg, w spsób zgdny z wewnątrzszklną instrukcją przygtwania, rganizacji i przeprwadzania egzaminu : wniesieniu przez zdająceg d sali egzaminacyjnej urządzenia telekmunikacyjneg lub krzystaniu przez zdająceg w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekmunikacyjneg zakłócaniu przez zdająceg prawidłweg przebiegu części ustnej egzaminu maturalneg w spsób utrudniający pracę pzstałym zdającym. udział w ustalaniu wyniku egzaminu, nadzrująceg prawidłwe stswanie kryteriów ceniania;

14 głaszanie zdającym wyniku części ustnej egzaminu bezpśredni p zakńczeniu egzaminu w danym dniu; przekazanie przewdniczącemu zespłu egzaminacyjneg dkumentacji egzaminu (bezpśredni p zakńczeniu egzaminu w danym dniu) raz w przypadku egzaminu z języka bceg nwżytneg uprządkwanych zestawów zadań egzaminacyjnych. Przewdniczący przedmitweg zespłu egzaminacyjneg dpwiada za przeprwadzenie egzaminu dla sób specjalnych ptrzebach edukacyjnych. g) Zadaniem człnków przedmitwych zespłów egzaminacyjnych jest: zapznanie się z wewnątrzszklną instrukcją przygtwania, rganizacji i przeprwadzania egzaminu maturalneg, zadaniami zespłu, prcedur przebiegu części pisemnej egzaminu raz wewnątrzszklną instrukcją pstępwania z materiałami egzaminacyjnymi bjętymi chrną przed nieuprawninym ujawnieniem; uczestnictw w szkleniu przeprwadznym przez przewdnicząceg szklneg zespłu egzaminacyjneg i przewdnicząceg zespłu przedmitweg; zapznanie się z kryteriami ceniania egzaminu; czynne uczestnictw w przeprwadzeniu egzaminu i ustalaniu jeg wyniku; wypełnienie i pdpisanie kart indywidualnej ceny zdających; pdpisanie prtkłów. h) Przewdniczący zespłu egzaminacyjneg przedstawia sbm pwłanym w skład zespłów przedmitwych: listę ich zadań i bwiązków; prcedurą przebiegu części ustnej egzaminu; wzry prtkłów i kart ceny (kreśla spsób ich wypełniania); instrukcje dtyczące przeprwadzania egzaminu; wewnątrzszklną instrukcję pstępwania z materiałami egzaminacyjnymi bjętymi chrn przed nieuprawninym ujawnieniem i knsekwencje wynikające z jej nieprzestrzegania; kryteria ceniania części ustnej egzaminu z języków bcych. i) Przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg przygtwuje i przekazuje przewdniczącemu przedmitweg zespłu egzaminacyjneg w każdym dniu części ustnej egzaminu listę zdających raz dpwiednie d przeprwadzaneg egzaminu prtkły indywidualne i karty ceny, a w przypadku egzaminu z języka bceg nwżytneg pakiet materiałów z liczbą zestawów zadań dpwiednią d liczby zdających przydzielnych d jeg sali w danym dniu. j) Przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg dbiera d przewdnicząceg przedmitweg zespłu egzaminacyjneg w każdym dniu: prtkły indywidualne części ustnej, karty indywidualnej ceny, kmpletne zestawy (wykrzystane przez zdających i niewykrzystane) p zakńczeniu egzaminu z języka bceg nwżytneg.

15 k) Przewdniczący zespłu egzaminacyjneg nadzruje zgdne z prcedurą przeprwadzenie części ustnej egzaminu maturalneg, w szczególnści: pstępwanie z zestawami egzaminacyjnymi; przestrzeganie liczby zdających i sób uprawninych becnych w sali egzaminacyjnej w czasie trwania egzaminu, respektwanie uprawnień i przestrzeganie bwiązków bserwatrów becnych na egzaminie, zgdnie z instrukcją trzymaną z OKE; pprawnść wypełnienia prtkłów indywidualnych i kart ceny egzaminu; głaszanie wyników egzaminu; zapewnienie warunków i frm zdawania egzaminu sbm ze specjalnymi ptrzebami (zgdnie z kmunikatem dyrektra CKE). Przebieg, spsób ceniania i dkumentacja części ustnej egzaminu maturalneg z języka plskieg i języków bcych nwżytnych. a) Przebieg egzaminu. Egzamin bez kreślania pzimu Część ustna egzaminu z języka bceg nwżytneg przebiega w następujący spsób: zdający, p kazaniu dkumentu stwierdzająceg tżsamść (a w przypadku zdających skierwanych na egzamin przez dyrektra OKE również świadectwa ukńczenia szkły), wchdzi d sali egzaminacyjnej w ustalnej klejnści, w sali przebywa jeden zdający, egzamin prwadzny jest w danym języku bcym nwżytnym, trwa k. 15 minut i składa się z rzmwy wstępnej i trzech zadań; czas na zapznanie się z treścią zadań jest wliczny w czas przeznaczny na wyknanie pszczególnych zadań, zdający lsuje zestaw egzaminacyjny i przekazuje g egzaminującemu, egzamin rzpczyna się d rzmwy wstępnej, pdczas której egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jeg życiem i zaintereswaniami; p rzmwie wstępnej egzaminujący przekazuje wylswany wcześniej zestaw zdającemu, p trzymaniu zestawu zdający przystępuje d wyknania zadań d 1. d 3.: zadanie pierwsze plega na przeprwadzeniu rzmwy, w której zdający i egzaminujący dgrywają wskazane w pleceniu rle; w zadaniu drugim zdający pisuje ilustrację zamieszczną w wylswanym zestawie raz dpwiada na trzy pytania pstawine przez egzaminująceg; w zadaniu trzecim zdający wypwiada się na pdstawie materiału stymulująceg i dpwiada na dwa pytania pstawine przez egzaminująceg. Przewdniczący decyduje tym, czy sam egzaminuje zdająceg, czy egzamin przeprwadza człnek zespłu, raz dba t, aby egzaminujący przeprwadzał egzamin krzystając z zegara z sekundnikiem/stpera. Przeprwadzając egzamin, egzaminujący pstępuje zgdnie z instrukcjami zamieszcznymi w zestawie dla egzaminująceg. W rzmwie wstępnej raz zadaniach 2. i 3. egzaminujący zadaje wyłącznie pytania zamieszczne w zestawie dla egzaminująceg. Zdający wyknuje zadania w takiej klejnści, w jakiej są ne zamieszczne w zestawie egzaminacyjnym; nie ma mżliwści pwrtu d zadania, które zstał zakńczne lub puszczne. W czasie trwania egzaminu zdający nie mże krzystać ze słwników i innych pmcy.

16 b) Ocenianie egzaminu. Ocenie pdlegają wszystkie elementy egzaminu zgdnie z bwiązującymi kryteriami ceniania. Człnkwie przedmitweg zespłu egzaminacyjneg indywidualnie ceniają każdeg zdająceg w trakcie dpwiedzi, a swje prpzycje nanszą na kartę indywidualnej ceny. W przypadku egzaminu bez kreślania pzimu przedmitwy zespół egzaminacyjny ustala wynik każdeg zdająceg bezpśredni p jeg wyjściu z sali egzaminacyjnej. Pdczas ustalania wyników w sali nie mgą przebywać zdający W przypadku braku mżliwści uzgdnienia przez zespół wyniku egzaminu decydujący głs ma przewdniczący. Wynik ustalny przez zespół jest stateczny. P ustaleniu liczby punktów za pszczególne elementy egzaminu przewdniczący lub człnek zespłu wpisuje wyniki egzaminu d prtkłu indywidualneg części ustnej egzaminu maturalneg z języka bceg nwżytneg. Wyniki tej części egzaminu przewdniczący przedmitweg zespłu egzaminacyjneg głasza teg sameg dnia. c) Dkumentacja egzaminu. P zakńczeniu egzaminu każdeg zdająceg przewdniczący lub człnek przedmitweg zespłu egzaminacyjneg wypełnia prtkół indywidualny części ustnej egzaminu maturalneg z języka bceg nwżytneg. Przewdniczący lub człnek zespłu wpisuje: zdał/a, jeżeli zdający uzyskał minimum 30% punktów mżliwych d uzyskania (minimum 9 pkt), nie zdał/a, jeżeli zdający uzyskał pniżej 30% punktów mżliwych d uzyskania (pniżej 9 pkt) Wypełnine prtkły pdpisują człnkwie zespłu. P głszeniu wyników egzaminu w danym dniu przewdniczący przedmitweg zespłu egzaminacyjneg przekazuje przewdniczącemu szklneg zespłu egzaminacyjneg w danej szkle uprządkwane zestawy i pdpisane prtkły. Dkumentacja pdlega zasadm archiwizacji egzaminu maturalneg. 4. Przygtwanie i rganizacja egzaminu w części pisemnej wynikająca z liczby zdających warunków technicznych szkły i kniecznści dstswania warunków egzaminacyjnych dla zdających ze specjalnymi ptrzebami edukacyjnymi. Przeszklenie i przydział zadań dla człnków zespłu nadzrująceg. a) Przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg pwłuje na piśmie d 4 marca 2015 r. swjeg zastępcę (spśród nauczycieli zatrudninych w szkle), zespół egzaminacyjny i przedmitwe zespły nadzrujące. b) Przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg pwłuje, na pdstawie pisemneg przumienia z dyrektrem innej szkły człnków zespłu nadzrująceg. c) Przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg dbiera d zastępcy przewdnicząceg i człnków zespłu nadzrująceg świadczenia przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawninym ujawnieniem i chrny danych sbwych.

17 d) Przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg twrzy zespły nadzrujące według następujących zasad: w skład każdeg zespłu pwłuje c najmniej trzech nauczycieli, z których przynajmniej jeden jest zatrudniny w innej szkle i wyznacza przewdnicząceg każdeg zespłu, liczba człnków zespłów nadzrujących dpwiedni zwiększa, jeżeli liczba zdających w danej sali przekracza 30 sób ( 1 człnka zespłu nadzrująceg na każdych klejnych 20 zdających), nie mże pwłać w skład zespłu nadzrująceg nauczycieli przedmitu, z któreg dbywa się egzamin, raz wychwawców zdających (dtyczy tylk zdających, którzy w danym rku szklnym ukńczyli szkłę), pwłuje inneg nauczyciela zatrudnineg w danej lub innej szkle, jeżeli przewdniczący lub człnek zespłu nadzrująceg, z pwdu chrby lub innych ważnych przyczyn, nie mże wziąć udziału w egzaminie, pd warunkiem, że skład zespłu pzstanie zgdny z zasadami twrzenia zespłu nadzrująceg; fakt ten pwinien być dntwany w pwłaniu zespłu, w przypadku gdy egzamin jest przeprwadzany przy udziale nauczyciela wspmagająceg, funkcję tę pełni człnek zespłu nadzrująceg. e) Przewdniczący zespłu egzaminacyjneg przedstawia sbm pwłanym w skład zespłów nadzrujących: listę ich zadań i bwiązków; prcedurę przebiegu części pisemnej egzaminu; wzry prtkłów i kart ceny (kreśla spsób ich wypełniania); instrukcje dtyczące przeprwadzania egzaminu; wewnątrzszklną instrukcję pstępwania z materiałami egzaminacyjnymi bjętymi chrną przed nieuprawninym ujawnieniem i knsekwencje wynikające z jej nieprzestrzegania. f) Przewdniczący zespłu nadzrująceg, wyznaczny przez przewdnicząceg zespłu egzaminacyjneg, kieruje pracą zespłu i dpwiada za prawidłwy przebieg części pisemnej egzaminu maturalneg w danej sali. Zadaniem przewdnicząceg zespłu nadzrująceg jest: przypminanie człnkm zespłu nadzrująceg wewnątrzszklnej instrukcji przygtwania, rganizacji i przeprwadzania egzaminu maturalneg, zadań zespłu, prcedury przebiegu części pisemnej egzaminu raz wewnątrzszklnej instrukcji pstępwania z materiałami egzaminacyjnymi bjętymi chrną przed nieuprawninym ujawnieniem; właściwe przygtwanie sali raz materiałów ptrzebnych d przeprwadzenia egzaminu; przeprwadzenie egzaminu dla zdających specjalnych ptrzebach; dbiór d przewdnicząceg zespłu egzaminacyjneg: infrmacji zdających z dysfunkcjami, piszących egzamin w danej sali, i warunkach, jakie pwinny zstać im zapewnine, a przed egzaminem sprawdzenie, czy warunki te zstały spełnine, w dniu egzaminu: listę zdających, prtkłów przebiegu egzaminu w danej sali,

18 naklejek z kdami, materiałów egzaminacyjnych d wyznacznej sali, drębnie d każdeg pzimu lub d każdej części egzaminu (w becnści przedstawiciela zdających); zlecenie jednemu z człnków zespłu nadzrująceg sprawdzenia dkumentów stwierdzających tżsamść zdających, a także świadectw ukńczenia szkły w przypadku zdających spza szkły, i dpilnwanie, aby w sali znajdwali się wyłącznie zdający przydzieleni d niej przez przewdnicząceg szklneg zespłu egzaminacyjneg; dpilnwanie, aby d sali egzaminacyjnej nie zstały wniesine żadne urządzenia telekmunikacyjne; dpilnwanie, aby d sali egzaminacyjnej na egzamin z daneg przedmitu zdający nie wnsili żadnych materiałów i przybrów pza wymieninymi w wykazie głsznym przez dyrektra CKE rzmieszczenie człnków zespłu nadzrująceg w sali egzaminacyjnej, zapewniając mżliwść nadzrwania wszystkich zdających (wskazane jest rzmieszczenie człnków zespłu nadzrująceg w różnych miejscach sali); umżliwienie bserwatrm wyknywanie ich czynnści; nie puszczanie sali egzaminacyjnej w czasie trwania egzaminu (w sytuacjach szczególnych, gdy musi puścić salę, swje bwiązki pwierza człnkwi zespłu nadzrująceg, a fakt ten dntwuje w prtkle przebiegu egzaminu); punktualnie gdzinie wyznacznej w harmngramie głsznym przez dyrektra CKE rzdanie zdającym, razem z pzstałymi człnkami zespłu, arkuszy egzaminacyjnych na dany pzim lub daną część egzaminu; przypmnienie zdającym : bwiązku sprawdzenia kmpletnści arkuszy egzaminacyjnych, bwiązku i spsbie kdwania arkusza egzaminacyjneg i karty dpwiedzi, bwiązku zapznania się przed przystąpieniem d rzwiązywania zadań z instrukcją wydrukwaną na pierwszej strnie arkusza, bwiązku zaznaczenia dpwiedzi na karcie dpwiedzi: pierwszy raz przed przystąpieniem d rzwiązywania zadań, drugi raz na 10 minut przed zakńczeniem czasu przeznaczneg na pracę z arkuszem (w przypadku zdających, którzy mają bwiązek zaznaczenia dpwiedzi na karcie dpwiedzi), zasadach zachwania się pdczas egzaminu, zasadach ddawania prac p zakńczeniu egzaminu; wymiana zdającym wadliwych arkuszy na kmpletne, krzystając z arkuszy rezerwwych (nie wyknuje się kserkpii arkuszy egzaminacyjnych), i dntwania teg faktu w prtkle, c zdający ptwierdzają pdpisem; nadzór nad kdwaniem prac egzaminacyjnych; zapisanie w widcznym miejscu czasu rzpczęcia i zakńczenia egzaminu; zezwlenie zdającemu, w uzasadninej sytuacji, na puszczenie sali, p zapewnieniu warunków wykluczających mżliwść kntaktwania się zdająceg z innymi sbami, z wyjątkiem sób udzielających pmcy medycznej; pwiadamianie przewdnicząceg zespłu egzaminacyjneg, w spsób zgdny z wewnątrzszklną instrukcją przygtwania, rganizacji i przeprwadzania egzaminu : stwierdzeniu niesamdzielneg rzwiązywania zadań przez zdająceg wniesieniu przez zdająceg d sali egzaminacyjnej urządzenia telekmunikacyjneg lub materiałów i przybrów pmcniczych niewymieninych w wykazie głsznym przez dyrektra CKE, lub krzystaniu przez zdająceg w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekmunikacyjneg lub niedpuszcznych d użytku materiałów i przybrów

19 zakłócaniu przez zdająceg prawidłweg przebiegu części pisemnej egzaminu maturalneg w spsób utrudniający pracę pzstałym zdającym. (O przerwaniu i unieważnieniu egzaminu daneg zdająceg pdejmuje decyzję przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg.) dntwanie unieważnienia egzaminu zdająceg w prtkle przebiegu egzaminu w sali i załączenie d prtkłu arkusza egzaminacyjneg zdająceg; przyjęcie d zdająceg zgłszenia wcześniejszeg zakńczenia pracy, dbiór jeg arkusza egzaminacyjneg p uprzednim sprawdzeniu prawidłwści kdwania, a następnie zezwlenie zdającemu na puszczenie sali; p zakńczeniu czasu przeznaczneg na egzamin wskazanie człnka zespłu nadzrująceg, który kieruje sprawnym dbirem prac; w becnści przedstawiciela zdających nadzór nad przeliczaniem, prządkwaniem, kmpletwaniem i zabezpieczaniem materiałów egzaminacyjnych przez zespół nadzrujący w becnści sób wchdzących w skład zespłu i przedstawiciela zdających pakwanie tych materiałów lub wyznaczenie człnka zespłu d ich pakwania d zwrtnych kpert, które zakleja i niezwłcznie p zakńczeniu egzaminu lub części egzaminu przekazuje przewdniczącemu zespłu egzaminacyjneg; wydawanie, p przerwie, arkuszy egzaminacyjnych d części drugiej egzaminu w przypadku egzaminu z języków bcych nwżytnych, infrmatyki i pstępwanie jak pisan pwyżej zgdnie z zadaniami przewdnicząceg zespłu nadzrująceg; nadzór nad prawidłwym wypełnieniem pdpisaniem przez wszystkich człnków zespłu nadzrująceg raz bserwatrów dkumentacji egzaminu (lista zdających i prtkół przebiegu części pisemnej egzaminu maturalneg). Zadaniem człnka zespłu nadzrująceg jest: zapznanie się z wewnątrzszklną instrukcją przygtwania, rganizacji i przeprwadzania egzaminu maturalneg, zadaniami zespłu, prcedur przebiegu części pisemnej egzaminu raz wewnątrzszklną instrukcją pstępwania z materiałami egzaminacyjnymi bjętymi chrną przed nieuprawninym ujawnieniem; przygtwanie sali egzaminacyjnej, w tym: nadzór nad prawidłwym rzmieszczeniem stlików, rganizację stanwiska dla zdających ze specjalnymi ptrzebami, przygtwanie miejsca dla człnków zespłu nadzrująceg i bserwatrów, umieszczenie w widcznym miejscu sprawneg zegara raz tablicy lub planszy d zapisania gdziny rzpczęcia i zakńczenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, usunięcia niedzwlnych pmcy dydaktycznych, umieszczenia na stlikach zdających lub w wydzielnym miejscu materiałów pmcniczych kreślnych w kmunikacie dyrektra CKE, dpilnwanie, aby d sali egzaminacyjnej nie zstały wniesine żadne urządzenia telekmunikacyjne raz materiały i przybry niewymienine w wykazie głsznym przez dyrektra CKE; przekazanie zdającym naklejek z nadanym przez OKE kdem, zawierającymi m.in. numer PESEL zdająceg zapisany za pmcą cyfr, dbiór pdpisów zdających na liście zdających (liście becnści) ptwierdzenie prawidłwści numeru PESEL nadrukwaneg na przekazanych naklejkach; dpilnwanie, aby zgłszenie przez

20 zdająceg błędu w numerze PESEL na naklejce zstał wyraźnie skrygwane na liście zdających (liście becnści) i patrzne stswną adntacją; debranie d zdająceg naklejki z błędnym numerem PESEL, p czym pinstruwanie zdająceg, że w miejscach przeznacznych na naklejki z kdem na arkuszu egzaminacyjnym i karcie dpwiedzi zbwiązany jest n dręcznie napisać swój prawidłwy numer PESEL raz dpisać na arkuszu egzaminacyjnym i karcie dpwiedzi identyfikatr szkły; nadzór nad pracą zdających i dpilnwanie, aby zdający pracwali samdzielnie i nie zakłócali pracy innym zdającym; zgłaszanie przewdniczącemu zespłu nadzrująceg przypadki niesamdzielnej pracy zdająceg lub zakłócania przebiegu egzaminu; uniemżliwienie przystąpienia d drugiej części egzaminu zdającemu, któremu przerwan i unieważnin egzamin w części pierwszej z języka bceg na pzimie rzszerznym alb infrmatyki; sprawdzenie, w becnści zdających, pprawnści zamieszczenia naklejek z numerem PESEL zdająceg, a w przypadku braku numeru PESEL serii i numeru paszprtu lub inneg dkumentu ptwierdzająceg tżsamść na arkuszach i kartach dpwiedzi, i debranie arkuszy d zdających, przeliczenie ich, prządkwanie i uczestniczenie w ich pakwaniu przez przewdnicząceg zespłu lub wskazaneg przez nieg człnka zespłu, zgdnie z instrukcją OKE; udział w sprządzaniu prtkłu przebiegu egzaminu i pdpisanie teg prtkłu. Czynnści rganizacyjne przed egzaminem (wydawanie materiałów egzaminacyjnych, rzmieszczenie zdających w sali, spsób wydawania naklejek kdwych, sprawdzenie listy becnści) umżliwiające rzdanie arkuszy egzaminacyjnych punktualnie gdzinie kreślnej w kmunikacie dyrektra CKE. a) Przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg nadzruje przygtwanie sal egzaminacyjnych d części pisemnej egzaminu na pszczególne dni egzaminu zgdnie z harmngramem, uwzględniając kmunikat dyrektra CKE dtyczący materiałów i przybrów pmcniczych, z jakich mgą krzystać zdający w części pisemnej egzaminu z pszczególnych przedmitów. b) Przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg sprawdza w każdym dniu egzaminu, przed jeg rzpczęciem, czy pakiety zawierające arkusze i materiały egzaminacyjne są nienaruszne, a w przypadku ich naruszenia zawiesza część pisemną egzaminu maturalneg i niezwłcznie pwiadamia tym dyrektra OKE. (Dyrektr OKE infrmuje przewdnicząceg zespłu egzaminacyjneg dalszym pstępwaniu.) c) Otrzymane z OKE listy zdających egzamin w danej sali, naklejki z kdami i prtkły przebiegu egzaminu, ewentualnie inne niezbędne w danej sali dkumenty przewdniczący zespłu egzaminacyjneg przekazuje przewdniczącym zespłów nadzrujących. d) Otwarcie pakietów z materiałami egzaminacyjnymi następuje w becnści przewdniczących zespłów nadzrujących i przedstawicieli zdających. e) Przekazanie przez przewdnicząceg szklneg zespłu egzaminacyjneg przewdniczącym zespłów nadzrujących dpwiedniej liczby arkuszy na dany pzim

Instrukcja egzaminu maturalnego

Instrukcja egzaminu maturalnego Instrukcja egzaminu maturalneg WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 31 im. J. Kilińskieg w WARSZAWIE w ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 (pracwana na pdstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Załącznik nr 1 z dnia 26 luteg 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Spis treści 1. Charakterystyka klas

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012/2013

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012/2013 Harmngram rekrutacji d samrządwych przedszkli/ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych w rku szklnym 2012/2013 W rku szklnym 2012/2013 rdzice dzieci urdznych w latach 2007-2009, ubiegających się przyjęcie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku. ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnkształcąceg z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Pwstańców Śląskich w Rybniku w rku szklnym 2015/2016 Pdstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rk szklny 2015/2016 1. Pdstawa prawna 1) Ustawa z dnia 07 września 1991 rku systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2014/2015 Pdstawa prawna:ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d publicznych przedszkli

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6.

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. I. Rekrutacja d przedszkli i ddziałów przedszklnych przy szkłach pdstawwych w Zespłach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. 1. Kntynuacja edukacji przedszklnej dzieci uczęszczających d przedszkli w rku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Zasady rekrutacji d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych

Bardziej szczegółowo

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli Prcedury przyjęcia dziecka d punktu przedszklneg i ddziału przedszklneg w Zesple Szkół w Suchwli Pdstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy raz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 1 d Uchwały nr 5/2015 Rady Pedaggicznej I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja Kpernika w Parczewie z dnia 27.02.2015 Szczegółwe zasady rekrutacji uczniów d I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Podstawa prawna. 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Szczegółwe kryteria rekrutacji d Liceum Ogólnkształcąceg, Technikum Nr 2 i Zasadniczej Szkły Zawdwej nr 2 raz Liceum Ogólnkształcąceg dla Drsłych wchdzących w skład Zespłu Szkół Zawdwych im. Marszałka

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji d LXVIII Liceum Ogólnkształcąceg im. Tytusa Chałubińskieg w Warszawie, ul. Narbutta 31 na rk szklny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (tj.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL.

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL. REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL. POLNA 5 Miejscwści płżne w granicach bwdu szklneg: MIASTO WRONKI Ulice:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola w Żytowicach na rok szkolny 2013/2014

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola w Żytowicach na rok szkolny 2013/2014 Regulamin rekrutacji dzieci d Przedszkla w Żytwicach na rk szklny 2013/2014 1 Pdstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. systemie światy (tekst jednlity z 2004 r. Dz. U. z 2004r. Nr 256, pz.2572);

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

REGULAMIN. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział: REGULAMIN Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d ddziału przedszklneg w Szkle Pdstawwej w Ochlach na rk szklny 2015/2016 zstały przygtwane w parciu zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE Niniejszy dkument stanwi załącznik d Statutu Zespłu Szkół Nr 61 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dn.

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 IM. PROF. ODONA BUJWIDA W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Pdstawa prawna: Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2015/2016 Pdstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Zasady rekrutacji d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja dzieci sześcioletnich do oddziałów przedszkolnych w szkole

Rekrutacja dzieci sześcioletnich do oddziałów przedszkolnych w szkole Rekrutacja dzieci sześciletnich d ddziałów przedszklnych w szkle Infrmacja dla rdziców: Dzieci sześciletnie urdzne d 1 lipca d 31 grudnia 2008 r. mgą kntynuwać edukację w ddziałach przedszklnych lub zgdnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W ZESPOLE SZKOLNO- GIMNAZJALNYM NR 7 W RADOMSKU

PROCEDURA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W ZESPOLE SZKOLNO- GIMNAZJALNYM NR 7 W RADOMSKU Pdstawa prawna PROCEDURA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W ZESPOLE SZKOLNO- GIMNAZJALNYM NR 7 W RADOMSKU Rzprządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do żłobków dzieci urodzonych w latach 2013-2016. w roku 2016

Regulamin rekrutacji do żłobków dzieci urodzonych w latach 2013-2016. w roku 2016 Regulamin rekrutacji d żłbków dzieci urdznych w latach 2013-2016 w rku 2016 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hoża 88.

Rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hoża 88. Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hża 88. (Wyciąg ze statutu szkły) Zasady, kryteria raz harmngram przyjmwania kandydatów d ddziałów klasy pierwszej szkół pnadgimnazjalnych wchdzących w skład Zespłu Szkół

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI.

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI. Szczegółwe warunki knkursu fert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narktykwych raz prfilaktyki zakażeń HIV i STI. Działając na pdstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalnści

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016. w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016. w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 w Zesple Szkół Nr 6 im. Mikłaja Reja w Szczecinie Zgdnie z zarządzeniem nr 4 /2015 Zachdnipmrskieg Kuratra Oświaty z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjmwania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 rku w sprawie zasad i terminów przyjmwania w rku szklnym 2015/2016 dzieci d publiczneg przedszkla, publicznej innej frmy wychwania przedszklneg,

Bardziej szczegółowo

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2010-2013. w roku 2013

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2010-2013. w roku 2013 Opieka i edukacja w żłbkach dzieci urdznych w latach 2010-2013 w rku 2013 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana jest:

Bardziej szczegółowo

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014 Opieka i edukacja w żłbkach dzieci urdznych w latach 2011-2014 w rku 2014 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana jest:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walneg zebrania Człnków Stwarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Załżenia gólne: 1. Ocenianie siągnięć edukacyjnych ucznia plega na rzpznaniu przez nauczyciela pzimu i pstępów w panwaniu przez ucznia wiadmści i umiejętnści w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia.

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia. Regulamin działania Zarządu Główneg Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich Zarząd Główny SBP działa na pdstawie Statutu Stwarzyszenia. 1 1. Zarząd Główny SBP kieruje działalnścią Stwarzyszenia w kresie między

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 6 Data: 2015-03-27

PROCEDURA NR 6 Data: 2015-03-27 Praktyki i staże studenckie Strna 1/7 1. Cel, przedmit i zakres działań Celem prcedury jest kreślenie spsbu rganizacji praktyki zawdwej raz długterminwych staży badawcz-przemysłwych (DSBP). Przedmitem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych w czasie szkleń dla beneficjentów Numer głszenia: 264974-2012; data zamieszczenia: 23.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedagogika w WyŜszej Szkole Administracji w Bielsku- Białej

Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedagogika w WyŜszej Szkole Administracji w Bielsku- Białej 1 Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedaggika w WyŜszej Szkle Administracji w Bielsku- Białej Wymagania gólne: Obwiązek dbycia praktyki reguluje rzprządzenie 1401 Ministra Edukacji Nardwej

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Szczecinku 1 Pstanwienia wstępne 1. Organizwane przez szkłę wycieczki pwinny mieć na celu w szczególnści: 1) pznawanie kraju lub zagranicy jeg śrdwiska przyrdniczeg, tradycji,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, Bielsk Pdlaski: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Sądu Rejnweg w Bielsku Pdlaskim Numer głszenia: 28137-2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 194 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 194 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 luteg 2015 r. Pz. 194 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzrów dkumentów wydawanych z zakresu rejestracji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 20 października 2011 r. w Poznaniu

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 20 października 2011 r. w Poznaniu WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Pznań, 20 października 2011 r. w Pznaniu WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROLNICTWA IR. VI-4.431-1-9/11 Prtkół z kntrli przeprwadznej w śrdku szklenia Firmy Szkleniw - Usługwej PROFIT"

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć dzieci urodzonych w roku 2011 do klas I w szkołach podstawowych

Zasady przyjęć dzieci urodzonych w roku 2011 do klas I w szkołach podstawowych Pdstawa prawna Zasady przyjęć dzieci urdznych w rku 2011 d klas I w szkłach pdstawwych Zasady przyjęć d szkół pdstawwych w rku szklnym 2017/2018, dla których rganem prwadzącym jest miast Katwice, zstały

Bardziej szczegółowo

Wydawanie dowodu osobistego /karta usług/ Karta informacyjna

Wydawanie dowodu osobistego /karta usług/ Karta informacyjna Urząd Gminy Zawja OS.0143.3.18.2015.BMZ 34-222 Zawja 1307 Tel.(33) 8775-006, (33) 8775-400, (33) 8775-051 Fax. (33) 8775-015 sekretariat@zawja.ug.pl http://zawja.ug.pl/ Wydawanie dwdu sbisteg /karta usług/

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Ministerstw Pracy i Plityki Spłecznej REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Sekretariat Knkursu: Centralny Instytut Ochrny Pracy - Państwwy Instytut Badawczy www.cip.pl/knkurs-bhp ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa: Przeprwadzenie badań pinii kierwców i dzieci Numer głszenia: 27259-2011; data zamieszczenia: 24.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KĘDZIERZYN-KOŹLE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KĘDZIERZYN-KOŹLE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KĘDZIERZYN-KOŹLE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Pdstawy prawne Zasady przyjęć d klas I w szkłach pdstawwych, dla których rganem prwadzącym

Bardziej szczegółowo

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza w Przasnyszu dotyczący rekrutacji. im. H. Sienkiewicza w Przasnyszu

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza w Przasnyszu dotyczący rekrutacji. im. H. Sienkiewicza w Przasnyszu Załącznik Nr 4 d Regulaminu rekrutacji w Szkle Pdstawwej nr 2 w Przasnyszu Kmunikat Dyrektra Szkły Pdstawwej nr 2 im. H. Sienkiewicza w Przasnyszu dtyczący rekrutacji w rku szklnym 2016/2017 Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl, www.plskie.pl Ople: Wyknanie usługi na ptrzeby realizacji zadania pn. Oplska Karta Rdziny

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzmc.pl Międzyrzec Pdlaski: Usługi kmpleksweg ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU NA ORGANIZACJĘ ZAWODÓW W RAMACH CENTRALNEGO TERMINARZA IMPREZ POLSKIEGO ZWIĄZKU ORIENTACJI SPORTOWEJ RJnO w

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU NA ORGANIZACJĘ ZAWODÓW W RAMACH CENTRALNEGO TERMINARZA IMPREZ POLSKIEGO ZWIĄZKU ORIENTACJI SPORTOWEJ RJnO w SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU NA ORGANIZACJĘ ZAWODÓW W RAMACH CENTRALNEGO TERMINARZA IMPREZ POLSKIEGO ZWIĄZKU ORIENTACJI SPORTOWEJ RJnO w rku 2015 BnO w latach 2016-2017 OP w latach 2016-2017

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie czterech kursów w zakresie pielęgnacji zieleni,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r.

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r. REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r. Regulamin uczestnictwa w zajęciach półklnijnych dla dzieci 1. Regulamin półklnii letniej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.eib.cm.pl Wyrzysk: UBEZPIECZENIE Z TYTUŁU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH SZPITALA POWIATOWEGO W WYRZYSKU SP.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Dstawa 1 kpl. spektrmetru Elektrnweg Reznansu Paramagnetyczneg (EPR) dla Instytutu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ustrnie Mrskie: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY USTRONIE MORSKIE WRAZ Z PODLEGŁYMI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.staszwski.eu/ Staszów: Ubezpieczenie majątku i dpwiedzialnści cywilnej Pwiatu Staszwskieg

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednstkami rganizacyjnymi Numer głszenia: 350131-2010; data zamieszczenia: 07.12.2010

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zs3.suwalki.pl Suwałki: Przedmitem zamówienia jest wyknanie usługi edukacyjnej bejmującej przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.eib.cm.pl Krasnystaw: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści cywilnej Samdzielneg Publiczneg Zespłu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU I. Cele ceniania. 1. My, nauczyciele Szkły Pdstawwej Nr 64 im. Marii Knpnickiej w Pznaniu s. Orła Białeg 120 przyjmujemy następujące cele

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Przeprwadzenie kursów zawdwych w ramach prjektu systemweg Redukcja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo

Prawo do studiowania bez wnoszenia opłat. 1. Limit punktów ECTS w ramach, którego student ma prawo do studiowania bez wnoszenia opłat

Prawo do studiowania bez wnoszenia opłat. 1. Limit punktów ECTS w ramach, którego student ma prawo do studiowania bez wnoszenia opłat Praw d studiwania bez wnszenia płat 1. Limit punktów ECTS w ramach, któreg student ma praw d studiwania bez wnszenia płat a. Limit pdstawwy Zgdnie z przepisami art. 170a ustawy - Praw szklnictwie wyŝszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Prwadzenie bsługi prawnej w zakresie ustawy Praw zamówień publicznych na rzecz Wielkplskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

dynamicznego systemu zakupów: http://zasp.biskupiec.bip.gmina.pl/index.php?id=825

dynamicznego systemu zakupów: http://zasp.biskupiec.bip.gmina.pl/index.php?id=825 Biskupiec: Przeprwadzenie zajęć z matematyki w Zesple Szkln-Przedszklnym nr 1 - Szkła Pdstawwa nr 2 w Biskupcu raz zajęć z bilgii w Zesple Szkół w Kbułtach - Gimnazjum z pdziałem na zadania. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa materiałów na Targi Pracy w 2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Dostawa materiałów na Targi Pracy w 2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Dstawa materiałów na Targi Pracy w 2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iam.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iam.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.iam.pl Warszawa: Druk Publikacji pt. - Autgrafy kmpzytrów plskich Numer głszenia: 324834-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lwicz.eu/bip/ Łwicz: Udzielenie Miastu Łwicz długterminweg kredytu w wyskści 4.655.376,00 zł (słwnie:

Bardziej szczegółowo

U R Z Ą D S K A R B O W Y W T Y C H A C H

U R Z Ą D S K A R B O W Y W T Y C H A C H U R Z Ą D S K A R B O W Y W T Y C H A C H Inf. gólna 32-3251129 Regn: 270507505 Inf. pdatek dchdwy 32-3251128 NIP: 646 20 49 340 Inf. pdatek VAT 32-3251126 Inf. NIP 32-3251125 al. Niepdległści 60 43-100

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOWIE LACKIM

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOWIE LACKIM WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOWIE LACKIM W Szkle Pdstawwej im. Stefana Kardynała Wyszyńskieg w Kswie Lackim bwiązuje Wewnątrzszklny System Oceniania siągnięć uczniwskich.

Bardziej szczegółowo