WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. LOTNICTWA POLSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. LOTNICTWA POLSKIEGO"

Transkrypt

1 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. LOTNICTWA POLSKIEGO w WARSZAWIE w SESJI WIOSENNEJ 2015 (pracwana na pdstawie Rzprządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i spsbu ceniania, klasyfikwania i prmwania uczniów, słuchaczy z późniejszymi zmianami raz przeprwadzania egzaminów i sprawdzianów w szkłach publicznych z późniejszymi zmianami raz kmunikatów dyrektra CKE dtyczących egzaminu maturalneg w rku szklnym 2014/2015 ). Spis treści: Wstęp 1. Instrukcja pstępwania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. 2. Zasady biegu infrmacji egzaminie maturalnym (nauczyciele, uczniwie, abslwenci, rdzice). 3. Przygtwanie i rganizacja części ustnej egzaminu. 4. Przygtwanie i rganizacja egzaminu w części pisemnej wynikająca z liczby zdających warunków technicznych szkły i kniecznści dstswania warunków egzaminacyjnych dla zdających ze specjalnymi ptrzebami edukacyjnymi. 5. Kmunikwanie wyników. 6. Zgłaszanie zastrzeżeń. 7. Unieważnienie egzaminu i termin ddatkwy. Wewnątrzszklna instrukcja przygtwania, rganizacji i przeprwadzania egzaminu maturalneg w rku szklnym 2014/2015 w XXXIX Liceum Ogólnkształcącym im. Ltnictwa Plskieg w Warszawie zstała pracwana zgdnie z: rzprządzeniem Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i spsbu ceniania, klasyfikwania i prmwania uczniów i słuchaczy raz przeprwadzania sprawdzianów i egzaminów w szkłach publicznych (Dz. U nr 83, pz. 562, z późn. zm.); rzprządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Nardweg z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i spsbu ceniania, klasyfikwania i prmwania uczniów raz przeprwadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkłach i placówkach artystycznych (Dz. U nr 65, pz. 400, z późn. zm.); rzprządzeniem Ministra Edukacji Nardwej i Sprtu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków rganizwania kształcenia, wychwania i pieki dla dzieci i młdzieży niepełnsprawnych raz niedstswanych spłecznie w przedszklach, szkłach i ddziałach gólndstępnych lub integracyjnych (Dz. U nr 19, pz. 167);

2 rzprządzeniem Ministra Edukacji Nardwej z dnia 17 listpada 2010 r. w sprawie warunków rganizwania kształcenia, wychwania i pieki dla dzieci i młdzieży niepełnsprawnych raz niedstswanych spłecznie w specjalnych przedszklach, szkłach i ddziałach raz w śrdkach (Dz. U nr 228, pz. 1489); rzprządzeniem Ministra Edukacji Nardwej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplmów państwwych i innych druków szklnych (Dz. U nr 97, pz. 624); ustawa z dnia 7 września 1991 r. systemie wiaty (Dz. U z 2004 r. nr 256, pz. 2572, z późn. zm.); ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. chrnie infrmacji niejawnych (Dz. U z 2005 r. nr 196, pz. 1631, z późn. zm.); ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. nardwym zasbie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2006 r. nr 97, pz. 673, z późn. zm.); ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. chrnie danych sbwych (Dz. U z 2002 r. nr 101, pz. 926, z późn. zm.); infrmatrami egzaminie maturalnym z pszczególnych przedmitów publikwanymi na strnie internetwej Centralnej Kmisji Egzaminacyjnej; Kmunikatem dyrektra Centralnej Kmisji Egzaminacyjnej w sprawie spsbów dstswania warunków i frm przeprwadzania w rku szklnym 2014/2015 egzaminu maturalneg d ptrzeb abslwentów ze specjalnymi ptrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnsprawnych, niedstswanych spłecznie; Prcedurami rganizwania i przeprwadzania egzaminu maturalneg w rku szklnym 2014/2015. W pracwaniu zastswan następujące skróty: OKE Okręgwa Kmisja Egzaminacyjna w Warszawie CKE Centralna Kmisja Egzaminacyjna 1. Instrukcja pstępwania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi Spsób zabezpieczenia i przechwywania materiałów egzaminacyjnych: a) Przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg sbiście lub za pśrednictwem upważninej przez siebie sby wchdzącej w skład zespłu egzaminacyjneg, w becnści inneg człnka zespłu egzaminacyjneg, dbiera d dystrybutra przesyłki zawierające pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi raz innymi materiałami egzaminacyjnymi i zabezpiecza je przed nieuprawninym ujawnieniem. P ich trzymaniu natychmiast sprawdza, czy nie zstały ne naruszne, a następnie sprawdza i przelicza zgdnie z instrukcją, czy liczba i rdzaj pakietów dpwiada zaptrzebwaniu. b) P trzymaniu przesyłki zawierającej pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi raz innymi materiałami egzaminacyjnymi i ich sprawdzeniu przewdniczący zespłu egzaminacyjneg zabezpiecza je przed nieuprawninym ujawnieniem. c) Materiały egzaminacyjne zabezpieczne i przechwywane są w sejfie w gabinecie dyrektra szkły.

3 d) Dstęp d wyżej wymieninych materiałów ma tylk przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg (dyrektr szkły) i zastępca przewdnicząceg szklneg zespłu egzaminacyjneg (na pdstawie upważnienia). e) Przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg sprawdza w każdym dniu egzaminu, przed jeg rzpczęciem, czy pakiety zawierające arkusze i materiały egzaminacyjne są nienaruszne, a w przypadku ich naruszenia niezwłcznie zawiadamia dyrektra OKE. Frmy przeszklenia sób mających dstęp d niejawnych materiałów egzaminacyjnych na każdym etapie egzaminu maturalneg: a) Osby mające dstęp d niejawnych materiałów egzaminacyjnych na każdym etapie egzaminu maturalneg szklne są pprzez udział w radzie pedaggicznej i sptkaniach przed egzaminem. Termin szkleniweg psiedzenia rady pedaggicznej ustala przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg (dyrektr szkły). b) Przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg szkli i przygtwuje d przeprwadzenia egzaminu człnków zespłu egzaminacyjneg ze swjej szkły raz nauczycieli delegwanych d zespłów przedmitwych i nadzrujących w innych szkłach, a nauczycieli spza szkły zapznaje z wewnątrzszklną instrukcją przygtwania i rganizacji egzaminu maturalneg. c) Szklenie rady pedaggicznej dbywa się nie później niż miesiąc przed rzpczęciem egzaminów maturalnych, czyli d kńca pierwszeg tygdnia kwietnia i dtyczy m.in.: zasad dstępu d materiałów egzaminacyjnych, dpwiedzialnści karnej za ujawnienie tajemnicy, zasad przeprwadzenia egzaminu zgdnie z prcedurami rganizwania i przeprwadzania egzaminu maturalneg w rku szklnym 2014/2015 publikwanymi przez CKE w Warszawie w 2014r. d) P szkleniu wszyscy człnkwie zespłu egzaminacyjneg raz inne sby birące udział w egzaminie maturalnym mają bwiązek pdpisania świadczenia i przestrzegania ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawninym ujawnieniem. e) Udział w szkleniu jest pświadczny na liście becnści. Zasady pstępwania w przypadkach szczególnych: a) Pstępwanie w przypadku stwierdzenia niekmpletnści lub naruszenia pakietów zawierających arkusze egzaminacyjne: Przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg lub upważnina przez nieg sba, w becnści inneg człnka teg zespłu, bezpśredni p trzymaniu pakietu d dystrybutra sprawdza i przelicza zgdnie z instrukcją zawartści w przesyłce, czy liczba i rdzaj arkuszy egzaminacyjnych dpwiadają zaptrzebwaniu i wykazwi zawartści przesyłki. W przypadku stwierdzenia niezgdnści liczby lub rdzaju arkuszy egzaminacyjnych przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg niezwłcznie zawiadamia dystrybutra materiałów egzaminacyjnych, a także zgłasza ten fakt d dyrektra OKE i dalej pstępuje zgdnie z instrukcją zawartści w przesyłce i/lub zaleceniami dyrektra kręgwej kmisji

4 egzaminacyjnej. (W przypadku stwierdzenia, że w wyniku uszkdzenia pakietu zaistniała mżliwść ujawnienia arkuszy, dyrektr OKE pwiadamia zaistniałej sytuacji dyrektra CKE, który pdejmuje decyzję dtyczącą przebiegu i ustaleniu nweg terminu całści lub części egzaminu. W innych przypadkach decyzje c dalszeg przebiegu lub zawieszenia egzaminu pdejmuje dyrektr OKE w przumieniu z dyrektrem CKE.) Zdający nie puszczają sali egzaminacyjnej d mmentu trzymania d przewdnicząceg szklneg zespłu egzaminacyjneg infrmacji decyzji dpwiedni dyrektra OKE lub dyrektra CKE. (Decyzję dtyczącą egzaminu dyrektr OKE lub jeg przedstawiciel przekazuje telefnicznie, faksem lub pcztą elektrniczną przewdniczącemu zespłu egzaminacyjneg. D szkły infrmacja musi dtrzeć bwiązkw dwiema niezależnymi drgami.) b) Pstępwanie w przypadku zaginięcia pakietu zawierająceg arkusze egzaminacyjne: Przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg p stwierdzeniu zaginięcia pakietu zawierająceg arkusze egzaminacyjne pwiadamia tym fakcie dyrektra OKE, który przeprwadza pstępwanie wyjaśniające. (Dyrektr OKE, w przumieniu z dyrektrem CKE, pdejmuje decyzję ewentualnym zawieszeniu egzaminu lub jeg części, a dyrektr CKE ustala nwy termin egzaminu. O nwym terminie egzaminu dyrektr CKE pwiadamia dyrektrów OKE, a dyrektrzy OKE przewdniczących zespłów egzaminacyjnych.) Infrmację nwym terminie egzaminu zdający uzyskuje w szkle, w której zdaje egzamin. c) Pstępwanie w przypadku stwierdzenia braku strn lub innych usterek w arkuszach egzaminacyjnych: W przypadku stwierdzenia braku strn lub innych usterek w arkuszu przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg dntwuje ten fakt w prtkle przebiegu egzaminu i pdejmuje decyzję wykrzystaniu arkuszy rezerwwych. Jeżeli liczba zestawów rezerwwych jest niewystarczająca d przeprwadzenia egzaminu lub części egzaminu, przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg pwiadamia dyrektra Okręgwej Kmisji Egzaminacyjnej w Warszawie, który pdejmuje decyzję c d dalszeg przebiegu egzaminu lub części egzaminu. Zdający czekają na decyzję, nie puszczając sali egzaminacyjnej. Nie wyknuje się kserkpii arkuszy egzaminacyjnych. (Decyzję dtyczącą dalszeg przebiegu egzaminu lub części egzaminu dyrektr właściwej kręgwej kmisji egzaminacyjnej lub jeg przedstawiciel przekazuje telefnicznie, faksem lub pcztą elektrniczną przewdniczącemu zespłu egzaminacyjneg.) d) Pstępwanie w przypadku ujawnienia zadań egzaminacyjnych: W przypadku stwierdzenia, że zadania lub arkusze zstały nieprawnie ujawnine, decyzję c d dalszeg przebiegu egzaminu pdejmuje dyrektr CKE. (W przypadku wstrzymania egzaminu lub jeg części dyrektr CKE ustala nwy termin egzaminu. O nwym terminie egzaminu dyrektr CKE pwiadamia dyrektrów OKE, a dyrektrzy OKE przewdniczących ZE.) Infrmację nwym terminie egzaminu zdający uzyskuje w szkle, w której zdaje egzamin. e) Pstępwanie w przypadku nagłeg zakłócenia przebiegu egzaminu:

5 W przypadku nagłeg zakłócenia przebiegu egzaminu przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg pwiadamia dyrektra OKE. Jeżeli zagrżenie zstał zażegnane przed twarciem pakietów z arkuszami egzaminacyjnymi, ale nie później niż gdzinę p planwanym rzpczęciu egzaminu, t egzamin mże dbyć się, za zgdą dyrektra OKE, w tym samym dniu i w tym samym miejscu, przy czym klejne części egzaminu rzpczynają się w wyznacznych terminach, a część, która się nie dbyła, pisana jest na kńcu. Zdającym nie wln kntaktwać się w czasie przerw z sbami z zewnątrz. Jeżeli zagrżenie nastąpił p rzpieczętwaniu pakietów z arkuszami egzaminacyjnymi na daną część egzaminu, p ustaniu zagrżenia zdający kntynuują pisanie. (Jeżeli zagrżenie nie zstał zażegnane, dyrektr OKE, w przumieniu z dyrektrem CKE, zawiesza/unieważnia dany egzamin i zarządza jeg pnwne przeprwadzenie w nwym terminie, ustalnym przez dyrektra Centralnej Kmisji Egzaminacyjnej. Dyrektr OKE w przumieniu z dyrektrem Centralnej Kmisji Egzaminacyjnej, jeżeli zachdzi taka ptrzeba, pdejmuje decyzję zmianie miejsca przeprwadzania egzaminu. przypadku ustalenia nweg terminu egzaminu, nwym terminie egzaminu dyrektr CKE pwiadamia dyrektrów OKE, a dyrektrzy OKE przewdniczących szklnych zespłów egzaminacyjnych.) Infrmację nwym terminie (ewentualnie miejscu) egzaminu zdający uzyskuje w szkle, w której zdaje egzamin. f) Pstępwanie w przypadku wystąpienia usterki płyty CD/DVD pdczas egzaminu z języka bceg nwżytneg, histrii muzyki raz wiedzy tańcu: W przypadku wystąpienia usterki płyty CD/DVD (płyta nie dtwarza się lub zacina się) przewdniczący zespłu nadzrująceg, w przumieniu z przewdniczącym szklneg zespłu egzaminacyjneg, przerywa pracę z arkuszem, pleca zdającym zamknięcie arkuszy, a zespłwi nadzrującemu dpilnwanie, aby zdający zastswali się d plecenia raz pdejmuje decyzję wykrzystaniu płyty rezerwwej. Jeżeli usterka płyty CD/DVD wystąpiła d mmentu włączenia płyty d rzpczęcia nagrania d pierwszeg zadania, p wymienieniu płyty CD/DVD przewdniczący zespłu nadzrująceg zapisuje na tablicy (planszy), w widcznym miejscu, nwy czas rzpczęcia i zakńczenia pracy z arkuszem. P zapisaniu czasu na tablicy (planszy) włącza nwą płytę. Jeżeli usterka płyty CD/DVD wystąpiła p rzpczęciu nagrania d pierwszeg zadania, przewdniczący zespłu nadzrująceg zapisuje na tablicy (planszy), w widcznym miejscu, czas rzpczęcia i zakńczenia przerwy związanej z wymianą płyty CD/DVD, p wymienieniu płyty CD/DVD przewija nagranie d zadania, pdczas któreg wystąpiła usterka płyty CD/DVD, z zastrzeżeniem, że zdający muszą mieć mżliwść wysłuchania nagrania d teg zadania jeszcze raz d pczątku (dwukrtnie). P przewinięciu nagrania d dpwiednieg miejsca należy wcisnąć przycisk pauzy, zapisuje na tablicy nwy czas zakńczenia pracy z arkuszem, wydłużając g dpwiedni czas przerwy związanej z wymian płyty CD/DVD. W przypadku stwierdzenia, że płyta CD/DVD nie dpwiada rdzajwi zestawu egzaminacyjneg przewdniczący zespłu nadzrująceg pstępuje w spsób analgiczny d teg, który pisan pwyżej.

6 Kniecznść wymiany płyty CD/DVD należy każdrazw dntwać w prtkle przebiegu egzaminu. g) Pstępwanie w przypadku, gdy przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg i jeg zastępca nie mgą pełnić swich funkcji. Jeżeli z pwdu chrby lub innych ważnych przyczyn przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg i jeg zastępca nie mgą pełnić swich funkcji, sba pełniąca tymczasw bwiązki dyrektra, wyznaczna przez rgan prwadzący, niezwłcznie pwiadamia tym fakcie dyrektra kręgwej kmisji egzaminacyjnej i wniskuje pwłanie siebie d pełnienia bwiązków przewdnicząceg szklneg zespłu egzaminacyjneg. (Dyrektr OKE pwłuje tę sbę d pełnienia funkcji przewdnicząceg szklneg zespłu egzaminacyjneg.) Nauczyciel pwłany d pełnienia funkcji przewdnicząceg szklneg zespłu egzaminacyjneg niezwłcznie przesyła d dyrektra Okręgwej Kmisji Egzaminacyjnej pdpisane świadczenie. 2. Zasady biegu infrmacji egzaminie maturalnym Infrmacje egzaminie maturalnym grmadzi przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg i jeg zastępca. Przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg infrmuje nauczycieli, uczniów, rdziców uczniów, abslwentów, strukturze i frmie egzaminu raz zasadach jeg rganizacji i przebiegu, na pdstawie: rzprządzenia Ministra Edukacji Nardwej w sprawie warunków i spsbu ceniania ( ), a w wypadku uczniów i abslwentów niepełnsprawnych i niedstswanych spłecznie także rzprządzenie w sprawie warunków rganizwania kształcenia, wychwania i pieki dla dzieci i młdzieży niepełnsprawnych raz niedstswanych spłecznie ( ), bwiązujących infrmatrów przedmitwych; prcedur rganizwania i przeprwadzania egzaminu maturalneg; harmngramów i kmunikatów głaszanych przez CKE; harmngramów i instrukcji przekazywanych przez OKE; harmngramów i instrukcji wewnątrzszklnych. Frmy przekazywania infrmacji: a) nauczycielm: udstępnienie prcedur maturalnych ( gablta Matura 2015, strna internetwa szkły, tablica infrmacyjna w pkju nauczycielskim), pracwanie i udstępnienie wewnątrzszklnej instrukcji przygtwania, rganizacji i przeprwadzania egzaminu maturalneg 2015 ( strna internetwa szkły, gablta Matura 2014, tablica infrmacyjna w pkju nauczycielskim), przeszklenie nauczycieli na szkleniwych radach pedaggicznych; b) rdzicm uczniów:

7 zebrania z rdzicami przeprwadzane przez wychwawców klas nt. prcedur maturalnych raz przekazaniu infrmacji dtyczących dstępnści w/w materiałów (strna internetwa szkły, strna internetwa Okręgwej Kmisji Egzaminacyjnej w Warszawie, ptwierdzne adntacją wychwawcy w dzienniku lekcyjnym i pdpisem wychwawcy raz list becnści rdziców na zebraniu; c) ucznim: zapznanie z zasadami i prcedurami maturalnymi przez wychwawców klas III raz dyrektra szkły ptwierdzenie dpwiednią adntacją w dzienniku lekcyjnym (tematy gdzin z wychwawczych, raz zapisy w dzienniku lekcyjnym dknane przez wychwawców), zapznanie z zasadami i prcedurami maturalnymi dbywa się każdeg rku w każdej klasie w trakcie gdzin z wychwawcą raz na lekcjach z przedmitów maturalnych, zapznanie z pdstawami prgramwymi, standardami wymagań egzaminacyjnych, infrmatrami maturalnymi, zasadami przeprwadzania egzaminów w części ustnej i pisemnej z daneg przedmitu d kńca września każdeg rku szklneg (ptwierdzne zapisem w dzienniku lekcyjnym klasy), pinfrmwanie mżliwściach uzyskania infrmacji dtyczących prcedur maturalnych (strna internetwa szkły, strna internetwa Okręgwej Kmisji Egzaminacyjnej w Warszawie gablta znajdująca się w budynku szkły Matura 2015; d) abslwentm: infrmacje umieszczne na strnie internetwej szkły, strna internetwa Okręgwej Kmisji Egzaminacyjnej, gablta znajdująca się w budynku szkły Matura 2015 Materiały infrmacyjne związane z egzaminem maturalnym grmadzą i udstępniają ucznim, abslwentm i nauczycielm: a) dyrektr szkły; b) wicedyrektr szkły; c) nauczyciele pszczególnych przedmitów; d) wychwawcy klas; e) Okręgwa Kmisja Egzaminacyjna w Warszawie (np. pprzez strnę internetwą); f) Centralna Kmisja Egzaminacyjna (np. pprzez strnę internetwą). Infrmacje dtyczące rganizacji, przygtwania i przebiegu egzaminu maturalneg przekazuje przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg lub jeg zastępca w frmie pisemnej bądź ustnej. Tryb zgłaszania przez uczniów wnisków dtyczących:

8 a) zwlnienia z egzaminu na pdstawie zaświadczenia laureata lub finalisty limpiady przedmitwej Laureaci i finaliści limpiad przedmitwych znajdujących się w wykazie na rk 2014, głsznym przez dyrektra CKE na strnie są zwlnieni z egzaminu maturalneg z daneg przedmitu, jeżeli zadeklarwali wcześniej zdawanie egzaminu z teg przedmitu. Uprawnienie t przysługuje laureatm i finalistm limpiad przedmitwych także wtedy, gdy przedmit nie był bjęty szklnym planem nauczania szkły. Zwlnienia laureata lub finalisty limpiady przedmitwej jest równznaczne z uzyskaniem najwyższeg wyniku z egzaminu z daneg przedmitu w części ustnej i części pisemnej na pzimie pdstawwym z przedmitów zdawanych bwiązkw, a z przedmitów zdawanych ddatkw na pzimie rzszerznym. Laureaci i finaliści limpiad przedmitwych przed egzaminem z daneg przedmitu przedstawiają przewdniczącemu szklneg zespłu egzaminacyjneg (dyrektrwi szkły) zaświadczenie uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty limpiady, na pdstawie któreg przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg stwierdza uprawnienie d zwlnienia z egzaminu. b) dstswania warunków i frm przeprwadzania egzaminu d indywidualnych ptrzeb psychfizycznych i edukacyjnych na pdstawie pinii/rzeczenia pradni psychlgicznpedaggicznej lub zaświadczenia lekarskieg stanie zdrwia. Przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg infrmuje uczniów prawie przystąpienia d egzaminu maturalneg w warunkach i frmach dstswanych d ich indywidualnych ptrzeb psychfizycznych i edukacyjnych dpwiedni na pdstawie pinii, rzeczenia pradni psychlgiczn-pedaggicznej lub zaświadczenia lekarskieg. Abslwenci ze specjalnymi ptrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnsprawni, niedstswani spłecznie raz zagrżeni niedstswaniem spłecznym, mają praw przystąpić d egzaminu maturalneg w warunkach i frmach kreślnych w Kmunikacie dyrektra Centralnej Kmisji Egzaminacyjnej. w sprawie spsbów dstswania warunków i frm przeprwadzania w rku szklnym 2014/2015 egzaminu maturalneg d ptrzeb abslwentów ze specjalnymi ptrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnsprawnych, niedstswanych spłecznie raz zagrżnych niedstswaniem spłecznym, publikwanym na strnie internetwej CKE. Zdający, który ubiega się praw przystąpienia d egzaminu maturalneg w warunkach i frmach dstswanych d indywidualnych ptrzeb psychfizycznych i edukacyjnych, jest bwiązany złżyć z deklarację składaną dyrektrwi szkły wnisek dstswanie warunków i frm egzaminu wraz z pinią pradni psychlgiczn- - pedaggicznej /dpwiedniej pradni lub rzeczeniem ptrzebie indywidualneg nauczania, lub rzeczeniem ptrzebie kształcenia specjalneg, lub zaświadczeniem lekarskim. Przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg stwierdza uprawnienie ucznia abslwenta d krzystania z kreślnych dstswań na pdstawie przedstawinych dkumentów: pinii/rzeczenia pradni psychlgiczn-pedaggicznej lub zaświadczenia lekarskieg raz dpwiada za ich zrealizwanie w zakresie przewidzianym w kmunikacie dyrektra Centralnej Kmisji Egzaminacyjnej. w sprawie spsbów dstswania warunków i frm przeprwadzania w rku szklnym 2013/2014 egzaminu maturalneg d ptrzeb abslwentów ze specjalnymi ptrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnsprawnych, niedstswanych spłecznie raz zagrżnych niedstswaniem spłecznym

9 publikwanym na strnie internetwej CKE, i/lub składa wnisek d OKE wyrażenie zgdy na przeprwadzenie egzaminu w innym miejscu niż szkła, np. w dmu zdająceg, szpitalu. Za dstswanie warunków i frmy przeprwadzenia egzaminu d ptrzeb abslwentów dpwiada przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg (dyrektr szkły), który na wnisek uprawnineg zdająceg zapewnia na egzaminie becnść nauczyciela uprawnieniach dpwiedni surdpedagga, tyflpedagga lub tłumacza języka migweg, jeżeli jest t niezbędne dla uzyskania właściweg kntaktu z abslwentem niepełnsprawnym i pmcy w bsłudze specjalistyczneg sprzętu i śrdków dydaktycznych. Pwłany specjalista przekazuje zdającemu wszelkie infrmacje techniczne lub rganizacyjne raz przekazuje pytania i wątpliwści zdająceg dtyczące wyłącznie spraw prceduralnych przewdniczącemu szklneg zespłu egzaminująceg, a także udziela dpwiedzi zdającemu w jeg imieniu. c) zmian w deklaracji przystąpienia d egzaminu maturalneg w części ustnej i (lub) pisemnej Termin złżenia deklaracji statecznej mija 7 luteg rku szklneg, w którym zdający zamierza przystąpić d egzaminu maturalneg. P tym terminie nie ma już mżliwści dknywania zmian w deklaracji dtyczących wybru przedmitów i pzimu egzaminów. W przypadku nie złżenia deklaracji statecznej z dniem 8 luteg deklaracja wstępna staje się deklaracją stateczną. W uzasadninych przypadkach wraz z deklaracją zdający składa udkumentwany wnisek dstswanie warunków i frm egzaminu. Wstępne i stateczne deklaracje zgłszenia d egzaminu maturalneg raz wniski dstswanie warunków i frmy egzaminu przyjmuje przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg. Sprawdza n także pprawnść ich wypełnienia i ptwierdza dbiór deklaracji raz sprządza ich kpie, które przekazuje zdającym. Zdający pdpisuje w deklaracji świadczenie wyrażeniu zgdy lub braku zgdy na przetwarzanie danych sbwych dla ptrzeb rekrutacji na studia. d) świadczenie gtwści pnwneg przystąpienia d egzaminu w terminie pprawkwym Przewdniczący zespłu egzaminacyjneg infrmuje abslwentów mżliwści i zasadach pnwneg przystąpienia d egzaminu (egzaminu w terminie pprawkwym 25 sierpnia 2015) i rganizacji egzaminu w tym terminie. D egzaminu maturalneg w terminie pprawkwym mże przystąpić abslwent, który: przystąpił d wszystkich egzaminów z przedmitów bwiązkwych w maju/czerwcu w części ustnej i pisemnej i żaden jeg egzamin nie zstał unieważniny, nie zdał wyłącznie jedneg egzaminu bwiązkweg w części ustnej lub pisemnej, w terminie 7 dni d daty głszenia wyników egzaminu (nie później niż 07 lipca) złżył d dyrektra szkły pisemne świadczenie pnwnym przystąpieniu d egzaminu z daneg przedmitu, zgdnie z deklaracją stateczną. Dyrektr szkły w terminie 10 dni d daty głszenia wyników egzaminu (nie później niż 10 lipca) przesyła d dyrektra OKE w frmie elektrnicznej kreślnej przez OKE infrmacje sbach, które złżyły świadczenie wli przystąpienia d egzaminu w terminie pprawkwym. Pnwny egzamin (egzamin w terminie pprawkwym) w części ustnej jest przeprwadzany w macierzystej szkle zdająceg (między 24 a 28 sierpnia),

10 a w części pisemnej ( 25 sierpnia) w miejscach wskazanych przez dyrektra OKE. Infrmacje miejscach przeprwadzenia egzaminu pisemneg głasza dyrektr OKE na strnie internetwej danej OKE w terminie d 10 sierpnia 2015 r. Infrmacje harmngramie egzaminów ustnych zdający uzyskuje w szkle, w której przystąpił d egzaminu. e) udziału w klejnej sesji egzaminacyjnej. Abslwenci, który przystąpili d egzaminu maturalneg p raz pierwszy w latach Deklaracja przystąpienia d egzaminu maturalneg Wstępną deklarację przystąpienia d egzaminu maturalneg abslwent składa dyrektrwi szkły macierzystej w terminie d 30 września rku szklneg, w którym zamierza przystąpić d egzaminu maturalneg (abslwent mże nie składać deklaracji wstępnej), a deklarację stateczną składa d 7 luteg teg rku szklneg. Jeżeli abslwent nie złżył deklaracji statecznej, z dniem 8 luteg deklaracja wstępna staje się stateczną. W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkły zdający składa deklarację dyrektrwi OKE właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, nie później niż d dnia 31 grudnia rku szklneg, w którym zamierza przystąpić d egzaminu maturalneg. W klejnych sesjach egzaminacyjnych abslwent skierwany d danej szkły zgłasza się bezpśredni d jej dyrektra w celu pnwneg złżenia deklaracji. Osba składająca deklarację trzymuje d dyrektra szkły jej kpię z ptwierdzeniem przyjęcia. Zdający, który ubiega się praw przystąpienia d egzaminu maturalneg w warunkach i frmach dstswanych d indywidualnych ptrzeb psychfizycznych i edukacyjnych, jest bwiązany złżyć z deklarację składaną dyrektrwi szkły wnisek dstswanie warunków i frm egzaminu wraz z pinią pradni psychlgiczn-pedaggicznej /dpwiedniej pradni lub rzeczeniem ptrzebie indywidualneg nauczania, lub rzeczeniem ptrzebie kształcenia specjalneg, lub zaświadczeniem lekarskim. Abslwent, który nie zdał egzaminu maturalneg z bwiązkweg przedmitu lub przedmitów w części ustnej lub w części pisemnej, mże przystąpić d tych egzaminów w klejnych latach. Abslwent, który nie zdał egzaminu z języka bceg nwżytneg, mże wybrać inny język bcy, z wyjątkiem języka bceg nwżytneg, który zdawał jak przedmit ddatkwy na pzimie pdstawwym. Egzamin z języka bceg jest zdawany w części ustnej i pisemnej zawsze z teg sameg języka. Abslwent, który nie zdał egzaminu maturalneg w części ustnej z języka plskieg, przystępując pnwnie d egzaminu z teg języka, mże wskazać w deklaracji pprzedni wybrany temat lub wybrać inny temat z aktualnej szklnej listy tematów. Abslwent, który zamierza pdwyższyć wynik egzaminu maturalneg lub przystąpić d egzaminów z nwych przedmitów ddatkwych. Abslwent, który chce pdwyższyć wynik części ustnej egzaminu z języka plskieg, mże wskazać w deklaracji pprzedni wybrany temat lub wybrać inny temat z aktualnej szklnej listy tematów. Abslwent przekazuje przewdniczącemu szklneg zespłu egzaminacyjneg (dyrektrwi szkły) nie później niż 4 tygdnie przed terminem rzpczęcia części pisemnej egzaminu maturalneg z daneg języka bibligrafii wykrzystanej d pracwania wybraneg tematu. P wyznacznym terminie bibligrafii nie przyjmuje się.

11 Abslwent mże pdwyższyć wyniki egzaminu bwiązkweg z języka bceg nwżytneg w części ustnej i pisemnej na pprzedni zdawanym pzimie pdstawwym. Abslwent mże pdwyższyć wyniki części pisemnej egzaminów bwiązkwych z języka plskieg i matematyki na pzimie pdstawwym. Abslwent mże pdwyższyć wyniki egzaminów zdawanych jak ddatkwe w części ustnej i/lub części pisemnej jeżeli zdawał na pzimie pdstawwym alb rzszerznym jeżeli zdawał na pzimie rzszerznym wyłącznie na pzimie rzszerznym. Abslwent, który zamierza przystąpić d egzaminu z nweg przedmitu ddatkweg, przystępuje d nieg na warunkach bwiązujących w rku szklnym 2014/2015. Jeżeli nwym przedmitem ddatkwym jest język bcy nwżytny, zdaje g alb w części ustnej, alb w części pisemnej, alb w bu tych częściach. W części ustnej przystępuje d egzaminu bez kreślania pzimu, w części pisemnej d egzaminu na pzimie pdstawwym alb rzszerznym. Abslwent mże przystąpić w danym rku d egzaminów z nie więcej niż sześciu przedmitów wybranych jak ddatkwe. Abslwent, który pdwyższył wynik lub przystąpił d egzaminu/ów z przedmitu/ów ddatkwych, trzymuje aneks d świadectwa djrzałści wraz z dpisem. Aneks d świadectwa i jeg dpis wydawane są przez OKE i przekazywane abslwentm w szkle za ptwierdzeniem dbiru. 3. Przygtwanie i rganizacja części ustnej egzaminu. a) Przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg nadzruje prawidłwe zabezpieczenie pzstającej w szkle dkumentacji dtyczącej przygtwania i przebiegu części ustnej egzaminu i przechwuje ją przez 5 lat d zakńczenia egzaminu zgdnie z instrukcją kancelaryjną. Opracwanie i głszenie szczegółweg harmngramu części ustnej egzaminu maturalneg. a) Przewdniczący zespłu egzaminacyjneg (dyrektr szkły) głasza szklny harmngram części ustnej egzaminu dwa miesiące przed terminem rzpczęcia części pisemnej egzaminu, tj. d 4 marca 2015 rku. b) Harmngram części ustnej egzaminu pwinien zawierać infrmacje miejscu, dacie i rientacyjnej gdzinie rzpczęcia egzaminu przez każdeg zdająceg raz wskazywać miejsce i gdzinę głszenia wyników egzaminu w danym dniu raz infrmację miejscu i terminie egzaminu/egzaminów dla zdających skierwanych przez dyrektra OKE d innej szkły. c) Szczegółwy harmngram części ustnej egzaminu maturalneg udstępniany jest ucznim pprzez wywieszenie g gablcie Matura 2015, a nauczycielm pprzez wywieszenie g na tablicy infrmacyjnej w pkju nauczycielskim. d) W przypadku braku mżliwści pwłania przedmitweg zespłu egzaminacyjneg dla przeprwadzenia części ustnej egzaminu maturalneg z daneg przedmitu w szkle przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg infrmuje zdających kniecznści zdawania egzaminu w części ustnej z daneg przedmitu w innej szkle.

12 Ogłszenie harmngramu części ustnej egzaminu maturalneg w terminie ddatkwym. a) Przewdniczący zespłu egzaminacyjneg infrmuje abslwentów mżliwści i zasadach uzyskania zgdy na przystąpienie d egzaminu w ddatkwym terminie (w czerwcu), w przypadku wystąpienia przyczyn lswych lub zdrwtnych uniemżliwiających przystąpienie d w części ustnej lub w części pisemnej egzaminu z daneg przedmitu lub przedmitów zgdnie z harmngramem, tj. w maju 2015 r. b) Przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg ustala ddatkwy termin egzaminu w części ustnej z przedmitu lub przedmitów dla zdających, którzy z przyczyn lswych lub zdrwtnych nie przystąpili d egzaminu zgdnie z harmngramem i przekazuje g, najpóźniej dzień p egzaminie wraz z udkumentwanymi wniskami zdających umżliwienie im przystąpienia d egzaminu w terminie ddatkwym d dyrektra OKE. c) Dla uczniów, którzy uzyskali zgdę dyrektra OKE, rganizwany jest egzamin w terminie ddatkwym. Opracwanie przumienia z inną szkłą w celu pzyskania nauczycieli d zespłu egzaminacyjneg raz ustalenie zasad przeszklenia i pdprządkwania w czasie egzaminu. a) Przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg pwłuje, na pdstawie pisemneg przumienia z dyrektrem innej szkły człnków zespłu egzaminacyjneg spza szkły. b) Przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg szkli i przygtwuje d przeprwadzenia egzaminu człnków zespłu egzaminacyjneg ze swjej szkły raz nauczycieli delegwanych d zespłów przedmitwych i nadzrujących w innych szkłach. c) Przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg zapznaje z wewnątrzszklną instrukcją przygtwania, rganizacji i przeprwadzania egzaminu maturalneg nauczycieli spza szkły. d) Nauczyciele ddelegwani (na pdstawie przumienia z dyrektrem innej szkły) d zespłu egzaminacyjneg pdlegają zasadm przeprwadzania egzaminu maturalneg w danej szkle. Zasady przekazywania przewdniczącemu przedmitweg zespłu egzaminująceg materiałów i dkumentacji egzaminacyjnej, a także ich rzliczania p przeprwadznym egzaminie. a) Przewdniczący zespłu egzaminująceg sbiście lub za pśrednictwem upważninej przez siebie sby wchdzącej w skład zespłu egzaminacyjneg, dbiera materiały egzaminacyjne na część ustną egzaminu, sprawdza je, przelicza i zabezpiecza przed nieuprawninym ujawnieniem, a w przypadku stwierdzenia niezgdnści niezwłcznie zgłasza ten fakt d dyrektra OKE, a następnie pstępuje zgdnie z zaleceniami dyrektra OKE. b) Zestawy zadań d części ustnej z języka plskieg i języków bcych nwżytnych wraz z kryteriami ceniania dzień przed rzpczęciem egzaminu, przestrzegając zasady chrny materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawninym ujawnieniem udstępnia egzaminatrm. c) Liczba pwłanych przedmitwych zespłów egzaminacyjnych z daneg przedmitu pwinna zapewnić sprawny przebieg części ustnej egzaminu maturalneg w szkle.

13 d) W skład każdeg przedmitweg zespłu egzaminacyjneg wchdzi: przewdniczący egzaminatr daneg przedmitu wpisany d ewidencji egzaminatrów z zakresu egzaminu maturalneg z daneg przedmitu, człnek nauczyciel daneg przedmitu, z uwzględnieniem, że żadna z tych sób nie prwadziła ze zdającymi zajęć z daneg przedmitu w statnim rku nauki (dtyczy tylk zdających, którzy w danym rku szklnym ukńczyli szkłę), a c najmniej jedna z nich jest zatrudnina w innej szkle lub placówce. W skład zespłu mże pwłać nauczyciela akademickieg psiadająceg przygtwanie z zakresu daneg przedmitu. e) Pracą przedmitweg zespłu egzaminacyjneg kieruje przewdniczący, którym jest egzaminatr wpisany d ewidencji egzaminatrów z zakresu egzaminu maturalneg z daneg przedmitu. f) Zadaniem przewdnicząceg przedmitweg zespłu egzaminacyjneg jest: przeprwadzenie szklenia człnków przedmitweg zespłu i przygtwania d przeprwadzenia egzaminu, zgdnie z wewnątrzszklną instrukcją przygtwania, rganizacji i przeprwadzania egzaminu maturalneg w szkle; zrganizwanie sptkania zespłu, nie wcześniej niż dzień przed terminem egzaminu z języka plskieg i z daneg języka bceg nwżytneg, w celu przeanalizwania zestawów zadań d części ustnej egzaminu i kryteriów ich ceniania (Zestawy zadań egzaminacyjnych przekazuje zespłwi przewdniczący zespłu egzaminacyjneg w spsób uniemżliwiający ich nieuprawnine ujawnienie.); przygtwanie sali egzaminacyjnej d przeprwadzenia egzaminu. W przypadku egzaminu z języków bcych nwżytnych upewnia się, że w sali, w której przeprwadzany jest egzamin, jest zegar z sekundnikiem/stper; pbranie w dniu egzaminu d przewdnicząceg zespłu egzaminacyjneg: list zdających w danym dniu, druków prtkłów indywidualnych części ustnej egzaminu i kart indywidualnej ceny, zestawów zadań ptrzebnych d przeprwadzenia egzaminu i kryteriów ceniania, innej niezbędnej dkumentacji. sprawdzenie dkumentów ptwierdzających tżsamść zdających, a w przypadku zdających skierwanych na egzamin z innej szkły również świadectwa ukńczenia szkły; wyznaczenie człnka przedmitweg zespłu egzaminacyjneg lub siebie d egzaminwania daneg zdająceg z języka bceg nwżytneg; kntrlwanie prawidłweg przebiegu części ustnej egzaminu maturalneg raz czasu trwania egzaminu pszczególnych zdających; pwiadamianie przewdnicząceg zespłu egzaminacyjneg, w spsób zgdny z wewnątrzszklną instrukcją przygtwania, rganizacji i przeprwadzania egzaminu : wniesieniu przez zdająceg d sali egzaminacyjnej urządzenia telekmunikacyjneg lub krzystaniu przez zdająceg w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekmunikacyjneg zakłócaniu przez zdająceg prawidłweg przebiegu części ustnej egzaminu maturalneg w spsób utrudniający pracę pzstałym zdającym. udział w ustalaniu wyniku egzaminu, nadzrująceg prawidłwe stswanie kryteriów ceniania;

14 głaszanie zdającym wyniku części ustnej egzaminu bezpśredni p zakńczeniu egzaminu w danym dniu; przekazanie przewdniczącemu zespłu egzaminacyjneg dkumentacji egzaminu (bezpśredni p zakńczeniu egzaminu w danym dniu) raz w przypadku egzaminu z języka bceg nwżytneg uprządkwanych zestawów zadań egzaminacyjnych. Przewdniczący przedmitweg zespłu egzaminacyjneg dpwiada za przeprwadzenie egzaminu dla sób specjalnych ptrzebach edukacyjnych. g) Zadaniem człnków przedmitwych zespłów egzaminacyjnych jest: zapznanie się z wewnątrzszklną instrukcją przygtwania, rganizacji i przeprwadzania egzaminu maturalneg, zadaniami zespłu, prcedur przebiegu części pisemnej egzaminu raz wewnątrzszklną instrukcją pstępwania z materiałami egzaminacyjnymi bjętymi chrną przed nieuprawninym ujawnieniem; uczestnictw w szkleniu przeprwadznym przez przewdnicząceg szklneg zespłu egzaminacyjneg i przewdnicząceg zespłu przedmitweg; zapznanie się z kryteriami ceniania egzaminu; czynne uczestnictw w przeprwadzeniu egzaminu i ustalaniu jeg wyniku; wypełnienie i pdpisanie kart indywidualnej ceny zdających; pdpisanie prtkłów. h) Przewdniczący zespłu egzaminacyjneg przedstawia sbm pwłanym w skład zespłów przedmitwych: listę ich zadań i bwiązków; prcedurą przebiegu części ustnej egzaminu; wzry prtkłów i kart ceny (kreśla spsób ich wypełniania); instrukcje dtyczące przeprwadzania egzaminu; wewnątrzszklną instrukcję pstępwania z materiałami egzaminacyjnymi bjętymi chrn przed nieuprawninym ujawnieniem i knsekwencje wynikające z jej nieprzestrzegania; kryteria ceniania części ustnej egzaminu z języków bcych. i) Przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg przygtwuje i przekazuje przewdniczącemu przedmitweg zespłu egzaminacyjneg w każdym dniu części ustnej egzaminu listę zdających raz dpwiednie d przeprwadzaneg egzaminu prtkły indywidualne i karty ceny, a w przypadku egzaminu z języka bceg nwżytneg pakiet materiałów z liczbą zestawów zadań dpwiednią d liczby zdających przydzielnych d jeg sali w danym dniu. j) Przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg dbiera d przewdnicząceg przedmitweg zespłu egzaminacyjneg w każdym dniu: prtkły indywidualne części ustnej, karty indywidualnej ceny, kmpletne zestawy (wykrzystane przez zdających i niewykrzystane) p zakńczeniu egzaminu z języka bceg nwżytneg.

15 k) Przewdniczący zespłu egzaminacyjneg nadzruje zgdne z prcedurą przeprwadzenie części ustnej egzaminu maturalneg, w szczególnści: pstępwanie z zestawami egzaminacyjnymi; przestrzeganie liczby zdających i sób uprawninych becnych w sali egzaminacyjnej w czasie trwania egzaminu, respektwanie uprawnień i przestrzeganie bwiązków bserwatrów becnych na egzaminie, zgdnie z instrukcją trzymaną z OKE; pprawnść wypełnienia prtkłów indywidualnych i kart ceny egzaminu; głaszanie wyników egzaminu; zapewnienie warunków i frm zdawania egzaminu sbm ze specjalnymi ptrzebami (zgdnie z kmunikatem dyrektra CKE). Przebieg, spsób ceniania i dkumentacja części ustnej egzaminu maturalneg z języka plskieg i języków bcych nwżytnych. a) Przebieg egzaminu. Egzamin bez kreślania pzimu Część ustna egzaminu z języka bceg nwżytneg przebiega w następujący spsób: zdający, p kazaniu dkumentu stwierdzająceg tżsamść (a w przypadku zdających skierwanych na egzamin przez dyrektra OKE również świadectwa ukńczenia szkły), wchdzi d sali egzaminacyjnej w ustalnej klejnści, w sali przebywa jeden zdający, egzamin prwadzny jest w danym języku bcym nwżytnym, trwa k. 15 minut i składa się z rzmwy wstępnej i trzech zadań; czas na zapznanie się z treścią zadań jest wliczny w czas przeznaczny na wyknanie pszczególnych zadań, zdający lsuje zestaw egzaminacyjny i przekazuje g egzaminującemu, egzamin rzpczyna się d rzmwy wstępnej, pdczas której egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jeg życiem i zaintereswaniami; p rzmwie wstępnej egzaminujący przekazuje wylswany wcześniej zestaw zdającemu, p trzymaniu zestawu zdający przystępuje d wyknania zadań d 1. d 3.: zadanie pierwsze plega na przeprwadzeniu rzmwy, w której zdający i egzaminujący dgrywają wskazane w pleceniu rle; w zadaniu drugim zdający pisuje ilustrację zamieszczną w wylswanym zestawie raz dpwiada na trzy pytania pstawine przez egzaminująceg; w zadaniu trzecim zdający wypwiada się na pdstawie materiału stymulująceg i dpwiada na dwa pytania pstawine przez egzaminująceg. Przewdniczący decyduje tym, czy sam egzaminuje zdająceg, czy egzamin przeprwadza człnek zespłu, raz dba t, aby egzaminujący przeprwadzał egzamin krzystając z zegara z sekundnikiem/stpera. Przeprwadzając egzamin, egzaminujący pstępuje zgdnie z instrukcjami zamieszcznymi w zestawie dla egzaminująceg. W rzmwie wstępnej raz zadaniach 2. i 3. egzaminujący zadaje wyłącznie pytania zamieszczne w zestawie dla egzaminująceg. Zdający wyknuje zadania w takiej klejnści, w jakiej są ne zamieszczne w zestawie egzaminacyjnym; nie ma mżliwści pwrtu d zadania, które zstał zakńczne lub puszczne. W czasie trwania egzaminu zdający nie mże krzystać ze słwników i innych pmcy.

16 b) Ocenianie egzaminu. Ocenie pdlegają wszystkie elementy egzaminu zgdnie z bwiązującymi kryteriami ceniania. Człnkwie przedmitweg zespłu egzaminacyjneg indywidualnie ceniają każdeg zdająceg w trakcie dpwiedzi, a swje prpzycje nanszą na kartę indywidualnej ceny. W przypadku egzaminu bez kreślania pzimu przedmitwy zespół egzaminacyjny ustala wynik każdeg zdająceg bezpśredni p jeg wyjściu z sali egzaminacyjnej. Pdczas ustalania wyników w sali nie mgą przebywać zdający W przypadku braku mżliwści uzgdnienia przez zespół wyniku egzaminu decydujący głs ma przewdniczący. Wynik ustalny przez zespół jest stateczny. P ustaleniu liczby punktów za pszczególne elementy egzaminu przewdniczący lub człnek zespłu wpisuje wyniki egzaminu d prtkłu indywidualneg części ustnej egzaminu maturalneg z języka bceg nwżytneg. Wyniki tej części egzaminu przewdniczący przedmitweg zespłu egzaminacyjneg głasza teg sameg dnia. c) Dkumentacja egzaminu. P zakńczeniu egzaminu każdeg zdająceg przewdniczący lub człnek przedmitweg zespłu egzaminacyjneg wypełnia prtkół indywidualny części ustnej egzaminu maturalneg z języka bceg nwżytneg. Przewdniczący lub człnek zespłu wpisuje: zdał/a, jeżeli zdający uzyskał minimum 30% punktów mżliwych d uzyskania (minimum 9 pkt), nie zdał/a, jeżeli zdający uzyskał pniżej 30% punktów mżliwych d uzyskania (pniżej 9 pkt) Wypełnine prtkły pdpisują człnkwie zespłu. P głszeniu wyników egzaminu w danym dniu przewdniczący przedmitweg zespłu egzaminacyjneg przekazuje przewdniczącemu szklneg zespłu egzaminacyjneg w danej szkle uprządkwane zestawy i pdpisane prtkły. Dkumentacja pdlega zasadm archiwizacji egzaminu maturalneg. 4. Przygtwanie i rganizacja egzaminu w części pisemnej wynikająca z liczby zdających warunków technicznych szkły i kniecznści dstswania warunków egzaminacyjnych dla zdających ze specjalnymi ptrzebami edukacyjnymi. Przeszklenie i przydział zadań dla człnków zespłu nadzrująceg. a) Przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg pwłuje na piśmie d 4 marca 2015 r. swjeg zastępcę (spśród nauczycieli zatrudninych w szkle), zespół egzaminacyjny i przedmitwe zespły nadzrujące. b) Przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg pwłuje, na pdstawie pisemneg przumienia z dyrektrem innej szkły człnków zespłu nadzrująceg. c) Przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg dbiera d zastępcy przewdnicząceg i człnków zespłu nadzrująceg świadczenia przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawninym ujawnieniem i chrny danych sbwych.

17 d) Przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg twrzy zespły nadzrujące według następujących zasad: w skład każdeg zespłu pwłuje c najmniej trzech nauczycieli, z których przynajmniej jeden jest zatrudniny w innej szkle i wyznacza przewdnicząceg każdeg zespłu, liczba człnków zespłów nadzrujących dpwiedni zwiększa, jeżeli liczba zdających w danej sali przekracza 30 sób ( 1 człnka zespłu nadzrująceg na każdych klejnych 20 zdających), nie mże pwłać w skład zespłu nadzrująceg nauczycieli przedmitu, z któreg dbywa się egzamin, raz wychwawców zdających (dtyczy tylk zdających, którzy w danym rku szklnym ukńczyli szkłę), pwłuje inneg nauczyciela zatrudnineg w danej lub innej szkle, jeżeli przewdniczący lub człnek zespłu nadzrująceg, z pwdu chrby lub innych ważnych przyczyn, nie mże wziąć udziału w egzaminie, pd warunkiem, że skład zespłu pzstanie zgdny z zasadami twrzenia zespłu nadzrująceg; fakt ten pwinien być dntwany w pwłaniu zespłu, w przypadku gdy egzamin jest przeprwadzany przy udziale nauczyciela wspmagająceg, funkcję tę pełni człnek zespłu nadzrująceg. e) Przewdniczący zespłu egzaminacyjneg przedstawia sbm pwłanym w skład zespłów nadzrujących: listę ich zadań i bwiązków; prcedurę przebiegu części pisemnej egzaminu; wzry prtkłów i kart ceny (kreśla spsób ich wypełniania); instrukcje dtyczące przeprwadzania egzaminu; wewnątrzszklną instrukcję pstępwania z materiałami egzaminacyjnymi bjętymi chrną przed nieuprawninym ujawnieniem i knsekwencje wynikające z jej nieprzestrzegania. f) Przewdniczący zespłu nadzrująceg, wyznaczny przez przewdnicząceg zespłu egzaminacyjneg, kieruje pracą zespłu i dpwiada za prawidłwy przebieg części pisemnej egzaminu maturalneg w danej sali. Zadaniem przewdnicząceg zespłu nadzrująceg jest: przypminanie człnkm zespłu nadzrująceg wewnątrzszklnej instrukcji przygtwania, rganizacji i przeprwadzania egzaminu maturalneg, zadań zespłu, prcedury przebiegu części pisemnej egzaminu raz wewnątrzszklnej instrukcji pstępwania z materiałami egzaminacyjnymi bjętymi chrną przed nieuprawninym ujawnieniem; właściwe przygtwanie sali raz materiałów ptrzebnych d przeprwadzenia egzaminu; przeprwadzenie egzaminu dla zdających specjalnych ptrzebach; dbiór d przewdnicząceg zespłu egzaminacyjneg: infrmacji zdających z dysfunkcjami, piszących egzamin w danej sali, i warunkach, jakie pwinny zstać im zapewnine, a przed egzaminem sprawdzenie, czy warunki te zstały spełnine, w dniu egzaminu: listę zdających, prtkłów przebiegu egzaminu w danej sali,

18 naklejek z kdami, materiałów egzaminacyjnych d wyznacznej sali, drębnie d każdeg pzimu lub d każdej części egzaminu (w becnści przedstawiciela zdających); zlecenie jednemu z człnków zespłu nadzrująceg sprawdzenia dkumentów stwierdzających tżsamść zdających, a także świadectw ukńczenia szkły w przypadku zdających spza szkły, i dpilnwanie, aby w sali znajdwali się wyłącznie zdający przydzieleni d niej przez przewdnicząceg szklneg zespłu egzaminacyjneg; dpilnwanie, aby d sali egzaminacyjnej nie zstały wniesine żadne urządzenia telekmunikacyjne; dpilnwanie, aby d sali egzaminacyjnej na egzamin z daneg przedmitu zdający nie wnsili żadnych materiałów i przybrów pza wymieninymi w wykazie głsznym przez dyrektra CKE rzmieszczenie człnków zespłu nadzrująceg w sali egzaminacyjnej, zapewniając mżliwść nadzrwania wszystkich zdających (wskazane jest rzmieszczenie człnków zespłu nadzrująceg w różnych miejscach sali); umżliwienie bserwatrm wyknywanie ich czynnści; nie puszczanie sali egzaminacyjnej w czasie trwania egzaminu (w sytuacjach szczególnych, gdy musi puścić salę, swje bwiązki pwierza człnkwi zespłu nadzrująceg, a fakt ten dntwuje w prtkle przebiegu egzaminu); punktualnie gdzinie wyznacznej w harmngramie głsznym przez dyrektra CKE rzdanie zdającym, razem z pzstałymi człnkami zespłu, arkuszy egzaminacyjnych na dany pzim lub daną część egzaminu; przypmnienie zdającym : bwiązku sprawdzenia kmpletnści arkuszy egzaminacyjnych, bwiązku i spsbie kdwania arkusza egzaminacyjneg i karty dpwiedzi, bwiązku zapznania się przed przystąpieniem d rzwiązywania zadań z instrukcją wydrukwaną na pierwszej strnie arkusza, bwiązku zaznaczenia dpwiedzi na karcie dpwiedzi: pierwszy raz przed przystąpieniem d rzwiązywania zadań, drugi raz na 10 minut przed zakńczeniem czasu przeznaczneg na pracę z arkuszem (w przypadku zdających, którzy mają bwiązek zaznaczenia dpwiedzi na karcie dpwiedzi), zasadach zachwania się pdczas egzaminu, zasadach ddawania prac p zakńczeniu egzaminu; wymiana zdającym wadliwych arkuszy na kmpletne, krzystając z arkuszy rezerwwych (nie wyknuje się kserkpii arkuszy egzaminacyjnych), i dntwania teg faktu w prtkle, c zdający ptwierdzają pdpisem; nadzór nad kdwaniem prac egzaminacyjnych; zapisanie w widcznym miejscu czasu rzpczęcia i zakńczenia egzaminu; zezwlenie zdającemu, w uzasadninej sytuacji, na puszczenie sali, p zapewnieniu warunków wykluczających mżliwść kntaktwania się zdająceg z innymi sbami, z wyjątkiem sób udzielających pmcy medycznej; pwiadamianie przewdnicząceg zespłu egzaminacyjneg, w spsób zgdny z wewnątrzszklną instrukcją przygtwania, rganizacji i przeprwadzania egzaminu : stwierdzeniu niesamdzielneg rzwiązywania zadań przez zdająceg wniesieniu przez zdająceg d sali egzaminacyjnej urządzenia telekmunikacyjneg lub materiałów i przybrów pmcniczych niewymieninych w wykazie głsznym przez dyrektra CKE, lub krzystaniu przez zdająceg w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekmunikacyjneg lub niedpuszcznych d użytku materiałów i przybrów

19 zakłócaniu przez zdająceg prawidłweg przebiegu części pisemnej egzaminu maturalneg w spsób utrudniający pracę pzstałym zdającym. (O przerwaniu i unieważnieniu egzaminu daneg zdająceg pdejmuje decyzję przewdniczący szklneg zespłu egzaminacyjneg.) dntwanie unieważnienia egzaminu zdająceg w prtkle przebiegu egzaminu w sali i załączenie d prtkłu arkusza egzaminacyjneg zdająceg; przyjęcie d zdająceg zgłszenia wcześniejszeg zakńczenia pracy, dbiór jeg arkusza egzaminacyjneg p uprzednim sprawdzeniu prawidłwści kdwania, a następnie zezwlenie zdającemu na puszczenie sali; p zakńczeniu czasu przeznaczneg na egzamin wskazanie człnka zespłu nadzrująceg, który kieruje sprawnym dbirem prac; w becnści przedstawiciela zdających nadzór nad przeliczaniem, prządkwaniem, kmpletwaniem i zabezpieczaniem materiałów egzaminacyjnych przez zespół nadzrujący w becnści sób wchdzących w skład zespłu i przedstawiciela zdających pakwanie tych materiałów lub wyznaczenie człnka zespłu d ich pakwania d zwrtnych kpert, które zakleja i niezwłcznie p zakńczeniu egzaminu lub części egzaminu przekazuje przewdniczącemu zespłu egzaminacyjneg; wydawanie, p przerwie, arkuszy egzaminacyjnych d części drugiej egzaminu w przypadku egzaminu z języków bcych nwżytnych, infrmatyki i pstępwanie jak pisan pwyżej zgdnie z zadaniami przewdnicząceg zespłu nadzrująceg; nadzór nad prawidłwym wypełnieniem pdpisaniem przez wszystkich człnków zespłu nadzrująceg raz bserwatrów dkumentacji egzaminu (lista zdających i prtkół przebiegu części pisemnej egzaminu maturalneg). Zadaniem człnka zespłu nadzrująceg jest: zapznanie się z wewnątrzszklną instrukcją przygtwania, rganizacji i przeprwadzania egzaminu maturalneg, zadaniami zespłu, prcedur przebiegu części pisemnej egzaminu raz wewnątrzszklną instrukcją pstępwania z materiałami egzaminacyjnymi bjętymi chrną przed nieuprawninym ujawnieniem; przygtwanie sali egzaminacyjnej, w tym: nadzór nad prawidłwym rzmieszczeniem stlików, rganizację stanwiska dla zdających ze specjalnymi ptrzebami, przygtwanie miejsca dla człnków zespłu nadzrująceg i bserwatrów, umieszczenie w widcznym miejscu sprawneg zegara raz tablicy lub planszy d zapisania gdziny rzpczęcia i zakńczenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, usunięcia niedzwlnych pmcy dydaktycznych, umieszczenia na stlikach zdających lub w wydzielnym miejscu materiałów pmcniczych kreślnych w kmunikacie dyrektra CKE, dpilnwanie, aby d sali egzaminacyjnej nie zstały wniesine żadne urządzenia telekmunikacyjne raz materiały i przybry niewymienine w wykazie głsznym przez dyrektra CKE; przekazanie zdającym naklejek z nadanym przez OKE kdem, zawierającymi m.in. numer PESEL zdająceg zapisany za pmcą cyfr, dbiór pdpisów zdających na liście zdających (liście becnści) ptwierdzenie prawidłwści numeru PESEL nadrukwaneg na przekazanych naklejkach; dpilnwanie, aby zgłszenie przez

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility Guide t Cmenius Individual Pupil Mbility Cmeniusa Przewdnik 1 2 Cmeniusa Przewdnik 2011 3 4 Przewdnik d akcji Cmeniusa Spis treści/układ prezentacji dkumentów n-line Wstęp Część 1. Ogólne infrmacje na

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2 Prgram Erasmus+ Przewdnik Długterminwe Wyjazdy Uczniów Sektr Edukacji Szklnej Prjekty Strategiczne Akcja 2 Spis treści Wstęp... 4 Część 1: Ogólne infrmacje na temat długterminwych wyjazdów uczniów w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Ignrantia iuris ncet REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W SKOCZOWIE Pdstawa prawna: USTAWA Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. Nr 95, pz. 425 z późn. zm.) USTAWA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) PLSKA N RG!A TAURN Plska Energia S.A. ul. ks. Pitra Ściegienneg 3 40-114 Katwice Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) Nr pstępwania: 2012\TPE\TPE1\00140\G Przedmit

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej Regulamin świadczenia usługi telefnii cyfrwej 1 Pstanwienia gólne i definicje 1. Regulamin kreśla zakres i warunki wyknywania usług telekmunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

Andrzej A. Żaboklicki

Andrzej A. Żaboklicki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 INSTALACJE GAZOWE Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl; www.bgk.pl Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg

Bardziej szczegółowo

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein Eksperttyza wewnęttrzny systtem jjakścii PKA Warszawa 2010 Życie cenię d strny jakściwej, a nie ilściwej Albert Einstein 2 SPIS TREŚCI Wprwadzenie 1. Charakterystyka usytuwania prawneg PKA 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014 Warszawa, dnia 09.07.2014 r. I. ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014 Uczelnia Techniczn-Handlwa im. Heleny Chdkwskiej Al. Jerzlimskie 200 02-486 Warszawa www.nauczyciele.eu II. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. W.

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. W. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. W. Pola w Czersku Zawartość HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ... 2 DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości. Informacje ogólne

REGULAMIN. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości. Informacje ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści 1. Infrmacje gólne 1. Regulamin kreśla warunki uczestnictwa w prjekcie Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści współfinanswanym przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny 2014

Ład korporacyjny 2014 1. Wskazanie zbiru zasad ładu krpracyjneg przyjęteg d stswania przez Spółkę. Spółka przyjęła d stswania zasady ładu krpracyjneg zawarte w zbirze Dbre Praktyki Spółek Ntwanych na GPW, przyjętym przez Radę

Bardziej szczegółowo

II. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. VI. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki

II. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. VI. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie Rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH US2413 Wydanie: 2.06 Data: 203.2006 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w OPOCZNIE w roku szkolnym 2014/2015 Instrukcja została opracowana na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy, zawartości i organizacji systemu monitoringu, rankingowania, zasobów materialnych i niematerialnych szkolnictwa wyższego w Polsce

Koncepcja budowy, zawartości i organizacji systemu monitoringu, rankingowania, zasobów materialnych i niematerialnych szkolnictwa wyższego w Polsce 33 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Kncepcja budwy, zawartści i rganizacji systemu mnitringu, rankingwania,

Bardziej szczegółowo

w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE

w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w roku szkolnym 2014/2015 w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE Spis treści I. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD ZP.2.2014 Żary, 26.09.2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI i PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 2015

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI i PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 2015 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI i PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 2015 w CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w ŻORACH Wstęp 1) Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo