Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia."

Transkrypt

1 Regulamin działania Zarządu Główneg Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich Zarząd Główny SBP działa na pdstawie Statutu Stwarzyszenia Zarząd Główny SBP kieruje działalnścią Stwarzyszenia w kresie między Krajwymi Zjazdami Delegatów SBP. 2. D kmpetencji Zarządu Główneg należy: rganizwanie działalnści Stwarzyszenia, zwływanie Krajweg Zjazdu Delegatów raz Frum SBP, wyknywanie uchwał Krajweg Zjazdu Delegatów, wybór ze sweg grna Prezydium Zarządu Główneg, uchwalanie regulaminu działalnści Prezydium Zarządu Główneg i innych rganów wyknawczych Stwarzyszenia z wyłączeniem Frum SBP, zawieszanie na wnisek Głównej Kmisji Rewizyjnej lub na pdstawie prawmcneg rzeczenia Główneg Sądu Kleżeńskieg przewdnicząceg i człnków zarządu, pwierzenie wybranemu na Krajwym Zjeździe Delegatów człnkwi Zarządu Główneg bwiązków przewdnicząceg SBP w sytuacji, której mwa w p. 6, a także w przypadku, kiedy przewdniczący SBP nie mże dalej pełnić swich bwiązków lub też złży rezygnację, uzupełnianie składu Zarządu Główneg nwych człnków z grna delegatów na Zjazd Krajwy, w liczbie nieprzekraczającej 30% składu w przypadku, którym mwa w p. 6 lub też w przypadku rezygnacji człnka Zarządu Główneg, ustalanie rcznych planów pracy Stwarzyszenia, czuwanie nad ich prawidłwą realizacją raz pracwywanie sprawzdań z działalnści Stwarzyszenia,

2 sprawwanie pieczy nad majątkiem Stwarzyszenia, pracwywanie budżetu i zaleceń dtyczących gspdarki składkami człnków raz zatwierdzanie bilansu rczneg, pdejmwanie uchwał działalnści gspdarczej Stwarzyszenia raz wyrażanie zgdy na pdjęcie takiej działalnści przez zarządy kręgów, pwływanie kręgów, nadzór nad ich działalnścią, a także zatwierdzanie wnisków zarządów kręgów ich rzwiązanie, rzpatrywanie dwłań d uchwał zarządów kręgów, twrzenie i rzwiązywanie sekcji, kmisji i zespłów prblemwych działających przy Zarządzie Głównym, pwływanie i zmiana składu klegiów redakcyjnych czaspism wydawanych przez Stwarzyszenie, przedkładanie Krajwemu Zjazdwi Delegatów wnisków w sprawie nadania gdnści człnka hnrweg SBP, przyznawanie Hnrwej Odznaki Stwarzyszenia i zatwierdzanie wnisków w sprawie dznaczeń, medali, nagród, stypendiów, itp. reprezentwanie Stwarzyszenia w kraju i za granicą, pdejmwanie uchwał przystąpieniu d związków stwarzyszeń krajwych i zagranicznych, pdejmwanie uchwał w sprawie przumień współpracy z rganizacjami krajwymi i zagranicznymi. zatwierdzenie Regulaminu działania Biura Zarządu Główneg SBP. 3. Zarząd Główny, w ciągu miesiąca d dnia wybru, zawiadamia sąd rejestrwy i rgan nadzrujący swim składzie, miejscu zamieszkania człnków Zarządu raz adresie swjej siedziby, a także zgłasza wszelkie zmiany w składzie Zarządu, w adresie siedziby raz Statucie Zarząd Główny składa się z przewdnicząceg i 14 człnków wybieranych przez

3 Krajwy Zjazd Delegatów SBP. 2. Na pierwszym psiedzeniu Zarząd Główny wybiera spśród sweg grna zastępców przewdnicząceg, sekretarza generalneg. Przydziela człnkm Zarządu kmpetencje i bwiązki Psiedzenia Zarządu Główneg dbywają się c najmniej dwa razy d rku w miarę mżliwści w z góry ustalnych terminach. 2. W przypadku ważnych klicznści, a także na pisemne żądanie c najmniej 1/2 człnków ZG lub na żądanie GKR psiedzenia mgą być zwływane pza planwanymi terminami. Decyzja pzaplanwym psiedzeniu zapada na mcy uchwały Prezydium ZG SBP. 3. Raz d rku Zarząd Główny jest zbwiązany d zwłania psiedzenia ze wszystkimi przewdniczącymi zarządów kręgów, w miarę ptrzeby z przewdniczącymi sekcji, kmisji i zespłów prblemwych. Frum mże pełnić funkcję takieg psiedzenia. 4. Na psiedzeniu ZG SBP w składzie pszerznym z udziałem sób wymieninych w pkt. 3, głs stanwiący mają wszyscy uczestnicy teg zebrania. 5. W psiedzeniach Zarządu Główneg mgą uczestniczyć (z głsem dradczym) zaprszne sby nie będące człnkami Zarządu Główneg, ile wymaga teg tematyka pruszanych spraw Człnkwie Zarządu Główneg i sby zaprszne pwinny trzymywać zawiadmienia psiedzeniach ZG c najmniej na tydzień przed wyznacznym terminem psiedzenia wraz z infrmacją prpnwanym prządku brad. 2. Miejscem psiedzeń ZG jest Warszawa. W uzasadninych przypadkach dpuszcza się mżliwść zmiany miejsca psiedzenia. Decyzję w tym względzie pdejmuje przewdniczący SBP lub sekretarz generalny Prządek brad ustalają przewdniczący ZG lub sekretarz generalny. Oni też

4 prwadzą brady. 2. Psiedzenia Zarządu Główneg są prtkółwane. 3. Uchwały ZG są pdejmwane zwykłą większścią głsów w głswaniu jawnym. W przypadku równwagi głsów decyduje głs przewdnicząceg. 4. Na żądanie c najmniej 1/3 uczestników psiedzenia z głsem stanwiącym utajnienie głswania, prwadzący jest zbwiązany zarządzić głswanie tajne. D prawmcnści uchwał Zarządu Główneg knieczna jest becnść pnad płwy człnków ZG SBP. 5. Uchwały ZG SBP są publikwane w Biuletynie Infrmacyjnym ZG SBP lub czaspismach SBP W ramach pdziału kmpetencji i bwiązków, każdy człnek Zarządu Główneg SBP dpwiedzialny za pwierzną mu funkcję zbwiązany jest d składania sprawzdań ze swej działalnści. 2. Sprawzdania z działalnści ZG SBP składa sekretarz generalny. 3. Nieusprawiedliwina niebecnść człnka ZG SBP na trzech klejnych bwiązujących g zebraniach lub stałe nie wyknywanie zlecnych mu zadań, mże spwdwać przedstawienie wnisku na psiedzeniu Zarządu Główneg SBP skreślenie człnka ze składu ZG SBP Ramwy prgram psiedzenia Zarządu Główneg przewiduje: stwierdzenie, czy psiedzenie zstał zwłane w trybie zgdnym z niniejszym regulaminem raz czy jest prawmcne by pdejmwać uchwały, przyjęcie prtkłu z pprzednieg zebrania, sprawzdanie przewdnicząceg lub sekretarza generalneg z prac Prezydium między psiedzeniami ZG,

5 zatwierdzanie uchwał pdjętych przez Prezydium ZG, pdjęcie decyzji i uchwał, które wymagają zatwierdzenia przez ZG, infrmację przewdnicząceg lub sekretarza generalneg najważniejszych zadaniach na najbliższy kres. 2. Krespndencja wychdząca w imieniu Zarządu Główneg Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich wymaga pdpisów przewdnicząceg SBP lub sekretarza generalneg. Niniejszy Regulamin zstał przyjęty na Krajwym Zjeździe Delegatów SBP w Knstancinie- Jezirnie. Krajwy Zjazd Delegatów Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich Knstancin-Jezirna, 30 maja 2009 r.

WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW

WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW Knferencja skierwana d człnków i ich zastępców plskiej delegacji w Kmitecie Reginów WARSZAWA, 27-28 WRZEŚNIA 2012 Zasada pmcniczści jak

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu?

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu? Zatrudnienie i Prgram Rejestracji Pracwników (WRS) Czy Wielka Brytania twrzyła swój rynek pracy już d pierwszeg dnia p rzszerzeniu? Tak. Od 1 maja 2004 rku bywatele plscy mają takie same praw d pracy na

Bardziej szczegółowo

STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych

STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych - dalej zwane stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Kobiet Kraskowianki działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. Ustaw

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

STATUT SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRASOZNAWCZEGO STOPKA

STATUT SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRASOZNAWCZEGO STOPKA STATUT SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRASOZNAWCZEGO STOPKA Łomża 2013 ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER STOWARZYSZENIA 1 Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców,

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, J E D N O L I T Y T E K S T S T A T U T U Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku opracowany: - na wewnętrzne potrzeby Cechu, - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, - w celu zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

S T A T U T FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S T A T U T FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W A R S Z A W A 2009 r. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie KOPEX GROUP Chcemy pomóc (w dalszych postanowieniach statutu zwane jest

Bardziej szczegółowo

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, zwana dalej Solidarną Polską, jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Aktywność Współpraca Rozwój zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH. w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH. w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT UNIWERSYTETU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Uniwersytet Międzypokoleniowy

Bardziej szczegółowo

STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE. (tekst jednolity)

STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE. (tekst jednolity) STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE (tekst jednolity) Stowarzyszenie działa na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób nadużywających alkoholu, reintegracji społecznej

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Spółka działa pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SANWIL HOLDING S.A. oraz odpowiednika tego skrótu

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia WallraV Racing Club. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.

STATUT. Stowarzyszenia WallraV Racing Club. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. STATUT Stowarzyszenia WallraV Racing Club Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę WallraV Racing Club i jest dalej zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Jabłonkowo Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Łowicz Wałecki Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/58 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy STATUT WROCŁAWSKIEJ INICJATYWY ROWEROWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Wrocławska Inicjatywa Rowerowa Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, zwana dalej Inicjatywą, jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Dziennik Ustaw Nr 96 7961 Poz. 619 619 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Polska Akademia Nauk, zwana dalej Akademią, jest państwową instytucją

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU MISPOL S.A. I. Postanowienie ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU MISPOL S.A. I. Postanowienie ogólne REGULAMIN ZARZĄDU MISPOL S.A. I. Postanowienie ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu MISPOL Spółki Akcyjnej, w tym zakres spraw wymagających uchwały

Bardziej szczegółowo

Stan wojenny. opracował: Wojtek Fleischer kl. III d

Stan wojenny. opracował: Wojtek Fleischer kl. III d pracwał: Wjtek Fleischer kl. III d Stan wjenny zstał wprwadzny 13 grudnia 1981 r. na terenie całej Plskiej Rzeczypsplitej Ludwej na mcy uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 r. pdjętej niejedngłśnie

Bardziej szczegółowo

Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO. I Postanowienia ogólne.

Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO. I Postanowienia ogólne. Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO I Postanowienia ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU AMBRA S. A. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu "Ambra" Spółki Akcyjnej.

REGULAMIN ZARZĄDU AMBRA S. A. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Ambra Spółki Akcyjnej. REGULAMIN ZARZĄDU AMBRA S. A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu "Ambra" Spółki Akcyjnej. 2. Regulamin pełni jednocześnie funkcją porozumienia o

Bardziej szczegółowo