Rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hoża 88.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hoża 88."

Transkrypt

1 Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hża 88. (Wyciąg ze statutu szkły) Zasady, kryteria raz harmngram przyjmwania kandydatów d ddziałów klasy pierwszej szkół pnadgimnazjalnych wchdzących w skład Zespłu Szkół Samchdwych i Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hża 88 na rk szklny 2012/2013: Technikum Samchdweg Nr 1 im. Rmana M. Pijanwskieg, Zasadniczej Szkły Samchdwej Nr 2. PODSTAWA PRAWNA: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej i Sprtu z dnia 20 luteg 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmwania uczniów d szkół publicznych raz przechdzenia z jednych typów szkól d innych (Dz. U. Nr 26, pz. 232 z późn. zm.), 2. Zarządzenie nr 19 Mazwieckieg Kuratra Oświaty z dnia 6 luteg 2012 r. w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy d publicznych szkół pnadgimnazjalnych raz szkół plicealnych na rk szklny 2012/2013. I. CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW KLASY I w rku szklnym 2012/ Technikum Samchdwe Nr 1 im. Rmana M. Pijanwskieg 5 ddziałów: Oddziały Ia, Ib, Ic, Id - (jęz. angielski, niemiecki) zawód: technik pjazdów samchdwych. Przedmity realizwane w zakresie rzszerznym: uczeń wybiera 2 przedmity realizwane w zakresie rzszerznym, spśród następujących przedmitów ustalnych przez dyrektra technikum: matematyka, infrmatyka, fizyka, chemia, bilgia, gegrafia i język angielski. Jednym z tych przedmitów pwinna być: gegrafia, bilgia, chemia, fizyka lub matematyka. D pdjęcia nauki w tym ddziale zachęcamy kandydatów, pragnących zdbyć nwczesny zawód, a p ukńczeniu szkły pdjąć ciekawą i dbrze płatną pracę w firmach mtryzacyjnych. Nauka teretycznych i praktycznych przedmitów dbywa się w nwczesnych klaspracwniach, labratriach i pracwniach samchdwych. Praktyczna nauka zawdu dbywać się będzie przede wszystkim w stacjach diagnstycznych, serwisach i centrach technicznych firm: REAULT POLSKA raz BOSCH POLSKA, które sprawują patrnat nad szkłą, a także w Centrum Kształcenia Praktyczneg Nr 1 raz serwisach: FIAT, W ramach prgramu nauczania uczniwie dbywają szklenie niezbędne d uzyskania prawa jazdy kategrii B; dbywa się t w Szklnym Ośrdku Szklenia Kierwców. Oddział I e - (jęz. angielski, rsyjski) zawód: technik pjazdów samchdwych. Przedmity realizwane w zakresie rzszerznym: uczeń wybiera 2 przedmity realizwane w zakresie rzszerznym, spśród następujących przedmitów ustalnych przez dyrektra technikum: matematyka, infrmatyka, fizyka, chemia, bilgia, gegrafia i język angielski. Jednym z tych przedmitów pwinna być: gegrafia, bilgia, chemia, fizyka lub matematyka. D pdjęcia nauki w tych ddziałach zachęcamy kandydatów, pragnących zdbyć nwczesny zawód, a p ukńczeniu szkły pdjąć ciekawą i dbrze płatną pracę w firmach mtryzacyjnych. Nauka teretycznych i praktycznych przedmitów dbywa się w nwczesnych klaspracwniach, labratriach i pracwniach samchdwych. Praktyczna nauka zawdu dbywać się będzie przede wszystkim w stacjach diagnstycznych, serwisach i centrach technicznych firm: REAULT POLSKA raz BOSCH POLSKA, które 1

2 Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hża 88. sprawują patrnat nad szkłą, a także w Centrum Kształcenia Praktyczneg Nr 1 raz serwisach: FIAT, W ramach prgramu nauczania uczniwie dbywają szklenie niezbędne d uzyskania prawa jazdy kategrii B; dbywa się t w Szklnym Ośrdku Szklenia Kierwców. 2. Zasadnicza Szkła Samchdwa Nr 2 1 ddział: Oddział Iza - (jęz. angielski) - zawód: mechanik pjazdów samchdwych. D pdjęcia nauki w tym ddziale zachęcamy kandydatów, pragnących zdbyć nwczesny zawód, a p ukńczeniu szkły pdjąć ciekawą i dbrze płatną pracę w firmach mtryzacyjnych. Nauka teretycznych i praktycznych przedmitów dbywa się w nwczesnych klaspracwniach, labratriach i pracwniach samchdwych. Praktyczna nauka zawdu dbywać się będzie przede wszystkim w stacjach diagnstycznych, serwisach i centrach technicznych firm: REAULT POLSKA raz BOSCH POLSKA, które sprawują patrnat nad szkłą, a także w Centrum Kształcenia Praktyczneg Nr 1 raz serwisach: FIAT, W ramach prgramu nauczania uczniwie dbywają szklenie niezbędne d uzyskania prawa jazdy kategrii B; dbywa się t w Szklnym Ośrdku Szklenia Kierwców. Ukńczenie szkły daje mżliwść kntynuwania nauki w liceum gólnkształcącym dla drsłych raz na kwalifikacyjnych kursach zawdwych. II. SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ REKRUTACJI: Zgdnie z Zarządzeniem nr 19 Mazwieckieg Kuratra Oświaty z dnia 6 luteg 2012r. w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy d publicznych szkół pnadgimnazjalnych raz szkół plicealnych na rk szklny 2012/ rekrutację przeprwadza się według następująceg harmngramu: 1. d 14 maja (pniedziałek) d gdz d 25 maja (piątek) 2012 r. d gdz kandydaci składają kwestinariusze pdania, stanwiące pdstawę utwrzenia bazy kandydatów raz zaświadczenia lekarskie braku przeciwwskazań zdrwtnych d kształcenia w kreślnym zawdzie; 2. d 22 czerwca (piątek) d gdz d 26 czerwca (wtrek) 2012 r. d gdz kandydaci mgą dknywać zmiany wybru szkół; 3. d 29 czerwca (piątek) d gdz d 2 lipca (pniedziałek) 2012 r. d gdz kandydaci składają (d nie więcej niż trzech szkół) kpie świadectwa ukńczenia gimnazjum raz kpie zaświadczenia szczegółwych wynikach egzaminu przeprwadzaneg w statnim rku nauki w gimnazjum, pświadczne za zgdnść z ryginałem przez dyrektra gimnazjum, które kandydat ukńczył. Na każdej strnie kpii należy umieścić adntację: Stwierdzam zgdnść z ryginałem, datę, pieczęć urzędwą szkły średnicy 36 mm raz pieczęć imienną dyrektra szkły i pdpis dyrektra lub upważninej przez nieg sby. Kandydaci składają dkumenty, których mwa pwyżej, w szkłach, w których mają złżne kwestinariusze pdania. Jeżeli kandydat wybrał trzy szkły w Warszawie mże złżyć jedną kpię świadectwa i zaświadczenia szczegółwych wynikach egzaminu przeprwadzaneg w statnim rku nauki w gimnazjum w szkle pierwszeg wybru. 4. d 2 lipca (pniedziałek) d gdz d 5 lipca (czwartek) 2012 r. d gdz szklna kmisja rekrutacyjn-kwalifikacyjna prwadzi pstępwanie rekrutacyjne według przyjętych w szkle prcedur; 5. d 5 lipca (czwartek) 2012 r. d gdz szklna kmisja rekrutacyjn-kwalifikacyjna głasza listy kandydatów zakwalifikwanych d przyjęcia d ddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikwanych d przyjęcia d ddziałów klasy pierwszej, uwzględniając zasadę umieszczania kandydatów na listach w klejnści, zgdnie z liczbą uzyskanych punktów raz kryteriami zawartymi w statucie szkły; 6. d 5 lipca (czwartek) d gdz d 9 lipca (pniedziałek) 2012 r. d gdz kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikwanych d przyjęcia składają świadczenia ptwierdzające wlę pdjęcia nauki w danej szkle raz ryginał świadectwa i ryginał zaświadczenia szczegółwych wynikach egzaminu przeprwadzaneg w statnim rku nauki w gimnazjum; 7. 9 lipca (pniedziałek) 2012 r. gdz szklna kmisja rekrutacyjn-kwalifikacyjna głasza listy kandydatów przyjętych d szkły, którzy ptwierdzili wlę uczęszczania d wybranej szkły, uwzględniając zasadę umieszczania nazwisk na liście w klejnści, zgdnie z liczbą uzyskanych punktów raz kryteriami zawartymi w statucie szkły, a także infrmację liczbie wlnych miejsc; 8. d 10 lipca (wtrek) d gdz d 12 lipca (czwartek) 2012 r. d gdz kandydaci ubiegający się przyjęcie d szkły w rekrutacji uzupełniającej składają dkumenty d szkły w przypadku nie dknania przez szkłę pełneg nabru; lipca (czwartek) 2012 r. gdz szklna kmisja rekrutacyjn-kwalifikacyjna głasza wyniki rekrutacji uzupełniającej; 2

3 Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hża d 27 sierpnia (pniedziałek) d 31 sierpnia (piątek) 2012 r. w gdz szklna kmisja rekrutacyjn-kwalifikacyjna przeprwadza ddatkwą rekrutację d szkły w przypadku nie dknania przez szkłę pełneg nabru. III. KRYTERIA REKRUTACJI: 1. O przyjęciu kandydata d klasy pierwszej decyduje uzyskana przez nieg liczba punktów w wyniku pstępwania rekrutacyjn - kwalifikacyjneg. 2. Laureaci i finaliści gólnplskich limpiad przedmitwych raz laureaci knkursów zasięgu wjewódzkim i pnadwjewódzkim, których prgram bejmuje w całści lub pszerza treści pdstawy prgramwej c najmniej jedneg przedmitu, przyjmwani są d szkły niezależnie d siągniętych wyników uzyskanych w pstępwaniu rekrutacyjn - kwalifikacyjnym. 3. Pierwszeństw w przyjęciu d szkły, w przypadku równrzędnych wyników uzyskanych w pstępwaniu kwalifikacyjnym, mają: a) sierty, sby przebywające w placówkach piekuńcz-wychwawczych raz sby umieszczne w rdzinach zastępczych, b) kandydaci ukierunkwanych i udkumentwanych zdlnściach, którym ustaln indywidualny prgram lub tk nauki, c) kandydaci z prblemami zdrwtnymi, graniczającymi mżliwści wybru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrwia, ptwierdznymi pinią publicznej pradni psychlgiczn-pedaggicznej, w tym publicznej pradni specjalistycznej. 4. O przyjęciu d ddziału klasy pierwszej ucznia pwracająceg z zagranicy decyduje dyrektr szkły. 5. Maksymalna liczba punktów mżliwych d uzyskania w pstępwaniu rekrutacyjn - kwalifikacyjnym za ceny z języka plskieg i trzech wybranych bwiązkwych zajęć edukacyjnych raz wyników egzaminu przeprwadzaneg w statnim rku nauki w gimnazjum (raz za inne siągnięcia kandydatów dntwane na świadectwie) - wynsi 200 pkt., w tym: a) 100 pkt. liczba punktów mżliwych d uzyskania za egzamin przeprwadzany w statnim rku nauki w gimnazjum. Szczegółwe wyniki egzaminu wyrażne w skali prcentwej dla zadań z zakresu: języka plskieg, histrii i wiedzy spłeczeństwie, matematyki, przedmitów przyrdniczych: gegrafii, bilgii, chemii, fizyki, języka bceg nwżytneg na pzimie pdstawwym, wynik prcentwy z zakresu przelicza się na punkty przyjmując współczynnik 0,2. b) 100 pkt. liczba punktów mżliwych d uzyskania za ceny na świadectwie ukńczenia gimnazjum z języka plskieg i trzech wybranych bwiązkwych zajęć edukacyjnych raz za inne siągnięcia ucznia dntwane na świadectwie ukńczenia gimnazjum. 6. W prcesie rekrutacji przeliczane są na punkty ceny z następujących zajęć edukacyjnych: Typ szkły Technikum Samchdwe Nr 1 Zasadnicza Szkła Samchdwa Nr 2 Wybrane bwiązkwe zajęcia edukacyjne, z których ceny są przeliczane na punkty: matematyka, infrmatyka, język bcy matematyka, technika, infrmatyka 7. Spsób przeliczania na punkty stpni z języka plskieg i trzech wybranych bwiązkwych zajęć edukacyjnych: 18 pkt. stpień: celujący, 14 pkt. stpień: bardz dbry, 10 pkt. stpień: dbry, 6 pkt. stpień: dstateczny, 2 pkt. stpień: dpuszczający. 8. Kandydaci - finaliści c najmniej jedneg knkursu, któreg prgram bejmuje w całści lub pszerza treści pdstawy prgramwej c najmniej jedneg przedmitu, rganizwaneg przez kuratra światy, c najmniej na szczeblu wjewódzkim lub laureaci, finaliści innych knkursów rganizwanych przez kuratra światy trzymują 13 punktów. 9. Za uzyskanie wyskieg miejsca nagradzaneg lub hnrwaneg zwycięskim tytułem w zawdach wiedzy, artystycznych i sprtwych rganizwanych przez kuratra światy alb rganizwanych c najmniej na szczeblu wjewódzkim przez inne pdmity działające na terenie szkół, niezależnie d liczby zawdów, w których kandydat brał udział, kandydat trzymuje 3 punkty. 10. Za uzyskanie wyskieg miejsca nagradzaneg lub hnrwaneg zwycięskim tytułem w zawdach wiedzy, artystycznych i sprtwych rganizwanych przez kuratra światy alb rganizwanych c najmniej na szczeblu pwiatwym przez inne pdmity działające na terenie szkół, niezależnie d liczby zawdów, w których kandydat brał udział, kandydat trzymuje 2 punkty. 11. Za siągnięcia w aktywnści na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w frmie wlntariatu lub śrdwiska szklneg kandydat trzymuje 2 punkty. 12. Za świadectw ukńczenia gimnazjum z wyróżnieniem kandydat trzymuje 2 punkty. 3

4 Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hża Za średnią arytmetyczną zakrąglną d trzech miejsc p przecinku, uzyskaną z bwiązkwych zajęć edukacyjnych i ddatkwych zajęć edukacyjnych, wymieninych na świadectwie ukńczenia gimnazjum raz religii lub etyki kandydat trzymuje d 6 punktów. W przypadku braku ceny z wymieninych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy bliczaniu średniej arytmetycznej. Przy bliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartści punktwe dla stpni: 6 pkt. - stpień: celujący, 5 pkt. - stpień: bardz dbry, 4 pkt. - stpień: dbry, 3 pkt. stpień: dstateczny, 2 pkt. stpień: dpuszczający. 14. O klejnści na listach kandydatów d szkły decyduje suma uzyskanych punktów przez kandydata w wyniku pstępwania rekrutacyjneg z zastrzeżeniem kryterium pierwszeństwa, kreślneg w ust Przyjmwanie uczniów d Technikum Samchdweg Nr 1 raz d Zasadniczej Szkły Samchdwej Nr 2 dbywa się bez prgu punktweg!. IV. DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ: 1. Kwestinariusz - pdanie wydrukwany z elektrniczneg systemu rejestracji i ptwierdzne pdpisem kandydata raz prawneg piekuna, 2. Kpie świadectw ukńczenia gimnazjum i kpie zaświadczeń szczegółwych wynikach egzaminu gimnazjalneg, 3. Oryginał świadectwa ukńczenia gimnazjum raz ryginał zaświadczenia szczegółwych wynikach egzaminu gimnazjalneg, 4. 3 ftgrafie, 5. Zaświadczenia z knkursów przedmitwych, których mwa w Zarządzeniu Nr 19 Mazwieckieg Kuratra Oświaty z dnia 6 luteg 2012 r., pinia pradni psychlgiczn pedaggicznej raz zaświadczenia umżliwiające skrzystanie przez kandydata z uprawnień, kreślnych przepisami rekrutacji, 6. Pisemne świadczenia wli (ptwierdzenie wybru szkły, rezygnacja z ubiegania się przyjęcie d szkły w przypadku debrania dkumentów), 7. Inne zaświadczenia knieczne d skrzystania z uprawnień przewidzianych przez regulamin, w tym: d wszystkich ddziałów technikum i zasadniczej szkły samchdwej - zaświadczenie lekarskie braku przeciwwskazań d kształcenia w wybranym zawdzie, p trzymaniu skierwania na badania ze szkły d której się ubiega. IV. UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE REKRUTACJI: 1. Przyjmwanie uczniów d szkły jest prwadzne jest z wykrzystaniem systemu elektrniczneg wspmagania rekrutacji. 2. Kandydaci d ddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkły pierwszeg wybru kwestinariusze - pdania wydrukwane z systemu wraz z niezbędnymi kpiami zaświadczeń (kpie zaświadczeń muszą być ptwierdzne przez szkły, w których są ne wymagane). 3. Szkła przyjmuje wyłącznie pdania pdpisane przez kandydata i rdziców (prawnych piekunów). 4. W trakcie rekrutacji rganizwanej z wykrzystaniem systemu elektrniczneg wspmagania: kandydat składając pdanie-kwestinariusz kreśla swje preferencje przyjęcia d daneg ddziału, każdy z kandydatów zstaje przydzielny tylk d jedneg z preferwanych ddziałów lub nie zstaje przyjęty d żadneg ddziału, jeśli d żadneg ze wskazanych ddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie, jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą g d przyjęcia d większej liczby ddziałów - zstaje n przydzielny d teg i tylk d teg ddziału, który znajduje się najwyżej na liście jeg preferencji, kandydat, który zstanie zakwalifikwany d przyjęcia d ddziału, który znajduje się najwyżej na liście jeg preferencji nie będzie umieszczny na listach d przyjęcia d ddziałów niższych preferencjach, chćby spełniał kryteria przyjęć d tych ddziałów, kandydat ubiegający się przyjęcie d szkły składając dkumenty, psługuje się kpiami świadectwa ukńczenia gimnazjum i zaświadczenia szczegółwych wynikach egzaminu, pświadcznymi przez dyrektra gimnazjum, d któreg uczęszczał. Kandydat składa tyle kpii tych dkumentów ile szkół wybrał. 5. Kandydat umieszczny na liście przyjętych d danej szkły składa świadczenie ptwierdzające wlę przyjęcia nauki w danej szkle raz ryginały świadectwa i zaświadczenia wynikach egzaminu 6. Ogłszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie ustalnym przez Mazwieckieg Kuratra Oświaty. 7. Warunkiem przyjęcia d szkły jest złżenie pisemneg świadczenia ptwierdzająceg wybór i dstarczenie ryginałów dkumentów w terminie kreślnym w terminarzu. 8. W celu przeprwadzenia rekrutacji d ddziałów klasy pierwszej dyrektr szkły pwłuje Szklną Kmisję Rekrutacyjn - Kwalifikacyjną (w skrócie SKRK), wyznacza jej przewdnicząceg i kreśla zadania Kmisji. 9. Szklna Kmisja Rekrutacyjn - Kwalifikacyjna: 4

5 Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hża 88. a. pdaje infrmację warunkach rekrutacji, b. przeprwadza pstępwanie rekrutacyjn-kwalifikacyjne zgdnie z kryteriami i warunkami kreślnymi w regulaminie, c. głasza listę kandydatów zakwalifikwanych d przyjęcia, d. głasza listę kandydatów przyjętych d szkły, e. pdaje infrmację wlnych miejscach w szkle, f. rzstrzyga w sprawach nieuregulwanych w niniejszym regulaminie i nierzstrzygniętych w szczegółwych przepisach, w tym kreśla warunki i kryteria rekrutacji uzupełniającej i rekrutacji ddatkwej, g. sprządza na każdym etapie prtkły pstępwania kwalifikacyjneg. 10. Kandydaci ubiegający się przyjęcie d szkły są zbwiązani d zapznania się ze statutem szkły, a z chwilą przyjęcia d szkły d ich przestrzegania. DZIEŃ OTWARTY dla kandydatów d szkły rganizwany jest dnia 18 kwietnia 2012 r. (śrda) gdz w budynku szkły przy ul. Hżej 88 5

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Instrukcja egzaminu maturalnego

Instrukcja egzaminu maturalnego Instrukcja egzaminu maturalneg WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 31 im. J. Kilińskieg w WARSZAWIE w ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 (pracwana na pdstawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. LOTNICTWA POLSKIEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. LOTNICTWA POLSKIEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. LOTNICTWA POLSKIEGO w WARSZAWIE w SESJI WIOSENNEJ 2015 (pracwana na pdstawie Rzprządzenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Elektronicznych Licealnych prowadzi nabór do klas

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75:

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: PODSTAWA PRAWNA: Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014 Opieka i edukacja w żłbkach dzieci urdznych w latach 2011-2014 w rku 2014 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana jest:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dn. 6 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy systemie

Bardziej szczegółowo

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Na rok szkolny 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011

Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011 Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011 I. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Ignrantia iuris ncet REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W SKOCZOWIE Pdstawa prawna: USTAWA Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. Nr 95, pz. 425 z późn. zm.) USTAWA

Bardziej szczegółowo

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility Guide t Cmenius Individual Pupil Mbility Cmeniusa Przewdnik 1 2 Cmeniusa Przewdnik 2011 3 4 Przewdnik d akcji Cmeniusa Spis treści/układ prezentacji dkumentów n-line Wstęp Część 1. Ogólne infrmacje na

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA rk akademicki 2015/2016 Spis treści INFORMACJE OGÓLNE... 2 REKRUTACJA NA STUDIA INFORMACJE... 2 STUDIA PIERWSZEGO i DRUGIEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2 Prgram Erasmus+ Przewdnik Długterminwe Wyjazdy Uczniów Sektr Edukacji Szklnej Prjekty Strategiczne Akcja 2 Spis treści Wstęp... 4 Część 1: Ogólne infrmacje na temat długterminwych wyjazdów uczniów w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11

REGULAMIN REKRUTACJI. do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 REGULAMIN REKRUTACJI do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie, ul. Włościańska 35 na rok

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji Nabór na rok szkolny 2012/2013 Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji dla uczniów klas trzecich gimnazjów innych niż prowadzone przez miasto stołeczne Warszawę, którzy ubiegają

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza. Specjalista do spraw kadr, płac i HR

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza. Specjalista do spraw kadr, płac i HR www.celpraca.kul.rg.pl; tel. 058 684 38 14; faks. 058 684 38 01 Kaszubski Uniwersytet Ludwy, Wieżyca 1, 83-315 Szymbark Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie w Kartuzach Centrum Dradztwa Eurpejskieg EURO-FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla ucznia

Przewodnik dla ucznia Przewdnik dla ucznia PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Lenard da Vinci Prjekt pt. Prfesjnalizm i integracja ptęgą zjedncznej Eurpy Prjekt zstał zrealizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości. Informacje ogólne

REGULAMIN. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości. Informacje ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści 1. Infrmacje gólne 1. Regulamin kreśla warunki uczestnictwa w prjekcie Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści współfinanswanym przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) PLSKA N RG!A TAURN Plska Energia S.A. ul. ks. Pitra Ściegienneg 3 40-114 Katwice Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) Nr pstępwania: 2012\TPE\TPE1\00140\G Przedmit

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl; www.bgk.pl Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014 Warszawa, dnia 09.07.2014 r. I. ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014 Uczelnia Techniczn-Handlwa im. Heleny Chdkwskiej Al. Jerzlimskie 200 02-486 Warszawa www.nauczyciele.eu II. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji Nabór na rok szkolny 2011/2012 Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji dla uczniów klas trzecich gimnazjów innych niż prowadzone przez miasto stołeczne Warszawę, którzy ubiegają

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Przeprwadzenie kursów zawdwych w ramach prjektu systemweg Redukcja

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo