Seminaria terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Seminaria terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 30-15 15 - -"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do PROCEDURY WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-5s IP- Pozycja planu: D11 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Zintegrowane systemy produkcji CIM 2 Rodzaj kierunku pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn 4 Poziom studiów I stopnia (inż.) 5 Forma studiów tudia stacjonarne 6 Profil studiów Praktyczny 7 Rok studiów Trzeci 8 pecjalność Inżynieria produkcji 9 Jednostka prowadząca Instytut Politechniczny, kierunek studiów Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu 10 Liczba punktów ECT 4 11 Imię i nazwisko nauczyciela (li), Janusz empruch, prof. dr hab. stopień lub tytuł naukowy, - wykład + ćwiczenia laboratoryjne + ćwiczenia projektowe adres 12 Język wykładowy polski 13 Przedmioty wprowadzające CAD 14 Wymagania wstępne brak 15 Cele przedmiotu: Znajomość pojęć podstawowych dotyczących zintegrowanych systemów produkcji, zakresu i metod wdrażania CIM, oprogramowanie i obrabiarki. C2 Praktyczna umiejętność wdrażania wycinkowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych zgodnych z założeniami CIM. B. emestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów emestr Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Wykłady eminaria audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe (W) (Ć) (L) (P/) () (T) V

2 2. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KZTAŁCENIA (wg KRK) Efekt Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student: celów Odniesienie przedmiotowych efektów kształcenia do efektów kształcenia dla kierunku obszaru W zakresie wiedzy - Wiedza na temat zintegrowanych systemów produkcyjnych CIM, jako obszaru działalności inżyniera budowy i eksploatacji maszyn, podstaw kształtowania środowisk informatycznych i procesów technologicznych w CIM, praktycznej umiejętność samodzielnej realizacji przykładowych procesu technologicznych w zintegrowanych systemów produkcyjnych. K_W60 K_W62 T1P_W03 T1P_W04 T1P_W06 EP2 W zakresie umiejętności - amodzielne rozwiązywanie problemów informatycznych, organizacyjnych i technologicznych CIM, rozumienie istoty działania nowych urządzeń pojawiających się na rynku, umiejętność opracowania kompletnej dokumentacji technologicznej w zakresie CIM (koncypowania, optymalizacji, programowanie, modelowanie geometryczne). C2 K_U41 T1P_U01 W zakresie kompetencji społecznych - Potrafi odpowiadać na pytania dotyczące problematyki CIM, pomagać przy rozwiązywaniu realnych problemów organizacyjnych zintegrowanych systemów produkcyjnych, rozumieć i świadomie stosować pojawiające się nowe rozwiązania. C2 K_K16 T1P_K03 T1P_K04 T1P_K05 W zakresie kompetencji społecznych - Kompletować zestawy nowych urządzeń, demonstrować rozwiązania własne, wyjaśniać ich działanie, podążać za rozwojem techniki w tym obszarze, formułować problemy do rozwiązania. C2 K_K16 T1P_K03 T1P_K04 T1P_K05 3. TREŚCI PROGRAMOWE ODNIEIONE DO EFEKTÓW KZTAŁCENIA T Treści programowe liczba godzin EP T1W T2W T3W Forma: wykład Zaawansowane metody modelowania CAD Metody modelowania bryłowego. Metody modelowania powierzchniowego. Modele hybrydowe. Parametryzacja modelu, typoszeregi części, biblioteki elementów znormalizowanych. Zarządzanie danymi o projekcie. Adaptacja systemu CAD do potrzeb użytkownika. Tworzenie specjalistycznych aplikacji programowanie w środowisku systemu CAD. Metoda elementów skończonych Wprowadzenie, obiekt fizyczny, model matematyczny, rozwiązanie numeryczne. Komputerowe wspomaganie projektowania prefabrykatów Wiadomości wstępne. Terminologia podstawowa. Klasy systemów projektowania, przykłady, możliwości projektowe, standardy graficzne w systemach CAX. Metody projektowania z wykorzystaniem systemów CAX trona 2 z 6

3 Załącznik nr 1 do PROCEDURY WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile T4W T5W T1L T1P (projektowanie współbieżne, sekwencyjne, odwrotne; wirtualne biuro projektów). Podstawowe kernele modelowania przestrzennego. Nowe technologie w zakresie standaryzacji jąder modelowania. Wymiana danych projektowych między systemami CAX (translatory bezpośrednie i uniwersalne), charakterystyka wybranych formatów uniwersalnych: IGE, DXF, TL. Zasady licencjonowania systemów CAX. Komputerowe wspomaganie technologii Istota sterowania CNC. Format zapisu programów NC. Podstawowe funkcje w programowaniu obrabiarek. Cykle obróbkowe. Istota systemu CAM. Różnorodność systemów CAM. Procedura obróbki części z wykorzystaniem systemów CAD/CAM. Projektowanie obróbki wiertarskiej w systemach CAD/CAM. Projektowanie procesu obróbki w systemach CAD/CAM 2,5D. Projektowanie procesu obróbki w systemach CAD/CAM 3D, obróbka wieloosiowa. Roboty przemysłowe i sterowniki logiczne. Zintegrowane systemy zarządzania produkcją Zintegrowane systemy produkcyjne. Płaszczyzny integracji systemów produkcyjnych. Fazy rozwoju współczesnych systemów produkcyjnych. Elementy składowe zintegrowanych systemów produkcyjnych: CAD, CAE, CAM, CAP, CAQ, PPC. Zintegrowane systemy zarządzania produkcją MRP II, JIT, OPT, BOA, Kanban, FZ. Prognozowanie i planowanie zagregowane produkcji. Istota prognozowania. zeregi czasowe. Modele prognozowania. Błąd prognozy Planowanie i sterowanie zasobami produkcyjnymi systemy MRP II. Rodzaje struktur produktów. Zarządzanie danymi konstrukcyjnymi EDM. Pozycje asortymentowe ITM. Podsystem struktury wyrobów i zestawienia materiałowego BOM. ystem planowania potrzeb materiałowych MRP. ystem planowania zdolności produkcyjnych CRP. Planowanie i sterowanie przepływem produkcji systemy PPC. Główny harmonogram produkcji MP. Harmonogramowanie dyskretnych procesów produkcyjnych. Klasyfikacja problemów harmonogramowania. zeregowanie zadań produkcyjnych na jednej maszynie. Harmonogramowanie pracy dwóch maszyn. Harmonogramowanie wielostadialnego procesu produkcyjnego. Techniki rapid prototyping i rapid tooling RP/RT. Forma: laboratorium LABORATORIA: Możliwości obróbkowe współczesnych ON prezentacja. ystemy sterowania obrabiarek- obsługa frezarki i tokarki numerycznej. Obróbka 2D na bazie plików plt. Programy doboru parametrów obróbkowych. Ręczne programowanie frezarek. Ręczne programowanie tokarek. Programowanie z wykorzystaniem cykli obróbkowych. Zapoznanie z interfejsem programu CAM. Obróbka wiertarska na bazie systemów CAD/CAM. Obróbka 2,.5D na bazie systemów CAD/CAM. Obróbka 3D na bazie systemów CAD/CAM. ymulacja, kontrola procesu obróbki, edycja ścieżek narzędzi. Generowanie kodu NC i programy postprocesorowe. Pomiary części, skanowanie powierzchni. Forma: projekt zeregowanie zadań produkcyjnych na jednej maszynie. Harmonogramowanie pracy dwóch maszyn. Harmonogramowanie wielostadialnego procesu produkcyjnego: metodą podziału i ograniczeń, model grafu dysjunktywnego EP2

4 4. LITERATURA Literatura podstawowa Literatura uzupełniająca M. FELD: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn. WNT, 2010 W. OLZAK: Obróbka skrawaniem. WNT, 2008 J. KOMOL: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem. WPŚ, 2001 Z. WEI: Projektowanie technologii maszyn w systemach CAD/CAM. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1996 Podstawy obróbki CNC. Materiały MT. Wydawnictwo Rea. Warszawa 2002 W. BRZOZOWKI, K. KOWALCZYK, M. TOMAZEWKI: Zintegrowane systemu zarządzania. Politechnika Opolska, 2002 J. HONCZARENKO: Elastyczna automatyzacja wytwarzania, obrabiarki i systemy obróbkowe, Wydawnictwo: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne J. KOMOL: Techniki wytwarzania obróbka wiórowa i ścierna WPI 2002 E. CHLEBU: Techniki komputerowe w inżynierii produkcji. WNT. Warszawa, 2000 Katalogi producentów obrabiarek i narzędzi. 5. METODY DYDAKTYCZNE Forma kształcenia Metody dydaktyczne Wykład wykład konwencjonalny wsparty prezentacją multimedialną, wykład problemowy, pokaz. Projekt pokaz, konsultacje, dyskusja, prezentacja własnych rozwiązań, wytyczanie etapów pracy Ćwiczenia laboratoryjne demonstracja, praktyczna realizacja ćwiczeń 6. METODY WERYFIKACJI PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KZTAŁCENIA Przedmiotowy efekt kształcenia E P E U T K W U Forma oceny P R O D E P K I X X EP2 X X X X X EP egzamin pisemny EU egzamin ustny T test K kolokwium W sprawdzian wiedzy U sprawdzenie umiejętności praktycznych P prezentacja R raport/referat O obserwacja w czasie zajęć D dyskusja E seminarium P prace samokształceniowe studentów KI konsultacje indywidualne 7. KRYTERIA OCENY OIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KZTAŁCENIA Efekt kształceni a trona 4 z 6 Kryteria oceny 2 3-3,5 4 4,5 5 tudent nie potrafi objaśnić znaczenia podstawowych pojęć i problemów tudent mało precyzyjnie, wybiórczo objaśnia znaczenie podstawowych pojęć i tudent wyczerpująco objaśnia znaczenie podstawowych pojęć tudent nie tylko wyczerpująco objaśnia znaczenie podstawowych pojęć i problemów

5 Załącznik nr 1 do PROCEDURY WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile EP2 omawianych na zajęciach. tudent nie realizuje postawionych przed nim zadań tudent nie realizuje postawionych przed nim zadań tudent nie realizuje postawionych przed nim zadań problemów omawianych na zajęciach nie wykazując staranności nie wykazując staranności nie wykazując staranności i problemów omawianych na zajęciach. tudent realizuje zadania z pewnymi błędami tudent realizuje zadania z pewnymi błędami tudent realizuje zadania z pewnymi błędami omawianych na zajęciach, ale ponadto szczegółowo opisuje i objaśnia podając przykłady stosowanych rozwiązań formalnie poprawnie wykazując samodzielność formalnie poprawnie wykazując samodzielność formalnie poprawnie wykazując samodzielność 8. POOBY OCENIANIA I WARUNKI ZALICZENIA W POZCZEGÓLNYCH FORMACH KZTAŁCENIA Wykład ocenianie podsumowujące w formie kolokwium po zakończeniu odpowiednich partii wykładów, weryfikującego osiągnięcie zakładanych przedmiotowych efektów kształcenia. Projekt oddanie opracowania pisemno rysunkowego (tzw. projekt). Laboratorium student przedkłada sprawozdanie ze zrealizowanych ćwiczeń, praca zespołowa. 9. OCENA KOŃCOWA PRZEDMIOTU kładowa oceny końcowej: Procentowy udział składowej w ocenie końcowej: Ocena z wykładu 40% Projekt 30% Laboratorium 30% RAZEM 100 % 10. NAKŁAD PRACY TUDENTA BILAN GODZIN I PUNKTÓW ECT Lp. Aktywność studenta Obciążenie studenta Liczba godzin 1 Udział w zajęciach dydaktycznych 60 2 Przygotowanie do zajęć (studiowanie literatury i ): Wykład: Laboratorium Projekt 3 Wykonanie projektu 25 4 Udział w konsultacjach Inne (przygotowanie do zaliczenia 15 6 Łączny nakład pracy studenta =120 7 Punkty ECT za przedmiot 4 ECT 8 Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 60 2 ECT 9 Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 55 nauczycieli akademickich 2 ECT 5 5 5

6 ZATWIERDZENIE YLABUU: tanowisko Tytuł/stopień naukowy, imię nazwisko Podpis Opracował prawdził pod względem formalnym Zatwierdził Profesor zwyczajny dr hab. inż. Janusz empruch Kierownik Zakładu Inżynierii Mechanicznej i Transportu Doc. dr inż. Leszek urówka Dyrektor Instytutu Politechnicznego Prof. dr hab. inż. Henryk Tylicki trona 6 z 6

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - -

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-3s-01RIN Pozycja planu: D C1 C C3 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo gospodarcze Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

IHFIL-L-2k9-2013FA-S IHFIL-L-2k9-2013LS-S. Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej 10 Liczba punktów ECTS 3

IHFIL-L-2k9-2013FA-S IHFIL-L-2k9-2013LS-S. Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej 10 Liczba punktów ECTS 3 Kod przedmiotu:. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane IHFIL-L-2k9-203FA- IHFIL-L-2k9-203L- Pozycja planu: C 9 Nazwa przedmiotu Wstęp do językoznawstwa 2 Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA-S Pozycja planu: D 13

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA-S Pozycja planu: D 13 Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA- Pozycja planu: D 13 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Wypowiedź pisemna w edukacji 1 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym studia magisterskie stacjonarne Szczecin

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Nowe technologie baz danych ORACLE New technologies of Oracle databases A.

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/06 Z-ID-0 Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe Computer Networks and Network

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie czyli CIM (ang. Computer Integrated Manufacturing)

Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie czyli CIM (ang. Computer Integrated Manufacturing) Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. ks. St. Staszica w Chełmie Szkolne Centrum Informacji Multimedialnej Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie czyli CIM (ang. Computer Integrated Manufacturing) Oprac. Mirosława

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MUZ_M w języku polskim Matematyka ubezpieczeń na życie Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematics of life insurance USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus -

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Przedmiot: Zintegrowane Systemy Zarządzania Kod przedmiotu: ZZMU_D._49_ Rok studiów: Semestr: Punkty ECTS:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 14 Przedmiot: ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P III 3 2 30 IV 2 2 30 V 2 4 60

WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 14 Przedmiot: ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P III 3 2 30 IV 2 2 30 V 2 4 60 AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 14 Przedmiot: Podstawy konstrukcji maszyn + CAD I, II, III Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM/studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Zaawansowane metody obliczeń numerycznych Nazwa w języku angielskim Advanced numerical calculation

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd)

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) 1. Sieci komputerowe... 2 2. Systemy informatyczne... 4 3. Technologie internetowe... 6 4. Informatyzacja w administracji...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: Mikroekonomia PK-1 IV W E 2, C2 (5 pkt.) Semestr IV WYKŁADY: Wprowadzenie do ekonomii: geneza ekonomii jako nauki, prawa ekonomiczne, potrzeby

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Systemy Informatycznego

Projektowanie Systemy Informatycznego Projektowanie Systemy Informatycznego Kod przedmiotu: PSI Rodzaj przedmiotu: kierunkowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Formy przestrzenne...2 Język obcy...6 Komunikacja wizualna...8 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia druku cyfrowego...11 Magisterska Pracownia

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Nazwa Kod OPIS PRZEDMIOTU 1400-IN11TI-SP Administracji i Nauk Społecznych Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki, Forma studiów stacjonarne Rok/semestr I 1 i nazwisko koordynatora

Bardziej szczegółowo