SR2000 INSTRUCTIONS FOR USE. 10/08 revised 10/12 FORM NO Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SR2000 INSTRUCTIONS FOR USE. 10/08 revised 10/12 FORM NO. 56041748. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató"

Transkrypt

1 10/08 revised 10/12 FORM NO A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: (Gas), (LPG), (Diesel) Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató SR2000 INSTRUCTIONS FOR USE

2 A-2 / SLOVENSKY OBSAH ÚVOD... A-3 OBSLUHA STROJA... A-3 UPOZORNENIA... A-4 POUŽÍVANIE OVLÁDACÍCH PRVKOV A UKAZOVATEĽOV...A-5 A-11 UKAZOVATEĽ TEPLOTY VODY... A-5 MERAČ ČASU PREVÁDZKY ZARIADENIA (V HODINÁCH)... A-5 UKAZOVATEĽ MNOŽSTVA PALIVA... A-5 UKAZOVATEĽ TLAKU OLEJA... A-5 VOLTMETER... A-5 SPÍNAČ ZMETÁKOV A VENTILÁTORA... A-6 SPÍNAČ MOTORA VYTRIASAČA... A-6 ČASOVÝ SPÍNAČ MOTORA VYTRIASAČA (VOLITEĽNÝ DOPLNOK)... A-6 PRIEZOR NÁDRŽE HYDRAULICKEJ KVAPALINY... A-6 ZDVÍHAČ PRAVÉHO ZMETÁKA A OVLÁDANIE NAPÁJANIA... A-6 SPÍNAČ ZAPAĽOVANIA... A-7 SPÍNAČ ZAMETANIA VLHKEJ PODLAHY (VOLITEĽNÝ DOPLNOK)... A-7 4-SMERNÉ SMEROVKY (VOLITEĽNÝ DOPLNOK)... A-7 NOŽNÁ BRZDA... A-7 PEDÁL NA OVLÁDANIE RÝCHLOSTI A SMERU... A-8 SPÍNAČ VÝSTRAŽNEJ SIGNALIZÁCIE (VOLITEĽNÝ DOPLNOK)... A-8 NASTAVENIE SEDADLA... A-8 RUČNÁ BRZDA... A-8 PRERUŠOVAČE OBVODU (POISTKY)... A-9 SPÍNAČ ŽERAVENIA ŽHAVIČA (DIESEL)... A-9 PÁKA NA DVÍHANIE ZÁSOBNÍKA/BOČNÉHO ZMETÁKA... A-9 PÁKA NA VYPRÁZDŇOVANIE ZÁSOBNÍKA / PÁKA SPATNÉHO OVLÁDAČA... A-9 OVLÁDANIE PLYNU... A-10 KONTROLNÉ SVETLO MOTORA... A-10 ZDVÍHAČ ĽAVÉHO ZMETÁKA A OVLÁDANIE NAPÁJANIA (VOLITEĽNÝ DOPLNOK)... A-10 DVÍHANIE HLAVNÉHO ZMETÁKA... A-10 SPÍNAČ PRACOVNEJ SIGNALIZÁCIE (VOLITEĽNÝ DOPLNOK)...A-11 SPÍNAČ SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE (VOLITEĽNÝ DOPLNOK)...A-11 TLAČIDLO KLAKSÓNU...A-11 KABÍNKA (VOLITEĽNÝ DOPLNOK) - NIE JE ZOBRAZENÁ...A-11 VYPNUTIE PRI NEDOSTATKU OLEJA...A-11 PREVÁDZKOVÉ POKYNY... A-12 A-15 ZOZNAM KONTROL PRED NAŠTARTOVANÍM... A-12 NAŠTARTOVANIE MOTORA... A-12 ZOZNAM KONTROL PO NAŠTARTOVANÍ... A-12 OVLÁDANIE ZMETAČA... A-12 ZASTAVENIE ZMETAČA... A-12 ZOZNAM KONTROL PO UKONČENÍ PREVÁDZKY... A-14 VYPRÁDZŇOVANIE ZÁSOBNÍKA NA ODPAD... A-14 POKYNY PRI ŤAHANÍ... A-15 PRACHOVÉ FILTRE... A-15 SYSTÉM KONTROLY PRACHU... A-15 VŠEOBECNÁ ÚDRŽBA STROJA... A-16 A-20 TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE... A-21 A-2 - FORM NO SR2000

3 SLOVENSKY / A-3 ÚVOD Tento návod vám umožní využívať zametač Nilfisk SR2000 v maximálnej miere. Skôr ako ho začnete používať, si dôkladne prečítajte túto príručku. Označenie vpravo a vľavo v návode je označením smerov zhodným s pohľadom vodiča zariadenia. SÚČIASTKY A SERVIS V prípade nutnosti opráv by ich malo vykonať autorizované stredisko Nilfisk, ktoré zamestnáva personál vyškolený v továrni a skladuje originálne náhradné diely a príslušenstvo od spoločnosti Nilfisk. V prípade opravy alebo servisných služieb sa obráťte na nižšie uvedeného DÍLERA NILFISK-ADVANCE. Pri kontaktovaní kvôli oprave zametača nezabudnite uviesť jeho model a výrobné číslo. ÚPRAVY Úpravy a doplnky k čistiacemu zariadeniu, ktoré ovplyvňujú kapacitu a bezpečnú prevádzku nesmie vykonávať zákazník, ani užívateľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu od spoločnosti Nilfisk-Advance Inc. Neschválené úpravy budú mať za následok neplatnosť záruky na zariadene a zákazník bude niesť zodpovednosť za všetky nehody, ktoré v dôsledku toho vzniknú. TOVÁRENSKÝ ŠTÍTOK Číslo modelu a sériové číslo zariadenia sú uvedené na továrenskom štítku umiestnenom na stene v kabínke vodiča. Tieto informácie sú potrebné pri objednávaní náhradných dielov zariadenia. Do nižšie uvedeného priestoru si, prosím, poznačte číslo modelu a sériové číslo pre prípad budúcej potreby. MODEL SÉRIOVÉ ČÍSLO Upozornenie: Podrobné informácie o zariadení a servisné údaje sú uvedené v samostatne dodanej príručke o údržbe motora a v prevádzkovej príručke pre operátora zariadenia. VYBALENIE ZARIADENIA Z PREPRAVNÉHO OBALU Po doručení zametača dôkladne skontrolujte neporušenosť prepravného obalu a presvedčte sa, či zariadenie nie je poškodené. V prípade zjavného poškodenia uschovajte všetky časti prepravného obalu tak, aby ich mohla skontrolovať prepravná spoločnosť, ktorá zásielku doručila. Ak chcete zaevidovať reklamáciu týkajúcu sa poškodenia, okamžite sa obráťte na prepravnú spoločnosť. PREVÁDZKA STROJA ZAMETAČ SME VÁM DODALI KOMPLETNE ZMONTOVANÝ, ALE NEPOKÚŠAJTE SA S NÍM PRACOVAŤ BEZ PREČÍTANIA NASLEDOVNÝCH POKYNOV: 1. Zariadenie vyberte z obalu a opatrne ho odbrzdite, aby ste predišli poškodeniu. 2. Pripojte a dotiahnite káble batérie. 3. Naplňte nádrž BEZOLOVNATÝM benzínom alebo naftou. UPOZORNENIE! Nikdy netankujte palivo do nádrže, ak motor beží. Pred tankovaním sa vždy uistite, že palivová nádrž a zametač sú elektricky prepojené. Docielite to jednoducho: na druhý koniec izolovaného kábla (napevno pripojeného k nádrži) pripojte svorku, ktorá ho spojí s batériou. 4. Skontrolujte hladinu oleja v kľukovej skrini motora. Hoci bol motor riadne namazaný v továrni, pred naštartovaním ho skontrolujte. Nepoužili sme žiadny špeciálny olej a počet pracovných hodín pred výmenou pôvodného oleja je rovnaký ako v bežných prípadoch. Pozri Servisný manuál Nilfisk. 5. Skontrolujte hladinu chladiacej zmesi. Pri výrobe sa nalieva permanentná nemrznúca zmes, ktorá poskytuje ochranu do približne -35 F (-37 C). Na udržanie tejto úrovne ochrany vždy zmiešajte 1 diel vody s 1 dielom nemrznúcej kvapaliny. 6. Skontrolujte hladinu oleja v hydraulickej nádrži v strede zametača vedľa motora. Hydraulická nádrž je plná, ak cez priezor so zásobníkom v polohe DOWN vidno olej. Ak je treba doplniť olej, pridajte LEN HYDRAULICKÚ KVAPALINU, kvapalinu pre automatické prevodovky FORD typ F ATF. POZNÁMKA Po prvých 50 hodinách prevádzky treba na motore vykonať servisnú prehliadku, aby sa zabezpečil jeho vysoký výkon a bezporuchová prevádzka v budúcnosti. Pozri Údržbu. revised 7/11 FORM NO SR A-3

4 A-4 / SLOVENSKY SYMBOLY Nilfisk označuje pomocou nižšie uvedených symbolov potenciálne nebezpečné situácie. Dôkladne si prečítajte tieto informácie a vykonajte všetky potrebné kroky na ochranu osôb a majetku. NEBEZPEČENSTVO! Tento symbol sa používa na varovanie pred okamžitým nebezpečenstvom, ktoré môže spôsobiť vážne zranenie osôb alebo smrť. UPOZORNENIE! Tento symbol sa používa na označenie situácie, v ktorej by mohlo dôjsť k vážnemu zraneniu osôb. POZOR! Tento symbol označuje situáciu, ktorá by mohla spôsobiť menej závažné zranenie osôb, poškodenie zariadenia alebo iného majetku. Pre použitím zariadenia si prečítajte všetky pokyny. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY Súčasťou príručky sú aj špecifické upozornenia a výstrahy, ktoré varujú pred potenciálnym nebezpečenstvom poškodenia stroja alebo telesného zranenia. Toto zariadenie je určené na komerčné používanie napríklad v hoteloch, školách, nemocniciach alebo obchodoch (zariadenie nie je určené na používanie v domácnostiach). UPOZORNENIE! Zametač môžu používať len riadne vyškolené a oprávnené osoby. Zariadenie nie je určené na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalosťami. Na rampách alebo na sklonoch sa vyvarujte náhlych zastavení. Vyvarujte sa náhlych ostrých zabočení. Pri jazde dol rampou choďte pomaly. Pri práci s hydraulickým systémom alebo v jeho blízkosti používajte vhodný odev a ochranné okuliare, aby ste vyhli vstreknutiu hydraulického oleja alebo úrazu. Pred servisom elektrických komponentov vypnite kľúčový prepínač (O) a odpojte batériu. Nikdy nepracujte pod strojom bez toho, aby ste ho predtým nezaistili bezpečnostnými blokmi alebo stojanmi. V blízkosti zariadenia nepoužívajte horľavé čistiace prostriedky a nepracujte s ním ani v priestoroch či v blízkosti tohto typu čistiacich prostriedkov alebo iných horľavých kvapalín. Zariadenie nečistite tlakovými čističmi. Zo zametača vychádzajú výfukové plyny (oxid uhoľnatý), ktoré môžu spôsobiť vážne zranenie alebo smrť; preto pri jeho používaní vždy zabezpečte dôkladné vetranie. Nevysýpajte zásobník nad otvorenou šachtou alebo plošinou. Nevysýpajte zásobník, ak je stroj naklonený (na rampe). Stroj musí byť v rovnovážnej polohe (horizontálnej). So strojom pracujte, len ak sú kryty, dvere a prístupové panely bezpečne zatvorené. Nikdy sa nepresúvajte so zdvihnutým zásobníkom. Dávajte si pozor na prekážky, najmä nad vami. V stroji neprepravujte pasažierov. Ak si všimnete, že zametač je poškodený alebo nefunguje správne, ihneď to nahláste. Nepoužívajte ho, kým nie je celkom opravený. Údržbu a opravy môže robiť len autorizovaný personál. Ak je zásobník zdvihnutý, nikdy manuálne nestláčajte elektrický spínač na ľavom dvíhacom ramene. Na udržanie stability zametača pri bežnom fungovaní by ste nikdy nemali odstraňovať protizávažie, horný kryt, zadný protinárazový kryt ani akékoľvek iné vybavenie namontované výrobcom ako pôvodné zariadenie. Ak toto vybavenie treba odstrániť kvôli oprave alebo údržbe, pred opätovným použitím zametača ho treba opäť namontovať na svoje miesto. Kolesový systém môže vybuchnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Kolesový systém môže opravovať len riadne vyškolený a kvalifikovaný personál v súlade s Federálnou normou Osha 29 Cfr časť <D> Nedofukujte vzduch do pneumatiky a ráfov, s ktorými ste pracovali, keď boli značne podhustené alebo mäkké. Súčasti pneumatiky a ráfika by mohli vybuchnúť a spôsobiť vážne alebo smrteľné zranenia. POZOR! Zametač nie je určený na používanie na verejných cestách alebo komunikáciách. Toto zariadenie nie je vhodné na vysávanie nebezpečného prachu. Pri jeho používaní sa ubezpečte, že nedochádza k ohrozeniu tretích osôb - najmä detí. Pred akýmikoľvek servisnými zásahmi si pozorne prečítajte všetky pokyny týkajúce sa danej činnosti. Zametač nenechávajte bez dozoru bez vypnutia kľúčového prepínača (O), vytiahnutia kľúča zo zapaľovania a zatiahnutia ručnej brzdy. Pred vymieňaním kief a otvorením akéhokoľvek prístupového panela prepnite spínač do polohy OFF (O). Urobte primerané bezpečnostné opatrenia, aby ste zabránil zachyteniu vlasov, šperkov alebo oblečenia do pohyblivých častí zariadenia. TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE A-4 - FORM NO SR2000 revised 10/12

5 SLOVENSKY / A-5 POUŽÍVANIE OVLÁDACÍCH PRVKOV A UKAZOVATEĽOV A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA Ukazovateľ teploty vody Merač času prevádzky zariadenia (v hodinách) Ukazovateľ množstva paliva Ukazovateľ tlaku oleja Voltmeter Spínač zmetáka a ventilátora Spínač motora vytriasača Dvíhanie pravého bočného zmetáka Zametanie vlhkej podlahy (voliteľný doplnok) Spínač zapaľovania Smerovka (voliteľný doplnok) Nožná brzda Pedál na ovládanie rýchlosti a smeru Spínač výstražnej signalizácie (voliteľný doplnok) Nastavenie sedadla Ručná brzda Prerušovače obvodu (poistky) Dvíhanie zásobníka Otáčanie a vyprázdňovanie zásobníka Ovládanie plynu Kontrolné svetlo motora (Benzín/LPG) Dvíhanie ľavého bočného zmetáka Dvíhanie hlavného zmetáka Spínač pracovnej signalizácie (voliteľný doplnok) Spínač svetelnej signalizácie (voliteľný doplnok) Klaksón Žeravenie žhaviča (Diesel) OBRÁZOK 2 UKAZOVATEĽ TEPLOTY VODY (Pozri obrázok 2) Ukazovateľ teploty vody (A) sa nachádza na ovládacom paneli naľavo od ukazovateľa paliva. Aktivuje sa vysielačom v motore. Zobrazuje teplotu vody v motore v stupňoch Fahrenheita. MERAČ ČASU PREVÁDZKY ZARIADENIA V HODINÁCH (Pozri obrázok 2) Tento merač (B) je na ovládacej konzole naľavo od ukazovateľa tlaku oleja. Aktivuje sa pri spustení motora. Merač ukazuje skutočný čas behu stroja. Môže sa použiť na určenie času nutnosti údržby stroja. UKAZOVATEĽ MNOŽSTVA PALIVA (Pozri obrázok 2) Ukazovateľ množstva paliva (C) sa nachádza medzi ukazovateľom teploty vody a voltmetrom na prístrojovom paneli a ukazuje hladinu paliva v palivovej nádrži. UKAZOVATEĽ TLAKU OLEJA (Pozri obrázok 2) Ukazovaľ tlaku oleja (D) je na ovládacom paneli napravo od merača času prevádzky zariadenia. Ukazovateľ je mechanický a aktivuje sa vysielačom v motore. Zobrazuje tlak oleja motora v jednotkách PSI (libry na štvorcový palec). VOLTMETER (Pozri obrázok 2) Voltmeter (E) je na ovládacom paneli naľavo od ukazovateľa paliva. Ukazuje nabíjanie alebo vybíjanie batérie. Ak je kľúč v zapaľovacej polohe, voltmeter zaregistruje približne 12 voltov. Ak je motor zapnutý, ukazuje približne 13 až 14,5 voltov. Znamená to, že alternátor funguje správne. FORM NO SR A-5

6 A-6 / SLOVENSKY POUŽÍVANIE OVLÁDACÍCH PRVKOV A UKAZOVATEĽOV OBRÁZOK 3 OBRÁZOK 4 SPÍNAČ ZMETÁKA A VENTILÁTORA (Pozri obrázok 2) Spínač zmetáka a ventilátora (F) je vľavo od páky zdvíhania pravého zmetáka. Tento vypínač poháňa zmetáky a sací ventilačný systém. Môže byť v polohách zapnutý-vypnutý. SPÍNAČ MOTORA VYTRIASAČA (Pozri obrázok 2) Spínač vytriasača motora (G) je pod spínačom zmetáka a ventilátora. Je to dočasný spínač, ktorý zapne motory vytriasača filtra. Podržte ho 20 až 30 sekúnd, aby zapol motory vytriasača. Po ich zapnutí sa zastavia zmetáky a vypne sa pohon ventilátora. Motory vytriasača budú pracovať, len keď bude zásobník v polohe SWEEP (ZAMETAŤ). Ak je stroj vybavený voliteľným doplnkom - CDC filtrom na kontrolu prachu, na ovládacom paneli tento vypínač nie je. ČASOVÝ SPÍNAČ MOTORA VYTRIASAČA (Pozri obrázok 2) Spínač vytriasača motora (G) je pod spínačom zmetáka a ventilátora. Je to dočasný spínač, ktorý aktivuje motory vytriasača filtra na 20 až 30 sekúnd po tom, ako bol stlačený. Po ich zapnutí sa zastavia zmetáky a vypne sa pohon ventilátora. Motory vytriasača budú pracovať, len keď bude zásobník v polohe SWEEP (ZAMETAŤ). PRIEZOR NÁDRŽE HYDRAULICKEJ KVAPALINY (Pozri obrázok 3) Priezor je umiestnený na boku nádrže hydraulického oleja. Ukazuje hladinu hydraulického oleja v nádrži. Úroveň hladiny kvapaliny v priezore vidno, keď je zásobník v dolnej polohe. Ak je priezor celkom plný, v nádrži je priveľa kvapaliny. ZDVÍHAČ PRAVÉHO ZMETÁKA A OVLÁDANIE NAPÁJANIA (Pozri obrázok 4) Zdvíhač pravého zmetáka (H) a ovládanie napájania je na pravej strane prístrojového panela. Ak chcete zdvihnúť a zastaviť bočný zmeták, chyťte páku a posuňte ju k blokovaciemu zárezu označenému šípkou UP (HORE). Ak ho chcete posunúť nadol, uchopte páku a potlačte ju nahor a doľava (mimo blokovacieho zárezu). Páku nechajte klesnúť, až kým sa nedostane k šípke DOWN (DOLE). Po klesnutí sa zmeták automaticky začne točiť. Ak chcete zapnúť bočné zmetáky, posuňte páku na dvíhanie zásobníka/bočného zmetáka do polohy ON (Pozri obrázok 9). A-6 - FORM NO SR2000

7 SLOVENSKY / A-7 POUŽÍVANIE OVLÁDACÍCH PRVKOV A UKAZOVATEĽOV OBRÁZOK 5 OBRÁZOK 6 SPÍNAČ ZAPAĽOVANIA (Pozri obrázok 5) Spínač zapaľovania na kľúč je napravo od stĺpika riadenia vpredu na prístrojovej konzole. Má štyri polohy. 1. Otočením kľúča zapaľovania do stredovej polohy OFF vypnete motor. Vo tejto polohe možno aktivovať nasledovné položky. (A.) Klaksón (B.) Svetlá 2. Kľúč otočený doprava IGN/ON (ZAPAĽOVANIE/ZAPNUTÉ) umožní aktivovať nasledovné položky (ale motor SA NENAŠTARTUJE): (A.) Klaksón (B.) Svetlá (C.) Smerovky (D.) Ukazovatele prístrojovej dosky 3. Kľúč otočený celkom doprava do polohy START (ŠTART) naštartuje motor. Táto poloha je dočasná. Po uvoľnení sa kľúč vráti do polohy IGITION (ZAPAĽOVANIE). SPÍNAČ ZAMETANIA VLHKEJ PODLAHY (VOLITEĽNÝ DOPLNOK) (Pozri obrázok 2) Spínač zametania vlhkej podlahy (I) je napravo od volantu pod spínačom motora vytriasača. Po jeho zapnutí sa vypne motor vysávača. Zabráni to zničeniu prachových filtrov vodou nasatou pri jej zametaní. 4-SMERNÉ SMEROVKY (VOLITEĽNÝ DOPLNOK) (Pozri obrázok 2) Voliteľné smerovky (K) sú na stĺpiku riadenia a pracujú ako smerovky vozidla. Ak chcete zapnúť pravú, pohnite pákou dopredu, ak ľavú, posuňte páku dozadu. 4-smerové prerušované svetlo sa aktivuje potlačením smerovkovej páky. NOŽNÁ BRZDA (Pozri obrázok 6) Pedál nožnej brzdy (L) je napravo od stĺpika volantu na podlahe kabíny vodiča. Nožná brzda predných kolies je mechanický systém, ktorý sa aktivuje brzdovým pedálom. FORM NO SR A-7

8 A-8 / SLOVENSKY POUŽÍVANIE OVLÁDACÍCH PRVKOV A UKAZOVATEĽOV OBRÁZOK 7 OBRÁZOK 8 PEDÁL NA OVLÁDANIE RÝCHLOSTI A SMERU (Pozri obrázok 7) Pedál na ovládanie rýchlosti a smeru je na podlahe kabíny vodiča napravo od brzdového pedálu. Ovláda smer a rýchlosť stroja. 1. Hornú časť (A) pedálu pritlačte nohou. Stroj sa pohne dopredu. 2. Zvýšenie tlaku nohy na hornú časť (A) pedálu zvýši rýchlosť. 3. Nohou pritlačte dolnú časť (B) pedálu. Stroj sa bude pohybovať opačne. 4. Zvýšenie tlaku nohy na dolnú časť (B) pedálu zvýši rýchlosť smerom dozadu. 5. Ak chcete zametač zastaviť, zľahka pritlačte nohou opačný koniec pedálu na ovládanie rýchlosti a smeru. Ak sa stroj pohybuje dopredu, zľahka pritlačte na dolnú časť pedálu. Ak sa pohybuje dozadu, zľahka pritlačte na hornú časť pedálu. SPÍNAČ VÝSTRAŽNEJ SIGNALIZÁCIE (VOLITEĽNÝ DOPLNOK) (Pozri obrázok 2) Výstražná signalizácia (N) sa ovláda spínačom umiestneným pod dolnou časťou pedálu na ovládanie rýchlosti a smeru. Výstražná signalizácia vydáva hlasný zvuk pri pohybe zametača smerom dozadu. NASTAVENIE SEDADLA (Pozri obrázok 2) Táto páka (O) je na pravej strane sedadla. Pomocou nej môžete sedadlo posunúť dopredu alebo dozadu. RUČNÁ BRZDA (Pozri obrázok 8) Páka ručnej brzdy (P) je na ľavej strane podlahy kabíny vodiča. Jej zdvihnutie do zvislej polohy zablokuje nožný brzdový pedál do dolnej polohy. A-8 - FORM NO SR2000

9 POUŽÍVANIE OVLÁDACÍCH PRVKOV A UKAZOVATEĽOV R SLOVENSKY / A-9 S D B C A OBRÁZOK 8a OBRÁZOK 9 PRERUŠOVAČE OBVODU (POISTKY) (Pozri obrázky 2 a 8a) Prerušovače obvodov (poistky) (Q) sú naľavo od volantu. Ak poistka vyskočí, znamená to, že v elektrickom systéme sa niečo stalo a treba ho opraviť. Až potom môžete vrátiť poistku do pôvodnej polohy. Vedľa seba môže byť sedem poistiek. Kontrolujú nasledovné obvody, začínajú sa číslom 1 vľavo: PO-1 = Motory vytriasača filtra PO-2 = Klaksón PO-3 = Relé štartéra PO-4 = Zapaľovanie PO-5 = Príslušenstvo PO-6 = Voliteľné doplnky PO-7 = Doplnky kabíny ŽERAVENIE ŽHAVIČA - DIESEL (Pozri obrázok 8a) UPOZORNENIE! Odporúčame vám, aby ste v žiadnom prípade nepoužívali žiadne nepovolené štartovacie pomôcky súčasne s žeravením žhaviča. Žeravenie žhavičov sa ovláda nasledovne. 1. Pred štartovaním motora štartérom stlačte tlačidlo GLOW PLUG (ŽERAVENIE ŽHAVIČA) a držte ho stlačené 20 až 30 sekúnd. 2. So stlačeným tlačidlom GLOW PLUG (ŽERAVENIE ŽHAVIČA) spustite štartér, až kým motor nenaštartuje. 3. Tlačidlo GLOW PLUG (ŽERAVENIE ŽHAVIČA) držte stlačené ešte niekoľko sekúnd po naštartovaní, kým motor nezačne rovnomerne bežať. 4. Ak nenaštartuje, vypnite štartér, ale tlačidlo GLOW PLUG (ŽERAVENIE ŽHAVIČA) držte stlačené ďalších 10 až 15 sekúnd. Ak chcete opäť skúsiť naštartovať motor, žhaviče by pri štartovaní a pár sekúnd po naskočení motora mali zostať žeravé, kým sa motor hladko nerozbehne. PÁKA NA DVÍHANIE ZÁSOBNÍKA / BOČNÉHO ZMETÁKA (Pozri obrázok 9) Páka na dvíhanie zásobníka / bočného zmetáka (R) je na ľavej strane kabíny vodiča. Má tri ovládacie polohy a riadi dvíhanie zásobníka, bočný zmeták a voliteľný zmeták na ľavej strane. POZNÁMKA Páka na dvíhanie zásobníka nefunguje, kým sa zásobník neotočí kvôli vyprázdneniu zametača. Páka je vycentrovaná pružinou zo zadnej strany. Poloha v strede VYPNE bočný zmeták (alebo zmetáky) a PODRŽÍ zásobník pri vyprázdňovaní. V prednej polohe páka detonuje. Ak pri zametaní pohnete pákou dopredu, ZAPNETE bočný zmeták alebo ZNÍŽITE (A) zásobník pri jeho vyprázdňovaní. Ak ju potiahnete späť, ZDVIHNETE (B) zásobník pri vyprázdňovaní. Keď zásobník dosiahne požadovanú výšku, pustite páku. Páka sa následne vráti do stredovej polohy na DRŽANIE. PÁKA NA VYPRÁZDŇOVANIE ZÁSOBNÍKA / PÁKA SPATNÉHO OVLÁDAČA (Pozri obrázok 9) Páka na vyprázdňovanie zásobníka / páka spätného ovládača (S) je vľavo v kabíne vodiča. Má dve ovládacie polohy, ktoré riadia systém na vyprázdňovanie zásobníka. Páka je pružinou vycentrovaná do stredovej polohy, ktorá ZASTAVÍ otáčanie zásobníka. Ak chcete otočiť zásobníkom, posuňte páku dopredu do VYPRÁZDŇOVACEJ polohy (C) a podržte ju. Keď sa zásobník dostane do požadovanej polohy, uvoľnite páku. Posunutím páky späť do SPATNEJ polohy (D) vrátite zásobník po vyprázdnení do pôvodnej polohy. Zásobník sa otočí späť a klesne do usadenej polohy. Keď zapadne do tela zametača, uvoľnite páku. UPOZORNENIE! Ak je zásobník zdvihnutý, nikdy nevypínajte motor. revised 7/11 FORM NO SR A-9

10 A-10 / SLOVENSKY POUŽÍVANIE OVLÁDACÍCH PRVKOV A UKAZOVATEĽOV OVLÁDANIE PLYNU (Pozri obrázky 10 a 10a) Ovládanie plynu je umiestnené na ľavej strane konzoly. Benzínové a LP zariadenie má spínač plynu (A). Naftové verzie majú páku (B). Všetky majú 3 rýchlosti plynu - IDLE (VOĽNOBEH), 1 a 2. Na ovládanie naftového motora uchopte páku a posuňte ju nahor a doprava k požadovanému blokovaciemu zárezu. Ak chcete znížiť na voľnobeh, uchopte páku a potlačte ju nahor a doľava (mimo oba blokovacie zárezy). Spustite páku dole, až kým neostane naspodku drážky. Pri benzínovom/lp spínači je spodná poloha voľnobeh, horná poloha sú najvyššie otáčky (2450 žiadna záťaž ) a stredová poloha nižšie otáčky (2050 žiadna záťaž ). Otáčky za minútu (RPM) pre Load (záťaž) (zmetáky a/alebo kefy a alebo kontrola prachu pracujú) a pre No Load (žiadna záťaž) (zmetáky, kefy a kontrola prachu sú vypnuté) sú rovnaké pre benzínové a LP zariadenie; pri naftových motoroch dôjde medzi Load a No Load k miernemu poklesu otáčok. Pred otočením kľúča a vypnutím zametača vždy vráťte plynovú páku do polohy pre voľnobeh. KONTROLNÉ SVETLO MOTORA (Len benzín, LP) (Pozri obrázok 10a) Kontrolné svetlo motora (MIL) (C) sa nachádza na ľavej strane konzoly. Ak sa rozsvieti, znamená to problém so motorom. Pozrite si servisnú príručku GM motora, časť 7, kde nájdete pokyny na určenie príčiny problému. ZDVÍHAČ ĽAVÉHO ZMETÁKA A OVLÁDANIE NAPÁJANIA (VOLITEĽNÝ DOPLNOK) (Pozri obrázok 10) Zdvíhač ľavého zmetáka (V) je na ľavej strane prístrojového panela. Ak chcete zdvihnúť a zastaviť bočný zmeták, chyťte páku a posuňte ju k blokovaciemu zárezu označenému značkou UP (HORE). Ak ho chcete posunúť nadol, uchopte páku a potlačte ju mimo blokovacieho zárezu. Páku nechajte klesnúť, až kým sa nedostane k značke DOWN (DOLE). Ak chcete zapnúť bočné zmetáky, posuňte páku na dvíhanie zásobníka/bočného zmetáka (R) OBRÁZOK 9 dopredu do polohy ON. ZDVÍHAČ HLAVNÉHO ZMETÁKA (Pozri obrázok 10) Ovládanie zdvihu hlavného zmetáka (W) sa nachádza naľavo od sedadla vodiča. Ak chcete hlavný zmeták posunúť nadol, uchopte páku a potlačte ju nahor a doľava mimo blokovacieho zárezu. Posuňte ju nadol na prvý alebo druhý zárez v pozdĺžnej drážke. Prvý zárez, SWEEP (ZAMETANIE), je určený na normálne stieranie (dezén zmetáka 5 až 8 cm). Druhý zárez, FLOAT (KĹZANIE), je silné zametanie (dezén zmetáka 10 až 13 cm). Ak chcete zdvihnúť hlavný zmeták, posuňte páku nahor a zasuňte ju do blokovacieho zárezu v polohe UP. Hlavný zmeták môžete používať buď v polohe SWEEP (STIERANIE) alebo FLOAT (KĹZANIE). Poloha SWEEP (STIERANIE) by sa mala používať na normálne zametanie, čím predĺžite životnosť zmetáka. Poloha FLOAT (KĹZANIE) by sa mala používať len pri zametaní mimoriadne nerovných plôch. OBRÁZOK 10 OBRÁZOK 10A Motor Rýchlosti Otáčky za minútu VOĽNOBEH NO LOAD (ŽIADNA Benzín/LP ZÁŤAŽ) Naftový motor A-10 - FORM NO SR2000

11 SLOVENSKY / A-11 POUŽÍVANIE OVLÁDACÍCH PRVKOV A UKAZOVATEĽOV SPÍNAČ PRACOVNÉHO OSVETLENIA (VOLITEĽNÝ DOPLNOK) (Pozri obrázok 2) Spínač pracovného osvetlenia (X) je pod spínačom svetla naľavo od volantu. Umožňuje vodičovi ovládať zadné pracovné svetlo, ak má zapnuté predné svetlá. SPÍNAČ OSVETLENIA (VOLITEĽNÝ) (Pozri obrázok 2) Spínač osvetlenia (Y) je pod klaksónom naľavo od volantu. Prepína rôzne druhy svetiel, ktoré má zametač k dispozícii, ako napr.: - Predné svetlá - Zadné svetlá - Osvetlenie bočných zmetákov - Prístrojové svetlá Všetky ukazovatele, okrem merača prevádzkového času v hodinách, môžu mať voliteľné vnútorné prístrojové svetlo. TLAČIDLO KLAKSÓNU (Pozri obrázok 2) Tlačidlo klaksónu (Z) je naľavo od ovládacieho stĺpika. Je vždy aktívne. Ak ho chcete zapnúť, stlačte tlačidlo. KABÍNKA (VOLITEĽNÝ DOPLNOK) K zametaču si môžete objednať kabínku do všetkých poveternostných podmienok spolu s niekoľkými možnosťami dostupnými len pre kabínku : - Stierače predného skla - Rozmrazovací ventilátor - Vnútorné osvetlenie - Tlakovač Tieto voliteľné doplnky sa ovládajú zvnútra kabínky. VYPNUTIE PRI NEDOSTATKU OLEJA Motor je vybavený vypínaním pri nízkom tlaku oleja. Ak tlak oleja v motore príliš klesne, motor sa vypne. Doplňte jeho množstvo po správnu hladinu. FORM NO SR A-11

12 A-12 / SLOVENSKY POKYNY NA OVLÁDANIE ZOZNAM KONTROL PRED NAŠTARTOVANÍM 1. Ak treba, vyčistite vzduchový filter motora. 2. Skontrolujte hladinu motorového oleja. 3. Skontrolujte hladinu chladiacej zmesi. 4. Skontrolujte hladinu hydraulickej kvapaliny. 5. Skontrolujte množstvo paliva. 6. Skontrolujte, či niektorý zo systémov nepresakuje. 7. Skontrolujte správne fungovanie bŕzd a ovládacích prvkov. PRED SPUSTENÍM MOTORA 1. Uvoľnite ručnú brzdu. 2. Presvedčte sa, či sú všetky ovládacie prvky v polohe Off (Vyp.). POZNÁMKA Pred naštartovaním motora vykonajte nasledovnú kontrolu. NAŠTARTOVANIE MOTORA 1. Presvedčte sa, či je pedál na ovládanie rýchlosti a smeru v neutrálnej polohe. 2. Otočte kľúčom do polohy On (Zapnuté) a uvoľnite ho. 3. Ak motor nenaštartuje ani po dodržaní horeuvedených postupov, pozrite si Príručku k motoru. POZNÁMKA Ak bol zametač v prostredí, kde teplota klesla pod bod mrazu, pustite motor na polovičný plyn a počkajte 5 až 10 minút, kým sa nezahreje motor aj hydraulický olej. ZOZNAM KONTROL PO NAŠTARTOVANÍ (Motor beží) 1. Skontrolujte hlavné a bočné zmetáky, aby ste sa uistili, že na nich nie je špina, ktorá by im mohla brániť pri rotácii a zametaní špiny. POZNÁMKA: Pri čistení zmetákov a / alebo kief vždy používajte ochranné rukavice. 2. Skontrolujte stierky, aby ste sa uistili, že nie sú poškodené a dosiahnu na podlahu. OVLÁDANIE ZAMETAČA 1. Uistite sa, že ste odistili ručnú brzdu. 2. Zosuňte bočné a hlavný zmeták na podlahu. (Ovládač hlavného zmetáka by mal byť buď v polohe FLOAT alebo SWEEP ). 3. Zapnite ventilátor zmetákov. 4. Beh motora nastavte do polohy UP. (Pri zametaní by mal mať motor vždy primeranú rýchlosť, aby ste dosiahli odporučenú rýchlosť zametania a kontroly prachu). 5. Zatlačte pedál ovládania smeru dopredu, aby sa zametač dal do pohybu. 6. Meňte tlak nohy na pedáli ovládania smeru na dosiahnutie požadovanej rýchlosti. ZASTAVENIE ZAMETAČA 1. Ak chcete zastaviť, uvoľnite pedál na ovládanie smeru - následne sa vráti do neutrálnej polohy (v strede). (Po uvoľnení tlaku sa pedál automaticky vráti do neutrálnej polohy). PRI NORMÁLNEJ PREVÁDZKE STLAČTE PÄTOU PEDÁL OVLÁDANIA SMERU DO NEUTRÁLU. 2. Stlačte nožnú brzdu. 3. Vypnite ventilátor zmetákov. 4. Posuňte ovládanie zmetákov (bočných a hlavného) do polohy UP (HORE). 5. Plyn stlačte nadol. Otočte kľúč do polohy Off (Vyp.). 6. Zatiahnite ručnú brzdu. A-12 - FORM NO SR2000

13 SLOVENSKY / A-13 POKYNY NA OVLÁDANIE OBRÁZOK 11 UPOZORNENIE! Ak je stroj v pohybe, neotáčajte prudko volantom. Zmeták je veľmi citlivý na pohyb volantu. Nerobte náhle zatáčky. Zametajte priamym smerom. Nenarážajte do stĺpov. Nepoškrabte boky zametača. Ak je stroj v pohybe, nestláčajte naplno pedál na ovládanie smeru / rýchlosti počas celej jazdy dopredu. To je rovnaké ako štartovanie pri High a zaťaží to motor a hnací systém. 1. Zametanie si naplánujte dopredu. Pokúste sa naplánovať si dlhé cykly s minimom zastavení a štartovaní. S časovým predstihom pozametajte špinu z úzkych uličiek (A) do hlavnej ulice (B). Naraz zameťte celú podlahu alebo jej časť. 2. Pred zametaním pozbierajte nadmerne veľký odpad. 3. Ak je stroj v pohybe, neotáčajte prudko volantom. Zametač je veľmi citlivý na pohyb volantu - vyhnite sa náhlym zatočeniam. 4. Snažte sa ísť čo najrovnejšie. Vyhnite sa narážaniu do stĺpov alebo poškriabaniu bokov stroja. 5. Pri jazde dopredu sa vyhnite prudkému zošliapnutiu pedálu na ovládanie smeru. Je to rovnaké ako štartovanie pri High a zbytočne to zaťaží motor a hnací systém. 6. Pred použitím stroja pri nízkych teplotách ho vždy nechajte zahriať. 7. Pravidelne otáčajte spodok zmetáka (hlavného) na druhú stranu, aby si štetiny neľahli jedným smerom. POZNÁMKA Ak sa štetiny zmetáka opotrebujú na dĺžku 8 cm, vymeňte ho. FORM NO SR A-13

14 A-14 / SLOVENSKY POKYNY NA OVLÁDANIE POZNÁMKA Po zastavení vykonajte nasledovnú kontrolu, je potrebná po ukončení prevádzky. ZOZNAM KONTROL PO UKONČENÍ PREVÁDZKY 1. Vyčistite zásobník na špinu. 2. Skontrolujte, či zmetáky nie sú opotrebované alebo poškodené. 3. Skontrolujte, či klapky nie sú opotrebované, poškodené alebo či ich netreba nastaviť. 4. Naplňte palivovú nádrž. 5. Skontrolujte, či niektorý zo systémov nepreteká. UPOZORNENIE! Otvor palivovej nádrže sa nachádza za sedadlom vodiča. NEzmýľte si hydraulickú nádrž s palivovou. OBRÁZOK 11a VYPRÁZDŇOVANIE ZÁSOBNÍKA NA ODPAD 1. Nastavte beh motora na plný výkon. 2. Posuňte páku na otáčanie a vyprázdňovanie zásobníka (S) do polohy DUMP (VYPRÁZDNIŤ). Zásobník sa začne otáčať. 3. Po zdvojnásobení rýchlosti otáčania sa zapne páka na dvíhanie zásobníka (R). Zdvihnite ho do požadovanej výšky (MINIMÁLNA VÝŠKA JE 20 cm) zatiahnutím páky na jeho dvíhanie (R) do polohy RAISE (ZDVIHNÚŤ). 4. Pred dokončením vyprázdňovacieho cyklu sa pomaly posuňte dopredu o 30 až 45 cm, zásobník musí byť stále zdvihnutý. 5. Cyklus ukončíte posunutím páky (S) do polohy DUMP (VYPRÁZDNIŤ). 6. So zdvihnutým zásobníkom pomaly zacúvajte o 30 až 45 cm dozadu, aby ste vyprázdnili nádobu na odpad. 7. Posuňte páku na otáčanie a vyprázdňovanie zásobníka (S) do polohy RETURN (SPAŤ) a zásobník sa automaticky otočí a klesne do príslušnej polohy. UPOZORNENIE! Ak je zásobník zdvihnutý, nikdy nevypínajte motor. A-14 - FORM NO SR2000

15 SLOVENSKY / A-15 POKYNY NA OVLÁDANIE POKYNY PRI ŤAHANÍ 1. Nasaďte ťahaciu násadu (A) tak, ako je uvedené na obrázku 12. Ťahacie zariadenie sa nachádza pod čerpadlom. 2. Hydraulický obvod pohonu kolies otvoríte otočením násady o Po odtiahnutí otočte násadu o 90 do pôvodnej polohy. PRACHOVÉ FILTRE Filtrovací panel možno pravidelne snímať zo zásobníka a prefúknuť stlačeným vzduchom (ktorý by nemal prekročiť 100 P. S. I.) alebo vyčistiť čistiacim prostriedkom a vodou. (Filtrové panely, ktoré celkom nevyschli, nepoužívajte.) SYSTÉM NA KONTROLU PRACHU Systém prepážok zabudovaný v zásobníku na nečistoty je navrhnutý tak, aby sa pri zametaní minimalizovalo množstvo prachu vo vzduchu. Špina zo zametania sa odvádza do zásobníka. Rotor vysávacieho ventilátora nasáva ľahší prach nahor a cez systém prepážok. Predčisťovacia klapka oddeľuje ťažšie prachové častice a prevádza ich do priestoru pod filtrom. Ľahšie prachové častice sa zachytia na prachovom filtri. Tento systém umožňuje, aby prachové filtre ostali čistejšie a nepotrebovali toľko vytrasení na odstránenie prachu. Ak sa prachový filter upchá, treba stlačiť spínač vytriasača filtra a spustí sa cyklus vytriasania prachu. Týmto sa predĺži jeho životnosť. Pohľad na pohonné čerpadlo z prednej časti zametača OBRÁZOK 12 POZNÁMKA Hlavný zmeták a pohon ventilátora sa po spustení motora vytriasača automaticky vypnú. OBRÁZOK 13 FORM NO SR A-15

16 A-16 / SLOVENSKY VŠEOBECNÁ ÚDRŽBA STROJA OBRÁZOK 14 VÝMENA HLAVNÉHO ZMETÁKA (Pozri obrázok 14) Hlavný zmeták treba vymeniť, ak sú štetiny kratšie ako 5 cm. 1. Otvorte dvierka komory ľavého zmetáka (A). 2. Posuňte ovládanie hlavného zmetáka do polohy SWEEP (ZAMETAŤ). 3. Uvoľnite upevňovaciu skrutku (B). (Pozri Obrázok 14) 4. Vyberte jednotku nosného ramena (C). 5. Vyperte hlavný zmeták (D) a vyhoďte ho do odpadu. 6. Do jeho komory vložte nový zmeták. 7. Otočte ním doprava na hnacom náboji (E), kým do seba pohonné zuby zmetáka do seba nezapadnú. 8. Zasuňte jednotku nosného ramena (C)na svoje miesto. 9. Vráťte upevňovaciu skrutku (B) späť na miesto a dotiahnite ju. 10. Zavrite dvierka komory ľavého zmetáka (A). 11. Naštartujte motor. 12. Posuňte páku zmetáka do polohy SWEEP (ZAMETAŤ). 13. Nechajte zmeták zametať na mieste 30 sekúnd. 14. Posuňte páku zmetáka do polohy UP (hore). 15. Odíďte z testovacieho miesta. 16. Skontrolujte, či na ploche, ktorú zmeták práve zametal, boli štetiny v kontakte s podlahou. Plocha kontaktu štetín zmetáka s podlahou by mala byť široká 5 až 8 cm. NASTAVENIE VÝŠKY HLAVNÉHO ZMETÁKA Výška hlavného zmetáka je prednastavená a nemalo by byť potrebné ju prestavovať. Ak sa zmení a kontaktná plocha zmetáka nebude mať šírku 5 až 8 cm, treba nastaviť dvíhací rám ramena zmetáka. Rám podopierajú dve prírubové ložiská. Nachádzajú sa vo dverách zmetáka. Na dvoch koncových prírubách treba uvoľniť vratové skrutky. Následne možno vyvážiť rám a dotiahnuť skrutky. A-16 - FORM NO SR2000

17 SLOVENSKY / A-17 VŠEOBECNÁ ÚDRŽBA STROJA OBRÁZOK 15 NASTAVENIE DEZÉNU OPOTREBENIA HLAVNÉHO ZMETÁKA Ak sa štetiny zmetáka začnú opotrebúvať, môžete vykonať nasledovné nastavenie na udržanie 5-centimetrového dezénu zmetáka. 1. Uvoľnite krídlovú maticu v priestore motora. 2. Posuňte páku zmetáka do polohy Sweep (Zametať) a nastavte torzný gombík tak, aby ste dosiahli 5-centimetrový dezén zmetáka. Torzný gombík posunie spojovaciu tyč, ktorá v prípade opotrebovania nastavuje zametací dezén zmetáka. 3. Dotiahnite krídlovú maticu na torznom gombíku. NASTAVENIE VÝŠKY BOČNÉHO ZMETÁKA Ak sa bočný zmeták opotrebuje, uvoľnite dve skrutky na nastavenie opotrebenia a posuňte jednotku motor-zmeták tak, aby sa zmeták pri spustení dotýkal podlahy v 3-stupňovom uhle. VÝMENA BOČNÉHO ZMETÁKA Posuňte ovládač bočného zmetáka do polohy UP (HORE). Odstráňte upevňovaciu skrutku naspodku strednej časti bočného zmetáka. Vyberte zmeták. Preložte prírubu bočného zmetáka, rozperu, skrutky, podložky a matice do náhradného bočného zmetáka. Vymenený bočný zmeták nasuňte na hriadeľ. Zasuňte upevňovaciu skrutku a podložku na miesto a dotiahnite ich. KLAPKY ZMETÁKOV Uretánové klapky sú náchylné na poškodenie a treba ich pravidelne kontrolovať a udržiavať v dobrom stave. Bočné klapky a klapky zásobníka (A) sú nastaviteľné a treba dohliadnuť na to, aby boli rovnobežné s podlahou. Zadná klapka by mala byť 1,6 mm nad podlahou. Ak sa klapky opotrebujú alebo poškodia do takej miery, že nemôžu vykonávať svoju funkciu, treba ich vymeniť. FORM NO SR A-17

18 A-18 / SLOVENSKY VŠEOBECNÁ ÚDRŽBA STROJA OBRÁZOK 16 Po každých 50 hodinách používania zametača treba vykonať nasledovné premazanie: 1. Namazať hroty čapov vyprázdňovacieho systému (A) kvalitným viacúčelovým mazadlom. Po každých 50 hodinách používania zametača treba vykonať nasledovné premazanie. 2. Namazať ložiská otočných čapov hnacích kolies(b) a ložiská predných kolies (C) kvalitným viacúčelovým mazadlom. 3. Volantový systém má mazacie zariadenie umiestnené v prednej časti krytu systému. Na namazanie volantového systému prostredníctvom mazacieho zariadenia použite E. P. lítiové mazadlo. 4. Namažte všetky ostatné pohyblivé kĺby(d) stroja olejom # Namažte upínacie konce škrtiaceho kábla plynu (E) mazadlom NAPA # alebo podobným antikoróznym a protioderovým mazadlom. A-18 - FORM NO SR2000

19 SLOVENSKY / A-19 VŠEOBECNÁ ÚDRŽBA STROJA FORM NO SR A-19

20 A-20 / SLOVENSKY VŠEOBECNÁ ÚDRŽBA STROJA POSTUP ÚDRŽBY Kontrola fungovania a v prípade potreby čistenie/nastavenie KAŽDÝCH 8 HODÍN alebo DENNE: 1.Skontrolujte, či je panelový filter nepoškodený a čistý. 2. Skontrolujte hladinu motorového oleja. 3. Skontrolujte hladinu hydraulickej kvapaliny. 4. Skontrolujte, či sa neupchal chladič. 5. Skontrolujte, či klapky nie sú opotrebované alebo poškodené. 6. Skontrolujte, či zmetáky nie sú opotrebované alebo poškodené a nastavte ich podľa potreby. 7. Skontrolujte, či panelový filter (čistá strana) nepresakuje. 8. Skontrolujte brzdový pedál a ručnú brzdu. 9. Pri LP/Dieseli skontrolujte, či nezapáchajú spoje. 10. Skontrolujte separátor vody (Diesel). 11. Vyčistite prachový uzáver vzduchového filtra motora a skontrolujte filter. 12. Skontrolujte spätný hydraulický filter. 13. Skontrolujte hladinu chladiacej zmesi. KAŽDÝCH 50 HODÍN 14. Skontrolujte napnutie všetkých remeňov. 15. Skontrolujte hladinu elektrolytu v batérii (ak nejde o bezúdržbovú batériu). 16. Namažte vyprázdňovací systém. 17. Skontrolujte, či hydraulické hadice nie sú opotrebované alebo roztrhnuté. 18. Otočte hlavný zmeták (dookola). 19. Vyčistite alebo vymeňte panelový filter. Vykonajte odporučenú údržbu motora (Pozri príručku k motoru). KAŽDÝCH 100 HODÍN 20. Vymeňte olej v kľukovej skrini. 21. Vymeňte olejový filter motora. 22. Namažte ložiská otočných čapov hnacích kolies. 23. Namažte ložiská predných kolies. 24. Namažte skriňu volantového systému. 25. Namažte všetky pohyblivé spoje. 26. Skontrolujte, či nie sú opotrebované brzdové obloženia a podľa potreby ich nastavte. 27. Namažte upínacie konce škrtiaceho kábla plynu mazadlom NAPA # alebo podobným antikoróznym a protioderovým mazadlom. Vykonajte odporučenú údržbu motora (Pozri príručku k motoru). KAŽDÝCH 250 HODÍN 29. Vypláchnite chladič chladiaceho systému. 30. Vyberte zapaľovaciu sviečku - vyčistite ju alebo vymeňte (Benzín/LP). 31. Skontrolujte rozdeľovač - servis alebo výmena (Benzín/LP). 32. Vyčistite a namažte spojenie ovládača (Diesel). 33. Vymeňte palivový filter. 34. Vymeňte prvok spätného hydraulického filtra. 35. Skontrolujte, či na zásobníku a dvíhacích ramenách nie sú trhliny alebo drobné ostré predmety. Vykonajte odporučenú údržbu motora (Pozri príručku k motoru). KAŽDÝCH 500 HODÍN 36. Vyčistite hydraulickú nádrž. 37. Vyčistite prívod hydraulickej kvapaliny. 38. Vymeňte hydraulickú kvapalinu. Vykonajte odporučenú údržbu motora (Pozri príručku k motoru). A-20 - FORM NO SR2000

21 TECHNICKÉ ÚDAJE (tak, ako sú na zariadení nainštalované a odskúšané) Model: SR2000 VD LPG SR2000 VD Petrol SR2000 VD Diesel Číslo modelu Hladina akustického tlaku (IEC : 2002 Amend. 1:2005, ISO 11201) db (A) 92.3dB LpA, 3dB KpA Hladina akustického výkonu (IEC : 2002 Amend. 1:2005, ISO 3744) db (A) 112.1dB LWA, 3dB KWA Celková hmotnosť kg 1724 Vibrácie ručných ovládacích prvkov (ISO ) m/s m/s 2 Vibrácie na sedadle (ISO ) m/s 2 0,54 m/s 2 Stúpavosť 21% (11.8 ) SLOVENSKY / A-21 revised 10/12 FORM NO SR A-21

22 B-2 / ČESKY OBSAH ÚVOD... B-3 PROVOZ STROJE... B-3 UPOZORNĚNÍ A VÝSTRAHY... B-4 OBSLUHA OVLÁDACÍCH PRVKŮ A MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ...B-5 B-11 TEPLOMĚR VODY... B-5 POČITADLO HODIN... B-5 PALIVOMĚR... B-5 TLAKOMĚR OLEJE... B-5 VOLTMETR... B-5 SPÍNAČ KARTÁČE A VENTILÁTORU... B-6 SPÍNAČ MOTORU VYKLEPÁVAČE... B-6 ČASOVÝ SPÍNAČ MOTORU VYKLEPÁVAČE (ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA)... B-6 PRŮHLEDOVÝ VODOZNAK HYDRAULICKÉ KAPALINY... B-6 ZDVIH PRAVÉHO BOČNÍHO KARTÁČE A REGULACE VÝKONU... B-6 SPÍNAČ ZAPALOVÁNÍ... B-7 SPÍNAČ OBTOKU MOKRÉHO ČIŠTĚNÍ (ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA)... B-7 4CESTNÝ UKAZATEL SMĚRU (ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA)... B-7 NOŽNÍ BRZDA... B-7 PEDÁL PRO OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI a SMĚRU... B-8 COUVACÍ ALARM (ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA)... B-8 NASTAVENÍ SEDADLA... B-8 PARKOVACÍ BRZDA... B-8 JISTIČE... B-9 ŽHAVICÍ SVÍČKA (NAFTOVÝ MOTOR)... B-9 PÁČKA ZDVIHU ZÁSOBNÍKU/BOČNÍHO KARTÁČE... B-9 PÁČKA VYPRÁZDNĚNÍ/VRÁCENÍ ZÁSOBNÍKU... B-9 OVLÁDÁNÍ ŠKRTICÍ KLAPKY... B-10 KONTROLKA MOTORU... B-10 ZDVIH LEVÉHO BOČNÍHO KARTÁČE A REGUL. VÝKONU (ZVL. VÝB.)... B-10 ZDVIH HLAVNÍHO KARTÁČE... B-10 SPÍNAČ PRACOVNÍCH SVĚTEL (ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA)...B-11 SPÍNAČ SVĚTEL (ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA)...B-11 TLAČÍTKO KLAKSONU...B-11 KABINA (ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA) NEZOBRAZENO...B-11 VYPNUTÍ PŘI NÍZKÉM TLAKU OLEJE...B-11 NÁVOD K OBSLUZE... B-12 B-15 KONTROLNÍ SEZNAM ÚKONŮ PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU... B-12 SPUŠTĚNÍ MOTORU... B-12 KONTROLNÍ SEZNAM ÚKONŮ PO UVEDENÍ DO PROVOZU... B-12 PROVOZ ZAMETACÍHO STROJE... B-12 ZASTAVENÍ ZAMETACÍHO STROJE... B-12 KONTROLNÍ SEZNAM ÚKONŮ PO PROVOZU... B-14 VYPRÁZDNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NEČISTOT... B-14 POKYNY K TAŽENÍ STROJE... B-15 PRACHOVÉ FILTRY... B-15 SYSTÉM PRACHOVÉ FILTRACE... B-15 CELKOVÁ ÚDRŽBA STROJE... B-16 B-20 TECHNICKÉ ÚDAJE... B-21 B-2 - FORM NO SR2000

23 ČESKY / B-3 ÚVOD Tato příručka vám pomůže maximálně využít váš stroj Nilfisk SR2000. Pozorně si ji přečtěte, dříve než stroj uvedete do provozu. Směr vpravo nebo vlevo uvedený v této příručce znamená vpravo nebo vlevo z pohledu ze sedadla řidiče. NÁHRADNÍ DÍLY A SERVIS Opravy by v případě potřeby měly být prováděny v oprávněném servisním středisku společnosti Nilfisk, které k tomuto účelu zaměstnává personál vyškolený výrobcem a udržuje si zásobu originálních náhradních dílů a příslušenství Nilfisk. V případě potřeby opravy nebo servisního zásahu se obraťte na MÍSTNÍHO ZÁSTUPCE společnosti NILFISK. Při kontaktu se servisním střediskem uvádějte prosím číslo modelu a výrobní číslo vašeho stroje. ÚPRAVY Zákazník či uživatel nebude bez předchozího písemného souhlasu společnosti Nilfisk-Advance Inc. provádět žádné úpravy nebo umísťovat doplňky čistícího stroje, jež mají vliv na kapacitu a bezpečnou činnost. Neschválené úpravy ruší platnost záruky na stroj a činí zákazníka odpovědným za jakékoliv vyplývající nehody. TYPOVÝ ŠTÍTEK Číslo modelu a výrobní číslo je uvedeno na typovém štítku stroje, umístěném na stěně prostoru pro operátora. Tyto informace jsou požadovány při objednávání náhradních dílů pro stroj. Využijte místa níže pro zaznamenání čísla modelu a výrobního čísla stroje pro pozdější použití. MODEL VÝROBNÍ ČÍSLO Poznámka: Podívejte se také do návodu k údržbě a obsluze od výrobce dodaného motoru, kde je uvedena podrobná specifikace motoru a servisní údaje. VYBALENÍ STROJE Při dodání stroje pečlivě prohlédněte přepravní obal a stroj, zda-li nevykazují známky poškození. Pokud je poškození zřejmé, uložte všechny součásti přepravního obalu tak, aby je mohl zkontrolovat zástupce přepravní společnosti, která stroj doručila. Ihned kontaktujte přepravní společnost a poškození reklamujte. PROVOZ STROJE VÁŠ ZAMETACÍ STROJ BYL DODÁN JAKO ÚPLNÝ, ALE NEUVÁDĚJTE JEJ DO PROVOZU, DOKUD SI NEPŘEČTETE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY. 1. Stroj vybalte a vyjměte jej opatrně, abyste se vyvarovali poškození. 2. Připojte a natáhněte kabely baterií. 3. Naplňte nádrž BEZOLOVNATÝM benzinem nebo motorovou naftou. VÝSTRAHA! Palivovou nádrž nikdy neplňte, když běží motor. Vždy se ujistěte, že jsou nádrž na palivo a zametací stroj elektricky připojené před nalitím paliva. To lze snadno provést pomocí izolovaného drátu (trvale připojeného k nádrži) se svorkou baterie na druhém konci. 4. Zkontrolujte množství motorového oleje v klikové skříni. Ačkoli je řádně namazána z výroby, zkontrolujte ji před spuštěním motoru. Nepoužívá se žádný speciální záběhový olej a doporučený počet provozních hodin před první výměnou oleje je stejný jako obvykle. Viz Servisní příručka Nilfisk. 5. Zkontrolujte množství chladicí kapaliny v chladiči. Nemrznoucí směs trvalého typu je přidávána z výroby, aby byla poskytnuta ochrana přibližně do -37 C. Pro zachování této úrovně ochrany vždy přilijte 1 díl vody do 1 dílu nemrznoucí směsi. 6. Zkontrolujte množství hydraulického oleje v nádrži umístěné uprostřed stroje vedle motoru. Hydraulická nádrž je plná, pokud je olej vidět v průhledovém vodoznaku se zásobníkem v poloze DOWN (DOLŮ). Je-li potřeba olej, přilijte POUZE HYDRAULICKOU KAPALINU, kapalinu FORD typu F ATF pro automatickou převodovku. POZNÁMKA Po prvních 50 provozních hodinách musí být proveden servis motoru, aby byl nadále zajištěn vysoký výkon a bezvadný provoz. Viz Údržba. revised 7/11 FORM NO SR B-3

24 B-4 / ČESKY SYMBOLY Nilfisk používá níže uvedené symboly k označování potenciálně nebezpečných podmínek. Tyto informace si vždy pečlivě přečtěte a učiňte potřebné kroky k zajištění bezpečnosti personálu a majetku. NEBEZPEČÍ! Slouží k upozornění na bezprostřední nebezpečí, která mohou způsobit zranění nebo usmrcení osob. VÝSTRAHA! Slouží k upozornění na situaci, která může způsobit vážné zranění osob. UPOZORNĚNÍ! Slouží k upozornění na situaci, která může způsobit lehká zranění osob nebo poškození stroje či jiného majetku. Před použitím stroje si přečtěte všechny pokyny. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY V textu jsou obsažena specifická upozornění a výstrahy s cílem varovat vás před potenciálním nebezpečím, vedoucím k poškození stroje nebo zranění osob. Tento přístroj je určen k průmyslovému využití například v hotelích, školách, nemocnicích, továrnách, obchodech a kancelářích a nikoliv k běžnému domácímu úklidu. VÝSTRAHA! Tento stroj smí používat pouze řádně vyškolené a oprávněné osoby. Tento stroj není určen pro použití osobami (včetně dětí), jejichž fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti jsou omezeny, nebo osobami, které nemají dostatečné zkušenosti nebo znalosti. Při jízdě po rampách nebo nakloněných rovinách se vyvarujte náhlého zastavování. Vyvarujte se ostrého zatáčení. Při jízdě dolů po rampě jeďte nízkou rychlostí. Při práci s hydraulickým systémem, nebo v jeho blízkosti používejte vždy vhodný oděv a ochranu očí, abyste se vyvarovali potřísnění hydraulickým olejem nebo zraněním. Před servisem elektrických součástí vypněte klíčem zapalování (O) a odpojte baterii. Nikdy nepracujte pod strojem bez bezpečnostních bloků nebo stojanů na podporu stroje. Nikdy nepoužívejte hořlavé čisticí prostředky, neprovozujte stroj na nebo v blízkosti těchto prostředků, ani v prostorách, kde se nacházejí hořlavé kapaliny. Nemyjte tento stroj tlakovým čističem. Tento stroj produkuje výfukové plyny (oxid uhelnatý), které mohou způsobit vážná zranění nebo usmrcení osob, a proto je při používání stroje nutno vždy zajistit dostatečné větrání. Nevyprazdňujte zásobník nad otevřenou jámou nebo rampou. Nevyprazdňujte zásobník, když je stroj na šikmé ploše (rampě). Stroj musí být ve vodorovné poloze. Provozujte pouze tehdy, když jsou víka, kryty a přístupové panely bezpečně zavřené. Nikdy nejezděte se zásobníkem ve zdvižené poloze. Dávejte pozor na překážky, obzvláště nad hlavou. Na stroji nikoho nepřepravujte. Poškození nebo nefunkčnosti ihned oznamte. Stroj neprovozujte, dokud nebudou dokončeny opravy. Údržbu a opravy smí provádět pouze autorizovaný personál. Nikdy ručně nestlačujte elektrický spínač na levém zdvižném ramenu, když je zásobník zdvižený. Abyste zajistili stabilitu tohoto zametacího stroje v normálním provozu, nesmí být odstraněna protizávaží, chránič nad hlavou, zadní nárazník nebo jakékoli podobné vybavení nainstalované výrobcem jako originální vybavení. Pokud by bylo nezbytné takové vybavení sejmout kvůli opravě nebo údržbě, musí být znovu nainstalováno, než bude zametací stroj opět uveden do provozu. Sestava kol může explodovat a způsobit vážná zranění nebo usmrcení osob. Servis sestavy kol musí provádět řádně vyškolený a kvalifikovaný personál v souladu s americkou normou OSHA 29 Sb. část Nepřifukujte sestavy pneumatik a ráfků, které byly provozovány ve velmi podhuštěném nebo prázdném stavu. Pneumatika a ráfek mohou explodovat a způsobit vážná nebo smrtelná zranění. UPOZORNĚNÍ! Tento stroj není schválen pro použití na veřejných chodnících nebo silnicích. Tento stroj není vhodný pro sběr nebezpečného prachu. Při provozu tohoto stroje dbejte na to, aby nebyly ohroženy třetí osoby, obzvláště děti. Před prováděním jakéhokoliv servisního zásahu na stroji si pečlivě přečtěte všechny pokyny, které se příslušného servisního zásahu týkají. Nenechávejte stroj bez dozoru, aniž byste předtím nevypnuli klíčem zapalování (O), nevytáhli klíček ze spínací skříňky a nezatáhli parkovací brzdu. Před výměnou kartáčů nebo před otevřením přístupových panelů vypněte klíčem zapalování (O). Učiňte všechna bezpečnostní opatření, aby nedošlo k zachycení vlasů, šperků nebo volných částí oblečení pohyblivými částmi stroje. USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY B-4 - FORM NO SR2000 revised 10/12

25 ČESKY / B-5 FUNKCE OVLÁDACÍCH PRVKŮ A MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ A Teploměr vody B Počitadlo hodin C Palivoměr D Tlakoměr oleje E Voltmetr F Spínač kartáče a ventilátoru G Spínač motoru vyklepávače H Zdvih pravého bočního kartáče I Obtok mokrého čištění (zvláštní výbava) J Spínač zapalování K Ukazatele směru (zvláštní výbava) L Nožní brzda M Pedál pro ovládání rychlosti a směru N Spínač couvacího alarmu (zvláštní výbava) O Nastavení sedadla P Parkovací brzda Q Jističe R Zdvih zásobníku S Otáčení a vyprazdňování zásobníku T Ovládání škrticí klapky U Kontrolka motoru (benzin/lpg) V Zdvih levého bočního kartáče W Zdvih hlavního kartáče X Spínač pracovních světel (zvláštní výbava) Y Spínač světel (zvláštní výbava) Z Klakson AA Žhavicí svíčka (naftový motor) OBRÁZEK 2 TEPLOMĚR VODY (viz obrázek 2) Teploměr vody (A) je umístěn na přístrojové desce nalevo od palivoměru. Měřicí přístroj je aktivovaný vysílačem v motoru. Zobrazuje teplotu chladicí kapaliny v motoru ve stupních Fahrenheita. POČITADLO HODIN (viz obrázek 2) Tento měřicí přístroj (B) je umístěn nalevo od tlakoměru oleje na přístrojové desce. Tento měřicí přístroj se aktivuje, když se rozeběhne motor. Udává aktuální dobu chodu stroje. Počitadlo lze používat k indikaci intervalů, ve kterých má být prováděna údržba stroje. PALIVOMĚR (viz obrázek 2) Palivoměr (C) je umístěn mezi teploměrem vody a voltmetrem na přístrojové desce a udává množství paliva obsaženého v nádrži. TLAKOMĚR OLEJE (viz obrázek 2) Tlakoměr oleje (D) je umístěn na přístrojové desce napravo od počitadla hodin. Měřicí přístroj je mechanický a aktivovaný vysílačem v motoru. Zobrazuje tlak motorového oleje v psi. VOLTMETR (viz obrázek 2) Voltmetr (E) je umístěn na přístrojové desce napravo od palivoměru. Měřicí přístroj udává nabíjení nebo vybíjení baterie. Když je klíč v poloze pro příslušenství, měřič zaznamená přibližně 12 voltů. Měřič udává přibližně 13 až 14,5 voltů, když motor běží. To znamená, že alternátor funguje správně. FORM NO SR B-5

26 B-6 / ČESKY FUNKCE OVLÁDACÍCH PRVKŮ A MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ OBRÁZEK 3 OBRÁZEK 4 SPÍNAČ KARTÁČE A VENTILÁTORU (viz obrázek 2) Spínač kartáče a ventilátoru (F) je umístěn nalevo od páčky pravého bočního kartáče. Spínač ovládá kartáče a systém ventilátoru vysavače. Má polohy vypnuto a zapnuto. SPÍNAČ MOTORU VYKLEPÁVAČE (viz obrázek 2) Spínač motoru vyklepávače (G) je umístěn pod spínačem kartáče a ventilátoru. Toto je tlačítkový spínač, který aktivuje motory vyklepávače filtru. Přidržte spínač na 20 až 30 sekund, abyste aktivovali motory vyklepávače. Když byly motory vyklepávače aktivovány, kartáče a oběžné kolo ventilátoru se zastaví. Motory vyklepávače budou pracovat pouze tehdy, když je zásobník v poloze SWEEP (ZAMETÁNÍ). Spínač na přístrojové desce není, když je stroj vybaven volbou CDC prachového filtru. ČASOVÝ SPÍNAČ MOTORU VYKLEPÁVAČE (ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA) (viz obrázek 2) Spínač motoru vyklepávače (G) je umístěn pod spínačem kartáče a ventilátoru. Toto je tlačítkový spínač, který aktivuje motory vyklepávače filtru na 20 až 30 sekund po stisknutí. Když byly motory vyklepávače aktivovány, kartáče a oběžné kolo ventilátoru se zastaví. Motory vyklepávače budou pracovat pouze tehdy, když je zásobník v poloze SWEEP (ZAMETÁNÍ). PRŮHLEDOVÝ VODOZNAK HYDRAULICKÉ KAPALINY (viz obrázek 3) Průhledový vodoznak se nachází na boku nádrže s hydraulickým olejem. Průhledový vodoznak udává množství hydraulického oleje v nádrži. Hladina kapaliny musí být vidět v průhledovém vodoznaku, když je zásobník v dolní poloze. Je-li průhledový vodoznak zcela plný, v nádrži je příliš velké množství tekutiny. ZDVIH PRAVÉHO BOČNÍHO KARTÁČE A REGULACE VÝKONU (viz obrázek 4) Zdvih pravého bočního kartáče (H) a regulátor výkonu je umístěný napravo na přístrojové desce. Abyste zdvihli a zastavili boční kartáč, uchopte páčku a zatlačte ji do blokovací polohy označené šipkou UP (NAHORU). Abyste spustili boční kartáč dolů, uchopte páčku a zatlačte ji nahoru a doleva (směrem od blokovací polohy). Tlačte páčku dolů, dokud nebude u šipky DOWN (DOLŮ). Kartáč se automaticky začne otáčet, když je spuštěn dolů. Abyste spustili boční kartáče, uveďte páčku pro zdvihu zásobníku/bočního kartáče do polohy ON (ZAPNUTO) (viz obrázek 9). B-6 - FORM NO SR2000

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041665. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041665. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041665 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56507009 (4 cyl LPG), 56507010 (4 cyl Petrol), 56507011 (4 cyl Diesel) 56508769 (4 cyl LPG / cab), 56508770 (4 cyl Petrol

Bardziej szczegółowo

9/12 FORM NO. 56091071

9/12 FORM NO. 56091071 9/12 FORM NO. 56091071 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56107512 (4 cyl LPG), 56107513 (4 cyl Diesel), 56107514 (4 cyl LPG / cab), 56107515 (4 cyl Diesel / cab) 56107517 (4 cyl Gasoline/Petrol

Bardziej szczegółowo

CR 1100, CR 1200. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató. 2/04 revised 9/10 FORM NO. 56041576

CR 1100, CR 1200. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató. 2/04 revised 9/10 FORM NO. 56041576 CR 1100, CR 1200 Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató Nilfisk Models: 56303004 (CR 1200), 56303005 (CR 1100 / OBS) 2/04 revised 9/10 FORM NO. 56041576 A-Slovensky

Bardziej szczegółowo

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO.

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO. SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) Slovensky Návod na používanie... A-2 - A-20 Česky Návod k obsluze... B-2 - B-20 Polski Instrukcja obsługi...

Bardziej szczegółowo

Condor BR 1100S series

Condor BR 1100S series Condor BR 1100S series Návod na používanie/návod k obsluze/instrukcja obsługi/használati útmutató Advance Models: 56413000(4030D), 56413001(4030C / w/sweep system), 56413891(4030C / w/o sweep system) 56413002(4530D),

Bardziej szczegółowo

SC800 INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041999. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

SC800 INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041999. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041999 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56112034(SC800-71), 56112035(SC800-86), 56112036(SC800-71C) Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati

Bardziej szczegółowo

BR850S, BR1050S INSTRUCTIONS FOR USE. 2/10 revised 9/12 FORM NO. 56041993. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

BR850S, BR1050S INSTRUCTIONS FOR USE. 2/10 revised 9/12 FORM NO. 56041993. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 2/10 revised 9/12 FORM NO. 56041993 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56390916(850S), 56390921(1050S), 56390919(850SC) 56390923(1050SC), 56381009(850S ), 56381011(850SC ) 56381012(1050S ),

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 44010 I. Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi. Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń

FAVORIT 44010 I. Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi. Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń FAVORIT 44010 I Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń 2 Obsah Ďakujeme Vám, že ste si vybrali jeden z našich vysokokvalitných výrobkov. Aby

Bardziej szczegółowo

VHO200 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C402-CZ-SK-PL-H 09/2014

VHO200 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C402-CZ-SK-PL-H 09/2014 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS CZ SK PL H C402-CZ-SK-PL-H 09/2014 Obsah Návod k použití...2 Bezpečnost operátora... 2 Obecné informace o používání vysavače...

Bardziej szczegółowo

Hydro-Retriever 3800 Hydro-Retriever 2042 BR 1100, 1100C, 1100C-XL

Hydro-Retriever 3800 Hydro-Retriever 2042 BR 1100, 1100C, 1100C-XL Hydro-Retriever 3800 Hydro-Retriever 2042 BR 1100, 1100C, 1100C-L Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató Advance MODELS 56410000(disc), 56410350(cyl.), 56410001(2042)

Bardziej szczegółowo

CSA 29021. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I

CSA 29021. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I CSA 29021 CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I UPOZORNĚNÍ! Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladničky, která používá pro životní prostředí zcela neškodné

Bardziej szczegółowo

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK 509111-05 CZ/SK DW432 DW433 2 3 4 5 CZ PÁSOVÁ BRUSKA Blahopøejeme Vám! Rozhodli jste se pro elektronáøadí firmy DEWALT, jež pokraèuje v dlouhé tradici této firmy, vyznaèující se tím, že nabízí odborníkovi

Bardziej szczegółowo

FS225320 SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA STOJĄCY ZAMRAŻARKI ZAMRZOVALNA OMARA FAGYASZTÓSZEKRÉNY

FS225320 SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA STOJĄCY ZAMRAŻARKI ZAMRZOVALNA OMARA FAGYASZTÓSZEKRÉNY FS225320 SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA STOJĄCY ZAMRAŻARKI ZAMRZOVALNA OMARA FAGYASZTÓSZEKRÉNY UPOZORNĚNÍ! Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladničky, která používá pro životní prostředí

Bardziej szczegółowo

CR1500 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/08 revised 1/14 FORM NO. 56041718. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

CR1500 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/08 revised 1/14 FORM NO. 56041718. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 3/08 revised 1/14 FORM NO. 56041718 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56514850 (VD Gas), 56514852 (VD LP), 56514854 (VD Diesel) Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati

Bardziej szczegółowo

UHB51-1500 INSTRUCTIONS FOR USE 12/12 FORM NO. 56091090. Model: 01610A This manual is only for machines after serial number 3000117136.

UHB51-1500 INSTRUCTIONS FOR USE 12/12 FORM NO. 56091090. Model: 01610A This manual is only for machines after serial number 3000117136. 12/12 FORM NO. 56091090 Model: 01610A This manual is only for machines after serial number 3000117136. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató Lietošanas instrukcija

Bardziej szczegółowo

EOL5821 EOR5821... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30

EOL5821 EOR5821... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30 EOL5821 EOR5821...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2.

Bardziej szczegółowo

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. CZ Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH CZ ZVLÁŠTNÍ

Bardziej szczegółowo

559122-68 CZ/SK D28217 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187

559122-68 CZ/SK D28217 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187 559122-68 CZ/SK D28217 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187 2 3 4 CZ ÚHLOVÁ BRUSKA Blahopřejeme Vám! D28127/D28187 Rozhodli jste se pro nářadí firmy DEWALT. Dlouhá

Bardziej szczegółowo

FSA 21320 X PL SK CZ. Instrukcja Obsługi. Pokyny pre pouzitie. Pokyny pro používání

FSA 21320 X PL SK CZ. Instrukcja Obsługi. Pokyny pre pouzitie. Pokyny pro používání FSA 21320 X PL SK CZ Instrukcja Obsługi Pokyny pre pouzitie Pokyny pro používání UWAGA! Aby zapewnić normalną pracę tej, wykorzystującej całkowicie przyjazny środowisku (łatwopalny tylko w pewnych warunkach)

Bardziej szczegółowo

L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34

L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 6 TECHNICKÉ INFORMACE 7 POPIS SPOTŘEBIČE 8 OVLÁDACÍ

Bardziej szczegółowo

ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY

ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY CZ ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY XT160624 600mm (MZ624Y) XT160630 750mm (MT630Y) XT160636 900mm (MT636Y) Pro řezání keramických obkladů, dlažby, glazurované a tvrzené dlažby, mramoru. XT160624 XT160630 XT160636

Bardziej szczegółowo

Pekáreň chleba Pekárna chleba Urządzenie do wypieku chleba. Návod na obsluhu/záruka Návod k obsluze/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna

Pekáreň chleba Pekárna chleba Urządzenie do wypieku chleba. Návod na obsluhu/záruka Návod k obsluze/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna Pekáreň chleba Pekárna chleba Urządzenie do wypieku chleba Návod na obsluhu/záruka Návod k obsluze/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna SK CZ PL Návod uschovajte pre ďalšie použitie. Návod uschovejte

Bardziej szczegółowo

47035VD CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 33

47035VD CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 33 47035VD CS Návod k použití PL Instrukcja obsługi 33 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Bardziej szczegółowo

RM3230. Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką

RM3230. Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką Virtuves kombains Food proccessor with juice extractor Küchenmaschine mit Entsafter RM3230 CZ SK PL LV EN DE CZ

Bardziej szczegółowo

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru Příručka k rychlé instalaci: NWD2105 Základní informace NWD2105 je bezdrátový USB adaptér určený pro použití s počítačem. NWD2105 je kompatibilní s technologií WPS (Wi-Fi Protected Setup). A: LED kontrolka

Bardziej szczegółowo

VAROVÁNÍ CZ - PL - STOPNIOWE SCHODKI, INSTRUKCJA CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE

VAROVÁNÍ CZ - PL - STOPNIOWE SCHODKI, INSTRUKCJA CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE CZ - VAROVÁNÍ CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE (Model: #JL9R11 / #JL9R11-1 / #JL9R11-1F) *PŘED SESTAVENÍM POZORNĚ PŘEČÍST SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE (Model: #JL9R11 / #JL9R11-1 / #JL9R11-1F)

Bardziej szczegółowo

CZ koloběžka MASTER 16-12 SK kolobežka MASTER 16-12 PL hulajnoga MASTER 16-12

CZ koloběžka MASTER 16-12 SK kolobežka MASTER 16-12 PL hulajnoga MASTER 16-12 CZ koloběžka MASTER 16-12 SK kolobežka MASTER 16-12 PL hulajnoga MASTER 16-12 návod na použití / návod na použitie / instrukcja obsługi CZ Základy bezpečnosti TATO KOLOBĚŽKA NENÍ URČENA PRO DĚTI MLADŠÍ

Bardziej szczegółowo

Návod na obsluhu Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Használati utasítás

Návod na obsluhu Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Használati utasítás Návod na obsluhu Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Használati utasítás DM650 Prosím, preãítajte si pozorne tento návod na obsluhu a presvedãte sa, ãi pokynom pred pouïívaním stroja rozumiete. NeÏ zaãnete

Bardziej szczegółowo

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven MTV3125 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept

Bardziej szczegółowo

CS234020. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I. HŰTŐ-ÉS FAGYASZTÓGÉP I-es típusú

CS234020. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I. HŰTŐ-ÉS FAGYASZTÓGÉP I-es típusú CS234020 CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I HŰTŐ-ÉS FAGYASZTÓGÉP I-es típusú HLADILNO-ZAMRZOVALNI APARAT tipa I UPOZORNĚNÍ! Aby byl zajištěn normální provoz

Bardziej szczegółowo

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 23 Chłodziarko-zamrażarka S93820CMX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 23 Chłodziarko-zamrażarka S93820CMX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 23 Chłodziarko-zamrażarka S93820CMX2 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4. PROVOZ...7

Bardziej szczegółowo

Indukční deska vestavná Indukčná doska vstavaná Płyta indukcyjna do zabudowy Built-in induction plate

Indukční deska vestavná Indukčná doska vstavaná Płyta indukcyjna do zabudowy Built-in induction plate Indukční deska vestavná Indukčná doska vstavaná Płyta indukcyjna do zabudowy Built-in induction plate CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám,

Bardziej szczegółowo

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 45002. Instrukcja obsługi

FAVORIT 45002. Instrukcja obsługi FAVORIT 45002 Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím

Bardziej szczegółowo

CS - Návod na montáž a používání Výrobce odmítá převzít jakoukoliv odpovědnost za případné závady, škody nebo vznícení digestoře, které byly způsobeny nedodržením těchto předpisů. Digestoř je projektován

Bardziej szczegółowo

Návod na obsluhu Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Használati utasítás

Návod na obsluhu Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Használati utasítás Návod na obsluhu Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Használati utasítás CS 2512 Prosím, preãítajte si pozorne tento návod na obsluhu a presvedãte sa, ãi pokynom pred pouïívaním stroja rozumiete. NeÏ zaãnete

Bardziej szczegółowo

BT 1000 EB NL BT 1000 EB VAR NL

BT 1000 EB NL BT 1000 EB VAR NL BT 1000 EB NL BT 1000 EB VAR NL I CZ SK Decespugliatore elettrico MANUALE DI ISTRUZIONI ISTRUZIONI ORIGINALI Elektrický křovinořez NÁVOD K OBSLUZE PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU K OBSLUZE Elektrický krovinorez

Bardziej szczegółowo

TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Přenosný přehrávač MP3 a CD s rádiem renosný prehrávač MP3 a CD s rádiom PRZENOŚNY ODTWARZACZ

Bardziej szczegółowo

DOPLŇKY PRO STAVBU DOPLNKY PRE STAVBU ELEMENTY DODATKOWE NÁVRH PLYNOVÉ VZPĚRY / NÁVRH PLYNOVEJ VZPERY / SPOSÓB DZIAŁANIA

DOPLŇKY PRO STAVBU DOPLNKY PRE STAVBU ELEMENTY DODATKOWE NÁVRH PLYNOVÉ VZPĚRY / NÁVRH PLYNOVEJ VZPERY / SPOSÓB DZIAŁANIA 2010/06/08 DOPLŇKY PRO STVBU DOPLNKY PRE STVBU ELEMENTY DODTKOWE Vzpěry plynové / Vzpery plynové / Siłowniki NÁVRH PLYNOVÉ VZPĚRY / NÁVRH PLYNOVEJ VZPERY / SPOSÓB DZIŁNI CZ Tímto vztahem se vypočte potřebná

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod na používanie Sporák Kuchenka Aragaz Sporák EKC513516 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 60660. naczyń

FAVORIT 60660. naczyń FAVORIT 60660 Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka do naczyń Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Bardziej szczegółowo

Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie

Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 21 Chłodziarko-zamrażarka SK Návod na používanie 42 Chladnička s mrazničkou SCZ71800F1 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Bardziej szczegółowo

Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA

Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA CZ Česky, 1 SK Slovenčina, 52 TCD 83B HU Magyar, 18 TR Türkçe, 69 PL Polski, 35 Při prvním zapnutí sušičky musíte zvolit preferovaný jazyk, viz str. 6 Obsah Důležité informace,

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 47020 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás

Bardziej szczegółowo

Príručka operátora Provozní pŕíručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586

Príručka operátora Provozní pŕíručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 Príručka operátora Provozní pŕíručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SK CZ PL HU Slovensky (2-33) Česky (34-65) Polski (66-97) Magyar (98-129) Prečítajte

Bardziej szczegółowo

Príručka operátora Provozní příručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás

Príručka operátora Provozní příručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC R Príručka operátora Provozní příručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás SK CZ PL HU Slovensky (2-31) Česky (32-61)

Bardziej szczegółowo

DIGITÁLNÍ JOGURTOVAČ DIGITÁLNY JOGURTOVAČ JOGURTOWNICA DIGITÁLIS JOGHURTKÉSZÍTŐ DIGITALNI APARAT ZA JOGURT

DIGITÁLNÍ JOGURTOVAČ DIGITÁLNY JOGURTOVAČ JOGURTOWNICA DIGITÁLIS JOGHURTKÉSZÍTŐ DIGITALNI APARAT ZA JOGURT DIGITÁLNÍ JOGURTOVAČ DIGITÁLNY JOGURTOVAČ JOGURTOWNICA DIGITÁLIS JOGHURTKÉSZÍTŐ DIGITALNI APARAT ZA JOGURT GZ-700 CZ SK PL H SI Návod k obsluze Návod na obsluhu Instrukcja obsługi Használati útmutató Navodila

Bardziej szczegółowo

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511111-41 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker.eu KW750

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511111-41 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker.eu KW750 Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511111-41 SK Preložené z pôvodného návodu www.blackanddecker.eu KW750 2 3 SLOVENČINA Použitie výrobku Váš hoblík Black & Decker je určený na hobľovanie dreva,

Bardziej szczegółowo

DV2X311D NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player DVD odtwarzacz

DV2X311D NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player DVD odtwarzacz DV2X311D NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player DVD odtwarzacz Obsah Úvod Bezpečnostní opatření 2 Důležité bezpečnostní pokyny 3

Bardziej szczegółowo

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 9241 ESKY Dkujeme Vám, že jste se rozhodli pro tento výrobek firmy SOEHNLE PROFESSIONAL. Tento výrobek je vybaven všemi znaky

Bardziej szczegółowo

ECO D58 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO

ECO D58 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO ECO D58 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO Robotický vysavač / Robotický vysávač Odkurzacz automatyczny / Robot Vacuum

Bardziej szczegółowo

Príručka operátora Provozní příručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás

Príručka operátora Provozní příručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás Príručka operátora Provozní příručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC R Models: 00318F, 00319F, 00343F, 00344F Patent

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Trouba Sütő Piekarnik Rúra EOC66700 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka Umývačka riadu ESF 68030 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete

Bardziej szczegółowo

IO 00436/3 OSC 510, OSC 510W OSC 610, OSC 610W. Návod k obsluze. Kuchyňská digestoř. Návod na obsluhu. Kuchyňská digestoř

IO 00436/3 OSC 510, OSC 510W OSC 610, OSC 610W. Návod k obsluze. Kuchyňská digestoř. Návod na obsluhu. Kuchyňská digestoř IO 00436/3 OSC 510, OSC 510W OSC 610, OSC 610W Návod k obsluze Kuchyňská digestoř Návod na obsluhu Kuchyňská digestoř CZ SK Vážení kupující, Stali jste se uživateli nejnovější generace kuchyňských digestoří

Bardziej szczegółowo

INSTALLATION INSTALLATION

INSTALLATION INSTALLATION INDICE INDEX INHALTSVERZEICHNIS INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION ALLGEMEINE INFORMATIONEN NORME DI SICUREZZA SAFETY RULES SICHERHEITSVORSCHRIFTEN IDENTIFICAZIONE IDENTIFICATION KENNZEICHNUNG STATO

Bardziej szczegółowo

EWP 106200 W... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28

EWP 106200 W... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28 EWP 106200 W...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Máquina de lavar loiça Umývačka ESI 67070 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete

Bardziej szczegółowo

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher MNV4560 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 68860 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

Bardziej szczegółowo

PODĚKOVÁNÍ. Technické parametry. Příkon dolního topného tělesa. Příkon grilovacího tělesa Rozsah nastavení teploty 0 250 C. Vnitřní objem ETV6360

PODĚKOVÁNÍ. Technické parametry. Příkon dolního topného tělesa. Příkon grilovacího tělesa Rozsah nastavení teploty 0 250 C. Vnitřní objem ETV6360 CZ Elektrická multifunkční trouba vestavná Elektrická multifunkčná rúra vstavaná Elektryczny piekarnik wielofunkcyjny do zabudowy Built-in Multifunctional Electric Oven CZ SK PL EN 1 CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46

FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám

Bardziej szczegółowo

!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!%

!#$%& &'# (! &) *%# # + &,%# - #!% !" #" # " $% "!#&#" # '!#!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!% &$!"#! "."!"! " %'(%)!*+!"#$%& " # / 0 1223 %% 45!##!# # % %.% #6 " ##7# "#. 1 # ##%# #, 8 " #"# % ## %"" # % " #."#,-%.+/&$#" 3 " "" "%.

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DV2X227DU NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ DVD ODTWARZACZ / DVD PLAYER DVD LEJÁTSZÓ Vážený zákazníku, děkujeme

Bardziej szczegółowo

UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI

UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI Rotoped MASTER R 19 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ: Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich

Bardziej szczegółowo

RYCHLÝ PRŮVODCE RÝCHLY SPRIEVODCA KRÓTKI PRZEWODNIK RÖVID ÚTMUTATÓ HUSQVARNA AUTOMOWER 420/430X/450X

RYCHLÝ PRŮVODCE RÝCHLY SPRIEVODCA KRÓTKI PRZEWODNIK RÖVID ÚTMUTATÓ HUSQVARNA AUTOMOWER 420/430X/450X RYCHLÝ PRŮVODCE RÝCHLY SPRIEVODCA KRÓTKI PRZEWODNIK RÖVID ÚTMUTATÓ HUSQVARNA AUTOMOWER 420/430X/450X QG,1157867,420,430X,450X,2016_151124.indd 1 2015-11-27 10:36:02 1 3 m / 10 ft 2 75 cm / 2 1/2 0 cm /

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EHF46241FK http://pl.yourpdfguides.com/dref/5028569

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EHF46241FK http://pl.yourpdfguides.com/dref/5028569 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX EHF46241FK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

F88030VI. Instrukcja obsługi

F88030VI. Instrukcja obsługi F88030VI Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DV5H 935 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ DVD ODTWARZACZ / DVD PLAYER DVD LEJÁTSZÓ Vážený zákazníku, děkujeme

Bardziej szczegółowo

Topinkovaè Hriankovaè Toster

Topinkovaè Hriankovaè Toster Topinkovaè Hriankovaè Toster B-4294 Návod k obsluze - Návod na obsluhu - Instrukcja obs³ugi II/10 CZ/SK/PL Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz -2- Návod k použítí

Bardziej szczegółowo

MM4230 Concept Professional Multi

MM4230 Concept Professional Multi Masomlýnek Mlynček na mäso Maszynka do mięsa Meat grinder MM4230 Concept Professional Multi CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli

Bardziej szczegółowo

A-2 / SLOVENSKY OBSAH A-2 - FORM NO. 56041579 - CR 1100, 1200, 1400. Strana

A-2 / SLOVENSKY OBSAH A-2 - FORM NO. 56041579 - CR 1100, 1200, 1400. Strana CR 1100, CR 1200, CR 1400 Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató Obsolete Nilfisk MODELS 56304009, 56304010, 56304011, 56304012, 56304013, 56304014, 56304015, 56304016,

Bardziej szczegółowo

SANTO 70318-5 KG. mrazničkou

SANTO 70318-5 KG. mrazničkou SANTO 70318-5 KG Návod k použití Instrukcja obsługi Kullanma Kılavuzu Chladnička s mrazničkou Chłodziarkozamrażarka Buzdolabı 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků.

Bardziej szczegółowo

KGE.. cs Návod na použití sk Návod na obsluhu. pl Instrukcja obsługi

KGE.. cs Návod na použití sk Návod na obsluhu. pl Instrukcja obsługi KGE.. cs Návod na použití sk Návod na obsluhu pl Instrukcja obsługi cs Obsah Bezpečnostní a výstražné pokyny... 4 Pokyny k likvidaci... 5 Rozsah dodávky... 6 Dbejte na teplotu místnosti a větrání... 6

Bardziej szczegółowo

VY 204 SK CZ PL. Návod na obsluhu/záruka Návod na použití/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna. Záručný list / Záruční list

VY 204 SK CZ PL. Návod na obsluhu/záruka Návod na použití/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna. Záručný list / Záruční list 12 No. Model / Model Záručný list / Záruční list Adresa / Adresa Dátum opravy / Datum opravy Prijaté / Přijetí Ukončenie / Ukončení Dátum predaja / Datum prodeje Pečiatka a podpis predávajúceho Razítko

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie Bubnová sušička Suszarka bębnowa Sušička EDH 97981W 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 44410 VI. Instrukcja obsługi

FAVORIT 44410 VI. Instrukcja obsługi FAVORIT 44410 VI Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím

Bardziej szczegółowo

Suszarka Instrukcja obsługi Sušička Užívateľská príručka DPY 8506 GXB1 2960310963_SK/300914.1034

Suszarka Instrukcja obsługi Sušička Užívateľská príručka DPY 8506 GXB1 2960310963_SK/300914.1034 Suszarka Instrukcja obsługi Sušička Užívateľská príručka DPY 8506 GXB1 2960310963_SK/300914.1034 Najprv si prečítajte tento návod, prosím! Vážení zákazníci, Ďakujeme Vám, že ste si zvolili spotrebič Beko.

Bardziej szczegółowo

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.registerelectrolux.com

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.registerelectrolux.com ENN2841AOW CS Chladnička s mrazničkou Návod k použití 2 PL Chłodziarko-zamrażarka Instrukcja obsługi 21 SK Chladnička s mrazničkou Návod na používanie 41 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Bardziej szczegółowo

VAKUOVÁ BALIČKA VÁKUOVÁ BALIČKA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP APARAT ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE GZ-300

VAKUOVÁ BALIČKA VÁKUOVÁ BALIČKA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP APARAT ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE GZ-300 VAKUOVÁ BALIČKA VÁKUOVÁ BALIČKA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP APARAT ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE GZ-300 CZ SK PL H SI Návod k obsluze Návod na obsluhu Instrukcja obsługi Használati útmutató Navodila

Bardziej szczegółowo

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher MNV6560 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste

Bardziej szczegółowo

Elektrický gril Elektrický gril Grill elektryczny

Elektrický gril Elektrický gril Grill elektryczny Elektrický gril Elektrický gril Grill elektryczny B-4213 Návod k obsluze - Návod na obsluhu - Instrukcja obs³ugi III/10 CZ/SK/PL Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz

Bardziej szczegółowo

HSA 20540 PL SK CZ HU. Instrukcja obsługi. Návod na používanie. Návod k použití. Használati útmutató

HSA 20540 PL SK CZ HU. Instrukcja obsługi. Návod na používanie. Návod k použití. Használati útmutató HSA 20540 PL SK CZ HU Instrukcja obsługi Návod na používanie Návod k použití Használati útmutató UWAGA! Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z niestosowania się do zaleceń zawartych

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi

návod k použití instrukcja obsługi návod k použití instrukcja obsługi Pračka Pralka EWS 106540 W EWS 126540 W 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis

Bardziej szczegółowo

DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER

DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER Obsah Úvod Bezpečnostní opatření 2 Důležité bezpečnostní pokyny 3 Upozornění

Bardziej szczegółowo

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091007. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091007. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091007 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Bardziej szczegółowo

GYERMEKBIZTONSÁG A gyerekzár funkció be van kapcsolva, és tiltsa le a hosszú lökést 5. A kijelzőn megjelenik a szimbólum gomb.

GYERMEKBIZTONSÁG A gyerekzár funkció be van kapcsolva, és tiltsa le a hosszú lökést 5. A kijelzőn megjelenik a szimbólum gomb. AUTOMATA TEVÉKENYSÉG MENETE egyszerűbb megértéshez egy példa: sütési idő 1 óra 20 perc (1.20), tevékenység befejezése 13.52. győződjen meg arról, hogy a pontos aktuális idő belegyen állítva tevékenység

Bardziej szczegółowo

Eliptical MASTER E09

Eliptical MASTER E09 Eliptical MASTER E09 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ: Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi

návod k použití instrukcja obsługi návod k použití instrukcja obsługi Pračka Pralka EWF 106510 W 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Bardziej szczegółowo

163.4TpsYKDpOsr (CZ) NÁVOD K OBSLUZE...2 (SK) NÁVOD NA OBSLUHU...35 IOAK-1220 (04.2008./1)

163.4TpsYKDpOsr (CZ) NÁVOD K OBSLUZE...2 (SK) NÁVOD NA OBSLUHU...35 IOAK-1220 (04.2008./1) 163.4TpsYKDpOsr (CZ) NÁVOD K OBSLUZE... (SK) NÁVOD NA OBSLUHU...35 IOAK-10 (04.008./1) VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU Trouba Amica je spojením výjimečné snadnosti obsluhy a skvělé účinnosti. Po přečtení návodu nebude

Bardziej szczegółowo

CCBS1345-LP / CCBS1345-MP Kamera o wysokiej rozdzielczości z przełącznikiem dzień/noc i przetwornikiem obrazu 1/3

CCBS1345-LP / CCBS1345-MP Kamera o wysokiej rozdzielczości z przełącznikiem dzień/noc i przetwornikiem obrazu 1/3 CCBS1345-LP / CCBS1345-MP 1/3 barevná kamera pro denní i noční světlo s vysokým rozlišením a přepínači DIP Průvodce montáží CCBS1345-LP / CCBS1345-MP Kamera o wysokiej rozdzielczości z przełącznikiem dzień/noc

Bardziej szczegółowo

Eliptical MASTER E39

Eliptical MASTER E39 Eliptical MASTER E39 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ: Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich

Bardziej szczegółowo

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 -

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 - Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LCD TV a Ovládací tlačítka... 7 Přehled zapojení

Bardziej szczegółowo

Dublis Plus VK 4011 ODKURZACZ VYSAVAČE VYSÁVAČE (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI...2 (CZ) NÁVOD K OBSLUZE...16 (SK) NÁVOD NA OBSLUHU...29

Dublis Plus VK 4011 ODKURZACZ VYSAVAČE VYSÁVAČE (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI...2 (CZ) NÁVOD K OBSLUZE...16 (SK) NÁVOD NA OBSLUHU...29 Dublis Plus VK 4011 ODKURZACZ VYSAVAČE VYSÁVAČE (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI...2 (CZ) NÁVOD K OBSLUZE...16 (SK) NÁVOD NA OBSLUHU...29 SZANOWNY KLIENCIE, Odkurzacz Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi

Bardziej szczegółowo

Upozornění! Určeno pro kutily. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504606-27 CZ/SK - (08/05) XTS10EK

Upozornění! Určeno pro kutily. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504606-27 CZ/SK - (08/05) XTS10EK www.blackanddecker.cz www.blackanddecker.sk Upozornění! Určeno pro kutily. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504606-27 CZ/SK - (08/05) XTS10EK 12 13 11 6 A 5 B 12 15 17 14 C 16 D 9 4 8 7 8 4 4

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Česky. Magyar. Polski. Slovensky

NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Česky. Magyar. Polski. Slovensky CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europe, Africa & Middle East CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands For your local Canon office, please refer

Bardziej szczegółowo

CZ SK PL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU INSTRUKCJA OBSŁUGI I UTRZYMANIA

CZ SK PL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU INSTRUKCJA OBSŁUGI I UTRZYMANIA 1 CZ SK PL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU INSTRUKCJA OBSŁUGI I UTRZYMANIA Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady vestavných elektrických spotřebičů. Je naším přáním,

Bardziej szczegółowo

Kombinovaná trouba vestavná Kombinovaná rúra vstavaná Piekarnik kombinowany do zabudowy Built-In Combined Oven

Kombinovaná trouba vestavná Kombinovaná rúra vstavaná Piekarnik kombinowany do zabudowy Built-In Combined Oven Kombinovaná trouba vestavná Kombinovaná rúra vstavaná Piekarnik kombinowany do zabudowy Built-In Combined Oven KTV3344 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept

Bardziej szczegółowo

A71100TSW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 35

A71100TSW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 35 A71100TSW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 35 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám

Bardziej szczegółowo