Hydro-Retriever 3800 Hydro-Retriever 2042 BR 1100, 1100C, 1100C-XL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hydro-Retriever 3800 Hydro-Retriever 2042 BR 1100, 1100C, 1100C-XL"

Transkrypt

1 Hydro-Retriever 3800 Hydro-Retriever 2042 BR 1100, 1100C, 1100C-L Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató Advance MODELS (disc), (cyl.), (2042) Nilfisk MODEL (disc), (cyl.), (1100C-L) A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar 4/04 Form Number

2 A-2 / SLOVENSKY OBSAH strana Úvod... A-2 Upozornenia a výstrahy... A-3 Oboznámenie sa so zariadením... A-4 Ovládací panel... A-5 Funkčný popis ovládacích tlačidiel... A-6 Popis kontroliek na ovládacom paneli... A-7 Príprava zariadenia na používanie Inštalácia batérií... A-8 Inštalácia kief... A-9 Inštalácia stierača... A-10 Napĺňanie nádrže s roztokom... A-10 Prevádzka zariadenia... A-11 Čistenie... A-11 Mokré vákuové čistenie... A-12 Po použití... A-12 Údržba zariadenia... A-12 Mazanie zariadenia... A-12 Nabíjanie batérií... A-13 Kontrola stavu elektrolytu v batérii... A-13 Údržba stierača... A-14 Nastavenie stierača... A-14 Údržba bočnej obruby...a-15 A-16 Odstraňovanie problémov... A-17 Chybové kódy...a-18 A-19 Technické údaje... A-20 ÚVOD Táto príručka vám umožní dokonale využiť vaše čistiace zariadenie Nilfisk-Advance. Predtým, než začnete zariadenie používať, dôkladne si prečítajte túto príručku. Poznámka: Čísla napísané hrubým písmom v zátvorkách označujú položku vyobrazenú na stranách A-4 A-5. Tento výrobok je určený len na komerčné používanie. DIELY A SERVIS Opravy na zariadení by mali byť vykonané autorizovaným servisným centrom Nilfi sk-advance, ktoré zamestnáva odborne vyškolený servisný personál a disponuje originálnymi náhradnými dielmi a príslušenstvom spoločnosti Nilfi sk-advance. V prípade potreby opravy alebo servisných služieb sa obráťte na nižšie uvedeného DÍLERA NILFISK-ADVANCE. Pri kontaktovaní nezabudnite, prosím, uviesť model a sériové číslo zariadenia. TOVÁRENSKÝ ŠTÍTOK Číslo modelu a Sériové číslo sú uvedené na továrenskom štítku na zariadení. Tieto informácie sú potrebné pri objednávaní náhradných dielov zariadenia. Do nižšie uvedeného priestoru si, prosím, poznačte číslo modelu a sériové číslo pre prípad budúcej potreby. ČÍSLO MODELU SÉRIOVÉ ČÍSLO VYBALENIE ZARIADENIA Po doručení zariadenia dôkladne skontrolujte prepravný obal a zariadenie, či na nich nedošlo k poškodeniu. Ak je poškodenie zjavné, uschovajte prepravný obal, aby ho bolo možné podrobiť kontrole. Za účelom registrácie škody sa v čo najkratšom čase spojte s Oddelením služieb zákazníkom spoločnosti Nilfi sk- Advance. Po odstránení prepravného kartónu odrežte plastové remene a odstráňte drevené bloky vedľa kolies. Pri presune zariadenia z palety na povrch použite šikmú plochu (rampu). A-2 - FORM NO Hydro-Retriever 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-L

3 SLOVENSKY / A-3 UPOZORNENIA A VÝSTRAHY SYMBOLY Spoločnosť Nilfi sk-advance používa na označenie potenciálne nebezpečných situácií nižšie uvedené symboly. Vždy si dôkladne prečítajte súvisiace informácie a vykonajte všetky potrebné kroky na ochranu osôb a majetku. NEBEZPEČENSTVO! Tento symbol sa používa na varovanie pred okamžitým rizikom, ktoré by mohlo spôsobiť závažné zranenia osôb alebo smrť. VÝSTRAHA! Tento symbol sa používa na označenie situácie, ktorá by mohla spôsobiť vážne zranenia osôb. VAROVANIE! Tento symbol označuje situáciu, ktorá by mohla spôsobiť menej závažné zranenia osôb alebo poškodenie zariadenia alebo iného majetku. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE Súčasťou príručky sú aj Špecifi cké varovania a Výstrahy, ktoré varujú pred potenciálnym poškodením zariadenia alebo úrazom. VÝSTRAHA! * Toto zariadenie môžu používať len správne a riadne vyškolené a oprávnené osoby. * Ak ste so zariadením na šikmej ploche alebo v stúpaniach, pri záťaži zariadenia sa vyvarujte náhlych zastavení. Vyvarujte sa náhlych ostrých zatočení. Ak so zariadením idete dole kopcom, zariadenie riaďte pomalou rýchlosťou. Zariadenie čistite iba ak je umiestnené na šikmej ploche (rampe). * Zariadenia vydávajúce iskry, plameň a dymiace zariadenia neuchovávajte spolu s batériami. V priebehu bežnej prevádzky sa výbušné plyny odvetrávajú. * Pri nabíjaní batérií vzniká vysoko výbušný vodíkový plyn. Batériu nabíjajte len v dobre vetraných priestoroch mimo dosahu otvoreného plameňa. Pri nabíjaní batérií nefajčite. * Ak pracujete v blízkosti elektrických komponentov, odložte všetky šperky a bižutériu. * Predtým, než budete vykonávať servis elektrických komponentov, zariadenie vypnite pomocou hlavného vypínania (poloha 0) a odpojte batérie. * Nikdy nepracujte pod zariadením bez toho, aby ste predtým zariadenie nezaistili bezpečnostnými blokmi alebo stojanmi. * V blízkosti zariadenia nepoužívajte horľavé čistiace prostriedky a zariadenie nepoužívajte v priestoroch kde sa vyskytujú takéto čistiace prostriedky alebo iné horľavé kvapaliny. * Toto zariadenie nečistite pomocou tlakového čističa. * Používajte len kefy dodané so zariadením alebo tie, ktoré sú uvedené v prevádzkovej príručke. Používanie iných kief môže ohroziť bezpečnosť. VAROVANIE! * Toto zariadenie nie je schválené na používanie na verejných cestách alebo komunikáciách. * Toto zariadenie nie je vhodné na zber nebezpečného prachu. * Nepoužívajte rozrývacie disky a ani brúsne kamene. Spoločnosť Nilfi sk-advance nepreberá záruku za žiadne povrchové škody spôsobené rozrývačmi alebo brúsnymi kameňmi (tieto môžu taktiež poškodiť hnací systém kief). * Pri prevádzkovaní tohto zariadenia sa ubezpečte, že nedochádza k ohrozeniu tretích osôb najmä detí. * Predtým, než budete vykonávať akékoľvek servisné činnosti si pozorne prečítajte všetky inštrukcie týkajúce sa konkrétnej servisnej činnosti. * Zariadenie neponechávajte bez dozoru bez toho, aby ste predtým neprepli zapínanie do polohy OFF (O), nevytiahli zo zariadenia kľúč a nezatiahli parkovaciu brzdu. * Predtým, než budete vymieňať kefy a pred otvorením akéhokoľvek prístupového panela prepnite vypínač zariadenia do polohy OFF (O) a vytiahnite kľúč. * Dbajte, aby sa do pohyblivých častí zariadenia nezachytili vlasy, šperky alebo voľné oblečenie. * V prípade prevádzkovania tohto zariadenia pri teplotách pod bodom mrazu buďte opatrní. Voda v roztoku, v záchytných zásobníkoch alebo v hadicovom systéme by mohla zmrznúť, čím by mohlo dôjsť k poškodeniu ventilov a spojovacích dielov. Zariadenie vyplachujte s roztokom určeným na umývanie predných skiel. * Predtým, než sa zariadenie zabalí do prepravného obalu, je potrebné vybrať batérie. Batérie likvidujte bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi environmentálnymi predpismi. * Zariadenie nepoužívajte na svahoch presahujúcich stúpavosť uvedenú na zariadení. * Predtým, než budete zariadenie používať, ubezpečte sa, že všetky dvere a kryty sú v polohách uvedených v prevádzkovej príručke. TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE FORM NO Hydro-Retriever 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-L - A-3

4 A-4 / SLOVENSKY OBOZNÁMENIE SA SO ZARIADENÍM 1 Kryty záchytného zásobníka 2 Kryt napĺňacieho otvoru zásobníka s roztokom 3 Sedadlo operátora w/bezpečnostný spínač 4 Vypúšťacia hadica zásobníka s roztokom 5 Nastavovacia skrutka pre nastavenie volantu 6 Brzdový pedál a parkovacia brzda/páka uvoľnenia parkovacej brzdy 7 Páka ovládania prietoku roztoku 8 Pohonný pedál smerový/rýchlostný 9 Konektor pre nabíjačku batérie 10 Pohonné a riadiace koleso 11 Prerušovače obvodu (ističe) 12 Tlačidlo pre núdzové zastavenie / Odpojenie batérie 13 Čistiaca plošina a bočné obruby 14 Zadné koleso 15 Priestor pre batériu 16 Vypínací plavák záchytného zásobníka 17 Priestor filtra motora nasávania 18 Stierač 19 Kolieska stierača 20 Roztokový filter 21 Výpustná hadica záchytného zásobníka 44 Páka pre nastavenie bočných zmetákov (len model 2042 / BR 1100C-L) 45 Páka pre úpravu sedadla operátora A-4 - FORM NO Hydro-Retriever 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-L

5 SLOVENSKY / A-5 OVLÁDACÍ PANEL 22 Tlačidlo klaksóna 23 Kontrolka zapnutia zariadenia 24 Kontrolka chyby systému s roztokom 25 Tlačidlo pre vypnutie čistenia 26 Tlačidlo pre normálne čistenie 27 Tlačidlo pre dôkladné čistenie 28 Kontrolka systému s roztokom 29 Tlačidlo nasávania 30 Tlačidlo roztoku 31 Kontrolka stavu batérie 32 Merač prevádzkových hodín zariadenia/displej stavu 33 Hlavný vypínač 34 Kontrolka vypnutia čistiaceho režimu 35 Kontrolka normálneho čistenia 36 Kontrolka dôkladného čistenia 37 Kontrolka sacieho systému 38 Kontrolka závady sacieho systému 39 Tlačidlo kontroly prachu pri predzametaní (len model 3800 / BR 1100 voliteľné príslušenstvo) 40 Kontrolka kontroly prachu pri predzametaní (len model 3800 / BR 1100 voliteľné príslušenstvo) 41 Kontrolka zapnutia predzametania (len model 3800 / BR 1100 voliteľné príslušenstvo) 42 Kontrolka zapnutia zametacieho systému (len model 2042 / BR 1100C-L) 43 Ovládacie tlačidlo zametacieho systému (len model 2042 / BR 1100C-L) kg lb kg lb 23 1/ C-L 43 FORM NO Hydro-Retriever 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-L - A-5

6 A-6 / SLOVENSKY FUNKČNÝ POPIS OVLÁDACÍCH TLAČIDIEL: Ovládače zariadenia boli navrhnuté za účelom jednoduchého jednodotykového ovládania prevádzky zariadenia. Ak si používateľ želá len vyčistiť povrch, stlačením jediného vypínača budú všetky funkcie pripravené na použitie. Pri väčšine čistení bude operátor potrebovať prvé tri tlačidlá na ovládacom paneli. Sú to tlačidlá vypnutia čistenia (25), normálneho čistenia (26) a dôkladného čistenia (27). Z tohto dôvodu sa tieto tri tlačidlá nachádzajú vo výrazne bielych rámčekoch, zatiaľ čo iné tlačidlá sú zvýraznené tmavšou farbou. Tlačidlo klaksóna (22) Stlačením tohto tlačidla spustíte klaksón. Tlačidlo vypnutia čistiaceho systému (25) Stlačením tohto tlačidla pri aktivovanom režime čistenia dôjde k nasledovnému: Čistiace kefy sa vypnú Čistiaca plošina sa zdvihne do HORNEJ polohy Zastaví sa prietok roztoku Po prvom stlačení tohto tlačidla sa sací systém/stierače NEVYPNÚ. Je to preto, aby bolo možné zachytiť všetku zvyšnú vodu bez nutnosti opätovného zapínania sacieho systému. Po druhom stlačení tohto tlačidla (po vypnutí režimu čistenia) sa stierač zdvihne a nasávanie sa vypne po 6 sekundách. Tlačidlo normálneho čistenia (26) Stlačením tohto tlačidla sa aktivuje čistiaci systém a čistiaci tlak sa nastaví na hodnotu zvolenú pri poslednom normálnom čistení. Na stavovom displeji sa na chvíľu zobrazí nastavenie čistiaceho tlaku. Čistiaci tlak sa zobrazí vo forme PA, za ktorým nasleduje číslo. Ďalším stláčaním tlačidla normálneho čistenia sa bude čistiaci tlak zvyšovať až po maximálnu naprogramovanú hodnotu pre režim normálneho čistenia. Po dosiahnutí maximálnej hodnoty sa nastavenie tlaku vráti na hodnotu 1. Východzie nastavenie maximálneho tlaku pri normálnom čistení je 4. Po stlačení tohto tlačidla dôjde k nasledovnému: Čistiaca plošina klesne Aktivuje sa nasávací a roztokový systém (režimy nasávania a roztoku = AUTO) Po zvolení smeru pohybu zariadenia pomocou pedála (vpred alebo vzad) sa kefy začnú točiť a spustí sa nasávanie. Ak sa zariadenie pohybuje smerom vpred, dôjde k poklesu stierača a spustí sa prietok roztoku. Ak sa zariadenie pohybuje smerom vzad, stierač sa zdvihne do hornej polohy a prietok roztoku sa zastaví. Tlačidlo dôkladného čistenia (27) Stlačením tohto tlačidla sa aktivuje čistiaci systém a čistiaci tlak sa nastaví na hodnotu zvolenú pri poslednom dôkladnom čistení. Na stavovom displeji sa na chvíľu zobrazí nastavenie čistiaceho tlaku. Čistiaci tlak sa zobrazí vo forme PA, za ktorým nasleduje číslo. Ďalším stláčaním tlačidla normálneho čistenia sa bude čistiaci tlak zvyšovať až po maximálnu naprogramovanú hodnotu pre režim dôkladného čistenia. Po dosiahnutí maximálnej hodnoty sa nastavenie čistiaceho tlaku zmení na (maximálny limit pri normálnom čistení + 1). Východzie nastavenie maximálneho tlaku pri režime dôkladného čistenia je 7 (cylindrické) alebo 9 (disk). Po stlačení tohto tlačidla dôjde k nasledovnému: Čistiaca plošina klesne Aktivuje sa nasávací a roztokový systém (režimy nasávania a roztoku = AUTO) Po zvolení smeru pohybu zariadenia pomocou pedála (vpred alebo vzad) sa kefy začnú točiť a spustí sa nasávanie. Ak sa zariadenie pohybuje smerom vpred, dôjde k poklesu stierača a spustí sa prietok roztoku. Ak sa zariadenie pohybuje smerom vzad, stierač sa zdvihne do hornej polohy a prietok roztoku sa zastaví. Tlačidlo nasávania (29) Toto tlačidlo sa používa na voľbu režimu prevádzky systému nasávania/stieračov. Existujú 3 režimy prevádzky systému. Tieto režimy sú AUTO (automatický)/off (vypnuté)/on (zapnuté). Nižšie uvedený je popis každého režimu a spôsob ich voľby. REŽIM OFF (vypnuté): V tomto režime je nasávanie vypnuté a stierač je v hornej polohe. Pri zvolení systému čistenia sa systém nasávania prepne do režimu AUTO. Ak je potrebné použiť dvojité čistenie (čistenie bez odsávania roztoku), nasávací systém sa po stlačení tohto tlačidla dá vypnúť. REŽIM AUTO: Tento režim sa navolí automaticky po zvolení režimu čistenia. V tomto režime bude stierač v dolnej polohe až pokiaľ operátor nezvolí pomocou pedála smer pohybu zariadenia vzad. V oboch smeroch pohybu zariadenia sa zapne nasávanie. Systém nasávania ostane zapnutý ešte 10 sekúnd po navrátení pedála do neutrálnej polohy. Je to preto, aby sa zvyškový roztok v stierači a v hadici nasal do zásobníka. Tento režim je možné zvoliť nezávisle od režimu čistenia a to pomocou stlačenia a uvoľnenia tlačidla nasávania. REŽIM ON (zapnuté): V tomto režime bude stierač v HORNEJ polohe a nasávanie bude zapnuté bez ohľadu na polohu pedála. Tento režim zvolíte stlačením a pridržaním tlačidla nasávania po dobu približne 1,5 sekundy. Predtým, než zvolíte tento režim, musí byť nasávanie vypnuté. Tento režim je vhodné použiť v prípade využívania externej čistiacej trubice alebo ak chce operátor pomocou nasávacej hadice vyčistiť stierač. Tlačidlo roztoku (30) Toto tlačidlo sa používa na voľbu režimu prevádzky roztokového systému. Existujú 3 režimy prevádzky systému. Tieto režimy sú OFF (vypnuté)/auto/momentary ON (krátkodobo zapnuté). Nižšie uvedený je popis každého režimu a spôsob ich voľby. REŽIM OFF (vypnuté): V tomto režime je prietok roztoku vypnutý. Pri zvolení systému čistenia sa roztokový systém prepne do režimu AUTO. Ak je potrebné vykonávať čistenie bez dávkovania roztoku, prietok roztoku je možné zastaviť stlačením tohto tlačidla. REŽIM AUTO: Tento režim sa navolí automaticky po zvolení režimu čistenia. V tomto režime bude prietok roztoku zapnutý vždy po pohnutí zariadenia pomocou pedála smerom vpred. V opačnom prípade sa prietok roztoku zastaví. REŽIM MOMENTARY ON (krátkodobo zapnuté): Tento režim možno zvoliť v prípade, ak je režim čistenia vypnutý. Dávkovanie roztoku možno vykonať stlačením a pridržaním tlačidla roztoku. Dávkovanie roztoku bude prebiehať po dobu stlačenia tohto tlačidla. Účelom je navlhčenie povrchu pred samotným čistením. Tlačidlo kontroly prachu pri predzametaní (voliteľné / 39) Toto tlačidlo používajte spolu s voliteľnou sadou určenou na predzametanie. Režim kontroly prachu funguje iba vtedy, ak sú na voliteľnej sade na predzametanie zapnuté zmetáky. Ovládacie tlačidlo systému zametania (len model 2042 / BR 1100C-L) (43) Pomocou tohto tlačidla môžete zapnúť alebo vypnúť zametací systém. Bočné zmetáky budú fungovať iba v prípade zapnutého čistiaceho systému a pohybu zariadenia (zariadenie nestojí). Ak čistiaci systém vypnete a zametací systém ostane zapnutý, bočné zmetáky automaticky klesnú a spustia sa pri ďalšom zapnutí čistiaceho systému. Páka pre nastavenie bočných zmetákov (len model 2042 / BR 1100C-L) (44) Pomocou tejto páky môžete pravidelne upravovať výšku bočných zmetákov. Povolením páky, jej posunutím vľavo a opätovným upevnením bočné zmetáky klesnú bližšie k povrchu. Páka pre nastavenie sedadla operátora (45) Pomocou tejto páky je možné posunúť sedadlo operátora vpred alebo vzad. A-6 - FORM NO Hydro-Retriever 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-L

7 SLOVENSKY / A-7 POPIS KONTROLIEK NA OVLÁDACOM PANELI: Nasledujúce usmernenia sa vo všeobecnosti týkajú kontroliek na ovládacom paneli: Kontrolka trvalo svietiaca na červeno znamená, že daná funkcia je z určitého dôvodu zablokovaná. Ak je napríklad čistiaci systém vypnutý a operátor nesedí na svojom sedadle, kontrolka čistiaceho systému bude svietiť na červeno, čo znamená, že čistiaci systém nie je možné zapnúť, pokiaľ si operátor nesadne na sedadlo operátora. Blikajúca červená alebo žltá kontrolka znamená, že v niektorom systéme došlo k chybe. Príkladom môže byť prúdové preťaženie. Žltá kontrolka znamená, že bola aktivovaná určitá funkcia, avšak táto funkcia ešte nebola uvedená do činnosti. Ak je napríklad zvolený čistiaci režim a pohonný pedál je v neutrálnej polohe, kontrolky čistiaceho systému, nasávania a roztoku budú svietiť na žlto, čo znamená, že tieto systémy sú aktivované a pripravené na prevádzku ihneď po zošliapnutí pohonného pedála (vpred alebo vzad). Zelená kontrolka znamená, že bol spustený konkrétny systém. Blikajúca zelená kontrolka znamená, že sa konkrétny systém o chvíľu vypne. Príkladom môže byť zvolenie čistiaceho režimu a prechod pohonného pedála z režimu posunu vpred do neutrálnej polohy alebo do polohy pre posun vzad. Ak dôjde k vyššie uvedenému, kontrolka nasávania začne blikať na zeleno, čo znamená, že nasávanie je stále aktivované avšak o chvíľu sa vypne. Kontrolka vypnutia čistiaceho režimu (34): Ak je čistiaci systém z určitého dôvodu zablokovaný, kontrolka bude svietiť na ČERVENO. Možné príčiny: Otvorený spínač sedadla Čistiaca plošina sa nezdvihla do HORNEJ polohy. Závada na systéme Nízke napätie v systéme V prípade pripravenosti systému na spustenie v režime normálneho alebo dôkladného čistenia bude táto kontrolka svietiť na ZELENO. Po zvolení jedného z vyššie uvedených systémov sa kontrolka vypne. Táto kontrolka bude blikať na červeno ak na niektorom z komponentov čistiaceho systému došlo k chybe. Súčasne sa na displeji merania prevádzkových hodín zariadenia/stavu (32) zobrazí príslušné chybové hlásenie. Kontrolka režimu normálneho čistenia (35): Ak bol zvolený režim normálneho čistenia avšak motor čistenia je vypnutý, táto kontrolka bude svietiť na ŽLTO. Dôjde k tomu v prípade, ak je pohonný pedál v neutrálnej polohe. Po návrate pohonného pedála do neutrálnej polohy bude motor čistenia funkčný ešte po dobu približne 3 sekúnd. Ak bol zvolený režim normálneho čistenia a bol zapnutý motor čistenia, táto kontrolka bude svietiť na ZELENO. Ak je režim čistenia vypnutý alebo bol zvolený režim dôkladného čistenia, táto kontrolka svietiť nebude. Kontrolka režimu dôkladného čistenia (36): Ak bol zvolený režim dôkladného čistenia avšak motor čistenia je vypnutý, táto kontrolka bude svietiť na ŽLTO. Dôjde k tomu v prípade, ak je pohonný pedál v neutrálnej polohe. Po návrate pohonného pedála do neutrálnej polohy bude motor čistenia funkčný ešte po dobu približne 3 sekúnd. Ak bol zvolený režim dôkladného čistenia a bol zapnutý motor čistenia, táto kontrolka bude svietiť na ZELENO. Ak je režim čistenia vypnutý alebo bol zvolený režim normálneho čistenia, táto kontrolka svietiť nebude. Kontrolka sacieho systému (37): Ak sa systém nasávania/stierač nachádza v režime AUTO a pohonný pedál je v neutrálnej polohe, táto kontrolka bude svietiť na ŽLTO. Znamená to, že nasávací systém bol aktivovaný avšak nasávanie je vypnuté. Táto kontrolka bude svietiť na ZELENO, ak je nasávanie zapnuté. Znamená to, že systém je v režime AUTO a pohonný pedál nie je v neutrálnej polohe alebo že je nasávací systém v režime ON (zapnutý). V priebehu času oneskorenia vypnutia nasávacieho systému bude táto kontrolka blikať na ZELENO. Dôjde k tomu vtedy, keď je nasávací systém v režime AUTO a pedál sa presúva do neutrálnej polohy. Taktiež k tomu dôjde po vypnutí nasávacieho systému, pričom nasávací systém bol v režime AUTO alebo ON (zapnutý). Systém oneskoreného vypnutia vypne po určitej dobe nasávanie. Ak je nasávací systém/stierač v režime OFF (vypnutý), táto kontrolka svietiť nebude. Kontrolka závady nasávacieho systému (38): Táto kontrolka bude blikať na červeno ak na niektorom z komponentov čistiaceho systému alebo na stierači došlo k chybe. Súčasne sa na displeji merania prevádzkových hodín zariadenia/stavu (32) zobrazí príslušné chybové hlásenie. Ak sa prietokový ventil zásobníka zatvoril, táto kontrolka bude svietiť na ČERVENO a na displeji merača prevádzkových hodín zariadenia/stavu (32) sa zobrazí hlásenie FULL (plný). Ak dôjde k takejto situácii a zásobník plný nie je, pozrite si časť Odstraňovanie problémov. Kontrolka systému s roztokom (28): Ak sa roztokový systém nachádza v režime AUTO a pohonný pedál je v neutrálnej polohe alebo v polohe pre pohyb vzad, táto kontrolka bude svietiť na ŽLTO. Znamená to, že roztokový systém bol aktivovaný avšak prietok roztoku je vypnutý. Ak sa roztokový systém nachádza v režime AUTO a pohonný pedál je v polohe pre pohyb vpred, táto kontrolka bude svietiť na ZELENO. Kontrolka bude svietiť na ZELENO aj v prípade, ak sa roztokový systém nachádza v režime MOMENTARY ON (krátkodobo zapnutý). Znamená to, že prietok roztoku je zapnutý. Ak sa roztokový systém nachádza v režime OFF (vypnutý), kontrolka svietiť nebude. Kontrolka závady roztokového systému (24): Táto kontrolka bude blikať na červeno ak v roztokovom systéme došlo k chybe. Súčasne sa na displeji merania prevádzkových hodín zariadenia/stavu (32) zobrazí príslušné chybové hlásenie. Kontrolka zapnutia zariadenia (23): Táto kontrolka bude svietiť na ZELENO, ak je hlavný vypínač v polohe ON (zapnutý). Ak došlo k chybe v systéme, ktorá vyžaduje vypnúť hlavný vypínač (33), táto kontrolka bude blikať na ČERVENO. Ak dôjde k chybe, táto kontrolka bude zobrazovať chybové kódy zo zariadenia Curtis Speed Control (ovládanie rýchlosti Curtis). Na displeji merača času prevádzkových hodín zariadenia/stavu (32) sa zobrazí hlásenie Err03. Kontrolka kontroly prachu pri predzametaní (40): Táto kontrolka bude svietiť na ZELENO, ak je kontrola prachu v polohe ON (zapnutá). Táto kontrolka bude svietiť na ŽLTO, ak je kontrola prachu aktivovaná, ale nie je zapnutá. Táto kontrolka svietiť nebude, ak je kontrola prachu vypnutá alebo na zariadení je nainštalovaná voliteľná sada bočných zmetákov. Kontrolka zapnutia predzametania (41): Táto kontrolka bude svietiť za ZELENO, ak je nainštalované a spustené voliteľné príslušenstvo predzametania alebo bočného zmetáka. Táto kontrolka bude svietiť za ŽLTO, ak je nainštalované a aktivované voliteľné príslušenstvo predzametania alebo bočných zmetákov, avšak toto príslušenstvo nie je spustené (zariadenie je v neutrálnej polohe). Táto kontrolka bude blikať na ŽLTO, ak je nainštalovaný, zvolený a spustený voliteľný bočný zmeták, avšak čistiaci systém je vypnutý. Táto kontrolka bude vypnutá, ak je pohonný pedál voliteľného príslušenstva pre predzametanie alebo bočné zmetáky v hornej polohe. Kontrolka zapnutia zametacieho systému (len model 2042 / BR 1100C-L) (42): Táto kontrolka bude svietiť na ZELENO, ak je zametací systém zapnutý. Táto kontrolka bude svietiť na ŽLTO, ak je zametací systém aktivovaný ale nie je spustený (zariadenie je v neutrálnej polohe). Kontrolka nebude svietiť, ak je zametací systém vypnutý. FORM NO Hydro-Retriever 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-L - A-7

8 A-8 / SLOVENSKY POPIS KONTROLIEK STAVU BATÉRIE Kontrolky stavu batérie zobrazujú stav nabitia batérií. Monitor stavu batérie bude zobrazovať jej stav aj v prípade vypnutia zariadenia. Zobrazenie stavu nabitia batérií sa po nabití batérií zmení na plné nabitie. Taktiež je v závislosti od používania bezúdržbovej alebo štandardnej batérie vybrať si spomedzi dvoch prahov nízkeho napätia (o výber tejto voľby požiadajte kvalifikovaného servisného technika). POZNÁMKA: Nasledujúce percentá vychádzajú z využiteľnej kapacity batérie (nie z celkovej kapacity). Preto platí nasledujúce pravidlo: 100 % vybitia = 80% celkovej kapacity batérie v prípade používania štandardných batérií s mokrými článkami alebo 70 % celkovej kapacity batérie v prípade používania bezúdržbových batérií. Zelená kontrolka = plné nabitie až 50 % vybitie Zelená a žltá kontrolka = 50 % - 75 % vybitie batérie Žltá kontrolka = 75 % - 90 % vybitie Žltá a červená kontrolka = 90% - 95 % vybitie batérie Červená kontrolka = 95% - 99 % vybitie Blikajúca červená kontrolka = 100 % vybitie čistiaci systém sa automaticky vypne POPIS DISPLEJA MERAČA PREVÁDZKOVÝCH HODÍN ZARIADENIA/STAVU 5-znakový displej v strede spodného radu ovládacieho panela sa používa najmä na zobrazenie funkcie merača prevádzkových hodín zariadenia. Displej a však taktiež používa na zobrazenie nasledujúcich informácií (v závislosti od zvoleného režimu ovládania): Chybové kódy* Nastavenie čistiaceho tlaku v rámci režimu normálneho a dôkladného čistenia (pevné a nastaviteľné)* Východzie parametre ovládacieho systému* Kontrolka naplnenia záchytného zásobníka (FULL)* *POZNÁMKA: Požiadajte kvalifi kovaného servisného technika o preštudovanie Servisnej príručky za účelom objasnenia popisov chybových kódov a zmien východzích ovládacích parametrov čistiaceho systému. Stručný popis chybových kódov nájdete v zadnej časti tejto príručky. Tlačidlo pre núdzové zastavenie / Odpojenie batérie (12): Stlačením tohto tlačidla úplne odpojíte prívod energie do zariadenia. INŠTALÁCIA BATÉRIÍ VÝSTRAHA! Pri práci s batériami buďte veľmi opatrní. Kyselina sírová môže pri kontakte s pokožkou alebo očami spôsobiť vážne zranenie. Zvnútra batérií sa odvetráva výbušný vodíkový plyn prostredníctvom otvorov vo viečkach článkov batérií. Tento plyn je mimoriadne horľavý. Pri údržbe batérie... * Odložte všetku bižutériu a šperky. * Nefajčite. * Používajte ochranné okuliare, gumovú zásteru a gumové rukavice. * Pracujte len v dobre vetraných priestoroch. * Dbajte, aby sa nástroje súčasne nedotýkali viac, než jednej svorky batérie. VAROVANIE! V prípade, že batériu nenainštalujete a nepripojíte správne, môže dôjsť k vážnemu poškodeniu elektrických komponentov tohto zariadenia. Batérie by mal inštalovať zástupca spoločnosti Nilfi sk-advance alebo kvalifi kovaný elektrikár. 1 Zariadenie vypnite pomocou hlavného vypínača (33) (poloha O) a vytiahnite kľúč. Vyklopením záchytného zásobníka sa odhalí priestor pre batérie. 2 S pomocou dvoch (2) ľudí a zdvíhacieho pásu opatrne premiestnite batérie do priehradky pre batérie (pozri vyobrazenie). 3 Pozri Obrázok 1. Podľa vyobrazenia vložte prepážky. Podľa zobrazenia osaďte káble batérií a na svorkách batérií dotiahnite matice. 4 Nasaďte ochranné kryty batérie a pevne ich dotiahnite ku káblom pomocou dodaných upevňovacích pútok. 5 Osaďte kryt batérie, pripojte konektor zväzku batérií ku konektoru na zariadení a záchytný zásobník sklopte do pôvodnej polohy. POZNÁMKA! Ak celková hmotnosť batérií presahuje 920 libier / 417,31 kg, zaobstarajte si a nainštalujte Izolátor PN OBRÁZOK V 6V 6V 6V 6V 6V V V 12V + 36V A-8 - FORM NO Hydro-Retriever 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-L

9 SLOVENSKY / A-9 INŠTALÁCIA KIEF (DISKOVÝ SYSTÉM) VAROVANIE! Pred menjavo krtač in odpiranjem pokrovov stroja obrnite kontaktni ključ v glavnem kontaktnem stikalu v položaj izključeno (0) in ključ izvlecite. 1 Ubezpečte sa, že hlavný vypínač (33) je vypnutý (O). K montážnej plošine kief sa dostanete tak, že z čistiacej plošiny (13) odstránite pravú a ľavú vonkajšiu bočnú obrubu. Poznámka: Obruby sú pripevnené prostredníctvom dvoch čiernych skrutiek na každej z nich povoľte skrutky a vytiahnite obrubu. 2 Pri montáži kief (alebo držiakov vložiek) zarovnajte tŕne na kefe s otvormi na montážnej plošine a pootočením kefu umiestnite na správne miesto (pootočte vonkajší kraj kefy smerom k zariadeniu) Magna Grit Dyna Grit AgLite Grit Prolene ProLite Union Mix MidGrit MidLite Grit 180 PRÍRUČKA POUŽÍVANIA DISKOVEJ KEFY (ORIENTAČNÉ ODPORÚČANIE) Union Použitie Grit Grit Grit Grit Grit Prolene Prolite Mix Stieranie: Betón Teraco Keramické/podlahové dlaždice Vinylové dlaždice Všeobecné čistenie: Betón Teraco Keramické/podlahové dlaždice Mramor Vinylové dlaždice Kaučukové (gumové) dlaždice Leštenie: Zvýšené diskové dlaždice Mramor Vinylové dlaždice INŠTALÁCIA KIEF (CYLINDRICKÝ SYSTÉM) VAROVANIE! Pred menjavo krtač in odpiranjem pokrovov stroja obrnite kontaktni ključ v glavnem kontaktnem stikalu v položaj izključeno (0) in ključ izvlecite. 1 Ubezpečte sa, že hlavný vypínač (33) je vypnutý (O). Pre prístup ku kefám pootočte oboma stranami obrúb. Poznámka: Obruby sú pridržiavané na mieste pomocou veľkej závlačky na každej strane odstráňte závlačky a pootočte obruby smerom od zariadenia. Uvoľnite čierne nastavovacie skrutky (na každej strane) na vrchnej strane behúňa a behúň odstráňte. Zasuňte kefu na miesto, mierne ju podvihnite, zatlačte a pootočte s ňou, až pokiaľ pevne nezapadne do správnej polohy. Opätovne nainštalujte behúň, zatvorte obruby a zaistite ich závlačkami. 3800C / BR 1100C 2042 / BR 1100C-L Grit (pieskovec) (pieskovec) (pieskovec) (pieskovec) Grit (pieskovec) Grit (pieskovec) Polypropylene (polypropylén) Polypropylene (polypropylén) Stiff Nylon (pevný nylon) Stiff Nylon (pevný nylon) Soft Nylon (mäkký nylon) Soft Nylon (mäkký nylon) PRÍRUČKA POUŽÍVANIA CYLINDRICKEJ KEFY (ORIENTAČNÉ ODPORÚČANIE) Polypro- Stiff Soft Použitie Grit Grit Grit pylene Nylon Nylon Stieranie: Betón Teraco Keramické/podlahové dlaždice Vinylové dlaždice Všeobecné čistenie: Betón Teraco Keramické/podlahové dlaždice Mramor Vinylové dlaždice Kaučukové (gumové) dlaždice FORM NO Hydro-Retriever 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-L - A-9

10 A-10 / SLOVENSKY INŠTALÁCIA STIERAČA 1 Ubezpečte sa, že stierač (18) je v hornej polohe (O) a zariadenie je vypnuté pomocou hlavného vypínača (33) (poloha O). Držte stierač tak, aby zahnuté konce smerovali vpred a nasuňte stierač na konzolu (A) (pozri Obrázok 2). 2 Rukou dotiahnite krídlové matice (B) a pripojte hadicu nasávania k trubici stierača (C) (hadica nasávania by mala smerovať doľava). NAPĹŇANIE NÁDRŽE S ROZTOKOM Prečítajte si štítok čistiacej chemikálie a vypočítajte príslušné množstvo chemikálie, ktorá sa má pridať do roztoku do zásobníka s objemom 53 amerických galónov (200 litrov). Otvorte kryt zásobníka s roztokom (2), naplňte zásobník do 1/3 vodou, pridajte čistiacu chemikáliu a následne doplňte zásobník do výšky 7,62cm (3 palce) od vrcholu otvoru zásobníka (naplňte ho do výšky spodnej časti steny otvoru zásobníka). VAROVANIE! Používajte len nepenivé a nehorľavé tekuté čistiace látky určené na používanie v automatických čistiacich zariadeniach. OBRÁZOK 2 A B C A-10 - FORM NO Hydro-Retriever 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-L

11 SLOVENSKY / A-11 PREVÁDZKA ZARIADENIA VÝSTRAHA! Uistite sa, že rozumiete prevádzkovým ovládacím prvkom a ich funkciám. Ak ste so zariadením na šikmej ploche alebo v stúpaniach, pri záťaži zariadenia sa vyvarujte náhlych zastavení. Vyvarujte sa náhlych ostrých zatočení. Ak so zariadením idete dole kopcom, zariadenie riaďte pomalou rýchlosťou. Zariadenie čistite iba ak je umiestnené na šikmej ploche (rampe). Čistenie... Pri príprave zariadenia na používanie sa riaďte inštrukciami uvedenými v príslušnej časti príručky. 1 Po usadení sa do zariadenia si upravte sedadlo a volant do pohodlnej polohy pomocou ovládacích prvkov (45) a (5). 2 Hlavný vypínač (33) pootočte do polohy ON (I). Rozsvietia sa kontrolky ovládacieho panela, kontrolka stavu batérie (31) a merač počet prevádzkových hodín zariadenia (32). 3 Uvoľnite parkovaciu brzdu (6) pomocou prepnutia ovládacej páky parkovacej brzdy smerom vzad a súčasne zatlačte na brzdový pedál (6). Ak sa chcete so zariadením presunúť do oblasti výkonu prác, zľahka zošliapnite prednú časť pohonného pedála (8) (pohon vpred) alebo zadnú časť pedála (pohon vzad). Zmenou tlaku na pohonný pedál dosiahnete požadovanú rýchlosť. 4 Nastavte páku ovládania ventilu prietoku roztoku (7) približne na 1/4 až 1/3 otvorenej polohy. Pri rozličných typoch čistených povrchov sa nastavenie dá zmeniť tak, že je možné využívať rôzne prietoky roztoku. Príklad: Drsný alebo absorpčný povrch napríklad betón bez povrchovej úpravy bude vyžadovať väčší objem roztoku než povrch s hladkou úpravou. 5 Stlačte dotykové tlačidlo zapínania/vypínania ovládania roztoku (30) a a pridržte ho stlačené po dobu 5 sekúnd. Týmto povrch navlhčíte. Poznámka: Týmto postupom zabránite poškriabaniu povrchu, keď budete vykonávať čistenie so suchými kefami. 6 Stlačením tlačidla pre normálne čistenie (26) zvolíte stredný čistiaci tlak a stlačením tlačidla pre dôkladné čistenie (27) zvolíte režim s najvyšším čistiacim tlakom. Poznámka: Detailné vysvetlenia týkajúce sa tejto a ďalších funkcií ovládacieho panela sú uvedené v časti o popise ovládacích prvkov zariadenia. 7 Po stlačení tlačidla normálneho čistenia (26) alebo dôkladného čistenia (27) sa kefy a stierač automaticky spustia na čistený povrch. Rotácia kief zariadenia a prietok roztoku sa spustia okamžite po stlačení pohonného pedála (8). Poznámka: Pri posune zariadenia smerom vzad dôjde len k rotácii kief prietok roztoku sa za účelom úspory čistiaceho roztoku vypne. 8 Čistenie začne posunom zariadenia smerom vpred po priamej dráhe pri rýchlosti bežnej chôdze a pri presahu záberu kief v šírke 2 3 palce (50 75 mm). Podľa charakteru povrchu upravte rýchlosť zariadenia a prietok roztoku. VAROVANIE! Poškodeniu povrchu predídete tým, že počas rotácie kief bude zariadenie v pohybe. 9 Pri čistení povrchov občas skontrolujte priestor za zariadením, aby ste sa presvedčili, že všetka znečistená voda sa nasáva späť do zariadenia. Ak za zariadením ostáva zvyšková voda, pravdepodobne je prietok roztoku nesprávne nastavený, záchytný zásobník je plný alebo je potrebné upraviť stieracie zariadenie. 10 V prípade mimoriadne znečistených povrchov nebude jedno čistenie pravdepodobne stačiť a je možné, že tieto povrchy budete musieť čistiť dvakrát. Druhé čistenie je rovnaké ako prvé s tým rozdielom, že pri prvom čistení je stierač v hornej polohe (stlačením vypínača sacieho systému (29) zdvihnete stierač z jeho pracovnej polohy smerom hore). Čistiaci roztok ostane na povrchu, čím dosiahnete jeho vyšší účinok. Záverečné čistenie sa vykonáva na rovnakom priestore, pričom stierač je potrebné spustiť do pracovnej polohy, aby zotrel čistiaci roztok. 11 Záchytný zásobník disponuje automatickým systémom vypínania prietoku zabráni sa tým nasávaniu roztoku do sacieho systému v prípade, že je záchytný zásobník plný. Pri vypnutí prietoku ovládací systém vypne čistiaci, nasávací a roztokový systém. Rozsvieti sa kontrolka závady sacieho systému (38) a na displeji merača prevádzkových hodín zariadenia/stavu (32) sa zobrazí nadpis FULL (plný). Displej vymažete stlačením tlačidla pre vypnutie čistenia (25). Akonáhle sa prietok zastaví, záchytný zásobník treba vyprázdniť. Ak je prietok zastavený, zariadenie nebude nasávať vodu. POZNÁMKA: Ak ovládacie prvky opakovane upozorňujú, že je záchytný zásobník plný a v skutočnosti záchytný zásobník plný nie je, funkciu automatického vypnutia je možné deaktivovať deaktivovanie tejto funkcie môže vykonať kvalifi kovaný technik. 12 Ak operátor potrebuje zastaviť čistenie alebo dôjde k naplneniu záchytného zásobníka, je potrebné raz stlačiť tlačidlo vypnutia systému čistenia (25). Týmto sa automaticky zastavia čistiace kefy a prietok roztoku a čistiaca plošina sa zdvihne smerom HORE. POZNÁMKA: po jednom stlačení tohto tlačidla sa nasávací systém a stierač nevypnú týmto sa dosiahne odsatie zvyšnej vody z povrchu bez nutnosti opätovného zapínania nasávania. Druhým stlačením tlačidla sa stierač zdvihne zo svojej pracovnej polohy a nasávanie sa o 10 sekúnd zastaví. 13 Zamierte so zariadením k LIKVIDAČNEJ LOKALITE, určenej na likvidáciu znečistenej vody a záchytný zásobník vyprázdnite. Vytiahnite výpustnú hadicu (21) zo zadnej časti zariadenia a odstráňte viečko (koniec hadice držte nad úrovňou hladiny vody v zásobníku, aby nedošlo k neočakávanému vytečeniu znečistenej vody). Doplňte zásobník s roztokom a pokračujte v čistení. FORM NO Hydro-Retriever 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-L - A-11

12 A-12 / SLOVENSKY MOKRÉ VÁKUOVÉ ČISTENIE Kroky, ktorými je potrebné sa riadiť pri používaní voliteľného príslušenstva pre mokré vákuové čistenie. 1 Odpojte záchytnú hadicu od vstupu do záchytného zásobníka. Následne upevnite 1-1/2 palcovú (38 mm) hadicu nasávania do vstupu záchytného zásobníka. 2 K hadici pripojte vhodné zberné nástroje na odsávanie vody. (Voliteľné príslušenstvo čistiacej trubice si môžete zaobstarať od spoločnosti Nilfi sk- Advance). 3 Hlavný vypínač (33) prepnite do polohy ON (zapnuté) a stlačte a pridržte tlačidlo nasávania (29), až pokiaľ sa príslušná kontrolka nerozsvieti na zeleno. Motor nasávania bude nepretržite fungovať, až pokiaľ ho nezastavíte opätovným stlačením tohto tlačidla. POZNÁMKA: Ak ovládacie prvky opakovane upozorňujú, že je záchytný zásobník plný a v skutočnosti záchytný zásobník plný nie je, funkciu automatického vypnutia je možné deaktivovať deaktivovanie tejto funkcie môže vykonať kvalifi kovaný technik. PO POUŽITÍ ZARIADENIA 1 Po dokončení čistenia dvakrát stlačte tlačidlo vypnutia čistenia (25) týmto dosiahnete automatické vypnutie všetkých systémov (kefy, stierač, nasávanie a prietok roztoku). Následne sa za účelom dennej údržby a prípadných ďalších servisných činností presuňte do servisu. 2 Ak chcete vyprázdniť zásobník s roztokom, odnímte výpustnú hadicu roztoku (24) zo svorky. Nasmerujte hadicu do k tomu určenej ZBERNEJ NÁDRŽE a odstráňte uzáver hadice. Zásobník vypláchnite čistou vodou. 3 Ak chcete vyprázdniť záchytný zásobník, odnímte výpustnú hadicu záchytného zásobníka (21) z miesta jej uloženia. Hadicu nasmerujte do k tomu určenej ZBERNEJ NÁDRŽE a odstráňte uzáver hadice (koniec hadice držte nad úrovňou vody v zásobníku, aby nedošlo k náhlemu vytrysknutiu znečistenej vody). Zásobník vypláchnite čistou vodou. 4 Odnímte kefy alebo držiaky vložiek. Opláchnite kefy alebo vložky v teplej vode a potom ich zaveste na príslušné miesto, aby vyschli. 5 Odnímte stierač, opláchnite ho v teplej vode a opätovne ho nasaďte na konzolu. 6 Odnímte násypný kôš (pri cylindrických systémoch) a dôkladne ho vyčistite. Násypný kôš vyberiete z ľavej strany zariadenia tak, že odklopíte obrubu, kôš naklopíte smerom nahor a von zo svojho umiestnenia a vytiahnete ho. 7 Skontrolujte nižšie uvedený rozvrh údržby a predtým, než zariadenie uskladníte, vykonajte potrebnú údržbu ROZVRH ÚDRŽBY PREDMET ÚDRŽBY Denne Týždenne Mesačne Ročne Nabitie batérií Kontrola/Čistenie zásobníkov a hadíc Kontrola/Vyčistenie/Rotácia čistiacich kief/vložiek Kontrola/Vyčistenie stierača Kontrola/Vyčistenie plaváka pre zastavenie nasávania Kontrola/Vyčistenie penového fi ltra motora nasávania Vyčistenie násypného koša (pri cylindrických systémoch) Kontrola hladiny vody v článkoch batérii Kontrola obrúb čistiacej jednotky Kontrola a vyčistenie roztokového fi ltra Kontrola opotrebovania nožnej/parkovacej brzdy a ich nastavenie Vyčistenie prietokového vedenia (pri cylindrickom systéme) Mazanie spojovacích častí * Kontrola uhlíkových kief ** Požiadajte obchodného zástupcu spoločnosti Nilfi sk-advance o zabezpečenie kontroly uhlíkových kief motora nasávania minimálne raz ročne alebo po 300 hodinách prevádzky. Kontrolu kief a uhlíkových kief hnacieho motora vykonajte po každých 500 hodinách prevádzky alebo minimálne raz ročne. POZNÁMKA: Informácie o údržbe a servisných opravách sú uvedené v servisnej príručke. 8 Zariadenie uskladňujte vo vnútorných čistých a suchých priestoroch. Zariadenie nevystavujte na mráz. Zásobníky ponechajte otvorené aby sa vyvetrali. 9 Hlavný vypínač (33) pootočte do polohy OFF (poloha O) a vytiahnite kľúč. MAZANIE ZARIADENIA Raz ročne naneste malé množstvo maziva do každej spojovacej k tomu určenej časti zariadenia, až pokiaľ v okolí ložísk nezbadáte vytekajúce mazivo. Umiestnenie spojovacích dielov, ktoré je potrebné mazať: Os kolieska stierača a otočný čap (2) Vodiace koliesko hnacieho prevodu Kardanový kĺb hriadeľa volantu Raz mesačne použite ľahký strojový olej na namazanie: Hnacieho prevodu Príslušenstva kolieska pre nastavenie výšky stierača Hlavných bodov pripojenia stierača, zapojenia kief a bočných obrúb A-12 - FORM NO Hydro-Retriever 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-L

13 SLOVENSKY / A-13 NABÍJANIE BATÉRIÍ Batérie nabíjajte po každom použití zariadenia alebo kedykoľvek, keď kontrolka stavu batérie (31) svieti na žlto, červeno alebo keď bliká na červeno. Nabíjanie batérií... 1 Vypustite a sklopte záchytný zásobník za účelom dôkladného vetrania. 2 Zapojte konektor nabíjačky do konektora batérie (9). 3 Postupujte podľa inštrukcií uvedených na nabíjačke. 4 Po dobití batérie skontrolujte stav kvapaliny v každom článku batérií. Podľa potreby pridajte destilovanú vodu, čím sa hladina kvapaliny zvýši až na úroveň spodnej časti plniaceho potrubia. VÝSTRAHA! Pred nabíjaním batérie nenapĺňajte. Batérie nabíjajte len v dobre vetraných priestoroch. Pri servisných úkonoch s batériami nefajčite. VAROVANIE! Poškodeniu povrchov zabránite tak, že po nabití batérií vždy zotriete zvyšky vody a kyseliny z vrchnej časti batérií. KONTROLA STAVU ELEKTROLYTU V BATÉRII Najmenej raz týždenne skontrolujte stav elektrolytu v batériách. Po nabití batérií odstráňte viečka článkov a v každom článku batérie skontrolujte stav elektrolytu. Destilovanou vodou naplňte jednotlivé články až po spodnú časť lievika. Batérie neprepĺňajte! VAROVANIE! V prípade preplnenia batérií sa kyselina môže roztiecť po povrchu. Dotiahnite uzávery článkov batérie. Ak na batériách ostali zvyšky kyseliny, zotrite ich pomocou roztoku sódy na pečenie a vody (2 polievkové lyžičky sódy a 1,13 litra vody). FORM NO Hydro-Retriever 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-L - A-13

14 A-14 / SLOVENSKY ÚDRŽBA STIERAČA V prípade, že stierač za sebou zanecháva rovné pruhy vody, radlice stierača môžu byť špinavé alebo poškodené. Odnímte stierač, opláchnite ho pod teplou vodou a skontrolujte radlice. Otočte alebo vymeňte radlice, ak sú pretrhnuté, zvlnené alebo opotrebované. Otočenie alebo výmena radlice zadného stierača... 1 Pozri Obrázok 3. Podvihnite stierač smerom nahor od povrchu a potom odklopte stredovú poistku (A) stierača. 2 Z každého konca stierača odskrutkujte krídlovú maticu (B) a následne odnímte napínacie remene (C). 3 Zo zarovnávacích kolíkov zosuňte zadnú radlicu. 4 Stierač má 4 fungujúce kraje. Pootočte radlicou tak, aby čistý a nepoškodený okraj smeroval k prednej časti zariadenia. Radlicu vymeňte, ak sú všetky 4 okraje zodraté, potrhané alebo opotrebované. 5 Opačným postupom ako pri demontáži nainštalujte radlicu a nastavte sklon stierača. Otočenie alebo výmena radlice predného stierača... 1 Podvihnite stierač smerom nahor od povrchu, na vrchnej časti stierača uvoľnite (2) krídlové matice (D) a stierač odnímte z konzoly. 2 Odstráňte všetky krídlové matice, ktoré držia stierač na mieste a potom odstráňte napínací remeň a radlicu. 3 Stierač má 4 fungujúce kraje. Pootočte radlicou tak, aby čistý a nepoškodený okraj smeroval k prednej časti zariadenia. Radlicu vymeňte, ak sú všetky 4 okraje zodraté, potrhané alebo opotrebované. 4 Opačným postupom ako pri demontáži nainštalujte radlicu a nastavte sklon stierača. NASTAVENIE STIERAČA Na stierači sa dajú nastaviť výška a uhol sklonu. Odporúčame najskôr nastaviť uhol sklonu a až následne výšku radlice. Nastavenie uhla sklonu stierača Vždy po otočení alebo výmene radlice nastavte uhol sklonu učiňte tak aj v prípade, že pri stieraní za stieračom neostáva suchá plocha. 1 Zaparkujte zariadenie na rovnom povrchu a stierač spustite do dolnej polohy. Potom sa so zariadením pohnite smerom vpred až dovtedy, kým sa radlice stierača neprehnú smerom vzad. 2 Uvoľnite poistnú krídlovú maticu (G) (je dotiahnutá rukou). Týmto zabezpečíte, že sa nastavenie uhla konzoly stierača vibráciami nenaruší. 3 Pootočte nastavovaciu skrutku (H) tak, aby sa sklon upravil smerom vpred alebo vzad až pokiaľ sa zadná stieracia radlica nebude rovnomerne dotýkať povrchu po celej svojej dĺžke. 4 Rukou dotiahnite poistnú krídlovú maticu (G). Nastavenie výšky radlice stierača Výšku radlice nastavte vždy, ak radlicu obrátite alebo vymeníte a aj v prípade, že pri stieraní za stieračom neostáva suchá plocha. Výška radlice stierača sa dá jednoducho nastaviť pomocou samonastavovacích koliesok. Nastavenie... 1 Zaparkujte zariadenie na rovnom povrchu a stierač spustite do dolnej polohy. Potom sa so zariadením pohnite smerom vpred až dovtedy, kým sa radlice stierača neprehnú smerom vzad. 2 Povoľte poistné nastavovacie krídlové matice (E) (doťahujte ich len rukou), ktoré sú umiestnené na vrchnej časti montážnej konzoly G D kolieska. 3 Otáčaním nastavovacích skrutiek E (F) v smere chodu hodinových H ručičiek stierač zdvihnete a ich otáčaním proti smeru chodu F hodinových ručičiek stierač poklesne. Dôležitým bodom pri výmene radlíc je nastavenie montážnej konzoly kolieska tak, aby bola jeho úroveň paralelná s vrchnou časťou stierača. Poznámka: Pravé a ľavé samonastavovacie koliesko je D potrebné nastaviť rovnako, aby sa zachovala rovnaká výška a rovnomerný tlak radlice. E F B 4 Dotiahnite poistné krídlové matice (E) a vyskúšajte funkčnosť stierača. OBRÁZOK 3 C B C A A-14 - FORM NO Hydro-Retriever 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-L

15 SLOVENSKY / A-15 ÚDRŽBA BOČNÝCH OBRÚB (DISKOVÝ SYSTÉM) Funkciou bočnej obruby je smerovanie znečistenej vody k zadnému stieraču, čím sa uľahčí jej nasávanie v rámci čistiacej dráhy zariadenia. Pri bežnom používaní zariadenia sa radlice po čase opotrebujú. Operátor zistí opotrebovanie tak, že spod bočných obrúb zbadá unikanie malého množstva vody. Jednoduchým znížením obrúb sa dosiahne ich dokonalé fungovanie tak, že stierač bude môcť zotrieť všetku znečistenú vodu. Otočenie alebo výmena bočných obrúb čistiaceho systému... 1 Pozri Obrázok 4. Uvoľnite (2) otočné príchytné matice obruby (A) (2 na každej strane) a zosunutím odnímte obruby (B) z čistiacej plošiny. 2 Odstráňte všetko príslušenstvo, ktoré pridržiava krátke a dlhé radlice. 3 Každá radlice má 4 fungujúce kraje. Nainštalujte radlice na svoje miesto tak, aby čistý a nepoškodený kraj smeroval dovnútra a proti čistiacim kefám. Ak sú radlice zodraté, potrhané alebo opotrebované tak, že ich nie je možné ďalej používať, vymeňte ich na oboch stranách. 4 Opätovne osaďte obruby na zariadenie a nastavte radlicu tak, aby bol zabezpečený jej správny kontakt s čisteným povrchom (plošina s kefami musí byť v čistiacej polohe). NASTAVENIE VÝŠKY BOČNÝCH OBRÚB (DISKOVÝ SYSTÉM) 1 Na tŕňoch príchytných matíc bočných obrúb sa nachádzajú objímky pre nastavenie úrovne výšky (C), ktoré je možné podvihnúť alebo znížiť za účelom vyváženia opotrebovania radlice. 2 Pri nastavovaní odstráňte bočnú obrubu (B) z čistiacej plošiny (D), čím sa dostanete k objímkam pre nastavenie výšky (C). Tip pre nastavenie: Príchytné matice obrúb (A) sa dajú povoliť aj pri osadených obrubách a objímkami pre nastavenie výšky (C) sa dá otáčať siahnutím pod obrubu. 3 Pootočte objímkami pre nastavenie výšky (C) (smerom hore alebo dole), čím sa radlice dostatočne prehnú tak, aby pri stieraní odstávala znečistená voda vo vnútornej strane obrúb. Poznámka: Malými úpravami a nastavením dosiahnete pri stieraní dobré výsledky. Nespúšťajte radlice príliš nízko, pretože sa príliš prehnú a bude dochádzať k ich zbytočnému opotrebovaniu. OBRÁZOK A A A C A B C B D FORM NO Hydro-Retriever 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-L - A-15

16 A-16 / SLOVENSKY ÚDRŽBA BOČNÝCH OBRÚB (CYLINDRICKÝ SYSTÉM) Funkciou bočnej obruby je smerovanie znečistenej vody k zadnému stieraču, čím sa uľahčí jej nasávanie v rámci čistiacej dráhy zariadenia. Pri bežnom používaní zariadenia sa radlice po čase opotrebujú. Operátor zistí opotrebovanie tak, že spod bočných obrúb zbadá unikanie malého množstva vody. V rámci tohto systému je nastavovanie výšky obrúb automatické. Pre zabezpečenie správnej prevádzky by sa mali bočné obruby voľne pohybovať smerom hore a dole. Výmena bočných obrúb čistiaceho systému... 1 Pozri Obrázok 5. Odstráňte (2) (A) závlačky a pootočením otvorte bočné obruby. Odnímte (B) skrutky a matice, vytiahnite obruby a vymeňte ich. OBRÁZOK 5 FRONT B A A-16 - FORM NO Hydro-Retriever 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-L

17 SLOVENSKY / A-17 ODSTRAŇOVANIE VŠEOBECNÝCH PROBLÉMOV SO ZARIADENÍM Problém Možná príčina Náprava Nedostatočné odsávanie znečistenej vody Opotrebované alebo potrhané radlice stierača Otočte alebo vymeňte ich Nesprávne nastavenie stierača Vykonajte nastavenie tak, aby sa radlice rovnomerne dotýkali Záchytný zásobník je plný povrchu po celej svojej šírke Vyprázdnite záchytný zásobník Výpustná hadica záchytného zásobníka presakuje Pevne uzatvorte uzáver hadice alebo hadicu vymeňte Tesnenie krytu záchytného zásobníka presahuje Vymeňte tesnenie/riadne uzatvorte kryt zásobníka Na stierači sa zachytáva špina Vyčistite stierač Nasávacia hadica je upchatá Odstráňte špinu Používate príliš moc roztoku Nastavte ovládacie ventily roztoku Kryt penového fi ltra nie je správne nasadený Riadne nasaďte kryt Nedostatočný čistiaci výkon Kefa alebo vložka je opotrebovaná Obráťte (rotácia) alebo vymeňte kefy Nesprávny typ kefy alebo vložky Obráťte sa na zastúpenie spoločnosti Nilfi sk-advance Použitá nesprávna čistiaca chemikália Obráťte sa na zastúpenie spoločnosti Nilfi sk-advance Zariadenie sa pohybuje príliš rýchlo Spomaľte Nepoužívate dostatok čistiaceho roztoku Nastavte ovládacie ventily roztoku Nedostatočný (alebo žiadny) prietok roztoku Zásobník s roztokom je prázdny Naplňte zásobník roztokom Potrubia, ventily, fi lter alebo nádrž sú upchaté Vypláchnite vedenie a nádrž a vyčistite roztokový fi lter Ovládacie ventily roztoku sa neotvárajú Nastavte ovládacie ventily roztoku Elektromagnetický ventil roztoku Vyčistite alebo vymeňte ventil Zariadenie sa nedá spustiť Tlačidlo núdzového zastavenia Otočte tlačidlom núdzového zastavenia Blokovanie portu nabíjačky batérie Skontrolujte, či nedošlo k prerušeniu obvodu a vymeňte istič Bezpečnostný spínač na sedadle operátora Skontrolujte, či nedošlo k prerušeniu obvodu a vymeňte istič Hlavný systémový ovládač Skontrolujte chybové kódy (pozri servisnú príručku) Zapnutý 10 A prerušovač obvodu Skontrolujte, či nedošlo ku skratu systému a pokúste sa činnosť systému obnoviť Pohon vpred/vzad nenastane Kontrolný ovládač pohonného systému Skontrolujte chybové kódy (pozri servisnú príručku) Zapnutý 80 A prerušovač obvodu Skontrolujte, či nedošlo k preťaženiu hnacieho motora Vyskočený spínač núdzového vypnutia Opätovne zapojte konektory batérie Nasávací systém sa vypína a na displeji sa zobrazuje FULL (plný) aj v prípade, že záchytný zásobník plný nie je Nedostatočný zametací výkon (cylindrický systém) Zapchatá hadica stierača Nasávanie veľkého množstva vody pri vysokej rýchlosti pohybu Plný násypný kôš Opotrebované kefy Štetiny sa zoskupujú dohromady Vyčistite z hadice špinu Spomaľte alebo deaktivujte funkciu automatického vypnutia (pozri servisnú príručku) Vyprázdnite a vyčistite násypný kôš. Kefy vymeňte Obráťte kefy FORM NO Hydro-Retriever 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-L - A-17

18 A-18 / SLOVENSKY CHYBOVÉ KÓDY HLAVNÉHO OVLÁDAČA Platí pre všetky chybové kódy: Vypnite a znova zapnite hlavný vypínač. Ak chyba pretrváva, pozrite si nižšie uvedenú tabuľku a/alebo servisnú príručku. Chybový Popis Možná príčina Opravné kroky kód 1 Závada ovládania Zlyhanie ovládania Vypnite a znova zapnite hlavný vypínač. Ak problém pretrváva, prezrite si servisnú príručku. 2 Vážna závada na ovládaní Zlyhanie ovládania Vypnite a znova zapnite hlavný vypínač. Ak problém pretrváva, prezrite si servisnú príručku. 3 Závada na hnacom systéme Vyskočený istič pohonu kolesa Zatlačte tlačidlo ističa Pedál nie je v neutrálnej polohe (HPD závada) Pred spustením zariadenia skontrolujte, či sa pedál nachádza v neutrálnej polohe. Nastavte mechanizmus pedála. Problém v systéme pohonu kolies Prečítajte si servisnú príručku. 4 Preťaženie ovládača zdvihu čistiacej plošiny Prekážka v oblasti čistiacej plošiny/uviaznutie plošiny Odstráňte prekážku. Mechanizmus namažte. Vadný motor ovládača Prečítajte si servisnú príručku. 5 Závažné preťaženie ovládača zdvihu čistiacej plošiny Pozri chybový kód 4 6 Otvorený okruh ovládača zdvihu čistiacej plošiny/chyba výstupu Nesprávne elektrické spojenie Skontrolujte všetky pripojenia k motoru ovládača. Vadný motor ovládača Prečítajte si servisnú príručku. Zlyhanie ovládania Prečítajte si servisnú príručku. 7 Preťaženie motora čistenia Prekážka v oblasti motora čistenia Odstráňte prekážku. Skontrolujte, či sa motory voľne točia. Vadný motor čistenia Prečítajte si servisnú príručku. 8 Vážne preťaženie motora čistenia Pozri chybový kód 7 9 Otvorený okruh motora čistenia Nesprávne elektrické spojenie Skontrolujte všetky pripojenia k motorom čistenia. Vadný(é) motor(y) čistenia Prečítajte si servisnú príručku. Zlyhanie ovládania Prečítajte si servisnú príručku. 10 Skrat kontaktov stýkača motora čistenia Zlyhanie stýkača Prečítajte si servisnú príručku. 11 Nepoužíva sa 12 Preťaženie cievky stýkača motora čistenia Zlyhanie stýkača Prečítajte si servisnú príručku. Zlyhanie diódy potlačenia cievky Prečítajte si servisnú príručku. 13 Vážne preťaženie cievky stýkača motora čistenia Pozri chybový kód Otvorený okruh cievky stýkača motora čistenia/chyba výstupu Nesprávne elektrické spojenie Skontrolujte všetky pripojenia k stýkaču motora čistenia. Zlyhanie stýkača Prečítajte si servisnú príručku. Zlyhanie ovládania Prečítajte si servisnú príručku. 15 Nepoužíva sa 16 Nepoužíva sa 17 Chyba termistora kábla motora čistenia Teplota zariadenia je mimo povoleného rozsahu K tejto chybe dôjde vtedy, ak je teplota zariadenia nižšia než 32* F alebo vyššia než 185* F. Táto chyba nemá vplyv na prevádzku zariadenia. Môže mať vplyv na čistiaci tlak. Zlyhanie termistora Prečítajte si servisnú príručku. 18 Preťaženie ovládača zdvihu stierača Prekážka v oblasti stierača/uviaznutie stierača Odstráňte prekážku. Mechanizmus namažte. Vadný motor ovládača Prečítajte si servisnú príručku. 19 Vážne preťaženie ovládača zdvihu stierača Pozri chybový kód Otvorený okruh ovládača zdvihu stierača/chyba výstupu Nesprávne elektrické spojenie Skontrolujte všetky pripojenia k motoru ovládača. Vadný motor ovládača Prečítajte si servisnú príručku. Zlyhanie ovládania Prečítajte si servisnú príručku. 21 Nepoužíva sa 22 Nepoužíva sa 23 Nepoužíva sa A-18 - FORM NO Hydro-Retriever 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-L

19 SLOVENSKY / A-19 Chybový Popis Možná príčina Opravné kroky kód 24 Preťaženie motora nasávania Prekážka v oblasti motora Odstráňte prekážku. Zlyhanie motora/opotrebovanie uhlíkových kief Prečítajte si servisnú príručku. 25 Vážne preťaženie motora nasávania Pozri chybový kód Otvorený okruh motora nasávania Nesprávne elektrické spojenie Skontrolujte všetky pripojenia k motoru(om) ovládača. Vadný(é) motor(y) nasávania Prečítajte si servisnú príručku. Zlyhanie ovládania Prečítajte si servisnú príručku. 27 Skrat kontaktov stýkača systému nasávania Zlyhanie stýkača Prečítajte si servisnú príručku. 28 Nepoužíva sa 29 Preťaženie cievky stýkača nasávacieho systému Zlyhanie stýkača Prečítajte si servisnú príručku. Zlyhanie diódy potlačenia cievky Prečítajte si servisnú príručku. 30 Vážne preťaženie cievky stýkača nasávacieho systému Pozri chybový kód Otvorený okruh cievky stýkača nasávacieho systému/chyba výstupu Nesprávne elektrické spojenie Skontrolujte všetky pripojenia k stýkaču motora nasávania. Zlyhanie stýkača Prečítajte si servisnú príručku. Zlyhanie ovládania Prečítajte si servisnú príručku. 32 Preťaženie elektromagnetického ventilu roztoku Zlyhanie elektromagnetického ventilu Prečítajte si servisnú príručku. Zlyhanie ovládania Prečítajte si servisnú príručku. 33 Vážne preťaženie elektromagnetického ventilu roztoku Pozri chybový kód Otvorený okruh elektromagnetického ventilu roztoku/chyba výstupu Nesprávne elektrické spojenie Skontrolujte všetky pripojenia k elektromagnetickému ventilu. Vadný elektromagnetický roztokový ventil Prečítajte si servisnú príručku. Zlyhanie ovládania Prečítajte si servisnú príručku. 35 Závada na vonkajšej inštalácii Problém s inštaláciou Skontrolujte, či sa nepovolili pripojenia k hlavnej ovládacej jednotke. Prečítajte si servisnú príručku. 36 Žiadne výstupné napätie príslušenstva Zlyhanie ovládania/problém s inštaláciou Skontrolujte, či sa nepovolili pripojenia k hlavnej ovládacej jednotke. Prečítajte si servisnú príručku. 37 Nepoužíva sa 38 Nepoužíva sa 39 Nepoužíva sa 40 Závada na vstupe smerovania Problém s ovládaním výstupu rýchlosti Prečítajte si servisnú príručku. Nesprávne naprogramované ovládanie rýchlosti Prečítajte si servisnú príručku. Zlyhanie ovládania Prečítajte si servisnú príručku. 41 Preťaženie cievky stýkača predzametania Zlyhanie stýkača Prečítajte si servisnú príručku. 42 Vážne preťaženie cievky stýkača predzametania Pozri chybový kód Otvorený okruh cievky stýkača predzametania/chyba výstupu Nesprávne elektrické spojenie Skontrolujte všetky pripojenia k stýkaču motora predzametania. Zlyhanie stýkača Prečítajte si servisnú príručku. Zlyhanie ovládania Prečítajte si servisnú príručku. 44 Preťaženie cievky stýkača kontroly prachu (3800 / BR 1100) Zlyhanie stýkača Prečítajte si servisnú príručku. 45 Vážne preťaženie cievky stýkača kontroly prachu (3800 / BR 1100) Pozri chybový kód Otvorený okruh cievky stýkača kontroly prachu/chyba výstupu (3800 / BR 1100) Nesprávne elektrické spojenie Skontrolujte všetky pripojenia k stýkaču motora kontroly prachu. Zlyhanie stýkača Prečítajte si servisnú príručku. Zlyhanie ovládania Prečítajte si servisnú príručku. FORM NO Hydro-Retriever 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-L - A-19

20 A-20 / SLOVENSKY TECHNICKÉ ÚDAJE (podľa nainštalovaných a testovaných súčastí na zariadení) BR 1100 BR 1100C BR 1100C-L Model Hydro-Retriever 3800 Hydro-Retriever 3800C Hydro-Retriever Číslo modelu Prúd A Napätie, batérie V 36 V 36 V 36 V Kapacita batérie Ah 480/5 h 480/5 h 370/6 h 370/6 h 370/6 h Stupeň ochrany IP3 IP3 IP3 Hladina akustického výkonu (IEC 704 1) db (A)/20µPa Hmotnosť brutto libry/kg 2988 / / / / / 1285 Vibrácie ručných ovládacích prvkov m/s 2 <2,5m/s 2 <2,5m/s 2 <2,5m/s 2 Vibrácie na sedadle m/s 2 <0,5m/s 2 <0,5m/s 2 <0,5m/s 2 Stúpavosť Preprava 15% (8.5 0 ) 15% (8.5 0 ) 15% (8.5 0 ) Čistenie 12% (6.8 0 ) 12% (6.8 0 ) 12% (6.8 0 ) A-20 - FORM NO Hydro-Retriever 3800, 2042 / BR 1100, 1100C, 1100C-L

Suszarka Instrukcja obsługi Sušička Užívateľská príručka DPY 8506 GXB1 2960310963_SK/300914.1034

Suszarka Instrukcja obsługi Sušička Užívateľská príručka DPY 8506 GXB1 2960310963_SK/300914.1034 Suszarka Instrukcja obsługi Sušička Užívateľská príručka DPY 8506 GXB1 2960310963_SK/300914.1034 Najprv si prečítajte tento návod, prosím! Vážení zákazníci, Ďakujeme Vám, že ste si zvolili spotrebič Beko.

Bardziej szczegółowo

Condor BR 1100S series

Condor BR 1100S series Condor BR 1100S series Návod na používanie/návod k obsluze/instrukcja obsługi/használati útmutató Advance Models: 56413000(4030D), 56413001(4030C / w/sweep system), 56413891(4030C / w/o sweep system) 56413002(4530D),

Bardziej szczegółowo

BR850S, BR1050S INSTRUCTIONS FOR USE. 2/10 revised 9/12 FORM NO. 56041993. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

BR850S, BR1050S INSTRUCTIONS FOR USE. 2/10 revised 9/12 FORM NO. 56041993. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 2/10 revised 9/12 FORM NO. 56041993 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56390916(850S), 56390921(1050S), 56390919(850SC) 56390923(1050SC), 56381009(850S ), 56381011(850SC ) 56381012(1050S ),

Bardziej szczegółowo

SC800 INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041999. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

SC800 INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041999. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041999 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56112034(SC800-71), 56112035(SC800-86), 56112036(SC800-71C) Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati

Bardziej szczegółowo

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511111-41 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker.eu KW750

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511111-41 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker.eu KW750 Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511111-41 SK Preložené z pôvodného návodu www.blackanddecker.eu KW750 2 3 SLOVENČINA Použitie výrobku Váš hoblík Black & Decker je určený na hobľovanie dreva,

Bardziej szczegółowo

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO.

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO. SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) Slovensky Návod na používanie... A-2 - A-20 Česky Návod k obsluze... B-2 - B-20 Polski Instrukcja obsługi...

Bardziej szczegółowo

CR 1100, CR 1200. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató. 2/04 revised 9/10 FORM NO. 56041576

CR 1100, CR 1200. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató. 2/04 revised 9/10 FORM NO. 56041576 CR 1100, CR 1200 Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató Nilfisk Models: 56303004 (CR 1200), 56303005 (CR 1100 / OBS) 2/04 revised 9/10 FORM NO. 56041576 A-Slovensky

Bardziej szczegółowo

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041665. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041665. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041665 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56507009 (4 cyl LPG), 56507010 (4 cyl Petrol), 56507011 (4 cyl Diesel) 56508769 (4 cyl LPG / cab), 56508770 (4 cyl Petrol

Bardziej szczegółowo

9/12 FORM NO. 56091071

9/12 FORM NO. 56091071 9/12 FORM NO. 56091071 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56107512 (4 cyl LPG), 56107513 (4 cyl Diesel), 56107514 (4 cyl LPG / cab), 56107515 (4 cyl Diesel / cab) 56107517 (4 cyl Gasoline/Petrol

Bardziej szczegółowo

Upozornění! Určeno pro kutily. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504606-27 CZ/SK - (08/05) XTS10EK

Upozornění! Určeno pro kutily. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504606-27 CZ/SK - (08/05) XTS10EK www.blackanddecker.cz www.blackanddecker.sk Upozornění! Určeno pro kutily. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504606-27 CZ/SK - (08/05) XTS10EK 12 13 11 6 A 5 B 12 15 17 14 C 16 D 9 4 8 7 8 4 4

Bardziej szczegółowo

GZ-330 La Grandispensa

GZ-330 La Grandispensa VAKUOVÁ BALIČKA VÁKUOVÁ BALIČKA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP APARAT ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE GZ-330 La Grandispensa CZ Návod k obsluze SK Návod na obsluhu PL Instrukcja obsługi H Használati útmutató

Bardziej szczegółowo

KAFFEEMASCHINE COFFEE MAKER

KAFFEEMASCHINE COFFEE MAKER KAFFEEMASCHINE COFFEE MAKER 10 x 125 ml Návod k obsluze Instrukcja obsługi Návod na obsluhu KÁVOVAR EKSPRES DO KAWY Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.

Bardziej szczegółowo

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK 509111-05 CZ/SK DW432 DW433 2 3 4 5 CZ PÁSOVÁ BRUSKA Blahopøejeme Vám! Rozhodli jste se pro elektronáøadí firmy DEWALT, jež pokraèuje v dlouhé tradici této firmy, vyznaèující se tím, že nabízí odborníkovi

Bardziej szczegółowo

Vzhled Tlačítka a spínače

Vzhled Tlačítka a spínače Vzhled Tlačítka a spínače 9 Šipka dolů 1 Svítilna 2 Reproduktor 3 Displej 4 Boční šipka nahoru 5 Boční šipka dolů 6 Šipka nahoru 7 Vytočení hovoru 8 Ukončení hovoru 10 Tlačítko FM rádia 11 Číselná tlačítka

Bardziej szczegółowo

KSI 1400 KSI 1600 KSI 1800 KSI 2000

KSI 1400 KSI 1600 KSI 1800 KSI 2000 KSI 1400 KSI 1600 KSI 1800 KSI 2000 CZ SK PL Návod k použití Před použitím je nutné si přečíst návod k použití! Návod na použitie Precítajte si návod na použitie! Instrukcja Obsługi Pred pouzitíu cosacky,

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 44010 I. Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi. Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń

FAVORIT 44010 I. Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi. Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń FAVORIT 44010 I Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń 2 Obsah Ďakujeme Vám, že ste si vybrali jeden z našich vysokokvalitných výrobkov. Aby

Bardziej szczegółowo

SR2000 INSTRUCTIONS FOR USE. 10/08 revised 10/12 FORM NO. 56041748. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

SR2000 INSTRUCTIONS FOR USE. 10/08 revised 10/12 FORM NO. 56041748. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 10/08 revised 10/12 FORM NO. 56041748 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56516750(Gas), 56516755(LPG), 56516753(Diesel) Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

Bardziej szczegółowo

DUAL HOME BAKER SLO BIH EST. www.tefal.com

DUAL HOME BAKER SLO BIH EST. www.tefal.com H DUAL HOME BAKER CZ SK PL SLO BIH SR BG RO HR EST LT www.tefal.com LV Popis Kryt s okienkom A Ovládací panel B SK Nádoba C E Odmerná nádobka f Odmerka polievková lyžica F Dvojitý dávkovač f Odmerka čajová

Bardziej szczegółowo

Návod na obsluhu Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Használati utasítás

Návod na obsluhu Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Használati utasítás Návod na obsluhu Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Használati utasítás CS 2512 Prosím, preãítajte si pozorne tento návod na obsluhu a presvedãte sa, ãi pokynom pred pouïívaním stroja rozumiete. NeÏ zaãnete

Bardziej szczegółowo

ES VYHLÁSENIE O ZHODE

ES VYHLÁSENIE O ZHODE ES VYHLÁSENIE O ZHODE Podpsaný zstupca výrobcu: týmto vyhlasuje, že výrobok: EASYTERM, s.r.o., Hlbok 39, 949 01 Nitra Dosky z expandovaného polystyrénu EPS 70 NeoTerm Obchodné označenie výrobku : EPS70

Bardziej szczegółowo

DAB 1471 BT NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

DAB 1471 BT NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS DAB 1471 BT RÁDIO DAB+ / DAB / FM S FUNKCÍ BLUETOOTH RÁDIO DAB+ / DAB / FM S FUNKCIOU BLUETOOTH IDAB+ / DAB / FM RADIO Z FUNKCJĄ BLUETOOTH DAB+ / DAB / FM RADIO WITH BLUETOOTH FUNCTION DAB+ / DAB / FM

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ MSD 861 DRU NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DVD MIKRO SYSTÉM / DVD MIKRO SYSTÉM DVD MIKRO SYSTEM / DVD MICRO SYSTEM MIKRO DVD RENDSZER Obsah

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

Návod na obsluhu Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Használati utasítás

Návod na obsluhu Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Használati utasítás Návod na obsluhu Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Használati utasítás DM650 Prosím, preãítajte si pozorne tento návod na obsluhu a presvedãte sa, ãi pokynom pred pouïívaním stroja rozumiete. NeÏ zaãnete

Bardziej szczegółowo

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26

Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 Návod k obsluze 2 Ďäçăßĺň ńţóçň 10 Instrukcja obsugi 18 Kullanma Kýlavuzu 26 9241 ESKY Dkujeme Vám, že jste se rozhodli pro tento výrobek firmy SOEHNLE PROFESSIONAL. Tento výrobek je vybaven všemi znaky

Bardziej szczegółowo

RTCC638SURIP NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

RTCC638SURIP NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL RTCC638SURIP NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Stereo 3CD/MP3 mini Hi-Fi systém s PLL, rádiem, kazetami, gramofonem a kódováním USB/SD Stereo 3CD/MP3 mini Hi-Fi systém

Bardziej szczegółowo

MS 138 DU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MS 138 DU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MS 138 DU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Mikrosystém s rádiem a přehráváním USB, MP3 a CD Mikrosystém s rádiom a prehrávaním USB, MP3 a

Bardziej szczegółowo

Konvice Kanvica Czajnik elektryczny Vízforraló Grelnik vode

Konvice Kanvica Czajnik elektryczny Vízforraló Grelnik vode Konvice Kanvica Czajnik elektryczny Vízforraló Grelnik vode GZ-203 CZ SK PL H SI Návod k obsluze Návod na obsluhu Instrukcja obsługi Használati útmutató Navodila za uporabo DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Bardziej szczegółowo

VHO200 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C402-CZ-SK-PL-H 09/2014

VHO200 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C402-CZ-SK-PL-H 09/2014 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS CZ SK PL H C402-CZ-SK-PL-H 09/2014 Obsah Návod k použití...2 Bezpečnost operátora... 2 Obecné informace o používání vysavače...

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi

návod k použití instrukcja obsługi návod k použití instrukcja obsługi Pračka Pralka EWF 127413 W 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Bardziej szczegółowo

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru Příručka k rychlé instalaci: NWD2105 Základní informace NWD2105 je bezdrátový USB adaptér určený pro použití s počítačem. NWD2105 je kompatibilní s technologií WPS (Wi-Fi Protected Setup). A: LED kontrolka

Bardziej szczegółowo

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...3 Příslušenství...4 Oznámení o Pohotovostním režimu...4 Ovládací tlačítka a Provoz televizoru...4

Bardziej szczegółowo

TVF40E384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVF40E384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVF40E384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY

Bardziej szczegółowo

GNE V422 X. Chladnička Chłodziarka Chladnička

GNE V422 X. Chladnička Chłodziarka Chladnička GNE V422 X Chladnička Chłodziarka Chladnička Nejprve si přečtěte tento návod! Vážený zákazníku, Doufáme, že výrobek, který byl vyroben v moderních závodech a kontrolován v souladu s nejpřísnějšími postupy

Bardziej szczegółowo

Obsah Před zahájením instalace a

Obsah Před zahájením instalace a Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...2 Upozornění, funkce a příslušenství...2 Vlastnosti...2 Ovládací tlačítka na

Bardziej szczegółowo

Pekáreň chleba Pekárna chleba Urządzenie do wypieku chleba. Návod na obsluhu/záruka Návod k obsluze/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna

Pekáreň chleba Pekárna chleba Urządzenie do wypieku chleba. Návod na obsluhu/záruka Návod k obsluze/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna Pekáreň chleba Pekárna chleba Urządzenie do wypieku chleba Návod na obsluhu/záruka Návod k obsluze/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna SK CZ PL Návod uschovajte pre ďalšie použitie. Návod uschovejte

Bardziej szczegółowo

VAROVÁNÍ CZ - PL - STOPNIOWE SCHODKI, INSTRUKCJA CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE

VAROVÁNÍ CZ - PL - STOPNIOWE SCHODKI, INSTRUKCJA CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE CZ - VAROVÁNÍ CZ - 3STUPŇOVÉ SCHŮDKY, INSTRUKCE (Model: #JL9R11 / #JL9R11-1 / #JL9R11-1F) *PŘED SESTAVENÍM POZORNĚ PŘEČÍST SK - 3STUPŇOVÉ SCHODÍKY, INŠTRUKCIE (Model: #JL9R11 / #JL9R11-1 / #JL9R11-1F)

Bardziej szczegółowo

!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!%

!#$%& &'# (! &) *%# # + &,%# - #!% !" #" # " $% "!#&#" # '!#!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!% &$!"#! "."!"! " %'(%)!*+!"#$%& " # / 0 1223 %% 45!##!# # % %.% #6 " ##7# "#. 1 # ##%# #, 8 " #"# % ## %"" # % " #."#,-%.+/&$#" 3 " "" "%.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Serwosilników ED / EK firmy STÖBER

Instrukcja obs³ugi Serwosilników ED / EK firmy STÖBER Instrukcja obs³ugi Serwosilników ED / EK firmy STÖBER pl Niniejsza instrukcja obs³ugi zawiera informacje dotycz¹ce transportu, ustawienia i uruchomienia serwosilników ED/EK firmy STÖBER jako elementów

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 55400 VI CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 22 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44

FAVORIT 55400 VI CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 22 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44 FAVORIT 55400 VI CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 22 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby

Bardziej szczegółowo

ESF 8540ROX. CS Myčka nádobí Návod k použití 2 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 24

ESF 8540ROX. CS Myčka nádobí Návod k použití 2 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 24 ESF 8540ROX CS Myčka nádobí Návod k použití 2 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 24 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4. OVLÁDACÍ

Bardziej szczegółowo

FL32411SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

FL32411SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea FL32411SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté

Bardziej szczegółowo

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. CZ Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH CZ ZVLÁŠTNÍ

Bardziej szczegółowo

A-2 / SLOVENSKY OBSAH A-2 - FORM NO. 56041579 - CR 1100, 1200, 1400. Strana

A-2 / SLOVENSKY OBSAH A-2 - FORM NO. 56041579 - CR 1100, 1200, 1400. Strana CR 1100, CR 1200, CR 1400 Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató Obsolete Nilfisk MODELS 56304009, 56304010, 56304011, 56304012, 56304013, 56304014, 56304015, 56304016,

Bardziej szczegółowo

Mini stepper MASTER s držadlem V

Mini stepper MASTER s držadlem V Mini stepper MASTER s držadlem V!"#!"!$ %&' 1 CZ - Dležité bezpenostní informace 1. Ped každým cviením nejdíve zkontrolujte všechny ásti. Pokud stepper nefunguje správn, nepoužívejte jej. 2. Pravideln

Bardziej szczegółowo

559122-68 CZ/SK D28217 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187

559122-68 CZ/SK D28217 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187 559122-68 CZ/SK D28217 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187 2 3 4 CZ ÚHLOVÁ BRUSKA Blahopřejeme Vám! D28127/D28187 Rozhodli jste se pro nářadí firmy DEWALT. Dlouhá

Bardziej szczegółowo

FSA 21320 X PL SK CZ. Instrukcja Obsługi. Pokyny pre pouzitie. Pokyny pro používání

FSA 21320 X PL SK CZ. Instrukcja Obsługi. Pokyny pre pouzitie. Pokyny pro používání FSA 21320 X PL SK CZ Instrukcja Obsługi Pokyny pre pouzitie Pokyny pro používání UWAGA! Aby zapewnić normalną pracę tej, wykorzystującej całkowicie przyjazny środowisku (łatwopalny tylko w pewnych warunkach)

Bardziej szczegółowo

UHB51-1500 INSTRUCTIONS FOR USE 12/12 FORM NO. 56091090. Model: 01610A This manual is only for machines after serial number 3000117136.

UHB51-1500 INSTRUCTIONS FOR USE 12/12 FORM NO. 56091090. Model: 01610A This manual is only for machines after serial number 3000117136. 12/12 FORM NO. 56091090 Model: 01610A This manual is only for machines after serial number 3000117136. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató Lietošanas instrukcija

Bardziej szczegółowo

MYČKA NÁDOBÍ ZMYWARKA UMÝVAČKA ESF 7510ROW ESF 7510ROX CS PL SK NÁVOD K POUŽITÍ 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 39

MYČKA NÁDOBÍ ZMYWARKA UMÝVAČKA ESF 7510ROW ESF 7510ROX CS PL SK NÁVOD K POUŽITÍ 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 39 ESF 7510ROW ESF 7510ROX CS PL SK MYČKA NÁDOBÍ ZMYWARKA UMÝVAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 39 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie Sporák Kuchenka Sporák EKC513516 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL NOTICE - D22 ZIGZAG D225000D (251113) 1

TECHNICAL NOTICE - D22 ZIGZAG D225000D (251113) 1 TECHNICAL NOTICE - D22 ZIGZAG D225000D (251113) 1 TECHNICAL NOTICE - D22 ZIGZAG D225000D (251113) 2 TECHNICAL NOTICE - D22 ZIGZAG D225000D (251113) 3 TECHNICAL NOTICE - D22 ZIGZAG D225000D (251113) 4 TECHNICAL

Bardziej szczegółowo

Dublis Plus VK 4011 ODKURZACZ VYSAVAČE VYSÁVAČE (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI...2 (CZ) NÁVOD K OBSLUZE...16 (SK) NÁVOD NA OBSLUHU...29

Dublis Plus VK 4011 ODKURZACZ VYSAVAČE VYSÁVAČE (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI...2 (CZ) NÁVOD K OBSLUZE...16 (SK) NÁVOD NA OBSLUHU...29 Dublis Plus VK 4011 ODKURZACZ VYSAVAČE VYSÁVAČE (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI...2 (CZ) NÁVOD K OBSLUZE...16 (SK) NÁVOD NA OBSLUHU...29 SZANOWNY KLIENCIE, Odkurzacz Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi

Bardziej szczegółowo

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. - Basketbalový koš MASTER Acryl Board CZ Dkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V pípad, že balení neobsahuje všechny ásti, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. SK - akujeme, že ste

Bardziej szczegółowo

Topinkovaè Hriankovaè Toster

Topinkovaè Hriankovaè Toster Topinkovaè Hriankovaè Toster B-4294 Návod k obsluze - Návod na obsluhu - Instrukcja obs³ugi II/10 CZ/SK/PL Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz -2- Návod k použítí

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DV2X227DU NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ DVD ODTWARZACZ / DVD PLAYER DVD LEJÁTSZÓ Vážený zákazníku, děkujeme

Bardziej szczegółowo

Príručka operátora Provozní příručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás

Príručka operátora Provozní příručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC R Príručka operátora Provozní příručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás SK CZ PL HU Slovensky (2-31) Česky (32-61)

Bardziej szczegółowo

PODĚKOVÁNÍ. Technické parametry. Příkon dolního topného tělesa. Příkon grilovacího tělesa Rozsah nastavení teploty 0 250 C. Vnitřní objem ETV6360

PODĚKOVÁNÍ. Technické parametry. Příkon dolního topného tělesa. Příkon grilovacího tělesa Rozsah nastavení teploty 0 250 C. Vnitřní objem ETV6360 CZ Elektrická multifunkční trouba vestavná Elektrická multifunkčná rúra vstavaná Elektryczny piekarnik wielofunkcyjny do zabudowy Built-in Multifunctional Electric Oven CZ SK PL EN 1 CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme

Bardziej szczegółowo

Tom 1 Nr 3 2015. Redaktorzy: Redaktor naczelny: Jakub Bartoszewski

Tom 1 Nr 3 2015. Redaktorzy: Redaktor naczelny: Jakub Bartoszewski Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne Wydział Społeczno-Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie http://ksse.pwsz.konin.edu.pl Redaktorzy: Redaktor naczelny: Jakub Bartoszewski Zastępca

Bardziej szczegółowo

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.registerelectrolux.com

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.registerelectrolux.com ENN2854COW CS Chladnička s mrazničkou Návod k použití 2 PL Chłodziarko-zamrażarka Instrukcja obsługi 24 SK Chladnička s mrazničkou Návod na používanie 48 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...

Bardziej szczegółowo

Dane użytkownika. Uživatelské informace. Felhasználói kézikönyv. Piekarnik do zabudowy. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 361

Dane użytkownika. Uživatelské informace. Felhasználói kézikönyv. Piekarnik do zabudowy. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 361 Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Dane użytkownika Vestavná trouba Beépített sütő Piekarnik do zabudowy ZOB 361 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem

Bardziej szczegółowo

RM3230. Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką

RM3230. Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką Virtuves kombains Food proccessor with juice extractor Küchenmaschine mit Entsafter RM3230 CZ SK PL LV EN DE CZ

Bardziej szczegółowo

Príručka operátora Provozní příručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás

Príručka operátora Provozní příručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás Príručka operátora Provozní příručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC R Models: 00318F, 00319F, 00343F, 00344F Patent

Bardziej szczegółowo

BT 1000 EB NL BT 1000 EB VAR NL

BT 1000 EB NL BT 1000 EB VAR NL BT 1000 EB NL BT 1000 EB VAR NL I CZ SK Decespugliatore elettrico MANUALE DI ISTRUZIONI ISTRUZIONI ORIGINALI Elektrický křovinořez NÁVOD K OBSLUZE PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU K OBSLUZE Elektrický krovinorez

Bardziej szczegółowo

Príručka operátora Provozní pŕíručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586

Príručka operátora Provozní pŕíručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 Príručka operátora Provozní pŕíručka Instrukcja operatorska Kezelési utasítás SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SK CZ PL HU Slovensky (2-33) Česky (34-65) Polski (66-97) Magyar (98-129) Prečítajte

Bardziej szczegółowo

Sporák Kuchenka Sporák

Sporák Kuchenka Sporák CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 20 SK Návod na používanie 39 Sporák Kuchenka Sporák ZCV562M Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny _ 3 Popis spotřebiče 6 Před prvním použitím _ 7

Bardziej szczegółowo

návod na použití CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-20 PL - Rower spiningowy MASTER X-20 návod na použitie /

návod na použití CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-20 PL - Rower spiningowy MASTER X-20 návod na použitie / návod na použití návod na použitie / CZ SK - Cyklotrenažér MASTER X-20 PL - Rower spiningowy MASTER X-20 CZ - emenový pohon SK - remeový pohon PL - napd paskowy 1 CZ Bezpenostní instrukce: Ped sestavením

Bardziej szczegółowo

EHI6540FOW... CS VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PŁYTA GRZEJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI 17 SK VARNÝ PANEL NÁVOD NA POUŽÍVANIE 33

EHI6540FOW... CS VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PŁYTA GRZEJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI 17 SK VARNÝ PANEL NÁVOD NA POUŽÍVANIE 33 EHI6540FOW...... CS VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PŁYTA GRZEJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI 17 SK VARNÝ PANEL NÁVOD NA POUŽÍVANIE 33 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Bardziej szczegółowo

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091007. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091007. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091007 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DV5H 935 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ DVD ODTWARZACZ / DVD PLAYER DVD LEJÁTSZÓ Vážený zákazníku, děkujeme

Bardziej szczegółowo

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a

Bardziej szczegółowo

Indukční deska vestavná Indukčná doska vstavaná Płyta indukcyjna do zabudowy Built-in induction plate

Indukční deska vestavná Indukčná doska vstavaná Płyta indukcyjna do zabudowy Built-in induction plate Indukční deska vestavná Indukčná doska vstavaná Płyta indukcyjna do zabudowy Built-in induction plate CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám,

Bardziej szczegółowo

TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TRC 282 DRU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Přenosný přehrávač MP3 a CD s rádiem renosný prehrávač MP3 a CD s rádiom PRZENOŚNY ODTWARZACZ

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 65402 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 38

FAVORIT 65402 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 38 FAVORIT 65402 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 38 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE 7 OVLÁDACÍ PANEL 8 PROGRAMY 9

Bardziej szczegółowo

NASTAVENÍ HODIN FUNKCE BUDÍK. Nastavení hodin. Kontrola světového času

NASTAVENÍ HODIN FUNKCE BUDÍK. Nastavení hodin. Kontrola světového času NASTAVENÍ HODIN Nastavení hodin 1. Pro rádio je používán 24hodinový systém. 2. Po vložení baterií LCD displej zobrazí pekingský čas 12:00. 3. V režimu hodiny: jednou stlačte tlačítko MODE (nastavit čas/zapnout

Bardziej szczegółowo

CSA 29021. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I

CSA 29021. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I CSA 29021 CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I UPOZORNĚNÍ! Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladničky, která používá pro životní prostředí zcela neškodné

Bardziej szczegółowo

CR1500 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/08 revised 1/14 FORM NO. 56041718. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

CR1500 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/08 revised 1/14 FORM NO. 56041718. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 3/08 revised 1/14 FORM NO. 56041718 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56514850 (VD Gas), 56514852 (VD LP), 56514854 (VD Diesel) Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati

Bardziej szczegółowo

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45

MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45 MOTOROVÝ BŽECKÝ PÁS BIENIA ELEKTRYCZNA MASTER F-45 CZ Tento výrobek má vysoký odbr el. Proudu, nezapojujte jej proto do stejné zásuvky jako ostatní domácí spotebie s vtším odbrem, jako je napíklad klimatizace

Bardziej szczegółowo

Zw j Prawoskr 0 1tny. Vinut Prav і. Konce Dr t do 0,8 mm 0 0tvercov 0 5 a nebrou 0 8en 0 5. Dr t nad 1,0 mm 0 0tvercov 0 5 a brou 0 8en 0 5.

Zw j Prawoskr 0 1tny. Vinut Prav і. Konce Dr t do 0,8 mm 0 0tvercov 0 5 a nebrou 0 8en 0 5. Dr t nad 1,0 mm 0 0tvercov 0 5 a brou 0 8en 0 5. 1 3SPR 0 0 0 3YNY NCISKOWE TYP TL 0 9N 0 7 PRU 0 5INY Spr 0 1 0 4yny naciskowe SPEC s 0 2 wykonywane precyzyjnie i wyajnie. Stosowanie spr 0 1 0 4yn SPEC wp 0 0ywa na obni 0 4k 0 1 koszt w z uwagi na oszcz

Bardziej szczegółowo

Elektrický gril Elektrický gril Grill elektryczny

Elektrický gril Elektrický gril Grill elektryczny Elektrický gril Elektrický gril Grill elektryczny B-4213 Návod k obsluze - Návod na obsluhu - Instrukcja obs³ugi III/10 CZ/SK/PL Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz

Bardziej szczegółowo

INSTALLATION INSTALLATION

INSTALLATION INSTALLATION INDICE INDEX INHALTSVERZEICHNIS INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION ALLGEMEINE INFORMATIONEN NORME DI SICUREZZA SAFETY RULES SICHERHEITSVORSCHRIFTEN IDENTIFICAZIONE IDENTIFICATION KENNZEICHNUNG STATO

Bardziej szczegółowo

Monitoring kolónií svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris) na poľsko-slovenskej hranici a pytliactvo

Monitoring kolónií svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris) na poľsko-slovenskej hranici a pytliactvo Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim PPWSZ, Nowy Targ 2012, s. 83 86 Rozvoj kultúrneho a prírodného turizmu na slovensko-poľskom pohraničí PPWSZ, Nowy Targ 2012, s.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi ZMYWARKA. Spis treœci T R C S. Instalacja, 2-3 Ustawienie i poziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Dane techniczne

Instrukcja obs³ugi ZMYWARKA. Spis treœci T R C S. Instalacja, 2-3 Ustawienie i poziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Dane techniczne Instrukcja obs³ugi ZMYWARKA PL Polski, 1 C S T R Èesky, 13 Türkçe, 25 Spis treœci Instalacja, 2-3 Ustawienie i poziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Dane techniczne Opis urz¹dzenia, 4

Bardziej szczegółowo

EHL6740FAZ. CS Varná deska Návod k použití 2 PL Płyta grzejna Instrukcja obsługi 21

EHL6740FAZ. CS Varná deska Návod k použití 2 PL Płyta grzejna Instrukcja obsługi 21 EHL6740FAZ CS Varná deska Návod k použití 2 PL Płyta grzejna Instrukcja obsługi 21 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...7 4. DENNÍ

Bardziej szczegółowo

DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER

DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER Obsah Úvod Bezpečnostní opatření 2 Důležité bezpečnostní pokyny 3 Upozornění

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

CS234020. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I. HŰTŐ-ÉS FAGYASZTÓGÉP I-es típusú

CS234020. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I. HŰTŐ-ÉS FAGYASZTÓGÉP I-es típusú CS234020 CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I HŰTŐ-ÉS FAGYASZTÓGÉP I-es típusú HLADILNO-ZAMRZOVALNI APARAT tipa I UPOZORNĚNÍ! Aby byl zajištěn normální provoz

Bardziej szczegółowo

PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S

PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S Návod k obsluze a instalaci ^ ^ válcových zásobníku TUV s neprímým ohrevem Návod na obsluhu a instaláciu valcových zásobníkov TÚV s nepriamym ohrevom Návod na obsluhu a instaláciu valcových zásobníkov

Bardziej szczegółowo

Vysavač Rapid Vysávač Rapid Odkurzacz Rapid

Vysavač Rapid Vysávač Rapid Odkurzacz Rapid vysavac B-4212:Layout 1 26.6.2007 11:21 Page 1 Vysavač Rapid Vysávač Rapid Odkurzacz Rapid B 4212 Návod na použití Návod na obsluhu Instrukcja obsługi II/07 CZ, SK, PL Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64

Bardziej szczegółowo

Eliptical MASTER E09

Eliptical MASTER E09 Eliptical MASTER E09 UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 CZ: Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi AVL 84 PRALKA. Spis treœci

Instrukcja obs³ugi AVL 84 PRALKA. Spis treœci Instrukcja obs³ugi PRALKA PL Polski,1 CZ Èeský,13 SK Slovenský,25 Spis treœci Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie, 2 Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej, 2-3 Pierwszy cykl prania, 3 Dane

Bardziej szczegółowo

SVE 8090. Elektrický multifunkční sporák se sklokeramickou deskou volně stojící Elektrický multifunkčný sporák so sklokeramickou doskou voľne stojaci

SVE 8090. Elektrický multifunkční sporák se sklokeramickou deskou volně stojící Elektrický multifunkčný sporák so sklokeramickou doskou voľne stojaci Elektrický multifunkční sporák se sklokeramickou deskou volně stojící Elektrický multifunkčný sporák so sklokeramickou doskou voľne stojaci Wielofunkcyjny wolnostojący piekarnik elektryczny z płytą szklano-ceramiczną

Bardziej szczegółowo

SKZ71800F0 CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL CHŁODZIARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 20 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40

SKZ71800F0 CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL CHŁODZIARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 20 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 SKZ71800F0 CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL CHŁODZIARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 20 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám

Bardziej szczegółowo

SC8000 Instructions for use

SC8000 Instructions for use SC8000 Instructions for use Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obs ugi Használati útmutató 3/2013 revised 2/2016 REV B Form no. 56091080 A-Slovensky B- esky C-Polski D-Magyar Models: 56108124

Bardziej szczegółowo

TIGER 169. Kühtreiber, s.r.o. Stařečka 997, 674 01 Třebíč Czech Republic Tel.: +420 568 851 120 Fax: +420 568 851 010 www.kuhtreiber.

TIGER 169. Kühtreiber, s.r.o. Stařečka 997, 674 01 Třebíč Czech Republic Tel.: +420 568 851 120 Fax: +420 568 851 010 www.kuhtreiber. CZ - Návod k obsluze a údržbě EN - Instruction for use and maintenance PL - Instrukcja obsługi i konserwacji Kühtreiber, s.r.o. Stařečka 997, 674 01 Třebíč Czech Republic Tel.: +420 568 851 120 Fax: +420

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Pralka automatyczna Plně automatická pračka Mosógép Automatická pračka WKD 23520 T WKD 23500 T WKD 23500 TS WKD 23580 T

Pralka automatyczna Plně automatická pračka Mosógép Automatická pračka WKD 23520 T WKD 23500 T WKD 23500 TS WKD 23580 T Pralka automatyczna Plně automatická pračka Mosógép Automatická pračka WKD 23520 T WKD 23500 T WKD 23500 TS WKD 23580 T 1 Ostrzeżenia Wskazówki bezpieczeństwa Nie wolno ustawiać pralki na wykładzinie dywanowej.

Bardziej szczegółowo

FS225320 SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA STOJĄCY ZAMRAŻARKI ZAMRZOVALNA OMARA FAGYASZTÓSZEKRÉNY

FS225320 SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA STOJĄCY ZAMRAŻARKI ZAMRZOVALNA OMARA FAGYASZTÓSZEKRÉNY FS225320 SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA STOJĄCY ZAMRAŻARKI ZAMRZOVALNA OMARA FAGYASZTÓSZEKRÉNY UPOZORNĚNÍ! Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladničky, která používá pro životní prostředí

Bardziej szczegółowo

ELIPTICAL ERGOMETER ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM6022

ELIPTICAL ERGOMETER ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM6022 ELIPTICAL ERGOMETER ORBITREK MAGNETYCZNY MASTER HM60 1 CZ: Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

RYCHLÝ PRŮVODCE RÝCHLY SPRIEVODCA KRÓTKI PRZEWODNIK RÖVID ÚTMUTATÓ HUSQVARNA AUTOMOWER 420/430X/450X

RYCHLÝ PRŮVODCE RÝCHLY SPRIEVODCA KRÓTKI PRZEWODNIK RÖVID ÚTMUTATÓ HUSQVARNA AUTOMOWER 420/430X/450X RYCHLÝ PRŮVODCE RÝCHLY SPRIEVODCA KRÓTKI PRZEWODNIK RÖVID ÚTMUTATÓ HUSQVARNA AUTOMOWER 420/430X/450X QG,1157867,420,430X,450X,2016_151124.indd 1 2015-11-27 10:36:02 1 3 m / 10 ft 2 75 cm / 2 1/2 0 cm /

Bardziej szczegółowo