Popcorn Hour A400/A410

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Popcorn Hour A400/A410"

Transkrypt

1 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start

2 Spis treści 1. Wprwadzenie Wersja Warunki bezpieczneg użytkwania Utylizacja zużyteg sprzętu Zawartść zestawu Uruchamianie i wyłączanie Szybkie ustawianie trybów wide Pilt zdalneg sterwania Menu ekranwe Pierwsze uruchmienie Dstęp d dysków i plików Market Aplikacji Ustawienia Menadżer plików Obrazy płyt dtwarzane z dysku Meta dane filmie Netwrked Media Jukebx (NMJ) Knfiguracja NMJ Nawigacja w NMJ Aktualizacja danych NMJ Menadżer Jukebx Aplikacje NMT i praca w sieci Grupa rbcza i serwer Samba Serwer FTP Serwer NFS Serwery UPnP AV i DLNA Klient sieci BitTrrent (Transmissin) NZBGet (Usenet klient) Złącza HOST USB Instalacja prgramwania systemweg Tryb dysku USB (Slave USB 3.0) NMJ Navigatr NMJ Navigatr - Szybki Start Wersja dkumentu: 1.2 ( ) All rights reserved, Human Media Spz, Pland, Cpyright 2012 Pwielanie raz kpiwanie fragmentów lub całści bez zgdy firmy Human Media Sp. z.. jest zabrnine.

3 Ppcrn Hur A400 Szybki start 1. Wprwadzenie Dziękujemy Państwu za wybór sieciweg dtwarzacza multimedialneg Ppcrn Hur. Mamy nadzieję, że jeg użytkwanie przysprzy Państwu wiele radści i uprzyjemni spędzanie wlnych chwil w grnie rdziny i przyjaciół. Odtwarzacz ten, dzięki swjej wszechstrnnści, rzbudwanym mżliwścim pracy w sieci kmputerwej raz sieci internet, wprwadza nwą jakść w krzystaniu z dmwych zasbów multimedialnych. Przed przystąpieniem d instalacji urządzenia prsimy zapznać się z treścią niniejszej instrukcji Wersja Instrukcja zstała przygtwana w parciu prgramwanie POP , dla menu ustawineg na język plski. Nwsze wersje prgramwania, które w przyszłści zstaną udstępnine użytkwnikm dtwarzacza mgą wprwadzać zmiany w funkcjnalnści i spsbie bsługi. Aktualizacja prgramwania jest mcn zalecana i bardz isttna dla prawidłweg działania dtwarzacza! 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania Odtwarzacz zstał zaprjektwany z dużą trską bezpieczeństw użytkwania. Aby zapewnić Państwu długtrwałe i bezpieczne krzystanie z urządzenia, prsimy przestrzeganie pniższych zaleceń. Ze względu na stswanie dysków twardych urządzenie pwinn być użytkwane w temperaturach z zakresu +5 d +35 st.c. w suchych pmieszczeniach wilgtnści pniżej 75%, z dala d źródeł wdy. Urządzenie mże nagrzewać się w trakcie użytkwania. W trakcie instalacji i użytkwania należy zapewnić swbdną cyrkulację pwietrza wkół urządzenia, a w szczególnści nie użytkwać dtwarzacza w pbliżu źródeł ciepła i nie przykrywać g d góry ani nie przykrywać twrów wentylacyjnych p bkach i z tyłu budwy. Nie należy użytkwać urządzenia w pmieszczeniach wyskim zapyleniu lub wyskim pzimie wibracji. Dyski twarde są urządzeniami wrażliwym na wstrząsy. Upadek lub uderzenie dtwarzacza mże spwdwać uszkdzenie napędów. D pdłączenia zasilania należy używać wyłącznie ryginalneg kabla/zasilacza. Należy zadbać takie ułżenie kabla zasilająceg, aby nie uległ n zgnieceniu lub załamaniu przez ciężkie meble czy inny sprzęt AV. Przed instalacją dysku twardeg zalecamy wyłączyć całkwicie dtwarzacz. Odtwarzacz ma częściwą izlację magnetyczną. Zalecane jest jednak, aby użytkwać g w z dala d źródeł silnych pól magnetycznych (jak nieekranwane głśniki, duże ekrany kineskpwe). Silne ple magnetyczne mże uszkdzić zapisy na dysku twardym. Odtwarzacz zstał zaprjektwany zgdnie z wymgami nrmy FCC/CE, nie emituje szkdliwych zakłóceń, ale mże być pdatny na zakłócenia generwane przez inne urządzenia. D czyszczenia budwy należy używać wilgtnej ściereczki, nie czyścić śrdkami chemicznymi. W trakcie czyszczenia dtwarzacz należy dłączyć d prądu. W razie jakichklwiek prblemów naprawę urządzenia należy zlecać wykwalifikwanemu serwiswi. Nigdy nie należy próbwać naprawy dtwarzacza we własnym zakresie, gdyż grzi t uszkdzeniem sprzętu, utratą danych raz mże stanwić niebezpieczeństw dla użytkwnika i skutkuje utratą gwarancji. W dtwarzaczu należy stswać wyłącznie dyski twarde bniżnym zaptrzebwaniu energetycznym (Ec, LwPwer, Green, itp.), lub dyski przeznaczne d zastswań audi-wizualnych Utylizacja zużyteg sprzętu Urządzenia pdlegające prcesm utylizacji i recyklingu są znaczne zgdnie z Dyrektywą Eurpejską 2002/96/WE raz plską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. " zużytym sprzęcie elektrycznym i elektrnicznym" (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, pz. 1495) symblem przekreślneg kntenera na dpady. Oznakwanie takie znacza, że sprzęt p kresie jeg użytkwania nie mże być umieszczany łącznie z innymi dpadami rganicznymi pchdzącymi z gspdarstwa dmweg. Użytkwnik jest zbwiązany d ddania g pdmitm prwadzącym zbieranie zużyteg sprzętu elektryczneg i elektrniczneg. Pdmity prwadzące zbieranie, w tym lkalne punkty zbiórki, sklepy raz gminne jednstki, twrzą dpwiedni system umżliwiający ddanie teg sprzętu. Właściwe pstępwanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektrnicznym przyczynia się d uniknięcia szkdliwych dla zdrwia ludzi i śrdwiska naturalneg knsekwencji, wynikających z becnści składników niebezpiecznych raz niewłaściweg składwania i przetwarzania takieg sprzętu. Wysłużne urządzenie przeznaczne d usunięcia z gspdarstwa dmweg nie jest bezwartściwym dpadem. 1

4 Szybki Start Ppcrn Hur C Zawartść zestawu 1. Odtwarzacz Ppcrn Hur A Pilt zdalneg sterwania 3. 2 x Bateria AAA 4. Kabel HDMI 5. Kabel USB PC 6. Kabel esata 7. Zasilacz 8. Przewód zasilacza 9. Skrócna instrukcja bsługi 10. Karta Gwarancyjna 3. Uruchamianie i wyłączanie Odtwarzacz A400 mże być włączany i wyłączany za pmcą czerwneg przycisku POWER na pilcie. Krótkie naciśnięcie przycisku przy włącznym urządzeniu wprwadza g w tryb stand-by. Całkwite wyłączenie mżliwe jest przez wciśnięcie klejn klawiszy POWER i DELETE, lub przytrzymanie przez 5s klawisza POWER. 4. Szybkie ustawianie trybów wide Odtwarzacz generuje braz maksymalnej rzdzielczści 1920x1080p (Full HD) na wyjściu HDMI raz kmpnent. Obraz na analgwych wyjściach Cmpsite Vide i S-Vide jest skalwany d rzmiaru PAL/NTSC. Szybka zmiana parametrów brazu mżliwa jest za pśrednictwem pilta. W celu zmiany należy użyć przycisku TV MODE, a następnie przycisku numeryczneg wg następującej specyfikacji: TV MODE + 0 tryb Aut TV TV MODE + 1 Cmpnent/Cmpsite NTSC 480i TV MODE + 2 Cmpnent/Cmpsite PAL 576i TV MODE + 3 [nieużywany] TV MODE + 4 Cmpnent 720p 60Hz TV MODE + 5 Cmpnent 1080i 60Hz TV MODE + 6 Cmpnent 1080p 60Hz TV MODE + 7 HDMI 720p 60Hz TV MODE + 8 HDMI 1080i 60Hz TV MODE + 9 HDMI 1080p 60Hz Przyciski należy naciskać jeden p drugim (TV MODE, następnie p k. 2-3 sekundach przycisk z cyfrą), nie jedncześnie. P zmianie zalecane jest dczekanie d sekund na reakcję mnitra. Parametry wyjścia wide z dstępem d wszystkich pcji, mżna również zmieniać z pzimu menu Ustawień urządzenia. Użycie przycisku TV MODE przy widcznym na ekranie brazie pwduje twarcie kienka zmiany parametrów brazu, w którym mżna wybrać wyjście wide, rzdzielczść, dświeżanie itd. Zalecane jest, aby trybu Aut TV używać tylk przy instalacji urządzenia, d wyszukiwania sygnału przy pierwszym pdłączaniu d zestawu AV. P instalacji należy uaktywnić tryb zgdny z zastswanym płączeniem raz dpwiadający parametrm brazu dbirnika TV. 2

5 Ppcrn Hur A400 Szybki start 5. Pilt zdalneg sterwania Pilt d pprawnej pracy wymaga prawidłw zainstalwanych 2 baterii frmatu AAA. Wciśnięcie dwlneg klawisza pwduje uruchmienie białeg pdświetlenia, które wyłącza się autmatycznie p upływie kilku sekund. POWER - czerwny przycisk na szczycie pilta służy d usypiania, wyłączania i włączania dtwarzacza. Krótkie naciśniecie przy włącznym dtwarzaczu przestawia g w tryb standby, w którym złącza audi/wide zstają wyłączne, natmiast praca aplikacji NMT (aktywnść sieciwa) pzstaje nieprzerwana. Naciśnięcie przycisku włącznika na 4-5 sekund pwduje całkwite wyłączenie urządzenia (alternatywnie POWER+DELETE). Przycisk ten mże być użyty wraz z przyciskiem EJECT w celu restartu prgramwania urządzenia. EJECT przycisk twierania/zamykania szuflady napędu płyt CD/DVD/BluRay pdłączneg d dtwarzacza. Wykrzystywany także d wyjścia z niektórych aplikacji sekcji Market Aplikacji. TV MODE pzwala na szybką zmianę parametrów wyjścia wide; pis pcji znajduje się w rzdziale Szybkie ustawianie trybów wide na str.2. SETUP twiera menu Ustawień dtwarzacza. Pdczas dtwarzania plików wide pzwala na ustawienie jasnści, kntrastu itd. Jeśli menu ustawień zstanie zablkwane dblkwanie mżliwe jest pprzez wciśnięcie kmbinacji klawiszy SETUP-PLAY. SUSPEND klawisz zarezerwwany dla przyszłych funkcji Przyciski numeryczne, pdczas przeglądania listy plików i flderów pzwalają na szybki dstęp d pliku przez pdanie numeru. W plach edycyjnych przyciski pzwalają na wprwadzanie znaków alfanumerycznych, w analgiczny spsób jak w telefnach kmórkwych. Przycisk DELETE kasuje statni wprwadzny znak, przycisk CAPS/NUM pzwala na przełączanie dużych/małych liter i liter/cyfr. Użycie przycisku Enter na plach edycyjnych twiera kn z wirtualną klawiaturą, wybór znaków dbywa się za pmcą klawiszy nawigacyjnych i klawisza Enter. Pdczas dtwarzania filmu pzwalają na prcentwy przeskk dtwarzania, wg zasady: 1 10%, 2-20%, 3 30% itd. A-B / HOME przycisk prgramwania pwtarzania wycinka materiału wide, wyjście z marketu aplikacji. File Mde brak funkcji (mżliwa implementacja funkcji w klejnych wersjach prgramwania). Time Seek pzwala na szybki przeskk d wskazaneg miejsca w materiale wide. P wciśnięciu przycisku miejsce skku należy pdać mdyfikując przy pmcy strzałek bieżący czas dtwarzania. KOLOROWE KLAWISZE bsługa funkcji wyświetlanych na dle ekranu, funkcje zmieniają się w zależnści d kntekstu. RETURN pzwala wrócić d pprzednieg ekranu/menu. Nie jest aktywny pdczas dtwarzania. SOURCE pwrót d główneg menu dtwarzacza. Przy pracy w rzdzielczściach SD przełącza cyklicznie źródła danych: serwisy sieciwe i internetwe - zasby i dyski lkalne. Kursr góra/dół pzwala na zmianę pdświetlania pcji menu, plików w katalgach itd. Pdczas przeglądania zdjęć przesuwa zdjęcie w górę/dół. Kursr lew/praw pzwala na zmianę menu pcji, przejście z pcji dstępnych p prawej strnie ekranu na lew i dwrtnie. Pdczas dtwarzania materiału wide włącza pcję częściweg przewijania materiału wg czasu. W rgu ekranu pkazuje się bieżący czas dtwarzania, krzystając z przycisków kursra praw/lew mżna przeskakiwać wielkrtnść 30 sekund w przód lub w tył. Pdczas glądania zdjęć kursr pzwala na przesuwanie zdjęcia w lew/praw ENTER zatwierdzanie/wybór pcji w zależnści d kntekstu. Rzpczęcie dtwarzania wskazaneg, pjedynczeg pliku (p zakńczeniu następny plik nie zstanie dtwrzny jak p użyciu przycisku PLAY). 3

6 Szybki Start Ppcrn Hur C400 INFO przy przeglądaniu plików i flderów wyświetla infrmacje nazwie i wielkści wskazaneg pliku. W trakcie dtwarzania materiału wide wyświetla pasek z pdstawwymi infrmacjami dtwarzanym pliku (nazwa, frmat audi/wide, rzdzielczść, parametry sygnału wyjściweg, czas dtwarzania, pasek pstępu itd.). STOP zatrzymanie dtwarzania i pwrót d listy plików; dla plików wide raz materiałów DVD dtwarzanych z płyty dtwarzacz zapamiętuje miejsce zatrzymania (dla kntynuacji przy pnwnym dtwarzaniu). Page UP pdczas przeglądania plików pzwala przejść d pprzedniej strny z listą plików, pdczas dtwarzania pzwala na zwiększenie głśnści dźwięku.. Page DOWN pdczas przeglądania plików pzwala przejść d następnej strny z listą plików, pdczas dtwarzania pzwala na zmniejszenie głśnści dźwięku.. PLAY rzpczęcie dtwarzania plików pcząwszy d wskazaneg. PAUSE chwilwe wstrzymanie dtwarzaneg materiału. Dla filmów, klejne wciśnięcia pzwalają na dtwarzanie pklatkwe. MUTE pzwala na całkwite wyłączenie i włączenie dźwięku na wszystkich wyjściach. REV szybkie przewijanie w tył pdczas dtwarzania wide. Klejne wciśnięcia przełączają szybkść przewijania x2, x4, x8 x16 x32 (dla niektórych materiałów wide ilść dstępnych prędkści mże być mniejsza). Przy przeglądaniu zdjęć pmniejsza zdjęcie. FWD szybkie przewijanie d przdu pdczas dtwarzania wide. Przy pierwszym wciśnięciu przewijanie dbywa się z prędkścią x2, przy klejnym x4, następnie x8, x16 x32 (dla niektórych materiałów wide ilść dstępnych prędkści mże być mniejsza). Przy przeglądaniu zdjęć pwiększa zdjęcie. MENU twiera menu kntekstwe pdczas dtwarzania. Np. pdczas glądania zdjęć menu pzwala na zmianę parametrów pkazu slajdów (czas wyświetlania, efekt przejścia), PREV - pdczas dtwarzania przeskk d pprzedniej ścieżki/pliku, przeskk d pprzednieg rzdziału, jeżeli dtwarzany plik ma zdefiniwany pdział na rzdziały. NEXT - pdczas dtwarzania przeskk d następnej ścieżki/pliku, przeskk d następneg rzdziału, jeżeli dtwarzany plik ma zdefiniwany pdział na rzdziały. TITLE Pdczas dtwarzania płyt DVD/BluRay twiera menu płyty. REPEAT pwtórzenie aktualnie dtwarzaneg pliku. Dla materiału DVD pzwala na włączenie pwtarzania bieżąceg rzdziału (Charter) lub tytułu (Title). Pdczas dtwarzania muzyki klawisz pzwala także na wybór funkcji SUFFLE lswej klejnści dtwarzania plików. SLOW dtwarzanie materiału wide w zwlninym tempie. Klejne wciśnięcia zmienią prędkść dtwarzania na 1/2, 1/4, 1/8. Użyte przy przeglądaniu plików wyświetla na ekranie infrmacje użyciu pamięci systemwej. ANGLE pdczas dtwarzania wide pzwala na przełączanie ścieżki wide dla materiałów zawierających wiele ścieżek (TS with multiple PMT) tzw. zmiana kamery. Dla materiałów DVD przełącza widki w sekwencjach wielkamerwych. Przy przeglądaniu zdjęć przycisk braca zdjęcie. AUDIO dla dtwarzanych materiałów zawierających więcej niż jedną ścieżkę audi przycisk pzwala na zmianę ścieżki. Gdy aktywne jest dtwarzanie muzyki w tle (np. d zdjęć) twiera pasek sterwania dtwarzaniem z przyciskami PAUSE, PLAY, STOP, NEXT i PREV. SUBTITLE pzwala na zmianę ustawień wyświetlania napisów w trakcie dtwarzania filmów. Ddatkwe infrmacje znajdują się w rzdziale Błąd! Nie mżna dnaleźć źródła dwłania. na str.błąd! Nie zdefiniwan zakładki.. Przycisk użyty przy przeglądaniu plików i flderów wyświetla na ekranie bieżącą gdzinę. ZOOM pzwala zmieniać ustawienie pwiększenia brazu. Pdczas dtwarzania zdjęć i filmów pcja pzwala na zmianę prprcji brazu (względem prprcji ekranu), na klasyczne pmniejszenie i pwiększanie d 1% d 400% (magnify) raz na przesuwanie pwiększneg brazu (pan). Przycisk twiera małe menu na ekranie. Opcja zmiany prprcji nie jest dstępna dla wszystkich typów dtwarzanych materiałów. Użycie przycisku w trakcie przeglądania flderów lub przy pracy z serwisami internetwymi pwiększa braz (x2, x4, x1). 4

7 Ppcrn Hur A400 Szybki start 6. Menu ekranwe Menu zawiera pzycje: Market Aplikacji Media Lkalne Kreatr Ustawień Sieć lkalna Ustawienia Dstęp d napędów dyskwych, napędów ptycznych i pamięci przenśnych mżliwy jest w pzycji Media Lkalne Wybru pcji dknać mżna przyciskami kursra na pilcie (praw/lew) i przyciskiem ENTER. Ddatkw na ekranie jest wyświetlana pgda dla zdefiniwaneg miasta, data i aktualna gdzina Pierwsze uruchmienie Aby przeprwadzić pczątkwą knfigurację ustawień wybierz z menu główneg pzycję Kreatr Ustawień. System wykna knfigurację w kilku klejnych krkach: Krk 01. Wybór wersji językwej menu. Krk 02. Wybór typu płączenia internetweg pmiędzy płączeniem przewdwym, a bezprzewdwym (karta WiFi jest pcjnalna). Krk 03. (Tylk dla WiFi) Wskazanie wybraneg punkt dstępu i sknfigurwanie płączenia. Krk 04. Wybór autmatycznej lub ręcznej knfiguracji adresu IP raz serwerów DNS. Krk 05. Knfiguracja serwera Prxy. Krk 06. Ptwierdzenie wprwadznych ustawień sieciwych. Krk 07. Ustawienie strefy czaswej i krekty czasu letnieg. Pdsumwanie przeprwadznych ustawień. W wypadku przywrócenia ustawień d wartści dmyślnych mżna pnwnie uruchmić kreatr z menu główneg. Zmiana knfiguracji w pełnym zakresie mżliwa jest menu Ustawienia (przycisk SETUP na pilcie) Dstęp d dysków i plików Wybór lkalizacji plików d przeglądania i dtwarzania następuje w menu głównym przez pzycję Media Lkalne, gdzie znajdują się pcje dstępu d dysku wewnętrzneg, dysków i pamięci USB, napędu CD/DVD/BR, raz przez pzycję Sieć Lkalna gdzie znajdują się pcje dstępu d zasbów sieciwych przez prtkły Samba, UPnP raz NFS. Opcje te pzwalają na przeglądanie i dtwarzanie danych multimedialnych znajdujących się w pdanych lkalizacjach. Przy przeglądaniu zawartści katalgów dtwarzacz mże filtrwać pliki pd względem typu. Wybór filtra mżna dknać p twarciu leweg menu klawiszem kierunkwym na pilcie i przejściu na pzycję Filtruj, Wyświetlać mżna dpwiedni: tylk pliki wide, tylk pliki muzyczne, tylk pliki graficzne, wszystkie pliki. Ddatkw lewe menu pzwala na uruchmienie i knfigurację Jukebxa, wyszukiwanie plików p nazwie, raz bezpieczne usuwanie pamięci USB (EJECT). Pzycja Ustawienia umżliwia m.in. zmianę widku plików pmiędzy listwaniem, a pdglądem. 5

8 Szybki Start Ppcrn Hur C400 Wybór plików i pruszanie się p zasbach dbywa się za pmcą klawiszy nawigacyjnych, klawisza Enter i Return Market Aplikacji Market zapewnia dstęp d prgramów przygtwanych specjalnie dla użytkwników dtwarzaczy Ppcrn Hur. Aplikacje umżliwiają wygdne krzystanie z wybranych serwisów spłecznściwych, radia internetweg, gier, czy też rzszerzają mżliwści dtwarzacza takie funkcje jak kpiwanie płyt CD Audi. Przewidywany jest rzwój marketu dziesiątki nwych aplikacji wprwadzających użytkwnika w nwy wymiar rzrywki przed ekranem telewizra. Zarządzanie prgramami dbywa się p wybraniu danej pzycji (pis prgramy pjawia się p prawej strnie ekranu) i zatwierdzeniu wybru klawiszem ENTER. W następnym knie wyświetlane są szczegółwe infrmacje aplikacji raz mżliwść instalacji, dinstalwania, lub wyświetlenia zrzutów ekranu z prgramu i pis zmian w pszczególnych wersjach. Sterwanie i użytkwanie marketu dbywa się za pmcą klawiszy funkcyjnych wyświetlanych w dlnej części ekranu. Zainstalwane prgramy znajdują się w sekcji Mje aplikacje. Dstęp d niektórych aplikacji i zawartści mże wymagać utwrzenia knta i zalgwania się w markecie, jest t mżliwe w sekcji LOGIN Ustawienia Menu ustawień pzwala na knfigurację parametrów pracy dtwarzacza. Menu twrzyć mżna z główneg menu dtwarzacza lub przez naciśnięcie przycisku SETUP na pilcie. Ustawienia pdzielne zstały na sekcje, których lista dstępna jest p lewej strnie ekranu. Otwarcie sekcji następuje p użyciu klawisza ENTER na pilcie. Pwrót d listy dstępnych sekcji dbywa się p wciśnięciu klawisza W lew, lub klawisza CZERWONY. Przejście d listy pcji dstępnych dla danej pzycji w menu dbywa się za pmcą klawisza nawigacyjneg W praw. Pwrót d główneg menu mżliwy jest za pmcą klawisza HOME Preferencje (Preferences) pzwala na zmianę pdstawwych ustawień dtwarzacza. Nazwa urządzenia nazwa widczna w sieci lkalnej (pcja dstępna tylk p zainstalwaniu aplikacji NMT). Język menu kreśla język, w jakim wyświetlany jest interfejs dtwarzacza. Język napisów pzwala na autmatyczny wybór dpwiedniej ścieżki napisów spśród dstępnych wbudwanych w plik wide (funkcja nie działa dla napisów zewnętrznych). 6

9 Ppcrn Hur A400 Szybki start Efekt pkazu zdjęć umżliwia wybór efektu przejść pmiędzy zdjęciami. Czas pkazu zdjęć umżliwia wybór interwału czasweg. Czas wygaszacza ekranu wygaszasz ekranu mże zstać wyłączny lub włączny, pcja pzwalają na dstswanie czasu p jakim wygaszacz zstanie uruchminy. Czas - ustawienia zegara systemweg. Tryb dtwarzania zmiana dmyślneg trybu dtwarzania plików pmiędzy dtwarzaniem pjedynczeg bez pwtarzania, dtwarzaniem pjedynczeg pliku w pętli i dtwarzaniem w pętli wszystkich plików teg sameg typu dstępnych w danym katalgu. Widżety knfiguracja widżetu pgdy wyświetlaneg na głównym ekranie. Autstart Menu NMJ autmatyczne uruchmienie interfejsu NMJ p przejściu d lkacji ddanej d Jukebxa. Pytaj aktualizację firmware włączenie autmatyczneg sprawdzania dstępnści nwej wersji prgramwania Audi pzwala na ustawienia parametrów wyjść audi i dekderów dźwięku. HDMI Audi włączenie/wyłączenie dźwięku na wyjściu HDMI. PCM, ACC, WMA Pr, DTS, Dlby Digital wybór spsbu bsługi pszczególnych dekderów audi. Tryb Passthrugh pzwala na przesyłanie cyfrweg sygnału audi d dalszeg dekdwania na zewnętrznym dekderze (jest nim zazwyczaj amplituner AVR). Kiedy dtwarzacz pdłączny jest bezpśredni d telewizra, bez zestawu kina dmweg, zalecane jest ustawienie wszystkich pcji na Dwnmix. DRC (Dynamic Range Cntrl) - pzwala na włączenie wyrównania dynamiki dźwięku, zwanej czasem też trybem ncnym Wide knfiguracja wyjścia wide i parametrów brazu. Ddatkwe ustawienia parametrów brazu dstępne są pdczas dtwarzania materiałów wide. Wyjście wide wybór rzdzielczści i częsttliwści dświeżania wyjścia wide. Aby uzyskać braz, należy wybrać pzycję bsługiwaną przez dbirnik telewizyjny lub inne urządzenie brazujące. Tryb 1080p 24Hz pwinien być włączny tylk dla dbirników pracujących z częsttliwścią 78Hz, 120 Hz, lub 240Hz. Synchrnizacja dświeżania właściwe ustawienie pzwala na skrygwanie nieprawidłwej synchrnizacji brazu dla pszczególnych dbirników TV. Skalwanie wide pzwala na dpaswanie brazu d wyświetlacza. Dstępne pcje t: Obecny rzmiar skalwanie brazu wyłączne. Dpasuj d ekranu dpaswuje braz d ekranu nie zmieniając jeg prprcji ani nie bcinając krawędzi. Obcięcie przycina krawędzie brazu i g skaluje tak, aby wypełnił całą pwierzchnię ekranu. Pełny ekran skaluje i rzciąga braz tak, aby dpaswać g d ekranu. Typ TV wybór prprcji ekranu 4:3 / 16:9 / 16:10 Przestrzeń klrów wybór przestrzeni klrów zgdnej z Twim dbirnikiem TV. 7

10 Szybki Start Ppcrn Hur C400 Wyjście 3D - pzwala na wyłączenia fukncji 3D jeśli nie psiadasz dpwiednieg TV. VXP - Adaptacyjne sterwanie kntrastem: Dem - pcja pzwala na sprawdzenie działania funkcji adaptywneg sterwania kntrastem pprzez pdzielenie ekranu na dwie części. Dstępne pcje t wyłączenie / Lewy: zmieniny - Prawy Oryginalny / Prawy: Zmieniny - Lewy: Oryginalny. Cienie - dstswanie pzimu cieni w materiale wide. Światła - dstswanie pzimu świteł w materiale wide. VXP - Adaptacyjne usuwanie przepltu i kadencji - mżliwść włączenia lub wyłączenia funkcji zgdnie z własnymi preferencjami Sieć pzwala na wprwadzenie pdstawwych raz zaawanswanych parametrów raz nawiązanie płączenia przewdweg lub bezprzewdweg. Knfiguracja IP pzwala na wybór typu płączenia, autmatyczne lub ręczne wprwadzenie adresu IP i pzstały parametrów sieci. Knfiguracja Prxy wprwadzanie adresu i parametrów serwera Prxy Dysk sieciwy pzwala na pdłączanie zasbów dyskwych dstępnych w sieci LAN (resurce mapping). Ddawanie zasbu sieciweg umżliwia manualne wprwadzenie danych zasbu sieciweg udstępnineg przez prtkół Samba lub NFS. Przeglądarka sieci umżliwia przeglądanie zasbów widcznych w sieci (SMB, NFS, NFS TCP/IP) i ddawanie d nich skrótów. Edycja pwiązań / zasbów sieciwych wyświetla wcześniej utwrzne skróty d zasbów sieciwych i pzwala na ich mdyfikację Aplikacje NMT (NMT Applicatins) pcja dstępna p zainstalwaniu dysku lub pamięci USB i przeprwadzeniu instalacji aplikacji NMT z sekcji Instalacja (pis niżej). Opcja pzwala na ustawienie identyfikacji sprzętu przy pracy w sieci, na ustawienie hasła dstępu d serwera Samba i FTP raz na kntrlę aktywnści wbudwanych serwerów UPnP, SMB, NFS, FTP raz klienta BitTrrent i Usenet Pzim blkady pzwala na kntrlę dstępu d menu i graniczanie dstępu d filmów DVD i Blu-Ray. Zablkuj ustawienia blkada dstępu d zmiany ustawień dtwarzacza. Dmyślne hasł t 4896, lub Zablkuj plik blkuje mżliwść edycji i kaswania plików. Blkada rdzicielska funkcja działa wyłącznie dla filmów DVD i BluRay. W zależnści d wybru, granicza dstęp d materiałów znacznych wyższą kategrią wiekwą niż wybrana. Żaden dstęp d wszystkich materiałów. Bezpieczny dla dzieci Wyświetla pytanie hasł dla każdeg filmu. G/TV-Y/TV-Y7/TV-G Wyświetla pytanie hasł dla każdeg filmu. PG/TV-PG Zalecenie kntrli rdzicielskiej, niektóre materiały mgą nie być dpwiednie dla dzieci. PG-13/TV-14 Zalecenie kntrli rdzicielskiej, wyświetla pytanie hasł dla materiałów znacznych wiekiem minimalnym 13 lat. 8

11 Ppcrn Hur A400 Szybki start PG-15 - Zalecenie kntrli rdzicielskiej, wyświetla pytanie hasł dla materiałów znacznych wiekiem minimalnym 15 lat. R Ograniczenie dstępu. Osby w wieku pniżej 17 lat, mgą glądać film tylk w becnści sby drsłej lub rdzica. NC-17 Blkada plików dla sób w wieku 17 lat i mniej. Tylk dla drsłych Oglądanie materiałów przeznacznych tylk dla drsłych wymaga pdania hasła. Zmiana hasła umżliwia zmianę aktualneg hasła blkady rdzicielskiej. Wymaga pdania stareg i nweg hasła BD/DVD/Audi CD - pzwala na zdefiniwanie dmyślnych ustawień parametrów dtwarzania płyt BD/DVD/Audi CD z wbudwaneg lub zewnętrzneg napędu ptyczneg (pdłączneg przez złącze USB), raz zdefiniwanie spsbu bsługi płyt w pstaci plików ISO i kpii plikwej. Aut Play autmatyczny start filmu p wykryciu płyty w zewnętrznym napędzie ptycznym. Ścieżka audi wybór dmyślnej ścieżki dźwiękwej dla materiałów DVD i Blu-ray. Nawigacja dla BD umżliwia wybór spsbu bsługi kpii płyt BD. Pdgląd plików uruchamia tryb przeglądania plików dla kpii plikwej i pyta ptwierdzenie trybu przeglądania dla plików ISO. Uprszczna nawigacja BD włącza uprszczne menu BD lub jeśli nie jest dstępne, uruchamia główny plik wide. AVCHD + uprszczna nawigacja BD włącza bsługę menu dla struktury AVCHD, raz włącza uprszczne menu BD jeśli jest dstępne. Pytaj wyświetla zapytanie spsób dtwarzania materiału spśród dstępnych Język napisów wybór dmyślneg języka napisów dla materiałów DVD i Blu-ray Instalacja - pzwala na uaktualnianie prgramwania dtwarzacza raz na wyzerwanie knfiguracji. Firmware Update wyświetla infrmacje aktualnie zainstalwanej wersji prgramwania i umżliwia jej aktualizację przez Internet. Przed instalacją prgramwania należy całkwicie wyłączyć dtwarzacz dłączając g d sieci elektrycznej. Jeśli dtwarzacz wyświetla kmunikat braku mżliwści aktualizacji lub kmunikaty błędów, zaleca się przeprwadzenie aktualizacji ręcznej. Instalacja Aplikacji NMT uruchamia kreatr frmatwania dysku twardeg i instalacji aplikacji NMT (serwery sieciwe i klient Trrent). Dstępne są 3 pcje: Typwa instalacja instaluje aplikacje NMT na dysku wewnętrznym lub USB (wskazanie dysku dbywa się w następnych krkach) bez frmatwania pamięci i usuwania danych. Knfiguracja mediów ręczne wskazanie dysku, na którym znajdują się multimedia. Pwduje utwrzenie dmyślnych flderów, jeśli ich wcześniej nie był w danej lkalizacji. Jeśli aplikacje NMT zstały zainstalwane na innej pamięci niż dysk z mediami, t krk ten jest wymagany d pprawnej pracy aplikacji. Nwa instalacja frmatuje wybrany dysk twardy lub pamięć USB i instaluje aplikacje NMT. UWAGA! Wszystkie dane z wybranej pamięci zstaną usunięte. 9

12 Szybki Start Ppcrn Hur C400 Odtwarzacz siąga pełną funkcjnalnść dpier p instalacji dysku wewnętrzneg. W dtwarzaczu istnieje mżliwść instalacji dysku 3,5 lub 2,5. Dysk należy umieścić w wysuwanej szufladzie a następnie przykręcić g we właściwym miejscu śrubami dłącznymi d zestawu. W dtwarzaczu nie należy stswać dysków innych niż zalecane d urządzeń AV lub dysków nieskenergetycznych Licencja Open Surce infrmacje licencji Open Surce. Infrmacje legalnści wyświetla infrmacje licencjach i znakach twarwych. 7. Menadżer plików Pzycja umżliwia zarządzanie plikami zgrmadznymi zarówn na dyskach lkalnych jak i sieciwych. Opcje zarządzania plikami dstępne są w prawym menu (klawisz W praw na pilcie). Aby wyknać perację należy zaznaczyć wybrane pliki pprzez naciśnięcie klawisza ZIELONY, a następnie twrzyć prawe menu i wybrać żądaną perację. Niektóre pzycje mgą być dstępne tylk dla plików kreślnym frmacie, lub tylk w przypadku, gdy zstał zaznaczny pjedynczy plik. W takich wypadkach nieaktywne pzycje są wyszarzane. Menadżer plików pzwala na: Kpiwanie Przenszenie Twrzenie nweg flderu Kaswanie Zmiana nazwy Pbieranie napisów (dstępne tylk dla plików wide) 8. Obrazy płyt dtwarzane z dysku Odtwarzacz pzwala na uruchmienie płyty DVD lub BluRay z brazu w frmacie ISO zapisanym na dysku. Obrazy pwinny być przygtwane dpwiednim prgramwaniem, np. anydvd HD lub DVDfab (http://www.dvdfab.cm/free.htm). Odtwarzacz rzpznaje również plikwe kpie płyty DVD raz BluRay. Dla płyt DVD na dysku pwinien znaleźć się się katalg VIDEO_TS skpiwany z filmwej płyty DVD (wymagane jest skpiwanie wszystkich plików bez ingerencji). Odtwarzanie płyty z katalgu VIDEO_TS rzpczyna się przez uruchmienie pliku VIDEO_TS.IFO. 10

13 Ppcrn Hur A400 Szybki start 9. Meta dane filmie Jedną z głównych funkcjnalnści dtwarzacza jest mżliwść pbierania brakujących infrmacji plikach wide bezpśredni z internetu bez ptrzeby krzystania z kmputera. Pbierane są takie ddatki jak kładka filmu, plakat, grafiki fanwskie, infrmacje filmie czy napisy w wybranym języku. Funkcjnalnść ta jest niezależna d działania nakładki Jukebx i infrmacje widczne są tylk w trybie przeglądania plików. Opis pól danych filmie Aby twrzyć kn z infrmacjami filmie, wskaż plik wide i wciśnij klawisz Inf na pilcie. Jeśli strna z infrmacjami jest wyświetlana p raz pierwszy lub infrmacje filmie nie były zapisane na dysk, dtwarzacz wyszuka brakujące infrmacje bezpśredni w internecie i je p chwili wyświetli. Aby infrmacje zstały wyświetlne następnym razem szybciej raz przy braku płączenia z internetem, należy zapisać meta dane na dysku za pmcą pcji Pbierz w sekcji 3. Zamknięcie ekranu z infrmacjami dbywa się przez pnwne wciśnięcie klawisza Inf na pilcie. Pbieranie i edycja infrmacji filmie w trybie przeglądarki plików, dbywa się sbn dla każdeg filmu. 1. Filmwa grafika fanwska. 2. Plakat lub kładka filmu pcje zarządzania danymi filmie: Opis pbieranie infrmacji filmie, pis, znaczenie kategrii wiekwej, bsadę i twórców filmu, czas trwania itp. Pbierz napisy pbieranie napisów zewnętrznych d filmu ze strny OpenSubtitles, zgdnie z wybranym językiem. Wybór języka napisów jest mżliwy p wyświetleniu kna z napisami i wciśnięciu klawisza ZIELONY. Edycja - umżliwia zmianę parametrów wyszukiwania ddatków lub zmianę pbranych grafik. W przypadku, gdy meta dane nie zstaną dnalezine, istnieje mżliwść pprawienia nazwy filmu i pnwne wyszukanie infrmacji. Odtwarzacz wyświetla pd nazwą infrmację, jakie dane zstały znalezine i pbrane. 11

14 Szybki Start Ppcrn Hur C400 Pbierz pzwala na zapis danych na dysku, jeśli znalezine infrmacje i grafiki są prawidłwe. 10. Netwrked Media Jukebx (NMJ) Wbudwany system Jukebx zstał stwrzny, aby zapewnić szybki i wygdny dstęp d infrmacji zgrmadznych multimediach, za pmcą przejrzysteg i nwczesneg interfejsu graficzneg. Jukebx jest zintegrwanym z systemem interfejsem za pmcą któreg mżna w spsób zbirwy pbierać brakujące meta dane filmach i serialach, raz przeglądać zdjęcia i muzykę na pdstawie zamieszcznych w plikach tagach. P ddaniu wybranych flderów d Jukebx, system skanuje je autmatycznie i uzupełnia dane Knfiguracja NMJ Jukebx jest systemem, który grmadzi dane plikach i twrzy lkalnie bazę danych. Jeśli przechwujesz zasby multimedialne na kilku dyskach, pamięciach USB, lub dyskach sieciwych, t bazę należy utwrzyć dla każdeg nśnika danych sbn. Plik bazy jest zapisywany na nśniku, d któreg baza się dnsi. Przejściu w tryb Jukebx, zstaną wyświetlne tylk infrmacje i pliki, które znajdują się w danej bazie danych. UWAGA! Twrzenie bazy danych mże ptrwać nawet kilkanaście gdzin, w zależnści d ilść skanwanych plików. Dlateg zaleca się uruchmienie twrzenia bazy Jukebx przed pójściem spać lub jeśli wiadm, że urządzenie nie będzie użytkwane przez dłuższy czas. Aby pierwszy raz sknfigurwać system Jukebx: 1. W trybie przeglądania plików, przejdź na dysk lub pamięć, gdzie znajdują się materiały multimedialne. 2. Kliknij na pilcie klawisz W lew, z menu bczneg wybierz pzycję Netwrked Media Jukebx i zatwierdź wybór. 3. System pprsi ptwierdzenie chęci utwrzenia bazy NMJ dla daneg nśnika. Wybierz TAK, aby uruchmić kreatr ustawień. 4. Odtwarzacz uruchmi kreatr i p kilkunastu sekundach wyświetli ekran z pytaniem typ skanwania. Dstępne pcje t: 12

15 Ppcrn Hur A400 Szybki start a. Przeskanuj cały flder rzpczyna autmatyczny prces skanwania całej pamięci, każdy flder zstaje sprawdzny pd kątem wszystkich rdzajów mediów. b. Uściślij cele skanwania pzwala wybrać, które fldery mają zstać ddane d bazy i jakieg typu media zawierają. Umżliwia pminięcie niektórych flderów znajdujących się na dysku lub pamięci. Jeśli w pprzednim krku wybran pcję Uściślij cele skanwania t zstanie uruchminy prsty kreatr, który w 4 krkach pzwala na ręczną knfigurację Jukebxa. W dlnej części ekranu wyświetlana jest infrmacja funkcjach realizwanych przez klrwe klawisze dla pszczególnych ekranów. Krk 01. Wybierz język, w jakim system ma pbierać meta dane filmach. Jeśli dla daneg pliku wide nie będzie infrmacji w wybranym języku, system pbierze infrmacje w języku angielskim. Krk 02. Wybierz typy mediów, które mają zstać wyszukane w flderze wskazanym w następnym krku. Jeśli Twje media takie jak zdjęcia, filmy i muzyka, są umieszczne w sbnych katalgach, t zaleca się wybór tylk jedneg typu dla daneg flderu. Krk 03. Wskaż fldery, które mają zstać przeskanwane pd kątem mediów wskazanych w pprzednim krku. Pruszanie się pmiędzy flderami, wchdzenie i wychdzenie z katalgów dbywa się za pmcą klawiszy kierunkwych. Wybór flderu następuje p kliknięciu klawisza Enter. Krk 04. W statnim krku system wyświetla wybrane katalgi, raz infrmuje w pstaci dpwiednich ikn, jakie media zstaną w nich wyszukane. Aby ddać następne fldery wciśnij klawisz ZIELONY Ddaj więcej flderów, kreatr przejdzie d krku 01 i umżliwi ddanie klejnych pzycji d skanwania. P zakńczeniu ddawania flderów, wybierz klawisz NIEBIESKI, aby zatwierdzić i zakńczyć kreatra. Jeśli chcesz zrezygnwać wciśnij klawisz CZERWONY. System rzpcznie skanwanie wybranych flderów zgdnie z knfiguracją. W zależnści d wielkść bibliteki mediów, prces twrzenia bazy NMJ mże zająć d kilkunastu minut d kilkunastu gdzin Nawigacja w NMJ Przy pierwszym uruchmieniu plecamy zapznanie się z wbudwaną pmcą, która w graficzny spsób prezentuje infrmacje Jukebx, raz zaznajamia użytkwnika ze sterwaniem i mżliwściami systemu. Pmc dstępna jest wyłącznie w języku angielskim p wciśnięciu klawisza MENU na pilcie i wybraniu dpwiedniej pzycji. NMJ Media Menu jest twierany za pmcą kmbinacji klawiszy MENU, a następnie klawisza nawigacyjneg W LEWO. Menu zawiera następujące sekcje: Wide włączenie trybu przeglądania filmów i seriali, dstępne pcje przeglądania t: Według Filmu wyświetla filmy p nazwach. Według Serialu wyświetla seriale telewizyjne. Według Gatunku wyświetla wide według gatunku. Według Rku wyświetla filmy według dat pwstania. Według Oceny Użytkwnika umżliwia przeglądanie plików wide zgdnych z wybraną ceną (w pstaci gwiazdek). Ocenę pliku mżna zmienić pdczas przeglądania nim infrmacji. 13

16 Szybki Start Ppcrn Hur C400 Szukaj umżliwia wyszukiwanie filmów według tytułu, bsady, lub reżysera. Ochrna Rdzicielska włączenie lub wyłączenie widcznści wybranych kategrii wiekwych filmów. Tryb Pdglądu umżliwia zmianę widku pzycji w Jukebx ie. Muzyka tryb pzwala na przeglądanie i dtwarzanie muzyki, dstępne pcje przeglądania i srtwania t: Zdjęcia Według Albumu wyświetla każdy album sbn. Według Listy Odtwarzania wyświetla istniejące listy dtwarzania. Według Pisenki wyświetla alfabetyczny spis wszystkich utwrów. Według Gatunku umżliwia wybór muzyki według gatunku. Według Wyknawcy wyświetla albumy z pdziałem na wyknawców. Według Rku wyświetla albumy według dat wydania. Według Oceny Użytkwnika umżliwia wyświetlenie utwrów według przydzielnych im cen. Tryb Pdglądu zmiana tryby wyświetlania albumów. Według Daty srtwanie zdjęć według dat wyknania. Według Albumu Ft wyświetla zdjęcia z pdziałem na istniejące katalgi. Ustawienia Pkazu Zdjęć umżliwia zmianę metdy przejścia, raz wybór interwału czasweg między zdjęciami. Tryb Pdglądu umżliwia zmianę widku zdjęć. Menadżer Jukebx pzwala na przejście d menu zarządzania Jukebx em. Przeglądarka plików wyłącza interfejs Jukebx i przechdzi d nrmalneg trybu przeglądania plików. Menu pszczególnych sekcji wyświetlane jest p wybraniu klawisza MENU na pilcie. Szybka zmiana rdzaju wyświetlanych mediów mżliwa jest p wciśnięciu klawisza CZERWONY Aktualizacja danych NMJ Jeśli dla niektórych filmów dtwarzacz pbierze nieprawidłwe infrmacje lub chcesz zmienić grafiki, które zstały autmatycznie przypisane pdczas skanwania, istnieje mżliwść ręcznej edycji danych wyszukiwania raz zmiany grafik. W tym celu należy wybrać plik wide, dla któreg infrmacje są nieprawidłwe, wcisnąć klawisz ENTER i z panelu kntrlneg wybrać pzycję EDYCJA. Zstanie wyświetlna strna pzwalająca na zmianę nazwy filmu na ptrzeby pnwneg wyszukiwania infrmacji w Internecie. Na górze strny znajdują się zakładki pzwalające na zmianę grafiki tła i plakatu filmweg. P zatwierdzeniu wprwadznych zmian, zstaną ne wyświetlne na ścianie filmów, raz w infrmacjach Menadżer Jukebx Menadżer umżliwia zarządzanie katalgami ddanymi d systemu Jukebx, aktualizwanie ustawień, raz ddawanie nwych zasbów. Dstępne pcje t: Ddaj Flder(y) uruchamia kreatr ddawania zasbów pisany w rzdziale 9.1. Przeskanuj Zaktualizuj wyszukuje nwe pliki w ddanych flderach. Przeskanuj pnwnie wszystk przeprwadza pnwne skanwanie wszystkich mediów w ddanych flderach i nadpisuje istniejące infrmacje. Usuń wszystk pcja kasuje całkwicie bazę NMJ. Opcje skanwania włączenie aut-pbierania grafiki tła (Fanart), raz zmiana języka pbieranych infrmacji. D jukebx przejście d interfejsu bazy NMJ. 14

17 Ppcrn Hur A400 Szybki start D źródła przejście d trybu przeglądania plików. Na dysku, któreg zasby zstały ddane d bazy NMJ, zstanie utwrzny flder NMJ Database. Nie kasuj g, ani nie mdyfikuj, gdyż zawiera n bazę danych twich mediach. 11. Aplikacje NMT i praca w sieci Aplikacje NMT działają pprawnie tylk, jeśli zstała zainstalwana wersja jest zgdna z wersją firmware dtwarzacza, raz jeśli pprawnie wskazan dysk z danymi mediów w kreatrze Knfiguracja Mediów w sekcji Instalacja aplikacji NMT. Przy łączeniu się z dtwarzaczem pdłącznym d sieci lkalnej kluczwym parametrem jest adres IP dtwarzacza. Adres ten mżna znaleźć w menu ustawień, w sekcji Sieć. Każda z aplikacji mże być indywidualnie włączana lub wyłączana. Aktywnść aplikacji definiuje się w menu Ustawień, w sekcji Aplikacje NMT. Zalecane jest uruchamianie aplikacji tylk, gdy urządzenie jest pdłączne d sieci LAN. Zalecane jest także, aby aplikacje, które nie są wykrzystywane zstały wyłączne Grupa rbcza i serwer Samba Nazwa grupy rbczej mże być zmienina i jest t nazwa grupy, w której dtwarzacz zgłsi się w sieci lkalnej pprzez serwer Samba/CIFS. Serwer SMB (Samba) pzwala na dstęp d dysków dtwarzacza innym kmputerm i urządzenim w sieci lkalnej. Odtwarzacz udstępnia swje dyski wewnętrzne raz dyski i pamięci pdłączne przez USB. Aby z pzimu kmputera PC pdłączyć się z serwerem, należy pdać adres IP dtwarzacza lub nazwę dtwarzacza (ple Nazwa w sieci) jak źródł plików. Nazwę dtwarzacza mżna zmienić w menu ustawień w zakładce Preferencje. Dla Eksplratra Plików w Windws wywłanie mże mieć pstać: \\ (\\IP_dtwarzacza) lub \\PCH-A400 Otwarte zasby dyskwe mżna w trwały spsób zmapwać w kmputerze, krzystając z pcji Mapwania Dysku sieciweg w menu kntekstwym (Windws). Przy dstępie d zasbów wymagane mże być pdanie nazwy użytkwnika i hasła. Dla serwera SMB przyjęt następujące dane dmyślne: Użytkwnik: nmt Hasł: 1234 W bieżącej wersji prgramwania nazwa użytkwnika nie jest knfigurwana Serwer FTP Serwer standardw pracuje na prcie 21, pd adresem IP zgdnym z adresem dtwarzacza. Przy lgwaniu d serwera FTP wymagane jest pdanie nazwy użytkwnika i hasła. Dstępne są następujące dane dmyślne: Hst: Prt: 21 Użytkwnik: IP_dtwarzacza nmt Hasł: 1234 W bieżącej wersji prgramwania nazwa użytkwnika nie jest knfigurwana, hasł mżna zmienić w Ustawieniach, a sekcji Aplikacje NMT krzystając z pcji Zmiana hasła Serwer NFS Opcja pzwala na uruchmienie lub zatrzymanie usługi serwera NFS. Pwyższy typ serwera jest wykrzystywany najczęściej w sieciach Unix wych i serwerach typu NAS Serwery UPnP AV i DLNA Odtwarzacz autmatycznie wykrywa serwery UPnP AV raz serwery DLNA aktywne w sieci lkalnej i udstępnia je na liście dstępnych zasbów sieciwych. Krzystanie z zasbów nie wymaga żadnej ddatkwej knfiguracji p strnie dtwarzacza. W zależnści d wersji serwera, zasby udstępniane są w spsób katalgwy, z pdziałem na wyknawców, typ muzyki, rk wydania itd., i/lub w frmie przeglądania danych wg katalgów. Serwery UPnP dają zazwyczaj dść graniczną funkcjnalnść nie udstępniają wszystkich rdzajów plików, nie pzwalają na dtwarzanie materiałów wide z napisami czytanymi z plików, nie umżliwiają dtwarzania brazów ISO płyt wide itd. Obsługa frmatów mediów zależy d daneg serwera. 15

18 Szybki Start Ppcrn Hur C400 Jedncześnie dtwarzacz umżliwia uruchmienie usługi serwera UPnP AV, pprzez który udstępnia swje zasby multimedialne Klient sieci BitTrrent (Transmissin) Klient BitTrrent pzwala na pbieranie plików z sieci internetwej bez pśrednictwa kmputera PC. Pbieranie sterwane jest przez pliki trrent, które definiują m.in. zestaw pbieranych plików i spsób na ich dnalezienie w sieci. Pliki trrent należy pbrać z sieci krzystając w kmputera PC. Ddanie zlecenia pbierania i kntrla klienta Trrent, następuje przez interfejs dstępny z pzimu przeglądarki internetwej w kmputerze np. pd adresem: lub 8077/transmissin/web Adres prwadzi d głównej strny generwanej przez serwer w dtwarzaczu. Aby ddać nwe zadanie pbierania kliknij przycisk Wybierz Plik, zstanie wyświetlne kn z mżliwścią wskazania pliku na kmputerze. P wybraniu właściweg pliku z rzszerzeniem.trrent kliknij przycisk Wyślij (Uplad). Knfiguracja parametrów klienta dstępna jest w sekcji Ustawienia (Setting) interfejsu WEB. Odtwarzacz pbiera pliki wyłącznie na wewnętrzny dysk dtwarzacza, przed uruchmieniem pbierania upewnij się, że psiadasz wystarczając duż miejsca na pbierany plik. Prducent dtwarzaczy nie wyklucza uaktualniania wersji klienta w klejnych wersjach prgramwania NZBGet (Usenet klient) Klient grup Usenet zainstalwany w dtwarzaczu NMT dstępny jest wyłącznie za pśrednictwem przeglądarki WWW na kmputerze w sieci lkalnej. Interfejsu klienta dstępny jest pd adresem: gdzie <NMT_IP_ADDRESS> należy zastąpić adresem IP dtwarzacza, np.: Dmyślna nazwa użytkwnika i hasł wymagane d twarcia strn WWW są następujące: Użytkwnik: nmt hasł: Złącza HOST USB Odtwarzacz psiada dwa zewnętrzne złącza HOST USB 2.0. D złącz mżna pdłączyć pamięci typu pendrive, czytniki kart pamięci, zewnętrzne dyski twarde, aparaty i kamery wide i inne pdbne urządzenia, które udstępniają swje zasby w standardwy spsób (tak jak dyski zewnętrzne). Przy pdłączaniu zewnętrznych dysków twardych, należy pamiętać kniecznści pdłączenia ddatkweg zasilania d dysku. Zasilacz dtwarzacza nie jest przystswany d zasilania urządzeń większych wymgach energetycznych, niż pamięci typu Flash, przez prty USB. Pdłączenie dysku USB bez ddatkweg zasilania mże spwdwać niestabilną pracę zestawu, zewnętrzny dysk mże się w góle nie uruchmić lub mże zatrzymać się p kilku chwilach pracy. Przy wyłączaniu dtwarzacza, d któreg pdłączny jest dysk USB z własnym zasilaniem, zalecane jest także wyłączenie dysku, gdyż zdarza się, że złącze USB mże przekazywać zasilanie w drugą strnę: d dysku d dtwarzacza, pdtrzymując pracę niektórych układów. Mże t uniemżliwić pwtórne włączenie dtwarzacza. Bezpieczne usuwanie pamięci USB dstępne jest w lewym menu ekranwym pprzez pzycję EJECT. 13. Instalacja prgramwania systemweg Za pracę dtwarzacza dpwiedzialne są dwa typy prgramwania, firmware (prgramwanie systemwe) raz tzw. Aplikacje NMT prgramwanie ddatkwe instalwane p pdłączeniu dysku twardeg. 16

19 Ppcrn Hur A400 Szybki start Oprgramwanie systemwe instalwane jest w wewnętrznej pamięci dtwarzacza i przy zakupie jest już zainstalwane chć nie zawsze w najnwszej wersji. Odtwarzacz psiada funkcję autmatyczneg sprawdzania dstępnści nwej wersji prgramwania. Mżliwść skrzystania z tej funkcjnalnści dstępna jest w przypadku, gdy dtwarzacz pdłączny jest d sieci Internet, raz zstała uruchmina dpwiednia funkcja w menu Ustawienia w zakładce Preferencje. Oprgramwanie mżna instalwać z przenśnej pamięci USB typu pendrive lub bezpśredni z Internetu. Aby przeprwadzić instalację z pamięci typu pendrive, pliki instalacyjne należy pbrać z Internetu i skpiwać d główneg katalgu pamięci USB (p uprzednim rzpakwaniu, jeżeli pbierana wersja zstała skmpreswana na ptrzeby transferu przez sieć). Najnwsze wersje prgramwania dla pszczególnych mdeli mżna znaleźć na strnie prducenta: lub pśredni na strnie dystrybutra Instalację prgramwania systemweg jak również Aplikacji NMT dknuje się pprzez dpwiedni kreatr w sekcji Instalacja. Aplikacje mżna zainstalwać tylk wtedy, gdy w dtwarzaczu zamntwany zstał dysk twardy (2.5 lub 3.5 ). Przy pierwszej instalacji dysk zstanie sfrmatwany, a wszystkie dane znajdujące się na dysku zstaną usunięte. Dyski frmatwane są przez dtwarzacz zawsze w systemie plików ext3. Przy instalacji z pamięci USB, na pytanie źródł plików instalacyjnych należy wybrać USB. Przy klejnych instalacjach uaktualniających dysk nie jest frmatwany i wszystkie znajdujące się na nim dane użytkwnika zstają zachwane. Opcja pełnej instalacji jest też jednak dstępna, należy uważnie czytać pisy dstępnych pcji w pszczególnych krkach pracy Asystenta Knfiguracji. 14. Tryb dysku USB (Slave USB 3.0) Mdel A400 psiada złącze PC-USB 3.0 pzwalające na pdłączenie dtwarzacza d kmputera PC jak zwykłej budwy dysku USB i na szybkie transfery danych (d 5 razy szybciej niż przez sieć LAN/WLAN) W trakcie takieg płączenia dtwarzacz dłącza dysk twardy w swim systemie i udstępnia g przez USB. Wewnętrzny dysk urządzenia jest sfrmatwany w systemie plików EXT3. Frmat ten nie jest zgdny z systemem MS Windws i aby dstać się d dysku dtwarzacza należy zainstalwać ddatkwe prgramwanie, tzw. sterwniki IFS (Installable File System). D krzystania z dysku A400 plecamy prgramwanie Ext2IFS (pełny pis raz najnwsze wersje mżna pbierać ze strny autra: lub Ext2FSD (pis na strnach W niektórych systemach peracyjnych mże być knieczna instalacja prgramwania w tzw. Trybie Zgdnści. Instrukcje użytkwania prgramwania znajdują się na strnach ich prducentów. 15. NMJ Navigatr Aplikacja NMJ Navigatr dstępna jest na tablety z systemem Andrid w wersji 3.2 lub nwszym, raz na urządzeniaipad. NMJ Navigatr jest ddatkwym ekranem d twjeg dtwarzacza Ppcrn Hur A400, który pzwala na łatwe przeglądanie filmów i klekcji muzyki. Wystarczy uruchmić aplikację, a następnie przeglądać i dtwarzać swje ulubine media na A400 za pmcą tabletu. Dzięki aplikacji NMJ Navigatr mżesz słuchać muzyki na swim systemie audi bez włączania telewizra. Prgram pzwli Ci na dstęp d zasbów dtwarzacza lub dysków sieciwych skatalgwanych za pmcą interfejsu Netwrked Media Jukebx. UWAGA! Tablet musi znajdwać się w tej samej sieci lkalnej c dtwarzacz. NMJ Navigatr dstępny jest w Ggle Play, raz AppStre. Zeskanuj dpwiedni dla swjeg urządzenia QR kd aby pbrać aplikację. NMJ Navigatr w Ggle Play NMJ Navigatr w AppStre 17

20 Szybki Start Ppcrn Hur C NMJ Navigatr - Szybki Start Pniżej przedstawiamy kilka wskazówek które ułatwią rzpczęcie krzystania z aplikacji i bjaśniają funkcje pszczególnych przycisków. Select Device - przycisk pzwala wybrać dtwarzacz Ppcrn którym będzie sterwać. Funkcja przydatna szczególnie gdy psiadasz więcej niż jedn urządzenie. Lcal Media - wyświetla zasby bazy NMJ zlkalizwanej na dysku pdłącznym bezpśredni d dtwarzacza. Netwrk Media - wyświetla zasby bazy NMJ zlkalizwanej na dysku sieciwym. Ekran główny - p wybraniu bibliteki z zasbami multimedialnymi zstanie wyświetlny ekran główny z kładkami, zgrmadznych w bazie, filmów. Menu - przycisk rzwija listę dstępnych pcji i pzwala na przełączanie pmiędzy zasbami audi i wide, raz na szybkie przełączanie widku. Umżliwia również wyświetlenie wirtualneg pilta, pwiadmienia aktualnie dtwarzanym utwrze, raz zmianę źródła mediów. Search - znak lupy w prawym górnym rgu pzwala na szybkie i wygdne, tekstwe przeszukiwanie bibliteki mediów. Remte Cntrl - pcja pzwala na wyświetlenie wirtualneg pilta będąceg pełną kpią fizyczneg pilta zdalneg sterwania. Twitter - funkcja pzwala na dzielenie się ze znajmymi infrmacją aktualnie dtwarzanym filmie. Play / Play Album - uruchmienie dtwarzania wskazaneg filmu lub albumu muzyczneg. 18

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym.

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym. SMART Ntebk 11 System peracyjny Windws Pdręcznik użytkwnika Skanuj pniższy kd QR, by zbaczyć pmc d prramwania SMART Ntebk na smartfnie lub innym urządzeniu mbilnym. Niezwykłe stał się prste Infrmacja znakach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI,

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, POLSKI 405 605 WIFI 705 WIFI GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, JĘZYK POLSKI Wersja 3.0 Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można pobrać ze strony www.archos.com/manuals. Szanowny Kliencie, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 500

Instrukcja obsługi Nokia 500 Instrukcja obsługi Nokia 500 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Pierwsze kroki 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 9 Wkładanie karty pamięci 10 Ładowanie 12 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625 Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625 Wydanie 1.0 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... W telefonie znajduje się podręcznik użytkownika masz go zawsze pod ręką. Na ekranie startowym przesuń palcem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 7.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) 7 Znajdowanie

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Klawisze Wstecz, Start i Szukaj 7 Wkładanie karty SIM 8 Ładowanie telefonu

Bardziej szczegółowo

Sieci społecznościowe Przeglądanie Zdjęcia i filmy. Lokalizacja i nawigacja. Bezpieczeństwo

Sieci społecznościowe Przeglądanie Zdjęcia i filmy. Lokalizacja i nawigacja. Bezpieczeństwo Moto G zdjęcie Rzut oka Start t Ekran główny i aplikacje Sterowanie iwłasn własne ustawienia Rozmowy telefoniczne Kontakty Wiadomości Poczta e-mail Pisanie Sieci społecznościowe Przeglądanie Zdjęcia i

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E

LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E LC-32LX700E LC-40LX700E LC-46LX700E LC-32LU700E LC-40LU700E LC-46LU700E LC-32LE705E LC-40LE705E LC-46LE705E LC-52LE705E LC-32LX705E LC-40LX705E LC-46LX705E

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo