OS-PGiPPG Cz. 2 PIELĘGNIARSTWO Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OS-PGiPPG Cz. 2 PIELĘGNIARSTWO Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW"

Transkrypt

1 KARTA PRZEDMIOTU Nabór 15/1 Kod przedmiotu OS-PGiPPG Cz. PIELĘGNIARSTO w języku polskim Nazwa przedmiotu POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE w języku angielskim Obstetrics gynecological nursing USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów Profil studiów Pielęgniarstwo Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia licencjackie Praktyczny Specjalność - Jednostka prowadząca przedmiot Osoba odpowiedzialna za przedmiot- koordynator przedmiotu Termin i miejsce odbywania zajęć Instytut Nauk o Zdrowiu Imię i nazwisko Kontakt mgr Joanna Tomczyk-itkowska - spotkania bezpośrednie wg harmonogramu dyżurów Forma zajęć Miejsce realizacji Forma zajęć ykłady, Ćwiczenia Zajęcia bez udziału nauczyciela Zajęcia Praktyczne, Praktyki Zawodowe Zajęcia w pomieszczeniach dydaktycznych Instytutu Nauk o Zdrowiu PSZ w Płocku, Pl. Dąbrowskiego Podmioty lecznicze wg wykazu i planu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Rok II semestr zimowy i letni Status przedmiotu/przynależność do modułu Język wykładowy Semestry, na których realizowany jest przedmiot ymagania wstępne Obowiązkowy / Nauki w zakresie opieki specjalistycznej Polski - - III IV - - iedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu modułów: Nauki podstawowe, Nauki społeczne, Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej Formy zajęć Liczba godzin Sposób realizacji zajęć FORMY, SPOSOBY I METODY PROADZENIA ZAJĘĆ ykład ćwiczenia lektorat konwersato rium seminarium rok S r s r s r s r s r S r s r s ykłady dla wszystkich studentów, wielkość jednostki zajęć 45 min., max 4 godz. dydaktyczne w bloku tematycznym, Ćwiczenia w grupach min. osobowych. ielkość jednostki zajęć 45min., max. 4 godz. w

2 Sposób zaliczenia zajęć Metody dydaktyczne Przedmioty powiązane/moduł ykaz literatury Podstawowa bloku tematycznym, Zajęcia bez udziału nauczyciela () realizowane indywidualnie przez każdego studenta, Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane wg ustalonego harmonogramu w grupach osobowych. Egzamin z całości przedmiotu po IV semestrze obejmujący treści z Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego ykłady - zaliczenie po III semestrze Ćwiczenia - zaliczanie umiejętności bieżących zdobywanych podczas realizacji ćwiczeń; obecność na zajęciach i aktywny udział w ćwiczeniach; jedno kolokwium semestralne po zakończeniu realizacji treści programowych dokonane przez prowadzącego, nie później niż na ostatnich ćwiczeniach (zajęciach) w danym semestrze, Zajęcia bez udziału nauczyciela () zaliczenie prac zleconych przez nauczyciela prowadzącego, ocena po zakończeniu wykonanej pracy przez studenta (praca problemowa w pliku ord lub prezentacja multimedialna Power Point przygotowana wg wytycznych oraz po ustaleniu z nauczycielem prowadzącym), Zajęcia Praktyczne - zaliczenie czynności bieżących ocena podsumowująca wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie odbywania zajęć praktycznych z wpisaniem do Dziennika praktycznych umiejętności zawodowych, Praktyki Zawodowe - zaliczenie czynności bieżących; ocena podsumowująca wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie odbywania praktyk zawodowych z wpisanie do Dziennika praktycznych umiejętności zawodowych, ykłady: wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, prezentacje multimedialne, Ćwiczenia: studium przypadku, burza mózgów, film dydaktyczny, pogadanka prezentacje multimedialne, Zajęcia bez udziału nauczyciela: studiowanie literatury, prezentacja multimedialna Power Point lub praca problemowa w pliku ord zgodnie z wytycznymi i ustaleniami z nauczycielem prowadzącym, dyskusja dydaktyczna. Zajęcia praktyczne: zajęcia praktyczne w oddziałach szpitalnych, wg. harmonogramu i planu zajęć, instruktaż wstępny, bieżący, końcowy, dyskusja dydaktyczna, seminarium. Praktyki zawodowe: praktyki zawodowe w oddziałach szpitalnych, instruktaż wstępny, bieżący, końcowy, wg. harmonogramu i planu zajęć, dyskusja dydaktyczna, seminarium. Położnictwo, Ginekologia oraz inne przedmioty z Modułu: Nauki w zakresie opieki specjalistycznej. 1. Bałanda A. (red.), Opieka nad noworodkiem, L, arszawa 09. Bień A.M., Opieka nad kobietą ciężarną L, arszawa Boyle, M. (red), Stany nagłe w okresie okołoporodowym, L, arszawa 0 4. Bręborowicz G.H. (red), Położnictwo, Podręcznik dla położnych i pielęgniarek, L, arszawa Dudenhausen J.., Pschyrembel., Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, L, arszawa 09. Kruszyński Z., Anestezjologia położnicza. Położnicze stany naglące, L, arszawa 07

3 Uzupełni ająca 7. Łopecka- Klusek C., Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii, Czelej, Lublin 03. Opala T. (red.), Ginekologia: podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów, L, arszawa Paszkowski T. (red.), ybrane zagadnienia z ginekologii i położnictwa w praktyce lekarza rodzinnego, ydaw. Czelej, Lublin Pisarski T. (red.), Położnictwo i ginekologia: podręcznik dla studentów, L, arszawa Pilewska-Kozak A. B. (red.), Opieka nad wcześniakiem, L, arszawa Spaczyński M., Kędzia., Nowak-Markwitz E. (red.), Rak szyjki macicy: profilaktyka, diagnostyka i leczenie, L, arszawa Stadnicka G. (red.), Opieka przedkoncepcyjna, L, arszawa Bręborowicz G.H. (red.), Położnictwo i ginekologia; T. 1: Położnictwo, T..Ginekologia, L, arszawa 0. Chamberlain, G., szystko o ciąży. arszawa, L Domżał Drzewicka R., E. Gałęziowska (red.), Nowoczesne metody rozpoznawania płodności, yd. Makmed, Lublin Martus G.(red.), Ginekologia i położnictwo, Urban & Partnerm rocław 0 5. Troszyński M., Ćwiczenia położnicze. arszawa, L 04 CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA Cele przedmiotu (ogólne, szczegółowe) Student : będzie przygotowany do prowadzenia profilaktyki i opieki nad kobietą zdrową, ze szczególnym uwzględnieniem okresu ciąży, połogu oraz chorą w różnych okresach jej życia, a także sprawowania opieki nad wcześniakiem i noworodkiem donoszonym, z uwzględnieniem wykorzystania postępów w naukach pielęgniarskich i medycznych. Student : C1. przedstawi cele i zadania opieki nad matką i dzieckiem w Polsce C. wyjaśni cele i zadania opieki przedkoncepcyjnej, C3. scharakteryzuje zmiany zachodzące w organizmie kobiety w ciąży fizjologicznej, C4. scharakteryzuje mechanizm i przebieg porodu fizjologicznego, C5. omówi zasady sprawowania opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej i w połogu fizjologicznym, C. scharakteryzuje opiekę obserwacyjno pielęgnacyjną wcześniaka i noworodka donoszonego z wyłonieniem istotnych różnic tej opieki, C7. omówi patofizjologię i objawy kliniczne chorób i stanów zagrożenia życia noworodka i wcześniaka, C. określi etiopatogenezę wybranych schorzeń ginekologicznych. Efekty (kody) przedmiotowe kierunkowe Treści programowe a efekty Forma zajęć Temat Liczba godzin Suma liczby godzin OS-PGiPPG_01 K_D OS-PGiPPG_0 OS-PGiPPG_03 OS-PGiPPG_04 OS-PGiPPG_05 K_D.. K_D.3. K_D.. K_D , 7, OS-PGiPPG_0 K_D

4 OS-PGiPPG_07 K_D.5. OS-PGiPPG_0 K_D.1. OS-PGiPPG_09 K_D.. OS-PGiPPG_10 K_D.4. OS-PGiPPG_11 K_D.. OS-PGiPPG_1 K_D OS-PGiPPG_13 K_D.9. OS-PGiPPG_ K_D.10. OS-PGiPPG_15 K_D OS-PGiPPG_1 K_D OS-PGiPPG_U01 OS-PGiPPG_U0 K_D.U1. K_D.U

5 OS-PGiPPG_U03 K_D.U05. OS-PGiPPG_U04 K_D.U. OS-PGiPPG_U05 K_D.U. OS-PGiPPG_U0 K_D.U3.. OS-PGiPPG_U07 K_D.U3. OS-PGiPPG_U0 K_D.U9. OS-PGiPPG_U09 K_D.U10 OS-PGiPPG_U10 K_D.U1 OS-PGiPPG_U11 K_D.U13 OS-PGiPPG_U1 K_D.U1 OS-PGiPPG_U13 K_D.U OS-PGiPPG_U K_D.U4 OS-PGiPPG_U15 K_D.U5 OS-PGiPPG_U1 K_D.U7 OS-PGiPPG_U17 K_D.U , 4, 7, 4,

6 OS-PGiPPG_U1 K_D.U OS-PGiPPG_U19 K_D.U33 OS-PGiPPG_K01 K_D.K1. OS-PGiPPG_K0 K_D.K5. OS-PGiPPG_K03 K_D.K. OS-PGiPPG_K04 OS-PGiPPG_K05 OS-PGiPPG_K0 OS-PGiPPG_K07 OS-PGiPPG_K0 OS-PGiPPG_K09 OS-PGiPPG_K10 Efekty przedmiotowe (kod) K_D.K7. K_D.K. K_D.K9. K_D.K10. K_D.K. K_D.K3. K_D.K Efekty Student, który zaliczył przedmiot w zakresie IEDZY Odniesienie do efektów dla kierunku dla standardu OS-PGiPPG_01 wyjaśnia cel i zasady opieki przedkoncepcyjnej K_D.1. D.1. OS-PGiPPG_0 charakteryzuje mechanizm i okresy porodu fizjologicznego K_D.. D.. OS-PGiPPG_03 zna zasady planowania opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej i K_D.3. D.3. połogu OS-PGiPPG_04 charakteryzuje podstawy opieki nad wcześniakiem i noworodkiem K_D.. D.. OS-PGiPPG_05 omawia patofizjologię i objawy kliniczne chorób i stanów zagrożenia życia noworodka i wcześniaka K_D OS-PGiPPG_0 identyfikuje etiopatogenezę schorzeń ginekologicznych K_D.4. D.4. OS-PGiPPG_07 OS-PGiPPG_0 zna zasady diagnozowania w pielęgniarstwie internistycznym, geriatrycznym, chirurgicznym, pediatrycznym, neurologicznym, psychiatrycznym, anestezjologicznym, położniczo-ginekologicznym i opiece paliatywnej; wymienia objawy zagrożenia życia u pacjentów w różnym wieku; K_D.5. K_D.1. D.5. D.1. OS-PGiPPG_09 charakteryzuje czynniki ryzyka i zagrożeń zdrowotnych pacjentów w K_D.. D.. różnym wieku i stanie zdrowia; OS-PGiPPG_10 zna zasady oceny stanu chorego w zależności od wieku; K_D.4. D.4.

7 OS-PGiPPG_11 OS-PGiPPG_1 OS-PGiPPG_13 OS-PGiPPG_ OS-PGiPPG_15 OS-PGiPPG_1 zna zasady planowania opieki nad chorymi w zależności od wieku i stanu zdrowia; zna zasady przygotowania, opieki w trakcie oraz po badaniach i zabiegach diagnostycznych wykonywanych u pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia; charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad chorym w zależności od jego wieku i stanu zdrowia; zna zasady przygotowania chorego do samoopieki w zależności od jego wieku i stanu zdrowia; różnicuje reakcje chorego na chorobę i hospitalizację w zależności od jego wieku i stanu zdrowia; zna rolę pielęgniarki przy przyjęciu chorego do przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w zależności od wieku i stanu zdrowia pacjenta; K_D.. K_D.7. K_D.9. K_D.10. K_D.11. K_D.1. D.. D.7. D.9. D.10. D.11. D.1. w zakresie UMIEJĘTNOŚCI OS-PGiPPG_U01 gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje K_D.U1 D.U1 ewaluacji opieki OS-PGiPPG_U0 rozpoznaje uwarunkowania zachowania zdrowia odbiorców opieki w rożnym wieku i stanie zdr wia K_D.U. D.U. OS-PGiPPG_U03 prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób; K_D.U5. D.U5 OS-PGiPPG_U04 prowadzi rozmowę terapeutyczną K_D.U. D.U. OS-PGiPPG_U05 przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu terapeutycznego; K_D.U. D.U. OS-PGiPPG_U0 dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju problemów pielęgnacyjnych K_D.U3. D.U3. OS-PGiPPG_U07 prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia, dotyczące wad rozwojowych, chorób i K_D.U3. D.U3. uzależnień; OS-PGiPPG_U0 pobiera materiał do badań diagnostycznych; K_D.U9. D.U9. OS-PGiPPG_U09 OS-PGiPPG_U10 OS-PGiPPG_U11 OS-PGiPPG_U1 OS-PGiPPG_U13 OS-PGiPPG_U ocenia stan ogólny pacjenta w kierunku powikłań po specjalistycznych badaniach diagnostycznych i powikłań pooperacyjnych; przygotowuje chorego do badań diagnostycznych pod względem fizycznym i psychicznym; dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską; rozpoznaje stany nagłego zagrożenia zdrowia; rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczo-pielęgnacyjnego; prowadzi rehabilitację przyłóżkową i usprawnianie ruchowe pacjenta oraz aktywizację z wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej; K_D.U10 K_D.U1 K_D.U13 K_D.U1 K_D.U K_D.U4 D.U10 D.U1 D.U13 D.U1 D.U D.U4 OS-PGiPPG_U15 prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans płynów pacjenta; K_D.U5 D.U5 OS-PGiPPG_U1 asystuje lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych i leczniczych; K_D.U7 D.U7 OS-PGiPPG_U17 OS-PGiPPG_U1 OS-PGiPPG_U19 prowadzi dokumentację opieki nad chorym: kartę obserwacji, zabiegów pielęgniarskich i raportów, kartę rejestru zakażeń szpitalnych, profilaktyki i leczenia odleżyn oraz kartę informacyjną z zaleceniami w zakresie samoopieki; ocenia poziom bólu, reakcję chorego na ból i nasilenie bólu oraz stosuje postępowanie przeciwbólowe; przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza. K_D.U K_D.U9 K_D.U33 D.U D.U9 D.U33

8 w zakresie KOMPETENCJI OS-PGiPPG_K01 szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece K_D.K1. D.K1. OS-PGiPPG_K0 przestrzega praw pacjenta K_D.K5. D.K5. OS-PGiPPG_K03 rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe K_D.K. D.K. OS-PGiPPG_K04 przestrzega tajemnicy zawodowej K_D.K7. D.K7. OS-PGiPPG_K05 współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów etycznych i zachowania zasad K_D.K. D.K. kodeksu etyki zawodowej OS-PGiPPG_K0 jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej i pacjentki K_D.K9. D.K9. OS-PGiPPG_K07 przejawia empatie w relacji z pacjentka i jej rodzina oraz współpracownikami. K_D.K10. D.K10. OS-PGiPPG_K0 systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, K_D.K. D.K. OS-PGiPPG_K09 dążąc do profesjonalizmu; przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece; K_D.K3. D.K3. OS-PGiPPG_K10 wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie K_D.K4. D.K4. zadań zawodowych; Realizacja efektów w poszczególnych formach Efekty (kody) Student, który zaliczył przedmiot w zakresie IEDZY przedmiotowe kierunkowe w ćw Lek konwers sem OS-PGiPPG_01 K_D.1. + OS-PGiPPG_0 K_D OS-PGiPPG_03 K_D OS-PGiPPG_04 K_D OS-PGiPPG_05 K_D OS-PGiPPG_0 K_D.4. + OS-PGiPPG_07 K_D OS-PGiPPG_0 K_D OS-PGiPPG_09 K_D OS-PGiPPG_10 K_D OS-PGiPPG_11 K_D OS-PGiPPG_1 K_D OS-PGiPPG_13 K_D OS-PGiPPG_ K_D OS-PGiPPG_15 K_D OS-PGiPPG_1 K_D w zakresie UMIEJĘTNOŚCI w ćw Lek konwer sem OS-PGiPPG_U01 K_D.U1. + OS-PGiPPG_U0 K_D.U OS-PGiPPG_U03 K_D.U OS-PGiPPG_U04 K_D.U. + + OS-PGiPPG_U05 K_D.U. + + OS-PGiPPG_U0 K_D.U OS-PGiPPG_U07 K_D.U3. + +

9 OS-PGiPPG_U0 K_D.U OS-PGiPPG_U09 K_D.U OS-PGiPPG_U10 K_D.U OS-PGiPPG_U11 K_D.U OS-PGiPPG_U1 K_D.U OS-PGiPPG_U13 K_D.U OS-PGiPPG_U K_D.U OS-PGiPPG_U15 K_D.U OS-PGiPPG_U1 K_D.U OS-PGiPPG_U17 K_D.U OS-PGiPPG_U1 K_D.U9 + OS-PGiPPG_U19 K_D.U w zakresie KOMPETENCJI w cw Lek konwer sem OS-PGiPPG_K01 K_D.K OS-PGiPPG_K0 K_D.K OS-PGiPPG_K03 K_D.K. + + OS-PGiPPG_K04 K_D.K OS-PGiPPG_K05 K_D.K. + + OS-PGiPPG_K0 K_D.K OS-PGiPPG_K07 K_D.K OS-PGiPPG_K0 K_D.K. + + OS-PGiPPG_K09 K_D.K OS-PGiPPG_K10 K_D.K Kryteria oceny osiągniętych efektów na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę % uzyskanej punktacji za przewidziane formy weryfikacji efektów Student - posiada niepełną podstawową wiedzę i umiejętności związane z przedmiotem, - ma duże trudności z wykorzystaniem zdobytych informacji, opanował efekty w stopniu dostatecznym. - prezentuje niewielkie zainteresowanie zagadnieniami zawodowymi % uzyskanej punktacji za przewidziane formy weryfikacji efektów Student - posiada podstawową wiedzę i umiejętności pozwalające na zrozumienie większości zagadnień z danego przedmiotu, - ma trudności z wykorzystaniem zdobytych informacji; opanował efekty w stopniu zadowalającym. - wykazuje poczucie odpowiedzialności za zdrowie i życie pacjentów, przejawia chęć doskonalenia zawodowego. 7-5% uzyskanej punktacji za przewidziane formy weryfikacji efektów Student - posiada wiedzę i umiejętności w zakresie treści rozszerzających pozwalające na zrozumienie zagadnień objętych programem - prawidłowo choć w sposób nieusystematyzowany prezentuje zdobytą wiedze i umiejętności, dostrzega błędy popełniane przy rozwiązywaniu określonego zadania; opanował efekty w stopniu dobrym. - wykazuje pełne poczucie odpowiedzialności za zdrowie i życie pacjentów, przejawia chęć ciągłego doskonalenia zawodowego. -90% uzyskanej punktacji za przewidziane formy weryfikacji efektów Student - posiada wiedzę i umiejętności w zakresie treści rozszerzających pozwalające na zrozumienie zagadnień objętych programem - prezentuje prawidłowy zasób wiedzy, dostrzega i koryguje błędy popełniane przy rozwiązywaniu określonego zadania; efekty opanował na poziomie ponad dobrym. - jest odpowiedzialny, sumienny, odczuwa potrzebę stałego doskonalenia zawodowego % uzyskanej punktacji za przewidziane formy weryfikacji efektów Student - dysponuje pełną wiedzą i umiejętnościami przewidzianymi w programie w zakresie treści dopełniających, - samodzielnie rozwiązuje problemy i formułuje wnioski, potrafi prawidłowo argumentować i dowodzić swoich racji; efekty opanował na poziomie bardzo dobrym. - jest zaangażowany w realizację przydzielonych zadań, odpowiedzialny, sumienny, odczuwa potrzebę stałego doskonalenia zawodowego.

10 KRYTERIA OCENY ODPOIEDZI USTNYCH STUDENTA NA ZAJĘCIACH TEORETYCZNYCH l.p. KRYTERIA LICZBA PUNKTÓ NAUCZYCIEL STUDENT I. ykazanie wiedzy i zrozumienia tematu II. Zgodność formułowanych wypowiedzi ze st nem aktualnej wiedzy III. Poprawność terminologiczna i językowa IV. Logiczny układ treści. 0- OGÓŁEM LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓ SKALA OCEN G ZDOBYTEJ PUNKTACJI: Poniżej 10 - Niedostateczny 11 1 Dostateczny 13 - Dostateczny plus - 15 Dobry 1 - Dobry plus Bardzo dobry KRYTERIA OCENY TESTU na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę % pozytywnych odpowiedzi w teście końcowym. 0-70% pozytywnych odpowiedzi w teście końcowym. 7-5% pozytywnych odpowiedzi w teście końcowym. -90% pozytywnych odpowiedzi w teście końcowym % pozytywnych odpowiedzi w teście końcowym. KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Z ZAKRESU SAMOKSZTAŁCENIA REALIZOANEGO PRZEZ STUDENTA RAMACH ZAJĘĆ BEZ UDZIAŁU NAUCZYCIELA L.p. KRYTERIA LICZBA PUNKTÓ NAUCZYCIEL STUDENT I. ykazanie wiedzy i zrozumienia tematu II. Zgodność formułowanych wypowiedzi ze stanem aktualnej wiedzy pielęgniarskiej i innej. III. Poprawność terminologiczna i językowa IV. Logiczny układ treści. V. obór literatury. 0 0 OGÓŁEM LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓ SKALA OCEN G ZDOBYTEJ PUNKTACJI: Poniżej 10 - Niedostateczny 11 1 Dostateczny 13 - Dostateczny plus - 15 Dobry 1 - Dobry plus Bardzo dobry KRYTERIA OCENY POSTAY STUDENTA PODCZAS ĆICZEŃ, ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH, PRAKTYK ZAODOYCH I EGZAMINU Z PRZYGOTOANIA ZAODOEGO CZ. PRAKTYCZNA LICZBA PUNKTÓ LP KRYTERIUM NAUCZYCIEL STUDENT 1 POSTAA STOSUNKU DO PACJENTA 0-0- POSTAA OBEC ZAODU I NAUKI POSTAA OBEC ZESPOŁU TERAPEUTYCZNEGO POSTAA STUDENTA OBEC REGULAMINU 0-0- RAZEM: SKALA OCEN G ZDOBYTEJ PUNKTACJI: Poniżej pkt. Niedostateczny -1 pkt. Dostateczny 17-1 pkt. Dostateczny plus

11 19- pkt. - Dobry 1- pkt. Dobry plus 3-4 pkt. - Bardzo dobry KRYTERIA OCENY YKONANIA ZADANIA PRAKTYCZNEGO na podstawie obserwacji SKALA PUNKTÓ MOŻLIYCH DO UZYSKANIA : 0 pkt. nie potrafi 1 pkt. z pomocą pkt. samodzielnie LP I KRYTERIA I NORMY OCENY KOMUNIKOANIE SIĘ Z PACJENTEM, RODZINĄ I ZESPOŁEM TERAPEUTYCZNYM dostosował metody i sposoby komunikowania się do możliwości pacjenta i jego rodziny ustalił zakres informacji koniecznych do przekazania współpracownikom oraz pacjentowi i jego rodzinie nawiązał i podtrzymywał współpracę w zespole terapeutycznym oraz z pacjentem i jego rodziną OCENA NAUCZYCIEL A OCENA GRUPY STUDENTÓ II BEIECZEŃSTO PACJENTA ORAZ ŁASNE chronił pacjenta przed zakażeniami stosował w czasie pracy środki ochrony zdrowia pacjenta i własnego udzielił wsparcia emocjonalno-informacyjnego pacjentowi i jego rodzinie III SZYBKOŚC I TRAFNOŚĆ DECYZJI ORAZ ŚIADOMOŚĆ ICH KONSEKENCJI podejmował działania adekwatne do sytuacji przewidział możliwe skutki podjętych i /lub/ nie podjętych działań wykonał działanie w optymalnym czasie IV V POPRANOŚC OKREŚLENIA CELU DZIAŁANIA Student; określił cele pielęgnowania adekwatne do stanu pacjenta uzasadnił celowość działań związanych z opieką profesjonalną i samoopieka określił wskaźniki osiągnięcia celu ocenił stopień osiągnięcia celu SAMODZIELNOŚĆ PRZYGOTOANIA DO YKONANIA CZYNNOŚCI PIELĘGNIARSKICH skompletował zestaw przygotował stanowisko pracy VI DOKŁADNOŚC YKONANIA ZADANIA PORÓNANIU ZE ZOREM: wykonał czynności zawodowe wg przyjętych procedur zachował logiczną kolejność wykonywanych czynności wykonał zadanie dokładnie uwzględnił stan pacjenta obserwował pacjenta w czasie wykonywania czynności współpracował w czasie wykonywania czynności z zespołem terapeutycznym

12 VII SATYSFAKCJA PACJENTA I JEGO RODZINY ZE ŚIADCZONEJ OPIEKI przygotował pacjenta fizycznie i psychicznie do czynności pielęgniarskich stworzył warunki do współdecydowania pacjenta o czynnościach pielęgnacyjnych zapewnił pacjentowi warunki intymności zapewnił pacjentowi komfort i wygodę po zabiegu VIII POPRANOŚC DOKUMENTOANIA ŚIADCZONEJ OPIEKI : udokumentował własne działania skorzystał z dokumentacji prowadzonej przez innych stosował w dokumentacji prawidłową terminologię IX REFLEKSJA DOTYCZA ŁASNEGO DZIAŁANIA : oceniał krytycznie podejmowane przez siebie działania sformułował wnioski do dalszych własnych działań SKALA OCEN G ZDOBYTEJ PUNKTACJI: poniżej 47 pkt. niedostateczny pkt. dostateczny 50-5 pkt. dostateczny plus 5-54 pkt. dobry pkt. dobry plus 5-0 pkt. bardzo dobry OGÓŁEM UZYSKANYCH PUNKTÓ : 0 0 KRYTERIA OCENY STUDENTA PRZEZ PACJENTA PODCZAS ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH PRAKTYK ZAODOYCH I EGZAMINU Z PRZYGOTOANIA ZAODOEGO CZĘŚĆ PRAKTYCZNA LP KRYTERIA LICZBA PUNKTÓ KOMUNIKOANIE SIĘ Z PACJENTEM/RODZINĄ 1 - dostosował metody i sposoby komunikowania do możliwości pacjenta i jego rodziny; - udzielił wsparcia emocjonalnego pacjentowi i jego rodzinie POZIOM YKONYANYCH CZYNNOŚCI I ZABIEGÓ - przygotowywał pacjenta fizycznie i psychicznie do czynności pielęgnacyjnych i zabiegów - stworzył pacjentowi warunki do współdecydowania o czynnościach pielęgnacyjnych i zabiegach - zapewnił warunki intymności - dbał o zapewnienie komfortu, wygody i bezpieczeństwa pacjenta RESPEKTOANIE PRA PACJENTA 3 - informował pacjenta o przysługujących mu prawach - pomagał w realizacji i respektowaniu przysługujących praw - przestrzegał karty praw pacjenta 4 IEDZA - przekazywał pacjentowi i jego rodzinie niezbędne informacje dotyczące zasad samoopieki i samopielęgnacji RAZEM: 0 LEGENDA: 0 pkt. nie spełnił kryteriów 1 pkt. spełnił częściowo kryteria pkt. spełnił kryteria SKALA OCEN G ZDOBYTEJ PUNKTACJI:

13 11 pkt. i poniżej niedostateczny 1 pkt. dostateczny 13 - pkt. dostateczny plus 15-1 pkt. dobry 17-1 pkt. dobry plus 19 - pkt. bardzo dobry Metody oceny (F- formułująca, P- podsumowująca) F1 - zaliczanie umiejętności bieżących zdobywanych podczas realizacji ćwiczeń; F - obecność na zajęciach i aktywny udział w ćwiczeniach; F3 - zaliczenie prac zleconych przez nauczyciela prowadzącego ćwiczenia; F4 - zaliczenie czynności bieżących F5 - jedno kolokwium semestralne po zakończeniu realizacji treści programowych dokonane przez prowadzącego, nie później niż na ostatnich ćwiczeniach (zajęciach) w danym semestrze F - zaliczenie wykładów po III semestrze. F7- ocena podsumowująca wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie odbywania zajęć praktycznych z wpisaniem do Dziennika praktycznych umiejętności zawodowych P1 - egzamin z całości przedmiotu po IV semestrze obejmujący treści z Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego (test) P - ocena podsumowująca wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie odbywania praktyk zawodowych z wpisaniem do Dziennika praktycznych umiejętności zawodowych Egzamin ustny Egzamin pisemny Projekt Kolokwium Zadania domowe Referat/ Prezentacja /Praca ze Sprawozdanie F 0% % % Efekty (kody) P 100% 100% kierunkowe przedmiotowe Egza min ustny Egzamin pisemny/ Zaliczenie K_D.1.-. K_D K_D.9-1. K_D K_D.U1.-U3. K_D.U5. K_D.11.-U17. K_D.K. OS-PsiPPs_01-1 OS-PsiPPs_U01-U04 OS-PsiPPs_U7 OS-PsiPPs_U10-U17 OS-PsiPPs_K0 Metody weryfikacji efektów Spra Proje Kolokwium wozd kt a-nie K_D.1.-. K_D.4. K_D..-7. K_D.9-1. K_D K_D.U3. K_D.U1.-U13. K_D.U1. K_D.U. K_D.U4.-U5. K_D.7.-U. K_D.K. OS-PsiPPs_0-1 OS-PsiPPs_U07 OS-PsiPPs_U10-U17 OS-PsiPPs_K0 Referat/ prezentacja K_D.1.-. K_D.4. K_D... K_D.9. K_D.10. K_D.. K_D.U1.-U3. K_D.U1. K_D.U. K_D.U5. K_D.U7.-U. K_D.K. OS-PsiPPs_0-11 OS-PsiPPs_13- OS-PsiPPs_U01-U03, OS-PsiPPs_U07 OS-PsiPPs_U1-U13 OS-PsiPPs_U15-U17 OS-PsiPPs_K0 Inne K_D.1.-. K_D K_D.9-1. K_D K_D..-4. K_D.U1.-U3. K_D.U5.-U. K_D.U9.-U10 K_D.U1.-U13 K_D.U1. K_D.U. K_D.U4-U5. K_D.U7.-U9. K_D.U33. K_D.K1.-K10. OS-PsiPPs_0-1 OS-PsiPPs_U01-U19, OS-PsiPPs_K01-K10 Forma aktywności Punkty ECTS Studia stacjonarne Obciążenie studenta Bilans ECTS

14 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym: ykłady h 0, h Ćwiczenia h 0,1 07 Zajęcia praktyczne h 4 Praktyka zawodowa h Konsultacje przedmiotowe - Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym: Przygotowanie się do egzaminu/zdawanie egzaminu Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego h 0,1 h h Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury h Przygotowanie prac w zakresie zajęć bez udziału nauczyciela - (raport, projekt, prezentacja, dyskusja i inne) h 0, Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z całego nakładu pracy studenta 4h - zajęcia teoretyczne 1 ECTS PUNKTY ECTS ZA PRZEDMIOT - zajęcia praktyczne 4 ECTS - praktyki zawodowe ECTS h 0,3 *1 punkt ECTS = 5-30 godzin pracy przeciętnego studenta. Ilość punktów ECTS = 4 godz.:5 godz. =,5 ECTS i 4 godz.:30 godz. =,15 ECTS (średnio pkt. ECTS) - praktyki zawodowe ECTS FORMA ZAJĘĆ wykład FORMA ZAJĘĆ Ćwiczenia TREŚCI PROGRAMOE TEMAT LICZBA 1. Poradnictwo przedciążowe jako forma promocji zdrowej ciąży. Opieka nad kobietą ciężarną z ciążą fizjologiczną. Czas trwania ciąży. Rozpoznanie ciąży. Sposoby obliczania terminu porodu. 3. Metody diagnistyczne ciąży fizjologicznej i ciąży wysokiego ryzyka. 4.Przygotowanie kobiety ciężarnej i jej rodziny do świadomego uczestnictwa w porodzie psychoprofilaktyka porodu, szkoła rodzenia. 5.Postępowanie położniczo-pielęgnacyjne w porodzie fizjologicznym..obserwacja i pielęgnacja położnicy w połogu fizjologicznym, powikłanym i po cięciu cesarskim. 7.Obserwacja i pielęgnacja noworodka dojrzałego i wcześniaka po urodzeniu i dalszych dobach życia..standard postępowania pielęgniarskiego z noworodkiem ciężko chorym. 9.Przebieg laktacji rola i zadania pielęgniarki w promowaniu karmienia naturalnego. 10.Problemy zdrowotne kobiety w okresie pokwitania, dojrzałości płciowej i przekwitania. TEMAT 1 Specyfika i zasady organizacji opieki w oddziale w odniesieniu do ciężarnej, rodzącej, położnicy, noworodka/wcześniaka i kobiet w przebiegu chorób narządu rodnego. Profilaktyka zakażeń szpitalnych. Kierunki obserwacji i oceny stanu ogólnego ciężarnej, rodzącej, położnicy, kobiet w przebiegu chorób narządu rodnego. Proces pielęgnowania ciężarnej w przebiegu ciąży powikłanej. LICZBA 1 1 SUMA SUMA

15 FORMA ZAJEĆ Zajęcia bez udziału nauczyciela FORMA ZAJĘĆ Zajęcia praktyczne FORMA ZAJĘĆ Praktyki zawodowe 3 Standardy oceny okołoporodowej. Proces pielęgnowania ciężarnej w przebiegu połogu fizjologicznego i powikłanego. Proces pielęgnowania kobiety w chorobach narządu rodnego (w tym chorobach nowotworowych) w przebiegu terapii zachowawczej/leczenia operacyjnego. 4. Proces pielęgnowania noworodka, wcześniaka. Pielęgnacja noworodka donoszonego kierunki obserwacji i oceny stanu zdrowia, stany przejściowe, testy przesiewowe, szczepienia ochronne. 5. Zasady pielęgnacji i oceny stanu zdrowia wcześniaka. Udział pielęgniarki w promocji karmienia naturalnego.. Zadania pielęgniarki w edukacji zdrowotnej rodziców noworodka, kobiety w aspekcie profilaktyki chorób, przygotowania do samoopieki. TEMAT LICZBA 1. Przygotowanie ciężarnej do cięcia cesarskiego nagłego i planowanego. 4. Połóg patologiczny: zakażenie krocza, zakażenie jamy macicy, posocznica połogowa Zalety systemu romin-in 3 4. Organizacja pracy i zadania pielęgniarki w zapobieganiu zakażeniom w oddziale położniczym SUMA LICZBA SUMA TEMAT 1. Prowadzenie porodu fizjologicznego zgodnie z zaleceniami HO.. Fizjologia połogu obserwacja i pielęgnacja położnicy w połogu fizjologicznym i po cięciu cesarskim. 3. Obserwacja i pielęgnacja położnicy w połogu powikłanym. 4. Obserwacja i pielęgnacja noworodka dojrzałego i przedwcześnie urodzonego. 5. Patofizjologia, objawy kliniczne wybranych chorób noworodka i stanów zagrożenia życia noworodka i wcześniaka.. Promocja karmienia piersią przebieg laktacji, podtrzymywanie laktacji, rozwiązywanie najczęstszych problemów związanych z laktacją. 7. Pielęgnowanie i edukacja kobiet w stanach zapalnych. Opieka nad kobietą z nowotworem narządu rodnego.. 9. Opieka nad kobietą z nowotworem piersi. 10. Problemy zdrowotne i pielęgnowanie kobiet w wieku przekwitania. TEMAT 1. Realizowanie pełnego zakresu zadań w opiece nad położnicą po porodzie fizjologicznym, po porodzie zabiegowym i operacyjnym (CC).. Realizowanie pełnego zakresu zadań w opiece nad: noworodkiem donoszonym, noworodkiem niedonoszonym (wcześniakiem), noworodkiem w stanie zagrożenia życia. 3. Realizowanie pełnego zakresu zadań w opiece nad kobietą ze schorzeniami ginekologicznymi leczoną zachowawczo i operacyjnie. LICZBA 1 1 SUMA

KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo. Mgr Elżbieta Niezgoda

KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo. Mgr Elżbieta Niezgoda Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim PGiPPG USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ PIELĘGNIARSTO POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNE Obstetrics - gynecological nursing

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Lp. Element Opis 1 Nazwa Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia stopnia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

Metody dydaktyczne. Przedmioty powiązane/moduł. Pielęgniarstwo ginekologiczno - położnicze. Podstawowa. Wykaz literatury.

Metody dydaktyczne. Przedmioty powiązane/moduł. Pielęgniarstwo ginekologiczno - położnicze. Podstawowa. Wykaz literatury. KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu PGiPPG POŁOŻNICTO I w języku polskim Nazwa przedmiotu GINEKOLOGIA w języku angielskim Obstetrics and Gynecology USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU OPIS

KARTA PRZEDMIOTU OPIS CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU Nabór 2015/2016. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo

KARTA PRZEDMIOTU Nabór 2015/2016. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo KARTA PRZEDMIOTU Nabór 01/016 Kod przedmiotu OS-RiPN Nazwa przedmiotu w języku polskim Cz. 1 REHABILITACJA w języku angielskim Rehabilitation USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

w języku polskim Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Pielęgniarstwo

w języku polskim Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Pielęgniarstwo KARTA PRZEDMIOTU Nabór 2015/2016 Kod przedmiotu NS Pr Nazwa przedmiotu w języku polskim PRAWO w języku angielskim Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

26 dla całego roku Zajęcia bez R III /S V udziału

26 dla całego roku Zajęcia bez R III /S V udziału KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil kształcenia Praktyczny Poziom realizacji Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim. PSYCHIATRIA Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim. PSYCHIATRIA Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu PsiPPs w języku polskim PSYCHIATRIA Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psychiatric USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne modułu/przedmiotu. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne modułu/przedmiotu. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. NP-R RADIOLOGIA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo

KARTA PRZEDMIOTU. NP-R RADIOLOGIA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo Nabór 2015/2016 KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu NP-R w języku polskim RADIOLOGIA Nazwa przedmiotu w języku angielskim Radiology USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Pielęgniarstwo prof. Józef Kocur Forma zajęć OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Pielęgniarstwo prof. Józef Kocur Forma zajęć OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU Nabór 015/016 Kod przedmiotu OS-PsiPPs Nazwa przedmiotu w języku polskim Cz. 1. PSYCHIATRIA w języku angielskim Psychiatric USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. NS Pr w języku polskim. PRAWO Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW.

KARTA PRZEDMIOTU. NS Pr w języku polskim. PRAWO Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Nabór 2015/2016 KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu NS Pr w języku polskim PRAWO Nazwa przedmiotu w języku angielskim Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. POP-PZP PROMOCJA ZDROWIA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. POP-PZP PROMOCJA ZDROWIA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Nabór 2015/2016 KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu POP-PZP PROMOCJA ZDROWIA w języku polskim Nazwa przedmiotu PSYCHICZNEGO w języku angielskim Mental health promotion USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

13. Typ modułu kształcenia. 1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień

13. Typ modułu kształcenia. 1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa : 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów Położnictwo,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU Nabór 2015/2016. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo. mgr Agnieszka Dynowska

KARTA PRZEDMIOTU Nabór 2015/2016. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo. mgr Agnieszka Dynowska KARTA PRZEDMIOTU Nabór 2015/2016 Kod przedmiotu OS-OP Nazwa przedmiotu w języku polskim OPIEKA PALIATYWNA w języku angielskim Palliative care USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. POP-PZ PROMOCJA ZDROWIA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW.

KARTA PRZEDMIOTU. POP-PZ PROMOCJA ZDROWIA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Nabór 20/2016 KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu POP-PZ w języku polskim PROMOCJA ZDROIA Nazwa przedmiotu w języku angielskim Health Promotion USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE Studia pierwszego stopnia stacjonarne

KARTA PRZEDMIOTU. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE Studia pierwszego stopnia stacjonarne CECHA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Poziom realizacji przedmiotu Jednostka realizująca KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo - ginekologiczne dr n. o zdr. Dorota Izabela Piechocka mgr Anna Kordyńska

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo - ginekologiczne dr n. o zdr. Dorota Izabela Piechocka mgr Anna Kordyńska Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne YL AB U MODUŁ U ( PRZDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod DPGP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Położnictwo, Ginekologia i Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Zdrowia Karta przedmiotu obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Badania fizykalne (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU Nabór 2015/2016

KARTA PRZEDMIOTU Nabór 2015/2016 KARTA PRZEDMIOTU Nabór 2015/20 Kod przedmiotu OS-NiPN CZ.2 PIELĘGNIARSTO w języku polskim Nazwa przedmiotu NEUROLOGICZNE w języku angielskim Neurological nursing USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek

Bardziej szczegółowo

Badania fizykalne - opis przedmiotu

Badania fizykalne - opis przedmiotu Badania fizykalne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Badania fizykalne Kod przedmiotu 12.0-WP-PielP-BFIZ-Sk-S14_pNadGenW0UQF Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA W GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWIE KATEDRY ZDROWIA KOBIETY Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 8 00-15 30 PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z PRZEDMIOTU PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE

Bardziej szczegółowo

w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Pielęgniarstwo Dr n.med. Dorota Kochman Forma zajęć OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Pielęgniarstwo Dr n.med. Dorota Kochman Forma zajęć OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU Nabór 0/06 Kod przedmiotu NS-ZP Nazwa przedmiotu w języku polskim ZDROIE PUBLICZNE w języku angielskim Public Health USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. NS Pr w języku polskim. PRAWO Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. NS Pr w języku polskim. PRAWO Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Pr w języku polskim PRAWO Nazwa przedmiotu w języku angielskim Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów Profil studiów

Bardziej szczegółowo

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych Praktyka zawodowa z Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Studia stacjonarne Autor programu: dr Stanisława Talaga Liczba godzin : 160 godz.;4 tygodnie Czas realizacji; II rok ;semestr IV Miejsce

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU Nabór 2015/2016. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo

KARTA PRZEDMIOTU Nabór 2015/2016. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo KARTA PRZEDMIOTU Nabór 2015/2016 Kod przedmiotu OS-NiPN Nazwa przedmiotu w języku polskim CZ.1 NEUROLOGIA w języku angielskim Neurology USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Wykład 35 Wykład A-20; C-20; D-20. praktyczne. 35 120 200 15 Suma 370 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta

Wykład 35 Wykład A-20; C-20; D-20. praktyczne. 35 120 200 15 Suma 370 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta SYLABUS MODUŁU / PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Podstawowa opieka zdrowotna modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne II Kod przedmiotu

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne II Kod przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne II Kod przedmiotu 12.6-WP-PielP-CHIR2-E-S14_pNadGen31IND Wydział

Bardziej szczegółowo

w języku angielskim BADANIA FIZYKALNE Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Pielęgniarstwo

w języku angielskim BADANIA FIZYKALNE Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Pielęgniarstwo nabór 2014/2015 KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu POP-BF w języku polskim BADANIA FIZYKALNE Nazwa przedmiotu w języku angielskim Physical study USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IOZPIE L -3s5-2014S Pozycja planu: D5

Kod przedmiotu: IOZPIE L -3s5-2014S Pozycja planu: D5 Kod przedmiotu: IOZPIE L -3s5-2014S Pozycja planu: D5 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo 3 Poziom studiów I stopnia licencjackie 4 Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim OI USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Ochrona własności intelektualnej Protection of intellectual property Kierunek

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW lek spec Anita Kowalska-Gieras Forma zajęć OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW lek spec Anita Kowalska-Gieras Forma zajęć OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU Nabór 015/016 Kod przedmiotu OS-PiPPe w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW CZ.1 PEDIATRIA Paediatric Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia praktyczne)

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia praktyczne) 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Promocja zdrowia dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo POMOSTOWE Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma

Bardziej szczegółowo

w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Pielęgniarstwo

w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Pielęgniarstwo KARTA PRZEDMIOTU Nabór 2015/2016 Kod przedmiotu POP-D Nazwa przedmiotu w języku polskim DIETETYKA w języku angielskim Dietetics USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. NS Pr w języku polskim. PRAWO Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW.

KARTA PRZEDMIOTU. NS Pr w języku polskim. PRAWO Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Pr w języku polskim PRAO Nazwa przedmiotu w języku angielskim Law USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów Profil studiów Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2014/2015. (1) Nazwa przedmiotu Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii

SYLABUS na rok 2014/2015. (1) Nazwa przedmiotu Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii SYLABUS na rok 2014/2015 (1) Nazwa przedmiotu Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Elżbieta Kraśnianin. Mgr Izabela Kowalska

Dr n. med. Elżbieta Kraśnianin. Mgr Izabela Kowalska (1) Nazwa przedmiotu Położnictwo środowiskowe (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów Rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiP Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiP Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (2015/ /2017) (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (2015/ /2017) (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (2015/2016-2016/2017) (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Pielęgniarstwo Mgr Maria Koźluk Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Pielęgniarstwo Mgr Maria Koźluk Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji KARTA PRZEDMIOTU Nabór 2015/2016 Kod przedmiotu POP-JM Nazwa przedmiotu w języku polskim JĘZYK MIGOWY w języku angielskim Sign language USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. PDW-WK Wprowadzenie do pracowni w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. PDW-WK Wprowadzenie do pracowni w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu PDW-WK Wprowadzenie do pracowni w języku polskim Nazwa przedmiotu kosmetycznej w języku angielskim Introduction to cosmetology USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii.

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Instytut Nauk o Zdrowiu. Studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Instytut Nauk o Zdrowiu. Studia pierwszego stopnia CECHA PRZEDMIOTU Jednostka realizująca Kierunek Profil kształcenia Poziom realizacji przedmiotu Forma kształcenia Tytuł zawodowy uzyskiwany przez studenta KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA. Fizjoterapia w położnictwie 5. Fizjoterapia w ginekologii 5. Odniesienie do efektów kształcenia dla przedmiotu

SEMINARIA. Fizjoterapia w położnictwie 5. Fizjoterapia w ginekologii 5. Odniesienie do efektów kształcenia dla przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych: Ginekologia i Położnictwo dla studentów III ROKU Kierunku: Fizjoterapia- studia I stopnia licencjackie semestry VI, rok akad. 2013-2014 l.p. SEMINARIA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne - wykłady

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne - wykłady Nazwa programu (kierunku) Specjalność: Nazwa przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Pielęgniarstwo Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Poziom i

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2014/2015

SYLABUS na rok 2014/2015 SYLABUS na rok 201/2015 (1) Nazwa przedmiotu Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek

KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil kształcenia Praktyczny Poziom realizacji Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 I nforma cje ogólne Kod NS-PP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiPoł Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo Praktyczny Studia pierwszego stopnia

Pielęgniarstwo Praktyczny Studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Poziom realizacji przedmiotu Forma kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2014/2015

SYLABUS na rok 2014/2015 SYLABUS na rok 2014/2015 (1) Nazwa przedmiotu ANESTEZJOLOGIA I STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod ORiN modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Rehabilitacja i Pielęgnowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. NS P PEDAGOGIKA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo

KARTA PRZEDMIOTU. NS P PEDAGOGIKA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu NS P w języku polskim PEDAGOGIKA Nazwa przedmiotu w języku angielskim Education USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014/2015

Sylabus na rok 2014/2015 Sylabus na rok 2014/2015 (1) Nazwa przedmiotu Podstawy Ratownictwa Medycznego (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA

SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp Element Opis. 1 Nazwa Opieka paliatywna modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. NP-F FARMAKOLOGIA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW.

KARTA PRZEDMIOTU. NP-F FARMAKOLOGIA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Nabór 2015/2016 KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu NP-F w języku polskim FARMAKOLOGIA Nazwa przedmiotu w języku angielskim Pharmacology USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. OS-NiPN NEUROLOGIA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW.

KARTA PRZEDMIOTU. OS-NiPN NEUROLOGIA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu NiPN w języku polskim NEUROLOGIA Nazwa przedmiotu w języku angielskim Neurology USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. semestr Rodzaj zajęć Wykład 35 Wykład A, B - 20, C - 20; D - 20, E - 20

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. semestr Rodzaj zajęć Wykład 35 Wykład A, B - 20, C - 20; D - 20, E - 20 Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Podstawowa opieka zdrowotna 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia profil praktyczny profil kształcenia 4 Forma

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Zp Anatomia, Fizjologia, Podstawy pielęgniarstwa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Zp Anatomia, Fizjologia, Podstawy pielęgniarstwa Nazwa programu (kierunku) Specjalność: Nazwa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Pielęgniarstwo Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Poziom i forma studiów Ścieżka

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Dietetyka (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2015/2016

SYLABUS na rok 2015/2016 SYLABUS na rok 015/016 (1) Nazwa przedmiotu Promocja zdrowia () Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych Kod podmiotu IP.1/OS -R i PN Kierunek

Bardziej szczegółowo

modułu kształcenia 1. Nazwa jednostki Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia

modułu kształcenia 1. Nazwa jednostki Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo -POMOSTOWE Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa : 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Podstawowa Opieka Zdrowotna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

wykład, dyskusja, pogadanka, zajęcia konwersatoryjne Prezentacja multimedialna WIEDZA

wykład, dyskusja, pogadanka, zajęcia konwersatoryjne Prezentacja multimedialna WIEDZA Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Nazwa modułu (przedmiotu lub grupa przedmiotów): Typ modułu/

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. POP-PZP PROMOCJA ZDROWIA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW.

KARTA PRZEDMIOTU. POP-PZP PROMOCJA ZDROWIA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu PZP PROMOCJA ZDROWIA w języku polskim Nazwa przedmiotu PSYCHICZNEGO w języku angielskim Mental health promotion USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Geriatria i Pielęgniarstwo Geriatryczne. Pielęgniarstwo Nie dotyczy

I nforma c j e ogólne. Geriatria i Pielęgniarstwo Geriatryczne. Pielęgniarstwo Nie dotyczy S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod DGiPG modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Geriatria i Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Mgr Bernadeta Kołodziej. Mgr Izabela Kowalska

Mgr Bernadeta Kołodziej. Mgr Izabela Kowalska (1) Nazwa przedmiotu Położnictwo środowiskowe (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Rok akademicki 2015/2016 Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu -

Bardziej szczegółowo

(1) Nazwa przedmiotu. Poradnictwo laktacyjne (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

(1) Nazwa przedmiotu. Poradnictwo laktacyjne (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot (1) Nazwa Poradnictwo laktacyjne (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod - (4) Studia Kierunek studiów Poziom Forma studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. NP-F FARMAKOLOGIA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW.

KARTA PRZEDMIOTU. NP-F FARMAKOLOGIA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu NP-F w języku polskim FARMAKOLOGIA Nazwa przedmiotu w języku angielskim Pharmacology USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/201 (1) Nazwa przedmiotu Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE. Harmonogram i tematyka zajęć praktycznych z przedmiotu: Ginekologia i opieka ginekologiczna ( I ROK, I semestr )

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE. Harmonogram i tematyka zajęć praktycznych z przedmiotu: Ginekologia i opieka ginekologiczna ( I ROK, I semestr ) PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z PRZEDMIOTU GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA (LICENCJACKICH) KIERUNEK POŁOŻNICTWO w semestrze zimowym od 010.2015r. 30.02016r.

Bardziej szczegółowo

Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie kształcenia

Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie kształcenia Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie 2 Typ modułu Obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod modułu PPWSZ F-P_34 5 Kierunek, kierunek: Fizjoterapia specjalność,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pielęgniarstwo. Pierwszego stopnia praktyczny

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pielęgniarstwo. Pierwszego stopnia praktyczny Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Położnictwo,

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. P. Pawłowski (wykład) dr n. med. Z. Foryś (wykład) dr n. med. Z. Foryś (zajęcia praktyczne)

prof. dr hab. P. Pawłowski (wykład) dr n. med. Z. Foryś (wykład) dr n. med. Z. Foryś (zajęcia praktyczne) 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów Psychiatria

Bardziej szczegółowo

1. metody słowne- m. podająca- akroamatycznawykłady, pogadanki- wstępne, p syntetyzujące oraz utrwalające i kontrolne, dyskusje, praca z książką,

1. metody słowne- m. podająca- akroamatycznawykłady, pogadanki- wstępne, p syntetyzujące oraz utrwalające i kontrolne, dyskusje, praca z książką, Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne modułu/przedmiotu. 4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, Rok III, sem.

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne modułu/przedmiotu. 4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, Rok III, sem. Lp. Element Opis 1 Nazwa Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod CPZ modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Promocja zdrowia (rok akademicki 2014/2015)

Bardziej szczegółowo

PO.1.OS-Ginekologia i opieka ginekologiczna 2013/2014

PO.1.OS-Ginekologia i opieka ginekologiczna 2013/2014 Efekty kształcenia dla przedmiotu GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA dla studentów II ROKU Kierunku: Położnictwo - studia I stopnia licencjackie ( 3 semestry I, II, III ) (zgodny z planem studiów w roku

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MUZ_M w języku polskim Matematyka ubezpieczeń na życie Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematics of life insurance USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Pielęgniarstwo

w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Pielęgniarstwo KARTA PRZEDMIOTU Nabór 014/015 Kod przedmiotu ChiPCh Nazwa przedmiotu w języku polskim CZ.1. CHIRURGIA w języku angielskim Surgery USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 Kod PNS modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu I nforma cje ogólne Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

dr n. med. Edyta Barnaś dr n. med. Edyta Barnaś

dr n. med. Edyta Barnaś dr n. med. Edyta Barnaś (1) Nazwa przedmiotu Opieka specjalistyczna w ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa () Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Promocja zdrowia (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Instytut Zdrowia Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim. BADANIE FIZYKALNE Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim. BADANIE FIZYKALNE Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu BF w języku polskim BADANIE FIZYKALNE Nazwa przedmiotu w języku angielskim Physical study USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim Podstawy bezpieczeństwa państwa

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim Podstawy bezpieczeństwa państwa KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M1/9 Nazwa przedmiotu w języku polskim Podstawy bezpieczeństwa państwa USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów Profil studiów

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Podstawowa opieka zdrowotna Kod podmiotu IP./POP-POZ Kierunek studiów Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo