13. Typ modułu kształcenia. 1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "13. Typ modułu kształcenia. 1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień"

Transkrypt

1 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa : 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne Lek. Med. Grażyna Bogutyn (wykład) mgr B. Marzec (wykład, konwersatorium, zajęcia praktyczne) Opieka specjalistyczna Pierwszy stopień pomostowe 7. Semestr wg planu 8. Rok studiów wg planu 9. Forma zajęć i liczba godzin: Ścieżka C: wykład 10 godzin ( semestr II), konwersatoria 15 godzin( semestr II), zajęcia praktyczne 10 godzin ( semestr III), Ścieżka D; wykład 10 godzin(semestr II) 10. Ogólna liczba godzin ścieżka C: 35 godzin, ścieżka D: 10 godzin, 11.Język wykładowy 12. Wymagania wstępne i dodatkowe 13. Typ kształcenia Polski Dyplom ukończenia szkoły kształcącej w zawodzie pielęgniarki Obowiązkowy

2 14.Efekty kształcenia dla : Szczegółowe efekty kształcenia osiągane przez moduł. Wiedza Szczegółowe efekty kształcenia Wymieni zagrożenia życia u pacjentki w schorzeniach ginekologicznych i położnictwie Wyjaśnia etiopatogenezę, objawy kliniczne, przebieg, leczenie, rokowanie i opiekę pielęgniarską w schorzeniach ginekologicznych i położnictwie Zna zasady diagnozowania w pielęgniarstwie położniczoginekologicznym Omawia patofizjologię i objawy kliniczne chorób i stanów zagrożenia życia noworodka i wcześniaka Charakteryzuje podstawy opieki nad wcześniakiem i noworodkiem Wyjaśnia cel i zasady opieki przedkoncepcyjnej Charakteryzuje mechanizm i okresy porodu fizjologicznego Zna zasady planowania opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej i połogu Identyfikuje etiopatogenezę schorzeń ginekologicznych Zna przebieg procesu znieczulenia oraz zasady i metody opieki nad pacjentem po znieczuleniu Symbol Efektu kształcenia D.W1 D.W3 D. W5 D.W19 D.W20 D.W21 D.W22 D.W23 D.W24 D.W43 Umiejętności Gromadzi informacje, formułuje diagnozy pielęgniarskie, ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki zdrowotnej Ocenia rozwój psychofizyczny dziecka, wykonuje testy przesiewowe, wykrywa zaburzenia w rozwoju; Dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju problemów pielęgnacyjnych; D. U1 D.U7 D.U28 Prowadzi dokumentację opieki nad pacjentem: kartę obserwacji, zabiegów pielęgniarskich, profilaktyki i leczenia. D.U32 Przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza D.U33

3 Kompetencje społeczne 15. Stosowane metody dydaktyczne szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami Wykład: wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna D.K1 D.K6 D.K8 D.K10 Zajęcia praktyczne: pokaz, studium przypadku, dyskusja dydaktyczna 16. Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia SYMBOL Formy sprawdzenia osiągnięcia efektu Efektu Kształcenia D.W1,D.W3, D.W5, D.W19-23, D.W43 Test sprawdzający jednokrotnego wyboru D.U1,7- D.U33 Pisemna forma procesu pielęgnowania, obserwacja studenta na zajęciach praktycznych oraz dyskusja na ten temat w grupie D.K1 D.K Forma i warunki zaliczenia, zasady dopuszczenia do egzaminu oraz zaliczenia poszczególnych zajęć, jeśli takie wchodzą w zakres danego 18. Treści merytoryczne obserwacja studenta na zajęciach Warunkiem zaliczenia jest: zaliczenie min. 50% testu jednokrotnego wyboru. Zasady zaliczenia zajęć praktycznych: - obowiązkowa obecność -100% zajęć - udokumentowany proces pielęgnowania WYKŁAD/KONWERSATORIA 1.Przyswojenie wiedzy na temat rozwoju prenatalnego dziecka w łonie matki. 2.Przygotowanie do rodzicielstwa. 3.przygotowanie kobiety w ciąży i jej rodziny do porodu. 4.Opieka okołoporodowa -postępowanie położniczo-pielęgnacyjne w porodzie przedwczesnym, fizjologicznym i powikłanym. 5.Pielęgnacja wcześniaka po porodzie fizjologicznym. 6.Pielęgnacja noworodka donoszonego po porodzie - najnowsze wytyczne 7.Opieka nad położnicą w połogu fizjologicznym i powikłanym, oraz po cięciu cesarskim

4 8.Współczesne metody planowania rodziny. 9Najczęstsze schorzenia ginekologiczne zaburzenia miesiączkowania, mięśniaki macicy, endometrioza, nietrzymanie moczu 10.Rak piersi najczęstszy nowotwór 11.Rak piersi w aspekcie Narodowego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy 12. Rak trzonu macicy, rak jajnika, rak sromu - epidemiologia, etiopatogeneza, programy profilaktyczne i badania przesiewowe. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE: 1. Leczenie zachowawcze i pielęgnowanie pacjentek z chorobami ginekologicznymi. 2.Leczenie operacyjne i pielęgnowanie kobiet po operacji ginekologicznej i w schorzeniach ginekologicznych. 3. Zasady opieki nad kobietą ciężarną w oddziale patologii ciąży. 4. Opieka nad położnicą i noworodkiem. 5. Problemy pielęgnacyjne położnicy po porodzie fizjologicznym i patologicznym. 6.Problemy pielęgnacyjne noworodka. 19. Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej Literatura podstawowa: 1.Aleksander J., Levy V., Roch S., Opieka przedporodowa. Tom I. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Aleksander J., Levy V., Roch S., Opieka okołoporodowa. Tom II. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Bręborowicz G. H. (red.), Położnictwo. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Bręborowicz G. (red.), Położnictwo i Ginekologia. Tom I, II. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Caus. I., Podstawy pielęgniarstwa w ginekologii i położnictwie. ŚAM, Katowice Cekański A., Wybrane zagadnienia z położnictwa i ginekologii dla położnych. Wydawnictwo ŚAM, Katowice Ciechaniewicz W. (red.), Pielęgniarstwo Ćwiczenia Tom I i II. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Gadzinowski J., Szymankiewicz M., Podstawy neonatologii. Oddział Wielkopolski PTMP, Poznań Kawczyńska- Butrym Z., Gromadzenie danych na potrzeby diagnozy pielęgniarskiej. [ W:] Kawczyńska-Butrym Z.(red.), Diagnoza Pielęgniarska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Lisowska R., Rola położnej w przygotowaniu ciężarnej do samoobserwacji zmierzających do oceny dobrostanu płodu. [W:] Iwanowicz-Palus G.(red.), Położnictwo u progu XXI wieku. Sekcja Położnych PTG, Lublin Łepecka- Klusek C., Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo CZELEJ, Lublin Opala T., Ginekologia. Wydawnictwo Lekarski PZWL, Warszawa Lteratura uzupełniająca: 1.Bręborowicz G (red.): Ciąża wysokiego ryzyka. OWN, Poznań, Chazan B., Leibschang J. Postępowanie w nagłych stanach w położnictwie i ginekologii. PZWL. Warszawa Dudenhausen J., Pschyrembel W. Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. PZWL. Warszawa Wydanie IV. 4.Kalita J. Wybrane zagadnienia intensywnego nadzoru położniczego. Wydawnictwo Przegląd Lekarski, Kraków Klimek R. (red.) Położnictwo. Dream. Kraków Norwitz E., Schorge J.: Położnictwo i ginekologia w zarysie. PZWL. Warszawa Panay N., Dutta R., Ryan A., Broadbent J.A.M.: Położnictwo i ginekologia,

5 Elsevier Urban & Partner. Wrocław Pisarski T.: Położnictwo i ginekologia. PZWL. Warszawa Troszyński M. Położnictwo ćwiczenia Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL, Warszawa Turrentine J.E., Aviles M., Novak J.S. Standardy postępowania i podejmowanie decyzji w położnictwie i ginekologii, (tłum pod red. G.W. Bręborowicza). D.W. Publishing Co., USA 2001

prof. dr hab. P. Pawłowski (wykład) dr n. med. Z. Foryś (wykład) dr n. med. Z. Foryś (zajęcia praktyczne)

prof. dr hab. P. Pawłowski (wykład) dr n. med. Z. Foryś (wykład) dr n. med. Z. Foryś (zajęcia praktyczne) 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów Psychiatria

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne prof. dr hab. P.

Bardziej szczegółowo

zajęcia 75 160 160 15 10 Suma 420 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta Zajęcia praktyczne / Seminaria/

zajęcia 75 160 160 15 10 Suma 420 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta Zajęcia praktyczne / Seminaria/ SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo POMOSTOWE Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma

Bardziej szczegółowo

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Elżbieta Kraśnianin. Mgr Izabela Kowalska

Dr n. med. Elżbieta Kraśnianin. Mgr Izabela Kowalska (1) Nazwa przedmiotu Położnictwo środowiskowe (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr. Rok II, sem. III C Rodzaj zajęć Wykład 45(20+25) Wykład AB 10 D20 C20

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr. Rok II, sem. III C Rodzaj zajęć Wykład 45(20+25) Wykład AB 10 D20 C20 Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil praktyczny profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod CPZ modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Promocja zdrowia (rok akademicki 2014/2015)

Bardziej szczegółowo

III, IV, V(stacjonarne)

III, IV, V(stacjonarne) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/ 2014

SYLABUS na rok 2013/ 2014 SYLABUS na rok 2013/ 2014 (1) Nazwa przedmiotu Psychiatria (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. 4. Nazwa modułu: Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. 4. Nazwa modułu: Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Podstawowa opieka zdrowotna dr Mariola Seń (wykład) mgr Janina

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r..

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

SYLABUS 2012-2015. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

SYLABUS 2012-2015. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: SYLABUS 2012-2015 Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Kod modułu Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PO.1.OS-P Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r.

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../VI/2013 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia... r. w sprawie przyjęcia programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę

Bardziej szczegółowo

III, IV, V (stacjonarne) wykłady - 60 seminaria -20 zajęcia praktyczne -120

III, IV, V (stacjonarne) wykłady - 60 seminaria -20 zajęcia praktyczne -120 Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

Lek. spec. Piotr Mrówczyński

Lek. spec. Piotr Mrówczyński KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ OS-IiPI CHOROBY ENĘTRZNE Internal Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA

GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA dla studentów II ROKU Kierunku: Położnictwo - studia I stopnia licencjackie semestry IV, rok akad. 2013-2014 SYMBOL Wk1 +Wk7 Wk16 WYKŁADY LICZBA GODZIN Nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE ŚCIEŻKA A KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE ŚCIEŻKA A KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE ŚCIEŻKA A KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Ustawa o o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 5 lipca 20r., (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO tryb stacjonarny 3,5 roku, 7 semestrów semestr 3 Informacje o wydziale Informacje o wydziale

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2k2-2014S Pozycja planu: C2

Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2k2-2014S Pozycja planu: C2 Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2k2-2014S Pozycja planu: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Podstawy Pielęgniarstwa II 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo 3 Poziom studiów I stopnia

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: PODSTAWY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Kod

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Anatomia Rok studiów: 1 Semestr: 1 i 2 Dr n. med. Włodzimierz Wróbel Dr n. med. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NIESTACJONARNYCH (TZW. POMOSTOWYCH) KIERUNEK: POŁOŻNICTWO

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NIESTACJONARNYCH (TZW. POMOSTOWYCH) KIERUNEK: POŁOŻNICTWO Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NIESTACJONARNYCH (TZW. POMOSTOWYCH) KIERUNEK: POŁOŻNICTWO Autor:. Rzeszów

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Nefrologia

Bardziej szczegółowo

metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie; metody aktywizujące: burza mózgów, problemowa

metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie; metody aktywizujące: burza mózgów, problemowa Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

OPIS SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla:

OPIS SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla: OPIS SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla: Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Pielęgniarstwo drugi praktyczny Kod efektu kształcenia A.W1. A.W2. A.W3. A.W4. A.W5.

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Załącznik nr 10 do Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego Tarnobrzegu PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 202/203 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo