Dr n. med. Elżbieta Kraśnianin. Mgr Izabela Kowalska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dr n. med. Elżbieta Kraśnianin. Mgr Izabela Kowalska"

Transkrypt

1 (1) Nazwa przedmiotu Położnictwo środowiskowe (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Położnictwo Studia II stopnia Stacjonarne (5) Rodzaj przedmiotu Nauki w zakresie opieki specjalistycznej (6) Rok i semestr studiów II rok, III sem., (7) Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu (8) Imię i nazwisko osoby prowadzącej ( osób prowadzących) zajęcia z przedmiotu Dr n. med. Elżbieta Kraśnianin Mgr Izabela Kowalska (9)Cele zajęć z przedmiotu Celem zajęć jest: Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej: - organizacji opieki środowiskowej nad kobietą i jej rodziną Przygotowania studenta w zakresie umiejętności do: - edukowania i promowania zdrowia w sytuacjach zdrowia, choroby i niepełnosprawności. - pielęgnacji kobiet i noworodków w sytuacjach wyjątkowych (HIV, matka uzależniona, choroby metaboliczne, choroby psychiczne, wcześniak, wady wrodzone) - opieki nad matką i dzieckiem w domu (stany przejściowe noworodka, przyjście dziecka do domu, czynniki szkodliwe wpływające na matkę i dziecko) - opieki nad niemowlęciem (rozwój psychoruchowy, zapobieganie nieprawidłowościom rozwoju, szczepienia ochronne). - pielęgnowania po zabiegach operacyjnych w środowisku domowym - opieki paliatywnej z uwzględnieniem metod biopsychospolecznych. Kształtowanie postawy studenta do: - poszerzania wiedzy na temat pielęgniarstwa rodzinnego i praktyki położnej rodzinnej (10) Wymagania wstępne Student posiada wiedzę z zakresu programu kształcenia na studiach I stopnia, kierunek Położnictwo z przedmiotu Położnictwo, Opieka Położnicza, Promocja zdrowia. (11) Efekty kształcenia Wiedza: - B_W24. wskazuje i omawia zasady postępowania i problemy noworodka matki uzależnionej od narkotyków, alkoholu lub nikotyny, - B_W29. identyfikuje problemy kobiet i dzieci z rodzin patologicznych i wskazuje możliwości ich rozwiązywania w środowisku domowym, - B_W33. objaśnia systemy społecznego wsparcia i ich zastosowanie w pielęgniarstwie rodzinnym oraz zna organizacje pomocy społecznej, Umiejętności: - B_U17. sprawuje w sposób zorganizowany opiekę nad kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą z chorobami układowymi, z zaburzeniami metabolicznymi, endokrynologicznymi i psychicznymi, systematycznie gromadząc dane niezbędne do prawidłowej oceny ich

2 stanu, planując działania uwzględniające ich indywidualne problemy, realizując opiekę zgodnie z planem i zmieniającym się stanem i sytuacją podopiecznych - B_U19. udziela porad ciężarnej, rodzącej i położnicy z chorobami układowymi z zaburzeniami metabolicznymi, endokrynologicznymi i psychicznymi, w zakresie trybu, - B_U25. rozpoznaje problemy psychologicznopsychiatryczne w przebiegu ciąży, porodu i połogu(depresja, nerwica i zaburzenia nerwicowe, psychozy, zaburzenia osobowości), - B_U30. organizuje i podejmuje współpracę z kobietami w okresie przedkoncepcyjnym i w okresie ciąży oraz z członkami zespołu interdyscyplinarnego w zakresie opieki nad matką i jej rodziną w sytuacji stwierdzenia u dziecka choroby przewlekłej, niepełnosprawności oraz choroby o złym rokowaniu - B_U38. organizuje współpracę z rodziną uzależnioną od środków psychotropowych i odurzających oraz opiekuje się kobietą i noworodkiem uzależnionymi od środków odurzających i psychotropowych w środowisku domowym, - B_U39. realizuje zadania pielęgnacyjne w środowisku domowym wobec kobiet i noworodków z wirusem HIV, - B_U40. sprawuje opiekę w środowisku domowym nad ciężarną w ciąży wysokiego ryzyka, uwzględniając czynniki ryzyka i ustalenie stopnia ryzyka oraz ocenia stan zdrowia ciężarnej na podstawie badania przedmiotowego i podmiotowego, - B_U41. sprawuje, zgodnie z zasadami i standardem opieki okołoporodowej, opiekę nad ciężarną i rodzącą w ciąży o przebiegu fizjologicznym, w środowisku domowym oraz organizuje opiekę i nadzoruje przebieg ciąży w warunkach domowych, - B_U42.prowadzi edukację zdrowotną ciężarnej i jej rodziny w zakresie przygotowania do porodu w warunkach domowych i szpitalnych oraz samoopieki po porodzie, - B_U51. podejmuje działania profilaktyczne chorób nowotworowych narządu rodnego i gruczołu piersiowego i sprawuje opiekę nad chorą z zaawansowanym procesem nowotworowym, - B_U52. rozpoznaje problemy psychologiczne kobiet po usunięciu piersi i narządów rodnych oraz podejmuje działania rehabilitacyjne kobiet po operacjach ginekologicznych i mastektomii, - B_U54. prowadzi edukację zdrowotną kobiet z zaburzeniami urologinekologicznymi) - B_U65. dobiera odpowiednie metody komunikacji z

3 y - 15 godz. -5 godz. Samokształcenie- 5 godz. pacjentką z niepełnosprawnością fizyczną i psychiczną ) Kompetencje społeczne: - B_K01. przejawia odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji zawodowych, - B_K05. przejawia odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i osób powierzonych opiece, - B_K06. przestrzega -zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem, zespołem terapeutycznym i w pracy badawczej, - B_K07. dba o wizerunek własnego zawodu, - B_K08. wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce zawodowej (12) Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin (13) Treści programowe Lp. Treści merytoryczne wykładów Czas 1. Organizacja opieki środowiskowej w opiece nad kobietą i jej rodziną Pielęgniarstwo rodzinne a praktyka położnej rodzinnej Opieka przedporodowa, w ciąży o przebiegu fizjologicznym i patologicznym 3 w praktyce położnej środowiskowej. 4. Opieka nad matką i dzieckiem. Edukacja i promocja zdrowia w sytuacjach zdrowia, choroby i niepełnosprawności. 3 - pielęgnacja kobiet i noworodków w sytuacjach wyjątkowych (HIV, matka uzależniona, choroby metaboliczne, choroby psychiczne, wcześniak, wady wrodzone) - specyfika opieki nad matką i dzieckiem w domu (stany przejściowe noworodka, przyjście dziecka do domu, czynniki szkodliwe wpływające na matkę i dziecko) - opieka nad niemowlęciem (rozwój psychoruchowy, zapobieganie nieprawidłowościom rozwoju, szczepienia ochronne). 5. Opieka nad kobietą ze schorzeniami ginekologicznymi - pielęgnowanie po zabiegach operacyjnych w środowisku domowym opieka paliatywna z uwzględnieniem metod biopsychospolecznych Razem 15 3 Lp. Treści merytoryczne ćwiczeń: Czas

4 1. Opieka nad matką i dzieckiem. Edukacja i promocja zdrowia w sytuacjach zdrowia, choroby i niepełnosprawności: - pielęgnacja kobiet i noworodków w sytuacjach wyjątkowych (HIV, matka uzależniona, choroby metaboliczne, choroby psychiczne, wcześniak, wady wrodzone) - specyfika opieki nad matką i dzieckiem w domu (stany przejściowe noworodka, przyjście dziecka do domu, czynniki szkodliwe wpływające na matkę i dziecko) - opieka nad niemowlęciem (rozwój psychoruchowy, zapobieganie nieprawidłowościom rozwoju, szczepienia ochronne). 2. Opieka nad kobietą ze schorzeniami ginekologicznymi - pielęgnowanie po zabiegach operacyjnych w środowisku domowym - opieka paliatywna z uwzględnieniem metod biopsychospolecznych. 2,5 2,5 Razem 5 (14) Metody dydaktyczne konwersatoryjny z prezentacją multimedialną : praca indywidualna, ćwiczenia z instruktażem, dyskusja dydaktyczna, próba pracy. Samokształcenie: praca indywidualna, prezentacja multimedialna (15) Sposób(y) i forma(y) zaliczenia Zaliczenie z oceną: II rok, III sem. : student generuje/rozpoznaje odpowiedź: test jednokrotnego wyboru : realizacja zleconego zadania, projekt, próba pracy Samokształcenie: realizacja zleconego zadania Numer efektu kształcenia Forma zajęć dydaktycznych - odniesienie do treści kształcenia Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia B_W24 W 2,3 Zaliczenie z B_W29. W 2 Zaliczenie z B_W33. W 1,2,3 Zaliczenie z B_U17 W3 Zaliczenie z B_U19 W2,3,4 CW1 Zaliczenie z oceną B_U25. W4, CW1 Zaliczenie z B_U30 W3 Zaliczenie z B_U38. W4 CW1 Zaliczenie z B_U39. W4,CW1 Zaliczenie z B_U40 W1,3 Zaliczenie z Metody i narzędzia dydaktyczne

5 B_U41. W3 Zaliczenie z B_U42 W3,4 CW1 Zaliczenie z B_U65. W4 CW1 Zaliczenie z B_U51. W5 CW2 Zaliczenie z B_U52. W5 CW2 Zaliczenie z B_U54 W5 CW2 Zaliczenie z B_K01. CW1,2 Samoocena B_K05. CW 1,2 Samoocena B_K06. CW 1,2 Samoocena B_K08. CW 1,2 Samoocena B_K07. CW 1,2 Samoocena (16) Metody i kryteria oceny Zaliczenia cząstkowe: Teoretyczne zaliczenia (kolokwium testowo- opisowe): odbywa się po zakończeniu tematyki wykładowej przewidziane jedno kolokwium w czasie trwania przedmiotu y, ćwiczenia: 1. pełne uczestnictwo i aktywność w ćwiczeniach 2. zaliczenia pisemne cząstkowe Zakres ocen: 2,0 5,0 1. zaliczenie testowe oraz pytania otwarte: A: Pytania z zakresu wiadomości do zapamiętania; B: Pytania z zakresu wiadomości do rozumienia; C: Rozwiązywanie zadania pisemnego typowego; D: Rozwiązywanie zadania pisemnego nietypowego; - za niewystarczające rozwiązanie zadań tylko z obszaru A i B = ocena 2,0 - za rozwiązanie zadań tylko z obszaru A i B możliwość uzyskania max. oceny 3,0 - za rozwiązanie zadań z obszaru A + B + C możliwość uzyskania max. oceny 4,0 - za rozwiązanie zadań z obszaru A + B + C + D możliwość uzyskania oceny 5,0 Ocena wiedzy: Kolokwium pisemne 5.0 wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 90%- 100% 4.5 wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 80%- 89% 4.0 wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 70%- 79% 3.5 wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 60%-

6 69% 3.0 wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 50%- 59% 2.0 wykazuje znajomość treści kształcenia poniżej 50% Ocena umiejętności: 5.0 student aktywnie uczestniczy w zajęciach, jest dobrze przygotowany, potrafi umiejętnie wykorzystać wiedzę z zakresu położnictwa środowiskowego organizując profesjonalną opiekę położniczą, neonatologiczną i ginekologiczną 4.5 student aktywnie uczestniczy w zajęciach, z niewielką pomocą prowadzącego, w dobrym stopniu potrafi operować wiedzą z zakresu położnictwa środowiskowego organizując profesjonalną opiekę położniczą, neonatologiczną i ginekologiczną 4.0 student aktywnie uczestniczy w zajęciach, z większą pomocą prowadzącego, jest poprawiany, w dobrym stopniu potrafi operować wiedzą z zakresu położnictwa środowiskowego organizując profesjonalną opiekę położniczą, neonatologiczną i ginekologiczną 3.5 student uczestniczy w zajęciach, jego zakres przygotowania nie pozwala na przeprowadzenie rozmowy w stopniu dobrym z zakresu położnictwa środowiskowego organizując profesjonalną opiekę położniczą, neonatologiczną i ginekologiczną 3.0 student uczestniczy w zajęciach, na poziomie dostatecznym wykształcił umiejętność z zakresu położnictwa środowiskowego organizując profesjonalną opiekę położniczą, neonatologiczną i ginekologiczną, jednak posiada istotne braki 2.0 student biernie uczestniczy w zajęciach, wypowiedzi są niepoprawne merytorycznie, nie potrafi wykorzystać wiedzy z zakresu położnictwa środowiskowego organizując profesjonalną opiekę położniczą, neonatologiczną i ginekologiczną, posiadając istotne braki (17) Całkowity nakład pracy Aktywność Liczba godzin/nakład studenta potrzebny do pracy studenta osiągnięcia założonych efektów wykład 15 godz. w godzinach oraz punktach ćwiczenia 5 godz. ECTS przygotowanie do ćwiczeń 15 godz. udział w konsultacjach 10 godz. przygotowanie do zaliczenia 15 godz. samokształcenie 5 godz. udział w zaliczeniu 1 godz. SUMA GODZIN 66 godz. LICZBA PUNKTÓW ECTS 2,5 (18) Język wykładowy Polski (19) Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu (20) Literatura Literatura podstawowa: 1. Kawczyńska-Butrym Z. Rodzina - zdrowie - choroba : koncepcje i praktyka pielęgniarstwa rodzinnego - Lublin : "Czelej", pod red. Kawczyńskiej-Butrym Z. - Pielęgniarstwo

7 rodzinne : teoria i praktyka Warszawa : Centrum Edukacji Medycznej, pod red. Zboiny B., Ślusarskiej B. Wybrane aspekty opieki długoterminowej zbiorowa / : praca. - Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie "Nauka Edukacja Rozwój", Literatura uzupełniająca: 1. pod red.sipińskiego A.. Opieka w położnictwie - Sosnowiec : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Medycznej ; Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, red. nauk.. Iwanowicz-Palus G. J.Alternatywne metody opieki okołoporodowej - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop Położnictwo : podręcznik dla położnych i pielęgniarek / pod red. Grzegorza Bręborowicza ; aut. G. Bręborowicz [i in.]. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop Podpis koordynatora przedmiotu Podpis kierownika jednostki

SYLABUS 2012-2015. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

SYLABUS 2012-2015. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: SYLABUS 2012-2015 Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Kod modułu Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PO.1.OS-P Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod CPZ modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Promocja zdrowia (rok akademicki 2014/2015)

Bardziej szczegółowo

III, IV, V(stacjonarne)

III, IV, V(stacjonarne) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Załącznik Nr do Uchwały Nr... Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia. i załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/I/01 Rady Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r.

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../VI/2013 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia... r. w sprawie przyjęcia programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy klinicznej w psychiatrii

Bardziej szczegółowo

metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie; metody aktywizujące: burza mózgów, problemowa

metody podające: wykład informacyjny, pogadanka, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie; metody aktywizujące: burza mózgów, problemowa Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta Instytut Pielęgniarstwa Program kształcenia Studia I i II stopnia Przewodnik dydaktyczny dla studenta Program nauczania zatwierdzony Uchwałą Senatu PPWSZ w Nowym Targu Nr 14/2012 z dnia 1 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Anatomia Rok studiów: 1 Semestr: 1 i 2 Dr n. med. Włodzimierz Wróbel Dr n. med. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2013/2014 Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Nazwa modułu/ przedmiotu Nazwa

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA III ROK PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/2011 2010 10 01 1 SPIS TREŚCI 1. WŁADZE UCZELNI.3 2. HISTORIA UCZELNI.....3 3. WŁADZE WYDZIAŁU MEDYCZNEGO..

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Neuropsychologia 1100-PS36N-SJ. Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia

OPIS PRZEDMIOTU. Neuropsychologia 1100-PS36N-SJ. Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Neuropsychologia 1100-PS36N-SJ Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA SYLABUS Nazwa przedmiotu PEDAGOGIKA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot KATEDRA FILOLOGII ROSYJSKIEJ Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Zadania położnej rodzinnej w opiece okołoporodowej - obowiązujące standardy. mgr Barbara Gardyjas

Zadania położnej rodzinnej w opiece okołoporodowej - obowiązujące standardy. mgr Barbara Gardyjas Zadania położnej rodzinnej w opiece okołoporodowej - obowiązujące standardy mgr Barbara Gardyjas 1 Wzorcowa reguła postępowania w danej dziedziny Obowiązująca procedura postępowania w danym zakresie mgr

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE ŚRODOWISKOWE

ZDROWIE ŚRODOWISKOWE CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji ZDROWIE ŚRODOWISKOWE Program uzupełniający dla diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację I stopnia w medycynie społecznej lub

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w MEDYCYNIE RODZINNEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii Program dla lekarzy,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 513[02]/ZSZ,SP/MEN/2007. PROGRAM NAUCZANIA OPIEKUN MEDYCZNY 513[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr Ewa Łoś mgr Jadwiga Smogarzewska dr

Bardziej szczegółowo

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Formy przestrzenne...2 Język obcy...6 Komunikacja wizualna...8 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia druku cyfrowego...11 Magisterska Pracownia

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo