S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne"

Transkrypt

1 S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu DOSP Nazwa modułu Psychiatria i Pielęgniarstwo Psychiatryczne Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Semestr studiów Liczba przypisanych punktów ECTS Formy prowadzenia zajęć Osoba odpowiedzialna za moduł Osoby prowadzące zajęcia Strona internetowa Język prowadzenia zajęć Obowiązkowy Nauk o Zdrowiu Pielęgniarstwo Nie dotyczy I stopień Stacjonarne III rok VI 8 Psychiatria: Wykłady - 16 godz., Seminaria - 10 godz. Pielęgniarstwo Psychiatryczne: Wykłady - 16 godz., Seminaria - 10 godz., Bez nauczyciela: 25 godz. Zajęcia praktyczne - 80 godz. Praktyka zawodowa - 40 godzin Prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec / Dr hab.n.zdr. Elżbieta Grochans dr n. med. M. Podbielska mgr J.Owsianowska polski Strona 1 z 15

2 Cele modułu Wymagania wstępne w zakresie Wiedzy Umiejętności Kompetencji społecznych Informacje szczegółowe 1. Zapoznanie studentów z przejawami zdrowia psychicznego oraz objawami szeroko rozumianych zaburzeń psychicznych. 2. Przygotowanie studenta do kompleksowej opieki nad pacjentem leczonym w oddziale psychiatrycznym. Kompetencje na poziomie studiów I stopnia pielęgniarstwa po opanowaniu modułów nauk podstawowych i społecznych oraz modułu podstaw opieki pielęgniarskiej Opis efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) numer efektu kształcenia DOSP-W1 Student, który zaliczył moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi: wymienia objawy zagrożenia życia u pacjentów w różnym wieku SYMBOL (odniesienie do) EKK D.W1. Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń) T DOSP-W2 charakteryzuje czynniki ryzyka i zagrożeń zdrowotnych pacjentów w różnym wieku i stanie D. W2. T, SP zdrowia DOSP-W3 charakteryzuje zasady oceny stanu chorego w zależności od wieku D. W4. T, SP DOSP-W4 charakteryzuje zasady diagnozowania w pielęgniarstwie psychiatrycznym D. W5. S, SP DOSP-W5 omawia zasady planowania opieki nad chorym w zależności od wieku i stanu zdrowia D.W6. T, S DOSP-W6 charakteryzuje grupy leków i ich działanie na układy i narządy chorego w różnych schorzeniach, w zależności od wieku i stanu zdrowia, z D. W8. S, SP uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania DOSP-W7 charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad chorym, uzależnione od D. W9. S, SP jego wieku i stanu zdrowia DOSP-W8 omawia zasady przygotowania chorego do samoopieki w zależności od jego wieku i stanu D. W10. S, SP zdrowia; DOSP-W9 różnicuje reakcje chorego na chorobę i hospitalizację w zależności od jego wieku i stanu D. W11. S zdrowia DOSP-W10 omawia rolę pielęgniarki przy przyjęciu chorego do przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, w D. W12. T zależności wieku i stanu zdrowia pacjenta DOSP-W11 charakteryzuje swoiste zasady organizacji opieki specjalistycznej psychiatrycznej w Polsce D. W14. T, S DOSP-W12 omawia następstwa długotrwałego unieruchomienia D. W25. T DOSP-W13 charakteryzuje metody, techniki i narzędzia oceny stanu świadomości i przytomności D. W26. T, S DOSP-W14 omawia etiopatogenezę i objawy kliniczne D. W27. T, S Strona 2 z 15

3 podstawowych zaburzeń psychicznych DOSP-W15 przedstawia zasady obowiązujące przy zastosowaniu przymusu bezpośredniego D. W28. T, DOSP-U1 gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji D. U1. S, SP opieki. DOSP-U2 rozpoznaje uwarunkowania zachowania zdrowia odbiorców opieki w różnym wieku i stanie zdrowia D. U2. T, S, SP DOSP-U3 prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia, D. U3. S dotyczące wad rozwojowych, chorób i uzależnień DOSP-U4 motywuje chorego i jego opiekunów do wejścia do grup wsparcia społecznego D. U4. S, SP DOSP-U5 prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób D. U5. T, S DOSP-U6 organizuje izolację chorych zakaźnie w miejscach publicznych i w warunkach domowych D. U6. S, SP DOSP-U7 pobiera materiał do badań diagnostycznych D. U9. S, DOSP-U8 ocenia stan ogólny pacjenta w kierunku powikłań po specjalistycznych badaniach diagnostycznych i D. U10. T, S powikłaniach pooperacyjnych DOSP-U9 doraźnie podaje tlen, modyfikuje dawkę stałą insuliny szybko i krótko działającej D. U11. T, S DOSP-U10 przygotowuje chorego do badań diagnostycznych w wymiarze fizycznym i psychicznym D. U12. T, S, SP dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej DOSP-U11 dynamikę zmian i realizowaną opiekę D. U13. S pielęgniarską DOSP-U12 rozpoznaje stany nagłego zagrożenia zdrowia D. U16. T, S DOSP-U13 Prowadzi rozmowę terapeutyczną D.U22 S DOSP-U14 prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans płynów pacjenta D. U25. S DOSP-U13 Prowadzi rozmowę terapeutyczną D.U22 S DOSP-U15 przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu terapeutycznego D. U26. T, S, SP DOSP-U16 prowadzi dokumentację opieki nad chorym: kartę obserwacji, zabiegów pielęgniarskich i raportów, profilaktyki i leczenia odleżyn oraz kartę informacyjną z zaleceniami w zakresie samoopieki D.U28. T, S przewiduje skutki postępowania pacjenta z DOSP-U17 określonymi zaburzeniami psychicznymi D.U31. T, S, SP DOSP-U18 przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza D.U33. T, S, SP DOSP-P01 szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece D.K01. S DOSP-P02 systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności dążąc do profesjonalizmu D.K02 S DOSP-P03 przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece D.K03 S DOSP-P04 wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie zadań zawodowych. D.K04 S DOSP-P05 przestrzega praw pacjenta D.K05 T, S DOSP-P06 rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe D.K06 S DOSP-P07 przestrzega tajemnicy zawodowej D.K07 S Strona 3 z 15

4 Wykład Zajęcia seminaryjne Bez nauczyciela Ćw. projektowe Ćwiczenia kliniczne Ćwiczenia Zajęcia praktyczne inne... współdziała w ramach zespołu DOSP-P08 interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej D.K08 T, S DOSP-P09 jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta D.K09 S przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami D.K10 S Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć numer efektu kształcenia Symbol modułu lub Student, który zaliczył moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi: Forma zajęć dydaktycznych DOSP-W1 wymienia objawy zagrożenia życia u pacjenta z uwzględnieniem swoistości wieku DOSP-W2 charakteryzuje czynniki ryzyka i zagrożeń zdrowotnych pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia DOSP-W4 charakteryzuje zasady oceny stanu chorego w zależności od wieku DOSP-W5 przedstawia zasady diagnozowania w pielęgniarstwie psychiatrycznym DOSP-W6 DOSP-W7 DOSP-W8 omawia zasady planowania opieki nad chorymi w zależności od wieku i stanu zdrowia charakteryzuje zasady przygotowania, opieki w trakcie oraz po badaniach i zabiegach diagnostycznych wykonywanych u pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia charakteryzuje grupy leków i ich działanie na układy i narządy chorego w różnych schorzeniach, w zależności od wieku i stanu zdrowia, z uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania DOSP-W9 charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad chorym, uzależnione od jego wieku i stanu zdrowia DOSP-W10 omawia zasady przygotowania chorego do samoopieki w zależności od wieku i stanu zdrowia; Strona 4 z 15

5 DOSP-W11 różnicuje reakcje chorego na chorobę i hospitalizację, z uwzględnieniem wieku i stanu zdrowia DOSP-W12 omawia rolę pielęgniarki przy przyjęciu chorego do przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, z uwzględnieniem wieku i stanu zdrowia pacjenta DOSP-W14 charakteryzuje swoiste zasady organizacji opieki specjalistycznej psychiatrycznej w Polsce DOSP-W25 omawia następstwa długotrwałego unieruchomienia DOSP-W26 charakteryzuje metody, techniki i narzędzia oceny stanu świadomości i przytomności DOSP-W27 omawia etiopatogenezę i objawy kliniczne podstawowych zaburzeń psychicznych DOSP-W28 DOSP-U1 DOSP-U2 przedstawia zasady obowiązujące przy zastosowaniu przymusu bezpośredniego gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki rozpoznaje uwarunkowania zachowania zdrowia odbiorców opieki w różnym wieku i stanie zdrowia DOSP-U3 prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia, dotyczące wad rozwojowych, chorób i uzależnień DOSP-U4 motywuje chorego i jego opiekunów do wejścia do grup wsparcia społecznego DOSP-U5 prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób DOSP-U6 DOSP-U9 organizuje izolację chorych zakaźnie w miejscach publicznych i w warunkach domowych pobiera materiał do badań diagnostycznych DOSP-U10 ocenia stan ogólny pacjenta w kierunku powikłań po specjalistycznych badaniach diagnostycznych i powikłaniach pooperacyjnych Strona 5 z 15

6 DOSP-U11 DOSP-U12 DOSP-U13 DOSP-U14 DOSP-U16 DOSP-U22 doraźnie podaje tlen, modyfikuje dawkę stałą insuliny szybko i krótko działającej przygotowuje chorego do badań diagnostycznych w wymiarze fizycznym i psychicznym dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego, leczniczo-pielęgnacyjnego rozpoznaje stany nagłego zagrożenia zdrowia prowadzi rozmowę terapeutyczną DOSP-U25 prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans płynów pacjenta DOSP-U26 przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu terapeutycznego DOSP-U28 DOSP-U31 DOSP-U33 prowadzi dokumentację opieki nad chorym: kartę obserwacji, zabiegów pielęgniarskich i raportów, kartę rejestru zakażeń szpitalnych, profilaktyki i leczenia odleżyn oraz kartę informacyjną z zaleceniami w zakresie samoopieki przewiduje skutki postępowania pacjenta z określonymi zaburzeniami psychicznymi przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza DOSP-P01 DOSP-P02 DOSP-P03 szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności dążąc do profesjonalizmu przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece DOSP-P04 wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie zadań zawodowych. Strona 6 z 15

7 DOSP-P05 przestrzega praw pacjenta DOSP-P06 rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe DOSP-P07 przestrzega tajemnicy zawodowej DOSP-P08 współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej DOSP-P09 jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami Treść modułu (przedmiotu) kształcenia Symbol treści Opis treści kształcenia kształcenia TK01 TK02 TK03 Sposoby nawiązania kontaktu z chorym w różnych zaburzeniach psychicznych. Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną. Postępowanie z chorym z zaburzeniami lękowymi. Interwencje pielęgniarskie w napadach paniki. Choroby afektywne. Udział pielęgniarki w leczeniu pacjenta z zespołem depresyjnym i maniakalnym. Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu DOSP-W4, DOSP-W5, DOSP-U13, DOSP-P01, DOSP-P02, DOSP-P05 DOSP-W2, DOSP-W3, DOSP-W4, DOSP-W5, DOSP-W6, DOSP-W7, DOSP-W8, DOSP-W9, DOSP-W10, DOSP-W11, DOSP-W14, DOSP-U1, DOSP-U2, DOSP-U3, DOSP- U11, DOSP-U13, DOSP-U15, DOSP-U18, DOSP-P01, DOSP-P02, DOSP-P03, DOSP-P04, DOSP-P05, DOSP-P06, DOSP-P07, DOSP-P08, DOSP-P09, DOSP-W11, DOSP-W12, DOSP-W14, DOSP-U1, DOSP-U2, DOSP-U3, DOSP- U5 DOSP-U7, DOSP-U8, DOSP-U10, DOSP-U11, DOSP-U12, DOSP-U13, DOSP-U15, DOSP-U16, DOSP-U17, DOSP-U18, DOSP-P01, DOSP-P02, DOSP-P03, DOSP- P04, Strona 7 z 15

8 TK04 TK05 TK06 TK07 Schizofrenia. Zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z zaburzeniami myślenia i spostrzegania. Udział pielęgniarki w leczeniu farmakologicznym. Zagadnienia prawne w psychiatrii. Zaburzenia związane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. DOSP-P05, DOSP-P06, DOSP-P07, DOSP-P08, DOSP-P09, DOSP-W11, DOSP-W12, DOSP-W14, DOSP-U1, DOSP-U2, DOSP-U3, DOSP- U5, DOSP-U7, DOSP-U8 DOSP-U10, DOSP-U11, DOSP-U12, DOSP-U13, DOSP-U15, DOSP-U16, DOSP-U17, DOSP-U18, DOSP-P01, DOSP-P02, DOSP-P03, DOSP-P04, DOSP-P05, DOSP-P06, DOSP-P07, DOSP-P08, DOSP-P09, DOSP-W5, DOSP-W7, DOSP-W11, DOSP-W13, DOSP-W14, DOSP-U1, DOSP-U7, DOSP-U12, DOSP-U13, DOSP-U15, DOSP-U18, DOSP-P01, DOSP-P02, DOSP-P04, DOSP-P05, DOSP-P06, DOSP-P07, DOSP-P08, DOSP-W5, DOSP-W7, DOSP-W9, DOSP-W11, DOSP-W12, DOSP-W15, DOSP-U11, DOSP-U12, DOSP-P01, DOSP-P02, DOSP-P03, DOSP-P04, DOSP-P05, DOSP-P06, DOSP-P07, DOSP-P08, DOSP-P09, DOSP-W11, DOSP-W12, DOSP-W147, DOSP-U1, DOSP-U2, DOSP-U3, DOSP- U5, DOSP-U7, DOSP-U8, DOSP-U10, DOSP-U11, DOSP-U12, DOSP-U13, DOSP-U15, DOSP-U16, DOSP-U17, DOSP-U18, DOSP-P05, DOSP-P07, DOSP-P08 TK08 Udział pielęgniarki w opiece nad chorym z zaburzeniami Strona 8 z 15

9 TK09 TK10 TK11 odżywiania. Specyfika pracy pielęgniarki w oddziale psychiatrycznym. Udział pielęgniarki w zespole terapeutycznym, społeczność terapeutyczna. Znaczenie opieki pielęgniarskiej u chorych poddanych zabiegom elektrowstrząsowym. Organiczne zaburzenia psychiczne. DOSP-W11, DOSP-W14, DOSP-U1, DOSP-U2, DOSP- U5, DOSP-U8, DOSP-U10, DOSP-U11, DOSP-U12, DOSP-U13, DOSP-U14, DOSP-U15, DOSP-U16, DOSP-U17, DOSP-U18, DOSP-P05, DOSP-P07, DOSP-P08 DOSP-W11, DOSP-W13, DOSP-W14, DOSP-W15, DOSP-U1, DOSP-U2, DOSP- U3, DOSP-U4, DOSP-U5, DOSP-U6, DOSP-U97 DOSP-U8, DOSP-U9, DOSP- U10, DOSP-U11, DOSP-U12, DOSP-U13, DOSP-U15, DOSP-U18, DOSP-P01, DOSP-P02, DOSP-P03, DOSP-P04, DOSP-P05, DOSP-P06, DOSP-P07, DOSP-P08, DOSP-P09, DOSP-W34, DOSP-W4, DOSP-W7, DOSP-W13, DOSP-U1, DOSP-U2, DOSP- U18 DOSP-U9, DOSP-U15, DOSP-U18, DOSP-P01, DOSP-P04, DOSP-P05, DOSP-P06, DOSP-P07, DOSP-P08, DOSP-P09, DOSP-W11, DOSP-W12, DOSP-W13, DOSP-W14, DOSP-U1, DOSP-U2, DOSP- U3, DOSP-U4, DOSP-U5, DOSP-U7, DOSP-U8, DOSP- U10, DOSP-U11, DOSP-U12, DOSP-U15, DOSP-U16, DOSP-U17, DOSP-U18, DOSP-P01, DOSP-P02, DOSP-P03, DOSP-P04, DOSP-P05, DOSP-P06, Strona 9 z 15

10 TK12 TK13 TK14 TK15 Zespół zależności alkoholowej. Zaburzenia osobowości. Interwencje pielęgniarskie w zaburzeniach osobowości. Inne niż schizofrenia zaburzenia psychotyczne. Stany ostre w psychiatrii. Postępowanie w sytuacjach zachowań agresywnych u osób chorych psychicznie. Piśmiennictwo i pomoce naukowe DOSP-P06, DOSP-P07, DOSP-P08, DOSP-P09, DOSP-W11, DOSP-W13, DOSP-W14, DOSP-U1, DOSP-U2, DOSP-U3, DOSP- U4, DOSP-U5, DOSP-U8, DOSP-U10, DOSP-U11, DOSP-U13, DOSP-U15, DOSP-U18, DOSP-P01, DOSP-P02, DOSP-P03, DOSP-P04, DOSP-P05, DOSP-P06, DOSP-P06, DOSP-P07, DOSP-P08, DOSP-P09, DOSP-W11, DOSP-W12, DOSP-W14, DOSP-U1, DOSP-U2, DOSP-U3, DOSP- U5, DOSP-U7, DOSP-U10, DOSP-U11, DOSP-U12, DOSP-U13, DOSP-U15, DOSP-U18, DOSP-P05, DOSP-P08 DOSP-W11, DOSP-W12, DOSP-W14, DOSP-U1, DOSP-U2, DOSP-U3, DOSP- U5, DOSP-U7, DOSP-U10, DOSP-U11, DOSP-U12, DOSP-U13, DOSP-U15, DOSP-U18, DOSP-P05, DOSP-P08 DOSP-W3, DOSP-W5, DOSP-W7, DOSP-W9, DOSP-W11, DOSP-W12, DOSP-W15, DOSP-U11, DOSP-U12, DOSP-U16, DOSP-U17, DOSP-P01, DOSP-P02, DOSP-P03, DOSP-P04, DOSP-P05, DOSP-P06, DOSP-P07, DOSP-P08, DOSP-P09, Strona 10 z 15

11 1. Wilczek-Rużyczka E. (red.), Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego, Wydawnictwo Czelej/PZWL, Lublin Bilikiewicz A., Landowski J., Radziwiłowicz P., Psychiatria. Repetytorium, PZWL, Warszawa Wilczek-Rużyczka E., Komunikowanie się z chorym psychicznie, Wydawnictwo CZELEJ/PZWL, Lublin Kurpias D., Miturska H., Kaczmarek M., Podstawy psychiatrii dla studentów pielęgniarstwa, Wyd. Continuo Wrocław 2009 Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) Forma nakładu pracy studenta (udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) Obciążenie studenta [h] N S Średnia Godziny kontaktowe z nauczycielem 197 Przygotowanie do seminariów 5 Czytanie wskazanej literatury 6 Planowanie pracy pielęgniarskiej w oparciu o studium przypadku 10 Przygotowanie do egzaminu 10 Inne Sumaryczne obciążenie pracą studenta 228 Punkty ECTS za moduł 8 Uwagi Zajęcia bez nauczyciela - praca pisemna lub prezentacja multimedialna oparta na przeglądzie literatury z wybranego tematu, wskazanego przez nauczyciela prowadzącego. Metody oceniania, np.: T - test SP studium przypadku S sprawdzenie umiejętności praktycznych Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk Karta praktyki: Nazwa praktyki Kod praktyki Typ praktyki (obowiązkowa, obieralna) Poziom praktyki Rok /semestr studiów Liczba przypisanych punktów ECTS Nazwisko opiekuna Pielęgniarstwo psychiatryczne DOSP obowiązkowa I stopień VI semestr (letni) Zajęcia praktyczne - 4 Praktyka zawodowa - 1 mgr Joanna Owsianowska Strona 11 z 15

12 (kierownika praktyki) Cele praktyki Efekty kształcenia Forma realizacji i wymiar praktyki Wymagania wstępne i inne wymagania wobec studenta Treści merytoryczne praktyki Piśmiennictwo Metody weryfikacji efektów kształcenia i kryteria oceny Język realizowanej praktyki Odniesienie efektów kształcenia praktyki do efektów kształcenia zapisanych dla programu studiów Dodatkowe wskaźniki w tym oszacowanie liczby punktów ECTS Miejsce praktyki Celem praktyki jest przygotowanie studenta do kompleksowej opieki nad pacjentem hospitalizowanym w oddziale psychiatrycznym. Załącznik 80 godzin Kompetencje na poziomie studiów I stopnia pielęgniarstwa po opanowaniu modułów nauk podstawowych i społecznych oraz modułu podstaw opieki pielęgniarskiej Załącznik 1. Wilczek-Rużyczka E. (red.), Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego, Wydawnictwo Czelej/PZWL, Lublin Bilikiewicz A., Landowski J., Radziwiłowicz P. Psychiatria. Repetytorium, PZWL, Warszawa Wilczek-Rużyczka E., Komunikowanie się z chorym psychicznie, Wydawnictwo Czelej/PZWL, Lublin 2007 Załącznik język polski Załącznik 5 Klinika Psychiatrii ul. Broniewskiego Załącznik Nr 1 (Zajęcia Praktyczne - ZP) Strona 12 z 15

13 Temat Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie z dokumentacją i organizacją pracy w oddziale. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej. Pacjent z zaburzeniem depresyjnym elementy opieki pielęgniarskiej. Zasady postępowania pielęgniarskiego wobec chorego poddanego zabiegom elektrowstrząsowym Zaburzenia lękowe postępowanie pielęgniarskie. Pacjent z zespołem otępiennym specyfika opieki nad chorym. Zadania pielęgniarki wobec chorego poddanego farmakoterapii. Czas EKK realizacji 10 godzin D.U1., D.U2., D.U13., D.U28., D.K01; D.K02, D.K03; D.K04; D.K05; D.K06; D.K07; D.K08; D.K09; D.K10 15 godzin D.U1., D.U2., D.U5., D.U9., D.U13., D.U16., D.U22., D.U26., D.U28., D.U31., D.U33., D.K01; D.K02, D.K03; D.K04; D.K05; D.K06; D.K07; D.K08; D.K09; D.K10 15 godzin D.U1., D.U2., D.U5., D.U9., D.U13., D.U16., D.U22., D.U26., D.U28., D.U31., D.U33., D.K01; D.K02, D.K03; D.K04; D.K05; D.K06; D.K07; D.K08; D.K09; D.K10 10 godzin D.U1., D.U9., D.U10., D.U12., D.U13., D.U16., D.U22, D.U26., D.U28., D.U31., D.U33 D.K01; D.K02, D.K03; D.K04; D.K05; D.K06; D.K07; D.K08; D.K09; D.K10 10 godzin D.U1., D.U2., D.U9., D.U13., D.U16., D.U22., D.U26., D.U28, D.U31., D.U32., D.K01; D.K02, D.K03; D.K04; D.K05; D.K06; D.K07; D.K08; D.K09; D.K10 10 godzin D.U1., D.U2., D.U4., D.U5., D.U9., D.U13., D.U16., D.U22., D.U26., D.U28., D.U31., D.U33., D.K01; D.K02, D.K03; D.K04; D.K05; D.K06; D.K07; D.K08; D.K09; D.K10 10 godzin D.U1., D.U22., D.U26., D.U28., D.U31.,D.U33., D.K02, D.K03; D.K04; D.K05; D.K06; D.K07; D.K08; D.K09; D.K10 Sposób weryfikacji Obserwacja pracy studenta Obserwacja pracy studenta. Prowadzenie procesu pielęgnowania chorego. Prowadzenie obserwacji stanu psychicznego pacjenta. Obserwacja pracy studenta. Prowadzenie procesu pielęgnowania chorego. Prowadzenie obserwacji stanu psychicznego pacjenta. Obserwacja pracy studenta Obserwacja pracy studenta. Prowadzenie procesu pielęgnowania chorego. Prowadzenie obserwacji stanu psychicznego pacjenta. Obserwacja pracy studenta. Prowadzenie procesu pielęgnowania chorego. Prowadzenie obserwacji stanu psychicznego pacjenta. Obserwacja pracy studenta. Prowadzenie procesu pielęgnowania chorego. Strona 13 z 15

14 Załącznik Nr 2 (Zajęcia Praktyczne - ZP) EKK Czynności szczegółowe D.U1. Gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki D.U2. Rozpoznaje uwarunkowania zdrowia odbiorców w różnym wieku i stanie zdrowia D.U4. Motywuje chorego i jego opiekunów do wejścia do grup wsparcia społecznego - gromadzi informacje (wywiad, obserwacja, analiza dokumentacji) - formułuje diagnozę pielęgniarską - ustala cele i plan opieki - wdraża interwencje pielęgniarskie - dokonuje ewaluacji opieki - obserwacja - wywiad z chorym, z rodziną pacjenta - komunikacja z zespołem terapeutycznym - gromadzi informacje o chorym i jego środowisku (wywiad, obserwacja, analiza dokumentacji) - ocenia stan psychiczny, fizyczny i społeczny chorego - ocenia wydolność rodziny do sprawowania opieki nad chorym - przedstawia choremu i jego rodzinie korzyści płynące z uczestnictwa w grupie wsparcia D.U5. Prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób D.U9. Pobiera materiał do badań diagnostycznych D.U10. Ocenia stan ogólny pacjenta w kierunku powikłań po specjalistycznych badaniach diagnostycznych i powikłaniach pooperacyjnych D.U12. Przygotowuje chorego do badań diagnostycznych pod względem fizycznym i psychicznym D.U13. Dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską D.U16. Rozpoznaje stany nagłego zagrożenia zdrowia D.U22. Prowadzi rozmowę terapeutyczną - obserwacja stanu pacjenta - pomiary parametrów i analiza wyników - pobiera materiał do badań - transport do laboratorium - udokumentowanie w dokumentacji - obserwacja stanu pacjenta - pomiary parametrów i analiza wyników - komunikacja z zespołem terapeutycznym - przygotowuje chorego do badań diagnostycznych pod względem fizycznym i psychicznym - gromadzi informacje (wywiad, obserwacja) - formułuje diagnozę pielęgniarską - ustala cele i plan opieki - wdraża interwencje pielęgniarskie - dokonuje ewaluacji opieki - prowadzi stałą obserwację stanu psychicznego i fizycznego pacjenta - dokonuje pomiarów parametrów i analizuje wyniki - komunikuje się z zespołem terapeutycznym - wykazuje się empatią w kontakcie z chorym - unika popełniania błędów w kontakcie z chorym - wykorzystuje podstawowe techniki komunikowania się z pacjentem zaburzonym psychicznie Strona 14 z 15

15 D.U26. Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu terapeutycznego D.U28. prowadzi dokumentację opieki nad chorym: kartę obserwacji, zabiegów pielęgniarskich i raportów, kartę rejestru zakażeń szpitalnych, profilaktyki i leczenia odleżyn oraz kartę informacyjną z zaleceniami w zakresie samoopieki D.U31. Przewiduje skutki postępowania pacjenta z określonymi zaburzeniami psychicznymi D.U32. Dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju problemów pielęgnacyjnych D.U33. Przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza - obserwacja stanu pacjenta -pomiary parametrów i analiza wyników - przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu terapeutycznego - obserwacja stanu pacjenta - pomiary parametrów i analiza wyników - przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu terapeutycznego - prowadzi obserwację stanu psychicznego chorego - przewiduje skutki zachowania się pacjenta zaburzonego psychicznie - wykazuje się empatią w kontakcie z chorym - unika popełniania błędów w kontakcie z chorym - komunikuje się z zespołem terapeutycznym - formułuje diagnozę pielęgniarską - ustala cele i plan opieki - wdraża interwencje pielęgniarskie - przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, zgodnie z indywidualną kartą zleceń lekarskich Strona 15 z 15

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 Kod PNS modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu I nforma cje ogólne Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Wieloczynnikowe aspekty uzależnień

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Wieloczynnikowe aspekty uzależnień S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Wieloczynnikowe aspekty uzależnień

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod CPZ modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Promocja zdrowia (rok akademicki 2014/2015)

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. P. Pawłowski (wykład) dr n. med. Z. Foryś (wykład) dr n. med. Z. Foryś (zajęcia praktyczne)

prof. dr hab. P. Pawłowski (wykład) dr n. med. Z. Foryś (wykład) dr n. med. Z. Foryś (zajęcia praktyczne) 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów Psychiatria

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Kod PNS modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu Informacje ogólne Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne Obowiązkowy Wydział Nauk o Zdrowiu Położnictwo

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii.

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Geriatria i Pielęgniarstwo Geriatryczne. Pielęgniarstwo Nie dotyczy

I nforma c j e ogólne. Geriatria i Pielęgniarstwo Geriatryczne. Pielęgniarstwo Nie dotyczy S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod DGiPG modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Geriatria i Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

W roku akademickim 2014/2015 zajęcia koordynuje dr hab. n. med. Jolanta Kucharska-Mazur.

W roku akademickim 2014/2015 zajęcia koordynuje dr hab. n. med. Jolanta Kucharska-Mazur. REGULAMIN Zajęć z przedmiotu Wieloczynnikowe aspekty uzależnień dla studentów Fizjoterapii II roku studiów I stopnia stacjonarnych. Regulamin obowiązuje od roku akademickiego 2014/15. Rodzaje zajęć: Wykłady

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy psychiatrii

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy psychiatrii Załącznik Nr do Uchwały Nr 14/2012 S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod KPP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu Podstawy psychiatrii Obowiązkowy Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne YL AB U MODUŁ U ( PRZDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod DPGP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Położnictwo, Ginekologia i Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod ORiN modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Rehabilitacja i Pielęgnowanie

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne ETYKA ZAWODU DIETETYKA. nie dotyczy

I nforma c j e ogólne ETYKA ZAWODU DIETETYKA. nie dotyczy Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /2012 S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Zdrowia Karta przedmiotu obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Zdrowie publiczne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Zdrowie publiczne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod BZP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Zdrowie publiczne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy psychoterapii

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy psychoterapii Kod S-PP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu Specjalność - Poziom studiów Forma studiów Rok studiów I nforma cje ogólne Podstawy psychoterapii

Bardziej szczegółowo

III, IV, V(stacjonarne)

III, IV, V(stacjonarne) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne - wykłady

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne - wykłady Nazwa programu (kierunku) Specjalność: Nazwa przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Pielęgniarstwo Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Poziom i

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy genetyki w psychiatrii. 4 Wykłady 24 Ćwiczenia 10. Prof. Dr hab.

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy genetyki w psychiatrii. 4 Wykłady 24 Ćwiczenia 10. Prof. Dr hab. S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Podstawy genetyki w psychiatrii

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów Rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Wieloczynnikowe problemy uzależnień

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia praktyczne)

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia praktyczne) 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Promocja zdrowia dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych Kod podmiotu IP.1/OS -R i PN Kierunek

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr. Rok II, sem. III C Rodzaj zajęć Wykład 45(20+25) Wykład AB 10 D20 C20

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr. Rok II, sem. III C Rodzaj zajęć Wykład 45(20+25) Wykład AB 10 D20 C20 Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil praktyczny profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Opieka paliatywna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Opieka paliatywna YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod DOP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Opieka paliatywna Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

S Y L ABUS M O D U ŁU (PRZEDM I O T U) Geriatria i Pielęgniarstwo Geriatryczne

S Y L ABUS M O D U ŁU (PRZEDM I O T U) Geriatria i Pielęgniarstwo Geriatryczne S Y L ABUS M O D U ŁU (PRZEDM I O T U) I n f o r m a c j e o g ó l n e Kod modułu DGP Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Geriatria

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy psychoterapii

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy psychoterapii S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 I nforma cje ogólne Kod S-PR modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu Podstawy psychoterapii Do wyboru Wydział

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Socjologia

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Socjologia S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod BS modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Socjologia Obowiązkowy Nauk

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Zp Anatomia, Fizjologia, Podstawy pielęgniarstwa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Zp Anatomia, Fizjologia, Podstawy pielęgniarstwa Nazwa programu (kierunku) Specjalność: Nazwa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Pielęgniarstwo Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Poziom i forma studiów Ścieżka

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Wykład 35 Wykład A-20; C-20; D-20. praktyczne. 35 120 200 15 Suma 370 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta

Wykład 35 Wykład A-20; C-20; D-20. praktyczne. 35 120 200 15 Suma 370 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta SYLABUS MODUŁU / PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Podstawowa opieka zdrowotna modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne modułu/przedmiotu. 4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, Rok III, sem.

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne modułu/przedmiotu. 4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, Rok III, sem. Lp. Element Opis 1 Nazwa Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo POMOSTOWE Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r..

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo Praktyczny Studia pierwszego stopnia

Pielęgniarstwo Praktyczny Studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Poziom realizacji przedmiotu Forma kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pielęgniarstwo wielokulturowe

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pielęgniarstwo wielokulturowe S YL AB US MODUŁ U ( PRZDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod S-PW modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Pielęgniarstwo wielokulturowe

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Farmakologia

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Farmakologia S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod AF modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Farmakologia Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod PDPK modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Psychodietetyka z elementami

Bardziej szczegółowo

wykład, dyskusja, pogadanka, zajęcia konwersatoryjne Prezentacja multimedialna WIEDZA

wykład, dyskusja, pogadanka, zajęcia konwersatoryjne Prezentacja multimedialna WIEDZA Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Nazwa modułu (przedmiotu lub grupa przedmiotów): Typ modułu/

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania naukowe w pielęgniarstwie

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania naukowe w pielęgniarstwie S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu CBNP Nazwa modułu Badania naukowe w pielęgniarstwie Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok

Bardziej szczegółowo

SYLABUS 2012-2015. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

SYLABUS 2012-2015. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: SYLABUS 2012-2015 Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Kod modułu Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PO.1.OS-P Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. semestr Rodzaj zajęć Wykład 35 Wykład A, B - 20, C - 20; D - 20, E - 20

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. semestr Rodzaj zajęć Wykład 35 Wykład A, B - 20, C - 20; D - 20, E - 20 Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Podstawowa opieka zdrowotna 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia profil praktyczny profil kształcenia 4 Forma

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne Prof. dr hab. Filip Gołkowski

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod POP-POZ modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Podstawowa opieka zdrowotna (rok

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod PRM modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu Specjalność - Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Semestr studiów 1 Liczba przypisanych punktów

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. 75 160 160 15 10 Suma 420 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. 75 160 160 15 10 Suma 420 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia- profil praktyczny profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 75 120 160 15 10 Suma 380 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta. Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 75 120 160 15 10 Suma 380 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta. Zajęcia praktyczne SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Interpretacja wyników badań

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychologia

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychologia YL AB U MODUŁ U ( PRZDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu BPsych Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Psychologia Obowiązkowy Wydział

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne prof. dr hab. P.

Bardziej szczegółowo

modułu kształcenia 1. Nazwa jednostki Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia

modułu kształcenia 1. Nazwa jednostki Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo -POMOSTOWE Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa : 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA

SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp Element Opis. 1 Nazwa Opieka paliatywna modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Psychiatria

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU OPIS

KARTA PRZEDMIOTU OPIS CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia przedmiotu Jednostka realizująca Instytut

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Dydaktyka medyczna. Pielęgniarstwo Nie dotyczy

I nforma c j e ogólne. Dydaktyka medyczna. Pielęgniarstwo Nie dotyczy S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod SS-D modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Dydaktyka medyczna Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Lp. Element Opis 1 Nazwa Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia stopnia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy psychoterapii

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy psychoterapii S YL AB US MODUŁ U ( PRZDMIOTU) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 I nforma cje ogólne Kod NS-PP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu Podstawy psychoterapii Obowiązkowy Wydział

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia

Instytut Ochrony Zdrowia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Nazwa programu kształcenia (kierunku) Specjalność: Nazwa przedmiotu: Instytut Ochrony Zdrowia Pielęgniarstwo Poziom i forma

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Doradztwo psychospołeczne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Doradztwo psychospołeczne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Doradztwo psychospołeczne Obieralny

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku:

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Diagnostyka laboratoryjna. 2 Wykłady 16 Ćwiczenia 14. Prof. dr hab.

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Diagnostyka laboratoryjna. 2 Wykłady 16 Ćwiczenia 14. Prof. dr hab. S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Diagnostyka laboratoryjna obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Fizjoterapia oparta na dowodach

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014/2015

Sylabus na rok 2014/2015 Sylabus na rok 2014/2015 (1) Nazwa przedmiotu Podstawy Ratownictwa Medycznego (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne modułu/przedmiotu

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne modułu/przedmiotu SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia,

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Genetyka Kliniczna. Wydział Lekarsko-Stomatologiczny(WLS)

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Genetyka Kliniczna. Wydział Lekarsko-Stomatologiczny(WLS) S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Genetyka Kliniczna Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Orzecznictwo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Orzecznictwo S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Nazwa modułu I nforma cje ogólne Orzecznictwo Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii Kod przedmiotu/ modułu* Wydział

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Anestezjologia i reanimacja

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Anestezjologia i reanimacja Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Anestezjologia i reanimacja Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pielęgniarstwo. Pierwszego stopnia praktyczny

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pielęgniarstwo. Pierwszego stopnia praktyczny Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu WSPÓŁCZESNA EKOLOGIA I OCHRONA

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne Dr J. Zieliński, mgr

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Badania fizykalne (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Hematologia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychiatria w pytaniach i odpowiedziach. 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych Dr M. Pasek,

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Podstawowa opieka zdrowotna Kod podmiotu IP./POP-POZ Kierunek studiów Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne ZIOŁOLECZNICTWO

I nforma c j e ogólne ZIOŁOLECZNICTWO Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /2012 S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa

Bardziej szczegółowo

NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA . Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: PROMOCJA ZDROWIA Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Rehabilitacja

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Rehabilitacja Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu Rok studiów 4 I nforma cje ogólne Rehabilitacja Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne Kod podmiotu IP./OS-GiPG Kierunek studiów Profil

Bardziej szczegółowo

Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne Europejski System Transferu Punktów Karta opisu przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kierunek: Specjalność:- Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne Pielęgniarstwo Wymiar godzin: 195godzin Wykłady: 45godzin,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Instytut Ochrony Zdrowia Specjalnoś ć Nazwa Rodzaj Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Pielęgniarstwo - Podstawowa Opieka Zdrowotna cz. I (pielęgniarstwo w środowisku

Bardziej szczegółowo

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne dr n. med. Joanna

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania naukowe w pielęgniarstwie

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania naukowe w pielęgniarstwie S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu SBN Nazwa modułu Badania naukowe w pielęgniarstwie Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Fizjoterapia. Nie dotyczy. Pierwszy/Drugi

I nforma c j e ogólne. Fizjoterapia. Nie dotyczy. Pierwszy/Drugi S YL AB US MODUŁ U (PRZDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Fizykoterapia Obowiązkowy Wydział

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pierwsza pomoc medyczna 1/2

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pierwsza pomoc medyczna 1/2 S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Klinika An estezjo logi i, In t ensywnej T era pii i Med y cyny Ra tunkow ej Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr Suma 380

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr Suma 380 Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

zajęcia 75 160 160 15 10 Suma 420 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta Zajęcia praktyczne / Seminaria/

zajęcia 75 160 160 15 10 Suma 420 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta Zajęcia praktyczne / Seminaria/ SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Otolaryngologia

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Otolaryngologia S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Nazwa modułu I nforma cje ogólne Otolaryngologia Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. II rok. Formy prowadzenia zajęć Wykłady 10, Seminaria 20, Ćwiczenia 20,

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. II rok. Formy prowadzenia zajęć Wykłady 10, Seminaria 20, Ćwiczenia 20, S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Psychologia zarządzania z elementami

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Fizjologia ciąży

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Fizjologia ciąży Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Fizjologia ciąży Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim. PSYCHIATRIA Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim. PSYCHIATRIA Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu PsiPPs w języku polskim PSYCHIATRIA Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psychiatric USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA:. Podstawy Kod przedmiotu: 104 Rodzaj

Bardziej szczegółowo