w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Imię i nazwisko dr n. med. Beata Haor Forma zajęć Zajęcia praktyczne, Praktyki zawodowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Imię i nazwisko dr n. med. Beata Haor Forma zajęć Zajęcia praktyczne, Praktyki zawodowe"

Transkrypt

1 KARTA PRZEDMIOTU Nabór 017/018 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim w języku angielskim OPOP-POZ PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA Primary health care USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów Profil studiów Położnictwo Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia licencjackie Praktyczny Specjalność - Jednostka prowadząca przedmiot Osoba odpowiedzialna za przedmiot- koordynator przedmiotu Imię i nazwisko dr n. med. Beata Haor Forma zajęć Wydział Nauk o Zdrowiu Kontakt - spotkania bezpośrednie wg harmonogramu dyżurów Termin Miejsce realizacji realizacji Termin i miejsce odbywania zajęć Wykłady, Ćwiczenia Zajęcia bez udziału nauczyciela Zajęcia praktyczne, Praktyki zawodowe Zajęcia w pomieszczeniach dydaktycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu PWSZ w Płocku Pl. Dąbrowskiego Szkoły, podmioty lecznicze wg wykazu i planu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Rok II sem. IV i Rok III sem. V i VI Status przedmiotu/przynależność do modułu Język wykładowy Przedmiot obowiązkowy/ Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej Polski Semestry, na których realizowany jest przedmiot Formy zajęć Liczba godzin Wymagania wstępne IV V VI Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu modułów: Nauki podstawowe, Nauki społeczne, Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ Wykład ćwiczenia lektorat konwersa torium seminarium ZBUN rok s r s r s r s r s r s r s r s

2 Sposób realizacji zajęć Sposób zaliczenia zajęć Metody dydaktyczne Przedmioty powiązane/moduł Wykaz literatury Podstawowa Wykłady dla wszystkich studentów, wielkość jednostki zajęć 4 min., max 4 godz. dydaktyczne w bloku tematycznym, ćwiczenia w grupach ok. osób, Ćwiczenia w grupach min. 0 osobowych. Wielkość jednostki zajęć 4min., max. 4 godz. w bloku tematycznym, Zajęcia bez udziału nauczyciela (ZBUN) realizowane indywidualnie przez każdego studenta, Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane wg ustalonego harmonogramu w grupach 4 osobowych. Egzamin z całości przedmiotu po V semestrze Wykłady - zaliczenie po IV i V semestrze Ćwiczenia - zaliczanie umiejętności bieżących zdobywanych podczas realizacji ćwiczeń; obecność na zajęciach i aktywny udział w ćwiczeniach; jedno kolokwium semestralne po zakończeniu realizacji treści programowych dokonane przez prowadzącego, nie później niż na ostatnich ćwiczeniach (zajęciach) w danym semestrze, Zajęcia bez udziału nauczyciela (ZBUN) zaliczenie prac zleconych przez nauczyciela prowadzącego, ocena po zakończeniu wykonanej pracy przez studenta (praca problemowa w pliku Word lub prezentacja multimedialna Power Point przygotowana wg wytycznych oraz po ustaleniu z nauczycielem prowadzącym), Zajęcia Praktyczne - zaliczenie czynności bieżących ocena podsumowująca wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie odbywania zajęć praktycznych z wpisaniem do Dziennika praktycznych umiejętności zawodowych, Praktyki Zawodowe - zaliczenie czynności bieżących; ocena podsumowująca wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie odbywania praktyk zawodowych z wpisanie do Dziennika praktycznych umiejętności zawodowych, Wykłady: wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, prezentacje multimedialne, Ćwiczenia: studium przypadku, burza mózgów, film dydaktyczny, pogadanka prezentacje multimedialne, Zajęcia bez udziału nauczyciela: studiowanie literatury, prezentacja multimedialna Power Point lub praca problemowa w pliku Word zgodnie z Wytycznymi i ustaleniami z nauczycielem prowadzącym, dyskusja dydaktyczna. Zajęcia praktyczne: zajęcia praktyczne w szkołach, w podmiotach leczniczych, wg. harmonogramu i planu zajęć, instruktaż wstępny, bieżący, końcowy, dyskusja dydaktyczna, seminarium. Praktyki zawodowe: praktyki zawodowe w szkołach, w podmiotach leczniczych, wg. harmonogramu i planu zajęć, instruktaż wstępny, bieżący, końcowy, wg. harmonogramu i planu zajęć, dyskusja dydaktyczna, seminarium. Przedmioty w zakresie modułów: Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej, Nauki w zakresie opieki specjalistycznej 1. Kilańska D.(red.), Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej. t.i, Wydawnictwo Makmed, Lublin Brosowska B., Mielczarek-Pankiewicz E., Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej. t. II, Wydawnictwo Makmed, Lublin 008.

3 Uzupełniająca 3. Woynarowska B.: Edukacja zdrowotna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Kawczyńska-Butrym Z., Rodzina zdrowie choroba, Wyd. Czelej, Lublin Oblacińska A., Ostręga A.(red.), Standardy i metodyka pracy pielęgniarki i higienistki szkolnej, IMiD, Warszawa Saultz J. Podręcznik medycyny rodzinnej red. nauk. wyd. pol. Jerzy Barycki ; [przekł. z jęz. ang. Monika Dudzisz-Śledź et al.]. - Lublin : Czelej, Wybrane aktualne pozycje z czasopism krajowych i zagranicznych związane z tematyką ćwiczeń. 8. Wybrane akty prawne 1. Woynarowska B. (red.), Profilaktyka w pediatrii. WL, Warszawa 01.. Barczykowska E. Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym - wybrane zagadnienia z opieki nad dzieckiem w podstawowej opiece zdrowotnej Continuo Brosowska B., Mielczarek-Pankiewicz E.: Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej. T., Wydawnictwo Makmed. Lublin 008 CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA Cele przedmiotu (ogólne, szczegółowe) Przygotowanie merytoryczne i praktyczne do samodzielnego wykonywania zadań niezbędnych dla zapewnienia profesjonalnej opieki położniczej nad kobietą i jej rodziną w różnych okresach życia i sytuacjach życiowych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Poznanie struktury i zrozumienie zadań, roli i funkcji podstawowej opieki zdrowotnej w strategii zmian systemowych w ochronie zdrowia w Polsce. Kształtowanie umiejętności opracowywania i wdrażania programów profilaktycznych i edukacyjnych w opiece nad jednostką, rodziną i grupą społeczną w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności. Kształtowanie umiejętności realizowania procesu pielęgnowania nad pacjentką i jej rodziną w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności w miejscu zamieszkania oraz w środowisku nauczania i wychowania. Przygotowanie merytoryczne i praktyczne do inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnych na rzecz zdrowia. Efekty (kody) przedmiotowe POP-POZ_W01 POP-POZ_W0 POP-POZ_W03 POP-POZ_U01 POP-POZ_U0 POP-POZ_U03 POP-POZ_U04 POP-POZ_U0 kierunkowe C.W1 C.W16 C.W17 C.U14 C.U1 C.U16 C.U17 C.U18 Treści programowe a efekty Forma zajęć W ZBUN W ZBUN W 1 ZBUN 1 W 3 8 Ćw 1 4 W 9-11 ZBUN 1 - W, W 7, 10 Ćw W, W W 7 Ćw 1 1 Temat Liczba godzin Suma liczby godzin

4 POP-POZ_K01 POP-POZ_K0 POP-POZ_K03 POP-POZ_K04 POP-POZ_K0 POP-POZ_K06 POP-POZ_K07 POP-POZ_K08 POP-POZ_K09 Efekty przedmiotowe (kody) POP-POZ_W01 POP-POZ_W0 POP-POZ_W03 POP-POZ_U01 POP-POZ_U0 POP-POZ_U03 POP-POZ_U04 POP-POZ_U0 POP-POZ_K01 POP-POZ_K0 POP-POZ_K03 K_D.K1. K_D.K. K_D.K3. K_D.K4. K_D.K K_D.K6 K_D.K7 K_D.K8 K_D.K9 W ĆW. Zbun W 1 1- W 1 11 ĆW. 1 4 Zbun Efekty Student, który zaliczył przedmiot w zakresie WIEDZY Omawia organizację i zadania podstawowej opieki zdrowotnej. Określa kompetencje położnej rodzinnej w środowisku zamieszkania, edukacji i pracy. Wskazuje działania położnej w realizacji zadań wynikających z programów polityki zdrowotnej. w zakresie UMIEJĘTNOŚCI Realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Diagnozuje sytuację kobiety i jej rodziny w środowisku zamieszkania i podejmuje działania na rzecz ochrony zdrowia kobiety i jej rodziny. Przekazuje lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej informację o problemach zdrowotnych pacjentów, które wykraczają poza jej kompetencje. Współpracuje z zespołem opiekującym się kobietą i jej rodziną (pielęgniarką rodzinną, lekarzem rodzinnym, pracownikiem socjalnym). Rozpoznaje przemoc domową i inne patologie społeczne i dokonuje interwencji w sytuacji kryzysu rodziny. w zakresie KOMPETENCJI Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece oraz okazuje zrozumienie dla różnic światopoglądowych i kulturowych. Systematycznie aktualizuje wiedzę zawodową i kształtuje swoje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu. Przestrzega wartości i powinności moralnych w opiece na ciężarną, rodząca, położnicą i jej dzieckiem oraz kobietą zagrożoną chorobą i chorą ginekologicznie Odniesienie do efektów dla kierunku C.W1 C.W16 C.W17 C.U14 C.U1 C.U16 C.U17 C.U18 D.K1 D.K D.K3 dla standardu C.W1 C.W16 C.W17 C.U14 C.U1 C.U16 C.U17 C.U18 D.K1 D.K D.K

5 POP-POZ_K04 Wykazuje odpowiedzialność za pacjenta i wykonywanie zadań zawodowych. POP-POZ_K0 Przestrzega praw pacjenta. POP-POZ_K06 Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe. POP-POZ_K07 Zachowuje tajemnicę zawodową. POP-POZ_K08 POP-POZ_K09 Współdziała w zespole interdyscyplinarnym w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej. Przejawia empatię w relacji z podopieczną i jej rodziną oraz współpracownikami. Realizacja efektów w poszczególnych formach D.K4 D.K D.K6 D.K7 D.K8 D.K9 D.K4 D.K D.K6 D.K7 D.K8 D.K9 Efekty (kody) Student, który zaliczył przedmiot w zakresie WIEDZY przedmiotowe kierunkowe w ćw. Lek konwers sem ZBUN POP-POZ_W01 C.W POP-POZ_W0 C.W POP-POZ_W03 C.W w zakresie UMIEJĘTNOŚCI POP-POZ_U01 POP-POZ_U0 POP-POZ_U03 POP-POZ_U04 POP-POZ_U0 W ćw. Lek konwer sem ZBUN C.U C.U C.U C.U C.U w zakresie KOMPETENCJI W ćw. Lek konwer sem ZBUN POP-POZ_K01 D.K POP-POZ_K0 D.K POP-POZ_K03 D.K POP-POZ_K04 D.K POP-POZ_K0 D.K + + POP-POZ_K06 D.K6 + + POP-POZ_K07 D.K7 + + POP-POZ_K08 D.K8 + + POP-POZ_K09 D.K9 + + Kryteria oceny osiągniętych efektów na ocenę 3 na ocenę 3, na ocenę 4 na ocenę 4, na ocenę

6 60-70% uzyskanej punktacji za przewidziane formy weryfikacji efektów Student - posiada niepełną podstawową wiedzę i umiejętności związane z przedmiotem, - ma duże trudności z wykorzystaniem zdobytych informacji, opanował efekty w stopniu dostatecznym. - prezentuje niewielkie zainteresowanie zagadnieniami zawodowymi. 71-7% uzyskanej punktacji za przewidziane formy weryfikacji efektów Student - posiada podstawową wiedzę i umiejętności pozwalające na zrozumienie większości zagadnień z danego przedmiotu, - ma trudności z wykorzystaniem zdobytych informacji; opanował efekty w stopniu zadowalającym. - wykazuje poczucie odpowiedzialności za zdrowie i życie pacjentów, przejawia chęć doskonalenia zawodowego. 76-8% uzyskanej punktacji za przewidziane formy weryfikacji efektów Student - posiada wiedzę i umiejętności w zakresie treści rozszerzających pozwalające na zrozumienie zagadnień objętych programem - prawidłowo choć w sposób nieusystematyzowany prezentuje zdobytą wiedze i umiejętności, dostrzega błędy popełniane przy rozwiązywaniu określonego zadania; opanował efekty w stopniu dobrym. - wykazuje pełne poczucie odpowiedzialności za zdrowie i życie pacjentów, przejawia chęć ciągłego doskonalenia zawodowego % uzyskanej punktacji za przewidziane formy weryfikacji efektów Student - posiada wiedzę i umiejętności w zakresie treści rozszerzających pozwalające na zrozumienie zagadnień objętych programem - prezentuje prawidłowy zasób wiedzy, dostrzega i koryguje błędy popełniane przy rozwiązywaniu określonego zadania; efekty opanował na poziomie ponad dobrym. - jest odpowiedzialny, sumienny, odczuwa potrzebę stałego doskonalenia zawodowego % uzyskanej punktacji za przewidziane formy weryfikacji efektów Student - dysponuje pełną wiedzą i umiejętnościami przewidzianymi w programie w zakresie treści dopełniających, - samodzielnie rozwiązuje problemy i formułuje wnioski, potrafi prawidłowo argumentować i dowodzić swoich racji; efekty opanował na poziomie bardzo dobrym. - jest zaangażowany w realizację przydzielonych zadań, odpowiedzialny, sumienny, odczuwa potrzebę stałego doskonalenia zawodowego. KRYTERIA OCENY ODPOWIEDZI USTNYCH STUDENTA NA ZAJĘCIACH TEORETYCZNYCH. KRYTERIA LICZBA PUNKTÓW NAUCZYCIEL STUDENT I. Wyk zanie wiedzy i zrozumienia tematu II. Zgodność formułowanych wypowiedzi ze stanem aktualnej wiedzy. III. Poprawność terminologiczna i językowa IV. Logiczny układ treści. 0- OGÓŁEM LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW SKALA OCEN WG ZDOBYTEJ PUNKTACJI: Poniżej 10 - Niedostateczny 11 1 Dostateczny 13 - Dostateczny plus 14-1 Dobry 16 - Dobry plus Bardzo dobry KRYTERIA OCENY TESTU na ocenę 3 na ocenę 3, na ocenę 4 na ocenę 4, na ocenę 60-70% pozytywnych odpowiedzi w teście końcowym. 71-7% pozytywnych odpowiedzi w teście końcowym. 76-8% pozytywnych odpowiedzi w teście końcowym % pozytywnych odpowiedzi w teście końcowym % pozytywnych odpowiedzi w teście końcowym. KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Z ZAKRESU SAMOKSZTAŁCENIA REALIZOWANEGO PRZEZ STUDENTA W RAMACH ZAJĘĆ BEZ UDZIAŁU NAUCZYCIELA L.p. KRYTERIA LICZBA PUNKTÓW NAUCZYCIEL STUDENT I. Wykazanie wiedzy i zrozumienia tematu. 0

7 II. Zgodność formułowanych wypowiedzi z stanem aktualnej 0-0- wiedzy pielęgniarskiej i innej. III. Poprawność terminologiczna i językowa IV. Logiczny układ treści. V. Dobór literatury. 0 0 OGÓŁEM LIC BA UZYSK NYCH PUNKTÓW SKALA OCEN WG ZDOBYTEJ PUNKTACJI: Poniżej 10 - Niedostateczny 11 1 Dostateczny 13 - Dostateczny plus 14-1 Dobry 16 - Dobry plus Bardzo dobry KRYTERIA OCENY POSTAWY STUDENTA PODCZAS ĆWICZEŃ, ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH, PRAKTYK ZAWODOWYCH I EGZAMINU Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO CZ. PRAKTYCZNA LICZBA PUNKTÓW LP KRYTERIUM NAUCZYCIEL STUDENT 1 POSTAWA W STOSUNKU DO PACJENTA POSTAWA WOBEC ZAWODU I NAUKI POSTAWA WOBEC ZESPOŁU TERAPEUTYCZNE O POSTA A STUDENTA WOBEC REGULAMINU RAZEM: SKALA OCEN WG ZDOBYTEJ PUNKTACJI: Poniżej 14 pkt. Niedostateczny pkt. Dostateczny pkt. Dostateczny plus 19-0 pkt. - Dobry 1- pkt. Dobry plus 3-4 pkt. - Bardzo dobry KRYTERIA OCENY WYKONANIA ZADANIA PRAKTYCZNEGO na podstawie obserwacji SKALA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA : 0 pkt. nie potrafi 1 pkt. z pomocą pkt. samodzielnie LP I KRYTERIA I NORMY OCENY KOMUNIKOWANIE SIĘ Z PACJENTEM, RODZINĄ I ZESPOŁEM TERAPEUTYCZNYM dostosował metody i sposoby komunikowania się do możliwości pacjenta i jego rodziny ustalił zakres informacji koniecznych do przekazania współpracownikom oraz pacjentowi i jego rodzinie nawiązał i podtrzymywał współpracę w zespole terapeutycznym oraz z pacjentem i jego rodziną OCENA NAUCZY CIELA OCENA GRUPY STUDE NTÓW II BEIECZEŃSTWO PACJENTA ORAZ WŁASNE chronił pacjenta przed zakażeniami stosował w czasie pracy środki ochrony zdrowia pacjenta i własnego udzielił wsparcia emocjonalno-informacyjnego pacjentowi i jego rodzinie

8 III SZYBKOŚC I TRAFNOŚĆ DECYZJI ORAZ ŚWIADOMOŚĆ ICH KONSEKWENCJI podejmował działania adekwatne do sytuacji przewidział możliwe skutki podjętych i /lub/ nie podjętych działań wykonał działanie w optymalnym czasie IV V POPRAWNOŚC OKREŚLENIA CELU DZIAŁANIA Student; określił cele pielęgnowania adekwatne do stanu pacjenta uzasadnił celowość działań związanych z opieką profesjonalną i samoopieka określił wskaźniki osiągnięcia celu ocenił stopień osiągnięcia celu SAMODZIELNOŚĆ PRZYGOTOWANIA DO WYKONANIA CZYNNOŚCI PIELĘGNIARSKICH skompletował zestaw przygotował stanowisko pracy VI DOKŁADNOŚC WYKONANIA ZADANIAW PORÓWNANIU ZE WZOREM: wykonał czynności zawodowe wg przyjętych procedur zachował logiczną kolejność wykonywanych czynności wykonał zadanie dokładnie uwzględnił stan pacjenta obserwował pacjenta w czasie wykonywania czynności współpracował w czasie wykonywania czynności z zespołem terapeutycznym VII SATYSFAKCJA PACJENTA I JEGO RODZINY ZE ŚWIADCZONEJ OPIEKI przygotował pacjenta fizycznie i psychicznie do czynności pielęgniarskich stworzył warunki do współdecydowania pacjenta o czynnościach pielęgnacyjnych zapewnił pacjentowi warunki intymności zapewnił pacjentowi komfort i wygodę po zabiegu VIII POPRAWNOŚC DOKUMENTOWANIA ŚWIADCZONEJ OPIEKI : udokumentował własne działania skorzystał z dokumentacji prowadzonej przez innych stosował w dokumentacji prawidłową terminologię IX REFLEKSJA DOTYCZA WŁASNEGO DZIAŁANIA : oceniał krytycznie podejmowane przez siebie działania sformułował wnioski do dalszych własnych działań SKALA OCEN WG ZDOBYTEJ PUNKTACJI: poniżej 47 pkt. niedostateczny pkt. dostateczny 0 - pkt. dostateczny plus - 4 pkt. dobry - 7 pkt. dobry plus 8-60 pkt. bardzo dobry OGÓŁEM UZYSKANYCH PUNKTÓW : KRYTERIA OCENY STUDENTA PRZEZ PACJENTA PODCZAS ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH PRAKTYK

9 ZAWODOWYCH I EGZAMINU Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO CZĘŚĆ PRAKTYCZNA LP KRYTERIA KOMUNIKOWANIE SIĘ Z PACJENTEM/RODZINĄ 1 - dostosował metody i sposoby komunikowania do możliwości pacjenta i jego rodziny; - udzielił wsparcia emocjonalnego pacjentowi i jego rodzinie POZIOM WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI I ZABIEGÓW - przygotowywał pacjenta fizycznie i psychicznie do czynności pielęgnacyjnych i zabiegów - stworzył pacjentowi warunki do współdecydowania o czynnościach pielęgnacyjnych i zabiegach - zapewnił warunki intymności - dbał o zapewnienie komfortu, wygody i bezpieczeństwa pacjenta RESPEKTOWANIE PRAW PACJENTA 3 - informował pacjenta o przysługujących mu prawach - pomagał w realizacji i respektowaniu przysługujących praw - przestrzegał karty praw pacjenta 4 WIEDZA - przekazywał pacjentowi i jego rodzinie niezbędne informacje dotyczące zasad samoopieki i samopielęgnacji LICZBA PUNKTÓW RAZEM: 0 LEGENDA: 0 pkt. nie spełnił kryteriów 1 pkt. spełnił częściowo kryteria pkt. spełnił kryteria SKALA OCEN WG ZDOBYTEJ PUNKTACJI: 11 pkt. i poniżej niedostateczny 1 pkt. dostateczny pkt. dostateczny plus 1-16 pkt. dobry pkt. dobry plus 19-0 pkt. bardzo dobry Metody oceny (F- formułująca, P- podsumowująca) F1 - zaliczanie umiejętności bieżących zdobywanych podczas realizacji ćwiczeń. F - obecność na zajęciach i aktywny udział w ćwiczeniach. F3 - zaliczenie czynności bieżących F4 - jedno kolokwium semestralne po zakończeniu realizacji treści programowych dokonane przez prowadzącego, nie później niż na ostatnich ćwiczeniach (zajęciach) w danym semestrze F - ocena po zakończeniu wykonanej pracy przez studenta w ramach ZBUN F6 - ocena podsumowująca wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie odbywania zajęć praktycznych z wpisaniem do Dziennika praktycznych umiejętności zawodowych P1 - egzamin po V semestrze P - ocena podsumowująca wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie odbywania praktyk zawodowych z wpisaniem do Dziennika praktycznych umiejętności zawodowych Egzamin ustny Egzamin pisemny Projekt Kolokwium Zadania domowe Referat/ Prezentacja Praca problemowa/ / Praca ze ZBUN Dyskusja Praktyka zawodowa F 60% 0% 0% P 100% 100%

10 Metody weryfikacji efektów Egzami n ustny Egzamin pisemny Projekt Kolokwium Sprawozdanie Referat/ Prezentacja Praca problemowa/ / Praca ze ZBUN Inne Efekty (kody) Kierunkowe przedmiotowe C.W1-CW17, D.K POP-POZ_W01- W03 POP-POZ_U01- U0 POP-POZ_K0 C.W1.-CW.17 K_C.U14-U.18 K_D.K. POP-POZ_W01- W03 POP-POZ_U01-U0 POP-POZ_K0 C.W1., K_D.K8 POP-POZ_W01, POP-POZ_K08 C.W1.- CW.17 C.U14- C.U.18 D.K1. - D.K9 POP- POZ_W01- W03 POP- POZ_U01- U0 POP- POZ_K01- POP- POZ_K09 Forma aktywności Punkty ECTS Studia stacjonarne Obciążenie studenta Bilans ECTS Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym: Wykłady 0h (10+10) 1 Ćwiczenia 0h h 0, 1, Zajęcia Praktyczne h Praktyki Zawodowe h Konsultacje przedmiotowe Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym: - Przygotowanie się do egzaminu/zdawanie egzaminu 4h Przygotowanie się do kolokwiów 4h 1h Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 4h Przygotowanie prac w zakresie zajęć bez udziału nauczyciela - ZBUN (raport, projekt, prezentacja, dyskusja i inne) 30h (10+0) Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z całego nakładu pracy studenta 4h 8 godz. 0, 0,6 0,8 - zajęcia teoretyczne ECTS PUNKTY ECTS ZA PRZEDMIOT - zajęcia praktyczne ECTS - praktyki zawodowe ECTS *1 punkt ECTS = -30 godzin pracy przeciętnego studenta. Ilość punktów ECTS = 8 godz.: godz. = 3, ECTS i 8 godz.:30 godz. =,7ECTS (średnio pkt. ECTS) TREŚCI PROGRAMOWE

11 FORMA ZAJĘĆ Wykłady TEMAT W1 Miejsce, struktura, rola i zadania podstawowej opieki zdrowotnej w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Zasady finansowania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce. W Zasady współpracy i przepływ informacji w zespole podstawowej opieki zdrowotnej. Zasady funkcjonowania podstawowych i specjalistycznych komórek podstawowej opieki zdrowotnej. Programy promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki chorób w podstawowej opiece zdrowotnej. LICZBA SUMA 0 W3 Rola i zadania, zakres kompetencji oraz standardy pracy pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Rola i zadania położnej rodzinnej. FORMA ZAJĘĆ Ćwiczenia W4 Kontraktowanie świadczeń pielęgniarek i położnych w podstawowej opiece zdrowotnej. W Zakres kompetencji pielęgniarki i położnej w punkcie szczepień. Organizacja szczepień w Polsce. W6 Rola i zadania medycyny szkolnej. Zakres kompetencji oraz standardy pracy pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania. W7 Odrębności w opiece środowiskowo-rodzinnej w zakresie gromadzenia informacji, diagnozowania, metod pracy i dokumentowania. Modele opieki środowiskowo-rodzinnej i formy świadczenia opieki położniczej w podstawowej opiece zdrowotnej. W8 Zakres opieki położniczo-ginekologicznej w praktyce położnej podstawowej opieki zdrowotnej nad kobietą i jej rodziną w zdrowiu i chorobie. W9 Rola położnej podstawowej opieki zdrowotnej w edukacji zdrowotnej w zakresie planowania rodziny. Poradnictwo przedciążowe. W10 Opieka okołoporodowa nad kobietą i jej dzieckiem w środowisku zamieszkania. Psychoprofilaktyka porodu. Karmienie piersią. W11 Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie opieki zdrowotnej i socjalnej. Inicjowanie i wspieranie działań społeczności lokalnych na rzecz zdrowia. TEMAT Ćw1 Opieka okołoporodowa nad kobietą i jej dzieckiem w środowisku zamieszkania. Psychoprofilaktyka porodu. Karmienie piersią. 1 1 LICZBA SUMA 0 FORMA ZAJĘĆ Ćw Specyfika pracy i zadania położnej podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacjach kryzysowych w rodzinie. Ćw3 Rola i zadania położnej w opiece nad kobietą po zabiegach ginekologicznych, w okresie okołomenopauzalnym, po leczeniu operacyjnym sutka i narządów rodnych w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej. Ćw4 Specyfika pracy i zadania położnej podstawowej opieki zdrowotnej w opiece nad pacjentką po 6 r.ż. TEMAT LICZBA SUMA Zajęcia bez udziału nauczycie la FORMA ZAJĘĆ Zajęcia praktycz ne 1. Organizacja POZ w wybranych trzech krajach UE analiza porównawcza.. Zespół wypalenia zawodowego wśród pracowników POZ - przyczyny, czynniki predysponujące, zapobieganie. TEMAT 1. Zasady funkcjonowania Poradni K z uwzględnieniem roli, funkcji i zadań położnej rodzinnej. Prowadzenie dokumentacji medycznej. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym w warunkach LICZBA SUMA

12 ambulatoryjnych i domowych.. Poradnictwo w zakresie świadomego rodzicielstwa, planowania rodziny i wychowania seksualnego w warunkach ambulatoryjnych i domowych. 3. Prowadzenie czynnego poradnictwa w zakresie profilaktyki chorób ginekologicznych, onkologicznych i społecznych (szczególnie wykonywanie badań piersi oraz edukacja w tym zakresie, a także wykonywanie badania cytologicznego. 4. Ocena ryzyka położniczego. Standardy i procedury stosowane w opiece nad kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą i jej dzieckiem w warunkach ambulatoryjnych i domowych.. Zasady zawierania umów o udzielanie świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej FORMA ZAJĘĆ Praktyki zawodow e TEMAT 1. Zasady funkcjonowania Poradni K z uwzględnieniem roli, funkcji i zadań położnej rodzinnej. Prowadzenie dokumentacji medycznej. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym w warunkach ambulatoryjnych i domowych. LICZBA. Poradnictwo w zakresie świadomego rodzicielstwa, planowania rodziny i wychowania seksualnego w warunkach ambulatoryjnych i domowych SUMA 3. Prowadzenie czynnego poradnictwa w zakresie profilaktyki chorób ginekologicznych, onkologicznych i społecznych (szczególnie wykonywanie badań piersi oraz edukacja w tym zakresie, a także wykonywanie badania cytologicznego. 4. Ocena ryzyka położniczego. Standardy i procedury stosowane w opiece nad kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą i jej dzieckiem w warunkach ambulatoryjnych i domowych.. Zasady zawierania umów o udzielanie świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej

KARTA PRZEDMIOTU. POP-PZP PROMOCJA ZDROWIA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. POP-PZP PROMOCJA ZDROWIA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Nabór 2015/2016 KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu POP-PZP PROMOCJA ZDROWIA w języku polskim Nazwa przedmiotu PSYCHICZNEGO w języku angielskim Mental health promotion USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Wykład 35 Wykład A-20; C-20; D-20. praktyczne. 35 120 200 15 Suma 370 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta

Wykład 35 Wykład A-20; C-20; D-20. praktyczne. 35 120 200 15 Suma 370 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta SYLABUS MODUŁU / PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Podstawowa opieka zdrowotna modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. NS Pr w języku polskim. PRAWO Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW.

KARTA PRZEDMIOTU. NS Pr w języku polskim. PRAWO Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Nabór 2015/2016 KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu NS Pr w języku polskim PRAWO Nazwa przedmiotu w języku angielskim Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Badania fizykalne (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. semestr Rodzaj zajęć Wykład 35 Wykład A, B - 20, C - 20; D - 20, E - 20

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. semestr Rodzaj zajęć Wykład 35 Wykład A, B - 20, C - 20; D - 20, E - 20 Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Podstawowa opieka zdrowotna 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia profil praktyczny profil kształcenia 4 Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU Nabór 2015/2016. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo. mgr Agnieszka Dynowska

KARTA PRZEDMIOTU Nabór 2015/2016. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo. mgr Agnieszka Dynowska KARTA PRZEDMIOTU Nabór 2015/2016 Kod przedmiotu OS-OP Nazwa przedmiotu w języku polskim OPIEKA PALIATYWNA w języku angielskim Palliative care USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. NS Pr w języku polskim. PRAWO Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. NS Pr w języku polskim. PRAWO Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Pr w języku polskim PRAWO Nazwa przedmiotu w języku angielskim Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów Profil studiów

Bardziej szczegółowo

modułu kształcenia 1. Nazwa jednostki Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia

modułu kształcenia 1. Nazwa jednostki Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo -POMOSTOWE Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa : 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014/2015

Sylabus na rok 2014/2015 Sylabus na rok 2014/2015 (1) Nazwa przedmiotu Podstawy Ratownictwa Medycznego (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Podstawowa Opieka Zdrowotna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia praktyczne)

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia praktyczne) 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Promocja zdrowia dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Dietetyka (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo POMOSTOWE Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. PDW-WK Wprowadzenie do pracowni w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. PDW-WK Wprowadzenie do pracowni w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu PDW-WK Wprowadzenie do pracowni w języku polskim Nazwa przedmiotu kosmetycznej w języku angielskim Introduction to cosmetology USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Podstawowa opieka zdrowotna Kod podmiotu IP./POP-POZ Kierunek studiów Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Podstawy Ratownictwa Medycznego (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

dr Kazimierz Gelleta dr Kazimierz Gelleta

dr Kazimierz Gelleta dr Kazimierz Gelleta (1) Nazwa przedmiotu Podstawy psychoterapii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Rok akademicki 2015/2016 Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2015/2016

SYLABUS na rok 2015/2016 SYLABUS na rok 015/016 (1) Nazwa przedmiotu Promocja zdrowia () Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod CPZ modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Promocja zdrowia (rok akademicki 2014/2015)

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014-2015

Sylabus na rok 2014-2015 (1) Nazwa przedmiotu Podstawy psychoterapii () Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. 4. Nazwa modułu: Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. 4. Nazwa modułu: Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Podstawowa opieka zdrowotna dr Mariola Seń (wykład) mgr Janina

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu wykład

zajęcia w pomieszczeniu wykład KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M1/7 Nazwa przedmiotu w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Szkolenie bhp Occupational safety and health training Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Licencjat pielęgniarstwa uzyskiwany przez studenta Nazwa przedmiotu PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA Kod przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. Licencjat pielęgniarstwa uzyskiwany przez studenta Nazwa przedmiotu PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA Kod przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil kształcenia Praktyczny Poziom realizacji Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

wykład, dyskusja, pogadanka, zajęcia konwersatoryjne Prezentacja multimedialna WIEDZA

wykład, dyskusja, pogadanka, zajęcia konwersatoryjne Prezentacja multimedialna WIEDZA Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Nazwa modułu (przedmiotu lub grupa przedmiotów): Typ modułu/

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia laboratoryjne w dydaktycznym pracowni informatycznej

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia laboratoryjne w dydaktycznym pracowni informatycznej KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu w języku polskim Technologia informacyjna Nazwa przedmiotu w języku angielskim Information Technology USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2014/2015

SYLABUS na rok 2014/2015 SYLABUS na rok 2014/2015 (1) Nazwa przedmiotu ANESTEZJOLOGIA I STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. POP-PZ PROMOCJA ZDROWIA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW.

KARTA PRZEDMIOTU. POP-PZ PROMOCJA ZDROWIA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Nabór 20/2016 KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu POP-PZ w języku polskim PROMOCJA ZDROIA Nazwa przedmiotu w języku angielskim Health Promotion USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Promocja zdrowia (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

Dr Krystyna Węgrzyn- Białogłowicz przedmiotu (8) Imię i nazwisko osoby prowadzącej ( osób prowadzących) zajęcia z przedmiotu

Dr Krystyna Węgrzyn- Białogłowicz przedmiotu (8) Imię i nazwisko osoby prowadzącej ( osób prowadzących) zajęcia z przedmiotu (1) Nazwa przedmiotu Komunikowanie interpersonalne (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4)

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne ETYKA ZAWODU DIETETYKA. nie dotyczy

I nforma c j e ogólne ETYKA ZAWODU DIETETYKA. nie dotyczy Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /2012 S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Instytut Nauk o Zdrowiu. Studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Instytut Nauk o Zdrowiu. Studia pierwszego stopnia CECHA PRZEDMIOTU Jednostka realizująca Kierunek Profil kształcenia Poziom realizacji przedmiotu Forma kształcenia Tytuł zawodowy uzyskiwany przez studenta KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim Podstawy bezpieczeństwa państwa

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim Podstawy bezpieczeństwa państwa KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M1/9 Nazwa przedmiotu w języku polskim Podstawy bezpieczeństwa państwa USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów Profil studiów

Bardziej szczegółowo

Zajęcia w grupie 70-80 osobowej, 2 godziny tygodniowo

Zajęcia w grupie 70-80 osobowej, 2 godziny tygodniowo KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M3/1/3 w języku polskim Kultura popularna Nazwa przedmiotu w języku angielskim Popular culture USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim OI USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Ochrona własności intelektualnej Protection of intellectual property Kierunek

Bardziej szczegółowo

Dr A. Wołpiuk- Ochocińska. Dr A. Wołpiuk- Ochocińska

Dr A. Wołpiuk- Ochocińska. Dr A. Wołpiuk- Ochocińska (1) Nazwa przedmiotu Psychologia stosowana (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - () Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Zdrowia Karta przedmiotu obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

konwersatorium ćwiczenia

konwersatorium ćwiczenia KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu w języku polskim Edukacja polonistyczna Nazwa przedmiotu w języku angielskim Polish language education USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Elżbieta Kraśnianin. Mgr Izabela Kowalska

Dr n. med. Elżbieta Kraśnianin. Mgr Izabela Kowalska (1) Nazwa przedmiotu Położnictwo środowiskowe (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Konserwatorium OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU. Język polski. drugi FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I II 15

KARTA PRZEDMIOTU. Konserwatorium OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU. Język polski. drugi FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I II 15 KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu KE w języku polskim Kształcenie ekologiczne Nazwa przedmiotu w języku angielskim Ecological education USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Wieloczynnikowe aspekty uzależnień

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Wieloczynnikowe aspekty uzależnień S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Wieloczynnikowe aspekty uzależnień

Bardziej szczegółowo

W roku akademickim 2014/2015 zajęcia koordynuje dr hab. n. med. Jolanta Kucharska-Mazur.

W roku akademickim 2014/2015 zajęcia koordynuje dr hab. n. med. Jolanta Kucharska-Mazur. REGULAMIN Zajęć z przedmiotu Wieloczynnikowe aspekty uzależnień dla studentów Fizjoterapii II roku studiów I stopnia stacjonarnych. Regulamin obowiązuje od roku akademickiego 2014/15. Rodzaje zajęć: Wykłady

Bardziej szczegółowo

Pełny opis kursu/ Cele dydaktyczne wynikające z realizacji przedmiotu

Pełny opis kursu/ Cele dydaktyczne wynikające z realizacji przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Poziom realizacji przedmiotu Forma kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod POP-POZ modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Podstawowa opieka zdrowotna (rok

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim. PSYCHIATRIA Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim. PSYCHIATRIA Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu PsiPPs w języku polskim PSYCHIATRIA Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psychiatric USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. mgr Urszula Pankowska adres lub telefon: Konwersatorium OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU. mgr Urszula Pankowska adres  lub telefon: Konwersatorium OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MwP w języku polskim Matematyka w przedszkolu Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematics in preschool USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU OPIS

KARTA PRZEDMIOTU OPIS CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca

Bardziej szczegółowo

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot (1) Nazwa przedmiotu magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW lek spec Anita Kowalska-Gieras Forma zajęć OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW lek spec Anita Kowalska-Gieras Forma zajęć OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU Nabór 015/016 Kod przedmiotu OS-PiPPe w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW CZ.1 PEDIATRIA Paediatric Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MUZ_M w języku polskim Matematyka ubezpieczeń na życie Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematics of life insurance USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Podstawowa opieka zdrowotna Kod podmiotu IP./POP-POZ Kierunek studiów Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim M4/3/8 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Organizacja i obsługa imprez turystycznych w pracy pilota wycieczek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2014/2015. (1) Nazwa przedmiotu Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii

SYLABUS na rok 2014/2015. (1) Nazwa przedmiotu Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii SYLABUS na rok 2014/2015 (1) Nazwa przedmiotu Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego

Bardziej szczegółowo

II, III, IV (stacjonarne)

II, III, IV (stacjonarne) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I stopnia

Bardziej szczegółowo

semestr V / semestr zimowy

semestr V / semestr zimowy Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Techniki wystąpień publicznych Techniques of public presentations Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2015/2016

SYLABUS na rok 2015/2016 SYLABUS na rok 2015/2016 (1) Nazwa przedmiotu Podstawowa Opieka Zdrowotna (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz.

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz. KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil kształcenia Praktyczny Poziom realizacji Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M2/1/4 w języku polskim

KARTA PRZEDMIOTU. M2/1/4 w języku polskim KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M2/1/4 w języku polskim Czytanie z leksyką Nazwa przedmiotu w języku angielskim Reading comprehension and leis USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Dr Sztembis. Dr Sztembis. Rok akademicki 2015/2016. (1) Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Dr Sztembis. Dr Sztembis. Rok akademicki 2015/2016. (1) Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot (1) Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Rok akademicki 2015/2016 Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki (1) Nazwa Badania naukowe w położnictwie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod - (4) Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2014/2015

SYLABUS na rok 2014/2015 SYLABUS na rok 201/2015 (1) Nazwa przedmiotu Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/6 Wykorzystanie komputerów w w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/6 Wykorzystanie komputerów w w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4//6 Wykorzystanie komputerów w w języku polskim Nazwa przedmiotu tłumaczeniach w języku angielskim Computers and Translation USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/3/4 Kreowanie dobrego wizerunku w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. M4/3/4 Kreowanie dobrego wizerunku w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/4 Kreowanie dobrego wizerunku w języku polskim Nazwa przedmiotu w biznesie w języku angielskim Image creation in business USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

(1) Nazwa przedmiotu. Poradnictwo laktacyjne (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

(1) Nazwa przedmiotu. Poradnictwo laktacyjne (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot (1) Nazwa Poradnictwo laktacyjne (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod - (4) Studia Kierunek studiów Poziom Forma studiów

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 Kod PNS modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu I nforma cje ogólne Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

Mgr Paulina Żołnierczyk. Mgr Paulina Żołnierczyk

Mgr Paulina Żołnierczyk. Mgr Paulina Żołnierczyk (1) Nazwa przedmiotu Ergonomia pracy położnej (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Lektorat języka obcego B2 Foreign language course B2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów wszystkie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Roman Kluza. Dr n. med. Roman Kluza

Dr n. med. Roman Kluza. Dr n. med. Roman Kluza (1) Nazwa przedmiotu Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/EIR/OKK USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Ochrona konkurencji i konsumenta w UE Competition and consumer

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Raba

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Raba (1) Nazwa przedmiotu Diagnostyka prenatalna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim M4/2/6 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Psychologia rozwoju dziecka Psychology of Child Development Kierunek

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Wykład OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Wykład OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M1/8 Nazwa przedmiotu w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Podstawy przedsiębiorczości Introduction to Entrepreneurship Kierunek

Bardziej szczegółowo

1. Cele i wymiar praktyki tłumaczeniowej. 2. Obowiązki studenta podczas praktyki tłumaczeniowej

1. Cele i wymiar praktyki tłumaczeniowej. 2. Obowiązki studenta podczas praktyki tłumaczeniowej Załącznik Nr 3 do Regulaminu praktyk zawodowych studentów PWSZ w Płocku PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH INSTYTUT NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH KIERUNEK: FILOLOGIA Specjalność: filologia angielska - grupa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. MBAN1_M w języku polskim Matematyka bankowa 1 w języku angielskim Mathematics of banking 1 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. MBAN1_M w języku polskim Matematyka bankowa 1 w języku angielskim Mathematics of banking 1 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU MBAN1_M w języku polskim Matematyka bankowa 1 w języku angielskim Mathematics of banking 1 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

Mgr Bernadeta Kołodziej. Mgr Izabela Kowalska

Mgr Bernadeta Kołodziej. Mgr Izabela Kowalska (1) Nazwa przedmiotu Położnictwo środowiskowe (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Rok akademicki 2015/2016 Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu -

Bardziej szczegółowo

(11) Efekty kształcenia

(11) Efekty kształcenia (1) Nazwa przedmiotu Opieka paliatywna w ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. NS Pr w języku polskim. PRAWO Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW.

KARTA PRZEDMIOTU. NS Pr w języku polskim. PRAWO Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Pr w języku polskim PRAO Nazwa przedmiotu w języku angielskim Law USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów Profil studiów Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałZdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 201/2014 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Wykład

zajęcia w pomieszczeniu Wykład Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU E/FPIA/SRT w języku polskim Strategia rozwoju firmy turystycznej w języku angielskim Development strategy of a tourist company USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Położnictwa, Ginekologii i Opieki Położniczo-Ginekologicznej

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Położnictwa, Ginekologii i Opieki Położniczo-Ginekologicznej Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu Wydział Nauk o Zdrowiu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Kierunek POŁOŻNICTWO Profil kształcenia ogólnoakademicki X praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii.

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Mgr Beata Orłowska-Drzewek.

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Mgr Beata Orłowska-Drzewek. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/O/EWB USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Etyka w biznesie Business Ethics Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Psychiatria

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Lp. Element Opis 1 Nazwa Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia stopnia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Edyta Barnaś. Dr n. med. Jerzy Skoczylas

Dr n. med. Edyta Barnaś. Dr n. med. Jerzy Skoczylas (1) Nazwa przedmiotu Podstawy onkologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. PP-PAR w języku polskim. Parazytologia Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Parasitology USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. PP-PAR w języku polskim. Parazytologia Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Parasitology USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu w języku polskim Parazytologia Nazwa przedmiotu w języku angielskim Parasitology USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU M2/1/9 w języku polskim Pisanie 2 w języku angielskim Writing 2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Kod PNS modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu Informacje ogólne Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne Obowiązkowy Wydział Nauk o Zdrowiu Położnictwo

Bardziej szczegółowo

Mgr Katarzyna Hul. Mgr Katarzyna Hul

Mgr Katarzyna Hul. Mgr Katarzyna Hul (1) Nazwa przedmiotu Język migowy (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Wykład i ćwiczenia

zajęcia w pomieszczeniu Wykład i ćwiczenia Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/PIF/PZP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przetargi i zamówienia publiczne Public and competitive tendering

Bardziej szczegółowo

Zajęcia w pomieszczeniu Wykład

Zajęcia w pomieszczeniu Wykład KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu EM/O/STM Język polski Prawo skarbowe Nazwa przedmiotu Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów Profil studiów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2014/ 2015

SYLABUS na rok 2014/ 2015 SYLABUS na rok 2014/ 2015 (1) Nazwa przedmiotu Psychiatria (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Roman Kluza. Dr n. med. Roman Kluza

Dr n. med. Roman Kluza. Dr n. med. Roman Kluza (1) Nazwa przedmiotu Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo