S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne"

Transkrypt

1 YL AB U MODUŁ U ( PRZDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod DPGP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Położnictwo, Ginekologia i Pielęgniarstwo położniczo ginekologiczne Obowiązkowy Nauk o Zdrowiu Pielęgniarstwo Nie dotyczy I stopień tacjonarne II rok emestr studiów Liczba przypisanych punktów CT Formy prowadzenia zajęć Osoba odpowiedzialna za moduł Osoby prowadzące zajęcia trona internetowa Język prowadzenia zajęć III, IV 7 Położnictwo: Wykłady 6 godz.; seminaria 4 godz. Ginekologia: Wykłady: 6 godz.; seminaria 4 godz. Pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne: Wykłady 12 godz.; seminaria 8 godz.; zajęcia bez nauczyciela 30 godz.; zajęcia praktyczne 80 godz.; praktyka zawodowa 40 godz. Prof. dr hab. n. med. Witold Malinowski / Położnictwo: Prof. dr hab. n. med. Witold Malinowski Ginekologia: Prof. dr hab. n. med. Andrzej tarczewski, dr hab. n. med. Agnieszka Brodowska, dr n. med. Jolanta Nawrocka-Rutkowska, dr n. med. Berenika Wiśniewska, Pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne: dr n. med. Dorota Ćwiek, dr n. zdr. D. Fryc Polski trona 1 z 16

2 Informacje szczegółowe Cele modułu Wymagania wstępne w zakresie Wiedzy Umiejętności Kompetencji społecznych 1. Zapoznanie z podstawami teoretycznymi opieki pielęgniarskiej nad kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą, jej dzieckiem i rodziną oraz kobietą w każdym okresie jej życia. 2. Przygotowanie do oceny stanu zdrowia kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i jej dziecka oraz kobiety zdrowej, zagrożonej chorobą i chorej ginekologicznie. 3. Przygotowanie do prowadzenia edukacji zdrowotnej i działań profilaktycznych w odniesieniu do kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i jej dziecka oraz kobiety zdrowej, zagrożonej chorobą i chorej ginekologicznie oraz jej rodziny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, socjologii i psychologii. Umiejętności uzyskane w wyniku kształcenia ww. modułów. Umiejętność komunikacji z pacjentką. Opis efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) numer efektu kształcenia tudent, który zaliczył moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi: YMBOL (odniesienie do) posób weryfikacji efektów trona 2 z 16

3 KK kształcenia (forma zaliczeń) DPGPW1 Charakteryzuje objawy zagrożenia życia u kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i kobiety D.W1. chorej ginekologicznie. DPGPW2 Charakteryzuje czynniki ryzyka i zagrożeń zdrowotnych kobiety ciężarnej, rodzącej, D.W2. położnicy i kobiety w chorej ginekologicznie. DPGPW3 Omawia zasady oceny stanu kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i kobiety w chorej D.W4. ginekologicznie. DPGPW4 Przedstawia zasady diagnozowania w położnictwie i ginekologii. D.W5. DPGPW5 Charakteryzuje zasady planowania opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą i kobietą w D.W6. chorej ginekologicznie. DPGPW6 Omawia zasady przygotowania, opieki w trakcie oraz po badaniach i zabiegach diagnostycznych wykonywanych u kobiety ciężarnej, rodzącej, D.W7. położnicy i kobiety w chorej ginekologicznie. DPGPW7 Przedstawia grupy leków i ich działanie na układy i narządy chorego w różnych schorzeniach w położnictwie i ginekologii, w zależności od wieku i stanu zdrowia, z D.W8. uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania. DPGPW8 Charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą i kobietą w chorą D.W9. ginekologicznie. DPGPW9 Przedstawia zasady przygotowania chorej do samoopieki w zależności od jego wieku i stanu D.W10. zdrowia. DPGPW10 Różnicuje reakcje chorej na chorobę i hospitalizację w zależności od jego wieku i stanu D.W11. zdrowia. DPGPW11 Omawia rolę pielęgniarki przy przyjęciu chorej do przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w D.W12. zależności od wieku i stanu zdrowia pacjentki. DPGPW12 Charakteryzuje proces starzenia się w aspekcie bio-psycho-społeczno-ekonomicznym. D.W13. DPGPW13 Wymienia swoiste zasady organizacji opieki położniczo-ginekologicznej w Polsce. D.W14. DPGPW14 Wyjaśnia cel i zasady opieki przedkoncepcyjnej. D.W21. DPGPW15 Charakteryzuje mechanizm i okresy porodu fizjologicznego. D.W22. DPGPW16 Omawia zasady planowania opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej i połogu. D.W23. DPGPW17 Charakteryzuje etiopatogenezę schorzeń ginekologicznych. D.W24. DPGPW18 Omawia następstwa długotrwałego unieruchomienia. D.W25. DPGPW19 Przedstawia zasady żywienia kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i kobiety w chorej D.W30. ginekologicznie. DPGPW20 Omawia kierunki obserwacji pacjentki po zabiegu operacyjnym, w celu zapobiegania D.W33. trona 3 z 16

4 DPGPU1 DPGPU2 DPGPU3 DPGPU4 DPGPU5 DPGPU6 DPGPU7 DPGPU8 DPGPU9 DPGPU10 DPGPU11 DPGPU12 DPGPU13 DPGPU14 DPGPU15 DPGPK1 DPGPK2 DPGPK3 DPGPK4 wczesnym i późnym powikłaniom w ginekologii i położnictwie. Gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki. Rozpoznaje uwarunkowania zachowania zdrowia kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i kobiety w chorej ginekologicznie. Prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób. Ocenia stan ogólny kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i kobiety w chorej ginekologicznie w kierunku powikłań po specjalistycznych badaniach diagnostycznych i powikłań pooperacyjnych. Przygotowuje kobietę ciężarną, rodzącą, położnicę i kobietę w chorą ginekologicznie do badań diagnostycznych pod względem fizycznym i psychicznym. Dokumentuje sytuację zdrowotną pacjentki, jej dynamikę zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską w położnictwie i ginekologii. Rozpoznaje stany nagłego zagrożenia zdrowia w położnictwie i ginekologii. Rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczo-pielęgnacyjnego w położnictwie i ginekologii. Prowadzi rehabilitację przyłóżkową i usprawnianie ruchowe pacjentki oraz aktywizację z wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej. Prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans płynów pacjenta. Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu terapeutycznego. Asystuje lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych i leczniczych w położnictwie i ginekologii. Prowadzi dokumentację opieki nad chorą: kartę obserwacji, zabiegów pielęgniarskich i raportów, kartę rejestru zakażeń szpitalnych, profilaktyki i leczenia odleżyn oraz kartę informacyjną z zaleceniami w zakresie samoopieki. Dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju problemów pielęgnacyjnych. Przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza. zanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece ystematycznie wzbogacać wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie zadań zawodowych D.U1. D.U2. D.U5. D.U10. D.U12. D.U13. D.U16. D.U20. D.U24. D.U25. D.U26. D.U27. D.U28. D.U32. D.U33. D.K1. D.K2. D.K3. D.K4. R R R R R R trona 4 z 16

5 Wykład Zajęcia seminaryjne Ćw. laborat. Ćw. projektowe Ćwiczenia kliniczne Bez nauczyciela Zajęcia praktyczne Praktyki zawodowe DPGPK5 Przestrzega praw pacjenta D.K5. DPGPK6 Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe D.K6. DPGPK7 Przestrzega tajemnicy zawodowej D.K7. DPGPK8 Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad D.K8. kodeksu etyki zawodowej DPGPK9 Jest otwartym na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta D.K9. DPGPK10 Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami D.K10. Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć Forma zajęć dydaktycznych numer efektu kształcenia ymbol modułu lub tudent, który zaliczył moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi: DPGPW1 DPGPW2 DPGPW3 DPGPW4 DPGPW5 DPGPW6 DPGPW7 Charakteryzuje objawy zagrożenia życia u kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i kobiety w chorej ginekologicznie Charakteryzuje czynniki ryzyka i zagrożeń zdrowotnych kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i kobiety w chorej ginekologicznie Omawia zasady oceny stanu kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i kobiety w chorej ginekologicznie Przedstawia zasady diagnozowania w pielęgniarstwie położniczoginekologicznym Charakteryzuje zasady planowania opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą i kobietą w chorej ginekologicznie Omawia zasady przygotowania, opieki w trakcie oraz po badaniach i zabiegach diagnostycznych wykonywanych u kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i kobiety w chorej ginekologicznie Przedstawia grupy leków i ich działanie na układy i narządy chorego w różnych schorzeniach w położnictwie i ginekologii, w zależności od wieku i stanu zdrowia, z uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania trona 5 z 16

6 DPGPW8 DPGPW9 DPGPW10 DPGPW11 DPGPW12 DPGPW13 DPGPW14 DPGPW15 DPGPW16 DPGPW17 DPGPW18 DPGPW19 DPGPW20 Charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą i kobietą w chorą ginekologicznie Przedstawia zasady przygotowania chorej do samoopieki w zależności od jego wieku i stanu zdrowia Różnicuje reakcje chorej na chorobę i hospitalizację w zależności od jego wieku i stanu zdrowia Omawia rolę pielęgniarki przy przyjęciu chorej do przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w zależności od wieku i stanu zdrowia pacjentki Charakteryzuje proces starzenia się w aspekcie bio-psycho-społecznoekonomicznym Przedstawia swoiste zasady organizacji opieki położniczoginekologicznej w Polsce Wyjaśnia cel i zasady opieki przedkoncepcyjnej Charakteryzuje mechanizm i okresy porodu fizjologicznego Omawia zasady planowania opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej i połogu Charakteryzuje etiopatogenezę schorzeń ginekologicznych Omawia następstwa długotrwałego unieruchomienia Przedstawia zasady żywienia kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i kobiety w chorej ginekologicznie Omawia kierunki obserwacji pacjentki po zabiegu operacyjnym, w celu zapobiegania wczesnym i późnym powikłaniom DPGPU1 Gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki DPGPU2 Rozpoznaje uwarunkowania zachowania zdrowia kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i kobiety w chorej ginekologicznie trona 6 z 16

7 DPGPU3 DPGPU4 DPGPU5 DPGPU6 DPGPU7 Prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób. Ocenia stan ogólny kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i kobiety w chorej ginekologicznie w kierunku powikłań po specjalistycznych badaniach diagnostycznych i powikłań pooperacyjnych Przygotowuje kobietę ciężarną, rodzącą, położnicę i kobietę w chorą ginekologicznie do badań diagnostycznych pod względem fizycznym i psychicznym Dokumentuje sytuację zdrowotną pacjentki, jej dynamikę zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską Rozpoznaje stany nagłego zagrożenia zdrowia DPGPU8 Rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczopielęgnacyjnego w położnictwie i ginekologii DPGPU9 DPGPU10 DPGPU11 DPGPU12 DPGPU13 DPGP14 DPGP15 DPGPK1 DPGPK2 Prowadzi rehabilitację przyłóżkową i usprawnianie ruchowe pacjentki oraz aktywizację z wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej Prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans płynów pacjenta Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu terapeutycznego Asystuje lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych i leczniczych w położnictwie i ginekologii Prowadzi dokumentację opieki nad chorą: kartę obserwacji, zabiegów pielęgniarskich i raportów, kartę rejestru zakażeń szpitalnych, profilaktyki i leczenia odleżyn oraz kartę informacyjną z zaleceniami w zakresie samoopieki Dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju problemów pielęgnacyjnych Przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza zanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece ystematycznie wzbogacać wiedzę zawodową i kształtować umiejętności, dążąc do trona 7 z 16

8 profesjonalizmu DPGPK3 Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece DPGPK4 DPGPK5 Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie zadań zawodowych Przestrzega praw pacjenta DPGPK6 DPGPK7 Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe Przestrzega tajemnicy zawodowej DPGPK8 Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej DPGPK9 Jest otwartym na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta DPGPK10 Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami Treść modułu (przedmiotu) kształcenia ymbol treści kształcenia TK01 TK02 TK03 TK04 TK05 TK06 TK07 ymbol treści kształcenia Opis treści kształcenia: Położnictwo Rozpoznanie ciąży. Ocena ryzyka położniczego. Poradnictwo genetyczne. Metody diagnostyczne w ciąży fizjologicznej i ciąży wysokiego ryzyka. Nieprawidłowy czas trwania ciąży. Rozpoznanie, postępowanie diagnostyczne i lecznicze w porodzie przedwczesnym. Rozpoznanie i postępowanie w ciąży ze współistnieniem chorób. Opieka nad ciężarną z cukrzycą. Opieka nad kobietą z nadciśnieniem indukowanym ciążą. Zakażenia w połogu. tany nagłe w położnictwie: krwawienia w czasie ciąży/porodu. tany nagłe w położnictwie: zagrażająca rzucawka i rzucawka. tany nagłe w położnictwie: zespół DIC. Wstrząs w położnictwie. Opis treści kształcenia: Ginekologia Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu DPGPW1, DPGPW2, DPGPW4, DPGPW6, DPGPW13, DPGPU2, DPGPU5, DPGPU11, DPGPU12, DPGPW1, DPGPW4, DPGPW6, DPGPU3, DPGPU7, DPGPU8, DPGPW1, DPGPW2, DPGPW3, DPGPW4, DPGPW6, DPGPW7, DPGPU3, DPGPU7, DPGPU8, DPGPU10, DPGPW1, DPGPW4, DPGPU3, DPGPU8, DPGPW1, DPGPW4, DPGPW7, DPGPU3, DPGPU7, DPGPU8, DPGPW1, DPGPW4, DPGPW7, DPGPU3, DPGPU7, DPGPU8, DPGPW1, DPGPW4, DPGPW7, DPGPU3, DPGPU7, DPGPU8, Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu TK08 Diagnostyka w ginekologii, podstawowe badania DPGPW2, DPGPW4, trona 8 z 16

9 TK09 TK10 profilaktyczne. Najczęstsze zabiegi operacyjne. ndometrioza, podział kliniczny, diagnostyka i leczenie. DPGPW6, DPGPU2, DPGPU5, DPGPU11, DPGPU12, DPGPW1, DPGPU3, DPGPU8, DPGPU11, DPGPU12, DPGPW4, DPGPW6, DPGPW7, DPGPW17, DPGPU3, DPGPU7, DPGPU8, TK11 Metody planowania rodziny DPGPU2, DPGPU14, TK12 TK13 ymbol treści kształcenia TK14 TK15 TK16 TK17 TK18 TK19 TK20 Nietrzymanie moczu, epidemiologia, diagnostyka i leczenie. Zaburzenia statyki narządu rodnego, epidemiologia, diagnostyka i leczenie. Opis treści kształcenia: Pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne Czynniki wpływające na zdrowie reprodukcyjne. dukacja zdrowotna w opiece przedkoncepcyjnej. Opieka nad ciężarną, jej mężem i dzieckiem w fizjologii ciąży. Higiena i odżywianie w ciąży, zagadnienia prawne dotyczące ochrony kobiet w ciąży. Przygotowanie do porodu. Opieka w czasie porodu. Poród uliczny. Pielęgnacja kobiety z zapaleniem lub zakażeniem narządu rodnego. Problemy ginekologii wieku dziecięcego. Opieka pielęgniarska nad małżonkami z problemem niepłodności. Problemy pielęgnacyjne kobiet w okresie klimakterium. dukacja pacjentki. DPGPW4, DPGPW6, DPGPW17, DPGPU3, DPGPU8, DPGPW1, DPGPW4, DPGPW6, DPGPW17, DPGPU3, DPGPU8, Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu DPGPW2, DPGPW14, DPGPU2, DPGPU14, DPGPW1, DPGPW2, DPGPW3, DPGPW5, DPGPW8, DPGPW9, DPGPW10, DPGPW11, DPGPW16, DPGPW19, DPGPU1, DPGPU2, DPGPU4, DPGPU6, DPGPU8, DPGPU13, DPGPU14, DPGPU15, DPGPW1, DPGPW3, DPGPW5, DPGPW8, DPGPW10, DPGPW15, DPGPU2, DPGPU4, DPGPU6, DPGPU7, DPGPU8, DPGPU13, DPGPU14, DPGPW3, DPGPW5, DPGPW8, DPGPW10, DPGPW17, DPGPU1, DPGPU3, DPGPU4, DPGPU6, DPGPU7, DPGPU13, DPGPU14, DPGPU15, DPGPW5, DPGPW8, DPGPW10, DPGPW11, DPGPW17, DPGPU1, DPGPU3, DPGPU4, DPGPU6, DPGPU8, DPGPU13, DPGPU14, DPGPU15, DPGPW4, DPGPW5, DPGPW8, DPGPW10, DPGPW11, DPGPW17, DPGPU1, DPGPU3, DPGPU4, DPGPU6, DPGPU8, DPGPU13, DPGPU14, DPGPU15, DPGPW3, DPGPW5, DPGPW7, DPGPW8, trona 9 z 16

10 TK21 TK22 TK23 TK24 TK25 TK26 TK27 Karmienie naturalne. Zalety, zasady, techniki karmienia naturalnego. Problemy z karmieniem naturalnym. Opieka pielęgniarska nad kobietą w czasie połogu. Noworodek. Postępowanie z noworodkiem po porodzie. pecyfika opieki nad noworodkiem. tany przejściowe noworodka Przygotowanie do operacji ginekologicznej i pielęgnacja po operacji. Rola pielęgniarki w zapobieganiu nowotworom narządu rodnego i sutka. Metody sterowania płodnością. Piśmiennictwo i pomoce naukowe DPGPW10, DPGPW12, DPGPW17, DPGPU1, DPGPU2, DPGPU3, DPGPU4, DPGPU6, DPGPU8, DPGPU13, DPGPU14, DPGPU15, DPGPW19, DPGPU2, DPGPU14, DPGPW3, DPGPW5, DPGPW8, DPGPW10, DPGPU3, DPGPU4, DPGPU6, DPGPU13, DPGPU14, DPGPU15, DPGPW1, DPGPW5, DPGPW8, DPGPW9, DPGPW10, DPGPW16, DPGPW19, DPGPU1, DPGPU2, DPGPU3, DPGPU4, DPGPU6, DPGPU8, DPGPU9, DPGPU13, DPGPU14, DPGPU15, DPGPW3, DPGPW5, DPGPW8, DPGPW10, DPGPU1, DPGPU2, DPGPU4, DPGPU6, DPGPU8, DPGPU13, DPGPU14, DPGPU15, DPGPW5, DPGPW6, DPGPW8, DPGPW9, DPGPW10, DPGPW11, DPGPW18, DPGPW19, DPGPW20, DPGPU1, DPGPU3, DPGPU4, DPGPU6, DPGPU8, DPGPU9, DPGPU10, DPGPU13, DPGPU14, DPGPU15, DPGPW1, DPGPW5, DPGPW9, DPGPW10, DPGPW17, DPGPW18, DPGPU1, DPGPU3, DPGPU4, DPGPU6, DPGPU8, DPGPU13, DPGPU14, DPGPU15, DPGPU2, DPGPU14, 1. Bień A.: Opieka nad kobietą ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Bręborowicz G. H.: Położnictwo i Ginekologia. Repetytorium. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Bręborowicz G. H.: Położnictwo i Ginekologia. Tom I i II. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Banaszkiewicz A. i in.: Karmienie piersią. krypt dla studentów medycyny. IMiDz, Warszawa Łepecka-Klusek C.: Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa trona 10 z 16

11 Nakład pracy studenta (bilans punktów CT) Forma nakładu pracy studenta (udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) Obciążenie studenta [h] Nauczyciel tudent Średnia Godziny kontaktowe z nauczycielem 190 Przygotowanie do seminariów 10 Czytanie wskazanej literatury 10 Przygotowanie programu edukacji 10 Przygotowanie do egzaminu 10 umaryczne obciążenie pracą studenta 230 Punkty CT za moduł 7 Uwagi Metody oceniania : egzamin- rozwiązanie problemu sprawdzenie umiejętności praktycznych R raport trona 11 z 16

12 Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk. Karta praktyki: Nazwa praktyki Kod praktyki Typ praktyki (obowiązkowa, obieralna) Poziom praktyki Pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne PPG obowiązkowa podstawowy Rok /semestr studiów II rok, I semestr-oddział ginekologii II rok, II semestr-oddział położniczo-noworodkowy Liczba przypisanych punktów CT 5 Nazwisko opiekuna (kierownika praktyki) Dr n. med. Dorota Ćwiek Cele praktyki 1. Przygotowanie studenta do kompleksowej opieki nad ciężarną, położnicą, noworodkiem i kobietą w każdym okresie jej życia. 2. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności z zakresu realizowania przez pielęgniarkę funkcji opiekuńczej, wychowawczej, promowania zdrowia, profilaktycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej, których kształtowanie rozpoczęto w warunkach pracowni pielęgniarstwa. 3. Kształtowanie umiejętności z zakresu w/w funkcji, które mogą być tylko realizowane w warunkach naturalnych pobytu pacjenta. 4. Kształtowanie umiejętności dotyczących planowania i organizowania pracy, podejmowania decyzji zawodowych i współpracy z członkami zespołu terapeutycznego. 5. Poznanie specyfiki pracy pielęgniarki z indywidualnym pacjentem według kategorii opieki I, II, III. 6. Kształtowanie umiejętności doboru metod i środków w rozwiązywaniu problemów pacjenta oraz dokumentowania opieki pielęgniarskiej. fekty kształcenia Załącznik 1 Forma realizacji i wymiar praktyki Zajęcia praktyczne w oddziale ginekologii - 40 godzin Zajęcia praktyczne w oddziale położniczonoworodkowym 40 godzin Praktyka zawodowa 40 godzin Wymagania wstępne i inne wymagania wobec studenta Treści merytoryczne praktyki Załącznik 1 Zaliczenie zajęć teoretycznych z Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa położniczoginekologicznego. Piśmiennictwo 1. Bień A.: Opieka nad kobietą ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Boyle M. (tłum. pod red. Iwanowicz-Palus G.): tany nagłe w okresie okołoporodowym. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa trona 12 z 16

13 Metody weryfikacji efektów kształcenia i kryteria oceny Język realizowanej praktyki Odniesienie efektów kształcenia praktyki do efektów kształcenia zapisanych dla programu studiów Dodatkowe wskaźniki w tym oszacowanie liczby punktów CT Miejsce praktyki Bręborowicz G. H.: Ciąża wysokiego ryzyka. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań Załącznik 1 Język polski Załącznik 2 Klinika Położnictwa, Ginekologii i Neonatologii PUM Klinika Medycyny Matczyno - Płodowej i Ginekologii PUM Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt PUM Klinika Ginekologii i Uroginekologii PUM amodzielny Publiczny pecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdroje trona 13 z 16

14 Załącznik Nr 1 (Zajęcia Praktyczne - ZP) Temat Czas realizacji (Liczba godzin) Zasady opieki nad położnicą w oddziale położniczym. pecyfika oddziału 2 położniczo-noworodkowego. Przyjęcie położnicy i noworodka na 3 oddział. Problemy pielęgnacyjne położnicy w fizjologicznym przebiegu połogu. dukacja zdrowotna. 5 Problemy pielęgnacyjne położnicy w nieprawidłowym przebiegu połogu. dukacja zdrowotna. 10 Obserwacja noworodka donoszonego. Pielęgnacja noworodka donoszonego. Zabiegi diagnostyczne i lecznicze u noworodka. Udział pielęgniarki w promowaniu karmienia naturalnego. pecyfika oddziału ginekologii operacyjnej. 2 Przyjęcie pacjentki na oddział ginekologii operacyjnej. Udział pielęgniarki w zabiegach diagnostyczno-leczniczych na oddziale ginekologii operacyjnej. Przygotowanie do operacji ginekologicznej. Udział pielęgniarki w zabiegach diagnostyczno-leczniczych na oddziale ginekologii operacyjnej. Postępowanie po operacji ginekologicznej. Problemy pielęgnacyjne kobiet ze schorzeniem onkologicznym narządu rodnego lub sutka. dukacja pacjentki. 15 Oddział położniczo-neonatologiczny Oddział ginekologiczny KK D.W4, D.W5, D.W7, D.W8, D.W9, D.W11, D.W14, D.U26, D.U28, D.U33, D.K1- D.K10 D.W4, D.W6, D.W9, D.W12, D.U1, D.U2, D.U10, D.K1- D.K10 D.W1, D.W2, D.W4, D.W5, D.W6, D.W7, D.W10, D.W23, D.W30, D.U1, D.U2, D.U10, D.U12, D.U13, D.U16, D.U20, D.U24, D.U27, D.U32, D.K1- D.K10 D.W1, D.W2, D.W4, D.W5, D.W6, D.W7, D.W10, D.W30, D.W33, D.U1, D.U5, D.U10, D.U12, D.U13, D.U16, D.U20, D.U24, D.U25, D.U27, D.U32, D.K1- D.K10 D.W1, D.W2, D.W4, D.W5, D.U1, D.U2, D.U10, D.K1- D.K10 D.W1, D.W4, D.W5, D.W6, D.W7, D.W8, D.U1, D.U5, D.U12, D.U13, D.U20, D.U27, D.U32, D.K1-D.K10 D.W6, D.W10, D.W30, D.U1, D.K1- D.K10 D.W4, D.W5, D.W7, D.W8, D.W9, D.W11, D.U26, D.U28, D.U33, D.K1- D.K10 D.W4, D.W6, D.W9, D.W12, D.U1, D.U2, D.U10, D.K1- D.K10 D.W1, D.W2, D.W4, D.W5, D.W6, D.W7, D.W10, D.W24, D.U1, D.U5, D.U10, D.U12, D.U13, D.U16, D.U20, D.U27, D.U32, D.K1-D.K10 D.W1, D.W2, D.W4, D.W5, D.W6, D.W7, D.W10, D.W25, D.W30, D.W33, D.U1, D.U5, D.U10, D.U12, D.U13, D.U16, D.U20, D.U24, D.U25, D.U27, D.U32, D.K1-D.K10 D.W1, D.W2, D.W4, D.W5, D.W6, D.W7, D.W10, D.W24, D.W25, D.W30, D.W33, D.U1, D.U5, D.U10, D.U12, D.U13, D.U16, D.U20, D.U24, D.U25, D.U27, D.U32, D.K1- D.K10 posób weryfikacj i R R RP RP R R RP R R R R RP trona 14 z 16

15 Załącznik Nr 2 (Zajęcia Praktyczne - ZP, Praktyki Zawodowe - PZ ) KK D.W1 D.W2 D.W4 D.W5 D.W6 D.W7 D.W8 D.W9 D.W10 D.W11 D.W12 D.W14 D.W23 D.W24 D.W25 D.W30 D.W33 Czynności szczegółowe charakteryzuje objawy zagrożenia życia u położnicy. charakteryzuje objawy zagrożenia życia u noworodka. charakteryzuje objawy zagrożenia życia u kobiety w chorej ginekologicznie. charakteryzuje czynniki ryzyka i zagrożeń zdrowotnych położnicy. charakteryzuje czynniki ryzyka i zagrożeń zdrowotnych noworodka. charakteryzuje czynniki ryzyka i zagrożeń zdrowotnych kobiety w chorej ginekologicznie. Opisze zasady oceny stanu położnicy. Opisze zasady oceny stanu noworodka. Opisze zasady oceny stanu kobiety chorej ginekologicznie. Przedstawi zasady diagnozowania w położnictwie. Przedstawi zasady diagnozowania w neonatologii. Przedstawi zasady diagnozowania w ginekologii. charakteryzuje zasady planowania opieki nad położnicą. Zaplanuje edukację zdrowotną dla położnicy. charakteryzuje zasady planowania opieki nad noworodkiem. charakteryzuje zasady planowania opieki nad kobietą w chorej ginekologicznie. Zaplanuje edukację zdrowotną dla chorej ginekologicznie. Opisze zasady przygotowania, opieki w trakcie oraz po badaniach i zabiegach diagnostycznych wykonywanych u położnicy. Opisze zasady przygotowania, opieki w trakcie oraz po badaniach i zabiegach diagnostycznych wykonywanych u kobiety w chorej ginekologicznie. Przedstawi grupy leków i ich działanie na układy i narządy chorego w różnych schorzeniach w położnictwie i ginekologii, w zależności od wieku i stanu zdrowia, z uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania. charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad położnicą. charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad noworodkiem. charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad kobietą w chorą ginekologicznie. Przedstawi zasady przygotowania położnicy do samoopieki. Przedstawi zasady przygotowania kobiety chorej ginekologicznie do samoopieki w zależności od jego wieku i stanu zdrowia. Różnicuje reakcje położnicy na chorobę i hospitalizację. Różnicuje reakcje chorej ginekologicznie na chorobę i hospitalizację w zależności od jego wieku i stanu zdrowia. Opisze rolę pielęgniarki przy przyjęciu położnicy w oddział położniczy w zależności od stanu zdrowia pacjentki. Opisze rolę pielęgniarki przy przyjęciu noworodka w oddział noworodkowy w zależności stanu zdrowia pacjentki. Opisze rolę pielęgniarki przy przyjęciu chorej ginekologicznie w oddział ginekologiczny w zależności od wieku i stanu zdrowia pacjentki. Przedstawi swoiste zasady organizacji opieki położniczo-ginekologicznej w Polsce. Opisze zasady planowania opieki nad kobietą w połogu. Identyfikuje etiopatogenezę schorzeń ginekologicznych. Opisze następstwa długotrwałego unieruchomienia po operacjach ginekologicznych. Przedstawi zasady żywienia położnicy. Przedstawi zasady żywienia noworodka. Przedstawi zasady żywienia kobiety w chorej ginekologicznie. Opisze kierunki obserwacji położnicy po zabiegu operacyjnym, w celu zapobiegania wczesnym i późnym powikłaniom. Opisze kierunki obserwacji pacjentki ginekologicznej po zabiegu operacyjnym, w celu zapobiegania wczesnym i późnym powikłaniom. trona 15 z 16

16 D.U1 D.U2 D.U5 D.U10 D.U12 D.U13 D.U16 D.U20 D.U24 D.U25 D.U26 D.U27 D.U28 D.U32 D.U33 Gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki wobec położnicy. Gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki wobec noworodka. Gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki wobec kobiety chorej ginekologicznie. Rozpozna uwarunkowania zachowania zdrowia położnicy. Rozpozna uwarunkowania zachowania zdrowia noworodka. Rozpozna uwarunkowania zachowania zdrowia kobiety w chorej ginekologicznie. Prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób w położnictwie. Prowadzi edukację zdrowotną w połogu. Prowadzi edukację w zakresie karmienia piersią. Prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób w ginekologii. Oceni stan ogólny kobiety położnicy w kierunku powikłań po specjalistycznych badaniach diagnostycznych i powikłań pooperacyjnych. Oceni stan ogólny noworodka w kierunku powikłań po specjalistycznych badaniach diagnostycznych. Oceni stan ogólny kobiety w chorej ginekologicznie w kierunku powikłań po specjalistycznych badaniach diagnostycznych i powikłań pooperacyjnych. Przygotuje położnicę do badań diagnostycznych pod względem fizycznym i psychicznym. Przygotuje kobietę w chorą ginekologicznie do badań diagnostycznych pod względem fizycznym i psychicznym. Dokumentuje sytuację zdrowotną położnicy, jej dynamikę zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską. Dokumentuje sytuację zdrowotną noworodka, jej dynamikę zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską. Dokumentuje sytuację zdrowotną pacjentki chorej ginekologicznie, jej dynamikę zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską. Rozpozna stany nagłego zagrożenia zdrowia w położnictwie. Rozpozna stany nagłego zagrożenia zdrowia w ginekologii. Rozpozna powikłania leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczo-pielęgnacyjnego w położnictwie i ginekologii. Prowadzić rehabilitację przyłóżkową i usprawnianie ruchowe pacjentki oraz aktywizację z wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej. Prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans płynów położnicy po porodzie operacyjnym. Prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans płynów chorej ginekologicznie po operacji. Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu terapeutycznego. Asystuje lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych i leczniczych w położnictwie. Asystuje lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych i leczniczych w ginekologii. Prowadzi dokumentację opieki nad chorą: kartę obserwacji, zabiegów pielęgniarskich i raportów, kartę rejestru zakażeń szpitalnych, profilaktyki i leczenia odleżyn oraz kartę informacyjną z zaleceniami w zakresie samoopieki. Dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju problemów pielęgnacyjnych. Przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza. trona 16 z 16

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu DOSP Nazwa modułu Psychiatria i Pielęgniarstwo Psychiatryczne Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 I nforma cje ogólne Kod NS-PP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Wieloczynnikowe aspekty uzależnień

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Wieloczynnikowe aspekty uzależnień YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Wieloczynnikowe aspekty uzależnień

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod ORiN modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Rehabilitacja i Pielęgnowanie

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Lp. Element Opis 1 Nazwa Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia stopnia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU OPIS

KARTA PRZEDMIOTU OPIS CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod CPZ modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Promocja zdrowia (rok akademicki 2014/2015)

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Wieloczynnikowe aspekty uzależnień

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Wieloczynnikowe aspekty uzależnień S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Wieloczynnikowe aspekty uzależnień

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Wieloczynnikowe problemy uzależnień

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Wieloczynnikowe problemy uzależnień YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Wieloczynnikowe problemy uzależnień

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 Kod PNS modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu I nforma cje ogólne Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo - ginekologiczne dr n. o zdr. Dorota Izabela Piechocka mgr Anna Kordyńska

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo - ginekologiczne dr n. o zdr. Dorota Izabela Piechocka mgr Anna Kordyńska Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne modułu/przedmiotu. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne modułu/przedmiotu. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo,

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Geriatria i Pielęgniarstwo Geriatryczne. Pielęgniarstwo Nie dotyczy

I nforma c j e ogólne. Geriatria i Pielęgniarstwo Geriatryczne. Pielęgniarstwo Nie dotyczy S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod DGiPG modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Geriatria i Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

13. Typ modułu kształcenia. 1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień

13. Typ modułu kształcenia. 1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa : 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów Położnictwo,

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 I nforma cje ogólne Kod NS-PP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne - wykłady

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne - wykłady Nazwa programu (kierunku) Specjalność: Nazwa przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Pielęgniarstwo Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Poziom i

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów Rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych Praktyka zawodowa z Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Studia stacjonarne Autor programu: dr Stanisława Talaga Liczba godzin : 160 godz.;4 tygodnie Czas realizacji; II rok ;semestr IV Miejsce

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 I nforma cje ogólne Kod NS-PP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Opieka paliatywna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Opieka paliatywna YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod DOP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Opieka paliatywna Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Balneologia i leczenie uzdrowiskowe. Nie dotyczy. Dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska

I nforma c j e ogólne. Balneologia i leczenie uzdrowiskowe. Nie dotyczy. Dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska YL AB U MODUŁ U (PRZDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Balneologia i leczenie uzdrowiskowe

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Promocja zdrowia przedmiot do

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE Studia pierwszego stopnia stacjonarne

KARTA PRZEDMIOTU. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE Studia pierwszego stopnia stacjonarne CECHA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Poziom realizacji przedmiotu Jednostka realizująca KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych Kod podmiotu IP.1/OS -R i PN Kierunek

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych - opis przedmiotu

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych - opis przedmiotu Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych Kod przedmiotu 12.6-WL-PielP-REHAB Wydział Wydział Lekarski

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne ETYKA ZAWODU DIETETYKA. nie dotyczy

I nforma c j e ogólne ETYKA ZAWODU DIETETYKA. nie dotyczy Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /2012 S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Nie dotyczy. Pierwszy. 4 Wykłady - 20 godz., Ćwiczenia 30 godz., Ćwiczenia kliniczne 40 godz. Dr hab. n. zdr.

I nforma c j e ogólne. Nie dotyczy. Pierwszy. 4 Wykłady - 20 godz., Ćwiczenia 30 godz., Ćwiczenia kliniczne 40 godz. Dr hab. n. zdr. YL AB U MODUŁ U (PRZDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Diagnostyka funkcjonalna i programowanie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne Nazwa modułu Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok, semestr studiów np. rok, semestr (I i II)

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Wieloczynnikowe problemy uzależnień

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania fizykalne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania fizykalne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod CBF modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Badania fizykalne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychologia

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychologia YL AB U MODUŁ U ( PRZDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu BPsych Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Psychologia Obowiązkowy Wydział

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu S-PRP Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Fizjologia ciąży

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Fizjologia ciąży Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Fizjologia ciąży Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Zp Anatomia, Fizjologia, Podstawy pielęgniarstwa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Zp Anatomia, Fizjologia, Podstawy pielęgniarstwa Nazwa programu (kierunku) Specjalność: Nazwa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Pielęgniarstwo Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Poziom i forma studiów Ścieżka

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Podstawy psychoterapii

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Podstawy psychoterapii SYLABUS MODUŁU (PRZDMIOTU) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 Informacje ogólne Kod S-PPL modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu Podstawy psychoterapii Obowiązkowy Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2015/2016

SYLABUS na rok 2015/2016 SYLABUS na rok 015/016 (1) Nazwa przedmiotu Promocja zdrowia () Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Kod PNS modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu Informacje ogólne Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne Obowiązkowy Wydział Nauk o Zdrowiu Położnictwo

Bardziej szczegółowo

W roku akademickim 2014/2015 zajęcia koordynuje dr hab. n. med. Jolanta Kucharska-Mazur.

W roku akademickim 2014/2015 zajęcia koordynuje dr hab. n. med. Jolanta Kucharska-Mazur. REGULAMIN Zajęć z przedmiotu Wieloczynnikowe aspekty uzależnień dla studentów Fizjoterapii II roku studiów I stopnia stacjonarnych. Regulamin obowiązuje od roku akademickiego 2014/15. Rodzaje zajęć: Wykłady

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pielęgniarstwo wielokulturowe

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pielęgniarstwo wielokulturowe S YL AB US MODUŁ U ( PRZDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod S-PW modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Pielęgniarstwo wielokulturowe

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Zdrowie publiczne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Zdrowie publiczne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod BZP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Zdrowie publiczne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Psychiatria Obowiązkowy Wydział

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2014/2015. (1) Nazwa przedmiotu Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii

SYLABUS na rok 2014/2015. (1) Nazwa przedmiotu Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii SYLABUS na rok 2014/2015 (1) Nazwa przedmiotu Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii.

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy psychoterapii

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy psychoterapii Kod S-PP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu Specjalność - Poziom studiów Forma studiów Rok studiów I nforma cje ogólne Podstawy psychoterapii

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pierwszy

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pierwszy YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Diagnostyka funkcjonalna i programowanie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

S Y L ABUS M O D U ŁU (PRZEDM I O T U) Geriatria i Pielęgniarstwo Geriatryczne

S Y L ABUS M O D U ŁU (PRZEDM I O T U) Geriatria i Pielęgniarstwo Geriatryczne S Y L ABUS M O D U ŁU (PRZEDM I O T U) I n f o r m a c j e o g ó l n e Kod modułu DGP Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Geriatria

Bardziej szczegółowo

Badania fizykalne - opis przedmiotu

Badania fizykalne - opis przedmiotu Badania fizykalne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Badania fizykalne Kod przedmiotu 12.0-WP-PielP-BFIZ-Sk-S14_pNadGenW0UQF Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2014/2015

SYLABUS na rok 2014/2015 SYLABUS na rok 201/2015 (1) Nazwa przedmiotu Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. P. Pawłowski (wykład) dr n. med. Z. Foryś (wykład) dr n. med. Z. Foryś (zajęcia praktyczne)

prof. dr hab. P. Pawłowski (wykład) dr n. med. Z. Foryś (wykład) dr n. med. Z. Foryś (zajęcia praktyczne) 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów Psychiatria

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA W GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWIE KATEDRY ZDROWIA KOBIETY Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 8 00-15 30 PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z PRZEDMIOTU PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałLekarski i Nauk o Zdrowiu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne modułu/przedmiotu. 4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, Rok III, sem.

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne modułu/przedmiotu. 4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, Rok III, sem. Lp. Element Opis 1 Nazwa Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne II Kod przedmiotu

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne II Kod przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne II Kod przedmiotu 12.6-WP-PielP-CHIR2-E-S14_pNadGen31IND Wydział

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Badania fizykalne. Rok studiów II rok 2016/2017

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Badania fizykalne. Rok studiów II rok 2016/2017 Kod modułu CBF Nazwa modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne Badania fizykalne Obowiązkowy Nauk o Zdrowiu Pielęgniarstwo Nie dotyczy

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy psychiatrii

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy psychiatrii Załącznik Nr do Uchwały Nr 14/2012 S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod KPP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu Podstawy psychiatrii Obowiązkowy Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo. Kod przedmiotu P-1-P-APZŻ- studia stacjonarne w/zp. Zajęcia zorganizowane: 45h/40h - 3,5 Praca własna studenta: 30 h+40hpz 1,5

Pielęgniarstwo. Kod przedmiotu P-1-P-APZŻ- studia stacjonarne w/zp. Zajęcia zorganizowane: 45h/40h - 3,5 Praca własna studenta: 30 h+40hpz 1,5 Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok II semestr III PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA (oddział wewnętrzny, oddział gastroenterologii) 1. Rola i zadania pielęgniarki w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia praktyczne)

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia praktyczne) 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Promocja zdrowia dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Zakażenia szpitalne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Zakażenia szpitalne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod CZS modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Zakażenia szpitalne Do wyboru

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo POMOSTOWE Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychologia kliniczna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychologia kliniczna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Nazwa modułu Psychologia kliniczna Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Dydaktyka medyczna. Pielęgniarstwo Nie dotyczy

I nforma c j e ogólne. Dydaktyka medyczna. Pielęgniarstwo Nie dotyczy S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod SS-D modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Dydaktyka medyczna Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Fizjoterapia oparta na dowodach

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Fizjoterapia. Nie dotyczy. Pierwszy/Drugi

I nforma c j e ogólne. Fizjoterapia. Nie dotyczy. Pierwszy/Drugi S YL AB US MODUŁ U (PRZDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Fizykoterapia Obowiązkowy Wydział

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Metody Specjalne Fizjoterapii

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Metody Specjalne Fizjoterapii S YL AB US MODUŁ U ( PRZDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Metody Specjalne Fizjoterapii

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Zdrowia Karta przedmiotu obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod PDPK modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Psychodietetyka z elementami

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy genetyki w psychiatrii. 4 Wykłady 24 Ćwiczenia 10. Prof. Dr hab.

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy genetyki w psychiatrii. 4 Wykłady 24 Ćwiczenia 10. Prof. Dr hab. S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Podstawy genetyki w psychiatrii

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKA ZAWODOWA

PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OŚWIĘCIMIU INSTYTUT PIELĘGNIARSTW PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKA ZAWODOWA ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: 1. Zajęcia praktyczne studenci

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Socjologia

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Socjologia S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod BS modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Socjologia Obowiązkowy Nauk

Bardziej szczegółowo

Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 75 120 160 15 10 Suma 380 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta. Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 75 120 160 15 10 Suma 380 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta. Zajęcia praktyczne SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałLekarski i Nauk o Zdrowiu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 Kierunek studiów: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IOZPIE L -3s5-2014S Pozycja planu: D5

Kod przedmiotu: IOZPIE L -3s5-2014S Pozycja planu: D5 Kod przedmiotu: IOZPIE L -3s5-2014S Pozycja planu: D5 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo 3 Poziom studiów I stopnia licencjackie 4 Forma

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pielęgniarstwo. I rok

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pielęgniarstwo. I rok S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod S-GUZR modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Genetyczne uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/201 (1) Nazwa przedmiotu Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod PRM modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu Specjalność - Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Semestr studiów 1 Liczba przypisanych punktów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2014/2015

SYLABUS na rok 2014/2015 SYLABUS na rok 2014/2015 (1) Nazwa przedmiotu ANESTEZJOLOGIA I STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy psychoterapii

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy psychoterapii S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 I nforma cje ogólne Kod S-PR modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu Podstawy psychoterapii Do wyboru Wydział

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawowa opieka zdrowotna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawowa opieka zdrowotna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu CPOP-POZ Nazwa modułu Podstawowa opieka zdrowotna Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok

Bardziej szczegółowo

PO.1.OS-Ginekologia i opieka ginekologiczna 2013/2014

PO.1.OS-Ginekologia i opieka ginekologiczna 2013/2014 Efekty kształcenia dla przedmiotu GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA dla studentów II ROKU Kierunku: Położnictwo - studia I stopnia licencjackie ( 3 semestry I, II, III ) (zgodny z planem studiów w roku

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne Prof. dr hab. Filip Gołkowski

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Podstawy ergonomii. Nie dotyczy. Pierwszy. Seminaria 40 godz. Dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska

I nforma c j e ogólne. Podstawy ergonomii. Nie dotyczy. Pierwszy. Seminaria 40 godz. Dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska S YL AB US MODUŁ U (PRZDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Podstawy ergonomii Przedmiot

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania naukowe w pielęgniarstwie

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania naukowe w pielęgniarstwie S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu CBNP Nazwa modułu Badania naukowe w pielęgniarstwie Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiPoł Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

I nforma cje ogólne. Zdrowie Publiczne

I nforma cje ogólne. Zdrowie Publiczne Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /2012 S YL AB US ZROWIE PUBLICZN E I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Wykład 35 Wykład A-20; C-20; D-20. praktyczne. 35 120 200 15 Suma 370 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta

Wykład 35 Wykład A-20; C-20; D-20. praktyczne. 35 120 200 15 Suma 370 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta SYLABUS MODUŁU / PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Podstawowa opieka zdrowotna modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Podstawowa Opieka Zdrowotna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Biomechanika z elementami ergonomii. Pierwszy

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Biomechanika z elementami ergonomii. Pierwszy YL AB U MODUŁ U ( PRZDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Biomechanika z elementami ergonomii

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Położnictwo,

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Dydaktyka medyczna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Dydaktyka medyczna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod SST-D modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Dydaktyka medyczna Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Profilaktyka i leczenie chorób

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiP Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo