Warunki świadczenia usług Instalacja i konfiguracja portalu Remote Access Portal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki świadczenia usług Instalacja i konfiguracja portalu Remote Access Portal"

Transkrypt

1 Kod SKU usługi Zobacz Dodatek A Omówienie usługi Warunki świadczenia usług Instalacja i konfiguracja portalu Remote Access Portal Usługa ta obejmuje instalację i konfigurację portalu Dell Remote Portal ( Produktu objętego wsparciem technicznym lub Produktów objętych wsparciem technicznym ) zgodnie z opisem w niniejszych Warunkach świadczenia usług ( Usługi lub Usług). Usługa ta obejmuje instalację karty hosta w komputerze objętym wsparciem technicznym firmy Dell, instalację portalu dostępowego, monitorów, klawiatury, myszy i głośników oraz konfigurację karty i portalu. Usługa będzie świadczona w standardowych godzinach pracy firmy Dell od poniedziałku do piątku (w godzinach 8:00 18:00 czasu lokalnego Klienta), chyba że zapisy Dodatku B stanowią inaczej. Jakiekolwiek usługi świadczone poza zwykłymi godzinami pracy firmy Dell zostaną dodane do faktury Klienta. Podczas świąt lokalnych lub dni ustawowo wolnych od pracy nie będą wykonywane żadne czynności usługowe, chyba że ustalono inaczej z kierownikiem projektu lub działem sprzedaży firmy Dell. Najważniejsze czynności serwisowe Instalacja i konfiguracja 1. Instalacja karty hosta: a. Rozpakowanie karty hosta i powiązanego sprzętu oraz skontrolowanie sprzętu przed instalacją. b. Instalacja karty w dostępnym gnieździe komputera. c. Podłączenie wszystkich dostarczonych kabli. 2. Instalacja portalu Remote Access Portal: a. Rozpakowanie portalu i powiązanego sprzętu oraz skontrolowanie sprzętu przed instalacją. b. Podłączenie: i. Podłączenie klawiatury, myszy i monitorów do portalu. ii. Podłączenie kabla Ethernet dostarczonego przez Klienta. c. Włączenie portalu, przeprowadzenie pierwszego rozruchu i sprawdzenie, czy nie występują widoczne oznaki usterek. d. Sprawdzenie, czy wszystkie urządzenia podłączone do portalu działają poprawnie. 3. Włączenie komputera, przeprowadzenie pierwszego rozruchu i sprawdzenie, czy nie występują widoczne oznaki usterek/ 4. Skonfigurowanie w karcie hosta ustawień protokołu internetowego (IP) dla dostępu zdalnego. 5. Konfiguracja portalu: a. Wprowadzenie informacji IP z karty hosta. b. Przekazanie Klientowi informacji o konfiguracji karty hosta. c. Na żądanie Klienta ponowne zapakowanie portalu na potrzeby redystrybucji przez Klienta. 6. Usunięcie wszystkich materiałów pakunkowych i umieszczenie ich w wyznaczonym przez Klienta obszarze w pobliżu (w odległości nie większej niż 10 metrów) lokalizacji instalacji albo uzgodnienie z Klientem, że zutylizuje on materiały pakunkowe. Zamknięcie projektu: 1. Pozostawienie u Klienta systemu i oprogramowania peryferyjnego, podręczników i dokumentacji. 2. Przedłożenie dokumentów do akceptacji Klienta i uzyskanie jego podpisu. Działania, których niniejsza Usługa nie obejmuje Montaż okablowania na zewnątrz szafy serwerowej. Instalacja lub konfiguracja oprogramowania. Doprowadzanie dostarczonego przez Klienta okablowania, które nie jest związane z tą Usługą. Oznaczanie kabli etykietami. Instalacja i konfiguracja portalu Remote Access Portal wersja 1.2 Strona 1 z 6

2 Jakiekolwiek czynności niewymienione wyraźnie w niniejszych Warunkach świadczenia usług. Obowiązki klienta Zapewnienie dostępu. Klient oświadcza i gwarantuje, że zarówno on, jak i pracownik firmy Dell mają prawo uzyskiwać dostęp do Produktu objętego wsparciem technicznym i korzystać z niego, a także przechowywanych w nim danych oraz wszystkich jego elementów sprzętowych i programowych w celu realizacji Usług. Jeśli Klient nie uzyskał jeszcze stosownego zezwolenia, jego obowiązkiem jest uzyskanie go na własny koszt przed zwróceniem się do firmy Dell z prośbą o wykonanie niniejszych Usług. Współpraca z pracownikiem wsparcia technicznego udzielającym pomocy telefonicznej i z serwisantem wykonującym Usługę w siedzibie Klienta. Klient zgadza się współpracować z pracownikiem wsparcia technicznego firmy Dell udzielającym pomocy przez telefon i z serwisantem realizującym Usługę na miejscu; zobowiązuje się także do wykonywania ich instrukcji. Doświadczenie pokazuje, że większość problemów z systemem można rozwiązać przez telefon dzięki ścisłej współpracy między użytkownikiem i pracownikiem wsparcia technicznego bądź serwisantem. Obsługiwane wersje. Klient odpowiada za zapewnienie zgodności oprogramowania i Produktów objętych wsparciem technicznym z ustalonymi przez firmę Dell wymaganiami minimalnymi dotyczącymi wersji i konfiguracji, które zostały określone w witrynie PowerLink poświęconej systemom pamięci masowej Dell EMC lub pod adresem dla Produktów objętych wsparciem technicznym. Obowiązkiem Klienta jest ponadto instalowanie części zamiennych, poprawek oraz aktualizacji i kolejnych wersji oprogramowania zgodnie z wytycznymi firmy Dell, jeśli Systemy objęte wsparciem technicznym mają nadal kwalifikować się do tej Usługi. Gwarancje firm trzecich. Realizacja omawianych w tym dokumencie Usług może wiązać się z koniecznością uzyskania przez firmę Dell dostępu do sprzętu lub oprogramowania pochodzących od producentów innych niż firma Dell. Niektóre gwarancje producenta mogą stracić ważność, jeśli pracownik firmy Dell lub ktokolwiek inny poza producentem będzie wykonywał jakiekolwiek prace wymagające ingerencji w te oprogramowanie lub sprzęt. Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie, czy wykonanie Usług przez firmę Dell nie wpłynie na tego rodzaju gwarancje, a jeśli tak, czy efekt będzie do zaakceptowania przez Klienta. FIRMA DELL NIE ODPOWIADA ZA GWARANCJE FIRM TRZECICH ANI ZA JAKIKOLWIEK WPŁYW WYKONYWANYCH PRZEZ SIEBIE USŁUG NA TAKIE GWARANCJE. Przygotowanie miejsca pracy dla serwisanta. Jeśli w ramach realizacji Usług wymagane jest przybycie serwisanta do siedziby Klienta, Klient musi zapewnić serwisantowi bezpłatny, bezpieczny i wystarczający dostęp do swojej infrastruktury oraz Produktów objętych wsparciem technicznym. Przez pojęcie wystarczający dostęp rozumie się odpowiednią ilość miejsca do pracy, a także możliwość korzystania z zasilania prądem elektrycznym i lokalnej linii telefonicznej. Wymagane jest także udostępnienie serwisantowi monitora lub wyświetlacza, myszy (bądź innego urządzenia wskazującego) oraz klawiatury (bez obciążania firmy Dell JAKIMIKOLWIEK kosztami), o ile urządzenia te nie są podłączone do danego systemu. Umieszczenie portalu i powiązanych komponentów w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca instalacji. Upewnienie się, że wymagane gniazda zasilania są zamontowane i są sprawne. Zapewnienie przyłączy do sieci Ethernet oraz adresów IP niezbędnych do funkcjonowania stacji roboczej oraz tymczasowego przyłącza do sieci Ethernet na potrzeby konfigurowania portalu. Udostępnienie sprawnego komputera z zainstalowaną zgodną przeglądarką WWW podłączonego do tej samej lokalnej podsieci, co nowa stacja robocza i nowy portal. Jest to wymagane do skonfigurowania sprzętu do dostępu zdalnego. Wyrzucenie elementów opakowań oraz innych odpadów. Odpowiedzialność za wykonanie kopii zapasowej danych Klienta Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi muszą zostać wykonane kopie zapasowe wszystkich danych i programów znajdujących się we wszystkich systemach objętych Usługą. FIRMA DELL NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ LUB KONIECZNOŚĆ PRZYWRÓCENIA DANYCH ALBO PROGRAMÓW ani za awarie systemów wynikające ze świadczenia usług, wsparcia technicznego lub jakichkolwiek działań, w tym zaniedbania, ze strony firmy Dell lub uprawnionych zewnętrznych usługodawców. Omówienie warunków świadczenia usług Niniejsza umowa ( Umowa lub Warunki świadczenia usług ) została zawarta między klientem ( Klient lub Użytkownik ) a jednostką organizacyjną firmy Dell wskazaną na fakturze wystawionej Klientowi. W niniejszej Umowie termin Dell odnosi się do firmy Dell Marketing L.P. lub, jeśli ma to zastosowanie, do jednostki organizacyjnej firmy Dell wskazanej na fakturze wystawionej Klientowi. Kupując świadczone przez firmę Dell Usługi (w rozumieniu niniejszego dokumentu), Klient zgadza się przestrzegać wszystkich warunków sformułowanych w niniejszym dokumencie. Klient potwierdza również, że odnowienie, Instalacja i konfiguracja portalu Remote Access Portal wersja 1.2 Strona 2 z 6

3 zmodyfikowanie, przedłużenie lub kontynuowanie Usług po upłynięciu pierwotnego okresu podlega zapisom aktualnie obowiązujących Warunków świadczenia usług, które są dostępne pod adresem Odbiorcy bezpośredni oraz użytkownicy indywidualni, którzy nabywają usługi firmy Dell u odsprzedawcy. Usługa jest świadczona na podstawie osobnej umowy ramowej o świadczenie usług zawartej między Klientem a firmą Dell lub, w przypadku braku takiej umowy, na podstawie umowy ramowej o świadczenie usług wsparcia technicznego firmy Dell (Standard Customer Master Services Agreement CMSA) dostępnej do wglądu pod adresem która została przez odwołanie w całości uwzględniona w niniejszym dokumencie. Odsprzedawcy i Partnerzy Certyfikowani i Autoryzowani w programie PartnerDirect. Niniejsza Usługa jest przeznaczona do odsprzedaży przez autoryzowanych odsprzedawców. Podlega Warunkom dotyczącym sprzedaży osobom fizycznym lub prawnym w celu dalszej odsprzedaży, które są dostępne pod adresem i zostały przez odwołanie w całości uwzględnione w niniejszym dokumencie. Umowa licencyjna dotycząca usług firmy Dell i Zasady dopuszczalnego użytkowania. Korzystanie przez Klienta (oraz inne osoby uprawnione przez Klienta do korzystania z Usług), autoryzowanego odsprzedawcę firmy Dell bądź dostawcę usług zarządzanych z usług hostingowych dotyczących oprogramowania, usług subskrypcji oraz narzędzi programowych na mocy niniejszej Umowy podlega dodatkowym warunkom użytkowania (w tym również zasadom dopuszczalnego użytkowania), które są dostępne pod adresem i zostały przez odwołanie w całości uwzględnione w niniejszym dokumencie. Ważne informacje dodatkowe A. Przekazanie. Firma Dell może zlecić realizację Usługi i/lub Warunków świadczenia usług uprawnionym firmom zewnętrznym. B. Zaprzestanie świadczenia Usługi. Zgodnie ze stosownymi zasadami zwrotu produktów i usług obowiązującymi w jego lokalizacji geograficznej Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie niniejszej Usługi przed upływem określonej liczby dni od otrzymania Produktu objętego wsparciem technicznym. Aby wypowiedzieć Umowę, należy przesłać firmie Dell pisemne zawiadomienie o zaprzestaniu korzystania z Usługi. Jeśli Klient zaprzestanie korzystać z Usługi w przedmiotowym okresie, firma Dell zwróci mu pełną kwotę zapłaconą za Usługę pomniejszoną o ewentualne koszty obsługi zgłoszeń serwisowych zrealizowanych na mocy niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli jednak Klient nie dochowa tego terminu, nie może zaprzestać korzystania z Usługi poza przypadkami określonymi w lokalnym ustawodawstwie mającymi moc nadrzędną wobec zapisów niniejszej Umowy. Firma Dell może zaprzestać świadczenia Usługi w dowolnym momencie w trakcie jej obowiązywania, jeśli nastąpi którakolwiek z następujących okoliczności: 1. Klient nie zapłaci całej kwoty za Usługę zgodnie z warunkami określonymi na fakturze. 2. Klient odmówi współpracy ze wspomagającym analitykiem lub technikiem wykonującym czynności na miejscu. 3. Klient nie dopełni któregokolwiek z postanowień określonych w niniejszych Warunkach świadczenia usługi. W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi firma Dell prześle Klientowi pisemne zawiadomienie o rozwiązaniu Umowy na adres podany na fakturze wystawionej Klientowi. Zawiadomienie będzie zawierało informacje o przyczynach zaprzestania świadczenia Usługi oraz dacie jego wejścia w życie, która nie może przypadać wcześniej niż dziesięć (10) dni od dnia wysłania zawiadomienia, chyba że lokalne przepisy prawa określają inne warunki rozwiązywania umów, które mają moc nadrzędną wobec postanowień Umowy. JEŚLI FIRMA DELL ZAPRZESTANIE ŚWIADCZENIA USŁUGI NA MOCY NINIEJSZEGO PUNKTU, KLIENTOWI NIE PRZYSŁUGUJE ZWROT ŻADNYCH KWOT ANI OPŁAT ZAPŁACONYCH LUB NALEŻNYCH FIRMIE DELL. C. Ograniczenia dotyczące wsparcia technicznego. Firma Dell nie odpowiada za brak realizacji Usług i opóźnienia w ich realizacji powstałe z przyczyn od niej niezależnych. Usługi są świadczone wyłącznie w odniesieniu do Produktów objętych wsparciem technicznym, które Klient użytkuje zgodnie z ich przeznaczeniem. D. Własność części zamiennych. Wszystkie części firmy Dell wymontowane z Produktu objętego wsparciem technicznym i zwrócone firmie Dell stają się jej własnością. Jeśli Klient otrzyma części zamienne od firmy Dell, jest zobowiązany zapłacić firmie Dell według aktualnych stawek rynkowych za wszelkie części wymontowane z Systemu i zatrzymane dla siebie (z wyjątkiem dysków twardych z systemów objętych usługą Zachowaj swój dysk twardy). Do przeprowadzania napraw gwarancyjnych firma Dell używa nowych i regenerowanych części różnych producentów. E. Usługi opcjonalne. Firma Dell może oferować usługi opcjonalne (obejmujące wsparcie techniczne w miejscu, gdzie jest ono potrzebne, instalację, konsultacje, zarządzanie oraz profesjonalne usługi wsparcia technicznego lub szkolenia), przy Instalacja i konfiguracja portalu Remote Access Portal wersja 1.2 Strona 3 z 6

4 czym będą się one różnić w zależności od lokalizacji Klienta. Usługi opcjonalne mogą wymagać zawarcia oddzielnej umowy z firmą Dell. W przypadku braku takiej umowy usługi opcjonalne będą świadczone zgodnie z niniejszą Umową. F. Okres obowiązywania i wznowienie umowy. Usługi będą świadczone na rzecz Klienta w okresie wskazanym na fakturze wystawionej przez firmę Dell. Przed upływem terminu wygaśnięcia umowy Klient może przedłużyć okres świadczenia Usług w zależności od opcji dostępnych w czasie zawierania nowej umowy i odpowiednio do obowiązujących wtedy procedur firmy Dell. Dodatkowo firma Dell może według własnego uznania zaproponować Klientowi wznowienie Usług, wysyłając mu stosowną fakturę. Klient według własnego uznania (jeśli zezwalają na to przepisy prawa) może wyrazić zgodę na taki sposób wznowienia Usług, opłacając fakturę w podanym terminie. Opłacenie faktur za wznowienie Usługi oznacza, że Klient wyraża zgodę na przedłużenie okresu świadczenia Usługi. Wznowienie Usługi oznacza akceptację obowiązujących warunków również w nowym okresie. Jeśli Klient nie opłaci faktury za wznowienie, Usługi przestaną być świadczone w dniu wygaśnięcia umowy określonym na pierwotnej lub ostatniej zapłaconej fakturze Klienta. Instalacja i konfiguracja portalu Remote Access Portal wersja 1.2 Strona 4 z 6

5 Appendix A US UNY SKU Installation and Configuration of a Remote Access Portal DSP US QLX SKU Installation and Configuration of a Remote Access Portal DSP LA SKU Installation and Configuration of a Remote Access Portal DSP BZ SKU Installation and Configuration of a Remote Access Portal DSP EMEA SKU Installation and Configuration of a Remote Access Portal DSP APJ POS SKU Installation and Configuration of a Remote Access Portal DSP Installation and Configuration of a Remote Access Portal-Macau/Brunei DSP APJ APOS SKU Installation and Configuration of a Remote Access Portal DSP Installation and Configuration of a Remote Access Portal-Macau/Brunei DSP Instalacja i konfiguracja portalu Remote Access Portal wersja 1.2 Strona 5 z 6

6 Dodatek B Godziny pracy firmy Dell wyjątki Kraj Saint Kitts, Saint Lucia, Saint Vincent, Trynidad, Wyspy Dziewicze, pozostała część anglojęzycznych Karaibów Barbados, Bahamy, Belize, Kostaryka, Salwador, Kajmany, Gwatemala, Honduras, Jamajka, Panama, Portoryko, Republika Dominikańska, Surinam, Turks i Caicos Australia, Bermudy, Chiny, Haiti, Hongkong, Japonia, Korea, Malezja, Antyle Holenderskie, Nowa Zelandia, Singapur, Tajwan, Tajlandia Godziny pracy firmy Dell 07:00 16:00 08:00 17:00 09:00 17:00 Argentyna, Indie, Paragwaj, Urugwaj 09:00 18:00 Boliwia, Chile 09:00 19:00 Instalacja i konfiguracja portalu Remote Access Portal wersja 1.2 Strona 6 z 6

Warunki świadczenia usług Odinstalowanie serwera, pamięci masowej lub urządzenia peryferyjnego

Warunki świadczenia usług Odinstalowanie serwera, pamięci masowej lub urządzenia peryferyjnego Warunki świadczenia usług Odinstalowanie serwera, pamięci masowej lub urządzenia peryferyjnego Kod SKU usługi Zobacz Dodatek A Omówienie usługi Usługa ta uzupełnia standardową instalację nowego produktu

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Instalacja przełącznika PowerConnect

Warunki świadczenia usług Instalacja przełącznika PowerConnect Warunki świadczenia usług Instalacja przełącznika PowerConnect Kod SKU usługi Zobacz Dodatek A Omówienie usługi Usługa ta obejmuje (jeśli jest to wymagane) fizyczną instalację jednego przełącznika Ethernet

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Instalacja serwera, pamięci masowej lub urządzenia peryferyjnego firmy Dell

Warunki świadczenia usług Instalacja serwera, pamięci masowej lub urządzenia peryferyjnego firmy Dell Warunki świadczenia usług Instalacja serwera, pamięci masowej lub urządzenia peryferyjnego firmy Dell Kod SKU usługi Zobacz Dodatek A. Omówienie usługi Usługa ta obejmuje fizyczną instalację i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Zdalne wdrożenie dodatkowego hosta w środowisku sieci pamięci masowej

Zdalne wdrożenie dodatkowego hosta w środowisku sieci pamięci masowej Opis Usługi Zdalne wdrożenie dodatkowego hosta w środowisku sieci pamięci masowej Wprowadzenie do umowy dotyczącej Usługi Niniejsza usługa ( Usługa lub Usługi ) polega na zdalnym wspieraniu Klienta w trakcie

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Zdalna konfiguracja urządzenia KACE K1000 firmy Dell, Dział pomocy technicznej Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług Ta usługa obejmuje przeprowadzenie zdalnej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Opis usługi Usługa niszczenia danych

Opis usługi Usługa niszczenia danych Opis usługi Usługa niszczenia danych Omówienie usługi Firma Dell z przyjemnością udostępnia usługę niszczenia danych ( Usługa lub Usługi ) dla wybranych produktów ( Objęte produkty zdefiniowane poniżej)

Bardziej szczegółowo

Instalacja dodatkowego kontrolera w istniejącej macierzy pamięci masowej Dell Compellent

Instalacja dodatkowego kontrolera w istniejącej macierzy pamięci masowej Dell Compellent Opis usługi Instalacja dodatkowego kontrolera w istniejącej macierzy pamięci masowej Dell Compellent Wprowadzenie do Umowy serwisowej Niniejsza Usługa obejmuje instalację jednego kontrolera pamięci masowej

Bardziej szczegółowo

Migracja danych do macierzy pamięci masowej Dell Compellent

Migracja danych do macierzy pamięci masowej Dell Compellent Opis usługi Migracja danych do macierzy pamięci masowej Dell Compellent Wprowadzenie do Umowy serwisowej Niniejsza Usługa obejmuje migrację danych do nowo wdrożonej macierzy pamięci masowej Dell Compellent.

Bardziej szczegółowo

Opis usługi Usługa śledzenia i odzyskiwania notebooków oraz Usługa zdalnego usuwania danych

Opis usługi Usługa śledzenia i odzyskiwania notebooków oraz Usługa zdalnego usuwania danych Opis usługi Usługa śledzenia i odzyskiwania notebooków oraz Usługa zdalnego usuwania danych Omówienie usługi Firma Dell z przyjemnością udostępnia Usługę śledzenia i odzyskiwania notebooków oraz Usługę

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi Usługa On-site Diagnosis

Warunki świadczenia usługi Usługa On-site Diagnosis Omówienie usługi Dell z przyjemnością przedstawia usługę On-site Diagnosis (zwaną dalej Usługą ) zgodną z niniejszym dokumentem (zwanym dalej Warunkami świadczenia usługi ). Wprowadza ona opcjonalne czynności

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Zdalne wdrażanie kopii zapasowej PowerVault DL firmy Dell na urządzeniu dyskowym Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług Usługa polega na zdalnej konfiguracji kopii

Bardziej szczegółowo

Zdalne wdrożenie macierzy pamięci masowej Dell Compellent

Zdalne wdrożenie macierzy pamięci masowej Dell Compellent Opis usługi Zdalne wdrożenie macierzy pamięci masowej Dell Compellent Wprowadzenie do Umowy serwisowej Niniejsza Usługa obejmuje zdalne wdrożenie jednego środowiska macierzy pamięci masowej Dell Compellent

Bardziej szczegółowo

Opis Usługi. Zdalne wdrożenie macierzy Dell EqualLogic. Wprowadzenie do umowy dotyczącej Usługi

Opis Usługi. Zdalne wdrożenie macierzy Dell EqualLogic. Wprowadzenie do umowy dotyczącej Usługi Opis Usługi Zdalne wdrożenie macierzy Dell EqualLogic Wprowadzenie do umowy dotyczącej Usługi Niniejsza usługa ( Usługa lub Usługi ) polega na zdalnym wstępnym wdrożeniu jednej macierzy pamięci masowej

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Zdalne wdrażanie uproszczonego rozwiązania firmy Dell w zakresie wirtualizacji komputerów Wprowadzenie Firma Dell z przyjemnością oferuje Zdalne wdrażanie uproszczonego rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi Podstawowe usługi instalacyjne dla przedsiębiorstw

Warunki świadczenia usługi Podstawowe usługi instalacyjne dla przedsiębiorstw Warunki świadczenia usługi Podstawowe usługi instalacyjne dla przedsiębiorstw Wprowadzenie Dell świadczy Podstawowe usługi instalacyjne dla przedsiębiorstw Rozwiązania dla przedsiębiorstw (serwerowe, pamięci

Bardziej szczegółowo

Opis usługi Usługi Dell System Track

Opis usługi Usługi Dell System Track Omówienie warunków i postanowień Opis usługi Usługi Dell System Track Niniejsza umowa ( Umowa lub Opis usługi ) została zawarta między klientem ( Klient lub Użytkownik ) i jednostką organizacyjną firmy

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług: Usługa Keep Your Hard Drive at Point of Need (Zachowaj swój dysk twardy w firmie)

Warunki świadczenia usług: Usługa Keep Your Hard Drive at Point of Need (Zachowaj swój dysk twardy w firmie) Dell Usługi Warunki świadczenia usług: Usługa Keep Your Hard Drive at Point of Need (Zachowaj swój dysk twardy w firmie) Usługa Your Hard Drive at Point of Need (Twój dysk twardy w firmie) Omówienie warunków

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi Dell ProSupport

Warunki świadczenia usługi Dell ProSupport Warunki świadczenia usługi Dell ProSupport Wprowadzenie do umowy serwisowej Firma Dell udostępnia usługi Dell ProSupport ( Usługi ) dotyczące wybranych produktów sieciowych firmy Dell ( Produkty lub Obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Usługa Dell Compellent Copilot Optimize Opis

Usługa Dell Compellent Copilot Optimize Opis Usługa Dell Compellent Copilot Optimize Opis Omówienie usługi Niniejszy Opis usługi ( Opis usługi ) stanowi umowę między Klientem ( Klient lub Nabywca ) a jednostką firmy Dell wymienioną na fakturze zakupu

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Wdrożenie rozwiązania Dell vstart Compellent Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług Niniejsza Usługa dotyczy wdrożenia u Klienta pojedynczego rozwiązania Dell vstart

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Usługa wymiany baterii zamkniętych

Warunki świadczenia usług Usługa wymiany baterii zamkniętych Warunki świadczenia usług Usługa wymiany baterii zamkniętych Omówienie usługi Usługa wymiany baterii zamkniętych ( Usługa ) umożliwia wymianę baterii ze względu na pewne problemy z wydajnością, jeśli gwarancja

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Instalacja u Klienta Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług Firma Dell świadczy usługę Instalacji u Klienta ( Usługi ) zgodnie z tymi Warunkami świadczenia usług (

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Instalacja oraz wdrożenie rozwiązania Dell vstart Compellent Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług Niniejsza Usługa dotyczy instalacji oraz wdrożenia pojedynczego

Bardziej szczegółowo

Zdalne. wdrożenie lub. ( Warunki. i zakupione. lub Usługi ). Niniejsza usługa ( CIFS ) Krótkie

Zdalne. wdrożenie lub. ( Warunki. i zakupione. lub Usługi ). Niniejsza usługa ( CIFS ) Krótkie Warunki świadczenia usług Zdalne wdrożenie lub replikacja Dell EqualLogic FS7xxx Wprowadzenie Firma Dell z przyjemnością oferujee Zdalne wdrożenie pojedynczego rozwiązania pamięci masowej Dell EqualLogic

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Basic Hardware Service

Warunki świadczenia usług Basic Hardware Service Warunki świadczenia usług Basic Hardware Service Usługa Basic Hardware Omówienie warunków i postanowień Niniejsza umowa ( Umowa lub Warunki świadczenia usług ) jest zawarta pomiędzy klientem ( użytkownikiem

Bardziej szczegółowo

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu Service Description Consumer Basic Hardware Service Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu System Klienta. Do celów związanych z niniejszą Umową System definiowany jest jako system firmy Dell

Bardziej szczegółowo

Opis usługi. Uprawnien. czystych. danych firmy Dell. zostaną zniszczone. Należy uważnie. Ta Usługa. obejmuje komputery. w niniejszym. poniżej.

Opis usługi. Uprawnien. czystych. danych firmy Dell. zostaną zniszczone. Należy uważnie. Ta Usługa. obejmuje komputery. w niniejszym. poniżej. Opis usługi Usługa Odzyskiwaniaa danych Omówienie usługi Firma Dell z przyjemnością udostępnia usługę odzyskiwania danych z dysku twardego ( Usługa lub Usługi ) dla wybranych produktów ( Objęte produkty

Bardziej szczegółowo

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce 1 Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce Niniejszy dokument zawiera informacje na temat dostępnych usług pomocy technicznej i warunków obsługi serwisowej. Zakres gwarancji Komputery

Bardziej szczegółowo

Obudowy pamięci masowej Dell Storage MD1400 і MD1420 Instrukcja uruchomienia

Obudowy pamięci masowej Dell Storage MD1400 і MD1420 Instrukcja uruchomienia Obudowy pamięci masowej Dell Storage MD1400 і MD1420 Instrukcja uruchomienia Model regulacji: E03J Series and E04J Series Typ regulacji: E03J001 and E04J001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące Usługi Care Pack i usługi kontraktowe, część pakietu HP Care Korzyści z usługi Dostęp do zasobów technicznych HP w celu rozwiązywania problemów Potencjalne obniżenie

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi

Warunki świadczenia usługi Warunki świadczenia usługi Usługa Zachowaj swój dysk twardy Wprowadzenie Firma Dell z przyjemnością oferuje usługę Zachowaj swój dysk twardy ( ZSDT,lub usługa/-i ) zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Dell ProSupport for OEM

Warunki świadczenia usług Dell ProSupport for OEM Warunki świadczenia usług Dell ProSupport for OEM 1. OMÓWIENIE WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ Niniejsze Warunki świadczenia usług ( Warunki świadczenia usług ) stanową porozumienie między Producentem oryginalnego

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi

Warunki świadczenia usługi Warunki świadczenia usługi Dell ProDeploy Enterprise Suite: Basic Deployment for Enterprise Wprowadzenie Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące warunków świadczenia usługi ( Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi dla klientów w zakresie sprzętu

Podstawowe usługi dla klientów w zakresie sprzętu Podstawowe usługi dla klientów w zakresie sprzętu System. Do celów związanych z niniejszą Umową System definiowany jest jako system firmy Dell złożony z następujących elementów: monitor, procesor (CPU),

Bardziej szczegółowo

Dell Compellent SAN Health Check

Dell Compellent SAN Health Check Dell Compellent SAN Health Check Wprowadzenie Firma Dell świadczy usługę Dell Compellent SAN Health Check ( Usługa(i) ) zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usług ( Warunki świadczenia usług ).

Bardziej szczegółowo

Umowa serwisowa. 1 Zakres obowiązków Serwisanta. zawarta w dniu.. pomiędzy: Firma Handlowo-Usługowa RASTAL Wojciech Miszkiewicz

Umowa serwisowa. 1 Zakres obowiązków Serwisanta. zawarta w dniu.. pomiędzy: Firma Handlowo-Usługowa RASTAL Wojciech Miszkiewicz Umowa serwisowa Umowa serwisowa zawarta w dniu.. pomiędzy: Firma Handlowo-Usługowa RASTAL Wojciech Miszkiewicz zwanym dalej Serwisantem, reprezentowanym przez: Wojciecha Miszkiewicza a:...... NIP:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

4. Obowiązki firmy IBM Poza obowiązkami wymienionymi w odpowiedniej umowie SOW firma IBM przyjmuje następujące obowiązki:

4. Obowiązki firmy IBM Poza obowiązkami wymienionymi w odpowiedniej umowie SOW firma IBM przyjmuje następujące obowiązki: Załącznik dotyczący Opcji Usług nabywanych od Partnera Handlowego IBM Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na sprzęcie IBM Power Systems Niniejszy Załącznik dotyczący opcji

Bardziej szczegółowo

Obsługa serwisowa HP w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym cały świat

Obsługa serwisowa HP w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym cały świat Obsługa owa HP w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym cały świat Serwis HP w następnym dniu roboczym zapewnia użytkownikom komputerów przenośnych wsparcie dla ich nowego Produktu Przenośnego HP,

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Basic Hardware Support

Warunki świadczenia usług Basic Hardware Support Omówienie usługi Dell świadczy usługi (zwanej dalej Usługą lub pakietem Basic ) zgodnie z niniejszym dokumentem (zwanym Warunkami świadczenia usług ) oraz poziomem usług świadczonych na miejscu i/lub za

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

Opis usługi Pogwarancyjna usługa wymiany akumulatorów (BRS)

Opis usługi Pogwarancyjna usługa wymiany akumulatorów (BRS) Opis usługi Pogwarancyjna usługa wymiany akumulatorów (BRS) Wprowadzenie Firma Dell oferuje usługi pogwarancyjnej wymiany akumulatorów ( Usługi ), świadczone zgodnie z niniejszym opisem ( Opis usługi ).

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabywanych od Partnera Handlowego IBM - Doradca Techniczny ds. Pamięci Masowej

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabywanych od Partnera Handlowego IBM - Doradca Techniczny ds. Pamięci Masowej Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabywanych od Partnera Handlowego IBM Doradca Techniczny ds. Pamięci Masowej Niniejszy Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych zawiera opis Usług opcjonalnych wskazanych

Bardziej szczegółowo

Obsługa pogwarancyjna dla pojedynczego incydentu Klienci komercyjni

Obsługa pogwarancyjna dla pojedynczego incydentu Klienci komercyjni Opis usługi Dell Obsługa pogwarancyjna dla pojedynczego incydentu Klienci komercyjni Wprowadzenie Firma Dell ma przyjemność zapewnić usługę Single Incident Expired Warranty Support Commercial Customers

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach Niniejszy Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) określa opcjonalne usługi wybrane przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr...

UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr... UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr... zawarta w dniu... w Poznaniu, pomiędzy: Miejską Pracownią Urbanistyczną w Poznaniu, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań,

Bardziej szczegółowo

Zakres Prac związanych ze wsparciem dotyczącym używania systemu i5/os oraz jego znanych defektów

Zakres Prac związanych ze wsparciem dotyczącym używania systemu i5/os oraz jego znanych defektów Zakres Prac związanych ze wsparciem dotyczącym używania systemu i5/os oraz jego znanych defektów Niniejszy Zakres Prac określa Usługę opcjonalną wybraną przez Klienta w Zestawieniu dołączonym do powiązanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH Grupa PROMOMEDIA Łukasz Rubacki, ul. Szosa Polska 54 lok. 1, 71-800 Szczecin, NIP: 851-298-06-55, REGON: 320617135, e-mail: bok@promo-media.pl, tel. kom: +48 518 875 703 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Usługa HP Wsparcia Technicznego Następnego Dnia dla Podróżnych

Usługa HP Wsparcia Technicznego Następnego Dnia dla Podróżnych Usługa HP Wsparcia Technicznego Następnego Dnia dla Podróżnych Usługi HP Care Pack Usługa HP Wsparcia Technicznego Następnego Dnia dla Podróżnych oferuje użytkownikom komputerów przenośnych wsparcie techniczne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług - Wsparcie w zakresie rozszerzonego serwisu i5/os V5R4

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług - Wsparcie w zakresie rozszerzonego serwisu i5/os V5R4 Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Wsparcie w zakresie rozszerzonego serwisu i5/os V5R4 Niniejszy Zakres Prac wyszczególnia opcjonalną Usługę wybraną przez Klienta w Zestawieniu do powiązanego Zakresu

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi przez firmę Dell

Warunki świadczenia usługi przez firmę Dell Warunki świadczenia usługi przez firmę Dell Usługa Dell Onsite Diagnosis (diagnostyka na miejscu u klienta) Wprowadzenie Firma Dell świadczy usługę Dell Onsite Diagnosis ( Usługa(i) ) zgodnie z niniejszymi

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS www.muso.pl www.musocms.com Załącznik nr 3 Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS 4 Marzec 2009r Licencjodawca oświadcza, że całość praw autorskich, jak również prawo do udzielania licencji na korzystanie

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres: 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych, konserwacji i wsparcia technicznego dla czterech macierzy dyskowych HP StorageWorks P9500 oraz dwóch serwerów HP DL160 G6 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3

Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3 Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3 1. Zakres usługi W ramach niniejszego Zakresu Prac IBM będzie świadczyć dla Maszyn Objętych Umową

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

Usługi Dell ProSupport Warunki świadczenia usług

Usługi Dell ProSupport Warunki świadczenia usług Usługi Dell ProSupport Warunki świadczenia usług 1. OMÓWIENIE WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ Niniejsze Warunki Świadczenia Usług stanowią porozumienie pomiędzy Klientem, a jednostką organizacyjną firmy Dell wskazaną

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI MONITOR LCD PRODUKTY I AKCESORIA CYFROWE. DGM POLSKA sp. z o.o.

WARUNKI GWARANCJI MONITOR LCD PRODUKTY I AKCESORIA CYFROWE. DGM POLSKA sp. z o.o. WARUNKI GWARANCJI MONITOR LCD PRODUKTY I AKCESORIA CYFROWE 1 Linia serwisowa (Polska): (+48) 834 110 000 Linia serwisowa (Hong Kong): (+852) 81 002 922 2 A. Ogólne warunki gwarancji Zasady gwarancji Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług. Rozszerzenie serwisu dla urządzenia IBM DataPower SOA Zakres Usług. 2. Definicje: 3.

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług. Rozszerzenie serwisu dla urządzenia IBM DataPower SOA Zakres Usług. 2. Definicje: 3. Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Niniejszy Zakres Prac wyszczególnia opcjonalną Usługę wybraną przez Klienta w Zestawieniu do powiązanego Zakresu Prac dotyczącego pakietu IBM ServiceSuite (zwanego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY GWARANCJI

OGÓLNE ZASADY GWARANCJI OGÓLNE ZASADY GWARANCJI Firma Intemo S. A.. z siedzibą w ul. Włocławska, 88-0 Piotrków Kujawski, NIP: 9505496, REGON: 098580 zwana dalej Gwarantem, udziela gwarancji, że produkt wolny jest od wad materiału

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabycie od Partnera Handlowego IBM. Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla Sieci. 1. Zakres Usług. 2.

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabycie od Partnera Handlowego IBM. Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla Sieci. 1. Zakres Usług. 2. Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabycie od Partnera Handlowego IBM Niniejszy Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych zawiera opis usługi opcjonalnej wskazanej w Zestawieniu do odpowiedniego Zakresu

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. 1 Przedmiot umowy

Umowa Nr. 1 Przedmiot umowy Umowa Nr. Zawarta w dniu.2016 roku w Warszawie pomiędzy: Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, NIP: 525-22-83-365, REGON: 015608709, reprezentowanym przez: Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów.

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów. I. Definicje PRODUCENT NTT System S. A. 04-351 Warszawa ul. Osowska 84 SERWIS GWARANCYJNY On-Site usuwanie usterek i przywracanie sprawności uszkodzonym urządzeniom w zakresie awarii sprzętowych, realizowane

Bardziej szczegółowo

Umowa Serwisowa numer ORG o świadczenie usług serwisowych

Umowa Serwisowa numer ORG o świadczenie usług serwisowych Umowa Serwisowa numer ORG.132.2.2014 o świadczenie usług serwisowych Niniejsza Umowa Serwisowa (nazywana dalej Umową), zawarta w dniu r. pomiędzy: Urzędem Gminy Juchnowiec Kościelny z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr MCP.ZI.III /2016

Umowa nr MCP.ZI.III /2016 Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego Wzór umowy SIPG Umowa nr MCP.ZI.III /2016 zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie, NIP 675-137-84-75,

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Fabrycznie zainstalowany sprzęt obejmuje wewnętrzne karty rozszerzeń, monitory marki Dell, klawiatury, myszy, głośniki, mikrofony i stacje dokujące.

Fabrycznie zainstalowany sprzęt obejmuje wewnętrzne karty rozszerzeń, monitory marki Dell, klawiatury, myszy, głośniki, mikrofony i stacje dokujące. Opis usługi Pogwarancyjna pomoc techniczna Wprowadzenie Firma Dell oferuje usługi pogwarancyjnej pomocy technicznej ( Usługi ), świadczone zgodnie z niniejszym opisem ( Opis usługi ). Oferta, zlecenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług serwisowych

Regulamin świadczenia usług serwisowych Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług serwisowych 1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują pomiędzy Klientem a Serwisem Komputerowym K4DATA będącym własnością firmy DMK Industry, świadczącym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług serwisowych

Regulamin świadczenia usług serwisowych Regulamin świadczenia usług serwisowych I. Postanowienia ogólne. 1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują pomiędzy Klientem a inaprawy Michał Januchta w Kielcach, ul.olszewskiego 6/-1.04, NIP

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR) zawarta,... 2012 r. w Piszu pomiędzy: UMOWA Nr... (WZÓR) Powiatowym Zespołem Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Placówek w Piszu z siedzibą ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zwanym dalej Zamawiającym" reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Dell ProSupport for IT

Warunki świadczenia usług Dell ProSupport for IT Warunki świadczenia usług Dell ProSupport for IT 1. OMÓWIENIE WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ Niniejsze Warunki świadczenia usług stanowią porozumienie między Klientem a oddziałem firmy Dell wskazanym na fakturze

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014 Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Umowa nr /2014 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Szkołą Podstawową nr 64 im. Władysława Broniewskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wojszyckiej 1, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Umowa Szczegółowa na usługę Transmisja Danych przy pomocy Kanałów Ethernet POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu. roku, nr.

Umowa Szczegółowa na usługę Transmisja Danych przy pomocy Kanałów Ethernet POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu. roku, nr. Załącznik 4 do Umowy Ramowej z dnia roku Umowa Szczegółowa na usługę Transmisja Danych przy pomocy Kanałów Ethernet 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu. roku, nr. 2. Niniejsza Umowa

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Pakiet usług ProSupport for Enterprise

Warunki świadczenia usług Pakiet usług ProSupport for Enterprise Omówienie usług Dell ma przyjemność poinformować o wprowadzeniu pakietu usług ProSupport for Enterprise ( Usługi lub Usług ) obejmującego wybrane serwery, systemy pamięci masowej, komputery stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Dell ProSupport for IT

Warunki świadczenia usług Dell ProSupport for IT Warunki świadczenia usług Dell ProSupport for IT Omówienie warunków i postanowień Niniejsza umowa ( Umowa lub Warunki świadczenia usług ) została zawarta między klientem ( Klient ) a jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Połączenia głosowe SMS. Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B. Albania 112 TAK TAK TAK TAK B. Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze

Połączenia głosowe SMS. Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B. Albania 112 TAK TAK TAK TAK B. Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B Albania 112 TAK TAK TAK TAK B Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze 911 TAK TAK TAK TAK C Andora 112 TAK TAK TAK TAK C Angola 116 TAK TAK TAK TAK

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W dniu.. 2010 r. strony: Usługi Informatyczne WEBMARK Krzysztof Bochno z/s: ul. Kochanowskiego 3/3, 59-920 Bogatynia, NIP: 615-190-09-86, www.webmark.com.pl, poczta@webmark.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Pakiet usług ProSupport for IT

Warunki świadczenia usług Pakiet usług ProSupport for IT Omówienie usługi Dell ma przyjemność poinformować o wprowadzeniu pakietu usług ProSupport for IT ( Usługa lub Usługi ) obejmującego wybrane serwery, systemy pamięci masowej, komputery stacjonarne i notebooki

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Dell ProSupport for End-Users

Warunki świadczenia usług Dell ProSupport for End-Users Warunki świadczenia usług Dell ProSupport for End-Users 1. OMÓWIENIE WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ Niniejsze Warunki świadczenia usług stanowią porozumienie między Klientem a oddziałem firmy Dell wskazanym na

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do zaproszenia Istotne postanowienia umowy Numer. zawarta w dniu roku pomiędzy: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa, NIP:

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZSZERZONEJ OPIEKI SERWISOWEJ ( CANON ) DEFINICJE

REGULAMIN ROZSZERZONEJ OPIEKI SERWISOWEJ ( CANON ) DEFINICJE REGULAMIN ROZSZERZONEJ OPIEKI SERWISOWEJ ( CANON ) DEFINICJE Rozszerzona Opieka Serwisowa -usługa przedłużenia standardowej gwarancji, dostępna dla wybranych Produktów, świadczona na podstawie Umowy, polegająca

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Klienta w zakresie Pamięci Masowej

Wsparcie Klienta w zakresie Pamięci Masowej Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług nabywanych od Partnera Handlowego IBM Niniejszy Zakres Prac (zwany dalej Zakresem Prac ) obowiązuje w relacjach między Klientem (zwanym dalej Klientem ) i podmiotem

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki polityki zakupu

Ogólne warunki polityki zakupu Ogólne warunki polityki zakupu Definicje Regulamin: Niniejszy Regulamin Sprzedaży Sprzętu (zwany dalej RSS). Fon Technology, S.L.: Firma dostarczająca lub sprzedająca produkty przez stronę internetową,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl Wojewódzki Szpital Zespolony Apteka Szpitalna, tel /024/ 364 62 18 fax/024/ 364 63 72 REG.000650070; NIP 774-24-11-908 AS-2910-8(28/ZP/14)-14(1) Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu Płock, dnia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 3. zawarta w dniu r. w Mielnie pomiędzy:

WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 3. zawarta w dniu r. w Mielnie pomiędzy: WZÓR UMOWY NR Załącznik nr 3. zawarta w dniu... 2009 r. w Mielnie pomiędzy: Gmina Mielno - Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Mielnie przy ul. Słonecznej 9, Nr NIP 669-050-54-41 reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług: Dell Odsprzedaż i recykling sprzętu

Warunki świadczenia usług: Dell Odsprzedaż i recykling sprzętu Dell Usługi Warunki świadczenia usług: Dell Odsprzedaż i recykling sprzętu Omówienie usług Firma Dell ma przyjemność poinformować swoich klientów o wprowadzeniu do oferty usługi Odsprzedaż i recykling

Bardziej szczegółowo

Załącznik produktowy nr 8 do Umowy Ramowej - Usługa Kolokacji

Załącznik produktowy nr 8 do Umowy Ramowej - Usługa Kolokacji Załącznik produktowy nr 8 do Umowy Ramowej - Usługa Kolokacji 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie Kolokacji urządzeń teletechnicznych o parametrach,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo

TEXPACK: Umowa na aktualizację oprogramowania

TEXPACK: Umowa na aktualizację oprogramowania USŁUGI TEXA TEXPACK: Umowa na aktualizację oprogramowania OPIS KONTRAHENTÓW DANE KLIENTA Nazwa DANE DYSTRYBUTORA Pieczątka dystrybutora z pełną nazwą NIP Adres Kod Pocztowy Region Miasto Telefon Fax Telefon

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I Postanowienia ogólne. 1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania z oprogramowania mfirma24. II Definicje

Regulamin. I Postanowienia ogólne. 1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania z oprogramowania mfirma24. II Definicje Regulamin I Postanowienia ogólne 1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania z oprogramowania mfirma24. 2. Po zatwierdzeniu regulaminu oraz opłaceniu usługi, Dostawca dokonuje konfiguracji i instalacji

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo