Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3"

Transkrypt

1 Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX Zakres usługi W ramach niniejszego Zakresu Prac IBM będzie świadczyć dla Maszyn Objętych Umową i Obsługiwanych Produktów usługi zdalnego wsparcia technicznego, dotyczące podstawowych pytań o instrukcje ( jak to zrobić ) i używanie oraz znanych i nowych defektów. Warunki określone w niniejszym paragrafie ( AIX 5.3 Service Extension Support (rozszerzenie wsparcia) ) mają zastosowanie tylko do tej konkretnej Usługi i tracą ważność wraz z jej wygaśnięciem. IBM będzie świadczyć usługę AIX 5.3 Service Extension Support (rozszerzenie wsparcia) w odniesieniu do Maszyn Objętych Umową i Produktów Objętych Umową, które zostały wyszczególnione w Zestawieniu jako objęte tą usługą. Nowo nabyte Maszyny Objęte Umową oraz Produkty Objęte Umową mogą zostać na pisemne życzenie Klienta dodane do zakresu Usługi; po zaakceptowaniu zmiany przez IBM zostanie ona wprowadzona w formie Zestawienia; zmiana taka może pociągać za sobą zmiany opłat z tytułu Usługi. Usługa rozszerzenia wsparcia AIX 5.3 Service Extension Support nie służy do zapewnienia wsparcia dla dodatkowych funkcji oprogramowania, programowania nowej aplikacji, nowych platform operacyjnych ani nowego sprzętu. IBM nie gwarantuje usunięcia wszystkich wad ani nieprzerwanego działania programu. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sprzeczności lub rozbieżności między warunkami Zakresu Prac dotyczącego pakietu ServiceSuite a postanowieniami załączonego poniżej Załącznika dotyczącego Opcji Serwisowych (bądź w przypadku innych niejasności) znaczenie rozstrzygające mają warunki niniejszego Załącznika dotyczącego Opcji Serwisowych w przedmiocie Wsparcia Rozszerzenia Serwisu systemu AIX Definicje: Pełny Okres Dostępności dostępność przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w tym w dni ustawowo wolne od pracy. Rozszerzony Okres Dostępności wszystkie godziny poza Podstawowym Okresem Dostępności. Podstawowy Okres Dostępności dostępność od 8:00 do 17:00 czasu lokalnego, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas Reakcji czas, jaki upływa od momentu odebrania zgłoszenia przez dział zdalnego wsparcia technicznego IBM a potwierdzeniem i wstępnym rozdysponowaniem zgłoszenia. Krytyczny Problem Klienta (Poziom Istotności 1) problem, który powoduje, że Klient nie może używać programu i dla którego Klient nie zna obejścia, co powoduje krytyczne przestoje w działalności gospodarczej. Poziom Istotności 2 problem w istotnym stopniu wpływający na działalność gospodarczą, co oznacza, że programu można używać, ale w bardzo ograniczonym stopniu. Poziom Istotności 3 problem w pewnym stopniu wpływa na działalność gospodarczą, co oznacza, że programu można używać z mniej ważnymi funkcjami. Poziom Istotności 4 problem w minimalnym stopniu wpływający na działalność gospodarczą, co oznacza, że utrudnienia w działalności operacyjnej powodowane przez problem są niewielkie albo, że wdrożono rozsądne obejście problemu. Maszyna Objęta Umową oznacza Maszynę będącą przedmiotem Usług w ramach niniejszego Zakresu Prac, wyszczególnioną w Zestawieniu do tego Zakresu Prac. Str. 1 / 5

2 Produkt Objęty Umową system operacyjny AIX 5.3 wskazany w Zestawieniu, jako zainstalowany na Maszynie Objętej Umową bądź dodany w późniejszym terminie zgodnie z postanowieniami paragrafu Zakres Usług. Poziom Poprawek zbiór poprawek, funkcji obsługi nowych urządzeń i rozszerzeń programistycznych, wykorzystywany do świadczenia serwisu prewencyjnego dla systemu AIX. 3. Wsparcie dla systemu AIX 3.1 Obowiązki IBM IBM świadczy zdalną pomoc w zakresie używania oraz znanych i nowych defektów wyłącznie personelowi wsparcia technicznego systemów informatycznych Klienta. Pomoc nie jest dostępna dla użytkowników końcowych po stronie Klienta. Wsparcie jest świadczone dla osób dzwoniących z Polski tylko w odniesieniu do wersji językowej angielskiej (USA) Produktów Objętych Umową, które zostały zainstalowane w systemach fizycznie zlokalizowanych w Polsce. Odpowiedzi drogą elektroniczną są dostępne tylko w Podstawowym Okresie Dostępności. Szczegółowe informacje o dostępie elektronicznym i odpowiedzi drogą elektroniczną można znaleźć na stronie: Wsparcie dotyczące używania oraz znanych problemów jest dostępne w Pełnym Okresie Dostępności dla problemów o Poziomie Istotności 1 oraz w Podstawowym Okresie Dostępności dla problemów o Poziomie Istotności 2, 3 i 4. Wsparcie dotyczące nowych defektów jest dostępne w Pełnym Okresie Dostępności dla problemów o Poziomie Istotności 1 oraz w Podstawowym Okresie Dostępności dla problemów o Poziomie Istotności 2, 3 i 4. IBM zobowiązuje się: a. udzielać podstawowej, krótkotrwałej pomocy zdalnej w zakresie pytań dotyczących instalacji (lub reinstalacji), używania i konfiguracji; b. udzielać pomocy w sprawie pytań o dokumentację produktu związanych z Produktami Objętymi Umową; c. określać stosowne rozwiązanie, które może obejmować poprawki lub obejścia; d. analizować informacje diagnostyczne, aby pomóc w określeniu źródła problemu, (co obejmuje pomoc w interpretacji wyników procedur śledzenia (ang. trace) lub zrzutów (ang. dump) w odniesieniu do problemów związanych z instalacją); e. udzielać pomocy w zakresie znanych defektów dotyczących Produktów Objętych Umową przez przekazywanie informacji o działaniach naprawczych i poprawek (PTF), do otrzymania, których Klient jest uprawniony w ramach posiadanej licencji na Program IBM. Kryteria reakcji IBM dołoży uzasadnionych ekonomicznie starań, aby w Podstawowym Okresie Dostępności reagować na zgłoszenia Klienta telefonicznie w ciągu dwóch godzin. Wstępna odpowiedź udzielona przez IBM może stanowić rozwiązanie problemu lub stworzyć podstawę do określenia, jakie dodatkowe działania są niezbędne do uzyskania technicznego rozwiązania tego problemu. IBM dołoży uzasadnionych ekonomicznie starań, aby reagować na zgłoszenia serwisowe, które Klient określił, jako Krytyczne Problemy Klienta, w ciągu dwóch godzin w Rozszerzonym Okresie Dostępności. 3.2 Obowiązki Klienta Klient zobowiązuje się: Str. 2 / 5

3 a. utrzymywać dla maszyn wymienionych w Zestawieniu ważną umowę o serwisowanie oprogramowania IBM AIX, przez cały okres obowiązywania niniejszej Usługi; b. uiszczać opłaty telekomunikacyjne związane z dostępem do niniejszej Usługi (o ile IBM nie określi inaczej); c. zapewnić, że wszystkie Produkty Objęte Umową stanowiące oprogramowanie, wobec których Klient wnioskuje o pomoc, są prawidłowo licencjonowane; d. w przypadku wsparcia dotyczącego używania i znanych defektów zapewnić, że systemy objęte usługą mają Poziom Poprawek 10, 11 lub 12, a także, na żądanie IBM, zainstalować najnowszy pakiet serwisowy (jeśli niezbędne są złożone procedury debugowania lub określania problemu). Bieżące pakiety serwisowe są udokumentowane w serwisie e. w przypadku wsparcia dotyczącego nowych defektów zapewnić, że systemy objęte usługą mają Poziom Poprawek 12, a także zainstalować na żądanie IBM najnowszy pakiet serwisowy; f. zapewnić, że kody dostępu podane przez IBM będą używane tylko przez autoryzowany personel Klienta; g. wyznaczyć przedstawiciela o odpowiednich kwalifikacjach technicznych (zwanego Podstawową Osobą Kontaktową ds. Technicznych ), który będzie dla IBM punktem kontaktowym i do którego będą kierowane ogólne informacje techniczne dotyczące Produktów Objętych Umową Klienta. Zarówno Podstawowa Osoba Kontaktowa ds. Technicznych, jak i każdy użytkownik zgłaszający problem muszą dysponować dostateczną wiedzą techniczną na temat środowiska Produktów Objętych Umową Klienta, pozwalającą na efektywną wymianę informacji z centrum wsparcia IBM; h. dostarczyć IBM wszelkie istotne i dostępne informacje diagnostyczne (w tym informacje o systemie lub produkcie) dotyczące problemów z oprogramowaniem, w związku, z którymi Partner żąda pomocy; i. na życzenie Klienta i w przypadku, gdy ma to uzasadnienie, zapewnić IBM zdalny dostęp do swojego systemu (w przypadku, gdy jest to konieczne, aby umożliwić IBM udzielenie pomocy w zlokalizowaniu przyczyny problemu z oprogramowaniem). Klient ponosi odpowiedzialność za odpowiednią ochronę swojego systemu oraz wszelkich danych w nim zawartych w związku z uzyskaniem do nich zdalnego dostępu przez IBM za zgodą Klienta. Jeśli Klient odmówi IBM zgody na zdalny dostęp do jego systemu, IBM może mieć ograniczone możliwości świadczenia Usług niezbędnych do rozwiązania problemu; jeśli IBM w wyniku tego nie będzie w stanie rozwiązać problemu, powiadomi Klienta i zamknie zgłoszenie serwisowe; j. używać informacji uzyskanych w ramach Usługi jedynie w celu obsługi przetwarzania informacji w Przedsiębiorstwie Klienta. Klient nie może odsprzedawać Usługi ani używać jej do świadczenia wsparcia na rzecz osób trzecich; k. powiadomić pisemnie IBM o zmianach, jakie nastąpiły w ewidencji maszyn Klienta w ciągu jednego miesiąca od momentu pojawienia się takich zmian. Zmiany takie mogą skutkować zmianami opłat za Usługę. l. Klient potwierdza, że wsparcie na miejscu nie mieści się w zakresie usługi AIX Service Extension Support (rozszerzenie wsparcia). m. Klient potwierdza, że wsparcie dotyczące środowiska Java jest ograniczone do bieżących wersji obsługiwanych w systemie AIX 5.3, zgodnie z informacjami podanymi w następującym serwisie WWW: Ogólne obowiązki Klienta IBM jest uzależniony od właściwego wykonywania przez Klienta czynności związanych z zarządzaniem oraz wypełnianiem obowiązków wynikających z niniejszego Zakresu Prac dotyczącego Opcji Serwisowej i Umowy wskazanej w Zestawieniu, przy czym obowiązki takie będą wykonywane bez obciążania IBM jakimikolwiek opłatami. Klient jest zobowiązany: Str. 3 / 5

4 a. zapewnić odpowiedni personel, który będzie asystować IBM w wykonywaniu przez IBM obowiązków; b. zadbać o posiadanie aktualnych umów licencyjnych i umów o serwisowanie zawartych z odpowiednimi dostawcami w odniesieniu do tych produktów i usług, które są niezbędne IBM do świadczenia Usług opisanych w niniejszym Zakresie Prac; c. wyrazić zgodę na przetwarzanie przez IBM biznesowych informacji kontaktowych pracowników i wykonawców Klienta oraz informacji dotyczących Klienta jako osoby prawnej (informacji kontaktowych) w związku z Produktami i Usługami IBM lub w celu rozszerzania relacji handlowych między IBM a Klientem. Powyższe informacje kontaktowe mogą być przechowywane, ujawniane i przetwarzane przez spółkę International Business Machines Corporation oraz jej przedsiębiorstwa podporządkowane, Partnerów Handlowych i podwykonawców wszędzie tam, gdzie podmioty te prowadzą działalność, wyłącznie w celach opisanych powyżej oraz pod warunkiem przestrzegania przez te podmioty obowiązujących regulacji dotyczących ochrony danych osobowych w odniesieniu do takiego przetwarzania. W sytuacjach, w których wymaga tego obowiązujące prawo, Klient oświadcza, że powiadomił osoby, których informacje kontaktowe mogą być przechowywane, ujawniane i przetwarzane, oraz uzyskał od tych osób stosowną zgodę. Ponadto Klient zobowiązuje się przekazywać IBM wszelkie żądania takich osób dotyczące dostępu do powyższych informacji kontaktowych oraz ich aktualizacji, korygowania i usuwania, a IBM zobowiązuje się spełniać takie żądania; d. przed udostępnieniem IBM swoich pomieszczeń, oprogramowania, sprzętu, sieci lub innych zasobów o podobnym charakterze niezwłocznie uzyskać wszelkie licencje lub zatwierdzenia niezbędne IBM lub podwykonawcom IBM do korzystania z takich zasobów, modyfikowania ich oraz uzyskiwania do nich dostępu w zakresie niezbędnym IBM do świadczenia Usług, w tym do opracowywania wszelkich Materiałów. Na IBM nie będzie ciążyć odpowiedzialność w zakresie, w jakim niemożność uzyskania takich licencji lub zgód przez Klienta wpłynie niekorzystnie na zdolność IBM do wypełnienia zobowiązań. W przypadku dochodzenia przez osobę trzecią roszczeń wobec IBM wynikających z niedopełnienia przez Klienta obowiązku niezwłocznego uzyskania takich licencji lub zatwierdzeń Klient będzie zobowiązany zwrócić IBM wszelkie koszty (w tym koszty związane z odszkodowaniami) poniesione przez IBM w uzasadnionym zakresie w związku z takimi roszczeniami; e. przyjąć odpowiedzialność za zawartość wszelkich baz danych, za wybór i wdrożenie mechanizmów kontroli dostępu do nich i ich eksploatacji, a także za tworzenie i odtwarzanie ich kopii zapasowych oraz zabezpieczenie przechowywanych w nich danych (w tym za wszelkie procedury niezbędne do zapewnienia integralności i bezpieczeństwa oprogramowania i danych wykorzystywanych do świadczenia Usług oraz ich ochrony przed dostępem nieupoważnionych osób); oraz f. ponosić odpowiedzialność za rozpoznawanie i interpretowanie wszelkich obowiązujących przepisów prawa i regulaminów dotyczących posiadanych przez Klienta systemów, programów lub danych, do których IBM będzie mieć dostęp w trakcie świadczenia Usług. Klient zobowiązuje się zadbać o to, aby wszystkie systemy, programy i dane spełniały wymagania tych praw, przepisów i regulaminów. 3.4 Zobowiązania wzajemne IBM i Klient zobowiązują się przestrzegać mających zastosowanie praw i przepisów regulujących import i eksport, w tym przepisów USA, które nakładają zakazy lub ograniczenia eksportu do niektórych użytkowników końcowych lub na potrzeby niektórych zastosowań; Strony zgadzają się na wzajemną współpracę w zakresie udostępniania drugiej Stronie informacji, niezbędnych do zachowania zgodności z tymi przepisami. Każda ze Stron zobowiązuje się poinformować drugą Stronę pisemnie z wyprzedzeniem o zamiarze udostępnienia jej danych wymagających zezwolenia na eksport. Str. 4 / 5

5 4. Okres obowiązywania Minimalny okres obowiązywania Rozszerzenia Serwisu systemu AIX 5.3 wynosi 3 miesiące. Usługa będzie świadczona od Daty Rozpoczęcia Świadczenia Usługi do Daty Zakończenia Świadczenia Usługi określonej w Zestawieniu. 5. Rezygnacja Obowiązują standardowe zasady dotyczące rezygnacji z pakietu ServiceSuite, które zostały określone w punkcie 1.10 (Rezygnacja) Warunków Ogólnych dotyczących pakietu ServiceSuite. Ponadto Klient może zrezygnować z Usługi w odniesieniu do Maszyny Objętej Umową poprzez przekazanie trzymiesięcznego wypowiedzenia w formie pisemnej. Str. 5 / 5

Zakres Prac dla rozszerzenia serwisu produktu PowerHA 6.1 nabywanego od Partnera Handlowego IBM

Zakres Prac dla rozszerzenia serwisu produktu PowerHA 6.1 nabywanego od Partnera Handlowego IBM Zakres Prac dla rozszerzenia serwisu produktu PowerHA 6.1 nabywanego od Partnera Handlowego IBM Niniejszy Zakres Prac wraz z Zestawieniem, wszelkimi przywołanymi w nim dokumentami oraz Umową IBM dotyczącą

Bardziej szczegółowo

Zakres Prac dla rozszerzenia serwisu produktu PowerHA 6.1

Zakres Prac dla rozszerzenia serwisu produktu PowerHA 6.1 Niniejszy Zakres Prac wraz z Zestawieniem, wszelkimi przywołanymi w nim dokumentami oraz Umową IBM z Klientem lub inną równoważną umową między Stronami stanowi kompletną umowę (zwaną dalej Umową ) w przedmiocie

Bardziej szczegółowo

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług - Wsparcie w zakresie rozszerzonego serwisu i5/os V5R4

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług - Wsparcie w zakresie rozszerzonego serwisu i5/os V5R4 Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Wsparcie w zakresie rozszerzonego serwisu i5/os V5R4 Niniejszy Zakres Prac wyszczególnia opcjonalną Usługę wybraną przez Klienta w Zestawieniu do powiązanego Zakresu

Bardziej szczegółowo

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług nabywanych od Partnera Handlowego IBM. Rozszerzenie serwisu dla urządzenia IBM DataPower SOA 9004

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług nabywanych od Partnera Handlowego IBM. Rozszerzenie serwisu dla urządzenia IBM DataPower SOA 9004 Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług nabywanych od Partnera Handlowego IBM Niniejszy Zakres Prac wyszczególnia opcjonalną Usługę wybraną przez Klienta w Zestawieniu do powiązanego Zakresu Prac dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług. Rozszerzenie serwisu dla urządzenia IBM DataPower SOA Zakres Usług. 2. Definicje: 3.

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług. Rozszerzenie serwisu dla urządzenia IBM DataPower SOA Zakres Usług. 2. Definicje: 3. Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Niniejszy Zakres Prac wyszczególnia opcjonalną Usługę wybraną przez Klienta w Zestawieniu do powiązanego Zakresu Prac dotyczącego pakietu IBM ServiceSuite (zwanego

Bardziej szczegółowo

Zakres Prac związanych ze wsparciem dotyczącym używania systemu i5/os oraz jego znanych defektów

Zakres Prac związanych ze wsparciem dotyczącym używania systemu i5/os oraz jego znanych defektów Zakres Prac związanych ze wsparciem dotyczącym używania systemu i5/os oraz jego znanych defektów Niniejszy Zakres Prac określa Usługę opcjonalną wybraną przez Klienta w Zestawieniu dołączonym do powiązanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabywanych od Partnera Handlowego IBM - Doradca Techniczny ds. Pamięci Masowej

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabywanych od Partnera Handlowego IBM - Doradca Techniczny ds. Pamięci Masowej Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabywanych od Partnera Handlowego IBM Doradca Techniczny ds. Pamięci Masowej Niniejszy Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych zawiera opis Usług opcjonalnych wskazanych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Klienta w zakresie Pamięci Masowej

Wsparcie Klienta w zakresie Pamięci Masowej Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług nabywanych od Partnera Handlowego IBM Niniejszy Zakres Prac (zwany dalej Zakresem Prac ) obowiązuje w relacjach między Klientem (zwanym dalej Klientem ) i podmiotem

Bardziej szczegółowo

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług. Linia Wsparcia dla Cisco. 1. Zakres Prac. 2. Definicje dotyczące Usługi

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług. Linia Wsparcia dla Cisco. 1. Zakres Prac. 2. Definicje dotyczące Usługi Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Linia Wsparcia dla Cisco Niniejszy Zakres Prac określa Usługę opcjonalną wybraną przez Klienta w Wykazie Maszyn i/lub Wykazie Usług Serwisowych (zwanych dalej Zestawieniem)

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone Wsparcie Techniczne (ETS)

Rozszerzone Wsparcie Techniczne (ETS) 1. Zakres Usług IBM wykona na rzecz Klienta czynności (danej zwane globalnie Usługami ) wyszczególnione w niniejszym Zakresie Prac lub w Załącznikach dotyczących Opcji Serwisowych do niniejszego Zakresu

Bardziej szczegółowo

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług. Pełne Wsparcie do Dedykowanych Urządzeń SAP HANA. 1. Zakres Prac. 2. Definicje. 3.

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług. Pełne Wsparcie do Dedykowanych Urządzeń SAP HANA. 1. Zakres Prac. 2. Definicje. 3. 1. Zakres Prac IBM będzie świadczyć wyszczególnione w niniejszym Zakresie Prac pt. Pełne Wsparcie Rozwiązania IBM do Dedykowanych Urządzeń Pamięciowych SAP (SAP HANA) (zwanym dalej Zakresem Prac ) usługi

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Moduł Wsparcia rozwiązania SAP HANA on Power Systems

Podstawowy Moduł Wsparcia rozwiązania SAP HANA on Power Systems Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług nabycie od Partnera Handlowego IBM 1. Zakres Prac IBM będzie świadczyć usługi Podstawowego Modułu Wsparcia rozwiązania SAP HANA on Power Systems (zwane dalej Usługami

Bardziej szczegółowo

Zakres Prac. Urządzenie Narzędziowe do Wsparcia Technicznego. 1. Zakres obowiązywania. 2. Pomieszczenia i godziny dostępności. 3.

Zakres Prac. Urządzenie Narzędziowe do Wsparcia Technicznego. 1. Zakres obowiązywania. 2. Pomieszczenia i godziny dostępności. 3. Zakres Prac Strony postanawiają zmienić przywołany Załącznik dotyczący Usług, tak aby zawierał on następujące postanowienia: Urządzenie Narzędziowe do Wsparcia Technicznego 1. Zakres obowiązywania IBM

Bardziej szczegółowo

Globalne i Pełne Wsparcie Mikrokodu

Globalne i Pełne Wsparcie Mikrokodu Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Niniejszy Zakres Prac (zwany dalej Zakresem Prac ) obowiązuje w relacjach między Klientem (nazywanym dalej Klientem ) i wskazanym niżej podmiotem IBM (nazywanym

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone Wsparcie Techniczne

Rozszerzone Wsparcie Techniczne Niniejszy zawiera specyfikację opcjonalnej Usługi wybranej przez Klienta w Zestawieniu do powiązanego Zakresu Prac IBM ServiceSuite. Niniejszy Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych podlega warunkom Zakresu

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla sieci SAN i pamięci masowej (Wsparcie Urządzeń i Środowiska)

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla sieci SAN i pamięci masowej (Wsparcie Urządzeń i Środowiska) Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla sieci SAN i pamięci masowej (Wsparcie Urządzeń i Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych zawiera opis usług opcjonalnych wskazanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach Niniejszy Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) określa opcjonalne usługi wybrane przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabycie od Partnera Handlowego IBM. Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla Sieci. 1. Zakres Usług. 2.

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabycie od Partnera Handlowego IBM. Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla Sieci. 1. Zakres Usług. 2. Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabycie od Partnera Handlowego IBM Niniejszy Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych zawiera opis usługi opcjonalnej wskazanej w Zestawieniu do odpowiedniego Zakresu

Bardziej szczegółowo

Usługa Managed Maintenance Solution for Juniper Products

Usługa Managed Maintenance Solution for Juniper Products Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Niniejszy Zakres Prac (zwany dalej Zakresem Prac ) obowiązuje w relacjach między Klientem (zwanym dalej Klientem ) i wskazanym niżej podmiotem IBM (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

4. Obowiązki firmy IBM Poza obowiązkami wymienionymi w odpowiedniej umowie SOW firma IBM przyjmuje następujące obowiązki:

4. Obowiązki firmy IBM Poza obowiązkami wymienionymi w odpowiedniej umowie SOW firma IBM przyjmuje następujące obowiązki: Załącznik dotyczący Opcji Usług nabywanych od Partnera Handlowego IBM Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na sprzęcie IBM Power Systems Niniejszy Załącznik dotyczący opcji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Wsparcie Mikrokodu

Załącznik Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Wsparcie Mikrokodu Załącznik Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Wsparcie Mikrokodu Niniejszy Zakres Prac (zwany dalej Zakresem Prac ) obowiązuje w relacjach między Klientem i IBM jako osobą prawną określoną poniżej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące Usługi Care Pack i usługi kontraktowe, część pakietu HP Care Korzyści z usługi Dostęp do zasobów technicznych HP w celu rozwiązywania problemów Potencjalne obniżenie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych dla usługi Essential Care Service

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych dla usługi Essential Care Service Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych dla usługi Essential Care Service Niniejszy Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych zawiera wyszczególnienie opcjonalnych Usług wybranych przez Klienta i wskazanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 7 do SIWZ POROZUMIENIE w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu. 2015 roku, w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, przy ul. Spokojnej 4, 20-074 Lublin reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług nabywanych od Partnera Handlowego IBM. Usługi serwisowe IBM dla produktów innych niż produkty IBM

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług nabywanych od Partnera Handlowego IBM. Usługi serwisowe IBM dla produktów innych niż produkty IBM Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług nabywanych od Partnera Handlowego IBM Usługi serwisowe IBM dla produktów innych niż Niniejszy Zakres Prac precyzuje szczegóły Usługi opcjonalnej, którą Klient dołącza

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych dla usługi Premier Care

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych dla usługi Premier Care Niniejszy Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych zawiera wyszczególnienie opcjonalnych Usług wybranych przez Klienta i wskazanych w Zestawieniu do odpowiedniego Zakresu Prac IBM. Ponadto niniejszy Załącznik

Bardziej szczegółowo

Zakres Prac dotyczący Rozwiązań IBM MMS dla Produktów CISCO

Zakres Prac dotyczący Rozwiązań IBM MMS dla Produktów CISCO Zakres Prac dotyczący Rozwiązań IBM MMS dla Produktów CISCO Niniejszy Zakres Prac określa usługi, które mają być świadczone przez IBM na warunkach Umowy IBM z Klientem (IBM Customer Agreement- ICA) lub

Bardziej szczegółowo

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług. Proaktywne Sprawdzanie Środowiska Pamięci Masowej. 3.1 Koordynacja Usług

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług. Proaktywne Sprawdzanie Środowiska Pamięci Masowej. 3.1 Koordynacja Usług Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Niniejszy Zakres Prac (zwany dalej Zakresem Prac ) obowiązuje w relacjach między Klientem (zwanym dalej Klientem ) i podmiotem IBM wskazanym w Zestawieniu (zwanym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY GWARANCJI

OGÓLNE ZASADY GWARANCJI OGÓLNE ZASADY GWARANCJI Firma Intemo S. A.. z siedzibą w ul. Włocławska, 88-0 Piotrków Kujawski, NIP: 9505496, REGON: 098580 zwana dalej Gwarantem, udziela gwarancji, że produkt wolny jest od wad materiału

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla AIX. 1. Zakres Usług. 2. Definicje

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla AIX. 1. Zakres Usług. 2. Definicje Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla AIX Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych zawiera opis usług opcjonalnych wskazanych przez Klienta w Zestawieniu do odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów.

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów. I. Definicje PRODUCENT NTT System S. A. 04-351 Warszawa ul. Osowska 84 SERWIS GWARANCYJNY On-Site usuwanie usterek i przywracanie sprawności uszkodzonym urządzeniom w zakresie awarii sprzętowych, realizowane

Bardziej szczegółowo

Usługa Enterprise Availability Management

Usługa Enterprise Availability Management Zakres Prac Usługa Enterprise Availability Management Niniejszy Zakres Prac (zwany dalej Zakresem Prac ) obowiązuje w relacjach między Klientem (zwanym dalej Klientem ) i wskazanym niżej podmiotem IBM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do OPZ

Załącznik nr 1 do OPZ Załącznik nr 1 do OPZ Procedura usuwania wad w oprogramowaniu 1. Na potrzeby niniejszego załącznika Strony ustalają następujące definicje: Kategoryzacja Wad, Kategoria Wady Administrator Systemu Kategoryzacja

Bardziej szczegółowo

Umowa Serwisowa numer ORG o świadczenie usług serwisowych

Umowa Serwisowa numer ORG o świadczenie usług serwisowych Umowa Serwisowa numer ORG.132.2.2014 o świadczenie usług serwisowych Niniejsza Umowa Serwisowa (nazywana dalej Umową), zawarta w dniu r. pomiędzy: Urzędem Gminy Juchnowiec Kościelny z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Program Ochrony Rodziny QUANTUMLIVE

Regulamin programu lojalnościowego Program Ochrony Rodziny QUANTUMLIVE Regulamin programu lojalnościowego Program Ochrony Rodziny QUANTUMLIVE 1. [definicje] Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Baza Danych : zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 4 do wzoru umowy POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Pomiędzy: Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa działającą na podstawie wpisu do rejestru uczelni

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS www.muso.pl www.musocms.com Załącznik nr 3 Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS 4 Marzec 2009r Licencjodawca oświadcza, że całość praw autorskich, jak również prawo do udzielania licencji na korzystanie

Bardziej szczegółowo

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA...

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... Załącznik nr 10 Warunki Gwarancji I. ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... 7 I. Zapisy ogólne 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Formularz zgłoszeniowy

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Formularz zgłoszeniowy Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Formularz zgłoszeniowy Prosimy o podanie wszystkich niezbędnych informacji w celu zgłoszenia lub dokonania aktualizacji. Klient dokonuje zgłoszenia i nabywa Produkty

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr.. na zakup Serwisu Oprogramowania ESRI

WZÓR. UMOWA nr.. na zakup Serwisu Oprogramowania ESRI WZÓR UMOWA nr.. na zakup Serwisu Oprogramowania ESRI zawarta w dniu.. pomiędzy Gminą Olsztyn z siedzibą: Pl. Jana Pawła II nr, 0-0 Olsztyn, (NIP 739-384-70-26), reprezentowaną przez Pana Piotra Grzymowicza

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov.

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov. Izba Celna w Białymstoku ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7 ul. Octowa 2, 15-399 Białystok tel.: +48 85 745 85 55 fax: +48 85 745 85 99 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy 1 Cel umowy Celem umowy jest zapewnienie Zamawiającemu wsparcia do oprogramowania VMware vsphere i vcenter (zwanego dalej oprogramowaniem). 2 Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MKOWALSKI.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MKOWALSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MKOWALSKI.PL Spis treści: Definicje Dane kontaktowe Kancelarii Formularz kontaktowy Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Programu "MeduCards" (zwana dalej "umową")

Bardziej szczegółowo

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne. Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLOV 1. Sklep www.pollov.pl jest prowadzony przez firmę: ul. Porzeczkowa 25 B, tel. +48 737 450 818 NIP: 782 23 08 420 REGON: 361491366 Dane do KONTA BANKOWEGO:

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

UMOWA OBSŁUGI SERWISOWEJ NR UOS-./2017

UMOWA OBSŁUGI SERWISOWEJ NR UOS-./2017 UMOWA OBSŁUGI SERWISOWEJ NR UOS-./2017 Zawarta w dniu r. pomiędzy:.. NIP.. zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez:... -...... -... a ARCUS SOFT Adam Czerwonka Grodzisko Nowe 302 37-306 Grodzisko

Bardziej szczegółowo

Dokument SLA. I. Definicje

Dokument SLA. I. Definicje Dokument SLA I. Definicje Operator - dostawca Usług internetowych, którego dane zostały wskazane w Umowie lub na stronach internetowych zawierających ofertę Usług hostingowych będący wydawcą Dokumentu

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres: 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych, konserwacji i wsparcia technicznego dla czterech macierzy dyskowych HP StorageWorks P9500 oraz dwóch serwerów HP DL160 G6 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 UMOWA ABONENCKA NR zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 r. pomiędzy: 1. firmą BIEL.NET Dariusz Bielak, z siedzibą: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

SZE WARUNKI, NA KTÓRYCH IBM B

SZE WARUNKI, NA KTÓRYCH IBM B Umowa ServicePac dla Rozszerzenia Serwisu Gwarancyjnego IBM, Podstawowych Usług Serwisowych IBM oraz Rozszerzenia Usług Serwisowych IBM wraz z Serwisem oprogramowania WAŻNA UWAGA: PROSZĘ, UWAŻNIE PRZECZYTAĆ

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu.. r. w Warszawie, pomiędzy:. zwanym dalej: Zamawiającym a.., zwaną/ym dalej: Wykonawcą łącznie zwanymi dalej: Stronami

Bardziej szczegółowo

Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach oprogramowania

Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach oprogramowania ZAŁĄCZNIK NR 3 do umowy z dnia r. Szczegółowe warunki i zasady świadczenia przez Wykonawcę usług serwisu gwarancyjnego. 1. Definicje Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1 Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej Polityką, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przez SuperGrosz Sp. z o. o. 2 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA .. Wykonawcą..

UMOWA .. Wykonawcą.. UMOWA zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów, z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 zwanym dalej Zamawiającym, które reprezentuje, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta

Bardziej szczegółowo

U M O W A N r. w wyniku zapytania ofertowego postępowania w trybie poniżej Euro

U M O W A N r. w wyniku zapytania ofertowego postępowania w trybie poniżej Euro U M O W A N r z dnia r. zawarta pomiędzy Publicznym Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu przy Al.W.Witosa 26 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 14443

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W dniu.. 2010 r. strony: Usługi Informatyczne WEBMARK Krzysztof Bochno z/s: ul. Kochanowskiego 3/3, 59-920 Bogatynia, NIP: 615-190-09-86, www.webmark.com.pl, poczta@webmark.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (Umowa)

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (Umowa) Załącznik nr 5 do umowy z dnia.. 2017 r. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (Umowa) Zawarta w dniu 2017 roku, w.., pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... powierzenia przetwarzania danych osobowych.... zwanym dalej Administratorem danych,... zwanym dalej Przetwarzającym,

Umowa nr... powierzenia przetwarzania danych osobowych.... zwanym dalej Administratorem danych,... zwanym dalej Przetwarzającym, Umowa nr... powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... r. we Wrocławiu pomiędzy zwanym dalej Administratorem danych, a zwanym dalej Przetwarzającym, mając na celu konieczność realizacji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Ogólne wymagania dotyczące przetwarzania danych 1.1. Przetwarzanie danych oznacza zbieranie, rejestrowanie, organizację, przechowywanie, wprowadzanie zmian, ujawnianie, konsultację,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu.. 2016 roku w Ostrowcu pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski Urzędem Miasta, ul. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 3. zawarta w dniu r. w Mielnie pomiędzy:

WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 3. zawarta w dniu r. w Mielnie pomiędzy: WZÓR UMOWY NR Załącznik nr 3. zawarta w dniu... 2009 r. w Mielnie pomiędzy: Gmina Mielno - Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Mielnie przy ul. Słonecznej 9, Nr NIP 669-050-54-41 reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Obsługa i Wsparcie Techniczne

Obsługa i Wsparcie Techniczne Obsługa i Wsparcie Techniczne Opis Poziomu Obsługi - 1 - Zawartość Wprowadzenie Usługi Wsparcia Technicznego Simplisys Kontakt ze Wsparciem Technicznym SimpliSys Priorytety Zgłoszeń i Czas Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON zawarta w Warszawie w dniu. Pomiędzy: 1. Polski Instytut Rolnictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 155/68, 02-326 Warszawa, NIP: 525-254-83-61,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA 12/015. Dotyczy: dostępu zdalnego do zasobów sieci MAN Wrocław instrukcja działania Osoby Wnioskującej ZWERYFIKOWAŁ: Dariusz Dauksz

INSTRUKCJA 12/015. Dotyczy: dostępu zdalnego do zasobów sieci MAN Wrocław instrukcja działania Osoby Wnioskującej ZWERYFIKOWAŁ: Dariusz Dauksz Str. 1 z 11 INSTRUKCJA 12/015 Dotyczy: dostępu zdalnego do zasobów sieci MAN Wrocław instrukcja działania Osoby Wnioskującej OPRACOWAŁ: ZWERYFIKOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Grzegorz Zegler Sławomir Gordziejewski

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów.

UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów. Zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów. Stosownie do art. 139 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży usług edukacyjnych przez serwis internetowy www.erudio.com.pl należący do firmy ERUDIO Bartosz Zarębki z siedzibą w Łodzi przy

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Invoobill dla Klientów Mazovia Banku Spółdzielczego

Regulamin świadczenia usługi Invoobill dla Klientów Mazovia Banku Spółdzielczego Przyjęto Uchwałą nr 31/2012 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 31 maja 2012 Regulamin świadczenia usługi Invoobill dla Klientów Mazovia Banku Spółdzielczego Spis treści Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL PODSTAWOWY PROGRAM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Przed zainstalowaniem systemu 21PM.pl należy dokładnie zapoznać się z niniejszą umową licencyjną i wynikającymi z niej prawami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POPRZEZ PORTAL KrakowskieSmaki.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POPRZEZ PORTAL KrakowskieSmaki.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POPRZEZ PORTAL KrakowskieSmaki.pl Data utworzenia: 01.11.2012 I Postanowienia ogólne 1.1. Właścicielem i Administratorem portalu KrakowskieSmaki.pl jest: FHU MITON ul. Wąwozowa

Bardziej szczegółowo

4.Uczestnik może wykorzystać zgromadzone Czekoladki w każdej Placówce Organizatora zgodnie z wykazem poniżej.

4.Uczestnik może wykorzystać zgromadzone Czekoladki w każdej Placówce Organizatora zgodnie z wykazem poniżej. Załącznik nr 1 REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO LAMBO Mariusz Jankowski 1 Przedmiot Regulaminu Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników programu lojalnościowego o nazwie

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie serwisu internetowego

Umowa o wykonanie serwisu internetowego nr umowy: zawarta w dniu: Pomiędzy: zwanym w treści Umowy Abonentem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO Saeco Premium Service (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu serwisowego Saeco Premium Service (zwanego dalej Programem ) i administratorem

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Standard zgodnie Warszawa, dnia 5.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZ9ŚCI Nr V/ 09052014 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/72/V-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Data rozpoczęcia: Data zakończenia: Styczeń 01, 2017 do odwołania Definicje Polityka Polityka ochrony prywatności JDM, określająca zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

Umowa IBM dotycząca Usług Nabywanych od Partnera Handlowego IBM

Umowa IBM dotycząca Usług Nabywanych od Partnera Handlowego IBM Umowa IBM dotycząca Usług Nabywanych od Partnera Handlowego IBM Niniejsza Umowa o Świadczenie Usług Nabywanych od Partnera Handlowego IBM ( Umowa ) reguluje świadczenie przez IBM niektórych Usług nabywanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA UŻYCZENIA NR.../8.3/POIG/2014

UMOWA UŻYCZENIA NR.../8.3/POIG/2014 Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Domaradz UMOWA UŻYCZENIA NR.../8.3/POIG/2014 Zawarta w ramach Projektu Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko zamawiającego...

Imię i nazwisko zamawiającego... Zamówienie abonamentowej aktualizacji programów na rok 2016 w firmie W przypadku aktualizowania części (nie wszystkich) posiadanych stanowisk koniecznie proszę podać numery kluczy (zabezpieczeń) aktualizowanych

Bardziej szczegółowo

Umowa dotycząca Usług z wyłączeniem Usługi Serwisowania Systemów

Umowa dotycząca Usług z wyłączeniem Usługi Serwisowania Systemów Umowa dotycząca Usług z wyłączeniem Usługi Serwisowania Systemów Niniejsza Umowa IBM dotycząca Usług z wyłączeniem Usług Serwisowych (zwana dalej "Umową") reguluje transakcje zawierane przez Klienta przy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja działania osoby wnioskującej o nadanie dostępu VPN do zasobów INSTRUKCJA

Instrukcja działania osoby wnioskującej o nadanie dostępu VPN do zasobów INSTRUKCJA Str. 1 z 8 INSTRUKCJA Dotyczy: Dostęp zdalny do zasobów sieci MAN Wrocław instrukcja działania Osoby Wnioskującej OPRACOWAŁ: ZWERYFIKOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: GRZEGORZ ZEGLER DARIUSZ DAUKSZ DARIUSZ JĘDRYCZEK

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT 1 I. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT. II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SELLO.PL. 1 Definicje. InsERT S.A. ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław

REGULAMIN SELLO.PL. 1 Definicje. InsERT S.A. ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław REGULAMIN SELLO.PL 1 Definicje 1. Abonament prawo do korzystania z oprogramowania Sello przez Kupującego przez okres odpowiednio 30 dni, 365 lub 730 dni, będący treścią cyfrową niezapisaną na nośniku materialnym,

Bardziej szczegółowo

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola Urządzenia medyczne Jeżeli korzystasz z rozrusznika serca, defibrylatora lub innego urządzenia medycznego, zasięgnij porady lekarza lub producenta, zanim zaczniesz korzystać z tego telefonu. Ograniczona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo