UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH"

Transkrypt

1 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W dniu r. strony: Usługi Informatyczne WEBMARK Krzysztof Bochno z/s: ul. Kochanowskiego 3/3, Bogatynia, NIP: , tel reprezentowaną przez: 1. Krzysztofa Bochno właściciel zwana w dalszej treści umowy Wykonawcą, a, z/s: ul....., NIP reprezentowana przez: 1..., zwana dalej Klientem, zawarły umowę dotyczącą zaprojektowanie strony internetowej, opieki nad stroną internetową oraz usługi hostingu, o następującej treści: 1 Postanowienia ogólne 1. Umowa zawarta zostaje na zaprojektowanie strony internetowej przez Wykonawcę dla Klienta według wytycznych zawartych w załączniku nr 1 do umowy. Załączniki stanowią integralną część umowy. 2. Przez użyte w umowie określenia należy rozumieć: - okres rozliczeniowy - pełen rok kalendarzowy, gdzie pierwszym dniem jest dzień zawarcia umowy - podstrona - dodatkowa strona internetowa, kolejna po stronie głównej, służącą do zamieszczania przeróżnych wybranych przez zleceniodawcę danych oraz informacji..

2 - dzień roboczy każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych w Rzeczypospolitej Polskiej 2 Obowiązki stron 1. Klient zobowiązuje się dostarczyć wszelkie materiały, które chce opublikować na stronie w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. 2. Wykonawca przedstawi Klientowi projekt strony internetowej w terminie 20 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. 3. Projekt strony internetowej zawiera oprawę graficzną oraz system odnośników. 4. Klient ma 3 dni robocze na akceptację projektu, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego paragrafu. Jeżeli zamawiający nie zgłosi drogą mailową żadnych uwag przyjmuje się, że projekt zaakceptował. W przypadku braku akceptacji projektu, Wykonawca poprawia projekt strony. Po poprawieniu projektu Klient ma 3 dni robocze na akceptację poprawionego projektu. Jeżeli zamawiający nie zgłosi drogą mailową żadnych uwag przyjmuje się, że projekt zaakceptował. Klient ma prawo do 2-krotej zmiany projektu. W razie kolejnych zmian projektu, wiążącym projektem jest ostatni projekt stworzony przez Wykonawcę. Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany wysokości wynagrodzenia, w razie konieczności wykonania dodatkowych prac nieprzewidzianych w wytycznych zawartych w załączniku. Ewentualny wzrost wynagrodzenia będzie proporcjonalny do wzrostu nakładu pracy, w stosunku do wcześniejszych uzgodnień. 5. W przypadku akceptacji projektu strony przez Klienta Wykonawca rozpoczyna uzupełnianie strony informacjami przesłanymi przez Klienta. Po uzupełnieniu informacji i przedstawieniu ich Klientowi, Klient ma 3 dni robocze, aby zgłosić ewentualne poprawki do wprowadzonych informacji. Klient ma prawo do 2-krotego zgłoszenia poprawek do wprowadzonych informacji. Jeśli tego nie zrobi, uważa się, że projekt został zakończony. 6. Wykonawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku, gdy Klient podejmuje działania utrudniające pracę Wykonawcy, w szczególności występuje z ciągłymi żądaniami zmian w projekcie strony internetowej. Powyższe uprawnienie przysługuje Wykonawcy, także w razie nie dostarczenia mu wszystkich wymaganych materiałów przez Klienta w określonym powyżej czasie. 7. Podstawą rozwiązania umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Klienta, jest niezgłoszenie przez Klienta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 2 miesięcy od powstania jakiegokolwiek opóźnienia w płatności, wniosku o zawieszenie na czas określony usługi: odnowienie domeny oraz hosting PREMIUM_F, o których mowa w załączniku nr 2 do umowy. Przez cały okres zawieszenia świadczenia usług określonych w zdaniu powyższym naliczana jest opłata w wysokości 3/4 pierwotnej kwoty wskazanej dla tych usług. 8. Klient zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona projektu strony w określonym powyżej czasie. 9. Klient w przypadku rozwiązania umowy przed upływem terminu, z którym związane jest skorzystanie z cen promocyjnych, zobowiązany będzie do zapłaty kwoty, będącej równowartością uzyskanych upustów w pierwszym okresie rozliczeniowym oraz połowy wynagrodzenia za wykonywanie opieki nad stroną oraz hosting, za pozostałe okresy rozliczeniowe, należnego w przypadku gdyby nie doszło do rozwiązania umowa przed czasem. Niniejsze postanowienie umowne nie wyłącza zastosowania innych postanowień umownych dotyczących odszkodowania. 10. Do opieki nad stroną zaliczamy szereg działań mających na celu umożliwienie dostępności strony klienta w Internecie. Do tych działań nie zaliczamy aktualizacji materiałów dostępnych na stronie ani rozbudowy strony o dodatkowe materiały. W przypadku uszkodzenia serwera Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby strona klienta był jak najszybciej dostępna w Internecie. W przypadku uszkodzenia strony przez klienta, Wykonawca odtwarza ostatnią kopię 2

3 bezpieczeństwa strony utworzoną przez Klienta bądź Wykonawcę. Koszt usługi wynosi 80 zł netto miesięcznie, a usługa rozliczana jest raz do roku. Klient zobowiązuje się do utrzymania opieki nad stroną przez następne 2 okresy rozliczeniowe po zakończeniu pierwszego okresu. 11. Umowa zostaje zawarta na czas określony w wymiarze 3 (słownie: trzy) okresy rozliczeniowe. Umowa automatyczne ulega przedłużenie na kolejne 3 okresy rozliczeniowe z dniem zakończenia ważności poprzedniej umowy, pod warunkiem nie złożenia rezygnacji najpóźniej dziewięć miesięcy przed zakończeniem okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3 Płatności 1. Opłata za zaprojektowanie strony internetowej wraz z 4 podstronami (strona główna + 4 podstrony) wynosi 320 zł netto. Do kwoty tej należy doliczyć stawkę podatku VAT, według obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Koszt każdej kolejnej podstrony poza projektem wynosi 150 zł netto. 2. Klient otrzymuje konto hostingowe PREMIUM F na rok czasu za 1 zł netto. Zobowiązuje się jednak do utrzymania tego konta przez następne 2 okresy rozliczeniowe po skończeniu okresu promocyjnego według cennika standardowego znajdującego się w załączniku nr Klient otrzymuje domenę o wybranej przez siebie dostępnej nazwie i rozszerzeniu (.PL,.COM.PL,.EU,.NET,.INFO) za 1zł netto. Zobowiązuje się jednak do utrzymania tej domeny przez następne 2 okresy rozliczeniowe po skończeniu okresu promocyjnego według cennika znajdującego się w załączniku nr W przypadku opóźnienia w zapłacie Klient zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe od należnej kwoty za każdy dzień opóźnienia. 5. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta, Wykonawcy przysługuje prawo żądania opłaty specjalnej w wysokości 900 zł netto. 4 Przetwarzanie danych osobowych 1. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.z 2002r.Nr.101, poz 926 z późniejszymi zmianami) 2. Klient oświadcza, iż został poinformowany o możliwości zmiany i prawie wglądu do zgromadzonych przez usługodawcę danych osobowych. Klient oświadcza, iż został poinformowany o możliwości dokonywania zmian w zgromadzonych przez usługodawcę danych osobowych. 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zamieszczenia adresu URL i nazwy klienta w zestawieniach klientów oraz listach referencyjnych zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej, w tym na stronach WWW usługodawcy. W przypadku braku zgody ze strony klienta, jest on zobowiązany powiadomić usługodawcę odrębnym pismem. 5 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Kontakt z klientem będzie odbywał się droga mailową. 3

4 a) Adres Wykonawcy: b) Adres Klienta:.. 3. Zmiana postanowień umownych może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Nieważność jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy nie wpływa na pozostałe postanowienia umowy, a umowa będzie interpretowana tak, jak gdyby takie nieważne postanowienie było wykreślone. 5. Klient upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Klienta (tj. odbiorcy faktury). 6. Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje regulamin usług hostingowych dostępny na stronie 7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 8. Każda osoba fizyczna podpisująca niniejszą umowę w imieniu osoby prawnej gwarantuje, że jest upoważniona do zawarcia niniejszej umowy oraz że niniejsza umowa wiąże osobę prawną. 9. Sądem właściwym miejscowo do rozpoznawania sporów wynikłych z niniejszej umowy jest Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IV Gospodarczy. pieczęć Wykonawcy.. pieczęć Klienta Załączniki: - załącznik nr 1 - załącznik nr 2 4

5 Załącznik nr 1 Po zaakceptowaniu warunków umowy, zlecam Krzysztofowi Bochno prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Usługi Informatyczne WEBMARK, wykonanie strony internetowej, która będzie spełniała następujące warunki: - instalacja systemu zarządzania treścią CMS Joomla - przygotowanie projektu graficznego strony bez elementów flash - przygotowanie formularza kontaktowego - przygotowanie mapy dojazdu do siedziby klienta z Google Maps - przygotowanie systemu do wprowadzania samodzielnych zmian przez klienta 5

6 Załącznik nr 2 Podpisując umowę, klient oświadcza, że korzysta z promocji według cen znajdujących się poniżej. Ceny promocyjne obowiązują tylko w przypadku zawarcia umowy na czas trzech okresów rozliczeniowych. Nazwa usługi Cena promocyjna Cena standardowa Zaprojektowanie strony 320 zł 1800 zł Rejestracja domeny 1 zł 24,99 zł Odnowienie domeny 65 zł/rok 69,99 zł/rok Hosting PREMIUM_F 1 zł/rok 249,99 zł/rok Wszystkie ceny są cenami netto (nie zawierają 22% VAT) 6

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ W dniu.. 201.. r. strony: Usługi Informatyczne WEBMARK Krzysztof Bochno z/s: ul. Kochanowskiego 3/3, 59-920 Bogatynia, NIP: 615-190-09-86, www.webmark.com.pl,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ W dniu.. 2011 r. strony: Firma Moccabi Technologie Internetowe Adam Balcerzak: ul. Gerarda Linkego 21, 62-330 Poznań, NIP: 789-163-64-75, REGON: 301-796-380 www.medialnapracownia.pl,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo

emits (SEO) Umowa o Web Positioning Umowa o świadczenie usług z zakresu SEO (Web Positioning) emits [Wpisz nazwę firmy] 2010-02-12

emits (SEO) Umowa o Web Positioning Umowa o świadczenie usług z zakresu SEO (Web Positioning) emits [Wpisz nazwę firmy] 2010-02-12 2010 emits (SEO) Umowa o Web Positioning Umowa o świadczenie usług z zakresu SEO (Web Positioning) emits [Wpisz nazwę firmy] 2010-02-12 EMITS Agnieszka Koch Emmerichstrasse 32 D-02826 Görlitz zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Marketing w Internecie

Regulamin Usługi Marketing w Internecie Regulamin Usługi Marketing w Internecie 1. Przedmiot Regulaminu. 1.1. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi Marketing w Internecie przez pkt.pl Marketing Zintegrowany Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH Zawarta w dniu: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH w Łaziskach Górnych Numer: /2008 A. Zawarta pomiędzy: USŁUGI HANDLOWE "EKSPRES" Henryk Dobrzyński z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Świerczewskiego

Bardziej szczegółowo

1. Headway zobowiązuje się do wykonania na rzecz i przy niezbędnym udziale platformę internetową służącą do prowadzenia sprzedaży za

1. Headway zobowiązuje się do wykonania na rzecz i przy niezbędnym udziale platformę internetową służącą do prowadzenia sprzedaży za UMOWA O WYKONANIE SKLEPU INTERNETOWEGO (zwana dalej Umową ) zawarta dnia roku we Wrocławiu, pomiędzy: Headway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Prostej 36, 53-508

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze 1 stycznia 2014 1. DEFINICJE 1. 1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zgodnie z postanowieniami art. 384 1 Kodeksu cywilnego z dnia 23. kwietnia 1964 (Dz.U. 1964

Bardziej szczegółowo

Umowa na pozycjonowanie strony internetowej zawarta w, w dniu.. (zwana dalej umową) pomiędzy:

Umowa na pozycjonowanie strony internetowej zawarta w, w dniu.. (zwana dalej umową) pomiędzy: Umowa na pozycjonowanie strony internetowej zawarta w, w dniu.. (zwana dalej umową) pomiędzy: Mobime Studio, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Raszyńskiej 38B/4, NIP: 972-116-27-66, zwanym dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PROGRAMU NAJLEPSZA SZKOŁA. 1. Wprowadzenie.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PROGRAMU NAJLEPSZA SZKOŁA. 1. Wprowadzenie. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PROGRAMU NAJLEPSZA SZKOŁA 1. Wprowadzenie. 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu NAJLEPSZA SZKOŁA, zwanym dalej Programem oraz warunki uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL ( Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie świadczenia usług Zenbox.pl, stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo