Zakres Prac związanych ze wsparciem dotyczącym używania systemu i5/os oraz jego znanych defektów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakres Prac związanych ze wsparciem dotyczącym używania systemu i5/os oraz jego znanych defektów"

Transkrypt

1 Zakres Prac związanych ze wsparciem dotyczącym używania systemu i5/os oraz jego znanych defektów Niniejszy Zakres Prac określa Usługę opcjonalną wybraną przez Klienta w Zestawieniu dołączonym do powiązanego Zakresu Prac IBM ServiceSuite. Niniejszy Zakres Prac podlega warunkom Zakresu Prac ServiceSuite. 1. Zakres Prac IBM zapewnia wsparcie dotyczące używania Systemów Operacyjnych i5 oraz ich znanych defektów, aby udzielać Klientowi zdalnej pomocy w zakresie eksploatacji Maszyn Objętych Umową i Obsługiwanych Produktów działających pod kontrolą Systemu Operacyjnego i5 (wersja 5, wydanie 4) na zasadach opisanych w niniejszym Zakresie Prac. 2. Definicje Krytyczny Problem Klienta problem, dla którego nie jest znane obejście, powodujący krytyczny przestój w operacjach biznesowych Klienta. Maszyna Objęta Umową sprzęt objęty Usługami na podstawie bieżącego Zakresu Prac, zgodnie z wyszczególnieniem podanym w Zestawieniu do tego Zakresu Prac. Program Objęty Umową oprogramowanie objęte Usługami na podstawie bieżącego Zakresu Prac, zgodnie z wyszczególnieniem podanym w Zestawieniu do tego Zakresu Prac lub później dodanym do Zakresu Prac zgodnie z paragrafem Automatyczne Zwiększanie Liczebności Zasobów. Umowa o wsparcie Oprogramowania na potrzeby niniejszego Zakresu Prac oznacza pakiet Serwisowania Oprogramowania IBM dotyczący systemów iseries (i5/os). Rozszerzony Okres Dostępności oznacza godziny poza Podstawowym Okresem Dostępności. Podstawowa Osoba Kontaktowa ds. Technicznych punkt kontaktowy Klienta, do którego IBM może kierować ogólne informacje techniczne dotyczące Programu Objętego Umową. Podstawowy Okres Dostępności standardowe godziny dostępności ( Dzień Roboczy ) od 8.00 do w dniach od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy); wsparcie dotyczące używania Systemów Operacyjnych i5/os oraz ich znanych defektów świadczenie ograniczonej usługi wsparcia zgodnie z opisem zawartym w niniejszym Zakresie Prac. 3. Opis usługi 3.1 Obowiązki IBM IBM będzie udzielał Klientowi zdalnej pomocy dotyczącej systemów i5/os objętych niniejszym Zakresem Prac w odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe Klienta. IBM będzie udzielał asysty w następującym zakresie: a. podstawowe i krótkie pytania oraz problemy dotyczące instalacji, używania i konfiguracji; b. pytania dotyczące publikacji na temat Produktów Objętych Umową. IBM zobowiązuje się: a. wyszukiwać znane pasujące informacje w bazach danych IBM; b. udzielać Klientowi porad w sprawie określenia przyczyny problemu oraz przekazywać mu informacje o usuwaniu skutków znanych defektów, jeśli IBM dysponuje takimi informacjami. IBM nie odpowiada za niezgodność pomiędzy oprogramowaniem wbudowanym a wersjami oprogramowania objętymi niniejszym Zakresem Prac, w tym za problemy wynikające z wymiany sprzętu lub oprogramowania wbudowanego podczas serwisowania. Strona 1 z 5

2 W ramach wsparcia dotyczącego używania Systemów Operacyjnych i5 oraz ich znanych defektów IBM nie ma obowiązku: a. udzielać wsparcia w zakresie usuwania defektów i udostępniać nowych poprawek dla defektów; b. zapewniać eskalacji, na przykład do zespołów programistycznych. IBM udziela wsparcia przez maksymalnie 4 godziny (o ile problem nie zostanie rozwiązany wcześniej), lecz może skrócić ten czas według własnego uznania. 4. Kryteria udzielania odpowiedzi IBM dołoży uzasadnionych ekonomicznie starań, aby odpowiedzieć na zgłoszenia serwisowe Klienta w ciągu dwóch godzin w Podstawowym Okresie Dostępności. Już wstępna odpowiedź udzielona przez IBM może rozwiązać problem lub stworzyć podstawę do określenia, jakie dodatkowe działania są niezbędne, by technicznie rozwiązać problem. W Rozszerzonym Okresie Dostępności IBM dołoży uzasadnionych ekonomicznie starań, aby odpowiedzieć na zgłoszenia serwisowe określone przez Klienta jako Krytyczne Problemy Klienta w ciągu dwóch godzin. 5. Dodatkowe obowiązki Klienta Klient zobowiązuje się: a. dopilnować, aby systemy objęte niniejszym Zakresem Prac znajdowały się na najnowszych poziomach konserwacyjnych dostępnych dla wybranego Programu Objętego Umową. W przeciwnym razie przed przystąpieniem do dalszego przetwarzania zgłoszeń serwisowych IBM może zalecić Klientowi, aby zastosował odpowiednie aktualizacje; b. mieć podpisaną ważną Umowę IBM o Wsparcie dla Oprogramowania dotyczącą systemów i oprogramowania objętych niniejszym Zakresem Prac. Odpowiednie Umowy IBM o Wsparcie dla Oprogramowania stanowią wymaganie wstępne dla realizacji niniejszego Zakresu Prac, a ich brak w odniesieniu do określonych systemów i produktów uniemożliwi udzielanie wsparcia; c. o ile IBM nie określi inaczej, uiszczać opłaty za usługi telekomunikacyjne związane z dostępem do niniejszej Usługi; d. mieć odpowiednie licencje na wszystkie Programy Objęte Umową, dla których Klient żąda asysty; e. dopilnować, aby ewentualne kody dostępu przekazywane Klientowi przez IBM były wykorzystywane tylko przez uprawniony personel; f. wyznaczyć przedstawiciela o odpowiednich kwalifikacjach technicznych (Podstawową Osobę Kontaktową ds. Technicznych). Zarówno Podstawowa Osoba Kontaktowa ds. Technicznych, jak i każda osoba dokonująca zgłoszeń musi dysponować wiedzą techniczną na temat środowiska Obsługiwanych Produktów, wystarczającą do sprawnej wymiany informacji z centrum wsparcia IBM; g. przekazywać IBM wszelkie stosowne i dostępne informacje (w tym informacje o produktach lub systemach) dotyczące problemów z oprogramowaniem, w związku z którymi Klient żąda asysty; h. zapewnić IBM odpowiedni dostęp zdalny do systemów Klienta, niezbędny w celu udzielenia pomocy w określeniu przyczyny problemu z oprogramowaniem. Klient ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie swojego systemu i wszelkich zawartych w nim danych, ilekroć IBM uzyskuje za jego zgodą zdalny dostęp do takiego systemu. Brak zgody na zdalny dostęp może poważnie ograniczyć możliwość udzielania przez IBM asysty w odniesieniu do zgłoszeń serwisowych Klienta; i. używać informacji uzyskanych w ramach Usług wyłącznie w celu przetwarzania informacji w Przedsiębiorstwie Klienta; j. powiadamiać IBM na piśmie o zmianach w posiadanych zasobach maszyn w ciągu miesiąca od ich wystąpienia. Zmiany takie mogą spowodować zmianę opłat z tytułu Usługi; k. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez IBM biznesowych informacji kontaktowych pracowników i wykonawców Klienta oraz informacji dotyczących Klienta jako osoby prawnej (informacji kontaktowych) w związku z Produktami i Usługami IBM lub w celu rozszerzenia relacji handlowych między IBM a Klientem. Powyższe informacje kontaktowe mogą być przechowywane, ujawniane wewnętrznie i przetwarzane przez spółkę International Business Machines Corporation oraz jej przedsiębiorstwa podporządkowane, Partnerów Handlowych i podwykonawców wszędzie Strona 2 z 5

3 tam, gdzie podmioty te prowadzą działalność, wyłącznie w celach opisanych powyżej oraz pod warunkiem przestrzegania przez te podmioty obowiązujących regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, które mają zastosowanie do takiego przetwarzania. W sytuacjach, w których wymaga tego obowiązujące prawo, Klient oświadcza, że powiadomił osoby, których informacje kontaktowe mogą być przechowywane, ujawniane wewnętrznie i przetwarzane, oraz uzyskał od tych osób stosowną zgodę. Ponadto Klient zobowiązuje się przekazywać IBM wszelkie żądania takich osób dotyczące dostępu do powyższych informacji kontaktowych oraz ich aktualizacji, korygowania i usuwania, a IBM zobowiązuje się spełniać takie żądania; l. Klient jako wyłączny Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów o ochronie danych i praw o zbliżonym charakterze, takich jak dyrektywa UE nr 95/46/WE (oraz przepisy wykonawcze do tej Dyrektywy), regulujących przetwarzanie Danych Osobowych i szczególnych kategorii danych w rozumieniu ww. dyrektywy, w odniesieniu do wszelkich Danych Osobowych dostarczonych IBM przez Klienta lub za jego pośrednictwem. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za określenie celów i środków przetwarzania Danych Osobowych Klienta przez IBM w ramach niniejszego Zakresu Prac oraz Umowy, w tym za określenie, czy przetwarzanie tych Danych zgodnie z instrukcjami Klienta nie spowoduje naruszenia przez IBM regulacji dotyczących ochrony danych osobowych. Przed rozpoczęciem przetwarzania Klient poinformuje IBM o szczególnych kategoriach danych zawartych w Danych Osobowych Klienta oraz o ewentualnych ograniczeniach lub wymaganiach specjalnych, związanych z przetwarzaniem takich szczególnych kategorii danych, w tym wszelkich ograniczeniach dotyczących transgranicznego przesyłania tych danych. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności Usług opisanych w niniejszym Zakresie Prac oraz w Umowie z takimi ograniczeniami lub szczególnymi wymaganiami. IBM będzie przestrzegać uzasadnionych instrukcji Klienta dotyczących przetwarzania danych oraz będzie przetwarzać Dane Osobowe Klienta wyłącznie w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do świadczenia Usług, i wyłącznie w tym celu. IBM zastosuje zabezpieczenia zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym Zakresie Prac i w Umowie lub zgodnie z powiadomieniem przekazanym IBM na piśmie z wyprzedzeniem. Klient jest zobowiązany do ustalenia, czy te zabezpieczenia zapewniają wystarczający poziom ochrony. Z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszego Zakresu Prac albo Umowy IBM zniszczy wszystkie Dane Osobowe Klienta lub zwróci je Klientowi. Jeśli Klient albo Administrator Danych Osobowych Klienta jest zobowiązany na mocy regulacji dotyczących ochrony danych osobowych do podawania informacji o tych Danych albo zapewniania dostępu do Danych Osobowych Klienta osobie fizycznej lub odpowiedniemu organowi, IBM będzie w uzasadnionym zakresie współpracować z Klientem w celu udostępnienia ww. informacji lub zapewnienia dostępu; m. Klient zgadza się, że w ramach świadczenia Usług, mając ku temu uzasadnione podstawy, IBM może zdecydować o przekazaniu danych Klienta, w tym Danych Osobowych, za granicę kraju do podmiotów i krajów wymienionych w niniejszym Zakresie Prac lub w Umowie albo takich, o których Klient został uprzednio poinformowany. Takie dane mogą zostać przekazane do kraju nienależącego do Europejskiej Strefy Ekonomicznej albo do kraju, który nie został określony przez Komisję Europejską jako kraj zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych (nazywanego dalej Państwem Trzecim ), pod warunkiem że Klient miał możliwość uzyskania wszelkich obowiązkowych zezwoleń. IBM będzie w uzasadnionym zakresie współpracować z Klientem w celu spełnienia wymagań prawnych, w tym uzyskania obowiązkowych zezwoleń. W związku z tym Klient zgadza się, że Usługi mogą być świadczone przez takie podmioty i w takich krajach; Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za stwierdzenie, czy przekazanie jego danych, w tym Danych Osobowych, poza granice kraju na warunkach niniejszego Zakresu Prac i Umowy jest zgodne z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Jeśli dane są przekazywane do Państwa Trzeciego, współpraca IBM może obejmować zawarcie umów dotyczących przetwarzania na podstawie standardowych klauzul umownych obowiązujących w UE w odniesieniu do przekazywania Danych Osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w Państwach Trzecich, zgodnie z decyzją nr 2010/87/WE lub na podstawie innych równoważnych dokumentów zatwierdzonych przez Komisję Europejską (umowy takie zwane są dalej Umowami dotyczącymi Przekazania Danych ). IBM lub przedsiębiorstwa afiliowane IBM będą występować jako Importer Danych, a Klient lub przedsiębiorstwa afiliowane Klienta będą występować jako Eksporter Danych w rozumieniu Umowy dotyczącej Przekazania Danych. Wszelkie spory i zobowiązania wynikające z jakiejkolwiek Umowy dotyczącej Przekazania Danych, w tym także Umowy zawartej przez przedsiębiorstwa afiliowane Stron niniejszego Zakresu Prac i Umowy, będą Strona 3 z 5

4 traktowane jako spory i zobowiązania powstałe między tymi Stronami na warunkach określonych w niniejszym Zakresie Prac i w Umowie. 6. Opłaty i sposób płatności Opłaty z tytułu Usługi (jeśli mają zastosowanie) zostały podane w Zestawieniu. Opłaty za zakres Usług świadczonych na mocy Umowy w Dacie Rozpoczęcia Umowy nie będą wzrastać w Początkowym Okresie Umowy dotyczącej tych Usług. 7. Odnowienie, rozwiązanie i wycofanie się z Umowy Klient może zrezygnować z Usługi dla Maszyny Objętej Umową z końcem miesiąca, udzielając IBM pisemnego wypowiedzenia z miesięcznym wyprzedzeniem, pod warunkiem trwałego zaprzestania używania danej Maszyny Objętej Umową do celów produkcyjnych w Przedsiębiorstwie Klienta. Ponadto Usługę dla Maszyny Objętej Umową można zakończyć z końcem miesiąca za trzymiesięcznym wypowiedzeniem udzielonym IBM na piśmie, pod warunkiem, że Usługa była świadczona na mocy niniejszego Zakresu Prac przez co najmniej rok. Usługę dla Maszyny Objętej Umową można także zakończyć z końcem miesiąca za trzymiesięcznym wypowiedzeniem udzielonym IBM na piśmie, jeśli Klient dokona rozszerzenia Produktu Objętego Umową do obsługiwanej wersji systemu i5/os. W przypadku rozwiązania zgodnie z postanowieniami niniejszego Zakresu Prac Klient otrzyma uznanie z tytułu niewykorzystanego okresu przedpłaconego dla danego Programu Objętego Umową. Jeśli Klient nabył Usługi od Partnera Handlowego IBM, może zrezygnować z nich z końcem miesiąca w odniesieniu do danej Maszyny Objętej Umową za miesięcznym wypowiedzeniem na piśmie udzielonym Partnerowi Handlowemu z kopią dla IBM, pod warunkiem trwałego zaprzestania używania tej Maszyny do celów produkcyjnych w Przedsiębiorstwie Klienta. Ponadto Usługę dla Maszyny Objętej Umową można zakończyć z końcem miesiąca za trzymiesięcznym wypowiedzeniem udzielonym Partnerowi Handlowemu IBM oraz IBM na piśmie, pod warunkiem, że Usługa była świadczona na mocy niniejszego Zakresu Prac przez co najmniej rok. Usługę dla Maszyny Objętej Umową można również zakończyć za trzymiesięcznym wypowiedzeniem udzielonym Partnerowi Handlowemu IBM oraz IBM na piśmie, jeśli Klient dokona rozszerzenia Produktu Objętego Umową do obsługiwanej wersji systemu i5/os. W przypadku rozwiązania zgodnie z postanowieniami niniejszego Zakresu Prac Klient jest uprawniony do otrzymania od strony, od której nabył Usługę, uznania z tytułu niewykorzystanego okresu przedpłaconego. W celu ustalenia, czy Klientowi przysługuje uznanie, o którym mowa powyżej, należy skontaktować się z właściwym Partnerem Handlowym IBM. IBM może zakończyć świadczenie Usługi za trzymiesięcznym wypowiedzeniem przekazanym Klientowi na piśmie. W przypadku, gdy Klient dokonał przedpłaty za Usługę, IBM zwróci Klientowi proporcjonalną kwotę. Świadczenie niniejszej Usługi rozpoczyna się z Datą Rozpoczęcia usługi i ulega zakończeniu z datą określoną w Zestawieniu jako Data Zakończenia Usługi. Niniejsza Usługa nie jest automatycznie odnawiana. 8. Pozostałe warunki 8.1 Podwykonawcy IBM może zlecić świadczenie Usług lub udzielanie pomocy w ich świadczeniu podwykonawcom, przy czym w takim przypadku IBM ponosi nadal odpowiedzialność za wykonywanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Zakresu Prac oraz za świadczenie Usług. 8.2 Unia Gospodarcza i Walutowa Usługi nie dotyczą możliwości systemów Klienta w zakresie obsługi przeliczania walut na euro. Klient potwierdza, że jego obowiązkiem jest dokonanie oceny dotychczasowych systemów Klienta oraz podjęcie Strona 4 z 5

5 stosownych działań w celu zapewnienia prawidłowego przetwarzania i wymiany przez te systemy danych walutowych z przeliczaniem walut na euro. 8.3 Wymagane Zezwolenia Klient ponosi odpowiedzialność za niezwłoczne uzyskanie i przekazanie IBM wszelkich Wymaganych Zezwoleń niezbędnych IBM do świadczenia Usług opisanych w niniejszym Zakresie Prac lub w załączonym do niego Zakresie Prac bądź w Załączniku dotyczącym Opcji Serwisowych. Wymagane Zezwolenie oznacza wszelkie zezwolenia i zatwierdzenia wymagane do udzielenia IBM i jego podwykonawcom prawa lub licencji na uzyskiwanie dostępu do sprzętu, oprogramowania, oprogramowania wbudowanego oraz innych produktów używanych przez Klienta, a także na ich używanie i/lub modyfikowanie (w tym tworzenie prac pochodnych), bez naruszania praw własności lub praw licencyjnych (w tym patentów i praw autorskich) dostawców lub właścicieli takich produktów. Klient będzie zabezpieczać i bronić IBM, jego podwykonawców oraz przedsiębiorstwa podporządkowane, w których IBM ma większościowe udziały, przed wszelkimi roszczeniami, stratami, odpowiedzialnością i szkodami (w tym pokryje uzasadnione koszty obsługi prawnej), wynikającymi z wszelkich roszczeń (w tym roszczeń dotyczących naruszenia praw patentowych lub autorskich) wysuniętych wobec IBM lub związanymi z takimi roszczeniami, które są domniemanym wynikiem nieuzyskania dowolnego z Wymaganych Zezwoleń przez Klienta. IBM będzie zwolniony z realizacji jakichkolwiek swoich zobowiązań, na które może mieć wpływ niewywiązanie się z obowiązku niezwłocznego przekazania IBM dowolnych Wymaganych Zezwoleń. Strona 5 z 5

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług nabywanych od Partnera Handlowego IBM. Rozszerzenie serwisu dla urządzenia IBM DataPower SOA 9004

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług nabywanych od Partnera Handlowego IBM. Rozszerzenie serwisu dla urządzenia IBM DataPower SOA 9004 Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług nabywanych od Partnera Handlowego IBM Niniejszy Zakres Prac wyszczególnia opcjonalną Usługę wybraną przez Klienta w Zestawieniu do powiązanego Zakresu Prac dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług. Rozszerzenie serwisu dla urządzenia IBM DataPower SOA Zakres Usług. 2. Definicje: 3.

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług. Rozszerzenie serwisu dla urządzenia IBM DataPower SOA Zakres Usług. 2. Definicje: 3. Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Niniejszy Zakres Prac wyszczególnia opcjonalną Usługę wybraną przez Klienta w Zestawieniu do powiązanego Zakresu Prac dotyczącego pakietu IBM ServiceSuite (zwanego

Bardziej szczegółowo

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług - Wsparcie w zakresie rozszerzonego serwisu i5/os V5R4

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług - Wsparcie w zakresie rozszerzonego serwisu i5/os V5R4 Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Wsparcie w zakresie rozszerzonego serwisu i5/os V5R4 Niniejszy Zakres Prac wyszczególnia opcjonalną Usługę wybraną przez Klienta w Zestawieniu do powiązanego Zakresu

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabywanych od Partnera Handlowego IBM - Doradca Techniczny ds. Pamięci Masowej

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabywanych od Partnera Handlowego IBM - Doradca Techniczny ds. Pamięci Masowej Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabywanych od Partnera Handlowego IBM Doradca Techniczny ds. Pamięci Masowej Niniejszy Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych zawiera opis Usług opcjonalnych wskazanych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Klienta w zakresie Pamięci Masowej

Wsparcie Klienta w zakresie Pamięci Masowej Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług nabywanych od Partnera Handlowego IBM Niniejszy Zakres Prac (zwany dalej Zakresem Prac ) obowiązuje w relacjach między Klientem (zwanym dalej Klientem ) i podmiotem

Bardziej szczegółowo

Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3

Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3 Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3 1. Zakres usługi W ramach niniejszego Zakresu Prac IBM będzie świadczyć dla Maszyn Objętych Umową

Bardziej szczegółowo

Zakres Prac dla rozszerzenia serwisu produktu PowerHA 6.1 nabywanego od Partnera Handlowego IBM

Zakres Prac dla rozszerzenia serwisu produktu PowerHA 6.1 nabywanego od Partnera Handlowego IBM Zakres Prac dla rozszerzenia serwisu produktu PowerHA 6.1 nabywanego od Partnera Handlowego IBM Niniejszy Zakres Prac wraz z Zestawieniem, wszelkimi przywołanymi w nim dokumentami oraz Umową IBM dotyczącą

Bardziej szczegółowo

Zakres Prac dla rozszerzenia serwisu produktu PowerHA 6.1

Zakres Prac dla rozszerzenia serwisu produktu PowerHA 6.1 Niniejszy Zakres Prac wraz z Zestawieniem, wszelkimi przywołanymi w nim dokumentami oraz Umową IBM z Klientem lub inną równoważną umową między Stronami stanowi kompletną umowę (zwaną dalej Umową ) w przedmiocie

Bardziej szczegółowo

Zakres Prac. Urządzenie Narzędziowe do Wsparcia Technicznego. 1. Zakres obowiązywania. 2. Pomieszczenia i godziny dostępności. 3.

Zakres Prac. Urządzenie Narzędziowe do Wsparcia Technicznego. 1. Zakres obowiązywania. 2. Pomieszczenia i godziny dostępności. 3. Zakres Prac Strony postanawiają zmienić przywołany Załącznik dotyczący Usług, tak aby zawierał on następujące postanowienia: Urządzenie Narzędziowe do Wsparcia Technicznego 1. Zakres obowiązywania IBM

Bardziej szczegółowo

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług. Pełne Wsparcie do Dedykowanych Urządzeń SAP HANA. 1. Zakres Prac. 2. Definicje. 3.

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług. Pełne Wsparcie do Dedykowanych Urządzeń SAP HANA. 1. Zakres Prac. 2. Definicje. 3. 1. Zakres Prac IBM będzie świadczyć wyszczególnione w niniejszym Zakresie Prac pt. Pełne Wsparcie Rozwiązania IBM do Dedykowanych Urządzeń Pamięciowych SAP (SAP HANA) (zwanym dalej Zakresem Prac ) usługi

Bardziej szczegółowo

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług. Linia Wsparcia dla Cisco. 1. Zakres Prac. 2. Definicje dotyczące Usługi

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług. Linia Wsparcia dla Cisco. 1. Zakres Prac. 2. Definicje dotyczące Usługi Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Linia Wsparcia dla Cisco Niniejszy Zakres Prac określa Usługę opcjonalną wybraną przez Klienta w Wykazie Maszyn i/lub Wykazie Usług Serwisowych (zwanych dalej Zestawieniem)

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Moduł Wsparcia rozwiązania SAP HANA on Power Systems

Podstawowy Moduł Wsparcia rozwiązania SAP HANA on Power Systems Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług nabycie od Partnera Handlowego IBM 1. Zakres Prac IBM będzie świadczyć usługi Podstawowego Modułu Wsparcia rozwiązania SAP HANA on Power Systems (zwane dalej Usługami

Bardziej szczegółowo

Usługa Managed Maintenance Solution for Juniper Products

Usługa Managed Maintenance Solution for Juniper Products Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Niniejszy Zakres Prac (zwany dalej Zakresem Prac ) obowiązuje w relacjach między Klientem (zwanym dalej Klientem ) i wskazanym niżej podmiotem IBM (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone Wsparcie Techniczne

Rozszerzone Wsparcie Techniczne Niniejszy zawiera specyfikację opcjonalnej Usługi wybranej przez Klienta w Zestawieniu do powiązanego Zakresu Prac IBM ServiceSuite. Niniejszy Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych podlega warunkom Zakresu

Bardziej szczegółowo

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług. Proaktywne Sprawdzanie Środowiska Pamięci Masowej. 3.1 Koordynacja Usług

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług. Proaktywne Sprawdzanie Środowiska Pamięci Masowej. 3.1 Koordynacja Usług Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Niniejszy Zakres Prac (zwany dalej Zakresem Prac ) obowiązuje w relacjach między Klientem (zwanym dalej Klientem ) i podmiotem IBM wskazanym w Zestawieniu (zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabycie od Partnera Handlowego IBM. Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla Sieci. 1. Zakres Usług. 2.

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabycie od Partnera Handlowego IBM. Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla Sieci. 1. Zakres Usług. 2. Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabycie od Partnera Handlowego IBM Niniejszy Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych zawiera opis usługi opcjonalnej wskazanej w Zestawieniu do odpowiedniego Zakresu

Bardziej szczegółowo

Globalne i Pełne Wsparcie Mikrokodu

Globalne i Pełne Wsparcie Mikrokodu Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Niniejszy Zakres Prac (zwany dalej Zakresem Prac ) obowiązuje w relacjach między Klientem (nazywanym dalej Klientem ) i wskazanym niżej podmiotem IBM (nazywanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach Niniejszy Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) określa opcjonalne usługi wybrane przez

Bardziej szczegółowo

4. Obowiązki firmy IBM Poza obowiązkami wymienionymi w odpowiedniej umowie SOW firma IBM przyjmuje następujące obowiązki:

4. Obowiązki firmy IBM Poza obowiązkami wymienionymi w odpowiedniej umowie SOW firma IBM przyjmuje następujące obowiązki: Załącznik dotyczący Opcji Usług nabywanych od Partnera Handlowego IBM Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na sprzęcie IBM Power Systems Niniejszy Załącznik dotyczący opcji

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone Wsparcie Techniczne (ETS)

Rozszerzone Wsparcie Techniczne (ETS) 1. Zakres Usług IBM wykona na rzecz Klienta czynności (danej zwane globalnie Usługami ) wyszczególnione w niniejszym Zakresie Prac lub w Załącznikach dotyczących Opcji Serwisowych do niniejszego Zakresu

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla sieci SAN i pamięci masowej (Wsparcie Urządzeń i Środowiska)

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla sieci SAN i pamięci masowej (Wsparcie Urządzeń i Środowiska) Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla sieci SAN i pamięci masowej (Wsparcie Urządzeń i Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych zawiera opis usług opcjonalnych wskazanych

Bardziej szczegółowo

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług nabywanych od Partnera Handlowego IBM. Usługi serwisowe IBM dla produktów innych niż produkty IBM

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług nabywanych od Partnera Handlowego IBM. Usługi serwisowe IBM dla produktów innych niż produkty IBM Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług nabywanych od Partnera Handlowego IBM Usługi serwisowe IBM dla produktów innych niż Niniejszy Zakres Prac precyzuje szczegóły Usługi opcjonalnej, którą Klient dołącza

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Wsparcie Mikrokodu

Załącznik Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Wsparcie Mikrokodu Załącznik Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Wsparcie Mikrokodu Niniejszy Zakres Prac (zwany dalej Zakresem Prac ) obowiązuje w relacjach między Klientem i IBM jako osobą prawną określoną poniżej

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 UMOWA ABONENCKA NR zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 r. pomiędzy: 1. firmą BIEL.NET Dariusz Bielak, z siedzibą: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO POLEĆ SĄSIADA (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy którego dotyczy Regulamin jest prowadzony pod nazwą POLEĆ SĄSIADA (dalej: Program Lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Usługa Enterprise Availability Management

Usługa Enterprise Availability Management Zakres Prac Usługa Enterprise Availability Management Niniejszy Zakres Prac (zwany dalej Zakresem Prac ) obowiązuje w relacjach między Klientem (zwanym dalej Klientem ) i wskazanym niżej podmiotem IBM

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Treść Regulaminu nazw domeny.pl 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. DEFINICJE 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: a. NASK - Naukową

Bardziej szczegółowo

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

Umowa dotycząca Usług z wyłączeniem Usługi Serwisowania Systemów

Umowa dotycząca Usług z wyłączeniem Usługi Serwisowania Systemów Umowa dotycząca Usług z wyłączeniem Usługi Serwisowania Systemów Niniejsza Umowa IBM dotycząca Usług z wyłączeniem Usług Serwisowych (zwana dalej "Umową") reguluje transakcje zawierane przez Klienta przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu 2017 r. w Warszawie ( Umowa ): L Oreal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Daniszewskiej 4 wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 7 do SIWZ POROZUMIENIE w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu. 2015 roku, w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, przy ul. Spokojnej 4, 20-074 Lublin reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Ogólne wymagania dotyczące przetwarzania danych 1.1. Przetwarzanie danych oznacza zbieranie, rejestrowanie, organizację, przechowywanie, wprowadzanie zmian, ujawnianie, konsultację,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy firmą Kancelaria Finansowa B&G Sp. z o.o. Sp. k. a Partnerami Programu Partnerskiego BiG.org.pl.

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące Usługi Care Pack i usługi kontraktowe, część pakietu HP Care Korzyści z usługi Dostęp do zasobów technicznych HP w celu rozwiązywania problemów Potencjalne obniżenie

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży usług edukacyjnych przez serwis internetowy www.erudio.com.pl należący do firmy ERUDIO Bartosz Zarębki z siedzibą w Łodzi przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL PODSTAWOWY PROGRAM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Przed zainstalowaniem systemu 21PM.pl należy dokładnie zapoznać się z niniejszą umową licencyjną i wynikającymi z niej prawami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de.

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de. Ogólne Warunki Usługi Powierniczej Posiadacz domeny - zwany w dalszej części Rejestrującym - oraz MSERWIS Michał Spławski - zwany w dalszej części Powiernikiem - niniejszym zawierają UMOWĘ POWIERNICZĄ

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru.

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą i adresem

Bardziej szczegółowo

Umowa IBM dotycząca Usług Nabywanych od Partnera Handlowego IBM

Umowa IBM dotycząca Usług Nabywanych od Partnera Handlowego IBM Umowa IBM dotycząca Usług Nabywanych od Partnera Handlowego IBM Niniejsza Umowa o Świadczenie Usług Nabywanych od Partnera Handlowego IBM ( Umowa ) reguluje świadczenie przez IBM niektórych Usług nabywanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych dla usługi Essential Care Service

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych dla usługi Essential Care Service Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych dla usługi Essential Care Service Niniejszy Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych zawiera wyszczególnienie opcjonalnych Usług wybranych przez Klienta i wskazanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE: WZÓR UMOWY Umowa Nr / /2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa podnajmu lokalu użytkowego

WZÓR UMOWY. Umowa podnajmu lokalu użytkowego Umowa podnajmu lokalu użytkowego zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Doradztwo Prawne Mateusz Płudowski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 281 lok. 721, Wrocław 53-234 wpisaną do CEIDG,

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres: 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych, konserwacji i wsparcia technicznego dla czterech macierzy dyskowych HP StorageWorks P9500 oraz dwóch serwerów HP DL160 G6 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH

UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH zawarta pomiędzy: UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH IBM Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie ul. 1 Sierpnia 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000012941 w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu...

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... w Toruniu w siedzibie Operatora przy ul. B. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Zakres Prac dotyczący Rozwiązań IBM MMS dla Produktów CISCO

Zakres Prac dotyczący Rozwiązań IBM MMS dla Produktów CISCO Zakres Prac dotyczący Rozwiązań IBM MMS dla Produktów CISCO Niniejszy Zakres Prac określa usługi, które mają być świadczone przez IBM na warunkach Umowy IBM z Klientem (IBM Customer Agreement- ICA) lub

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON zawarta w Warszawie w dniu. Pomiędzy: 1. Polski Instytut Rolnictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 155/68, 02-326 Warszawa, NIP: 525-254-83-61,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów stanową zasady i warunki na jakich świadczone są usługi pozycjonowania stron internetowych ( OWU ), przez firmę MAKSYM Maksym Pękosz

Bardziej szczegółowo

000 ), NIP:., REGON: zwaną w dalszej części umowy

000 ), NIP:., REGON: zwaną w dalszej części umowy UMOWA LICENCJI nr zawarta pomiędzy: e-pl Group sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kasztelańskiej 37, 60-316 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 4 do wzoru umowy POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Pomiędzy: Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa działającą na podstawie wpisu do rejestru uczelni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH do umowy nr z dn..

KARTA GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH do umowy nr z dn.. KARTA GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH do umowy nr z dn.. ZAMAWIAJĄCY: Użytkownik WYKONAWCA: Gwarant Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska

Bardziej szczegółowo

Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy

Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy Załącznik nr 7 do Porozumienia Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy Na podstawie art. 67 11 2 k.p. oraz na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu...,

Bardziej szczegółowo

Dodatek dotyczący programu Oracle Exastack Optimized do Umowy programu Oracle PartnerNetwork

Dodatek dotyczący programu Oracle Exastack Optimized do Umowy programu Oracle PartnerNetwork Dodatek dotyczący programu Oracle Exastack Optimized do Umowy programu Oracle PartnerNetwork Niniejszy Dodatek dotyczący programu Oracle Exastack Optimized (zwany dalej Dodatkiem ) jest dołączony do Umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM)

Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM) Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM) a. definicje 1 Postanowienia ogólne CWWM Centrum Wspierania Wspólnot Mieszkaniowych Marcin Bednarski i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu.. r. w Warszawie, pomiędzy:. zwanym dalej: Zamawiającym a.., zwaną/ym dalej: Wykonawcą łącznie zwanymi dalej: Stronami

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet zawarta w dniu.. pomiędzy: MAGIS MEDIANET Jacek Krzciuk z siedzibą w Dębnie 74-400, ul. Mickiewicza 13, NIP 851 100 39 66, REGON 321011914., e- mail:

Bardziej szczegółowo

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA Korzyści Promocji: Brak Okresu Zobowiązania Obniżone Opłaty Abonamentowe i Powiązane Obniżone Opłaty Jednorazowe I. Definicje Nowy Abonent Uczestnik Promocji, który w dniu przystąpienia do Promocji oraz

Bardziej szczegółowo

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA Korzyści Promocji: Brak Okresu Zobowiązania Obniżone Opłaty Abonamentowe i Powiązane Obniżone Opłaty Jednorazowe Możliwość otrzymania dodatkowych rabatów za Zgody (5 zł) oraz e-fakturę (5 zł) I. Definicje

Bardziej szczegółowo

SZE WARUNKI, NA KTÓRYCH IBM B

SZE WARUNKI, NA KTÓRYCH IBM B Umowa ServicePac dla Rozszerzenia Serwisu Gwarancyjnego IBM, Podstawowych Usług Serwisowych IBM oraz Rozszerzenia Usług Serwisowych IBM wraz z Serwisem oprogramowania WAŻNA UWAGA: PROSZĘ, UWAŻNIE PRZECZYTAĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy zrozumto.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy zrozumto.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy zrozumto.pl Niniejszy Regulamin został wydany w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. www.eulerhermes.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. www.eulerhermes.pl Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP Ogólne Warunki Ubezpieczenia www.eulerhermes.pl A. Zakres ubezpieczenia Power CAP Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Power CAP (OWU Power CAP) mają

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego na ilustrację Świątecznej Kartki Wielkanocnej CEA Filharmonii Gorzowskiej

Regulamin Konkursu Plastycznego na ilustrację Świątecznej Kartki Wielkanocnej CEA Filharmonii Gorzowskiej Regulamin Konkursu Plastycznego na ilustrację Świątecznej Kartki Wielkanocnej CEA Filharmonii Gorzowskiej 1 Definicje Poniższym definicjom użytym w niniejszym Regulaminie, zwanym dalej Regulaminem", przypisuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NR / W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PATENTU NA WYNALAZEK CZĘŚĆ WSTĘPNA

UMOWA LICENCYJNA NR / W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PATENTU NA WYNALAZEK CZĘŚĆ WSTĘPNA UMOWA LICENCYJNA NR / W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PATENTU NA WYNALAZEK CZĘŚĆ WSTĘPNA Określenie stron 1. Licencjobiorca, uprawniony z licencji.... 2. Licencjodawca, uprawniony do udzielenia licencji..... CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W dniu.. 2010 r. strony: Usługi Informatyczne WEBMARK Krzysztof Bochno z/s: ul. Kochanowskiego 3/3, 59-920 Bogatynia, NIP: 615-190-09-86, www.webmark.com.pl, poczta@webmark.com.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

JZ2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT

JZ2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT Korzyści Promocji: Obniżone Opłaty Abonamentowe i Powiązane Po Okresie Zobowiązania Opłata Abonamentowa i Powiązana bez zmian Obniżone Opłaty Jednorazowe Możliwość otrzymania dodatkowych rabatów za Zgody

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

Umowa IBM z Klientem. 1. Postanowienia ogólne

Umowa IBM z Klientem. 1. Postanowienia ogólne Umowa IBM z Klientem Niniejsza Umowa IBM z Klientem (zwana dalej Umową ) reguluje transakcje zawierane przez Klienta polegające na zakupie Maszyn, licencjonowaniu Programów ICA, uzyskiwaniu licencji na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO.

Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO. Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu lexel.net.pl, korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY GWARANCJI

OGÓLNE ZASADY GWARANCJI OGÓLNE ZASADY GWARANCJI Firma Intemo S. A.. z siedzibą w ul. Włocławska, 88-0 Piotrków Kujawski, NIP: 9505496, REGON: 098580 zwana dalej Gwarantem, udziela gwarancji, że produkt wolny jest od wad materiału

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Dokument w wersji z dnia 10.08.2015, zamieszczony do wglądu. Obowiązuje treść publikowana na stronach partnera: http://www.dns.pl/regulamin.html. 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Invoobill dla Klientów Mazovia Banku Spółdzielczego

Regulamin świadczenia usługi Invoobill dla Klientów Mazovia Banku Spółdzielczego Przyjęto Uchwałą nr 31/2012 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 31 maja 2012 Regulamin świadczenia usługi Invoobill dla Klientów Mazovia Banku Spółdzielczego Spis treści Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. zawarta w... w dniu... roku pomiędzy:

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. zawarta w... w dniu... roku pomiędzy: Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w... w dniu... roku pomiędzy:... z siedzibą w..., zarejestrowaną/ym w... pod numerem KRS..., posiadającą/ym numer NIP... oraz numer REGON..., reprezentowaną/ym

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa współpracy handlowej zawarta w w dniu.

Umowa współpracy handlowej zawarta w w dniu. Umowa współpracy handlowej zawarta w w dniu. pomiędzy: DCT Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Kontenerowej 7, 80-601 Gdańsk, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Gdańska Północ w Gdańsku w VII

Bardziej szczegółowo

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego UMOWA TRANSAKCJI WYMIANY WALUT zawarta w dniu xx.xx.xxxx r. pomiędzy: Inter Exchange SP. Z O.O. z siedzibą w WARSZAWIE, przy ul. Grójeckiej 79, 00-807 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe oraz umowa licencyjna (Wzór dotyczy utworów wytworzonych w ramach projektów standardowych, innowacyjnych i ponadnarodowych)* 1 Nr umowy: zawarta w [miejsce zawarcia

Bardziej szczegółowo