Warunki świadczenia usług Usługa wymiany baterii zamkniętych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki świadczenia usług Usługa wymiany baterii zamkniętych"

Transkrypt

1 Warunki świadczenia usług Usługa wymiany baterii zamkniętych Omówienie usługi Usługa wymiany baterii zamkniętych ( Usługa ) umożliwia wymianę baterii ze względu na pewne problemy z wydajnością, jeśli gwarancja na baterię wygasła lub jeśli problem z wydajnością baterii wykracza poza zakres usług gwarancyjnych. Ta Usługa ma zastosowanie TYLKO do produktów firmy Dell zawierających baterie podstawowe, które nie zostały zaprojektowane do samodzielnej wymiany lub obsługi przez Klienta. Usługa jest dostępna tylko wtedy, gdy firma Dell ustali, że dany produkt nie podlega obsłudze na mocy gwarancji lub umowy o świadczenie usług wsparcia technicznego. Oprócz tego Usługa może nie być dostępna we wszystkich przypadkach, w związku ze wszystkimi produktami lub we wszystkich lokalizacjach. Pracownik telefonicznej pomocy technicznej firmy Dell oceni, czy bateria wymaga wymiany, i dostarczy Klientowi wycenę usługi. Firma Dell w ramach tej usługi wykona prace w domu/na miejscu u Klienta. Płatność musi zostać uiszczona na rzecz firmy Dell przed zrealizowaniem usługi i musi zostać przetworzona telefonicznie lub poprzez bezpośrednią wpłatę na konto. Nasi partnerzy z centrów serwisowych nie są uprawnieni do przyjmowania płatności. Niniejsze Warunki świadczenia usług ( Warunki ) stanowią porozumienie między Klientem ( Klient ) a oddziałem firmy Dell wskazanym na fakturze Klienta wystawionej za zakup Usługi. Usługa jest świadczona na podstawie oddzielnej umowy ramowej o świadczenie usług wsparcia technicznego zawartej między Klientem a firmą Dell, która wyraźnie dopuszcza sprzedaż przedmiotowej Usługi (zdefiniowanej w niniejszym dokumencie) lub, w przypadku braku takiej umowy, na podstawie warunków sprzedaży produktów firmy Dell mających zastosowanie do klientów komercyjnych, które można uzyskać pod adresem lub w odpowiedniej dla danego kraju witrynie lub, zależnie od lokalizacji Klienta, na podstawie standardowej Ramowej umowy o świadczenie usług między Klientem a firmą Dell (Customer Master Services Agreement CMSA ), którą można uzyskać pod adresem a która obowiązuje w całości poprzez odwołanie w niniejszym dokumencie. Wszystkie strony umowy potwierdzają przeczytanie wspomnianych wyżej warunków online i zgadzają się na ich przestrzeganie. Drukowana wersja warunków firmy Dell dotyczących sprzedaży jest również dostępna na żądanie. Klient potwierdza, że odnowienie, zmodyfikowanie, przedłużenie lub dalsze korzystanie z Usług po upłynięciu pierwotnego okresu podlega zapisom aktualnie obowiązujących Warunków świadczenia usług, które są dostępne pod adresem Znajdowanie warunków sprzedaży. Klienci ze Stanów Zjednoczonych mogą uzyskać dostęp do Warunków sprzedaży komercyjnej pod adresem Klienci spoza Stanów Zjednoczonych mogą znaleźć odpowiednie dla nich warunki sprzedaży pod adresem dell.com/terms, przechodząc do warunków właściwych dla ich kraju przy użyciu menu rozwijanego z listą krajów znajdującego się w lewym górnym rogu strony w celu wyboru kraju, w którym znajduje się produkt objęty niniejszą Usługą. Z kolei warunki świadczenia usługi mogą znaleźć w ich lokalnej witrynie lub przechodząc do warunków świadczenia usługi dla danego kraju na stronie W tej witrynie należy wybrać swój kraj i preferowany język z odpowiedniego menu rozwijanego segmentu sprzedaży firmy Dell, w którym zakupiono Usługę (małe i średnie firmy lub duże przedsiębiorstwa i sektor publiczny). Aby uzyskać pomoc dotyczącą znajdowania warunków sprzedaży lub warunków świadczenia usługi, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Dell lub odpowiednim przedstawicielem handlowym. Znajdowanie umów o świadczenie usług. Umowy o świadczenie usług są dostępne online pod adresem W tej witrynie należy wybrać swój kraj i preferowany język z odpowiedniego menu rozwijanego segmentu sprzedaży firmy Dell, w którym zakupiono Usługę (małe I średnie firmy lub duże przedsiębiorstwa i sektor publiczny). Dokonanie wyboru spowoduje automatyczne przekierowanie do strony sieci Web z listą umów o świadczenie usług dostępnych w każdym kraju. Aby potwierdzić, jakie umowy o świadczenie usług zostały zakupione, należy sprawdzić niepowtarzalny kod towaru lub inaczej kod SKU na swojej fakturze lub potwierdzeniu zamówienia. Aby uzyskać dodatkową Strona 1 z 7

2 pomoc dotyczącą znajdowania umowy o świadczenie usług, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Dell lub odpowiednim przedstawicielem handlowym. Akceptacja niniejszych Warunków świadczenia usług. Klient wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług i umów dołączonych poprzez odwołanie w niniejszym dokumencie, składając zamówienie na Usługi, a także korzystając z Usług lub powiązanego oprogramowania lub klikając/zaznaczając przycisk/pole Zgadzam się w witrynie Dell.com w związku z zakupem lub w interfejsie oprogramowania firmy Dell. Osoba akceptująca niniejsze Warunki w imieniu firmy lub innej osoby prawnej oświadcza, że jest upoważniona do zobowiązania tego podmiotu do przestrzegania niniejszych Warunków. W takim przypadku pojęcie Klient oznacza podmiot, w imieniu którego zaakceptowano Warunki. Klienci w niektórych krajach oprócz uzyskania niniejszych Warunków świadczenia usług mogą również być zobowiązani do podpisania umowy zakupu. Użytkownicy w regionie EMEA, którzy zakupili produkty i usługi marki Dell od sprzedawcy lub dystrybutora: Jeśli Usługi zostały zakupione u zewnętrznego dystrybutora lub sprzedawcy, wszelkie umowy dotyczące sprzedaży i świadczenia Usług są zawierane między Klientem i zewnętrznym dystrybutorem lub sprzedawcą. Klient nie zawiera bezpośredniej umowy z firmą Dell w odniesieniu od sprzedaży lub świadczenia Usług mimo faktu, że firma Dell może realizować zakupioną usługę jako podwykonawca dystrybutora lub sprzedawcy. Usługa będzie świadczona zgodnie z warunkami oddzielnej umowy zawartej między Klientem I zewnętrznym dystrybutorem lub sprzedawcą, ale podlega również warunkom, definicjom, zakresowi I ograniczeniom określonym w niniejszych Warunkach świadczenia usług. Złożenie zamówienia na Usługi lub skojarzone oprogramowanie bądź kliknięcie/zaznaczenie przycisku lub pola Zgadzam się w witrynie Dell.com związanego z zakupem lub wyświetlanego w interfejsie oprogramowania Dell oznacza wyrażenie zgody na związanie się niniejszymi Warunkami świadczenia usług oraz umowami włączonymi na mocy odwołania. Osoba akceptująca niniejsze Warunki w imieniu firmy lub innej osoby prawnej oświadcza, że jest upoważniona do zobowiązania tego podmiotu do przestrzegania niniejszych Warunków. W takim przypadku pojęcie Klient oznacza podmiot, w imieniu którego zaakceptowano Warunki. Klienci kupujący bezpośrednio w firmie Dell i znajdujący się w państwie członkowskim Unii Europejskiej: Zgodnie z przepisami dotyczącymi sprzedaży na odległość Klienci będący konsumentami mogą anulować zakup w dowolnej chwili bez podania przyczyny i otrzymać zwrot opłaty pomniejszonej o wszelkie poniesione przez firmę Dell koszty odzyskania produktu lub związane z jego uszkodzeniem, które miało miejsce, kiedy produkt znajdował się w posiadaniu Klienta. W tym celu Klient musi pisemnie poinformować firmę Dell w terminie nieprzekraczającym 7 (siedmiu)* dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia usługi lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do użytkowników I klientów biznesowych. Podmioty lub certyfikowani partnerzy zarejestrowani w programie PartnerDirect oraz autoryzowani dystrybutorzy w regionie Azji Południowo-Wschodniej i Japonii (APJ): Niniejsza Usługa jest przeznaczona do odsprzedaży przez autoryzowanych sprzedawców firmy Dell i podlega Warunkom i postanowieniom dotyczącym sprzedaży osobom fizycznym lub firmom w celu dalszej odsprzedaży, dostępnym pod adresem Zakres Usługi Po uiszczeniu przez Klienta opłaty za usługę na rzecz firmy Dell ( Opłata za wymianę baterii ) firma Dell lub jej partnerzy z centrów serwisowych wymienią podstawową baterię w kwalifikującym się do tego produkcie, o ile Klient będzie stosował się do warunków i postanowień przedstawionych w niniejszej Umowie. Usługa ma zastosowanie jedynie do tych baterii, które znajdują się w produktach z bateriami nieprzeznaczonymi do samodzielnej wymiany przez Klienta. Strona 2 z 7

3 Przed wysłaniem produktu do technika serwisowego należy wykonać kopie zapasowe danych zapisanych na dyskach twardych lub dowolnych innych urządzeniach pamięci masowej znajdujących się w produktach. Należy usunąć wszelkie informacje poufne, zastrzeżone lub dane osobowe, a także dyski twarde, które może wymontować Klient, oraz nośniki wymienne, takie jak karty SIM, dyski CD lub karty PC. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje poufne, zastrzeżone lub dane osobowe, utratę lub uszkodzenie danych ani za uszkodzenie lub utratę wymiennych dysków twardych czy nośników. W ramach tej usługi firma Dell zrealizuje usługi serwisowe na miejscu i dostarczy baterię Klientowi. Ograniczenia zakresu Usługi: Ograniczenia Usług obejmują m.in.: uszkodzenie wynikające z wypadku, nieprawidłowego użytkowania, zaniedbania, nieprzestrzegania instrukcji dotyczących prawidłowego użytkowania, konserwacji lub czyszczenia produktu, będące skutkiem niewłaściwego użytkowania produktu lub jego komponentu (w tym m.in. używania linii o nieprawidłowych napięciach, nieprawidłowych bezpieczników, niezgodnych urządzeń lub akcesoriów, niewłaściwej lub niewystarczającej wentylacji, nieprzestrzegania instrukcji użytkowania lub stosowania materiałów eksploatacyjnych niezgodnych ze specyfikacją) przez podmioty inne niż firma Dell (lub jej przedstawiciele); uszkodzenia spowodowane wystąpieniem zdarzeń losowych, takich jak na przykład uderzenie pioruna, powódź, tornado, trzęsienie ziemi czy huragan; usterki spowodowane przez czynnik zewnętrzny (pożar, powódź, wahania zasilania elektrycznego bądź klimatyzacji); ładowanie oprogramowania, konfiguracje oprogramowania lub wszelkie pliki danych; lub wszelkie powiązane problemy z siecią lub jakąkolwiek usługę związaną wyłącznie z działaniem produktu w sieci. Po awarii baterii Klienci powinni wykonać czynności wymienione poniżej: Kontakt z pomocą techniczną firmy Dell: Aby określić, czy Usługa ma zastosowanie do danego przypadku, w celu zainicjowania zgłoszenia serwisowego należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Dell. Opłaty za połączenia z linią telefonicznej pomocy technicznej firmy Dell mogą nie być naliczane według stawek za połączenia lokalne. Więcej informacji o opłatach można znaleźć w lokalnej witrynie sieci Web dell.com odpowiedniej dla danego kraju. Dane kontaktowe pomocy technicznej firmy Dell znajdują się na stronie dell.com/technical support. W prawym górnym rogu tej strony należy z odpowiedniego menu rozwijanego wybrać swój kraj, a następnie wybrać segment sprzedaży firmy Dell, w którym zakupiono Usługę (małe i średnie firmy lub duże przedsiębiorstwa i sektor publiczny). Rozwiązywanie problemów: Pracownik pomocy technicznej firmy Dell, zgodnie z warunkami obowiązującymi w danej jurysdykcji, zdiagnozuje problem opisany przez Klienta. Jeśli firma Dell określi, że bateria może zostać objęta Usługą, pracownik pomocy technicznej firmy Dell zapyta, czy Klient chce zakupić Usługę. Płatność, opłaty i koszty dodatkowe: Jeśli klient zgodzi się na zakupu Usługi, musi uiścić opłatę na rzecz firmy Dell kartą kredytową lub przelewem bankowym przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Oprócz Opłaty za wymianę baterii mogą obowiązywać dodatkowe opłaty, jeśli po inspekcji produktu Klienta firma Dell ustali, że są uszkodzone komponenty niezwiązane z baterią i konieczna jest ich naprawa, aby można było wymienić baterię lub aby produkt działał. W takim przypadku firma Dell może powiadomić Klienta I przedstawić dodatkowe informacje o wymaganych naprawach. Jeśli uszkodzenie można naprawić, firma Dell może zaoferować Klientowi dodatkowe naprawy za opłatą i je wykonać. Jeśli Klient nie zdecyduje się na wykonanie dodatkowych napraw przez firmę Dell, zwróci ona produkt Klientowi, nie wykonując wcześniej żadnych napraw. Jeśli uszkodzenia nie można naprawić lub jeśli Klient nie zdecyduje się na wykonanie zalecanych napraw, firma Dell zwróci produkt Klientowi i naliczy opłatę wyłącznie za koszty obsługi i wysyłki do i z placówek firmy Dell zajmujących się naprawami. Strona 3 z 7

4 Poziom usług Po zdalnej diagnozie i rozwiązywaniu problemów Usługa zostanie zrealizowana na miejscu u Klienta zgodnie z następującym opisem: Naprawa na miejscu. Wysłanie technika i/lub części serwisowych do siedziby Klienta (w celu przeprowadzenia napraw i rozwiązania problemów niezbędnych w ramach serwisowania produktu objętego niniejszą Usługą). Gdy technik serwisowy o to poprosi, należy podać mu pełny adres siedziby, w której znajduje się produkt. Zarówno wykonanie usługi, jak i czas odpowiedzi zależy od pory odebrania połączenia przez firmę Dell, wykupionych opcji serwisowych, dostępności części, ograniczeń geograficznych, warunków atmosferycznych oraz warunków niniejszej Umowy. Jeśli Klient wykonał procedury opisane w niniejszej Umowie i jego problem wymaga wysłania technika serwisowego, zostanie on wysłany do siedziby Klienta w celu wykonania usługi w dniu przypadającym w Zasadniczym Okresie Konserwacji Sprzętu (Principal Period of Maintenance PPM). PPM obejmuje dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem lokalnych świąt państwowych. Jeśli połączenie z firmą Dell zostanie odebrane o godzinie wymagającej wysłania technika serwisowego do Klienta w celu realizacji usługi po godzinie 17:00 zgodnie z ustaleniami firmy Dell, technik serwisowy może dotrzeć do siedziby klienta następnego dnia roboczego. Do celów związanych z niniejszą Umową wszystkie odniesienia do czasu oznaczają czas lokalny obowiązujący u Klienta. Pomoc, którą należy zapewnić. Technik serwisowy musi uzyskać pełny dostęp do produktu oraz (bez kosztów dla firmy Dell) przestrzeń roboczą, dostęp do elektryczności oraz lokalnej linii telefonicznej. W przypadku niespełnienia tych wymagań firma Dell nie będzie zobowiązana do wykonania usługi. Nieobecność podczas wizyty serwisowej. Jeśli Klient lub jego upoważniony przedstawiciel nie będzie znajdował się na miejscu w chwili przybycia technika serwisowego, technik serwisowy nie będzie mógł zrealizować usługi odnoszącej się do produktu. Technik serwisowy pozostawi kartkę informującą Klienta o wizycie. W takim przypadku Klient może zostać obciążony dodatkową opłatą za kolejną rozmowę telefoniczną. Części i produkty zamienne. Jeśli technik prowadzący obsługę telefoniczną stwierdzi, że produkt wymaga części zamiennej lub produktu zamiennego, Klient upoważnia technika świadczącego usługę na miejscu do działania w roli agenta serwisowego, który zajmie się dostawą i zwrotem części objętych gwarancją w celu dokonania napraw na miejscu. Części i produkty Firma Dell korzysta z nowych, używanych i zregenerowanych części i produktów wytworzonych przez różnych producentów, w związku z czym części i produkty użyte do naprawy mogą być nowe, używane lub zregenerowane. Wszystkie części usunięte z produktu Klienta objętego wsparciem technicznym (zgodnie z definicją poniżej) i wszelkie oryginalne produkty, za które Klient otrzymał odpowiednio część zastępczą lub produkt zastępczy, stają się własnością firmy Dell. Klient jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz firmy Dell opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem za wszelkie części zamienne usunięte z produktu Klienta objętego wsparciem technicznym i wszelkie oryginalne produkty, za które Klient otrzymał produkty zastępcze, a które nie zostały odpowiednio zwrócone firmie Dell przez Klienta. JEŚLI KLIENT NIE UIŚCI OPŁATY NA RZECZ FIRMY DELL ZA JAKĄKOLWIEK CZĘŚĆ LUB DOWOLNY PRODUKT, FIRMA DELL MOŻE ANULOWAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ, ZAWIESIĆ GWARANCJĘ I/LUB WSPARCIE SERWISOWE DOTYCZĄCE DOWOLNEGO PRODUKTU FIRMY DELL POSIADANEGO PRZEZ KLIENTA DO CHWILI ZAPŁACENIA STOSOWNEJ KWOTY I/LUB PODJĄĆ INNE DZIAŁANIA PRAWNE. Zawieszenie gwarancji lub usługi za brak odpowiedniego zwrotu części lub produktu nie będzie miało wpływu na datę wygaśnięcia gwarancji lub usługi, a taka gwarancja lub usługa wygaśnie zgodnie z pierwotnym terminem. Zakres gwarancji Usłudze wymiany towarzyszy roczna ograniczona gwarancja na sprzęt. Żadne z postanowień przedstawionych w niniejszych Warunkach świadczenia usług nie wpływa na jakiekolwiek prawa ustawowe ani zadośćuczynienia, które przysługują Klientowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ani ich nie umniejsza. Aby uzyskać dodatkowe informacje o gwarancjach, należy kliknąć tutaj: Strona 4 z 7

5 Dodatkowe warunki i postanowienia 1. Produkty objęte wsparciem technicznym Ta Usługa jest dostępna do Produktów objętych wsparciem technicznym, do których należą wybrane systemy i tablety Dell OptiPlex, Latitude, Inspiron, Precision, Vostro, które zawierają baterie podstawowe niezaprojektowane do samodzielnej wymiany lub samodzielnego serwisowania przez Klienta. Lista Produktów objętych wsparciem technicznym jest regularnie uzupełniana. Najbardziej aktualne informacje o Usługach dostępnych dla posiadanych produktów firmy Dell lub innych producentów można uzyskać od przedstawiciela handlowego firmy Dell. Każdy Produkt firmy Dell objęty wsparciem technicznym jest oznaczony numerem seryjnym ( kod Service Tag ). Do każdego Produktu objętego wsparciem technicznym Klient musi zakupić osobną usługę ProSupport for Data Center. Od Klienta zgłaszającego potrzebę świadczenia Usługi w związku z konkretnymi Produktami objętymi wsparciem technicznym może być wymagane podanie kodu Service Tag Produktu objętego wsparciem technicznym. 2. Własność części zamiennych Wszystkie części firmy Dell wymontowane z Produktu objętego wsparciem technicznym i zwrócone firmie Dell stają się jej własnością. Jeśli Klient otrzyma części zamienne od firmy Dell, jest zobowiązany zapłacić firmie Dell według aktualnych stawek rynkowych za wszelkie części wymontowane z Systemu i zatrzymane dla siebie (z wyjątkiem dysków twardych z systemów objętych usługą Zachowaj swój dysk twardy). Do przeprowadzania napraw gwarancyjnych firma Dell używa nowych i regenerowanych części różnych producentów. 3. Obowiązki klienta A. Uprawnienie do udzielania dostępu. Klient oświadcza I gwarantuje, że uzyskał dla Klienta i firmy Dell zezwolenie na dostęp i korzystanie z Produktu objętego wsparciem technicznym, przechowywanych w nim danych oraz wszelkich zawartych w nim elementów sprzętu i oprogramowania w celu wykonania niniejszych Usług. Jeśli Klient nie uzyskał jeszcze stosownego zezwolenia, jego obowiązkiem jest uzyskanie go na własny koszt przed zwróceniem się do firmy Dell z prośbą o wykonanie niniejszych Usług. B. Współpraca z pracownikiem pomocy technicznej udzielającym pomocy telefonicznej i z pracownikiem serwisu wykonującym Usługę w siedzibie Klienta. Klient zgadza się współpracować z pracownikiem pomocy technicznej firmy Dell udzielającym pomocy przez telefon i z pracownikiem serwisu realizującym Usługę na miejscu; zobowiązuje się także do wykonywania ich instrukcji. Doświadczenie pokazuje, że większość problemów z systemem można rozwiązać przez telefon dzięki ścisłej współpracy między użytkownikiem i pracownikiem wsparcia technicznego bądź technikiem. C. Obowiązek przygotowania miejsca pracy dla pracownika serwisu. Jeśli w ramach realizacji Usług wymagane jest przybycie technika serwisowego do siedziby Klienta, Klient musi zapewnić technikowi serwisowemu bezpłatny, bezpieczny i wystarczający dostęp do swojej infrastruktury oraz Produktów objętych wsparciem technicznym. Dostateczny dostęp obejmuje przestronną przestrzeń roboczą, elektryczność i dostęp do lokalnej linii telefonicznej. Wymagane jest także udostępnienie technikowi serwisowemu monitora lub wyświetlacza, myszy (bądź innego urządzenia wskazującego) oraz klawiatury (bez obciążania firmy Dell jakimikolwiek kosztami), jeśli urządzenia te nie są podłączone do danego systemu. D. Zapewnienie zgodności oprogramowania I serwisowanych wersji. Klient odpowiada za zapewnienie zgodności oprogramowania i Produktów objętych wsparciem technicznym z określonymi przez firmę Dell wymaganiami minimalnymi dotyczącymi wersji oraz konfiguracji przedstawionymi na stronie Obowiązkiem Klienta jest ponadto zainstalowanie części zamiennych, poprawek oraz aktualizacji i uaktualnień oprogramowania zgodnie z wytycznymi firmy Dell, jeśli Produkty objęte wsparciem technicznym mają nadal kwalifikować się do tej Usługi. E. Kopie zapasowe danych. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi muszą zostać wykonane kopie zapasowe wszystkich danych i programów znajdujących się we wszystkich systemach objętych Usługą firmy Dell. FIRMA DELL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ LUB ODZYSKANIE DANYCH LUB OPROGRAMOWANIA ani za niemożność korzystania z żadnych systemów, wynikłą z tej Usługi i związanych z nią czynności serwisowych albo z czynności lub niedopełnienia czynności, w tym zaniedbań, przez firmę Dell lub innego usługodawcę. F. Gwarancje firm trzecich. Świadczenie omawianych w tym dokumencie Usług może wiązać się z koniecznością uzyskania przez firmę Dell dostępu do sprzętu lub oprogramowania pochodzących od producentów innych niż firma Dell. Niektóre gwarancje producenta mogą stracić ważność, jeśli pracownik firmy Dell lub ktokolwiek inny poza producentem będzie wykonywał jakiekolwiek prace wymagające ingerencji w to oprogramowanie lub sprzęt. Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie, czy wykonanie Usług przez firmę Dell nie wpłynie na tego rodzaju gwarancje, a jeśli tak, czy efekt będzie do zaakceptowania przez Klienta. Firma Dell nie odpowiada za gwarancje firm trzecich ani za jakikolwiek wpływ wykonywanych przez nią usług na takie gwarancje. 4. Ważne informacje dodatkowe A. Zmiana harmonogramu. Po ustaleniu harmonogramu usługi jakiekolwiek zmiany można wprowadzić nie później niż 8 dni przed zaplanowaną datą. Jeśli Klient zmieni harmonogram świadczenia usługi na 7 lub mniej dni przed zaplanowaną datą, zostanie doliczona opłata za zmianę harmonogramu nieprzekraczająca 25% ceny Strona 5 z 7

6 usługi. Klient zgadza się, że wszelkie zmiany w harmonogramie świadczenia usługi zostaną potwierdzone na co najmniej 8 dni przed rozpoczęciem wykonywania usługi. B. Uzasadnione ekonomicznie ograniczenia zakresu Usług. Firma Dell może odmówić świadczenia Usług, jeśli uzna, że wiązałoby się to z nieuzasadnionym ryzykiem dla niej lub jej usługodawców, oraz jeśli uzna, że problem nie jest objęty zakresem Usług. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialności za żadną awarię ani przestój spowodowany czynnikami poza jej kontrolą. Usługa dotyczy wyłącznie zastosowań, do których Produkt objęty wsparciem technicznym był przewidziany. C. Usługi opcjonalne. Firma Dell może oferować sprzedaż usług opcjonalnych (serwis w miejscu zapotrzebowania, instalacja, doradztwo, zarządzana i profesjonalna pomoc techniczna, szkolenia). Dostępność tych usług zależy od lokalizacji Klienta. Usługi opcjonalne mogą wymagać zawarcia oddzielnej umowy z firmą Dell. W razie braku takiej umowy usługi opcjonalne są świadczone zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. D. Przekazanie. Firma Dell może zlecić realizację Usługi i/lub Warunków świadczenia usług uprawnionym firmom zewnętrznym. Korzystanie z zewnętrznych usługodawców nie zwalnia firmy Dell z odpowiedzialności za jej zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków świadczenia usług. Firma Dell pozostaje odpowiedzialna za wszystkie wymagania dotyczące realizacji usług wynikające z niniejszych Warunków świadczenia usług, mimo że usługi mogą być świadczone przez podwykonawców firmy Dell. E. Anulowanie. Firma Dell może anulować tę Usługę w każdej chwili w trakcie jej wykonywania z dowolnej z następujących przyczyn: Klient nie uiścił pełnej zapłaty za Usługę zgodnie z warunkami wymienionymi w Formularzu zamówienia. Klient odmówi współpracy ze wspomagającym analitykiem, technikiem wykonującym prace na miejscu, kierownikiem ds. technicznej współpracy z Klientem. Lub Klient nie dopełnił wszystkich zobowiązań I warunków wymienionych w tych Warunkach świadczenia usług. Jeśli firma Dell anuluje niniejszą Usługę, powiadomi o tym Klienta na piśmie, wysyłając odpowiednią informację na adres wymieniony w Formularzu zamówienia Klienta. W powiadomieniu zostanie wskazana przyczyna oraz skuteczna data anulowania Usługi, nie wcześniejsza niż dziesięć (10) dni od daty wysłania powiadomienia o anulowaniu do Klienta przez firmę Dell, o ile prawo lokalne lub stanowe nie wymaga dopełnienia innych czynności, na które niniejsza Umowa nie ma wpływu. Jeśli firma Dell zaprzestanie świadczenia usługi na mocy niniejszego punktu, klientowi nie przysługuje zwrot żadnych kwot ani opłat zapłaconych lub należnych firmie Dell. F. Ograniczenia geograficzne i zmiana lokalizacji. Niniejsza Usługa zostanie wykonana w siedzibach wymienionych w Formularzu zamówienia Klienta. Usługa nie jest dostępna we wszystkich lokalizacjach geograficznych. Opcje Usług, w tym poziomy Usługi, godziny świadczenia pomocy technicznej i czas reakcji w siedzibie Klienta, różnią się w zależności od regionu geograficznego, a niektóre opcje mogą być niedostępne do nabycia w lokalizacji Klienta. Zobowiązanie firmy Dell do świadczenia Usług w zakresie Produktów objętych wsparciem technicznym, dla których zmieniła się lokalizacja geograficzna, może się wiązać z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat oraz kontrolą i ponowną certyfikacją przeniesionych Produktów objętych wsparciem technicznym z zastosowaniem aktualnych stawek za usługi doradztwa rozliczanych metodą robocizny i materiałów. W celu umożliwienia firmie Dell wypełnienia jej zobowiązań Klient zapewni jej przedstawicielom właściwy, bezpieczny i bezpłatny dostęp do swoich obiektów. Jeśli Klient zrezygnuje z uiszczenia takich opłat, zakres Usługi może się automatycznie zmienić i objąć kategorie dostępne w cenie nie wyższej niż kwota zapłacona przez Klienta, przy czym Klientowi nie przysługują żadne refundacje z tytułu zmniejszenia zakresu Usługi. G. Przekazanie Usługi. Z zastrzeżeniem ograniczeń sformułowanych w niniejszych Warunkach świadczenia usług Klient może przenieść posiadane prawo do korzystania z Usługi na osobę trzecią, która zakupiła wszystkie Produkty Klienta objęte wsparciem technicznym i niniejszą Umową przed upływem aktualnie obowiązującego okresu świadczenia Usługi pod warunkiem, że Klient jest pierwotnym nabywcą Produktu objętego wsparciem technicznym i tej Usługi lub Klient kupił Produkt objęty wsparciem technicznym i Usługę od ich pierwotnego właściciela (albo osoby, która nabyła Produkt objęty wsparciem technicznym i Usługę od pierwotnego właściciela) i dopełnił wszelkich procedur związanych z przeniesieniem, które są dostępne pod adresem Z przeniesieniem może się wiązać konieczność uiszczenia odpowiednich opłat. Zwracamy uwagę, że po przemieszczeniu Produktu objętego wsparciem technicznym do lokalizacji geograficznej, w której Usługa jest niedostępna w ogóle lub w cenie identycznej z ceną zapłaconą przez Klienta, Usługa może nie być dostępna dla Klienta lub utrzymanie takich samych kategorii gwarancji jak w oryginalnej lokalizacji może się wiązać z koniecznością wniesienia dodatkowych opłat. Jeśli Klient zrezygnuje z uiszczenia takich opłat, zakres Usługi może się automatycznie zmienić i objąć kategorie dostępne w cenie nie wyższej niż kwota zapłacona przez Klienta, przy czym Klientowi nie przysługują żadne refundacje z tytułu zmniejszenia zakresu Usługi. H. Ograniczenia dotyczące pomocy technicznej. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialności za żadną awarię ani przestój spowodowany czynnikami poza jej kontrolą. Usługa dotyczy wyłącznie zastosowań, do których Produkt objęty wsparciem technicznym był przewidziany. Strona 6 z 7

7 Więcej informacji na temat oferty usług firmy Dell można uzyskać u przedstawiciela handlowego lub pod adresem Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst niniejszego dokumentu może zawierać znaki towarowe i nazwy towarowe odnoszące się do podmiotów posiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Dane techniczne są poprawne w chwili publikacji, ale zależą od dostępności produktów i w każdej chwili mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Dell i jej spółki zależne nie ponoszą odpowiedzialności za błędy lub pominięcia typograficzne lub fotograficzne. Obowiązujące warunki firmy Dell dotyczące sprzedaży są dostępne w witrynie Drukowany egzemplarz warunków firmy Dell dotyczących sprzedaży jest dostępny na żądanie. ** Aby technik dotarł na miejsce w następnym dniu roboczym, zgłoszenie musi wpłynąć do centrum Dell Expert Centre nie później niż o wyznaczonej godzinie. Godzina ta zależy od kraju i przypada pomiędzy 15:30 a 17:00 czasu lokalnego (od poniedziałku do piątku). W razie stwierdzenia potrzeby interwencji po tej godzinie przybycie technika serwisowego może się opóźnić o jeden dzień roboczy. Szczegółowe informacje można uzyskać u przedstawiciela handlowego lub pracownika pomocy technicznej. PowerEdge, PowerVault, PowerConnect, Dell EMC Enterprise Storage, OptiPlex, Precision, Latitude i Vostro są znakami towarowymi firmy Dell, Inc. Aby uzyskać więcej informacji o ofercie usługowej firmy Dell, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Dell albo odwiedzić witrynę internetową Dostępność usług zależy od kraju. Aby uzyskać więcej informacji, klienci i Partnerzy Kanałowi firmy Dell mogą skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst niniejszego dokumentu może zawierać znaki towarowe i nazwy towarowe odnoszące się do podmiotów posiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Dane techniczne są poprawne w chwili publikacji, ale zależą od dostępności produktów i w każdej chwili mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Dell i jej spółki zależne nie ponoszą odpowiedzialności za błędy lub pominięcia typograficzne lub fotograficzne. Mają tu zastosowanie warunki firmy Dell dotyczące sprzedaży, które są dostępne pod adresem i na żądanie. Strona 7 z 7

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Zdalne wdrażanie uproszczonego rozwiązania firmy Dell w zakresie wirtualizacji komputerów Wprowadzenie Firma Dell z przyjemnością oferuje Zdalne wdrażanie uproszczonego rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi Usługa On-site Diagnosis

Warunki świadczenia usługi Usługa On-site Diagnosis Omówienie usługi Dell z przyjemnością przedstawia usługę On-site Diagnosis (zwaną dalej Usługą ) zgodną z niniejszym dokumentem (zwanym dalej Warunkami świadczenia usługi ). Wprowadza ona opcjonalne czynności

Bardziej szczegółowo

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu Service Description Consumer Basic Hardware Service Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu System Klienta. Do celów związanych z niniejszą Umową System definiowany jest jako system firmy Dell

Bardziej szczegółowo

Opis usługi Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot firmy Dell (European Collect and Return Service) ( Usługa CAR )

Opis usługi Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot firmy Dell (European Collect and Return Service) ( Usługa CAR ) Opis usługi Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot firmy Dell (European Collect and Return Service) ( Usługa CAR ) Omówienie usługi CAR Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot zapewnia, oprócz praw ustawowych,

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą

Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą Informacje ogólne Warunki ochrony Niniejszy dokument przedstawia szczegółowe założenia dwóch poziomów Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Ograniczona gwarancja na sprz t HP Okres ograniczonej gwarancji Okres ograniczonej gwarancji dla tego produktu firmy HP jest wymieniony na etykiecie

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi

Warunki świadczenia usługi Warunki świadczenia usługi Usługa zdalnego doradztwa Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług Usługi zdalnego doradztwa ( RCS ) umożliwiają udzielenie zdalnej pomocy przy wykonaniu określonych

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Niniejsza Międzynarodowa Umowa IBM Passport Advantage (zwana dalej Umową ) określa zasady zawierania transakcji, w ramach których Klient nabywa Produkty Objęte Umową.

Bardziej szczegółowo

Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015

Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015 Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015 Spis treści 1. Informacje Ogólne 2. Warunki Świadczenia Usług Asysty Technicznej 3. Bezterminowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE Niniejsza Umowa o Świadczenie Usług w Chmurze Oracle (zwana dalej Umową ) zawarta zostaje pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. ( Oracle ) i osobą fizyczną lub prawną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell Przedstawiony poniżej Regulamin, określa (wraz ze stosowną umową) zasady korzystania z kart paliwowych wydawanych przez Shell Polska oraz z usług dodatkowych.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DATA WERSJI: 08.08.2013 ZAKRES I ZASTOSOWANIE 1.1

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DATA WERSJI: 08.08.2013 ZAKRES I ZASTOSOWANIE 1.1 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DATA WERSJI: 08.08.2013 1. ZAKRES I ZASTOSOWANIE 1.1 NINIEJSZE OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ( WARUNKI ) DOTYCZĄ WSZYSTKICH OFERT, ZAKUPU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (WŁĄCZNIE, LECZ BEZ OGRANICZEŃ,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE. 1.1 Sprzęt komputerowy odnosi się do sprzętu komputerowego, włączając w to komponenty, opcje i części zamienne.

WARUNKI OGÓLNE. 1.1 Sprzęt komputerowy odnosi się do sprzętu komputerowego, włączając w to komponenty, opcje i części zamienne. WARUNKI OGÓLNE Niniejsze Warunki Ogólne (dalej: niniejsze Warunki Ogólne ) zawarte są pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. (dalej: Oracle ) oraz podmiotem, który realizuje niniejszą Umowę Ramową. W celu składania

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem sklepu internetowego eshop lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE sklepu elektronicznego Bestcena.pl specjalizującego się w wypożyczaniu sprzętu elektronicznego, telefonów komórkowych oraz dostarczaniu innych usług 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Ogólne Teleroute 1 wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Teleroute 2 Dziękujemy, że podjęliście Państwo decyzję o dołączeniu do grona klientów Teleroute. Teleroute oferuje różnorodne produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal

Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal >> Wyświetl wszystkie umowy prawne Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal Data ostatniej aktualizacji: 1 lipca 2015 r. Drukuj Pobierz plik PDF Niniejsza Umowa składa się z szesnastu części (w tym załącznika)

Bardziej szczegółowo

Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal

Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE NINIEJSZA UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM WCHODZI W ŻYCIE I JEST OBOWIĄZUJĄCA DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW OD 1 LIPCA 2015 R. Drukuj Pobierz plik PDF

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet I. DEFINICJE II. ZASADY OGÓLNE III. ZAWARCIE UMOWY IV. ZMIANY DO UMOWY V. INSTALACJA I AKTYWACJA USŁUGI VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY biomérieux Polska Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY biomérieux Polska Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Wszystkie zamówienia będą realizowane z uwzględnieniem poniższych Ogólnych Warunków Sprzedaży biomérieux Polska Sp. z o.o. (zwanej dalej biomérieux). Regulują one wszystkie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited

Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited ISTOTNA INFORMACJA: Przed aktywacją Rachunku należy dokładnie przeczytać niniejszą Umowę. Warunki niniejszej Umowy oraz opłaty mają

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji Razer

Warunki gwarancji Razer Warunki gwarancji Razer 1. Co stanowi ważny Dowód zakupu? W przypadku roszczeń z tytułu Gwarancji ograniczonej wymagany jest ważny Dowód zakupu. Ważny Dowód zakupu oznacza jedno z następujących: Paragon

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług PayLane

Regulamin świadczenia usług PayLane 1 1. Definicje Regulamin świadczenia usług PayLane PayLane PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387), przy ul. Arkońskiej 6, A3, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo