Umowa serwisowa. 1 Zakres obowiązków Serwisanta. zawarta w dniu.. pomiędzy: Firma Handlowo-Usługowa RASTAL Wojciech Miszkiewicz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa serwisowa. 1 Zakres obowiązków Serwisanta. zawarta w dniu.. pomiędzy: Firma Handlowo-Usługowa RASTAL Wojciech Miszkiewicz"

Transkrypt

1 Umowa serwisowa

2 Umowa serwisowa zawarta w dniu.. pomiędzy: Firma Handlowo-Usługowa RASTAL Wojciech Miszkiewicz zwanym dalej Serwisantem, reprezentowanym przez: Wojciecha Miszkiewicza a: NIP:.. zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:.. Między wyżej wymienionymi stronami została zawarta umowa następującej treści: 1 Zakres obowiązków Serwisanta Na czas umowy, Serwisant zobowiązuje się do: 1. Udzielania bieżących konsultacji w zakresie eksploatacji sieci, sprzętu komputerowego i oprogramowania. 2. Nadzoru i konserwacji bieżącej sprzętu i oprogramowania używanego przez Zamawiającego. 3. W miarę możliwości technicznych przewidywania i ostrzegania o możliwych do nastąpienia awariach sprzętu i oprogramowania używanego przez Zamawiającego. 4. Stwierdzania miejsc i przyczyn awarii sprzętu i oprogramowania używanego przez Zamawiającego. 5. Naprawy sprzętu komputerowego na niżej wymienionych warunkach: a. Naprawa sprzętu objętego gwarancją Serwisanta nieodpłatnie. Strona 2 z 6

3 b. Naprawa sprzętu nie objętego gwarancją Serwisanta robocizna nieodpłatnie, natomiast Zamawiający ponosi koszty ewentualnego zakupu części. c. W przypadku uszkodzeń i wad powstałych na skutek: i. niewłaściwego użytkowania sprzętu, ii. niewłaściwego przechowywania sprzętu, iii. dokonywania jakichkolwiek prac serwisowych przez osoby nieupoważnione przez Serwisanta, jak również samowolnych napraw sprzętu, dokonywania przeróbek, modyfikacji i zmian konstrukcyjnych, iv. pożarów, zalania wodą lub innymi substancjami, składowania w pobliżu materiałów toksycznych, wyładowań atmosferycznych, przyłączania niezgodnego z normą zasilania sieciowego i uziemienia, niezgodnych z normą parametrów zasilania linii miejskich, v. innych uszkodzeń powstałych w wyniku sił wyższych lub w wyniku umyślnych działań pracowników Zamawiającego, - robocizna nieodpłatnie, natomiast Zamawiający ponosi koszty ewentualnego zakupu części. 6. Doradztwa i propozycji w zakresie koniecznych zmian, uzupełnień oraz określanie stanu technicznego i możliwości dalszej eksploatacji sprzętu i oprogramowania używanego przez Zamawiającego. 7. Wykonywania kopii zapasowej danych wskazanych przez Zamawiającego co najmniej raz w miesiącu lub częściej w zależności od decyzji Zamawiającego. 8. W ramach posiadanych zasobów, zamontować sprawny element zastępczy w miejsce uszkodzonego, jeżeli ten będzie zabrany z braku możliwości naprawy na miejscu. 9. Aktualizacji dokumentacji technicznej jeśli istnieje. 10. Utrzymanie urządzeń teleinformatycznych w czystości NIE NALEŻY do obowiązków Serwisanta. 2 Zakres odpowiedzialności Serwisanta 1. Serwisant zobowiązuje się do zachowania tajemnicy służbowej dotyczącej spraw związanych z systemem teleinformatycznym Zamawiającego zarówno w czasie trwania umowy jak i po jej rozwiązaniu. 2. Serwisant zobowiązuje się do reakcji w ciągu do 2 dni roboczych na ZGŁOSZENIE usterki przez Zamawiającego. Strona 3 z 6

4 3. Serwisant nie odpowiada za utratę danych spowodowaną awariami sprzętu teleinformatycznego. 4. Serwisant ma prawo odmówić instalacji oprogramowania na które Zamawiający nie posiada wymaganej licencji! 3 Zakres obowiązków Zamawiającego 1. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Serwisanta o awarii oraz wspólnie z Serwisantem ustalić dogodny dla obydwu stron termin jej usunięcia. 2. Zamawiający zobowiązuje się do stosowania się do zaleceń Serwisanta w sprawach obsługi systemu informatycznego. 3. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu sprzętu i oprogramowania w zakresie niezbędnym do sprawnego działania infrastruktury teleinformatycznej. 4 Miejsce wykonywania prac przez Serwisanta. 1. Przedmiotem umowy jest administrowanie i konserwacja sieci teleinformatycznej oraz urządzeń komputerowych teleinformatycznych znajdujących się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 2. Sprzęt i oprogramowanie znajdują się w:. 3. W przypadku konieczności naprawy w miejscu innym niż wymienione w pkt. 2 stosuje się 6 pkt. 9c. 5 Czas trwania umowy. 1. Niniejszą umowę zawarto na okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. 2. Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc od dnia otrzymania wypowiedzenia przez Zamawiającego lub Serwisanta. 6 Wynagrodzenie i zasady fakturowania 1. Strony ustalają, iż niniejsza umowa obejmuje do 10 roboczogodzin Serwisanta. 2. Liczona jest każda rozpoczęta roboczogodzina. 3. Przez roboczogodzinę rozumie się każdą rozpoczętą godzinę zegarową jednego pracownika Serwisanta. Strona 4 z 6

5 4. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia miesięcznego za wykonywanie usług wymienionych w 1 na kwotę 400,00zł netto (czterysta złotych netto) miesięcznie. Do powyższej kwoty będzie doliczany podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. W przypadku przekroczenia ilości godzin objętych umową wymienionych w 6 pkt. 1 za każdą nadliczbową godzinę pracy obowiązuje stawka jak w 6 pkt Prace w dni inne niż robocze poza godzinami od 7:00 do 20:00 rozliczane są wg stawek prezentowanych w 6 pkt Serwis sprzętu komputerowego Klienta prowadzony w siedzibie Serwisanta rozliczany jest wg rzeczywistych godzin pracy, jednak nie więcej niż 6 roboczogodzin wg stawek z tabeli 6 pkt Usługi rozliczane są według następujących stawek: Dni Godziny Stawka dla klientów z umową serwisową robocze, pon-pt 7:00 20:00 40,00zł netto (stawka standardowa) robocze, pon-pt 20:00 7:00 80,00zł netto (2 x stawka standardowa) soboty, niedziele całą dobę 100,00zł netto (2,5x stawka standardowa) święta wolne ustawowo całą dobę 120,00zł netto (3x stawka standardowa) 9. Do należności o której mowa w 6 pkt 4 będą doliczane: a. koszty napraw zlecanych odrębnie przez Zleceniodawcę związanych z usunięciem awarii innych niż objęte umową, b. koszty ewentualnego zakupu części i materiałów niezbędnych do wykonania warunków umowy (po wcześniejszej akceptacji kosztorysu przez Zleceniodawcę), c. koszty każdorazowego dojazdu (w cenie 1,20zł/km + 23% VAT) jeżeli miejsce prowadzenia serwisu wskazane w 4 pkt 2 dzieli od siedziby Serwisanta więcej niż 20km. 10. Należność o której mowa w 6 pkt 4 będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na konto Serwisanta w terminie podanym na fakturze VAT. 11. Faktura VAT za usługi będzie przez Serwisanta wystawiana pomiędzy 20 a ostatnim dniem każdego miesiąca za miesiąc bieżący. 12. Do każdej faktury VAT za wykonane usługi załączone będzie zestawienie wykonanych prac wraz z podziałem na dni i godziny. 13. Faktury za dostarczony sprzęt i oprogramowanie będą wystawiane do 7 dni od dnia dostawy z terminem płatności do 14 dni. Strona 5 z 6

6 7 Informacje dodatkowe. 1. Zamawiający ma prawo do rabatu w wysokości 50% od ceny standardowej na usługę konta FTP/SFTP na kopie zapasowe (na pakiety: 5GB, 10GB, 25GB i 50GB) przez cały czas trwania umowy. 8 Postanowienia ogólne. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pisemnych aneksów pod rygorem nieważności. 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. pieczęć i podpis Serwisanta pieczęć i podpis Zamawiającego Strona 6 z 6

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA /projekt/ Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu...2014 r. w Choroszczy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Choroszcz

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr./2012/ABO. Przedmiot umowy

UMOWA Nr./2012/ABO. Przedmiot umowy UMOWA Nr./2012/ABO Zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: MBS-IT Grzegorz Grabowski, ul. Kacza 13, 85-453 Bydgoszcz, NIP: 953-226-31-30, REGON: 091564022, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji

Bardziej szczegółowo

LWOG-2402-61/15. Świdnik, dnia 07 lipca 2015 r.

LWOG-2402-61/15. Świdnik, dnia 07 lipca 2015 r. Świdnik, dnia 07 lipca 2015 r. FORMULARZ OFERTOWY na wykonywanie przeglądów konserwacyjnych oraz napraw linii telefonicznych wraz z centralą telefoniczną, telefaksami oraz aparatami telefonicznymi I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA. , z siedzibą w..., NIP:.-..-..-.. (dalej zwaną: Zleceniobiorcą). Oświadczenia stron. 2 Przedmiot umowy.

UMOWA. , z siedzibą w..., NIP:.-..-..-.. (dalej zwaną: Zleceniobiorcą). Oświadczenia stron. 2 Przedmiot umowy. UMOWA Zawarta w dniu..2012 r. w Warszawie pomiędzy: Skarb Państwa - Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z siedzibą w Warszawie przy Skwerze ks. Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski 9, 01-015 warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy ..., Przedmiot umowy obejmuje: 4. Dostawę sprzętu komputerowego w ilościach: ppkt Rodzaj komputera Ilość szt.

Wzór umowy ..., Przedmiot umowy obejmuje: 4. Dostawę sprzętu komputerowego w ilościach: ppkt Rodzaj komputera Ilość szt. Wzór umowy Załącznik nr Zakup, wdrożenie i uruchomienie platformy wirtualizacyjnej oraz wdrożenie środowiska backupu. zawarta w Bełchatowie w dniu pomiędzy EKO REGION sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, 97 400

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr.. o świadczenie usługi połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury telefonicznej W dniu roku w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy:

Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy: Załącznik nr 7 wzór umowy UMOWA nr. Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy:.. zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą" a..., zwany w dalszej części umowy Zleceniobiorcą, reprezentowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 3D do SIWZ Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu..

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1, posiadającym NIP 8961003245, REGON 000514377, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zał nr 6 do SIWZ Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zamawiający zastrzega sobie przed ustaleniem wersji końcowej prawo wniesienia do projektu umowy zapisów, które nie będą sprzeczne z

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 46/BAF-VI/PN/13 _ WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY. UMOWA nr. /2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 46/BAF-VI/PN/13 _ WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY. UMOWA nr. /2013 Załącznik Nr 8 do SIWZ WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY UMOWA nr. /2013 zawarta w dniu 2013 r. w Warszawie pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych z siedzibą przy ulicy Batorego 5, 02-591 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM",

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 15/usł./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności:

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności: Załącznik nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) (WZÓR) UMOWA nr zawarta w Dębe Wielkie, dnia pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie z siedzibą przy ulicy Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą:..., KRS:..., NIP:..., REGON:..., reprezentowanym przez:... zwaną dalej Wykonawcą. 1 Podstawy prawne

... z siedzibą:..., KRS:..., NIP:..., REGON:..., reprezentowanym przez:... zwaną dalej Wykonawcą. 1 Podstawy prawne Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE WARUNKI UMOWY /UMOWA / Nr... na: Usługę dostarczania paliwa gazowego gazu ziemnego wysokometanowego do kompleksów nr 6077, 0192, 0030 W dniu... pomiędzy: Jednostką Wojskową

Bardziej szczegółowo

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych zawarta w dniu.w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa nr TA /.. / 2015 Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Skarbem Państwa Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowaną przez: Dorotę Gawot Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu - - 2012 roku pomiędzy:

Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu - - 2012 roku pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu - - 2012 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 31-002 ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków, NIP:

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/127/2013 Załącznik nr 3 do SIWZ ZMODYFIKOWANY PROJEKT UMOWY Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego, klastra obliczeniowego wraz z niezbędnym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Syg. akt: R-DOPU271-4/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wojciecha Górskiego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 19 / 2015 Gorlice 09.03.2015 r. ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (zwane dalej IWUZ)

Nr sprawy 19 / 2015 Gorlice 09.03.2015 r. ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (zwane dalej IWUZ) 1 Nr sprawy 19 / 2015 Gorlice 09.03.2015 r. ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (zwane dalej IWUZ) W postępowaniu prowadzonym w oparciu o art.4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami. Załącznik nr 6 do siwz UMOWA NR zawarta w dniu, w Szczecinie, pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo