Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS 4 Marzec 2009r

2 Licencjodawca oświadcza, że całość praw autorskich, jak również prawo do udzielania licencji na korzystanie z SYSTEMU przysługuje Licencjodawcy. Instalacja i użycie programu jest równoznaczne z tym, iż zapoznałeś się z warunkami niniejszej umowy i w pełni aprobujesz warunki tej umowy. Jest to oficjalny i legalny dokument zawierany pomiędzy licencjobiorcą a licencjodawcą: W rozumieniu niniejszej umowy: 1 Licencjobiorca klient, firma dokonująca zakupu systemu Licencjodawca INTERCUBE S.C. - MARCIN BOJKÓW, PIOTR NIEŚCIORUK z siedzibą przy ulicy A. Struga 42/356, nr NIP: w Szczecinie SYSTEM oprogramowanie Muso CMS 2 Licencjodawca oświadcza, iż posiada pełne prawa do programu Muso CMS. 3 Niniejsza licencja dotyczy jedynie programu Muso CMS i wyłącza części podlegające licencji GNU (General Public License). Części te stanowią odrębne składniki SYSTEMU będące dodatkiem do SYSTEMU Muso CMS. 4 Licencjodawca będzie udostępniał Aktualizacje zgodnie z ustalanym przez siebie Harmonogramem. Dla uniknięcia wątpliwości strony postanawiają, że Licencjobiorcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie o udostępnienie Aktualizacji. 5 Udzielona licencja upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z SYSTEMU musocms w zakresie następujących pól eksploatacji: instalacji na własnych serwerach w ramach wskazanej strony internetowej, korzystania z SYSTEMU z dowolnego komputera podłączonego do wskazanego serwera, przechowywania w celach archiwacyjnych na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy nośnikach, w szczególności na nośnikach magnetycznych, na płytach CD- ROM wszelkiego formatu i rodzaju, na dyskach optycznych i magnetooptycznych, wprowadzanie do pamięci komputera oraz do własnych baz danych. 6 Udzielenie licencji przez Licencjodawcę, pod rygorem nieważności jest zawsze potwierdzone oddzielną umową w formie pisemnej, która jednoznacznie określa wersję programu (ilość serwisów WWW) i lokalizację SYSTEMU. 7 Każdy z użytkowników SYSTEMU, przed jej pierwszym uruchomieniem zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami licencji i możliwości jej wykorzystania. Akceptacja tych warunków i rozpoczęcie pracy z SYSTEMEM, jest jednoznaczne z bezwarunkowym przyjęciem przez Licencjobiorcę i użytkownika jej warunków chyba, że pisemna umowa pomiędzy stronami stanowi inaczej. 2

3 8 Licencjobiorca oświadcza, iż znany mu jest zakres funkcji SYSTEMU i przyjmuje w użytkowanie SYSTEM w wersji dostarczonej mu przez Licencjodawcę. 9 Udzielona licencja nie stanowi zobowiązania Licencjodawcy do tworzenia projektów graficznych i kreowania środowiska dla serwisów WWW. Licencjobiorca/użytkownik wykonuje je we własnym zakresie i na swój koszt lub wspomożony jest przez Licencjodawcę Pakietem Layout odpłatnie. 10 W czasie pomiędzy datą przekazania i instalacji SYSTEMU, a całkowitą zapłatą ceny przez Licencjobiorcę, ma on prawo do jej użytkowania w trybie warunkowym, które Licencjodawca, w uzasadnionych przypadkach może zawiesić. W przypadku zawieszenia licencji, Licencjodawca nie odpowiada za powstałe straty i szkody. Licencjobiorca nabywa pełne prawa wynikające z niniejszej licencji, dopiero w momencie zapłaty całości ceny sprzedaży. 11 W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków licencji, Licencjodawca może niezwłocznie rozwiązać umowę licencyjną, a Licencjobiorca zobowiązany będzie do usunięcia SYSTEMU z dysków twardych serwera i wszystkich kopii zapasowych. Złamanie warunków licencji skutkuje jednocześnie utratą gwarancji. 12 Wypożyczanie, wynajmowanie, wydzierżawianie lub przekazywanie w jakiejkolwiek formie SYSTEMU oraz dokumentacji do SYSTEMU osobom trzecim jest zabronione - chyba, że wynika to z praw Partnera handlowego nabytych na bazie pisemnej umowy. 13 Licencja na SYSTEM zostaje udzielona Licencjobiorcy bez prawa wyłączności i bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 14 Licencjobiorca nie może przekazać osobie trzeciej swoich prawa wynikające z tej licencji. 15 Serwisy WWW, obsługiwane przez SYSTEM Muso CMS - posiadają oznaczenie tekstowe lub graficzne: "CMS System zarządzania treścią" - w formie hiperłącza do strony Licencjodawcy. 16 Dokonywanie zmian w SYSTEMIE jest zabronione pod groźbą utraty praw do korzystania z SYSTEMU wynikających z niniejszej licencji, w tym praw gwarancyjnych. 17 Udzielona licencja objęta jest 12 miesięczną gwarancją. W okresie tym Licencjobiorcy przysługuje prawo do korzystania z bezpłatnych uaktualnień SYSTEMU. Instalacja uaktualnienia wykonywana jest przez Licencjobiorcę po otrzymaniu instrukcji. Licencjodawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na wady ukryte w SYSTEMU Muso CMS i zobowiązuje się do ich usunięcia w ciągu 14dni roboczych od momentu ich zgłoszenia. 3

4 18 Gwarancja obejmuje jedynie części SYSTEMU Muso CMS i wyklucza elementy licencjonowane na zasadach GNU General Public License. 19 Licencjobiorca ma prawo wezwać Licencjodawcę do naprawy SYSTEMU, podając na piśmie wszelkie okoliczności wystąpienia błędu. Licencjodawca może jednak nie przystąpić do naprawy błędu, jeżeli obiektywnie zostanie stwierdzone, że błąd ten wywołany jest - niesprawnością serwera, sieci lokalnej, łączy internetowych, błędów lub niezgodności przeglądarki WWW, złej konfiguracji środowiska serwera i/lub bazy danych lub użytkowania SYSTEMU w sposób niezgodny z dokumentacją. 20 Jeżeli SYSTEM zlokalizowany jest u Licencjobiorcy, wtedy we własnym zakresie i na swój koszt odpowiada za niezbędne zabezpieczenie przed włamaniem się i kradzieżą SYSTEMU z jego serwerów oraz ochronę prawa autorskich Licencjodawcy. W przypadku, jeżeli Licencjobiorca stwierdzi włamanie i/lub kradzież (nie autoryzowane logowanie lub logowanie przy odtajnionym haśle dostępu), jest zobowiązany do zabezpieczenia serwerów przed ponownym włamaniem, zapisania wszelkich dostępnych śladów i poinformowania o tym Licencjodawcy, podając wszystkie możliwe informacje dotyczące zdarzenia. 21 Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i błędy, jakie zostaną wywołane Licencjobiorcy przez użytkowników, osoby trzecie, którym użytkownicy przekazali hasła dostępu oraz osoby, które dokonały nieautoryzowanego logowania. 22 Licencjodawca ani jego dostawcy nie będą w żadnym przypadku ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody specjalne, przypadkowe, pośrednie lub wtórne (w tym między innymi za utratę zysków, utratę poufnych lub innych informacji, przerwy w prowadzeniu działalności, uszkodzenia ciała, naruszenie prywatności, niedopełnienie obowiązków, zarówno w dobrej wierze, jak i przy uzasadnionych staraniach, brak staranności oraz szkody finansowe i inne) wynikłe lub w jakikolwiek sposób związane z używaniem lub niemożliwością używania SYSTEMU. 23 Licencjodawca jednocześnie informuje Licencjobiorcę i użytkownika, że SYSTEM jest utworem intelektualnym, w którym nie ma możliwości przewidzenia wszelkich jego zasad zachowania się i działania na komputerach, serwerach w sieci Internet, sieciach lokalnych i przy użyciu przeglądarek WWW. 24 W przypadku roszczeń wobec Licencjobiorcy, skierowanych przez użytkowników oraz osoby trzecie, Licencjodawca nie jest adresatem ewentualnych roszczeń. 24 W razie zmodyfikowania kodu SYSTEMU przez Licencjobiorcę, Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie SYSTEMU, a Licencjobiorca traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji. 4

5 25 Licencjodawca podkreśla, że włożono maksimum wysiłku w to, aby SYSTEM był wolny od błędów. Nie wyklucza to jednak, że w SYSTEMIE pojawią się błędy, mimo, że był on testowany. Licencjodawca prosi Licencjobiorcę, aby zgłaszał wszelkiego rodzaju zauważone usterki i błędy w działaniu SYTEMU wraz z wyczerpującymi materiałami, przy czym Licencjodawca dołoży starań, aby je jak najszybciej usunąć. 5

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa.

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Niniejsze postanowienia licencyjne ( umowa ) stanowią umowę między spółką Microsoft Corporation

Bardziej szczegółowo

Licencja programu Adder 8

Licencja programu Adder 8 Licencja programu Adder 8 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 8 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 8 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu ADDER należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu,

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Umowa licencyjna użytkownika końcowego Warunki dostępu do Oprogramowania i Usług Bitdefender UWAGA DO WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW: ZAPOZNAJ SIĘ UWAŻNIE PONIŻSZĄ UMOWĄ. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA TE ZASADY I

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA

RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA WAŻNE PROSIMY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ: Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika

Bardziej szczegółowo

2. Postanowienia ogólne

2. Postanowienia ogólne 1. Definicje 1. Usługodawca - właściciel domeny internetowej oraz sklepu internetowego tukupie.pl, Alfa Inwestycje Sp. z o.o., ul. Zemborzycka 59A, 20-445 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Niniejsza Międzynarodowa Umowa IBM Passport Advantage (zwana dalej Umową ) określa zasady zawierania transakcji, w ramach których Klient nabywa Produkty Objęte Umową.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ adstone Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Paczkowska 26a 60-171 Poznań NIP 7792405353, KRS 0000419145 Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII

Bardziej szczegółowo

WERSJA DLA REGIONU EUROPY, BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI (EMEA) Opis usługi: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

WERSJA DLA REGIONU EUROPY, BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI (EMEA) Opis usługi: Dell Backup and Recovery Cloud Storage WERSJA DLA REGIONU EUROPY, BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI (EMEA) Opis usługi: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Regulamin usługi. Firma Dell ma przyjemność świadczyć Usługę Dell Backup and Recovery Cloud

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu

UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu w ramach projektu Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA Poniższe pola proszę wypełnid drukowanymi literami: Imię: Nazwisko: Instytut lub Kierunek i rok studiów oraz numer legitymacji: Adres e-mail: Uwaga! Adres

Bardziej szczegółowo

Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG

Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ: AUTODESK UDZIELA LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE I POZOSTAŁE MATERIAŁY LICENCJONOWANE WYŁĄCZNIE POD WARUNKIEM,

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy SUSE

SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy SUSE SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy SUSE PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAKUP, INSTALACJA I/LUB UŻYCIE NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 WAŻNE: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ (ZWANEJ DALEJ UMOWĄ LICENCYJNĄ ) PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych przez IPMS na rzecz Klienta, warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje:

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje: Regulamin i polityka prywatności 1 Definicje: 1. Użytkownik osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie. 2. Kampania - okres testowania produktów lub usług przez Użytkownika, podczas którego Użytkownik testuje

Bardziej szczegółowo

Administrator Forum oznacza Usługodawcę lub każdy podmiot, któremu Usługodawca powierzy administrowanie Forum

Administrator Forum oznacza Usługodawcę lub każdy podmiot, któremu Usługodawca powierzy administrowanie Forum Niniejszy regulamin określa zasady korzystania zasady korzystania z serwisu internetowego prowadzonego w domenie pb.pl przez Bonnier Business (Polska) Spółką z o.o., z siedzibą w Warszawie, 03-738, ul.

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów.

1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów. REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI INIS KONTO DARMOWE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów. 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi. Regulamin sieci home.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo