METODY GENERACJI I SELEKCJI CECH GRAFU W ROZPOZNAWANIU ZDJĘĆ SATELITARNYCH *)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METODY GENERACJI I SELEKCJI CECH GRAFU W ROZPOZNAWANIU ZDJĘĆ SATELITARNYCH *)"

Transkrypt

1 Wojciech CZECH METODY GENERACJI I SELEKCJI CECH GRAFU W ROZPOZNAWANIU ZDJĘĆ SATELITARNYCH *) STRESZCZENIE W pracy tej przedstawiona została nowa metoda rozpoznawania zdjęć satelitarnych i lotniczych w oparciu o ich reprezentację w postaci grafów ważonych przeształcanych następnie na wetory cech za pomocą desryptorów taich ja ważony współczynni gronowania lub rozziew wag. Porównanie nowej metody z algorytmami bazującymi na czysto topologicznej reprezentacji cech obrazu poazuje jej więszą suteczność w procesie rozpoznawania. Testy zostały przeprowadzone na zbiorach zdjęć satelitarnych uzysanych przy pomocy programu Google Earth oraz z bazy CMU/VASC. Słowa luczowe: grafy ważone, porównywanie grafów, grafowa reprezentacja obrazu 1. WSTĘP Szeroi wachlarz zastosowań grafowych strutur danych, pozwalających na wygodną reprezentację relacji pomiędzy obietami, spowodował widoczny w ostatnich latach rozwój nowych metod ich analizy. Badania występujących w przyrodzie sieci złożonych, taich ja np. sieci wewnątrzomórowych lub *) Praca ta powstała przy wsparciu Ministerstwa Naui i Szolnictwa Wyższego, projet nr 3 T11F mgr inż. Wojciech CZECH Aademia Górniczo-Hutnicza Wydział Eletrotechnii, Automatyi, Informatyi i Eletronii, Katedra Informatyi PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI, zeszyt 243, 2009

2 44 W. Czech socjologicznych, przyniosły szereg znaczących rezultatów pozwalających na zrozumienie natury procesów rządzących ich powstawaniem [1]. Wymienić tutaj należy odrycie taich własności sieci rzeczywistych, ja potęgowy rozład stopni wierzchołów (scale-freeness), własność małego świata (small-worldiness), wysoi współczynni gronowania (clustering coefficient) i wiele innych wpływających na odporność sieci na uszodzenia lub efetywność propagacji np. informacji [2]. Wynii te posiadają szereg pratycznych zastosowań, taich ja projetowanie nowych leów w oparciu o sieci metaboliczne [3, 4], przewidywanie strutury trzeciorzędowej białe z wyorzystaniem sieci fałdowania protein [5], przewidywanie funcji genów za pomocą sieci oespresji genów [6] lub oreślanie tosyczności związów chemicznych wyorzystujące grafową reprezentację moleuł [7]. Równocześnie można zaobserwować wzrost zainteresowania grafami w rozpoznawaniu wzorców. W szczególności grafowa reprezentacja zdjęć bądź ształtów znalazła szereg zastosowań pratycznych [8]. Używając grafu jao reprezentacji części informacji zawartej w obrazie zysujemy niezmienność względem salowania, rotacji i translacji własność pożądaną w procesach rozpoznawania. Taa ombinatoryczna reprezentacja pośrednia wymaga jedna użycia metod porównywania grafów w celu wyznaczenia odległości pomiędzy obietami, potrzebnej w standardowych metodach lasteryzacji i lasyfiacji. Spora ilość dostępnych algorytmów porównywania grafów wynia ze stosowania różnych typów grafów i różnych ryteriów oceny ich podobieństwa. Grafy reprezentujące obiety świata rzeczywistego mogą być ważone, sierowane, z etyietami przypisanymi do rawędzi lub wierzchołów, spójne bądź niespójne. W zależności od dziedziny problemu możemy być zainteresowani porównaniem oreślonej cechy struturalnej grafu, wielu cech lub ogólnie całości jego strutury, ja np. w przypadu grafowej reprezentacji zdjęć. Metody porównywania grafów można podzielić na dwie grupy: metody wyorzystujące reprezentację pośrednią w postaci np. wetora cech lub na algorytmy doonujące bezpośredniego porównania dwóch obietów, np. oparte na pojęciu grafowej odległości edycyjnej. Pierwsza z grup jest przydatna przy tworzeniu baz danych grafów, w tórych oszt obliczeniowy zapytania jest zreduowany dzięi możliwości wcześniejszego utworzenia wetorowych reprezentacji. Reprezentacja ta pozwala również na łatwe wyorzystanie lasycznych metod sztucznej inteligencji, taich ja osadzanie grafów w przestrzeni o małym wymiarze za pomocą metod MDS (Multidimensional Scaling), PCA (Principal Component Analysis), LLE (Locally Linear Embedding) oraz algorytmów lasteryzacji i lasyfiacji. Po zastosowaniu grafowych funcji ernela możliwe jest również wyorzystanie nieliniowych metod typu ernel, taich ja lasyfiatory z rodziny SVM (Support Vector Machines) lub Kernel PCA [8].

3 Metody generacji i selecji cech grafu w rozpoznawaniu zdjęć satelitarnych 45 Transformacja obietu ombinatorycznego, jaim jest graf, do wetora cech jest operacją, w tórej część informacji o grafie zostaje utracona. Wynia to przede wszystim z trudności przejścia z obietu o struturze będącej niezmienniiem izomorfizmu do obietu, w tórym olejność elementów jest istotna, a tóry powinien pozostać niezmienniiem tego przeształcenia. Budowa wzajemnie jednoznacznego odwzorowania wetor graf jest cieawym, otwartym problemem związanym z zagadnieniem poszuiwania izomorfizmu. W niniejszej pracy opisana zostanie nowa metoda porównywania zdjęć lotniczych w oparciu o ich grafową reprezentację, wyorzystująca ilościowe metody oceny własności strutury sieci złożonych jao metodę generacji cech dla grafu. W następnym rozdziale przedstawiona zostanie metoda transformacji obrazu w graf ważony, wyorzystująca wyrywanie rogów [9] oraz triangulację Delaunaya [10]. Następnie w rozdziale 3 omówiona zostanie generacja wetorów cech dla grafu. Rozdział 4 prezentuje przyładowe wynii lasteryzacji danych testowych. Praca zaończona będzie rótim podsumowaniem. 2. GRAFOWA REPREZENTACJA OBRAZU Transformacja obrazu zapisanego w postaci macierzy piseli do ombinatorycznej danej, jaą jest graf, wymaga wsazania charaterystycznych elementów obrazu odpowiadających wierzchołom, a następnie oreślenia relacji pomiędzy tymi elementami, co jest równoznaczne z dodaniem rawędzi w grafie. Taimi elementami mogą być np. rogi, zdefiniowane jao przecięcie dwóch rawędzi [10] lub obszary obrazu charateryzujące się podobną jasnością, będące rezultatem segmentacji obrazu. Praca ta wyorzystuje grafy budowane na podstawie rogów. Współrzędne rogu wsazują obszar obrazu, w tórym jego intensywność zmienia się gwałtownie w dwóch prostopadłych do siebie ierunach. Załóżmy więc, że rogi będą odpowiadać wierzchołom grafu. W celu zdefiniowania powiązań przestrzennych między rogami stosujemy triangulację Delaunaya. Metoda ta tworzy rawędź między puntami, tórych omóri Voronoi sąsiadują, dlatego obszarom o dużym zagęszczeniu rogów odpowiadać będą wierzchołi o wysoim stopniu. Położenie rogów jest istotną cechą obrazu, wyorzystywaną często w zagadnieniach typu computer vision, szczególnie przy poszuiwaniu transformacji jednego obrazu w drugi (np. dwie olejne lati w filmie). Triangulacja Delaunaya [11] doonuje generalizacji informacji zawartej w rogach, a własności trójątów będących jej rezultatem, np. rozład prawdopodobieństwa ich pól powierzchni, dobrze odzwierciedlają ogólne cechy obrazu

4 46 W. Czech źródła. Na rysunu 1 przedstawiono przyładową transformację obrazu w graf dla lotniczego zdjęcia zamu. Rys. 1. Wyrywanie rogów oraz triangulacja Delaunaya: A) detecja rogów metoda Harrisa, zdjęcie lotnicze zamu (baza danych CSM/VASC); B) triangulacja Delaunaua algorytm Watsona Opisana wyżej metoda stosowana jest z powodzeniem przy testowaniu metod porównywania grafów [12, 13]. W niniejszej pracy proponujemy jej rozszerzenie poprzez dodanie wag do rawędzi grafu. Wagi taie powinny zawierać dodatową informację na temat przestrzennych relacji pomiędzy rogami. Reprezentacja taa może być przydatna szczególnie w przypadu zdjęć lotniczych lub satelitarnych, w tórym przestrzenne relacje pomiędzy obietami, np. budynami w mieście, nie ulegają dużym zmianom. W celu wyznaczenia wagi rawędzi bierzemy pod uwagę graf Delaunaya dla zbioru rogów obrazów. Każda rawędź grafu związana jest z dwoma leżącymi naprzeciw niej ątami (rys. 2C), tóre pozostają stałe dla różnych zdjęć tego samego obszaru, np. powierzchni ziemi. Słuszność tego założenia warunowana jest czułością metody wyrywania rogów i jej wrażliwością na szum. W szczególności, izolowane punty typu sól i pieprz mogą zostać potratowane jao rogi, co pogorszy jaość taiej reprezentacji. Uninąć tego efetu możemy poprzez wstępną filtrację obrazu za pomocą filtra mediany oraz manipulując parametrami algorytmu wyrywającego rogi, ta, aby rogi z mniejszą ilością głosów zostały odrzucone. Waga rawędzi będzie funcją f(α,β) dwóch leżących naprzeciw niej ątów. W przypadu rawędzi leżących bezpośrednio na wypułej otoczce zbioru rogów (brzeg), drugi z ątów tatujemy jao równy zero wierzchołe trójąta, tóry mu odpowiada, znajduje się w niesończoności (nieograniczona omóra Voronoi). Przyładowo wybierając jao f masimum z dwóch ątów, więszą wagę przyładać będziemy do rawędzi łączącej punty, tórych odległość jest dużo więsza od trzeciego puntu znajdującego się bliżej rawędzi. Uzysane w ten sposób wagi są w dalszej olejności normalizowane ta, aby zwierały się w przedziale [0, 1]. Na rysunu 2 przedstawiono schemat opisywanej metody przeształcenia zdjęcia w ważony graf.

5 Metody generacji i selecji cech grafu w rozpoznawaniu zdjęć satelitarnych 47 Rys. 2. Schemat przeształcenia obrazu w graf ważony: A) oryginalne zdjęcie; B) wyrywanie rogów detetor Harrisa; C) triangulacja Delaunaya, obliczenie wag rawędzi jao masimum z dwóch ątów leżących naprzeciw rawędzi, normalizacja wag 3. WEKTORY CECH GRAFU Porównania grafów doonujemy w oparciu o wetory cech wygenerowane z zastosowaniem ilościowych metod analizy sieci złożonych. Spośród wielu desryptorów grafowych mierzących struturalne własności sieci do generacji wetora cech zdecydowaliśmy się wyorzystać te, tóre można obliczyć w rótim czasie dla grafów o rozmiarze rzędu wierzchołów (złożoność obliczeniowa O ( n ) lub mniejsza). Aby umożliwić porównanie wyniów 2 dla reprezentacji ważonej i bez wag, wybrany został podzbiór desryptorów obliczalnych dla obu typów grafów. Krótie omówienie testowanego zbioru desryptorów przedstawione jest poniżej. We wszystich definicjach przyjmujemy następujące oznaczenia: W = w jest wagą rawędzi W oznacza macierz wag grafu taą, że: ( ) ij ij ( i, j), w przypadu grafów bez wag W odpowiada macierzy adiacencji i słada się wyłącznie z elementów 0 i 1, w jest -tą olumną lub -tym wierszem macierzy W, N jest zbiorem wierzchołów grafu, e jest wetorem o wszystich elementach równych 1, n jest liczbą wierzchołów grafu, N oznacza zbiór sąsiadów wierzchoła, d ij to długość najrótszej ścieżi pomiędzy wierzchołiem i oraz j, dla grafów bez wag jest liczbą całowitą.

6 48 W. Czech Moc wierzchoła s = wj (1) j N Miara ta jest prostym rozszerzeniem stopnia wierzchoła dla grafów ważonych. Ponieważ desryptor ten jest sojarzony z wierzchołiem grafu, do generacji wetora cech wyorzystujemy statystyczne własności zbioru miar s dla wszystich wierzchołów, taie ja wartość średnia, odchylenie standardowe, sośność i urtoza. Podobnie postępujemy dla pozostałych desryptorów sojarzonych z wierzchołami grafu. Współczynni gronowania WCC 3 ( W ) T 2 2 ( e w ) w = (2) 2 Ważony współczynni gronowania, zdefiniowany w pracy [7], jest loalną miarą pozwalającą stwierdzić, jaa jest gęstość wzajemnych połączeń między sąsiadami wierzchoła. W przypadu gafów bez wag, wzór (2) daje ten sam wyni, co lasyczna definicja oreślająca prawdopodobieństwo istnienia rawędzi pomiędzy dwoma sąsiadami wierzchoła [2]. Ponieważ wartość tego desryptora sorelowana jest z liczbą trójątów w sieci, możemy oczeiwać, że będzie on dobrze opisywał grafy będące rezultatem triangulacji. Rozziew wag Y = j N w s j 2 (3) Desryptor ten, opisany m.in. w pracy [2], pozwala stwierdzić, czy wagi rawędzi incydentnych z wierzchołiem są tego samego rzędu, czy może ila rawędzi dominuje, a pozostałe mają małe wagi. Jest to loalna miara, tórej rozład prawdopodobieństwa niesie sporo informacji o grafie ważonym. Jest to jedyny omówiony w tej pracy desryptor, tóry ma sens jedynie dla grafów z wagami.

7 Metody generacji i selecji cech grafu w rozpoznawaniu zdjęć satelitarnych 49 Centralność wierzchoła b i = j, N, j n j n () i j (4) n oznacza liczbę najrótszych ścieże łączących wierzchołi j oraz, a ( i) j liczbę najrótszych ścieże łączących j oraz, przechodzących przez wierzchołe i. Miara ta wywodzi się z obszaru sieci socjologicznych i oreśla ważność danego wierzchoła z puntu widzenia propagacji informacji (po najrótszych ścieżach) [2]. Niejednorodne wagi rawędzi zmieniają najrótsze ścieżi, zarówno pod względem ich długości, ja sewencji wierzchołów, z tórych się sładają. Desryptor ten może być obliczany dla grafów z wagami i bez. n j Efetywność E = 1 n( n 1) d ij i, j N, i j (5) Efetywność sieci [2] to średnia harmoniczna długości najrótszych ścieże pomiędzy parami wierzchołów. Zgodnie ze swoją nazwą, mierzy ona pojemność informacyjną sieci i jej zdolność do przeazywania informacji. Zawiera się w przedziale [0, 1], osiągając najwięszą wartość dla grafu pełnego. Efetywność loalna 1 E = E( ) loc n G i i N (6) Desryptor ten jest średnią arytmetyczną efetywności [patrz równanie (5)] grafów utworzonych z sąsiadów ażdego z wierzchoła i oraz istniejących pomiędzy nimi rawędzi. Jego zadanie jest podobne, ja współczynnia gronowania (1) jest nim ocena gęstości loalnych połączeń między sąsiadami wierzchołów.

8 50 W. Czech Spectrum macierzy Laplace a grafu Niech D będzie diagonalną macierzą sum wag, tzn. ( D ) = ii w ij j. Macierzą Laplace a grafu nazywamy macierz L = D W [16]. W przypadu grafów niesierowanych, z jaimi mamy do czynienia w tej pracy, macierz Laplace a jest dodatnio półoreślona, a tym samym wszystie jej wartości własne są rzeczywiste i więsze lub równe 0. Własność tę możemy wyorzystać do uporządowania spectrum macierzy Laplace a i stworzenia (n-1)-wymiarowego wetora cech. Niech λ1 λ2 λn będą wartościami własnymi macierzy Laplace a ( λ = 1 0 ). Definiujemy desryptor spetralny grafu jao wetor: SPEC = λ, λ,, λ ] (7) [ 2 3 n Istnieje szereg powiązań między struturą grafu a algebraicznymi własnościami reprezentujących go macierzy, dlatego wartości i wetory własne pozwalają na onstrucję wetorów cech zwierających znaczną część informacji o grafie. Przyładem taich związów jest np. powiązanie stałej Cheegera i λ 2 [16]. Desryptory budowane w oparciu o deompozycję spetralną macierzy Laplace a mają dobrą suteczność w rozpoznawaniu obrazów [13]. Przydatność wetorów cech tworzonych na podstawie wyżej wymienionych miar oceniana została poprzez badanie jaości lasteryzacji testowych zbiorów zdjęć osadzonych w przestrzeni 2D (Principal Component Analysis, Isomaps, Locally Linear Embedding, Multidimensional Scaling, Kernel PCA) za pomocą indesów walidacyjnych lasteryzacji, taich ja C Index i Davies Bouldin Index [8]. 4. WYNIKI Poniżej przedstawiono dwa przyładowe esperymenty na zbiorach danych sładających się ze zdjęć satelitarnych i lotniczych Zdjęcia z Google Earth Testy opisane w tym podrozdziale przeprowadzone zostały na zbiorze czterech grup zdjęć satelitarnych zebranych z pomocą programu Google Earth. Każda

9 Metody generacji i selecji cech grafu w rozpoznawaniu zdjęć satelitarnych 51 grupa zawiera zdjęcia tych samych fragmentów czterech miast, ale zrobionych z różnej wysoości (różnice rzędu 100 m) oraz poprzesuwanych i obróconych względem siebie. Przyładowe zdjęcia ze zbioru testowego poazane zostały na rysunu 3. Kraów, ryne, 50 zdjęć Bochnia, ryne, 20 zdjęć Wielicza, obwodnica, 20 zdjęć Wrocław, ryne, 50 zdjęć Rys. 3. Przyładowe zdjęcia ażdej z 4 grup: Kraów, Bochnia, Wielicza, Wrocław Zdjęcia przeształcone zostały na dwa rodzaje grafów: bez wag oraz z wagami wyznaczonymi w sposób opisany w rozdziale 2, przy czym grafy reprezentujące pojedyncze zdjęcia mogą różnić się rozmiarem w zależności od liczby wyrytych rogów (wyorzystanie stałej odcinającej słabsze rogi). Następnie obliczone zostały desryptory grafowe w dwóch wariantach dla dwóch rodzajów reprezentacji. Przetestowano wetory cech budowane oparciu o te desryptory, oceniając stopień rozdzielenia grup zdjęć po osadzeniu wetorów cech w przestrzeni 2D. Przyładowe wynii przedstawione zostały na rysunu 4. Wetory cech budowane w oparciu o grafy ważone z wyorzystaniem desryptorów wymienionych w rozdziale 3 pozwalają na lepsze rozdzielenie zbiorów testowych za pomocą wetora cech o mniejszym wymiarze. Dla reprezentacji bez wag wartości indesów walidacyjnych lasteryzacji (patrz rozdział 3) wynoszą: C index = 0,290, DB index = 1,705, a dla reprezentacji z wagami odpowiednio 0,143 oraz 0,945. Im mniejsza wartość tych wsaźniów, tym lepsze rozdzielenie zbiorów.

10 52 W. Czech Rys. 4. Rezultat osadzenia wetorów cech grafów reprezentujących zdjęcia satelitarne miast: Wielicza (WI), Bochnia (BO), Kraów (KR), Wrocław (WR) w przestrzeni 2D. U góry najlepszy wyni dla reprezentacji w postaci grafu bez wag, 4D wetor cech złożony z następujących desryptorów: średnia średniego stopnia najbliższego sąsiada, średnia centralność wierzchoła, średni współczynni gronowania, średni stopień wierzchoła. Reducja wymiaru za pomocą Principal Component Analysis. Na dole najlepszy wyni dla grafów ważonych, 2D wetor cech złożony z desryptorów: średnia wartość loalnej efetywności, średnia wartość mocy wierzchoła

11 Metody generacji i selecji cech grafu w rozpoznawaniu zdjęć satelitarnych Zdjęcia z bazy CMU/VASC W tym podrozdziale zaprezentowane zostały testy rozpoznawania w oparciu o zdjęcia z bazy danych CMU/VASC (http://vasc.ri.cmu.edu/idb). Baza ta zawiera szereg obrazów służących do badania algorytmów typu computer vision. Ze zbioru Motion data wybrane zostały cztery grupy zdjęć lotniczych. Przyładowe dane z tego zbioru poazane są na rysunu 5. Warto zwrócić uwagę na to, że grupa TB przedstawia podobny obszar, ja grupa TC (różnica w sali i rotacji). TA TB TC TE Rys. 5. Przyładowe zdjęcia ażdej z 4 grup testowych Zdjęcia zostały przeształcone na dwa rodzaje grafów (z wagami i bez nich), ale w tym przypadu wygenerowano grafy o stałym rozmiarze 100. W tym celu w algorytmie Harrisa wzięto pod uwagę 100 najwyraźniej zaznaczonych rogów. Następnie, dla obu rodzajów reprezentacji obliczone zostały spetralne, 99- -wymiarowe wetory cech (7). Wetory te osadzone zostały w przestrzeni 2D za pomocą Kernel PCA z Gaussowsą funcją ernela daną wzorem: 2 ( x, y) exp( x y ) = σ (8) Wynii lasteryzacji dla reprezentacji bez wag przedstawione są na rysunu 6. Wartości indesów walidacyjnych wynoszą C index = 0,23, DB index = 1,23. Rysune 7 przedstawia wyni dla wprowadzonej w tej pracy reprezentacji ważonej (C index = 0,108, DB index = 0,743). Również w tym przypadu reprezentacja ważona oazała się lepsza. W obu przypadach reducji za pomocą Kernel PCA wartość parametru σ wynosiła 0,03. Nieznaczne wahania tego parametru nie wpływały na pogorszenie separacji w obu przypadach, natomiast więsze zmiany, np. zwięszenie do 0,05, dawały gorszy wyni. Dlatego wybrana wartość 0,03 pozwala na wiarygodne porównanie obu wyniów. Zdjęcia z grup TB i TC znajdują się bliso siebie ponieważ poazują one ten sam obszar miasta, prawidłowość ta widoczna jest na obydwu wyresach.

12 54 W. Czech Algorytm opisany w tej pracy został zaimplementowany w języu Java. Czas obliczeń zdominowany jest częścią generującą wetory cech i zależy od rozmiaru grafu oraz wybranych desryptorów grafowych. W przedstawionych wyżej esperymentach dla rozmiaru grafu rzędu 100 wierzchołów i najcięższego obliczeniowo desryptora spetralnego, czas generacji pojedynczego wetora cech jest mniejszy od 0,02 s (laptop, Intel Core Duo 1,87 GHz). Rys. 6. Wyni osadzenia 99-wymiarowych wetorów cech zbudowanych w oparciu o reprezentację bez wag. Zastosowano Kernel PCA z Gaussowsą funcją ernela (C index = 0,23, DB index = 1,23)

13 Metody generacji i selecji cech grafu w rozpoznawaniu zdjęć satelitarnych 55 Rys. 7. Wyni osadzenia 99-wymiarowych wetorów cech zbudowanych w oparciu o reprezentację z wagami. Zastosowano Kernel PCA z Gaussowsą funcją ernela (C index = 0,108, DB index = 0,743) 5. PODSUMOWANIE Wyorzystanie ważonych grafów jao reprezentacji obrazu pozwala na projetowanie bardziej efetywnych algorytmów lasteryzacji i lasyfiacji. Relacje pomiędzy obietami świata rzeczywistego są na ogół heterogeniczne, dlatego stosując wagi rawędzi można przechować w grafie specyficzne informacje, np. relacje przestrzenne między obietami. Waga rawędzi odzwier-

14 56 W. Czech ciedla siłę relacji między obietami, a tym samym pozwala na doładniejszy opis, niż w binarnym przypadu grafów bez wag. Wadą taiego podejścia jest mniej intuicyjna interpretacja desryptorów. Ilościowe metody analizy sieci złożonych mogą posłużyć go efetywnej obliczeniowo generacji cech grafu i wyorzystania ich w lasycznych algorytmach rozpoznawania. Ze względu na rozsądny czas obliczeń, na szczególną uwagę zasługują tutaj desryptory opisujące loalną topologię połączeń. Złożoność obliczeniowa wyznaczania wetorów cech grafu ma szczególne znaczenie w przypadu dużych baz danych, np. przechowujących dane o budowie związów chemicznych. Przyszłe prace związane z tematem niniejszego artyułu będą polegały na testowaniu innych typów desryptorów dla grafów ważonych i funcji f służących do obliczania wag rawędzi. Planowane jest również wyorzystanie desryptorów grafowych do budowy funcji ernela dla grafów, pozwalającej na efetywne użycie lasyfiatora SVM. LITERATURA 1. R. Albert, A. L. Barabasi: Statistical mechanics of complex networs. Reviews of modern physics, nr 1, vol. 74, 47 97, S. Boccaletti, V. Latora, Y. Moreno, M. Chavez, D. U. Hwang: Complex networs: Structure and dynamics. Physics Reports, nr 4-5, vol. 424, , P. Csemely, V. Agoston, S.Pongor: The efficiency of multi-target drugs: the networ approach might help drug design. Trends in Pharmacological Sciences, vol. 26, , M. A. Yildirim, K. I. Goh, M. E. Cusic, A. L. Barabasi, M. Vidal: Drug-target networ. Nat Biotechnol, , D. Gfeller, P. De Los Rios, A. Caflisch, F. Rao: Complex networ analysis of free-energy landscapes. Proceedings of the National Academy of Sciences, nr 6, vol. 104, 1817, F. Luo, Y. Yang, J. Zhong, H. Gao, L. Khan, D. K. Thompson, J. Zhou: Constructing gene co-expression networs and predicting functions of unnown genes by random matrix theory. BMC bioinformatics, nr 1, vol. 8, 299, L. Ralaivola, S. J. Swamidass, H. Saigo, P. Baldi: Graph ernels for chemical informatics. Neural networs, nr 8, vol. 18, Graph-Based Representations in Pattern Recognition. Proc. Of 6 th IAPR-TC-15 International Worshop, LNCS 4538, K. R. Müller, S. Mia, G. Rätsh, K. Tsuda, B. Schölopf: An Introduction to Kernel-Based Learning Algorithms. IEEE Transactions on neural networs, nr 2, vol. 12, Harris C., Stephens M.: A combined corner and edge detector. Alvey vision conference, vol. 15, 50, D. J. Marchette: Random Graphs for Statistical Pattern Recognition. Wiley-Interscience, 2004.

15 Metody generacji i selecji cech grafu w rozpoznawaniu zdjęć satelitarnych R. C. Wilson, E. R. Hancoc, B. Luo: Pattern Vectors from Algebraic Graph Theory. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, nr 7, vol. 27, , R. C. Wilson, E. R. Hancoc, B. Luo: Spectral embedding of graphs. Pattern recognition, nr 10, vol. 36, , G. Kalna, D. J. Higham: Clustering coefficients for weighted networs. University of Strathclyde Mathematics Research report 3., S. Gunter, H. Bune: Validation indices for graph clustering. Pattern Recognition Letters, nr 8, vol. 24, , F. R. K Chung: Spectral Graph Theory. CBMS Regional Conference Series in Mathematics, nr 92. Ręopis dostarczono dnia r. Opiniował: dr hab. inż. Jace Starzyńsi METHODS FOR GRAPH FEATURE EXTRACTION IN SATELLITE PHOTO RECOGNITION W. CZECH ABSTRACT This paper presents a new method for satellite photos recognition using weighted-graph-based representation and graph feature extraction taing advantage of such graph descriptors as weighted clustering coefficient and weight disparity. The tests were performed on groups of satellite photos of cities obtained via Google Earth. The comparison of the new method with pure topological approach proves its higher efficiency in recognition process. Mgr inż. Wojciech CZECH student II rou studiów dotorancich Wydziału Eletrotechnii, Automatyi, Informatyi i Eletronii AGH, ierune Informatya. W 2007 r. uończył studia magistersie z informatyi na tym samym wydziale. Laureat I nagrody w XXIV Konursie PTI na najlepszą pracę magistersą z Informatyi. Jego zainteresowania nauowe to teoria sieci złożonych i zastosowania grafów w rozpoznawaniu obrazów.

16 58 W. Czech

WSPOMAGANIE DECYZJI W OBSZARZE WYZNACZANIA TRAS POJAZDÓW

WSPOMAGANIE DECYZJI W OBSZARZE WYZNACZANIA TRAS POJAZDÓW DECYZJE nr 13 czerwiec 2010 WSPOMAGANIE DECYZJI W OBSZARZE WYZNACZANIA TRAS POJAZDÓW Paweł Hanczar* Uniwersytet Eonomiczny we Wrocławiu Streszczenie: Problem wyznaczania tras pojazdów jest znany już od

Bardziej szczegółowo

Metody wielokryterialnego wyboru i konstrukcji rankingów uwzględniających cele regionalne związane z realizacją Narodowej Strategii Spójności

Metody wielokryterialnego wyboru i konstrukcji rankingów uwzględniających cele regionalne związane z realizacją Narodowej Strategii Spójności Metody wieloryterialnego wyboru i onstrucji raningów uwzględniających cele regionalne związane z realizacją Narodowej Strategii Spójności Materiały opracowane w ramach umowy nr DKS/DEF-VIII/POPT/04/273/09

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie metody DEA w przestrzenno-czasowej analizie efektywności inwestycji

Wykorzystanie metody DEA w przestrzenno-czasowej analizie efektywności inwestycji Wyorzystanie metody DEA w przestrzenno-czasowej analizie... 49 Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 39 (3/04) ISSN 898-5084 dr Bogdan Ludwicza Katedra Finansów Uniwersytet Rzeszowsi Wyorzystanie

Bardziej szczegółowo

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

p-issn 2300-5130 e-issn 2300-8903

p-issn 2300-5130 e-issn 2300-8903 Wydano za zgodą Retora R e d a t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechnii Rzeszowsiej prof. dr hab. inŝ. Leonard ZIEMIAŃSKI R a d a N a u o w a prof. Mohamed Eid Francja), prof. David Valis Czechy) prof.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja systemu rekomendacyjnego na podstawie bazy USOS

Optymalizacja systemu rekomendacyjnego na podstawie bazy USOS Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Karol Kański Nr albumu: 248362 Optymalizacja systemu rekomendacyjnego na podstawie bazy USOS Praca magisterska na kierunku MATEMATYKA

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Krzysztof Drelczuk. Praca magisterska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Krzysztof Drelczuk. Praca magisterska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Krzysztof Drelczuk Wyszukiwanie wzorców kupna-sprzedaży w finansowych szeregach czasowych za pomocą teorii falek i gazów

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(100)/2014

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(100)/2014 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(100)/2014 Michał Maowsi 1, Andrzej Reńsi 2, Janusz Poorsi 3 ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA RÓŻNYCH RODZAJÓW STEROWANYCH AMORTYZATORÓW W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH 1.

Bardziej szczegółowo

Data mining w wielkich złożonych systemach

Data mining w wielkich złożonych systemach Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Data mining w wielkich złożonych systemach Praca statutowa nr 06300018 Warszawa, grudzień 2008 Data mining w wielkich złożonych systemach Praca statutowa

Bardziej szczegółowo

TEXT MINING JAKO NARZĘDZIE POZYSKIWANIA INFORMACJI Z DOKUMENTÓW TEKSTOWYCH

TEXT MINING JAKO NARZĘDZIE POZYSKIWANIA INFORMACJI Z DOKUMENTÓW TEKSTOWYCH TEXT MINING JAKO NARZĘDZIE POZYSKIWANIA INFORMACJI Z DOKUMENTÓW TEKSTOWYCH Paweł Lula Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Informatyki Stale i szybko rosnące zasoby informacyjne są jedną z cech współczesności.

Bardziej szczegółowo

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Praca statutowa nr 06.30.003.6 Warszawa, grudzień 2006 Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING,

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI POZYSKIWANIA WIEDZY W HURTOWNI DANYCH

TECHNIKI POZYSKIWANIA WIEDZY W HURTOWNI DANYCH TECHNIKI POZYSKIWANIA WIEDZY W HURTOWNI DANYCH Małgorzata NYCZ Streszczenie: Artykuł poświęcony jest pozyskiwaniu wiedzy z hurtowni danych. Składa się z czterech części. Po krótkim wstępie zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

Studia i Materiały Informatyki Stosowanej

Studia i Materiały Informatyki Stosowanej Studia i Materiały Informatyki Stosowanej Studia i Materiały Informatyki Stosowanej czasopismo młodych pracowników naukowych, doktorantów i studentów patronat: Polskie Towarzystwo Informatyczne Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

Algorytmy genetyczne w automatycznym generowaniu gramatyk bezkontekstowych dla potrzeb syntaktycznej interpretacji wzorców

Algorytmy genetyczne w automatycznym generowaniu gramatyk bezkontekstowych dla potrzeb syntaktycznej interpretacji wzorców AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki mgr Dariusz Pałka Algorytmy genetyczne w automatycznym generowaniu gramatyk

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PLANU PRZEPŁYWU ŁADUNKÓW W SYSTEMIE AGV

PROJEKTOWANIE PLANU PRZEPŁYWU ŁADUNKÓW W SYSTEMIE AGV Technologia i Automatyzacja ontażu 1/2013 PROJEKTOWAIE PLAU PRZEPŁYWU ŁADUKÓW W SYSTEIE AGV Alesander IEOCZY Streszczenie Artyuł zawiera opis podstawowych problemów projetowania systemu AGV oraz stosowanego

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI DO STEROWANIA ROBOTA MOBILNEGO BUDOWA SYSTEMU WIZYJNEGO DLA RZECZYWISTEGO ROBOTA.

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI DO STEROWANIA ROBOTA MOBILNEGO BUDOWA SYSTEMU WIZYJNEGO DLA RZECZYWISTEGO ROBOTA. Praca Magisterska ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI DO STEROWANIA ROBOTA MOBILNEGO BUDOWA SYSTEMU WIZYJNEGO DLA RZECZYWISTEGO ROBOTA Bartosz Szurgot Promotor: prof. dr hab. inż. Halina

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY ANALIZY CZYNNIKOWEJ DO BADANIA EKONOMICZNE] STRUKTURY REGIONALNEJ POLSKI

ZASTOSOWANIE METODY ANALIZY CZYNNIKOWEJ DO BADANIA EKONOMICZNE] STRUKTURY REGIONALNEJ POLSKI INSTYTUT G E O G R A F I I POLSKIEJ AKADEMII NAUK PRACE GEOGRAFICZNE Nr 92 TERESA CZYŹ ZASTOSOWANIE METODY ANALIZY CZYNNIKOWEJ DO BADANIA EKONOMICZNE] STRUKTURY REGIONALNEJ POLSKI WROCŁAW WARSZAWA KRAKÓW

Bardziej szczegółowo

Oracle Data Mining odkrywanie wiedzy w dużych wolumenach danych

Oracle Data Mining odkrywanie wiedzy w dużych wolumenach danych Oracle Data Mining odkrywanie wiedzy w dużych wolumenach danych Mikołaj Morzy Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej e-mail: Mikolaj.Morzy@cs.put.poznan.pl Abstrakt. Duże wolumeny danych zawierają

Bardziej szczegółowo

red. naukowa Jarosław Protasiewicz

red. naukowa Jarosław Protasiewicz Procedury recenzowania i doboru recenzentów Tom drugi red. naukowa Jarosław Protasiewicz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 Procedury recenzowania

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska. Tomasz Kuśmierczyk. Deskryptory punktów w analizie morfologicznej obrazów trójwymiarowych twarzy

Praca dyplomowa inżynierska. Tomasz Kuśmierczyk. Deskryptory punktów w analizie morfologicznej obrazów trójwymiarowych twarzy Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Rok akademicki 2009/2010 Praca dyplomowa inżynierska Tomasz Kuśmierczyk Deskryptory punktów

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych.

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2003/2004 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Andrzej Dominik Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów

Bardziej szczegółowo

InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych

InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Gracjan Wilczewski nr albumu: 158162 Praca magisterska na kierunku informatyka InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych Opiekun

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE SELEKTYWNOŚCI ZAPYTAŃ OPARTE NA TRANSFORMACIE HOUGHA I METODZIE PCA

SZACOWANIE SELEKTYWNOŚCI ZAPYTAŃ OPARTE NA TRANSFORMACIE HOUGHA I METODZIE PCA STUDIA INFORMATICA 2012 Volume 33 Number 2A (105) Dariusz R. AUGUSTYN, Daniel KOSTRZEWA Politechnika Śląska, Instytut Informatyki SZACOWANIE SELEKTYWNOŚCI ZAPYTAŃ OPARTE NA TRANSFORMACIE HOUGHA I METODZIE

Bardziej szczegółowo

P r a c a d y p l o m o w a m a g i s t e r s k a

P r a c a d y p l o m o w a m a g i s t e r s k a AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki P r a c a d y p l o m o w a m a g i s t e r s k a Imię i

Bardziej szczegółowo

MODEL UŻYTKOWNIKA W INTERNETOWYCH SYSTEMACH WYSZUKIWANIA INFORMACJI

MODEL UŻYTKOWNIKA W INTERNETOWYCH SYSTEMACH WYSZUKIWANIA INFORMACJI Wydziałowy Zakład Systemów Informacyjnych Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska MODEL UŻYTKOWNIKA W INTERNETOWYCH SYSTEMACH WYSZUKIWANIA INFORMACJI (praca doktorska) Agnieszka Indyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.1 Problematyka... 4 1.2 Cele pracy i zakres pracy... 5

Spis treści. 1.1 Problematyka... 4 1.2 Cele pracy i zakres pracy... 5 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Problematyka.......................... 4 1.2 Cele pracy i zakres pracy...................... 5 2 Analiza zagadnienia 7 2.1 Wprowadzenie.......................... 7 2.2 Eksploracja

Bardziej szczegółowo

Indeksy Przestrzenne

Indeksy Przestrzenne Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych PRACA MAGISTERSKA Nr Indeksy Przestrzenne Przegląd strategii, struktur i algorytmów Autor: Numer indeksu: Promotor: Specjalność: Katedra: Piotr Tamowicz

Bardziej szczegółowo

Ontologie jako narzędzie budowy modeli w ubezpieczeniowych systemach informacyjnych ekstrakcja wiedzy ubezpieczeniowej ze źródeł internetowych

Ontologie jako narzędzie budowy modeli w ubezpieczeniowych systemach informacyjnych ekstrakcja wiedzy ubezpieczeniowej ze źródeł internetowych Ontologie jako narzędzie budowy modeli WITOLD ABRAMOWICZ PIOTR STOLARSKI KRZYSZTOF WĘCEL Ontologie jako narzędzie budowy modeli w ubezpieczeniowych systemach informacyjnych ekstrakcja wiedzy ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 12

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 12 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 12 Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 12 Katowice 2012 Komitet Redakcyjny Krystyna Lisiecka

Bardziej szczegółowo