S AW P R O T O K Ó Ł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S-3.9514.5.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł"

Transkrypt

1 S AW P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Agencji Ochrony Szabel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie, ul. Morska 11. W dniu 21 marca 2014 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie : - Marta Rolka Kempkiewicz starszy inspektor wojewódzki (kierownik zespołu), - Arleta Wawrzyniak inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia nr 15/2014 z dnia 19 marca 2014 r. wydanego w.z. Wojewody Zachodniopomorskiego przez Wicewojewodę. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 29). Kontrolę przeprowadzono w zakresie: spełniania przez zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 21 marca 2014 r. Ustalenia kontroli: Agencja Ochrony Szabel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie przy ul. Morskiej 11 posiada wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS: xxxxx. Z Krajowego Rejestru Sądowego wynika, że organem uprawnionym do reprezentowania podmiotu jest xxxxx w skład, którego wchodzi xxxxx, xxxxx i xxxxx. Prezesem Zarządu jest xxxxxx. Numer Identyfikacji Podatkowej Spółki: NIP xxxxx, REGON: xxxxx. /zał. nr 1/. W czasie kontroli wyjaśnień udzielała: - Pani xxxxx xxxxx, zatrudniona na stanowisku od dnia xxxxx. Na mocy decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr D/5/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. zmienionej decyzją Nr Z/11/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r., decyzją

2 2 Nr Z/5/2005 z dnia 18 listopada 2005 r., decyzją Nr Z/1/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r., decyzją Nr Z/2/2006 z dnia 21 lipca 2006 r., decyzją Nr Z/5/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r., decyzją Nr Z/6/2008 z dnia 15 maja 2008 r., decyzją Nr Z/12/2008 z dnia 04 września 2008 r., decyzją Nr Z/3/2009 z dnia 04 lutego 2009 r., decyzją Nr Z/5/2009 z dnia 17 lipca 2009 r. oraz zmienionej decyzją Nr Z/11/2009 z dnia 30 listopada 2009 r., decyzją Nr Z/4/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r., decyzją Nr Z/7/2013 z dnia 17 lipca 2013 r. pracodawca prowadzący Agencję Ochrony Szabel Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie, ul. Morska 11, od dnia 01 września 2004 r. posiada status zakładu pracy chronionej /zał. nr 2/. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest działalność ochroniarska. Na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia pracodawca posiada koncesję z dnia xxxxx nr xxxxx wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zmienioną decyzją 2 (do koncesji xxxxx) z dnia xxxxx /zał. nr 3/. Agencja Ochrony Szabel Spółka z o.o. prowadzi działalność w Koszalinie przy ul. Morskiej 11, gdzie znajduje się siedziba spółki oraz w oddziałach w: - Darłowie, ul. Portowa 6a, - Bornym Sulinowie, ul. Kruczkowskiego 5, - Białogardzie, ul. 1 Maja 15a, - Połczynie Zdroju, ul. 15 Grudnia 13, - Świdwinie, ul. Podmiejska 18, - Drawsku Pomorskim, ul. Złocieniecka 22 G, - Złocieńcu, ul. Mirosławiecka 38, - Mielenko, ul. Lipowa 66, - Szczecinku, ul. Mickiewicza 2, - Kołobrzegu, ul. Wylotowa 87W 2-3 /zał. nr 4/. Pracownicy administracyjno biurowi świadczą pracę w godzinach od 7:00 do 15:00. Pracownicy niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności posiadający zaświadczenie lekarskie o celowości stosowania skłóconej normy czasu pracy pracują od 7:00 do 14:00. Pracownicy zatrudnieni przy ochronie obiektów świadczą pracę w systemie zmianowym od 7:00 do 19:00 i od 19:00 do 7:00, bądź od 8:00 do 20:00 i od 20:00 do 8:00, a także w innym czasie, w zależności od wymogów chronionego obiektu /zał. nr 5/. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w siedzibie i miejscu działalności zakładu w Koszalinie, ul. Morska 11. Na potrzeby kontroli przedłożono: orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o dopuszczalności osób niepełnosprawnych do pracy na zajmowanym stanowisku, umowy o pracę, karty czasu pracy, listy obecności, dokumenty dotyczące zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia opieki medycznej.

3 3 Kontrolą objęto: 1. stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca za okres od 1 stycznia 2013 r. do 21 marca 2014 r. ustalono, że w zakładzie są zachowane wymagane przepisami prawa, zarówno stan zatrudnienia jak i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych /zał. nr 6/. Szczegółową kontrolą objęto miesiąc lipiec 2013 r. oraz stan zatrudnienia na dzień kontroli, tj. 21 marca 2014 r. W wyniku analizy przedłożonych do kontroli dokumentów ustalono, że w zakładzie zatrudnienie przedstawiało się w sposób następujący: w miesiącu lipcu 2013 r. Zakład zatrudniał przeciętnie: - ogółem 320,10 osób (na 295,97 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 187,00 osób (na 177,25 et), z tego: - ze znacznym stopniem niepełnosprawności 7,00 osób (na 6,50 et.), - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 84,00 osoby (na 80,75 et.), - z lekkim stopniem niepełnosprawności 96,00 osób (na 90,00 et.). Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lipcu 2013 r. wyniósł 59,89 % w tym 29,48 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności /zał. nr 6/. Ustalony powyżej stan zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych są zgodne z danymi podanymi w informacji INF-W za 2013 r. skierowanej do Wojewody Zachodniopomorskiego /zał. nr 6/. Na dzień kontroli tj. w dniu 21 marca 2014 r. zatrudniano: - ogółem 292 osoby (na 271,01 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 167 osób (na 159,75 et.), z tego: - ze znacznym stopniem niepełnosprawności 6,00 osób (na 6,00 et.), - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 79 osób ( na 76,50 et.), - z lekkim stopniem niepełnosprawności 82 osoby (na 77,25 et.). Analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, że pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 2. Użytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną. Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy chronionej odpowiadają: przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Okoliczności wskazane w tym artykule stwierdza na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy. W okresie objętym kontrolą zakład użytkował pomieszczenia zlokalizowane w obiektach: Koszalin ul. Morska 11, Darłowie ul. Portowa 6a, Bornym Sulinowie,

4 4 ul. Kruczkowskiego 5, Białogardzie, ul. 1 Maja 15a, Połczynie Zdroju, ul. 15 Grudnia 13, Świdwinie, ul. Podmiejska 18, Drawsku Pomorskim, ul. Złocieniecka 22G, Złocieńcu, ul. Mirosławiecka 38, Mielenko, ul. Lipowa 66, Szczecinku, ul. Mickiewicza 2, Kołobrzegu, ul. Wylotowa 87W 2-3. Wyżej wymienione miejsca prowadzonej działalności zostały skontrolowane przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie Oddział w Koszalinie. Pracodawca przedłożył następujące decyzje Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie Oddział w Koszalinie dotyczące użytkowanych obiektów i pomieszczeń /zał. nr 7/: - Decyzję Nr rej.: xxxxx z dnia xxxxx. dot. Koszalina, ul. Morska 11 oraz Darłowa, ul. Portowa 6a, - Decyzję Nr rej.: xxxxx z dnia xxxxx. dot. Bornego Sulinowa, ul. Kruczkowskiego 5, - Decyzję Nr rej.: xxxxx z dnia xxxxx dot. Białogardu, ul. 1 Maja 15a, - Decyzję Nr rej.: xxxxx z dnia xxxxx. dot. Połczyna Zdroju ul. 15 Grudnia 13, - Decyzję Nr rej.: xxxxx z dnia xxxxx. dot. Świdwina, ul. Podmiejska 18, - Decyzję Nr rej.: xxxxx z dnia xxxxx dot. Drawska Pomorskiego, ul. Złocieniecka 22 G, - Decyzję Nr rej.: xxxxx z dnia xxxxx dot. Złocieńca, ul. Mirosławiecka 38, - Decyzję Nr rej.: xxxxx z dnia xxxxx dot. Mielenka, ul. Lipowa 66, - Decyzję Nr rej.: xxxxx z dnia xxxxx dot. Szczecinka, ul. Mickiewicza 2, - Decyzję Nr rej.: xxxxx z dnia xxxxx dot. Kołobrzegu, ul. Wylotowa 87 W2-3. Powyższe decyzje potwierdzają, że obiekty i pomieszczenia użytkowane w ww. miejscowościach przez zakład pracy Agencję Ochrony Szabel Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie, Morska 11: - odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, - uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Natomiast w przypadku decyzji Nr rej.: xxxxx z dnia xxxxx dot. Mielenka, ul. Lipowa 66, obiekty i pomieszczenia użytkowane w ww. miejscowości przez zakład pracy Agencję Ochrony Szabel Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie, ul. Morska 11 odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy. Do czasu niniejszej kontroli Państwowa Inspekcja Pracy nie powiadomiła wojewody, by obiekty i pomieszczenia użytkowane przez ww. Spółkę nie odpowiadały wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Pracodawca oświadczył, że na dzień kontroli, tj. 21 marca 2014 r. nie prowadzi przebudowy lub rozbudowy pomieszczeń zakładu w zakresie przystosowania stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych. Planowana jest rozbudowa i nadbudowa budynku położonego w Darłowie przy ul. Portowej 6a na cele administracyjno socjalne /zał. nr 8/. 3. Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

5 5 W celu zapewnienia opieki medycznej pracownikom zatrudnionym w zakładzie pracy Agencja Ochrony Szabel Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie pracodawca prowadzący ww. firmę zawarł następujące umowy /zał. nr 9/: W zakresie świadczenia doraźnej opieki medycznej dla pracowników zatrudnionych w miejscowościach: w Koszalinie i Milenku - umowę xxxxx z dnia xxxxx zawartą na czas nieokreślony z lekarzem chorób wewnętrznych Panią xxxxx prowadzącą Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską w Koszalinie, ul. xxxxx (Zezwolenie nr xxxxx z dnia xxxxx wydane przez Okręgową Izbę Lekarska w Koszalinie), - umowę Nr xxxxx z dnia xxxxx zawartą na czas nieokreślony z pielęgniarką, prowadzącą Indywidualną Praktykę Pielęgniarską xxxxx, posiadającą zaświadczenie nr xxxxx o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, wydane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie oraz zaświadczenie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie o wpisie do Rejestru Indywidualnych Praktyk Pielęgniarek pod xxxxx, w Darłowie - aneks xxxxx z dnia xxxxx do umowy xxxxx z dnia xxxxx zawartej na czas nieokreślony z Zakładem Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie, w Białogardzie - umowę xxxxx z dnia xxxxx zawartą na czas nieokreślony z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ESKULAP xxxxx w Białogardzie, ul. xxxxx, w Kołobrzegu - umowę xxxxx z dnia xxxxx zawartą na czas nieokreślony z lekarzem medycyny pracy Panem xxxxx, prowadzącym Prywatny Gabinet Lekarski w Kołobrzegu, ul. xxxxx, posiadającym prawo wykonywania zawodu lekarza nr xxxxx wydane przez Wojskową Izbę Lekarską w Warszawie, w Szczecinku i Bornem Sulinowie - umowę xxxxx z dnia xxxxx zawartą na czas nieokreślony z pielęgniarką, posiadającą zaświadczenie nr xxxxx o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki wydane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie oraz zaświadczenie o wpisie do Rejestru Indywidualnych Praktyk Pielęgniarek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie pod nr xxxxx, w Połczynie Zdroju i Świdwinie - umowę xxxxx z dnia xxxxx zawartą na czas nieokreślony z Uzdrowiskiem Połczyn S.A. w Połczynie Zdroju, ul. xxxxx. w Drawsku Pomorskim i Złocieńcu - umowę xxxxx z dnia xxxxx zawartą na czas nieokreślony ze Szpitalem Powiatowym im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim, ul. xxxxx, -umowę xxxxx z dnia xxxxx zawartą na czas nieokreślony z Szpitale Polskie S.A z siedzibą w Katowicach, prowadzącego podmiot leczniczy Drawskie Centrum Specjalistyczne w Drawsku Pomorskim, ul. xxxxx. W zakresie świadczenia specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych - umowę xxxxx z dnia xxxxx zawartą na czas nieokreślony z Zakładem Opieki Zdrowotnej MSW i A w Koszalinie, ul. xxxxx,

6 6 - umowę Nr xxxxx z dnia xxxxx zawartą na czas nieokreślony ze Szpitalem Powiatowym im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim, ul. xxxxx, - umowę xxxxx z dnia xxxxx zawartą na czas nieokreślony z Pomorskim Ośrodkiem Diagnostyki Medycznej PODIMED Sp. z o.o. w Szczecinku, ul. xxxxx, -umowę xxxxx z dnia xxxxx zawartą na czas nieokreślony z Szpitale Polskie S.A z siedzibą w Katowicach, prowadzącego podmiot leczniczy Drawskie Centrum Specjalistyczne w Drawsku Pomorskim, ul. xxxxx. W zakresie świadczenia usług rehabilitacyjnych - umowę xxxxx z dnia xxxxx zawartą na czas nieokreślony z Uzdrowiskiem Połczyn S.A. ul. xxxxx, Połczyn Zdrój. Pracodawca przedłożył informację o sposobie zapewnienia opieki medycznej nad pracownikami zatrudnionymi w Agencji Ochrony Szabel Spółce z o.o. w Koszalinie, gdzie znajduje się siedziba spółki i w oddziałach w Kołobrzegu, Białogardzie, Szczecinku, Drawsku Pomorskim, Darłowie, Połczynie Zdroju, Świdwinie, Złocieńcu, Mielenku i Bornym Sulinowie /zał. nr 10/. W czasie kontroli sprawdzono metodą doboru losowego dokumenty zatrudnionych w zakładzie osób niepełnosprawnych ( 36 pracowników w m-cu lipcu 2013 r. oraz 30 pracowników zatrudnionych na dzień 21 marca 2014 r.), tj.: umowy o pracę, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o zdolności pracowników do pracy na zajmowanym stanowisku oraz przedstawione listy obecności za miesiąc lipiec 2013 r. Stwierdzono, że sprawdzone metodą doboru losowego osoby niepełnosprawne oznaczone na listach imiennych zatrudnione są na umowę o pracę, posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych /zał. nr 11/. Ponadto sprawdzono metodą doboru losowego dokumenty (umowy o pracę) zatrudnionych w zakładzie 33 pracowników pełnosprawnych, tj. m-cu lipcu 2013 r. 16 osób i na dzień 21 marca 2014 r. 17 osób. 4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prowadzenie ewidencji i rachunku bankowego środków ZFRON. W dniu kontroli przedłożono kontrolującym Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który określa zasady tworzenia i gospodarowania Zakładowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Agencji Ochrony Szabel Sp. z o. o. w Koszalinie. Postanowienia Regulaminu obowiązują od r. /zał. nr 12/. Regulamin opracowano na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Podczas kontroli Pani xxxxx wyjaśniła, że regulaminem ZFRON jest wywieszony na tablicach ogłoszeń w siedzibie i oddziałach Agencji Ochrony Szabel Sp. z o.o. W zakładzie pracy Agencja Ochrony Szabel Sp. z o. o. w Koszalinie jest prowadzona ewidencja środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

7 7 Przedłożono dokumenty pn. Obroty kont aktywnych za okres: XII 2013 ( ) oraz Obroty kont aktywnych za okres: III 2014 ( ) /zał. nr 13/. Z informacji pracodawcy pn. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynika, że pomoc pracownikom niepełnosprawnym udzielana jest w oparciu o obowiązujący Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z pomocy z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w zakresie pomocy indywidualnej w 2013 r. skorzystało 118 osób natomiast w 2014 r. w okresie od stycznia do 21 marca 2014 r. 54 osoby. Pomoc w tym zakresie została przeznaczona na: - zakup sprzętu rehabilitacyjnego, materiałów medycznych, naprawę środków trwałych, - adaptację i wyposażenie mieszkań, - ubezpieczenie komunikacyjne, - podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną, - ryczałty km i dojazdy pozasłużbowe, - turnusy rehabilitacyjne i sanatoryjne, - usprawnienia fizyczne, zabiegi rehabilitacyjne, dojazd na rehabilitację do specjalistów, - leki, materiały diagnostyczne, - umorzenia pożyczek, - pozostałe. Indywidualnymi programami rehabilitacji w 2013 r. zostało objętych 17 osób, a w 2014 r. w okresie od stycznia do 21 marca 2014 r. 7 osób /zał. nr 13/. Agencja Ochrony Szabel Sp. z o. o. w Koszalinie dla potrzeb Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi rozliczeniowy rachunek bankowy w xxxxx. o numerze xxxxx /zał. nr 14/. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Z przeprowadzonej kontroli wynika, że Agencja Ochrony Szabel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie przy ul. Morskiej 11 w kontrolowanym okresie spełnia warunki i obowiązki określone w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Częścią składową niniejszego protokołu jest 14 załączników. Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją 41. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych przyczyn odmowy w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, co nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują : 1. Agencja Ochrony Szabel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie przy ul. Morskiej a/a Egz. nr 2

8 8 Szczecin, dnia kwietnia 2014 r. Jednostka kontrolowana: Kontrolujący: Koszalin, dnia kwietnia 2014 r. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Odpis aktualny z KRS Rejestru Przedsiębiorców, Numer KRS: xxxxx stan na dzień xxxxx., NIP, REGON- zał. nr Decyzje Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące statusu zpch- zał. nr Koncesja MSWiA nr xxxxx oraz decyzja 2 do koncesji nr xxxxx zał. nr Informacja o przedmiocie i miejscach prowadzonej działalności zał. nr Informacja o wymiarze czasu pracy pracowników zał. nr Informacja INF-W za I i II półrocze 2013 r. oraz informacje o stanie zatrudnienia i wskaźnikach zatrudnienia osób niepełnosprawnych za okres od stycznia 2013 r. do 21 marca 2014 r. zał. nr Decyzje Państwowej Inspekcji Pracy zał. nr 7 8. Oświadczenie w sprawie przebudowy obiektów spółki zał. nr 8 9. Umowy dotyczące zapewnienia opieki medycznej pracownikom niepełnosprawnym Agencji Ochrony Szabel Sp. z o.o. zał. nr Oświadczenie pracodawcy dotyczące zapewnienia opieki medycznej pracownikom niepełnosprawnym zał. nr Wykaz pracowników zatrudnionych w dniu lipcu 2013 r. oraz 21 marca 2014 r. zał. nr Regulamin ZFRON zał. nr Ewidencja środków ZFRON zał. nr Oświadczenie pracodawcy dotyczące rachunku bankowego ZFRON zał. nr 14.

P R O T O K Ó Ł. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 16 czerwca 2014 r. Ustalenia kontroli:

P R O T O K Ó Ł. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 16 czerwca 2014 r. Ustalenia kontroli: S-3.9514.11.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej "JAZON" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sułkowskiego 11, 78-100 Kołobrzeg. W dniu 16

Bardziej szczegółowo

PS.2.EP.0932-13/09 Egz. nr 2 P R O T O K Ó Ł

PS.2.EP.0932-13/09 Egz. nr 2 P R O T O K Ó Ł PS.2.EP.0932-13/09 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej "IN - TEL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pławieńska 5, 78-550 Czaplinek W dniu 3 grudnia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. W dniu 8 czerwca 2011 r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie:

P R O T O K Ó Ł. W dniu 8 czerwca 2011 r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie: PS3.431 1.8.3.2011.MR-K P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej w Funduszu Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o. w Warszawie Oddziale w Międzyzdrojach, ul. Promenada Gwiazd 4, który uprawniony jest do przyjmowania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie

PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie Kontrolę przeprowadzili w dniu 28 października 2013 r. 1) Pani Halina Figórska kierownik

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.25.2013.AL Egz. nr 1

ZP-2.9612.25.2013.AL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego : Delfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbkach przy ul. Darłowskiej 15 Kontrolę przeprowadzili w dniu 20

Bardziej szczegółowo

S-3.431.10.3.2013.MR-K. Protokół

S-3.431.10.3.2013.MR-K. Protokół S-3.431.10.3.2013.MR-K Protokół z kontroli przeprowadzonej w Koszalińskim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym w Koszalinie, ul. Armii Krajowej 3a - organizatora turnusów rehabilitacyjnych, w których

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.10.2014.PW Egz. nr PROTOKÓŁ

ZP-2.9612.10.2014.PW Egz. nr PROTOKÓŁ PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym MEDiSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie przy ul. Słonecznej 15 w dniu 10 marca 2014 r. Kontrolę przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

K.ES.0913-07/07 P R O T O K Ó Ł

K.ES.0913-07/07 P R O T O K Ó Ł K.ES.0913-07/07 P R O T O K Ó Ł z kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie Adres: 74-100 Gryfino,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim K-S-1.431.1.6.2015.ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim Jednostka kontrolowana: Miejsko-Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 w Szczecinie oraz filii Domu Klubie Pod Fontanną w Szczecinie

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 w Szczecinie oraz filii Domu Klubie Pod Fontanną w Szczecinie Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 w Szczecinie oraz filii Domu Klubie Pod Fontanną w Szczecinie Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy Nr

Bardziej szczegółowo

CZP.I.9612.39.8.2013 Kielce, dnia 19 grudnia 2013 r.

CZP.I.9612.39.8.2013 Kielce, dnia 19 grudnia 2013 r. WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI CZP.I.9612.39.8.2013 Kielce, dnia 19 grudnia 2013 r. Pan Leszek Orliński Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie Wystąpienie pokontrolne Stosownie do ust. 7 pkt. 2 Art.

Bardziej szczegółowo

PS.2.9612.1.14.2011.PW

PS.2.9612.1.14.2011.PW PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika przy ul. Tytusa Chałubińskiego 7 w Koszalinie w dniu 13 czerwca 2011 r. Kontrolę przeprowadzili w dniu 13 czerwca

Bardziej szczegółowo

Na czym ma polegać dostosowanie? 1. Należy uzupełnić dane rejestrowe

Na czym ma polegać dostosowanie? 1. Należy uzupełnić dane rejestrowe Komunikat w sprawie obowiązków lekarzy prowadzących praktyki indywidualne lub grupowe, a także podmioty lecznicze związanych z dostosowaniem działalności do przepisów ustawy o działalności leczniczej Lekarze

Bardziej szczegółowo

PS- V.863.1.2014.2,10 PROTOKÓŁ KONTROLI

PS- V.863.1.2014.2,10 PROTOKÓŁ KONTROLI PS- V.863.1.2014.2,10 PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Wlkp, ul. Poznańska 15, 62-065 Grodzisk Wlkp., zwanym w dalszej części protokołu Urzędem lub PUP. Kontrolę

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI KONKURSU

OGÓLNE WARUNKI KONKURSU OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE ŚRODOWISKOWE) w SPZOZ w Łukowie na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z KONTROLI. Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielały: - Zastępca ds. Rynku Pracy, Ewidencji i Świadczeń,

PROTOKÓŁ Z KONTROLI. Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielały: - Zastępca ds. Rynku Pracy, Ewidencji i Świadczeń, PROTOKÓŁ Z KONTROLI kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży ul. Nowogrodzka 1, nr REGON -u 450708638 zwanym w dalszej treści "Urzędem", podległym Staroście Powiatu Łomżyńskiego.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrola ponoszonych kosztów na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy

PROTOKÓŁ. Kontrola ponoszonych kosztów na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu przez Grzegorza Nowakosoba odpowiadająca za przeprowadzenie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi

Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W KATOWICACH Nr ewid. 171/2010/P-09-136/LKA Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 26, 27, 28 i 29 listopada 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 26, 27, 28 i 29 listopada 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 26, 27, 28 i 29 listopada 2013r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego oraz adres siedziby: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

wpisy od poz. 51 z dnia 07.01.2008 r. do poz. 64 z dnia 15.12.2008 r.; wpis w poz. 65 z dnia 27.03.2009 r.

wpisy od poz. 51 z dnia 07.01.2008 r. do poz. 64 z dnia 15.12.2008 r.; wpis w poz. 65 z dnia 27.03.2009 r. PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 7 kwietnia 2009 r. Tłumacz przysięgły jęz. węgierskiego, TP/393/06, Pani Paulina Plucińska. Adres do korespondencji: 95-200 Pabianice, ul. Bracka 7

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1975 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim, ul. Wąska 1, w dniach 01 02 i 04 grudnia 2014 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II do MISZWKO

Załącznik nr II do MISZWKO Umowa nr POZ/../2015 o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna zawarta w dniu..2015 roku w Dęblinie pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

dotycząca: Usług medycznych dla Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. Cena badań w zakresie medycyny pracy w ramach pakietu podstawowego

dotycząca: Usług medycznych dla Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. Cena badań w zakresie medycyny pracy w ramach pakietu podstawowego . (pieczątka wykonawcy) O F E R T A Załącznik nr 1 do SIWZ złożona przez:.. (nazwa i siedziba wykonawcy) dotycząca: Usług medycznych dla Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. Cena badań w zakresie medycyny

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2015 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. K O N T R A K T L E K A R S K I z lek. med..

UMOWA Nr /2015 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. K O N T R A K T L E K A R S K I z lek. med.. P.M.341( 21)2014 Załącznik nr 3 do SWKO UMOWA Nr /2015 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH K O N T R A K T L E K A R S K I z lek. med.. zawarta w Józefowie, w dniu 2015 roku (dalej: Umowa) pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo