P R O T O K Ó Ł. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 16 czerwca 2014 r. Ustalenia kontroli:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O T O K Ó Ł. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 16 czerwca 2014 r. Ustalenia kontroli:"

Transkrypt

1 S AW P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej "JAZON" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sułkowskiego 11, Kołobrzeg. W dniu 16 czerwca 2014 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie: - Marta Rolka - Kempkiewicz starszy inspektor wojewódzki (kierownik zespołu), - Arleta Wawrzyniak inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia nr 31/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. wydanego z przez Wicewojewodę w.z. Wojewody Zachodniopomorskiego. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.) oraz 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 29). Kontrolę przeprowadzono w zakresie: spełniania przez zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 16 czerwca 2014 r. Ustalenia kontroli: Zakład pracy JAZON" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu ul. Sułkowskiego 11, prowadzony jest na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: xxxxx. Organem uprawnionym do reprezentacji podmiotu jest zarząd. W skład zarządu wchodzi Pan xxxxx pełniący funkcję Prezesa Zarządu. Numer Identyfikacji Podatkowej Spółki: NIP xxxxx, REGON: xxxxx /zał. nr 1/. W czasie kontroli wyjaśnień udzielały: - Pani xxxxx główna księgowa, upoważniona przez Pana xxxxx JAZON" Sp. z o. o. do reprezentowania Spółki podczas kontroli przeprowadzanej w dniu 16 czerwca 2014 r. /zał. nr 2/, - Pani xxxxx specjalista xxxxx. Na mocy decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr D1/0007/2005 z dnia 10 marca 2005 r. /zał. nr 3/ zmienionej decyzją Nr Z/0025/2005 z dnia 09 września 2005 r., decyzją Nr Z/0041/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. oraz zmienionej decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego Nr Z/1/2007 z dnia 3 stycznia 2007 r., Nr Z/5/2008 z dnia 19 marca 2008 r., Nr Z/10/2008 z dnia 04 lipca 2008 r., Nr Z/11/2008 z dnia 26 sierpnia

2 r., Nr Z/13/2008 z dnia 31 października 2008 r., Nr Z/2/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r., Nr Z/4/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r., Nr Z/6/2011 z dnia 28 września 2011 r., Nr Z/4/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. ww. spółka od dnia 15 marca 2005 r. uzyskała status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej. JAZON" Spółka z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Sułkowskiego 11 prowadzi działalność w następujących lokalizacjach: - Bydgoszcz ul. Warszawska 15 własna nieruchomość, wynajem biur, - Bydgoszcz ul. Podłużna 11/13 dzierżawa nieruchomości, dozór nieruchomości, - Bydgoszcz ul. Przemysłowa 8 dzierżawa magazynu i biura, dozór mienia, - Bydgoszcz ul. 3 Maja 6 dzierżawa biura, dozór mienia, pracownicy wykonujący pracę na rzecz innej spółki, - Warszawa ul. Jagiellońska 78 własna nieruchomość, wynajem biur, - Kołobrzeg ul. Sułkowskiego 11 nieruchomości własne, dzierżawa biura, pracownicy wykonują pracę na rzecz innej spółki, - Kołobrzeg ul. Łopuskiego 27/1 dzierżawa biura, prowadzenie kadr i księgowości, - Pogorzelica ul. Rzeczna 1 obiekt dzierżawiony, wynajem pokoi i domków kempingowych w sezonie letnim /zał. nr 4/. Podstawową działalnością spółki jest wynajem pomieszczeń i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi /zał. nr 4/. Pracownicy JAZON Sp. z o.o. świadczą pracę w następującym rozkładzie czasu pracy: a/ Bydgoszcz ul. Warszawska 15 okres rozliczeniowy nie przekraczający jednego miesiąca: - pracownik gospodarczy podstawowy system czasu pracy praca jednozmianowa w godzinach pracownicy administracyjno biurowi wykonują pracę w podstawowym czasie pracy w godzinach b/ Bydgoszcz ul. Podłużna 11/13 okres rozliczeniowy nie przekraczający trzech miesięcy - portier - równoważny system czasu pracy praca zmianowa, przedłużony dobowy wymiar czasu pracy do 12 godzin: I zmiana praca w godzinach II zmiana praca w godzinach c/ Warszawa ul. Jagiellońska 78 - pracownik gospodarczy, sprzątaczka podstawowy system czasu pracy - praca jednozmianowa w wymiarze 8 godzin w godzinach w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym jednego miesiąca - pracownicy portierni (dozór) - równoważny system czasu pracy przedłużony dobowy wymiar czasu pracy do 12 godzin w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym trzech miesięcy, praca dwuzmianowa w godzinach: I zmiana II zmiana pracownicy administracyjno biurowi wykonują pracę w podstawowym czasie pracy w godzinach lub w godzinach d/ Kołobrzeg ul. Sułkowskiego 11 - pracownik gospodarczy podstawowy system czasu pracy - praca jednozmianowa w godzinach w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 1 miesiąca

3 3 - pracownik pralni - podstawowy system czasu pracy - praca dwuzmianowa w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 3 miesięcy: I zmiana II zmiana pracownicy dozoru równoważny system czasu pracy - praca zmianowa, przedłużony dobowy wymiar czasu pracy do 12 godzin w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 3 miesięcy; praca wg harmonogramów sporządzanych przez przełożonego - personel medyczny - podstawowy system czasu pracy - praca jednozmianowa w godzinach w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym jednego miesiąca - pracownicy administracyjno biurowi wykonują pracę w podstawowym systemie czasu pracy w godzinach e/ Kołobrzeg ul. Kościuszki 18 - pracownicy dozoru równoważny system czasu pracy - praca zmianowa, przedłużony dobowy wymiar czasu pracy do 12 godzin w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 3 miesięcy; praca wg harmonogramów sporządzonych przez przełożonego f/ Kołobrzeg ul. Łopuskiego 27/1 - pracownicy administracyjno biurowi wykonują pracę w podstawowym systemie czasu pracy w godzinach lub g/ Pogorzelica ul. Rzeczna 1 - pokojowa, pomoc kuchenna, konserwator, szef kuchni praca jednozmianowa w podstawowym systemie czasu pracy 8 godzin pracy, w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym jednego miesiąca, praca wg harmonogramu sporządzonego przez przełożonego - kierownik ośrodka wykonuje pracę w podstawowym systemie czasu pracy w godzinach h/ filia Bydgoszcz ul. Przemysłowa 8 - sprzątaczka - podstawowy system czasu pracy, praca jednozmianowa w godzinach , miesięczny okres rozliczeniowy - portierzy wykonujący pracę w lokalizacji Bydgoszcz ul. Kossaka 72 oraz ul. Dworcowa 81 - równoważny system czasu pracy, praca zmianowa, 3 - miesięczny okres rozliczeniowy I zmiana w godzinach II zmiana w godzinach III zmiana w godzinach portierzy wykonujący pracę w lokalizacji Bydgoszcz ul. Przemysłowa 8 - równoważny system czasu pracy, praca zmianowa, 3-miesięczny okres rozliczeniowy I zmiana w godzinach II zmiana w godzinach administracja pracownicy biurowi praca w podstawowym systemie czasu pracy, praca jednozmianowa w godzinach w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym jednego miesiąca i/ filia Bydgoszcz ul. 3 Maja 6 - pokojowa równoważny system czasu pracy - dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin, praca zmianowa, okres rozliczeniowy 3 - miesięczny, praca wg harmonogramów czasu pracy sporządzanych przez przełożonego - pracownik gospodarczy (utrzymanie czystości kuchnia) podstawowy system czasu pracy, 3 - miesięczny okres rozliczeniowy, praca zmianowa w godzinach:

4 4 I zmiana w godzinach II zmiana w godzinach III zmiana w godzinach pracownik gospodarczy ( parking myjnia) podstawowy system czasu pracy, 3 - miesięczny okres rozliczeniowy, praca jednozmianowa w godzinach oraz pomocnik techniczny, ogrodnik, elektryk podstawowy system czasu pracy, praca zmianowa, okres rozliczeniowy 3 - miesięczny I zmiana w godzinach II zmiana w godzinach III zmiana w godzinach młodszy kelner, kelner równoważny system czasu pracy, 1 - miesięczny okres rozliczeniowy, praca w godzinach: I zmiana w godzinach oraz II zmiana w godzinach oraz barman podstawowy system czasu pracy, praca zmianowa, okres rozliczeniowy 3 - miesięczny I zmiana w godzinach II zmiana w godzinach III zmiana w godzinach portier, portier parkingu równoważny system czasu pracy, praca zmianowa, okres rozliczeniowy 3 - miesięczny I zmiana w godzinach II zmiana w godzinach pracownicy biurowi: specjalista ds. kadr i płac, asystent w dziale kadr, księgowa oraz referent, inspektor ds. bhp i ppoż, kierownik działu utrzymania czystości, asystent kierownika służby pięter praca w podstawowym systemie czasu pracy, praca jednozmianowa w godzinach w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym jednego miesiąca - pracownicy biurowi: specjalista ds. sprzedaży, asystent ds. sprzedaży, asystent ds. gastronomii, asystent ds. programu ProGas praca w podstawowym systemie czasu pracy, w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym trzech miesięcy, praca w godzinach : , , , , /zał. nr 5/. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w miejscu wykonywania działalności zakładu w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 27/1. Na potrzeby kontroli przedłożono: orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o dopuszczalności osób niepełnosprawnych do pracy na zajmowanym stanowisku, umowy o pracę, listy obecności, dokumenty dotyczące zakładowego funduszu rehabilitacji oraz zapewnienia opieki medycznej. Kontrolą objęto: 1. stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca za okres od 1 stycznia 2013 r. do 16 czerwca 2014 r. ustalono,

5 5 że w zakładzie są zachowane wymagane przepisami prawa, zarówno stan zatrudnienia jak i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych /zał. nr 6/. Szczegółową kontrolą objęto miesiąc lipiec 2013 r. oraz stan na dzień 16 czerwca 2014 r. W trakcie analizy przedłożonych do kontroli dokumentów ustalono, że w zakładzie zatrudnienie przedstawiało się w sposób następujący: w miesiącu lipcu 2013 r. zakład zatrudniał przeciętnie: - ogółem 127,355 osób (na 113,613 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 72,00 osób (na 66,375 et), z tego: - ze znacznym stopniem niepełnosprawności 2,00 osoby (na 2,00 et.), - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 37,00 osób (na 33,00 et.), - z lekkim stopniem niepełnosprawności 33,00 osoby (na 31,375 et.). Nie zatrudniano osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lipcu 2014 r. wyniósł 58,43 %, w tym 30,81 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności /zał. nr 6/. Na dzień kontroli tj. w dniu 16 czerwca 2014 r. zatrudniano ogółem 103,00 osoby (na 88,875 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 54 osoby (na 48,750 et.), z tego: - ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 27 osób (na 23,00 et.), Nie zatrudniano osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą /zał. nr 6/. Analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, że pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 2. Użytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną. Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy chronionej odpowiadają: przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Okoliczności wskazane w tym artykule stwierdza na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy. JAZON" Spółka z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Sułkowskiego 11 użytkuje obiekty i pomieszczenia zlokalizowane w następujących miejscowościach: - Bydgoszcz ul. Warszawska 15 własna nieruchomość, wynajem biur, - Bydgoszcz ul. Podłużna 11/13 dzierżawa nieruchomości, dozór nieruchomości, - Bydgoszcz ul. Przemysłowa 8 dzierżawa magazynu i biura, dozór mienia, - Bydgoszcz ul. 3 Maja 6 dzierżawa biura, dozór mienia, pracownicy wykonujący pracę na rzecz innej spółki, - Warszawa ul. Jagiellońska 78 własna nieruchomość, wynajem biur, - Kołobrzeg ul. Sułkowskiego 11 nieruchomości własne, dzierżawa biura, pracownicy wykonują pracę na rzecz innej spółki, - Kołobrzeg ul. Łopuskiego 27/1 dzierżawa biura, prowadzenie kadr i księgowości,

6 6 - Pogorzelica ul. Rzeczna 1 obiekt dzierżawiony, wynajem pokoi i domków kempingowych w sezonie letnim /zał. nr 4/. Pracodawca przedłożył: - decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze Nr rej.: xxxxx z dnia xxxxx., stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia należące i użytkowane przez JAZON Sp. z o.o., zlokalizowane w: Karpaczu przy ul. Olimpijskiej 9, Filii w Bydgoszczy przy ul. Podłużnej oraz przy ul. Warszawskiej 13-15, Filii w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78, odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych, w zakresie przystosowania pracy, pomieszczeń higieniczno sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Postanowieniem Nr rej. xxxxx z dnia xxxxx wprowadzono sprostowanie dotyczące zmiany numeru lokalu Fili w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej z numeru na numer 15 /zał. nr 7/. Na dzień kontroli spółka nie prowadziła działalności w Karpaczu przy ul. Olimpijskiej 9, - decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy Nr rej.: xxxxxx z dnia xxxxx, stwierdzającą, że obiekt i pomieszczenia użytkowane przez pracowników przedsiębiorstwa JAZON Sp. z o.o. mieszczące się w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej 8, odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych, w zakresie przystosowania pracy, pomieszczeń higieniczno sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich /zał. nr 7a/, - decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie Nr rej.: xxxxx z dnia xxxxx, stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez JAZON Sp. z o.o. mieszczące się w Bydgoszczy przy ul. Podłużnej (portiernia), Bydgoszczy przy ul. 3 Maja 6 (Hotel City), Toruniu przy ul. Włocławskiej 32/46/Stawki Południowe (portiernia Fortu XIV), odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych, w zakresie przystosowania pracy, pomieszczeń higieniczno sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich /zał. nr 7b/. na dzień kontroli nie prowadzono działalności w Toruniu przy ul. Wrocławskiej 32/46/Stawki Południowe, - decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu Nr rej.: xxxxx z dnia xxxxx, stwierdzającą, że obiekt i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy JAZON Sp. z o.o., mieszczące się w Kołobrzegu przy ul. Sułkowskiego 11 i ul. Kościuszki 18, odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych, w zakresie przystosowania pracy, pomieszczeń higieniczno sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich /zał. nr 7c/, - decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie Oddział w Koszalinie Nr rej.: xxxxxx z dnia xxxxx, stwierdzającą, że pomieszczenie biurowe użytkowane przez firmę JAZON Sp. z o.o. mieszczące się w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 27 lok. 01 odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych, w zakresie przystosowania pracy, pomieszczeń higieniczno sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich /zał. nr 7d/,

7 7 - decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie Nr rej.: xxxxx z dnia xxxxx stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez firmę JAZON Sp. z o.o., zlokalizowane w Ośrodku Rekreacyjno- Wypoczynkowym TERIMEX w Pogorzelicy przy ul. Rzecznej 1 odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych, w zakresie przystosowania pracy, pomieszczeń higieniczno sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich /zał. nr 7e/. Do czasu niniejszej kontroli Państwowa Inspekcja Pracy nie powiadomiła wojewody, by obiekty i pomieszczenia użytkowane przez ww. spółkę nie odpowiadały wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Ostatnia kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie Oddział w Koszalinie został przeprowadzona w dniach xxxxx i xxxxx (nr rej. xxxxxx ). Według złożonego oświadczenia w okresie od ostatniej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy spółka nie dokonała żadnej przebudowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń w zakresie przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych /zał. nr 4/. 3. Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Pracownikom zatrudnionym w firmie JAZON Sp. z o.o. opiekę medyczną zapewniają: w Bydgoszczy xxxxx w Bydgoszczy przy xxxxx w zakresie doraźnej opieki medycznej, specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych na podstawie umowy o świadczeniu usług medycznych z dnia xxxxx r. zawartej na czas nieokreślony wraz z aneksem nr xxxxx /zał. nr 8/, w Warszawie xxxxx z siedzibą w Warszawie xxxxx w zakresie doraźnej opieki medycznej, specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych zgodnie z umową o udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia xxxxx r. zawartą na czas nieokreślony /zał. nr 9/, w Kołobrzegu xxxxx w Kołobrzegu w zakresie doraźnej opieki medycznej, specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych na podstawie umowy o objęciu opieką medyczną pracowników z dnia xxxxx r. zawartej na czas nieokreślony /zał. nr 10/. W czasie kontroli sprawdzono dokumenty zatrudnionych w zakładzie osób niepełnosprawnych, tj.: umowy o pracę, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o zdolności pracowników do pracy na zajmowanym stanowisku oraz przedstawione listy obecności za m-ce: lipiec 2013 r. JAZON Sp. z o.o. zatrudnia pracowników niepełnosprawnych w następujących miejscowościach: - Kołobrzeg przy ul. Sułkowskiego 11, ul. Kościuszki 18 - Bydgoszcz ul. Warszawska 15, ul. Podłużna 11-13, ul. Przemysłowa 8, ul. Kossaka 72, ul. Dworcowej 81, 3 Maja 6, - Warszawa przy ul. Jagiellońskiej 78 /zał. nr 11/. W czasie kontroli sprawdzono metodą doboru losowego dokumenty zatrudnionych w zakładzie 17 pracowników niepełnosprawnych, tj. umowy o pracę, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o zdolności pracowników do pracy na zajmowanym stanowisku oraz przedstawione listy obecności za miesiąc

8 8 lipiec 2013 r. Ponadto sprawdzono metodą doboru losowego dokumenty (umowy o pracę, zaświadczenia lekarskie) 9 pracowników pełnosprawnych zatrudnionych w lipcu 2013 r. /zał. nr 12/. Stwierdzono, że osoby niepełnosprawne zatrudnione są na umowę o pracę, posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych. 4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prowadzenie ewidencji i rachunku bankowego środków ZFRON. W dniu kontroli przedłożono kontrolującym: - Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, - Zarządzenie xxxxx Prezesa Zarządu JAZON Sp. z o.o. w Kołobrzegu z dnia xxxxx w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Zarządzenie xxxxx Prezesa Zarządu JAZON Sp. z o.o. w Kołobrzegu z dnia xxxxx w sprawie powołania Komisji Rehabilitacyjnej /zał. nr 13/. Regulamin opracowano na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W kontrolowanym zakładzie jest prowadzona ewidencja środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przedłożono dokumenty pod nazwą Lista księgowań na kontach analitycznych za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. i za okres od 01 stycznia 2014 r. do 13 czerwca 2014 r. /zał. nr 14/. Z informacji pracodawcy wynika, że w okresie od stycznia 2013 r. do 13 czerwca 2014 r. pracownicy niepełnosprawni w kontrolowanym zakładzie korzystali ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomoc indywidualną przeznaczono na zakup leków, okularów, pokrycie ryczałtu na samochód, opłacenie turnusów rehabilitacyjnych. W tym okresie z ramach Indywidualnych Programów Rehabilitacji sfinansowano m. in. zakup sprzętu, okularów, opłacenie czesnego w szkole, pokrycie wydatków na naprawę samochodu. Środki z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych są ewidencjonowane na kontach : xxxxx ZFRON- fundusz indywidualnej pomocy, xxxxx ZFRON- indywidualne programy rehabilitacyjne, xxxxx ZFRON-de minimis /zał. nr 14/. Dla potrzeb Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Spółka prowadzi w Banku xxxxx numer rachunku xxxxx. Okazano umowę ramową w zakresie współpracy na rynku finansowym zawartą w dniu xxxxx w Koszalinie z Bankiem xxxxx wraz z aneksem nr xxxxx z dnia xxxxx /zał. nr 15/. Regulamin ZFRON jest ogólnodostępny dla pracowników zakładu znajduje się w kadrach w siedzibie firmy i jest dostępny w poszczególnych filiach zakładu. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

9 9 Z przeprowadzonej kontroli wynika, iż JAZON Sp. z o.o. w kontrolowanym okresie spełnia warunki określone w art. 28 ust. 1 pkt 1-3 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Częścią składową niniejszego protokołu jest 15 załączników. Na tym kontrolę zakończono. W dniu kontroli nie było książki kontroli. Wnioski z kontroli zostały omówione z osobami upoważnionymi i udzielającymi wyjaśnień w trakcie kontroli. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych przyczyn odmowy w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, co nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują : 1. JAZON Sp. z o.o. w Kołobrzegu, ul. Sułkowskiego 11 Egz. nr 1 2. a/a Szczecin, dnia czerwca 2014 r. Jednostka kontrolowana: Kontrolujący: Kołobrzeg, dnia SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Krajowy Rejestr Sądowy KRS: xxxxx; NIP: xxxxx, REGON: xxxxx zał. nr 1 2. Upoważnienie dla Pani xxxxx zał. nr 2 3. Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr D1/0007/2005 z dnia 10 marca 2005 r. zał. nr 3 4. Informacja o prowadzonej działalności, wraz z informacją o przebudowie obiektów i pomieszczeń zał. nr 4 5. Informacja o systemie i rozkładzie czasu pracy pracowników zał. nr 5 6. Informacja INF-W za I i II półrocze 2013 r. oraz informacje o stanie zatrudnienia i wskaźnikach zatrudnienia osób niepełnosprawnych za okres od stycznia 2013 r. do 16 czerwca 2014 r. zał. nr 6 7. Decyzje Państwowej Inspekcji Pracy zał. nr 7 (a, b, c, d, e) 8. Umowy o świadczeniach medycznych na terenie Bydgoszczy zał. nr 8, 8a 9. Umowa o świadczeniach medycznych na terenie Warszawy zał. nr Umowa o świadczeniach medycznych na terenie Kołobrzegu zał. nr Informacja o zatrudnieniu pracowników niepełnosprawnych zał. nr Zestawienia dotyczące zatrudnienia w m-cu lipcu 2013 r. i na dzień kontroli, tj. 16 czerwca 2014 r. zał. nr 12

10 Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych wraz z zarządzeniem w sprawie ww. regulaminu i zarządzeniem w sprawie powołania Komisji Rehabilitacyjnej zał. nr Listy księgowań na kontach analitycznych (fundusz indywidualnej pomocy, indywidualne programy rehabilitacyjne) zał. nr Informacja dotycząca rachunku bankowego ZFRON (umowa banku wraz z aneksem) zał. nr 15

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim K-S-1.431.1.6.2015.ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim Jednostka kontrolowana: Miejsko-Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim, ul. Wąska 1, w dniach 01 02 i 04 grudnia 2014 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Art.

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: PS-Pi.431.1.11.2012.6 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnówce, ul. Niepodległości 18, 77-416 Tarnówka zwanym w dalszej części protokołu Ośrodkiem lub

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1178 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036. Prawo dewizowe Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/19 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Inspekcja Handlowa, zwana dalej Inspekcją, jest wyspecjalizowanym organem kontroli

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/36 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca Starogard Gdański, dnia...... pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WNIOSEK PRACODAWCY o zorganizowanie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej na

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

5. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

5. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych 5.1. Uwagi ogólne 5. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych 5.2. Obowiązki i szczególne uprawnienia pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych 5.3. Dodatkowe uprawnienia osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1)

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 272, 598, 923. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

(opracowano na podstawie zapytań kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy) Styczeń 2013 r.

(opracowano na podstawie zapytań kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy) Styczeń 2013 r. Nielegalna praca w świetle obowiązujących przepisów, uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy i innych organów w zakresie kontroli nielegalnego zatrudnienia (opracowano na podstawie zapytań kierowanych do

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 227, poz. 1367, z 2012

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SPIS TREŚCI 1. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Pracodawcy uprawnieni do pobierania dofinansowania do wynagrodzeń

Pracodawcy uprawnieni do pobierania dofinansowania do wynagrodzeń Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu systemowego pt. Wsparcie osób z autyzmem II w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji

Bardziej szczegółowo