Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń Podstawowe dochody podatkowe gminy ogółem za okres sprawozdawczy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń 1 2 3 4 Podstawowe dochody podatkowe gminy ogółem 5 543 415 329 044 344 476. za okres sprawozdawczy"

Transkrypt

1 INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu gminy Michałowo za I półrocze 2005 roku Budżet na 2005 rok uchwalony został przez Radę Gminy Michałowo dnia 28 grudnia 2004 r. uchwałą nr XXVII/173/04 i zamykał się po stronie dochodów kwotą zł, a po stronie wydatków kwotą zł. Przychody określono na kwotę zł, na co składa się nadwyżka budżetowa z lat biegłych. Natomiast rozchody w wysokości zł przeznaczono na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. W pierwszym półroczu 2005 roku plan dochodów budżetu gminy był korygowany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, według stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. został zwiększony o kwotę zł, w tym: 1. Zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych, własnych i realizowanych na podstawie porozumień łącznie o kwotę: zł, w tym: a. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie o kwotę zł na wypłatę zasiłków stałych b. dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin łącznie o kwotę zł, w tym na: sfinansowanie realizacji rządowego programu Posiłek dla potrzebujących zł wyprawkę szkolną obejmującą podręczniki szkolne o zł pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych zł. 2. Na podstawie informacji Ministra Finansów zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o zł 3. Inne dochody zwiększono na łączną kwotę zł, na którą składają się: a. darowizna na kwotę zł b. wpływy z tytułu opłaty produktowej na kwotę zł c. środki na sfinansowanie wyposażenia bojowego dla jednostki OSP zł d. środki na dofinansowanie organizacji samorządowej imprezy rekreacyjnej zł W trakcie I półrocza 2005 roku plan wydatków został zwiększony o zł co wynikało ze zwiększenia planu dochodów o kwotę zł oraz przychodów o kwotę zł. Źródło sfinansowania deficytu w kwocie zł stanowią: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie zł, kredyt bankowy w wysokości oraz pożyczki w wysokości zł. Po wprowadzeniu wyżej omówionych zmian plan budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2005 r. wyniósł po stronie dochodów zł i został zrealizowany w kwocie zł, tj. w 51,35 %. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % - dochody własne ,52 - dotacje celowe na: * zadania zlecone gminie ,61 51,57 * zadania własne gminy ,79 - subwencja ogólna w tym: ,51 * część oświatowa subwencji ogólnej ,54 * część równoważąca subwencji ogólnej ,00 Razem ,35 1

2 Dochody własne gminy według źródeł ich pochodzenia przedstawia tabela: Wyszczególnienie Plan Wykonanie 3:2 % Dochody ogółem: ,35 Dochody własne z tego: ,52 Udziały w budżecie państwa we wpływach z podatku dochodowego: - osób prawnych - osób fizycznych , ,71 92,63 Podatek rolny ,77 Podatek od nieruchomości ,79 Podatek leśny ,94 Podatek od środków transportowych ,51 Podatek od działalności gospod.(karta podatk.) ,60 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,06 Wpływy z opłaty skarbowej ,19 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,63 Pozostałe dochody ,36 W skład pozostałych dochodów wchodzą wszystkie uzyskane dochody poza podatkami tzn.: wpływy z mienia komunalnego, Z dochodów własnych najwyższy udział w strukturze dochodów własnych zrealizowanych ogółem ( ) miał podatek od nieruchomości 77,39%. Pozostałe dochody o najwyższym udziale to: podatek rolny 4,68 % odsetki bankowe od zdeponowanych lokat ( zł) 2,27 % podatek leśny 2,24 % odsetki od nieterminowych opłat (5 668zł) 0,10% wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1,05% dochody z majątku Gminy (wieczyste użytkowanie gruntów, czynsz dzierżawny, sprzedaż nieruchomości) 1,90% Planowe wpływy związane z obrotem mieniem komunalnym za rok zł wykonanie zł tj. w stosunku do planu 19,67% z tytułu: opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zł Uzyskano dochody z tytułu sprzedaży: 4 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie i pozostałymi składnikami o wartości zł działek na terenie Michałowo, Nowej Woli, Bachur i Dublan o łącznej wartości zł Spłaty rat za wykupione w latach ubiegłych lokale na kwotę zł. Na poziom realizacji dochodów własnych ma decydujący wpływ wysokość stawek podatkowych obowiązujących w Gminie oraz wielkość udzielonych w okresie sprawozdawczym ulg, zwolnień i umorzeń ich skutki prezentuje tabela: Wyszczególnienie Wykonanie za okres sprawozdawczy Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń Podstawowe dochody podatkowe gminy ogółem z tego: podatek rolny

3 podatek od nieruchomości podatek leśny podatek od środków transp pozostałe doch.podatkowe Z zaplanowanych w budżecie (po zmianach) przychodów w kwocie zł zrealizowano: 1. z osiągniętej skumulowanej nadwyżki budżetowej kwocie zł w wydatki zaangażowano kwotę zł 2. z planowanych przychodów z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości zł zrealizowano: a) Kredyt w Banku Spódzielczym w Białymstoku na termomodernizację budynków komunalnych w Michałowie w kwocie zł. b) Pożyczka z WFOŚ w Białymstoku na rekultywację składowiska odpadów stałych w Pieńkach w kwocie zł. W okresie sprawozdawczym spłacono raty kapitałowe zadłużenia w kwocie zł i uzyskano premię termomodernizacyjną z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie ,87 zł. Zadłużenie gminy z na dzień 30 czerwca 2005 wynosi zł (łącznie z zobowiązaniami z lat biegłych). Plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł zł. Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie zł tj. 41,3 % w stosunku do zaplanowanych z tego: wydatki bieżące zł wydatki inwestycyjne zł Z wydatków bieżących na wynagrodzenia pracowników wszystkich działów (wraz oświatą), składki pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano razem zł stanowi 28,46 % wydatków w stosunku do wykonania wydatków budżetu ogółem. Wydatki bieżące wykonano w 41,03%, natomiast inwestycyjne w 42,54% w stosunku do planu. Część zadań inwestycyjnych zostało rozpoczęte i będą kontynuowane w II półroczu Realizacja planowanych wydatków przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo W ramach tego działu przekazano Izbie Rolniczej środki zł z tytułu odpisów 2% od wpływów podatku rolnego osób fizycznych i prawnych oraz 609 zł wydano na opłacenie rachunków dotyczących odłowu i utrzymania bezpańskich zwierząt. Z planowanych środków na zadnia inwestycyjne wydatkowano 3,33 % tj zł na prace przygotowawcze związane z budową na ternie gminy: wodociągów, kanalizacji sanitarnej oraz zbiornika retencyjnego (dokumentacja, projekty, uzgodnienia). Ogółem w dziale wydatkowano w okresie sprawozdawczym zł. Dział 600 Transport i łączność Planowane wydatki w tym dziale po zmianach wynoszą zł, wykonanie zł co stanowi 21,43 %. Z ogólnego planu wydatków w okresie sprawozdawczym wykonano: Przekazano dla Starostwa Powiatowego w formie dotacji zł na dofinansowanie modernizacji drogi w miejscowości Suszcza. z usług remontowych opłacono: bieżący remont dróg gminnych (Imszar Rabinówna, Leonowicze Kazimierowo, Cisówka, Kolonia Cisówka, ul. Wyręby) oraz bieżące równanie dróg gminnych, ogółem zł 3

4 ułożenie chodnika na ulicy Żwirki Wigury zł projekt dotyczący drogi Planty Odnoga zł zafakturowano i opłacono wykonane prace na ul 3 Maja na kwotę zł projekt techniczny ul. Słonecznej w Michałowie zł zakończono remont ul Piaskowej i Rolniczej koszt zł Razem usługi remontowe plan zł wykonanie zł tj. 14,97%. Wydatki bieżące w zakresie pozostałych usług na drogach razem zł w tym: odśnieżanie dróg, ulic i chodników w Michałowie oraz ich posypywanie piaskiem w okresie zimowym (usługi świadczone są przez miejscowy ZGK i M w Michałowie). W dziale dróg gminnych poza wydatkiem bieżącym było planowane zadanie inwestycyjne budowa drogi do miejscowości Sokole o wartości zł. Inwestycja została zakończono. Do końca czerwca opłacono faktury w wysokości zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Planowane wydatki zł, wykonane za okres sprawozdawczy zł tj. 74,84%. Z tego: Dotacja dla ZGK i M na wydatki bieżące w zakresie mieszkaniówki i usług komunalnych planowana zł, przekazano zł tj. 50,0 %. Gospodarka gruntami i nieruchomościami Planowane wydatki zł wykonanie zł 46,25% dotyczą: kosztów energii elektrycznej w budynkach gminnych: świetlica Hieronimowo, Pieńki, Sokole, Topolany zł wydatki dotyczące remontu świetlicy w Pieńkach (zakup materiałów i utylizacja eternitu) razem zł koszty związane z obrotem mieniem komunalnym, dotyczą wyceny działek i nieruchomości, podziału działek, wyrysów i wypisów, opłat za akty notarialne, kosztów ogłoszeń łączny koszt zł zakup nieruchomości na ulicy Fabrycznej z przeznaczeniem na adaptację na mieszkania socjalne zł Pozostała działalność Zakończono zadanie inwestycyjne Termomodernizacja obiektów komunalnych. Zmodernizowano budynki Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, Ośrodka Zdrowia, Gminnego Przedszkola. Łączny koszt poniesiony w 2005 roku zł. Dział 710 Działalność usługowa Planowane wydatki zł, wykonane za okres sprawozdawczy zł tj. 45,72 %. Wykonano część prac polegających na przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego Michałowa i opłacono rachunki w wysokości zł. Pozostałe wydatki dotyczą przygotowania dokumentacji do zadań inwestycyjnych na lata przyszłe, wykonanie usług na kwotę zł. Dział 750 Administracja publiczna Ogółem zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota zł, wykonanie zł tj. 55,11 %. Na realizację zadań zleconych z planowanych otrzymano dotację zł wydatkowano w całości. Rada Gminy Plan roczny zł wykonanie zł tj. 37,27%: Diety za udział w posiedzeniach Rady, Komisjach radnym i sołtysom zł Zakup materiałów: prenumerata czasopism, materiały biurowe (papier ksero) oraz napoje chłodzące, herbata, kawa na posiedzenia razem wydano zł Zakup usług pozostałych zł 4

5 Urząd Gminy Planowana kwota zł wykonanie zł tj. 56,76%. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Urzędzie wraz z Wójtem łącznie ze składkami pochodnymi od wynagrodzeń i nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi razem zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzn. 13 stka za rok ubiegły zł. zakup artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata) zł wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (za tworzenie stron BIP Urzędu, wydanie opinii prawnej, wykład) zł zakup materiałów i wyposażenia razem wydano zł z tego: zakup znaczków pocztowych do przesyłek o wartości zł zakupiono odkurzacz o wartości zł zakup 2 par drzwi wejściowych wraz z materiałami do ich montażu zł oprogramowanie: Norton aktualizacja, dodatkowe stanowisko do kadr, program do tworzenia stron Internetowych (dla potrzeb BIP) zł na prenumeratę czasopism, dzienniki ustaw, poradników i aktualizacji, książek wydatkowano zł druki i materiały biurowe zł drobny sprzęt i wyposażenie do biura zł pozostałe: środki czystości, materiały do bieżących napraw zł zakup energii elektrycznej i wody zł pozostałe usługi i poniesione wydatki razem zł w tym: obsługa prawna Urzędu (umowa z kancelarią Prawną) zł sprzątanie pomieszczeń Urzędu Gminy zł program LEX Delta Opłata roczna za abonament zł opłata roczna utrzymane domeny (Internet) zł udział pracowników w szkoleniach zł konserwacja oprogramowania przez firmę ZETO Białystok zł rozmowy telefoniczne (w tym pakiet za stały dostęp do Internetu) zł naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i biurowego, naprawa oprogramowania, przegląd i konserwacja kserokopiarek zł prowizja bankowa za obsługę r ku oraz od obrotów dziennych oraz inne drobne usługi zł podróże służbowe pracowników wraz z ryczałtem Wójta za wyjazdy w teren własnym samochodem razem zł różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynki i sprzętu Urzędu, okresowe badania lekarskie pracowników, wpłata na Stowarzyszenie Księgowych zł odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników zł zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego oprogramowania (3 zestawy komputerowe wraz z drukarkami oraz oprogramowanie) zł Promocja gminy Realizowane wydatki w zakresie promocji Gminy poprzez organizację imprez rekreacyjnych, turnieje, udział w targach i prezentacjach, w wysokości zł za okres sprawozdawczy: na zakup materiałów w tym zakresie wydano kwotę zł, w tym: zakupiono 2 namioty reklamowe zł mapy turystyczne gminy Michałowo kwota zł kalendarze zł znaczki z herbem gminy zł okładki z nazwą Gminy i herbem o wartości zł koszty prezentacji w katalogu Zielone płuca Polski zł 5

6 nagrody i i upominki na dla uczestników imprez i konkursów, artykuły spożywcze na poczęstunek spotkanie Sybiraków, Agrokresów, targi w Warszawie, przegląd Gmin Województwa Podlaskiego, oraz koszty pozostałe razem zł usługi pozostałe na kwotę zł tj. (wynajem autokaru na prezentację do Warszawy, koszty organizacji powitania Nowego Roku, zamieszczenie tekstów reklamujących gminę w prasie) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W tym dziale planowane wydatki dotyczą finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych i Obrony cywilnej plan wynosi zł wykonanie zł tj. 65,33%. Poniesione wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości zł, w tym: wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i 13 tką razem zł środki BHP- mydło, herbata, ręczniki zł ekwiwalent strażakom za udział w akcjach gaśniczych zł zakup materiałów wyposażenia razem wydano kwotę zł z tego zakupiono: olej opałowy do ogrzewania remizy w Jałówce oraz węgiel do Michałowa razem wartość zł zakup skanera i oprogramowania zł ubrania ochronne dla strażaków ochotników, hełmy strażackie, mundury, latarki razem wydatek zł tankowanie samochodów (olej, benzyna) zł środek pianotwórczy do gaszenia pożarów zł części zamienne do naprawy samochodów i opony zł pozostałe wydatki zł energia elektryczna i woda za wszystkie jednostki zł zakup usług remontowych zł w tym: budynek OSP Szymki zł, budynek OSP Michałowo zł zakup usług pozostałych razem wydano kwotę zł naprawa samochodów i innego sprzętu zł rozmowy telefoniczne, aparat stacjonarny i telefony komórkowe zł pozostałe wydatki: transport opału, szkolenia grupy reagowania, wyjazdy na zawody strażackie zł. różne opłaty i składki: badania lekarskie pracowników, ubezpieczenie samochodów i strażaków, badania techniczne zł odpisy na fundusz świadczeń socjalnych pracowników zł Planowane wydatki na Obronę Cywilną w wysokości zł wykorzystano w całości na: montaż 2 syren alarmowych na budynkach gminnych oraz przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie ćwiczeń OC. Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wydatki w tym rozdziale dotyczą poboru podatków i kosztów z tym związanych planowane wydatki zł zrealizowano tj. 59,81%. Prowizja za inkaso dla sołtysów to wydatek w wysokości zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu: nakazów płatniczych, papieru komputerowego, druków, znaczków pocztowych, zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysów, wydatki ogółem zł. Dział Obsługa długu publicznego Zaplanowane wydatki w wysokości zł na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań) wykorzystano w wysokości zł, tj, 51,23 % Dział 758 Różne rozliczenia finansowe 6

7 Na podstawie pisma Ministra Finansów i przedstawionej kalkulacji o podstawowych dochodach Gminy, naliczono wpłatę przez gminę do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej na rok 2005w wysokości zł, w ratach miesięcznych przekazano do końca czerwca zł. Pozostała w budżecie nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Planowane wydatki budżetowe w dziale Oświaty na 2005 rok po zmianach wynoszą zł, wykonanie za okres sprawozdawczy zł ( 48,11%). Wydatki są związane z funkcjonowaniem sieci szkół i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy, kosztami dowożenia dzieci, dotacją dla Gminnego Przedszkola w Michałowie, inwestycjami w zakresie oświaty, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Plan wydatków wszystkich gminnych szkół podstawowych wynosi zł, wydatki wykonano w wysokości zł tj. 46,12 %. Wydatki Szkoły Podstawowej w Michałowie Plan wydatków zł - wykonanie zł, tj. 47,22 %. wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń zł, z tego m.in.: dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli ( zł), sorty mundurowe (170 zł), środki czystości (1 815 zł) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym zł wynagrodzenie z tytułu umów zleceń zł zakup materiałów i wyposażenia ogółem zł olej opałowy zł zestaw komputerowy zł sprzęt sportowy zł oprogramowanie zł materiały różne, rzemieślnicze do bieżących napraw, tusz do drukarek, benzyna do koszenia trawy, urządzenie do montażu sieci komputerowej i inne zł pomoce naukowe, kasety i książki zł energia elektryczna i woda zł usługi materialne i niematerialne ogółem: zł usługi transportowe zł inne usługi (w tym: telef., intern., naprawy, badania profilaktyczne,prowizje bankowe, MPO, skrytka poczt, oprawa Dz. U., szkolenia prac. Administracji, prenumerata) zł usługi serwisowe zł pomiar elektryczny, dozór techniczny szkoły, przegląd przewodów kominowych, wałowanie boiska szkolnego, przegląd i uzupełnienie sprzętu przeciwpożarowego zł delegacje służbowe zł ZFŚS zł zakup trybun do sali gimnastycznej zł wydatki dot. wykonania bieżni i skoczni zł Szkoła Podstawowa w Szymkach Plan zł, wykonanie zł, tj. 46,14%. wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie zł, środki czystości, sorty mundurowe razem zł) wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki pochodne od wynagrodzeń zł 7

8 artykuły biurowe, zdjęcia do kroniki, wyposażenie,węgiel zakupiono na sumę zł największy wydatek to zakup opału do ogrzewania szkoły zł artykuły biurowe zł drukarka i dysk do komputera zł książki i pomoce naukowe zł faktury za energię elektryczną i wodę zł usługi materialne i niematerialne zł usługi transportowe zł opł. za naukę j. angielskiego zł przegląd przewodów kominowych zł inne usługi (telekomunik.,naprawy, prowizje bankowe ubezpieczenie szkoły, szkolenia, prenumeraty) zł usługi grzewcze zł delegacje zł ZFŚS zł Szkoła Podstawowa w Nowej Woli Plan wydatków na 2005 r. w tej placówce wynosi zł - wykonanie zł, tj. 40,94 %. wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń zł dodatki mieszkaniowe i wiejskie zł środki czystości,bhp, sorty mund zł Wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki pochodne od wynagrodzeń, ogółem: zł materiały i wyposażenie zł węgiel zł mat. biurowe i rzemieśln., paliwo do kosiarki,art. Szkolne zł nagrywarka zł pomoce naukowe i książki zł energia i woda zł usługi materialne i niematerialne zł usługi transportowe zł usługi grzewcze zł inne usługi (m. in. telekom., prowizje bank) zł delegacje służbowe zł ZFŚS zł W dziale oświaty realizowana jest także inwestycja Budowa Międzygminnego Centrum rehabilitacji (basenu), wydatkowano zł na opłacenie kosztów projektu. Koszty dowożenia dzieci do szkół to wydatek w wysokości zł. Gimnazjum w Michałowie Plan wydatków budżetowych na rok zł, wykonanie zł, tj. 44,26 % wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie zł, środki BHP prac. 753 zł) wynagrodzenia, wynagrodzenie roczne oraz składki pochodne zł ubezpieczenie zdrowotne opłacane za uczennicę zł materiały i wyposażenie zł w tym: wyposażenie zł, materiały biurowe, rzemieśln. Art.szkolne zł) pomoce naukowe i książki zł usługi materialne i niematerialne zł (usługi transportowe, prowizje bankowe, prenumeraty, opłaty telekom., oprawa Dz. U., badania okresowe, naprawy, usługa serwisowa) 8

9 delegacje służbowe zł ZFŚS zł Wydatki budżetowe oddziałów przedszkolnych Szymki - plan zł, wykonanie zł 44,42% dodatki mieszkaniowe i wiejskie zł wynagrodzenia, wynagrodzenie roczne, składki pochodne od wynagrodzeń zł materiały i wyposażenie zł ZFŚS zł Nowa Wola Plan zł, wykonanie zł - 44,98% dodatki mieszkaniowe i wiejskie zł wynagrodzenia, wynagrodzenie roczne, składki pochodne od wynagrodzeń zł materiały zł ZFŚS zł Dotacja dla Gminnego Przedszkola przekazano kwotę zł, z planowanych zł. Wydatki na cele zdrowotne nauczycielom i związane z dokształcaniem nauczycieli. Wydatki wykonano w wysokości zł, wykonano zł. W Szkole Podstawowej w Michałowie nauczycielom wypłacono: z funduszu zdrowotnego na poratowanie zdrowia zł dopłata do czesnego zł wyjazdy na szkolenia i opłaty za szkolenia zł Szkoła Podstawowej w Szymkach dopłata do czesnego zł delegacje za wyjazdy na studia i szkolenia,opłaty za szkolenia zł Szkoła Podstawowa w Nowej Woli wyjazdy na konferencje zł Gimnazjum w Michałowie dopłata do czesnego zł delegacje i opłaty za szkolenia zł Przedszkole w Michałowie dopłata do czesnego zł Dział 851 Ochrona zdrowia W budżecie Gminy zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości zł wykonanie zł tj. 42,49%. Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Zarządem Powiatu dotyczącym utrzymania laboratorium w Michałowie przekazano zł. na zakup materiałów wydano kwotę zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia umożliwiającego korzystanie z pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Szymkach przez osoby niepełnosprawne oraz doposażenie obiektu. energia elektryczna i woda zł z usług pozostałych opłacono wydatek za nocleg dla lekarzy przeprowadzających bezpłatne badania mieszkańców naszej gminy w wysokości 89 zł, zwrot kosztów podróży kobietom na badania mammogrficzne 20 zł. Razem wydatki na ochronę zdrowia zł. Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki w tym rozdziale dotyczą szeroko rozumianej profilaktyki związanej z przeciwdziałanie alkoholizmowi, pomocą dla rodzin patologicznych. Wydatki za I półrocze 2005 ogółem: zł 1. Zmniejszanie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież poprzez: 9

10 Wdrażanie programów profilaktycznych i metod uczenia podstaw i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu - szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie zł 2. Zmniejszenie ilości nowych przypadków uzależnienia: Zakup materiałów do przeprowadzenia programu profilaktycznego w świetlicach wiejskich 650 zł Organizacja ferii zimowych pod hasłem zdrowego stylu życia zł Zakup upominków i nagród na imprezy o charakterze sportowych i kulturalnym dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych promujących zdrowy styl życia zł Zakup spektaklów profilaktycznych zł 3.Zmniejszenie śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych: Wyposażenie Punktu Konsultacyjnego (prenumeraty, książki) 287 zł Praca w Punkcie Konsultacyjnym zł Dofinansowanie szkolenia w celu prowadzenia punktu konsultacyjnego 700 zł Zwrot kosztów podróży na terapię grupową 103 zł Zwrot kosztów leczenia w poradni w Białymstoku zł Szkolenie członków GKRPA 189 zł Opłata za opinie sporządzone przez biegłych sądowych w sprawach o przymusowe leczenie odwykowe 357 zł 4.Zmniejszanie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego przemocy i zaniedbań: Udzielanie pomocy materialnej i finansowej rodzinom patologicznym dożywianie dzieci zł 5.Tworzenie bazy organizacyjnej dla realizacji programu: Zakup materiałów biurowych papier, znaczki pocztowe, pieczątki itp. 269zł Wynagrodzenie członków komisji zł Wynagrodzenie osoby sprawującej nadzór techniczny na pracami GKRPA, (płaca, ZUS, ubezpieczenie) zł Opłata RTV 180 zł Zakup artykułów spożywczych 346 zł Podróże służbowe członków komisji 29 zł Dział 853 Opieka społeczna Plan wydatków po zmianach wynosi zł, wydatki wykonano w wysokości zł tj. 43,49%. Rozdz W rozdziale tym dokonywane są wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych. Wydatkowano zł. Realizowane też są wydatki związane z prowadzeniem tego zadania tj częściowe wynagrodzenie dla pracownika, pochodne od wynagrodzenia oraz wydatki na zakup materiałów zł. Ogółem wydatki do końca II kwartału kształtowały się w wysokości zł, sfinansowane w całości z dotacji celowej. Rozdz W rozdziale tym dokonywane są wydatki na składki zdrowotne dla osób mających uprawnienia do otrzymywania zasiłków stałych (wypłacono 496 świadczeń dla 90 osób na kwotę zł) oraz niektórych świadczeń rodzinnych (wypłacono 32 świadczenia dla 8 osób na kwotę zł. Ogółem w rozdziale tym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 98 osób, zrealizowano 528 świadczeń na kwotę zł. Przekazane środki w wysokości zł nie zostały w całości zrealizowane do 30 czerwca, gdyż dotyczą rozliczenia składek za miesiąc marzec i zostały wydatkowane w całości kwoty przekazanej z początkiem miesiąca lipca. Rozdz zadania zlecone gminie 10

11 W rozdziale tym dokonywano wypłat zasiłków stałych. Z tej formy pomocy w I półroczu br korzystało w ramach wydanych decyzji administracyjnych 99 osób. Wypłacono 534 świadczenia na ogólna kwotę zł. Przekazane środki finansowe w kwocie zł zostały wykorzystane w 99,3%. Rozdz dotacja do zadań własnych gminy W tym rozdziale realizowana była pomoc w formie zasiłku okresowego. Z tej formy skorzystało w okresie od stycznia do końca czerwca 2005 roku 110 rodzin. Przyznano 466 świadczeń na kwotę zł Przekazane środki w kwocie zł i zostały wykorzystane w 92,6%. Rozdz zadania własne gminy W rozdziale tym realizowana była pomoc w formie jednorazowych zasiłków celowych, której udzielono 233 osobom (401 świadczeń) i specjalnych zasiłków jednorazowych, których udzielono 64 osobom (196 świadczenia). Na w/w formy pomocy przeznaczono zł Rozdz dodatki mieszkaniowe Ogółem w rozdziale za okres I VI 2005 wydatkowano zł Z ogólnej kwoty przekazano na rzecz lokali mieszkalnych tworzących zasób gminy zł (331 świadczenia dla 66 rodzin), na rzecz lokali mieszkalnych spółdzielczych zł (174 świadczeń dla 30 rodzin) oraz na rzecz innych lokali mieszkalnych zł (313 świadczeń dla 59 rodzin). Wypłacane dodatki mieszkaniowe przyznano w zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych w ramach decyzji administracyjnych. Rozdz dotacja do zadań własnych gminy W ramach tego rozdziału finansowane było w okresie I VI 2005 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 osób zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie na kwotę zł Przekazana dotacja w wysokości zł została w całości wykorzystana. Rozdz zadania własne gminy W ramach tego rozdziału zabezpieczone było wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla 8 osób, w tym dla 6 osób realizujących usługi opiekuńcze. W ramach tego rozdziału finansowane były także wydatki związane z utrzymaniem ośrodka tj. zakup materiałów i wyposażenia, usług, podróże służbowe krajowe. Ogółem w tym rozdziale wydatkowano w okresie I VI 2005 zł Rozdz specjalistyczne usługi opiekuńcze W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z zatrudnieniem dwóch osób (opiekunek) w pełnym wymiarze czasu pracy, które realizują pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Tą formą pomocy objęte są cztery osoby, z których trzy osoby są chore psychicznie, natomiast jedna osoba jest osobą upośledzoną umysłowo w stopniu znacznym. W okresie I VI 2005 zrealizowano świadczeń. Wydatki w tym zakresie wyniosły zł. Przekazane środki finansowe w wysokości zł i zostały wykorzystane w 88,7%. Rozdz W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z realizacją programu posiłek dla potrzebujących. Na realizację zadania ogółem wydatkowano zł w ramach własnych gminy, w tym z dotacji celowej na ten cel przeznaczono środki w kwocie zł Tą formą pomocy objęto 237 osób, którym wydano posiłków. Dział 854 Edukacja opieka wychowawcza Ogółem plan wydatków w tym dziale zł, wykonanie zł. Świetlice szkolne Świetlica przy Szkole Podstawowej w Michałowie Plan po zmianie zł, wykonanie zł (42,45%) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń zł 11

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 maja 2007 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY 1030 Nr V/21/07 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Skórzec za 2012 rok. Rada Gminy w Skórcu Uchwałą Nr X/76/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku uchwaliła budżet Gminy na 2012 rok w kwocie: a) po stronie dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za 2006 rok Na podstawie art. 199 ust.1, pkt 1, ust.2)

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2014 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 11 sierpnia 2014 roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK DOCHODY : Plan dochodów budżetu ogółem w kwocie 9.562.976,70 zł wykonano w kwocie 9.645.666,52 zł tj. 100,9 % z tego:

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 i art. 61 ust 2

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 10 września 2014 r. Poz. 3072 ZARZĄDZENIE NR 308/14 BURMISTRZA CIECHANOWCA. z dnia 21 marca 2014 r.

Białystok, dnia 10 września 2014 r. Poz. 3072 ZARZĄDZENIE NR 308/14 BURMISTRZA CIECHANOWCA. z dnia 21 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 10 września 2014 r. Poz. 3072 ZARZĄDZENIE NR 308/14 BURMISTRZA CIECHANOWCA z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok

B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok Projekt Budżet gminy Kołbaskowo na 2011 rok zakłada dochody w wysokości 43.958.271 zł, zaś wydatki 52.821.349 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007 Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007 Budżet Gminy Rawa Mazowiecka po stronie dochodów po dokonanych zmianach

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego sierpień 2005 roku I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2010 WÓJTA GMINY NIECHLÓW z dnia 19 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2010 WÓJTA GMINY NIECHLÓW z dnia 19 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2010 WÓJTA GMINY NIECHLÓW z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Niechlów za rok 2009. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁUKTA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUKTA. ZA ROK 2012r

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁUKTA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUKTA. ZA ROK 2012r SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁUKTA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUKTA ZA ROK 2012r Budżet Gminy Łukta na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy dnia 29 grudnia 2011r. Uchwałą Nr XV/76/2011 w kwotach: - dochody

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435 ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 listopada 2010 r. Nr 209 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 3247 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 61A/2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo