Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń Podstawowe dochody podatkowe gminy ogółem za okres sprawozdawczy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń 1 2 3 4 Podstawowe dochody podatkowe gminy ogółem 5 543 415 329 044 344 476. za okres sprawozdawczy"

Transkrypt

1 INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu gminy Michałowo za I półrocze 2005 roku Budżet na 2005 rok uchwalony został przez Radę Gminy Michałowo dnia 28 grudnia 2004 r. uchwałą nr XXVII/173/04 i zamykał się po stronie dochodów kwotą zł, a po stronie wydatków kwotą zł. Przychody określono na kwotę zł, na co składa się nadwyżka budżetowa z lat biegłych. Natomiast rozchody w wysokości zł przeznaczono na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. W pierwszym półroczu 2005 roku plan dochodów budżetu gminy był korygowany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, według stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. został zwiększony o kwotę zł, w tym: 1. Zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych, własnych i realizowanych na podstawie porozumień łącznie o kwotę: zł, w tym: a. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie o kwotę zł na wypłatę zasiłków stałych b. dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin łącznie o kwotę zł, w tym na: sfinansowanie realizacji rządowego programu Posiłek dla potrzebujących zł wyprawkę szkolną obejmującą podręczniki szkolne o zł pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych zł. 2. Na podstawie informacji Ministra Finansów zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o zł 3. Inne dochody zwiększono na łączną kwotę zł, na którą składają się: a. darowizna na kwotę zł b. wpływy z tytułu opłaty produktowej na kwotę zł c. środki na sfinansowanie wyposażenia bojowego dla jednostki OSP zł d. środki na dofinansowanie organizacji samorządowej imprezy rekreacyjnej zł W trakcie I półrocza 2005 roku plan wydatków został zwiększony o zł co wynikało ze zwiększenia planu dochodów o kwotę zł oraz przychodów o kwotę zł. Źródło sfinansowania deficytu w kwocie zł stanowią: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie zł, kredyt bankowy w wysokości oraz pożyczki w wysokości zł. Po wprowadzeniu wyżej omówionych zmian plan budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2005 r. wyniósł po stronie dochodów zł i został zrealizowany w kwocie zł, tj. w 51,35 %. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % - dochody własne ,52 - dotacje celowe na: * zadania zlecone gminie ,61 51,57 * zadania własne gminy ,79 - subwencja ogólna w tym: ,51 * część oświatowa subwencji ogólnej ,54 * część równoważąca subwencji ogólnej ,00 Razem ,35 1

2 Dochody własne gminy według źródeł ich pochodzenia przedstawia tabela: Wyszczególnienie Plan Wykonanie 3:2 % Dochody ogółem: ,35 Dochody własne z tego: ,52 Udziały w budżecie państwa we wpływach z podatku dochodowego: - osób prawnych - osób fizycznych , ,71 92,63 Podatek rolny ,77 Podatek od nieruchomości ,79 Podatek leśny ,94 Podatek od środków transportowych ,51 Podatek od działalności gospod.(karta podatk.) ,60 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,06 Wpływy z opłaty skarbowej ,19 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,63 Pozostałe dochody ,36 W skład pozostałych dochodów wchodzą wszystkie uzyskane dochody poza podatkami tzn.: wpływy z mienia komunalnego, Z dochodów własnych najwyższy udział w strukturze dochodów własnych zrealizowanych ogółem ( ) miał podatek od nieruchomości 77,39%. Pozostałe dochody o najwyższym udziale to: podatek rolny 4,68 % odsetki bankowe od zdeponowanych lokat ( zł) 2,27 % podatek leśny 2,24 % odsetki od nieterminowych opłat (5 668zł) 0,10% wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1,05% dochody z majątku Gminy (wieczyste użytkowanie gruntów, czynsz dzierżawny, sprzedaż nieruchomości) 1,90% Planowe wpływy związane z obrotem mieniem komunalnym za rok zł wykonanie zł tj. w stosunku do planu 19,67% z tytułu: opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zł Uzyskano dochody z tytułu sprzedaży: 4 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie i pozostałymi składnikami o wartości zł działek na terenie Michałowo, Nowej Woli, Bachur i Dublan o łącznej wartości zł Spłaty rat za wykupione w latach ubiegłych lokale na kwotę zł. Na poziom realizacji dochodów własnych ma decydujący wpływ wysokość stawek podatkowych obowiązujących w Gminie oraz wielkość udzielonych w okresie sprawozdawczym ulg, zwolnień i umorzeń ich skutki prezentuje tabela: Wyszczególnienie Wykonanie za okres sprawozdawczy Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń Podstawowe dochody podatkowe gminy ogółem z tego: podatek rolny

3 podatek od nieruchomości podatek leśny podatek od środków transp pozostałe doch.podatkowe Z zaplanowanych w budżecie (po zmianach) przychodów w kwocie zł zrealizowano: 1. z osiągniętej skumulowanej nadwyżki budżetowej kwocie zł w wydatki zaangażowano kwotę zł 2. z planowanych przychodów z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości zł zrealizowano: a) Kredyt w Banku Spódzielczym w Białymstoku na termomodernizację budynków komunalnych w Michałowie w kwocie zł. b) Pożyczka z WFOŚ w Białymstoku na rekultywację składowiska odpadów stałych w Pieńkach w kwocie zł. W okresie sprawozdawczym spłacono raty kapitałowe zadłużenia w kwocie zł i uzyskano premię termomodernizacyjną z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie ,87 zł. Zadłużenie gminy z na dzień 30 czerwca 2005 wynosi zł (łącznie z zobowiązaniami z lat biegłych). Plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł zł. Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie zł tj. 41,3 % w stosunku do zaplanowanych z tego: wydatki bieżące zł wydatki inwestycyjne zł Z wydatków bieżących na wynagrodzenia pracowników wszystkich działów (wraz oświatą), składki pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano razem zł stanowi 28,46 % wydatków w stosunku do wykonania wydatków budżetu ogółem. Wydatki bieżące wykonano w 41,03%, natomiast inwestycyjne w 42,54% w stosunku do planu. Część zadań inwestycyjnych zostało rozpoczęte i będą kontynuowane w II półroczu Realizacja planowanych wydatków przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo W ramach tego działu przekazano Izbie Rolniczej środki zł z tytułu odpisów 2% od wpływów podatku rolnego osób fizycznych i prawnych oraz 609 zł wydano na opłacenie rachunków dotyczących odłowu i utrzymania bezpańskich zwierząt. Z planowanych środków na zadnia inwestycyjne wydatkowano 3,33 % tj zł na prace przygotowawcze związane z budową na ternie gminy: wodociągów, kanalizacji sanitarnej oraz zbiornika retencyjnego (dokumentacja, projekty, uzgodnienia). Ogółem w dziale wydatkowano w okresie sprawozdawczym zł. Dział 600 Transport i łączność Planowane wydatki w tym dziale po zmianach wynoszą zł, wykonanie zł co stanowi 21,43 %. Z ogólnego planu wydatków w okresie sprawozdawczym wykonano: Przekazano dla Starostwa Powiatowego w formie dotacji zł na dofinansowanie modernizacji drogi w miejscowości Suszcza. z usług remontowych opłacono: bieżący remont dróg gminnych (Imszar Rabinówna, Leonowicze Kazimierowo, Cisówka, Kolonia Cisówka, ul. Wyręby) oraz bieżące równanie dróg gminnych, ogółem zł 3

4 ułożenie chodnika na ulicy Żwirki Wigury zł projekt dotyczący drogi Planty Odnoga zł zafakturowano i opłacono wykonane prace na ul 3 Maja na kwotę zł projekt techniczny ul. Słonecznej w Michałowie zł zakończono remont ul Piaskowej i Rolniczej koszt zł Razem usługi remontowe plan zł wykonanie zł tj. 14,97%. Wydatki bieżące w zakresie pozostałych usług na drogach razem zł w tym: odśnieżanie dróg, ulic i chodników w Michałowie oraz ich posypywanie piaskiem w okresie zimowym (usługi świadczone są przez miejscowy ZGK i M w Michałowie). W dziale dróg gminnych poza wydatkiem bieżącym było planowane zadanie inwestycyjne budowa drogi do miejscowości Sokole o wartości zł. Inwestycja została zakończono. Do końca czerwca opłacono faktury w wysokości zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Planowane wydatki zł, wykonane za okres sprawozdawczy zł tj. 74,84%. Z tego: Dotacja dla ZGK i M na wydatki bieżące w zakresie mieszkaniówki i usług komunalnych planowana zł, przekazano zł tj. 50,0 %. Gospodarka gruntami i nieruchomościami Planowane wydatki zł wykonanie zł 46,25% dotyczą: kosztów energii elektrycznej w budynkach gminnych: świetlica Hieronimowo, Pieńki, Sokole, Topolany zł wydatki dotyczące remontu świetlicy w Pieńkach (zakup materiałów i utylizacja eternitu) razem zł koszty związane z obrotem mieniem komunalnym, dotyczą wyceny działek i nieruchomości, podziału działek, wyrysów i wypisów, opłat za akty notarialne, kosztów ogłoszeń łączny koszt zł zakup nieruchomości na ulicy Fabrycznej z przeznaczeniem na adaptację na mieszkania socjalne zł Pozostała działalność Zakończono zadanie inwestycyjne Termomodernizacja obiektów komunalnych. Zmodernizowano budynki Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, Ośrodka Zdrowia, Gminnego Przedszkola. Łączny koszt poniesiony w 2005 roku zł. Dział 710 Działalność usługowa Planowane wydatki zł, wykonane za okres sprawozdawczy zł tj. 45,72 %. Wykonano część prac polegających na przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego Michałowa i opłacono rachunki w wysokości zł. Pozostałe wydatki dotyczą przygotowania dokumentacji do zadań inwestycyjnych na lata przyszłe, wykonanie usług na kwotę zł. Dział 750 Administracja publiczna Ogółem zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota zł, wykonanie zł tj. 55,11 %. Na realizację zadań zleconych z planowanych otrzymano dotację zł wydatkowano w całości. Rada Gminy Plan roczny zł wykonanie zł tj. 37,27%: Diety za udział w posiedzeniach Rady, Komisjach radnym i sołtysom zł Zakup materiałów: prenumerata czasopism, materiały biurowe (papier ksero) oraz napoje chłodzące, herbata, kawa na posiedzenia razem wydano zł Zakup usług pozostałych zł 4

5 Urząd Gminy Planowana kwota zł wykonanie zł tj. 56,76%. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Urzędzie wraz z Wójtem łącznie ze składkami pochodnymi od wynagrodzeń i nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi razem zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzn. 13 stka za rok ubiegły zł. zakup artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata) zł wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (za tworzenie stron BIP Urzędu, wydanie opinii prawnej, wykład) zł zakup materiałów i wyposażenia razem wydano zł z tego: zakup znaczków pocztowych do przesyłek o wartości zł zakupiono odkurzacz o wartości zł zakup 2 par drzwi wejściowych wraz z materiałami do ich montażu zł oprogramowanie: Norton aktualizacja, dodatkowe stanowisko do kadr, program do tworzenia stron Internetowych (dla potrzeb BIP) zł na prenumeratę czasopism, dzienniki ustaw, poradników i aktualizacji, książek wydatkowano zł druki i materiały biurowe zł drobny sprzęt i wyposażenie do biura zł pozostałe: środki czystości, materiały do bieżących napraw zł zakup energii elektrycznej i wody zł pozostałe usługi i poniesione wydatki razem zł w tym: obsługa prawna Urzędu (umowa z kancelarią Prawną) zł sprzątanie pomieszczeń Urzędu Gminy zł program LEX Delta Opłata roczna za abonament zł opłata roczna utrzymane domeny (Internet) zł udział pracowników w szkoleniach zł konserwacja oprogramowania przez firmę ZETO Białystok zł rozmowy telefoniczne (w tym pakiet za stały dostęp do Internetu) zł naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i biurowego, naprawa oprogramowania, przegląd i konserwacja kserokopiarek zł prowizja bankowa za obsługę r ku oraz od obrotów dziennych oraz inne drobne usługi zł podróże służbowe pracowników wraz z ryczałtem Wójta za wyjazdy w teren własnym samochodem razem zł różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynki i sprzętu Urzędu, okresowe badania lekarskie pracowników, wpłata na Stowarzyszenie Księgowych zł odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników zł zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego oprogramowania (3 zestawy komputerowe wraz z drukarkami oraz oprogramowanie) zł Promocja gminy Realizowane wydatki w zakresie promocji Gminy poprzez organizację imprez rekreacyjnych, turnieje, udział w targach i prezentacjach, w wysokości zł za okres sprawozdawczy: na zakup materiałów w tym zakresie wydano kwotę zł, w tym: zakupiono 2 namioty reklamowe zł mapy turystyczne gminy Michałowo kwota zł kalendarze zł znaczki z herbem gminy zł okładki z nazwą Gminy i herbem o wartości zł koszty prezentacji w katalogu Zielone płuca Polski zł 5

6 nagrody i i upominki na dla uczestników imprez i konkursów, artykuły spożywcze na poczęstunek spotkanie Sybiraków, Agrokresów, targi w Warszawie, przegląd Gmin Województwa Podlaskiego, oraz koszty pozostałe razem zł usługi pozostałe na kwotę zł tj. (wynajem autokaru na prezentację do Warszawy, koszty organizacji powitania Nowego Roku, zamieszczenie tekstów reklamujących gminę w prasie) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W tym dziale planowane wydatki dotyczą finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych i Obrony cywilnej plan wynosi zł wykonanie zł tj. 65,33%. Poniesione wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości zł, w tym: wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i 13 tką razem zł środki BHP- mydło, herbata, ręczniki zł ekwiwalent strażakom za udział w akcjach gaśniczych zł zakup materiałów wyposażenia razem wydano kwotę zł z tego zakupiono: olej opałowy do ogrzewania remizy w Jałówce oraz węgiel do Michałowa razem wartość zł zakup skanera i oprogramowania zł ubrania ochronne dla strażaków ochotników, hełmy strażackie, mundury, latarki razem wydatek zł tankowanie samochodów (olej, benzyna) zł środek pianotwórczy do gaszenia pożarów zł części zamienne do naprawy samochodów i opony zł pozostałe wydatki zł energia elektryczna i woda za wszystkie jednostki zł zakup usług remontowych zł w tym: budynek OSP Szymki zł, budynek OSP Michałowo zł zakup usług pozostałych razem wydano kwotę zł naprawa samochodów i innego sprzętu zł rozmowy telefoniczne, aparat stacjonarny i telefony komórkowe zł pozostałe wydatki: transport opału, szkolenia grupy reagowania, wyjazdy na zawody strażackie zł. różne opłaty i składki: badania lekarskie pracowników, ubezpieczenie samochodów i strażaków, badania techniczne zł odpisy na fundusz świadczeń socjalnych pracowników zł Planowane wydatki na Obronę Cywilną w wysokości zł wykorzystano w całości na: montaż 2 syren alarmowych na budynkach gminnych oraz przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie ćwiczeń OC. Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wydatki w tym rozdziale dotyczą poboru podatków i kosztów z tym związanych planowane wydatki zł zrealizowano tj. 59,81%. Prowizja za inkaso dla sołtysów to wydatek w wysokości zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu: nakazów płatniczych, papieru komputerowego, druków, znaczków pocztowych, zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysów, wydatki ogółem zł. Dział Obsługa długu publicznego Zaplanowane wydatki w wysokości zł na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań) wykorzystano w wysokości zł, tj, 51,23 % Dział 758 Różne rozliczenia finansowe 6

7 Na podstawie pisma Ministra Finansów i przedstawionej kalkulacji o podstawowych dochodach Gminy, naliczono wpłatę przez gminę do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej na rok 2005w wysokości zł, w ratach miesięcznych przekazano do końca czerwca zł. Pozostała w budżecie nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Planowane wydatki budżetowe w dziale Oświaty na 2005 rok po zmianach wynoszą zł, wykonanie za okres sprawozdawczy zł ( 48,11%). Wydatki są związane z funkcjonowaniem sieci szkół i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy, kosztami dowożenia dzieci, dotacją dla Gminnego Przedszkola w Michałowie, inwestycjami w zakresie oświaty, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Plan wydatków wszystkich gminnych szkół podstawowych wynosi zł, wydatki wykonano w wysokości zł tj. 46,12 %. Wydatki Szkoły Podstawowej w Michałowie Plan wydatków zł - wykonanie zł, tj. 47,22 %. wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń zł, z tego m.in.: dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli ( zł), sorty mundurowe (170 zł), środki czystości (1 815 zł) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym zł wynagrodzenie z tytułu umów zleceń zł zakup materiałów i wyposażenia ogółem zł olej opałowy zł zestaw komputerowy zł sprzęt sportowy zł oprogramowanie zł materiały różne, rzemieślnicze do bieżących napraw, tusz do drukarek, benzyna do koszenia trawy, urządzenie do montażu sieci komputerowej i inne zł pomoce naukowe, kasety i książki zł energia elektryczna i woda zł usługi materialne i niematerialne ogółem: zł usługi transportowe zł inne usługi (w tym: telef., intern., naprawy, badania profilaktyczne,prowizje bankowe, MPO, skrytka poczt, oprawa Dz. U., szkolenia prac. Administracji, prenumerata) zł usługi serwisowe zł pomiar elektryczny, dozór techniczny szkoły, przegląd przewodów kominowych, wałowanie boiska szkolnego, przegląd i uzupełnienie sprzętu przeciwpożarowego zł delegacje służbowe zł ZFŚS zł zakup trybun do sali gimnastycznej zł wydatki dot. wykonania bieżni i skoczni zł Szkoła Podstawowa w Szymkach Plan zł, wykonanie zł, tj. 46,14%. wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie zł, środki czystości, sorty mundurowe razem zł) wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki pochodne od wynagrodzeń zł 7

8 artykuły biurowe, zdjęcia do kroniki, wyposażenie,węgiel zakupiono na sumę zł największy wydatek to zakup opału do ogrzewania szkoły zł artykuły biurowe zł drukarka i dysk do komputera zł książki i pomoce naukowe zł faktury za energię elektryczną i wodę zł usługi materialne i niematerialne zł usługi transportowe zł opł. za naukę j. angielskiego zł przegląd przewodów kominowych zł inne usługi (telekomunik.,naprawy, prowizje bankowe ubezpieczenie szkoły, szkolenia, prenumeraty) zł usługi grzewcze zł delegacje zł ZFŚS zł Szkoła Podstawowa w Nowej Woli Plan wydatków na 2005 r. w tej placówce wynosi zł - wykonanie zł, tj. 40,94 %. wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń zł dodatki mieszkaniowe i wiejskie zł środki czystości,bhp, sorty mund zł Wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki pochodne od wynagrodzeń, ogółem: zł materiały i wyposażenie zł węgiel zł mat. biurowe i rzemieśln., paliwo do kosiarki,art. Szkolne zł nagrywarka zł pomoce naukowe i książki zł energia i woda zł usługi materialne i niematerialne zł usługi transportowe zł usługi grzewcze zł inne usługi (m. in. telekom., prowizje bank) zł delegacje służbowe zł ZFŚS zł W dziale oświaty realizowana jest także inwestycja Budowa Międzygminnego Centrum rehabilitacji (basenu), wydatkowano zł na opłacenie kosztów projektu. Koszty dowożenia dzieci do szkół to wydatek w wysokości zł. Gimnazjum w Michałowie Plan wydatków budżetowych na rok zł, wykonanie zł, tj. 44,26 % wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie zł, środki BHP prac. 753 zł) wynagrodzenia, wynagrodzenie roczne oraz składki pochodne zł ubezpieczenie zdrowotne opłacane za uczennicę zł materiały i wyposażenie zł w tym: wyposażenie zł, materiały biurowe, rzemieśln. Art.szkolne zł) pomoce naukowe i książki zł usługi materialne i niematerialne zł (usługi transportowe, prowizje bankowe, prenumeraty, opłaty telekom., oprawa Dz. U., badania okresowe, naprawy, usługa serwisowa) 8

9 delegacje służbowe zł ZFŚS zł Wydatki budżetowe oddziałów przedszkolnych Szymki - plan zł, wykonanie zł 44,42% dodatki mieszkaniowe i wiejskie zł wynagrodzenia, wynagrodzenie roczne, składki pochodne od wynagrodzeń zł materiały i wyposażenie zł ZFŚS zł Nowa Wola Plan zł, wykonanie zł - 44,98% dodatki mieszkaniowe i wiejskie zł wynagrodzenia, wynagrodzenie roczne, składki pochodne od wynagrodzeń zł materiały zł ZFŚS zł Dotacja dla Gminnego Przedszkola przekazano kwotę zł, z planowanych zł. Wydatki na cele zdrowotne nauczycielom i związane z dokształcaniem nauczycieli. Wydatki wykonano w wysokości zł, wykonano zł. W Szkole Podstawowej w Michałowie nauczycielom wypłacono: z funduszu zdrowotnego na poratowanie zdrowia zł dopłata do czesnego zł wyjazdy na szkolenia i opłaty za szkolenia zł Szkoła Podstawowej w Szymkach dopłata do czesnego zł delegacje za wyjazdy na studia i szkolenia,opłaty za szkolenia zł Szkoła Podstawowa w Nowej Woli wyjazdy na konferencje zł Gimnazjum w Michałowie dopłata do czesnego zł delegacje i opłaty za szkolenia zł Przedszkole w Michałowie dopłata do czesnego zł Dział 851 Ochrona zdrowia W budżecie Gminy zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości zł wykonanie zł tj. 42,49%. Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Zarządem Powiatu dotyczącym utrzymania laboratorium w Michałowie przekazano zł. na zakup materiałów wydano kwotę zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia umożliwiającego korzystanie z pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Szymkach przez osoby niepełnosprawne oraz doposażenie obiektu. energia elektryczna i woda zł z usług pozostałych opłacono wydatek za nocleg dla lekarzy przeprowadzających bezpłatne badania mieszkańców naszej gminy w wysokości 89 zł, zwrot kosztów podróży kobietom na badania mammogrficzne 20 zł. Razem wydatki na ochronę zdrowia zł. Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki w tym rozdziale dotyczą szeroko rozumianej profilaktyki związanej z przeciwdziałanie alkoholizmowi, pomocą dla rodzin patologicznych. Wydatki za I półrocze 2005 ogółem: zł 1. Zmniejszanie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież poprzez: 9

10 Wdrażanie programów profilaktycznych i metod uczenia podstaw i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu - szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie zł 2. Zmniejszenie ilości nowych przypadków uzależnienia: Zakup materiałów do przeprowadzenia programu profilaktycznego w świetlicach wiejskich 650 zł Organizacja ferii zimowych pod hasłem zdrowego stylu życia zł Zakup upominków i nagród na imprezy o charakterze sportowych i kulturalnym dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych promujących zdrowy styl życia zł Zakup spektaklów profilaktycznych zł 3.Zmniejszenie śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych: Wyposażenie Punktu Konsultacyjnego (prenumeraty, książki) 287 zł Praca w Punkcie Konsultacyjnym zł Dofinansowanie szkolenia w celu prowadzenia punktu konsultacyjnego 700 zł Zwrot kosztów podróży na terapię grupową 103 zł Zwrot kosztów leczenia w poradni w Białymstoku zł Szkolenie członków GKRPA 189 zł Opłata za opinie sporządzone przez biegłych sądowych w sprawach o przymusowe leczenie odwykowe 357 zł 4.Zmniejszanie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego przemocy i zaniedbań: Udzielanie pomocy materialnej i finansowej rodzinom patologicznym dożywianie dzieci zł 5.Tworzenie bazy organizacyjnej dla realizacji programu: Zakup materiałów biurowych papier, znaczki pocztowe, pieczątki itp. 269zł Wynagrodzenie członków komisji zł Wynagrodzenie osoby sprawującej nadzór techniczny na pracami GKRPA, (płaca, ZUS, ubezpieczenie) zł Opłata RTV 180 zł Zakup artykułów spożywczych 346 zł Podróże służbowe członków komisji 29 zł Dział 853 Opieka społeczna Plan wydatków po zmianach wynosi zł, wydatki wykonano w wysokości zł tj. 43,49%. Rozdz W rozdziale tym dokonywane są wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych. Wydatkowano zł. Realizowane też są wydatki związane z prowadzeniem tego zadania tj częściowe wynagrodzenie dla pracownika, pochodne od wynagrodzenia oraz wydatki na zakup materiałów zł. Ogółem wydatki do końca II kwartału kształtowały się w wysokości zł, sfinansowane w całości z dotacji celowej. Rozdz W rozdziale tym dokonywane są wydatki na składki zdrowotne dla osób mających uprawnienia do otrzymywania zasiłków stałych (wypłacono 496 świadczeń dla 90 osób na kwotę zł) oraz niektórych świadczeń rodzinnych (wypłacono 32 świadczenia dla 8 osób na kwotę zł. Ogółem w rozdziale tym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 98 osób, zrealizowano 528 świadczeń na kwotę zł. Przekazane środki w wysokości zł nie zostały w całości zrealizowane do 30 czerwca, gdyż dotyczą rozliczenia składek za miesiąc marzec i zostały wydatkowane w całości kwoty przekazanej z początkiem miesiąca lipca. Rozdz zadania zlecone gminie 10

11 W rozdziale tym dokonywano wypłat zasiłków stałych. Z tej formy pomocy w I półroczu br korzystało w ramach wydanych decyzji administracyjnych 99 osób. Wypłacono 534 świadczenia na ogólna kwotę zł. Przekazane środki finansowe w kwocie zł zostały wykorzystane w 99,3%. Rozdz dotacja do zadań własnych gminy W tym rozdziale realizowana była pomoc w formie zasiłku okresowego. Z tej formy skorzystało w okresie od stycznia do końca czerwca 2005 roku 110 rodzin. Przyznano 466 świadczeń na kwotę zł Przekazane środki w kwocie zł i zostały wykorzystane w 92,6%. Rozdz zadania własne gminy W rozdziale tym realizowana była pomoc w formie jednorazowych zasiłków celowych, której udzielono 233 osobom (401 świadczeń) i specjalnych zasiłków jednorazowych, których udzielono 64 osobom (196 świadczenia). Na w/w formy pomocy przeznaczono zł Rozdz dodatki mieszkaniowe Ogółem w rozdziale za okres I VI 2005 wydatkowano zł Z ogólnej kwoty przekazano na rzecz lokali mieszkalnych tworzących zasób gminy zł (331 świadczenia dla 66 rodzin), na rzecz lokali mieszkalnych spółdzielczych zł (174 świadczeń dla 30 rodzin) oraz na rzecz innych lokali mieszkalnych zł (313 świadczeń dla 59 rodzin). Wypłacane dodatki mieszkaniowe przyznano w zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych w ramach decyzji administracyjnych. Rozdz dotacja do zadań własnych gminy W ramach tego rozdziału finansowane było w okresie I VI 2005 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 osób zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie na kwotę zł Przekazana dotacja w wysokości zł została w całości wykorzystana. Rozdz zadania własne gminy W ramach tego rozdziału zabezpieczone było wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla 8 osób, w tym dla 6 osób realizujących usługi opiekuńcze. W ramach tego rozdziału finansowane były także wydatki związane z utrzymaniem ośrodka tj. zakup materiałów i wyposażenia, usług, podróże służbowe krajowe. Ogółem w tym rozdziale wydatkowano w okresie I VI 2005 zł Rozdz specjalistyczne usługi opiekuńcze W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z zatrudnieniem dwóch osób (opiekunek) w pełnym wymiarze czasu pracy, które realizują pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Tą formą pomocy objęte są cztery osoby, z których trzy osoby są chore psychicznie, natomiast jedna osoba jest osobą upośledzoną umysłowo w stopniu znacznym. W okresie I VI 2005 zrealizowano świadczeń. Wydatki w tym zakresie wyniosły zł. Przekazane środki finansowe w wysokości zł i zostały wykorzystane w 88,7%. Rozdz W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z realizacją programu posiłek dla potrzebujących. Na realizację zadania ogółem wydatkowano zł w ramach własnych gminy, w tym z dotacji celowej na ten cel przeznaczono środki w kwocie zł Tą formą pomocy objęto 237 osób, którym wydano posiłków. Dział 854 Edukacja opieka wychowawcza Ogółem plan wydatków w tym dziale zł, wykonanie zł. Świetlice szkolne Świetlica przy Szkole Podstawowej w Michałowie Plan po zmianie zł, wykonanie zł (42,45%) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń zł 11

12 (dodatki mieszk. i wiejskie, sorty mundurowe, środki czystości) wynagrodzenia zł materiały i wyposażenie zł (gry i piłki 733 zł, wyposażenie 420 zł) gaz zł usługi (konserwacja dźwigu, dzierżawa zbiorn. gazowego, usługi transp zł delegacje służbowe zł ZFŚS zł Świetlica w Szymkach Plan po zmianie zł, wykonanie zł (42,73%) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń zł wynagrodzenia, wynagrodzenie roczne i składki pochodne zł materiały zł pomoce naukowe zł gaz zł ZFŚS zł W ramach tego działu zaplanowane są także wydatki związane z pomocą stypendialną dla uczniów najuboższych. Przekazana dotacja w wysokości zł będzie wydatkowana w II półroczu. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Planowane wydatki w tym dziale to kwota ogólna zł, wykonano je za okres sprawozdawczy w wysokości zł tj. 69,52%. Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące w zakresie wywozu nieczystości stałych przez ZGKiM w Michałowie (opróżnianie kontenerów w terenie) i serwis kabiny sanitarnej przy przystanku koszty w wysokości ogólnej zł. W tym rozdziale realizowane jest także zadnie rekultywacji wysypiska w Pieńkach. Dotychczas wykonano i opłacono prace na kwotę zł (finansowane z zaciągniętej na ten cel w WFOŚ w Białymstoku pożyczki). Oświetlenie ulic W tym rozdziale ponoszone są wydatki na opłacenie kosztów zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy ( zł), konserwacji urządzeń ( zł). W związku z koniecznością przeniesienia linii energetycznej przy realizacji inwestycji drogi do Sokolego poniesiono wydatki w wysokości zł. Z wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie polegające na zbudowaniu linii oświetlenia ulicznego przy ulicach Piaskowej i Rolniczej w Michałowie, koszt zł. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Zakupiono worki do selektywnej zbiórki odpadów na sumę zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Planowana dotacja instytucjom kultury: Utrzymanie Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Michałowie oraz świetlic w terenie roczna dotacja zł - przekazano zł. Gminna Biblioteka w Michałowie wraz z Odziałem Dziecięcym i filiami w terenie zł. przekazano zł. Z nadwyżki budżetowej przydzielono środki w wysokości zł na ochronę i konserwację zabytków jako dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki jeszcze nie zostały jeszcze wydatkowane. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Na zadania w zakresie kultury fizycznej plan wydatków na rok bieżący w wysokości zł został zrealizowany w wysokości zł tj. 49,09 %. Wydatki dotyczą upowszechniania 12

13 kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy a szczególnie organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży poprzez propagowanie sportu w sekcjach: piłki nożnej, piłki siatkowej oraz karate. wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (ekwiwalent sędziowski, praca pielęgniarki opieka medyczna podczas meczów, zł na zakup sprzętu sportowego i innych materiałów razem wydano kwotę zł tj. sprzęt sportowy: dresy, buty sportowe, piłki, skarpetogetry zł wyżywienie i woda zawodnikom wyjeżdżającym na zawody, oraz wyżywienie i zakup wody dla uczestników II Spartakiady Samorządowej sfinansowane z otrzymanej na ten cel dotacji zł dyplomy, puchary oraz wyposażenie apteczki, zakup wapna razem zł z usług wypłacono kwotę ogółem zł w tym: umowa z klubem KARATE na prowadzenie zajęć z grupą zł za wyjazdy na mecze piłki nożnej, piłki siatkowej, turnieje zł delegacje sędziowskie i koszty podróży zawodników zł wpisowe na turnieje, opłaty licencyjne, potwierdzenia do gry zł Gospodarka pozabudżetowa Zakład budżetowy: Gminne Przedszkole w Michałowie Planowane na 2005 rok przychody wraz z saldem początkowym zł wykonanie zł tj. 44,17%. Z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu zł na planowane zł. Dotacja z budżetu gminy zł. Poniesione koszty w okresie sprawozdawczym: zł. środki czystości, bhp, ubrania robocze i ochronne o wartości zł dodatki wiejskie i mieszkaniowe zł wynagrodzenie pracowników wraz z 13 tką i składkami pochodnymi zł wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecania zł (wydatki na opłacenie dodatkowych zajęć języka angielskiego oraz logopedycznych) zakup materiałów i wyposażenia na kwotę zł z tego: materiały do bieżących napraw i remontów zł środki czystości o wartości zł koszt opału zł zabawki dla dzieci, ksiązki, pomoce dydaktyczne zł materiały biurowe, pomoce metodyczne i edukacyjne zł pozostałe wydatki: gaz do kuchenki, benzyna i olej do kosiarki i inne zł zakupiono żywność do przygotowania posiłków o wartości zł energia elektryczna i woda koszt zł zakup usług pozostałych na kwotę zł w tym: prowizja i opłaty bankowe kwota zł szkolenia zł rozmowy telefoniczne wraz z abonamentem zł malowanie ścian w szatni zł usługi pozostałe: przegląd gaśnic, abonament TV, dozór tech. Dźwigu, drobne naprawy sprzętu zł podróże służbowe wydano zł różne opłaty i składki: badania lekarskie pracowników oraz opłata za zanieczyszczenie środowiska razem zł fundusz świadczeń socjalnych pracowników zł 13

14 Środki obrotowe na koniec II kwartału w Przedszkolu gotówka na rachunku bankowym zł zaliczka na wydatki bieżące zł opał na stanie i żywność o wartości zł Jednostki Kultury 1. Gminna Biblioteka Zaplanowana w budżecie gminy na 2005 rok dotacja na utrzymanie sieci bibliotecznych wynosi zł, w okresie I półrocza przekazano dotację w wysokości zł (49,85%). Jednostka dochodów własnych nie osiąga. Poniesione koszty wynoszą ogółem zł, w tym: wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami pochodnymi zł nagrody punktowym za wypożyczenia w terenie, art. Bhp dla pracowników zł materiały i wyposażenie razem zł w tym: prenumerata prasy do czytelni (2 542 zł), materiały biurowe (1 184 zł), zakup druków, książek w formie nagrody uczestnikom konkursu i materiały do świetlic (1 024 zł). zakupiono książki o wartości zł koszty zakupu energii elektrycznej zł z usług pozostałych to koszt ogólny w wysokości zł, : faktury za rozmowy telefoniczne i abonament internetowy koszt zł naprawy i przeglądy sprzętu zł szkolenie BHP, koszty ubezpieczenia zł podróże służbowe pracowników zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zł 2. Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji Planowane przychody roczne zł zrealizowano w wysokości zł. W tym dotacja z budżetu gminy zł Poniesione za I półrocze wydatki tj. 53,85 zł planowanych. Oprócz Domu Kultury w Michałowie prowadzone są trzy świetlice w terenie: Nowa Wola, Hieronimowo, Jałówka). Wynagrodzenia wszystkich pracowników wraz ze składkami pochodnymi (ZUS i Fundusz Pracy) wyniosły zł. zakup środków czystości, bhp pracownikom zł umowy zlecenia ogółem zł, w tym: - instruktorów prowadzących zajęcia kół: plastycznego, tanecznego, muzyki ludowej, przygotowanie kolejnych numerów gazety zł - szycie strojów, organizacja kursu BHP, obsługa techniczna imprez, rachunki za koncerty artystów i zespołów zaproszonych na imprezy materiały i wyposażenie koszty ogółem zł w tym: zakup opału o wartości zł zakup wyposażenia: aparat fotograficzny, niszczarka, oprogramowanie zł materiały biurowe, materiały do bieżących napraw, środki czystości, znaczki zł materiały do prowadzenia zajęć koła plastycznego w GCKSiR oraz świetlicach w terenie razem wydatek zł nagrody, upominki, medale i puchary na konkursy i organizowane imprezy zł pozostałe: filmy do aparatu, materiały na stroje dla zespołów, sól do czyszczenia pieca oraz inne wydatki zł energia elektryczna i woda zł pozostałe usługi zł 14

15 w tym: rozmowy telefoniczne zł transport zespołów na konkursy i imprezy organizowane w terenie zł koszty usługi związanej z obsługą pieca c.o zł transport i przygotowanie opału zł kursy szkoleniowe zł opłacenie usług związanych z organizowanymi imprezami (Dni Michałowa, Festyn w Hieronimowie oraz inne): artyści występujący podczas imprez, obsługa techniczna, wynajem sceny i inne zł druk gazety zł pozostałe wydatki: prowizja bankowa, wywoływanie zdjęć, naprawy sprzętu, szycie strojów dla zespołów zł delegacje służbowe pracowników zł pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenie budynku i dzieci) zł odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników zł SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH Za II PÓŁROCZE 2005 R. Szkoła Podstawowa w Michałowie Świetlica PRZYCHODY Plan stan środków pieniężnych na r-ku bankowym na początek okresu sprawozdawczego zł wpłaty za wyżywienie i ze sprzedaży odpadków obiadowych wynoszą zł ROZCHODY Plan zł rozchody w stołówce szkolnej ogółem to kwota zł w tym: zakup artykułów żywnościowych zł Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do kuchni zł prowizja bankowa zł ogółem: zł Z dniem 30 czerwca 2005 roku środki pieniężne pozostałe na rachunku bankowym zostały przekazane na rachunek dochodów własnych w wysokości zł. Szkoła Podstawowa w Michałowie PRZYCHODY Plan przychodów środków specjalnych w 2005 roku wynosi zł, wykonanie zł. Środki pieniężne na r-ku bankowym na początek 2005r zł Wpływy : za wynajem pomieszczeń szkoły i wpłaty za karnety z siłowni zł czynsz za wynajem lokalu w szkole na prowadzenie działalności gospodarczej zł ROZCHODY Plan zł opłacono fakturę za wykonanie bieżni na boisku szkolnym zł Z dniem 30 czerwca 2005 roku środki pieniężne pozostałe na rachunku bankowym zostały przekazane na rachunek dochodów własnych w wysokości 4 491zł. Wójt Gminy Michałowo Marek Nazarko 15

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 26/2014 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 21 sierpnia 2014 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Budżet gminy na rok 2014 po dokonanych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 dnia Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2006 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2005 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0 zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 DOCHODY BUDŻETU na 2015rok z dnia 29 grudnia 2014r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2015 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,0 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo