Zaproszenie do składania ofert

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszenie do składania ofert"

Transkrypt

1 Rynek 6, Cieszyn, tel.: , fax: Cieszyn, dnia 18 maja 2012r. Dokumentacja do projektu nr: POIG /11 Nazwa projektu: Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami i przepływem informacji między Kancelarią a jej partnerami biznesowymi Zaproszenie do składania ofert W związku z realizacją budowy systemu B2B w ramach projektu Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami i przepływem informacji między Kancelarią a jej partnerami biznesowymi, współfinansowanego ze środków europejskich działania 8.2 PO Innowacyjna Gospodarka, zapraszam do składania ofert na wykonanie części informatycznej prac, zgodnie z poniżej przedstawionym zakresem oraz harmonogramem prac. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena. Oferent zobowiązany jest do wskazania okresu w jakim oferta będzie go wiązała. Oprócz ceny proszę również o podanie informacji na temat technologii w jakiej wykonywany będzie system oraz informacji o zrealizowanych dotychczas projektach. Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 31 maja 2012r. w formie elektronicznej na adres W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie podpisania umowy.

2 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY CZAS TRWANIA PROJEKTU Etapy obejmujące prowadzenie prac informatycznych będą trwały od 1 czerwca 2012r. do 31 marca 2013r. ZAKRES PRAC Celem projektu będzie stworzenie rozwiązania pozwalającego zintegrować pracę kancelarii z pracą pięciu partnerów, w tym trzech partnerów zagranicznych. Głównym celem, jaki chcemy osiągnąć poprzez wprowadzenie systemu B2B, jest elektroniczna dwustronna wymiana dokumentów pomiędzy naszą kancelarią a pięcioma wybranymi partnerami. Taka wymiana zapewni szybki dostęp do poszukiwanej informacji lub dokumentu. Przyczyni się także do lepszej koordynacji działań między uczestnikami projektu. System będzie wdrażany poprzez wytworzenie wartości niematerialnych i prawnych w postaci nowego, dedykowanego oprogramowania, mającego na celu automatyzację wymiany informacji (i procesów) pomiędzy kancelarią, a partnerami zaproszonymi do udziału w projekcie. W ramach projektu automatyzacją objęte zostaną następujące procesy biznesowe w firmie: prowadzenie dokumentacji spraw, rozliczanie kosztów prowadzonych spraw i ich monitoring, umawianie spotkań z klientami oraz dwa procesy związane z zarządzaniem, tj. prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz koordynowanie pracy zespołu. Projekt polegać będzie na opracowaniu i wdrożeniu rozwiązań informatycznych mających za zadanie zintegrowanie istniejących systemów informatycznych kancelarii oraz wybranych partnerów biznesowych z Polski (2) i zagranicy (3): Wśród polskich przedsiębiorstw: Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. Smakosz Sp. z o.o. w Ustroniu. Wśród podmiotów zagranicznych: Account Professional a.s. (spółka z siedzibą w Republice Czeskiej) Advokátní kancelář Mgr. Romana Mrózková (firma z siedzibą w Republice Czeskiej) Advokátní kancelář Hajduk a partneři s.r.o. (spółka z siedzibą w Republice Czeskiej). Zakres projektu będzie dotyczył automatyzacji wybranych procesów biznesowych. W tym zakresie zadaniem rozwiązań informatycznych stworzonych w ramach projektu będzie automatyzacja następujących procesów biznesowych: 1 - prowadzenie dokumentacji sprawy 2 - spotkania z klientami

3 3 - rozliczenie sprawy 4 - ewidencja czasu pracy 5 - koordynacja pracy. Do głównych działań niezbędnych do wdrożenia planowanego systemu B2B należeć będą: przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej systemu oraz opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej systemu. W ramach tego zadania zostanie wykonana analiza procesowa, opracowane zostaną use case (przypadki użycia), oraz zostanie opracowany szczegółowy model nowego systemu informatycznego (wyniki zostaną zaprezentowane w formacie uml). Na tej podstawie zostanie opracowana szczegółowa specyfikacja systemu (narzędzi informatycznych) przewidzianych do wdrożenia w ramach projektu. Specyfikacja zostanie przekazana Kancelarii przez Wykonawcę wraz z licencją właścicielską na zakończenie realizacji projektu. produkcja oprogramowania złożona z szeregu działań cząstkowych w tym: prac programistycznych, w ramach tych działań zostanie ostatecznie wybrana technologia, język i narzędzia programistyczne. W wybranej technologii zostaną opracowane i zaimplementowane założone w specyfikacji technicznej funkcjonalności systemu. W ramach tych działań zostaną również stworzone funkcje, metody i biblioteki systemu. W efekcie działań programistycznych, działań związanych z kompilacją i uruchomieniem aplikacji w środowisku deweloperskim otrzymamy gotowy do pierwszego etapu testów system informatyczny. testowania oprogramowania, w ramach tych działań zostaną przeprowadzone testy przygotowanego oprogramowania uruchomionego w środowisku developerskim. przeprowadzenia prac programistycznych związanych z koniecznością uwzględnienia w tworzonym oprogramowaniu zgłoszonych w trakcie testów uwag, zaobserwowanych błędów. Po wprowadzeniu poprawek i rozwiązania istniejących problemów uruchamiane będą dodatkowe testy oprogramowania aż do momentu gdy aplikacja przejdzie bezbłędnie testy. konfiguracji środowiska teleinformatycznego, w tym zakresie zostaną przeprowadzone działania związane z konfiguracją zabezpieczeń (konfiguracja firewalli, szyfrowanie niezbędnych kanałów komunikacji, konfiguracja oprogramowania antywirusowego), konfiguracją automatycznych backupów danych, optymalizacją i tuningiem parametrów konfiguracyjnych w celu uzyskania jak najlepszej wydajności i niezawodności platformy. implementacji trzech zestawów do bezpiecznych podpisów elektronicznych, w tym zakresie zostaną zaimplementowane w ramach systemu 3 kompletne zestawy do bezpiecznego podpisu elektronicznego, z których każdy składał się będzie między innymi z: certyfikatu kwalifikowanego, karty procesorowej, czytnika kart procesorowych z oprogramowaniem, licencji na

4 aplikację dedykowaną. instalacji stworzonego oprogramowania, W ramach tych działań zostanie dokonana pełna instalacja aplikacji, zainstalowane i skonfigurowane zostaną bazy danych i inne niezbędne komponenty (sterowniki, programy typu plug-in). Dokonana zostanie również konfiguracja parametrów komunikacji. przeprowadzenia testów akceptacyjnych na środowisku produkcyjnym, w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości w działaniu oprogramowania w środowisku produkcyjnym zostaną powtórzone testy funkcjonalne oraz testy wydajnościowe pod kątem szybkości działania systemu. Zostanie również przeprowadzone testowe wypełnienie bazy danymi. przeprowadzenia prac korekcyjnych i optymalizacyjnych. W ramach tych działań zostaną usunięte ewentualne nieprawidłowości wykryte podczas testów akceptacyjnych. Zostaną również wykonane ostatnie prace korekcyjne i optymalizacyjne. produkcyjnego uruchomienie systemu. Po pracach korekcyjnych i optymalizacyjnych zostanie przeprowadzone produkcyjne uruchomienie w ramach którego zostanie wyczyszczona baza danych, zostaną wdrożone ustawienia produkcyjne parametrów i kont użytkowników systemu. Działania związane z przygotowaniem oprogramowania w ramach projektu zwieńczy zakup praw licencyjnych do stworzonego oprogramowania - licencja właścicielska. Tym samym zostaną zabezpieczone prawa Kancelarii do stworzonego oprogramowania - kod źródłowy będzie wyłącznie w posiadaniu Kancelarii. Szkolenia specjalistyczne szkolenie dla trzech pracowników Kancelarii z zakresu obsługi systemu. Celem tego szkolenia będzie zapoznanie trzech pracowników z oprogramowaniem stworzonym i wdrożonym w ramach projektu, jego funkcjonalnościami i interfejsem. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Kancelarii. Będzie przeprowadzone w oparciu o prezentacje i podręcznik użytkownika opracowany w ramach projektu. Szkolenie będzie prowadzone przez informatyka/architekta systemu IT, potrwa około 6 godzin. szkolenie stanowiskowe. Celem tego szkolenia będzie przekazanie praktycznych umiejętności związanych z bieżąca administracją wdrożonego systemu. Szkolenie będzie przeznaczone dla osoby pełniącej rolę administratora systemu. Będzie prowadzone w oparciu o praktyczne ćwiczenia i zadania związane z normalnym funkcjonowaniem systemu. Szkolenie będzie prowadzone przez informatyka/architekta systemu IT, potrwa około 6 godzin. W ramach tych etapów przygotowywane będą kolejne moduły oprogramowania, tj.: 1. Elektroniczny Rejestr Spraw (ERP), którego podstawowym zadaniem jest zarządzanie prowadzonymi Sprawami oraz Dokumentami.

5 2. System Rozliczeń Finansowych (SRF), którego zadaniem jest rozliczenie spraw zarówno ze strony Partnera jak i Kancelarii. 3. System Komunikacji z Partnerami (SKP), którego zadaniem jest umożliwienie szybkiej komunikacji Partner-Kancelaria, Kancelaria-Partner. 4. Kalendarz Grupowy (KG), umożliwia zarządzenie czasem Kancelarii. 5. System Umawiania Wizyt (SUW), system umożliwia umawianie wizyt w Kancelarii lub u Partnera. 6. System Udostępniania Wzorów Pism (SUWP), umożliwia prowadzenie rejestru wzorów pism oraz na podstawie odpowiednich uprawnień udostępnianie ich Partnerom. 7. System Ewidencji Czasu Pracy (SECP), umożliwia ewidencję czasu pracy pracowników Kancelarii na poszczególnych Klientów. Moduł Elektronicznego Rejestru Spraw (ERS). W ramach tego modułu prowadzona będzie ewidencja oraz zarządzanie dokumentacją dotyczącą danej prowadzonej przez Kancelarię sprawy. Moduł będzie umożliwiał między innymi: skanowanie i automatyczne zamieszczanie w systemie poczty (dokumentów) przychodzących i wychodzących za pomocą zintegrowanej z systemem kserokopiarki, wyposażonej w wysokowydajny skaner z podajnikiem podpinanie zeskanowanych dokumentów pod określoną sprawę wyszukiwanie danej sprawy lub danego dokumentu filtrowanie danych na podstawie zadanych kryteriów powiadamianie SMS lub o wprowadzonych nowych dokumentach, zdarzeniach podpinanie kalendarzy dla danej sprawy generowanie raportów udostępnianie dostępu do wybranych spraw/dokumentów określonym partnerom. Dzięki temu narzędziu zostanie w szczególności zredukowany czas związany z prowadzeniem dokumentacji spraw przez każdego partnera dokumenty będą skanowane i wprowadzane przez każdego z partnerów tylko jeden raz. System Rozliczeń Finansowych (SRF) odpowiadał będzie za rejestrację wszelkich operacji finansowych w ramach sprawy oraz ich rozliczenie. Moduł/system ściśle współpracować będzie z Elektronicznym Rejestrem Spraw (ERP). Moduł umożliwiać będzie: ewidencjonowanie wszelkich rozliczeń finansowych związanych z daną sprawą; informowanie partnerów firmy o rozliczeniach finansowych, szczególnie tych wymagających bezpośredniej interwencji partnera; generowanie raportów o ostatnio dokonanych przelewach; generowania faktur dla partnerów w formie elektronicznej; sprawdzenie aktualnego stanu płatności faktury;

6 przeglądania historii faktur. Moduł będzie zintegrowany z zewnętrznymi systemami finansowo-księgowymi Kancelarii i Partnerów. System Komunikacji z Partnerami (SKP) Moduł będzie umożliwiał interaktywną komunikację z klientem (chat), ustawianie statusów, generowanie alertów i powiadomień, szybkie przesyłanie wiadomości i dokumentów wraz z systemem potwierdzeń. Kalendarz Grupowy (KG) pozwalać będzie na wprowadzanie oraz śledzenie terminów istotnych z punktu widzenia Partnerów i Kancelarii. Zdarzenia w nim rejestrowane będą dotyczyły Spraw prowadzonych w Kancelarii. Moduł będzie umożliwiał: wyznaczanie nieobecności przez pracowników wyznaczanie terminów spraw wyszukiwanie i filtrowanie terminów według zadanych kryteriów powiązanie z ERS powiadamianie pracowników o ważnych terminach zarządzanie uprawnieniami dostępu do informacji zawartych w kalendarzach. System Umawiania Wizyt (SUW) dotyczy spotkań w ramach Kancelarii, jak i u Partnerów. Umawiane wizyty będą związane z konkretnymi sprawami prowadzonymi w ramach Kancelarii. W ramach funkcjonalności modułu znajdą się między innymi: współpraca z kalendarzem grupowym możliwość umawiania wizyt przez partnerów możliwość umawiania wizyt u partnera wraz z możliwością przypisania osób uczestniczących w danym spotkaniu. System Udostępniania Wzorów Pism (SUWP) służył będzie do udostępniania szablonów pism. Umożliwiał będzie zarządzanie wzorami pism w tym dodawanie ich, ewidencjonowanie, przypisywanie uprawnień określonym użytkownikom sytemu. System Ewidencji Czasu Pracy (SECP) odpowiada za rejestrowanie czasu pracy pracowników Kancelarii poświęconych danej sprawie prowadzonej na rzecz danego Partnera. System umożliwi generowanie raportów oraz przesyłanie danych do modułu rozliczeń finansowych celem wystawienia faktury elektronicznej. Ponadto stworzony system zapewni: wsparcie dla obsługi podpisu elektronicznego szyfrowanie transmisji danych definiowanie użytkowników definiowanie uprawnień

7 implementację mechanizmów związanych z ochroną danych osobowych.

8 Harmonogram prac wykonawcy związanych z realizacją zadania 8.2 "Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami i przepływem informacji między Kancelarią a jej partnerami biznesowymi". l p termin zadanie % ceny Tworzenie analizy przedwdrożeniowej systemu (analiza procesowa, opracowanie use case przypadki użycia w formacie uml, szczegółowy model nowego systemu informatycznego.) 3% Opracowanie dokumentu Specyfikacja techniczna systemu (narzędzi informatycznych przewidzianych do wdrożenia w ramach projektu). 2% Prowadzenie prac programistycznych. Ostateczny wybór technologi, języku i narzędzi informatycznych. Opracowanie i zaimplementowanie założonych w specyfikacji technicznej funkcjonalności systemu. Stworzenie funkcji, metod i bibliotek systemu. Kompilacja i uruchomienie aplikacji w środowisku deweloperskim. 1 VI 31 VI 17% 1 VII 31 IX 50% implementacja w ramach tworzonego systemu B2B trzech podpisów elektronicznych dla pracowników kancelarii. Każdy zestaw składał się będzie z certyfikatu kwalifikowanego, karty procesowej, czytnika kart procesowych z oprogramowaniem oraz licencji na aplikacj dedykowaną. Testowanie oprogramowania. Testy przygotowanego oprogramowania w środowisku developerskim. Identyfikacja problemów, których nie udało się przewidzieć w etapie "Prowadzenie prac programistycznych" 1 X 31 X 9% razem 76% 2% Prace programistyczne uwzględnienie zgłoszonych uwag podczas testowania w poprzednim etapie. Eleminacja wszystkich problemów i uwag w funkcjonowaniu opracowanego oprogramowania. 8% Konfiguracja środowiska teleinformatycznego. Konfiguracja zabezpieczeń. Konfiguracja automatycznych backupów danych. Optymalizacja parametrów konfiguracyjnych w celu uzyskania jak nalepszej wydajności i niezawodności platformy teleinformatycznej. 1,5% Instalacja stworzonego oprogramowania. Pełna instalacja aplikacji. Instalacja i konfiguracja baz danych i innych niezbędnych komponentów. Szkolenie dla 3 pracowników kancelarii z obsługi systemu. Czas trwania ok. 6h. Szkolenie w siedzibie kancelarii, w oparciu o prezentacje i podręcznik użytkownika opracowany w ramach projektu. 1,5% 0,25%

9 Testy akceptacyjne na środowisku produkcyjnym. Testy funkcjonalne i wydajnościowe pod kątem szybkości działania systemu. Testowe wypełnienie bazy danymi. Ostatnie testy celem uniknięcia błedów i nieprawidłowości. Prace korekcyjne i optymalizacyjne. Usunięcie nieprawidłowości wykrytych podczas testów akceptacyjnych. Ostatnie prace korekcyjne i optymalizacyjne. Produkcyjne uruchomienie. Wyczyszczenie bazy danych. Wdrożenie ustawień produkcyjnych parametrów i kont użytkowników systemu. Wdrożenie rozwiązań w siedzibach partnerów projektu. 1,5% 3% 0,5% Zakup licencji do stworzonego oprogramowania 0,5% Szkolenie stanowiskowe dla jednego pracownika kancelarii administratora wdrożonego systemu. Praktyczne ćwiczenia i zadania związane z funkcjonowaniem systemu. Czas trwania ok. 6 godzin. W siedzibie kancelarii. 0,25% 1 4 Zakończenie realizowania projektu. razem - oferowana cena: 100%

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013 Złotokłos, dnia 25.11.2013 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie dedykowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. Łowęcin, dnia 18-06-2013 Informacje o Zamawiającym: ALUDESIGN sp. z o.o. ul. Sarbinowska 11, Łowęcin 62-020 Swarzędz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur przez BPC - Online Sp. z o.o. W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii WNP i DOR do II oraz III Etapu Projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii WNP i DOR do II oraz III Etapu Projektu: Kielce, dnia 02022015 roku Nettelekom GK Sp z oo ul Poleska 44 lok 13 25-325 Kielce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 Zamawiający: Kielce 2014-07-01 FPD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Częstochowska 19 25-647 Kielce KRS 0000339502 NIP 6572837794 REGON 260335667 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 W związku

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: Grupa Adweb Bartłomiej Juszczyk. ul. Bonarka 11. 30-415 Kraków

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: Grupa Adweb Bartłomiej Juszczyk. ul. Bonarka 11. 30-415 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Wdrożenie wielomodułowego systemu informatycznego B2B automatyzującego procesy biznesowe Grupy Adweb Zamawiający: Grupa Adweb Bartłomiej Juszczyk ul. Bonarka 11 Okres

Bardziej szczegółowo

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, 10 maja 2012 roku Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: OMEGA Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. ul. Głuska 86 20 380 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.01.2014 Nr Sprawy: 01/EKSPERT/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.01.2014 Nr Sprawy: 01/01/LEOS/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Umowa 01/07/2013 na wykonanie i wdrożenie systemu B2B wspierającego outsourcing procesów biznesowych we współpracy z Partnerami Zawarta w dniu 22 lipca 2013 roku w Rzeszowie pomiędzy: a PROFERIS SP. Z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 04.07.2014r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa 47 35-113 Rzeszów Email: krystian.sieminski@pkr.rzeszow.pl http://www.pkr.rzeszow.pl/ Tel: 698548769

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Warszawa, 25 listopada 2013 Zaproszenie do składania ofert Benefit Solution Finanse I Ubezpieczenia Sp. z o.o. realizując Projekt Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarzadzanie procesami w zakresie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość Witaszyce 11 lipca 2014 Polwos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Witaszyce 63-200 Ul. Zatorze 18 Gmina: Jarocin Zapytanie ofertowe W związku z realizacją Projektu Wdrożenie systemu B2B będącego podstawą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Consalnet sp. z o.o. Ul. Sosnowa 4 Wiechlice 67-300 Szprotawa NIP 924-79-5-2 Wiechlice, dnia 03.06.203 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B, integrującego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zapytanie ofertowe Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

Tomaszów Mazowiecki 5 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tomaszów Mazowiecki 5 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tomaszów Mazowiecki 5 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedsiębiorstwo Fanti.pl Tomasz Łucka realizujące projekt pn.: Wdrożenie systemu B2B w przedsiębiorstwie Fanti.pl Tomasz Łucka, w ramach Umowy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ DSW POLSKA Sp. z o.o. Pawłówek 37, 62-800 Kalisz Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE Kalisz, 2013-08-27 Z przyjemnością informujemy, że nasza firma otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo