ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii:"

Transkrypt

1 Bydgoszcz, Biuro Podróżników Flugo Spółka z o.o. Ul. M. Skłodowskiej - Curie Bydgoszcz Tel: NIP: REGON: Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.: Innowacyjna platforma automatycznej wymiany danych między firmą Biuro Podróżników Flugo a jej partnerami biznesowymi zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POIG /13-00 w ramach działania 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , firma Biuro Podróżników FLUGO zaprasza do składania ofert na realizację zadań spełniających następujące wymagania: I. ZAMAWIAJĄCY Biuro Podróżników Flugo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Ul. M. Skłodowskiej - Curie Bydgoszcz NIP: REGON: II. OPIS PROJEKTU Przedmiotem projektu jest dokonanie zasadniczej przebudowy modelu współpracy z Partnerami firmy Flugo poprzez wdrożenie platformy B2B, która pozwoli na integrację systemów tych przedsiębiorstw z Flugo. Wdrożenie platformy B2B pozwoli na automatyzację zasadniczych procesów biznesowych związanych z zakresem współpracy Flugo z Partnerami. W wyniku wprowadzenia aplikacji B2B zautomatyzowane zostaną procesy w relacjach z poszczególnymi Partnerami: - Proces zakupu ofert: 5 dostawców, - Proces sprzedaży ofert: 15 odbiorców. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii: 1

2 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych Szablon graficzny aplikacji Aplikacja B2B: Moduł administracyjny Aplikacja B2B: Integracja ofert biletów lotniczych Aplikacja B2B: Integracja ofert ubezpieczeniowych Aplikacja B2B: Integracja ofert wynajmu samochodów Aplikacja B2B: Integracja ofert hoteli - dostawca 2 Aplikacja B2B: Integracja ofert hoteli - dostawca 1 Aplikacja B2B: Moduł waluty Aplikacja B2B: Moduł rezerwacje Aplikacja B2B: Moduł rozliczenia Aplikacja B2B: Moduł użytkownicy Aplikacja B2B: Moduł dostępu dla Nabywców Aplikacja B2B: Moduł raporty i statystyki System do zarządzania przedsiębiorstwem wraz z usługą instalacji i konfiguracji Nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacja infrastruktury technicznej i oprogramowania Usługa konfiguracji i instalacji aplikacji B2B Usługa testy i uruchomienie aplikacji B2B Usługi doradcze i eksperckie Analizy, raporty i rekomendacje (produktem zadania będzie raport z rekomendacjami określający realne zapotrzebowanie Zamawiającego w stosunku do planowanej aplikacji, listę zadań jakie ma rozwiązywać aplikacja wraz z rekomendacjami dotyczącymi realizacji systemu B2B). Specyfikacja funkcjonalna (makiety systemu B2B i specyfikacja techniczna je opisująca). Szkolenia specjalistyczne Szkolenie specjalistyczne dla pracowników Zamawiającego z obsługi systemu B2B: 10 dni po 8 godzin. 2. Aplikacja B2B i System do zarządzania przedsiębiorstwem muszą być zgodne ze specyfikacją zawartą w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Rozpoczęcie wykonania przedmiotu zamówienia: z dniem podpisania umowy. 2. Maksymalny termin zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia: r. 3. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w następujących ramach czasowych: 2

3 4 Aplikacja B2B: Moduł administracyjny cz. 1 Dzień następny po dniu podpisania umowy - Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki l.p. ZADANIE TERMIN 1 Analizy, raporty i rekomendacje Dzień następny po dniu podpisania umowy - 2 Specyfikacja funkcjonalna Dzień następny po dniu podpisania umowy- 3 Szablon graficzny aplikacji Dzień następny po dniu podpisania umowy- 5 Aplikacja B2B: Moduł użytkownicy cz. 1 Dzień następny po dniu podpisania umowy- 6 System do zarządzania przedsiębiorstwem Dzień następny po dniu wraz z usługą instalacji i konfiguracji podpisania umowy- 7 Aplikacja B2B: Integracja ofert biletów lotniczych 8 Aplikacja B2B: Integracja ofert ubezpieczeniowych 9 Aplikacja B2B: Integracja ofert wynajmu samochodów 10 Aplikacja B2B: Integracja ofert hoteli - dostawca 1 11 Aplikacja B2B: Moduł administracyjny cz Aplikacja B2B: Moduł użytkownicy cz Aplikacja B2B: Integracja ofert hoteli - dostawca Aplikacja B2B: Moduł waluty Aplikacja B2B: Moduł rezerwacje Aplikacja B2B: Moduł rozliczenia Aplikacja B2B: Moduł użytkownicy cz Aplikacja B2B: Moduł administracyjny cz Aplikacja B2B: Moduł dostępu dla

4 Nabywców 20 Aplikacja B2B: Moduł użytkownicy cz Aplikacja B2B: Moduł administracyjny cz Aplikacja B2B: Moduł raporty i statystyki Usługa konfiguracji i instalacji aplikacji B2B Usługa testy i uruchomienie aplikacji B2B Szkolenie specjalistyczne dla pracowników Zamawiającego z obsługi systemu B2B W przypadku konieczności zmiany harmonogramu realizacji projektu w trakcie jego trwania, Zamawiający zastrzega sobie możliwość uzgodnienia z wyłonionym Wykonawcą nowych terminów wykonania zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferta powinna być złożona na piśmie i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta oraz opieczętowana pieczęcią firmową (pod rygorem nieważności). 2. Oferta (jeden egzemplarz oryginalny) powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu, w języku polskim. 3. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 4. Oferta musi być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania. 5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 6. Oferent przedstawia cenę ofertową netto. Cena będzie niezmienna do końca realizacji zamówienia. VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 4

5 1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia do godziny (liczy się data wpływu do biura). 2. Ofertę należy dostarczyć w wersji papierowej osobiście bądź pocztą tradycyjną bądź przesyłką kurierską do siedziby firmy pod adresem: Biuro Podróżników Flugo Spółka z o.o. Ul. M. Skłodowskiej - Curie Bydgoszcz VII. OCENA OFERT 1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: a) Cena Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium: 100 punktów. Waga przypisana temu kryterium: 70% W kryterium Cena najwyższą liczbę punktów (tj. 100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Każda kolejna oferta otrzyma punkty zgodnie z wyliczeniem według następującego wzoru: Liczba punktów za kryterium cena = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 100) : cena oferty ocenianej. b) Czas reakcji serwisowej na błąd krytyczny aplikacji B2B Błąd krytyczny aplikacji B2B rozumiany jest jako sytuacja w której powoduje on, iż całkowicie nie działają lub nieprawidłowo działają funkcjonalności o znaczeniu krytycznym, na skutek czego brak jest możliwości wykonania operacji. Czas reakcji serwisowej na błąd krytyczny aplikacji rozumiany jest jako okres od momentu zgłoszenia wystąpienia błędu krytycznego do chwili jego wyeliminowania i przywrócenia prawidłowej pracy systemu. 5

6 Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium czas reakcji aplikacji B2B : 100 pkt. Waga przypisana temu kryterium: 10%. W kryterium czas reakcji aplikacja B2B punkty przyznawane będą według zakwalifikowania zadeklarowanego w ofercie czasu reakcji liczonej w godzinach do odpowiedniego przedziału, w sposób następujący: do 4 godzin 100 pkt 5-12 godzin 75 pkt godziny 50 pkt 25 i więcej 25 pkt. c) Czas reakcji serwisowej na błąd krytyczny systemu do zarządzania przedsiębiorstwem Błąd krytyczny systemu do zarządzania przedsiębiorstwem rozumiany jest jako sytuacja w której powoduje on, iż całkowicie nie działają lub nieprawidłowo działają funkcjonalności o znaczeniu krytycznym, na skutek czego brak jest możliwości wykonania operacji. Czas reakcji serwisowej na błąd krytyczny systemu rozumiany jest jako okres od momentu zgłoszenia wystąpienia błędu krytycznego do chwili jego wyeliminowania i przywrócenia prawidłowej pracy systemu. W kryterium czas reakcji system punkty przyznawane będą według zakwalifikowania zadeklarowanego w ofercie czasu reakcji liczonej w godzinach do odpowiedniego przedziału, w sposób następujący: do 4 godzin 100 pkt 5-12 godzin 75 pkt godziny 50 pkt 25 i więcej 25 pkt. 6

7 d) Gwarancja Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Gwarancja dotyczy aplikacji B2B oraz systemu do zarządzania przedsiębiorstwem zwanych dalej Systemami oferowanymi. Gwarancja rozumiana jest jako dobrowolne zobowiązanie Wykonawcy do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oferowanych systemów, w tym przywracania systemów do właściwego funkcjonowania w przypadku pojawienia się błędów, nieprawidłowości czy zakłóceń funkcjonalności systemów nie wynikających z niewłaściwego wykorzystania ich przez użytkowników. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium gwarancja : 100 pkt. Waga przypisana temu kryterium: 10% W kryterium gwarancja punkty przyznawane będą według zakwalifikowania zadeklarowanego w ofercie czasu gwarancji liczonej w miesiącach do odpowiedniego przedziału, w sposób następujący: - od 12 do 18 miesięcy: 25 pkt - od 19 do 24 miesięcy: 50 pkt - od 25 do 36 miesięcy: 75 pkt - 37 miesięcy i więcej: 100 pkt 2. Suma uzyskanych punktów dla danej oferty, na podstawie której utworzony zostanie ranking ofert, obliczona zostanie dla każdej z ofert za pomocą następującego wzoru: Suma punktów dla oferty = (liczba punktów za kryterium cena x 70%) + (liczba punktów za kryterium czas reakcji serwisowej na błąd krytyczny aplikacji B2B x 10%) + (liczba punktów za kryterium czas reakcji serwisowej na błąd krytyczny systemu do zarządzania przedsiębiorstwem x 10%) + (liczba punktów za kryterium gwarancja x 10%). 3. Wyliczenie punktów będzie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 7

8 INNOWACYJNA COSPODARKA N4KOoowa 5WtlEGlA SPlUNQlCl Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki 1. Zamawiajzjcy udzieli zamowienia oferentowi, ktorego oferta uzyska najwyisq liczbe 2. Zamawiajqcy niezwtocznie po wyborze oferty powiadomi o wybranym Wykonawcy oferentow, ktktzy z~ooiyli oferty. 3. Zamawiajzjcy wskaze termin i miejsce podpisania umowy Oferentowi, ktbrego oferta zostala wybrana. IX. DODATKOWE INFORMACJE 1. Pracownikiem upowainionym do kontaktow z Oferentarni jest: Piotr Dzikowski kom tel fax Specyfikacja Aplikacji B2B i Systemu do zarqdzania przedsiebiorstwem. - Wzor formulma ofertowego

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Email: pawel.glab1@gmail.com Tel.:501 702 026 NIP:7251869710 REGON:473206376 Łódź, 02.10.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 04.07.2014r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa 47 35-113 Rzeszów Email: krystian.sieminski@pkr.rzeszow.pl http://www.pkr.rzeszow.pl/ Tel: 698548769

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Zielona Góra, dnia 24 lutego 2014r. Zamawiający: Kancelaria Finansowa Dariusz Orzechowski ul. Bohaterów Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra Tel. 601 805 960 Fax.: 68 363 61 22 www.czyszczeniebik.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014 FARLEK Sp. z o.o. Ul. Do Prochowni 12B 33-100 Tarnów KRS 0000401995 NIP 8733248740 REGON 122444930 Warszawa, dnia 10.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Polanów, dnia 2 marca 2015 roku MACED sp. z o.o. ul. Bobolicka 18 76-010 Polanów Kraj: Polska Tel. 94-31-88-410 Nr KRS: 0000140490 NIP: 4990403778 REGON: 331367780 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014 Grupa GRAM Sp. z o.o. ul. Sarmacka 5K/3; 02-972 Warszawa tel./faks. +48 22 243 14 78 www.grupagram.pl Numer projektu: UDA-POIG.08.02.00-14-016/14-00 Warszawa, dnia 30.09.2014 zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013 Złotokłos, dnia 25.11.2013 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie dedykowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SIEWKA TOMASZ SIEKIERSKI Łódź 07.11.2013 ul. Podchorążych 35b/15 94-234 Łódź NIP 7272299152 REGON 100638484 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Zamawiający: SIEWKA TOMASZ SIEKIERSKI Łódź 07.11.2013 ul. Podchorążych 35b/15 94-234 Łódź NIP 7272299152 REGON 100638484 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Zamawiający: SIEWKA TOMASZ SIEKIERSKI Łódź 07.11.2013 ul. Podchorążych 35b/15 94-234 Łódź NIP 7272299152 REGON 100638484 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Kompleksowe wdrożenie systemu B2B o następujących parametrach:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683 REGON 670800405 Warszawa, 4.02.2014 Firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG/2014 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo-Produkcyjne Opole, 06.05.2014 JANEX Janina Biernat-Jaciw, Krzysztof Jaciw, Ewa Jaciw Spółka Jawna 45-763 OPOLE ul. ŻNIWNA 3 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG/2014 Dotyczy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Starowa Góra, dnia 21.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Integracja systemów informatycznych przedsiębiorstwa i Partnerów celem standaryzacji i automatyzacji wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Łódź, 25-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Zakup usług doradczych i eksperckich: Zakup analizy przedwdrożeniowej Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Zakup licencji na oprogramowanie platformy

Bardziej szczegółowo

PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA Warszawa, 10.02.2015 r. ul. Kresowa 3A,04-206 Warszawa NIP 1132863098 REGON - 146547308

PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA Warszawa, 10.02.2015 r. ul. Kresowa 3A,04-206 Warszawa NIP 1132863098 REGON - 146547308 PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA Warszawa, 10.02.2015 r. ul. Kresowa 3A,04-206 Warszawa NIP 1132863098 REGON - 146547308 Firma PLECIONA.PL pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak:

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak: ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu usprawniającego realizację procesów biznesowych pomiędzy firmą FAROUK SYSTEMS POLSKA, a partnerami biznesowymi firmy."

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 12-02-2014 Pracownia Projektowa Bozart sp. z o. o. ul. Zgoda 13, 00-012 Warszawa NIP 1180014960 REGON 010543282 Firma Pracownia Projektowa Bozart sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy usługi doradczej w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych 1.1 ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 15.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-086/14-00 zawartej w dniu 27.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

Firma Polchip Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Polchip Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Polchip Sp. z o. o. ul. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON 011133557 Warszawa, 10-02-2014 Firma Polchip Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznań, dnia 11 grudnia 2013 r. Zamawiający: DRUKPOZNAN.PL Łukasz Chęciński ul. Winogrady 28 61-663 Poznań Tel. 61 826 20 20 www.drukpoznan.pl Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06.12.2013 r.

Warszawa, 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe Warszawa, 06.12.2013 r. Zamawiający (beneficjent): InDreams Sp. z o. o. ul. Postępu 21A 02-676 Warszawa Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy wsparcia sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wołomin, dn. 5.08.2013 Artur Idźkowski ARTEX Polskie Centrum BHP i P.POŻ. ul. Żółkiewskiego 8 05-200 Wołomin NIP 1250011502, REGON 012066975 Firma Artur Idźkowski ARTEX Polskie Centrum BHP i P.POŻ. pragnie

Bardziej szczegółowo