Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013"

Transkrypt

1 Bit2Money sp. z o.o. Warszawa, ul. Grójecka 99/ Warszawa Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013 I. ZAMAWIAJĄCY Bit2Money sp. z o.o. ul. Grójecka 99/78, Warszawa NIP: , REGON: II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie oprogramowania oraz usług z zakresu instalacji systemu, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: - Instalacja jądra systemu, wstępna konfiguracja systemów operacyjnych, VPN, WPF, WAF, VLAN (środowisko testowe): 1. Instalacja i konfiguracja Systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2012 x64 w tym instalacja uaktualnień 2. Instalacja i konfiguracja Systemów operacyjnych Linux w tym instalacja uaktualnień 3. Instalacja i konfiguracja Serwera baz danych w tym instalacje schematów tabel i procedur 4. Instalacja i konfiguracja Serwera Aplikacji 5. Konfiguracja Raid 6. Konfiguracja kont użytkowników systemowych, grup, przyporządkowanie ról 7. Instalacja i konfiguracja repozytorium SVN 8. Konfiguracja serwera NOD 9. Konfiguracja VPN, WPF, WAF, VLAN 10. Konfiguracja narzędzi do monitorowania działania instancji poszczególnych modułów systemu B2B - Zakup licencji na moduł Administracja (środowisko testowe) 1. Dostęp do systemu poprzez logowanie (login i hasło) 2. Graficzny panel administracyjny dostępny przez przeglądarkę internetową 3. Dodawanie, usuwanie, edycja kont użytkowników 4. Zaawansowane zarządzanie uprawnieniami (rolami) w systemie 5. Podział użytkowników na grupy oraz zarządzanie grupami 6. Edycja danych o firmie zarządzającej systemem 7. Dodawanie, usuwanie, edycja partnerów biznesowych 8. Konfiguracja i zarządzanie uprawnieniami partnerów biznesowych 9. Zarządzanie parametrami systemu B2B 10. Konfiguracja struktury organizacyjnej danego podmiotu 11. Definicje (edycję i zarządzanie) słowników wykorzystywanych w pozostałych modułach platformy - Zakup licencji na moduł Platforma BitCoin (silnik) (środowisko testowe) 1. Konfigurowalność indywidualnych parametrów partnerów 2. Konfigurowalność składania zleceń zakupu/sprzedaży BTC 3. Kodowanie cenników prowizji dla poszczególnych grup/typów partnerów 4. Automatyzacja łączenia ofert ASK/BID 5. Transakcyjna obsługa kolejek FIFO 6. Zdigitalizowanie procesów związanych z obsługą i procesowaniem zleceń 7. Wewnętrzna szyfrowana komunikacja z modułem Portfeli 8. Obsługa wewnętrznych słowników 9. Indywidualna parametryzacja partnerów biznesowych (digitalizację przedsiębiorstwa) 1

2 - Zakup licencji na moduł Portfeli (środowisko testowe) 1. Dostęp do systemu poprzez logowanie (login i hasło) 2. Graficzny panel administracyjny dostępny przez przeglądarkę internetową 3. Szyfrowanie danych min bitowe 4. Zarządzalność kontami walutowymi oraz BTC 5. Podgląd stanów kont 6. Transakcyjność w komunikacji z systemem partnera 7. Obsługa statusów poszczególnych transakcji 8. Historia przeliczeń prowizji - Zakup licencji na moduł API Systemowe (środowisko testowe) 1. Automatyczne przyjmowanie zleceń ASK/BID 2. Stworzenie API do integracji z systemami partnerów 3. Stworzenie wersji z dostępem przez przeglądarkę WWW 4. Konfiguracja i zarządzanie uprawnieniami partnerów biznesowych 5. Komunikacja z systemem Zamawiającego poprzez szyfrowane API 6. Komunikacja Synchroniczna oraz Asynchroniczna 7. Definicje słowników (edycję i zarządzanie) 8. Kolejkowanie zleceń partnerów 9. Obsługa statusów poszczególnych transakcji 10. Transakcyjność w komunikacji z systemem Zamawiającego - Zakup licencji na moduł komunikacji z bankami (środowisko testowe) 1. Stworzenie szyfrowanego API do integracji z systemami bankowymi 2. Stworzenie wersji z dostępem przez przeglądarkę WWW 3. Komunikacja Synchroniczna oraz Asynchroniczna 4. Obsługa statusów poszczególnych transakcji 5. Definicje słowników (edycję i zarządzanie) 6. Obsługa potwierdzania wpłat STA/MT Obsługa przelewów masowych Elixir 8. Transakcyjność obsługi komunikatów 9. Sprawdzanie poprawności na każdym etapie transakcji 10. Automatyczna czasowa synchronizacja z zewnętrzną bazą Zamawiającego - Zakup licencji na moduł BackUp i Monitoring (środowisko testowe) 1. Dostęp do systemu poprzez logowanie (login i hasło) 2. Nadzorowanie pracy systemu B2B (transakcje) 3. Synchroniczne oraz Asynchroniczne backupy baz danych 4. Monitorowanie stanu sprzętu komputerowego 5. Obsługa wysyłki komunikatów systemowych ( , SMS) 6. Nadzór nad loadballancigiem oraz sterowanie przełączeniem pomiędzy Site #1 i Site #2 7. Definicje wewnętrznych słowników (edycję i zarządzanie) 8. Możliwość ręcznego sterowania pracą systemu 9. Generowanie i backup logów systemowych - Zakup licencji na moduł Raportowanie (środowisko testowe) 1. Graficzny panel administracyjny dostępny przez przeglądarkę internetową 2. Eksport/Import do i z plików XLS 3. Synchroniczne i asynchroniczne wysyłanie raportów do partnerów 4. Dodawanie, usuwanie i edycja własnych raportów 5. Konfiguracja raportów opartych na tabelach przestawnych 6. Definicje (edycja i zarządzanie) słowników 7. Generowanie danych w formie wykresów lub tabel - Zakup licencji na moduł Księgowość (środowisko testowe) 1. Zaawansowana konfiguracja i zarządzanie fakturami cyklicznymi 2. Graficzny panel administracyjny dostępny przez przeglądarkę internetową 3. Konfiguracja Bezpiecznego Podpisu Elektronicznego 4. Synchronizacja z oprogramowaniem księgowym Sage Symfonia 5. Konfiguracja i zarządzanie parametrami faktur 2

3 - Finalizacja instalacji, testy kompletnego systemu, poprawki potestowe (środowisko testowe) 1. Analiza kompletności i działania wszystkich modułów systemu 2. Przygotowanie specjalistycznych procedur na wypadek awarii, backup oraz odtwarzania systemu z archiwum po awarii. 3. Przygotowanie procedur opisujących przebieg procesów w poszczególnych modułach. 4. Przygotowanie scenariuszy i planu testów. 5. Testy systemu po implementacji wszystkich modułów platformy B2B oraz ew. poprawki błędów, które zostaną ujawnione po fazie testów systemu. - Instalacja jądra systemu, wstępna konfiguracja systemów operacyjnych, VPN, WPF, WAF, VLAN (środowisko produkcyjne) 1. Instalacja i konfiguracja Systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2012 x64 w tym instalacja uaktualnień 2. Instalacja i konfiguracja Systemów operacyjnych Linux w tym instalacja uaktualnień 3. Instalacja i konfiguracja Serwera baz danych w tym instalacje schematów tabel i procedur 4. Instalacja i konfiguracja Serwera Aplikacji 5. Konfiguracja Raid 6. Konfiguracja kont użytkowników systemowych, grup, przyporządkowanie ról 7. Instalacja i konfiguracja repozytorium SVN 8. Konfiguracja serwera NOD 9. Konfiguracja VPN, WPF, WAF, VLAN 10. Konfiguracja narzędzi do monitorowania działania instancji poszczególnych modułów systemu B2B - Instalacja modułu Administracja (środowisko produkcyjne) - Instalacja modułu Platforma BitCoin (silnik) (środowisko produkcyjne) - Instalacja modułu Portfeli (środowisko produkcyjne) - Instalacja modułu API Systemowe (środowisko produkcyjne) - Instalacja modułu komunikacji z bankami (środowisko produkcyjne) - Instalacja modułu BackUp i Monitoring (środowisko produkcyjne) - Instalacja modułu Raportowanie (środowisko produkcyjne) - Instalacja modułu Księgowość (środowisko produkcyjne) - Finalizacja instalacji, testy kompletnego systemu, poprawki potestowe (środowisko produkcyjne) 1. Analiza kompletności i działania wszystkich modułów systemu 2. Przygotowanie specjalistycznych procedur na wypadek awarii, backup oraz odtwarzania systemu z archiwum po awarii. 3. Przygotowanie procedur opisujących przebieg procesów w poszczególnych modułach. 4. Przygotowanie scenariuszy i planu testów. 5. Testy systemu po implementacji wszystkich modułów platformy B2B oraz ew. poprawki błędów, które zostaną ujawnione po fazie testów systemu. - Montaż serwerów w docelowych serwerowniach 1. Usługa polegająca na zainstalowaniu w szafach Rack w serwerowniach całości zakupionego w ramach projektu sprzętu serwerowego. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do r. IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferta powinna: - posiadać datę sporządzenia - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP - termin ważności min. 14 dni - Opis doświadczenia w zakresie realizacji projektów informatycznych 3

4 - Oferta powinna być złożona na formularzu (wzór formularza stanowi załącznik nr 1) V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Grójecka 99/78, Warszawa do końca dnia Ocena ofert zostanie dokonana w dniu , a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie na ulicy Grójeckiej 99/78, Warszawa, oraz na stronie internetowej pod adresem 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: VI. OCENA OFERT Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 1. Cena 80% 2. Doświadczenie w zakresie realizacji projektów informatycznych oraz dedykowanych systemów informatycznych 20% VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem VIII. DODATKOWE INFORMACJE Dodatkowych informacji udziela Robert Kuciński pod numerem telefonu oraz adresem 4

5 Załącznik nr 1 Oferta dla: B2Money sp. z o.o. FORMULARZ OFERTOWY Dn Działając w imieniu... składam ofertę na realizację kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych, doradczych, informatycznych, wdrożeniowych oraz testowych. Numer zapytania: 3/B/2013 Lp. 1 Nazwa Instalacja jądra systemu, wstępna konfiguracja systemów operacyjnych, (środowisko testowe) Oferowana cena netto 2 Zakup licencji na moduł Administracja (środowisko testowe) 3 Zakup licencji na moduł Platforma BitCoin (silnik) (środowisko testowe) 4 Zakup licencji na moduł Portfeli (środowisko testowe) 5 Zakup licencji na moduł API Systemowe (środowisko testowe) 6 Zakup licencji na moduł komunikacji z bankami (środowisko testowe) 7 Zakup licencji na moduł BackUp i Monitoring (środowisko testowe) 8 Zakup licencji na moduł Raportowanie (środowisko testowe) 9 Zakup licencji na moduł Księgowość (środowisko testowe) 10 Finalizacja instalacji, testy kompletnego systemu, poprawki potestowe (środowisko testowe) 11 Instalacja jądra systemu, wstępna konfiguracja systemów operacyjnych, (środowisko produkcyjne) 12 Instalacja modułu Administracja (środowisko produkcyjne) 13 Instalacja modułu Platforma BitCoin (silnik) (środowisko produkcyjne) 14 Instalacja modułu Portfeli (środowisko produkcyjne) 15 Instalacja modułu API Systemowe (środowisko produkcyjne) 16 Instalacja modułu komunikacji z bankami (środowisko produkcyjne) 17 Instalacja modułu BackUp i Monitoring (środowisko produkcyjne) 18 Instalacja modułu Raportowanie (środowisko produkcyjne) 19 Instalacja modułu Księgowość (środowisko produkcyjne) 20 Finalizacja instalacji, testy kompletnego systemu, poprawki potestowe (środowisko produkcyjne) 21 Montaż serwerów w docelowych serwerowniach 5

6 OPIS STOPNIA SPEŁNIANIA KRYTERIUM WYBORU: Doświadczenie w zakresie realizacji projektów informatycznych oraz dedykowanych systemów informatycznych : Jednocześnie oświadczam, iż akceptuję warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym stanowiącym podstawę niniejszej oferty. Okres związania niniejszą ofertą wynosi... dni. IMIĘ I NAZWISKO OSOBY DZIAŁAJĄCEJ W IMIENIU WYKONAWCY DATA I PODPIS PIECZĘĆ FIRMOWA... 6

7 OŚWIADCZENIE OFERENTA Działając w imieniu... oświadczam, że: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określone ustawowo. 2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie otwarto wobec nas likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. 5. Nie zostaliśmy prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 6. Sąd nie orzekł wobec nas zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. IMIĘ I NAZWISKO OSOBY DZIAŁAJĄCEJ W IMIENIU WYKONAWCY DATA I PODPIS PIECZĘĆ FIRMOWA... 7

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Kraków, dnia 9 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZE DMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający działalność

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja ŁÓDZKA AKADEMIA INŻYNIERA, PROJEKTANTA 3D. Zapytanie ofertowe

Człowiek najlepsza inwestycja ŁÓDZKA AKADEMIA INŻYNIERA, PROJEKTANTA 3D. Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe Tel. 42 250-31-34 NIP 727-012-56-89, REGON 004271032 Kapitał zakładowy Spółki: 50.000 zł Wpisano do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/1/8.2/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/1/8.2/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Sieradz, 08.01.2014 r. Zamawiający: Hurtownia Rolno-Ogrodnicza MAGRA Sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 136 98-200 Sieradz ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/1/8.2/2014 Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/IAP/2013 ( dotyczy modułu nr 3/IAP )

Zapytanie ofertowe nr 3/IAP/2013 ( dotyczy modułu nr 3/IAP ) Intelix Sp. z o.o. Katowice, 08.04.2013 ul. Witosa 12 40-832 Katowice tel. + 48 32 201 45 44 fax + 48 32 205 81 98 info@intelix.pl www.intelix.pl Zapytanie ofertowe nr 3/IAP/2013 ( dotyczy modułu nr 3/IAP

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Na realizację usług informatycznych

Zaproszenie do składania ofert. Na realizację usług informatycznych Warszawa, 16.09.2013 Zapytanie ofertowe nr POIG8.2/2013/ 02 Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług informatycznych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 Wrocław, dnia 04.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B o nazwie Platforma Realizacji Transakcji Rekrutacyjnych Recrutiva celem automatyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań 22.10.2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/2010/WL-SI w sprawie zakupu usługi kolokacji serwerów zgodnej z wymaganiami Zamawiającego w ramach projektu o numerze w KSI: WND-POKL.03.03.04.00-010/10

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Zapytanie ofertowe nr 1/2015/II Etap z dnia 11.05.2015 r. Przedmiot zamówienia: I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami prawa wspólnotowego i krajowego m.in. w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ Eddie Consulting Groups Eger Artur Posada ul. Mickiewicza 14, Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa Warszawa, dnia 31.01.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrażanie systemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Motorowy Autotour sp. z o.o.

Polski Związek Motorowy Autotour sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Projekt dofinansowywany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Unii Europejskiej (działanie 8.2) Polski Związek

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe 3/084/2013

Zapytanie Ofertowe 3/084/2013 Zapytanie Ofertowe 3/084/2013 Odolanów 05-09-2013 I. INORMACJE OGÓLNE 1. W związku z realizacją projektu pt.: Szerokie Pasmo w Każdym Domu 2011 - etap czwarty współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/IAP/2013 ( dotyczy modułu nr 2/IAP )

Zapytanie ofertowe nr 2/IAP/2013 ( dotyczy modułu nr 2/IAP ) Intelix Sp. z o.o. Katowice, 08.04.2013 ul. Witosa 12 40-832 Katowice tel. + 48 32 201 45 44 fax + 48 32 205 81 98 info@intelix.pl www.intelix.pl Zapytanie ofertowe nr 2/IAP/2013 ( dotyczy modułu nr 2/IAP

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH Eddie Consulting Groups Eger Artur ul. Mickiewicza 14, Posada 62-530 Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 Dial Tone Sp. z o.o. Piaseczno dn. 02.12.2013 r. ul. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno NIP 123-126-21-66 Regon 145805375 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 na Rozbudowa programu komputerowego (Portal Partnerski)

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Eureka Technology Park Sp. z o.o. Ul. Innowatorów 8, Dąbrowa 62-070 Dopiewo Dąbrowa, dnia 18.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją projektu pn. Automatyzacja procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 04.07.2014r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa 47 35-113 Rzeszów Email: krystian.sieminski@pkr.rzeszow.pl http://www.pkr.rzeszow.pl/ Tel: 698548769

Bardziej szczegółowo

ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław

ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław Wrocław, dnia 02.12.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy ESOTIQ a jej partnerami biznesowymi

Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy ESOTIQ a jej partnerami biznesowymi Gdańsk, 07.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zakupu wartości niematerialnych i prawnych dla potrzeb projektu nr UDA- POIG.08.02.00-22- 136/13-00 realizowanego w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 10.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 10.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 10.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na zakup, instalację i uruchomienie oprogramowania narzędziowego i systemowego w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBUD S.A. w ramach

Bardziej szczegółowo

zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt

zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt Olkusz, dn. 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo