Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013"

Transkrypt

1 Złotokłos, dnia r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego klasy B2B automatyzującego główne procesy biznesowe zachodzące między Zamawiającym a jego wybranymi Partnerami Biznesowymi. Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pt.: Wdrożenie rozwiązań informatycznych klasy B2B automatyzujących główne procesy biznesowe (zamówienia, dostawy, rozliczenia) występujące w relacjach z głównymi partnerami handlowymi Wnioskodawcy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Osi priorytetowej 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego Biznesu typu B2B. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków krajowych. I. ZAMAWIAJĄCY: Premium Rosa Sp. z o.o. ul. Św. Andrzeja Boboli 20, Złotokłos Tel Fax NIP: REGON: KRS: II. III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Zamówienie dotyczy realizacji usługi powyżej netto, jest udzielane zgodnie z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, bezstronności i obiektywności. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje konieczności wnoszenia przez Wykonawcę wadium. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego klasy B2B automatyzującego główne procesy biznesowe zachodzące między Zamawiającym a jego wybranymi Partnerami Biznesowymi. W ramach wdrożonego Systemu B2B z Zamawiającym będzie współpracować minimum osiem przedsiębiorstw, których siedziby zlokalizowane są na terenie całej Polski. System musi być zaprojektowany w sposób zapewniający praktycznie dowolną skalowalność zarówno pod względem dołączania do Systemu nowych partnerów jak również nowych użytkowników po stronie Zamawiającego. Strona 1 z 6

2 Opracowany i wdrożony przez Wykonawcę dedykowany System informatyczny klasy B2B umożliwi automatyzację 8 głównych procesów biznesowych zachodzących między Zamawiającym a jego Partnerami Biznesowymi zaproszonymi do współpracy, w tym: zamawiania przez Zamawiającego surowców i komponentów produkcyjnych od Partnerów (dostawców surowców i komponentów produkcyjnych) realizacji przez Partnera (dostawcy surowców bądź komponentów produkcyjnych) zamówienia na dostawę do Zamawiającego surowców / komponentów produkcyjnych przyjmowania do magazynu Zamawiającego dostaw surowców i komponentów produkcyjnych składania zamówień przez Partnerów (odbiorców hurtowych produktów Zamawiającego) obsługi i realizacji zamówień przez Zamawiającego składanych przez Partnerów (odbiorców hurtowych produktów Zamawiającego) zlecania przez Zamawiającego usług logistycznych i spedycyjnych realizacji przez Partnera (dostawcę usług logistycznych i spedycyjnych) usług logistycznych i spedycyjnych zleconych przez Zamawiającego rozliczeń i monitoringu wzajemnych zobowiązań i należności między Zamawiającym a jego Partnerami. Wdrażany System musi uwzględniać konieczność zastosowania technologii elektronicznej wymiany danych (EDI) ustandaryzowanej według EDIFACT lub równoważnego standardu np. xml, której celem będzie zautomatyzowanie przepływu informacji oraz wyeliminowanie konieczności stosowania papierowego obiegu dokumentów w przypadku wybranych procesów biznesowych Zamawiającego. Wymienione powyżej procesy zachodzące między Zamawiającym a jego wybranymi Partnerami są nierozerwalnie związane z wybranymi procesami mającymi charakter wyłącznie wewnętrznych procesów Zamawiającego. Wspomniana nierozerwalność jest związana z koniecznością zapewnienia ciągłości obiegu danych wykorzystywanych w procesach zachodzących między Zamawiającym a jego Partnerami. Chodzi tu w szczególności o dane dotyczące: stanów magazynowych surowców wykorzystywanych do produkcji Zamawiającego, stanów magazynowych produktów gotowych Zamawiającego, danych archiwalnych dotyczących działalności Zamawiającego takich jak wielkość: produkcji, sprzedaży, zakupów surowców, bieżących zakupów Zamawiającego, bieżącej sprzedaży Zamawiającego, itp. Zamawiający przewiduje, że powyższe procesy będą obsługiwane przez funkcjonalności posiadanego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem RAKS SQL. W związku z powyższym do zadań Wykonawcy należeć będzie również integracja wdrażanych elementów systemu B2B z wybranymi funkcjonalnościami środowiska RAKS SQL celem zapewnienia płynnego przepływu i wymiany danych w całym systemie B2B związaną z działalnością wybranych komórek organizacyjnych Zamawiającego, w tym działu handlowego, działu magazynowego, działu organizacyjnego. Szczegółowa struktura aktualnego systemu Zamawiającego, schemat procesów zachodzących w działalności Zamawiającego, proponowany schemat systemu informatycznego Strona 2 z 6

3 przewidzianego do wdrożenia prezentuje analiza przedwdrożeniowa systemu oraz specyfikacja wdrażanego systemu B2B dostępna w siedzibie Zamawiającego po podpisaniu deklaracji/umowy o zachowaniu poufności. Przedmiot Zamówienia składa się z następujących prac / elementów, których realizacja podzielona została na trzy etapy: ETAP I 1. Przygotowanie projektów graficznych interfejsów, elementów graficznych (ikony, przyciski, formularze) wdrażanych modułów rozbudowanego systemu oraz narzędzi informatycznych, pozwalających na integrację z systemami informatycznymi Partnerów Wnioskodawcy. 2. Przeprowadzenie testów usability opracowanych projektów graficznych interfejsów. Stworzenie scenariuszy użycia modułów, narzędzi informatycznych, opracowanie use case-ów (przypadków użycia). 3. Prace programistyczne- przygotowanie w wybranej technologii i zaimplementowanie założonych w specyfikacji technicznej funkcjonalności rozbudowanego systemu. Stworzenie funkcji, metod i bibliotek systemu i narzędzi integrujących z systemami Partnerów. ETAP II 1. Prace programistyczne- kontynuacja wcześniejszych działań programistycznych oraz kompilacja i uruchomienie opracowanych rozwiązań w środowisku deweloperskim. 2. Testowanie oprogramowania - przeprowadzenie testów przygotowanego oprogramowania i narzędzi informatycznych uruchomionego w środowisku developerskim, raportowaniem błędów. Przeprowadzenie testów usability działającego prototypu oprogramowania. 3. Prace programistyczne - usunięcie problemów i usterek w działaniu systemu, wprowadzenie modyfikacji systemu/oprogramowania w związku ze zgłaszanymi uwagami/problemami w fazie testów. ETAP III 1. Konfiguracja środowiska teleinformatycznego konfiguracja zabezpieczeń (firewalle, szyfrowanie kanałów komunikacji, konfiguracja oprogramowania antywirusowego), konfiguracja automatycznych backupów danych, tuning parametrów konfiguracyjnych dla optymalnej wydajności i niezawodności platformy. 2. Produkcyjne uruchomienie - wyczyszczenie baz danych z danych testowych, wdrożenie ustawień produkcyjnych parametrów systemu i kont użytkowników systemu. Rozruch systemu, monitoring sprawności i poprawności działania systemu - korekty błędów zaobserwowanych w fazie rozruchowej. 3. Instalacja stworzonego oprogramowania - pełna instalacja aplikacji, zainstalowanie i skonfigurowane baz danych i innych niezbędnych komponentów (sterowników, programów typu plug-in). 4. Testowanie oprogramowania - przeprowadzenie testów przygotowanego oprogramowania i narzędzi informatycznych uruchomionego w środowisku Strona 3 z 6

4 developerskim, raportowaniem błędów. Przeprowadzenie testów usability działającego prototypu oprogramowania. 5. Prace programistyczne - usunięcie problemów i usterek w działaniu systemu, wprowadzenie modyfikacji systemu/oprogramowania w związku ze zgłaszanymi uwagami/problemami w fazie testów. 6. Prace korekcyjne i optymalizacyjne. Usunięcie ewentualnych nieprawidłowości wykrytych podczas testów akceptacyjnych. Wykonanie ostatecznych prac korekcyjnych i optymalizacyjnych przed uruchomieniem produkcyjnym. 7. Testy akceptacyjne na środowisku produkcyjnym. Przeprowadzenie działań związanych z wykryciem nieprawidłowości w działaniu oprogramowania w środowisku produkcyjnym w oparciu o powtórzone testy funkcjonalne i wydajnościowe. Przeprowadzenie testowego wypełnienia baz danymi. 8. Zakup licencji na wytworzone w ramach projektu skastomizowane oprogramowanie związane z bezpośrednią integracją systemu informatycznego Wnioskodawcy i jego Partnerów biznesowych - licencja właścicielska zabezpieczająca prawa Wnioskodawcy do kodu oprogramowania. Płatności za realizację zamówienia będą realizowane po przyjęciu protokołem odbioru poszczególnych prac wymienionych powyżej. Zamawiający dopuszcza możliwość jednorazowej wypłaty zaliczki na poczet realizacji całości zamówienia. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Termin realizacji zamówienia to: r. - w przypadku prac wymienionych w ramach etapu I; r. - w przypadku prac wymienionych w ramach etapu II; r. - w przypadku prac wymienionych w ramach etapu III. V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia łącznie następujące warunki: 1. Złoży oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawca ponosi koszty przygotowania oferty. 2. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu. Oferta nie będąca zgodną z opisem zamówienia oraz z innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w formularzu ofertowym może zostać odrzucona bez możliwości uzupełnienia. 3. Wszelkie dodatkowe dokumenty załączone do oferty nie będą brane pod uwagę podczas procesu oceny oferty. 4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. 5. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty (stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania/ogłoszenia). 6. Minimalny termin związania ofertą nie może być krótszy niż 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert. 7. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. Strona 4 z 6

5 8. Ewentualne poprawki powinny być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. 9. W przypadku, gdy załączona do oferty kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. VII. VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać do dnia 02 grudnia 2013 do godz na jeden z wymienionych poniżej sposobów: 1. osobiście w siedzibie Zamawiającego ul. Św. Andrzeja Boboli 20, Złotokłos 2. pocztą lub kurierem na adres siedziby Zamawiającego: ul. Św. Andrzeja Boboli 20, Złotokłos 3. pocztą elektroniczną na adres: O terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. TERMIN OTWARCIA OFERT Oferty zostaną otworzone dnia 02 grudnia 2013 roku o godzinie w siedzibie Zamawiającego w Złotokłosie, ul. Św. Andrzeja Boboli 20. IX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW W przypadku złożenia oferty przez więcej niż jednego wykonawcę, zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert: KRYTERIUM Cena netto 100% WAGA pkt MAX. 100 punktów Punkty za cenę oblicza się, przyjmując za podstawę najniższą zaoferowana kwotę (cenę netto), przypisując jej 100 punktów. Liczba punktów dla każdej kolejnej oferty oblicza się w następujący sposób: (cena najniższej oferty : cena kolejnej oferty) x 100 = N punktów. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów przy zastosowaniu powyższych kryteriów i ich wag. X. OPIS SPOSOBU OCENY OFERTY Oferty będą oceniane 3 etapowo: 1. W pierwszej kolejności weryfikowana będzie poprawność formalna oferty, w tym jej kompletność i zgodność z wymogami niniejszego ogłoszenia/zapytania; 2. W drugiej kolejności weryfikacji poddane będą ustalone przez Zamawiającego kryteria dostępu opisane w punkcie V. 3. Następnie ocenione zostaną kryteria wyboru opisane w punkcie IX. 4. W toku badania oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Ocena dokonana zostanie przez Komisję, w skład której wchodzić będzie 2 przedstawicieli Zamawiającego. Ocena dokonana przez Komisję ma charakter ostateczny. XI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIENIA SIĘ Z WYKONAWCAMI, DODATKOWE INFORMACJE Strona 5 z 6

6 Dodatkowych informacji w zakresie dotyczącym przedmiotu ogłoszenia udziela Aleksander Waszkiewicz w godzinach pracy Zamawiającego pod numerem telefonu (22) oraz adresem XII. XIII. INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Wyniki postępowania zostaną zamieszczone na stronie Zamawiającego ZAŁĄCZNIKI 1. Załącznik nr 1 Formularz oferty 2. Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Prezes Zarządu Członek Zarządu (-) (-) Aleksander Waszkiewicz Tomasz Towpik Strona 6 z 6

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/02/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/02/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/02/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zakup i dostawa do Zamawiającego sprzętu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/01/2015. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/01/2015. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Warszawa, 20 stycznia 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/01/2015 Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie I. ZAMAWIAJĄCY Biogazownia Skarżyn

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Łódź, 25-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Zakup usług doradczych i eksperckich: Zakup analizy przedwdrożeniowej Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Zakup licencji na oprogramowanie platformy

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683 REGON 670800405 Warszawa, 4.02.2014 Firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznań, dnia 11 grudnia 2013 r. Zamawiający: DRUKPOZNAN.PL Łukasz Chęciński ul. Winogrady 28 61-663 Poznań Tel. 61 826 20 20 www.drukpoznan.pl Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 04.07.2014r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa 47 35-113 Rzeszów Email: krystian.sieminski@pkr.rzeszow.pl http://www.pkr.rzeszow.pl/ Tel: 698548769

Bardziej szczegółowo

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, 10 maja 2012 roku Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: OMEGA Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. ul. Głuska 86 20 380 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

WND POIG.08.02.00-26-141/12

WND POIG.08.02.00-26-141/12 Jędrzejów dn. 07/06/2013 Quickpack Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 47 28 300 Jędrzejów Dotyczy: Nr projektu: WND POIG.08.02.00-26-141/12 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B celem zdynamizowania komunikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 Kraków, 8 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Equimed Hołda, Lenk, Trembecki spółka jawna z siedzibą ulica Prądnicka 46 (31-202) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap)

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Kraków, 26.02.2014r. Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Zakup dokonywany jest w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH Eddie Consulting Groups Eger Artur ul. Mickiewicza 14, Posada 62-530 Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe Toruń 04.12.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B do zautomatyzowania procesów biznesowych obsługi usług transportowych firmy Jarkpol Jarosław Górski Sp.j." współfinansowanego

Bardziej szczegółowo