ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 10 czerwca 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B w Liquid Systems Sp. z o. o. w celu usprawnienia procesów biznesowych z partnerami wnioskodawcy współfinansowanego w ramach działania 8.2 POIG Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B firma Liquid Systems Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o złożenie oferty na zakup oprogramowania systemu B2B. Projekt polega na usprawnieniu procesu świadczenia usług pomiędzy spółką Liquid Systems Sp. z o.o. i jej partnerami biznesowymi. W ramach projektu zostanie wdrożony system informatyczny B2B, który zautomatyzuje elementy procesu świadczenia usług odbywających się wewnątrz spółki oraz procesów zachodzących pomiędzy zamawiającym i jego partnerami. Dodatkowo dzięki integracji systemów informatycznych partnerów z rozbudowanym w ramach projektu systemem B2B zamawiającego, możliwe będzie usprawnienia elementów procesu zachodzących bezpośrednio po stronie partnerów. W ramach integracji z systemami informatycznymi partnerów nastąpi implementacja zaawansowanego podpisu elektronicznego oraz Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie EDI. 1. Opis przedmiotu zamówienia: Oprogramowanie systemu B2B oparte zostanie na następujących elementach: - Sprzęt serwerowy i teleinformatyczny, - Oprogramowanie typu CRM Sugar CRM - Oprogramowanie typu RP Comarch Optima - Oprogramowanie centrali telefonicznej Asterix PBX - Oprogramowanie ORTS obsługujące zgłoszenia dokonywane poprzez pocztę elektroniczną - Zestaw zdalnego dostępu i wideokonferencji - Warstwa oprogramowania integrująca wymienione elementy software owe - Warstwa oprogramowania integrująca system z systemami partnerów System B2B zoptymalizuje procesy biznesowe: 1. Sprzedaż nowego oprogramowania lub wydłużenia licencji na oprogramowanie, sprzedaż sprzętu teleinformatycznego 2. Wdrożenie oprogramowania lub instalacja sprzętu teleinformatycznego 3. Wsparcie techniczne 4. Podtrzymywanie relacji z partnerem 5. Rozliczenie uwzględniając automatyzację wymiany informacji zgodnie ze standardem EDI oraz wdrożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Strona 1 z 6

2 2. Wymogi dedykowanego systemu B2B : Proces sprzedaży nowego oprogramowania lub wydłużenia licencji na oprogramowanie, sprzedaż sprzętu teleinformatycznego - na potrzeby odebrania zamówienia system będzie automatycznie rejestrował zamówienia, w przypadku połączenia telefonicznego nagrana zostanie treść rozmowy z konsultantem, w przypadku zamówienia mailowego, zapisana zostanie treść zamówienia, zamówienie zostanie automatycznie umieszczone w profilu partnera w systemie i będzie dostępne zarówno dla pracowników spółki, jak również dla upoważnionego pracownika partnera, zamówienie zostanie natychmiast uwidocznione w panelu zadań do wykonania przez pracowników obsługujących zamówienia, - w celu weryfikacji aktualnych cen u dostawców system dokona automatycznej aktualizacji ceny oferowanego oprogramowania i sprzętu, dla pracownika spółki Liquid Systems będzie zawsze widoczna historia cen, - na potrzeby weryfikacji dotychczasowej współpracy z partnerem historia płatności oraz transakcji będzie dostępna na bieżąco w systemie w profilu partnera, - na potrzeby stworzenia oferty, oferta wygenerowana będzie przez system informatyczny, dostępna w formie elektronicznej podpisanej podpisem cyfrowym, - w celu wysłania oferty, dokument oferty dostępny dla partnera od razu po zaakceptowaniu oferty przez upoważnionego pracownika spółki, dostępna będzie pełna historia wcześniejszych ofert, partner będzie mógł zaakceptować, odrzucić lub zgłosić poprawki do oferty, widoczne będzie w systemie potwierdzenie odczytu oferty, - na potrzeby zakupu oprogramowania lub sprzętu u dostawcy po zatwierdzeniu oferty system automatycznie dokona zamówienia i zakupu zamówionego oprogramowania lub sprzętu. W przypadku gdy nie będzie to możliwe system wygeneruje druk zamówienia, a pracownik będzie go musiał jedynie przekazać, - w celu przekazania oprogramowania lub sprzętu partnerowi system wygeneruje automatycznie potwierdzenie odbioru podpisane podpisem cyfrowym, Proces wdrożenia oprogramowania lub instalacji sprzętu teleinformatycznego - na potrzeby odebrania zamówienia system będzie dokonywał automatycznej rejestracji zamówienia, w przypadku rozmowy telefonicznej nagrana zostanie treść rozmowy z konsultantem, w przypadku zamówienia mailowego zapisana zostanie treść zamówienia, zamówienie zostanie automatycznie umieszczone w profilu partnera, dostępne zarówno dla pracowników spółki Liquid Systems jak i upoważnionego pracownika partnera, zamówienie będzie natychmiast widoczne w panelu zadań do wykonania dla pracowników obsługujących zamówienia, - na potrzeby weryfikacji aktualnych cen u dostawców oprogramowania lub sprzętu system będzie automatycznie uaktualniał ich ceny, historia cen będzie dostępna dla pracownika spółki, - na potrzeby weryfikacji dotychczasowej współpracy z partnerem wszystkie informacje dotyczące płatności oraz historii transakcji będą dostępne na bieżąco w systemie w profilu partnera, - na potrzeby analizy potrzeb wdrożeniowych lub instalacyjnych partnera będzie widoczna przez partnera historia prac wdrożeniowych lub instalacyjnych przeprowadzonych u partnera, analiza nadal będzie przeprowadzana ręcznie i w bezpośrednim kontakcie z partnerem, jednak dostęp do historycznych jak i bieżących działań będzie łatwiejszy, cześć spotkań z partnerem zostanie zastąpiona wideokonferencjami, Strona 2 z 6

3 - na potrzeby stworzenia oferty wdrożeniowej i instalacyjnej system automatycznie wygeneruje dokument oferty, który będzie dostępny w formie elektronicznej podpisanej podpisem cyfrowym, - na potrzeby wysłania oferty dokument oferty będzie widoczny przez partnera od razu po zaakceptowaniu jej przez upoważnionego pracownika spółki Liquid Systems, będzie dostępna pełna historia ofert, dzięki integracji systemu partner będzie mógł zaakceptować, odrzucić lub prosić o poprawki do oferty, w systemie będzie widoczne potwierdzenie odczytania oferty, - na potrzeby zakupu oprogramowania lub sprzętu u dostawcy po zatwierdzeniu oferty system automatycznie dokona zamówienia i zakupu zamówionego oprogramowania lub sprzętu. W przypadku gdy nie będzie to możliwe system wygeneruje druk zamówienia, a pracownik będzie go musiał jedynie przekazać, - na potrzeby stworzenia dokumentacji prac wdrożeniowych lub instalacyjnych, dokumenty pogrupowane będą w konkretne projekty, widoczna historia dokumentacji prac wdrożeniowych lub instalacyjnych, dokumenty dostępne w systemie w panelu partnera dla pracowników wykonawców oraz upoważnionych pracowników partnera, będą oni mogli na bieżąco obserwować dokonywane zmiany i reagować w przypadku braku ich akceptacji, - w systemie będzie dostępne potwierdzenie odbioru prac w formie elektronicznej podpisanej podpisem cyfrowym, - szkolenia będą odbywały się zdalnie za pomocą wideokonferencji oraz bezpośredniego dostępu do infrastruktury technicznej partnera, potwierdzenie dokonania szkolenia dostępne w systemie w formie elektronicznej podpisanej podpisem cyfrowym, - na potrzeby stworzenia dokumentacji po wdrożeniu lub instalacji system umożliwi dostęp do dokumentacji planu prac wdrożeniowych lub instalacyjnych dokumenty pogrupowane będą w konkretne projekty, widoczna historia dokumentacji planów prac wdrożeniowych lub instalacyjnych, dokumenty dostępne w systemie w panelu partnera, pracownicy Liquid Systems oraz upoważnieni pracownicy partnerów będą mieli do nich łatwy dostęp, a dzięki scentralizowaniu ich przechowywania możliwość szybkiego wyszukiwania pełno tekstowego, Proces wsparcia technicznego - na potrzeby odebrania zgłoszenia o wsparcie zgłoszenia wsparcia technicznego będą automatycznie odnotowywane w systemie, w przypadku połączenia telefonicznego nagrana zostanie treść rozmowy z konsultantem, w przypadku zamówienia mailowego zapisana zostanie treść zamówienia, zamówienie automatycznie umieszczone w profilu partnera w systemie, dostępne zarówno dla pracowników spółki Liquid Systems, jak również upoważnionego pracownika partnera, zgłoszenie telefoniczne może zostać przekazane bezpośrednio do odpowiedniego konsultanta, zgłoszenie mailowe natychmiast widoczne w panelu zadań do wykonania pracowników obsługujących zgłoszenia, - w celu weryfikacji zakresu wsparcia uzgodnionego umową z partnerem zakres wsparcia dostępny od razu w systemie w profilu partnera, - na potrzeby zapoznania się z problemem partnera korespondencja mailowa i ticketowa o problemie dostępna w systemie, widoczne w systemie archiwizowane rozmowy telefoniczne i wideo, dostępne dla konsultantów dokumenty dotyczące przeprowadzonych wdrożeń i instalacji, - w celu udzielenia wsparcia będzie możliwość szybkiego dostępu do dokumentacji i łatwe jej przeszukiwanie przez konsultanta spółki Liquid Systems, udostępniony kanał wideokonferencji dla komunikacji z partnerem, możliwość bezpiecznego dostępu (szyfrowanego) do zdalnej infrastruktury technicznej partnera, Strona 3 z 6

4 Proces podtrzymywania relacji z partnerem - dla potrzeb analizy przyszłych potrzeb partnera, stworzenia oferty, wysłanie jej, oczekiwanie na kontakt ze strony partnera system umożliwi wprowadzanie do systemu reguł informowania partnerów o nowościach w ofercie, promocjach, bądź typowych zestawach modułów oprogramowania czy sprzętu kupionego przez partnera, na podstawie tych reguł i historii sprzedaży system automatycznie wygeneruje oferty do wszystkich partnerów spełniających kryteria, dzięki integracji z systemem partnera będzie on mógł zaakceptować, odrzucić lub prosić o więcej informacji na temat oferty, potwierdzenie oferty widoczne będzie w systemie, oferta będzie tworzona dla partnera automatycznie w momencie zbliżania terminu końca jego licencji na dany moduł oprogramowania, - na potrzeby weryfikacji dostępności uaktualnień sprzedawanego oprogramowania (za szczególnym uwzględnieniem uaktualnień krytycznych) u dostawców wszystkie informacje na temat konfiguracji oprogramowania u partnerów będą zapisywane automatycznie w systemie, po otrzymaniu informacji o aktualizacji od producenta, pracownik spółki Liquid Systems będzie definiował w systemie regułę powiadomienia wraz ze stosowna informacją, a system dokona powiadomień, potwierdzenie odczytania powiadomienia będzie widoczne w systemie dzięki czemu system automatycznie wytypuje partnerów do udzielenia przypomnienia, Proces rozliczania - w celu wyliczenia wartości usługi system automatycznie wyliczy wartość usług na podstawie dostępnych w systemie ofert oraz zgłoszeń wsparcia (bazujących na ticketach, minutach pomocy technicznej, wideo, zdalnej lub bezpośredniej) - na potrzeby wystawiania faktur za usługę, system umożliwi automatyczne wystawianie faktury w momencie zatwierdzenia wykonania usługi, zostanie ona podpisana podpisem elektronicznym i dzięki integracji z Comarch Optima automatycznie zostanie przekazana do podsystemu księgowego, - na potrzeby wysłania faktury system automatycznie dostarczy fakturę do systemu partnera przy pomocy standardu EDI, w przypadku gdy partner posiada znany spółce Liquid Systems podsystem księgowy i dopuści do integracji systemów informatycznych, faktura zostanie automatycznie przekazana do takiego podsystemu księgowego partnera, - w celu monitorowania płatności system bezie automatycznie generował komunikaty o terminach płatności i przypominał o niezapłaconych wierzytelnościach zarówno upoważnionym pracownikom spółki jak i jej partnerom, przypomnienia o zbliżającym się terminie płatności jak i informacje o braku płatności będą generowane automatycznie i dodatkowo będą mogły być wysyłane droga mailową, za pośrednictwem sms ow oraz będą dostępne w systemie telefonicznym po odpowiedniej identyfikacji. Planowana funkcjonalność systemu B2B pozwoli na realizację nowych zadań w stosunku do aktualnie obsługiwanych przez systemy IT spółki Liquid Systems, takich jak: a) Automatyczne wystawianie podpisanych podpisem elektronicznym dokumentów firmowych faktur, ofert, protokołów odbioru itp. b) Wymiana elektroniczna faktur, ofert, protokołów odbioru z systemami informatycznymi partnerów c) Wymiana dostępności i cen sprzętu oraz oprogramowania z systemami informatycznymi dostawców d) Scentralizowane przechowywanie dokumentów i działań wykonywanych na rzecz partnerów e) Łatwe wyszukiwanie dokumentów i informacji o wykonywanych działaniach f) Rejestracja zamówień i zleceń od partnerów (maile, rozmowy tel., notatki wewnętrzne pracowników) Strona 4 z 6

5 g) Rejestracja dokumentów tworzonych na potrzeby partnerów h) Wymiana dokumentów i informacji o wykonywanych działaniach z systemami informatycznymi partnerów i) Automatyczne prognozowanie i wystawianie ofert dla partnerów j) Automatyczne informowanie partnerów o dostępnych aktualizacjach sprzedawanego oprogramowania k) Automatyczne i precyzyjne wyliczanie wartości usług wsparcia l) Umożliwienie dostępu do archiwum usług wsparcia zarówno dokonywanego za pomocą poczty elektronicznej, jak również połączeń telefonicznych, wideo i zdalnego dostępu do infrastruktury informatycznej ł) Automatyczne informowanie partnerów o przypadających terminach płatności m) Wspomożenie procesu windykacji n) Archiwizacja danych o) Kontrola dostępu do danych 3. Termin realizacji zamówienia: r. 4. Miejsce realizacji zamówienia: Według wskazania Liquid Systems Sp. z o.o. 5. Wymagania konieczne do spełnienia przez Wykonawcę: Wykonawca powinien posiadać wieloletnie doświadczenie w podobnych realizacjach, gwarantujące wykonanie zlecenia na najwyższym poziomie, Zapewnienie gwarancji wysokiej jakości usługi. 6. Kryteria wyboru oferty: Cena 100% 7. Termin związania ofertą: r. 8. Miejsce i termin składania ofert: Liquid Systems Sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1, Warszawa e- mail: s.pl Termin: r. 9. Dane Zamawiającego: Liquid Systems Sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1, Warszawa NIP: Oferent powinien przedstawić cenę realizacji niniejszego zamówienia w wymaganym terminie realizacji w PLN oraz potwierdzić spełnienie wszystkich wymagań koniecznych, wskazanych w pkt. 5 zapytania ofertowego. Strona 5 z 6

6 Szczegółowy opis projektu i systemu jest dostępny do wglądu w siedzibie Liquid Systems Sp. z o.o. Strona 6 z 6

ZAPYTANIE OFERTOWE. Oprogramowania dla modułu ZAPYTANIA RFI/RFP Oprogramowania dla modułu DOSTAWCY Oprogramowania dla modułu ZAKUPY

ZAPYTANIE OFERTOWE. Oprogramowania dla modułu ZAPYTANIA RFI/RFP Oprogramowania dla modułu DOSTAWCY Oprogramowania dla modułu ZAKUPY Warszawa, 10 października 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Usprawnienie procesu zakupu usług pomiędzy. i jej partnerami biznesowymi poprzez wdrożenie systemu iprocurement współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lutego 2014 r.

Kraków, dnia 17 lutego 2014 r. Kraków, dnia 17 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy systemu B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie systemu B2B automatyzujące procesy handlowe realizowane pomiędzy firmą Margola

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2014/B2B/WNP/3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2014/B2B/WNP/3 TORUŃ, 1 grudnia 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2014/B2B/WNP/3 na wyłonienie wykonawcy/dostawcy APLIKACJI B2B W ramach realizacji projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B opartego o wzajemna, automatyczna

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość Witaszyce 11 lipca 2014 Polwos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Witaszyce 63-200 Ul. Zatorze 18 Gmina: Jarocin Zapytanie ofertowe W związku z realizacją Projektu Wdrożenie systemu B2B będącego podstawą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Osobami upoważnionymi do prowadzenia postępowania ofertowego i udzielania informacji dodatkowych są:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Osobami upoważnionymi do prowadzenia postępowania ofertowego i udzielania informacji dodatkowych są: Łódź, dnia 03.07.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zleceniodawca Zleceniodawcą jest: APLA Sp. z o.o. 93-231 Łódź, ul. Dąbrowskiego 207/225 Osobami upoważnionymi do prowadzenia postępowania ofertowego i udzielania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Warszawa, dnia 19.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-232/13-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, 27 stycznia 2014 r. 1. Opis przedmiotu zamówienia: a) Analiza systemu VOD

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, 27 stycznia 2014 r. 1. Opis przedmiotu zamówienia: a) Analiza systemu VOD Warszawa, 27 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu "Usprawnienie procesu świadczenia usług pomiędzy Connectis Sp. z o.o. i jej partnerami biznesowymi poprzez wdrożenie - Systemu

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Tereszyn, dnia 03.01.2013r. Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Luxury Stone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tereszyn 3A 21-030 Motycz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Dzierżoniów, dnia:06.01.2014r. EL-SKŁAD SPÓŁKA JAWNA W.PAŁAJSKI, M.MIGATULSKI. Ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów ZAPYTANIE OFERTOWE

Dzierżoniów, dnia:06.01.2014r. EL-SKŁAD SPÓŁKA JAWNA W.PAŁAJSKI, M.MIGATULSKI. Ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów ZAPYTANIE OFERTOWE EL-SKŁAD SPÓŁKA JAWNA W.PAŁAJSKI, M.MIGATULSKI Ul. Świdnicka 38 58-200 Dzierżoniów Dzierżoniów, dnia:06.01.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu Wdrożenie zaawansowanego

Bardziej szczegółowo

ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław

ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław Wrocław, dnia 02.12.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dnia 20.11.2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Gdynia, dnia 20.11.2014. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Gdynia, dnia 20.11.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa Warszawa, dnia 31.01.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrażanie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ DSW POLSKA Sp. z o.o. Pawłówek 37, 62-800 Kalisz Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE Kalisz, 2013-08-27 Z przyjemnością informujemy, że nasza firma otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2014 Piaseczno, 02.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2014 na dostawę środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkolenia funkcjonalnego Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Warszawa, 25 listopada 2013 Zaproszenie do składania ofert Benefit Solution Finanse I Ubezpieczenia Sp. z o.o. realizując Projekt Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarzadzanie procesami w zakresie

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym

TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym dla Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. Realizacja projektu współfinansowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Wdrożenie systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Wdrożenie systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o. OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Wdrożenie systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o. Warszawa, dnia 05 grudnia 2013 r. Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia: ANB sp.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu Radom, 2 września 2014.. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Opis systemu Zamawiający planuje wdrożyć system B2B do automatyzacji procesów zachodzących między Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa, 08.11.2013. Zapytanie ofertowe

Dąbrowa, 08.11.2013. Zapytanie ofertowe Dąbrowa, 08.11.2013 Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Markslojd Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo